ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ Ιωάννης Α. Ζάντζος 1, Νικόλαος Λεβέντης 2 1. ιοικητικός Υπάλληλος, Υποψήφιος ιδάκτωρ Παν. Πατρών, Γεν. Νοσοκομείο Τρικάλων 2. Νοσηλευτής, Προϊστάμενος Χειρουργείου, Γεν. Νοσοκομείο Τρικάλων Περίληψη Εισαγωγή: Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθημερινά, γίνεται αναφορά της υφιστάμενης δύναμης προσωπικού χρησιμοποιώντας ένα έντυπο. Η αναφορά αποσκοπεί στον έλεγχο αδειών των υπαλλήλων και διεκπεραιώνεται με την φυσική μεταφορά του εντύπου από τα διάφορα τμήματα προς την αρμόδια, οργανική μονάδα. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων χρήσης του μοναδικού και μη -προβλεπόμενου (ad hoc) εγγράφου. Υλικό και μέθοδος: Υπολογισμός της διανυθείσας απόστασης χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονικά σχέδια και χρονομέτρηση του αναλωθέντα χρόνου διανύοντας την απόσταση. Για την ολοκλήρωση της έρευνας κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση ορισμένων παραδοχών. Αποτελέσματα: Καθημερινά, για την διακίνηση του συγκεκριμένου εγγράφου, από το προσωπικό διανύονται 6,588 χιλιόμετρα, 492 σκαλοπάτια, αναλώνεται χρόνος 10 λεπτών και χρησιμοποιούνται 52 σελίδες Α4. Ετησίως, οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι: 1.646,965 χιλιόμετρα, σκαλοπάτια, 545 ώρες και σελίδες Α4. Ετησίως, ο αναλωθέντας χρόνος στοιχίζει 7.116,19 ενώ τα αναλώσιμα (χαρτί και γραφίτης) κοστίζουν άλλα 229,5. Συμπεράσματα: Το συγκεκριμένο έγγραφο αναλώνει πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν αλλού. Η μερική ή ολική κατάργηση, η ηλεκτρονική αποστολή και τέλος η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος που εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει και δυνατότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι οι πιθανές λύσεις με την τελευταία να διαθέτει πλείστα πλεονεκτήματα. Επισημαίνεται η έλλειψη προτυποποίησης διαδικασιών και λειτουργιών με καθολικότητα εφαρμογής στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Λέξεις-κλειδιά : έγγραφο, νοσοκομείο, γραφειοκρατία, πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Ζάντζος Α. Ιωάννης, Αγία Τριάδα 16, Τρίκαλα Θεσσαλίας, ΤΚ Τηλ. : , ISSN:

2 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ RESEARCH ARTICLE A HOSPITAL AND A PRINTED FORM SUM THOUSAND SIX HUNDRED KILOMETERS. Ioannis A. Zantzos 1, Nikolaos Leventis 2 1. Administrative Employee, PhD candidate, General Hospital of Trikala, Greece 2. RN, Operation Room head, General Hospital of Trikala ABSTRACT Introduction: in the General Hospital of Trikala, every day one printed form is used to underline the daily working staff. The main reason for the use of this form is to control the staff's leave. This control takes place by the transfer of the form from every department to the head unit. Aim: the assessment of effects caused by this ad hoc printed form. Methodology and approach: For the calculation of the walked distance architectural plans have been used. For the consumed time simulation of the process has been applied. For the completion of the research it was necessary to adopt certain assumptions. Results : Every day for the distribution of this document, the staff traveled km, 492 steps, spent 10 minutes and used 52 pages A4. Annually, the corresponding numbers are: 1.646,965 km, steps, 545 hours and pages of A4. Annually, the cost of spending time is 7.116,19 and the stationery (paper and toner) need 229,5. Conclusions: This document consumes resources that could be placed elsewhere. Partial or (better yet) the total cancellation, the electronic transmission and finally the use of an information system, which among other features will include human resource management, are possible solutions with the latter having numerous advantages. Note the lack of standardization of procedures and functions with universal application in hospitals.. Key words: printed form, hospital, bureaucracy, hospital information system Corresponding author : Zantzos I, Ag, Triada, Trlikala Thessaly, ΤΚ Τel: ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1) 25

3 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 Εισαγωγή Ένα νοσοκομείο είναι ένας πολύπλοκος οργανισμός, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στη διακίνηση πληροφορίας μεταξύ πολλών παραγώγων και αποδεκτών. ιασυνδεδεμένοι μεταξύ τους υπολογιστές μπορούν να διευκολύνουν και επιταχύνουν την διακίνηση αυτής της πληροφορίας. Ήδη από το 1976 καταγράφεται 1 σε νοσοκομείο (πανεπιστημιακό νοσοκομείο Vermont, ΗΠΑ) η πρώτη υλοποίηση δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων. Τριάντα περίπου χρόνια μετά γίνεται λόγος για νοσοκομείο χωρίς χαρτί και φιλμ 2. Στη χώρα μας, το 2007, αναφέρθηκε ποσοστό 52,7% των νοσοκομείων που διαθέτουν ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), ταυτόχρονα όμως, μόνο ένα 19,6% διαθέτει πληροφοριακή οργάνωση πάνω από το ελάχιστο επίπεδο. Έτσι, στα νοσοκομεία και μετά από τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, η χρήση και διακίνηση εντύπων εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Το ΥΥΚΑ διαγιγνώσκοντας το πρόβλημα, ανέθεσε σε ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την εκπόνηση ενιαίων και προτυποποιημένων εντύπων για χρήση εντός του συνόλου των νοσηλευτικών μονάδων της χώρας αφού «τα διαφορετικά έντυπα που χρησιμοποιούνται σήμερα από τα επιμέρους Νοσοκομεία καθιστούν αδύνατη την ενιαία οργάνωση των ιατρικών αρχείων, παρεμβάλουν δυσχέρειες στην επικοινωνία των μονάδων, εμποδίζουν τη δυνατότητα χρήσης κωδικοποιήσεων και την εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών και δυσχεραίνουν την ενιαία λογιστική και μηχανογραφική οργάνωση» 4. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας της ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει διακριτά έντυπα ταξινομημένα σε 7 διαφορετικές κατηγορίες (έντυπα διοικητικής, τεχνικής, ιατρικής, νοσηλευτικής υπηρεσίας, ιατρικών εργαστηρίων, αιμοδοσίας και φαρμακείου). Αν και στην ίδια πηγή αναφέρονται 5 ο σκοπός, η αναγκαιότητα και η σημασία των δημιουργηθέντων εντύπων, εντούτοις, ανακύπτων ερώτημα αποτελεί η έκταση εφαρμογής των συγκεκριμένων εγγράφων και ακόμη, αν η δημιουργία τους αποτέλεσε εφαλτήριο απόσυρσης κάποιων άλλων (και πόσων;). υστυχώς, η χρήση εγγράφων που δεν προβλέπονται είναι συνηθισμένη εντός νοσοκομείου και το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων (ΓΝΤ) δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην καθημερινή του λειτουργία, εκτός των λοιπών εντύπων που χρησιμοποιούνται, υπάρχει και ένα με το οποίο γίνεται η αναφορά της υφιστάμενης δύναμης του προσωπικού. Η αναζήτηση νομοθεσίας από την οποία απορρέει η ύπαρξη και επιβάλλεται η χρήση αυτού του εγγράφου, κατέστη άνευ αποτελέσματος, ενώ ούτε στα 179 προαναφερόμενα έντυπα εντοπίζεται κάποιο αντίστοιχο με το συγκεκριμένο έγγραφο. Στο ΓΝΤ, το έγγραφο αυτό υιοθετήθηκε και χρησιμοποιείται τα τελευταία 7-8 χρόνια περίπου. Πρόκειται για μία σελίδα Α4 η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το τμήμα προέλευσης του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο υπαλλήλου/ων που τελεί/ούν σε άδεια και το είδος αυτής, υπογράφεται δε από τον προϊστάμενο του τμήματος ή τον αναπληρωτή του (βλ. Παράρτημα Α). Απώτερος σκοπός της συμπλήρωσης και διακίνησης του συγκεκριμένου εντύπου είναι η διασταύρωση και ο έλεγχος προηγούμενης δήλωσης ή μη των αδειών των υπάλληλων κάθε τμήματος. Λεπτομερέστερα, η καθημερινή χρήση του εγγράφου 26 ISSN:

4 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ περιλαμβάνει τα εξής: κάθε νοσηλευτικό τμήμα, αφού συμπληρώσει το έντυπο, το υποβάλει (μεταφέρει) στη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας. Εκεί κάθε έντυπο τμήματος, συγκρίνεται με το πρόγραμμα απασχόλησης του προσωπικού που είχε κατατεθεί την προηγούμενη εβδομάδα για διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων σχετικά με τις άδειες. Η διαδικασία αυτή με τον τρόπο που μέχρι στιγμής υλοποιείται, περιλαμβάνει την ανάγνωση από ένα άτομο του εντύπου ημερήσιας δύναμης του τμήματος, ενώ ένα δεύτερο ελέγχει τα ονόματα που αναγιγνώσκονται, επί του εβδομαδιαίου προγράμματος απασχόλησης του προσωπικού του κάθε τμήματος. Στη συνέχεια όλα τα συλλεγχθέντα έντυπα παραδίδονται στο Τμήμα ιαχείρισης Ανθρώπινου υναμικού ( Α ) της διοικητικής υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι για τμήματα στα οποία απασχολείται νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό (αιμοδοσία, ακτινολογικό, μικροβιολογικό) κατατίθενται δύο τέτοια έντυπα, ένα στην νοσηλευτική και ένα στη διοικητική υπηρεσία. Η μεταφορά γίνεται από το ίδιο άτομο για κάθε τέτοιο τμήμα, καταθέτοντας το ένα έγγραφο στη νοσηλευτική και το δεύτερο στη διοικητική υπηρεσία. Για την Ιατρική Υπηρεσία δεν κατατίθεται δύναμη ανά τμήμα καθημερινά αφού ο αρμόδιος υπάλληλος έχοντας τα προγράμματα εφημεριών μπορεί και την συντάσσει καθημερινά, υποβάλλοντας στη συνέχεια αυτή στο τμήμα Α. Τα τμήματα της διοικητικής υπηρεσίας και τα αυτοτελή γραφεία υποβάλλουν το έντυπο καθημερινά στο τμήμα Α. Στην διοικητική υπηρεσία ακόμη, φθάνει καθημερινά με φαξ και η δύναμη των τριών κέντρων υγείας καθώς και του ξενώνα αποασυλοποίησης. Τα έντυπα αυτά, κατατίθενται στο γραφείο Α από το τμήμα Γραμματείας μαζί με τη δύναμη του τμήματος. Στην τεχνική υπηρεσία το έντυπο αυτό δεν χρησιμοποιείται *. Όλα τα έγγραφα, που σημειωτέον δεν έχουν την ίδια εμφάνιση, συλλέγονται στο τμήμα Α και φυλάσσονται εκεί για μερικούς μήνες. Στη συνέχεια μεταφέρονται στο υπόγειο όπου και παραμένουν μέχρι την συμπλήρωση χρόνου πλέον του έτους και μετά καταστρέφονται. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι είναι πιθανό οι υπάλληλοι μαζί με το συγκεκριμένο έντυπο να διακινούν ταυτόχρονα και λοιπά έγγραφα. Σημειώνεται ότι στο ΓΝΤ υπάρχει εγκατεστημένη δομημένη καλωδίωση για δίκτυο υπολογιστών, ενώ υπολογιστές υπάρχουν στα τμήματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όλοι βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία. Στην διοικητική υπηρεσία οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για εκτέλεση των καθημερινών και αναγκαίων εργασιών. Στα νοσηλευτικά τμήματα, η κρατούσα κατάσταση περιλαμβάνει τον διακοσμητικό επί των γραφείων ρόλο των υπολογιστών αφού δεν υφίσταται νοσηλευτικό πληροφοριακό σύστημα, ενώ, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν χρησιμοποιούνται ούτε για σύνταξη απλών κειμένων. Στα γραφεία των ιατρών οι υπολογιστές που υπάρχουν, χρησιμοποιούνται για αναζήτηση στο διαδίκτυο, σύνταξη εγγράφων απλού κειμένου και λογιστικών φύλλων. Ιατρικό πληροφοριακό σύστημα δεν υφίσταται. Ο βαθμός διασύνδεσης όλων αυτών των * Μέχρι τη χρονική στιγμή των μετρήσεων, η τεχνική υπηρεσία δεν κατέθετε την δύναμη και συνεπώς δεν έχει προσμετρηθεί επιβάρυνση εξ αιτίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στις αρχές Ιουνίου 2010 δόθηκε εντολή και στην συγκεκριμένη υπηρεσία να καταθέτει τέτοιο έγγραφο. ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1) 27

5 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 υπολογιστών, η δυνατότητα διαμοιρασμού δεδομένων, η χρήση κοινών εφαρμογών και η πρόσβαση σε μια κοινή βάση δεδομένων απέχουν πολύ από τον χαρακτηρισμό ΟΠΣ, ενώ στην καλύτερη περίπτωση θα γινόταν λόγος για νησίδες πληροφορίας. Οι μη αξιοποιήσιμοι υπολογιστές, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που χρησιμοποιούνται από το ιατρικό προσωπικό, προέρχονται από το ΟΠΣ που προβλεπόταν στο ο ΚΠΣ, το οποίο όμως δεν παραδόθηκε, τουλάχιστον μέχρι 25/8/2010. Σκοπός Σκοπός της εργασίας ήταν ο υπολογισμός της επιβάρυνσης που επιφέρει το συγκεκριμένο έγγραφο στον ημερήσιο φόρτο εργασίας των υπαλλήλων όσο και του συνεπαγόμενου, για το νοσοκομείο, κόστους. Υλικό και Μέθοδος Αρχικά καταγράφηκε για κάθε τμήμα, η αφετηρία (χώρος σύνταξης) και ο προορισμός (χώρος παράδοσης) του εγγράφου. Για την καταμέτρηση των διανυθέντων αποστάσεων χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικά σχέδια. Με αυτά κατέστη εφικτός ο επακριβής υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης μεταξύ των σημείων αφετηρίας και προορισμού. Κάποια από τα σχέδια ήταν σε ηλεκτρονική μορφή (autocad), ενώ άλλα σε έντυπη μορφή. Σε ηλεκτρονική μορφή ήταν διαθέσιμα τα αφορούντα το νέο κτίριο του νοσοκομείου, έκτασης περίπου m 2, ενώ σε έντυπη ήταν αυτά που αποτυπώνανε τμήμα του παλαιού νοσοκομείου (περίπου m 2 ) στο οποίο στεγάζεται η διοικητική και τεχνική υπηρεσία καθώς και ορισμένα τμήματα. Για τον υπολογισμό του αναλωθέντα στην μεταφορά του εντύπου χρόνου, διανύθηκαν οι συγκεκριμένες αποστάσεις και έγινε χρονομέτρηση της διανυθείσας απόστασης. Αναλυτικότερα, για κάθε τμήμα διανύθηκε τρεις φορές η συγκεκριμένη διαδρομή και χρονομετρήθηκε ο αναγκαίος για την μεταφορά χρόνος καθώς επίσης και ο χρόνος επιστροφής. Από τις τρεις αυτές καταγραφές κάθε τμήματος, χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος. Ακολουθήθηκε σε κάθε περίπτωση η πιο σύντομη διαδρομή, ενώ η διαπέραση της απόστασης έλαβε χώρα, σε τρεις διαφορετικές ημέρες, την ίδια ώρα κατά την οποία γίνεται καθημερινά η μεταφορά του εντύπου. Η ταχύτητα βηματισμού είναι παράγοντας επηρεασμού του συνολικού αναλωθέντα χρόνου και εξαρτώμενος κατά περίπτωση από τον υπάλληλο που κάνει την μεταφορά. Κατά τις μετρήσεις, η διαπέραση διενεργήθηκε από το ίδιο άτομο, ενώ η ταχύτητα βηματισμού ήταν σχετικά γρήγορη. Στους ανελκυστήρες για κάθε τμήμα σε διαφορετικές ημέρες, έγινε καταγραφή του συνολικού χρόνου από την κλήση μέχρι και την έξοδο. Χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος. Οι ανελκυστήρες δεν διαθέτουν σύστημα καταγραφής αφετηρίας, προορισμού, χρόνου κλήσης και εξυπηρέτησης. Όλες οι ανωτέρω μετρήσεις διεξήχθησαν κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου Για την κατανόηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εργασίας πρέπει ακόμη να διευκρινισθούν τα εξής: Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε στις μετρήσεις να αποτυπωθούν συνήθειες εργαζομένων που κάνουν την μεταφορά του εντύπου (πχ συγκεκριμένος υπάλληλος χρησιμοποιεί πάντα ανελκυστήρα, στην 28 ISSN:

6 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ περίπτωση αυτή δεν υπολογίστηκε χρόνος και αριθμός σκαλιών). εν υπολογίστηκε διανυόμενη απόσταση και ανάλωση χρόνου για τα κέντρα υγείας και τον ξενώνα αποασυλοποίησης. Ο ημερήσιος αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται για την δύναμη αυτών είναι 12 σελίδες. Η πιο σύντομη διαδρομή στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού έχει υπολογιστεί με τον εργαζόμενο να βγαίνει εκτός και να εισέρχεται ξανά εντός κτιρίου. Στο τμήμα επιστασίας συμπληρώνεται και δεύτερο έντυπο για το τμήμα ιματισμού που όμως μεταφέρονται μαζί. Το ίδιο ισχύει για τα τμήματα Βραχείας Νοσηλείας και Επειγόντων Περιστατικών. Υπολογίστηκε μία διαδρομή και ανάλωση δύο εντύπων. Τα τμήματα Ακτινολογικό, Αιμοδοσία, Μικροβιολογικό συμπληρώνουν δύο έντυπα καθημερινά. Προσμετρήθηκε μία διαδρομή και ανάλωση δύο εντύπων. Στο τμήμα Α καθημερινά συμπληρώνονται δύο επιπλέον έντυπα: ένα για το προσωπικό του Α και ένα για το λοιπό προσωπικό. Προσμετρήθηκε ανάλωση δύο εντύπων. Συντήρηση, απόσβεση φωτοτυπικού και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων καθώς και κατανάλωση ηλεκτρικού δεν έχουν προσμετρηθεί. Ένα έτος ισούται με 250 εργάσιμες ημέρες (52 εβδομάδες, πέντε εργάσιμες ημέρες/εβδομάδα μείον 10, έστω, επίσημες αργίες/έτος). Μία εργάσιμη ημέρα ισούται με 7,5 ώρες. Χρησιμοποιήθηκε το AutoCAD 2000 και το Excel Αποτελέσματα Από το σύνολο των τμημάτων, η ανά ημέρα διανυθείσα απόσταση για την μεταφορά του συγκεκριμένου εντύπου ανέρχεται σε μέτρα και 492 σκαλιά. Ετησίως, για τον ίδιο σκοπό, από το προσωπικό διανύονται συνολικά 1.646,965 χιλιόμετρα και σκαλιά (βλ Παράρτημα Β). ιαπιστώνεται ότι τα τμήματα με την μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι αυτά που βρίσκονται πιο μακριά από το σημείο προορισμού (κατάθεσης) του εγγράφου, κάτι αναμενόμενο. Ενδεικτικά, για το ακτινολογικό απαιτείται να διανυθούν 5 μέτρα κάθε εργάσιμη ημέρα, ενώ για το τμήμα επιστασίας διανύονται 85,5 μέτρα. Κάθε έτος, ο/οι υπάλληλος/οι των δύο αυτών τμημάτων διανύουν 8,75 και 96,75 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Στο ακτινολογικό υπάρχει επιπρόσθετη ημερήσια επιβάρυνση 44 σκαλιών (ετησίως ). Για τον αριθμό σκαλιών, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στο τμήμα διατροφής (ημερησίως 96, ετησίως ). Η ανά τμήμα, μικρότερη επιβάρυνση παρατηρείται σ αυτά που βρίσκονται πλησίον του σημείου προορισμού. Τέτοια τμήματα είναι το Γραμματείας (ημερησίως 42 μέτρα, ετησίως 10,5 χιλιόμετρα) και η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (ημερησίως 81 μέτρα, ετησίως 20,25 χιλιόμετρα). Σε όλο το νοσοκομείο, κάθε εργάσιμη ημέρα, αθροιστικά απαιτούνται 10 λεπτά για την μεταφορά όλων των εντύπων, ενώ ο ετήσιος σωρευτικός χρόνος ισούται με 545 ώρες ή αλλιώς 7 ανθρωποημέρες. Ο αναλωθείς χρόνος για την μεταφορά του εντύπου είναι εξαρτώμενος από δύο ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1) 29

7 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 μεταβλητές: την απόσταση και τη χρήση ή μη ανελκυστήρα, με τον τελευταίο να επιβαρύνει ιδιαίτερα την όλη διαδικασία, χρονικά. Έτσι, τμήματα με τη μεγαλύτερη απόσταση, δεν απαιτούν κατ ανάγκη και περισσότερο χρόνο γιατί μπορεί στην φυσική μεταφορά του εντύπου να μην χρησιμοποιείται ο ανελκυστήρας. Ενδεικτικά, αν και η δεύτερη μεγαλύτερη απόσταση εντοπίζεται στο ακτινολογικό, εντούτοις ο ετήσιος αναλωθείς χρόνος (περίπου 18 ώρες) για αυτό το τμήμα δεν ισοδυναμεί και με τον δεύτερο μεγαλύτερο ακριβώς γιατί χρησιμοποιείται κλίμακα και όχι ανελκυστήρας. Η μεγαλύτερη σπατάλη χρόνου εντοπίζεται στο τμήμα επιστασίας όπου η διανυόμενη απόσταση είναι η μεγαλύτερη, χρησιμοποιείται όμως και ανελκυστήρας. Αντίθετα σε κάποια άλλα τμήματα, χωρίς η απόσταση να είναι πολύ μεγάλη, εντοπίζονται μεγάλοι χρόνοι ως αποτέλεσμα της χρήσης ανελκυστήρα. Άξιο προσοχής και μη αναμενόμενο εύρημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι και στα 11 νοσηλευτικά τμήματα που βρίσκονται στον 2 ο, ο και 4 ο όροφο, ο χρόνος που αναλώνεται στον ανελκυστήρα είναι μεγαλύτερος από το χρόνο που απαιτείται για την διαπέραση της απόστασης. Επισημαίνεται ότι στα 11 αυτά τμήματα, η μεταφορά γίνεται, κυρίως, με χρήση του ανελκυστήρα ενώ σπάνια χρησιμοποιείται κλίμακα. Σημειώνεται ότι όλοι οι καταγεγραμμένοι χρόνοι είναι αυστηροί, αφού κατά την μέτρηση η ταχύτητα βηματισμού ήταν σχετικά γρήγορη. Επειδή όμως η παρατήρηση εντός του νοσοκομείου έχει καταδείξει έναν πιο αργό τρόπο βαδίσματος από το εμπλεκόμενο προσωπικό, πρέπει να θεωρηθεί ότι οι πραγματικοί χρόνοι είναι μεγαλύτεροι. Οι χρόνοι αυτοί αυξάνονται ακόμη περισσότερο αφού στην έρευνα δεν καταμετρήθηκε η ανάλωση χρόνου που επιφέρουν οι συζητήσεις των υπαλλήλων κατά τη μεταφορά ή παράδοση του εντύπου. Ο καταμετρημένος αναλωθείς χρόνος, ετησίως, στοιχίζει στο Νοσοκομείο **. Αναφέρθηκε ότι δεν προσμετρήθηκε ο χρόνος για την μετέπειτα διαχείριση του εγγράφου, ειδικά στη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας. Αν προσμετρηθεί και η συγκεκριμένη επιβάρυνση (τουλάχιστον 2 ώρες ημερησίως), τότε διπλασιάζεται το προαναφερόμενο κόστος. Περαιτέρω αύξηση του κόστους διαπιστώνεται εάν προστεθεί και ο χρόνος διασταύρωσης των αδειών που γίνεται στο τμήμα Α (αν και τα δύο τελευταία δεν αποτελούσαν αντικείμενο της έρευνας). Η καθημερινή χρήση του εγγράφου απαιτεί την εκτύπωση 7 φωτοτυπιών Α4 προερχόμενες από το κυρίως φωτοτυπικό του νοσοκομείου, 15 σελίδων Α4 που τυπώνονται σε μικρότερους εκτυπωτές και φαξ σε διάφορα τμήματα, ενώ χρησιμοποιούνται και τρεις σελίδες προερχόμενες από τυπογραφείο. Ετησίως, καταναλώνονται σελίδες Α4, ενώ υπάρχουν και 750 σελίδες που έχουν τυπωθεί σε τυπογραφείο και οι οποίες σε κάποια στιγμή θα αντικατασταθούν και αυτές με φωτοαντίγραφα. Το κόστος χαρτιού Α4 ανέρχεται σε 77,07 ενώ το κόστος γραφίτη ** 24.62,98 είναι οι μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές 59 από τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στην μεταφορά του εντύπου, επί 10 λεπτά που αναλώνονται κάθε ημέρα, διά 450 λεπτά που είναι ο ημερήσιος χρόνος εργασίας των υπαλλήλων. Το ποσό 24.62,98 αφορά το 2009, δηλ δεν υπήρχε η μείωση μισθών που έχει επέλθει πλέον. 0 ISSN:

8 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ και μελανιών σε 152,46 ***. Προτάσεις: ιαπιστώνοντας το μέγεθος της επιβάρυνσης που καθημερινά επιφέρει το έγγραφο, η διατύπωση προτάσεων που αποβλέπουν στην μείωση του περιττού φόρτου εργασίας των υπαλλήλων, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων, είναι επιβεβλημένη. Αυτές περιλαμβάνουν: 1. Την μερική ή και ολική κατάργηση του εγγράφου. Στην πρώτη περίπτωση το έγγραφο θα μπορούσε να συμπληρώνεται μόνο όταν χορηγείται κάποια άδεια σε υπάλληλο του τμήματος ή (ακόμη καλύτερα) όταν λείπει αδικαιολογήτως κάποιος εργαζόμενος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η χρήση του εγγράφου θα μπορούσε να μειωθεί, σχεδόν να εκλείψει. 2. Την ηλεκτρονική αποστολή του εγγράφου. Αυτό είναι εύκολα υλοποιήσιμο αφού ήδη υπάρχει εγκατεστημένη δομημένη καλωδίωση καθώς και υπολογιστές στα διάφορα γραφεία. Η δημιουργία και χρήση εικονικών τοπικών δικτύων (virtual local area networks) με την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών και ανεξάρτητων περιοχών (ομάδων) επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών, ανεξάρτητα από την φυσική τους τοποθέτηση, παρέχει πλεονεκτήματα 6 που μπορούν να αξιοποιηθούν σε χώρους υγείας 7. Επισημαίνεται ότι η λύση της ηλεκτρονικής αποστολής, πέρα από την εξοικονόμηση πόρων, συνδράμει σε κάτι πιθανόν πιο σημαντικό: ίσως αποτελέσει *** Σύμφωνα με το κόστος τόνερ και πακέτου Α4. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 21% που ίσχυε κατά την εκπόνηση της έρευνας. αφετηρία υιοθέτησης τέτοιων λύσεων (ηλεκτρονική αποστολή) και για άλλες περιπτώσεις. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αιτήματα κλινικών εξετάσεων ασθενών από ιατρούς μιας άλλης κλινικής και ειδικότητας.. Την χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται, όχι απλά τις άδειες του προσωπικού, αλλά και λοιπά σημαντικά στοιχεία του (πχ παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, τμήματα που έχει απασχοληθεί κλπ). Σε ένα τέτοιο σύστημα, οι άδειες δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο, εγκρίνονται από τον προϊστάμενο του κάθε τμήματος και τον αρμόδιο διευθυντή, καταχωρούνται στο σύστημα και χορηγούνται στον υπάλληλο. Η συγκεκριμένη λύση μπορεί να παρέχει στατιστικά και αναφορές με απλές, αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η υιοθέτηση της λύσης αυτής παρέχει, περαιτέρω πλείστα πλεονεκτήματα, για παράδειγμα, κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία και επικαιροποιεί μόνος του όποιο από αυτά, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη για κάτι τέτοιο, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την προσφυγή του στον αρμόδιο για την καταχώρηση υπάλληλο του τμήματος Α. Ακόμη και αν η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος είναι δύσκολη και χρονοβόρα, θα μπορούσε αρχικά να αναπτυχθεί μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου οι εργαζόμενοι θα συμπληρώνανε τα σχετικά στοιχεία σε ένα φυλλομετρητή. ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1) 1

9 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 Συμπεράσματα Μια σειρά αναφερόμενων προβλημάτων 8 προσδιορίζουν ανασταλτικούς παράγοντες για την αξιοποίηση της πληροφορικής στις διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων (πχ «δυσκολία αναγνώρισης της αλλαγής, εδραιωμένη γραφειοκρατία, προβληματική επικοινωνία τμημάτων, αδιαφορία, φόβος του καινούργιου, έλλειψη κινήτρων..»). υστυχώς όμως, η καθημερινότητα δείχνει ότι τα προβλήματα αυτά διαχέονται και ισχύουν και για τις λοιπές υπηρεσίες. Τέτοια προβλήματα έχουν προσδιοριστεί και πιο πριν 9. Ειδικότερα για τους Η/Υ η καθημερινή πρακτική εντός του νοσοκομείου έχει δείξει μια απροθυμία υιοθέτησης και χρήσης αυτών. Άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και από μια μελέτη 10 που αναφέρει ότι, 61% του συνόλου των ερωτηθέντων υπαλλήλων έχουν πρόσβαση σε Η/Υ στην υπηρεσία τους, όμως μόνο το 4% χρησιμοποιούν Η/Υ στην εργασία τους, εκ των οποίων ελάχιστοι σε καθημερινή βάση. Στο ΓΝΤ, Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα δεν υφίστανται καν, ενώ και κάποιες από τις λοιπές εφαρμογές που λειτουργούν στην διοικητική υπηρεσία είναι απαρχαιωμένες (πχ οι άδειες του προσωπικού καταχωρούνται σε πρόγραμμα «περιβάλλοντος» DOS). Έτσι, προβάλει ουτοπικό να γίνεται λόγος για ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Η ύπαρξη του εντύπου είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ελέγχου των αδειών των υπαλλήλων, αλλά και της ανυπαρξίας ενός πραγματικά ΟΠΣ, ενώ η μέθοδος διακίνησής του απορρέει από τη μη αξιοποίηση υπάρχουσας πληροφοριακής υποδομής. Ακόμη και ο αρχικός στόχος (έλεγχος αδειών προσωπικού) δεν επιτυγχάνεται πλήρως αφού άλλοτε γίνονται οι διασταυρώσεις και άλλοτε όχι, ενώ όταν αυτές γίνονται, διεκπεραιώνονται χειρονακτικά και όχι αυτόματα. εν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι εμπειρία και γνώσεις προϊσταμένων και υπευθύνων τμημάτων, αναλώνονται σε περιττές και ανώφελες εργασίες όπως η μεταφορά του εντύπου. Το ότι μία υπηρεσία (τεχνική) δεν χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο έγγραφο, αλλά και το ότι στο ίδιο νοσοκομείο υπάρχουν έντυπα για την ίδια χρήση με διαφορετική όμως εμφάνιση και ποσότητα πληροφορίας, αποδεικνύουν την ανυπαρξία ομοιογένειας, προτυποποίησης αλλά και την αδιαφορία εφαρμογής κάποιων οδηγιών. εν είναι τυχαίο ότι στο Νοσοκομείο Τρικάλων πολλά από τα προτυποποιημένα έντυπα φωτοτυπούνται με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της χρωματικής κωδικοποίησης. Σημειώνεται ότι η μη τήρηση ενιαίων προτύπων και κωδικοποιήσεων αλλά και η ανομοιογένεια σε διαδικασίες ανήκουν στα σοβαρότερα προβλήματα που κατεγράφησαν 11 για τα πραγματοποιούμενα έργα πληροφορικής στις Υπηρεσίες Υγείας, χωρίς όμως αυτά να είναι τα μόνα 12. Τελικά, η μη υιοθέτηση της πληροφορικής στα νοσοκομεία, έχει θετικές επιπτώσεις για ορισμένους και αρνητικές για κάποιους άλλους. Στους πρώτους, εκτός των λοιπών άλλων, συγκαταλέγεται και η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων αφού δεν αλλάζει η καθημερινότητά τους. Στους δεύτερους, περιλαμβάνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και ο ασθενής αμφότεροι οι δύο τελευταίοι, πάσχουν βαρέως. 2 ISSN:

10 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Βιβλιογραφία 1. Committee on Enhancing the Internet for Health Applications: Technical Requirements and Implementation Strategies, Computer Science and Telecommunications Board, National Research Council. ιαδικτυακή σελίδα: &page=4. Πρόσβαση : Versweyveld L. (2005). Near-paperless hospital of the future now open in south Florida. ιαδικτυακή σελίδα: Virtual Medical Worlds Monthly : VM html Πρόσβαση: Τσακλακίδου, Σωτήρχου Α, Τσικρικάς Σ, Τσικρικά Σ, Σταμούλη Μ.Α, Αποστολάκης Ι, Κυριόπουλος Γ. Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα δημόσια νοσοκομεία του ελλαδικού χώρου. ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ιοίκηση τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Εθνική Σχολή ημόσιας Υγείας, Αθήνα, 12-15/12/ Προτυποποίηση εντύπων ενιαίας λειτουργίας των νοσοκομείων. Παρουσία και χρήση των εντύπων, πρόλογος, ΥΥΚΑ. ιαλεκτική σελίδα: Πρόσβαση: Προτυποποίηση εντύπων ενιαίας λειτουργίας των νοσοκομείων. ιαδικτυακή σελίδα: Πρόσβαση: Φούσκας Γ. ίκτυα Υπολογιστών Ι, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2002, σελ Ζάντζος Ι, Τσιακάρας Ν, Λεβέντης Ν, Τσίγκας Αθ. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών και υπηρεσίες υγείας: υλοποίηση και πλεονεκτήματα. 2 ο Ελληνο- Κυπριακό Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής Λεμμεσός, Κύπρος -6 Νοεμβρίου 2005, σελ Μούρτου Ε. Η τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών και η ιοικητική υπηρεσία των νοσοκομείων, Επιθεώρηση Υγείας, 2008; 22(115): Πάγκαλος Γ, Αγγελίδης Π. Προϋποθέσεις επιτυχούς εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων στα ΠΕΣΥΠ. Κείμενο θέσεων. Ειδική υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»,200. ιαδικτυακή σελίδα: GR/services/elibrary/reports_list/pesyp/ Πρόσβαση: Κουντζέρης Α. Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υγεία. Συμπεράσματα από περιπτώσεις υλοποίησης έργων. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας, Αθήνα -6/12/ Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υγεία και Πρόνοια, Π10. Αξιολόγηση, σύνθεση και προτάσεις για το σύνολο του έργου, σελ 4, Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. ιαδικτυακή σελίδα:http://www.observatory.gr/files /meletes/y5ygeia08111docel_d10.pdf.πρόσβαση : Ζάντζος Ι, Φαφαλιού Ε. Στρατηγικές στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Υγείας. ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας. Αθήνα, 15-17/12/2007. ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1)

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τρία διαθορεηικά έγγραθα (για ηην ίδια τρήζη) δύναμης προζωπικού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας αποζηάζεων και τρόνοσ.

12 Τπηρεςία Αφετηρία Κλινική/ τμήμα όρο φοσ Προοριςμόσ Σμήμα, Δ/νςη όρ οφ οσ Μέτρα Απόςταςη Φρόνοσ (ςε sec.) Ημερηςίωσ καλοπάτια αριθ μόσ Φρόνοσ (ςε Sec) Φρόνοσ ανελκυςτή -ρα (ςε sec) υνολικ όσ ημερ. χρό-νοσ (sec) Απόςτα ςη ςε χιλιόμ Ετηςίωσ καλο πάτια αριθμό σ υνολικόσ χρόνοσ (ςε ώρεσ) Νος/κή Οφθαλμολογι κή 4 ΔΝΤ 1 216,9 159, , ,225-24, Νος/κή ΩΡΛ 4 ΔΝΤ ,5-21, Νος/κή Ουρολογική 4 ΔΝΤ 1 187,4 14, Νος/κή Παιδιατρική 4 ΔΝΤ 1 216,8 148, , , 400,666 46,85-29, ,2-27, Νος/κή Μαιευτική/ Γυναικολογική 4 ΔΝΤ 1 26,06 185, ,66 85, 65,765-26, Νος/κή Β Φειρουργική ΔΝΤ , , ,5-25, Νος/κή Α Φειρουργική ΔΝΤ 1 187,4 140, Νος/κή Β Παθολογική ΔΝΤ 1 216,8 150, , ,666 46,85-24, ,2-22, Νος/κή Ορθοπεδική 2 ΔΝΤ ,66 00,666 4,5-20,

13 Αφετηρία Προοριςμόσ Ημερηςίωσ Ετηςίωσ Νος/κή Καρδιολογική 2 ΔΝΤ 1 187,4 19, , 5 46,85-2, Νος/κή Α Παθολογική 2 ΔΝΤ 1 216, ,2-24, Νος/κή ΜΕΘ 1 ΔΝΤ , , 57-9, Νος/κή Αναιςθηςιολο γικ 1 ΔΝΤ ,5-12,5 Νος/κή Φειρουργείο 1 ΔΝΤ , Νος/κή ΣΕΠ/ΜΒΝ 0 ΔΝΤ 1 170,2 110, Νος/κή ΣΕΙ 0 ΔΝΤ , Νος/κή ΜΣΝ 0 ΔΝΤ ,666 7 Νος/κή ΜΜΑ 0 ΔΝΤ , Νος/κή ΚΕΠ 0 ΔΝΤ 1 124,5 86, , , , , , 42, , , , , , , , , , Νος/κή ΜΟΝΕΜ 1 ΔΝΤ 1 210, ,65-10 Νος/κή Αρχείο, βοηθοί θαλάμων, 1 ΔΝΤ

14 Αφετηρία Προοριςμόσ Ημερηςίωσ Ετηςίωσ τραυματιοφορ είσ ΔΝΤ Νος/κή Διαβητολογικ ό 0 ΔΝΤ , , ,5-9, Νος/κή Αποςτείρωςη -1 ΔΝΤ 1 248, ,66 78,666 62,075-26, Νος/κή Αιμοδοςία 0 ΔΝΤ/ΔΑΔ 1 198,4 158, ,666 49, , Νος/κή Μικροβιολογι κό 0 ΔΝΤ/ΔΑΔ , , 4, , Νος/κή Ακτινολογικό 0 ΔΝΤ/ΔΑΔ , Νος/κή ΔΝΤ 1 ΔΑΔ , , , 8, , , Διοκ/κή Γραμματεία 1 ΔΑΔ ,5-2, Διοκ/κή ΓραφείοΚίνης ησ 1 ΔΑΔ , , ,75-4, Διοκ/κή Οικονομικό 1 ΔΑΔ , Διοκ/κή Προμήθειεσ 1 ΔΑΔ , , , 28,5-6, ,

15 Αφετηρία Προοριςμόσ Ημερηςίωσ Ετηςίωσ Διοκ/κή Πληροφορικήσ 1 ΔΑΔ , , 6-7, Διοκ/κή ΔΑΔ 1 ΔΑΔ Διοκ/κή Λοιπό προςωπικό ΔΑΔ 1 ΔΑΔ Διοκ/κή Επιςταςίασ -1 ΔΑΔ 1 85, , 47, 96,75-2, Διοκ/κή Υαρμακείο 0 ΔΑΔ ,08 Διοκ/κή Διατροφήσ -1 ΔΑΔ 1 225,8 14, , 56, , Διοκ/κή Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 0 ΔΑΔ , , , Ιατρική Γραμματεία ΔΙΤ 1 ΔΑΔ , , 1-6, ύνολο 6.587, sec 1.646, , υντμήςεισ:μεθ: Μονάδα Εντατικήσ Θεραπείασ, ΣΕΠ: Σμήμα Επειγόντων Περιςτατικών, ΜΒΝ: Μονάδα Βραχείασ Νοςηλείασ, ΣΕΙ: Σακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, ΜΣΝ: Μονάδα Σεχνητού Νεφρού, ΜΜΑ: Μονάδα Μεςογειακήσ Αναιμίασ, ΚΕΠ: Κέντρο Εξυπηρέτηςησ Πολιτών, ΜΟΝΕΜ: Μονάδα Εμφραγμάτων, ΔΝΤ: Διεύθυνςη Νοςηλευτικήσ Τπηρεςίασ, ΔΙΤ: Διεύθυνςη Ιατρικήσ Τπηρεςίασ, ΔΑΔ: Σμήμα Διαχείριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Διοικητικό Συμβούλιο Αναπληρωτής Αυτοτελές Ελέγχου Ποιότητας & έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.607,00 ΕΠΑΝΑΔ 8.500.000,00 ΤΟΠΕΚΟ ΕΠΑΝΑΔ 6.100.000,00 ΕΠΑΝΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές:

Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές: Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές: Δαβαρίας Αλέξανδρος Σύμβουλος Λογιστικής ΔΜΥ, Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» (CPV 30192300-4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» (CPV 30192300-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του έργου «Μελέτη Αξιοποίηση Συστήματος Εφημεριών για τα δεδομένα των Μονάδων ΠΕΔΥ» δημιουργήθηκε ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software 2015 Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου Οργάνωση Συλλόγων Vision Computer Applications 2015 (4 th ed) Εταιρική Παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Θάνος Μυτιληναίος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ 210 64 16 160 thmytilinaios@euroclinic.gr TÜV ACADEMY,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 17 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management System Risk Management Plan

Risk Management System Risk Management Plan Risk Management System Risk Management Plan Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008 Ζέφη Βοστιτσάνου Περιεχόμενα Αναγκαιότητα για την Διαχείρηση Κινδύνου (Risk Management ) Νομικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ;

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ; ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ; Ζάντζος Α. Ι. 1, Βουτσινάς Βασ. 2 1 Ε Πληροφορικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής, MSc «ιοίκηση Υγείας», Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573

Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθμ.Πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ. 46322 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Προς ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Όπως πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.06 12:01:41 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 06 / 08 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έκδοση 1 Μάρτιος 2007 Σύνταξη Σέντρου Νικολέτα ΣΟ-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πότε είναι οι Ανανεώσεις Εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο 2006/2007; 2. Πότε είναι η εξεταστική για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TMHMA: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ 1/15 Από τον Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας (ΔΚΝ) του Ραπτάρχη στο e themis.gov.gr Μια ιστορία 70 ετών 2/15 3/15 Ο δικηγόρος Παντελής Ραπτάρχης (1900 1987) εκδίδει το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ARCHIVING connect ARCHIVING CONNECT 100% ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Επιθυμείτε μία λύση που θα σας εξοικονομήσει σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 24-2 -

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση του κόστους και αύξηση της ρευστότητας μέσω επιτάχυνσης των διαδικασιών

Μείωση του κόστους και αύξηση της ρευστότητας μέσω επιτάχυνσης των διαδικασιών Λογιστική Solution Info Μείωση του κόστους και αύξηση της ρευστότητας μέσω επιτάχυνσης των διαδικασιών Τα λογιστικά τμήματα αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής του DocuWare. Λόγω της υποχρέωσης προσκόμισης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Περιεχόμενα Tηλε-ψυχιατρική Τηλε-ψυχογηριατρική Πρόγραμμα Τηλε-ψυχογηριατρικής Σκοπός, περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα