ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ Ιωάννης Α. Ζάντζος 1, Νικόλαος Λεβέντης 2 1. ιοικητικός Υπάλληλος, Υποψήφιος ιδάκτωρ Παν. Πατρών, Γεν. Νοσοκομείο Τρικάλων 2. Νοσηλευτής, Προϊστάμενος Χειρουργείου, Γεν. Νοσοκομείο Τρικάλων Περίληψη Εισαγωγή: Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθημερινά, γίνεται αναφορά της υφιστάμενης δύναμης προσωπικού χρησιμοποιώντας ένα έντυπο. Η αναφορά αποσκοπεί στον έλεγχο αδειών των υπαλλήλων και διεκπεραιώνεται με την φυσική μεταφορά του εντύπου από τα διάφορα τμήματα προς την αρμόδια, οργανική μονάδα. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων χρήσης του μοναδικού και μη -προβλεπόμενου (ad hoc) εγγράφου. Υλικό και μέθοδος: Υπολογισμός της διανυθείσας απόστασης χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονικά σχέδια και χρονομέτρηση του αναλωθέντα χρόνου διανύοντας την απόσταση. Για την ολοκλήρωση της έρευνας κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση ορισμένων παραδοχών. Αποτελέσματα: Καθημερινά, για την διακίνηση του συγκεκριμένου εγγράφου, από το προσωπικό διανύονται 6,588 χιλιόμετρα, 492 σκαλοπάτια, αναλώνεται χρόνος 10 λεπτών και χρησιμοποιούνται 52 σελίδες Α4. Ετησίως, οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι: 1.646,965 χιλιόμετρα, σκαλοπάτια, 545 ώρες και σελίδες Α4. Ετησίως, ο αναλωθέντας χρόνος στοιχίζει 7.116,19 ενώ τα αναλώσιμα (χαρτί και γραφίτης) κοστίζουν άλλα 229,5. Συμπεράσματα: Το συγκεκριμένο έγγραφο αναλώνει πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν αλλού. Η μερική ή ολική κατάργηση, η ηλεκτρονική αποστολή και τέλος η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος που εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει και δυνατότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι οι πιθανές λύσεις με την τελευταία να διαθέτει πλείστα πλεονεκτήματα. Επισημαίνεται η έλλειψη προτυποποίησης διαδικασιών και λειτουργιών με καθολικότητα εφαρμογής στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Λέξεις-κλειδιά : έγγραφο, νοσοκομείο, γραφειοκρατία, πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Ζάντζος Α. Ιωάννης, Αγία Τριάδα 16, Τρίκαλα Θεσσαλίας, ΤΚ Τηλ. : , ISSN:

2 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ RESEARCH ARTICLE A HOSPITAL AND A PRINTED FORM SUM THOUSAND SIX HUNDRED KILOMETERS. Ioannis A. Zantzos 1, Nikolaos Leventis 2 1. Administrative Employee, PhD candidate, General Hospital of Trikala, Greece 2. RN, Operation Room head, General Hospital of Trikala ABSTRACT Introduction: in the General Hospital of Trikala, every day one printed form is used to underline the daily working staff. The main reason for the use of this form is to control the staff's leave. This control takes place by the transfer of the form from every department to the head unit. Aim: the assessment of effects caused by this ad hoc printed form. Methodology and approach: For the calculation of the walked distance architectural plans have been used. For the consumed time simulation of the process has been applied. For the completion of the research it was necessary to adopt certain assumptions. Results : Every day for the distribution of this document, the staff traveled km, 492 steps, spent 10 minutes and used 52 pages A4. Annually, the corresponding numbers are: 1.646,965 km, steps, 545 hours and pages of A4. Annually, the cost of spending time is 7.116,19 and the stationery (paper and toner) need 229,5. Conclusions: This document consumes resources that could be placed elsewhere. Partial or (better yet) the total cancellation, the electronic transmission and finally the use of an information system, which among other features will include human resource management, are possible solutions with the latter having numerous advantages. Note the lack of standardization of procedures and functions with universal application in hospitals.. Key words: printed form, hospital, bureaucracy, hospital information system Corresponding author : Zantzos I, Ag, Triada, Trlikala Thessaly, ΤΚ Τel: ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1) 25

3 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 Εισαγωγή Ένα νοσοκομείο είναι ένας πολύπλοκος οργανισμός, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στη διακίνηση πληροφορίας μεταξύ πολλών παραγώγων και αποδεκτών. ιασυνδεδεμένοι μεταξύ τους υπολογιστές μπορούν να διευκολύνουν και επιταχύνουν την διακίνηση αυτής της πληροφορίας. Ήδη από το 1976 καταγράφεται 1 σε νοσοκομείο (πανεπιστημιακό νοσοκομείο Vermont, ΗΠΑ) η πρώτη υλοποίηση δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων. Τριάντα περίπου χρόνια μετά γίνεται λόγος για νοσοκομείο χωρίς χαρτί και φιλμ 2. Στη χώρα μας, το 2007, αναφέρθηκε ποσοστό 52,7% των νοσοκομείων που διαθέτουν ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), ταυτόχρονα όμως, μόνο ένα 19,6% διαθέτει πληροφοριακή οργάνωση πάνω από το ελάχιστο επίπεδο. Έτσι, στα νοσοκομεία και μετά από τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, η χρήση και διακίνηση εντύπων εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Το ΥΥΚΑ διαγιγνώσκοντας το πρόβλημα, ανέθεσε σε ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την εκπόνηση ενιαίων και προτυποποιημένων εντύπων για χρήση εντός του συνόλου των νοσηλευτικών μονάδων της χώρας αφού «τα διαφορετικά έντυπα που χρησιμοποιούνται σήμερα από τα επιμέρους Νοσοκομεία καθιστούν αδύνατη την ενιαία οργάνωση των ιατρικών αρχείων, παρεμβάλουν δυσχέρειες στην επικοινωνία των μονάδων, εμποδίζουν τη δυνατότητα χρήσης κωδικοποιήσεων και την εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών και δυσχεραίνουν την ενιαία λογιστική και μηχανογραφική οργάνωση» 4. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας της ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει διακριτά έντυπα ταξινομημένα σε 7 διαφορετικές κατηγορίες (έντυπα διοικητικής, τεχνικής, ιατρικής, νοσηλευτικής υπηρεσίας, ιατρικών εργαστηρίων, αιμοδοσίας και φαρμακείου). Αν και στην ίδια πηγή αναφέρονται 5 ο σκοπός, η αναγκαιότητα και η σημασία των δημιουργηθέντων εντύπων, εντούτοις, ανακύπτων ερώτημα αποτελεί η έκταση εφαρμογής των συγκεκριμένων εγγράφων και ακόμη, αν η δημιουργία τους αποτέλεσε εφαλτήριο απόσυρσης κάποιων άλλων (και πόσων;). υστυχώς, η χρήση εγγράφων που δεν προβλέπονται είναι συνηθισμένη εντός νοσοκομείου και το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων (ΓΝΤ) δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην καθημερινή του λειτουργία, εκτός των λοιπών εντύπων που χρησιμοποιούνται, υπάρχει και ένα με το οποίο γίνεται η αναφορά της υφιστάμενης δύναμης του προσωπικού. Η αναζήτηση νομοθεσίας από την οποία απορρέει η ύπαρξη και επιβάλλεται η χρήση αυτού του εγγράφου, κατέστη άνευ αποτελέσματος, ενώ ούτε στα 179 προαναφερόμενα έντυπα εντοπίζεται κάποιο αντίστοιχο με το συγκεκριμένο έγγραφο. Στο ΓΝΤ, το έγγραφο αυτό υιοθετήθηκε και χρησιμοποιείται τα τελευταία 7-8 χρόνια περίπου. Πρόκειται για μία σελίδα Α4 η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το τμήμα προέλευσης του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο υπαλλήλου/ων που τελεί/ούν σε άδεια και το είδος αυτής, υπογράφεται δε από τον προϊστάμενο του τμήματος ή τον αναπληρωτή του (βλ. Παράρτημα Α). Απώτερος σκοπός της συμπλήρωσης και διακίνησης του συγκεκριμένου εντύπου είναι η διασταύρωση και ο έλεγχος προηγούμενης δήλωσης ή μη των αδειών των υπάλληλων κάθε τμήματος. Λεπτομερέστερα, η καθημερινή χρήση του εγγράφου 26 ISSN:

4 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ περιλαμβάνει τα εξής: κάθε νοσηλευτικό τμήμα, αφού συμπληρώσει το έντυπο, το υποβάλει (μεταφέρει) στη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας. Εκεί κάθε έντυπο τμήματος, συγκρίνεται με το πρόγραμμα απασχόλησης του προσωπικού που είχε κατατεθεί την προηγούμενη εβδομάδα για διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων σχετικά με τις άδειες. Η διαδικασία αυτή με τον τρόπο που μέχρι στιγμής υλοποιείται, περιλαμβάνει την ανάγνωση από ένα άτομο του εντύπου ημερήσιας δύναμης του τμήματος, ενώ ένα δεύτερο ελέγχει τα ονόματα που αναγιγνώσκονται, επί του εβδομαδιαίου προγράμματος απασχόλησης του προσωπικού του κάθε τμήματος. Στη συνέχεια όλα τα συλλεγχθέντα έντυπα παραδίδονται στο Τμήμα ιαχείρισης Ανθρώπινου υναμικού ( Α ) της διοικητικής υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι για τμήματα στα οποία απασχολείται νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό (αιμοδοσία, ακτινολογικό, μικροβιολογικό) κατατίθενται δύο τέτοια έντυπα, ένα στην νοσηλευτική και ένα στη διοικητική υπηρεσία. Η μεταφορά γίνεται από το ίδιο άτομο για κάθε τέτοιο τμήμα, καταθέτοντας το ένα έγγραφο στη νοσηλευτική και το δεύτερο στη διοικητική υπηρεσία. Για την Ιατρική Υπηρεσία δεν κατατίθεται δύναμη ανά τμήμα καθημερινά αφού ο αρμόδιος υπάλληλος έχοντας τα προγράμματα εφημεριών μπορεί και την συντάσσει καθημερινά, υποβάλλοντας στη συνέχεια αυτή στο τμήμα Α. Τα τμήματα της διοικητικής υπηρεσίας και τα αυτοτελή γραφεία υποβάλλουν το έντυπο καθημερινά στο τμήμα Α. Στην διοικητική υπηρεσία ακόμη, φθάνει καθημερινά με φαξ και η δύναμη των τριών κέντρων υγείας καθώς και του ξενώνα αποασυλοποίησης. Τα έντυπα αυτά, κατατίθενται στο γραφείο Α από το τμήμα Γραμματείας μαζί με τη δύναμη του τμήματος. Στην τεχνική υπηρεσία το έντυπο αυτό δεν χρησιμοποιείται *. Όλα τα έγγραφα, που σημειωτέον δεν έχουν την ίδια εμφάνιση, συλλέγονται στο τμήμα Α και φυλάσσονται εκεί για μερικούς μήνες. Στη συνέχεια μεταφέρονται στο υπόγειο όπου και παραμένουν μέχρι την συμπλήρωση χρόνου πλέον του έτους και μετά καταστρέφονται. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι είναι πιθανό οι υπάλληλοι μαζί με το συγκεκριμένο έντυπο να διακινούν ταυτόχρονα και λοιπά έγγραφα. Σημειώνεται ότι στο ΓΝΤ υπάρχει εγκατεστημένη δομημένη καλωδίωση για δίκτυο υπολογιστών, ενώ υπολογιστές υπάρχουν στα τμήματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όλοι βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία. Στην διοικητική υπηρεσία οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για εκτέλεση των καθημερινών και αναγκαίων εργασιών. Στα νοσηλευτικά τμήματα, η κρατούσα κατάσταση περιλαμβάνει τον διακοσμητικό επί των γραφείων ρόλο των υπολογιστών αφού δεν υφίσταται νοσηλευτικό πληροφοριακό σύστημα, ενώ, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν χρησιμοποιούνται ούτε για σύνταξη απλών κειμένων. Στα γραφεία των ιατρών οι υπολογιστές που υπάρχουν, χρησιμοποιούνται για αναζήτηση στο διαδίκτυο, σύνταξη εγγράφων απλού κειμένου και λογιστικών φύλλων. Ιατρικό πληροφοριακό σύστημα δεν υφίσταται. Ο βαθμός διασύνδεσης όλων αυτών των * Μέχρι τη χρονική στιγμή των μετρήσεων, η τεχνική υπηρεσία δεν κατέθετε την δύναμη και συνεπώς δεν έχει προσμετρηθεί επιβάρυνση εξ αιτίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στις αρχές Ιουνίου 2010 δόθηκε εντολή και στην συγκεκριμένη υπηρεσία να καταθέτει τέτοιο έγγραφο. ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1) 27

5 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 υπολογιστών, η δυνατότητα διαμοιρασμού δεδομένων, η χρήση κοινών εφαρμογών και η πρόσβαση σε μια κοινή βάση δεδομένων απέχουν πολύ από τον χαρακτηρισμό ΟΠΣ, ενώ στην καλύτερη περίπτωση θα γινόταν λόγος για νησίδες πληροφορίας. Οι μη αξιοποιήσιμοι υπολογιστές, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που χρησιμοποιούνται από το ιατρικό προσωπικό, προέρχονται από το ΟΠΣ που προβλεπόταν στο ο ΚΠΣ, το οποίο όμως δεν παραδόθηκε, τουλάχιστον μέχρι 25/8/2010. Σκοπός Σκοπός της εργασίας ήταν ο υπολογισμός της επιβάρυνσης που επιφέρει το συγκεκριμένο έγγραφο στον ημερήσιο φόρτο εργασίας των υπαλλήλων όσο και του συνεπαγόμενου, για το νοσοκομείο, κόστους. Υλικό και Μέθοδος Αρχικά καταγράφηκε για κάθε τμήμα, η αφετηρία (χώρος σύνταξης) και ο προορισμός (χώρος παράδοσης) του εγγράφου. Για την καταμέτρηση των διανυθέντων αποστάσεων χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικά σχέδια. Με αυτά κατέστη εφικτός ο επακριβής υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης μεταξύ των σημείων αφετηρίας και προορισμού. Κάποια από τα σχέδια ήταν σε ηλεκτρονική μορφή (autocad), ενώ άλλα σε έντυπη μορφή. Σε ηλεκτρονική μορφή ήταν διαθέσιμα τα αφορούντα το νέο κτίριο του νοσοκομείου, έκτασης περίπου m 2, ενώ σε έντυπη ήταν αυτά που αποτυπώνανε τμήμα του παλαιού νοσοκομείου (περίπου m 2 ) στο οποίο στεγάζεται η διοικητική και τεχνική υπηρεσία καθώς και ορισμένα τμήματα. Για τον υπολογισμό του αναλωθέντα στην μεταφορά του εντύπου χρόνου, διανύθηκαν οι συγκεκριμένες αποστάσεις και έγινε χρονομέτρηση της διανυθείσας απόστασης. Αναλυτικότερα, για κάθε τμήμα διανύθηκε τρεις φορές η συγκεκριμένη διαδρομή και χρονομετρήθηκε ο αναγκαίος για την μεταφορά χρόνος καθώς επίσης και ο χρόνος επιστροφής. Από τις τρεις αυτές καταγραφές κάθε τμήματος, χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος. Ακολουθήθηκε σε κάθε περίπτωση η πιο σύντομη διαδρομή, ενώ η διαπέραση της απόστασης έλαβε χώρα, σε τρεις διαφορετικές ημέρες, την ίδια ώρα κατά την οποία γίνεται καθημερινά η μεταφορά του εντύπου. Η ταχύτητα βηματισμού είναι παράγοντας επηρεασμού του συνολικού αναλωθέντα χρόνου και εξαρτώμενος κατά περίπτωση από τον υπάλληλο που κάνει την μεταφορά. Κατά τις μετρήσεις, η διαπέραση διενεργήθηκε από το ίδιο άτομο, ενώ η ταχύτητα βηματισμού ήταν σχετικά γρήγορη. Στους ανελκυστήρες για κάθε τμήμα σε διαφορετικές ημέρες, έγινε καταγραφή του συνολικού χρόνου από την κλήση μέχρι και την έξοδο. Χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος. Οι ανελκυστήρες δεν διαθέτουν σύστημα καταγραφής αφετηρίας, προορισμού, χρόνου κλήσης και εξυπηρέτησης. Όλες οι ανωτέρω μετρήσεις διεξήχθησαν κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου Για την κατανόηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εργασίας πρέπει ακόμη να διευκρινισθούν τα εξής: Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε στις μετρήσεις να αποτυπωθούν συνήθειες εργαζομένων που κάνουν την μεταφορά του εντύπου (πχ συγκεκριμένος υπάλληλος χρησιμοποιεί πάντα ανελκυστήρα, στην 28 ISSN:

6 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ περίπτωση αυτή δεν υπολογίστηκε χρόνος και αριθμός σκαλιών). εν υπολογίστηκε διανυόμενη απόσταση και ανάλωση χρόνου για τα κέντρα υγείας και τον ξενώνα αποασυλοποίησης. Ο ημερήσιος αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται για την δύναμη αυτών είναι 12 σελίδες. Η πιο σύντομη διαδρομή στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού έχει υπολογιστεί με τον εργαζόμενο να βγαίνει εκτός και να εισέρχεται ξανά εντός κτιρίου. Στο τμήμα επιστασίας συμπληρώνεται και δεύτερο έντυπο για το τμήμα ιματισμού που όμως μεταφέρονται μαζί. Το ίδιο ισχύει για τα τμήματα Βραχείας Νοσηλείας και Επειγόντων Περιστατικών. Υπολογίστηκε μία διαδρομή και ανάλωση δύο εντύπων. Τα τμήματα Ακτινολογικό, Αιμοδοσία, Μικροβιολογικό συμπληρώνουν δύο έντυπα καθημερινά. Προσμετρήθηκε μία διαδρομή και ανάλωση δύο εντύπων. Στο τμήμα Α καθημερινά συμπληρώνονται δύο επιπλέον έντυπα: ένα για το προσωπικό του Α και ένα για το λοιπό προσωπικό. Προσμετρήθηκε ανάλωση δύο εντύπων. Συντήρηση, απόσβεση φωτοτυπικού και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων καθώς και κατανάλωση ηλεκτρικού δεν έχουν προσμετρηθεί. Ένα έτος ισούται με 250 εργάσιμες ημέρες (52 εβδομάδες, πέντε εργάσιμες ημέρες/εβδομάδα μείον 10, έστω, επίσημες αργίες/έτος). Μία εργάσιμη ημέρα ισούται με 7,5 ώρες. Χρησιμοποιήθηκε το AutoCAD 2000 και το Excel Αποτελέσματα Από το σύνολο των τμημάτων, η ανά ημέρα διανυθείσα απόσταση για την μεταφορά του συγκεκριμένου εντύπου ανέρχεται σε μέτρα και 492 σκαλιά. Ετησίως, για τον ίδιο σκοπό, από το προσωπικό διανύονται συνολικά 1.646,965 χιλιόμετρα και σκαλιά (βλ Παράρτημα Β). ιαπιστώνεται ότι τα τμήματα με την μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι αυτά που βρίσκονται πιο μακριά από το σημείο προορισμού (κατάθεσης) του εγγράφου, κάτι αναμενόμενο. Ενδεικτικά, για το ακτινολογικό απαιτείται να διανυθούν 5 μέτρα κάθε εργάσιμη ημέρα, ενώ για το τμήμα επιστασίας διανύονται 85,5 μέτρα. Κάθε έτος, ο/οι υπάλληλος/οι των δύο αυτών τμημάτων διανύουν 8,75 και 96,75 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Στο ακτινολογικό υπάρχει επιπρόσθετη ημερήσια επιβάρυνση 44 σκαλιών (ετησίως ). Για τον αριθμό σκαλιών, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στο τμήμα διατροφής (ημερησίως 96, ετησίως ). Η ανά τμήμα, μικρότερη επιβάρυνση παρατηρείται σ αυτά που βρίσκονται πλησίον του σημείου προορισμού. Τέτοια τμήματα είναι το Γραμματείας (ημερησίως 42 μέτρα, ετησίως 10,5 χιλιόμετρα) και η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (ημερησίως 81 μέτρα, ετησίως 20,25 χιλιόμετρα). Σε όλο το νοσοκομείο, κάθε εργάσιμη ημέρα, αθροιστικά απαιτούνται 10 λεπτά για την μεταφορά όλων των εντύπων, ενώ ο ετήσιος σωρευτικός χρόνος ισούται με 545 ώρες ή αλλιώς 7 ανθρωποημέρες. Ο αναλωθείς χρόνος για την μεταφορά του εντύπου είναι εξαρτώμενος από δύο ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1) 29

7 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 μεταβλητές: την απόσταση και τη χρήση ή μη ανελκυστήρα, με τον τελευταίο να επιβαρύνει ιδιαίτερα την όλη διαδικασία, χρονικά. Έτσι, τμήματα με τη μεγαλύτερη απόσταση, δεν απαιτούν κατ ανάγκη και περισσότερο χρόνο γιατί μπορεί στην φυσική μεταφορά του εντύπου να μην χρησιμοποιείται ο ανελκυστήρας. Ενδεικτικά, αν και η δεύτερη μεγαλύτερη απόσταση εντοπίζεται στο ακτινολογικό, εντούτοις ο ετήσιος αναλωθείς χρόνος (περίπου 18 ώρες) για αυτό το τμήμα δεν ισοδυναμεί και με τον δεύτερο μεγαλύτερο ακριβώς γιατί χρησιμοποιείται κλίμακα και όχι ανελκυστήρας. Η μεγαλύτερη σπατάλη χρόνου εντοπίζεται στο τμήμα επιστασίας όπου η διανυόμενη απόσταση είναι η μεγαλύτερη, χρησιμοποιείται όμως και ανελκυστήρας. Αντίθετα σε κάποια άλλα τμήματα, χωρίς η απόσταση να είναι πολύ μεγάλη, εντοπίζονται μεγάλοι χρόνοι ως αποτέλεσμα της χρήσης ανελκυστήρα. Άξιο προσοχής και μη αναμενόμενο εύρημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι και στα 11 νοσηλευτικά τμήματα που βρίσκονται στον 2 ο, ο και 4 ο όροφο, ο χρόνος που αναλώνεται στον ανελκυστήρα είναι μεγαλύτερος από το χρόνο που απαιτείται για την διαπέραση της απόστασης. Επισημαίνεται ότι στα 11 αυτά τμήματα, η μεταφορά γίνεται, κυρίως, με χρήση του ανελκυστήρα ενώ σπάνια χρησιμοποιείται κλίμακα. Σημειώνεται ότι όλοι οι καταγεγραμμένοι χρόνοι είναι αυστηροί, αφού κατά την μέτρηση η ταχύτητα βηματισμού ήταν σχετικά γρήγορη. Επειδή όμως η παρατήρηση εντός του νοσοκομείου έχει καταδείξει έναν πιο αργό τρόπο βαδίσματος από το εμπλεκόμενο προσωπικό, πρέπει να θεωρηθεί ότι οι πραγματικοί χρόνοι είναι μεγαλύτεροι. Οι χρόνοι αυτοί αυξάνονται ακόμη περισσότερο αφού στην έρευνα δεν καταμετρήθηκε η ανάλωση χρόνου που επιφέρουν οι συζητήσεις των υπαλλήλων κατά τη μεταφορά ή παράδοση του εντύπου. Ο καταμετρημένος αναλωθείς χρόνος, ετησίως, στοιχίζει στο Νοσοκομείο **. Αναφέρθηκε ότι δεν προσμετρήθηκε ο χρόνος για την μετέπειτα διαχείριση του εγγράφου, ειδικά στη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας. Αν προσμετρηθεί και η συγκεκριμένη επιβάρυνση (τουλάχιστον 2 ώρες ημερησίως), τότε διπλασιάζεται το προαναφερόμενο κόστος. Περαιτέρω αύξηση του κόστους διαπιστώνεται εάν προστεθεί και ο χρόνος διασταύρωσης των αδειών που γίνεται στο τμήμα Α (αν και τα δύο τελευταία δεν αποτελούσαν αντικείμενο της έρευνας). Η καθημερινή χρήση του εγγράφου απαιτεί την εκτύπωση 7 φωτοτυπιών Α4 προερχόμενες από το κυρίως φωτοτυπικό του νοσοκομείου, 15 σελίδων Α4 που τυπώνονται σε μικρότερους εκτυπωτές και φαξ σε διάφορα τμήματα, ενώ χρησιμοποιούνται και τρεις σελίδες προερχόμενες από τυπογραφείο. Ετησίως, καταναλώνονται σελίδες Α4, ενώ υπάρχουν και 750 σελίδες που έχουν τυπωθεί σε τυπογραφείο και οι οποίες σε κάποια στιγμή θα αντικατασταθούν και αυτές με φωτοαντίγραφα. Το κόστος χαρτιού Α4 ανέρχεται σε 77,07 ενώ το κόστος γραφίτη ** 24.62,98 είναι οι μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές 59 από τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στην μεταφορά του εντύπου, επί 10 λεπτά που αναλώνονται κάθε ημέρα, διά 450 λεπτά που είναι ο ημερήσιος χρόνος εργασίας των υπαλλήλων. Το ποσό 24.62,98 αφορά το 2009, δηλ δεν υπήρχε η μείωση μισθών που έχει επέλθει πλέον. 0 ISSN:

8 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ και μελανιών σε 152,46 ***. Προτάσεις: ιαπιστώνοντας το μέγεθος της επιβάρυνσης που καθημερινά επιφέρει το έγγραφο, η διατύπωση προτάσεων που αποβλέπουν στην μείωση του περιττού φόρτου εργασίας των υπαλλήλων, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων, είναι επιβεβλημένη. Αυτές περιλαμβάνουν: 1. Την μερική ή και ολική κατάργηση του εγγράφου. Στην πρώτη περίπτωση το έγγραφο θα μπορούσε να συμπληρώνεται μόνο όταν χορηγείται κάποια άδεια σε υπάλληλο του τμήματος ή (ακόμη καλύτερα) όταν λείπει αδικαιολογήτως κάποιος εργαζόμενος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η χρήση του εγγράφου θα μπορούσε να μειωθεί, σχεδόν να εκλείψει. 2. Την ηλεκτρονική αποστολή του εγγράφου. Αυτό είναι εύκολα υλοποιήσιμο αφού ήδη υπάρχει εγκατεστημένη δομημένη καλωδίωση καθώς και υπολογιστές στα διάφορα γραφεία. Η δημιουργία και χρήση εικονικών τοπικών δικτύων (virtual local area networks) με την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών και ανεξάρτητων περιοχών (ομάδων) επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών, ανεξάρτητα από την φυσική τους τοποθέτηση, παρέχει πλεονεκτήματα 6 που μπορούν να αξιοποιηθούν σε χώρους υγείας 7. Επισημαίνεται ότι η λύση της ηλεκτρονικής αποστολής, πέρα από την εξοικονόμηση πόρων, συνδράμει σε κάτι πιθανόν πιο σημαντικό: ίσως αποτελέσει *** Σύμφωνα με το κόστος τόνερ και πακέτου Α4. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 21% που ίσχυε κατά την εκπόνηση της έρευνας. αφετηρία υιοθέτησης τέτοιων λύσεων (ηλεκτρονική αποστολή) και για άλλες περιπτώσεις. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αιτήματα κλινικών εξετάσεων ασθενών από ιατρούς μιας άλλης κλινικής και ειδικότητας.. Την χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται, όχι απλά τις άδειες του προσωπικού, αλλά και λοιπά σημαντικά στοιχεία του (πχ παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, τμήματα που έχει απασχοληθεί κλπ). Σε ένα τέτοιο σύστημα, οι άδειες δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο, εγκρίνονται από τον προϊστάμενο του κάθε τμήματος και τον αρμόδιο διευθυντή, καταχωρούνται στο σύστημα και χορηγούνται στον υπάλληλο. Η συγκεκριμένη λύση μπορεί να παρέχει στατιστικά και αναφορές με απλές, αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η υιοθέτηση της λύσης αυτής παρέχει, περαιτέρω πλείστα πλεονεκτήματα, για παράδειγμα, κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία και επικαιροποιεί μόνος του όποιο από αυτά, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη για κάτι τέτοιο, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την προσφυγή του στον αρμόδιο για την καταχώρηση υπάλληλο του τμήματος Α. Ακόμη και αν η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος είναι δύσκολη και χρονοβόρα, θα μπορούσε αρχικά να αναπτυχθεί μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου οι εργαζόμενοι θα συμπληρώνανε τα σχετικά στοιχεία σε ένα φυλλομετρητή. ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1) 1

9 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 Συμπεράσματα Μια σειρά αναφερόμενων προβλημάτων 8 προσδιορίζουν ανασταλτικούς παράγοντες για την αξιοποίηση της πληροφορικής στις διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων (πχ «δυσκολία αναγνώρισης της αλλαγής, εδραιωμένη γραφειοκρατία, προβληματική επικοινωνία τμημάτων, αδιαφορία, φόβος του καινούργιου, έλλειψη κινήτρων..»). υστυχώς όμως, η καθημερινότητα δείχνει ότι τα προβλήματα αυτά διαχέονται και ισχύουν και για τις λοιπές υπηρεσίες. Τέτοια προβλήματα έχουν προσδιοριστεί και πιο πριν 9. Ειδικότερα για τους Η/Υ η καθημερινή πρακτική εντός του νοσοκομείου έχει δείξει μια απροθυμία υιοθέτησης και χρήσης αυτών. Άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και από μια μελέτη 10 που αναφέρει ότι, 61% του συνόλου των ερωτηθέντων υπαλλήλων έχουν πρόσβαση σε Η/Υ στην υπηρεσία τους, όμως μόνο το 4% χρησιμοποιούν Η/Υ στην εργασία τους, εκ των οποίων ελάχιστοι σε καθημερινή βάση. Στο ΓΝΤ, Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα δεν υφίστανται καν, ενώ και κάποιες από τις λοιπές εφαρμογές που λειτουργούν στην διοικητική υπηρεσία είναι απαρχαιωμένες (πχ οι άδειες του προσωπικού καταχωρούνται σε πρόγραμμα «περιβάλλοντος» DOS). Έτσι, προβάλει ουτοπικό να γίνεται λόγος για ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Η ύπαρξη του εντύπου είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ελέγχου των αδειών των υπαλλήλων, αλλά και της ανυπαρξίας ενός πραγματικά ΟΠΣ, ενώ η μέθοδος διακίνησής του απορρέει από τη μη αξιοποίηση υπάρχουσας πληροφοριακής υποδομής. Ακόμη και ο αρχικός στόχος (έλεγχος αδειών προσωπικού) δεν επιτυγχάνεται πλήρως αφού άλλοτε γίνονται οι διασταυρώσεις και άλλοτε όχι, ενώ όταν αυτές γίνονται, διεκπεραιώνονται χειρονακτικά και όχι αυτόματα. εν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι εμπειρία και γνώσεις προϊσταμένων και υπευθύνων τμημάτων, αναλώνονται σε περιττές και ανώφελες εργασίες όπως η μεταφορά του εντύπου. Το ότι μία υπηρεσία (τεχνική) δεν χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο έγγραφο, αλλά και το ότι στο ίδιο νοσοκομείο υπάρχουν έντυπα για την ίδια χρήση με διαφορετική όμως εμφάνιση και ποσότητα πληροφορίας, αποδεικνύουν την ανυπαρξία ομοιογένειας, προτυποποίησης αλλά και την αδιαφορία εφαρμογής κάποιων οδηγιών. εν είναι τυχαίο ότι στο Νοσοκομείο Τρικάλων πολλά από τα προτυποποιημένα έντυπα φωτοτυπούνται με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της χρωματικής κωδικοποίησης. Σημειώνεται ότι η μη τήρηση ενιαίων προτύπων και κωδικοποιήσεων αλλά και η ανομοιογένεια σε διαδικασίες ανήκουν στα σοβαρότερα προβλήματα που κατεγράφησαν 11 για τα πραγματοποιούμενα έργα πληροφορικής στις Υπηρεσίες Υγείας, χωρίς όμως αυτά να είναι τα μόνα 12. Τελικά, η μη υιοθέτηση της πληροφορικής στα νοσοκομεία, έχει θετικές επιπτώσεις για ορισμένους και αρνητικές για κάποιους άλλους. Στους πρώτους, εκτός των λοιπών άλλων, συγκαταλέγεται και η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων αφού δεν αλλάζει η καθημερινότητά τους. Στους δεύτερους, περιλαμβάνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και ο ασθενής αμφότεροι οι δύο τελευταίοι, πάσχουν βαρέως. 2 ISSN:

10 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Βιβλιογραφία 1. Committee on Enhancing the Internet for Health Applications: Technical Requirements and Implementation Strategies, Computer Science and Telecommunications Board, National Research Council. ιαδικτυακή σελίδα: &page=4. Πρόσβαση : Versweyveld L. (2005). Near-paperless hospital of the future now open in south Florida. ιαδικτυακή σελίδα: Virtual Medical Worlds Monthly : VM html Πρόσβαση: Τσακλακίδου, Σωτήρχου Α, Τσικρικάς Σ, Τσικρικά Σ, Σταμούλη Μ.Α, Αποστολάκης Ι, Κυριόπουλος Γ. Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα δημόσια νοσοκομεία του ελλαδικού χώρου. ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ιοίκηση τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Εθνική Σχολή ημόσιας Υγείας, Αθήνα, 12-15/12/ Προτυποποίηση εντύπων ενιαίας λειτουργίας των νοσοκομείων. Παρουσία και χρήση των εντύπων, πρόλογος, ΥΥΚΑ. ιαλεκτική σελίδα: Πρόσβαση: Προτυποποίηση εντύπων ενιαίας λειτουργίας των νοσοκομείων. ιαδικτυακή σελίδα: Πρόσβαση: Φούσκας Γ. ίκτυα Υπολογιστών Ι, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2002, σελ Ζάντζος Ι, Τσιακάρας Ν, Λεβέντης Ν, Τσίγκας Αθ. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών και υπηρεσίες υγείας: υλοποίηση και πλεονεκτήματα. 2 ο Ελληνο- Κυπριακό Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής Λεμμεσός, Κύπρος -6 Νοεμβρίου 2005, σελ Μούρτου Ε. Η τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών και η ιοικητική υπηρεσία των νοσοκομείων, Επιθεώρηση Υγείας, 2008; 22(115): Πάγκαλος Γ, Αγγελίδης Π. Προϋποθέσεις επιτυχούς εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων στα ΠΕΣΥΠ. Κείμενο θέσεων. Ειδική υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»,200. ιαδικτυακή σελίδα: GR/services/elibrary/reports_list/pesyp/ Πρόσβαση: Κουντζέρης Α. Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υγεία. Συμπεράσματα από περιπτώσεις υλοποίησης έργων. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας, Αθήνα -6/12/ Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υγεία και Πρόνοια, Π10. Αξιολόγηση, σύνθεση και προτάσεις για το σύνολο του έργου, σελ 4, Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. ιαδικτυακή σελίδα:http://www.observatory.gr/files /meletes/y5ygeia08111docel_d10.pdf.πρόσβαση : Ζάντζος Ι, Φαφαλιού Ε. Στρατηγικές στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Υγείας. ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας. Αθήνα, 15-17/12/2007. ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.2012;1(1)

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τρία διαθορεηικά έγγραθα (για ηην ίδια τρήζη) δύναμης προζωπικού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας αποζηάζεων και τρόνοσ.

12 Τπηρεςία Αφετηρία Κλινική/ τμήμα όρο φοσ Προοριςμόσ Σμήμα, Δ/νςη όρ οφ οσ Μέτρα Απόςταςη Φρόνοσ (ςε sec.) Ημερηςίωσ καλοπάτια αριθ μόσ Φρόνοσ (ςε Sec) Φρόνοσ ανελκυςτή -ρα (ςε sec) υνολικ όσ ημερ. χρό-νοσ (sec) Απόςτα ςη ςε χιλιόμ Ετηςίωσ καλο πάτια αριθμό σ υνολικόσ χρόνοσ (ςε ώρεσ) Νος/κή Οφθαλμολογι κή 4 ΔΝΤ 1 216,9 159, , ,225-24, Νος/κή ΩΡΛ 4 ΔΝΤ ,5-21, Νος/κή Ουρολογική 4 ΔΝΤ 1 187,4 14, Νος/κή Παιδιατρική 4 ΔΝΤ 1 216,8 148, , , 400,666 46,85-29, ,2-27, Νος/κή Μαιευτική/ Γυναικολογική 4 ΔΝΤ 1 26,06 185, ,66 85, 65,765-26, Νος/κή Β Φειρουργική ΔΝΤ , , ,5-25, Νος/κή Α Φειρουργική ΔΝΤ 1 187,4 140, Νος/κή Β Παθολογική ΔΝΤ 1 216,8 150, , ,666 46,85-24, ,2-22, Νος/κή Ορθοπεδική 2 ΔΝΤ ,66 00,666 4,5-20,

13 Αφετηρία Προοριςμόσ Ημερηςίωσ Ετηςίωσ Νος/κή Καρδιολογική 2 ΔΝΤ 1 187,4 19, , 5 46,85-2, Νος/κή Α Παθολογική 2 ΔΝΤ 1 216, ,2-24, Νος/κή ΜΕΘ 1 ΔΝΤ , , 57-9, Νος/κή Αναιςθηςιολο γικ 1 ΔΝΤ ,5-12,5 Νος/κή Φειρουργείο 1 ΔΝΤ , Νος/κή ΣΕΠ/ΜΒΝ 0 ΔΝΤ 1 170,2 110, Νος/κή ΣΕΙ 0 ΔΝΤ , Νος/κή ΜΣΝ 0 ΔΝΤ ,666 7 Νος/κή ΜΜΑ 0 ΔΝΤ , Νος/κή ΚΕΠ 0 ΔΝΤ 1 124,5 86, , , , , , 42, , , , , , , , , , Νος/κή ΜΟΝΕΜ 1 ΔΝΤ 1 210, ,65-10 Νος/κή Αρχείο, βοηθοί θαλάμων, 1 ΔΝΤ

14 Αφετηρία Προοριςμόσ Ημερηςίωσ Ετηςίωσ τραυματιοφορ είσ ΔΝΤ Νος/κή Διαβητολογικ ό 0 ΔΝΤ , , ,5-9, Νος/κή Αποςτείρωςη -1 ΔΝΤ 1 248, ,66 78,666 62,075-26, Νος/κή Αιμοδοςία 0 ΔΝΤ/ΔΑΔ 1 198,4 158, ,666 49, , Νος/κή Μικροβιολογι κό 0 ΔΝΤ/ΔΑΔ , , 4, , Νος/κή Ακτινολογικό 0 ΔΝΤ/ΔΑΔ , Νος/κή ΔΝΤ 1 ΔΑΔ , , , 8, , , Διοκ/κή Γραμματεία 1 ΔΑΔ ,5-2, Διοκ/κή ΓραφείοΚίνης ησ 1 ΔΑΔ , , ,75-4, Διοκ/κή Οικονομικό 1 ΔΑΔ , Διοκ/κή Προμήθειεσ 1 ΔΑΔ , , , 28,5-6, ,

15 Αφετηρία Προοριςμόσ Ημερηςίωσ Ετηςίωσ Διοκ/κή Πληροφορικήσ 1 ΔΑΔ , , 6-7, Διοκ/κή ΔΑΔ 1 ΔΑΔ Διοκ/κή Λοιπό προςωπικό ΔΑΔ 1 ΔΑΔ Διοκ/κή Επιςταςίασ -1 ΔΑΔ 1 85, , 47, 96,75-2, Διοκ/κή Υαρμακείο 0 ΔΑΔ ,08 Διοκ/κή Διατροφήσ -1 ΔΑΔ 1 225,8 14, , 56, , Διοκ/κή Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 0 ΔΑΔ , , , Ιατρική Γραμματεία ΔΙΤ 1 ΔΑΔ , , 1-6, ύνολο 6.587, sec 1.646, , υντμήςεισ:μεθ: Μονάδα Εντατικήσ Θεραπείασ, ΣΕΠ: Σμήμα Επειγόντων Περιςτατικών, ΜΒΝ: Μονάδα Βραχείασ Νοςηλείασ, ΣΕΙ: Σακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, ΜΣΝ: Μονάδα Σεχνητού Νεφρού, ΜΜΑ: Μονάδα Μεςογειακήσ Αναιμίασ, ΚΕΠ: Κέντρο Εξυπηρέτηςησ Πολιτών, ΜΟΝΕΜ: Μονάδα Εμφραγμάτων, ΔΝΤ: Διεύθυνςη Νοςηλευτικήσ Τπηρεςίασ, ΔΙΤ: Διεύθυνςη Ιατρικήσ Τπηρεςίασ, ΔΑΔ: Σμήμα Διαχείριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Διοικητικό Συμβούλιο Αναπληρωτής Αυτοτελές Ελέγχου Ποιότητας & έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης κάθε ασκούμενος οφείλει να συμπληρώσει και να παραδώσει το βιβλίο πρακτικής άσκησης. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ www.ellak.gr ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισηγητής: Ιωάννης Σταμέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Μέλος ΔΣ ΕΕΛ/ΛΑΚ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2014 5η Συνεδρία 1ου Σεμιναρίου Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φαρκαδόνα, 03 09 2015 Αρ. Πρ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΚΟΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.607,00 ΕΠΑΝΑΔ 8.500.000,00 ΤΟΠΕΚΟ ΕΠΑΝΑΔ 6.100.000,00 ΕΠΑΝΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές:

Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές: Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές: Δαβαρίας Αλέξανδρος Σύμβουλος Λογιστικής ΔΜΥ, Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Γιαγλής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Ομάδα Έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ζάντζος Α. Ιωάννης, ΔΕ Πληροφορικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής, MSc "Διοίκηση της Υγείας", Phd candidat Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Αποτελέσματα Η πλοήγηση εντός του ιστοτόπου της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ Ε.Α.Ν Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΥΠΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ 12/2/2015 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του έργου «Μελέτη Αξιοποίηση Συστήματος Εφημεριών για τα δεδομένα των Μονάδων ΠΕΔΥ» δημιουργήθηκε ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β436Λ-70Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932

ΑΔΑ: Β436Λ-70Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα: 12/10/2012 Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932 ΟΑΕΔ: 210 9989044 210 9989019 ΣΕΠΕ: 210 3748743

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κoμoτηvή / 6 /2008 ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ Aρ. Πρωτ. Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή Τηλ.:2531033033, 2531022717,

Διαβάστε περισσότερα

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software 2015 Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου Οργάνωση Συλλόγων Vision Computer Applications 2015 (4 th ed) Εταιρική Παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002629225 2015-03-11

15REQ002629225 2015-03-11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 3/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών αναβάθμισης δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α Δ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ. Δ. Μαρκοπούλου Γραφείο Προμηθειών ΓΝΑ ΚΑΣ

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ. Δ. Μαρκοπούλου Γραφείο Προμηθειών ΓΝΑ ΚΑΣ Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Δ. Μαρκοπούλου Γραφείο Προμηθειών ΓΝΑ ΚΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ».παραπέμπει σε ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών που απαιτούνται για τον εφοδιασμό ενός οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573

Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001:2008 ΣΤO ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚO TMHMA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001:2008 ΣΤO ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚO TMHMA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001:2008 ΣΤO ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚO TMHMA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΑΕΔ- Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΑΕΔ- Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 29-2-204 Αριθμός Πρωτ: 3526 ΟΑΕΔ - Π. Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management System Risk Management Plan

Risk Management System Risk Management Plan Risk Management System Risk Management Plan Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008 Ζέφη Βοστιτσάνου Περιεχόμενα Αναγκαιότητα για την Διαχείρηση Κινδύνου (Risk Management ) Νομικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TMHMA: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ 1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΠΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ 1.1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα