Κεφάλαιο VIΙΙ Β. Δημακόπουλος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο VIΙΙ Β. Δημακόπουλος"

Transcript

1 Μεταβίβαση μηνυμάτων Κεφάλαιο VIΙΙ Β. Δημακόπουλος

2 Προγραμματίζοντας με μεταβίβαση μηνυμάτων Δεν υπάρχουν κοινές μεταβλητές διεργασίες και μηνύματα Θεωρείται το πιο δύσκολο Μπορεί, όμως, να γίνει πιο αποδοτικό Κατάλληλο για cluster computing Παράλληλος υπολογιστής του «φτωχού» Πολλές επιλογές (sockets? pvm??) η εξής μία: MPI #2

3 Μεταβίβαση μηνυμάτων: μόνο 2 συναρτήσεις είναι αρκετές Αποστολή μηνύματος send() Παραλαβή μηνύματος receive() Θέματα που μπαίνουν: Ταχύτητα επικοινωνιών Εξαρτάται από το δίκτυο και τα χαρακτηριστικά του Εξαρτάται και από τη βιβλιοθήκη που υλοποιεί τις send() και receive() buffering copying os traps / user-level access «Στυλ» επικοινωνιών Συγχρονισμένο ή τυπου rendezvous (το send() δεν ολοκληρώνεται αν ο παραλήπτης δεν έχει ξεκινήσει το receive()) Ασύγχρονο ή buffered Blocking / non-blocking Private / collective #3

4 Σύγχρονη επικοινωνία (τύπου rendezvous) Συγχρονισμένο ή τυπου rendezvous (το send() δεν ολοκληρώνεται αν ο παραλήπτης δεν έχει ξεκινήσει το receive()) #4

5 «Κανονική» (ασύγχρονη) επικοινωνία Το send() ολοκληρώνεται άσχετα με το πότε θα γίνει το receive() και η διεργασία που στέλνει το μήνυμα συνεχίζει αμέσως. Η πιο συχνή στην πράξη Απαιτεί buffering είτε αυτόματα από τη βιβλιοθήκη ( standard mode στο MPI) είτε από τον προγραμματιστή ( buffered mode στο MPI) #5

6 MPI - Βασικές δομές Διεργασίες... εξαρτάται από το σύστημα, όχι fork/join συνήθως Η πιο κοινή περίπτωση είναι να δημιουργούνται εξωτερικά mpirun np 10 a.out «SPMD» Για διαφοροποίηση των διεργασιών: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myid); Ακολουθιακή αρίθμηση (0, 1, 2, ) MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc); Πλήθος διεργασιών συνολικά (το -np που δόθηκε παραπάνω) #6

7 Βασικές λειτουργίες Αποστολή μηνυμάτων MPI_Send(buf, n, dtype, torank, tag, MPI_COMM_WORLD); buf: διεύθυνση του send buffer n: το πλήθος των στοιχείων του buffer dtype: ο τύπος των στοιχείων του buffer (MPI_CHAR/SHORT/INT/LONG/FLOAT/DOUBLE) torank: id της διεργασίας που θα λάβει το μήνυμα tag: ετικέτα (ότι θέλει βάζει ο προγραμματιστής) Λήψη μηνυμάτων MPI_Recv(buf, n, dtype, fromrank, tag, MPI_COMM_WORLD, status); buf: διεύθυνση του receive buffer fromrank: id της διεργασίας που θα στείλει το μήνυμα status: διεύθυνση buffer για πληροφορίες σε σχέση με το παραληφθέν μήνυμα Παραλαβή ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ: το μήνυμα όντως ήρθε από τη διεργασία fromrank το μήνυμα είχε όντως την ετικέτα tag #7

8 «Τυφλή» λήψη Πολλές φορές χρήσιμο να παραλάβουμε όποιο μήνυμα μας έρθει πρώτο, άσχετα ποιος το έστειλε και με τι ετικέτα: MPI_Recv(buf, n, dtype, MPI_ANY_SOURCE, MPI_ANY_TAG, MPI_COMM_WORLD, status); Ποιος το έστειλε το μήνυμα και ποια είναι η ετικέτα του; status->mpi_tag status->mpi_source #8

9 Βασική τεχνική Οι διεργασίες καθορίζονται (και μοιράζονται τη δουλειά) όπως και στο μοντέλο κοινού χώρου διευθύνσεων π.χ. μπορώ να κάνω διάσπαση βρόχου, διαχωρισμό σκακιέρας, αυτοδρομολόγηση κλπ. Επειδή, όμως, δεν υπάρχει τίποτε κοινό ανάμεσα στις διεργασίες, θα υπάρχει αναγκαστικά μία διεργασία η οποία: αρχικοποιεί τις δομές μοιράζει τα δεδομένα σε άλλες συλλέγει τα επιμέρους αποτελέσματα και ίσως τα δείχνει στον χρήστη #9

10 Υπολογισμός του π = 3,14 Αριθμητική ολοκλήρωση π x 2 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1 0,5 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 διάστημα i (π λάτος διαστημάτων x W = 0,1) N 1 i 0 1 (i 4W 1 2) W 2 #10

11 Υπολογισμός του π = 3,14... (Ι) Σειριακό πρόγραμμα int i, N = 512; /* Ορισμός μεταβλητών */ float pi = 0.0, W = 1.0/Ν; for (i = 0; i < N; i++) /* Ο υπολογισμός */ pi += 4*W / (1 + (i+0.5)*(i+0.5)*w*w); Παραλληλοποίηση Ι: μία διεργασία ανά επανάληψη (very fine grain) Η διεργασία i θα υπολογίσει τον i-οστό όρο του αθροίσματος: 4*W / (1 + (i+0.5)*(i+0.5)*w*w); Παράλληλοποίηση ΙΙ: μία διεργασία ανά μπλοκ επαναλήψεων (courser grain) Κάθε διεργασία myid θα υπολογίσει WORK συνεχόμενους όρους του αθροίσματος #define N 512 /* Όροι του αθροίσματος */ #define NPROC 32 /* Αριθμός επεξεργαστών/διεργασιών */ #define WORK N/NPROC /* Όροι ανά διεργασία */ for (i = 0; i < WORK; i++) /* Οι υπολογισμοί της διεργασίας */ mysum += 4*W / (1 + ((myid*work+i)+0.5)* ((myid*work+i)+0.5)*w*w); #11

12 Παράδειγμα: υπολογισμός του π με MPI #include <mpi.h> main(int argc, char *argv[]) float W, result = 0.0, temp; int N, i, myid, nproc; MPI_status status; MPI_Init(&argc, &argv); MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myid); MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc); /* Αρχικοποίηση διαμοίραση */ if (myid == 0) printf( Enter number of divisions: ); scanf( %d\n, &N); for (i = 1; i < nproc; i++) MPI_Send(&N, 1, MPI_INT, i, 0, MPI_COMM_WORLD); else MPI_Recv(&N, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); /* Ο υπολογισμός της κάθε διεργασίας */ W = 1.0 / N; for (i = myid; i < N; i += nproc) result += 4*W / (1 + (i+0.5)*(i+0.5)*w*w); /* Συλλογή αποτελεσμάτων */ if (myid == 0) for (i = 1; i < nproc; i++) MPI_Recv(&temp, 1, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); result += temp; printf( pi = %f\n, result); else MPI_Send(&result, 1, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Finalize(); #12

13 Υπολογισμός του π Βελτίωση: Παραλαβή μηνυμάτων όπως καταφθάνουν Βελτίωση στην ταχύτητα, μείωση ανάγκης για buffering κλπ., αρκεί να το επιτρέπει ο αλγόριθμος. /* Συλλογή αποτελεσμάτων */ if (myid == 0) for (i = 1; i < nproc; i++) MPI_Recv(&temp, 1, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); result += temp; printf( pi = %f\n, result); /* Συλλογή αποτελεσμάτων */ if (myid == 0) for (i = 1; i < nproc; i++) MPI_Recv(&temp, 1, MPI_FLOAT, MPI_ANY_SOURCE, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); result += temp; printf( pi = %f\n, result); #13

14 Παράδειγμα: πίνακας επί διάνυσμα Σειριακά: float A[N][N], v[n], res; for (i = 0; i < Ν; i++) sum = 0.0; for (j = 0; j < Ν; j++) sum += Α[i][j]*v[j]; res[i] = sum; Θα χρησιμοποιήσουμε τμηματική δρομολόγηση στον βρόχο του i Όπως και στο μοντέλο κοινού χώρου διευθύνσεων, η κάθε διεργασία θα εκτελέσει το παρακάτω: WORK = N / nprocs; /* Στοιχεία ανά διεργασία */ sum = 0.0; for (i = 0; i < WORK; i++) for (j = 0; j < Ν; j++) sum += Α[myid*WORK+i][j]*v[j]; #14

15 Πίνακας επί διάνυσμα, συνέχεια Επίσης η διεργασία 0 θα «συλλέξει» όλα τα επιμέρους στοιχεία του αποτελέσματος από τις άλλες διεργασίες για να σχηματίσει την τελική απάντηση. Επομένως, κάθε διεργασία θα πρέπει στο τέλος να κάνει: /* Το sum έχει το (myid*work+i)-οστό στοιχείο του αποτελέσματος */ MPI_Send(&sum, 1, MPI_FLOAT, 0, myid*work+i, MPI_COMM_WORLD); Τέλος, η διεργασία 0 θα πρέπει να κάνει την αρχικοποίηση, δηλαδή: να αρχικοποιήσει (π.χ. να διαβάσει από το πληκτρολόγιο, από αρχείο) τα Α[][] και v[]. Να τα στείλει σε όλες τις άλλες διεργασίες (υπενθύμιση: δεν υπάρχουν κοινές μεταβλητές!) #15

16 Τελικός κώδικας: πίνακας επί διάνυσμα (Ι) #define N 100 /* Η διάσταση του πίνακα */ matrix_times_vector() int i, j; int WORK = N / nprocs; /* Στοιχεία ανά διεργασία */ float sum, v[ν]; MPI_Status status; if (myid == 0) /* Διεργασία 0 */ float A[N][N], res[n]; else /* του if (myid == 0) */ /* Υπόλοιπες διεργασίες */ float B[WORK][N]; initialize_elements(a, v); /* Κάποια αρχικοποίηση */ for (i = 1; i < numprocs(); i++) MPI_Send(A[i*WORK], WORK*N, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Send(v, N, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD); for (i = 0; i < WORK; i++) for (sum = 0.0, j = 0; j < Ν; j++) sum += Α[i][j]*v[j]; res[i] = sum; /* Συλλογή των στοιχείων του αποτελέσματος */ for (i = WORK; i < WORK*nprocs; i++) MPI_Recv(&sum, 1, MPI_FLOAT, MPI_ANY_SOURCE, MPI_ANY_TAG, MPI_COMM_WORLD, &status); res[ status.mpi_tag ] = sum; /* Εξαγωγή της ετικέτας */ show_result(res); /* Παρουσίαση αποτελέσματος */ MPI_Recv(B, WORK*N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); MPI_Recv(v, N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); for (i = 0; i < WORK; i++) for (j = 0; j < Ν; j++) sum += B[i][j]*v[j]; /* Το sum έχει το (myid*work+i)-οστό στοιχείο του αποτελ. */ MPI_Send(&sum, 1, MPI_FLOAT, 0, myid*work+i, MPI_COMM_WORLD); #16

17 Βελτιστοποίηση Οι επικοινωνίες είναι ο εχθρός της ταχύτητας! Κοιτάμε να τις αποφεύγουμε όσο γίνεται. Καλύτερα λίγα και μεγάλα μηνύματα, παρά πολλά και μικρά. Ομαδοποίηση μηνυμάτων όσο γίνεται. Διεργασίες εκτός της 0: float B[WORK][N], mypart[n]; MPI_Recv(B, WORK*N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); MPI_Recv(v, N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, status); for (i = 0; i < WORK; i++) for (j = 0; j < Ν; j++) sum += B[i][j]*v[j]; mypart[i] = sum; /* Το mypart περιέχει WORK στοιχεία, αρχίζοντας από το (myid*work)-οστό */ MPI_Send(mypart, WORK, MPI_FLOAT, 0, myid*work, MPI_COMM_WORLD); Διεργασία 0: if (myid == 0)... /* Συλλογή στοιχείων του αποτελέσματος */ for (i = 1; i < nprocs; i++) /* Παραλαβή και εξαγωγή WORK στοιχείων */ MPI_Recv(v, WORK, MPI_FLOAT, MPI_ANY_SOURCE, MPI_ANY_TAG, MPI_COMM_WORLD, &status); for (j = 0; j < WORK; j++) res[ j + status.mpi_tag ] = v[j]; show_result(res); #17

18 Συλλογικές επικοινωνίες

19 Συλλογικές επικοινωνίες (collective communications) Εκτός από την επικοινωνία ενός ζεύγους διεργασιών ( unicast communication ), υπάρχει πολύ συχνά ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ όλων των διεργασιών μαζί. collective communications διάφορων ειδών Εκπομπή (broadcasting, one-to-all) ίδιο μήνυμα από μία διεργασία προς όλες τις άλλες #19

20 Συλλογικές επικοινωνίες Διασκόρπιση (scattering, personalized one-to-all) διαφορετικά μηνύματα από μία διεργασία προς όλες τις άλλες Συλλογή (gathering, personalized all-to-one) ( αντίθετο της διασκόρπισης ) μία διεργασία λαμβάνει ένα μήνυμα από κάθε μία από τις υπόλοιπες #20

21 Συλλογικές επικοινωνίες??? Πολλά πιθανά ονόματα: πολλαπλή εκπομπή (multinode ή all-to-all broadcasting) Όλες εκτελούν εκπομπή (ή όλες εκτελούν το ίδιο gather) Στο MPI λέγεται allgather #21

22 Συλλογικές επικοινωνίες??? Πιθανά ονόματα: ολική ανταλλαγή (multinode gather/scatter ή all-to-all personalized ή total exchange) ( όλες οι διεργασίες εκτελούν τη δική τους διασκόρπιση ) κάθε διεργασία έχει διαφορετικό μήνυμα για κάθε άλλη Στο MPI λέγεται alltoall #22

23 Παράδειγμα Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η λύση ενός συστήματος εξισώσεων και η συνήθης τακτική για τη λύση του είναι οι λεγόμενες «επαναληπτικές μέθοδοι». Αυτέ πολύ απλά προσεγγίζουν σταδιακά τη λύση x(), μέσω επαναλήψεων της μορφής: x(t+1) = A x(t) ξεκινώντας από μία αρχική εκτίμηση x(0). To x() είναι διάνυσμα με Ν στοιχεία και το Α είναι πίνακας ΝxΝ. Άρα σε κάθε επανάληψη απαιτείται πολλαπλασιασμός πίνακα επί διάνυσμα. #23

24 Παράδειγμα, συνέχεια Μία στρατηγική αποθήκευσης των Α και x(): Κατά γραμμές ο Α (π.χ. η διεργασία i έχει τη γραμμή i του Α) Κάθε διεργασία έχει όλο το τρέχον x() Αρχικά, κάποια διεργασία πρέπει: να στείλει σε όλες τις άλλες την αρχική εκτίμηση (το x(0)). (εκπομπή) να στείλει στην διεργασία i την i-οστή γραμμή του Α (για κάθε i). (διασκόρπιση) #24

25 Παράδειγμα, συνέχεια Σε κάθε επανάληψη: Η διεργασία i πολλαπλασιάζει τη γραμμή του A που έχει με το x(t) που επίσης έχει και υπολογίζει το i-οστό στοιχείο του νέου x, δηλαδή το x i (t+1). Θα πρέπει να σχηματίσει ολόκληρο το x(t), προφανώς από τα στοιχεία που υπολόγισαν οι άλλες διεργασίες (πολλαπλή εκπομπή ή allgather) Αν απαιτηθεί αναστροφή του Α (οι γραμμές να γίνουν στήλες και οι στήλες γραμμές), τότε η διεργασία i θα έχει μόνο το στοιχείο A ii. Το Α 0i το έχει η διεργασία 0, το Α 1i το έχει η διεργασία 1, το Α ki το έχει η διεργασία k. Πρέπει να συλλέξει αυτά τα στοιχεία από όλες τις άλλες διεργασίες Το ίδιο κάνουν, όμως, όλες, για τις δικές τους στήλες (ολική ανταλλαγή ή alltoall) #25

26 Άλλες συλλογικές επικοινωνίες/υπολογισμοί Λειτουργίες υποβίβασης (reduction operations) Από ένα μέγεθος μεγαλύτερης διάστασης (π.χ. διάνυσμα) «υποβιβαζόμαστε» σε μέγεθος μικρότερης διάστασης (π.χ. βαθμωτό) global sum, product, εύρεση max, min κλπ Κλήσης φραγής (barrier calls) Μερική εμπομπή (multicast) Εκπομπή μόνο σε μερικές διεργασίες, όχι σε όλες Είναι πιο «δύσκολη» επικοινωνία από την ολική εκπομπή (!) και άλλες... #26

27 Κλήσεις Την ίδια κλήση κάνουν όλες οι διεργασίες MPI_Bcast(buf, n, dtype, rootrank,mpi_comm_world); το rootrank δηλώνει ποιος κάνει την εκπομπή MPI_Scatter(sbuf, sn, stype, rbuf, rn, rtype, rootrank, MPI_COMM_WORLD); Μόνο για την πηγή μετράνε τα 3 πρώτα ορίσματα Το sn είναι ο # στοιχείων που θα σταλεί σε κάθε διεργασία (περιλαμβανομένης και της πηγής) και πρέπει να είναι ίδιος με το rn. Άρα αν υπάρχουν Ν διεργασίες, το sbuf πρέπει να έχει Ν*sn στοιχεία. Κάθε διεργασία παραλαμβάνει τα στοιχεία της στο rbuf MPI_Gather(sbuf, sn, stype, rbuf, rn, rtype, targetrank, MPI_COMM_WORLD); Μόνο για τη διεργασία-αποδέκτη μετράνε τα ορίσματα 4-6 Το sn είναι ο # στοιχείων που θα σταλεί η κάθε διεργασία (περιλαμβανομένης και του αποδέκτη). MPI_Allgather(sbuf, sn, stype, rbuf, rn, rtype, MPI_COMM_WORLD); Ίδια με MPI_Gather() μόνο που όλες οι διεργασίες πρέπει να έχουν receive buffer #27

28 Κλήσεις, συνέχεια MPI_Alltoall(sbuf, sn, stype, rbuf, rn, rtype, MPI_COMM_WORLD); Παρόμοιες παράμετροι με με MPI_Allgather() MPI_Reduce(sbuf, rbuf, n, dtype, op, targetrank, MPI_COMM_WORLD); το op είναι MPI_MAX/MIN/SUM/PROD/LAND/BAND/LOR/BOR/LXOR/BXOR (αν και μπορεί κανείς να ορίσει και δικά του) τέλος υπάρχουν και τα MPI_MINLOC και MPI_MAXLOC που μαζί με το min/max επιστρέφουν το rank της διεργασίας που το διαθέτει Όλες οι διεργασίες πρέπει να διαθέτουν send & receive buffer (sbuf & rbuf) Η λειτουργία, αν το n είναι > 1, γίνεται σε κάθε στοιχείο ξεχωριστά MPI_Allreduce(sbuf, rbuf, n, dtype, op, MPI_COMM_WORLD); Ίδια με MPI_Reduce() μόνο που όλες οι διεργασίες παίρνουν το αποτέλεσμα και άλλες #28

29 Παράδειγμα: «κυριλέ» υπολογισμός του π #include <mpi.h> /* Μετάφραση με mpicc */ main(int argc, char *argv[]) float W, result = 0.0, temp; int N, i, myid, nproc; MPI_status status; MPI_Init(&argc, &argv); MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myid); MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc); /* Αρχικοποίηση διαμοίραση */ if (myid == 0) printf( Enter number of divisions: ); scanf( %d\n, &N); for (i = 1; i < nproc; i++) MPI_Send(&N, 1, MPI_INT, i, 0, MPI_COMM_WORLD); else MPI_Recv(&N, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); /* Ο υπολογισμός της κάθε διεργασίας */ W = 1.0 / N; for (i = myid; i < N; i += nproc) result += 4*W / (1 + (i+0.5)*(i+0.5)*w*w); /* Συλλογή αποτελεσμάτων */ if (myid == 0) for (i = 1; i < nproc; i++) MPI_Recv(&temp, 1, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); result += temp; printf( pi = %f\n, result); else MPI_Send(&result, 1, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Finalize(); #29

30 Παράδειγμα: «κυριλέ» υπολογισμός του π #include <mpi.h> /* Μετάφραση με mpicc */ main(int argc, char *argv[]) float W, result = 0.0, temp; int N, i, myid, nproc; MPI_status status; MPI_Init(&argc, &argv); MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myid); MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc); /* Αρχικοποίηση διαμοίραση */ if (myid == 0) printf( Enter number of divisions: ); scanf( %d\n, &N); MPI_Bcast(&N, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); /* Ο υπολογισμός της κάθε διεργασίας */ W = 1.0 / N; for (i = myid; i < N; i += nproc) result += 4*W / (1 + (i+0.5)*(i+0.5)*w*w); /* Συλλογή αποτελεσμάτων */ if (myid == 0) for (i = 1; i < nproc; i++) MPI_Recv(&temp, 1, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); result += temp; printf( pi = %f\n, result); else MPI_Send(&result, 1, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Finalize(); #30

31 Παράδειγμα: «κυριλέ» υπολογισμός του π #include <mpi.h> /* Μετάφραση με mpicc */ main(int argc, char *argv[]) float W, result = 0.0; 0.0, temp; int N, i, myid, nproc; MPI_status status; MPI_Init(&argc, &argv); MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myid); MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc); /* Συλλογή αποτελεσμάτων */ MPI_Reduce(&result, &pi, 1, MPI_FLOAT, MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD); if (myid == 0) printf( pi = %f\n, result); MPI_Finalize(); /* Αρχικοποίηση διαμοίραση */ if (myid == 0) printf( Enter number of divisions: ); scanf( %d\n, &N); for (i = 1; i < nproc; i++) MPI_Bcast(&N, MPI_Send(&N, 1, MPI_INT, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); i, 0, MPI_COMM_WORLD); else /* Ο υπολογισμός της κάθε διεργασίας */ W MPI_Recv(&N, = 1.0 / N; 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); for (i = myid; i < N; i += nproc) /* result Ο υπολογισμός += 4*W / της (1 κάθε + (i+0.5)*(i+0.5)*w*w); διεργασίας */ W = 1.0 / N; for (i = myid; i < N; i += nproc) result += 4*W / (1 + (i+0.5)*(i+0.5)*w*w); #31

32 Παράδειγμα: πίνακας επί διάνυσμα (ΙΙ) συλλογικά matrix_times_vector() int i, j; int WORK = N / nprocs; /* Στοιχεία ανά διεργασία */ float sum, v[ν], A[N][N], **B; if (myid == 0) initialize_elements(a, v, N); B = allocmatrix(work, N); mypart = allocvector(work); MPI_Scatter(Α, WORK*N, MPI_FLOAT, B, WORK*N, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Bcast(v, N, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); for (i = 0; i < WORK; i++) for (sum = 0.0, j = 0; j < Ν; j++) sum += B[i][j]*v[j]; mypart[i] = sum; MPI_Gather(mypart, WORK, MPI_FLOAT, res, WORK, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); if (myid == 0) show_result(res); #32

33 Ασφαλείς επικοινωνίες

34 Προβλήματα; Δύο διεργασίες ανταλλάσουν δεδομένα: P0: MPI_Send(&a, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Recv(&b, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); P1: MPI_Recv(&a, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); MPI_Send(&b, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); Μία χαρά! Το επόμενο; P0: MPI_Recv(&b, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); MPI_Send(&a, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD); P1: MPI_Recv(&a, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); MPI_Send(&b, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); deadlock! #34

35 Ασφάλεια Αυτό; P0: MPI_Send(&a, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Recv(&b, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); P1: MPI_Send(&b, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Recv(&a, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); Είναι εντάξει ΜΟΝΟ εφόσον υπάρχουν αρκετοί buffers (στη μεριά του παραλήπτη) να φυλάνε τα μηνύματα που στάλθηκαν (μέχρι να την οριστική παραλαβή τους) Αν δεν υπάρχει χώρος, τότε το MPI «μπλοκάρει» μέχρι να βρεθεί χώρος στον παραλήπτη Αν οι buffers και των δύο διεργασιών είναι «γεμάτοι», τότε DEADLOCK! Άρα η ορθότητα / ασφάλεια του κώδικα εξαρτάται από το ποσό των διαθέσιμων buffers ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρόμοια περίπτωση είναι και όταν Ν διεργασίες ανταλλάσουν κυκλικά από ένα δεδομένο (η i στέλνει στην i+1 και λαμβάνει από την i-1). Ποιά είναι η ασφαλέστερη υλοποίηση; Οι άρτιες διεργασίες αρχικά λαμβάνουν και στη συνέχεια στέλνουν Οι περιττές κάνουν το ανάποδο odd-even rule #35

36 Συναρτήσεις που παρέχουν ασφάλεια Όταν κάθε διεργασία στέλνει & λαμβάνει, το MPI παρέχει μία συνάρτηση ώστε να μην τίθεται θέμα ασφάλειας: MPI_Sendrecv(sbuf, sn, sdtype, torank, stag, rbuf, rn, rdtype, fromrank, rtag, MPI_COMM_WORLD, status); Αυτή η συνάρτηση μπορεί επίσης να παραλάβει και μηνύματα που στάλθηκαν με απλό MPI_Send(), ενώ το μήνυμα που στέλνεται από αυτήν μπορεί να παραληφθεί και με απλό MPI_Recv() Αν θέλουμε ο buffer αποστολής & λήψης να είναι ο ίδιος, τότε: MPI_Sendrecv_replace(buf, n, dtype, torank, stag, fromrank, rtag, MPI_COMM_WORLD, status); #36

37 Μη εμποδιστικές (non-blocking) επικοινωνίες

38 Λήψη Μέχρι τώρα υποθέσαμε ότι μια διεργασία που κάνει MPI_Recv() διεργασία «κολλάει» και περιμένει μέχρι να έρθει το μήνυμα (blocking) Στην μη εμποδιστική λήψη: MPI_Irecv(buf, m, dtype, frank, tag, comm, &status, &req); Παραλαβή μόνο εάν έχει έρθει το μήνυμα Αλλιώς άμεση επιστροφή Πρέπει να γνωρίζουμε αν παραλήφθηκε μήνυμα ή όχι! MPI_Test(&req, &flag, &status); Στο flag επιστρέφεται 0 (false) αν όχι, αλλιώς 1. Προφανώς ο έλεγχος πρέπει να μπει σε κάποιο loop μέχρι να παραληφθεί το μήνυμα. Για αναμονή (block) μέχρι να έρθει το μήνυμα: MPI_Wait(&req, &status); #38

39 Αποστολή Υπάρχει και εδώ η έννοια της εμποδιστικότητας αλλά όχι τόσο εμφανώς (δεν μιλάμε για συγχρονισμένες επικοινωνίες τύπου rendezvous όπου ο αποστολέας περιμένει μέχρι ο παραλήπτης να κάνει receive) Η MPI_Send() επιστρέφει μόλις φύγει και το τελευταίο byte από τον κόμβο. Δηλαδή, περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η εξής διαδικασία: Η βιβλιοθήκη MPI παίρνει το μήνυμα από τον χώρο του χρήστη (user space), το τοποθετεί πιθανώς σε δικούς της buffers Το λειτουργικό σύστημα αντιγράφει από τον χώρο της βιβλιοθήκης σε buffers στον χώρο του πυρήνα (kernel space) Από τους buffers της μνήμης του πυρήνα μεταφέρεται στους buffers του υποσυστήματος επικοινωνιών (π.χ. κάρτας δικτύου) Από τους buffers της κάρτας «βγαίνουν» όλα τα bytes στο καλώδιο και ταξιδεύουν προς τον προορισμό Στη μη εμποδιστική αποστολή: MPI_Isend(buf, n, dtype, trank, tag, comm, &req); Επιστρέφει αμέσως Επομένως, κάποια από τις μεταφορές στους διάφορους buffers του τοπικού κόμβου ίσως να μην έχει ολοκληρωθεί! Μία νέα MPI_Isend() «στο καπάκι» μπορεί να καταστρέψει το προηγούμενο μήνυμα που δεν έχει προλάβει ακόμα να φύγει Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι το προηγούμενο μήνυμα έχει φύγει πριν στείλουμε το επόμενο: MPI_Test(&req, &flag, &status); MPI_Wait(&req, &status); #39

40 Γιατί μη εμποδιστικές επικοινωνίες; Κυρίως για βελτίωση επιδόσεων επικάλυψη υπολογισμών και επικοινωνιών εκκίνηση όσο πιο νωρίς γίνεται ξεκίνα το send μόλις έχεις τα δεδομένα, ξεκίνα το receive μόλις έχεις άδειο buffer και ολοκλήρωση όσο πιο αργά γίνεται ολοκλήρωση του send μόλις είναι να ξαναστείλεις κάτι, ολοκλήρωση του receive μόλις είναι να χρησιμοποιήσεις τα δεδομένα Δευτερευόντως λόγων μείωσης πιθανότητας deadlock P0: MPI_Irecv(&b, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, &status, &req); MPI_Send(&a, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD); P1: MPI_Recv(&a, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); MPI_Send(&b, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); Δεν έχει deadlock! #40

Προγραμματισμός με Μεταβίβαση Μηνυμάτων

Προγραμματισμός με Μεταβίβαση Μηνυμάτων 5 Προγραμματισμός με Μεταβίβαση Μηνυμάτων Σε αυτό το κεφάλαιο του βιβλίου θα ασχοληθούμε με το προγραμματιστικό μοντέλο μεταβίβασης μηνυμάτων (message passing model), κατά πολλούς το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ύο μηχανισμοί απαιτούνται: 1. Μία μέθοδος για τη δημιουργία διεργασιών

ύο μηχανισμοί απαιτούνται: 1. Μία μέθοδος για τη δημιουργία διεργασιών Υπολογισμός με βάση το πέρασμα μηνυμάτων Προγραμματισμός με πέρασμα μηνυμάτων ύο μηχανισμοί απαιτούνται: 1. Μία μέθοδος για τη δημιουργία διεργασιών που θα εκτελούνται σε διαφορετικούς υπολογιστές. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 4: MPI_ANY_TAG,MPI_ANY_SOURCE,MPI_Bcast, MPI_Wtime, MPI_Wait, MPI_Test, MPI_Scatter Δρ. Μηνάς Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 5: MPI_Reduce Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένος και Παράλληλος Προγραμματισμός MPI. MPI Απλές εντολές 03/13/2016. Οδηγίες αποστολής / παραλαβής μηνυμάτων, Υπολογισμός του π (

Κατανεμημένος και Παράλληλος Προγραμματισμός MPI. MPI Απλές εντολές 03/13/2016. Οδηγίες αποστολής / παραλαβής μηνυμάτων, Υπολογισμός του π ( Κατανεμημένος και Παράλληλος Προγραμματισμός Ηλίας Κ. Σάββας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr MPI Οδηγίες αποστολής / παραλαβής μηνυμάτων, Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμοί Μεταβίβασης Μηνυμάτων

Υπολογισμοί Μεταβίβασης Μηνυμάτων Υπολογισμοί Μεταβίβασης Μηνυμάτων Κ.Γ. Μαργαρίτης προσαρμογή από το μάθημα του Barry Wilkinson ITCS 4145/5145 2006 Cluster Computing Univ. of North Carolina at Charlotte 2.1 2.2 Προγραμματισμός μεταβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο SUN RPC. Κλήση Αποµακρυσµένων ιαδικασιών (RPC) Σύνδεση: Port Mapper.

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο SUN RPC. Κλήση Αποµακρυσµένων ιαδικασιών (RPC) Σύνδεση: Port Mapper. Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Sun RPC MPI «Sun RPC & MPI» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 1 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 2 Κλήση

Διαβάστε περισσότερα

Message Passing Interface (MPI)

Message Passing Interface (MPI) Message Passing Interface (MPI) Συστήµατα Παράλληλης Επεξεργασίας Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων Αθήνα, εκέµβριος 2002 Τι είναι το MPI; Είναι πρότυπο, όχι συγκεκριµένη υλοποίηση Βιβλιοθήκη ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα. Εισαγωγή

Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα. Εισαγωγή Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα 1 Εισαγωγή Στόχος της περιγραφής που ακολουθεί, αποτελεί η παρουσίαση του περιβάλλοντος διεπαφής ανταλλαγής µηνυµάτων (message passing interface) MPI δια της χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Message-Passing Interface (MPI) Βασικές Κλήσεις για Sockets. Μοντέλο Μεταβίβασης Μηνυµάτων. Μοντέλα Παράλληλου Υπολογισµού

Επικοινωνία. Message-Passing Interface (MPI) Βασικές Κλήσεις για Sockets. Μοντέλο Μεταβίβασης Μηνυµάτων. Μοντέλα Παράλληλου Υπολογισµού Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Προγραµµατισµός Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 Επικοινωνία Πολλάκατανεµηµένα συστήµατα υλοποιούνται πάνω από ένα απλό µοντέλο µηνυµάτων επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

MPI: Message Passing Interface

MPI: Message Passing Interface Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων MPI: Message Passing Interface 9 ο Εξάμηνο Αρχιτεκτονική κοινής μνήμης Οι επεξεργαστές

Διαβάστε περισσότερα

Message Passing Interface (MPI)

Message Passing Interface (MPI) Message Passing Interface (MPI) Συστήµατα Παράλληλης Επεξεργασίας Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων Αθήνα, Οκτώβριος 2009 21/10/2009 Message Passing Interface (MPI) 1 Παράλληλες αρχιτεκτονικές Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Message Passing Interface (MPI)

Message Passing Interface (MPI) Message Passing Interface (MPI) Συστήµατα Παράλληλης Επεξεργασίας Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων Αθήνα, Νοέµβριος 2004 22/11/2004 Message Passing Interface (MPI) 1 Παράλληλες αρχιτεκτονικές Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

13.2 Παράλληλος Προγραµµατισµός Γλωσσάρι, Σελ. 1

13.2 Παράλληλος Προγραµµατισµός Γλωσσάρι, Σελ. 1 13.2 Παράλληλος Προγραµµατισµός Γλωσσάρι, Σελ. 1 ΓΛΩΣΣΑΡΙ Αµοιβαίος αποκλεισµός (mutual exclusion) Στο µοντέλο κοινού χώρου διευθύνσεων, ο αµοιβαίος αποκλεισµός είναι ο περιορισµός του αριθµού των διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός δεδομένων

Επιμερισμός δεδομένων Επιμερισμός δεδομένων Διαίρει και βασίλευε Κ.Γ. Μαργαρίτης προσαρμογή από το μάθημα του Barry Wilkinson ITCS 4145/5145 2006Cluster Computing Univ. of North Carolina at Charlotte Επιμερισμός δεδομένων Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:06 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19)

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Κεφάλαιο 8.7 Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Πολυδιάστατοι πίνακες Μέχρι τώρα μιλούσαμε για Μονοδιάστατους Πίνακες. ή π.χ. int age[5]= {31,28,31,30,31; για Παράλληλους πίνακες, π.χ. int id[5] = {1029,1132,1031,9991,1513;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλος προγραµµατισµός

Παράλληλος προγραµµατισµός Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid Vasileios Karakasis GRNET S.A., ICCS bkk@cslab.ece.ntua.gr Issues on Grid Technologies, Univ. of Patras, 2/3/2010 Σύνοψη παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Συναρτήσεις Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Συναρτήσεις Ως τώρα γράφαμε όλα τα προγράμματα μας μέσα στην main..1

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός µε ανταλλαγή µηνυµάτων Ι. Εισαγωγή στο MPI. Εφαρµογές Ανεξάρτητου Παραλληλισµού.

Προγραµµατισµός µε ανταλλαγή µηνυµάτων Ι. Εισαγωγή στο MPI. Εφαρµογές Ανεξάρτητου Παραλληλισµού. Προγραµµατισµός µε ανταλλαγή µηνυµάτων Ι. Εισαγωγή στο MPI. Εφαρµογές Ανεξάρτητου Παραλληλισµού. Λογισµικό & Προγραµµατισµός Συστηµάτων Υψηλής Επίδοσης Οµάδα Παράλληλων & Κατανεµηµένων Συστηµάτων http://pdsgroup.hpclab.ceid.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ486 - Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο Δεύτερη Προγραμματιστική Εργασία

ΗΥ486 - Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο Δεύτερη Προγραμματιστική Εργασία ΗΥ486 - Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016 Δεύτερη Προγραμματιστική Εργασία Γενική περιγραφή Στη δεύτερη προγραμματιστική εργασία καλείστε να υλοποιήσετε ένα διομότιμο σύστημα (Peer-to-

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλαγι Μθνυμάτων. Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ

Ανταλλαγι Μθνυμάτων. Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ Ανταλλαγι Μθνυμάτων Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ Στζλνω και λαμβάνω μθνφματα Θέματα: Προσ ποιόν ςτζλνονται τα δεδομζνα; Τι ςτζλνεται; Πϊσ ο δζκτθσ αναγνωρίηει τα δεδομζνα; 2 Πζραςμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας Αριστέας Χρονοπούλου Αρ. Μητρώου: 01 / Επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Μάργαρης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας Αριστέας Χρονοπούλου Αρ. Μητρώου: 01 / Επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Μάργαρης ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ MESSAGE PASSING INTERFACE (MPI) Της φοιτήτριας Αριστέας Χρονοπούλου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid

Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid Vangelis Koukis HG-01 01-GRNET and HG-06 06-EKT admin team vkoukis@cslab.ece.ntua.gr UoA, 2006/10/26 Πορεία μιας σειριακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid

Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid Vangelis Koukis HG-01 01-GRNET and HG-06 06-EKT admin team vkoukis@cslab.ece.ntua.gr NOA, 2006/10/03 Πορεία μιας σειριακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid. Vangelis Koukis 01-GRNET and HG EKT admin team

Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid. Vangelis Koukis 01-GRNET and HG EKT admin team Το Message Passing Interface (MPI) και η υποστήριξή του στο EGEE Grid Vangelis Koukis HG-01 01-GRNET and HG-06 06-EKT admin team vkoukis@cslab.ece.ntua.gr Advanced Course on Grid Technologies, Univ. of

Διαβάστε περισσότερα

MPI: Message Passing Interface

MPI: Message Passing Interface Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων MPI: Message Passing Interface 9 ο Εξάμηνο Αρχιτεκτονική κοινής μνήμης l l l Οι επεξεργαστές

Διαβάστε περισσότερα

Ενώσεις δεδομένων Απαριθμητές Ψηφιακοί τελεστές Αναδρομικές συναρτήσεις

Ενώσεις δεδομένων Απαριθμητές Ψηφιακοί τελεστές Αναδρομικές συναρτήσεις Ενώσεις δεδομένων Απαριθμητές Ψηφιακοί τελεστές Αναδρομικές συναρτήσεις Ενώσεις δεδομένων (union) τι και γιατί Συσκευές με μικρή μνήμη => ανάγκη εξοικονόμησης πόρων Παρατήρηση: αχρησιμοποίητη μνήμη. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Παράλληλων Υπολογιστών... 45

2. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Παράλληλων Υπολογιστών... 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 1. Εισαγωγή... 13 1.1 Οι Μεγάλες Σύγχρονες Επιστημονικές Προκλήσεις... 13 1.2 Εξέλιξη της Παράλληλης Επεξεργασίας Δεδομένων... 14 1.3 Οι Έννοιες της Σωλήνωσης, του Παραλληλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Προγραµµατισµός Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 «Υπολογιστικά Συστήµατα Υψηλών Επιδόσεων και Εφαρµογές» Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π.Δ. 407/80) E-85: Ε.Θ.Λ:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 1: OpenMPI Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική συνάρτηση προγράμματος main()

Η βασική συνάρτηση προγράμματος main() Η βασική συνάρτηση προγράμματος main() HEADER FILES main(){ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ (σειριακές, επιλογής ή επανάληψης) ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (return 0;) Συναρτήσεις Η συνάρτηση είναι ένα υποπρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Συμβολοσειρές και Ορίσματα Γραμμής Εντολής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Συμβολοσειρές και Ορίσματα Γραμμής Εντολής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Συμβολοσειρές και Ορίσματα Γραμμής Εντολής Στο εργαστήριο αυτό θα δούμε πώς ορίζονται και πώς χρησιμοποιούνται οι συμβολοσειρές στην C. Επίσης, θα μελετήσουμε κάποιες από τις συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12: Διάχυση Μηνυμάτων. ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι

Διάλεξη 12: Διάχυση Μηνυμάτων. ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Διάλεξη 12: Διάχυση Μηνυμάτων ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Ορισμός Προσομοίωσης Τι θα δούμε σήμερα Προσομοίωση Υπηρεσίας Διάχυσης Μηνυμάτων Ιδιότητες Διάταξης Μηνυμάτων ΕΠΛ432: Κατανεµηµένοι Αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Προτάσεις επανάληψης. Έλεγχος ροής προγράμματος. #5.. Εντολές Επανάληψης

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Προτάσεις επανάληψης. Έλεγχος ροής προγράμματος. #5.. Εντολές Επανάληψης Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Έλεγχος ροής προγράμματος (βλ. ενότητα #4) Δομή επανάληψης #5.. Εντολές Επανάληψης Προτάσεις επανάληψης Εντολές while, do while Εντολή for Περί βρόχων (loops) Τελεστές,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120)

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Διάλεξη 9: Συναρτήσεις Ορισμός συναρτήσεων () { /* δήλωση μεταβλητών */ /* εντολές ελέγχου/επεξεργασίας */ o Μια συνάρτηση ορίζεται δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι συναρτήσεις στη C Οι συναρτήσεις τι είναι Πρόκειται για ανεξάρτητα τμήματα ενός προγράμματος (υποπρογράμματα) που επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Καλούνται από το κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πίνακες Ι. (Διάλεξη 16)

Κεφάλαιο Πίνακες Ι. (Διάλεξη 16) Κεφάλαιο 8.1-8.3 Πίνακες Ι (Διάλεξη 16) 15-1 Πίνακες (Arrays) Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την δομή δεδομένων Πίνακας: 1. Εισαγωγή & Σύνταξη 2. Δήλωση Πίνακα 3. Αρχικοποίηση Πίνακα 4. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Y. Διάλεξη 6 η : Συναρτήσεις

Προγραμματισμός Η/Y. Διάλεξη 6 η : Συναρτήσεις Προγραμματισμός Η/Y Διάλεξη 6 η : Συναρτήσεις Η C είναι συναρτησιακή γλώσσα προγραμματισμού Ως τώρα όλα τα προγράμματα που είδαμε ήταν γραμμένα μέσα στην main Τι θα κάνουμε όμως αν Το πρόγραμμα είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:20 OpenMP Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 5 Δομές Ελέγχου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Ελέγχου Οι Boehm και Jacopini απέδειξαν ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική αποτίμηση παράλληλων προγραμμάτων

Εμπειρική αποτίμηση παράλληλων προγραμμάτων . 2a.1 Εμπειρική αποτίμηση παράλληλων προγραμμάτων Κ.Γ. Μαργαρίτης προσαρμογή από το μάθημα του Barry Wilkinson ITCS 4145/5145 2006 Cluster Computing Univ. of North Carolina at Charlotte 2a.2 Οπτικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί

Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί Χαρμανδάρης Βαγγέλης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εαρινό Εξάμηνο 2013/14 Κεφάλαιο 5: (B) Message Passing Interface

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 1: OpenMPI Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 5ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Πίνακες 77 Στατική δομή αποθήκευσης δεδομένων (το μέγεθος ορίζεται εξαρχής και δεν αλλάζει) Αποθήκευση πολλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Δομές Δεδομένων και Κυρίως Πρόγραμμα Δομές δεδομένων εκτός από πίνακες: Structs Unions Enums Κυρίως πρόγραμμα Παράμετροι που

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος (if-else & switch) Η εντολή if-else Η εντολή if-else υπάρχει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις σε Επαναληπτικούς Βρόχους και Συναρτήσεις. Επανάληψη για την ενδιάμεση εξέταση. (Διάλεξη 13)

Ασκήσεις σε Επαναληπτικούς Βρόχους και Συναρτήσεις. Επανάληψη για την ενδιάμεση εξέταση. (Διάλεξη 13) Ασκήσεις σε Επαναληπτικούς Βρόχους και Συναρτήσεις Επανάληψη για την ενδιάμεση εξέταση (Διάλεξη 13) 13-1 Πρόβλημα 1 Γράψετε τον ορισμό μίας συνάρτησης η οποία υπολογίζει το μέγιστο 2 ακεραίων αριθμών και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Φυλλάδιο 1

Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Φυλλάδιο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ C Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Φυλλάδιο Εκφώνηση: 9/3/0 Παράδοση: 5/4/0,.59 Άσκηση 0 η : Το πρόβλημα της βελόνας του Buffon Θέμα της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών. Η γλώσσα προγραμματισμού C

Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών. Η γλώσσα προγραμματισμού C Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Η γλώσσα προγραμματισμού C Με μια ματιά Τύπος Πίνακα Μεταβλητές με ενδείκτη Αλφαριθμητικά - Πίνακες Δισδιάστατος Πολυδιάστατος Πίνακας 2 2 Τύπος Πίνακα Σύνθετος

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Στο εργαστήριο αυτό, θα εξοικειωθούμε με τους τύπους δεδομένων που μας παρέχει η γλώσσα C, θα χρησιμοποιήσουμε τις δομές επανάληψης (for, while, do...while),

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:11 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:08 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένος και Παράλληλος Προγραμματισμός. Εισαγωγή στο MPI. Εγκατάσταση MPICH σε ένα ΗΥ 6/3/2016

Κατανεμημένος και Παράλληλος Προγραμματισμός. Εισαγωγή στο MPI. Εγκατάσταση MPICH σε ένα ΗΥ 6/3/2016 Κατανεμημένος και Παράλληλος Προγραμματισμός Ηλίας Κ. Σάββας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr Εισαγωγή στο MPI Εγκατάσταση του Message Passing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #3 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #3 2 Γενικά Στο Τετράδιο #3 του Εργαστηρίου θα εξοικειωθούμε με τη χρήση της εντολής πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου

Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Αρχεία Κειµένου Γενικά Συναρτήσεις Επεξεργασίας Αρχείων Κειµένου ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ 1 Αρχεία Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #2 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #2 2 Γενικά Στο Εργαστήριο αυτό θα αναλύσουμε τη χρήση της βασικής εντολής ελέγχου ροής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένος και. Ηλίας Κ. Σάββας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας

Κατανεμημένος και. Ηλίας Κ. Σάββας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας Κατανεμημένος και Παράλληλος Προγραμματισμός Ηλίας Κ. Σάββας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr Παράλληλος προγραμματισμός - OpenMP Παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διαμόρφωση Ελέγχου Ροής Προγράμματος Δομημένος Προγραμματισμός Ο πιο απλός και συνηθισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός συστημάτων UNIX/POSIX. Θέμα επιλεγμένο από τους φοιτητές: Προγραμματιστικές τεχνικές που στοχεύουν σε επιδόσεις

Προγραμματισμός συστημάτων UNIX/POSIX. Θέμα επιλεγμένο από τους φοιτητές: Προγραμματιστικές τεχνικές που στοχεύουν σε επιδόσεις Προγραμματισμός συστημάτων UNIX/POSIX Θέμα επιλεγμένο από τους φοιτητές: Προγραμματιστικές τεχνικές που στοχεύουν σε επιδόσεις Βελτιστοποιήσεις με στόχο τις επιδόσεις Σε αρκετές περιπτώσεις δεν αρκεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων ΕΠΛ 032.3: 3: Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων Αχιλλέας Αχιλλέως, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: achilleas@cs.ucy.ac.cy Κεφάλαιο 7 ομές Επαναλήψεις Ο βρόχος While ομές Έλεγχου

Διαβάστε περισσότερα

EM 361: Παράλληλοι Υπολογισμοί

EM 361: Παράλληλοι Υπολογισμοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ EM 361: Παράλληλοι Υπολογισμοί Ενότητα #5Β: Message Passing Interface (MPI) Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τέταρτη Διάλεξη ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Έστω ότι έχουμε το εξής πρόβλημα: εισάγουμε μια σειρά αριθμών από το πληκτρολόγιο και θέλουμε να βρούμε τον μέγιστο και τον ελάχιστο. Γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Τελεστής σύντοµης ανάθεσης Τελεστής σύντοµης ανάθεσης (shorthand assignment operator) µεταβλητή = µεταβλητή τελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Μονοδιάστατοι Πίνακες (tables) Μια συλλογή μεταβλητών ίδιου τύπου οι οποίες είναι αποθηκευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 12-1 Ανασκόπηση οµής Προγράµµατος µε Συναρτήσεις #include 1 void PrintMessage (); Πρότυπο ( ήλωση) Συνάρτησης (

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στα Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Διερασίες και Νήματα σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Ενότητα 3: Top Down Σχεδιασμός

Προγραμματισμός Η/Υ. Ενότητα 3: Top Down Σχεδιασμός Προγραμματισμός Η/Υ Ενότητα 3: Νίκος Καρακαπιλίδης, Καθηγητής Δημήτρης Σαραβάνος, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Κατανόηση της έννοιας της διεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες.

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Η C, όπως έχουμε αναφέρει, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1972 από τον Dennis Ritchie στα AT&T Bell

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δείκτες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τι είναι ο δείκτης Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή που περιέχει μια διεύθυνση μνήμης. Θυμηθείτε πως

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Ένθετες

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Γλώσσα Προγραμματισμού C Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Εγγραφές. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Εγγραφές. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Εγγραφές Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η Ανάγκη Ομαδοποίησης Πολλές φορές έχουμε πληροφορίες διαφορετικού τύπου οι οποίες όμως έχουν μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 12 Δομές (Structures) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αφαιρετικότητα Με τις συναρτήσεις επιτυγχάνουμε αφαιρετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory)

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) ΗΥ 431 Αρχιτεκτονική Παραλλήλων Συστημάτων Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Απλό πείραμα int *data = malloc((1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : Επαναλήψεις (o βρόγχος While) (Διάλεξη 9) Δομές Έλεγχου Προγράμματος

Κεφάλαιο : Επαναλήψεις (o βρόγχος While) (Διάλεξη 9) Δομές Έλεγχου Προγράμματος Κεφάλαιο 5.1-5.3: Επαναλήψεις (o βρόγχος While) (Διάλεξη 9) 9-1 Δομές Έλεγχου Προγράμματος Μέχρι τώρα είδαμε τις ακόλουθες δομές έλεγχου (program control structure) ενός προγράμματος Α) Sequence π.χ. int

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, 2015-2016 1 / 24 Η βιβλιοθήκη Εισόδου/Εξόδου Στο stdioh

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΜΗΜΑ: Προγραμματισμός Η/Υ Συνδουκάς Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος 1. Εισαγωγή: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλωτιστές.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : Επαναλήψεις (oι βρόχος While) ( ιάλεξη 9) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο : Επαναλήψεις (oι βρόχος While) ( ιάλεξη 9) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 5.1-5.3: Επαναλήψεις (oι βρόχος While) ( ιάλεξη 9) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 9-1 οµές Έλεγχου Προγράµµατος Μέχρι τώρα είδαµε τις ακόλουθες δοµές έλεγχου (program control structure) ενός προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:12 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2: Πίνακες

Εργαστήριο 2: Πίνακες Εργαστήριο 2: Πίνακες Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Επεξεργασία Πινάκων - Υλοποίηση της Δυαδικής Αναζήτησης σε πίνακες - Υλοποίηση της Ταξινόμησης με Επιλογής σε πίνακες ΕΠΛ035

Διαβάστε περισσότερα