ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

2 Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής ευθύνης (Product Liability /Safety A Field of Hidden Corporate Liabilities) ηµήτρης Γ. Εµβαλωµένος, ικηγόρος (LLM Lon, LLB Ath)

3 Μέρος Α ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

4 Ι. Νοµικό πλαίσιο περί Κοινοτικό δίκαιο ευθύνης Οδηγία 85/374/ΕΟΚ γιαπροϊόνταπου τέθηκαν σε κυκλοφορία από τις Ελληνικό δίκαιο Ισχύον Αρθρο 6, ν. 2251/1994 για τη «Προστασία των καταναλωτών» Επικείµενο Αρθρο 7, σχ. νόµου «Περί προστασίας καταναλωτή» Καθεστώς ΣχΝ: διαβούλευση µέχρι

5 ΙΙ. Βασικές Ρυθµίσεις Νοµοθεσίας Αντικειµενικό σύστηµα ευθύνηςγιαελαττωµατικά προϊόντα: κάθε «παραγωγού» Παραγωγός: ι) κατασκευαστής, ιι) εισαγωγέας στην Κοινότητα, ιιι) κάθε προµηθευτής, εφόσον ο παραγωγός είναι άγνωστος για προκληθείσα ζηµία (περιορισµοί) Απαλλαγή «παραγωγού» Μείωση άρση ευθύνης Ειδική 3ετής παραγραφή και 10ετής αποσβεστική προθεσµία Λοιπά δικαιώµατα ζηµιωθέντος Οι κυρώσεις του ν για παράβαση του αρ. 6 πρόστιµο, διακοπή λειτουργίας επιχείρησης

6 ΙΙΙ. Αλλαγές Νοµικού Πλαισίου Βάσει ΣχΝ/2006 Ορισµός ελαττωµατικού προϊόντος Θέµα: συµβατότητα διεύρυνσης ορισµού µε την Οδηγία Ζηµία περιουσιακού αγαθού Μη υλική ζηµία - Ασάφεια Ερωτήµατα Οι κυρώσεις του ΣχΝ για παράβαση του αρ. 7 πρόστιµο, διακοπή λειτουργίας επιχείρησης επιφύλαξη άλλων διατάξεων σύσταση ή πρόστιµο γιαµη εµπρόθεσµη απάντηση προµηθευτών σε καταγγελίες καταναλωτών (νέα) δηµοσιοποίηση από τον ΥπΑν των κυρώσεων µέτρων (νέα)

7 ΙV. Ειδικά ζητήµατα Ελληνική Νοµολογία 1. Βάρος απόδειξης - Σύγκριση µε ΑΚ914 Καλυπτόµενη περιουσιακή ζηµία (αρ. 6, ν. 2251) Προβλέψεις για ενάγοντα - εναγόµενο Νοµολογία ΕφΑθ 3312/2005, ΠολΠρωτΛαρ 151/2000: Μη υλική ζηµία (αρ. 6, ν & ΑΚ 914, 932) Προβλέψεις για ενάγοντα - εναγόµενο Νοµολογία, αντιστροφή υπέρ ενάγοντος - ζηµιωθέντος ΑΠ 1051/2004, ΕφΑθ 47/2006, ΕφΠειρ 301/2001 Είναι επιτρεπτή η αναστροφή; - σκοπός Οδηγίας ερµηνεία εθνικού δικαίου ενόψει σκοπών κοινοτικού δικαίου δυνατότητα αναλογίας εξαιρετικό δίκαιο η ΑΚ 925 µη αναίρεσητηςθέσηςαυτήςαπότοαρ. 13 Οδηγίας - ΕΚ: επιβεβαίωση

8 2. Ελάττωµα Σύγκριση µε ΑΚ534 Νοµολογία ΑΠ 989/2004 ΕφΑθ 3312/ Χρηµατική ικανοποίηση (εύλογη) ΑΚ 932 Κριτήρια προσδιορισµού Όλες οι συνθήκες της αδικοπραξίας Ενδεικτικά: ΑΠ 1502/2001, ΑΠ 256/2004, ΕφΑθ 47/2006 Αναιρετικός έλεγχος ελεύθερη εκτίµηση - δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΠ Ενδεικτικά: ΑΠ (Ολ) 13/2002, ΑΠ 256/2004, ΑΠ 289/1997 Οµοίως η ΑΠ 132/2006, όµως εφαρµογή αρχής αναλογικότητας Στροφή (;) νοµολογίας

9 4. Συλλογική αγωγή αρ. 10, παρ.9-19, ν Ενάγοντες Αντικείµενο Φύση Παραγραφή ωσιδικία ιαδικασία Έναντι πάντων αποτελέσµατα Νοµολογία Γενικά ΕφΑθ 4105/2004, ΕφΑθ 147/2004, ΕφΑθ 6291/2000, ΕφΑθ 3285/1998 Μη νοµιµοποίηση ένωσης ΠολΠρΑθ 528/2002 Ειδικά για το έναντι πάντων αποτέλεσµα της απόφασης ΑΠ 1219/ Η ΑΠ 430/2005 ΣχΝ/2006 Αλλαγές νέες ρυθµίσεις

10 5. Έννοια καταναλωτή Ν 2251 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή το οποίο κάνει χρήση τους Ευρύτερη έννοια της Κοινοτικής Νοµοθεσίας Νοµολογία ΕΚ λογικά προσεκτικός καταναλωτής (reasonably circumspect) ΣχΝ/2006 προστίθεται κάθε ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα προορισµός προϊόντων και χρήση τους οεγγυητής

11 IV. Κοινοτικές Εξελίξεις 1. Τρίτη Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κύριες βάσεις Έκθεσης Θέµατα Οδηγίας που παραµένουν ανοικτά προς συζήτηση Το βάρος απόδειξης Ηέννοιατουελαττώµατος Η Development Risk Clause (DRC) Το κατώτατο πλαφόν των 500 ευρώ Γενικό συµπέρασµα Έκθεσης Αναµενόµενες εξελίξεις

12 2. Νοµολογία ΕΚ Development Risk Clause ΕΚ C-300/95 Θέση σε κυκλοφορία, οικονοµική /επαγγελµατική δραστηριότητα, η ζηµία ΕΚ C-203/99 Θέση σε κυκλοφορία, 10ετής παραγραφή ΕΚ C-127/04 Πλήρης εναρµόνιση Οδηγίας. Αδυναµία ΚΜ να αποκλίνουν ΕΚ C-402/03 Πριν: C-52/00, C-154/00, C-183/00

13 3. Class Actions, Συλλογικές Αγωγές Νοµοθετικές Εξελίξεις Γενικά ίκαιο καταναλωτή ΗΠΑ, Ευρώπη Ερώτηµα: αµερικανοποίηση τουευρωπαϊκούδικαίου; Class actions Συλλογικές αγωγές (collective group actions) Παραβάσεις δικαίου ανταγωνισµού (competition collective actions) Πράσινη Βίβλος Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, εκέµβριος 2005 Οι τάσεις Οπροβληµατισµός European Justice Forum (EJF)

14 Μέρος Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

15 Ι. Νοµικό Πλαίσιο 1. Κοινοτικό δίκαιο Ισχύον Οδηγία 2001/95/ΕΚ υπό την επιφύλαξη της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ Προϊσχύσαν Οδηγία 92/59/ΕΟΚ Άλλο Πλήθος Οδηγιών για επί µέρους προϊόντα Συµπληρωµατική εφαρµογή Οδηγίας Θέµα: διπλό νοµικό καθεστώτος δύο Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΕ -προϊόντα των «borderline sectors» περιπτωσιολογική ρύθµιση

16 2. Ελληνικό δίκαιο Ισχύον ΚΥΑ Ζ3/2810/2004 υπό την επιφύλαξη του αρ. 6, ν Αρ. 7, ν. 2251/1994 Προϊσχύσαν ΚΥΑ Φ1-503/ Άλλο πλήθος νοµοθετικών διατάξεων ενσωµάτωση επί µέρους Οδηγιών Επικείµενο Αρ. 8, ΣχΝ/2006

17 ΙΙ. Βασικές Ρυθµίσεις Νοµοθεσίας Οδηγία 2001/95/ΕΚ & ΚΥΑ Ζ3/2810/2004 Σκοπός η διάθεση ασφαλών προϊόντων στη αγορά Ορισµός ασφαλούς Αποδοχή κινδύνων Ειδικές υποχρεώσεις των παραγωγών αλλά και των διανοµέων Υποχρεώσεις των ΚΜ - σύστηµα RAPEX Παραποµπή στις κυρώσεις του ν Αρ. 7, ν. 2251/1994 Γενική υποχρέωση διάθεσης ασφαλών προϊόντων Πρόβλεψη διοικητικών µέτρων

18 III. Αλλαγές Νοµικού Πλαισίου Βάσει ΣχΝ/2006 Παραποµπή στην Οδηγία (αντικατάσταση της ΚΥΑ) Αιτιολογηµένη προσφυγή ενώπιον του ΥπΑν Υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης της ΓΓΚ από τις ηµόσιες Αρχές Επιφύλαξη ισχύος ειδικότερων ρυθµίσεων για συγκεκριµένα προϊόντα

19 IV. Άλλες (βασικές) Κοινοτικές Ρυθµίσεις Κατευθυντήριες Γραµµές (Guidelines) ΕΕ Επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα Απόφαση ΕΕ της συµµόρφωση ορισµένων προτύπων προς την επιταγή γενικής ασφάλειας της Οδηγίας Οδηγός ΕΕ για τη διορθωτική δράση Οδηγός ΕΕ για την εφαρµογή των οδηγιών που εκπονούνται µε βάσητις διατάξεις της νέας προσέγγισης

20 Οδηγός ΕΕ για καλλυντικά, παιχνίδια, ηλεκτρολογικό υλικό χαµηλής τάσης και µέσα ατοµικής προστασίας Οδηγός ΕΕ για ιατρικά βοηθήµατα, προϊόντα δοµικών κατασκευών, µηχανές, φάρµακα και οχήµατα µε κινητήρα Κατευθυντήριες Γραµµές (Guidelines) ΕΕ ιαχείριση Συστήµατος Ταχείας Ειδοποίησης (RAPEX)

21 Σας ευχαριστώ πολύ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 1 Ι. Η διδασκαλία των µαθηµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των προτάσεων του συµβουλίου διδασκόντων,

Διαβάστε περισσότερα

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ν. 3587/07 (ΦΕΚ 152 Α/10-7-2007) : Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ * Πάνος Kορνηλάκης Kαθηγητής του Aστικού ικαίου στο Tµήµα Nοµικής του A.Π.Θ.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ * Πάνος Kορνηλάκης Kαθηγητής του Aστικού ικαίου στο Tµήµα Nοµικής του A.Π.Θ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ * Πάνος Kορνηλάκης Kαθηγητής του Aστικού ικαίου στο Tµήµα Nοµικής του A.Π.Θ. IAΓPAMMA Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Ενοποίηση σε διεθνές επίπεδο ΙΙΙ. Ενοποίηση σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Στ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Επιστ. υπεύθυνος: Θεσσαλονίκη, 6 10 Ιουνίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Έννοια της νέας προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8 Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... 8 Α. Έννοια και ορισμός του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα) Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δοµικά προϊόντα) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ; 4. ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-33 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-33 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-571 - Κοινοτικό σήµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συντονιστικό Γραφείο για την Πρόληψη και Αποκατάσταση των Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συντονιστικό Γραφείο για την Πρόληψη και Αποκατάσταση των Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συντονιστικό Γραφείο για την Πρόληψη και Αποκατάσταση των Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Ηµεροµηνία: 22/05/2008 Όνοµα: Βουληµενέα Χριστίνα Αριθµ. Μητρώου: 1340200600049

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [1] Σύνταγµα της Ελλάδας [1975/1986/2001] ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του Πολιτεύµατος [Άρθρο 2 παρ. 1]... 3 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρακτικά Σεµιναρίων 2008-2009 ΤΟΜΟΣ Ι Επιµέλεια: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Σύµβουλος Επικρατείας Ιωάννα Κουφάκη,.Ν., ικηγόρος Πρόλογος ηµήτρη Χ. Παξινού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ* ΑΡΙΘ. 516/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ* ΑΡΙΘ. 516/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ* ΑΡΙΘ. 516/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29 η Νοεµβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2009-2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2009-2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2009-2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2010 Συντονισµός και επιµέλεια έκδοσης Γιώργος Μυλωνάκης Επιλογή και επιστηµονική επεξεργασία κειµένων Ευαγγελία Ρουµπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα