ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION Το Άρθρο του Συντάγματος παρέχει όπως εξηγήσαμε πιο πάνω, αποκλειστική δικαιοδοσία στο Ανώτατο Δικαστήριο να εκδίδει εντάλματα μεταξύ άλλων certiorari και prohibition. Η φύση και τα όρια της δικαιοδοσίας αυτής πηγάζουν από τις αρχές του Αγγλικού Δικαίου όπως έχει τονιστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στις αποφάσεις του κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας αυτής. Αν μελετήσει κανείς την υπόθεση The Attorney General of the Republic (No. 2) v. George Savvides (1979) supra, θα διαπιστώσει, (βλέπε σελ. 356 κ.ε), ότι το Δικαστήριο αντλεί από την Νομολογία των Αγγλικών Δικαστηρίων για να αποφασίσει για τα θέματα τα οποία εξετάζει μέσα στο πλαίσιο αίτησης certiorari, για να ακυρωθεί οποιαδήποτε απόφαση ή διάταγμα Πρωτόδικου Δικαστηρίου που κατ ισχυρισμό ενήργησε καθ υπέρβαση δικαιοδοσίας. Βλέπε χαρακτηριστικά από την απόφαση Savvides supra σελ. 364 και επόμενα. Στην Αγγλία, μέσω των προνομιακών ενταλμάτων (διαταγμάτων όπως ονομάζονται στην Αγγλία), το Ανώτατο Δικαστήριο Αγγλίας (High Court) εξασφαλίζει και την εφαρμογή του Διοικητικού Δικαίου σε ένα μεγάλο βαθμό με δεδομένο ότι, με την διαδικασία των προνομιακών διαταγμάτων, ακυρώνονται πράξεις της Διοίκησης. 1

2 Στην Κύπρο, λόγω του Άρθρου 146 του Συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο όπου το θέμα αφορά Δημόσιο Δίκαιο και τις πράξεις της Διοίκησης, δεν έχει δικαιοδοσία να επιλαμβάνεται αυτών κατά το πρότυπο της Αγγλίας. Στην Αγγλία, τα προνομιακά εντάλματα, εκτός από τον τομέα του Διοικητικού Δικαίου εφαρμόζονται παράλληλα και σε θέματα ελέγχου της δικαιοδοσίας των κατώτερων Δικαστηρίων ή οποιουδήποτε σώματος το οποίο ασκεί οιονεί δικαστικές εξουσίες, πχ Πειθαρχικά Συμβούλια που ενεργούν στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου, όπου δεν υπάρχει δικαίωμα Έφεσης. Στην Κύπρο, τα προνομιακά εντάλματα περιορίζονται στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου και, μέσα από το ένταλμα certiorari και prohibition, ελέγχεται το δικαιοδοτικό πλαίσιο των κατώτερων Δικαστηρίων. Η διάκριση μεταξύ του τι εμπίπτει στην σφαίρα του Ιδιωτικού Δικαίου και όχι στην σφαίρα του Δημοσίου Δικαίου, είναι σαφέστατα λεπτή αλλά, για σκοπούς της διάλεξης αυτής, το θέμα δεν εγείρεται δεδομένου ότι εξετάζουμε θέματα δικαιοδοσίας κατωτέρων Δικαστηρίων όπως Επαρχιακού και άλλων εξειδικευμένων πχ Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων, Εργατικών Διαφορών, Οικογενειακού Δικαστηρίου. Υπάρχει ένας περαιτέρω περιορισμός όσον αφορά την έκδοση προνομιακού εντάλματος, και αυτός είναι ότι όπου υπάρχει δικαίωμα Έφεσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, δίδεται άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο για να προχωρήσει η διαδικασία για την έκδοση εντάλματος certiorari και/ή prohibition. Όπως έχουμε επεξηγήσει στην προηγούμενη διάλεξη μας, θέματα δικαιοδοσίας είναι δυνατόν να εξεταστούν από το Ανώτατο Δικαστήριο κατ Έφεση στο πλαίσιο άσκησης της δικαιοδοσίας του, εκδίκασης Εφέσεων οποιασδήποτε μορφής, είτε στο πλαίσιο Πολιτικής Έφεσης ή Ποινικής, ή ακόμα και Αναθεωρητικής στο πλαίσιο του Άρθρου 146 του Συντάγματος, όταν εξετάζει θέματα που εγείρονται στο πλαίσιο του Διοικητικού Δικαίου, δηλαδή της Ακυρωτικής Δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου πράξεων και/ή παραλείψεων της Διοίκησης. 2

3 Επιπρόσθετα, οποιοδήποτε Δικαστήριο έχει την δυνατότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πρωτοδίκως να εξετάσει θέμα δικαιοδοσίας, ακόμα και αυτοδικαίως, έστω δηλαδή και αν δεν εγερθεί. Ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι η απόφαση στην αίτηση αρ. 378/09 Αναφορικά με τον Γ. Μέσσιο (2010), όπου το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού δέχθηκε εισήγηση στου συνηγόρου του Καθ ου η Αίτηση, ότι αίτηση για έκδοση διατάγματος παραλαβής εναντίον του για ποσό το οποίον, συμπεριλαμβανομένων των τόκων δυνάμει δικαστικής απόφασης σε βάρος του υπερέβαινε τις 500,000 Ευρώ δεν είχε δικαιοδοσία Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής να την ακούσει, αλλά έπρεπε να παραπεμφθεί σε Πρόεδρο. Το ιστορικό της υπόθεσης είναι ότι ο Αιτητής καταχώρησε, μέσα στο πλαίσιο Πτωχευτικής Διαδικασίας, Αίτηση εναντίον του Γεώργιου Μέσσιου για να εκδοθεί Διάταγμα Παραλαβής και Διαχείρισης της περιουσίας του με την αιτιολογία ότι ο Αιτητής είχε απόφαση προς όφελος του, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και ο Καθ ου η Αίτηση Γ. Μέσσιος αδυνατούσε να εξοφλήσει την απόφαση αυτή. Σαν αποτέλεσμα, ζητούσε από το Δικαστήριο Λεμεσού να διοριστεί ο Επίσημος Παραλήπτης σαν Διαχειριστής της περιουσίας του, έτσι που να μπορέσει να την διαχειριστεί προς όφελος των Πιστωτών αλλά και του ιδίου του Αιτητή για να ικανοποιηθεί η Απόφαση ή μέρος της, ανάλογα με την περιουσία και εισοδήματα του Γ. Μέσσιου. Η ακρόαση της υπόθεσης είχε ξεκινήσει αλλά προτού ξεκινήσει η αντεξέταση του Αιτητή, ηγέρθη θέμα από τον συνήγορο Υπεράσπισης κατά πόσον ορθά η υπόθεση είχε τεθεί ενώπιον Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστού. Το ποσό της απόφασης ήταν κάτω από τις 500,000 Ευρώ αλλά, εάν προστίθεντο και οι τόκοι επί της δικαστικής απόφασης το συνολικό ποσό υπερέβαινε τις 500,000 Ευρώ και συνεπώς ετίθετο θέμα δικαιοδοσίας εκδίκασης της υπόθεσης, από Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή. Στην απόφαση του ημερ. 6/7/2010 το Δικαστήριο στις σελ.3-4 αναφέρει τα εξής: «Όπως ανέφερα πιο πάνω, στην ειδοποίηση πτώχευσης (Τεκμήριο 1) επισυνάπτεται η δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας επιδικάστηκαν από το Δικαστήριο τα ποσά και οι τόκοι που ο χρεώστης οφείλει στον πιστωτή. Επομένως συμφωνώ με τον ευπαίδευτο συνήγορο του χρεώστη ότι στην παρούσα διαδικασία «αμφισβητούμενο ποσό» εντός της έννοιας του άρθρου 22 (5) (ανωτέρω) δεν υπάρχει. Όπως ρητά αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, 3

4 «αμφισβητούμενο ποσό» είναι το ποσόν «το πραγματικό εν αμφισβητήσει μεταξύ των διαδίκων». Κατ επέκταση, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει «αμφισβητούμενο ποσό» αλλά οφειλόμενο ποσό δυνάμει δικαστικής απόφασης, το οποίο περιλαμβάνει τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους. Επομένως, έχω την άποψη ότι η επιφύλαξη του άρθρου 22 (5) (ανωτέρω) δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση αφού αυτή αφορά το ποσό των τόκων που είναι πληρωτέο επί αμφισβητούμενου ποσού και όχι επί ποσού που έχει αποκρυσταλλωθεί δυνάμει δικαστικής απόφασης. Έχοντας κατά νου ότι σύμφωνα με τον ευπαίδευτο συνήγορο του χρεώστη, το επιδικασθέν ποσό συνυπολογιζομένων των τόκων, υπερβαίνει τις 500,000- θέση που δεν αμφισβητήθηκε από την άλλη πλευρά καταλήγω ότι το παρόν Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να εκδικάσει την παρούσα αίτηση, αφού το ανώτατο όριο της δικαιοδοσίας του με βάση το άρθρο 22 (3) (α) είναι 500,000. Ενόψει των ανωτέρω, δίδονται οδηγίες όπως η παρούσα αίτηση τεθεί ενώπιον της Διοικητικού Προέδρου για τα περαιτέρω». Όπως έχουμε δει πιο πάνω, θέματα δικαιοδοσίας αφορούν μεταξύ άλλων την κατά τόπο ή καθ ύλην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου. Δυνατόν επίσης να αφορούν ευρύτερα θέματα, όπως πχ κατά πόσον δικαιοδοσία για το επίδικο θέμα έχει άλλο Δικαστήριο. Έχουμε δει ανωτέρω αποφάσεις όπου κρίθηκε ότι, για το επίδικο θέμα, δικαιοδοσία είχε το Ανώτατο Δικαστήριο ή το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων και όχι το Επαρχιακό Δικαστήριο. Όμως, έχουμε δει και παραδείγματα όπου ένα Δικαστήριο εξέδωσε κάποιο διάταγμα το οποίο κατά τον Νόμο δεν είχε δικαίωμα να εκδώσει. Τούτο και πάλιν ελέγχεται από το Ανώτατο Δικαστήριο σαν θέμα δικαιοδοσίας με διαδικασία συνήθως Έφεσης ή κατ εξαίρεση εντάλματος certiorari. Ένα παράδειγμα ελέγχου απόφασης κατώτερου Δικαστηρίου είναι και η περίπτωση πορίσματος θανατικού ανακριτή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού στην υπόθεση Re Ανδριάνα Νικολάου, Πολιτική Έφεση 51/2008 απόφαση 31/12/2008. Στην υπόθεση αυτή, Θανατικός Ανακριτής στην Λεμεσό απεφάσισε ότι «ο θάνατος του 4

5 Αθανάσιου Νικολάου που επήλθε την 29/09/2005 επισυνέβη κάτω από συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτοκτονία». Τα γεγονότα ήταν ότι το πρωί της 29/09/2005 ο στρατιώτης Αθανάσιος Νικολάου βρέθηκε νεκρός κάτω από την γέφυρα της Άλασσας χωρίς να γνωρίζει κανείς τις συνθήκες του θανάτου του. Το Δικαστήριο, αφού άκουσε την σχετική μαρτυρία αποφάσισε όπως ανωτέρω αναφέρεται ότι «ο θάνατος επισυνέβη κάτω από συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτοκτονία.» Καταχωρήθηκε Αίτηση για την έκδοση εντάλματος certiorari για την ακύρωση του πιο πάνω πορίσματος, δεδομένου ότι δεν υπήρχε δικαίωμα Έφεσης. Το Δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση και ακύρωσε το πιο πάνω πόρισμα διατάσσοντας νέα Θανατική Ανάκριση από άλλο Θανατικό Ανακριτή. Το Δικαστήριο, στις σελ. 8-9 της Απόφασης του, λέει τα εξής : «Συνάγεται, από την υπόθεση R. v. Huntbach, (πιο πάνω), ότι, για να καταλήξει ο θανατικός ανακριτής ότι υπάρχει αυτοκτονία, θα πρέπει να υπάρχει μαρτυρία ότι ο αποβιώσας ήθελε να αυτοκτονήσει και, από την R. v. Devon Coroner ex p. Glover, October 26, 1984, ότι το δικαστήριο δεν ακυρώνει πόρισμα ότι ο αποβιώσας αυτοκτόνησε, εκτός εάν κανένας λογικός ανακριτής, υπό τις περιστάσεις, δεν θα κατέληγε σ αυτό. Στην παρούσα περίπτωση, ο Θανατικός Ανακριτής δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία, αλλά ότι προσομοιάζει με αυτή. Σε τέτοιο συμπέρασμα δεν υπάρχει εξουσία να καταλήξει. Εάν από τη μαρτυρία δεν είχε πεισθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, είχε τη δυνατότητα να αφήσει τι ζήτημα ανοικτό open verdict» Το συμπέρασμα του Δικαστηρίου είναι ότι δεν είχε εξουσία το Δικαστήριο να καταλήξει, αν δεν έχει ικανοποιηθεί, ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, ότι ο θάνατος επεσυνέβηκε «κάτω από συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτοκτονία». Με λίγα λόγια το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε δικαιοδοσία και εξουσία να καταλήξει σε τέτοιο συμπέρασμα. Συνεπώς βλέπουμε για μια ακόμη φορά ότι αυτό που ονομάζουμε δικαιοδοσία λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις από θέματα που αφορούν την κατά τόπο ή καθ ύλην αρμοδιότητα ενός Δικαστηρίου. 5

6 Διαδικασία για έκδοση προνομιακών ενταλμάτων και λόγοι έκδοσης Η διαδικασία και οι λόγοι έκδοσης επεξηγούνται με γλαφυρότητα και σε συντομία από τον πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κο. Ανδρέα Νικόλα Λοίζου, στο βιβλίο του Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, σελ : «Λόγοι έκδοσης προνομιακών ενταλμάτων: Συνοπτικά μπορεί να λεχθεί ότι οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να εκδοθούν τα εντάλματα αυτά περιλαμβάνουν την έλλειψη ή υπέρβαση δικαιοδοσίας, έκδηλη πλάνη πέρι τον νόμο πρόδηλη στο πρακτικό (error of law apparent on the face of the record), προκατάληψη ή συμφέρον από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που λαμβάνουν την απόφαση, δόλο ή ψευδορκία στη λήψη της απόφασης και παράβαση των κανόνων της φυσικής δικαιοσύνης. Αίτηση για άδεια του Δικαστηρίου: Για την υποβολή αίτησης για έκδοση όλων των προνομιακών ενταλμάτων, εκτός του habeas corpus, είναι αναγκαία η άδεια του Δικαστηρίου. Μια τέτοια μονομερής αίτηση είναι ύψιστης πίστεως (uberrima fides) και παράλειψη παρουσίασης ουσιαστικών γεγονότων ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου οδηγεί σε ακύρωση της διαταγής που εκδόθηκε στη μονομερή αίτηση. Η υποχρέωση πλήρους αποκάλυψης δεν καλύπτει μόνο ουσιώδη γεγονότα που είναι γνωστά στον αιτητή, αλλά και εκείνα που μπορούσε να ανακαλύψει με εύλογη έρευνα. Ο δικαστής κρίνει αν το γεγονός που παραλείφθηκε είναι ουσιαστικό, αν δεν ήταν γνωστό στον αιτητή και δεν μπορούσε εύλογα να γίνει γνωστό και αν η παράλειψη έγινε χωρίς σκοπό παραπλάνησης. Οι γενικές αυτές αρχές έχουν τύχει εφαρμογής και στις περιπτώσεις προνομιακών ενταλμάτων. Στο στάδιο αυτό ο αιτητής πρέπει να ικανοποιήσει το Δικαστήριο ότι έχει εκ «πρώτης όψεως υπόθεση και ή συζητήσιμο ζήτημα» και, όπου προβλέπεται άλλο ένδικο μέσο ή διαδικασία έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο, το Δικαστήριο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις δίδει άδεια». Αποφάσεις σε τέτοιες αιτήσεις, υπόκεινται σε έφεση στην Ολομέλεια. 6

7 Δικονομία : Οι αιτήσεις αυτές, δικονομικά, ρυθμίζονται από τους παλαιούς Αγγλικούς Κανονισμούς Rules of the Supreme Court 1959, o 59 RR Στην Αγγλία, το 1978, οι Κανονισμοί αλλά και το Supreme Court Act του 1981 επέφεραν γενικότερες αλλαγές στα προνομιακά διατάγματα. Προθεσμία προσφυγής: Δεν υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι προβλέπουν για προθεσμία καταχώρησης αίτησης για χορήγηση προνομιακού εντάλματος. Στην απουσία κανονισμών, η κάθε υπόθεση εξετάζεται μέσα στα πλαίσια των δικών της περιστατικών και το δικαστήριο, ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση τέτοιου εντάλματος αν διαπιστώσει την ύπαρξη μακράς και αδικαιολόγητης καθυστέρησης. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μόλις οι περιστάσεις το επιτρέπουν» CERTIORARI Όπως έχουμε δει, το ένταλμα τύπου certiorari παρέχει δυνατότητα ελέγχου απόφασης ή διατάγματος κατώτερου Δικαστηρίου. Εκδίδεται όπου υπάρχει υπέρβαση ή έλλειψη δικαιοδοσίας ή όπου προκύπτει από το ίδιο το Πρακτικό του Πρωτόδικου Δικαστηρίου προφανές νομικό λάθος, έστω και αν αυτό δεν άπτεται της δικαιοδοσίας ή όπου υπάρχει προκατάληψη ή συμφέρον από τα πρόσωπα που λαμβάνουν την απόφαση ή όπου διαπιστώνεται δόλος ή ψευδορκία στην λήψη της απόφασης κατά παράβαση των Κανόνων της φυσικής δικαιοσύνης. Κατά κάποιον τρόπο, θεωρείται ότι, όπου υπάρχει θέμα το οποίο δεν είναι καθαρά θέμα δικαιοδοσίας αλλά είναι θέμα νομικού λάθους παραδείγματος χάριν, η διάπραξη του νομικού λάθους έχει σαν αποτέλεσμα το Δικαστήριο να έχει υπερβεί την δικαιοδοσία του, βλέπε απόφαση The Attorney General v. Christou (1962) 1 CLR 129, στο βιβλίο του Π. Αρτέμη «Προνομιακά Εντάλματα», infra, όπου αναφέρονται τα εξής στην σελ 139: «4.44.The issuing of the writ of Certiorari is a power conferred on the High Court in the exercise of its supervisory jurisdiction and controlling powers over inferior Courts. In the case of Rex v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal, Ex parte Shaw (1952) 1 K.B. 338 (C.A.) Lord Justice Denning said (at page 348): Of recent years the scope of certiorari seems to have been somewhat forgotten. It has been supposed to be confined to the correction of excess of jurisdiction, and not to extend to the correction of errors of law; and several 7

8 Judges have said as much. But the Lord Chief Justice has, in the present case, restored certiorari to its rightful position and shown that it can be used to correct errors of law which appear on the face of the record, even though they do not go jurisdiction Το προνομιακό ένταλμα Certiorari σαν ένδικο μέσο στη φαρέτρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει περιορισμένο στόχο. Αποβλέπει σε έλεγχο και όχι στη αναθεώρηση των αποφάσεων των κατώτερων δικαστηρίων. Η ελεγκτική του λειτουργία είναι εμφανής στις αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων, όπως τα δικαστήρια. Τη διαχωριστική γραμμή σύρει με ακρίβεια η ακόλουθη περικοπή από την υπόθεση R. v. Nat Bell Liquors, Ltd [1992] All ER Rep. 335, στη σελ 351: Its jurisdiction is to see that the inferior court has not exceeded its own, and for that very reason it is bound not to interfere in what has been done within that jurisdiction, for in so doing it would itself, in turn,, transgress the limits within which its own jurisdiction of supervision, not of review, is confined. That supervision goes to two points: one is the area of the inferior jurisdiction and the qualifications and conditions of its exercise: the other is the observance of the law in the course of its exercise. Υπάρχει μια πλουσιότατη Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στον τομέα αυτόν. Ο νυν Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κος Πέτρος Αρτέμης, έχει εκδώσει, σχετικά πρόσφατα, μια εμπεριστατωμένη και εκτενή μελέτη στο βιβλίο του Προνομιακά Εντάλματα, Αρχές και Υποθέσεις, Τα προνομιακά εντάλματα αποτελούν το απαραίτητο συμπλήρωμα στους μηχανισμούς απονομής της Δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δικαίωμα Έφεσης για να τεθεί το θέμα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ή όπου ακόμα και αν υπάρχει δικαίωμα Έφεσης, οι περιστάσεις είναι τέτοιες που δικαιολογείται η καταχώρηση Αίτησης για έκδοση Προνομιακού Εντάλματος. Σε σχέση με την ύπαρξη άλλου ένδικου μέσου που αποκλείει την διαδικασία certiorari, υπάρχει πλούσια Νομολογία για το πότε συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που να δικαιολογούν απόκλιση από τον Γενικό Κανόνα. 8

9 Εξαιρετικές περιστάσεις, σύμφωνα με την Νομολογία, είναι δυνατόν να υπάρχουν όπου πχ η παρέκκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίας είναι πολύ σοβαρή ή όπου η εναλλακτική θεραπεία της Έφεσης δεν είναι βολική, επωφελής και αποτελεσματική. Βλέπε Αρτέμης ανωτέρω σελ. 59. Η δικαιοδοσία για έκδοση προνομιακού εντάλματος έχει χαρακτηρισθεί σαν το κατάλοιπο της εξουσίας του Δικαστηρίου, βλέπε Αρτέμης supra παρ. 2. (36) σελ. 60 και έπειτα. Δεν υπάρχει εκ των προτέρων καθορισμός και ερμηνεία του τι συνιστά εξαιρετικές περιστάσεις αλλά το θέμα αποφασίζεται ανάλογα με τα γεγονότα της κάθε υπόθεσης. PROHIBITION Το ένταλμα prohibition στοχεύει στο να εμποδίσει το κατώτερο Δικαστήριο να προχωρήσει περαιτέρω στην εκδίκαση της υπόθεσης ή χειρισμό της εν γένει, καθ υπέρβαση της εξουσίας του. Όπως και το ένταλμα certiorari εκδίδεται τόσο σε ποινικές όσο και πολιτικές υποθέσεις. Και τα δύο εντάλματα εκδίδονται όχι μόνο σε σχέση με τα κατώτερα Δικαστήρια αλλά κατ οποιασδήποτε Επιτροπής ή προσώπου νοουμένου ότι η απόφαση δεν εμπίπτει στην σφαίρα του Δημοσίου Δικαίου και ασκείται οιονεί δικαστική εξουσία. Αυτό στην θεωρεία του δικαίου. Συνήθως το ένταλμα prohibition εκδίδεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου εκδίδεται και ένταλμα certiorari. Όπως αναφέρεται και πάλι στο βιβλίο του Αρτέμη supra, σελ. 19 έως 38, γενικά, με την εξαίρεση διαδικασιών ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων,, οι Πειθαρχικές Διαδικασίες και Αποφάσεις είναι Διοικητικής φύσης και δεν ελέγχονται με προνομιακά εντάλματα, πχ Πειθαρχικές Επιτροπές της Αστυνομίας ή ενώπιον του Στρατιωτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου Εθνικής Φρουράς ή της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Οι διαδικασίες αυτές εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου μέσα στο πλαίσιο του Άρθρου του Συντάγματος. 9

10 Πιθανόν οι αποφάσεις του Ιατρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ως και οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων ή διαδικαστικά θέματα στην πορεία να εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του δυνάμει του Άρθρου του Συντάγματος. Το ίδιο ισχύει και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων. Η τάση είναι για τα θέματα αυτά να παραπέμπονται σε εξέταση δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις του Διευθυντού του Κτηματολογίου, στον βαθμό που δεν ελέγχονται με Εφέσεις κατά της απόφασης του δυνάμει σχετικών προνοιών του Κεφ.224. Αποφάσεις στην σφαίρα του Δημοσίου Δικαίου εμπίπτουν στην σφαίρα Δικαιοδοσίας Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Αποφάσεις της ΑΔΕΑ, η οποία ασκεί αρμοδιότητα με βάση τον Νόμο Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 1969 όπως τροποποιήθηκε, επίσης εμπίπτουν στην σφαίρα του Διοικητικού Δικαίου. Συνεπώς οι αποφάσεις της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού θεωρούνται εκτελεστές διοικητικές πράξεις και δεν είναι δυνατόν να προσβληθούν δυνάμει του Άρθρου του Συντάγματος. Προκύπτει προφανώς ότι τα προνομιακά εντάλματα στην Κύπρο έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στον τομέα αποφάσεων και διαδικασιών κατώτερων Δικαστηρίων. Το προνομιακό ένταλμα prohibition συνήθως εκδίδεται στο πλαίσιο αίτησης για την έκδοση εντάλματος certiorari. Με λίγα λόγια, ο Αιτητής με την Αίτησή του, επιζητεί την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari και prohibition. Γενικές Παρατηρήσεις : Η εισαγωγή της θεραπείας προνομιακού εντάλματος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Νομική Ιστορία της Κύπρου. Στην Αγγλία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Συνταγματική Ιστορία της Αγγλίας. Βλέπουμε δηλαδή, ότι ενώ η ιστορική ανέλιξη των διαταγμάτων αυτών στην Αγγλία στόχευαν στην παρέμβαση του Βασιλέως, μέσω των Δικαστών του, προς διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του Νόμου και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην Συνταγματική Ιστορία της Αγγλίας, στην Κύπρο τα προνομιακά εντάλματα περιορίζονται σε αποφάσεις 10

11 οι οποίες είναι εκτός της Αναθεωρητικής Δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Η εμβέλεια τους είναι σαφώς περιορισμένη και άσχετη με τον τομέα του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου και περαιτέρω περιορισμένη είναι λόγω του ότι δεν χορηγούνται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα Έφεσης. Με βάση τον Περί Δικαστηρίων Νόμο, Άρθρο 25, δικαίωμα Έφεσης υπάρχει εναντίον όλων των Αποφάσεων, κατώτερων Δικαστηρίων, έστω και αν αυτό περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις σε νομικά θέματα. Δικαίωμα Έφεσης υπάρχει επίσης εναντίον οποιασδήποτε απόφασης Εξειδικευμένου Δικαστηρίου το οποίο λειτουργεί δυνάμει σχετικών Προνοιών άλλης Νομοθεσίας. Όμως, η χρησιμότητα του μέτρου έχει αποδειχθεί στην πράξη μέσα από την εκτενή Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον τομέα αυτό έχουν εκδοθεί πέραν των 600 Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου σήμερα που αφορούν θέματα διαδικασίας αλλά και ουσίας. Θέματα αρμοδιότητας κατώτερων Δικαστηρίων εγείρονται συχνότατα και ο πλέον αποτελεσματικός και ταχύς τρόπος επίλυσης τους είναι μέσα από την διαδικασία για την έκδοση ενταλμάτων, certiorari και prohibition. Όπου το θέμα κρίνεται επείγον και όπου υπάρχει έκδηλη υπέρβαση δικαιοδοσίας, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν διστάζει να επέμβει παρόλο ότι είναι φειδωλό στην κρίση του, για το πότε ενδείκνυται να ασκήσει την δικαιοδοσία του δυνάμει του Άρθρου του Συντάγματος. Το δικαιοδοτικό πλαίσιο των κατωτέρων Δικαστηρίων, σίγουρα μέσα από σωρεία αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θεωρείται σήμερα ότι είναι πιο καθαρό από ό,τι στο παρελθόν και είναι βέβαιο ότι με την πάροδο του χρόνου θέματα δικαιοδοσίας των κατώτερων Δικαστηρίων ή και εφαρμογής του Νόμου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα επιλυθούν με αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, να υπενθυμίσουμε τις πρόνοιες του Άρθρου του Συντάγματος. Κατοχυρώνεται δικαίωμα Έφεσης από Πρωτόδικη Απόφαση Δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την άσκηση κατά το Άρθρο του Συντάγματος, Δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η Αίτηση για έκδοση εντάλματος certiorari ακούεται πρωτόδικα από ένα Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και στην συνέχεια κατ έφεση από πενταμελή σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 11 (2) του Περί Απονομής της Δικαιοσύνης Ποικίλαις Διατάξεις Νόμου 33/64. 11

12 Η πείρα των 50 ετών αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου στον τομέα αυτό δικαιολογεί ορισμένες εισηγήσεις για βελτίωση του όλου θέματος : 1. Όπως είναι γνωστό, δεν έχουν θεσπιστεί δικονομικοί κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται σε σχέση με την διαδικασία η οποία ακολουθείται για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων. Στην πράξη, ακολουθείται η διαδικασία και πρακτική που ακολουθούσαν παλαιότερα στην Αγγλία το 1959, δηλαδή κατά την αμέσως προ του Συντάγματος περίοδο. Τούτο θα πρέπει να αλλάξει κατά την γνώμη μου και να διευκρινιστεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αφού ενοποιηθεί η μέχρι σήμερον πρακτική που ακολούθησε το Ανώτατο Δικαστήριο, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις που να συνάδουν με την σημερινή πραγματικότητα. Πχ θα πρέπει να εξεταστεί η χρησιμότητα της παραχώρησης άδειας σε πρώτο στάδιο με μονομερή αίτηση για την καταχώρηση αίτησης δια κλήσεως για την έκδοση των ενταλμάτων αυτών. Μια χρησιμότητα είναι ασφαλώς ο κατ αρχήν έλεγχος της ύπαρξης πιθανότητας επιτυχίας, αλλά και το πάγωμα ουσιαστικά της περαιτέρω διαδικασίας μέχρις ότου αποφασιστεί περαιτέρω η ουσία του θέματος. Πιθανόν να είναι πιο λογικό όλα τα θέματα να εξετάζονται μέσα στο πλαίσιο καταχώρησης αίτησης χωρίς την αναγκαιότητα προώθησης μονομερώς αίτησης για παραχώρηση άδειας σαν προϋπόθεση καταχώρηση αίτησης δια κλήσεως. Το θέμα αναστολής της περαιτέρω διαδικασίας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί δικονομικά, με την θέσπιση κανονισμού ότι με την καταχώρηση της αίτησης αναστέλλεται η περαιτέρω διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, εκτός εάν το Δικαστήριο από μόνο του ή με αίτημα διατάξει το αντίθετο. 2. Στην περίπτωση αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων, η ένταξη της λειτουργίας τους με νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην σφαίρα του Δημόσιου Δικαίου περιορίζει και την φύση και έκταση ελέγχου νομιμότητας των Αποφάσεων των οργάνων αυτών. Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, η νομιμότητα της επίδικης πράξης ελέγχεται μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής αρχών του Διοικητικού Δικαίου. Ο έλεγχος είναι ακυρωτικός και αυτό περιορίζει την έκταση ελέγχου της ορθότητας της επίδικης πράξης η οποία τεκμαίρεται νόμιμη, το δε Ανώτατο Δικαστήριο δεν ελέγχει σαν αποτέλεσμα την ορθότητα των ευρημάτων 12

13 του Πειθαρχικού οργάνου. Πειθαρχικές διαδικασίες και αποφάσεις είναι δυνατόν να έχουν καταλυτικές συνέπειες σε βάρος επηρεαζόμενου και ενδείκνυται ο έλεγχος να είναι ουσιαστικός και εφ όλης της ύλης, χωρίς περιορισμούς. Η υπαγωγή του ελέγχου αυτού στην δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είτε δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος είτε ακόμη και δυνάμει του Άρθρου του Συντάγματος, ως έχει εφαρμοστεί, δεν επιλύει το πρόβλημα και πιθανόν να είναι απαραίτητο, με ειδική τροποποίηση του Συντάγματος και ιδιαίτερα του Άρθρου 146 του Συντάγματος, οι υποθέσεις αυτού του είδους να ελέγχονται με την διαδικασία Έφεσης και σε ειδικές και εξαιρετικές περιστάσεις με την διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην έκδοση ενταλμάτων τύπου certiorari και η prohibition. 3. Είναι αχρείαστο, Εφέσεις από Πρωτόδικες Αποφάσεις Δικαστηρίου σε μονομελή σύνθεσή του για την έκδοση των ενταλμάτων να ακούονται από 5 μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είναι προτιμότερο, Εφέσεις αυτού του είδους, να ακούονται από τριμελές Εφετείο όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις Εφέσεων σε Πολιτικές ή Ποινικές Υποθέσεις. Τούτο θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο στην διαδικασία αλλά και πολύτιμο χρόνο Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 4. Εφ όσων δεν υπάρχει Συνταγματικός περιορισμός στον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του Άρθρου του Συντάγματος, τίποτα δεν αποκλείει την Νομοθετική Ρύθμιση του ουσιαστικού Δικαίου που θα εφαρμόζεται στον τομέα αυτό. Σαν αποτέλεσμα, υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης των εξουσιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου μέσα στο πλαίσιο των ενταλμάτων αυτών στον βαθμό και στην έκταση που η πρακτική έχει καταδείξει ότι τούτο είναι απαραίτητο ή επιθυμητό. Ο περιορισμός πχ ότι το νομικό λάθος πρέπει να είναι εμφανές από το πρακτικό του Δικαστηρίου, περιορίζει την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου έτσι που να μην δύναται να ακούει μαρτυρία ή και αιτήματα για διόρθωση του πρακτικού στο πλαίσιο της άσκησης της δικαιοδοσίας αυτής. Παράπονο του Αιτητή, πολλές φορές, είναι αποφάσεις Δικαστηρίων οι οποίες δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν υπόψη θέματα τα οποία τέθηκαν ενώπιον του αλλά δεν εμφαίνονται γιατί δεν καταχωρήθηκαν στο πρακτικό του Δικαστηρίου. Το τι αποτελεί πρακτικό του Δικαστηρίου είναι όχι το τι φαίνεται να είναι το πρακτικό αλλά τι θα έπρεπε να είναι το πρακτικό. Δυστυχώς, τούτο δεν είναι εφικτό να διαπιστωθεί μέσα στο 13

14 πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση των ενταλμάτων. Η πρακτική που ακολουθεί το Δικαστήριο είναι, όπου το πρακτικό δεν είναι συμπληρωμένο, μόνο Ένορκοι Δηλώσεις οι οποίες μπαίνουν από κοινού από τους εμπλεκομένους διαδίκους γίνονται δεκτές για σκοπούς διόρθωσης του πρακτικού. Έκδηλα, τούτο μπορεί να οδηγήσει σε αδικία. Σχετικό είναι το απόσπασμα από το βιβλίο του Αρτέμη supra παρ σελ. 50 : «In the affidavit sworn by the applicant in support of this application it is stated, inter alia, that the break of the sitting of the Court was minutes. It may be said that when Certiorari is sought on the ground of error of law on the face of the record, affidavit evidence is not, as a rule, admissible, for the simple reason that the error must appear on the record itself- (R v. Nat Bell Liquors Ltd., [1992] 2 A.C. 128, per Lord Summer, at p.159; Baldwin & Francis Ltd v Patents Appeal Tribunal and Others [1959] 2 All ER 433, per Lord Tucker, at p. 443). Affidavits are admissible to show that the record to be completed by the inferior Court, or it might quash the determination at once. Only affidavits put in by consent of the parties, as if they were part of the record, and make it into a speaking order are admissible». Δρ. Χρίστος Κληρίδης

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION Το Άρθρο 155. 4 του Συντάγματος παρέχει όπως εξηγήσαμε πιο πάνω αποκλειστική δικαιοδοσία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 Μεταξύ: 1. ITS-RAISEN ZWEIGNIEDERLASSUNG DER REWE ZENTRALFINANZ E.G. εκ Γερμανίας 2. LTU TOURISTIK GESELLSCHAFT mbh,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

18 Οκτωβρίου, 2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ QUO WARRANTO. ΚΑΙ KAI

18 Οκτωβρίου, 2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ QUO WARRANTO. ΚΑΙ KAI ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Πολιτική Αίτηση αρ. 185/2013). 18 Οκτωβρίου, 2013 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στής] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ιουλίου, 2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. [ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ,

14 Ιουλίου, 2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. [ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ, (2009) 1Β Α.Α.Δ 899 899 14 Ιουλίου, 2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ, Εφεσείων, v. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΑ (ΑΡ. 1), Εφεσίβλητης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων

Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων Συνταγματικές Πρόνοιες Σύμφωνα με το Μέρος VΙ του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960,ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Και. 1. ΑΝΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ως Διαχειρίστριας της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Και. 1. ΑΝΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ως Διαχειρίστριας της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Λ. Καλογήρου, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 3987/2013 Μεταξύ: 1. RICNI SECRETARIAL SERVICES LIMITED 2. P.O. PONDERING LIMTED 3. RICNI NOMINEES SERVICES LIMITED 4. PROXIMITY FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών - Ανθολογία Αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της ΕΕ 3 η Μέρα 12/6/2014 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Όπως έχουμε δει στην προηγούμενη Διάλεξη μας, τα Δικαστήρια στην Κύπρο λειτουργούν δυνάμει του Συντάγματος και δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L 326, 13.12.2005, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 15, παράγραφοι 2 μέχρι 6, και το Άρθρο 38, παράγραφος 3, της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Όπως έχουμε δει στην προηγούμενη Διάλεξη μας τα Δικαστήρια στην Κύπρο λειτουργούν δυνάμει του Συντάγματος και δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΑ: ΑΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο Μέρος ΙΙΙ γίνεται πρόνοια

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις)

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις) Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 462 Ν. 92(Ι)/96 Αρ. 3097, 8.11.96

E.E. Παρ. 1(1) 462 Ν. 92(Ι)/96 Αρ. 3097, 8.11.96 E.E. Παρ. 1(1) 462 Ν. 92(Ι)/96 Αρ. 3097, 8.11.96 Μετά τη, σύμφωνα με το Αρθρο 140 τον Συντάγματος, Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 4/96, ο περί Προστασίας του Απόρρητου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών ΙΙI. Εποπτεία Έλεγχος στις Πράξεις και τα Όργανα των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ντορέττα Αλεξίου Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

σε συνεργασία µε Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σε ιασυνοριακές Υποθέσεις

σε συνεργασία µε Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σε ιασυνοριακές Υποθέσεις ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΟ (THE AMERICAN LAW INSTITUTE) σε συνεργασία µε ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (THE INTERNATIONAL INSOLVENCY INSTITUTE) Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4336, 31.5.2012 Ν. 66(Ι)/2012 Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος. 2 Ερµηνεία. 3 Έναρξη χρόνου 4 Γενικός χρόνος 5 Υποθήκη-Ενέχυρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 1994 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β Εκτός από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου όπως λειτουργεί στην βάση του Δικαίου της Ανάγκης και συνεχίζει τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υποθ. Αρ.1489/2008) 6 Mαϊου, 2010. [ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στης] Αναφορικά με το Αρθρο 146 του Συντάγματος

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υποθ. Αρ.1489/2008) 6 Mαϊου, 2010. [ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στης] Αναφορικά με το Αρθρο 146 του Συντάγματος This page has been reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2010/4-201005- 1489-08.htm (accessed 14 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα