OXY-KLENZA. συνεχίζεται... Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OXY-KLENZA. συνεχίζεται... Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ"

Transcript

1 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 10 Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXY-KLENZA ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εταιρία: Dry- Treat Inc Διεύθυνση: Εταιρία: Dry- Treat Pty Ltd Διεύθυνση: 1104 Philadelphia Pike 220 Pacific Highway Willmington Crows Nest DE, NSW, 2065 USA AUS Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: Τηλ. Επείγουσας ΑνάγκηςOutside USA +1 (813) 248 Τηλ. Επείγουσας ΑνάγκηςOutside USA +1 (813) Τηλ. Επείγουσας ΑνάγκηςCHEM- TEL (800) Φαξ: Φαξ: Εταιρία: Dry- Treat Ltd Διεύθυνση: 3 North Street Oatby Leicester, LE2 5AH GBR Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: Τηλ. Επείγουσας ΑνάγκηςOutside USA +1 (813) Τηλ. Επείγουσας Ανάγκης Φαξ: ΣΥΝΩΝΥΜΑ cleaner Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 1999/45/EC, ΤΜΗΜΑ 4;ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ OSHA 29 CFR (ΗΠΑ). ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ευφλεξιμότητα Τοξικότητα Επαφή με το Σώμα Δραστικότητα Χρόνιος ΚΛΙΜΑΚΑ: Min/Nil=0 Χαμηλά=1 Μέτριος=2 Υψηλό=3 Ακραίο=4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ DSD/DPD classification (classification according to Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/EC) R Κωδικοί Κινδύνου R22 R38 R41 R66 ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθιστικό στο δέρμα. Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία και βλάβες στο δέρμα.

2 CLP classification (classification according to Regulation (EC) No 1272/2008) CD 2010/4 Σελίδα 2 από 10 Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Signal Word:ΚΙΝΔΥΝΟΣ CLP classification <ul> <li>serious Eye Damage Category 1</li> <li>ερεθισμός του Αναπνευστικού της Κατηγορίας 3</li> <li>οξεία Τοξικότητα κατά την κατάποση Κατηγορία 4</li> <li>προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.</li> </ul> Hazard statement(s) H335 EUH066 H302 H315 H315 H318?a????sµ??? ap? t? Chemwatch???s?µ?p????ta????t???a CLP: Supplementary statement(s) Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Precautionary statement(s) Πρόληψη P261 P264 P270 P271 P280 Ανταπόκριση P301+P312 P304+P340 P305+P351+P338 P310 P312 P330 Αποθήκευση P403+P233 P405 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. αέρια/ Πλένετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύντε το στόμα. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Τμήμα 3 - ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ CAS RN INT HAZ % ανθρακικό δινάτριο- - υπεροξείδιο του υδρογονου (2:3) O,Xn ΑΡ EC: R Κωδικοί: R22, R38, R41, R66 <ul> <li>serious Eye Damage Category 1</li> <li>ερεθισμός του Αναπνευστικού της Κατηγορίας 3</li> <li>οξεία Τοξικότητα κατά την κατάποση Κατηγορία 4</li> <li>οξειδωτικό Στερεό Κατηγορίας πυριτικό νάτριο C 1-10 ΑΡ EC: R Κωδικοί: R22, R34, R41 <ul> <li>serious Eye Damage Category 1</li> <li>skin Corrosion/Irritation Category 1C</li> <li>διαβρωτικό Κατηγορίας 1</li> <li>οξεία Τοξικότητα κατά την κατάποση Κατηγορία 4</li> </ul> ingredients determined not to be hazardous balance

3 CD 2010/4 Σελίδα 3 από 10 Τμήμα 4 - ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΘΗΚΕ Εάν καταποθεί μην προκαλέσετε εμετό. Εάν ο εμετός εμφανιστεί, γείρετε τον ασθενή μπροστά ή τοποθετήστε τον στην αριστερή πλευρά (θέση με το κεφάλι κάτω, αν είναι δυνατόν) για να διατηρήσετε ανοικτό αεραγωγό και να αποτρέψετε την αναρρόφηση. Παρατηρήστε τον ασθενή προσεκτικά. Μην δώστε ποτέ υγρό σε ένα άτομο που παρουσιάζει σημάδια νύστας ή μειωμένη συνείδηση π.χ. Να χάνει τις αισθήσεις του. Δώστε νερό για να ξεπλύνετε το στόμα, κατόπιν παρέχετε υγρό αργά και σε τόση ποσότητα όση το θύμα μπορεί άνετα να πιει. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. ΜΑΤΙ Εάν αυτό το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Αμέσως κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά και ξεπλύνετε το μάτι συνεχώς με τρεχούμενο νερό. Εξασφαλίστε πλήρη άρδευση του ματιού κρατώντας τα βλέφαρα χωρισμένα και μακριά από το μάτι και κινήστε τα βλέφαρα περιστασιακά ανυψώνοντας τις άνω και κάτω βλεφαρίδες. Συνεχίστε την έκπλυση, μέχρι να σας συμβουλεύσουν, από το κέντρο πληροφόρησης δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό, να σταματήσετε, ή για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μεταφέρετε σε νοσοκομείο, ή γιατρό, χωρίς καθυστέρηση. Η αφαίρεση των φακών επαφής μετά από τραυματισμό του ματιού πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. ΔΕΡΜΑ Εάν συμβεί επαφή με το δέρμα: Αμέσως αφαιρέστε όλη τον μολυσμένο ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων των υποδημάτων Ξεπλύντε το δέρμα και τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό (και σαπούνι εάν είναι διαθέσιμο). Αναζητήστε ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ερεθισμού. ΕΙΣΠΝΕΥΘΗΚΕ Εάν οι καπνοί ή τα προϊόντα καύσης εισπνευθούν απομακρύνετε από τη μολυσμένη περιοχή. Ξαπλώστε τον ασθενή κάτω. Κρατήστε τον ζεστό και ακίνητο. Τα προσθετικά μέλη όπως ψεύτικα δόντια, που μπορούν να εμποδίσουν τον αεραγωγό, πρέπει να αφαιρεθούν, όπου είναι δυνατόν, πριν από την έναρξη των διαδικασιών πρώτων βοηθειών. Εάν ο ασθενής δεν αναπνέει, κάντε αναζωογόνηση, κατά προτίμηση με μια συσκευή αναζωογόνησης βαλβίδας (demand valve resuscitator), συσκευή μάσκας με βαλβίδα (bag-valve mask), ή πόκετ μάσκ (pocket mask) όπως κατά την εκπαίδευση. Εκτελέστε CPR εάν είναι απαραίτητο. Μεταφέρετε σε νοσοκομείο, ή γιατρό. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Χειριστείτε συμπτωματικά. Για οξείες ή βραχυπρόθεσμες επαναλαμβανόμενες εκθέσεις σε ιδιαίτερα αλκαλικά υλικά: Η αναπνευστική πίεση είναι ασυνήθιστη αλλά παρουσιάζεται περιστασιακά λόγω οιδήματος του μαλακού ιστού. Εκτός αν μπορεί να ολοκληρωθεί ενδοτραχιακή τοποθέτηση σωληνίσκου κάτω από το άμεσο βλέμμα, μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει κρικοθυροειδοτομή ή τραχειοτομή. Οξυγόνο παρέχεται όπως υποδεικνύεται. Η εμφάνιση σοκ προτείνει τη διάτρηση και συστήνει μια ενδοφλέβια γραμμή και χορήγηση ρευστών. Η βλάβη λόγω αλκαλικών καυστικών ουσιών εμφανίζεται με υγροποιητική νέκρωση όπου η σαπωνοποίηση των λιπών και η αύξηση της διαλυτότητας των πρωτεϊνών επιτρέπουν βαθιά διείσδυση στον ιστό. Τα αλκάλια συνεχίζουν να προκαλούν βλάβες μετά από την έκθεση. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Το γάλα και το νερό είναι οι προτιμώμενοι διαλύτες Δεν πρέπει να δοθούν σε έναν ενήλικο περισσότερα από 2 ποτήρια νερού. Δεν πρέπει ποτέ να δοθούν ουσίες που προκαλούν εξουδετέρωση δεδομένου ότι η θερμότητας λόγω της εξώθερμης αντίδρασης μπορεί προκαλέσει τον τραυματισμό. * Η κάθαρση και ο εμετός είναι απολύτως αντενδεδειγμένα. * Ο ενεργοποιημένος άνθρακας δεν απορροφά τα αλκάλια. * δεν πρέπει να γίνει γαστρικό πλύσιμο. Η υποστηρικτική φροντίδα περιλαμβάνει τα εξής: Αρχικά μην χορηγήσετε τροφή από το στόμα. Εάν η ενδοσκόπηση επιβεβαιώνει διαμεμβρανική βλάβη ξεκινήστε χορήγηση στεροειδών μόνο μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Προσεκτικά αξιολογήστε το ποσό νέκρωσης του ιστού πριν κρίνετε την ύπαρξη ανάγκης για χειρουργική επέμβαση. Όποτε οι ασθενείς αναπτύσσουν δυσκολία στην κατάποση (δυσφαγία) πρέπει να τους δοθούν οδηγίες για αναζήτηση ιατρικής φροντίδας. ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΜΑΤΙ: Η βλάβη πρέπει να πλυθεί για λεπτά. Οι τραυματισμοί των ματιών απαιτούν αλατούχο διάλυμα. [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology] Τμήμα 5 - ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον τύπο πυροσβεστήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιήστε μέσα εξάλειψης κατάλληλα για την περιβάλλουσα περιοχή. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία και αναφέρετε τόπο και φύση του κινδύνου. Φορέστε αναπνευστική συσκευή και προστατευτικά γάντια μόνο για φωτιά. Αποτρέψτε, με οποιαδήποτε μέσα διαθέσιμα, τις διαρροές να εισέλθουν σε αγωγούς και κοίτη.

4 CD 2010/4 Σελίδα 4 από 10 Τμήμα 5 - ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Χρησιμοποιήστε διαδικασίες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, κατάλληλες για την περιβάλλουσα περιοχή. Μην πλησιάσετε κιβώτια που υποψιάζεστε οτι είναι θερμά. Ψύξτε τα εκτεθειμένα στην πυρκαγιά κιβώτια με ψεκασμό ύδατος από μια προστατευμένη θέση. Εάν είναι ασφαλές, αφαιρέστε τα κιβώτια από την πορεία της πυρκαγιάς. Ο εξοπλισμός πρέπει να απολυμανθεί λεπτομερώς μετά από τη χρήση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΕΚΡΗΞΗΣ Μη καύσιμο. Δεν θεωρείται σημαντικός κίνδυνος πυρκαγιάς, εντούτοις τα κιβώτια μπορούν να καούν. Η αποσύνθεση μπορεί να σχηματίσει τοξικούς καπνούς του, μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), διοξείδιο του πυριτίου (SiO2), άλλα προϊόντα πυρόλυσης χαρακτηριστικά της καύσης οργανικού υλικού Πιθανόν να εκπέμψει δηλητηριώδεις καπνούς. Πιθανόν να εκπέμψει διαβρωτικούς καπνούς. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Αποφύγετε τη μόλυνση με οξειδωτικές ουσίες π.χ νιτρικά άλατα, οξειδωτικά οξέα, χλωρίνες, χλώριο πισίνας κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη. Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός Γάντια, μπότες (ανθεκτικές στις χημικές ουσίες). Αναπνευστικές συσκευές. Τμήμα 6 - ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ Απομακρύνετε κάθε πηγή ανάφλεξης. Καθαρίστε όλες τις διαρροές αμέσως. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Περιορίστε την προσωπική επαφή χρησιμοποιώντας προστατευτικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιήστε στεγνό καθάρισμα και αποφύγετε να δημιουργείτε σκόνη. Τοποθετήστε σε ένα κατάλληλο με ετικέτα δοχείο αποβλήτων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΔΙΑΡΡΟΈΣ Μέτριος κίνδυνος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμβουλέψτε το προσωπικό στο χώρο. Ειδοποιήστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αναφέρετε τόπο και φύση του κινδύνου. Περιορίστε την προσωπική επαφή φορώντας προστατευτικό ρουχισμό. Αποτρέψτε, με οποιαδήποτε μέσα διαθέσιμα, τις διαρροές να εισέλθουν σε αγωγούς και κοίτη. Ανακτήστε το προϊόν όπου και αν είναι δυνατόν. ΕΑΝ ΣΤΕΓΝΟ: Χρησιμοποιήστε στεγνό καθάρισμα και αποφύγετε να δημιουργείτε σκόνη. Συλλέξτε τα υπολείμματα και τοποθετήστε τα σε σφραγισμένες πλαστικές σακούλες ή άλλα κιβώτια για διάθεση. ΕΑΝ ΥΓΡΟ: Σκουπίστε/ φτυαρίστε και τοποθετήστε σε ονομαζόμενα δοχεία για διάθεση. ΠΑΝΤΑ:Πλύνετε την περιοχή με μεγάλες ποσότητες νερού και αποτρέψτε τις απορροές από το να εισέρθουν σε αγωγούς. Εάν συμβεί μόλυνση των αγωγών ή των υδάτινων οδών ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ενημερώστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τμήμα 7 - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Αποφύγετε κάθε προσωπική επαφή, συμπεριλαμβανομένης της εισπνοής. Φορέστε προστατευτικό ρουχισμό όταν εμφανίζεται κίνδυνος έκθεσης. Χρησιμοποιήστε σε μια καλά αεριζόμενη περιοχή. Αποφύγετε την συσσώρευση σε κοιλότητες και φρεάτια. ΜΗΝ εισέρχεστε σε περιορισμένους χώρους μέχρι να ελεγχθεί η ατμόσφαιρα. ΜΗΝ επιτρέπετε στο υλικό να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, εκτεθειμένο φαγητό ή σκεύη φαγητού. Αποφύγετε την επαφή με ασύμβατα υλικά. Κατά τον χειρισμό ΜΗΝ τρώτε, πίνεται ή καπνίζεται. Διατηρείστε τα δοχεία σφραγισμένα όταν δεν τα χρησιμοποιείται. Αποφύγετε κάθε πρόκληση ζημιάς στα δοχεία. Πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό μετά τον χειρισμό. Τα ρούχα εργασίας πρέπει να πλένονται ξεχωριστά. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Κάντε χρήση σωστής εργασιακής πρακτικής. Διαβάστε τις συστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης του κατασκευαστή. Η ατμόσφαιρα πρέπει να ελέγχεται τακτικά σε σχέση με τα καθιερωμένα πρότυπα έκθεσης για να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΟΧΕΙΟ Γυάλινο εμπορευματοκιβώτιο ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αλουμινένια, γαλβανισμένα, ή καλυμμένα με κασσίτερο κιβώτια Εμπορευματοκιβώτιο πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου. Ελέγξτε ότι όλα τα κιβώτια ονομάζονται σαφώς και είναι απαλλαγμένα από διαρροές.

5 ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Στην παρουσία υγρασίας, το υλικό είναι διαβρωτικό για το αλουμίνιο, τον ψευδάργυρο και τον κασσίτερο, παράγωντας το ιδιαίτερα εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. Αποφύγετε οποιαδήποτε μόλυνση με αυτό το υλικό καθώς είναι πολύ δραστικό και οποιαδήποτε μόλυνση είναι ενδεχομένως επικίνδυνη Αποφύγετε τα ισχυρά οξέα. Αποφύγετε την αποθήκευση με αναγωγικούς παράγοντες. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Διαβάστε τις συστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης του κατασκευαστή. CD 2010/4 Σελίδα 5 από 10 Τμήμα 7 - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Τμήμα 8 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Για τα ακόλουθα υλικά δεν υπήρχαν Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης στα αρχεία μας. ανθρακικό δινάτριο- - υπεροξείδιο του CAS: CAS: υδρογονου (2:3): 89-4 πυριτικό νάτριο: CAS: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ Σωματιδειακό ΜΑΤΙ Γυαλιά ασφάλειας με πλαϊνά προστατευτικά. Γυαλιά χημικής προστασίας. Οι φακοί επαφής παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο. Οι μαλακοί φακοί μπορούν να απορροφήσουν ερεθιστικές ουσίες και όλοι οι φακοί επαφής τις συγκεντρώνουν. ΜΗΝ φοράτε φακούς επαφής. ΑΛΛΟ Φόρμες. P.V.C. ποδιά. Κρέμα ειδική. Κρέμα καθαρισμού δέματος. Μονάδα έκπλυσης ματιών. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Συνήθως απαιτείται τοπικός εξαερισμός. Εάν υπάρχει κίνδυνος υπερέκθεσης, φορέστε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή. Η σωστή τοποθέτηση της συσκευής είναι ουσιαστική για την εξασφάλιση επαρκής προστασίας. Η αναπνευστική συσκευή τύπου παροχής αέρα μπορεί να απαιτείται σε ειδικές περιστάσεις. Η σωστή τακτοποίηση είναι ουσιαστική για την εξασφάλιση επαρκής προστασίας. Μια εγκεκριμένη ανεξάρτητη αναπνευστική συσκευή (SCBA) μπορεί να απαιτηθεί σε μερικές καταστάσεις. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό σε αποθήκη εμπορευμάτων ή σε κλειστή περιοχή αποθήκευσης. Οι μολυσματικοί παράγοντες του αέρα που παράγονται στον εργασιακό χώρο κατέχουν ποικίλες ταχύτητες " διαφυγών" που, στη συνέχεια, καθορίζουν τις " ταχύτητες σύλληψης " του φρέσκου κυκλοφορώντας αέρα που απαιτείται για να αφαιρεθεί αποτελεσματικά ο μολυσματικός παράγοντας. Τύπος μολυσματικού παράγοντα: διαλύτης, ατμοί, απολιπαντικά κλπ., εξάτμιση από δεξαμενή (σε ακίνητο αέρα) ταχύτητα αέρα: m/s ( f/min)

6 CD 2010/4 Σελίδα 6 από 10 Τμήμα 8 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ αερολύματα, καπνοί από διαδικασίες έκχυσης, διαλείπουσα πλήρωση κιβωτίων, αργόστροφος μεταφορέας, συγκόλληση, κατεύθυνση ψεκασμού, όξινοι καπνοί επιμετάλλωσης, πάστωμα (απελευθερωμένο σε χαμηλή ταχύτητα στη ζώνη ενεργού παραγωγή) άμεσος ψεκασμός, βαφή ψεκασμού σε ρηχούς θαλάμους, πλήρωση βαρελιών, φόρτωση μεταφορέων, σκόνες θραυστήρων, απαλλαγή αερίου (ενεργός παραγωγή σε ζώνη γρήγορης κίνησης αέρα) λείανση, λειαντική εκτόξευση, πτώση, παραγμένες σκόνες τροχού γρήγορης ταχύτητας (απελευθερωμένο σε υψηλό αρχική ταχύτητα σε ζώνη πολύ υψηλής γρήγορης κίνησης αέρα) m/s ( f/min.) m/s ( f/min) m/s ( f/min.) Μέσα σε κάθε σειρά η κατάλληλη τιμή εξαρτάται από: Χαμηλότερο όριο του εύρους Ανώτερο όριο του εύρους 1: Ρεύματα αέρα δωματίων ελάχιστα ή 1: Ενοχλητικά ρεύματα αέρα δωματίων ευνοϊκά για σύλληψη 2: Μολυσματικοί παράγοντες χαμηλής 2: Μολυσματικοί παράγοντες υψηλής τοξικότητας τοξικότητας 3: Ασυνεχής, χαμηλή παραγωγή. 3: Υψηλή παραγωγή, βαριά χρήση 4: Μεγάλη κάλυψη ή μεγάλη μάζα αέρα 4: Μικρή κάλυψη- τοπικός στην κίνηση Η απλή θεωρία δείχνει ότι η ταχύτητα αέρα μειώνεται γρήγορα με την απόσταση μακρυά από το άνοιγμα ενός απλού γενικά με το τετράγωνο της απόστασης από το σημείο εξαγωγής (σε απλές περιπτώσεις). Επομένως η ταχύτητα αέρα στο σημείο εξαγωγής πρέπει να ρυθμιστεί, αναλόγως, μετά από την αναφορά στην απόσταση από την πηγή μόλυνσης. Η ταχύτητα αέρα στον ανεμιστήρα εξαγωγής, για παράδειγμα, πρέπει να είναι κατ'ελάχιστο 1-2 m/s ( f/min) για την εξαγωγή των διαλυτών που γίνεται σε δοχείο 2 μέτρα απόσταση από το σημείο εξαγωγής. Άλλες μηχανικές εκτιμήσεις, προκαλούν ατέλειες απόδοσης μέσα στις συσκευές εξαγωγής, καθίσταται ουσιαστικό ότι θεωρητικές ταχύτητες αέρα πολλαπλασιάζεται με παράγοντα 10 ή περισσότερο όταν τα συστήματα εξαγωγής εγκαθίστανται ή χρησιμοποιούνται. σωλήνας εξαγωγής. Η ταχύτητα μειώνεται Τμήμα 9 - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Αναμειγνύεται με το νερό. Αλκαλικό. Κατάσταση Διαχωρισμένο Μοριακό Βάρος Μη Κατάλληλο Στερεό Εύρος Σημείου Τήξεως Μη Διαθέσιμο Ιξώδες Μη Κατάλληλο ( C) Εύρος Σημείου Βρασμού Μη Κατάλληλο Διαλυτότητα στο νερό Αναμίξιμος ( C) (g/l) Σημείο Ανάφλεξης ( C) Μη Κατάλληλο ph(1% διάλυμα) Μη Διαθέσιμο Θερμοκρασία Μη Διαθέσιμο ph (όπως παρέχεται) Μη Κατάλληλο Αποσύνθεσης ( C) Θερμοκρασία Μη Κατάλληλο Πίεση Ατμών (kpa) Μη Κατάλληλο Αυτανάφλεξης ( C) Ανώτερο Όριο Μη Κατάλληλο Ειδικό Βάρος (νερό=1) Εκρηκτικότητας (%) Χαμηλότερο Όριο Μη Κατάλληλο Σχετική Πυκνότητα Μη Κατάλληλο Εκρηκτικότητας (%) Ατμών (Αέρας = 1) Πτητικό Συστατικό Αμελητέος Ρυθμός εξάτμισης Μη Διαθέσιμο (%vol) Τμήμα 10 - ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ Παρουσία ασυμβίβαστων υλικών. Το προϊόν θεωρείται σταθερό.

7 CD 2010/4 Σελίδα 7 από 10 Τμήμα 10 - ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ Δεν θα εμφανιστεί επικίνδυνος πολυμερισμός. Για μη συμβατικά υλικά - αναφορά στο Τμήμα 7 Χειρισμός και Αποθήκευση Τμήμα 11 - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ GHS Hazard Phrases. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. OXY-KLENZA ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Μη διαθέσιμο. Αναφερθείτε στα μεμονωμένα συστατικά. Τμήμα 12 - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ No data Τμήμα 13 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Καταστρέψτε τα δοχεία για να αποτρέψετε την επαναχρησιμοποίηση τους και θάψτε τα σε εξουσιοδοτημένους χώρους υγειονομικής ταφής. Μην επιτρέψτε στα απόνερα του καθαρισμό του εξοπλισμού να εισέρχονται σε αγωγούς. Συλλέξτε όλα τα απόνερα για επεξεργασία πριν από τη διάθεση. Ανακυκλώστε όποτε είναι δυνατόν. Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή για τις επιλογές ανακύκλωσης ή συμβουλευθείτε την τοπική ή περιφερειακή διοικητική αρχή διαχείρισης αποβλήτων για τη διάθεση εάν δεν μπορεί να βρεθεί καμία κατάλληλη δυνατότητα επεξεργασίας ή διάθεσης. Απομακρύνετε με: Ενταφιασμό σε χώρο υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωση σε εξουσιοδοτημένη συσκευή (μετά από μίξη με κατάλληλο καύσιμο) Απολυμάνετε τα κενά κιβώτια. Παρατηρήστε όλες τις ετικέτες ασφάλειας έως ότου τα κιβώτια να καθαρίζονται και να καταστρέφονται. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, οι κώδικες αποβλήτων δεν είναι προϊόν συγκεκριμένο αλλά εφαρμογή συγκεκριμένη. Οι κώδικες αποβλήτων πρέπει να οριστούν από το χρήστη βασισμένο στην εφαρμογή στην οποία το προϊόν χρησιμοποιείται. Τμήμα 14 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ετικέτες Απαιτούνται: ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ UN ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ADR, IATA, IMDG Τμήμα 15 - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

8 CD 2010/4 Σελίδα 8 από 10 Τμήμα 15 - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ R Κωδικοί Κινδύνου R22 R38 R41 R66 ΑΣΦΑΛΕΙΑ S Κωδικοί Ασφαλείας S22 S36 S51 S09 S40 S13 S46 ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθιστικό στο δέρμα. Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία και βλάβες στο δέρμα. ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μην εισπνέετε την σκόνη. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα. Χρησιμοποιείστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.. Φυλάξτε το δοχείο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Για να καθαρίσετε το πάτωμα και όλα τα αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με αυτό το υλικό, χρησιμοποιείστε νερό. Φυλάξτε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με γιατρό ή με το κέντρο δηλητηριάσεων (δείξτε ετικέτα αν είναι δυνατόν). ANNEX 2: Ένδειξη Κινδύνου Xn Επιβλαβές Annex VI H335 EUH066 H302 H315 H315 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.?a????sµ??? ap? t? Chemwatch???s?µ?p????ta????t???a CLP: Supplementary statement(s) Precautionary statement(s) Πρόληψη P261 P264 P270 P271 P280 Ανταπόκριση P301+P312 P304+P340 P305+P351+P338 P310 P312 P330 Αποθήκευση P403+P233 P405 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. αέρια/ Πλένετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύντε το στόμα. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ Regulations for ingredients

9 sodium percarbonate (CAS: , ) έχει βρεθεί στην παρακάτω ρυθμιστική λίστα; "European Chemicals Agency (ECHA) List of substances identified for registration in 2010","European Customs Inventory of Chemical Substances - ECICS (Greek)","European Union (EU) Inventory of Ingredients used in Cosmetic Products","International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List","OECD Representative List of High Production Volume (HPV) Chemicals" sodium metasilicate (CAS: ) έχει βρεθεί στην παρακάτω ρυθμιστική λίστα; "European Chemicals Agency (ECHA) List of substances identified for registration in 2010","European Customs Inventory of Chemical Substances - ECICS (Greek)","European Union (EU) Inventory of Ingredients used in Cosmetic Products","GESAMP/EHS Composite List - GESAMP Hazard Profiles","IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements","imo MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk","International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List","OECD Representative List of High Production Volume (HPV) Chemicals" Κανένα δεδομένο γιαoxy-klenza (CW: ) CD 2010/4 Σελίδα 9 από 10 Τμήμα 15 - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τμήμα 16 - ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιορισμένες ενδείξεις #Regulations for ingredients #sodium percarbonate (CAS: , ) έχει βρεθεί στην παρακάτω ρυθμιστική λίστα; " European Chemicals Agency (ECHA) List of substances identified for registration in 2010", " European Customs Inventory of Chemical Substances - ECICS (Greek)", " European Union (EU) Inventory of Ingredients used in Cosmetic Products", " International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List", " OECD Representative List of High Production Volume (HPV) Chemicals" #sodium metasilicate (CAS: ) έχει βρεθεί στην παρακάτω ρυθμιστική λίστα; " European Chemicals Agency (ECHA) List of substances identified for registration in 2010", " European Customs Inventory of Chemical Substances - ECICS (Greek)", " European Union (EU) Inventory of Ingredients used in Cosmetic Products", " GESAMP/EHS Composite List - GESAMP Hazard Profiles", " IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements", " IMO MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk", " International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List", " OECD Representative List of High Production Volume (HPV) Chemicals" #Κανένα δεδομένο γιαoxy- klenza (CW: ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ Διευκρίνιση των κωδικών κινδύνου που χρησιμοποιούνται σ' αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας R Κωδικοί ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κινδύνου R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. R34 Προκαλεί εγκαύματα. R38 Ερεθιστικό στο δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. R66 Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία και βλάβες στο δέρμα. ANNEX 2: Ένδειξη Κινδύνου C Διαβρωτικό O Xn Οξειδωτικό Επιβλαβές ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ CAS Όνομα συστατικού ανθρακικό δινάτριο--υπεροξείδιο του υδρογονου (2:3) , CAS Αυτό το έγγραφο υπόκειται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από την χρήση για σκοπούς έρευνας,

10 CD 2010/4 Σελίδα 10 από 10 Τμήμα 16 - ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ μελέτης, αξιολόγησης ή κριτικής, όπως αυτές επιτρέπονται σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται η αναπαραγωγή μερικά ή ολικά του παρόντος, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς γραπτή άδεια από την CHEMWATCH. ΤΗΛ. (+61 3) Ημερομηνία Έκδοσης: 26-Ιούλιος-2010 Εκτύπωση Ημερομηνίας: 7-Ιανουάριος-2011

X-DUTY CLEANER (EU) Ημερομηνία Έκδοσης: 21-Σεπτέμβριος-2007 CHEMWATCH 6634-34 Νουμ Έκδοσης:2.0 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 12

X-DUTY CLEANER (EU) Ημερομηνία Έκδοσης: 21-Σεπτέμβριος-2007 CHEMWATCH 6634-34 Νουμ Έκδοσης:2.0 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 12 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 12 Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ X-DUTY CLEANER (EU) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εταιρία: Dry- Treat Ltd Διεύθυνση: 3 North Street Oatby Leicester, LE2 5AH GBR

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 8 Chemwatch: 4878-19 Νουμ Έκδοσης: 4.1.1.1. Dry-Treat INTENSIFIA

Page 1 of 8 Chemwatch: 4878-19 Νουμ Έκδοσης: 4.1.1.1. Dry-Treat INTENSIFIA Page 1 of 8 Dry-Treat Chemwatch: 4878-19 Νουμ Έκδοσης: 4.1.1.1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 453/2010) Εκτύπωση Ημερομηνίας: 02/12/2013 Ημερομηνία Έκδοσης: 29/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος 13).ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Τμήμα 1: ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία Radiator cleaner fluid - Υγρό καθαρισμού ψυγείου ID 319-WBRC24325CR20 Χρήσεις προϊόντος Καθαριστικό μέσο Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός EC 2427346 Αριθμός CAS 18996355 Κωδικός Προϊόντος 412570 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ελλάδα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 2012-04-24. Ημερομηνία έκδοσης 2012-04-24 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: WHITE SPIRIT

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: LAMP OIL Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI OXYGEN 166 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/05/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI OXYGEN 166 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/05/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας/Μείγματος: Συνώνυμα: Εμπορική Ονομασία: Μείγμα υδροξειδίου του ασβεστίου και νερού

Διαβάστε περισσότερα

χρήσεις αποδεικνύε εξαιτίας του Xi Ερεθιστικό H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματοςς

χρήσεις αποδεικνύε εξαιτίας του Xi Ερεθιστικό H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματοςς ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: Χημική οικογένεια: Μίγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα