NEA NEWS. Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA. Updated refresher training by HELMEPA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEA NEWS. Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA. Updated refresher training by HELMEPA"

Transcript

1 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - SEPTEMBER 2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Contents Page Updated refresher training by HELMEPA... 1 Τhe transition from paper to electronic, nautical charts... 2 Rio Ocean Declaration... 4 Lloyd s List Global Awards THALES CEO & CSR Awards HELMEPA 30 Years of operation... 6 Environmental issues are of concern for students throughout Greece... 9 Drawing Competition of HELMEPA Junior: Children envisage our Planet in vibrant colors! Περιεχόμενα: Σελ. Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA... 1 Μετάβαση από τους έντυπους στους ηλεκτρονικούς χάρτες... 2 Διακήρυξη του Ρίο για τους Ωκεανούς... 4 Διεθνή Βραβεία Lloyd s List Βραβεία THALES CEO & CSR HELMEPA 30 Χρόνια λειτουργίας... 6 Προβληματίζουν τους μαθητές τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ελληνική περιφέρεια... 9 Διαγωνισμός Ζωγραφικής Παιδικής HELMEPA: Τα παιδιά θέλουν τον Πλανήτη γεμάτο χρώματα! Updated refresher training by HELMEPA It was in October 1983 when HELMEPA delivered its first special seminars for bridge and engine offi cers, which focused on three principles: environmental protection, on board operational procedures and international regulations. Almost 30 years later, professional training offered by HELMEPA is still committed to the human factor, voluntary spirit and transfer of essential new knowledge to the people who make a career in the constantly evolving maritime industry. The 2012 Voluntary Refresher Training Program of HELMEPA aims at improving the knowledge and competence of ship offi cers and landbased staff of its member companies by presenting the contemporary picture of a properly prepared, safe and environmentally friendly ship. The program was designed by HELMEPA s Maritime Center for Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA Ήταν Οκτώβριος του 1983 όταν η HELMEPA πραγματοποίησε τα πρώτα ειδικά σεμινάρια για αξιωματικούς γέφυρας και μηχανής που εστίαζαν στο τρίπτυχο: προστασία περιβάλλοντος, λειτουργικές διαδικασίες στο πλοίο και διεθνείς κανονισμοί. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, η επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρει η HELMEPA συνεχίζει να είναι προσηλωμένη στον ανθρώπινο παράγοντα, το εθελοντικό πνεύμα και τη μετάδοση νέων γνώσεων που είναι απαραίτητες σε όσους σταδιοδρομούν στη συνεχώς εξελισσόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA για το 2012, έχει στόχο να βελτιώσει τις γνώσεις και ικανότητες των αξιωματικών και στελεχών γραφείου των εταιρειών μελών της, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη διάσταση του κατάλληλα προετοιμασμένου, ασφαλούς και περιβαλλοντικά φιλικού πλοίου. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για την Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 Pollution Prevention, Safety at Sea and Environmental Awareness, in cooperation with a Training Committee of representatives of member companies, which was created in order to serve the members training needs in the best possible way. The program consists of 2-day seminars divided in the following subject areas: Environmental Management Safety Risk Crises, and Marine Environmental Awareness. Ενημέρωση της HELMEPA σε συνεργασία με Επιτροπή Εκπαίδευσης από εκπροσώπους εταιρειών-μελών που συστήθηκε με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των επιμορφωτικών αναγκών των μελών της. Αποτελείται από διήμερα σεμινάρια, που διακρίνονται στις εξής θεματικές κατηγορίες: Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ασφάλεια Επικινδυνότητα Κρίσεις, και Marine Environmental Awareness. Training in Marine Environmental Awareness is mandatory for new seafarers from July 2013, in accordance with the amendments to the International Convention on Standards of Training, Certifi cation and Watchkeeping for Seafarers (STCW) adopted by the International Maritime Organization in June In early July, Germanischer Lloyd certifi ed that HELMEPA s seminar is compliant with the requirements of STCW for the respective IMO Model Course. After the summer period, the Training Program is now re-launched in September, while 14 out of 25 scheduled 2-day seminars have already been conducted with the participation of 171 merchant marine offi cers and landbased staff from 40 member companies and the Panellenic Seamen s Federation. Particularly encouraging have been so far the results of the seminars evaluation by the participants, who characterize the seminars as Very Good or Excellent by 87% to 100%. Τhe transition from paper to electronic, nautical charts A landmark in the evolution of modern navigation, maybe, the second most important after the installation of radar instruments with automatic plotting functions onboard ships is considered to be the use of electronic, nautical charts displayed on Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). The mandatory installation of ECDIS on certain types and sizes of ships started on 1st July 2012 and is expected to be completed for all existing and new ships until Making a fl ashback in the near past, it was in 1996 that IMO instituted the fi rst technical specifi cations for electronic charts and their display systems. Η εκπαίδευση στο Marine Environmental Awareness, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Εκτέλεσης Φυλακής των Ναυτικών (STCW) που υιοθετήθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό τον Ιούνιο 2010, γίνεται υποχρεωτική για τους νέους ναυτικούς από τον Ιούλιο Στις αρχές Ιουλίου, το Germanischer Lloyd πιστοποίησε ότι το σεμινάριο αυτό της HELMEPA πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW και του ομώνυμου Model Course του ΙΜΟ. Το Πρόγραμμα συνεχίζεται τώρα το Σεπτέμβριο, μετά τη θερινή περίοδο, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 14 από τα 25 προγραμματισμένα διήμερα σεμινάρια με τη συμμετοχή 171 αξιωματικών και στελεχών από 40 εταιρείεςμέλη και την ΠΝΟ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς, κατά μέσο, χαρακτηρίζονται από Πολύ Καλά έως Άριστα σε ποσοστό 87% - 100%. Μετάβαση από τους έντυπους στους ηλεκτρονικούς χάρτες Ένας ιστορικός σταθμός στην εξέλιξη της σύγχρονης ναυσιπλοΐας, ίσως ο δεύτερος πιο σημαντικός μετά την εγκατάσταση του ραντάρ στα πλοία και την ενσωμάτωση σε αυτό λειτουργιών αυτόματης υποτύπωσης στόχων, θεωρείται η χρήση των ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών μέσω του Συστήματος Απεικόνισης Ηλεκτρονικών Χαρτών (ECDIS). Η υποχρεωτική εγκατάσταση του ECDIS σε συγκεκριμένους τύπους και μεγέθη εμπορικών πλοίων ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε όλα τα υπάρχοντα και νέα πλοία μέχρι το Κάνοντας μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, το 1996 για πρώτη φορά ο ΙΜΟ καθιερώνει τεχνικές προδιαγραφές για τους ηλεκτρονικούς χάρτες και τα συστήματα απεικόνισης αυτών. Το 2002, κατά την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 In 2002, during the revision of the International Convention of SOLAS, the governments of coastal states were requested to provide hydrographical services and produce electronic, nautical charts. The reasons that gave rise to this requirement are related to the construction of deep draft ships, the growth of maritime traffi c, the establishment of traffi c separation schemes in areas of high risk and the need to better protect the marine environment. A year later, the General Assembly of the United Nations encouraged the international cooperation to further increase the geographical coverage with electronic charts globally, substantially marking the transition towards paper charts. In June 2009, with the Resolution MSC.282(86), the IMO s Maritime Safety Committee amended Regulation 19 of SOLAS Chapter V (Safety of Navigation), making mandatory the carriage of ECDIS on ships engaged in international voyages, according to the following timetable: On 1 July 2012 (or the date of built) for passenger ships of 500 gross tons and upwards, and tankers of 3,000 gross tons and upwards, constructed on or after 1 July 2012, On 1 July 2012 (or the date of built) for cargo ships other than tankers, of 10,000 gross tons and upwards constructed on or after 1 July 2013, On 1 July 2014 (or the date of built) for cargo ships other than tankers, of less than 10,000 gross tons constructed on or after 1 July 2014, Not later than the fi rst survey on or after 1st July 2014, for passenger ships of 500 gross tons and upwards built before 1 July 2012, Not later than the fi rst survey on or after 1 July 2015, for tankers of 3,000 gross tons and upwards before 1 July 2012, Not later than the fi rst survey on or after 1 July 2017, for cargo ships other than tankers, of 50,000 gross tons and upwards built before 1 July 2013, Not later than the fi rst survey on or after 1 July 2017, for cargo ships other than tankers, of 20,000 gross tons and upwards but less than 50,000 gross tons built before 1 July 2013, and Not later than the fi rst survey on or after 1 July 2018, for cargo ships other than tankers, of less than 20,000 gross tons built before 1 July SOLAS, απαιτείται από τις κυβερνήσεις των παράκτιων κρατών η παροχή υδρογραφικών υπηρεσιών και η παραγωγή ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών. Οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την απαίτηση συνδέονται με την κατασκευή πλοίων μεγαλύτερου βυθίσματος, την αύξηση της ναυτιλιακής κυκλοφορίας, τη δημιουργία συστημάτων διαχωρισμού κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, αλλά και την ανάγκη καλύτερης προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ένα χρόνο αργότερα, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η κάλυψη με ηλεκτρονικούς χάρτες σε παγκόσμια κλίμακα, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τη μετάβαση σε αυτούς από τους έντυπους χάρτες. Toν Ιούνιο 2009, με την Απόφαση MSC.282(86), η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ, τροποποιεί τον Κανονισμό 19 του Κεφαλαίου V (Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας), καθιστώντας υποχρεωτική την εγκατάσταση του ECDIS σε πλοία που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς πλόες, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: την 1η Ιουλίου 2012 (ή την ημερομηνία κατασκευής) για επιβατηγά πλοία χωρητικότητας 500 κοχ. και άνω και δεξαμενόπλοια κοχ. και άνω που κατασκευάζονται την 1η Ιουλίου 2012 ή μετά, την 1η Ιουλίου 2013 (ή την ημερομηνία κατασκευής) για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων κοχ. και άνω που κατασκευάζονται την 1η Ιουλίου 2013 ή μετά, την 1η Ιουλίου 2014 (ή την ημερομηνία κατασκευής) για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων χωρητικότητας μικρότερης από κοχ. που κατασκευάζονται την 1η Ιουλίου 2014 ή μετά, μέχρι την 1η επιθεώρηση που θα γίνει μετά την 1η Ιουλίου 2014, για επιβατηγά πλοία χωρητικότητας 500 κοχ. και άνω που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2012, μέχρι την 1η επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2015, για δεξαμενόπλοια χωρητικότητας και άνω που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2012, μέχρι την 1η επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2017 για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων, κοχ. και άνω που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2013, μέχρι την 1η επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2017 για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας κοχ. που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2013, μέχρι την 1η επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2018 για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας μικρότερης από κοχ. που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 Undoubtedly, safety at sea is further reinforced with the introduction of new technologies; however, the knowledge and skills of people onboard are the dominant elements that make shipping a particularly safe and environmentally friendly activity. Training of navigational bridge offi cers on ECDIS is particularly important. The IMO s Sub-Committee on the Standards of Training and Watchkeeping recommends generic training on ECDIS for offi cers on ships fi tted or to be fi tted with such a system, as well as familiarization training on the specifi c type of ECDIS borne by the ship. Rio Ocean Declaration The World Convention for the Environment that took place in June in Rio de Janeiro, Brazil, placed into the limelight the issues of development, pollution and environmental protection that are of concern to the global community. Titled Rio+20, the convention marked the anniversary of 20 years since the respective previous international gathering of the United Nations in Rio in Mainly seven subjects constituted the agenda discussed by the participants: decent work, energy, sustainable cities, sustainable agriculture, water, oceans and preparedness for natural disasters. A day dedicated specially to the Oceans gathered over 375 stakehoders from 46 countries and all sectors, i.e. governments, intergovernmental agencies, non governmental organizations, industry and the scientifi c community. Central aim was to highlight the importance of the oceans, coastal zones and small island developing States (SIDS) in sustainable development. The deliberations resulted in the Rio Ocean Declaration that starts with the statement that the Oceans are essential to supporting life on Earth and are of great significance to all countries, including 183 coastal countries and island states. It is worth mentioning, we believe, that the Declaration of Voluntary Commitment of HELMEPA signed by its Founders on 4th June 1982, commences with a similar statement that the oceans are the cradle of life. Furthermore, maritime transport is an essential part of peaceful international commerce which is the life blood of the world said the Greek mariners in The international shipping sector transports 90% of global trade, making it a cornerstone of sustainable development, states in 2012 the international community in Rio. Among all that the seas and coasts offer to us, several facts are emphasized now, such as: Αναμφίβολα η ασφάλεια στη θάλασσα ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, ωστόσο, η γνώση και οι δεξιότητες των ανθρώπων πάνω στο πλοίο είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που καθιστούν τη ναυτιλία μια ιδιαίτερα ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκπαίδευση των αξιωματικών γέφυρας στο ECDIS. H Yπο-Επιτροπή για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης και Εκτέλεσης Φυλακών του IMO συστήνει γενική εκπαίδευση στο ECDIS των αξιωματικών σε πλοία στα οποία το σύστημα είναι ήδη εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί καθώς και εκπαίδευση εξοικείωσης στον ειδικό τύπο του συστήματος του πλοίου. Διακήρυξη του Ρίο για τους Ωκεανούς Η Παγκόσμια Σύσκεψη για το Περιβάλλον που έγινε τον Ιούνιο στο Ρίο της Βραζιλίας, έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας στα θέματα ανάπτυξης, ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Με τον τίτλο Ρίο+20, η σύσκεψη σηματοδότησε την επέτειο 20 ετών από την αντίστοιχη προηγούμενη παγκόσμια εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο το Κυρίως επτά θέματα απασχόλησαν τους συνέδρους: η αξιοπρεπής εργασία, η ενέργεια, οι πόλεις, η αειφόρος γεωργία, το νερό, οι ωκεανοί και η προετοιμασία για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Μια ημέρα αφιερωμένη ειδικά στους Ωκεανούς, συγκέντρωσε περισσότερους από 375 εκπροσώπους κρατών, διακρατικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, βιομηχανικών ενώσεων και της επιστημονικής κοινότητας, από 46 χώρες. Κεντρικός στόχος ήταν να τονιστεί η σημασία των ωκεανών, της παράκτιας ζώνης και των υπό ανάπτυξη μικρών νησιωτικών κρατών στην αειφόρο ανάπτυξη. Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων ήταν η Διακήρυξη του Ρίο για τους Ωκεανούς που ξεκινά με τη διαπίστωση ότι οι Ωκεανοί είναι απαραίτητοι για τη ζωή στη Γη και έχουν εξαιρετική οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία για όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των 183 παράκτιων και νησιωτικών κρατών. Είναι πιστεύουμε αξιοσημείωτο, πως η Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης της HELMEPA που υπέγραψαν οι Ιδρυτές της την 4η Ιουνίου 1982, αρχίζει με την παρόμοια διαπίστωση πως οι ωκεανοί είναι το λίκνο της ζωής. Ακόμη, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ειρηνικών διεθνών εμπορικών συναλλαγών που είναι η ίδια η πηγή ζωής του κόσμου έλεγαν οι Έλληνες ναυτικοί το Η παγκόσμια ναυτιλία μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, καθιστώντας την θεμέλιο της αειφόρου ανάπτυξης, δηλώνει το 2012 η διεθνής κοινότητα στο Ρίο. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 Half of the oxygen we breathe comes from the ocean, The oceans absorb more than 26% of the carbon dioxide emitted to the atmosphere from human activities, The seas have absorbed 90% of the energy from the warming of our planet in the last few decades, and An estimated 61% of the world s GNP comes from the ocean and coastal areas. In parallel, concerns were raised on the growing threats Ανάμεσα σε όσα μας προσφέρουν οι θάλασσες και οι παράκτιες ζώνες, τονίζονται τώρα, στοιχεία, όπως ότι: παράγουν το μισό από το οξυγόνο που αναπνέουμε, απορροφούν πάνω από το 26% του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα με τις δραστηριότητες μας, έχουν απορροφήσει το 90% της ενέργειας από την υπερθέρμανση του πλανήτη τις τελευταίες λίγες δεκαετίες, και από αυτές προέρχεται το 61% του παγκόσμιου ΑΕΠ. for the oceans health from climate change, ocean acidifi cation (increased CO 2 in the sea water), pollution (especially marine litter), overfi shing and illegal fi shing, destruction and degradation of habitats, like the coral reefs and other. Specifi c proposals were made for the directions towards solving the problems and it is now up to the decision makers to follow them. Common was the understanding that inadequate public environmental awareness is a strong negative driver compromising the protection of the oceans. Lloyd s List Global Awards 2012 HELMEPA is among the fi nalists for the Lloyd s List Global Awards 2012 (http://awards.lloydslist.com/globalawards-2012). The Panel of Judges has shortlisted HELMEPA for the Corporate Social Responsibility Award (http://awards.lloydslist.com/global-awards- 2012/fi nalists). The decision for the fi nal winners and the award ceremony will take place on Wednesday, 26 September 2012 in London. THALES CEO & CSR Awards 2012 HELMEPA has been nominated in this year s THALES CEO & CSR Awards under the category of Best CSR Campaign/Message 2012 for its awareness campaign titled Clean Seas and Beaches. The Awards are being organized for the sixth consecutive year by Money Conferences and Hrima magazine and each year honor those companies and organizations which contribute most to Corporate Social Responsibility and sustainable development. An electronic voting was conducted and the results will be announced by the end of September. Παράλληλα, διατυπώθηκαν οι ανησυχίες για τις αυξανόμενες απειλές στην υγεία των θαλασσών από την κλιματική αλλαγή, την οξίνιση (το αυξημένο CO 2 στο θαλασσινό νερό), τη ρύπανση (και ιδιαίτερα από στερεά απορρίμματα), την παράνομη αλιεία και την υπεραλίευση, την καταστροφή βιοτόπων, όπως τα κοράλλια και άλλα. Προτάθηκαν και συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την επίλυση των προβλημάτων που εναπόκειται πλέον σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις να τις ακολουθήσουν. Κοινή ήταν τέλος η διαπίστωση πως η ανεπαρκής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελεί ισχυρό αρνητικό παράγοντα στην προστασία των ωκεανών. Διεθνή Βραβεία Lloyd s List 2012 Η HELMEPA βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους των βραβείων Lloyd s List Global Awards 2012 (http://awards.lloydslist.com/global-awards-2012), η κριτική επιτροπή των οποίων μας προέκρινε για το βραβείο Corporate Social Responsibility Award (http://awards.lloydslist.com/global-awards-2012/finalists). Οι τελικές κρίσεις και η απονομή των βραβείων θα γίνουν την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 στο Λονδίνο. Βραβεία THALES CEO & CSR 2012 Η HELMEPA είναι υποψήφια στα βραβεία THALES - CEO & CSR 2012, στην κατηγορία Καλύτερη Καμπάνια/ Επικοινωνία 2012 για την ενημερωτική της εκστρατεία για Καθαρές Θάλασσες και Ακτές. Τα βραβεία διοργανώνονται για 6η συνεχή χρονιά από τα Money Conferences και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και αναδεικνύουν σε ετήσια βάση εταιρείες/φορείς που συμβάλλουν τα μέγιστα σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των καλύτερων υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6 HELMEPA 30 Years of operation On this occasion, we chose to present you an article from a young person, Eleni Mastrokosta, looking at the Association s work from a fresh perspective, maybe different from ours who have been involved in HELMEPA for years. When asked whether I would be willing to offer a small contribution to HELMEPA s NEA newsletter, I did not hesitate to immediately jump at the chance. Indeed, it is my great honour to voice what I have long been feeling and share these thoughts with you all the HELMEPA and broader MEPA community. As HELMEPA reaches a signifi cant milestone this year the 30th anniversary of its founding and given the opportunity to play a role in what is to be the newsletter s fi nal printed edition, a sign of the current times, it is only fi tting that we all join to pay tribute to this inspirational association. Born and raised in Sydney, Australia a city situated on the extensive East Coast of the country, I have been closely linked to the Sea my entire life. In that respect, despite the fact the Greece and Australia are two very different places, they are not irreconcilable. Both countries rely on the Sea for tourism, recreation and export. There is a strong beach culture in Australia and given that it is home to one of the planet s most important natural wonders The Great Barrier Reef, the government continues to implement stern measures for the protection of the marine environment. In many respects Australia can be considered to be a world-class leader in marine environment protection standards. I have also, however, been proud of my Greek heritage all my life. My parents both migrated to Australia in the late 1970s and I have always had a dual identity the Australian on the one hand and the Greek on the other. Growing up, I was very privileged to have the good fortune of enjoying annual family holidays to Greece and came to not only know and love but develop a deep-seated connection to Greece, its people and culture and all it had to offer. I was consequently able to merge my experiences from both countries into one. And those who knew me, needless to say, were continuously envious of this. This envy somehow faded recently, however. The global economic crisis affected as its name suggests, the entire world. Greece, however, has had to bear what seems like the heaviest weight of this burden and the trying times of recent years and what will probably HELMEPA 30 Χρόνια λειτουργίας Με την ευκαιρία αυτή, επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άρθρο από ένα νεαρό άτομο, την Ελένη Μαστροκώστα, που βλέπει το έργο της Ένωσης με μια φρέσκια ματιά, ίσως διαφορετική από τη δική μας που εμπλεκόμαστε στη HELMEPA εδώ και χρόνια. Όταν μου προτάθηκε να συνεισφέρω στα ΝΕΑ της HELMEPA, δε δίστασα να ανταποκριθώ με ενθουσιασμό. Είναι πράγματι μεγάλη μου χαρά και τιμή να εκφράσω γραπτά όσα καιρό τώρα αισθάνομαι και να τα μοιραστώ μαζί σας την ευρύτερη κοινότητα της HELMEPA και των MEPAs. Καθώς η Ένωση συμπληρώνει τα 30 της χρόνια φέτος, είναι ιδανική ευκαιρία όλοι μαζί να τιμήσουμε αυτή την Ένωση και το σημαντικό της έργο. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας μία πόλη που βρίσκεται στην ανατολική ακτογραμμή της χώρας και επομένως, είμαι δεμένη με τη θάλασσα. Από αυτή την άποψη, αν και οι δύο χώρες διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, η Ελλάδα και η Αυστραλία έχουν και πολλά κοινά στοιχεία. Και οι δύο χώρες εξαρτώνται από τη θάλασσα, μεταξύ άλλων, για τουρισμό, αναψυχή και εξαγωγές. Η ζωή κοντά στη θάλασσα είναι δεδομένο για κάθε Αυστραλό πολίτη και καθώς βρίσκεται στην Αυστραλία και ο μεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος - Great Barrier Reef, ένα από τα πιο σημαντικά θαύματα της φύσης, το Κράτος εξακολουθεί να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Από πολλές απόψεις, η Αυστραλία μπορεί να θεωρηθεί ως ηγέτης στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας των θαλασσών. Αλλά πάντα ήμουν εξίσου υπερήφανη για τις Ελληνικές μου ρίζες. Οι γονείς μου μετανάστευσαν στην Αυστραλία στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και πάντα είχα δύο κουλτούρες και δύο ταυτότητες να με εκφράζουν την Αυστραλιανή και την Ελληνική. Μεγαλώνοντας, είχα το προνόμιο και την καλή τύχη να απολαμβάνω ετήσιες οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα και έτσι όχι απλά γνώρισα κι αυτή την πατρίδα αλλά την αγάπησα και απέκτησα ένα βαθύ δεσμό μαζί της, με τους ανθρώπους της, την κουλτούρα της και όλα όσα είχε να μου προσφέρει. Έτσι, μπόρεσα να συνδυάσω τις εμπειρίες τις οποίες μάζευα κι από τους δύο τόπους ταυτόχρονα. Και όσοι με γνώριζαν, περιττό να σας πω, με ζήλευαν για αυτό. Αυτή η ζήλια όμως, σχεδόν έσβησε πρόσφατα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, όπως είναι αυτονόητο, έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Η Ελλάδα όμως, ίσως έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος των επιπτώσεων της κρίσης αυτής και η συγκυρία που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, και ποιος ξέρει για πόσο καιρό ακόμη, ταλαιπωρεί έναν ολόκληρο λαό. Και οι δυσκολίες έγιναν γνωστές σε όλο 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7 be the next however-many years have strained an entire people. And its impact has echoed across the globe. Friends no longer envy me and in fact, were astonished and left speechless when I informed them casually one day last fall that I would be moving here permanently. Indeed, contrary to the advice of most of my immediate sphere of friends, I packed my things and set off into the unknown and the unstable. While ever the optimist, admittedly there was a part of me that was terrifi ed. No sooner had I arrived in Greece, than I was confronted with a nation where depression was widespread, unemployment rates at record highs and a general feeling of unease and tension prevailed. But then upon closer inspection, the shroud of despair thinned and I began to see glimpses of hope and light. That is when my relationship with The Hellenic Marine Environment Protection Association HELMEPA began. I came to know HELMEPA indirectly at fi rst through its Australian counterpart, AUSMEPA. Through the Association and the work it does, I soon was confronted with a side of Greece I had yet to encounter. The unrelenting, fearless, passionate side fi ghting to preserve Greek dignity both at home and on the international stage. As mentioned previously, this year they celebrate their 30th anniversary; and it is no accident that I use the term celebrate. Their contribution to this nation s consciousness on environmental issues and protection is not only to be commended but to be admired. As part of the founders inaugural declaration, they committed to Save the Seas. Although many of the original founders are with us now only in the spirit of HELMEPA, they would certainly be proud of their legacy and the thousands of individuals their dream has touched. HELMEPA s Germanischer Lloyd Certifi ed Training Centre trains seafarers to maintain the highest level of international safety standards with regards to the environmentally sound and safe operation of a ship. Greek shipping is at the cutting edge of the industry and continues to lead the fi eld, dominating other powers as are the U.S and Australia. HELMEPA has inspired thousands of young children around Greece over 18 years through its HELMEPA Junior Program, each year giving over 4,000 children insight into the exciting world of shipping and educating them on the reality of pollution in Greece and how they can become an active part of the solution. As a result, there is a great movement in Greece of environmental consciousness, with the τον κόσμο. Οι φίλοι μου δε με ζηλεύουν πια. Αντίθετα, τους άφησα άφωνους όταν πέρυσι το φθινόπωρο τους ανακοίνωσα απλά πώς θα μετακόμιζα οριστικά στην Ελλάδα. Πράγματι, αντίθετα με τις συμβουλές των περισσοτέρων φίλων μου, μάζεψα τα πράγματά μου και ξεκίνησα για το άγνωστο και το μη σίγουρο. Αν και θεωρώ τον εαυτό μου αισιόδοξο άτομο γενικά, πρέπει να ομολογήσω πως ένα μέρος του εαυτού μου ήταν τρομαγμένο. Όταν έφθασα στην Ελλάδα, βρήκα μία χώρα όπου επικρατούσε μελαγχολία, υψηλοί δείκτες ανεργίας και ένα γενικό αίσθημα αβεβαιότητας και έντασης. Αλλά ύστερα, εξετάζοντας πιο κοντά την κατάσταση, μέσα από το πέπλο της απόγνωσης άρχισα να βλέπω κάποιο φως και ελπίδα. Τότε ξεκίνησε και η σχέση μου με τη HELMEPA. Τη γνώρισα για πρώτη φορά έμμεσα, από την αντίστοιχη ένωση στην Αυστραλία την AUSMEPA. Μέσω της Ένωσης και του έργου που επιτελεί, είδα μία άλλη πλευρά της Ελλάδας που δεν είχα αντικρίσει ξανά. Η ακούραστη, άφοβη, παθιασμένη πλευρά που αγωνίζεται για τη συντήρηση της εθνικής αξιοπρέπειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όπως ανέφερα νωρίτερα, φέτος η HELMEPA γιορτάζει τα 30 της χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιώ τη λέξη «γιορτάζει». Η συμβολή της στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα και τη προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι απλά αξιέπαινη αλλά και αξιοθαύμαστη. Οι Ιδρυτές της δεσμεύτηκαν στη Διακήρυξη της Ένωσης να «Σώσουν τις Θάλασσες». Και αν και σήμερα πολλοί από αυτούς είναι κοντά μας μόνο μέσω του πνεύματος αυτής της Ένωσης, αναμφισβήτητα θα ήταν υπερήφανοι για το κληροδότημά τους και για τα χιλιάδες άτομα που έχει αγγίξει το έργο τους. Το επιμορφωτικό κέντρο της HELMEPA πιστοποιημένο από το Γερμανικό Νηογνώμονα Germanischer Lloyd, εκπαιδεύει ναυτικούς έτσι ώστε να διατηρήσουν στο υψηλότερο επίπεδο την εφαρμογή των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν την περιβαλλοντικά ορθή και ασφαλή λειτουργία των πλοίων. Η Ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στην τεχνολογική πρωτοπορία της βιομηχανίας και εξακολουθεί να είναι στην κορυφή αυτού του τομέα, κυριαρχώντας έναντι άλλων δυνάμεων όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. Στα 18 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος Παιδική HELMEPA, η Ένωση έχει εμπνεύσει χιλιάδες μικρά παιδιά σε όλη τη χώρα. Κάθε χρόνο, η Παιδική HELMEPA δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από μαθητές να μάθουν για τη ναυτιλία και να ενημερωθούν για τη σοβαρότητα του προβλήματος της ρύπανσης στην Ελλάδα και πώς μπορούν οι ίδιοι να γίνουν μέρος της λύσης αυτού. Σαν αποτέλεσμα, υπάρχει μια 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8 youth paving the way to a Green Greece protecting its priceless treasures and battling for the conservation of this country s natural beauties. HELMEPA s achievements continue to be recognised and awarded on an international level most recently they were the recipient of the Lloyd s List Greek Shipping Achievement in Safety and Environmental Protection Award - and they truly are a great ambassador for their country. HELMEPA has long become synonymous with those values it has been unyieldingly upholding for the past 30 years - integrity, trust, professionalism and leading by innovation. The passion of its people resonates throughout the country. The tireless efforts of HELMEPA s dedicated team of scientists, experts and educators over the years has seen the association go from strength to strength. Indeed, I rarely come across anyone who is not familiar with what has come to be known as the HELMEPA mascot the HELMEPA Seagull. It continues to fi ll me with a deep sense of pride each time I describe the association I am affi liated with, having that enthusiastic instantaneous fl ash of recognition draw itself animatedly across the faces of so many Greeks. Yet another remarkable accomplishment is how HELMEPA has extended its infl uential presence across the globe. The founders dream has reached the four corners of the planet, with the establishment of CYMEPA (Cyprus), TURMEPA (Turkey), AUSMEPA (in Australia as mentioned previously), URUMEPA (Uruguay), NAMEPA (U.S.) and UKRMEPA (Ukraine). Together, these MEPAs all operating under the umbrella organization of INTERMEPA, combat marine pollution and strive to achieve the highest level of environmental awareness. In the current turbulent times faced by the country, having associations such as HELMEPA raise the ethos of the nation is truly inspiring. It is a testament to the resilience of people in the face of adversity and the longevity of the country s sense of solidarity. This is evident in every voluntary action recorded across the country whether it be individuals participating in a unifi ed beach clean-up or actively taking part in a treeplanting. Also, the truly amazing feat is that despite the challenges and obstacles, Greek shipping continues to claim its stake at the forefront of the industry in terms of potency and safety. Given that we are a relatively small country, this is proof that the Greek maritime tradition and our strong ties to the majesty of the sea continue to bind us all as one. It is a rare gift HELMEPA has offered to so many individuals young and old and its continued striving to μεγάλη κινητικότητα περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων νέων στην Ελλάδα που μας οδηγούν σε μία «Πράσινη» Ελλάδα - προστατεύοντας τους πολύτιμους θησαυρούς μας και δίνοντας μάχη για τη διατήρηση των φυσικών καλλονών της χώρας. Τα επιτεύγματα της HELMEPA αναγνωρίζονται και βραβεύονται συνεχώς σε διεθνές επίπεδο. Πιο πρόσφατα, βραβεύτηκε με το Lloyd s List Greek Shipping Award στην κατηγορία Achievement in Safety/Environmental Protection. Πραγματικά η Ένωση είναι εξαιρετικός πρεσβευτής της χώρας. Η HELMEPA έχει πλέον γίνει συνώνυμο με τις αξίες που για 30 χρόνια αδιάκοπα υποστηρίζει - την ακεραιότητα, την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη διάκριση με βάση την καινοτομία. Το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της αντηχεί σε όλη τη χώρα. Οι ακούραστες προσπάθειες των αφοσιωμένων επιστημόνων, ειδικών και εκπαιδευτικών της ομάδας της HELMEPA έχουν βοηθήσει την Ένωση να γίνεται όλο και ισχυρότερη. Σπάνια συναντώ Έλληνα που να μην αναγνωρίζει την καταξιωμένη πια μασκότ της HELMEPA - τον αξιαγάπητο Γλάρο. Και κάθε φορά που βλέπω την αυθόρμητη λάμψη ενθουσιασμού στα πρόσωπα των άλλων, όταν αναφέρομαι στον οργανισμό με τον οποίο τώρα συνδέομαι, με πλημμυρίζει βαθιά υπερηφάνεια. Ακόμη, σημαντικό επίτευγμα είναι το γεγονός ότι το πνεύμα της HELMEPA έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Το όραμα των Ιδρυτών της έχει φθάσει στις τέσσερεις γωνιές του πλανήτη, με τη δημιουργία της CYMEPA στην Κύπρο, της TURMEPA στην Τουρκία, της AUSMEPA στην Αυστραλία, της URUMEPA στην Ουρουγουάη, της NAMEPA στις ΗΠΑ και της UKRMEPA στην Ουκρανία. Μαζί, λειτουργώντας υπό τη σκέπη της INTERMEPA, όλες αυτές οι ενώσεις (MEPAs) στοχεύουν στην καταπολέμηση της ρύπανσης και το υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Στη τωρινή συγκυρία, ενώσεις όπως η HELMEPA, που ανεβάζουν το ηθικό της κοινωνίας, αποτελούν πηγή έμπνευσης. Είναι απόδειξη της αντοχής ενός λαού στις αντιξοότητες και της μακροβιότητας της αλληλεγγύης ανάμεσα στους πολίτες. Αυτό γίνεται φανερό σε κάθε εθελοντική δράση που καταγράφεται είτε είναι καθαρισμοί παραλιών, είτε δεντροφυτεύσεις. Επίσης, το πραγματικά εκπληκτικό κατόρθωμα είναι ότι παρά τις προκλήσεις και τα διάφορα εμπόδια, η Ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να διεκδικεί την ηγεσία στην παγκόσμια ναυτιλία σε δύναμη αλλά και στον τομέα της ασφάλειας. Για μία μικρή σχετικά χώρα όπως είμαστε στην Ελλάδα, αυτό είναι απόδειξη ότι η ναυτική μας παράδοση και οι ισχυροί δεσμοί μας με τη θάλασσα, μας ενώνουν όλους. Αποτελούν σπάνιο δώρο όσα η HELMEPA έχει προσφέρει σε τόσους μικρούς και μεγάλους και η συνεχής 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9 Save the Seas, raise the environmental awareness of us all and provide current, high quality education for all seafarers to ensure we remain at the peak of shipping worldwide and at the fore of environmentally sound and safe operation of ships is to be applauded. Undoubtedly, there is not a single seafarer, man, woman or child who is not proud to call themselves Greek. Environmental issues are of concern for students throughout Greece The preliminary results of a study being conducted by HELMEPA about awareness of environmental issues among primary and secondary school students in different regions of Greece, are now available. The majority of the 3,000 primary and high school students from the cities of Volos, Serres and Thessaloniki who have so far participated in the study are shown to be environmentally informed and aware. Αt the same time, the children expressed their concerns about the continued degradation of our natural environment. Three out of fi ve students report litter in the streets and on beaches to be the most serious environmental problem in their area, while they consider the lack of parks and green space in their cities to be a signifi cant issue. The fact that the younger generation seems to have an elevated environmental consciousness is clear in that two in three pupils state that they have participated in voluntary activities such as tree planting and coastal clean-up, while 93% of participants report that they have recycled certain materials. The primary sources of information for students who wish to learn more about environmental matters are school, followed closely by television and the internet. This particular study is being carried out within the context of the Marine Environment and Sciences Awareness Campaign implemented by HELMEPA, with the support from independent charity, The Lloyd s Register Educational Trust (The LRET), across 12 different cities in Greece. The survey data are based on the results of a specifically-constructed questionnaire which was completed by students following their tour of HELMEPA s new mobile exhibition. The exhibition visited the cities of Volos, προσπάθειά της για «Καθαρές θάλασσες και ακτές», για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όλων και για την υψηλού επιπέδου επιμόρφωση όλων των ναυτιλλόμενων ώστε να εξακολουθούμε να εξασφαλίζουμε την πρωτιά στην παγκόσμια ναυτιλία και στην περιβαλλοντικά ορθή και ασφαλή διαχείριση των πλοίων, πρέπει να επικροτηθεί. Αναμφίβολα, δεν υπάρχει κανείς ναυτικός, άνδρας ή γυναίκα, που δεν νιώθει υπερηφάνεια να αποκαλείται Έλληνας. Προβληματίζουν τους μαθητές τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ελληνική περιφέρεια Ενδιαφέροντα είναι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργεί η HELMEPA σχετικά με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας. Στην πλειοψηφία τους, οι μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων του Βόλου, των Σερρών και της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν μέχρι τώρα στην έρευνα εμφανίζονται περιβαλλοντικά ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι εκφράζοντας όμως ταυτόχρονα την ανησυχία τους για τη συνεχή υποβάθμιση του φυσικού μας πλούτου. Τρεις στους πέντε μαθητές αναφέρουν τα σκουπίδια στους δρόμους και στις παραλίες ως το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή τους, ενώ σημαντική θεωρούν και την έλλειψη πάρκων και χώρων πρασίνου στις πόλεις τους. Η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλοντος φαίνεται από το γεγονός πως δύο στους τρεις δηλώνουν να έχουν λάβει μέρος σε εθελοντικές δράσεις όπως δεντροφυτεύσεις και καθαρισμούς ακτών, ενώ 93% των μαθητών έχει κάνει ανακύκλωση κάποιου υλικού. Κύριες πηγές πληροφόρησης των μαθητών για τα περιβαλλοντικά θέματα αποτελεί το σχολείο και ακολουθούν η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενημερωτικής Εκστρατείας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες, που υλοποιεί η HELMEPA με την υποστήριξη του Bρετανικού κοινωφελούς ιδρύματος Τhe Lloyd s Register Education Trust (The LRET) σε 12 πόλεις της Ελλάδας. Τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται σε ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές μετά την ξενάγησή τους σε κινητή έκθεση της HELMEPA που λειτούργησε σε Βόλο, Σέρρες και 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 Serres and Thessaloniki between February and June this year. Younger students, aged between 8 and 13 years, showed a keen interest in the unit of the exhibition named The Marine World. Of the presentation given to complement the unit, they most enjoyed learning about the wide array of marine organisms together with the interdependent relationships formed between them. Older students, aged between 13 and 16 years, are particularly concerned by human behavior that leads to environmental degradation. What is encouraging is that they state their intentions to change that image through undertaking initiatives in their homes, at school and in their neighborhoods. Further, what made a strong impression on the young visitors to the exhibition was the application of technological advances in shipping and in environmental scientifi c research. Indeed, one in two students affi rmed their interest in pursuing a career either in marine sciences or in maritime engineering in the future. With regards to the marine environment, students are to a great extent aware of its signifi cance for life on our planet. They report port authorities as being the main bodies responsible for the protection of our country s seas and coastlines, yet a very large proportion of students (93%) recognize that they too are responsible in helping to secure a clean environment. As far as shipping is concerned, students appreciate the signifi cant contribution made by ships in the global transportation of goods. The fact that one in three students classifi es ships as being the most polluting form of transportation, however, shows the need for a more systematic approach to be taken - by the maritime industry itself - in highlighting the role of the ship as an environmentally-friendly means of transportation. A total of 258 adults - accompanying teachers and members of the public who visited the exhibition in the afternoons and on weekends - also took part in the study. According to them, it is the indifference of the public and the lack of environmental protection policy that are the factors primarily responsible for environmental pollution. The adults surveyed believe the raising of awareness among children of environmental issues is very important. Furthermore, one in two adults considers the marine environment to be the most important factor in tourism development in Greece. The teachers surveyed attribute an assessment rating of very good to HELMEPA s mobile exhibition Θεσσαλονίκη μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου Οι μικρότεροι μαθητές, ηλικίας 8-13 ετών, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στην ενότητα της έκθεσης για το Θαλάσσιο Κόσμο και στην παρουσίαση τόσο της ποικιλίας των θαλάσσιων οργανισμών, όσο και των σχέσεων αλληλεξάρτησης που διαμορφώνονται μεταξύ τους. Τους μεγαλύτερους μαθητές, ηλικίας ετών, φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα η ανθρώπινη συμπεριφορά που οδηγεί στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως δηλώνουν την πρόθεσή τους να αλλάξουν αυτή την εικόνα μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών στο σπίτι, στο σχολείο και στη γειτονιά τους. Επίσης, μεγάλη εντύπωση προκαλεί στους νέους και στις νέες η εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία και την περιβαλλοντική έρευνα, με έναν στους δύο μαθητές να δηλώνει ότι θα ενδιαφερόταν να ασχοληθεί μελλοντικά με επαγγέλματα όπως οι θαλάσσιες επιστήμες και η μηχανική. Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, οι μαθητές γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σημασία του για τη ζωή στον πλανήτη μας, αναφέρουν τις Λιμενικές Αρχές ως το βασικό υπεύθυνο φορέα για την προστασία θαλασσών και ακτών στη χώρα μας, αλλά αναγνωρίζουν σε συντριπτικό ποσοστό (93%) και την προσωπική ευθύνη για ένα καθαρό περιβάλλον. Ειδικά για τη ναυτιλία, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντική συμβολή των πλοίων στην παγκόσμια μεταφορά αγαθών. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας στους τρεις μαθητές κατατάσσει το πλοίο ως το πιο ρυπογόνο μέσο μεταφοράς δείχνει ότι απαιτείται μία πιο συστηματική προσέγγιση και από την ίδια τη ναυτιλιακή βιομηχανία με σκοπό να αναδείξει ευρύτερα το ρόλο του πλοίου ως ενός περιβαλλοντικά φιλικού μέσου μεταφοράς σε σχέση με το έργο που επιτελεί. Στην έρευνα συμμετείχαν και 258 ενήλικες, συνοδοί εκπαιδευτικοί καθώς και απλοί πολίτες που επισκέφθηκαν την έκθεση τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα. Σύμφωνα με αυτούς, την κύρια ευθύνη για τη ρύπανση του περιβάλλοντος φέρουν η αδιαφορία των πολιτών και η έλλειψη πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ θεωρούν πολύ σημαντική την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίσης, ένας στους δύο ενήλικες θεωρεί το θαλάσσιο περιβάλλον 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11 and its content, and think its appearance throughout Greece signifi cantly contributes to and reinforces the environmental educational programs they themselves adopt in schools. This interesting study will continue at each of the remaining nine of the campaign s stops, which in the rest of 2012 will be the cities of Kilkis and Kavala - to be visited in October and November, respectively. Drawing Competition of HELMEPA Junior: Children envisage our Planet in vibrant colors! The young volunteers of the HELMEPA Junior environmental program showed us that they wish to live on a planet whose colors far surpass just those of grey and black. This is the conclusion that ensues from the artworks submitted as part of the Panhellenic Drawing Competition themed Add your touch on the Earth s painting!. HELMEPΑ received a total of 248 artworks from 261 HELMEPA Junior Groups of 71 Primary Schools and Kindergartens across Greece. These artworks refl ect how children imagine their planet and how they wish it to be. This year, the Chair, Vice-Chair and Secretary of the program s 18th Board of Representatives - which consists of students from the island of Chios, Exaplatanos in Pella and Kalamata, selected the three best drawings as follows: 1 st Prize: to Groups 1841(Β)-1842(Β), students aged 9 years, 2nd Primary School of the Island of Kalymnos. 2 nd Prize: to Group 1128(Ν), students aged 5-6 years, Experimental Kindergarten of the Island of Rhodes. 3 rd Prize: to Groups 721(D)-722(D)-723(D), students aged 12 years, Iliadis Private School, Athens. The artwork awarded 1st Prize was printed as a Poster and distributed by HELMEPA throughout Greece and abroad, while commemorative Certifi cates were given to each child-member of the Groups that received 2nd and 3rd Prizes. It is our wish that as our children grow, they maintain their compassion towards the environment and continue to add these necessary touches towards a better planet! ως το σημαντικότερο παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως πολύ καλή την Έκθεση και το περιεχόμενό της θεωρώντας ότι η λειτουργία της σε περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας συμβάλλει σημαντικά στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που οι ίδιοι εφαρμόζουν στο σχολείο. Η ενδιαφέρουσα αυτή έρευνα της HELMEPA θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες 9 πόλεις-σταθμούς της εκστρατείας, στις οποίες για το 2012 περιλαμβάνονται το Κιλκίς τον Οκτώβριο και η Καβάλα το Νοέμβριο. Διαγωνισμός Ζωγραφικής Παιδικής HELMEPA: Τα παιδιά θέλουν τον Πλανήτη γεμάτο χρώματα! Οι μικροί εθελοντές του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA» έδειξαν ότι θέλουν να ζήσουν σε έναν Πλανήτη που τα χρώματα θα υπερτερούν σε σχέση με το γκρίζο και το μαύρο. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τα έργα που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για το σχολικό έτος με θέμα «Βάλε κι εσύ μια πινελιά στης Γης τη ζωγραφιά!». Συνολικά 261 Ομάδες από 71 Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, έστειλαν 248 έργα που αποτυπώνουν πώς φαντάζονται και θέλουν τον πλανήτη μας τα παιδιά. Το Προεδρείο της Παιδικής HELMEPA που φέτος το απαρτίζουν παιδιά από τη Χίο, τον Εξαπλάτανο Πέλλας και την Καλαμάτα επέλεξε τα 3 καλύτερα έργα ως εξής: Α Βραβείο: Ομάδες 1841(Β)-1842(Β), 9 ετών, 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου Β Βραβείο: Ομάδα 1128(Ν), 5-6 ετών, Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ρόδου Γ Βραβείο: Ομάδες 721(Δ)-722(Δ)-723(Δ), 12 ετών, Εκπαιδευτήρια Ηλιάδη, Αττική Το έργο που κέρδισε το Α Βραβείο εκτυπώθηκε σε αφίσα και διανεμήθηκε από τη HELMEPA στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ στα μέλη των Ομάδων που διακρίθηκαν με το Β και Γ Βραβείο, απονεμήθηκαν αναμνηστικοί Έπαινοι Συμμετοχής. Ευχή όλων μας είναι τα παιδιά μεγαλώνοντας να διατηρήσουν τις ευαισθησίες τους και να βάλουν τις απαραίτητες πινελιές για έναν καλύτερο Πλανήτη! 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12 1 st Prize - Α Βραβείο 2 nd Prize - Β Βραβείο 3 rd Prize - Γ Βραβείο The newsletter NEA is the electronic edition of HELMEPA as a Maritime Training Center for Pollution Prevention, Safety at Sea and Environmental Awareness certifi ed with ISO 9001:2008 which is disseminated to Greek seafarers, vessels and companies members of HELMEPA as well as to cooperating national and international entities in Greece and abroad. Τα NEA είναι η ηλεκτρονική έκδοση της HELMEPA ως Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση πιστοποιημένο με το ISO 9001:2008 που διανέμεται σε Έλληνες Ναυτικούς, πλοία και εταιρείες μέλη της HELMEPA καθώς και σε συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 5, Pergamou Str., N. Smyrni Athens, Greece Tel: +(30) Fax: +(30) Web: Ιδιοκτήτης - Owner: HELMEPA Εκδότης - Publisher: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος (Dimitris C. Mitsatsos) Σύνταξη - Editor: Κριστιάνα Πρεκεζέ (Christiana Prekezes) Ομάδα Σύνταξης - Editorial Team: Ναυτιλιακός Τομέας (Maritime Section) Σχεδιασμός - Design: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης (C. Andreadis) 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

NEA NEWS. The value of drills to our personal safety. Η μεγάλη αξία των γυμνασίων για την. προσωπική μας ασφάλεια. Περιεχόμενα:

NEA NEWS. The value of drills to our personal safety. Η μεγάλη αξία των γυμνασίων για την. προσωπική μας ασφάλεια. Περιεχόμενα: NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - Jan/Feb/Mar 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Ιαν/Φεβ/Μαρ 2013 Contents Page The

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Summer Awareness Campaign 2013. Θερινή Εκστρατεία 2013

NEA NEWS. Summer Awareness Campaign 2013. Θερινή Εκστρατεία 2013 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - Apr/May/Jun 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Απρ/Μαϊ/Ιουν 2013 Contents Page

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program 2014. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014

NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program 2014. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - Oct/Nov/Dec 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Οκτ/Νοε/Δεκ 2013 Contents Page Voluntary

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the Secretary-General of IMO

Περιεχόμενα Contents. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the Secretary-General of IMO Περιεχόμενα Contents Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the SecretaryGeneral of IMO Ι. Ένα τέταρτο αιώνα δράση I. A quarter of a century action ΙΙ. Γενική Συνέλευση 7 II. General Assembly

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Σ 4 1. Γενική Συνέλευση των Μελών 7 2. Εθελοντές Μέλη 10 3. Ναυτιλιακός Τομέας 20 4. Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 38 5. Υποτροφίες 65 6. Οικονομικά - Προσωπικό 66

Διαβάστε περισσότερα

NEWS NEA 2144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

NEWS NEA 2144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ NEWS NEA 2144 HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ QUARTERLY EDITION - Νο 191 - Jul/Aug/Sep 2008 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - Νο 191 - Ιουλ/Αυγ/Σεπ

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση. What s new for Maritime Training

NEA NEWS. Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση. What s new for Maritime Training NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC PUBLICATION - Jan/Feb/Mar 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Ιαν/Φεβ/Μαρ 2015 Contents Page

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. The US Coast Guard at HELMEPA in Greece. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή στη HELMEPA στην Ελλάδα

NEA NEWS. The US Coast Guard at HELMEPA in Greece. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή στη HELMEPA στην Ελλάδα NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC PUBLICATION - Apr/May/Jun 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Απρ/Μαϊ/Ιουν 2015 Contents The

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου 4 Εισαγωγή 6 Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο 8 Ναυτιλιακός Τομέας 10 Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 27 Ιnformation Technology 46 Μέλη της HELMEPA 50 Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century CONFERENCE NOTES In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter, June 2012 V. 13 28

Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V.13 28 Editorial Antonios Stamos Faraklas President of the International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus As Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 1

ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τα σχολεία της Κοινότητας έτοιμα να υποδεχτούν το νέο διδακτικό έτος Ρεπορτάζ: Έλληνες νέοι και η ελληνική γλώσσα Γνωρίστε το Ελληνικό Γηροκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Change of environment!

Change of environment! www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 323 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Change of environment! Αλλαγή κλίματος!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - 1 - ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Αγαπητές και Αγαπητοί Lions, Αγαπητές Lioness και Αγαπητά Leo, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΝΩΡΙΣ! Βρισκόμαστε ήδη στο τέλος Ιουλίου! Έχει ήδη φύγει ο πρώτος μήνας της Νέας Λαϊονικής Χρονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

www.voicilamode.com έκδοση 001 δεκέμβριος 2010 issue 001 december 2010 Η Αρτεμισία Παναγιώτου Artemisia Panayiotou

www.voicilamode.com έκδοση 001 δεκέμβριος 2010 issue 001 december 2010 Η Αρτεμισία Παναγιώτου Artemisia Panayiotou www.voicilamode.com έκδοση 001 δεκέμβριος 2010 issue 001 december 2010 Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία: Τα Marks & Spencer είναι γνωστά παγκοσμίως σαν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικού εμπορίου στον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Δράσεις Our Work 2015 1 Επιμέλεια έκδοσης / Editor ΛΥΔΙΑ ΚΑΡΡΑ / LYDIA CARRAS Συντονισμός έκδοσης / Publication coordinator ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΜΠΙΛΗ / KATERINA STEBILI Σχεδιασμός / Lay-out Ξένια Χατζηαγγελή /

Διαβάστε περισσότερα

APPROACHING WOMEN. Equal Opportunities & Gender Equality in the 21st century: Empowering Women

APPROACHING WOMEN. Equal Opportunities & Gender Equality in the 21st century: Empowering Women APPROACHING WOMEN Equal Opportunities & Gender Equality in the 21st century: Empowering Women «Ίσες Ευκαιρίες και Ισότητα των Φύλων στον 21ο αιώνα: Ενδυνάμωση των Γυναικών» PASOK WOMEN Ippokratous & Navarinou

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί/ές Αναγνώστες/ριες,

Αγαπητοί/ές Αναγνώστες/ριες, Αγαπητοί/ές Αναγνώστες/ριες, Πριν 2 χρόνια ξεκινήσαμε κυριολεκτικά από το μηδέν το πρώτο Investment and Finance Club σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αν κι επίσημα μετράμε μόλις ένα χρόνο ζωής, φέραμε εις πέρας

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real.

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real. COMMUNITY QUESTION I The urban environment, as opposed to the natural one, is a construct that supposedly facilitates the lives of the people who inhabit it. For example, a big city offers diverse opportunities

Διαβάστε περισσότερα

ISSUE 1 / SUMMER 2015 M A G A Z I N E

ISSUE 1 / SUMMER 2015 M A G A Z I N E ISSUE 1 / SUMMER 2015 M A G A Z I N E contents 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 Welcome Address Χαιρετισμός από τον Διευθυντή 8 Front Office 10 Sorrento: A Bar for All Sorrento: Ένα μπαράκι για όλους 12 Dip into our

Διαβάστε περισσότερα