NEA NEWS. Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA. Updated refresher training by HELMEPA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEA NEWS. Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA. Updated refresher training by HELMEPA"

Transcript

1 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - SEPTEMBER 2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Contents Page Updated refresher training by HELMEPA... 1 Τhe transition from paper to electronic, nautical charts... 2 Rio Ocean Declaration... 4 Lloyd s List Global Awards THALES CEO & CSR Awards HELMEPA 30 Years of operation... 6 Environmental issues are of concern for students throughout Greece... 9 Drawing Competition of HELMEPA Junior: Children envisage our Planet in vibrant colors! Περιεχόμενα: Σελ. Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA... 1 Μετάβαση από τους έντυπους στους ηλεκτρονικούς χάρτες... 2 Διακήρυξη του Ρίο για τους Ωκεανούς... 4 Διεθνή Βραβεία Lloyd s List Βραβεία THALES CEO & CSR HELMEPA 30 Χρόνια λειτουργίας... 6 Προβληματίζουν τους μαθητές τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ελληνική περιφέρεια... 9 Διαγωνισμός Ζωγραφικής Παιδικής HELMEPA: Τα παιδιά θέλουν τον Πλανήτη γεμάτο χρώματα! Updated refresher training by HELMEPA It was in October 1983 when HELMEPA delivered its first special seminars for bridge and engine offi cers, which focused on three principles: environmental protection, on board operational procedures and international regulations. Almost 30 years later, professional training offered by HELMEPA is still committed to the human factor, voluntary spirit and transfer of essential new knowledge to the people who make a career in the constantly evolving maritime industry. The 2012 Voluntary Refresher Training Program of HELMEPA aims at improving the knowledge and competence of ship offi cers and landbased staff of its member companies by presenting the contemporary picture of a properly prepared, safe and environmentally friendly ship. The program was designed by HELMEPA s Maritime Center for Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA Ήταν Οκτώβριος του 1983 όταν η HELMEPA πραγματοποίησε τα πρώτα ειδικά σεμινάρια για αξιωματικούς γέφυρας και μηχανής που εστίαζαν στο τρίπτυχο: προστασία περιβάλλοντος, λειτουργικές διαδικασίες στο πλοίο και διεθνείς κανονισμοί. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, η επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρει η HELMEPA συνεχίζει να είναι προσηλωμένη στον ανθρώπινο παράγοντα, το εθελοντικό πνεύμα και τη μετάδοση νέων γνώσεων που είναι απαραίτητες σε όσους σταδιοδρομούν στη συνεχώς εξελισσόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA για το 2012, έχει στόχο να βελτιώσει τις γνώσεις και ικανότητες των αξιωματικών και στελεχών γραφείου των εταιρειών μελών της, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη διάσταση του κατάλληλα προετοιμασμένου, ασφαλούς και περιβαλλοντικά φιλικού πλοίου. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για την Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 Pollution Prevention, Safety at Sea and Environmental Awareness, in cooperation with a Training Committee of representatives of member companies, which was created in order to serve the members training needs in the best possible way. The program consists of 2-day seminars divided in the following subject areas: Environmental Management Safety Risk Crises, and Marine Environmental Awareness. Ενημέρωση της HELMEPA σε συνεργασία με Επιτροπή Εκπαίδευσης από εκπροσώπους εταιρειών-μελών που συστήθηκε με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των επιμορφωτικών αναγκών των μελών της. Αποτελείται από διήμερα σεμινάρια, που διακρίνονται στις εξής θεματικές κατηγορίες: Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ασφάλεια Επικινδυνότητα Κρίσεις, και Marine Environmental Awareness. Training in Marine Environmental Awareness is mandatory for new seafarers from July 2013, in accordance with the amendments to the International Convention on Standards of Training, Certifi cation and Watchkeeping for Seafarers (STCW) adopted by the International Maritime Organization in June In early July, Germanischer Lloyd certifi ed that HELMEPA s seminar is compliant with the requirements of STCW for the respective IMO Model Course. After the summer period, the Training Program is now re-launched in September, while 14 out of 25 scheduled 2-day seminars have already been conducted with the participation of 171 merchant marine offi cers and landbased staff from 40 member companies and the Panellenic Seamen s Federation. Particularly encouraging have been so far the results of the seminars evaluation by the participants, who characterize the seminars as Very Good or Excellent by 87% to 100%. Τhe transition from paper to electronic, nautical charts A landmark in the evolution of modern navigation, maybe, the second most important after the installation of radar instruments with automatic plotting functions onboard ships is considered to be the use of electronic, nautical charts displayed on Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). The mandatory installation of ECDIS on certain types and sizes of ships started on 1st July 2012 and is expected to be completed for all existing and new ships until Making a fl ashback in the near past, it was in 1996 that IMO instituted the fi rst technical specifi cations for electronic charts and their display systems. Η εκπαίδευση στο Marine Environmental Awareness, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Εκτέλεσης Φυλακής των Ναυτικών (STCW) που υιοθετήθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό τον Ιούνιο 2010, γίνεται υποχρεωτική για τους νέους ναυτικούς από τον Ιούλιο Στις αρχές Ιουλίου, το Germanischer Lloyd πιστοποίησε ότι το σεμινάριο αυτό της HELMEPA πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW και του ομώνυμου Model Course του ΙΜΟ. Το Πρόγραμμα συνεχίζεται τώρα το Σεπτέμβριο, μετά τη θερινή περίοδο, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 14 από τα 25 προγραμματισμένα διήμερα σεμινάρια με τη συμμετοχή 171 αξιωματικών και στελεχών από 40 εταιρείεςμέλη και την ΠΝΟ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς, κατά μέσο, χαρακτηρίζονται από Πολύ Καλά έως Άριστα σε ποσοστό 87% - 100%. Μετάβαση από τους έντυπους στους ηλεκτρονικούς χάρτες Ένας ιστορικός σταθμός στην εξέλιξη της σύγχρονης ναυσιπλοΐας, ίσως ο δεύτερος πιο σημαντικός μετά την εγκατάσταση του ραντάρ στα πλοία και την ενσωμάτωση σε αυτό λειτουργιών αυτόματης υποτύπωσης στόχων, θεωρείται η χρήση των ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών μέσω του Συστήματος Απεικόνισης Ηλεκτρονικών Χαρτών (ECDIS). Η υποχρεωτική εγκατάσταση του ECDIS σε συγκεκριμένους τύπους και μεγέθη εμπορικών πλοίων ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε όλα τα υπάρχοντα και νέα πλοία μέχρι το Κάνοντας μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, το 1996 για πρώτη φορά ο ΙΜΟ καθιερώνει τεχνικές προδιαγραφές για τους ηλεκτρονικούς χάρτες και τα συστήματα απεικόνισης αυτών. Το 2002, κατά την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 In 2002, during the revision of the International Convention of SOLAS, the governments of coastal states were requested to provide hydrographical services and produce electronic, nautical charts. The reasons that gave rise to this requirement are related to the construction of deep draft ships, the growth of maritime traffi c, the establishment of traffi c separation schemes in areas of high risk and the need to better protect the marine environment. A year later, the General Assembly of the United Nations encouraged the international cooperation to further increase the geographical coverage with electronic charts globally, substantially marking the transition towards paper charts. In June 2009, with the Resolution MSC.282(86), the IMO s Maritime Safety Committee amended Regulation 19 of SOLAS Chapter V (Safety of Navigation), making mandatory the carriage of ECDIS on ships engaged in international voyages, according to the following timetable: On 1 July 2012 (or the date of built) for passenger ships of 500 gross tons and upwards, and tankers of 3,000 gross tons and upwards, constructed on or after 1 July 2012, On 1 July 2012 (or the date of built) for cargo ships other than tankers, of 10,000 gross tons and upwards constructed on or after 1 July 2013, On 1 July 2014 (or the date of built) for cargo ships other than tankers, of less than 10,000 gross tons constructed on or after 1 July 2014, Not later than the fi rst survey on or after 1st July 2014, for passenger ships of 500 gross tons and upwards built before 1 July 2012, Not later than the fi rst survey on or after 1 July 2015, for tankers of 3,000 gross tons and upwards before 1 July 2012, Not later than the fi rst survey on or after 1 July 2017, for cargo ships other than tankers, of 50,000 gross tons and upwards built before 1 July 2013, Not later than the fi rst survey on or after 1 July 2017, for cargo ships other than tankers, of 20,000 gross tons and upwards but less than 50,000 gross tons built before 1 July 2013, and Not later than the fi rst survey on or after 1 July 2018, for cargo ships other than tankers, of less than 20,000 gross tons built before 1 July SOLAS, απαιτείται από τις κυβερνήσεις των παράκτιων κρατών η παροχή υδρογραφικών υπηρεσιών και η παραγωγή ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών. Οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την απαίτηση συνδέονται με την κατασκευή πλοίων μεγαλύτερου βυθίσματος, την αύξηση της ναυτιλιακής κυκλοφορίας, τη δημιουργία συστημάτων διαχωρισμού κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, αλλά και την ανάγκη καλύτερης προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ένα χρόνο αργότερα, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η κάλυψη με ηλεκτρονικούς χάρτες σε παγκόσμια κλίμακα, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τη μετάβαση σε αυτούς από τους έντυπους χάρτες. Toν Ιούνιο 2009, με την Απόφαση MSC.282(86), η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ, τροποποιεί τον Κανονισμό 19 του Κεφαλαίου V (Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας), καθιστώντας υποχρεωτική την εγκατάσταση του ECDIS σε πλοία που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς πλόες, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: την 1η Ιουλίου 2012 (ή την ημερομηνία κατασκευής) για επιβατηγά πλοία χωρητικότητας 500 κοχ. και άνω και δεξαμενόπλοια κοχ. και άνω που κατασκευάζονται την 1η Ιουλίου 2012 ή μετά, την 1η Ιουλίου 2013 (ή την ημερομηνία κατασκευής) για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων κοχ. και άνω που κατασκευάζονται την 1η Ιουλίου 2013 ή μετά, την 1η Ιουλίου 2014 (ή την ημερομηνία κατασκευής) για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων χωρητικότητας μικρότερης από κοχ. που κατασκευάζονται την 1η Ιουλίου 2014 ή μετά, μέχρι την 1η επιθεώρηση που θα γίνει μετά την 1η Ιουλίου 2014, για επιβατηγά πλοία χωρητικότητας 500 κοχ. και άνω που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2012, μέχρι την 1η επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2015, για δεξαμενόπλοια χωρητικότητας και άνω που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2012, μέχρι την 1η επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2017 για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων, κοχ. και άνω που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2013, μέχρι την 1η επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2017 για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας κοχ. που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2013, μέχρι την 1η επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2018 για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας μικρότερης από κοχ. που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 Undoubtedly, safety at sea is further reinforced with the introduction of new technologies; however, the knowledge and skills of people onboard are the dominant elements that make shipping a particularly safe and environmentally friendly activity. Training of navigational bridge offi cers on ECDIS is particularly important. The IMO s Sub-Committee on the Standards of Training and Watchkeeping recommends generic training on ECDIS for offi cers on ships fi tted or to be fi tted with such a system, as well as familiarization training on the specifi c type of ECDIS borne by the ship. Rio Ocean Declaration The World Convention for the Environment that took place in June in Rio de Janeiro, Brazil, placed into the limelight the issues of development, pollution and environmental protection that are of concern to the global community. Titled Rio+20, the convention marked the anniversary of 20 years since the respective previous international gathering of the United Nations in Rio in Mainly seven subjects constituted the agenda discussed by the participants: decent work, energy, sustainable cities, sustainable agriculture, water, oceans and preparedness for natural disasters. A day dedicated specially to the Oceans gathered over 375 stakehoders from 46 countries and all sectors, i.e. governments, intergovernmental agencies, non governmental organizations, industry and the scientifi c community. Central aim was to highlight the importance of the oceans, coastal zones and small island developing States (SIDS) in sustainable development. The deliberations resulted in the Rio Ocean Declaration that starts with the statement that the Oceans are essential to supporting life on Earth and are of great significance to all countries, including 183 coastal countries and island states. It is worth mentioning, we believe, that the Declaration of Voluntary Commitment of HELMEPA signed by its Founders on 4th June 1982, commences with a similar statement that the oceans are the cradle of life. Furthermore, maritime transport is an essential part of peaceful international commerce which is the life blood of the world said the Greek mariners in The international shipping sector transports 90% of global trade, making it a cornerstone of sustainable development, states in 2012 the international community in Rio. Among all that the seas and coasts offer to us, several facts are emphasized now, such as: Αναμφίβολα η ασφάλεια στη θάλασσα ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, ωστόσο, η γνώση και οι δεξιότητες των ανθρώπων πάνω στο πλοίο είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που καθιστούν τη ναυτιλία μια ιδιαίτερα ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκπαίδευση των αξιωματικών γέφυρας στο ECDIS. H Yπο-Επιτροπή για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης και Εκτέλεσης Φυλακών του IMO συστήνει γενική εκπαίδευση στο ECDIS των αξιωματικών σε πλοία στα οποία το σύστημα είναι ήδη εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί καθώς και εκπαίδευση εξοικείωσης στον ειδικό τύπο του συστήματος του πλοίου. Διακήρυξη του Ρίο για τους Ωκεανούς Η Παγκόσμια Σύσκεψη για το Περιβάλλον που έγινε τον Ιούνιο στο Ρίο της Βραζιλίας, έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας στα θέματα ανάπτυξης, ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Με τον τίτλο Ρίο+20, η σύσκεψη σηματοδότησε την επέτειο 20 ετών από την αντίστοιχη προηγούμενη παγκόσμια εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο το Κυρίως επτά θέματα απασχόλησαν τους συνέδρους: η αξιοπρεπής εργασία, η ενέργεια, οι πόλεις, η αειφόρος γεωργία, το νερό, οι ωκεανοί και η προετοιμασία για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Μια ημέρα αφιερωμένη ειδικά στους Ωκεανούς, συγκέντρωσε περισσότερους από 375 εκπροσώπους κρατών, διακρατικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, βιομηχανικών ενώσεων και της επιστημονικής κοινότητας, από 46 χώρες. Κεντρικός στόχος ήταν να τονιστεί η σημασία των ωκεανών, της παράκτιας ζώνης και των υπό ανάπτυξη μικρών νησιωτικών κρατών στην αειφόρο ανάπτυξη. Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων ήταν η Διακήρυξη του Ρίο για τους Ωκεανούς που ξεκινά με τη διαπίστωση ότι οι Ωκεανοί είναι απαραίτητοι για τη ζωή στη Γη και έχουν εξαιρετική οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία για όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των 183 παράκτιων και νησιωτικών κρατών. Είναι πιστεύουμε αξιοσημείωτο, πως η Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης της HELMEPA που υπέγραψαν οι Ιδρυτές της την 4η Ιουνίου 1982, αρχίζει με την παρόμοια διαπίστωση πως οι ωκεανοί είναι το λίκνο της ζωής. Ακόμη, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ειρηνικών διεθνών εμπορικών συναλλαγών που είναι η ίδια η πηγή ζωής του κόσμου έλεγαν οι Έλληνες ναυτικοί το Η παγκόσμια ναυτιλία μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, καθιστώντας την θεμέλιο της αειφόρου ανάπτυξης, δηλώνει το 2012 η διεθνής κοινότητα στο Ρίο. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 Half of the oxygen we breathe comes from the ocean, The oceans absorb more than 26% of the carbon dioxide emitted to the atmosphere from human activities, The seas have absorbed 90% of the energy from the warming of our planet in the last few decades, and An estimated 61% of the world s GNP comes from the ocean and coastal areas. In parallel, concerns were raised on the growing threats Ανάμεσα σε όσα μας προσφέρουν οι θάλασσες και οι παράκτιες ζώνες, τονίζονται τώρα, στοιχεία, όπως ότι: παράγουν το μισό από το οξυγόνο που αναπνέουμε, απορροφούν πάνω από το 26% του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα με τις δραστηριότητες μας, έχουν απορροφήσει το 90% της ενέργειας από την υπερθέρμανση του πλανήτη τις τελευταίες λίγες δεκαετίες, και από αυτές προέρχεται το 61% του παγκόσμιου ΑΕΠ. for the oceans health from climate change, ocean acidifi cation (increased CO 2 in the sea water), pollution (especially marine litter), overfi shing and illegal fi shing, destruction and degradation of habitats, like the coral reefs and other. Specifi c proposals were made for the directions towards solving the problems and it is now up to the decision makers to follow them. Common was the understanding that inadequate public environmental awareness is a strong negative driver compromising the protection of the oceans. Lloyd s List Global Awards 2012 HELMEPA is among the fi nalists for the Lloyd s List Global Awards 2012 (http://awards.lloydslist.com/globalawards-2012). The Panel of Judges has shortlisted HELMEPA for the Corporate Social Responsibility Award (http://awards.lloydslist.com/global-awards- 2012/fi nalists). The decision for the fi nal winners and the award ceremony will take place on Wednesday, 26 September 2012 in London. THALES CEO & CSR Awards 2012 HELMEPA has been nominated in this year s THALES CEO & CSR Awards under the category of Best CSR Campaign/Message 2012 for its awareness campaign titled Clean Seas and Beaches. The Awards are being organized for the sixth consecutive year by Money Conferences and Hrima magazine and each year honor those companies and organizations which contribute most to Corporate Social Responsibility and sustainable development. An electronic voting was conducted and the results will be announced by the end of September. Παράλληλα, διατυπώθηκαν οι ανησυχίες για τις αυξανόμενες απειλές στην υγεία των θαλασσών από την κλιματική αλλαγή, την οξίνιση (το αυξημένο CO 2 στο θαλασσινό νερό), τη ρύπανση (και ιδιαίτερα από στερεά απορρίμματα), την παράνομη αλιεία και την υπεραλίευση, την καταστροφή βιοτόπων, όπως τα κοράλλια και άλλα. Προτάθηκαν και συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την επίλυση των προβλημάτων που εναπόκειται πλέον σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις να τις ακολουθήσουν. Κοινή ήταν τέλος η διαπίστωση πως η ανεπαρκής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελεί ισχυρό αρνητικό παράγοντα στην προστασία των ωκεανών. Διεθνή Βραβεία Lloyd s List 2012 Η HELMEPA βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους των βραβείων Lloyd s List Global Awards 2012 (http://awards.lloydslist.com/global-awards-2012), η κριτική επιτροπή των οποίων μας προέκρινε για το βραβείο Corporate Social Responsibility Award (http://awards.lloydslist.com/global-awards-2012/finalists). Οι τελικές κρίσεις και η απονομή των βραβείων θα γίνουν την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 στο Λονδίνο. Βραβεία THALES CEO & CSR 2012 Η HELMEPA είναι υποψήφια στα βραβεία THALES - CEO & CSR 2012, στην κατηγορία Καλύτερη Καμπάνια/ Επικοινωνία 2012 για την ενημερωτική της εκστρατεία για Καθαρές Θάλασσες και Ακτές. Τα βραβεία διοργανώνονται για 6η συνεχή χρονιά από τα Money Conferences και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και αναδεικνύουν σε ετήσια βάση εταιρείες/φορείς που συμβάλλουν τα μέγιστα σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των καλύτερων υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6 HELMEPA 30 Years of operation On this occasion, we chose to present you an article from a young person, Eleni Mastrokosta, looking at the Association s work from a fresh perspective, maybe different from ours who have been involved in HELMEPA for years. When asked whether I would be willing to offer a small contribution to HELMEPA s NEA newsletter, I did not hesitate to immediately jump at the chance. Indeed, it is my great honour to voice what I have long been feeling and share these thoughts with you all the HELMEPA and broader MEPA community. As HELMEPA reaches a signifi cant milestone this year the 30th anniversary of its founding and given the opportunity to play a role in what is to be the newsletter s fi nal printed edition, a sign of the current times, it is only fi tting that we all join to pay tribute to this inspirational association. Born and raised in Sydney, Australia a city situated on the extensive East Coast of the country, I have been closely linked to the Sea my entire life. In that respect, despite the fact the Greece and Australia are two very different places, they are not irreconcilable. Both countries rely on the Sea for tourism, recreation and export. There is a strong beach culture in Australia and given that it is home to one of the planet s most important natural wonders The Great Barrier Reef, the government continues to implement stern measures for the protection of the marine environment. In many respects Australia can be considered to be a world-class leader in marine environment protection standards. I have also, however, been proud of my Greek heritage all my life. My parents both migrated to Australia in the late 1970s and I have always had a dual identity the Australian on the one hand and the Greek on the other. Growing up, I was very privileged to have the good fortune of enjoying annual family holidays to Greece and came to not only know and love but develop a deep-seated connection to Greece, its people and culture and all it had to offer. I was consequently able to merge my experiences from both countries into one. And those who knew me, needless to say, were continuously envious of this. This envy somehow faded recently, however. The global economic crisis affected as its name suggests, the entire world. Greece, however, has had to bear what seems like the heaviest weight of this burden and the trying times of recent years and what will probably HELMEPA 30 Χρόνια λειτουργίας Με την ευκαιρία αυτή, επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άρθρο από ένα νεαρό άτομο, την Ελένη Μαστροκώστα, που βλέπει το έργο της Ένωσης με μια φρέσκια ματιά, ίσως διαφορετική από τη δική μας που εμπλεκόμαστε στη HELMEPA εδώ και χρόνια. Όταν μου προτάθηκε να συνεισφέρω στα ΝΕΑ της HELMEPA, δε δίστασα να ανταποκριθώ με ενθουσιασμό. Είναι πράγματι μεγάλη μου χαρά και τιμή να εκφράσω γραπτά όσα καιρό τώρα αισθάνομαι και να τα μοιραστώ μαζί σας την ευρύτερη κοινότητα της HELMEPA και των MEPAs. Καθώς η Ένωση συμπληρώνει τα 30 της χρόνια φέτος, είναι ιδανική ευκαιρία όλοι μαζί να τιμήσουμε αυτή την Ένωση και το σημαντικό της έργο. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας μία πόλη που βρίσκεται στην ανατολική ακτογραμμή της χώρας και επομένως, είμαι δεμένη με τη θάλασσα. Από αυτή την άποψη, αν και οι δύο χώρες διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, η Ελλάδα και η Αυστραλία έχουν και πολλά κοινά στοιχεία. Και οι δύο χώρες εξαρτώνται από τη θάλασσα, μεταξύ άλλων, για τουρισμό, αναψυχή και εξαγωγές. Η ζωή κοντά στη θάλασσα είναι δεδομένο για κάθε Αυστραλό πολίτη και καθώς βρίσκεται στην Αυστραλία και ο μεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος - Great Barrier Reef, ένα από τα πιο σημαντικά θαύματα της φύσης, το Κράτος εξακολουθεί να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Από πολλές απόψεις, η Αυστραλία μπορεί να θεωρηθεί ως ηγέτης στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας των θαλασσών. Αλλά πάντα ήμουν εξίσου υπερήφανη για τις Ελληνικές μου ρίζες. Οι γονείς μου μετανάστευσαν στην Αυστραλία στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και πάντα είχα δύο κουλτούρες και δύο ταυτότητες να με εκφράζουν την Αυστραλιανή και την Ελληνική. Μεγαλώνοντας, είχα το προνόμιο και την καλή τύχη να απολαμβάνω ετήσιες οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα και έτσι όχι απλά γνώρισα κι αυτή την πατρίδα αλλά την αγάπησα και απέκτησα ένα βαθύ δεσμό μαζί της, με τους ανθρώπους της, την κουλτούρα της και όλα όσα είχε να μου προσφέρει. Έτσι, μπόρεσα να συνδυάσω τις εμπειρίες τις οποίες μάζευα κι από τους δύο τόπους ταυτόχρονα. Και όσοι με γνώριζαν, περιττό να σας πω, με ζήλευαν για αυτό. Αυτή η ζήλια όμως, σχεδόν έσβησε πρόσφατα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, όπως είναι αυτονόητο, έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Η Ελλάδα όμως, ίσως έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος των επιπτώσεων της κρίσης αυτής και η συγκυρία που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, και ποιος ξέρει για πόσο καιρό ακόμη, ταλαιπωρεί έναν ολόκληρο λαό. Και οι δυσκολίες έγιναν γνωστές σε όλο 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7 be the next however-many years have strained an entire people. And its impact has echoed across the globe. Friends no longer envy me and in fact, were astonished and left speechless when I informed them casually one day last fall that I would be moving here permanently. Indeed, contrary to the advice of most of my immediate sphere of friends, I packed my things and set off into the unknown and the unstable. While ever the optimist, admittedly there was a part of me that was terrifi ed. No sooner had I arrived in Greece, than I was confronted with a nation where depression was widespread, unemployment rates at record highs and a general feeling of unease and tension prevailed. But then upon closer inspection, the shroud of despair thinned and I began to see glimpses of hope and light. That is when my relationship with The Hellenic Marine Environment Protection Association HELMEPA began. I came to know HELMEPA indirectly at fi rst through its Australian counterpart, AUSMEPA. Through the Association and the work it does, I soon was confronted with a side of Greece I had yet to encounter. The unrelenting, fearless, passionate side fi ghting to preserve Greek dignity both at home and on the international stage. As mentioned previously, this year they celebrate their 30th anniversary; and it is no accident that I use the term celebrate. Their contribution to this nation s consciousness on environmental issues and protection is not only to be commended but to be admired. As part of the founders inaugural declaration, they committed to Save the Seas. Although many of the original founders are with us now only in the spirit of HELMEPA, they would certainly be proud of their legacy and the thousands of individuals their dream has touched. HELMEPA s Germanischer Lloyd Certifi ed Training Centre trains seafarers to maintain the highest level of international safety standards with regards to the environmentally sound and safe operation of a ship. Greek shipping is at the cutting edge of the industry and continues to lead the fi eld, dominating other powers as are the U.S and Australia. HELMEPA has inspired thousands of young children around Greece over 18 years through its HELMEPA Junior Program, each year giving over 4,000 children insight into the exciting world of shipping and educating them on the reality of pollution in Greece and how they can become an active part of the solution. As a result, there is a great movement in Greece of environmental consciousness, with the τον κόσμο. Οι φίλοι μου δε με ζηλεύουν πια. Αντίθετα, τους άφησα άφωνους όταν πέρυσι το φθινόπωρο τους ανακοίνωσα απλά πώς θα μετακόμιζα οριστικά στην Ελλάδα. Πράγματι, αντίθετα με τις συμβουλές των περισσοτέρων φίλων μου, μάζεψα τα πράγματά μου και ξεκίνησα για το άγνωστο και το μη σίγουρο. Αν και θεωρώ τον εαυτό μου αισιόδοξο άτομο γενικά, πρέπει να ομολογήσω πως ένα μέρος του εαυτού μου ήταν τρομαγμένο. Όταν έφθασα στην Ελλάδα, βρήκα μία χώρα όπου επικρατούσε μελαγχολία, υψηλοί δείκτες ανεργίας και ένα γενικό αίσθημα αβεβαιότητας και έντασης. Αλλά ύστερα, εξετάζοντας πιο κοντά την κατάσταση, μέσα από το πέπλο της απόγνωσης άρχισα να βλέπω κάποιο φως και ελπίδα. Τότε ξεκίνησε και η σχέση μου με τη HELMEPA. Τη γνώρισα για πρώτη φορά έμμεσα, από την αντίστοιχη ένωση στην Αυστραλία την AUSMEPA. Μέσω της Ένωσης και του έργου που επιτελεί, είδα μία άλλη πλευρά της Ελλάδας που δεν είχα αντικρίσει ξανά. Η ακούραστη, άφοβη, παθιασμένη πλευρά που αγωνίζεται για τη συντήρηση της εθνικής αξιοπρέπειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όπως ανέφερα νωρίτερα, φέτος η HELMEPA γιορτάζει τα 30 της χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιώ τη λέξη «γιορτάζει». Η συμβολή της στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα και τη προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι απλά αξιέπαινη αλλά και αξιοθαύμαστη. Οι Ιδρυτές της δεσμεύτηκαν στη Διακήρυξη της Ένωσης να «Σώσουν τις Θάλασσες». Και αν και σήμερα πολλοί από αυτούς είναι κοντά μας μόνο μέσω του πνεύματος αυτής της Ένωσης, αναμφισβήτητα θα ήταν υπερήφανοι για το κληροδότημά τους και για τα χιλιάδες άτομα που έχει αγγίξει το έργο τους. Το επιμορφωτικό κέντρο της HELMEPA πιστοποιημένο από το Γερμανικό Νηογνώμονα Germanischer Lloyd, εκπαιδεύει ναυτικούς έτσι ώστε να διατηρήσουν στο υψηλότερο επίπεδο την εφαρμογή των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν την περιβαλλοντικά ορθή και ασφαλή λειτουργία των πλοίων. Η Ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στην τεχνολογική πρωτοπορία της βιομηχανίας και εξακολουθεί να είναι στην κορυφή αυτού του τομέα, κυριαρχώντας έναντι άλλων δυνάμεων όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. Στα 18 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος Παιδική HELMEPA, η Ένωση έχει εμπνεύσει χιλιάδες μικρά παιδιά σε όλη τη χώρα. Κάθε χρόνο, η Παιδική HELMEPA δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από μαθητές να μάθουν για τη ναυτιλία και να ενημερωθούν για τη σοβαρότητα του προβλήματος της ρύπανσης στην Ελλάδα και πώς μπορούν οι ίδιοι να γίνουν μέρος της λύσης αυτού. Σαν αποτέλεσμα, υπάρχει μια 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8 youth paving the way to a Green Greece protecting its priceless treasures and battling for the conservation of this country s natural beauties. HELMEPA s achievements continue to be recognised and awarded on an international level most recently they were the recipient of the Lloyd s List Greek Shipping Achievement in Safety and Environmental Protection Award - and they truly are a great ambassador for their country. HELMEPA has long become synonymous with those values it has been unyieldingly upholding for the past 30 years - integrity, trust, professionalism and leading by innovation. The passion of its people resonates throughout the country. The tireless efforts of HELMEPA s dedicated team of scientists, experts and educators over the years has seen the association go from strength to strength. Indeed, I rarely come across anyone who is not familiar with what has come to be known as the HELMEPA mascot the HELMEPA Seagull. It continues to fi ll me with a deep sense of pride each time I describe the association I am affi liated with, having that enthusiastic instantaneous fl ash of recognition draw itself animatedly across the faces of so many Greeks. Yet another remarkable accomplishment is how HELMEPA has extended its infl uential presence across the globe. The founders dream has reached the four corners of the planet, with the establishment of CYMEPA (Cyprus), TURMEPA (Turkey), AUSMEPA (in Australia as mentioned previously), URUMEPA (Uruguay), NAMEPA (U.S.) and UKRMEPA (Ukraine). Together, these MEPAs all operating under the umbrella organization of INTERMEPA, combat marine pollution and strive to achieve the highest level of environmental awareness. In the current turbulent times faced by the country, having associations such as HELMEPA raise the ethos of the nation is truly inspiring. It is a testament to the resilience of people in the face of adversity and the longevity of the country s sense of solidarity. This is evident in every voluntary action recorded across the country whether it be individuals participating in a unifi ed beach clean-up or actively taking part in a treeplanting. Also, the truly amazing feat is that despite the challenges and obstacles, Greek shipping continues to claim its stake at the forefront of the industry in terms of potency and safety. Given that we are a relatively small country, this is proof that the Greek maritime tradition and our strong ties to the majesty of the sea continue to bind us all as one. It is a rare gift HELMEPA has offered to so many individuals young and old and its continued striving to μεγάλη κινητικότητα περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων νέων στην Ελλάδα που μας οδηγούν σε μία «Πράσινη» Ελλάδα - προστατεύοντας τους πολύτιμους θησαυρούς μας και δίνοντας μάχη για τη διατήρηση των φυσικών καλλονών της χώρας. Τα επιτεύγματα της HELMEPA αναγνωρίζονται και βραβεύονται συνεχώς σε διεθνές επίπεδο. Πιο πρόσφατα, βραβεύτηκε με το Lloyd s List Greek Shipping Award στην κατηγορία Achievement in Safety/Environmental Protection. Πραγματικά η Ένωση είναι εξαιρετικός πρεσβευτής της χώρας. Η HELMEPA έχει πλέον γίνει συνώνυμο με τις αξίες που για 30 χρόνια αδιάκοπα υποστηρίζει - την ακεραιότητα, την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη διάκριση με βάση την καινοτομία. Το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της αντηχεί σε όλη τη χώρα. Οι ακούραστες προσπάθειες των αφοσιωμένων επιστημόνων, ειδικών και εκπαιδευτικών της ομάδας της HELMEPA έχουν βοηθήσει την Ένωση να γίνεται όλο και ισχυρότερη. Σπάνια συναντώ Έλληνα που να μην αναγνωρίζει την καταξιωμένη πια μασκότ της HELMEPA - τον αξιαγάπητο Γλάρο. Και κάθε φορά που βλέπω την αυθόρμητη λάμψη ενθουσιασμού στα πρόσωπα των άλλων, όταν αναφέρομαι στον οργανισμό με τον οποίο τώρα συνδέομαι, με πλημμυρίζει βαθιά υπερηφάνεια. Ακόμη, σημαντικό επίτευγμα είναι το γεγονός ότι το πνεύμα της HELMEPA έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Το όραμα των Ιδρυτών της έχει φθάσει στις τέσσερεις γωνιές του πλανήτη, με τη δημιουργία της CYMEPA στην Κύπρο, της TURMEPA στην Τουρκία, της AUSMEPA στην Αυστραλία, της URUMEPA στην Ουρουγουάη, της NAMEPA στις ΗΠΑ και της UKRMEPA στην Ουκρανία. Μαζί, λειτουργώντας υπό τη σκέπη της INTERMEPA, όλες αυτές οι ενώσεις (MEPAs) στοχεύουν στην καταπολέμηση της ρύπανσης και το υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Στη τωρινή συγκυρία, ενώσεις όπως η HELMEPA, που ανεβάζουν το ηθικό της κοινωνίας, αποτελούν πηγή έμπνευσης. Είναι απόδειξη της αντοχής ενός λαού στις αντιξοότητες και της μακροβιότητας της αλληλεγγύης ανάμεσα στους πολίτες. Αυτό γίνεται φανερό σε κάθε εθελοντική δράση που καταγράφεται είτε είναι καθαρισμοί παραλιών, είτε δεντροφυτεύσεις. Επίσης, το πραγματικά εκπληκτικό κατόρθωμα είναι ότι παρά τις προκλήσεις και τα διάφορα εμπόδια, η Ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να διεκδικεί την ηγεσία στην παγκόσμια ναυτιλία σε δύναμη αλλά και στον τομέα της ασφάλειας. Για μία μικρή σχετικά χώρα όπως είμαστε στην Ελλάδα, αυτό είναι απόδειξη ότι η ναυτική μας παράδοση και οι ισχυροί δεσμοί μας με τη θάλασσα, μας ενώνουν όλους. Αποτελούν σπάνιο δώρο όσα η HELMEPA έχει προσφέρει σε τόσους μικρούς και μεγάλους και η συνεχής 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9 Save the Seas, raise the environmental awareness of us all and provide current, high quality education for all seafarers to ensure we remain at the peak of shipping worldwide and at the fore of environmentally sound and safe operation of ships is to be applauded. Undoubtedly, there is not a single seafarer, man, woman or child who is not proud to call themselves Greek. Environmental issues are of concern for students throughout Greece The preliminary results of a study being conducted by HELMEPA about awareness of environmental issues among primary and secondary school students in different regions of Greece, are now available. The majority of the 3,000 primary and high school students from the cities of Volos, Serres and Thessaloniki who have so far participated in the study are shown to be environmentally informed and aware. Αt the same time, the children expressed their concerns about the continued degradation of our natural environment. Three out of fi ve students report litter in the streets and on beaches to be the most serious environmental problem in their area, while they consider the lack of parks and green space in their cities to be a signifi cant issue. The fact that the younger generation seems to have an elevated environmental consciousness is clear in that two in three pupils state that they have participated in voluntary activities such as tree planting and coastal clean-up, while 93% of participants report that they have recycled certain materials. The primary sources of information for students who wish to learn more about environmental matters are school, followed closely by television and the internet. This particular study is being carried out within the context of the Marine Environment and Sciences Awareness Campaign implemented by HELMEPA, with the support from independent charity, The Lloyd s Register Educational Trust (The LRET), across 12 different cities in Greece. The survey data are based on the results of a specifically-constructed questionnaire which was completed by students following their tour of HELMEPA s new mobile exhibition. The exhibition visited the cities of Volos, προσπάθειά της για «Καθαρές θάλασσες και ακτές», για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όλων και για την υψηλού επιπέδου επιμόρφωση όλων των ναυτιλλόμενων ώστε να εξακολουθούμε να εξασφαλίζουμε την πρωτιά στην παγκόσμια ναυτιλία και στην περιβαλλοντικά ορθή και ασφαλή διαχείριση των πλοίων, πρέπει να επικροτηθεί. Αναμφίβολα, δεν υπάρχει κανείς ναυτικός, άνδρας ή γυναίκα, που δεν νιώθει υπερηφάνεια να αποκαλείται Έλληνας. Προβληματίζουν τους μαθητές τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ελληνική περιφέρεια Ενδιαφέροντα είναι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργεί η HELMEPA σχετικά με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας. Στην πλειοψηφία τους, οι μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων του Βόλου, των Σερρών και της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν μέχρι τώρα στην έρευνα εμφανίζονται περιβαλλοντικά ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι εκφράζοντας όμως ταυτόχρονα την ανησυχία τους για τη συνεχή υποβάθμιση του φυσικού μας πλούτου. Τρεις στους πέντε μαθητές αναφέρουν τα σκουπίδια στους δρόμους και στις παραλίες ως το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή τους, ενώ σημαντική θεωρούν και την έλλειψη πάρκων και χώρων πρασίνου στις πόλεις τους. Η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλοντος φαίνεται από το γεγονός πως δύο στους τρεις δηλώνουν να έχουν λάβει μέρος σε εθελοντικές δράσεις όπως δεντροφυτεύσεις και καθαρισμούς ακτών, ενώ 93% των μαθητών έχει κάνει ανακύκλωση κάποιου υλικού. Κύριες πηγές πληροφόρησης των μαθητών για τα περιβαλλοντικά θέματα αποτελεί το σχολείο και ακολουθούν η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενημερωτικής Εκστρατείας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες, που υλοποιεί η HELMEPA με την υποστήριξη του Bρετανικού κοινωφελούς ιδρύματος Τhe Lloyd s Register Education Trust (The LRET) σε 12 πόλεις της Ελλάδας. Τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται σε ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές μετά την ξενάγησή τους σε κινητή έκθεση της HELMEPA που λειτούργησε σε Βόλο, Σέρρες και 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 Serres and Thessaloniki between February and June this year. Younger students, aged between 8 and 13 years, showed a keen interest in the unit of the exhibition named The Marine World. Of the presentation given to complement the unit, they most enjoyed learning about the wide array of marine organisms together with the interdependent relationships formed between them. Older students, aged between 13 and 16 years, are particularly concerned by human behavior that leads to environmental degradation. What is encouraging is that they state their intentions to change that image through undertaking initiatives in their homes, at school and in their neighborhoods. Further, what made a strong impression on the young visitors to the exhibition was the application of technological advances in shipping and in environmental scientifi c research. Indeed, one in two students affi rmed their interest in pursuing a career either in marine sciences or in maritime engineering in the future. With regards to the marine environment, students are to a great extent aware of its signifi cance for life on our planet. They report port authorities as being the main bodies responsible for the protection of our country s seas and coastlines, yet a very large proportion of students (93%) recognize that they too are responsible in helping to secure a clean environment. As far as shipping is concerned, students appreciate the signifi cant contribution made by ships in the global transportation of goods. The fact that one in three students classifi es ships as being the most polluting form of transportation, however, shows the need for a more systematic approach to be taken - by the maritime industry itself - in highlighting the role of the ship as an environmentally-friendly means of transportation. A total of 258 adults - accompanying teachers and members of the public who visited the exhibition in the afternoons and on weekends - also took part in the study. According to them, it is the indifference of the public and the lack of environmental protection policy that are the factors primarily responsible for environmental pollution. The adults surveyed believe the raising of awareness among children of environmental issues is very important. Furthermore, one in two adults considers the marine environment to be the most important factor in tourism development in Greece. The teachers surveyed attribute an assessment rating of very good to HELMEPA s mobile exhibition Θεσσαλονίκη μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου Οι μικρότεροι μαθητές, ηλικίας 8-13 ετών, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στην ενότητα της έκθεσης για το Θαλάσσιο Κόσμο και στην παρουσίαση τόσο της ποικιλίας των θαλάσσιων οργανισμών, όσο και των σχέσεων αλληλεξάρτησης που διαμορφώνονται μεταξύ τους. Τους μεγαλύτερους μαθητές, ηλικίας ετών, φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα η ανθρώπινη συμπεριφορά που οδηγεί στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως δηλώνουν την πρόθεσή τους να αλλάξουν αυτή την εικόνα μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών στο σπίτι, στο σχολείο και στη γειτονιά τους. Επίσης, μεγάλη εντύπωση προκαλεί στους νέους και στις νέες η εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία και την περιβαλλοντική έρευνα, με έναν στους δύο μαθητές να δηλώνει ότι θα ενδιαφερόταν να ασχοληθεί μελλοντικά με επαγγέλματα όπως οι θαλάσσιες επιστήμες και η μηχανική. Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, οι μαθητές γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σημασία του για τη ζωή στον πλανήτη μας, αναφέρουν τις Λιμενικές Αρχές ως το βασικό υπεύθυνο φορέα για την προστασία θαλασσών και ακτών στη χώρα μας, αλλά αναγνωρίζουν σε συντριπτικό ποσοστό (93%) και την προσωπική ευθύνη για ένα καθαρό περιβάλλον. Ειδικά για τη ναυτιλία, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντική συμβολή των πλοίων στην παγκόσμια μεταφορά αγαθών. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας στους τρεις μαθητές κατατάσσει το πλοίο ως το πιο ρυπογόνο μέσο μεταφοράς δείχνει ότι απαιτείται μία πιο συστηματική προσέγγιση και από την ίδια τη ναυτιλιακή βιομηχανία με σκοπό να αναδείξει ευρύτερα το ρόλο του πλοίου ως ενός περιβαλλοντικά φιλικού μέσου μεταφοράς σε σχέση με το έργο που επιτελεί. Στην έρευνα συμμετείχαν και 258 ενήλικες, συνοδοί εκπαιδευτικοί καθώς και απλοί πολίτες που επισκέφθηκαν την έκθεση τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα. Σύμφωνα με αυτούς, την κύρια ευθύνη για τη ρύπανση του περιβάλλοντος φέρουν η αδιαφορία των πολιτών και η έλλειψη πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ θεωρούν πολύ σημαντική την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίσης, ένας στους δύο ενήλικες θεωρεί το θαλάσσιο περιβάλλον 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11 and its content, and think its appearance throughout Greece signifi cantly contributes to and reinforces the environmental educational programs they themselves adopt in schools. This interesting study will continue at each of the remaining nine of the campaign s stops, which in the rest of 2012 will be the cities of Kilkis and Kavala - to be visited in October and November, respectively. Drawing Competition of HELMEPA Junior: Children envisage our Planet in vibrant colors! The young volunteers of the HELMEPA Junior environmental program showed us that they wish to live on a planet whose colors far surpass just those of grey and black. This is the conclusion that ensues from the artworks submitted as part of the Panhellenic Drawing Competition themed Add your touch on the Earth s painting!. HELMEPΑ received a total of 248 artworks from 261 HELMEPA Junior Groups of 71 Primary Schools and Kindergartens across Greece. These artworks refl ect how children imagine their planet and how they wish it to be. This year, the Chair, Vice-Chair and Secretary of the program s 18th Board of Representatives - which consists of students from the island of Chios, Exaplatanos in Pella and Kalamata, selected the three best drawings as follows: 1 st Prize: to Groups 1841(Β)-1842(Β), students aged 9 years, 2nd Primary School of the Island of Kalymnos. 2 nd Prize: to Group 1128(Ν), students aged 5-6 years, Experimental Kindergarten of the Island of Rhodes. 3 rd Prize: to Groups 721(D)-722(D)-723(D), students aged 12 years, Iliadis Private School, Athens. The artwork awarded 1st Prize was printed as a Poster and distributed by HELMEPA throughout Greece and abroad, while commemorative Certifi cates were given to each child-member of the Groups that received 2nd and 3rd Prizes. It is our wish that as our children grow, they maintain their compassion towards the environment and continue to add these necessary touches towards a better planet! ως το σημαντικότερο παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως πολύ καλή την Έκθεση και το περιεχόμενό της θεωρώντας ότι η λειτουργία της σε περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας συμβάλλει σημαντικά στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που οι ίδιοι εφαρμόζουν στο σχολείο. Η ενδιαφέρουσα αυτή έρευνα της HELMEPA θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες 9 πόλεις-σταθμούς της εκστρατείας, στις οποίες για το 2012 περιλαμβάνονται το Κιλκίς τον Οκτώβριο και η Καβάλα το Νοέμβριο. Διαγωνισμός Ζωγραφικής Παιδικής HELMEPA: Τα παιδιά θέλουν τον Πλανήτη γεμάτο χρώματα! Οι μικροί εθελοντές του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA» έδειξαν ότι θέλουν να ζήσουν σε έναν Πλανήτη που τα χρώματα θα υπερτερούν σε σχέση με το γκρίζο και το μαύρο. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τα έργα που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για το σχολικό έτος με θέμα «Βάλε κι εσύ μια πινελιά στης Γης τη ζωγραφιά!». Συνολικά 261 Ομάδες από 71 Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, έστειλαν 248 έργα που αποτυπώνουν πώς φαντάζονται και θέλουν τον πλανήτη μας τα παιδιά. Το Προεδρείο της Παιδικής HELMEPA που φέτος το απαρτίζουν παιδιά από τη Χίο, τον Εξαπλάτανο Πέλλας και την Καλαμάτα επέλεξε τα 3 καλύτερα έργα ως εξής: Α Βραβείο: Ομάδες 1841(Β)-1842(Β), 9 ετών, 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου Β Βραβείο: Ομάδα 1128(Ν), 5-6 ετών, Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ρόδου Γ Βραβείο: Ομάδες 721(Δ)-722(Δ)-723(Δ), 12 ετών, Εκπαιδευτήρια Ηλιάδη, Αττική Το έργο που κέρδισε το Α Βραβείο εκτυπώθηκε σε αφίσα και διανεμήθηκε από τη HELMEPA στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ στα μέλη των Ομάδων που διακρίθηκαν με το Β και Γ Βραβείο, απονεμήθηκαν αναμνηστικοί Έπαινοι Συμμετοχής. Ευχή όλων μας είναι τα παιδιά μεγαλώνοντας να διατηρήσουν τις ευαισθησίες τους και να βάλουν τις απαραίτητες πινελιές για έναν καλύτερο Πλανήτη! 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12 1 st Prize - Α Βραβείο 2 nd Prize - Β Βραβείο 3 rd Prize - Γ Βραβείο The newsletter NEA is the electronic edition of HELMEPA as a Maritime Training Center for Pollution Prevention, Safety at Sea and Environmental Awareness certifi ed with ISO 9001:2008 which is disseminated to Greek seafarers, vessels and companies members of HELMEPA as well as to cooperating national and international entities in Greece and abroad. Τα NEA είναι η ηλεκτρονική έκδοση της HELMEPA ως Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση πιστοποιημένο με το ISO 9001:2008 που διανέμεται σε Έλληνες Ναυτικούς, πλοία και εταιρείες μέλη της HELMEPA καθώς και σε συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 5, Pergamou Str., N. Smyrni Athens, Greece Tel: +(30) Fax: +(30) Web: Ιδιοκτήτης - Owner: HELMEPA Εκδότης - Publisher: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος (Dimitris C. Mitsatsos) Σύνταξη - Editor: Κριστιάνα Πρεκεζέ (Christiana Prekezes) Ομάδα Σύνταξης - Editorial Team: Ναυτιλιακός Τομέας (Maritime Section) Σχεδιασμός - Design: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης (C. Andreadis) 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Στέφανη Χατζηπροκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network Impact Hub Athens The first locally global collaboration network Impact HUB Athens Tο Impact HUB Athens είναι το πρώτο διεθνές δίκτυο χώρων, προγραμμάτων και ανθρώπων που αναπτύσσουν υπεύθυνες και βιώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

SPP TRAINING SESSIONS GREECE

SPP TRAINING SESSIONS GREECE SPP TRAINING SESSIONS GREECE 7 training sessions took place in Greece over a period of 3 days in October and November in 2012. They were held at PEDA in Athens and the participants that attended all sessions

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! 3 χρόνια στο Mobile World Congress: Η στρατηγική εξωστρέφειας του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής, ΣΕΚΕΕ 2 Απριλίου 2015 2010: Creating the ecosystem 2015: Growing

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity

Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity GREECE Dissemination of the 4th Project meeting in Tolox, Spain from 5 th - 10 th May 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες!

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! Κύριοι Ομιλητές: Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης Υφυπουργός Οικονομικών του Ιράν Dr. Ali Asgari Με την ευκαίρία της επίσκεψης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

THE WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) INC. OCEANIA & FAR EAST REGION

THE WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) INC. OCEANIA & FAR EAST REGION THE WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) INC. OCEANIA & FAR EAST REGION EΛΛHNIKH ΝΕΟΛΑΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ - OCEANIA GREEK YOUTH άμες δε γ εσόμεθα πολλώ κάρονες Στίχοι προς τους Έλληνες Νέους της Σπάρτης - Folk

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εμπειρία της αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας Διαδικασία, Εσωτ. & Eξωτ. Αξιολόγηση, Προβολή Έργου, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα

Η Εμπειρία της αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας Διαδικασία, Εσωτ. & Eξωτ. Αξιολόγηση, Προβολή Έργου, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ-Παν. Πατρών Πάτρα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Η Εμπειρία της αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας Διαδικασία, Εσωτ. & Eξωτ. Αξιολόγηση, Προβολή Έργου, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα Καθηγητής Νίκος Καραμάνος

Διαβάστε περισσότερα