ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευ τικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» Τροποποίηση της υ.α /1027/95 «Επαγγελματική Κατάρτιση Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επι κίνδυνων Εμπορευμάτων» Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκο μείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2889/2001 των Υγειονομικών Περιφερειών... 3 Ανάκληση μέρους των υπ αριθμ. 7912/ και υπ αριθμ. 7910/ αποφάσεων Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Καλιβίνου Ειρήνη του Νικο λάου... 6 Μεταφορά προσωπικού της ΔΕΝΔΑ,στο Δήμο Αχαρ νών Ν. Αττικής Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της μετατρε πόμενης Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων «Χωρική αρμοδιότητα της Ε.ΥΠ.Ε.Α.ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηπεί ρου» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 6.4/6527/615 (1) Τροποποίηση άδειας λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντι σηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡ ΜΑ ΑΒΕΕ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α ) όπως ισχύει β) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α ) γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση,οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α ) όπως ισχύει δ) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α ) ε) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ) στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α ) ζ) του πδ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α ) όπως ισχύει η) του πδ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α ). θ) του πδ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214 Α ) 2. Την υπ αριθμ. Φ.2/οικ.3521/33/ (ΦΕΚ 418 Β ) απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπο γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και στους Προϊστά μενους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α ). 4. Την υπ αριθμ / ΚΥΑ «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Ν. 1943/91» (ΦΕΚ 703 Β ). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμο διοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ

2 13898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β ). 6. Την υπ αριθμ. Φ 6.4/4022/270/ απόφαση μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρ κειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμα κευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» στην οδό Φυλής 137 Καματερό. 7. Την από αίτηση της επιχείρησης για την τροποποίηση της προαναφερόμενης άδειας λειτουργίας ως προς τον φορέα της λόγω αλλαγής επωνυμίας αυτού σε «IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ABEE». 8. Την από εισήγηση της υπηρεσίας μας και την 25020/ γνωμάτευση του ΕΟΦ. Αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την Φ 6.4/4022/270/ απόφα ση με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρκει ας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμα κευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» στην οδό Φυλής 137 Καματερό ως προς τον φορέα της ο οποίος μετονομάζεται πλέον σε «IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ABEE». 2. Κατά τα λοιπά, παραμένει η Φ 6.4/4022/270/ απόφαση μας ως έχει. Kυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010 Με εντολή Υπουργών Η Γεν. Διευθύντρια Ο Γεν. Γραμματέας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΑΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ ΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Φ.102/2/7468/966 (2) Τροποποίηση της υ.α /1027/95 «Επαγγελματική Κατάρτιση Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίν δυνων Εμπορευμάτων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις α. Του άρθρου 9 του π.δ. 104/99 (Α 113) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη γίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγ γιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων». γ. Του κεφαλαίου 8.2. του ανωτέρω προεδρικού δια τάγματος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που ανα φέρεται στις απαιτήσεις που αφορούν στην εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και στις εξετάσεις προκειμένου να απο κτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR. δ Της υ.α /1027/95 (Β 246) «Επαγγελματική κα τάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συ μπληρωθεί με την 72572/2977/97 (Β 848) όμοια. ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (98 Α ). 2. Την ανάγκη επανακαθορισμού των προσόντων του Δ/ντη Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχη μάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (ΣΕΚΟΟΜΕΕ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Οι παράγραφοι 2(α) και 2(β) του άρθρου 2 της υ.α /1027/95 (ΦΕΚ Β7246/3 4 95) αντικαθίστανται ως εξής: «α. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. β. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώμα τος ή διατριβής ή πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή απόφασης του Υπ.Υ.Μ.Δ αναγνώρισης πραγματογνώμονα ADR ή βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ.Υ.Μ.Δ, από τα οποία αποδεικνύονται ειδικές γνώσεις στα θέματα της μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και των Διεθνών Συμφωνιών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτουν τις μεταφορές αυτές.» 2. Η παράγραφος 4(γ) του άρθρου 2 της υ.α /1027/ 95 (ΦΕΚ Β /246/3 4 95) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσω πικού της σχολής στην οποία αναγράφονται αναλυτι κά τα προσόντα του, που είναι τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 2α και 2β του παρόντος άρθρου και αποδεικνύονται με υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου διδακτι κού προσωπικού απαιτείται προηγουμένως, έγκριση της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών αναφορικά με τα τυπικά του προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω.» Παπάγου, 18 Ιουνίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ (3) Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2889/2001 των Υγειονο μικών Περιφερειών. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 284 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής προϊ σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι οκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». γ) των άρθρων του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 26),

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα τικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις. δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α ) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις». ε) των άρθρων 4 παρ. 19 και 20, 8, 11 και 12 του Ν. 3329/ 2005 (ΦΕΚ 81 Α ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». στ) του άρθρου 5 του Ν. 2716/1999 (Φ.Ε.Κ. 96/ τεύχος Α ) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρε σιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». ζ. Την υπ αριθμ. 304/1999/ Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 2. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / απόφαση «Σύσταση Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμ βουλίων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νο σοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 των Υγειονομικών Περιφερειών» (ΦΕΚ 487 Β ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις ΔΥ1δ/οικ / (ΦΕΚ 482 Β ) και ΔΥ1δ/112387/ (ΦΕΚ 2173 Β ) αποφάσεις μας. 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 3523/128/οικ. 8652/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α / ). 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.13/927/οικ.11484/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων». 5. Τo υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ /937/9360/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότη ση και λειτουργία Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, καθώς και συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΔΥΠΕ». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε: A. Συγκροτούμε τα κατωτέρω Κοινά Υπηρεσιακά Συμ βούλια αρμόδια για το προσωπικό που υπάγεται στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, με εξαίρεση τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκο μείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001: 1. Α Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», με υπα γόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» β. Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων γ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» δ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ε. Eδικό Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο Οφθαλμιατρείο Αθηνών στ. Ινστιτούτο Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ζ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» η. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) θ. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) ι. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) 2. Β Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με έδρα το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, με υπα γόμενες Υπηρεσίες: α. Ειδικό Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής β. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης γ. Ειδικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» δ. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 3. Γ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡ ΒΑΡΑ» β. Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» 4. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Δωδεκανήσου της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περι φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νο σοκομείο Κέντρο Υγείας Καλύμνου, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κω β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καλύμνου 5. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Σάμου της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει ραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ» β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Ικαρίας 6. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Κυκλάδων της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ», με υπαγόμενες Υπη ρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου 7. Β Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑ ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟΥ» β. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΑΣ» γ. Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης δ. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ» ε. Ειδικό Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλο νίκης 8. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Πιερίας της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, με υπαγόμενες Υπηρεσίες:

4 13900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης β. Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου 9. Α Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί κης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» β. Ειδικό Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νό σων Θεσσαλονίκης γ. Γενικό Πρώτο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» δ. Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ε. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 10. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Βοιωτίας της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς β. Γενικό Νοσοκομείο Θηβών 11. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Εύβοιας της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κύμης γ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καρύστου 12. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Μεσο λογγίου «ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ» β. Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου 13. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Αργολίδας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρει ας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου β. Γενικό Νοσοκομείο Αργους 14. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Αχαϊας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελ λάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝ ΔΑΝΕΙΟ» β. Eιδικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Νοτιοδυ τικής Ελλάδος γ. Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου δ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων 15. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Ηλείας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πε λοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλά δας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕ ΟΥ» β. Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας γ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κρεστένων 16. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Κεφαλληνίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέ ρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας β. Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑ ΤΕΙΟ» 17. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Λακωνίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρει ας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Μολάων 18. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Μεσσηνίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρει ας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας 19. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Λασιθίου της Διοίκησης 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σητείας γ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας δ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νεάπολης 20. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Χανίων της Διοίκησης 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με υπα γόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» β. Ειδικό Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων Β. Τα ανωτέρω κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτε λούνται από: 1) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α από αυ τούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλιο που εδρεύουν στο νομό αυτό. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. 2) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ανα δείχθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των από υφιστάμενων Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Γ. Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. Δ. Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη του κάθε Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων ως εκ της ιδιότητας τους αυτής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε. Το κάθε Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκρο τείται με την παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊ σταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρω ματική απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη. ΣΤ. Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου σε κάθε κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού της Υπηρεσίας της οποίας εξε τάζονται θέματα, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ίδιας Διεύθυνσης. Ζ. Γραμματέας του κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β, με ανα πληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού, που ανήκει στο προσωπικό αρμοδιότητας του κάθε Συμβουλίου. Η. Η θητεία των μελών του κάθε Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010. Θ. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβα νομένων των ειδικευομένων ιατρών. Αθήνα, 24 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ (4) Ανάκληση μέρους των υπ αριθμ. 7912/ και υπ αριθμ. 7910/ αποφάσεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις α) Τον Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ ματειών», και παρ. 2 ε, περίπτωση IV «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού», (Φ.Ε.Κ. 137/Α /1985). β) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κώδικας νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». γ) Του Ν. 423/1976 «περί γυμναστηρίων και ρυθμίσε ως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό Αθλητι σμό», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 1070/1980 «περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως του αθλη τισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». δ) Του 2592/1998 άρθρο 15 (ΦΕΚ 57/Α/1998) «Αναπρο σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δη μοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». ε) Του Π.Δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ. 53/Α /1998) «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλη τισμού. στ) Του Ν. 3057/2002 άρθρο 75 «Τροποποίηση και συ μπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί ου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α /2002). ζ) Του Ν. 2880/2001 (Φ.Ε.Κ. 9/Α /2001) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α /2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λπ.» 3. Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». (Φ.Ε.Κ. 215/Β /2004) 4. Το Π.Δ. 186/2009 «Σγχώνευση των Υπουργείων Πολι τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009). 5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών (ΦΕΚ 214/Α/2009) 6. Την υπ αριθμ / απόφαση της Υφυ πουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Μεταβίβαση αρμοδι οτήτων Υφυπουργού στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες. 7. Τις υπ αριθμ. 7912/ και 7910/ απο φάσεις της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, απο φασίζουμε: Ανακαλούνται οι αποφάσεις α) 7912/ και β) 7910/ καθ ο μέρος αφορά στην καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και στην καθιέρωση εργασί ας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων, καθώς και για νυχτερινά εργασίμων ημερών των τεσ σάρων υπαλλήλων του ΕΣ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ «ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ». Αθήνα, 23 Ιουνίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ Αριθμ /9088 (5) Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 και των Π.Δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού». 3. Την υπ αριθμ. 50/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημο τικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων», καθώς και τις όμοια με αριθμό 332/ απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του ΝΠΔΔ, και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 9098/ απόφαση του ΓΓΠΔ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1128/τ.Β / , καθώς και τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1114/τ.Β / ) & 14355/1542/ (ΦΕΚ 299/ ) αποφάσεις μας, αναφορικά με την τροποποίηση συμπλήρωση του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ 4. Την υπ αριθμ. 70/2010 νεώτερη απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ., η οποία επιψηφίστηκε με την υπ αριθμ. 262/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων και την υπ αριθμ. 13 θέμα 2ο/ γνωμοδότηση του Υπηρε σιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την οποία γνω μοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων».

6 13902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 7. Την υπ αριθμ. 5948/ (ΦΕΚ 733/τ. Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ.Ε., με την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Γε νικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφουν Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας, αποφα σίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 70/2010 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δη μοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων», περί τρο ποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ., η οποία επιψηφίστηκε με την υπ αριθμ. 262/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω: Το άρθρο 1 και η παράγραφο Β τροποποιείται συ μπληρώνεται ως εξής: Α) Ο Παιδικός Σταθμός Προσφυγικού Συνοικισμού, ο οποίος θα μεταφερθεί στο κτίριο του ΚΕΦΟ, μετονομάζε ται σε Ι Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πάτρας Κ.Ε.Φ.Ο. Β) Ο νεοσύστατος Παιδικός Σταθμός στο Σούλι ονο μάζεται ΙΒ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πάτρας. Γ) Δημιουργείται ΙΓ απογευματινό τμήμα στον Παιδικό Σταθμό ΚΕΦΟ. Δ) Καταργείται ο Παιδικός Σταθμός Ρωμανού. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 9098/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ (ΦΕΚ 1128/τ.Β / ), καθώς και οι υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1114/τ.Β / ) & 14355/1542/ (ΦΕΚ 299/ ) όμοια απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογι σμού του ΝΠΔΔ. Πάτρα, 22 Ιουνίου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (6) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Καλιβίνου Ειρήνη του Νικολάου. Με την υπ αριθμ. 5174/ απόφαση του Νο μάρχη Πειραιά χορηγείται στην Καλιβίνου Ειρήνη του Νικολάου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ Αριθμ.: (7) Μεταφορά προσωπικού της ΔΕΝΔΑ, στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη την υπ αριθμ. 292/ απόφαση του σώματος με την οποία αποφασίσθηκε η λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ), τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 269 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της ΔΕΝΔΑ το οποίο απασχολείτο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι τις 31/12/2005, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπο ρεί να μεταφερθεί ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτηση του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου, και τα στοιχεία των ατομικών φακέλων, αποφασίζει ομό φωνα την μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της ΔΕΝΔΑ, στο Δήμο Αχαρνών ως εξής: α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ 1 ΥΕ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΩΝ 3 ΥΕ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 4 ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 5 ΥΕ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 6 ΥΕ ΥΕ ΕΡΓ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 7 ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΚΗΠΩΝ Οι ανωτέρω προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου θα συμπεριληφθούν στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη της μισθοδοσίας τους θα βαρύνει έπειτα από σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010 τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς Κ.Α , , , , , , , και Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα οικονομικά έτη στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α). Αχαρνές, 24 Ιουνίου 2010 Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αριθμ. 515/09 (8) Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της μετατρεπό μενης Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολι τισμού Ιεράπετρας και σύσταση προσωρινών προ σωποπαγών θέσεων. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 3 7 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Την υπ αριθμ. 237/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ορθή επανάληψη της που αφορά τη μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε Κοινωφελή Επιχείρηση του άρθρου 254 του Ν. 3463/ ) Την υπ αριθμ / απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2364/ τ.β, περί μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού του Δήμου Ιερά πετρας σε Κοινωφελή Επιχείρηση του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας» (Κ.Ε.Δ.Ι.). 4) Την υπ αριθμ. 8/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ι. 5) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή για το έτος 2009 δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του Δήμου επειδή δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού στο Δήμο εντός του έτους ) Για το έτος 2010 και για τα επόμενα έτη θα προ καλείται ετησίως δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 10/ ,10/ , 10/ , 20/ , 20/ και 20/ του προϋπολογι σμού του Δήμου του έτους 2010 και τους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων ετών στους οποίους θα προβλέπεται η σχετική δαπάνη, όπως προ κύπτει από τη με αρ / Βεβαίωση της Οι κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Αποφασίζουμε: 1. Τη μεταφορά στο Δήμο Ιεράπετρας από , του παρακάτω πλεονάζοντος προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της με τατρεπόμενης αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτι σμού Ιεράπετρας» σε κοινωφελή του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας» (Κ.Ε.Δ.Ι.): α) Μυλωνάκη Γεωργίου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδι κότητας Ηλεκτρολόγου (συντηρητή ηλεκτρολόγου) β) Πρωτογεράκη Κωνσταντίνου κατηγορίας ΔΕ κλά δου ειδικότητας Διοικητικών (υπάλληλος γραφείου) γ) Κριτσωταλάκη Ευαγγέλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδικότητας Διοικητικών (υπάλληλος γραφείου) 2. Συστήνει για τη μεταφορά του παραπάνω πλεονά ζοντος προσωπικού τρεις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα: α) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου (συντηρητή ηλεκτρολόγου) για τον Μυ λωνάκη Γεώργιο. β) Μια (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδικότητας Διοικητικών (υπάλληλος γραφείου) για τον Πρωτογε ράκη Κωνσταντίνο και γ) Μια (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδικότητας Διοικητικών (υπάλληλος γραφείου) για τον Κριτσωτα λάκη Ευάγγελο. 3. Η ετήσια δαπάνη ύψους ,00 θα βαρύνει τους Κ.Α. 10/ , 10/ , 10/ , 20/ , 20/ και 20/ και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. Ιεράπετρα, 23 Δεκεμβρίου 2009 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΪΝΑΣ Αριθμ. Γ38/2 (9) «Χωρική αρμοδιότητα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηπείρου». Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2698/53, όπως ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270/ τ. Α /97) «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/τ. Α / ), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκαν σε κάθε διοικητι κή Περιφέρεια Ειδικές Υπηρεσίες Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ, των οποίων ο χρόνος έναρξης λει τουργίας και η χωρική (κατά τόπο) αρμοδιότητα καθο ρίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες, τους στόχους και τα συμφέροντα της υπηρεσίας, με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 266/89 «Ορ γανισμός ΙΚΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 9 του Π.Δ. 363/92 (ΦΕΚ 184/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/ Την απόφασή μας 070/7/ (ΦΕΚ 527/τ. Β / ) «Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Ε.ΥΠ.Ε.Α ΙΚΑ και χω ρική (κατά τόπο) αρμοδιότητα αυτών». 6. Την απόφασή μας Ρ33/9/ (ΦΕΚ 1378/τ. Β / ) «Χρόνος έναρξης των Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ» η οποία τροποποιήθηκε με την απόφασή μας Γ38/3/ (ΦΕΚ 813/τ. Β /9.5.08) «Ανακαθορισμός χρόνου έναρξης λειτουργίας της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοικητικής Περιφέ ρειας Ηπείρου» (σχετική Εγκύκλιος ΙΚΑ ΕΤΑΜ 41/08). 7. Την αποτελεσματικότερη άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τις υπ αριθμ. 070/7/ παρ. 2 περ. α και Γ38/3/ αποφάσεις μας: Περιορίζουμε τη χωρική αρμοδιότητα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εντός των ορίων της Περιφέρειας της και διευρύνουμε τη χωρική (κατά τόπο) αρμοδιότητα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηπεί ρου με έδρα τα Ιωάννινα και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα. Κυβέρνησης. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2010 Ο Διοικητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

8 13904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασί ες ελέγχου και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2267 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 308 27 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2/478/0025/13.1.2006 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 604 8 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση δανεισμού της Ελληνικής Αεροπορικής Βι ομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 10 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 25 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.... 1 Αδειοδότηση σιδηροδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2482 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμοί και Κατάργηση Σχο λικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα