ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευ τικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» Τροποποίηση της υ.α /1027/95 «Επαγγελματική Κατάρτιση Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επι κίνδυνων Εμπορευμάτων» Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκο μείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2889/2001 των Υγειονομικών Περιφερειών... 3 Ανάκληση μέρους των υπ αριθμ. 7912/ και υπ αριθμ. 7910/ αποφάσεων Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Καλιβίνου Ειρήνη του Νικο λάου... 6 Μεταφορά προσωπικού της ΔΕΝΔΑ,στο Δήμο Αχαρ νών Ν. Αττικής Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της μετατρε πόμενης Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων «Χωρική αρμοδιότητα της Ε.ΥΠ.Ε.Α.ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηπεί ρου» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 6.4/6527/615 (1) Τροποποίηση άδειας λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντι σηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡ ΜΑ ΑΒΕΕ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α ) όπως ισχύει β) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α ) γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση,οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α ) όπως ισχύει δ) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α ) ε) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ) στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α ) ζ) του πδ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α ) όπως ισχύει η) του πδ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α ). θ) του πδ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214 Α ) 2. Την υπ αριθμ. Φ.2/οικ.3521/33/ (ΦΕΚ 418 Β ) απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπο γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και στους Προϊστά μενους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α ). 4. Την υπ αριθμ / ΚΥΑ «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Ν. 1943/91» (ΦΕΚ 703 Β ). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμο διοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ

2 13898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β ). 6. Την υπ αριθμ. Φ 6.4/4022/270/ απόφαση μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρ κειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμα κευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» στην οδό Φυλής 137 Καματερό. 7. Την από αίτηση της επιχείρησης για την τροποποίηση της προαναφερόμενης άδειας λειτουργίας ως προς τον φορέα της λόγω αλλαγής επωνυμίας αυτού σε «IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ABEE». 8. Την από εισήγηση της υπηρεσίας μας και την 25020/ γνωμάτευση του ΕΟΦ. Αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την Φ 6.4/4022/270/ απόφα ση με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρκει ας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμα κευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» στην οδό Φυλής 137 Καματερό ως προς τον φορέα της ο οποίος μετονομάζεται πλέον σε «IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ABEE». 2. Κατά τα λοιπά, παραμένει η Φ 6.4/4022/270/ απόφαση μας ως έχει. Kυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010 Με εντολή Υπουργών Η Γεν. Διευθύντρια Ο Γεν. Γραμματέας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΑΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ ΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Φ.102/2/7468/966 (2) Τροποποίηση της υ.α /1027/95 «Επαγγελματική Κατάρτιση Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίν δυνων Εμπορευμάτων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις α. Του άρθρου 9 του π.δ. 104/99 (Α 113) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη γίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγ γιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων». γ. Του κεφαλαίου 8.2. του ανωτέρω προεδρικού δια τάγματος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που ανα φέρεται στις απαιτήσεις που αφορούν στην εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και στις εξετάσεις προκειμένου να απο κτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR. δ Της υ.α /1027/95 (Β 246) «Επαγγελματική κα τάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συ μπληρωθεί με την 72572/2977/97 (Β 848) όμοια. ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (98 Α ). 2. Την ανάγκη επανακαθορισμού των προσόντων του Δ/ντη Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχη μάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (ΣΕΚΟΟΜΕΕ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Οι παράγραφοι 2(α) και 2(β) του άρθρου 2 της υ.α /1027/95 (ΦΕΚ Β7246/3 4 95) αντικαθίστανται ως εξής: «α. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. β. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώμα τος ή διατριβής ή πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή απόφασης του Υπ.Υ.Μ.Δ αναγνώρισης πραγματογνώμονα ADR ή βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ.Υ.Μ.Δ, από τα οποία αποδεικνύονται ειδικές γνώσεις στα θέματα της μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και των Διεθνών Συμφωνιών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτουν τις μεταφορές αυτές.» 2. Η παράγραφος 4(γ) του άρθρου 2 της υ.α /1027/ 95 (ΦΕΚ Β /246/3 4 95) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσω πικού της σχολής στην οποία αναγράφονται αναλυτι κά τα προσόντα του, που είναι τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 2α και 2β του παρόντος άρθρου και αποδεικνύονται με υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου διδακτι κού προσωπικού απαιτείται προηγουμένως, έγκριση της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών αναφορικά με τα τυπικά του προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω.» Παπάγου, 18 Ιουνίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ (3) Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2889/2001 των Υγειονο μικών Περιφερειών. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 284 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής προϊ σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι οκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». γ) των άρθρων του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 26),

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα τικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις. δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α ) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις». ε) των άρθρων 4 παρ. 19 και 20, 8, 11 και 12 του Ν. 3329/ 2005 (ΦΕΚ 81 Α ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». στ) του άρθρου 5 του Ν. 2716/1999 (Φ.Ε.Κ. 96/ τεύχος Α ) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρε σιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». ζ. Την υπ αριθμ. 304/1999/ Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 2. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / απόφαση «Σύσταση Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμ βουλίων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νο σοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 των Υγειονομικών Περιφερειών» (ΦΕΚ 487 Β ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις ΔΥ1δ/οικ / (ΦΕΚ 482 Β ) και ΔΥ1δ/112387/ (ΦΕΚ 2173 Β ) αποφάσεις μας. 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 3523/128/οικ. 8652/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α / ). 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.13/927/οικ.11484/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων». 5. Τo υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ /937/9360/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότη ση και λειτουργία Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, καθώς και συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΔΥΠΕ». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε: A. Συγκροτούμε τα κατωτέρω Κοινά Υπηρεσιακά Συμ βούλια αρμόδια για το προσωπικό που υπάγεται στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, με εξαίρεση τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκο μείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001: 1. Α Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», με υπα γόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» β. Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων γ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» δ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ε. Eδικό Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο Οφθαλμιατρείο Αθηνών στ. Ινστιτούτο Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ζ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» η. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) θ. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) ι. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) 2. Β Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με έδρα το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, με υπα γόμενες Υπηρεσίες: α. Ειδικό Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής β. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης γ. Ειδικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» δ. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 3. Γ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡ ΒΑΡΑ» β. Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» 4. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Δωδεκανήσου της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περι φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νο σοκομείο Κέντρο Υγείας Καλύμνου, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κω β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καλύμνου 5. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Σάμου της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει ραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ» β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Ικαρίας 6. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Κυκλάδων της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ», με υπαγόμενες Υπη ρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου 7. Β Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑ ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟΥ» β. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΑΣ» γ. Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης δ. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ» ε. Ειδικό Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλο νίκης 8. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Πιερίας της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, με υπαγόμενες Υπηρεσίες:

4 13900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης β. Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου 9. Α Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί κης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» β. Ειδικό Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νό σων Θεσσαλονίκης γ. Γενικό Πρώτο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» δ. Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ε. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 10. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Βοιωτίας της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς β. Γενικό Νοσοκομείο Θηβών 11. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Εύβοιας της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κύμης γ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καρύστου 12. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Μεσο λογγίου «ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ» β. Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου 13. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Αργολίδας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρει ας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου β. Γενικό Νοσοκομείο Αργους 14. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Αχαϊας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελ λάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝ ΔΑΝΕΙΟ» β. Eιδικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Νοτιοδυ τικής Ελλάδος γ. Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου δ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων 15. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Ηλείας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πε λοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλά δας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕ ΟΥ» β. Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας γ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κρεστένων 16. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Κεφαλληνίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέ ρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας β. Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑ ΤΕΙΟ» 17. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Λακωνίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρει ας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Μολάων 18. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Μεσσηνίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρει ας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας 19. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Λασιθίου της Διοίκησης 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με υπαγόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου β. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σητείας γ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας δ. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νεάπολης 20. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Νομού Χανίων της Διοίκησης 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με υπα γόμενες Υπηρεσίες: α. Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» β. Ειδικό Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων Β. Τα ανωτέρω κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτε λούνται από: 1) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α από αυ τούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλιο που εδρεύουν στο νομό αυτό. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. 2) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ανα δείχθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των από υφιστάμενων Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Γ. Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. Δ. Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη του κάθε Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων ως εκ της ιδιότητας τους αυτής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε. Το κάθε Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκρο τείται με την παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊ σταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρω ματική απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη. ΣΤ. Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου σε κάθε κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού της Υπηρεσίας της οποίας εξε τάζονται θέματα, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ίδιας Διεύθυνσης. Ζ. Γραμματέας του κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β, με ανα πληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού, που ανήκει στο προσωπικό αρμοδιότητας του κάθε Συμβουλίου. Η. Η θητεία των μελών του κάθε Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010. Θ. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβα νομένων των ειδικευομένων ιατρών. Αθήνα, 24 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ (4) Ανάκληση μέρους των υπ αριθμ. 7912/ και υπ αριθμ. 7910/ αποφάσεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις α) Τον Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ ματειών», και παρ. 2 ε, περίπτωση IV «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού», (Φ.Ε.Κ. 137/Α /1985). β) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κώδικας νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». γ) Του Ν. 423/1976 «περί γυμναστηρίων και ρυθμίσε ως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό Αθλητι σμό», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 1070/1980 «περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως του αθλη τισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». δ) Του 2592/1998 άρθρο 15 (ΦΕΚ 57/Α/1998) «Αναπρο σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δη μοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». ε) Του Π.Δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ. 53/Α /1998) «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλη τισμού. στ) Του Ν. 3057/2002 άρθρο 75 «Τροποποίηση και συ μπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί ου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α /2002). ζ) Του Ν. 2880/2001 (Φ.Ε.Κ. 9/Α /2001) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α /2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λπ.» 3. Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». (Φ.Ε.Κ. 215/Β /2004) 4. Το Π.Δ. 186/2009 «Σγχώνευση των Υπουργείων Πολι τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009). 5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών (ΦΕΚ 214/Α/2009) 6. Την υπ αριθμ / απόφαση της Υφυ πουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Μεταβίβαση αρμοδι οτήτων Υφυπουργού στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες. 7. Τις υπ αριθμ. 7912/ και 7910/ απο φάσεις της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, απο φασίζουμε: Ανακαλούνται οι αποφάσεις α) 7912/ και β) 7910/ καθ ο μέρος αφορά στην καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και στην καθιέρωση εργασί ας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων, καθώς και για νυχτερινά εργασίμων ημερών των τεσ σάρων υπαλλήλων του ΕΣ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ «ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ». Αθήνα, 23 Ιουνίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ Αριθμ /9088 (5) Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 και των Π.Δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού». 3. Την υπ αριθμ. 50/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημο τικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων», καθώς και τις όμοια με αριθμό 332/ απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του ΝΠΔΔ, και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 9098/ απόφαση του ΓΓΠΔ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1128/τ.Β / , καθώς και τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1114/τ.Β / ) & 14355/1542/ (ΦΕΚ 299/ ) αποφάσεις μας, αναφορικά με την τροποποίηση συμπλήρωση του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ 4. Την υπ αριθμ. 70/2010 νεώτερη απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ., η οποία επιψηφίστηκε με την υπ αριθμ. 262/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων και την υπ αριθμ. 13 θέμα 2ο/ γνωμοδότηση του Υπηρε σιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την οποία γνω μοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων».

6 13902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 7. Την υπ αριθμ. 5948/ (ΦΕΚ 733/τ. Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ.Ε., με την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Γε νικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφουν Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας, αποφα σίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 70/2010 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δη μοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων», περί τρο ποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ., η οποία επιψηφίστηκε με την υπ αριθμ. 262/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω: Το άρθρο 1 και η παράγραφο Β τροποποιείται συ μπληρώνεται ως εξής: Α) Ο Παιδικός Σταθμός Προσφυγικού Συνοικισμού, ο οποίος θα μεταφερθεί στο κτίριο του ΚΕΦΟ, μετονομάζε ται σε Ι Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πάτρας Κ.Ε.Φ.Ο. Β) Ο νεοσύστατος Παιδικός Σταθμός στο Σούλι ονο μάζεται ΙΒ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πάτρας. Γ) Δημιουργείται ΙΓ απογευματινό τμήμα στον Παιδικό Σταθμό ΚΕΦΟ. Δ) Καταργείται ο Παιδικός Σταθμός Ρωμανού. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 9098/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ (ΦΕΚ 1128/τ.Β / ), καθώς και οι υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1114/τ.Β / ) & 14355/1542/ (ΦΕΚ 299/ ) όμοια απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογι σμού του ΝΠΔΔ. Πάτρα, 22 Ιουνίου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (6) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Καλιβίνου Ειρήνη του Νικολάου. Με την υπ αριθμ. 5174/ απόφαση του Νο μάρχη Πειραιά χορηγείται στην Καλιβίνου Ειρήνη του Νικολάου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ Αριθμ.: (7) Μεταφορά προσωπικού της ΔΕΝΔΑ, στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη την υπ αριθμ. 292/ απόφαση του σώματος με την οποία αποφασίσθηκε η λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ), τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 269 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της ΔΕΝΔΑ το οποίο απασχολείτο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι τις 31/12/2005, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπο ρεί να μεταφερθεί ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτηση του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου, και τα στοιχεία των ατομικών φακέλων, αποφασίζει ομό φωνα την μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της ΔΕΝΔΑ, στο Δήμο Αχαρνών ως εξής: α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ 1 ΥΕ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΩΝ 3 ΥΕ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 4 ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 5 ΥΕ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 6 ΥΕ ΥΕ ΕΡΓ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 7 ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΚΗΠΩΝ Οι ανωτέρω προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου θα συμπεριληφθούν στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη της μισθοδοσίας τους θα βαρύνει έπειτα από σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010 τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς Κ.Α , , , , , , , και Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα οικονομικά έτη στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α). Αχαρνές, 24 Ιουνίου 2010 Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αριθμ. 515/09 (8) Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της μετατρεπό μενης Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολι τισμού Ιεράπετρας και σύσταση προσωρινών προ σωποπαγών θέσεων. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 3 7 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Την υπ αριθμ. 237/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ορθή επανάληψη της που αφορά τη μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε Κοινωφελή Επιχείρηση του άρθρου 254 του Ν. 3463/ ) Την υπ αριθμ / απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2364/ τ.β, περί μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού του Δήμου Ιερά πετρας σε Κοινωφελή Επιχείρηση του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας» (Κ.Ε.Δ.Ι.). 4) Την υπ αριθμ. 8/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ι. 5) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή για το έτος 2009 δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του Δήμου επειδή δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού στο Δήμο εντός του έτους ) Για το έτος 2010 και για τα επόμενα έτη θα προ καλείται ετησίως δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 10/ ,10/ , 10/ , 20/ , 20/ και 20/ του προϋπολογι σμού του Δήμου του έτους 2010 και τους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων ετών στους οποίους θα προβλέπεται η σχετική δαπάνη, όπως προ κύπτει από τη με αρ / Βεβαίωση της Οι κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Αποφασίζουμε: 1. Τη μεταφορά στο Δήμο Ιεράπετρας από , του παρακάτω πλεονάζοντος προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της με τατρεπόμενης αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτι σμού Ιεράπετρας» σε κοινωφελή του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας» (Κ.Ε.Δ.Ι.): α) Μυλωνάκη Γεωργίου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδι κότητας Ηλεκτρολόγου (συντηρητή ηλεκτρολόγου) β) Πρωτογεράκη Κωνσταντίνου κατηγορίας ΔΕ κλά δου ειδικότητας Διοικητικών (υπάλληλος γραφείου) γ) Κριτσωταλάκη Ευαγγέλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδικότητας Διοικητικών (υπάλληλος γραφείου) 2. Συστήνει για τη μεταφορά του παραπάνω πλεονά ζοντος προσωπικού τρεις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα: α) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου (συντηρητή ηλεκτρολόγου) για τον Μυ λωνάκη Γεώργιο. β) Μια (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδικότητας Διοικητικών (υπάλληλος γραφείου) για τον Πρωτογε ράκη Κωνσταντίνο και γ) Μια (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδικότητας Διοικητικών (υπάλληλος γραφείου) για τον Κριτσωτα λάκη Ευάγγελο. 3. Η ετήσια δαπάνη ύψους ,00 θα βαρύνει τους Κ.Α. 10/ , 10/ , 10/ , 20/ , 20/ και 20/ και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. Ιεράπετρα, 23 Δεκεμβρίου 2009 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΪΝΑΣ Αριθμ. Γ38/2 (9) «Χωρική αρμοδιότητα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηπείρου». Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2698/53, όπως ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270/ τ. Α /97) «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/τ. Α / ), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκαν σε κάθε διοικητι κή Περιφέρεια Ειδικές Υπηρεσίες Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ, των οποίων ο χρόνος έναρξης λει τουργίας και η χωρική (κατά τόπο) αρμοδιότητα καθο ρίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες, τους στόχους και τα συμφέροντα της υπηρεσίας, με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 266/89 «Ορ γανισμός ΙΚΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 9 του Π.Δ. 363/92 (ΦΕΚ 184/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/ Την απόφασή μας 070/7/ (ΦΕΚ 527/τ. Β / ) «Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Ε.ΥΠ.Ε.Α ΙΚΑ και χω ρική (κατά τόπο) αρμοδιότητα αυτών». 6. Την απόφασή μας Ρ33/9/ (ΦΕΚ 1378/τ. Β / ) «Χρόνος έναρξης των Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ» η οποία τροποποιήθηκε με την απόφασή μας Γ38/3/ (ΦΕΚ 813/τ. Β /9.5.08) «Ανακαθορισμός χρόνου έναρξης λειτουργίας της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοικητικής Περιφέ ρειας Ηπείρου» (σχετική Εγκύκλιος ΙΚΑ ΕΤΑΜ 41/08). 7. Την αποτελεσματικότερη άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τις υπ αριθμ. 070/7/ παρ. 2 περ. α και Γ38/3/ αποφάσεις μας: Περιορίζουμε τη χωρική αρμοδιότητα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εντός των ορίων της Περιφέρειας της και διευρύνουμε τη χωρική (κατά τόπο) αρμοδιότητα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηπεί ρου με έδρα τα Ιωάννινα και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα. Κυβέρνησης. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2010 Ο Διοικητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

8 13904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα