ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 220 Δ/Φ/ Υπουργι κής Απόφασης (ΦΕΚ 203Β/ ) για τη συγκρότη ση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 364/ Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαί ας υποχρεωτικής εργασίας για φύλακες νυχτοφύ λακες της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και της Υ.Ε.Ε.Α.Δ Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τους Δημοτικούς Παιδι κούς Σταθμούς Δήμου Πετρούπολης, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται, από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Γενικό Νοσοκομείο, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών Έγκριση επιχειρήσεων μεταποίησης τομάτας για το κα θεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους Καθορισμός ειδικού τέλους για την έκδοση εγκρίσε ων τύπου ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συναρμολο γημένων υποσυστημάτων (ΗΣΥ) οχημάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ αριθμ. 5492/78/05/ (ΦΕΚ 523/τ.Β / ) κοι νής υπουργικής απόφασης, σε σχέση με την ηλε κτρομαγνητική συμβατότητα, του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης αυτού Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Γεωργιούπολης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΨΣ3287/Δ/Φ () Τροποποίηση της υπ αριθμ. 220 Δ/Φ/ Υπουργι κής Απόφασης (ΦΕΚ 203Β/ ) για τη συγκρότη ση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 364/2007. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 A ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του ν. 364/2007 (ΦΕΚ 267 Α ) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 5 και 2 αυτού. 3. Του π.δ. 8/ (ΦΕΚ 57 Α ) περί συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 4. Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232 Α ). 5. Της υπ αριθμ. 4637/ΔΙΟΕ 769/ (ΦΕΚ 502 Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΚΥΑ) «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «ΚτΠ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Της παρ. γ του άρθρου 5 του ν. 364/2007 για τη μετονομασία της ΕΥΔ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας σε ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. 7. Του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 20/Α/ ) για τη μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική Γραμματεία Ψη φιακού Σχεδιασμού. 8. Της υπ αριθμ. 642/340/ (ΦΕΚ 0/Γ/ ) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών για τον ορισμό του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 9. Της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Δια χείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως ισχύει. 0. Της υπ αριθμ Ε (2007) 5339/ απόφασης της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά πτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περι φέρειες της Ελλάδας CCI2007GR6PO002. Του Κανονισμού 083/2006 του Συμβουλίου της (L 20/ ) περί καθορισμού γενικών δι ατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά

2 728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 260/999 όπως κάθε φορά ισχύει 2. Του Κανονισμού 828/2006 της Επιτροπής της (L 37/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχε τικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα μείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 3. Του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή θειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3Α / ) 4. Την υπ αριθμ. 220 Δ/Φ/ (ΦΕΚ 203Β/ ) Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 364/ Τις ανάγκες για την αποτελεσματικότερη παρακο λούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού 7. Το π.δ. 78/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 65/Α/ ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 220 Δ/Φ/ (ΦΕΚ 203Β/ ) Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 364/2007 ως ακολούθως: Προστίθενται στο άρθρο στην παρ. 2 περίπτωση ΙΙΙ το εξής: «Εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας για τη Διοι κητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών». Κατά τα λοιπά ισχύει η 220/ (ΦΕΚ 203Β/ ) Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ γράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 364/2007. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. 2/ 8085/0022 (2) Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για φύλακες νυχτοφύλα κες της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και της Υ.Ε.Ε.Α.Δ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 86/Β/ ). 3. Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 948/ Β/ ) Απόφαση «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Το υπ αριθμ. 0029/309/000Α/ έγγραφο της της Δ/νσης Διοικητικού (ΔΙ) με το οποίο ζητείται η καθιέρωση νυχτερινής εργασίας Κυριακών και Εξαιρέσι μων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο χρεωτικής εργασίας για τους ανωτέρω υπαλλήλους. 5. Το υπ αριθμ /648/0005/ έγγραφο της Δ 5 Οικονομικού. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο νομικών, οικονομικού έτους 2008, ΚΑΕ 052 και Ειδικών Φορέων 23 0 και 23 60, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε για ένα () υπάλληλο της Κεντρικής Υπη ρεσίας του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και για ένα () υπάλληλο της Υ.Ε.Ε.Α.Δ. του κλάδου ΥΕ φυλάκων νυ χτοφυλάκων την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και μέχρι οχτώ (8) ώρες για κάθε Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα για το χρονικό διάστημα ενός () μηνός πριν τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και μέχρι Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αριθμ. Φ.473/0/ (3) Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. α. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 62 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ). β. Την πρόταση της Μονάδας Υπηρεσίας του ΥΕΘΑ/ ΓΕΣ στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι. γ. Την από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. δ. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 929 Β ) σε συνδυ ασμό με το ΦΕΚ 960 Β / «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», αποφασίζουμε: 2. Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Χαραλαμπίδη Κων/νο AM: 4987 κλά δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α, Απατζίδη Ιωάννη AM: 4908 κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων πλην Μάχης με βαθμό Α και Ταχματζίδη Χρήστο AM: 2540 κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Δομικών Έργων/ Τεχνίτης Κατεργασίας Ξύλου με βαθμό Α του Β ΣΣ διότι, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία, εργαζόμενοι εκτός ωραρίου τους, συνέβαλαν στην απο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 729 κατάσταση ζημιών και ευπρέπειας του μνημείου για τους νεκρούς Αξιωματικούς Υπαξιωματικούς του Ε/Π CHINOOK στο Πόρτο Κουφό. 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/ΓΕΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β ) σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί σ όλες τις Μονάδες Υπηρεσίες του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2008 Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ Αριθμ. Φ.473/2/ (4) Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. α. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 62 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ). β. Την πρόταση της Μονάδας Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι. γ. Την από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. δ. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 929 Β ) σε συνδυ ασμό με το ΦΕΚ 960 Β «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», αποφασίζουμε: 2. Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Αναγνώστη Γεώργιο AM: 283 κλά δου ΔΕ Τεχνικού/ Ηλεκτρονικής/ Τεχνίτης Τηλεπικοινω νίας Ηλεκτρονικών μα βαθμό Γ, Γούσια Βασίλειο AM: 2540 κλάδου TE Μηχανικών/ Ηλεκτρονικής με βαθμό Γ, Λάζο Μάριο AM: 2270 κλάδου TE Μηχανικών/ Ηλε κτρονικής με βαθμό Δ και Μπουντούρη Νικόλαο AM: 2233 κλάδου TE Μηχανικών/ Ηλεκτρονικής με βαθμό Γ διότι, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία, μελέτησαν και κατασκεύασαν τον προσαρμοστήρα διασύνδεσης του συστήματος ενδοεπικοινωνίας BV με το Σ/Α TRC 9200 επί του άρματος LE02A4 και ΤΟΜΠ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». 3. Η αοόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/ΓΕΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β ) σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί σ όλες τις Μονάδες Υπηρεσίες του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2008 Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ Αριθμ. 5203/233 (5) Καθορισμός αριθμού θέσεων για τους Δημοτικούς Παιδι κούς Σταθμούς Δήμου Πετρούπολης, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται, από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Τις διατάξεις των παρ. και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/998 (220/Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρον του ν. 305/2002 (220/Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,, ρυθμίσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 305/ Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 4, του άρθρου του ν. 3454/2006 (75/Α ) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» 4. Το υπ αριθμ. 39/ έγγραφο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης δέκα πέντε (5) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πετρούπολης. 5. Την απόφαση με αριθμό 80072/ (ΦΕΚ / Β / ) του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Σε συνέχεια των αριθ. 279/ και / προηγούμενων αποφάσεών μας, καθορίζουμε το συνολι κό αριθμό των θέσεων εργασίας για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πετρούπολης, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/998, σε μία(). Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται στην κατηγορία Εθνι κής Αντίστασης (περίπτωση γ, της παρ., άρθρου ν. 2643/998) θα καλυφθεί από άτομο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών. Γ. Διαθέτουμε την ανωτέρω θέση ως εξής: ΝΟΜΑΡΧΙΑ Δυτικής Αττικής ΦΟΡΕΑΣ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πετρούπολης ΚΛΑΔΟΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ν. 2643/998 ΥΕ Εθνικής Καθαριστριών Αντίστασης Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ Αριθμ. 6090/244 (6) Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Γενικό Νοσοκομείο, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Τις διατάξεις των παρ. και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/998 (ΦΕΚ 220/τ.Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου του ν. 305/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,... ρυθμίσεις».

4 730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 305/ Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 4, του άρθρου του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α ) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 4. Το υπ αριθμ. 0/02/267/3899/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης ογδόντα (80) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Γενικό Νοσοκομείο. 5. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ /τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Σε συνέχεια των υπ αριθμ. 3938/ , / , / , 20094/ , 20228/ , 046/ , / , 20002/ , / προηγούμενων αποφάσεών μας, καθο ρίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για το Γενικό Νοσοκομείο, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, που προστατεύο νται από τις διατάξεις του ν. 2643/998, σε έξι (6). Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/998 α) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ, της παρ., άρθρου ν. 2643/998) β) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β παρ. άρθρου ν. 2643/998) γ) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. (περίπτωση δ παρ. άρθρου ν. 2643/998) δ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε, της παρ. του άρθρου ν. 2643/998) Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής: Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ν. 2643/998 ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Νοσοκομείο TE Νοσηλευτών Εθνικής τριών Αντίστασης 2 ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Νοσοκομείο TE Νοσηλευτών τριών 2 2 Τριτέκνων Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ Αριθμ. Οικ (7) Έγκριση επιχειρήσεων μεταποίησης τομάτας για το κα θεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθ / Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωμα τικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)82/2007 του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 (Ε.Ε. L 273/ ) στον τομέα των τοματών που παραδί δονται για μεταποίηση» (ΦΕΚ 367/Β/ ) 2. Τον Καν. (ΕΚ) 973/2004 της Επιτροπής «για τη θέ σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτ λων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών», (ΕΕ L 345 της ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο. Εγκρίνουμε τις παρακάτω μεταποιητικές μονάδες τομάτας κατά Νομό προκειμένου να λειτουργήσουν κατά το έτος 2008 στο πλαίσιο των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων. Νομός ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μεταποιητικές επιχειρήσεις που εγκρίνονται ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ ΕΛΑΙΣ UNILEVER AE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ«KYKNOS» ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΒΕΕ ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΒΕΕ ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ ΕΠΕ ABET ΑΒΕΕ 3 ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Νοσοκομείο TE Νοσηλευτών τριών 4 ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Νοσοκομείο 5 ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Νοσοκομείο «O EYΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 6 ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Νοσοκομείο ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων Έμμεσης Α.Μ.Ε.Α. Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους Τριτέκνων ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ε.Ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ε.Ο. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΒΟΛΟΥ DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΤΟΜΑΤΟΛ ΑΕ ΓΕΩΦΡΟΝΤΙΣ ΑΒΕΕΕ ΣΕΡΚΟ ΑΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΓΙΛΟΥ ΣΕΡΚΟ ΑΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΝΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΦΑΥΤΟΣ ΑΒΕΕ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η επιχείρηση ΤΟΜΑΤΟΛ ΑΕ υποχρεούται να προ σκομίσει μέχρι τις στη Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής Αχαρνών 2, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ την νέα άδεια λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση καθί σταται αδύνατη, στα πλαίσια των διατάξεων της με αριθμ / ΚΥΑ, η συνέχιση της μεταποίησης στις εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης μετά την 6η/7/2008. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ. οικ. 7829/482 (8) Καθορισμός ειδικού τέλους για την έκδοση εγκρίσε ων τύπου ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συναρμολο γημένων υποσυστημάτων (ΗΣΥ) οχημάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ αριθμ. 5492/78/05/ (ΦΕΚ 523/τ.Β / ) κοι νής υπουργικής απόφασης, σε σχέση με την ηλε κτρομαγνητική συμβατότητα, του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης αυτού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2.3 του άρθρου 4 της υπ αριθμ. 5492/78/05/ (ΦΕΚ 523/τ.Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο μοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2004/04/ΕΚ Οδηγίας της Επιτροπής της για την προσαρ μογή στην τεχνική πρόοδο της υπ αριθμ. 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρι κά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και για τροποποίηση της υπ αριθμ. 70/56/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση τύπου των μηχα νοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους», β) του άρθρου 66 του ν. 343/2006 (ΦΕΚ 3/τ.Α ) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικο ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ), δ) του π.δ. 293/999 (ΦΕΚ 263/τ.Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. πρωτ /Υ252/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 948/τ.Β ). 3. Την ανάγκη καθορισμού ειδικού τέλους, καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης αυτού, για την έκδοση εγκρίσεων τύπου ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συναρμολογημένων υποσυστημάτων (ΗΣΥ) οχημάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ αριθμ. 5492/78/05/ (ΦΕΚ 523/τ.Β ) κοινής υπουργικής απόφασης, σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική συμ βατότητα. 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:. Καθορίζουμε ειδικό τέλος, για την έκδοση κάθε πι στοποιητικού έγκρισης τύπου ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συναρμολογημένων υποσυστημάτων (ΗΣΥ) οχημάτων, σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ποσού ύψους διακοσίων (200) ευρώ. 2. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή διόρθωση ή τρο ποποίηση κάθε πιστοποιητικού έγκρισης τύπου θα ει σπράττεται το ένα πέμπτο (/5) του ειδικού τέλους. 3. Τα παραπάνω ποσά αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισάγονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 379 με κατονομασία «Λοιπά Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα». 4. Τα ανωτέρω τέλη εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ. με διπλότυπο είσπραξης τύπου Β ή τύπου Α. 5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠOYΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αριθμ. 403 (9) Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Γεωργιούπολης. Ο ΓΕΝIKOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Τις διατάξεις του ν. 2503/997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 0 του ν. 3463/2006 «Κύ ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 3. Την υπ αριθμ. 6730/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγη τών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής» 4. Την υπ αριθμ. 357/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γεωργιούπολης καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 4055/ όμοια με την οποία αυτός τροποποιήθηκε. 5. Την υπ αριθμ. 09/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργιούπολης περί τροποποί ησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 6. Την από (πρακτικό 2) γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Χανίων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την με αριθμό 09/2007 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργιούπολης, η οποία αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως αυτός είχε εγκριθεί με την αριθμ. 357/ απόφασή μας και τροποποιηθεί με την αριθμ. πρωτ. 4055/ όμοια, ως εξής: Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Στο Άρθρο : «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ» Προσθέτουμε τις παραγράφους:

6 732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Συνεργάτη 5. Αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Δικηγόρου) με έμμισθη εντολή και την παράγραφο 6. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης υποθέσεων Πολιτών(Κ.Ε.Π.)». Μετά το άρθρο 4 προστίθενται: Άρθρο 5 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,» Ο ειδικός σύμβουλος, επιστημονικός συνεργάτης ή ειδικός συνεργάτης ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώ μες γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετή σει (ν. 46/984 άρθρο 67). Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο. Συνεργάζεται στο πλαί σιο των αρμοδιοτήτων του με το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού για την επεξεργασία εισηγήσεων, προτάσεων κ.λπ.) Ειδικότερα παρέχει υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, σε ειδικευμένα επιστημονικά ή τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου. Άρθρο 6 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» Ο Νομικός Σύμβουλος παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης προς τα αιρετά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων, συμφερόντων του Δήμου. (Παρίσταται στις συνεδριάσεις του δημοτι κού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής όταν καλείται). Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες στα νομικά πρόσωπα και στα άλλα ιδρύματα του Δήμου για οποιοδήποτε θέμα. Νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο. Νομική επεξεργασία προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου, συμβολαίων, συμβάσεων εργασίας και έρ γου, διακηρύξεων, δημοπρασιών κλπ. Παραστάσεις σ όλα τα δικαστήρια για υποθέσεις του Δήμου. Παραστάσεις στις διοικητικές αρχές για την προά σπιση των συμφερόντων του Δήμου. Συντήρηση της αναγκαίας υποδομής του γραφείου για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν το Δήμο). Άρθρο 7 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)» Οι αναφερόμενες στο άρθρο 3, του 303/2002 δη λαδή: Α) Ενημέρωση Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοι κητικών υποθέσεων. Τα αναγκαία πληροφοριακά στοι χεία αντλούνται από την κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με την οποία θα συνδέονται όλα τα Κ.Ε.Π., αλλά και από τοπικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες μπορεί να διαμορφώσει κάθε επιμέρους Κ.Ε.Π. Β) Διεκπεραίωση υποθέσεων Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για την διεκπεραί ωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτό κολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το Άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/999). Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθε σης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παρα λαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωση τους υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το συγκεκριμένο Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή επί αντικαταβολή. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού θα καθοριστούν οι διοικητικές διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρά γραφο του Άρθρου 3. του ν. 303/2002. Γ) Άλλες υπηρεσίες: Η επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η χορήγηση παραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.α. Η χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερό τητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS. Με Κοινές Αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικη τικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπα τους, που θα διεκπεραιώνονται από τα Κ.Ε.Π. Μετά την προσθήκη των τριών παραπάνω άρθρων γίνετε αναρίθμηση των υπαρχόντων άρθρων του ΟΕΥ του Δήμου 5,6,7,8,9, σε 8,9,0,,2 αντίστοιχα & ακολου θούντα τα 3,4,5,6,7,8 & 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» Άρθρο 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μία () θέση ειδικού συνεργάτη ή ειδικού συμβούλου ή επιστημονικού συνεργάτη (άρθρο 63 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων»), Άρθρο 4 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Μία () θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 733 (άρθρο 65 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»). Άρθρο 5 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ κατα τάσσονται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός),γ, Β και Α (καταληκτικός). 2. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε (εισαγωγικός),δ, Γ και Β (καταληκτικός). 3. Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις οργανι κές θέσεις περιγράφονται στο Π.Δ. 50/200 όπως ισχύει. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ 4 Δασολογίας & φυσικού περιβάλλοντος. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 5 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων. ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ Εξυπηρέτησης υποθέσεων Πολιτών 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (TE) TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ7 Διοικητικού Λογιστικού. 2 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ TE 22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών. TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE 3 Τεχνολόγων Γεωπονίας. TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE 9 Πληροφορικής ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ Διοικητικού 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ Ειδικού Προσωπικού (Δημ. Αστυνομία). 2 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕ 28 Χειριστών μηχανημάτων έργων. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 29 Οδηγός αυτοκινήτων. 4 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ 6 Εργάτες. (Κατά υπηρεσία ως εξής:) 5. Εργάτες γενικών καθηκόντων 4 2. Εργάτες καθαριότητας Εσωτερικών χώρων. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 30 Άρθρο 6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕ Υδραυλικός. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 29 Οδηγός αυτοκινήτων. 2 ΣΥΝΟΛΟ: 3 (τρις) Οι παραπάνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 3 Άρθρο 7 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ. Στις διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Δήμου οι προϊστάμενοι επιλέγονται από τους εξής κλάδους: Στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός και ελλείψει αυτού TE Διοι κητικός Λογιστικός και ελλείψει αυτού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Μηχανικών και ελλείψει αυτού του κλάδου TE Τεχνολογικών Εφαρμογών. Στο Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) προΐσταται μό νιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός και ελλείψει αυτού TE Διοι κητικός Λογιστικός και ελλείψει αυτού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τον προϊστάμενο Τμήματος που απουσιάζει ή κωλύε ται αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος και ο αρχαιότερος, που υπηρετεί στην ίδια οργανωτική μονάδα και εφόσον ο κλάδος στον οποίο ανήκει προορίζεται για κατάληψη θέσεων προϊσταμένων. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη: Α) ,00 ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη σύσταση των δύο (2) θέσεων στο Αυτοτελές Γραφείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολι τών (Κ.Ε.Π), σύμφωνα με το υπ αριθμ. 237/387/ΟΔΕ ΚΕΠ έγγραφο Κάλυψη της δαπάνη εξ ολοκλήρου από τον Κρατικό προϋπολογισμό) & ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/243/9646/2007 έγγραφο του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. Β) ετήσια δαπάνη ,00 σε βάρος του Προϋ πολογισμού του Δήμου Γεωργιουπόλεως (εφόσον καλυ φθούν όλες οι παραπάνω προβλεπόμενες θέσεις ) και η κατανομή της σε οικονομικά έτη θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των προσλήψεων. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 409/ και έχει τροποποιη θεί με την 4055/2004 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης ΦΕΚ 70/Β/ /Β/ Χανιά, 26 Μαρτίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΚΩΝ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ

8 734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από μέχρι 6 σελίδες σε, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,5 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 00 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ 0 30 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 00 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 00 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 0 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 352) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 3:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 600 8 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδι ωτικού Γραφείου Συμβούλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1724 27 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. oικ. 60292/2158 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 308 27 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2/478/0025/13.1.2006 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2048 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού υπό στοι χεία: ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΣΑΝ ΑΣΡΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα