Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών."

Transcript

1 Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. 1. Διάρκεια λειτουργίας αναρριχητικής πίστας κατ έτος: Εννέα (9) µήνες το έτος (θα παραµένει κλειστή τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους). 2. Μέρες και ώρες λειτουργίας αναρριχητικής πίστας: 2.1 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από 16:00 22:00 και Τρίτη, Πέµπτη 16:30 22:00, κάθε εβδοµάδα 2.2 Για τις ηµέρες του Σαββάτου και της Κυριακής, το Δ.Σ. θα λάβει σχετική µεµονωµένη απόφαση µε βάση τις ανάγκες λειτουργίας και την πρακτική. 3. Χρήστες της πίστας αναρρίχησης: 3.1 Μέλη του Συλλόγου, καθώς και µέλη ορειβατικών συλλόγων που ανήκουν στην ΕΟΟΑ (προσκοµίζοντας την ορειβατική τους ταυτότητα ή τον Α.Μ. του συλλόγου τους), αλλά και µέλη αναγνωρισµένα από τους αντίστοιχους διεθνείς φορείς, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο αναρρίχησης βράχου αρχαρίων και άνω της ΕΟΟΑ ή άλλων σχολών που διευθύνουν εκπαιδευτές ή οδηγοί βουνού της Ε.Ο.Ο.Α. Τα µέλη αυτά, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών θα καταθέτουν επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου τους στη γραµµατεία του Συλλόγου Αθλητές αναρρίχησης του Συλλόγου. Οι αθλητές αναρρίχησης θα δύνανται να κάνουν χρήση της πίστας µόνον παρουσία τεχνικού της πίστας που θα έχει επιλεγεί από τη διοίκηση του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. Μοναδική εξαίρεση για χρήση της πίστας από αθλητές χωρίς την παρουσία του τεχνικού της πίστας θα δύναται να γίνει κατ απαίτηση του τεχνικού της πίστας για αθλητές που διακρίθηκαν σε αγώνες της ΕΟΟΑ και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) να ακολουθούν συγκεκριµένο πρόγραµµα που τους ορίζει τεχνικός για τις ηµέρες που απουσιάζει αυτός και β) θα υπογράφει και παρέχει προς τον σύλλογο για τους αθλητές αυτούς ο τεχνικός βεβαίωση ανάληψης ευθύνης ως προς την δυνατότητα χρήσης της πίστας αναρρίχησης χωρίς την παρουσία του Νεαροί Αθλητές αναρρίχησης του Συλλόγου, ηλικίας από πέντε (5) ετών µέχρι και οκτώ (8) ετών. Επιτρέπεται η χρήσης της πίστας από τους νεαρούς αυτούς αθλητές, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα είναι εφοδιασµένοι µε το δελτίο αθλητή (ταυτότητα), το οποίο θα έχει εκδοθεί από την ΕΟΟΣ και θα τελεί σε ισχύ. Θα κάνουν χρήση της πίστας µόνον παρουσία του τεχνικού της πίστας, ο οποίος και θα τους καθοδηγεί καθ όλη τη διάρκεια χρήσης. Οι νεαροί αυτοί αθλητές θα δύνανται να κάνουν χρήση της πίστας υπό την ιδιότητα του αθλητή του συλλόγου, σε «προαγωνιστικό» επίπεδο, υπό τη µορφή 1

2 «φυτωρίου» και δεν θα δύνανται να συµµετέχουν σε αγώνες (επίσηµους ή µη) µέχρι να συµπληρώσουν το όγδοο έτος της ηλικίας τους. Κατά τα λοιπά και για αυτήν την κατηγορία χρηστών της πίστας θα ισχύουν όλα τα στον παρόντα κανονισµό περιλαµβανόµενα 3.3 Εκπαιδευτές και οδηγοί βουνού της ΕΟΟΑ. 3.4 Το Δ.Σ. σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους και υπευθύνους θα δύναται κατά παρέκκλιση να παρέχει ειδική µεµονωµένη άδεια στις εξής µόνον ειδικές οµάδες κατηγορίες χρηστών της πίστας οι οποίοι θα είναι µέλη του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών [περίπτωση (α)] ή άλλων συλλόγων της ΕΟΟΑ [περίπτωση (β)] και περιορισµένες αριθµητικά οµάδες προς επίδειξη της αναρριχητικής τεχνικής [περίπτωση (γ)] και ειδικότερα: α) οµάδες εταιρειών που εκπαιδεύει ο κύριος Άρης Θεοδωρόπουλος (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.), πάντοτε υπό την επίβλεψή του και παρουσία του. β) σχολές αναρρίχησης βράχου της ΕΟΟΑ άλλων συλλόγων, πάντοτε βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση θα γίνεται µε τους προβλεπόµενους κανόνες ασφαλείας και υπό την επιτήρηση επίβλεψη υπευθύνου που πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. γ) περιορισµένες αριθµητικά οµάδες (τουλάχιστον τριών ατόµων µε µέγιστο αριθµό τα οκτώ άτοµα) για επίδειξη της αναρριχητικής τεχνικής στην πίστα αναρρίχησης. Οι επιδείξεις αυτές θα έχουν διάρκεια µέχρι δύο ωρών και θα περιλαµβάνουν την επίδειξη χρήσης του εξοπλισµού της πίστας και χρήσης µόνο των top rope σχοινιών και του αντίστοιχου τρόπου χρήσης της πίστας. Οι συµµετέχοντες θα υποβάλουν στην γραµµατεία του συλλόγου υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο και περιεχόµενο που παρέχεται από την γραµµατεία του συλλόγου) µε την οποία θα ενηµερώνονται για τους κινδύνους που εµπεριέχει η επίδειξη αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι συµµετέχοντες συλλογικά θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως από κοινού το αίτηµά τους αυτό προς το Δ.Σ. του συλλόγου προκειµένου να κριθεί αρµοδίως. Τυχόν συµµετοχές από ανήλικους θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση των κηδεµόνων τους (έντυπο και κείµενο που παρέχεται από την γραµµατεία του συλλόγου). Οι ως άνω επιδείξεις θα έχουν αυστηρά τον χαρακτήρα «γνωριµίας - επαφής» µε το άθληµα - αθλητική δραστηριότητα της αναρρίχησης, προς τον σκοπό ανάδειξης του αθλητικού πνεύµατος και ανεύρεσης τυχόν αθλητών (πάντοτε δε στο πλαίσιο των σκοπών του συλλόγου) και σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελούν δραστηριότητα πέραν των αθλητικών σκοπών του συλλόγου. Οι επιδείξεις αυτές θα πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένες ώρες και µέρες, οι οποίες δεν θα συγχέονται µε το εκάστοτε εφαρµοστέο ωράριο λειτουργίας της πίστας για τους χρήστες αυτής. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι χρήστες της πίστας αναρρίχησης υποχρεούνται να τηρούν και να συµµορφώνονται µε τον εκάστοτε κανονισµό λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης, όπως αυτός θα ισχύει κατά περίπτωση. 2

3 4. Οµαδικά τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων αναρριχητών. 4.1 Το οµαδικό τµήµα αρχαρίων αναρριχητών έχει σκοπό τη δηµιουργία οµάδας αρχαρίων που θέλουν να λαµβάνουν µέσω οµαδικού τµήµατος ειδικές γνώσεις για την εξέλιξη της αναρριχητικής τεχνικής και δεξιότητας τους µε καθοδηγητή τον τεχνικό της αναρριχητικής πίστας. Το τµήµα θα πραγµατοποιείτε στην αναρριχητική πίστα κάθε Δευτέρα από τις 20:00 µέχρι τις 22:00, µε κόστος συµµετοχής για κάλυψη εξόδων είκοσι πέντε ευρώ τον µήνα ( 25) επιπλέον του κόστους συµµετοχής τους για την βασική χρήση της αναρριχητικής πίστας. Σε καµία περίπτωση αυτό το τµήµα δεν αντικαθιστά την ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση (Ι.Α.Κ.). 4.2 Το οµαδικό τµήµα προχωρηµένων αναρριχητών έχει σκοπό τη δηµιουργία οµάδας προχωρηµένων που θέλουν να λαµβάνουν µέσω οµαδικού τµήµατος ειδικές γνώσεις για την εξέλιξη της αναρριχητικής τεχνικής και δεξιότητας τους µε καθοδηγητή τον τεχνικό της αναρριχητικής πίστας. Το τµήµα θα πραγµατοποιείτε στην αναρριχητική πίστα κάθε Τετάρτη από τις 20:00 µέχρι τις 22:00, µε κόστος συµµετοχής για κάλυψη εξόδων είκοσι πέντε ευρώ τον µήνα ( 25) επιπλέον του κόστους συµµετοχής τους για την βασική χρήση της αναρριχητικής πίστας. Σε καµία περίπτωση αυτό το τµήµα δεν αντικαθιστά την ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση (Ι.Α.Κ.). 5. Δικαιολογητικά για παροχή δελτίου: 5.1 Για την ως άνω κατηγορία 3.1, θα προσκοµίζεται: α) επικυρωµένο αντίγραφο του διπλώµατος ΕΟΟΑ ή διπλώµατος από αντίστοιχο διεθνή φορέα ή πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας, β) ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση το περιεχόµενο της οποίας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο, γ) αίτηση εθελοντικής ενασχόλησης, το περιεχόµενο της οποίας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο, δ) φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ε) φωτοαντίγραφο ορειβατικής ταυτότητας ή Α.Μ. του συλλόγου που ανήκουν και στ) 2 έγχρωµες φωτογραφίες. Θα παραλαµβάνει ειδική κάρτα «Δελτίο Χρήσης Αναρριχητικής Πίστας» από την οποία θα προκύπτει και ότι έχει καταβάλλει το κόστος για συγκεκριµένη χρονική περίοδο χρήσης. Σε κάθε περίπτωση µέλη του συλλόγου που στερούνται δίπλωµα της ΕΟΟΑ ή από αντίστοιχο διεθνή φορέα, θα δύνανται σε συνεννόηση πάντοτε µε τον τεχνικό της πίστας να λαµβάνουν έγγραφη «πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας», η οποία θα χορηγείται από τον τεχνικό της πίστας αναρρίχησης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή θα χορηγείται κατά περίπτωση σε έκαστο των µελών. 3

4 Μέλη του συλλόγου τα οποία κατέχουν ήδη το έγγραφο για την «πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας», θα δύνανται να το προσκοµίζουν (µαζί µε τα ως άνω υπολειπόµενα απαραίτητα έγγραφα), προκειµένου να κάνουν χρήση της πίστας. 5.2 Για τις ως άνω κατηγορίες και 3.2.2, θα προσκοµίζεται α) η κάρτα αθλητή/τριας της ΕΟΟΑ, β) 1 έγχρωµη Φωτογραφία και θα παραλαµβάνει την ειδική κάρτα «Δελτίο Αθλητή» από την οποία θα προκύπτει και ότι έχει καταβάλλει το κόστος για συγκεκριµένη χρονική περίοδο χρήσης. 5.3 Για την ως άνω κατηγορία 3.3, θα προσκοµίζεται α) επικυρωµένο αντίγραφο του διπλώµατος ΕΟΟΑ, β) ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, το περιεχόµενο της οποίας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο. γ) 2 έγχρωµες φωτογραφίες. Θα παραλαµβάνει ειδική κάρτα «Δελτίο Χρήσης Αναρριχητικής Πίστας» από την οποία θα προκύπτει ότι είναι εκπαιδευτής ή οδηγός βουνού. 5.4 Για τις ως άνω κατηγορίες 3.4 α) και β), θα προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή µέλους και ονοµαστική λίστα της οµάδας, η οποία θα βεβαιώνεται, θα υπογράφεται και θα υποβάλλεται στο ΔΣ από τον αρµόδιο υπεύθυνο εκπαιδευτή µε ευθύνη και επιµέλεια του ιδίου. Για την ως άνω κατηγορία 3.4 γ), θα προσκοµίζονται εγκαίρως στην γραµµατεία του συλλόγου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το αίτηµα της οµάδας αυτής προς το ΔΣ µε ονοµαστική κατάσταση των µελών της οµάδος. Οι µέρες και οι ώρες χρήσης θα καθορίζονται σε συνεννόηση µε τον Επιτηρητή και τον τεχνικό της πίστας και τυπικά θα επικυρώνονται µε απόφαση του Δ.Σ.. *Για όλα τα ανωτέρω θα τηρείται ξεχωριστό αρχείο στη γραµµατεία του Συλλόγου. 6. Κόστος συµµετοχής για κάλυψη λειτουργικών εξόδων: εξής: 6.1 Για την ως άνω κατηγορία 3.1, το κόστος συµµετοχής κατ άτοµο ορίζεται ως 1 ηµέρα, 5 1 µήνας, 30 3 µήνες, 80 4

5 6 µήνες, 150, + ένα µήνα δώρο στα οµαδικά τµήµατα Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στην γραµµατεία του συλλόγου και µόνο, από όπου θα χορηγείται σχετική απόδειξη και θα σηµειώνονται στα αντίστοιχα Δελτία Χρήσης. 6.2 Για την ως άνω κατηγορία 3.2, το κόστος θα είναι ανά αθλητή ορίζεται ως εξής: 1 µήνας, 40 (για δύο αδέλφια 70, αντί για 80) 3 µήνες, µήνες, 190 Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στην γραµµατεία του συλλόγου και µόνο, από όπου θα χορηγείται σχετική απόδειξη και θα σηµειώνονται στα αντίστοιχα Δελτία Αθλητή. 6.3 Για την ως άνω κατηγορία 3.3, δεν θα υπάρχει κόστος συµµετοχής. 6.4 Ορίζεται κατ εκτίµηση το ωριαίο λειτουργικό κόστος της πίστας και το οποίο αντιστοιχεί στο ποσόν των δέκα ευρώ ( 10). Το κόστος αυτό πρέπει να καταβάλλεται κατ ελάχιστο σε οποιαδήποτε χρήση της πίστας εκτός των περιπτώσεων 6.1, 6.2 και Για την ως άνω κατηγορία 3.4 γ), <περιορισµένες αριθµητικά οµάδες των τριών ατόµων µε µέγιστο αριθµό τα οκτώ άτοµα > προς επίδειξη της αναρριχητικής τεχνικής στην πίστα αναρρίχησης το κόστος για την χρήση της πίστας και την επίδειξη της τεχνικής αναρρίχησης ορίζεται στο συνολικό ποσό των σαράντα πέντε ευρώ ( 45) για τα τρία άτοµα και για τα επιπλέον των τριών ατόµων ορίζεται ποσό των δέκα πέντε ευρώ ( 15) ανά άτοµο µέχρι το µέγιστό αριθµό οκτώ ατόµων, το οποίο και αποτελεί ποσό για την κατ ελάχιστον κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της πίστας αναρρίχησης και της αναλογικής φθοράς εκ χρήσεως του αντίστοιχου εξοπλισµού αυτής που παρέχεται προς την κάλυψη του σκοπού της επίδειξης. 6.6 Δωρεάν χρήση πίστας δικαιούνται: α) οι αθλητές του συλλόγου που έχουν διακριθεί σε επίσηµους αγώνες µε πρόταση του τεχνικού προς το ΔΣ, β) τα µέλη του ΔΣ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, γ) εκπαιδευτές και οδηγοί βουνού της ΕΟΟΑ, δ) ο επιτηρητής της Πίστας Αναρρίχησης. ε) οποιοδήποτε άλλο µέλος του Συλλόγου, για το οποίο υπάρχει σχετική απόφαση από το Δ.Σ. προς τούτο και απαρεγκλίτως πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. 5

6 Χρήσης. Οι ανωτέρω θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση και θα παραλαµβάνουν Δελτίο Απαραίτητη προϋπόθεση για να εισέλθει κάποιος στην πίστα αναρρίχησης και να κάνει χρήση, είναι να προσκοµίσει προς επίδειξη το αντίστοιχο Δελτίο Χρήσης για όσο χρονικό διάστηµα θα κάνει χρήση της πίστας. Ο χρήστης κατά την είσοδό του θα παραδίδει το δελτίο και θα το παραλαµβάνει κατά την έξοδο, µε προσωπική του ευθύνη. 7. Άτοµα που θα εργάζονται στην αναρριχητική πίστα: 7.1 Επιτηρητής της Πίστας Αναρρίχησης. Ο επιτηρητής ασκεί την εν γένει διοικητική µέριµνα σχετικά µε την λειτουργία της πίστας αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και παρέχει τις όποιες υπηρεσίες του εθελοντικά και χωρίς µισθό ή οικονοµικές απολαβές. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά: α. Επιβεβαιώνει περιοδικά ότι εφαρµόζονται στο ακέραιο οι εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν καθ οιονδήποτε τρόπο την πίστα αναρρίχησης και την εφαρµογή του σχετικού κανονισµού. β. Δύναται να κάνει απλές συστάσεις στα άτοµα που απασχολούνται στην πίστα αναρρίχησης, σχετικά µε την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της πίστας αναρρίχησης, εφ όσον δεν αντικρούουν στη βούληση που συνάγεται από τα ορισθέντα εκ των αποφάσεων του Δ.Σ.. Σε καµία περίπτωση, δια των ενεργειών του ή τυχόν παραλείψεών του, δεν εµπλέκεται µε τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη που φέρει ο εκάστοτε τεχνικός, συντηρητής, χαράκτης και φροντιστής της πίστας αναρρίχησης. γ. Συνεργάζεται µε τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου, τα οποία και ενηµερώνει κατά την κρίση του, σχετικά µε την οµαλή και ορθή λειτουργία της πίστας αναρριχητικής, αλλά και τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν, ή τυχόν παράπονα που εκφράζονται από τους χρήστες/µέλη του συλλόγου ή και τους αθλητές, ακόµα και τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του Συλλόγου. δ. Προβαίνει κατά την απόλυτη κρίση του σε αιτιολογηµένη αναφορά/έκθεση προς το Δ.Σ., στην οποία καταγράφει ή περιγράφει προτεινόµενες λύσεις επί τυχόν ζητηµάτων που προκύπτουν, αλλά και τυχόν παρατηρήσεις επί των αποφάσεων του Δ.Σ. προκειµένου να εφαρµοστούν κατά τον βέλτιστο τρόπο σε πρακτικό επίπεδο. ε. Θα δύναται να κάνει έρευνα αγοράς και αντίστοιχα να λαµβάνει και αξιολογεί προσφορές για την ανανέωση του εξοπλισµού της πίστας αναρρίχησης, πάντοτε σε 6

7 συνεννόηση µε τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου, προς τα οποία θα υποβάλλει σχετική αναφορά ενηµέρωση πριν από κάθε ενέργεια. στ. Είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και φύλαξη των εντύπων που συλλέγονται στο «κυτίο» µε τα σχόλια χρηστών που τηρείται στην πίστα αναρρίχησης και την ενηµέρωση των διοικητικών οργάνων του Συλλόγου επί των αναγραφέντων σε αυτά. ζ) Είναι αποδέκτης παντός αιτήµατος που αφορά την πίστα προερχοµένου είτε εντός είτε εκτός του Συλλόγου. Διευκρινίζεται ότι ως επιτηρητής µε αµιγώς διοικητικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, ουδεµία ευθύνη φέρει ή δύναται να φέρει σχετικά µε την ασφάλεια της πίστας αναρρίχησης, την εκγύµναση των αθλητών, την επίβλεψη των χρηστών/µελών, την άσκηση εργασίας των υπαλλήλων ή συνεργατών του Συλλόγου, καθ όσον τα εν γένει καθήκοντά του περιορίζονται µόνο στον περιοδικό έλεγχο εφαρµογής των αποφάσεων του Δ.Σ. και στην αντιµετώπιση τυχόν ζητηµάτων ή αποριών σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης. Ως εκ τούτου, ουδεµία απολύτως ευθύνη φέρει ή δύναται να φέρει και σε περίπτωση που οι υπάλληλοι, συνεργάτες ή και όσοι απασχολούνται στην πίστα αναρρίχησης, εκτελέσουν πληµµελώς ή και αµελώς τα καθήκοντά τους, προκαλώντας καθ οιονδήποτε τρόπο ατύχηµα ή τραυµατισµό από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 7.2 Τεχνικός της Πίστας Αναρρίχησης (επιβλέπων και συνοδός των αθλητών του Συλλόγου συντηρητής πίστας αναρρίχησης χαράκτης αναρριχητικών διαδροµών και boulder). Θα εργάζεται στο Σύλλογο δυνάµει σύµβασης έργου. Οι επιµέρους όροι και προϋποθέσεις συνεργασίας που θα αποτυπώνονται στην ως άνω σύµβαση θα προκύπτει µετά από απόφαση του Δ.Σ. κατά περίπτωση. Οι υποχρεώσεις και καθήκοντά του στο πλαίσιο των καθηκόντων είναι ενδεικτικά οι εξής: 1. Εφαρµόζει το πρόγραµµα «αέναης υποστήριξης 1» του ΕΟΣ Αχαρνών (κατά πλήρη αντιστοιχία µε τις Σχολές του ΕΟΣ Αχαρνών), σε όσους κάνουν χρήση της πίστας του Συλλόγου. Η «αέναη υποστήριξη» αφορά σε συνεχή, ανελλιπή και επισταµένη υποστήριξη όλων όσων κάνουν χρήση της πίστας. 2. Το πρόγραµµα της «αέναης υποστήριξης» παρέχεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες της πίστας που είναι κάτοχοι Διπλώµατος Αναρρίχησης Βράχου της ΕΟΟΑ. 1 perpetual support 7

8 3. Όσοι δεν είναι κάτοχοι Διπλώµατος Αναρρίχησης Βράχου της ΕΟΟΑ, προκειµένου να υπαχθούν στο υποχρεωτικό πρόγραµµα της «αέναης υποστήριξης», πρέπει σε κάθε περίπτωση να συµµετέχουν σε έναν κύκλο συνεδριών µε καθοδηγητή τον τεχνικό της πίστας, έτσι ώστε να λάβουν την ειδική ιδιαίτερη καθοδήγηση (Ε.Ι.Κ.) από αυτόν. Ο κύκλος αυτός των υποχρεωτικών συνεδριών καθορίζεται συνολικά σε τέσσερις (4) επιµέρους αυτοτελείς συνεδρίες, καθεµία των οποίων θα διαρκεί δύο (2) ώρες και θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα µεταξύ τους, χωρίς µεγάλες χρονικά αποκλείσεις. Το συνολικό κόστος συµµετοχής του κύκλου αυτού των συνεδριών ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ ( 100) και επί της ουσίας αποτελεί αµιγώς κόστος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τόσο χρήσης της πίστας αναρρίχησης, όσο και του εξοπλισµού (στο πλαίσιο της συνήθους ή µη φθοράς από τη χρήση των υλικών κ.λ.π.). Το ως άνω ποσό θα πρέπει να προκαταβάλλεται στη γραµµατεία του Συλλόγου και θα χορηγείται η σχετική απόδειξη. Ειδικότερα, ο κύκλος των ως άνω δίωρων συνεδριών, όλως ενδεικτικά θα περιλαµβάνει: i. Χρήση ζώνης, αναρριχητικού εξοπλισµού και συσκευών ασφάλισης στην πίστα αναρρίχησης, ii. Τεχνική τραβέρσας και αναρρίχηση µε σχοινί από πάνω (top rope) στην πίστα αναρρίχησης, iii. Αναρρίχηση µε σχοινί από πάνω στην πίστα αναρρίχησης, iv. Επίδειξη στην επικεφαλής αναρρίχηση στην πίστα αναρρίχησης. Η διεξαγωγή της ειδικής ιδιαίτερης καθοδήγησης από τον Τεχνικό της πίστας θα γίνεται µόνο µε ραντεβού που θα καθορίζονται µέσα στις ώρες λειτουργίες της πίστας και ώρες µεταξύ 18:00 22:00 µε µέγιστο αριθµό συµµετεχόντων τα τέσσερα (4) άτοµα, ανά οµάδα παρακολούθησης της ειδικής ιδιαίτερης καθοδήγησης. Όσα άτοµα λαµβάνουν την ειδική ιδιαίτερη καθοδήγηση από τον Τεχνικό της πίστας και µόνο για την διάρκεια της καθοδήγησης, µπορούν να χρησιµοποιούν τoν εξοπλισµό της πίστας αναρρίχησης (ζώνη αναρρίχησης, συσκευές ασφάλισης, σχοινιά, παπούτσια αναρρίχησης). Όσα άτοµα λαµβάνουν την ειδική ιδιαίτερη καθοδήγηση από τον Τεχνικό της πίστας λαµβάνουν έγγραφη «πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας», προκειµένου να κάνουν χρήση της πίστας µε την ειδική κάρτα «Δελτίο Χρήσης Αναρρίχησης Πίστας». 4. Όσοι θέλουν να εξελίξουν την αναρριχητική τους τεχνική και δεξιότητα µε καθοδηγητή τον τεχνικό της πίστας, θα µπορούν να λάβουν την ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση (Ι.Α.Κ.) από αυτόν. Η ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση θα πραγµατοποιείται στην αναρριχητική πιστά του συλλόγου µόνο µε ραντεβού και µόνο σε κατόχους του 8

9 «Δελτίου Χρήσης Αναρριχητικής Πίστας». Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων ορίζονται τα δύο άτοµα (2), ανά οµάδα παρακολούθησης, σε δίωρες (2) συνεδρίες, το κόστος συµµετοχής στο πρόγραµµα της ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση ορίζεται στα είκοσι πέντε ευρώ ( 25) το δίωρο (2) ανά άτοµο και θα πραγµατοποιούνται σε ώρες που δεν εµπλέκονται µε την κανονική ροή λειτουργίας του προγράµµατος της αναρριχητικής πίστας. Ο τεχνικός της πίστας πρέπει να ενηµερώνει τον επιτηρητή της αναρριχητικής πίστας για τον χρόνο διεξαγωγής των ιδιαίτερων ατοµικών καθοδηγήσεων. 5. Η «αέναη υποστήριξη» περιλαµβάνει καθοδήγηση των εγγεγραµµένων χρηστών της πίστας σε θέµατα όπως: i. Τεχνικές αναρρίχησης επικεφαλής στην πίστα αναρρίχησης, ii. Πτώσεις στην επικεφαλής αναρρίχηση στην πίστα αναρρίχησης, iii. Εκπόνηση προγράµµατος αναρρίχησης για κάθε συµµετέχοντα ξεχωριστά, µε βάση το επίπεδο του κάθε αναρριχητή στην πίστα αναρρίχησης, iv. Σχεδιασµός και πραγµατοποίηση προβληµάτων boulder, v. Χάραξη και πραγµατοποίηση διαδροµών για επικεφαλής αναρρίχηση, 6. Επιπλέον, ο Τεχνικός στα πλαίσια της «αέναης υποστήριξης»: i. επιβλέπει (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) τις σχοινοσυντροφιές και τους αυτόνοµους αναρριχητές που αθλούνται στην πίστα του Συλλόγου, ii. υποδεικνύει και υπενθυµίζει προς εφαρµογή (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) σε όλους τους αθλούµενους στην πίστα του Συλλόγου τους κανονισµούς ασφαλείας, iii. υποδεικνύει και υπενθυµίζει (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) σε όλους τους αθλούµενους στην πίστα του Συλλόγου την ορθή χρήση του αναρριχητικού εξοπλισµού και των τεχνικών αναρρίχησης µε ιδιαίτερη έµφαση στους αρχάριους ή σε όσους θεωρεί ότι έχουν ελλείψεις σχετικής τεχνικής κατάρτισης, iv. επιβλέπει και διευθύνει (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) τους αθλητές του Συλλόγου κατά τις καθιερωµένες τους προπονήσεις (η βασική προπόνηση των αθλητών του Συλλόγου γίνεται τις ηµέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 18:00 έως 20:00 και για τους νεαρούς αθλητές <<φυτώριο>> 16:30 18:00 τις ηµέρες Τρίτη και Πέµπτη). 7. Συντηρεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την πίστα αναρρίχησης έτσι ώστε αυτή να καθίσταται πρωτίστως ασφαλής προς όλους αλλά και λειτουργική για τον σκοπό και την αιτία που προορίζεται 8. Χαράζει διαδροµές και boulder στην πίστα αναρρίχησης και να τα ανανεώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 9. Να συνοδεύει τους αθλητές στους αγώνες. 10. Ασχολείται µε τους αγώνες που αναλαµβάνει ο Σύλλογος. 9

10 11. Ελέγχει όλους όσους εισέρχονται στην αναρριχητική πίστα προκειµένου να είναι όλοι κάτοχοι του δελτίου και να έχουν καταβάλει το απαιτούµενο κόστος χρήσης. 12. Εξασφαλίζει ότι στην πίστα αναρρίχησης τηρείται ο κανονισµός κ.λ.π. 13. Ενηµερώνει την ιστοσελίδα του Συλλόγου και τα άλλα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, σε µηνιαία βάση σχετικά µε θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της πίστας. 14. Φροντίζει, να έρχεται σε επαφή µε τους υπεύθυνους των υπολοίπων τµηµάτων, ώστε οι χρήστες τις πίστας να µετακινούνται στα τµήµατα των Σχολών Ορειβασίας, Αναρρίχησης Βράχου, Ορειβατικού Σκι και Χιονοδροµίας του Συλλόγου και ανάποδα (κυκλοφορία µελών σε όλα τα συναφή τµήµατα). 15. Οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως και προφορικώς τον Επιτηρητή της Πίστας Αναρρίχησης για όλα τα θέµατα που προκύπτουν, επιπλέον κάθε τελευταία Τετάρτη του µήνα θα παραδίδει στο Επιτηρητή ενηµερωτικό κείµενο για την εξέλιξη της πίστας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου µήνα. 16. Έχει τη δυνατότητα, εφ όσον ο ίδιος το κρίνει να αποκλείσει κάποιο µέλος του συλλόγου από τη χρήση της πίστας αναρρίχησης, εφ όσον διαπιστώνει ότι: α) δεν τηρεί τον κανονισµό του Συλλόγου και της Πίστας Αναρρίχησης, β) δεν υπακούει στις υποδείξεις αυτού προς συµµόρφωση και ασφάλεια, γ) είναι ανεπαρκής σε γνώσεις, εµπειρία και υπευθυνότητα προς τον σκοπό της χρήσης των υλικών και της αναρρίχησης εν γένει (ακόµα κι αν κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποιήσεις), δ) συµπεριφέρεται ανάρµοστα σε οποιονδήποτε, ε) δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας καθ οιονδήποτε τρόπο, στ) παρενοχλεί τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και σε κάθε περίπτωση κρίνεται ακατάλληλος προς χρήση της πίστας αναρρίχησης για οιονδήποτε λόγο, που δεν συνάδει µε την έρρυθµη και ασφαλή λειτουργία της πίστας αναρρίχησης και την κάλυψη του σκοπού χρήσης αυτής. Οι ως άνω περιπτώσεις απαριθµούνται όλως ενδεικτικά και θα δύναται ο τεχνικός της πίστας να υποβάλλει εγγράφως και αιτιολογηµένα την αναφορά του στη γραµµατεία του Συλλόγου για τον λόγο και τη βάση αποκλεισµού κάποιου συγκεκριµένου χρήστη από την πίστα αναρρίχησης. Ο τοµέας ευθύνης του Τεχνικού της Πίστας αφορά στις επιφάνειες αναρρίχησης καθώς επίσης και στις επίπεδες επιφάνειες (δάπεδα) που βρίσκονται κάτω από αυτές. Η κύρια θέση του Τεχνικού της Πίστας από την οποία ασκεί επίβλεψη στον τοµέα ευθύνης του είναι αυτή που ορίζεται από το βέλος στο επόµενο σχήµα: 10

11 Τα ασυµβίβαστα του τεχνικού της πίστας συνοψίζονται ως ακολούθως: 1. δεν επιτρέπεται η συµµετοχή του ως Εκπαιδευτής ή Συνεργαζόµενος Εκπαιδευτής σε Σχολές Αναρρίχησης Βράχου, Ορειβασίας ή Ορειβατικού Σκι που διοργανώνονται από Συλλόγους της ΕΟΟΑ µε έδρα την Αττική, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 2. δεν επιτρέπεται η εργασία του σε άλλες πίστες αναρρίχησης κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα µε έδρα την Αττική, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 3. δεν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση οργανωµένων αναρριχητικών συναντήσεων εκτός της πίστας του Συλλόγου µε άτοµα που κάνουν χρήση της πίστας του Συλλόγου, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 4. δεν επιτρέπεται η είσπραξη χρηµάτων από τρίτα άτοµα για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε παρεχόµενη υπηρεσία εντός της πίστας του Συλλόγου, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 5. δεν επιτρέπεται η διαφήµιση εταιρειών και η προώθηση προϊόντων στους χρήστες της πίστας του Συλλόγου σχετικών µε αναρρίχηση, ορειβασία ή ορειβατικό σκι, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, Οι ειδικότερες και συνολικές υποχρεώσεις καθήκοντα αυτού, θα δύνανται να προκύπτουν από την τελική σύµβαση έργου. 11

12 7.3 Φροντιστής πίστας (καθαρισµός αναρριχητικής πίστας, αποδυτήρια, τουαλέτες κ.λ.π.). Θα εργάζεται στο Σύλλογο δυνάµει σύµβασης έργου ορισµένου χρόνου. Η αµοιβή του θα προκύψει κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα απόφαση θέτει τους βασικούς άξονες λειτουργίας και χρήσης της πίστας αναρρίχησης. Σε κάθε περίπτωση, δύναται το Δ.Σ. στο εξής να ενεργήσει προς κάθε περαιτέρω απόφαση και άσκηση διοίκησης, προκειµένου να υλοποιηθεί κατά τον προσφορότερο τρόπο, προς όφελος τον µελών του Συλλόγου, αλλά και του ίδιου του Συλλόγου, πάντοτε στο πλαίσιο που ορίζει το καταστατικό του και ο νόµος. 12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α ΑΡΘΡΟ 1. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας για την εκπλήρωση των σκοπών κάθε μεγάλου αθλητικού ή/και κοινωνικού οργανισμού. Η εκπαίδευση απαιτεί και προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΝΙΣ ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.1 ικαίωµα εγγραφής στην όµιλο τένις της ΑΕΚ Τρίπολης έχουν παιδιά ηλικίας από 3.5 ετών και πάνω, ανάλογα µε τα προγράµµατα που υπάρχουν.

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 05/03/2014 Αρ. πρωτ.: 386 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/26/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ.1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Αριθμός Διακήρυξης: 620/6/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2122/100/17-7-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 69/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Οδηγός Εργασιακών Θεμάτων Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 10/09/2015 Αρ. Πρωτ. 51614 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Οκτώβριος, 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Νοέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4 1. ΙΑΚΡΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ σελ. 4 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ σελ. 6 2.1. Προϋποθέσεις ιεξαγωγής σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα