Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών."

Transcript

1 Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. 1. Διάρκεια λειτουργίας αναρριχητικής πίστας κατ έτος: Εννέα (9) µήνες το έτος (θα παραµένει κλειστή τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους). 2. Μέρες και ώρες λειτουργίας αναρριχητικής πίστας: 2.1 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από 16:00 22:00 και Τρίτη, Πέµπτη 16:30 22:00, κάθε εβδοµάδα 2.2 Για τις ηµέρες του Σαββάτου και της Κυριακής, το Δ.Σ. θα λάβει σχετική µεµονωµένη απόφαση µε βάση τις ανάγκες λειτουργίας και την πρακτική. 3. Χρήστες της πίστας αναρρίχησης: 3.1 Μέλη του Συλλόγου, καθώς και µέλη ορειβατικών συλλόγων που ανήκουν στην ΕΟΟΑ (προσκοµίζοντας την ορειβατική τους ταυτότητα ή τον Α.Μ. του συλλόγου τους), αλλά και µέλη αναγνωρισµένα από τους αντίστοιχους διεθνείς φορείς, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο αναρρίχησης βράχου αρχαρίων και άνω της ΕΟΟΑ ή άλλων σχολών που διευθύνουν εκπαιδευτές ή οδηγοί βουνού της Ε.Ο.Ο.Α. Τα µέλη αυτά, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών θα καταθέτουν επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου τους στη γραµµατεία του Συλλόγου Αθλητές αναρρίχησης του Συλλόγου. Οι αθλητές αναρρίχησης θα δύνανται να κάνουν χρήση της πίστας µόνον παρουσία τεχνικού της πίστας που θα έχει επιλεγεί από τη διοίκηση του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. Μοναδική εξαίρεση για χρήση της πίστας από αθλητές χωρίς την παρουσία του τεχνικού της πίστας θα δύναται να γίνει κατ απαίτηση του τεχνικού της πίστας για αθλητές που διακρίθηκαν σε αγώνες της ΕΟΟΑ και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) να ακολουθούν συγκεκριµένο πρόγραµµα που τους ορίζει τεχνικός για τις ηµέρες που απουσιάζει αυτός και β) θα υπογράφει και παρέχει προς τον σύλλογο για τους αθλητές αυτούς ο τεχνικός βεβαίωση ανάληψης ευθύνης ως προς την δυνατότητα χρήσης της πίστας αναρρίχησης χωρίς την παρουσία του Νεαροί Αθλητές αναρρίχησης του Συλλόγου, ηλικίας από πέντε (5) ετών µέχρι και οκτώ (8) ετών. Επιτρέπεται η χρήσης της πίστας από τους νεαρούς αυτούς αθλητές, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα είναι εφοδιασµένοι µε το δελτίο αθλητή (ταυτότητα), το οποίο θα έχει εκδοθεί από την ΕΟΟΣ και θα τελεί σε ισχύ. Θα κάνουν χρήση της πίστας µόνον παρουσία του τεχνικού της πίστας, ο οποίος και θα τους καθοδηγεί καθ όλη τη διάρκεια χρήσης. Οι νεαροί αυτοί αθλητές θα δύνανται να κάνουν χρήση της πίστας υπό την ιδιότητα του αθλητή του συλλόγου, σε «προαγωνιστικό» επίπεδο, υπό τη µορφή 1

2 «φυτωρίου» και δεν θα δύνανται να συµµετέχουν σε αγώνες (επίσηµους ή µη) µέχρι να συµπληρώσουν το όγδοο έτος της ηλικίας τους. Κατά τα λοιπά και για αυτήν την κατηγορία χρηστών της πίστας θα ισχύουν όλα τα στον παρόντα κανονισµό περιλαµβανόµενα 3.3 Εκπαιδευτές και οδηγοί βουνού της ΕΟΟΑ. 3.4 Το Δ.Σ. σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους και υπευθύνους θα δύναται κατά παρέκκλιση να παρέχει ειδική µεµονωµένη άδεια στις εξής µόνον ειδικές οµάδες κατηγορίες χρηστών της πίστας οι οποίοι θα είναι µέλη του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών [περίπτωση (α)] ή άλλων συλλόγων της ΕΟΟΑ [περίπτωση (β)] και περιορισµένες αριθµητικά οµάδες προς επίδειξη της αναρριχητικής τεχνικής [περίπτωση (γ)] και ειδικότερα: α) οµάδες εταιρειών που εκπαιδεύει ο κύριος Άρης Θεοδωρόπουλος (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.), πάντοτε υπό την επίβλεψή του και παρουσία του. β) σχολές αναρρίχησης βράχου της ΕΟΟΑ άλλων συλλόγων, πάντοτε βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση θα γίνεται µε τους προβλεπόµενους κανόνες ασφαλείας και υπό την επιτήρηση επίβλεψη υπευθύνου που πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. γ) περιορισµένες αριθµητικά οµάδες (τουλάχιστον τριών ατόµων µε µέγιστο αριθµό τα οκτώ άτοµα) για επίδειξη της αναρριχητικής τεχνικής στην πίστα αναρρίχησης. Οι επιδείξεις αυτές θα έχουν διάρκεια µέχρι δύο ωρών και θα περιλαµβάνουν την επίδειξη χρήσης του εξοπλισµού της πίστας και χρήσης µόνο των top rope σχοινιών και του αντίστοιχου τρόπου χρήσης της πίστας. Οι συµµετέχοντες θα υποβάλουν στην γραµµατεία του συλλόγου υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο και περιεχόµενο που παρέχεται από την γραµµατεία του συλλόγου) µε την οποία θα ενηµερώνονται για τους κινδύνους που εµπεριέχει η επίδειξη αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι συµµετέχοντες συλλογικά θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως από κοινού το αίτηµά τους αυτό προς το Δ.Σ. του συλλόγου προκειµένου να κριθεί αρµοδίως. Τυχόν συµµετοχές από ανήλικους θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση των κηδεµόνων τους (έντυπο και κείµενο που παρέχεται από την γραµµατεία του συλλόγου). Οι ως άνω επιδείξεις θα έχουν αυστηρά τον χαρακτήρα «γνωριµίας - επαφής» µε το άθληµα - αθλητική δραστηριότητα της αναρρίχησης, προς τον σκοπό ανάδειξης του αθλητικού πνεύµατος και ανεύρεσης τυχόν αθλητών (πάντοτε δε στο πλαίσιο των σκοπών του συλλόγου) και σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελούν δραστηριότητα πέραν των αθλητικών σκοπών του συλλόγου. Οι επιδείξεις αυτές θα πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένες ώρες και µέρες, οι οποίες δεν θα συγχέονται µε το εκάστοτε εφαρµοστέο ωράριο λειτουργίας της πίστας για τους χρήστες αυτής. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι χρήστες της πίστας αναρρίχησης υποχρεούνται να τηρούν και να συµµορφώνονται µε τον εκάστοτε κανονισµό λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης, όπως αυτός θα ισχύει κατά περίπτωση. 2

3 4. Οµαδικά τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων αναρριχητών. 4.1 Το οµαδικό τµήµα αρχαρίων αναρριχητών έχει σκοπό τη δηµιουργία οµάδας αρχαρίων που θέλουν να λαµβάνουν µέσω οµαδικού τµήµατος ειδικές γνώσεις για την εξέλιξη της αναρριχητικής τεχνικής και δεξιότητας τους µε καθοδηγητή τον τεχνικό της αναρριχητικής πίστας. Το τµήµα θα πραγµατοποιείτε στην αναρριχητική πίστα κάθε Δευτέρα από τις 20:00 µέχρι τις 22:00, µε κόστος συµµετοχής για κάλυψη εξόδων είκοσι πέντε ευρώ τον µήνα ( 25) επιπλέον του κόστους συµµετοχής τους για την βασική χρήση της αναρριχητικής πίστας. Σε καµία περίπτωση αυτό το τµήµα δεν αντικαθιστά την ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση (Ι.Α.Κ.). 4.2 Το οµαδικό τµήµα προχωρηµένων αναρριχητών έχει σκοπό τη δηµιουργία οµάδας προχωρηµένων που θέλουν να λαµβάνουν µέσω οµαδικού τµήµατος ειδικές γνώσεις για την εξέλιξη της αναρριχητικής τεχνικής και δεξιότητας τους µε καθοδηγητή τον τεχνικό της αναρριχητικής πίστας. Το τµήµα θα πραγµατοποιείτε στην αναρριχητική πίστα κάθε Τετάρτη από τις 20:00 µέχρι τις 22:00, µε κόστος συµµετοχής για κάλυψη εξόδων είκοσι πέντε ευρώ τον µήνα ( 25) επιπλέον του κόστους συµµετοχής τους για την βασική χρήση της αναρριχητικής πίστας. Σε καµία περίπτωση αυτό το τµήµα δεν αντικαθιστά την ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση (Ι.Α.Κ.). 5. Δικαιολογητικά για παροχή δελτίου: 5.1 Για την ως άνω κατηγορία 3.1, θα προσκοµίζεται: α) επικυρωµένο αντίγραφο του διπλώµατος ΕΟΟΑ ή διπλώµατος από αντίστοιχο διεθνή φορέα ή πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας, β) ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση το περιεχόµενο της οποίας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο, γ) αίτηση εθελοντικής ενασχόλησης, το περιεχόµενο της οποίας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο, δ) φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ε) φωτοαντίγραφο ορειβατικής ταυτότητας ή Α.Μ. του συλλόγου που ανήκουν και στ) 2 έγχρωµες φωτογραφίες. Θα παραλαµβάνει ειδική κάρτα «Δελτίο Χρήσης Αναρριχητικής Πίστας» από την οποία θα προκύπτει και ότι έχει καταβάλλει το κόστος για συγκεκριµένη χρονική περίοδο χρήσης. Σε κάθε περίπτωση µέλη του συλλόγου που στερούνται δίπλωµα της ΕΟΟΑ ή από αντίστοιχο διεθνή φορέα, θα δύνανται σε συνεννόηση πάντοτε µε τον τεχνικό της πίστας να λαµβάνουν έγγραφη «πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας», η οποία θα χορηγείται από τον τεχνικό της πίστας αναρρίχησης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή θα χορηγείται κατά περίπτωση σε έκαστο των µελών. 3

4 Μέλη του συλλόγου τα οποία κατέχουν ήδη το έγγραφο για την «πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας», θα δύνανται να το προσκοµίζουν (µαζί µε τα ως άνω υπολειπόµενα απαραίτητα έγγραφα), προκειµένου να κάνουν χρήση της πίστας. 5.2 Για τις ως άνω κατηγορίες και 3.2.2, θα προσκοµίζεται α) η κάρτα αθλητή/τριας της ΕΟΟΑ, β) 1 έγχρωµη Φωτογραφία και θα παραλαµβάνει την ειδική κάρτα «Δελτίο Αθλητή» από την οποία θα προκύπτει και ότι έχει καταβάλλει το κόστος για συγκεκριµένη χρονική περίοδο χρήσης. 5.3 Για την ως άνω κατηγορία 3.3, θα προσκοµίζεται α) επικυρωµένο αντίγραφο του διπλώµατος ΕΟΟΑ, β) ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, το περιεχόµενο της οποίας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο. γ) 2 έγχρωµες φωτογραφίες. Θα παραλαµβάνει ειδική κάρτα «Δελτίο Χρήσης Αναρριχητικής Πίστας» από την οποία θα προκύπτει ότι είναι εκπαιδευτής ή οδηγός βουνού. 5.4 Για τις ως άνω κατηγορίες 3.4 α) και β), θα προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή µέλους και ονοµαστική λίστα της οµάδας, η οποία θα βεβαιώνεται, θα υπογράφεται και θα υποβάλλεται στο ΔΣ από τον αρµόδιο υπεύθυνο εκπαιδευτή µε ευθύνη και επιµέλεια του ιδίου. Για την ως άνω κατηγορία 3.4 γ), θα προσκοµίζονται εγκαίρως στην γραµµατεία του συλλόγου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το αίτηµα της οµάδας αυτής προς το ΔΣ µε ονοµαστική κατάσταση των µελών της οµάδος. Οι µέρες και οι ώρες χρήσης θα καθορίζονται σε συνεννόηση µε τον Επιτηρητή και τον τεχνικό της πίστας και τυπικά θα επικυρώνονται µε απόφαση του Δ.Σ.. *Για όλα τα ανωτέρω θα τηρείται ξεχωριστό αρχείο στη γραµµατεία του Συλλόγου. 6. Κόστος συµµετοχής για κάλυψη λειτουργικών εξόδων: εξής: 6.1 Για την ως άνω κατηγορία 3.1, το κόστος συµµετοχής κατ άτοµο ορίζεται ως 1 ηµέρα, 5 1 µήνας, 30 3 µήνες, 80 4

5 6 µήνες, 150, + ένα µήνα δώρο στα οµαδικά τµήµατα Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στην γραµµατεία του συλλόγου και µόνο, από όπου θα χορηγείται σχετική απόδειξη και θα σηµειώνονται στα αντίστοιχα Δελτία Χρήσης. 6.2 Για την ως άνω κατηγορία 3.2, το κόστος θα είναι ανά αθλητή ορίζεται ως εξής: 1 µήνας, 40 (για δύο αδέλφια 70, αντί για 80) 3 µήνες, µήνες, 190 Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στην γραµµατεία του συλλόγου και µόνο, από όπου θα χορηγείται σχετική απόδειξη και θα σηµειώνονται στα αντίστοιχα Δελτία Αθλητή. 6.3 Για την ως άνω κατηγορία 3.3, δεν θα υπάρχει κόστος συµµετοχής. 6.4 Ορίζεται κατ εκτίµηση το ωριαίο λειτουργικό κόστος της πίστας και το οποίο αντιστοιχεί στο ποσόν των δέκα ευρώ ( 10). Το κόστος αυτό πρέπει να καταβάλλεται κατ ελάχιστο σε οποιαδήποτε χρήση της πίστας εκτός των περιπτώσεων 6.1, 6.2 και Για την ως άνω κατηγορία 3.4 γ), <περιορισµένες αριθµητικά οµάδες των τριών ατόµων µε µέγιστο αριθµό τα οκτώ άτοµα > προς επίδειξη της αναρριχητικής τεχνικής στην πίστα αναρρίχησης το κόστος για την χρήση της πίστας και την επίδειξη της τεχνικής αναρρίχησης ορίζεται στο συνολικό ποσό των σαράντα πέντε ευρώ ( 45) για τα τρία άτοµα και για τα επιπλέον των τριών ατόµων ορίζεται ποσό των δέκα πέντε ευρώ ( 15) ανά άτοµο µέχρι το µέγιστό αριθµό οκτώ ατόµων, το οποίο και αποτελεί ποσό για την κατ ελάχιστον κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της πίστας αναρρίχησης και της αναλογικής φθοράς εκ χρήσεως του αντίστοιχου εξοπλισµού αυτής που παρέχεται προς την κάλυψη του σκοπού της επίδειξης. 6.6 Δωρεάν χρήση πίστας δικαιούνται: α) οι αθλητές του συλλόγου που έχουν διακριθεί σε επίσηµους αγώνες µε πρόταση του τεχνικού προς το ΔΣ, β) τα µέλη του ΔΣ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, γ) εκπαιδευτές και οδηγοί βουνού της ΕΟΟΑ, δ) ο επιτηρητής της Πίστας Αναρρίχησης. ε) οποιοδήποτε άλλο µέλος του Συλλόγου, για το οποίο υπάρχει σχετική απόφαση από το Δ.Σ. προς τούτο και απαρεγκλίτως πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. 5

6 Χρήσης. Οι ανωτέρω θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση και θα παραλαµβάνουν Δελτίο Απαραίτητη προϋπόθεση για να εισέλθει κάποιος στην πίστα αναρρίχησης και να κάνει χρήση, είναι να προσκοµίσει προς επίδειξη το αντίστοιχο Δελτίο Χρήσης για όσο χρονικό διάστηµα θα κάνει χρήση της πίστας. Ο χρήστης κατά την είσοδό του θα παραδίδει το δελτίο και θα το παραλαµβάνει κατά την έξοδο, µε προσωπική του ευθύνη. 7. Άτοµα που θα εργάζονται στην αναρριχητική πίστα: 7.1 Επιτηρητής της Πίστας Αναρρίχησης. Ο επιτηρητής ασκεί την εν γένει διοικητική µέριµνα σχετικά µε την λειτουργία της πίστας αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και παρέχει τις όποιες υπηρεσίες του εθελοντικά και χωρίς µισθό ή οικονοµικές απολαβές. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά: α. Επιβεβαιώνει περιοδικά ότι εφαρµόζονται στο ακέραιο οι εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν καθ οιονδήποτε τρόπο την πίστα αναρρίχησης και την εφαρµογή του σχετικού κανονισµού. β. Δύναται να κάνει απλές συστάσεις στα άτοµα που απασχολούνται στην πίστα αναρρίχησης, σχετικά µε την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της πίστας αναρρίχησης, εφ όσον δεν αντικρούουν στη βούληση που συνάγεται από τα ορισθέντα εκ των αποφάσεων του Δ.Σ.. Σε καµία περίπτωση, δια των ενεργειών του ή τυχόν παραλείψεών του, δεν εµπλέκεται µε τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη που φέρει ο εκάστοτε τεχνικός, συντηρητής, χαράκτης και φροντιστής της πίστας αναρρίχησης. γ. Συνεργάζεται µε τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου, τα οποία και ενηµερώνει κατά την κρίση του, σχετικά µε την οµαλή και ορθή λειτουργία της πίστας αναρριχητικής, αλλά και τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν, ή τυχόν παράπονα που εκφράζονται από τους χρήστες/µέλη του συλλόγου ή και τους αθλητές, ακόµα και τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του Συλλόγου. δ. Προβαίνει κατά την απόλυτη κρίση του σε αιτιολογηµένη αναφορά/έκθεση προς το Δ.Σ., στην οποία καταγράφει ή περιγράφει προτεινόµενες λύσεις επί τυχόν ζητηµάτων που προκύπτουν, αλλά και τυχόν παρατηρήσεις επί των αποφάσεων του Δ.Σ. προκειµένου να εφαρµοστούν κατά τον βέλτιστο τρόπο σε πρακτικό επίπεδο. ε. Θα δύναται να κάνει έρευνα αγοράς και αντίστοιχα να λαµβάνει και αξιολογεί προσφορές για την ανανέωση του εξοπλισµού της πίστας αναρρίχησης, πάντοτε σε 6

7 συνεννόηση µε τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου, προς τα οποία θα υποβάλλει σχετική αναφορά ενηµέρωση πριν από κάθε ενέργεια. στ. Είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και φύλαξη των εντύπων που συλλέγονται στο «κυτίο» µε τα σχόλια χρηστών που τηρείται στην πίστα αναρρίχησης και την ενηµέρωση των διοικητικών οργάνων του Συλλόγου επί των αναγραφέντων σε αυτά. ζ) Είναι αποδέκτης παντός αιτήµατος που αφορά την πίστα προερχοµένου είτε εντός είτε εκτός του Συλλόγου. Διευκρινίζεται ότι ως επιτηρητής µε αµιγώς διοικητικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, ουδεµία ευθύνη φέρει ή δύναται να φέρει σχετικά µε την ασφάλεια της πίστας αναρρίχησης, την εκγύµναση των αθλητών, την επίβλεψη των χρηστών/µελών, την άσκηση εργασίας των υπαλλήλων ή συνεργατών του Συλλόγου, καθ όσον τα εν γένει καθήκοντά του περιορίζονται µόνο στον περιοδικό έλεγχο εφαρµογής των αποφάσεων του Δ.Σ. και στην αντιµετώπιση τυχόν ζητηµάτων ή αποριών σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης. Ως εκ τούτου, ουδεµία απολύτως ευθύνη φέρει ή δύναται να φέρει και σε περίπτωση που οι υπάλληλοι, συνεργάτες ή και όσοι απασχολούνται στην πίστα αναρρίχησης, εκτελέσουν πληµµελώς ή και αµελώς τα καθήκοντά τους, προκαλώντας καθ οιονδήποτε τρόπο ατύχηµα ή τραυµατισµό από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 7.2 Τεχνικός της Πίστας Αναρρίχησης (επιβλέπων και συνοδός των αθλητών του Συλλόγου συντηρητής πίστας αναρρίχησης χαράκτης αναρριχητικών διαδροµών και boulder). Θα εργάζεται στο Σύλλογο δυνάµει σύµβασης έργου. Οι επιµέρους όροι και προϋποθέσεις συνεργασίας που θα αποτυπώνονται στην ως άνω σύµβαση θα προκύπτει µετά από απόφαση του Δ.Σ. κατά περίπτωση. Οι υποχρεώσεις και καθήκοντά του στο πλαίσιο των καθηκόντων είναι ενδεικτικά οι εξής: 1. Εφαρµόζει το πρόγραµµα «αέναης υποστήριξης 1» του ΕΟΣ Αχαρνών (κατά πλήρη αντιστοιχία µε τις Σχολές του ΕΟΣ Αχαρνών), σε όσους κάνουν χρήση της πίστας του Συλλόγου. Η «αέναη υποστήριξη» αφορά σε συνεχή, ανελλιπή και επισταµένη υποστήριξη όλων όσων κάνουν χρήση της πίστας. 2. Το πρόγραµµα της «αέναης υποστήριξης» παρέχεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες της πίστας που είναι κάτοχοι Διπλώµατος Αναρρίχησης Βράχου της ΕΟΟΑ. 1 perpetual support 7

8 3. Όσοι δεν είναι κάτοχοι Διπλώµατος Αναρρίχησης Βράχου της ΕΟΟΑ, προκειµένου να υπαχθούν στο υποχρεωτικό πρόγραµµα της «αέναης υποστήριξης», πρέπει σε κάθε περίπτωση να συµµετέχουν σε έναν κύκλο συνεδριών µε καθοδηγητή τον τεχνικό της πίστας, έτσι ώστε να λάβουν την ειδική ιδιαίτερη καθοδήγηση (Ε.Ι.Κ.) από αυτόν. Ο κύκλος αυτός των υποχρεωτικών συνεδριών καθορίζεται συνολικά σε τέσσερις (4) επιµέρους αυτοτελείς συνεδρίες, καθεµία των οποίων θα διαρκεί δύο (2) ώρες και θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα µεταξύ τους, χωρίς µεγάλες χρονικά αποκλείσεις. Το συνολικό κόστος συµµετοχής του κύκλου αυτού των συνεδριών ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ ( 100) και επί της ουσίας αποτελεί αµιγώς κόστος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τόσο χρήσης της πίστας αναρρίχησης, όσο και του εξοπλισµού (στο πλαίσιο της συνήθους ή µη φθοράς από τη χρήση των υλικών κ.λ.π.). Το ως άνω ποσό θα πρέπει να προκαταβάλλεται στη γραµµατεία του Συλλόγου και θα χορηγείται η σχετική απόδειξη. Ειδικότερα, ο κύκλος των ως άνω δίωρων συνεδριών, όλως ενδεικτικά θα περιλαµβάνει: i. Χρήση ζώνης, αναρριχητικού εξοπλισµού και συσκευών ασφάλισης στην πίστα αναρρίχησης, ii. Τεχνική τραβέρσας και αναρρίχηση µε σχοινί από πάνω (top rope) στην πίστα αναρρίχησης, iii. Αναρρίχηση µε σχοινί από πάνω στην πίστα αναρρίχησης, iv. Επίδειξη στην επικεφαλής αναρρίχηση στην πίστα αναρρίχησης. Η διεξαγωγή της ειδικής ιδιαίτερης καθοδήγησης από τον Τεχνικό της πίστας θα γίνεται µόνο µε ραντεβού που θα καθορίζονται µέσα στις ώρες λειτουργίες της πίστας και ώρες µεταξύ 18:00 22:00 µε µέγιστο αριθµό συµµετεχόντων τα τέσσερα (4) άτοµα, ανά οµάδα παρακολούθησης της ειδικής ιδιαίτερης καθοδήγησης. Όσα άτοµα λαµβάνουν την ειδική ιδιαίτερη καθοδήγηση από τον Τεχνικό της πίστας και µόνο για την διάρκεια της καθοδήγησης, µπορούν να χρησιµοποιούν τoν εξοπλισµό της πίστας αναρρίχησης (ζώνη αναρρίχησης, συσκευές ασφάλισης, σχοινιά, παπούτσια αναρρίχησης). Όσα άτοµα λαµβάνουν την ειδική ιδιαίτερη καθοδήγηση από τον Τεχνικό της πίστας λαµβάνουν έγγραφη «πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας», προκειµένου να κάνουν χρήση της πίστας µε την ειδική κάρτα «Δελτίο Χρήσης Αναρρίχησης Πίστας». 4. Όσοι θέλουν να εξελίξουν την αναρριχητική τους τεχνική και δεξιότητα µε καθοδηγητή τον τεχνικό της πίστας, θα µπορούν να λάβουν την ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση (Ι.Α.Κ.) από αυτόν. Η ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση θα πραγµατοποιείται στην αναρριχητική πιστά του συλλόγου µόνο µε ραντεβού και µόνο σε κατόχους του 8

9 «Δελτίου Χρήσης Αναρριχητικής Πίστας». Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων ορίζονται τα δύο άτοµα (2), ανά οµάδα παρακολούθησης, σε δίωρες (2) συνεδρίες, το κόστος συµµετοχής στο πρόγραµµα της ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση ορίζεται στα είκοσι πέντε ευρώ ( 25) το δίωρο (2) ανά άτοµο και θα πραγµατοποιούνται σε ώρες που δεν εµπλέκονται µε την κανονική ροή λειτουργίας του προγράµµατος της αναρριχητικής πίστας. Ο τεχνικός της πίστας πρέπει να ενηµερώνει τον επιτηρητή της αναρριχητικής πίστας για τον χρόνο διεξαγωγής των ιδιαίτερων ατοµικών καθοδηγήσεων. 5. Η «αέναη υποστήριξη» περιλαµβάνει καθοδήγηση των εγγεγραµµένων χρηστών της πίστας σε θέµατα όπως: i. Τεχνικές αναρρίχησης επικεφαλής στην πίστα αναρρίχησης, ii. Πτώσεις στην επικεφαλής αναρρίχηση στην πίστα αναρρίχησης, iii. Εκπόνηση προγράµµατος αναρρίχησης για κάθε συµµετέχοντα ξεχωριστά, µε βάση το επίπεδο του κάθε αναρριχητή στην πίστα αναρρίχησης, iv. Σχεδιασµός και πραγµατοποίηση προβληµάτων boulder, v. Χάραξη και πραγµατοποίηση διαδροµών για επικεφαλής αναρρίχηση, 6. Επιπλέον, ο Τεχνικός στα πλαίσια της «αέναης υποστήριξης»: i. επιβλέπει (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) τις σχοινοσυντροφιές και τους αυτόνοµους αναρριχητές που αθλούνται στην πίστα του Συλλόγου, ii. υποδεικνύει και υπενθυµίζει προς εφαρµογή (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) σε όλους τους αθλούµενους στην πίστα του Συλλόγου τους κανονισµούς ασφαλείας, iii. υποδεικνύει και υπενθυµίζει (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) σε όλους τους αθλούµενους στην πίστα του Συλλόγου την ορθή χρήση του αναρριχητικού εξοπλισµού και των τεχνικών αναρρίχησης µε ιδιαίτερη έµφαση στους αρχάριους ή σε όσους θεωρεί ότι έχουν ελλείψεις σχετικής τεχνικής κατάρτισης, iv. επιβλέπει και διευθύνει (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) τους αθλητές του Συλλόγου κατά τις καθιερωµένες τους προπονήσεις (η βασική προπόνηση των αθλητών του Συλλόγου γίνεται τις ηµέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 18:00 έως 20:00 και για τους νεαρούς αθλητές <<φυτώριο>> 16:30 18:00 τις ηµέρες Τρίτη και Πέµπτη). 7. Συντηρεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την πίστα αναρρίχησης έτσι ώστε αυτή να καθίσταται πρωτίστως ασφαλής προς όλους αλλά και λειτουργική για τον σκοπό και την αιτία που προορίζεται 8. Χαράζει διαδροµές και boulder στην πίστα αναρρίχησης και να τα ανανεώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 9. Να συνοδεύει τους αθλητές στους αγώνες. 10. Ασχολείται µε τους αγώνες που αναλαµβάνει ο Σύλλογος. 9

10 11. Ελέγχει όλους όσους εισέρχονται στην αναρριχητική πίστα προκειµένου να είναι όλοι κάτοχοι του δελτίου και να έχουν καταβάλει το απαιτούµενο κόστος χρήσης. 12. Εξασφαλίζει ότι στην πίστα αναρρίχησης τηρείται ο κανονισµός κ.λ.π. 13. Ενηµερώνει την ιστοσελίδα του Συλλόγου και τα άλλα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, σε µηνιαία βάση σχετικά µε θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της πίστας. 14. Φροντίζει, να έρχεται σε επαφή µε τους υπεύθυνους των υπολοίπων τµηµάτων, ώστε οι χρήστες τις πίστας να µετακινούνται στα τµήµατα των Σχολών Ορειβασίας, Αναρρίχησης Βράχου, Ορειβατικού Σκι και Χιονοδροµίας του Συλλόγου και ανάποδα (κυκλοφορία µελών σε όλα τα συναφή τµήµατα). 15. Οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως και προφορικώς τον Επιτηρητή της Πίστας Αναρρίχησης για όλα τα θέµατα που προκύπτουν, επιπλέον κάθε τελευταία Τετάρτη του µήνα θα παραδίδει στο Επιτηρητή ενηµερωτικό κείµενο για την εξέλιξη της πίστας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου µήνα. 16. Έχει τη δυνατότητα, εφ όσον ο ίδιος το κρίνει να αποκλείσει κάποιο µέλος του συλλόγου από τη χρήση της πίστας αναρρίχησης, εφ όσον διαπιστώνει ότι: α) δεν τηρεί τον κανονισµό του Συλλόγου και της Πίστας Αναρρίχησης, β) δεν υπακούει στις υποδείξεις αυτού προς συµµόρφωση και ασφάλεια, γ) είναι ανεπαρκής σε γνώσεις, εµπειρία και υπευθυνότητα προς τον σκοπό της χρήσης των υλικών και της αναρρίχησης εν γένει (ακόµα κι αν κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποιήσεις), δ) συµπεριφέρεται ανάρµοστα σε οποιονδήποτε, ε) δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας καθ οιονδήποτε τρόπο, στ) παρενοχλεί τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και σε κάθε περίπτωση κρίνεται ακατάλληλος προς χρήση της πίστας αναρρίχησης για οιονδήποτε λόγο, που δεν συνάδει µε την έρρυθµη και ασφαλή λειτουργία της πίστας αναρρίχησης και την κάλυψη του σκοπού χρήσης αυτής. Οι ως άνω περιπτώσεις απαριθµούνται όλως ενδεικτικά και θα δύναται ο τεχνικός της πίστας να υποβάλλει εγγράφως και αιτιολογηµένα την αναφορά του στη γραµµατεία του Συλλόγου για τον λόγο και τη βάση αποκλεισµού κάποιου συγκεκριµένου χρήστη από την πίστα αναρρίχησης. Ο τοµέας ευθύνης του Τεχνικού της Πίστας αφορά στις επιφάνειες αναρρίχησης καθώς επίσης και στις επίπεδες επιφάνειες (δάπεδα) που βρίσκονται κάτω από αυτές. Η κύρια θέση του Τεχνικού της Πίστας από την οποία ασκεί επίβλεψη στον τοµέα ευθύνης του είναι αυτή που ορίζεται από το βέλος στο επόµενο σχήµα: 10

11 Τα ασυµβίβαστα του τεχνικού της πίστας συνοψίζονται ως ακολούθως: 1. δεν επιτρέπεται η συµµετοχή του ως Εκπαιδευτής ή Συνεργαζόµενος Εκπαιδευτής σε Σχολές Αναρρίχησης Βράχου, Ορειβασίας ή Ορειβατικού Σκι που διοργανώνονται από Συλλόγους της ΕΟΟΑ µε έδρα την Αττική, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 2. δεν επιτρέπεται η εργασία του σε άλλες πίστες αναρρίχησης κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα µε έδρα την Αττική, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 3. δεν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση οργανωµένων αναρριχητικών συναντήσεων εκτός της πίστας του Συλλόγου µε άτοµα που κάνουν χρήση της πίστας του Συλλόγου, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 4. δεν επιτρέπεται η είσπραξη χρηµάτων από τρίτα άτοµα για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε παρεχόµενη υπηρεσία εντός της πίστας του Συλλόγου, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 5. δεν επιτρέπεται η διαφήµιση εταιρειών και η προώθηση προϊόντων στους χρήστες της πίστας του Συλλόγου σχετικών µε αναρρίχηση, ορειβασία ή ορειβατικό σκι, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, Οι ειδικότερες και συνολικές υποχρεώσεις καθήκοντα αυτού, θα δύνανται να προκύπτουν από την τελική σύµβαση έργου. 11

12 7.3 Φροντιστής πίστας (καθαρισµός αναρριχητικής πίστας, αποδυτήρια, τουαλέτες κ.λ.π.). Θα εργάζεται στο Σύλλογο δυνάµει σύµβασης έργου ορισµένου χρόνου. Η αµοιβή του θα προκύψει κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα απόφαση θέτει τους βασικούς άξονες λειτουργίας και χρήσης της πίστας αναρρίχησης. Σε κάθε περίπτωση, δύναται το Δ.Σ. στο εξής να ενεργήσει προς κάθε περαιτέρω απόφαση και άσκηση διοίκησης, προκειµένου να υλοποιηθεί κατά τον προσφορότερο τρόπο, προς όφελος τον µελών του Συλλόγου, αλλά και του ίδιου του Συλλόγου, πάντοτε στο πλαίσιο που ορίζει το καταστατικό του και ο νόµος. 12

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α ΑΡΘΡΟ 1. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας για την εκπλήρωση των σκοπών κάθε μεγάλου αθλητικού ή/και κοινωνικού οργανισμού. Η εκπαίδευση απαιτεί και προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015

ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 Ο ΕΟΣ Αθηνών προκηρύσσει την οργάνωση Σχολής Ορειβατικού Σκι για το χειµώνα 2015. Συνεχίζοντας την πλούσια και πρωτοπόρα στον ελλαδικό χώρο παράδοση στην ορειβασία και την χιονοδροµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013 ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΝΙΣ ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.1 ικαίωµα εγγραφής στην όµιλο τένις της ΑΕΚ Τρίπολης έχουν παιδιά ηλικίας από 3.5 ετών και πάνω, ανάλογα µε τα προγράµµατα που υπάρχουν.

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

22 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 19 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ «ΑΘ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ» Α ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ OPEN ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

22 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 19 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ «ΑΘ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ» Α ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ OPEN ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΑΛΘ MOUNTAINEERING & CLIMBING CLUB OF THESSALONIKI - OALTH Αθλητικός σύλλογος - έτος ίδρυσης 1977 Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2011 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 1 η Ημερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού Αμαξοδήγησης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ Το Κ.Ε.Κ. Α.Ε. σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ πρόκειται να υλοποιήσει στην Αθήνα,το παρακατω πρόγραμμα ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 20 100 τους μέχρι 28/05/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Προσοχή: τo αρχείo μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Γυµναστήριο Παπάγου (Κέντρο Νεότητας Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου)

Γυµναστήριο Παπάγου (Κέντρο Νεότητας Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ( ΟΠΑΠ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4-6 & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ 03 ΤΕΥΧΟΣ 2011 Ψηφιακό το 2012 για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3 Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία Αγάπης και Προσφοοράς Γέροντας Παΐσιος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων μετά Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας

Κοινωνία Αγάπης και Προσφοοράς Γέροντας Παΐσιος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων μετά Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας Κοινωνία Αγάπης και Προσφοράς Γέρονταςς Παΐσιος Μεγ. Αλεξάνδρου 99 Τ.Θ: 305, Τρίλοφος (Θεσσαλονίκη), 57500 Τηλ.: 23920 66106, 697 2084 377 E Mail: info@gerontaspaisios.gr Web: http://gerontaspaisios.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα