Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών."

Transcript

1 Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. 1. Διάρκεια λειτουργίας αναρριχητικής πίστας κατ έτος: Εννέα (9) µήνες το έτος (θα παραµένει κλειστή τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους). 2. Μέρες και ώρες λειτουργίας αναρριχητικής πίστας: 2.1 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από 16:00 22:00 και Τρίτη, Πέµπτη 16:30 22:00, κάθε εβδοµάδα 2.2 Για τις ηµέρες του Σαββάτου και της Κυριακής, το Δ.Σ. θα λάβει σχετική µεµονωµένη απόφαση µε βάση τις ανάγκες λειτουργίας και την πρακτική. 3. Χρήστες της πίστας αναρρίχησης: 3.1 Μέλη του Συλλόγου, καθώς και µέλη ορειβατικών συλλόγων που ανήκουν στην ΕΟΟΑ (προσκοµίζοντας την ορειβατική τους ταυτότητα ή τον Α.Μ. του συλλόγου τους), αλλά και µέλη αναγνωρισµένα από τους αντίστοιχους διεθνείς φορείς, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο αναρρίχησης βράχου αρχαρίων και άνω της ΕΟΟΑ ή άλλων σχολών που διευθύνουν εκπαιδευτές ή οδηγοί βουνού της Ε.Ο.Ο.Α. Τα µέλη αυτά, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών θα καταθέτουν επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου τους στη γραµµατεία του Συλλόγου Αθλητές αναρρίχησης του Συλλόγου. Οι αθλητές αναρρίχησης θα δύνανται να κάνουν χρήση της πίστας µόνον παρουσία τεχνικού της πίστας που θα έχει επιλεγεί από τη διοίκηση του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. Μοναδική εξαίρεση για χρήση της πίστας από αθλητές χωρίς την παρουσία του τεχνικού της πίστας θα δύναται να γίνει κατ απαίτηση του τεχνικού της πίστας για αθλητές που διακρίθηκαν σε αγώνες της ΕΟΟΑ και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) να ακολουθούν συγκεκριµένο πρόγραµµα που τους ορίζει τεχνικός για τις ηµέρες που απουσιάζει αυτός και β) θα υπογράφει και παρέχει προς τον σύλλογο για τους αθλητές αυτούς ο τεχνικός βεβαίωση ανάληψης ευθύνης ως προς την δυνατότητα χρήσης της πίστας αναρρίχησης χωρίς την παρουσία του Νεαροί Αθλητές αναρρίχησης του Συλλόγου, ηλικίας από πέντε (5) ετών µέχρι και οκτώ (8) ετών. Επιτρέπεται η χρήσης της πίστας από τους νεαρούς αυτούς αθλητές, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα είναι εφοδιασµένοι µε το δελτίο αθλητή (ταυτότητα), το οποίο θα έχει εκδοθεί από την ΕΟΟΣ και θα τελεί σε ισχύ. Θα κάνουν χρήση της πίστας µόνον παρουσία του τεχνικού της πίστας, ο οποίος και θα τους καθοδηγεί καθ όλη τη διάρκεια χρήσης. Οι νεαροί αυτοί αθλητές θα δύνανται να κάνουν χρήση της πίστας υπό την ιδιότητα του αθλητή του συλλόγου, σε «προαγωνιστικό» επίπεδο, υπό τη µορφή 1

2 «φυτωρίου» και δεν θα δύνανται να συµµετέχουν σε αγώνες (επίσηµους ή µη) µέχρι να συµπληρώσουν το όγδοο έτος της ηλικίας τους. Κατά τα λοιπά και για αυτήν την κατηγορία χρηστών της πίστας θα ισχύουν όλα τα στον παρόντα κανονισµό περιλαµβανόµενα 3.3 Εκπαιδευτές και οδηγοί βουνού της ΕΟΟΑ. 3.4 Το Δ.Σ. σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους και υπευθύνους θα δύναται κατά παρέκκλιση να παρέχει ειδική µεµονωµένη άδεια στις εξής µόνον ειδικές οµάδες κατηγορίες χρηστών της πίστας οι οποίοι θα είναι µέλη του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών [περίπτωση (α)] ή άλλων συλλόγων της ΕΟΟΑ [περίπτωση (β)] και περιορισµένες αριθµητικά οµάδες προς επίδειξη της αναρριχητικής τεχνικής [περίπτωση (γ)] και ειδικότερα: α) οµάδες εταιρειών που εκπαιδεύει ο κύριος Άρης Θεοδωρόπουλος (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.), πάντοτε υπό την επίβλεψή του και παρουσία του. β) σχολές αναρρίχησης βράχου της ΕΟΟΑ άλλων συλλόγων, πάντοτε βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση θα γίνεται µε τους προβλεπόµενους κανόνες ασφαλείας και υπό την επιτήρηση επίβλεψη υπευθύνου που πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. γ) περιορισµένες αριθµητικά οµάδες (τουλάχιστον τριών ατόµων µε µέγιστο αριθµό τα οκτώ άτοµα) για επίδειξη της αναρριχητικής τεχνικής στην πίστα αναρρίχησης. Οι επιδείξεις αυτές θα έχουν διάρκεια µέχρι δύο ωρών και θα περιλαµβάνουν την επίδειξη χρήσης του εξοπλισµού της πίστας και χρήσης µόνο των top rope σχοινιών και του αντίστοιχου τρόπου χρήσης της πίστας. Οι συµµετέχοντες θα υποβάλουν στην γραµµατεία του συλλόγου υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο και περιεχόµενο που παρέχεται από την γραµµατεία του συλλόγου) µε την οποία θα ενηµερώνονται για τους κινδύνους που εµπεριέχει η επίδειξη αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι συµµετέχοντες συλλογικά θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως από κοινού το αίτηµά τους αυτό προς το Δ.Σ. του συλλόγου προκειµένου να κριθεί αρµοδίως. Τυχόν συµµετοχές από ανήλικους θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση των κηδεµόνων τους (έντυπο και κείµενο που παρέχεται από την γραµµατεία του συλλόγου). Οι ως άνω επιδείξεις θα έχουν αυστηρά τον χαρακτήρα «γνωριµίας - επαφής» µε το άθληµα - αθλητική δραστηριότητα της αναρρίχησης, προς τον σκοπό ανάδειξης του αθλητικού πνεύµατος και ανεύρεσης τυχόν αθλητών (πάντοτε δε στο πλαίσιο των σκοπών του συλλόγου) και σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελούν δραστηριότητα πέραν των αθλητικών σκοπών του συλλόγου. Οι επιδείξεις αυτές θα πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένες ώρες και µέρες, οι οποίες δεν θα συγχέονται µε το εκάστοτε εφαρµοστέο ωράριο λειτουργίας της πίστας για τους χρήστες αυτής. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι χρήστες της πίστας αναρρίχησης υποχρεούνται να τηρούν και να συµµορφώνονται µε τον εκάστοτε κανονισµό λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης, όπως αυτός θα ισχύει κατά περίπτωση. 2

3 4. Οµαδικά τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων αναρριχητών. 4.1 Το οµαδικό τµήµα αρχαρίων αναρριχητών έχει σκοπό τη δηµιουργία οµάδας αρχαρίων που θέλουν να λαµβάνουν µέσω οµαδικού τµήµατος ειδικές γνώσεις για την εξέλιξη της αναρριχητικής τεχνικής και δεξιότητας τους µε καθοδηγητή τον τεχνικό της αναρριχητικής πίστας. Το τµήµα θα πραγµατοποιείτε στην αναρριχητική πίστα κάθε Δευτέρα από τις 20:00 µέχρι τις 22:00, µε κόστος συµµετοχής για κάλυψη εξόδων είκοσι πέντε ευρώ τον µήνα ( 25) επιπλέον του κόστους συµµετοχής τους για την βασική χρήση της αναρριχητικής πίστας. Σε καµία περίπτωση αυτό το τµήµα δεν αντικαθιστά την ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση (Ι.Α.Κ.). 4.2 Το οµαδικό τµήµα προχωρηµένων αναρριχητών έχει σκοπό τη δηµιουργία οµάδας προχωρηµένων που θέλουν να λαµβάνουν µέσω οµαδικού τµήµατος ειδικές γνώσεις για την εξέλιξη της αναρριχητικής τεχνικής και δεξιότητας τους µε καθοδηγητή τον τεχνικό της αναρριχητικής πίστας. Το τµήµα θα πραγµατοποιείτε στην αναρριχητική πίστα κάθε Τετάρτη από τις 20:00 µέχρι τις 22:00, µε κόστος συµµετοχής για κάλυψη εξόδων είκοσι πέντε ευρώ τον µήνα ( 25) επιπλέον του κόστους συµµετοχής τους για την βασική χρήση της αναρριχητικής πίστας. Σε καµία περίπτωση αυτό το τµήµα δεν αντικαθιστά την ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση (Ι.Α.Κ.). 5. Δικαιολογητικά για παροχή δελτίου: 5.1 Για την ως άνω κατηγορία 3.1, θα προσκοµίζεται: α) επικυρωµένο αντίγραφο του διπλώµατος ΕΟΟΑ ή διπλώµατος από αντίστοιχο διεθνή φορέα ή πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας, β) ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση το περιεχόµενο της οποίας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο, γ) αίτηση εθελοντικής ενασχόλησης, το περιεχόµενο της οποίας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο, δ) φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ε) φωτοαντίγραφο ορειβατικής ταυτότητας ή Α.Μ. του συλλόγου που ανήκουν και στ) 2 έγχρωµες φωτογραφίες. Θα παραλαµβάνει ειδική κάρτα «Δελτίο Χρήσης Αναρριχητικής Πίστας» από την οποία θα προκύπτει και ότι έχει καταβάλλει το κόστος για συγκεκριµένη χρονική περίοδο χρήσης. Σε κάθε περίπτωση µέλη του συλλόγου που στερούνται δίπλωµα της ΕΟΟΑ ή από αντίστοιχο διεθνή φορέα, θα δύνανται σε συνεννόηση πάντοτε µε τον τεχνικό της πίστας να λαµβάνουν έγγραφη «πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας», η οποία θα χορηγείται από τον τεχνικό της πίστας αναρρίχησης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή θα χορηγείται κατά περίπτωση σε έκαστο των µελών. 3

4 Μέλη του συλλόγου τα οποία κατέχουν ήδη το έγγραφο για την «πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας», θα δύνανται να το προσκοµίζουν (µαζί µε τα ως άνω υπολειπόµενα απαραίτητα έγγραφα), προκειµένου να κάνουν χρήση της πίστας. 5.2 Για τις ως άνω κατηγορίες και 3.2.2, θα προσκοµίζεται α) η κάρτα αθλητή/τριας της ΕΟΟΑ, β) 1 έγχρωµη Φωτογραφία και θα παραλαµβάνει την ειδική κάρτα «Δελτίο Αθλητή» από την οποία θα προκύπτει και ότι έχει καταβάλλει το κόστος για συγκεκριµένη χρονική περίοδο χρήσης. 5.3 Για την ως άνω κατηγορία 3.3, θα προσκοµίζεται α) επικυρωµένο αντίγραφο του διπλώµατος ΕΟΟΑ, β) ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, το περιεχόµενο της οποίας θα υποδεικνύεται από τον Σύλλογο. γ) 2 έγχρωµες φωτογραφίες. Θα παραλαµβάνει ειδική κάρτα «Δελτίο Χρήσης Αναρριχητικής Πίστας» από την οποία θα προκύπτει ότι είναι εκπαιδευτής ή οδηγός βουνού. 5.4 Για τις ως άνω κατηγορίες 3.4 α) και β), θα προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή µέλους και ονοµαστική λίστα της οµάδας, η οποία θα βεβαιώνεται, θα υπογράφεται και θα υποβάλλεται στο ΔΣ από τον αρµόδιο υπεύθυνο εκπαιδευτή µε ευθύνη και επιµέλεια του ιδίου. Για την ως άνω κατηγορία 3.4 γ), θα προσκοµίζονται εγκαίρως στην γραµµατεία του συλλόγου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το αίτηµα της οµάδας αυτής προς το ΔΣ µε ονοµαστική κατάσταση των µελών της οµάδος. Οι µέρες και οι ώρες χρήσης θα καθορίζονται σε συνεννόηση µε τον Επιτηρητή και τον τεχνικό της πίστας και τυπικά θα επικυρώνονται µε απόφαση του Δ.Σ.. *Για όλα τα ανωτέρω θα τηρείται ξεχωριστό αρχείο στη γραµµατεία του Συλλόγου. 6. Κόστος συµµετοχής για κάλυψη λειτουργικών εξόδων: εξής: 6.1 Για την ως άνω κατηγορία 3.1, το κόστος συµµετοχής κατ άτοµο ορίζεται ως 1 ηµέρα, 5 1 µήνας, 30 3 µήνες, 80 4

5 6 µήνες, 150, + ένα µήνα δώρο στα οµαδικά τµήµατα Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στην γραµµατεία του συλλόγου και µόνο, από όπου θα χορηγείται σχετική απόδειξη και θα σηµειώνονται στα αντίστοιχα Δελτία Χρήσης. 6.2 Για την ως άνω κατηγορία 3.2, το κόστος θα είναι ανά αθλητή ορίζεται ως εξής: 1 µήνας, 40 (για δύο αδέλφια 70, αντί για 80) 3 µήνες, µήνες, 190 Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στην γραµµατεία του συλλόγου και µόνο, από όπου θα χορηγείται σχετική απόδειξη και θα σηµειώνονται στα αντίστοιχα Δελτία Αθλητή. 6.3 Για την ως άνω κατηγορία 3.3, δεν θα υπάρχει κόστος συµµετοχής. 6.4 Ορίζεται κατ εκτίµηση το ωριαίο λειτουργικό κόστος της πίστας και το οποίο αντιστοιχεί στο ποσόν των δέκα ευρώ ( 10). Το κόστος αυτό πρέπει να καταβάλλεται κατ ελάχιστο σε οποιαδήποτε χρήση της πίστας εκτός των περιπτώσεων 6.1, 6.2 και Για την ως άνω κατηγορία 3.4 γ), <περιορισµένες αριθµητικά οµάδες των τριών ατόµων µε µέγιστο αριθµό τα οκτώ άτοµα > προς επίδειξη της αναρριχητικής τεχνικής στην πίστα αναρρίχησης το κόστος για την χρήση της πίστας και την επίδειξη της τεχνικής αναρρίχησης ορίζεται στο συνολικό ποσό των σαράντα πέντε ευρώ ( 45) για τα τρία άτοµα και για τα επιπλέον των τριών ατόµων ορίζεται ποσό των δέκα πέντε ευρώ ( 15) ανά άτοµο µέχρι το µέγιστό αριθµό οκτώ ατόµων, το οποίο και αποτελεί ποσό για την κατ ελάχιστον κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της πίστας αναρρίχησης και της αναλογικής φθοράς εκ χρήσεως του αντίστοιχου εξοπλισµού αυτής που παρέχεται προς την κάλυψη του σκοπού της επίδειξης. 6.6 Δωρεάν χρήση πίστας δικαιούνται: α) οι αθλητές του συλλόγου που έχουν διακριθεί σε επίσηµους αγώνες µε πρόταση του τεχνικού προς το ΔΣ, β) τα µέλη του ΔΣ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, γ) εκπαιδευτές και οδηγοί βουνού της ΕΟΟΑ, δ) ο επιτηρητής της Πίστας Αναρρίχησης. ε) οποιοδήποτε άλλο µέλος του Συλλόγου, για το οποίο υπάρχει σχετική απόφαση από το Δ.Σ. προς τούτο και απαρεγκλίτως πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. 5

6 Χρήσης. Οι ανωτέρω θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση και θα παραλαµβάνουν Δελτίο Απαραίτητη προϋπόθεση για να εισέλθει κάποιος στην πίστα αναρρίχησης και να κάνει χρήση, είναι να προσκοµίσει προς επίδειξη το αντίστοιχο Δελτίο Χρήσης για όσο χρονικό διάστηµα θα κάνει χρήση της πίστας. Ο χρήστης κατά την είσοδό του θα παραδίδει το δελτίο και θα το παραλαµβάνει κατά την έξοδο, µε προσωπική του ευθύνη. 7. Άτοµα που θα εργάζονται στην αναρριχητική πίστα: 7.1 Επιτηρητής της Πίστας Αναρρίχησης. Ο επιτηρητής ασκεί την εν γένει διοικητική µέριµνα σχετικά µε την λειτουργία της πίστας αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και παρέχει τις όποιες υπηρεσίες του εθελοντικά και χωρίς µισθό ή οικονοµικές απολαβές. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά: α. Επιβεβαιώνει περιοδικά ότι εφαρµόζονται στο ακέραιο οι εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν καθ οιονδήποτε τρόπο την πίστα αναρρίχησης και την εφαρµογή του σχετικού κανονισµού. β. Δύναται να κάνει απλές συστάσεις στα άτοµα που απασχολούνται στην πίστα αναρρίχησης, σχετικά µε την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της πίστας αναρρίχησης, εφ όσον δεν αντικρούουν στη βούληση που συνάγεται από τα ορισθέντα εκ των αποφάσεων του Δ.Σ.. Σε καµία περίπτωση, δια των ενεργειών του ή τυχόν παραλείψεών του, δεν εµπλέκεται µε τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη που φέρει ο εκάστοτε τεχνικός, συντηρητής, χαράκτης και φροντιστής της πίστας αναρρίχησης. γ. Συνεργάζεται µε τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου, τα οποία και ενηµερώνει κατά την κρίση του, σχετικά µε την οµαλή και ορθή λειτουργία της πίστας αναρριχητικής, αλλά και τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν, ή τυχόν παράπονα που εκφράζονται από τους χρήστες/µέλη του συλλόγου ή και τους αθλητές, ακόµα και τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του Συλλόγου. δ. Προβαίνει κατά την απόλυτη κρίση του σε αιτιολογηµένη αναφορά/έκθεση προς το Δ.Σ., στην οποία καταγράφει ή περιγράφει προτεινόµενες λύσεις επί τυχόν ζητηµάτων που προκύπτουν, αλλά και τυχόν παρατηρήσεις επί των αποφάσεων του Δ.Σ. προκειµένου να εφαρµοστούν κατά τον βέλτιστο τρόπο σε πρακτικό επίπεδο. ε. Θα δύναται να κάνει έρευνα αγοράς και αντίστοιχα να λαµβάνει και αξιολογεί προσφορές για την ανανέωση του εξοπλισµού της πίστας αναρρίχησης, πάντοτε σε 6

7 συνεννόηση µε τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου, προς τα οποία θα υποβάλλει σχετική αναφορά ενηµέρωση πριν από κάθε ενέργεια. στ. Είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και φύλαξη των εντύπων που συλλέγονται στο «κυτίο» µε τα σχόλια χρηστών που τηρείται στην πίστα αναρρίχησης και την ενηµέρωση των διοικητικών οργάνων του Συλλόγου επί των αναγραφέντων σε αυτά. ζ) Είναι αποδέκτης παντός αιτήµατος που αφορά την πίστα προερχοµένου είτε εντός είτε εκτός του Συλλόγου. Διευκρινίζεται ότι ως επιτηρητής µε αµιγώς διοικητικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, ουδεµία ευθύνη φέρει ή δύναται να φέρει σχετικά µε την ασφάλεια της πίστας αναρρίχησης, την εκγύµναση των αθλητών, την επίβλεψη των χρηστών/µελών, την άσκηση εργασίας των υπαλλήλων ή συνεργατών του Συλλόγου, καθ όσον τα εν γένει καθήκοντά του περιορίζονται µόνο στον περιοδικό έλεγχο εφαρµογής των αποφάσεων του Δ.Σ. και στην αντιµετώπιση τυχόν ζητηµάτων ή αποριών σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης. Ως εκ τούτου, ουδεµία απολύτως ευθύνη φέρει ή δύναται να φέρει και σε περίπτωση που οι υπάλληλοι, συνεργάτες ή και όσοι απασχολούνται στην πίστα αναρρίχησης, εκτελέσουν πληµµελώς ή και αµελώς τα καθήκοντά τους, προκαλώντας καθ οιονδήποτε τρόπο ατύχηµα ή τραυµατισµό από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 7.2 Τεχνικός της Πίστας Αναρρίχησης (επιβλέπων και συνοδός των αθλητών του Συλλόγου συντηρητής πίστας αναρρίχησης χαράκτης αναρριχητικών διαδροµών και boulder). Θα εργάζεται στο Σύλλογο δυνάµει σύµβασης έργου. Οι επιµέρους όροι και προϋποθέσεις συνεργασίας που θα αποτυπώνονται στην ως άνω σύµβαση θα προκύπτει µετά από απόφαση του Δ.Σ. κατά περίπτωση. Οι υποχρεώσεις και καθήκοντά του στο πλαίσιο των καθηκόντων είναι ενδεικτικά οι εξής: 1. Εφαρµόζει το πρόγραµµα «αέναης υποστήριξης 1» του ΕΟΣ Αχαρνών (κατά πλήρη αντιστοιχία µε τις Σχολές του ΕΟΣ Αχαρνών), σε όσους κάνουν χρήση της πίστας του Συλλόγου. Η «αέναη υποστήριξη» αφορά σε συνεχή, ανελλιπή και επισταµένη υποστήριξη όλων όσων κάνουν χρήση της πίστας. 2. Το πρόγραµµα της «αέναης υποστήριξης» παρέχεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες της πίστας που είναι κάτοχοι Διπλώµατος Αναρρίχησης Βράχου της ΕΟΟΑ. 1 perpetual support 7

8 3. Όσοι δεν είναι κάτοχοι Διπλώµατος Αναρρίχησης Βράχου της ΕΟΟΑ, προκειµένου να υπαχθούν στο υποχρεωτικό πρόγραµµα της «αέναης υποστήριξης», πρέπει σε κάθε περίπτωση να συµµετέχουν σε έναν κύκλο συνεδριών µε καθοδηγητή τον τεχνικό της πίστας, έτσι ώστε να λάβουν την ειδική ιδιαίτερη καθοδήγηση (Ε.Ι.Κ.) από αυτόν. Ο κύκλος αυτός των υποχρεωτικών συνεδριών καθορίζεται συνολικά σε τέσσερις (4) επιµέρους αυτοτελείς συνεδρίες, καθεµία των οποίων θα διαρκεί δύο (2) ώρες και θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα µεταξύ τους, χωρίς µεγάλες χρονικά αποκλείσεις. Το συνολικό κόστος συµµετοχής του κύκλου αυτού των συνεδριών ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ ( 100) και επί της ουσίας αποτελεί αµιγώς κόστος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τόσο χρήσης της πίστας αναρρίχησης, όσο και του εξοπλισµού (στο πλαίσιο της συνήθους ή µη φθοράς από τη χρήση των υλικών κ.λ.π.). Το ως άνω ποσό θα πρέπει να προκαταβάλλεται στη γραµµατεία του Συλλόγου και θα χορηγείται η σχετική απόδειξη. Ειδικότερα, ο κύκλος των ως άνω δίωρων συνεδριών, όλως ενδεικτικά θα περιλαµβάνει: i. Χρήση ζώνης, αναρριχητικού εξοπλισµού και συσκευών ασφάλισης στην πίστα αναρρίχησης, ii. Τεχνική τραβέρσας και αναρρίχηση µε σχοινί από πάνω (top rope) στην πίστα αναρρίχησης, iii. Αναρρίχηση µε σχοινί από πάνω στην πίστα αναρρίχησης, iv. Επίδειξη στην επικεφαλής αναρρίχηση στην πίστα αναρρίχησης. Η διεξαγωγή της ειδικής ιδιαίτερης καθοδήγησης από τον Τεχνικό της πίστας θα γίνεται µόνο µε ραντεβού που θα καθορίζονται µέσα στις ώρες λειτουργίες της πίστας και ώρες µεταξύ 18:00 22:00 µε µέγιστο αριθµό συµµετεχόντων τα τέσσερα (4) άτοµα, ανά οµάδα παρακολούθησης της ειδικής ιδιαίτερης καθοδήγησης. Όσα άτοµα λαµβάνουν την ειδική ιδιαίτερη καθοδήγηση από τον Τεχνικό της πίστας και µόνο για την διάρκεια της καθοδήγησης, µπορούν να χρησιµοποιούν τoν εξοπλισµό της πίστας αναρρίχησης (ζώνη αναρρίχησης, συσκευές ασφάλισης, σχοινιά, παπούτσια αναρρίχησης). Όσα άτοµα λαµβάνουν την ειδική ιδιαίτερη καθοδήγηση από τον Τεχνικό της πίστας λαµβάνουν έγγραφη «πιστοποίηση αναρριχητικής επάρκειας», προκειµένου να κάνουν χρήση της πίστας µε την ειδική κάρτα «Δελτίο Χρήσης Αναρρίχησης Πίστας». 4. Όσοι θέλουν να εξελίξουν την αναρριχητική τους τεχνική και δεξιότητα µε καθοδηγητή τον τεχνικό της πίστας, θα µπορούν να λάβουν την ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση (Ι.Α.Κ.) από αυτόν. Η ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση θα πραγµατοποιείται στην αναρριχητική πιστά του συλλόγου µόνο µε ραντεβού και µόνο σε κατόχους του 8

9 «Δελτίου Χρήσης Αναρριχητικής Πίστας». Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων ορίζονται τα δύο άτοµα (2), ανά οµάδα παρακολούθησης, σε δίωρες (2) συνεδρίες, το κόστος συµµετοχής στο πρόγραµµα της ιδιαίτερη ατοµική καθοδήγηση ορίζεται στα είκοσι πέντε ευρώ ( 25) το δίωρο (2) ανά άτοµο και θα πραγµατοποιούνται σε ώρες που δεν εµπλέκονται µε την κανονική ροή λειτουργίας του προγράµµατος της αναρριχητικής πίστας. Ο τεχνικός της πίστας πρέπει να ενηµερώνει τον επιτηρητή της αναρριχητικής πίστας για τον χρόνο διεξαγωγής των ιδιαίτερων ατοµικών καθοδηγήσεων. 5. Η «αέναη υποστήριξη» περιλαµβάνει καθοδήγηση των εγγεγραµµένων χρηστών της πίστας σε θέµατα όπως: i. Τεχνικές αναρρίχησης επικεφαλής στην πίστα αναρρίχησης, ii. Πτώσεις στην επικεφαλής αναρρίχηση στην πίστα αναρρίχησης, iii. Εκπόνηση προγράµµατος αναρρίχησης για κάθε συµµετέχοντα ξεχωριστά, µε βάση το επίπεδο του κάθε αναρριχητή στην πίστα αναρρίχησης, iv. Σχεδιασµός και πραγµατοποίηση προβληµάτων boulder, v. Χάραξη και πραγµατοποίηση διαδροµών για επικεφαλής αναρρίχηση, 6. Επιπλέον, ο Τεχνικός στα πλαίσια της «αέναης υποστήριξης»: i. επιβλέπει (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) τις σχοινοσυντροφιές και τους αυτόνοµους αναρριχητές που αθλούνται στην πίστα του Συλλόγου, ii. υποδεικνύει και υπενθυµίζει προς εφαρµογή (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) σε όλους τους αθλούµενους στην πίστα του Συλλόγου τους κανονισµούς ασφαλείας, iii. υποδεικνύει και υπενθυµίζει (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) σε όλους τους αθλούµενους στην πίστα του Συλλόγου την ορθή χρήση του αναρριχητικού εξοπλισµού και των τεχνικών αναρρίχησης µε ιδιαίτερη έµφαση στους αρχάριους ή σε όσους θεωρεί ότι έχουν ελλείψεις σχετικής τεχνικής κατάρτισης, iv. επιβλέπει και διευθύνει (ανελλιπώς και σε µόνιµη βάση) τους αθλητές του Συλλόγου κατά τις καθιερωµένες τους προπονήσεις (η βασική προπόνηση των αθλητών του Συλλόγου γίνεται τις ηµέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 18:00 έως 20:00 και για τους νεαρούς αθλητές <<φυτώριο>> 16:30 18:00 τις ηµέρες Τρίτη και Πέµπτη). 7. Συντηρεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την πίστα αναρρίχησης έτσι ώστε αυτή να καθίσταται πρωτίστως ασφαλής προς όλους αλλά και λειτουργική για τον σκοπό και την αιτία που προορίζεται 8. Χαράζει διαδροµές και boulder στην πίστα αναρρίχησης και να τα ανανεώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 9. Να συνοδεύει τους αθλητές στους αγώνες. 10. Ασχολείται µε τους αγώνες που αναλαµβάνει ο Σύλλογος. 9

10 11. Ελέγχει όλους όσους εισέρχονται στην αναρριχητική πίστα προκειµένου να είναι όλοι κάτοχοι του δελτίου και να έχουν καταβάλει το απαιτούµενο κόστος χρήσης. 12. Εξασφαλίζει ότι στην πίστα αναρρίχησης τηρείται ο κανονισµός κ.λ.π. 13. Ενηµερώνει την ιστοσελίδα του Συλλόγου και τα άλλα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, σε µηνιαία βάση σχετικά µε θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της πίστας. 14. Φροντίζει, να έρχεται σε επαφή µε τους υπεύθυνους των υπολοίπων τµηµάτων, ώστε οι χρήστες τις πίστας να µετακινούνται στα τµήµατα των Σχολών Ορειβασίας, Αναρρίχησης Βράχου, Ορειβατικού Σκι και Χιονοδροµίας του Συλλόγου και ανάποδα (κυκλοφορία µελών σε όλα τα συναφή τµήµατα). 15. Οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως και προφορικώς τον Επιτηρητή της Πίστας Αναρρίχησης για όλα τα θέµατα που προκύπτουν, επιπλέον κάθε τελευταία Τετάρτη του µήνα θα παραδίδει στο Επιτηρητή ενηµερωτικό κείµενο για την εξέλιξη της πίστας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου µήνα. 16. Έχει τη δυνατότητα, εφ όσον ο ίδιος το κρίνει να αποκλείσει κάποιο µέλος του συλλόγου από τη χρήση της πίστας αναρρίχησης, εφ όσον διαπιστώνει ότι: α) δεν τηρεί τον κανονισµό του Συλλόγου και της Πίστας Αναρρίχησης, β) δεν υπακούει στις υποδείξεις αυτού προς συµµόρφωση και ασφάλεια, γ) είναι ανεπαρκής σε γνώσεις, εµπειρία και υπευθυνότητα προς τον σκοπό της χρήσης των υλικών και της αναρρίχησης εν γένει (ακόµα κι αν κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποιήσεις), δ) συµπεριφέρεται ανάρµοστα σε οποιονδήποτε, ε) δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας καθ οιονδήποτε τρόπο, στ) παρενοχλεί τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και σε κάθε περίπτωση κρίνεται ακατάλληλος προς χρήση της πίστας αναρρίχησης για οιονδήποτε λόγο, που δεν συνάδει µε την έρρυθµη και ασφαλή λειτουργία της πίστας αναρρίχησης και την κάλυψη του σκοπού χρήσης αυτής. Οι ως άνω περιπτώσεις απαριθµούνται όλως ενδεικτικά και θα δύναται ο τεχνικός της πίστας να υποβάλλει εγγράφως και αιτιολογηµένα την αναφορά του στη γραµµατεία του Συλλόγου για τον λόγο και τη βάση αποκλεισµού κάποιου συγκεκριµένου χρήστη από την πίστα αναρρίχησης. Ο τοµέας ευθύνης του Τεχνικού της Πίστας αφορά στις επιφάνειες αναρρίχησης καθώς επίσης και στις επίπεδες επιφάνειες (δάπεδα) που βρίσκονται κάτω από αυτές. Η κύρια θέση του Τεχνικού της Πίστας από την οποία ασκεί επίβλεψη στον τοµέα ευθύνης του είναι αυτή που ορίζεται από το βέλος στο επόµενο σχήµα: 10

11 Τα ασυµβίβαστα του τεχνικού της πίστας συνοψίζονται ως ακολούθως: 1. δεν επιτρέπεται η συµµετοχή του ως Εκπαιδευτής ή Συνεργαζόµενος Εκπαιδευτής σε Σχολές Αναρρίχησης Βράχου, Ορειβασίας ή Ορειβατικού Σκι που διοργανώνονται από Συλλόγους της ΕΟΟΑ µε έδρα την Αττική, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 2. δεν επιτρέπεται η εργασία του σε άλλες πίστες αναρρίχησης κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα µε έδρα την Αττική, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 3. δεν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση οργανωµένων αναρριχητικών συναντήσεων εκτός της πίστας του Συλλόγου µε άτοµα που κάνουν χρήση της πίστας του Συλλόγου, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 4. δεν επιτρέπεται η είσπραξη χρηµάτων από τρίτα άτοµα για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε παρεχόµενη υπηρεσία εντός της πίστας του Συλλόγου, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, 5. δεν επιτρέπεται η διαφήµιση εταιρειών και η προώθηση προϊόντων στους χρήστες της πίστας του Συλλόγου σχετικών µε αναρρίχηση, ορειβασία ή ορειβατικό σκι, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών, Οι ειδικότερες και συνολικές υποχρεώσεις καθήκοντα αυτού, θα δύνανται να προκύπτουν από την τελική σύµβαση έργου. 11

12 7.3 Φροντιστής πίστας (καθαρισµός αναρριχητικής πίστας, αποδυτήρια, τουαλέτες κ.λ.π.). Θα εργάζεται στο Σύλλογο δυνάµει σύµβασης έργου ορισµένου χρόνου. Η αµοιβή του θα προκύψει κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα απόφαση θέτει τους βασικούς άξονες λειτουργίας και χρήσης της πίστας αναρρίχησης. Σε κάθε περίπτωση, δύναται το Δ.Σ. στο εξής να ενεργήσει προς κάθε περαιτέρω απόφαση και άσκηση διοίκησης, προκειµένου να υλοποιηθεί κατά τον προσφορότερο τρόπο, προς όφελος τον µελών του Συλλόγου, αλλά και του ίδιου του Συλλόγου, πάντοτε στο πλαίσιο που ορίζει το καταστατικό του και ο νόµος. 12

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2015

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2015 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2015 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων ώστε μετά τη σχολή να μπορούν να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2014

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2014 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2014 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Φθινόπωρο 2014

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Φθινόπωρο 2014 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Φθινόπωρο 2014 Σκοπός της σχολής είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015

Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015 Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες ορειβάτες να πραγματοποιούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α ΑΡΘΡΟ 1. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας για την εκπλήρωση των σκοπών κάθε μεγάλου αθλητικού ή/και κοινωνικού οργανισμού. Η εκπαίδευση απαιτεί και προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2016

Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2016 Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2016 Σκοπός της σχολής είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων ώστε μετά τη σχολή να μπορούν να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΣ AΘΗΝΩΝ. Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2009

ΕΟΣ AΘΗΝΩΝ. Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2009 ΕΟΣ AΘΗΝΩΝ Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2009 Η Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων που διοργανώνει ο ΕΟΣ Αθηνών, είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Εθνικής Αμύνης 9 Α, Θεσσαλονίκη 546 21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Οργανωτική Δομή Τα Επιμορφωτικά Κέντρα υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και την ευθύνη λειτουργίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών»

ΣΥΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών» ΣΥΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 2. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών. Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2010

Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών. Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2010 Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2010 Η Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων που που διοργανώνει ο ΕΟΣ Αθηνών, είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ» Στο πλαίσιο της υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα εξετάσεων... 2 2. Οργάνωση εξετάσεων... 2 3. Διεξαγωγή εξετάσεων... 3 Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων 1 1. Θέματα εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΑΣΑ Αθήνα, 26.01.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Προς: Τις Ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ (με την παράκληση να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΟΔΕ 2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 2709087 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2013 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΘΗΝΑ»] Μ. Αντύπα 81,Ηλιούπολη Προοίμιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙ ΑΣ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙ ΑΣ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙ ΑΣ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2013 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισµού Παραχώρησης Αιγίδας--------------------------------------------------------------------1 Περιεχόµενα : 2 1. Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013 ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα