ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ Σαρ. Γηεύζπλζε Σαρ. Κώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Φαμ Αξηζηνηέινπο 17 : : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηώηε : ,1617 : : ΠΡΟ : ΟΠΧ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΘΔΜΑ: Παγθόζκηα Ζκέξα Όξαζεο (World Sight day)_8 Οθησβξίνπ 2015, κε ζέκα «Φξνληίδα νθζαικώλ γηα όινπο» (Δye care for all). ΥΔΣ: 1. Σν κε αξηζκ. Γ3δ/ΓΦΑΤ 9 /Γ.Π./νηθ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Π.Φ.Τ. θαη Πξόιεςεο, κε ζέκα «Καζνξηζκόο εληαίσλ δηαδηθαζηώλ έθδνζεο Δγθπθιίσλ γηα Παγθόζκηεο θαη Γηεζλείο Ηκέξεο /Δβδνκάδεο». 2. Σν κε αξηζκ. 604/ (ΠΦΤ Γ.Π / ) έγγξαθν ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Σπθιώλ. Η Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, Σκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, ζην πιαίζην ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο Όξαζεο (World Sight day), όπσο απηή έρεη θαζηεξσζεί από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (WΗΟ) θαη είλαη ε δεύηεξε Πέκπηε θάζε Οθηώβξε, πνπ γηα ην έηνο 2015 είλαη ε 8 ε Οθησβξίνπ, ζαο ελεκεξώλεη γηα ηα αθόινπζα: Α. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο γηα ηελ Πξόιεςε ηεο Σπθιόηεηαο (IAPB), ζπλερίδνληαο γηα ηξίην έηνο ηελ πινπνίεζε ηνπ Παγθόζκηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξόιεςε ηεο Σπθιόηεηαο, κε γεληθό ζέκα «Οηθνπκεληθή Τγεία ησλ Οθζαικώλ» ( Universal Eye Health), ζέηεη σο επίθεληξν γηα ην έηνο 2015, ην κήλπκα «Φξνληίδα νθζαικώλ γηα όινπο»(δye care for all), επηδηώθνληαο λα γίλεη γλσζηό ζην επξύ θνηλό ην πξόβιεκα ηεο κεξηθήο ή νιηθήο απώιεηαο ηεο όξαζεο -ηπθιόηεηαο, σο έλα παγθόζκην πξόβιεκα Γεκόζηαο Τγείαο. Παξάιιεια, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Άηνκα κε Πξνβιήκαηα Όξαζεο (ΑκΠΟ), Μεξηθή Όξαζε Σπθιόηεηα, ζηελ αλαγθαηόηεηα δηαζθάιηζεο ηεο θαζνιηθήο πξόζβαζεο όισλ ησλ πνιηηώλ ζε ππεξεζίεο πγείαο γηα πξόιεςε θαη ζεξαπεία, θαζώο

2 θαη ζε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο /απνθαηάζηαζεο ηεο ρακειήο όξαζεο γηα ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο σθέιηκεο όξαζεο. Δπίζεο, παξάιιεια αλαπηύζζεηαη ε παγθόζκηα θνηλή πξσηνβνπιία «Vision 2020/ Όξαζε 2020»: «The Right to sight/γηθαίσκα ζηελ Όξαζε», ηνπ ΠΟΤ θαη ηνπ IAPB, πνπ μεθίλεζε ην 1999 θαη απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ησλ θύξησλ αηηηώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ απώιεηα ηεο όξαζεο /ηπθιόηεηα, κέρξη ην έηνο 2020, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί κε ηελ ελζσκάησζε ελόο δίθαηνπ, βηώζηκνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο ησλ νθζαικώλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ εζληθώλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο. Χο ζηόρνο ηνπ «Vision 2020» είλαη ε κείσζε ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο ηπθιόηεηαο από αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινύλ θαη κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαζώο θαη ε ειάηησζε ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο θαηά 25% έσο ην έηνο 2019, από ην έηνο αθεηεξίαο Η Παγθόζκηα Ηκέξα Όξαζεο, παξέρεη ηελ επθαηξία γηα πξνβιεκαηηζκό, ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη δξάζε, ώζηε νη πνιίηεο λα ελεκεξώλνληαη, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηεθδηθνύλ «ην Γηθαίσκα ζηελ Όξαζε», κε έγθπξν ηξόπν θαη αζθαιείο δηαδηθαζίεο, λα επηδηώθνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξόιεςεο, ζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο θαη απηόλνκεο/αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. Β1. Η όξαζε είλαη ε θπξηόηεξε αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ θαη είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνύ ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηθαλόηεηαο κε δηάθνξνπο νξγαληθνύο, ςπρνινγηθνύο/ γλσζηηθνύο, πεξηβαιινληηθνύο θαζώο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύο παξάγνληεο. Η απώιεηα ηεο όξαζεο, αλεμαξηήησο ησλ αηηηώλ πνπ ηελ πξνθαινύλ, επηθέξεη ζηα άηνκα ηελ θαηάζηαζε ηεο ρακειήο όξαζεο ή θαη ηεο ηπθιόηεηαο. Σα Αηνκα κε πξνβιήκαηα Όξαζεο (Ακ ΠΟ),ραξαθηεξίδνληαη σο Μεξηθώο Βιέπνληεο, εθόζνλ πθίζηαηαη ζνβαξή δπζιεηηνπξγία θαη έθπησζε ηεο όξαζήο ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο παξάγνληεο θαη σο ηπθινί, όηαλ ε απώιεηα ηεο όξαζεο, νδεγεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο πξαθηηθήο ή λνκηθήο ηπθιόηεηαο. Η εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νξάζεσο, γίλεηαη κε ηελ κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο θαη ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ, ελώ ε επξύηεξε νπηηθή δπζιεηηνπξγία εθηηκάηαη κε άιιεο εμεηδηθεπκέλεο δνθηκαζίεο. ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ), σο ηπθιό λνείηαη θάζε άηνκν κε νπηηθή νμύηεηα κηθξόηεξε από 1/20 κε δηόξζσζε, ζηνλ θαιύηεξν νθζαικό. Δπίζεο, ζεσξείηαη σο ηπθιό θάζε άηνκν πνπ αλ θαη έρεη ηθαλνπνηεηηθή νπηηθή νμύηεηα, ε πεξηθεξηθή ηνπ όξαζε είλαη πεξηνξηζκέλε ζηηο 10 κνίξεο θεληξηθά ή ιηγόηεξν. 2

3 Οη θαηεγνξίεο πνπ όξηζε ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο είλαη: Καηεγνξία 1: Οπηηθή νμύηεηα κεηαμύ 3/10 θαη 1/10 (κεξηθώο βιέπσλ) Καηεγνξία 2: Οπηηθή νμύηεηα κεηαμύ 1/10 θαη 1/20 (κεξηθώο βιέπσλ) Καηεγνξία 3: Οπηηθή νμύηεηα κεηαμύ 1/20 θαη κέηξεζε δαθηύισλ από 1 κέηξν ή 1/30 (ηπθιόηεηα ). Καηεγνξία 4: Οπηηθή νμύηεηα κεηαμύ κέηξεζεο δαθηύισλ από 1 κέηξν θαη αληίιεςε θσηόο (ηπθιόηεηα) Καηεγνξία 5: Οπηηθή νμύηεηα κε αληίιεςεο θσηόο (ηπθιόηεηα). ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ν.958/1979), σο ηπθιό, λνείηαη θάζε άηνκν ηνπ νπνίνπ ε νπηηθή νμύηεηα είλαη κηθξόηεξε από ην 1/20 ηεο θπζηνινγηθήο, ζηνλ νθζαικό πνπ βιέπεη θαιύηεξα θαη κε ηελ βέιηηζηε δπλαηή δηόξζσζε. Β2. Σα αίηηα πνπ πξνθαινύλ ηπθιόηεηα νθείινληαη ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο παζήζεηο ηνπ νθζαικνύ (π.ρ. ηνπ νθζαικηθνύ θαθνύ, ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηώλα, ηεο σρξάο θειίδνο, θ.α.), ζε βιάβεο ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ ή θαη ηνπ εγθεθαιηθνύ θινηνύ, θαζώο θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ νθζαικνύ. Μία από ηηο θύξηεο αηηίεο ηύθισζεο παγθνζκίσο είλαη ν θαηαξξάθηεο, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, ην 47,3% ηνπ ζπλόινπ ηεο ηπθιόηεηαο. Άιια ζπλήζε αίηηα είλαη, ην γιαύθσκα (12,3%), ε ειηθηαθή ν εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδνο (8,7%), ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ( ζαθραξώδεο δηαβήηεο), ηα νθζαικηθά ηξαύκαηα θαζώο θαη ζπάληα θιεξνλνκηθά νθζαικνινγηθά λνζήκαηα/ζύλδξνκα. ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, νη ινηκώμεηο πνπ πξνθαινύλ ηξάρσκα θαη νγθνθέξθσζε είλαη αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζε ηύθισζε. Δπίζεο, ε έιιεηςε βηηακίλεο Α ζε ππνζηηηζκέλα παηδηά θαη ελήιηθεο, νδεγεί ζε ζνβαξή απώιεηα όξαζεο θαη ζε ηπθιόηεηα, ηόζν ζηηο αλαπηπζζόκελεο, όζν θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Β3. Η νπηηθή αλαπεξία έρεη εθηεηακέλεο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε όιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, ζε θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν, θαζώο θαη κε ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ αηόκνπ. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ, πεξίπνπ 285 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν δηαβηνύλ κε ρακειή όξαζε θαη ηπθιόηεηα. Από απηά, 39 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη είλαη ηπθινί θαη 246 εθαηνκκύξηα έρνπλ ρακειή όξαζε κε κέηξηα ή ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο. Σν 90% ησλ ηπθιώλ αλζξώπσλ θαηνηθνύλ ζε ρώξεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο. Χζηόζν, ην 80% ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο είλαη δπλαηόλ λα απνθεπρζεί, δειαδή εύθνια λα ζεξαπεπηνύλ ή θαη λα πξνιεθζνύλ. Ο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ κε 3

4 ηπθιόηεηα ιόγσ ινίκσμεο, έρεη παγθνζκίσο κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. Δθηηκάηαη, όηη παγθνζκίσο ππάξρνπλ 19 εθαηνκκύξηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο. Πεξίπνπ ην 65% όισλ ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο είλαη ειηθίαο 50 εηώλ θαη άλσ, ελώ απηή ε ειηθηαθή νκάδα πεξηιακβάλεη κόλν ην 20% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. Η αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ειηθησκέλσλ ζε πνιιέο ρώξεο δειώλεη όηη νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζα έρνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα εκθαλίζνπλ ηε λόζν ηεο ειηθηαθήο εθθύιηζεο ηεο σρξάο θειίδνο, κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο. ηηο αλεπηπγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο, όπσο ε Διιάδα, ζρεδόλ ην 70% ησλ αζζελώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ζνβαξή απώιεηα όξαζεο, πάζρνπλ από παζήζεηο ηηο σρξάο θειίδνο. ηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ πάλσ από άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ άηνκα έρνπλ ηδηαίηεξα ρακειή όξαζε, ελώ ζηα κεηξώα ηπθιόηεηαο πνπ ηεξνύληαη ζε δεκόζηνπο θνξείο ππνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ πεξίπνπ επηδνηνύκελα άηνκα ζηα πξνγξάκκαηα ηπθιόηεηαο. Μεηαμύ ησλ ζνβαξόηεξσλ αηηηώλ απώιεηαο ηεο όξαζεο ζηελ Διιάδα είλαη, ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ν θαηαξξάθηεο θαη ε ειηθηαθή εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδνο. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ όξαζεο δηαδξακαηίδεη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε πξώηκε παξέκβαζε ζεξαπεία θαζώο θαη ε πξόιεςε, δεδνκέλνπ όηη ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ ειάηησζε εκθάληζεο λέσλ πεξηζηαηηθώλ ρακειή όξαζεο θαη ηπθιόηεηαο θαη θαη επέθηαζε ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ. Ο ηαθηηθόο θαη ζπλερήο νθζαικνινγηθόο έιεγρνο ζπκβάιιεη ζηελ πξόιεςε θαη ζηελ νπζηαζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο όξαζεο θαη ζηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν ηεο ηπθιόηεηαο. Γ. ην πιαίζην ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο, ελόςεη ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Όξαζεο θαη ηεο Γηεζλνύο Ηκέξαο ηνπ Λεπθνύ Μπαζηνπληνύ Οθησβξίνπ 2015, ε Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιώλ (Δ.Ο.Σ. ) δηακόξθσζε ζρεηηθό θείκελν (Παξάξηεκα. 1), ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζε νδεγίεο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ αλεμάξηεηε θαη ηζόηηκε έληαμε ησλ Αηόκσλ κε Πξνβιήκαηα Όξαζεο (ηπθιώλ θαη κεξηθώο βιεπόλησλ), κε ζπκβνπιέο γηα παξεκβάζεηο ζην ρώξν, ηελ νξζή επηθνηλσλία θαη ζπκπεξηθνξά πξνο ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ρξήζηκεο ζπκβνπιέο νδεγίεο γηα ηεο εμππεξέηεζε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζε 4

5 Τπεξεζίεο Τγείαο, θαζώο θαη εηδηθή αλαθνξά γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θύινπο Οδεγνύο Σπθιώλ θαη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο. Γ1. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ: Δλεκέξσζεο- πιεξνθόξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο /πνιηηώλ, παηδηώλ, εθήβσλ, εθπαηδεπηηθώλ, επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ εππαζώλ νκάδσλ πιεζπζκνύ/ πνιηηώλ, γηα ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν ηεο όξαζεο θαη ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ηελ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Δπηκόξθσζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο θαζώο θαη άιισλ ζηειερώλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα πνπ απαζρνινύληαη ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ δηάγλσζε θαη θξνληίδα ησλ νθζαικνινγηθώλ παζήζεσλ. Δπίζεο, αλάινγεο δξάζεηο επηκόξθσζεο δύλαληαη λα πινπνηεζνύλ ζε θνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ζε ππεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά θαη νη λένη ζηηο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο πνπ κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ, λα δηαγλσζηνύλ θαη έγθαηξα λα ζεξαπεπηνύλ (π.ρ. κπσπία, αζηηγκαηηζκόο, αηπρήκαηα, θ.α.). Οη ελ ιόγσ δξάζεηο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνύλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ θαη ησλ θαηά ηόπνπο Ιαηξηθώλ πιιόγσλ, Οθζαικνινγηθώλ Δηαηξεηώλ ή άιισλ αξκόδησλ επηζηεκνληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ Φνξέσλ, πιιόγσλ Αζζελώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ζπλαξκόδησλ Τπνπξγείσλ θ.α., πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνύλ ζε ζέκαηα θξνληίδαο ηεο πγείαο ησλ νθζαικώλ, ησλ ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξόιεςεο (π.ρ. πξνζηαζία από ειηαθή αθηηλνβνιία, ρξήζε θαπλνύ θαη αιθνόι, θαηάιιειε δηαηξνθή, θαηαλάισζε θαξκάθσλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, άγρνο ζηξεο, θ.α.) θαη ηεο ζεξαπείαο. Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ γηα δηακόξθσζε θαιώλ πξαθηηθώλ, δεκνζηνπνίεζε θσηνγξαθηώλ κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ επηπηώζεσλ ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ, ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο 5

6 θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο πνπ κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ θαη λα αληηκεησπηζηνύλ. Δηδηθόηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: Αλάξηεζε αθηζώλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη εληύπσλ κε νδεγίεο, παξνηξύλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθόηεξεο νκάδεο πιεζπζκνύ, όπσο γνλείο, λένπο, εθπαηδεπηηθνύο, επαγγεικαηίεο πγείαο, θ.α. Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα όξαζεο θαη ηηο παζήζεηο ησλ νθζαικώλ πνπ δύλαληαη λα πξνιεθζνύλ, λα αληηκεησπηζηνύλ θαη λα ηαζνύλ. Πξνβνιή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο εθζηξαηείαο γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Όξαζεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ κελύκαηνο «Φξνληίδα νθζαικώλ γηα όινπο»(δye care for all), κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ, κέζσ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθώλ εθπνκπώλ. Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, κε ζηόρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα όξαζεο θαη ηηο παζήζεηο ησλ νθζαικώλ. ην πιαίζην απηό, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δηαιόγνπ θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο θνξείο πγείαο, ή άιινπο αξκόδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνύο άμνλεο. Γ2. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ζε δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνύ (παηδηθνύ εθεβηθνύ) πιεζπζκνύ, σο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα ζπρλήο εμέηαζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο όξαζεο, ηεο πγηεηλήο ησλ νθζαικώλ, ηεο ζεκαζίαο ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε/απώιεηα ηεο όξαζεο (θαηαλάισζε πξάζηλσλ, θόθθηλσλ θαη θίηξηλσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θαη ηξνθώλ πινύζησλ ζε βηηακίλε Α, Δ, ηρλνζηνηρείσλ θαη Χ3 ιηπαξώλ θ.ι.π.), ηεο πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ πνπ νδεγνύλ ζε βιάβεο ησλ νθζαικώλ, θαζώο θαη ηεο δηεπθόιπλζεο ησλ παηδηώλ κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ (θαηάιιειε ζέζε ζηελ ηάμε, ρξήζε γπαιηώλ θαη άιισλ νπηηθώλ βνεζεκάησλ, θ.α.). Δ. Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ νη ελ ιόγσ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, όπσο oθζαικίαηξνη, 6

7 γεληθνί ηαηξνί, παζνιόγνη, ηαηξνί δεκόζηαο πγείαο, λνζειεπηέο ηξηεο επηζθέπηεοηξηεο πγείαο, νπηηθνί- νπηνκέηξεο θ.α., λα ζπλεξγαζηνύλ ζε θάζε επίπεδν κε θνξείο, ππεξεζίεο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, Φνξείο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΟΣΑ, πιιόγνπο, Μ.Κ.Ο. πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζέκαηα πξόιεςεο, δηάγλσζεο, ζεξαπεπηηθήο δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο παζήζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ νδεγνύλ ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο θαη νπηηθήο αλαπεξίαο. Σ. Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δύλαληαη λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ηπθιόηεηαο, ζηνπο αθόινπζνπο ηζηόηνπνπο. Γηεζλείο ηζηόηνπνη: Ηζηόηνπνη ζηελ Διιάδα : Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιώλ Παλειιήληνο ύλδεζκνο Σπθιώλ Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιώλ Φάξνο Σπθιώλ ηεο Διιάδνο Κέληξν θύινη Οδεγνί Διιάδαο Παλειιήληα Έλσζε Ακθηβιεζηξνεηδνπαζώλ Δλεκεξσηηθά έληππα γηα πξόιεςε, απνθαηάζηαζε θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε θαη ζπάληεο παζήζεηο γηα ΑκΠΟ). σκαηείν Αηόκσλ κε Αλαπεξία Όξαζεο Ν. Μαγλεζίαο "ΜΑΓΝΗΣΔ ΣΤΦΛΟΙ" Ε. Οη απνδέθηεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο Φνξείο όπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδόκελν Φνξέα, γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ θαηά πεξίπησζε ελεξγεηώλ. Δπίζεο, ην Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, παξαθαιείηαη όπσο εθδώζεη δειηίν ηύπνπ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ζρεηηθά όια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο. Η Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ( ζηελ ελόηεηα γηα ηνλ Πνιίηε θαη ζηελ ελόηεηα Τγεία /Γ/λζε ΠΦΤ/Σκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξόιεςεο/ελόηεηα «Παγθόζκηεο Ηκέξεο»), ηελ παξνύζα εγθύθιην. 7

8 Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλώζνπλ εθδειώζεηο, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο πλεκκέλα: Παξάξηεκα 1 (ει. 5) Παξάξηεκα 2 (ζει. 1 Αθίζα) Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ( κε ηα ζπλεκκέλα) 1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Βαζ. Γεσξγίνπ Β 2, Αζήλα 2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, Αζήλα 3. Αθαδεκία Αζελώλ, Δι. Βεληδέινπ 28, Αζήλα 4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηώλ θαη επνπηεπόκελσλ θνξέσλ) 5. Τπνπξγείν Τγείαο α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όινη νη επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπο). β) Όινπο ηνπο επνπηεπόκελνο Φνξείο, ΝΠΙΓ & ΝΠΓΓ γ) Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή δ) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηόινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Μαξνύζη Αηηηθήο ε) Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, Παπαδηακαληνπνύινπ θαη Θεβώλ 1, η.θ , Αζήλα ζη) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή δ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Αηηηθήο ε) Γξαθ. Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ η) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ , Αζήλα 7. Όια ηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο Υώξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιώλ θαη Σκεκάησλ) 8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ Λ. Καλειινπνύινπ Π. 1 & Καηεράθε, η.θ , Αζήλα. 9. Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ Π. Καλειινπνύινπ 3, η.θ , Αζήλα 8

9 10. Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ, Γεηλνθξάηνπο 70, η.θ , Αζήλα 11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ησλ Π.Δ.) 12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 13. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), Γ. Γελλαδίνπ Αζήλα 14. Διιεληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο, Παιαηνιόγνπ , Μαξνύζη Αηηηθήο 15. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο, Πεηξαηώο 134, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 16. Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο, 19675,Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ) 17. Παλειιήληα Έλσζε Ιαηξώλ Γεκόζηαο Τγείαο Λ. Αιεμάλδξαο 215, Αζήλα 18. Ιαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ Αζήλα (Δλεκέξσζε Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ) 19. Διιεληθή Οκνζπνλδία Οθζαικνινγηθώλ Δηαηξεηώλ, Οξκηλίνπ 5, η.θ , Ιιίζηα, Αζήλα ( κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ νη εηαηξείεο Μέιε ) 20. Διιεληθή Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία, Οξκηλίνπ 5, η.θ , Ιιίζηα, Αζήλα (κε παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ ηα Μέιε) 21. Γηαξθήο Ιεξά ύλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Ι. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα (γηα ελεκέξσζε Ι.Μ.) 22. Παλειιήληα Έλσζε Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ, Μελάλδξνπ 49, η.θ , Αζήλα 23. Δλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο, Βαο. νθίαο 47, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ) 24. ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ , Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειώλ) 25. Παλειιήληνο ύιινγνο Δπηζθεπηώλ ηξηώλ, Παπαξεγνπνύινπ 15, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 26. ύιινγνο Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, Γιάδζησλνο 10, η.θ.10667, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 27. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδύιε 17, η.θ.10432, Αζήλα 28. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνύ 1, Αζήλα 29. Ι.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, Αζήλα 30. Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο : 9

10 α) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Σειεόξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνύδε 11, Αζήλα (δύν (2) αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνύζνπ 4,11525 Αζήλα 33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, Μαξνύζη Αηηηθήο 34. ALPHA TV, 40 ν ρικ Αηηηθήο Οδνύ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ, Κηίξην 6) Κάληδα Αηηηθήο 35. STAR CHANNEL,Βηιηαληώηε 36, Κάησ Κεθηζηά Αηηηθήο 36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηώο 100, Αζήλα 37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο Μαξνύζη Αηηηθήο 38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, Ν. Φάιεξν Αηηηθήο. 39. ΔΗΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα 40. Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ) Λεσθ. Δι. Βεληδέινπ 236, η.θ ( Με ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζνπλ ηνπο πιιόγνπο Μέιε) 41. Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιώλ Βεξαλδέξνπ 31, η.θ Αζήλα ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνύ Τγείαο 2. Γξαθ. θ. Αλ. Τπνπξγνύ 3. Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (2) 4. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 5. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 6. Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο 7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξόιεςεο 10

11 ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ) «Υξήζηκεο νδεγίεο-θαηεπζύλζεηο γηα ηελ αλεμάξηεηε θαη ηζόηηκε έληαμε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο (ηπθιώλ θαη κεξηθώο βιεπόλησλ). Α. Παξεκβάζεηο ζην ρώξν γηα δηεπθόιπλζε ησλ αηόκσλ κε πξόβιεκα όξαζεο (ΑΜΠΟ) σζηόο θσηηζκόο ζε ηξαπέδηα, γξαθεία, θιπ. Υξσκαηηθέο αληηζέζεηο ζε πόξηεο (θάζεο, πόκνια), ζθάιεο (ηέινο θάζε ζθαιηνύ), ηνπαιέηεο, ληνπιάπηα, θιπ. Πηλαθίδεο-braille κε κεγάινπο ραξαθηήξεο θαη ρξσκαηηθή αληίζεζε ζε πόξηεο θαη ληνπιάπηα Οδεγνί όδεπζεο ηπθιώλ κε αλάγιπθε πθή θαη ζε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην ππόινηπν έδαθνο [από ηελ είζνδν ζηηο ζθάιεο, ζηα ηαηξεία, θιπ.] Πξνεηδνπνηεηηθέο επηθάλεηεο πξηλ από ζθάιεο θαη αζαλζέξ ζε αληίζεζε πθήο θαη ρξώκαηνο κε ην ππόινηπν έδαθνο Σα δηάθνξα αληηθείκελα λα είλαη ζε εζνρέο (πρ. θαξηνηειέθσλα, ςύθηεο, ππξνζβεζηήξεο, γιάζηξεο, θιπ.) Φσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε ηδάκηα, γπάιηλεο πόξηεο. Φσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζηηο γσλίεο πξνεμνρώλ (θνιώλεο) Όηαλ θάπνηνο νδεγεί απηνθίλεην: Γελ πξέπεη λα παξθάξεη πάλσ ζηηο δηαβάζεηο πεδώλ θαη ζε ξάκπεο Γελ πξέπεη λα παξθάξεη θαη λα θηλείηε πάλσ ζε δηαβάζεηο, πεδνδξόκηα, πεδόδξνκνπο, πιαηείεο θαη ζε Οδεγνύο όδεπζεο Σπθιώλ (πιάθεο κε ξίγεο ή αλάγιπθεο ζθαηξηθέο πξνεμνρέο δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο, ζπλήζσο θίηξηλνπ, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηα πεδνδξόκηα) ή ρώξνπο ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ. Αλ ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην γηα λα πεξάζεη ν ηπθιόο, πξέπεη λα αλνίμεη ην παξάζπξν θαη λα κηιήζεη ζην ηπθιό άηνκν. Σα λνήκαηα δελ ηα βιέπεη θαη ε θόξλα ηνλ ηξνκάδεη. Να ζπκάζηε όηη ζην πξάζηλν θαλάξη γηα ηνπο πεδνύο, πξνηεξαηόηεηα έρεη ν πεδόο. Β. πκβνπιέο γηα νξζή επηθνηλσλία θαη ζπκπεξηθνξά πξνο άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο Γελ εθθξάδνπκε ηνλ νίθην καο, αιιά νύηε θαη ππέξκεηξν ζαπκαζκό Υξεζηκνπνηνύκε θαλνληθά ιέμεηο όπσο βιέπσ, ηπθιόο, θιπ. Όηαλ ζπλνκηινύκε κε έλα άηνκν κε πξόβιεκα όξαζεο αλαθνηλώλνπκε πνηνη είκαζηε ιέγνληαο ην όλνκά καο θαη ηελ ηδηόηεηά καο Απεπζπλόκαζηε ζε απηόλ είηε αλαθέξνληαο ην όλνκά ηνπ είηε αγγίδνληάο ηνλ Μηιάκε ζηνλ ίδην θαη όρη ζην ζπλνδό ηνπ Δλεκεξώλνπκε γηα ηπρόλ απνρώξεζή καο από ην ρώξν Γε θσλάδνπκε: ην πξόβιεκα όξαζεο δε ζπλεπάγεηαη πξόβιεκα αθνήο Γίλνπκε εύθνια γξαπηέο πιεξνθνξίεο είηε γξάθνληαο κε κεγάινπο ραξαθηήξεο είηε γξάθνληαο ζηε γξαθή Braille είηε ερνγξαθώληαο ην Όηαλ βξηζθόκαζηε καδί ζε έλα ρώξν - ελεκεξώλνπκε γηα ηελ παξνπζία καο - αλαθέξνπκε αλ ππάξρνπλ άιια άηνκα θαη πόζα - θάλνπκε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ρώξνπ - δηεπθνιύλνπκε λα εμεξεπλήζεη ην ρώξν, αλ ελδηαθέξεηαη - ξσηάκε επγεληθά αλ ρξεηάδεηαη ζπλνδεία ή βνήζεηα 11

12 - αλ ρξεηάδεηαη ζπλνδεία, αθήλνπκε λα καο θξαηήζεη εθείλνο ρσξίο λα ζπξώρλνπκε νύηε λα ηξαβάκε - δίλνπκε ζαθείο νδεγίεο, αλ επηζπκεί λα θηλεζεί κόλνο Γηεπθνιύλνπκε ηελ θίλεζή ηνπ ζην ρώξν όηαλ: - δελ ππάξρνπλ εκπόδηα ή επηθίλδπλα αληηθείκελα κέζα ζην ρώξν - θάζε αληηθείκελν βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ θαη επηζηξέθεη ζε απηήλ κεηά από θάζε ρξήζε - ελεκεξώλνπκε γηα θάζε αιιαγή ζην ρώξν ή ζηε ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ, θπξίσο ησλ πξνζσπηθώλ - ελεκεξώλνπκε γηα θάζε θίλδπλν πνπ ππάξρεη ζην ρώξν θαη νπνηαδήπνηε βιάβε ή αιιαγή έρεη ηπρόλ πξνθύςεη θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ - δελ αθήλνπκε κηζάλνηρηεο πόξηεο, παξάζπξα, ληνπιάπηα, ζπξηάξηα, θιπ. Γ. Υξήζηκεο ζπκβνπιέο-νδεγίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο (ΑκΠΟ) ζε Τπεξεζίεο Τγείαο. Σα Άηνκα κε Πξνβιήκαηα Όξαζεο (ΑκΠΟ), αληηκεησπίδνπλ πνηθίια πξνβιήκαηα θαηά ηελ πξόζβαζε θαη εμππεξέηεζή ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο ησλ Ννζνθνκείσλ, ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θιπ., γεγνλόο πνπ εκπνδίδεη ηελ ηζόηηκε έληαμε απηώλ ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη εγείξεη θξαγκνύο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπο. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ΑκΠΟ ζπληζηάηαη, νη επαγγεικαηίεο πγείαο, νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, θαζώο θαη άιινη πνιίηεο λα: 1. Γηεπθνιύλεηε ηα ΑκΠΟ λα πξνζαλαηνιηζηνύλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία πνπ αλαδεηνύλ κε αζθάιεηα θαη λα θαζίζνπλ όζν πιεζηέζηεξα γίλεηαη ζηνλ αλάινγν ρώξν εμέηαζεο. 2. Δλεκεξώζηε ηνλ ππεύζπλν λνζειεπηή ή ηαηξό γηα ηελ πξνζέιεπζε ησλ ΑκΠΟ, ώζηε λα αλαδεηεζεί όηαλ έξζεη ε ώξα ηνπ ξαληεβνύ ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλήζεη ην ίδην ην ΑκΠΟ ηελ παξνπζία ηνπ ζην ηαηξείν, ώζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκνο (όηαλ ζα αλαδεηεζεί ζηελ αίζνπζα αλακνλήο). 3. Δλεκεξώζηε άιινλ πνιίηε πνπ παξεπξίζθεηαη ζηνλ ρώξν ώζηε λα δηεπθνιύλεη ην ΑκΠΟ ζηελ αλαδήηεζε επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ δελ ηνπο γλσξίδεη. 4. Δλεκεξώζηε ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ην πξόγξακκα ζηα ξαληεβνύ, απνπζηάδεη ν ηαηξόο, έρεη αιιάμεη ν ρώξνο εμέηαζεο θιπ. 5. Γηεπθνιύλεηε ην ΑκΠΟ λα εληνπίζεη απαξαίηεηνπο ρώξνπο όπσο ην ηακείν, ην γξαθείν εμππεξέηεζεο πνιίηε, ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο, ηνπο ςύθηεο, ην θπιηθείν, ηνπο αλειθπζηήξεο θαη αλ ρξεηαζηεί ζπλνδεύζηε ηνλ ζε απηνύο. 6. Καηά ηε ζπλνδεία ησλ ΑκΠΟ ζηνπο ρώξνπο ησλ κνλάδσλ πγείαο, ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη, γα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηηο ζθάιεο, ζηα έπηπια, ζηα αλνηρηά παξάζπξα ή ζε άιια θνξεηά εκπόδηα. 7. Δμεγείηε θαη πεξηγξάθεηε θάζε θνξά ηελ αθνινπζνύκελε δηαδξνκή πξνο θάπνην ρώξν (π.ρ. θιηληθή, ηαηξεία, εξγαζηήξηα θιπ), πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθνληαη από ην ΑκΠΟ ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηνλ κεηέπεηηα εληνπηζκό ηνπο. 8. Γηεπθνιύλεηε ην ΑκΠΟ ζην ρώξν ηνπ ηαηξείνπ ή ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί κε αζθάιεηα, λα θαζίζεη ζην θαηάιιειν κέξνο αλάινγα κε ηελ εμέηαζε θαη παξέρεηε νδεγίεο γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί κία εμέηαζε (π.ρ. ρξήζε κεραλήκαηνο, ιήςε βηνινγηθνύ πιηθνύ, κηθξνεπέκβαζε θιπ). Πεξηγξάςηε ηνπ πξηλ από ηελ εμέηαζε ζε ηη ζπλίζηαηαη απηή π.ρ. πξηλ από ην θαξδηνγξάθεκα όηη ζα ηνπνζεηεζνύλ εηδηθέο βεληνύδεο ζην ζηήζνο θαη θιηπ ζηνπο θαξπνύο θαη ζηνπο αζηξαγάινπο θιπ. 12

13 9. Βεβαησζείηε όηη δίδνληαη κε επθξίλεηα νδεγίεο θαη ειέγμηε όηη έγηλαλ θαηαλνεηέο γηα θάξκαθα θαη εμεηάζεηο. εκεηώζηε αλ ρξεηαζηεί κε καξθαδόξν ζε ραξηί ηηο νδεγίεο, ηα θάξκαθα, ηε δνζνινγία, ηελ παξαπνκπή γηα άιιεο εμεηάζεηο ή ρξήζηκα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο. 10. ηγνπξεπηείηε όηη ην άηνκν πνπ ζα ζπλνδεύζεη ην λνζειεπόκελν ΑκΠΟ από ην ζάιακν ηνπ γηα εμεηάζεηο, γλσξίδεη όηη ππάξρεη πξόβιεκα όξαζεο, θαζώο θαη ην πξόβιεκα πγείαο γηα ην νπνίν λνζειεύεηαη. 11. Γηεπθνιύλεηε ζηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθώλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ, δηεπθξηλίζηε ηη απαηηείηαη λα ιάβεη ην άηνκν σο έγγξαθν ή ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό ή αληίγξαθα εμεηάζεσλ καδί ηνπ, αλαγλώζηε ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα λα ιάβεη γλώζε θαη ζηγνπξεπηείηε όηη παίξλεη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπ όια ηα πξνζσπηθά ηνπ έληππα βηβιηάξηα, εμεηάζεηο θιπ. 12. Βεβαησζείηε όηη ην ΑκΠΟ γλσξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα επόκελσλ ξαληεβνύ, πόζν ζπρλά λα παίξλεη ηα θάξκαθά ηνπ θαη αλ ππάξρνπλ παξελέξγεηεο, πώο λα θξνληίδεη ηα ηξαύκαηα θαη λα θάλεη ηηο αιιαγέο. 13. Σέινο, δηαζθαιίζηε ηελ απνρώξεζή ηνπ κε ηαμί ή ζπγθνηλσλίεο ώζηε λα απνθεπρζεί θίλδπλνο αηπρήκαηνο. Γ. θύινη Οδεγνί θαη ρεηξηζηέο κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Οη θύινη Οδεγνί είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζθπιηά πνπ κε ηηο δεμηόηεηέο ηνπο δίλνπλ αλεμάξηεηε θαη κε αζθάιεηα θίλεζε θαζώο θαη ηζόηηκε θαη απηόλνκε δηαβίσζε ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπο, άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ζπκβάιινληαο ζηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε έληαμή ηνπο κε πνηόηεηα θαη θηιηθόηεηα ζην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ όπνπ θηλνύληαη. - εβόκαζηε ην ρεηξηζηή θαη ην θύιν Οδεγό ηνπ όηαλ ηνπο ζπλαληάκε είηε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο είηε ζε εζσηεξηθνύο θαη δηεπθνιύλνπκε ηελ πξόζβαζή ηνπο. - Όηαλ ν θύινο Οδεγόο θνξάεη ην Δηδηθό ακάξη Δξγαζίαο θαη είλαη καδί κε ην ρεηξηζηή ηνπ, απαγνξεύεηαη λα ηνπ κηιήζνπκε ή λα ηνλ ρατδέςνπκε. Δθείλε ηελ ώξα είλαη έλαο θύινο Δξγαζίαο, πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα δεθάδεο απνθάζεηο θαη πξέπεη λα ηνπ δηεπθνιύλνπκε ην έξγν. -Σεξνύκε ηνπο Νόκνπο θαη ηηο Οδεγίεο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζήο ηνπο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ζε ρώξνπο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (μελνδνρεία, εζηηαηόξηα, κπαξ θιπ), πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο, αζιεηηθνύο ρώξνπο, ππεξεζίεο Τγείαο, δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πάξθα θιπ.. Οη θύινη Οδεγνί επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνύλ θαη λα έρνπλ πξόζβαζε παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη θαη ε πξόζβαζε όισλ ησλ αλζξώπσλ, ρσξίο λα θέξνπλ θίκσηξν! Πώο κπνξείηε λα βνεζήζεηε όηαλ ζπλαληήζεηε έλα ρεηξηζηή κε ην θύιν Οδεγό ηνπ: Με ρατδεύεηε ή πξνζπαζείηε λα θάλεηε ην θύιν Οδεγό λα ζαο πξνζέμεη όηαλ απηόο θνξάεη ην εηδηθό ζακάξη εξγαζίαο. Δάλ ν ζθύινο δελ εξγάδεηαη (δε θνξάεη ην εηδηθό ζακάξη εξγαζίαο), δεηήζηε ηελ άδεηα ηνπ αθεληηθνύ ηνπ πξηλ ηνλ ρατδέςεηε. Αθνύ ζαο δνζεί ε άδεηα, αθήζηε ηνλ ζθύιν λα ζαο κπξίζεη θαη θαηόπηλ ρατδέςηε ηνλ ήξεκα ζηελ πιάηε. ε θακία πεξίπησζε κελ πξνζπαζήζεηε λα αηθληδηάζεηε ην ζθύιν ρατδεύνληάο ηνλ πξηλ ζαο αληηιεθζεί. Πνηέ κελ ηαΐζεηε έλα θύιν Οδεγό. Μπνξείηε λα ηνπ δεκηνπξγήζεηε πξνβιήκαηα ζην ζηνκάρη θαη γηα έλα δηάζηεκα λα κελ κπνξεί λα εξγαζηεί, πξάγκα πνιύ δύζθνιν θαη δπζάξεζην γηα ην αθεληηθό ηνπ. Πνηέ κε θσλάδεηε ην όλνκα ηνπ θύινπ Οδεγνύ θαη ηηο εληνιέο πνπ αθνύηε από ην αθεληηθό ηνπ γηαηί ηνλ κπεξδεύεηε. Μελ αθήλεηε ην θαηνηθίδηό ζαο ή παηδηά λα πιεζηάδνπλ ηνλ θύιν Οδεγό όηαλ απηόο εξγάδεηαη. 13

14 Αλ δείηε αδέζπνηα δώα λα πξνζπαζνύλ λα ελνριήζνπλ ηνλ ηπθιό θαη ην θύιν Οδεγό ηνπ κπνξείηε λα βνεζήζεηε απνζπώληαο ηελ πξνζνρή ησλ αδέζπνησλ δώσλ. ΜΖΝ ΞΔΥΝΑΣΔ: Σα Άηνκα κε Πξνβιήκαηα Όξαζεο «βιέπνπλ-εμεξεπλνύλ» ην πεξηβάιινλ θαη νηηδήπνηε ζέινπλ λα γλσξίζνπλ θπξίσο κε ηελ αίζζεζε ηεο αθήο αιιά θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ινηπέο αηζζήζεηο! Γηαβάδνπλ βηβιία είηε ζηε γξαθή ηπθιώλ Braille, είηε ερνγξαθεκέλα ζε αθνπζηηθή κνξθή, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Υξεζηκνπνηνύλ Ηιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο θαη θηλεηά ηειέθσλα, tablet, θ.ιπ. ζηα νπνία έρνπλ πξνζαξκόζεη εηδηθά ινγηζκηθά πνπ κεηαηξέπνπλ νηηδήπνηε γξάθεηαη ζηελ νζόλε ζε αθνπζηηθή κνξθή θαη κε ηνλ ηξόπν απηό έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ην δηαδίθηπν. Οη ηπθινί θαη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζηε ρώξα καο απαζρνινύληαη σο ρεηξηζηέο ηειεθσληθνύ θέληξνπ, δηθεγόξνη, κνπζηθνί, δάζθαινη, θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ, θπζηθνζεξαπεπηέο, εθπαηδεπηέο ηεο γξαθήο Braille θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη άιια. Δπίζεο, πνιινί από απηνύο έρνπλ ζπνπδάζεη ζε πξνπηπρηαθά ή κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Α.Δ.Ι., όπσο Κνηλσληνινγία, Φπρνινγία, Μαζεκαηηθά, Ννκηθά, Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο. Θπκεζείηε όηη θάζε ηπθιόο άλζξσπνο έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα όπσο νπνηνζδήπνηε άιινο άλζξσπνο. Έρεη ζπλαηζζήκαηα (ιππάηαη, ραίξεηαη, ζπκώλεη, γειάεη) δηαζθεδάδεη, πεγαίλεη εθδξνκέο, παξαθνινπζεί κνπζηθέο ζπλαπιίεο, ζέαηξν, αζρνιείηαη κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ζηίβν, θνιύκβεζε, πνδειαζία, ηδνύλην, ζθάθη ή νκαδηθά παηρλίδηα όπσο πνδόζθαηξν, Goalball (εηδηθό παξανιπκπηαθό άζιεκα εηδηθά γηα ηπθινύο). Οη ηπθινί πξσηαζιεηέο παίξλνπλ κέξνο ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο πνπ γίλνληαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα ζην ίδην κέξνο θαη ακέζσο κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. ΔΘΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΣΤΦΛΧΝ ΧΜΑΣΔΗΟ ΓΗΚΑΣΗΚΧ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΟ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠ.ΑΡΗΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΔΓΡΑ ΑΘΖΝΑ ΒΔΡΑΝΕΔΡΟΤ ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ.: FAX:

15 15 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2)

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25. 05.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25. 05.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25. 05.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.38648 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 1. Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 9.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.:γ3δ/γ/φατ9/2015/γ.π.νηθ. 77540 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα