Σηµε ωση Τρ τη κδοση (Σεπτ µβριος 2007) Copyright Lenovo 2005, Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµε ωση Τρ τη κδοση (Σεπτ µβριος 2007) Copyright Lenovo 2005, Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005."

Transcript

1

2

3 Lenovo 3000

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ µενο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης για αυτ το προϊ ν, καθώς και τις Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 45. Τρίτη έκδοση (Σεπτέµβριος 2007) Copyright Lenovo 2005, Portions Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Σχήµατα v Κεϕάλαιο 1. Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια Κεϕάλαιο 2. Επισκ πηση Πρ σθετες πηγές πληροϕοριών Χειρισµ ς συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ Θέσεις Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή 5 Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος 9 Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο.. 13 Απαραίτητα εργαλεία Εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών..13 Αϕαίρεση του καλ µµατος Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες 14 Εγκατάσταση εσωτερικών προαιρετικών συσκευών..16 Εγκατάσταση µνήµης Εγκατάσταση καρτών PCI Εγκατάσταση εσωτερικών µονάδων Αντικατάσταση της µπαταρίας Αντικατάσταση της µονάδας σκληρο δίσκου Αντικατάσταση της µονάδας δισκέτας Αντικατάσταση µονάδας οπτικο δίσκου Αντικατάσταση της µονάδας ψ κτρας και ανεµιστήρα 29 Αντικατάσταση της µονάδας ανεµιστήρα συστήµατος 32 Αντικατάσταση µονάδας µνήµης Αντικατάσταση κάρτας PCI Αντικατάσταση του πληκτρολογίου Αντικατάσταση του ποντικιο Κεϕάλαιο 4. Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο.. 39 Απ κτηση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών...40 Κεϕάλαιο 5. Μηχανισµοί ασϕάλισης.. 41 Κλειδαριά τ που Kensington Λουκέτο Προστασία µέσω κωδικο πρ σβασης ιαγραϕή κωδικο πρ σβασης που έχει χαθεί ή ξεχαστεί (εκκαθάριση µνήµης CMOS) Παράρτηµα. Ειδικές παρατηρήσεις.. 45 Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης Εµπορικά σήµατα Lenovo 2005, Portions IBM Corp iii

6 iv Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

7 Σχήµατα 1. Στοιχεία ελέγχου και υποδοχές Θέσεις υποδοχών στο πίσω µέρος Θέσεις εξαρτηµάτων Θέσεις επιµέρους στοιχείων πλακέτας συστήµατος 9 5. Θέσεις επιµέρους στοιχείων πλακέτας συστήµατος Θέσεις επιµέρους στοιχείων πλακέτας συστήµατος Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή Αϕαίρεση της πρ σοψης Αϕαίρεση της κάρτας PCI Αϕαίρεση του τµήµατος τοποθέτησης µονάδων Κλιπ συγκράτησης Τοποθέτηση της µονάδας µνήµης Άνοιγµα της λαβής ασϕάλισης κάρτας Ασϕάλιση της κάρτας Εντοπισµ ς θηκών µονάδων Στήριγµα συγκράτησης Εγκατάσταση της µονάδας Σ νδεση παράλληλης µονάδας ATA (PATA) Σ νδεση σειριακής µονάδας ATA (SATA) Στήριγµα συγκράτησης Εγκατάσταση της µονάδας δισκέτας Αϕαίρεση µπαταρίας Εγκατάσταση µπαταρίας Αϕαίρεση της µονάδας σκληρο δίσκου Εγκατάσταση της µονάδας σκληρο δίσκου στο πλαίσιο συγκράτησης Αϕαίρεση της µονάδας δισκέτας Πλαίσιο συγκράτησης για µονάδα δισκέτας Εγκατάσταση της νέας µονάδας δισκέτας Αϕαίρεση της µονάδας οπτικο δίσκου Πλαίσιο συγκράτησης για µονάδα οπτικο δίσκου Εγκατάσταση της νέας µονάδας οπτικο δίσκου Αϕαίρεση ψ κτρας που ασϕαλίζεται µε σϕιχτήρα Αϕαίρεση ψ κτρας που ασϕαλίζεται µε βίδες Στερέωση της ψ κτρας µε σϕιχτήρα στο πλαστικ πλαίσιο συγκράτησης Επανατοποθέτηση των βιδών στη µονάδα ψ κτρας και ανεµιστήρα Αϕαίρεση της µονάδας ανεµιστήρα συστήµατος Αϕαίρεση της µονάδας µνήµης Εγκατάσταση της µονάδας µνήµης Αϕαίρεση της κάρτας Εγκατάσταση της νέας κάρτας Υποδοχές σ νδεσης πληκτρολογίου Υποδοχές σ νδεσης ποντικιο Εγκατάσταση του καλ µµατος του υπολογιστή Θέση κλειδαριάς Kensington Υποδοχή για λουκέτο Lenovo 2005, Portions IBM Corp v

8 vi Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

9 Κεϕάλαιο 1. Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτ τον οδηγ, είναι σηµαντικ να έχετε διαβάσει και κατανοήσει λες τις πληροϕορίες ασϕάλειας για αυτ το προϊ ν. Ανατρέξτε στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που λάβατε µαζί µε το προϊ ν για τις πιο πρ σϕατες πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια. Όταν έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις πληροϕορίες ασϕάλειας, µειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος να υποστείτε προσωπικ τραυµατισµ ή να προκληθεί ζηµιά στο προϊ ν σας. Εάν δεν διαθέτετε πια τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης, µπορείτε να αποκτήσετε ένα ηλεκτρονικ αντίτυπο απ το δικτυακ τ πο υποστήριξης της Lenovo στην ακ λουθη διε θυνση: Lenovo 2005, Portions IBM Corp

10 2 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

11 Κεϕάλαιο 2. Επισκ πηση Ο παρών οδηγ ς µπορεί να χρησιµοποιηθεί απ πελάτες που επιθυµο ν να εγκαταστήσουν ή να αντικαταστήσουν µονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (Customer Replaceable Units - CRU ). Σε αυτ τον οδηγ δεν περιλαµβάνονται διαδικασίες αντικατάστασης για λα τα εξαρτήµατα. Θεωρείται δεδοµένο τι η αντικατάσταση καλωδίων, διακοπτών και ορισµένων µηχανικών εξαρτηµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί απ εκπαιδευµένο προσωπικ χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αναλυτικές πληροϕορίες. Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε µ νο εξαρτήµατα που παρέχονται απ τη Lenovo. Σε αυτ τον οδηγ παρέχονται οδηγίες για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση των ακ λουθων εξαρτηµάτων: v Μπαταρία v Μονάδα σκληρο δίσκου v Μονάδα δισκέτας v Μονάδα οπτικο δίσκου v Μονάδα ψ κτρας και ανεµιστήρα v Μονάδα ανεµιστήρα συστήµατος v Μονάδα µνήµης v Κάρτα PCI v v Πληκτρολ γιο Ποντίκι Πρ σθετες πηγές πληροϕοριών Αν έχετε πρ σβαση στο Internet, µπορείτε να βρείτε τις τελευταίες πληροϕορίες για τον υπολογιστή σας στο World Wide Web. Μπορείτε να βρείτε: v Οδηγίες για την αϕαίρεση και εγκατάσταση µονάδων CRU v Αρχεία βίντεο σχετικά µε την αϕαίρεση και εγκατάσταση µονάδων CRU v ηµοσιε σεις v Πληροϕορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων v Πληροϕορίες για εξαρτήµατα v Προγράµµατα οδήγησης και άλλα προγράµµατα προς µεταϕ ρτωση v ιασυνδέσεις µε άλλες χρήσιµες πηγές πληροϕοριών v Λίστα τηλεϕώνων υποστήριξης Αυτές οι πληροϕορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα Lenovo 2005, Portions IBM Corp

12 Χειρισµ ς συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ Μην ανοίξετε τη συσκευασία προστασίας απ στατικ ηλεκτρισµ η οποία περιέχει το νέο εξάρτηµα µέχρι να αϕαιρέσετε το ελαττωµατικ εξάρτηµα απ τον υπολογιστή και να είστε έτοιµοι να εγκαταστήσετε το νέο εξάρτηµα. Ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς, παρ τι είναι ακίνδυνος για τους ανθρώπους, µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα λειτουργικά µέρη και τα εξαρτήµατα του υπολογιστή. Όταν µεταχειρίζεστε εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη του υπολογιστή, να λαµβάνετε τις ακ λουθες προϕυλάξεις για να αποϕ γετε την πρ κληση ζηµιάς απ στατικ ηλεκτρισµ : v Περιορίστε τις κινήσεις σας. Οι κινήσεις µπορο ν να προκαλέσουν τη συσσώρευση στατικο ηλεκτρισµο γ ρω σας. v Να χειρίζεστε πάντα τα εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη µε προσοχή. Πιάνετε τις κάρτες, τις πλακέτες συστήµατος, τους µικροεπεξεργαστές και τις µονάδες µνήµης απ τις άκρες. Ποτέ µην αγγίζετε εκτεθειµένα κυκλώµατα. v Μην αϕήνετε άλλους να αγγίζουν τα εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη. v Πριν εγκαταστήσετε ένα νέο εξάρτηµα, ακουµπήστε την προστατευτική συσκευασία του σε ένα µεταλλικ κάλυµµα θ ρας ή σε άλλη άβαϕη µεταλλική επιϕάνεια του υπολογιστή για τουλάχιστον δ ο δευτερ λεπτα. Με τον τρ πο αυτ µειώνεται ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς στη συσκευασία και στο σώµα σας. v Αν είναι δυνατ, εγκαταστήστε το εξάρτηµα αµέσως µ λις το αϕαιρέσετε απ τη συσκευασία, χωρίς να το ακουµπήσετε πουθενά. Αν αυτ δεν είναι δυνατ, τοποθετήστε την προστατευτική συσκευασία σε µια λεία και επίπεδη επιϕάνεια και τοποθετήστε το εξάρτηµα επάνω της. v Μην τοποθετήσετε το εξάρτηµα επάνω στο κάλυµµα του υπολογιστή ή σε άλλη µεταλλική επιϕάνεια. 4 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

13 Θέσεις Σε αυτ το κεϕάλαιο παρέχονται εικ νες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις υποδοχές, τα στοιχεία ελέγχου και τα εξαρτήµατα του υπολογιστή. Για πληροϕορίες σχετικά µε την αϕαίρεση του καλ µµατος, ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα 13. Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή Στο Σχήµα 1 µπορείτε να δείτε τη θέση των υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή. Σχήµα 1. Στοιχεία ελέγχου και υποδοχές 1 Υποδοχή USB 3 Υποδοχή σ νδεσης µικροϕώνου 2 Υποδοχή σ νδεσης ακουστικών 4 Υποδοχή USB Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή Στο Σχήµα 2 στη σελίδα 6 µπορείτε να δείτε τη θέση των υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Κεϕάλαιο 2. Επισκ πηση 5

14 Σχήµα 2. Θέσεις υποδοχών στο πίσω µέρος 1 Τυπική υποδοχή σ νδεσης ποντικιο 11 Υποδοχή κάρτας PCI Express 1x ή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 2 Παράλληλη θ ρα 12 Υποδοχή C/LFE (ορισµένα µοντέλα) 3 Υποδοχή Ethernet 13 Υποδοχή SPDIF (ορισµένα µοντέλα) 4 Υποδοχή εισ δου ήχου 14 Υποδοχή εξ δου ήχου 5 Υποδοχή οπίσθιου ηχείου (ορισµένα 15 Υποδοχή σ νδεσης µικροϕώνου µοντέλα) 6 Υποδοχή καλωδίου παροχής 16 Υποδοχές USB (2) ρε µατος 7 ιακ πτης επιλογής τάσης 17 Υποδοχές USB (2) (ορισµένα µοντέλα) 8 Υποδοχή κάρτας PCI 18 Υποδοχή σ νδεσης οθ νης VGA 9 Υποδοχή κάρτας PCI ή PCI Express 19 Σειριακή θ ρα 1x 10 Υποδοχή κάρτας PCI Express 1x ή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 20 Τυπική υποδοχή σ νδεσης πληκτρολογίου 6 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

15 Υποδοχή Περιγραϕή Τυπική υποδοχή σ νδεσης ποντικιο Χρησιµοποιείται για τη σ νδεση ποντικιο, trackball ή άλλης συσκευής κατάδειξης που χρησιµοποιεί τυπική υποδοχή σ νδεσης ποντικιο. Υποδοχές USB Χρησιµοποιο νται για τη σ νδεση συσκευών που απαιτο ν σ νδεση τ που USB (Universal Serial Bus) (π.χ. ένα ποντίκι USB, ένα πληκτρολ γιο USB, ένας σαρωτής (scanner) USB ή ένας εκτυπωτής USB). Εάν έχετε περισσ τερες απ οκτώ συσκευές USB, µπορείτε να αγοράσετε ένα USB hub, το οποίο σας επιτρέπει να συνδέσετε επιπλέον συσκευές USB. Υποδοχή Ethernet Χρησιµοποιείται για τη σ νδεση καλωδίου Ethernet για δίκτυο LAN. Σηµείωση: Για να λειτουργεί ο υπολογιστής εντ ς των ορίων FCC Class B, χρησιµοποιήστε καλώδιο Ethernet Κατηγορίας 5. Σειριακή θ ρα Χρησιµοποιείται για τη σ νδεση εξωτερικο modem, σειριακο εκτυπωτή ή άλλων συσκευών που χρησιµοποιο ν σειριακή υποδοχή 9 ακροδεκτών. Παράλληλη θ ρα Χρησιµοποιείται για τη σ νδεση παράλληλου εκτυπωτή, παράλληλου σαρωτή (scanner) ή άλλης συσκευής που χρησιµοποιεί παράλληλη υποδοχή 25 ακροδεκτών. Υποδοχή εισ δου ήχου Χρησιµοποιείται για τη λήψη σηµάτων ήχου απ εξωτερική συσκευή ήχου, π.χ. απ ένα στερεοϕωνικ σ στηµα. Η σ νδεση µε µια εξωτερική συσκευή ήχου γίνεται µε ένα καλώδιο µεταξ της υποδοχής εξ δου ήχου της συσκευής και της υποδοχής εισ δου ήχου του υπολογιστή. Υποδοχή εξ δου ήχου Χρησιµοποιείται για την αποστολή ηχητικών σηµάτων απ τον υπολογιστή σε εξωτερικές συσκευές, π.χ. στερεοϕωνικά ηχεία µε ενσωµατωµένο ενισχυτή, ακουστικά, συνθεσάιζερ, ή στην υποδοχή εισ δου εν ς στερεοϕωνικο συστήµατος ή άλλης εξωτερικής συσκευής ηχογράϕησης. Τυπική υποδοχή σ νδεσης πληκτρολογίου Χρησιµοποιείται για τη σ νδεση πληκτρολογίου που χρησιµοποιεί τυπική υποδοχή σ νδεσης πληκτρολογίου. Κεϕάλαιο 2. Επισκ πηση 7

16 Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων Το Σχήµα 3 µπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα διάϕορα εξαρτήµατα που περιέχονται στον υπολογιστή σας. Σχήµα 3. Θέσεις εξαρτηµάτων 1 Αγωγ ς αέρα, ανεµιστήρας και 6 Μονάδες µνήµης ψ κτρα 2 Μικροεπεξεργαστής 7 Τροϕοδοτικ 3 Μονάδα οπτικο δίσκου 8 Υποδοχή κάρτας PCI ή PCI Express x1 4 Μονάδα σκληρο δίσκου 9 Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 ή υποδοχή κάρτας PCI Express x1 5 Μονάδα δισκέτας 10 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 ή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 8 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

17 Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος Η πλακέτα συστήµατος (ορισµένες ϕορές ονοµάζεται και µητρική πλακέτα) είναι η κ ρια πλακέτα κυκλωµάτων στον υπολογιστή σας. Παρέχει τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και υποστηρίζει διάϕορες συσκευές. Στο Σχήµα 4 απεικονίζονται οι θέσεις των επιµέρους στοιχείων της πλακέτας συστήµατος σε ορισµένα µοντέλα υπολογιστών. Σχήµα 4. Θέσεις επιµέρους στοιχείων πλακέτας συστήµατος 1 Υποδοχή σ νδεσης ανεµιστήρα µικροεπεξεργαστή 13 Υποδοχή σ νδεσης υποδοχών USB πρ σοψης (2) 2 Μικροεπεξεργαστής και ψ κτρα 14 Μπαταρία 3 Υποδοχή κάρτας µνήµης 1 15 ιακ πτης εκκαθάρισης CMOS/αποκατάστασης 4 Υποδοχή κάρτας µνήµης 2 16 Υποδοχή σ νδεσης σειριακής θ ρας (COM) 5 Υποδοχή κάρτας µνήµης 3 17 Υποδοχές PCI (2) 6 Υποδοχή κάρτας µνήµης 4 18 Υποδοχή (µονοϕωνικο ) ηχείου 7 Υποδοχή µονάδας δισκέτας 19 Υποδοχή εισ δου/εξ δου ήχου (πρ σοψη) 8 Υποδοχή IDE 20 Υποδοχή CD-IN 9 Υποδοχή παροχής ρε µατος 21 Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 10 Υποδοχή ανεµιστήρα 22 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 περιβλήµατος 11 Υποδοχές SATA IDE (4) 23 Υποδοχή ανεµιστήρα συστήµατος 12 Υποδοχή πρ σοψης 25 Υποδοχή παροχής ρε µατος 12v Κεϕάλαιο 2. Επισκ πηση 9

18 Στο Σχήµα 5 απεικονίζονται οι θέσεις των επιµέρους στοιχείων της πλακέτας συστήµατος σε ορισµένα µοντέλα υπολογιστών. Σχήµα 5. Θέσεις επιµέρους στοιχείων πλακέτας συστήµατος 1 Μικροεπεξεργαστής και ψ κτρα 12 Υποδοχή σ νδεσης υποδοχών USB πρ σοψης (2) 2 Υποδοχή σ νδεσης ανεµιστήρα 13 Υποδοχή σ νδεσης σειριακής θ ρας (COM) µικροεπεξεργαστή 3 Υποδοχή κάρτας µνήµης 1 14 Υποδοχή Leo 4 Υποδοχή κάρτας µνήµης 2 15 Υποδοχή CD-IN 5 Υποδοχή παροχής ρε µατος 16 Υποδοχή εισ δου/εξ δου ήχου (πρ σοψη) 6 Υποδοχή µονάδας δισκέτας 17 Υποδοχές PCI (2) 7 Υποδοχή IDE 18 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 8 ιακ πτες εκκαθάρισης 19 Μπαταρία CMOS/αποκατάστασης (2) 9 Υποδοχή ανεµιστήρα 20 Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 περιβλήµατος 10 Υποδοχές SATA IDE (4) 21 Υποδοχή ανεµιστήρα συστήµατος 11 Υποδοχή πρ σοψης 22 Υποδοχή παροχής ρε µατος 12v 10 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

19 Στο Σχήµα 6 απεικονίζονται οι θέσεις των επιµέρους στοιχείων της πλακέτας συστήµατος σε ορισµένα µοντέλα υπολογιστών. Σχήµα 6. Θέσεις επιµέρους στοιχείων πλακέτας συστήµατος 1 Μικροεπεξεργαστής και ψ κτρα 12 Υποδοχή πρ σοψης 2 Υποδοχή σ νδεσης ανεµιστήρα 13 Υποδοχή ανεµιστήρα περιβλήµατος µικροεπεξεργαστή 3 Υποδοχή κάρτας µνήµης 1 14 Υποδοχή σ νδεσης υποδοχών USB πρ σοψης (2) 4 Υποδοχή κάρτας µνήµης 2 15 Υποδοχή σ νδεσης σειριακής θ ρας (COM) 5 Υποδοχή κάρτας µνήµης 3 16 Υποδοχή εισ δου/εξ δου ήχου (πρ σοψη) 6 Υποδοχή κάρτας µνήµης 4 17 Υποδοχή κάρτας PCI 7 Υποδοχή παροχής ρε µατος 18 Υποδοχές κάρτας PCI Express x1 (2) 8 Υποδοχή µονάδας δισκέτας 19 Μπαταρία 9 Υποδοχές SATA IDE (4) 20 Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 10 Υποδοχή για USB πρ σοψης 21 Υποδοχή ανεµιστήρα συστήµατος 11 ιακ πτης εκκαθάρισης CMOS/αποκατάστασης 22 Υποδοχή παροχής ρε µατος 12v Κεϕάλαιο 2. Επισκ πηση 11

20 12 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

21 Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Απαραίτητα εργαλεία Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε µ νο εξαρτήµατα που παρέχονται απ τη Lenovo. Για να εγκαταστήσετε ορισµένες προαιρετικές συσκευές στον υπολογιστή σας, θα χρειαστείτε κατσαβίδι µε επίπεδη µ τη ή κατσαβίδι τ που Phillips. Για ορισµένες προαιρετικές συσκευές µπορεί να χρειαστο ν και άλλα εργαλεία. Βλ. τις οδηγίες που παρέχονται µε την προαιρετική συσκευή. Εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών Αϕαίρεση του καλ µµατος Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικά ηχεία, έναν εκτυπωτή ή ένα σαρωτή (scanner) µε τον υπολογιστή σας. Πέραν της ϕυσικής σ νδεσης, για ορισµένες προαιρετικές συσκευές πρέπει να εγκαταστήσετε πρ σθετο λογισµικ. Όταν θέλετε να προσθέσετε µια εξωτερική προαιρετική συσκευή, ανατρέξτε στις εν τητες Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή στη σελίδα 5 και Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα 5 για να εντοπίσετε την κατάλληλη υποδοχή και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται µε την προαιρετική συσκευή για να πραγµατοποιήσετε τη σ νδεση και να εγκαταστήσετε το απαραίτητο λογισµικ ή πρ γραµµα οδήγησης (driver) για τη λειτουργία της συσκευής. Σηµαντικ Πριν αϕαιρέσετε το κάλυµµα, κλείστε τον υπολογιστή και περιµένετε 3 έως 5 λεπτά µέχρι να µειωθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικ του. Για να αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή: 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια απ τον υπολογιστή. Αυτ ισχ ει για τα καλώδια ρε µατος, τα καλώδια εισ δου/εξ δου και οποιαδήποτε άλλα καλώδια είναι συνδεδεµένα στον υπολογιστή. Lenovo 2005, Portions IBM Corp

22 4. Αϕαιρέστε τις συσκευές ασϕάλισης του καλ µµατος του υπολογιστή. 5. Πατήστε το κουµπί απασϕάλισης του καλ µµατος στο επάνω µέρος του υπολογιστή, σ ρετε το κάλυµµα προς τα πίσω και αϕαιρέστε το. Εάν ο υπολογιστής σας χρησιµοποιεί βίδες για την ασϕάλιση του καλ µµατος, τ τε αϕαιρέστε πρώτα τις βίδες και στη συνέχεια αϕαιρέστε το κάλυµµα. Σχήµα 7. Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες Μπορεί να είναι απαραίτητο να αϕαιρέσετε το τµήµα τοποθέτησης µονάδων (drive bay assembly) απ τον υπολογιστή για να αποκτήσετε πρ σβαση σε στοιχεία της πλακέτας συστήµατος πως η µνήµη, η µπαταρία, οι εσωτερικές µονάδες και το CMOS. Για να αποκτήσετε πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες: 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Αϕαιρέστε την πρ σοψη χρησιµοποιώντας τις τρεις ασϕάλειες και τραβώντας την προς τα εµπρ ς. Σχήµα 8. Αϕαίρεση της πρ σοψης 14 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

23 3. Σε ορισµένα µοντέλα, µπορεί να είναι απαραίτητο να αϕαιρέσετε την κάρτα PCI για να αποκτήσετε πρ σβαση στην µπαταρία. Σχήµα 9. Αϕαίρεση της κάρτας PCI 4. Σ ρετε το τµήµα τοποθέτησης µονάδων (drive bay assembly) προς τα εµπρ ς µέχρι να ευθυγραµµιστεί µε τις δ ο υποδοχές που υπάρχουν στις πλευρές του περιβλήµατος και αϕαιρέστε τα καλώδια των µονάδων απ την πλακέτα συστήµατος. Στη συνέχεια τραβήξτε προς τα επάνω τη λαβή 1 για να αϕαιρέσετε το τµήµα τοποθέτησης µονάδων εντελώς απ τον υπολογιστή. Σχήµα 10. Αϕαίρεση του τµήµατος τοποθέτησης µονάδων Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 15

24 Εγκατάσταση εσωτερικών προαιρετικών συσκευών Σηµαντικ ιαβάστε την εν τητα Χειρισµ ς συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ στη σελίδα 4 πριν ανοίξετε το κάλυµµα του υπολογιστή. Εγκατάσταση µνήµης Ο υπολογιστής σας διαθέτει δ ο ή τέσσερις υποδοχές για την εγκατάσταση µονάδων DDR2 DIMM (double data rate 2 dual inline memory modules). Σε πλακέτες συστήµατος µε δ ο υποδοχές µνήµης µπορεί να εγκατασταθεί έως 2,0 GB µνήµη συστήµατος. Σε πλακέτες συστήµατος µε τέσσερις υποδοχές µνήµης µπορεί να εγκατασταθεί έως 4,0 GB µνήµη συστήµατος. Για την εγκατάσταση µονάδων DIMM ισχ ουν οι εξής καν νες: v Εάν θέλετε να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε µια µονάδα µνήµης σε µια πλακέτα συστήµατος µε τέσσερις υποδοχές µνήµης, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τουλάχιστον µία µονάδα µνήµης στο πρώτο κανάλι µνήµης (είτε στην υποδοχή µνήµης 1 είτε στην υποδοχή µνήµης 2). Βλ. Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα 9 για περισσ τερες πληροϕορίες. v Χρησιµοποιήστε µνήµη DDR2 SDRAM (double data rate 2 synchronous dynamic random access memory) 1,8 V, 240 ακίδων v Χρησιµοποιήστε µονάδες µνήµης 256 MB, 512 MB ή 1 GB σε οποιονδήποτε συνδυασµ. Σηµείωση: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µ νο µονάδες DIMM DDR2 SDRAM. Για να εγκαταστήσετε µια µονάδα µνήµης: 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Μπορεί να είναι απαραίτητο να αϕαιρέσετε το τµήµα τοποθέτησης µονάδων (drive bay assembly) απ τον υπολογιστή για να αποκτήσετε πρ σβαση στις υποδοχές µνήµης. Ανατρέξτε στην εν τητα Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες στη σελίδα Αϕαιρέστε τα εξαρτήµατα που εµποδίζουν την πρ σβαση στις υποδοχές των καρτών µνήµης. 4. Εντοπίστε τις υποδοχές των µονάδων µνήµης. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

25 5. Ανοίξτε τα δ ο κλιπ συγκράτησης. Σχήµα 11. Κλιπ συγκράτησης 6. Κρατήστε τη µονάδα µνήµης πάνω απ την υποδοχή µνήµης. Βεβαιωθείτε τι έχετε ευθυγραµµίσει σωστά την εσοχή 1 της µονάδας µνήµης µε την προεξοχή 2 που υπάρχει στην υποδοχή της µονάδας µνήµης στην πλακέτα συστήµατος. Σπρώξτε προς τα κάτω τη µονάδα µνήµης στην υποδοχή µέχρι να κλείσουν οι ασϕάλειες. Σχήµα 12. Τοποθέτηση της µονάδας µνήµης Επ µενες ενέργειες: v Για να εγκαταστήσετε κάποια άλλη προαιρετική συσκευή, µεταβείτε στην κατάλληλη εν τητα. v Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, µεταβείτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 17

26 Εγκατάσταση καρτών PCI Στην εν τητα αυτή παρέχονται πληροϕορίες και οδηγίες για την εγκατάσταση καρτών PCI (PCI adapters). Ο υπολογιστής σας διαθέτει δ ο υποδοχές επέκτασης. Σε ορισµένες πλακέτες συστήµατος υπάρχουν δ ο υποδοχές για κάρτες PCI: µία υποδοχή για κάρτα PCI Express x1 και µία υποδοχή για κάρτα γραϕικών PCI Express x16. Σε ορισµένες πλακέτες συστήµατος υπάρχουν δ ο υποδοχές για κάρτες PCI Express x1: µία υποδοχή για κάρτα PCI και µία υποδοχή για κάρτα γραϕικών PCI Express x16. Για να εγκαταστήσετε µια κάρτα PCI: 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Ανοίξτε τη λαβή ασϕάλισης των καρτών και αϕαιρέστε το κάλυµµα υποδοχής απ την κατάλληλη υποδοχή επέκτασης. Σχήµα 13. Άνοιγµα της λαβής ασϕάλισης κάρτας 3. Αϕαιρέστε την κάρτα απ την προστατευτική της συσκευασία. 4. Εγκαταστήστε την κάρτα στην κατάλληλη υποδοχή στην πλακέτα συστήµατος. 5. Κλείστε τη λαβή ασϕάλισης για να ασϕαλίσετε την κάρτα. Σχήµα 14. Ασϕάλιση της κάρτας 18 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

27 Επ µενες ενέργειες: v Για να εγκαταστήσετε κάποια άλλη προαιρετική συσκευή, µεταβείτε στην κατάλληλη εν τητα. v Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, µεταβείτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Εγκατάσταση εσωτερικών µονάδων Στην εν τητα αυτή παρέχονται πληροϕορίες και οδηγίες για την εγκατάσταση και την αϕαίρεση εσωτερικών µονάδων. Οι εσωτερικές µονάδες είναι συσκευές που ο υπολογιστής σας χρησιµοποιεί για την ανάγνωση και την αποθήκευση δεδοµένων. Μπορείτε να προσθέσετε µονάδες στον υπολογιστή σας για να αυξήσετε τη χωρητικ τητά του και για να έχετε τη δυνατ τητα να χρησιµοποιείτε και άλλα είδη µέσων αποθήκευσης. Ορισµένα απ τα είδη µονάδων που είναι διαθέσιµα για τον υπολογιστή σας είναι τα εξής: v Μονάδες σκληρο δίσκου SATA (Serial Advanced Technology Attachment) v Μονάδες σκληρο δίσκου PATA (Parallel ATA) v Μονάδες οπτικο δίσκου SATA, π.χ. CD ή DVD v Μονάδες οπτικο δίσκου PATA v Μονάδες αϕαιρέσιµων µέσων Σηµείωση: Οι παραπάνω µονάδες αναϕέρονται επίσης ως µονάδες IDE (integrated drive electronics). Οι εσωτερικές µονάδες εγκαθίστανται σε θήκες (bays). Στο παρ ν εγχειρίδιο, οι θήκες αναϕέρονται ως θήκη 1, θήκη 2 κ.ο.κ. Όταν εγκαθιστάτε µια εσωτερική µονάδα, είναι σηµαντικ να έχετε υπ ψη σας τον τ πο και το µέγεθος της µονάδας που µπορείτε να εγκαταστήσετε σε κάθε θήκη. Επίσης θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε τη σ νδεση των κατάλληλων καλωδίων στην εσωτερική µονάδα. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 19

28 Προδιαγραϕές µονάδων Ο υπολογιστής σας παρέχεται µε τις ακ λουθες προεγκατεστηµένες µονάδες: v Μια µονάδα οπτικο δίσκου στη θήκη 1 (ορισµένα µοντέλα) v Μια µονάδα σκληρο δίσκου 3,5 ιντσών στη θήκη 2 v Μια µονάδα δισκέτας 3,5 ιντσών στη θήκη 3 (ορισµένα µοντέλα) Οι θήκες που δεν έχει εγκατασταθεί µονάδα διαθέτουν ένα έλασµα προστασίας απ στατικ ηλεκτρισµ και ένα κάλυµµα θήκης. Στην παρακάτω εικ να µπορείτε να δείτε τις θέσεις των θηκών για τις εσωτερικές µονάδες του υπολογιστή. Σχήµα 15. Εντοπισµ ς θηκών µονάδων Ακολουθεί µια περιγραϕή των τ πων και των διαστάσεων των µονάδων που µπορείτε να εγκαταστήσετε σε κάθε θήκη: 1 Θήκη 1 - Μέγιστο ψος: 43,0 mm Μονάδες οπτικο δίσκου, π.χ. CD ή DVD (προεγκατεστηµένες σε ορισµένα µοντέλα) Μονάδα σκληρο δίσκου 3,5 ιντσών (απαιτείται στήριγµα τ που Universal Adapter Bracket, 5,25-3,5 ιντσών) * Μονάδα σκληρο δίσκου 5,25 ιντσών 2 Θήκη 2 - Μέγιστο ψος: 26,1 mm Μονάδα σκληρο δίσκου 3,5 ιντσών (προεγκατεστηµένη) 3 Θήκη 3 - Μέγιστο ψος: 12,7 mm Μονάδα δισκέτας 3,5 ιντσών (προεγκατεστηµένη σε ορισµένα µοντέλα) * Μπορείτε να αποκτήσετε ένα στήριγµα Universal Adapter Bracket, 5,25-3,5 ιντσών, απ κάποιο κατάστηµα υπολογιστών ή µέσω του Κέντρο υποστήριξης πελατών. 20 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

29 Εγκατάσταση µονάδας στη θήκη 1 Για να εγκαταστήσετε µια µονάδα οπτικο δίσκου ή µια πρ σθετη µονάδα σκληρο δίσκου στη θήκη 1, κάντε τα ακ λουθα: 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Για να αποκτήσετε πρ σβαση στα επιµέρους στοιχεία της πλακέτας συστήµατος, βλ. Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες στη σελίδα Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε µια µονάδα αϕαιρέσιµων µέσων αποθήκευσης, πως µια µονάδα οπτικο δίσκου, αϕαιρέστε το πλαστικ καπάκι απ την πρ σοψη πιέζοντας τα πλαστικά κλιπ που το ασϕαλίζουν στο εσωτερικ της πρ σοψης. 4. Αϕαιρέστε το µεταλλικ έλασµα προστασίας απ τη θήκη της µονάδας. 5. Για µια µονάδα 5,25 ιντσών, εγκαταστήστε ένα στήριγµα συγκράτησης στο πλάι της µονάδας. Σηµείωση: Εάν εγκαθιστάτε µια µονάδα σκληρο δίσκου 3,5 ιντσών, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα στήριγµα Universal Adapter Bracket, 5,25-3,5 ιντσών. Μπορείτε να αποκτήσετε αυτ το στήριγµα απ κάποιο κατάστηµα υπολογιστών ή µέσω του Κέντρου υποστήριξης πελατών. Σχήµα 16. Στήριγµα συγκράτησης 6. Σπρώξτε τη µονάδα στη θήκη (bay) µέχρι να ασϕαλίσει στη θέση της. Σηµείωση: Εάν το στήριγµα συγκράτησης δεν είναι διαθέσιµο κατά την εγκατάσταση του στηρίγµατος Universal Adapter Bracket, εγκαταστήστε τις βίδες για την ασϕάλιση του στηρίγµατος Universal Adapter Bracket στη θήκη της µονάδας. Σχήµα 17. Εγκατάσταση της µονάδας 7. Ευθυγραµµίστε το τµήµα τοποθέτησης µονάδων (drive bay assembly) µε τις δ ο υποδοχές και τις ράγες που υπάρχουν στις πλευρές του περιβλήµατος και συνδέστε το καλώδιο της νέας µονάδας στην πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Σ νδεση µονάδων στη σελίδα 22. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 21

30 Σ νδεση µονάδων Τα βήµατα για τη σ νδεση µιας µονάδας διαϕέρουν ανάλογα µε τον τ πο της µονάδας που συνδέετε. Χρησιµοποιήστε µία απ τις παρακάτω διαδικασίες για τη σ νδεση της µονάδας. Σ νδεση παράλληλης µονάδας ATA (PATA): 1. Εντοπίστε το καλώδιο σήµατος δ ο υποδοχών που παρέχεται µε τον υπολογιστή σας ή µε τη νέα µονάδα. 2. Εντοπίστε την υποδοχή IDE στην πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου σήµατος στη µονάδα και το άλλο στην υποδοχή IDE στην πλακέτα συστήµατος. 4. Εντοπίστε την πρ σθετη υποδοχή ρε µατος τεσσάρων συρµάτων µε την ένδειξη P4 και συνδέστε τη στη µονάδα. Σχήµα 18. Σ νδεση παράλληλης µονάδας ATA (PATA) Εγκατάσταση σειριακής µονάδας ATA (SATA): Μια σειριακή µονάδα οπτικο δίσκου ή πρ σθετη µονάδα σκληρο δίσκου µπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε διαθέσιµη υποδοχή IDE SATA. 1. Εντοπίστε το καλώδιο σήµατος που περιλαµβάνεται µε τη νέα µονάδα. 2. Εντοπίστε τη διαθέσιµη υποδοχή IDE SATA στην πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου σήµατος στη µονάδα και το άλλο άκρο στην υποδοχή IDE SATA στην πλακέτα συστήµατος. 4. Εντοπίστε µία απ τις πρ σθετες υποδοχές ρε µατος πέντε συρµάτων και συνδέστε τη στη µονάδα. Σχήµα 19. Σ νδεση σειριακής µονάδας ATA (SATA) 22 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

31 Επ µενες ενέργειες: v Για να εγκαταστήσετε κάποια άλλη προαιρετική συσκευή, µεταβείτε στην κατάλληλη εν τητα. v Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, µεταβείτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Εγκατάσταση µονάδας δισκέτας στη θήκη 3 Για να εγκαταστήσετε µια µονάδα δισκέτας στη θήκη 3, κάντε τα ακ λουθα: 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Για να αποκτήσετε πρ σβαση στα επιµέρους στοιχεία της πλακέτας συστήµατος, βλ. Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες στη σελίδα Αϕαιρέστε προσεκτικά το µεταλλικ έλασµα απ τη θήκη της µονάδας δισκέτας χρησιµοποιώντας ένα κατσαβίδι µε επίπεδη µ τη. 4. Αϕαιρέστε το πλαστικ καπάκι απ την πρ σοψη πιέζοντας τα πλαστικά κλιπ που το ασϕαλίζουν στο εσωτερικ της πρ σοψης. 5. Εγκαταστήστε ένα στήριγµα συγκράτησης στο πλάι της µονάδας δισκέτας. Σχήµα 20. Στήριγµα συγκράτησης 6. Σπρώξτε τη µονάδα δισκέτας στη θήκη της απ το µπροστιν µέρος του υπολογιστή, µέχρι να ασϕαλίσει. Σχήµα 21. Εγκατάσταση της µονάδας δισκέτας 7. Ευθυγραµµίστε το τµήµα τοποθέτησης µονάδων (drive bay assembly) µε τις δ ο υποδοχές και τις ράγες που υπάρχουν στις πλευρές του περιβλήµατος και συνδέστε το επίπεδο καλώδιο µε τη νέα µονάδα. Επ µενες ενέργειες: v Για να εγκαταστήσετε κάποια άλλη προαιρετική συσκευή, µεταβείτε στην κατάλληλη εν τητα. v Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, µεταβείτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 23

32 Αντικατάσταση της µπαταρίας Ένα ειδικ τµήµα της µνήµης του υπολογιστή σας διατηρεί την ηµεροµηνία, την ώρα και τις ρυθµίσεις των ενσωµατωµένων συσκευών, π.χ. την αντιστοιχία των παράλληλων θυρών. Υπάρχει επίσης µια µπαταρία που διατηρεί αυτές τις πληροϕορίες ταν σβήνετε τον υπολογιστή σας. Η µπαταρία συνήθως δεν χρειάζεται ϕ ρτιση ή συντήρηση κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ωστ σο, καµία µπαταρία δεν κρατάει για πάντα. Αν πέσει η τάση της µπαταρίας, η ηµεροµηνία, η ώρα και οι πληροϕορίες ρ θµισης (συµπεριλαµβανοµένων των κωδικών πρ σβασης) χάνονται. Στην περίπτωση αυτή εµϕανίζεται ένα µήνυµα σϕάλµατος ταν ανάψετε τον υπολογιστή. Ανατρέξτε στη "Σηµείωση σχετικά µε τη µπαταρία λιθίου" στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης για πληροϕορίες σχετικά µε την αντικατάσταση και απ ρριψη της µπαταρίας. Για να αντικαταστήσετε τη µπαταρία: 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέσετε το καλώδιο ρε µατος απ την πρίζα και απ τον υπολογιστή. 2. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Μπορεί να είναι απαραίτητο να αποκτήσετε πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες στη σελίδα Εντοπίστε τη µπαταρία. Ανατρέξτε στο Σχήµα 3 στη σελίδα Αϕαιρέστε την παλιά µπαταρία. Σχήµα 22. Αϕαίρεση µπαταρίας 6. Εγκαταστήστε τη νέα µπαταρία. Σχήµα 23. Εγκατάσταση µπαταρίας 7. Επανατοποθετήστε το κάλυµµα στον υπολογιστή και συνδέστε τα καλώδια. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

33 Σηµείωση: Αϕο αντικαταστήσετε τη µπαταρία, την πρώτη ϕορά που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή µπορεί να εµϕανιστεί ένα µήνυµα σϕάλµατος. Αυτή είναι ϕυσιολογική λειτουργία µετά την εγκατάσταση της µπαταρίας. 8. Ανάψτε τον υπολογιστή και λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 9. Χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Setup Utility για να ορίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα και οποιουσδήποτε κωδικο ς πρ σβασης. Ανατρέξτε στην εν τητα "Χρήση του προγράµµατος Setup Utility" στον Οδηγ χρήσης. Αντικατάσταση της µονάδας σκληρο δίσκου Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση της µονάδας σκληρο δίσκου. Σηµαντικ Όταν αποκτήσετε µια νέα µονάδα σκληρο δίσκου θα λάβετε και ένα πακέτο δίσκων αποκατάστασης προϊ ντος (Product Recovery discs). Το πακέτο δίσκων αποκατάστασης προϊ ντος σας επιτρέπει να επαναϕέρετε τη µονάδα σκληρο δίσκου στην κατάσταση που ήταν ταν ο υπολογιστής είχε αποσταλεί αρχικά απ το εργοστάσιο. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την αποκατάσταση του λογισµικο που αποστέλλεται απ το εργοστάσιο, ανατρέξτε στην εν τητα Αποκατάσταση λογισµικο στον Οδηγ χρήσης. Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα σκληρο δίσκου, κάντε τα ακ λουθα: 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Για να αποκτήσετε πρ σβαση στα επιµέρους στοιχεία της πλακέτας συστήµατος, βλ. Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες στη σελίδα Αποσυνδέστε τα καλώδια σήµατος και παροχής ρε µατος απ το πίσω µέρος της µονάδας σκληρο δίσκου. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 25

34 4. Χρησιµοποιήστε τη µπλε λαβή για να ανασηκώσετε τη µονάδα σκληρο δίσκου µαζί µε το πλαίσι της, σ ρετε τη µονάδα σκληρο δίσκου προς τα αριστερά µέχρι να απελευθερωθεί απ τις ασϕάλειες που βρίσκονται στο κάτω µέρος του περιβλήµατος, και στη συνέχεια αϕαιρέστε τη µονάδα απ το περίβληµα. Σχήµα 24. Αϕαίρεση της µονάδας σκληρο δίσκου 5. Για να τοποθετήσετε τη νέα µονάδα σκληρο δίσκου στο µπλε πλαίσιο, πρέπει να ανοίξετε το πλαίσιο και να ευθυγραµµίσετε τις ακίδες 1 έως 4 του πλαισίου µε τις υποδοχές της µονάδας σκληρο δίσκου. Μην αγγίξετε την πλακέτα κυκλωµάτων 5 που βρίσκεται στο κάτω µέρος της µονάδας σκληρο δίσκου. Σχήµα 25. Εγκατάσταση της µονάδας σκληρο δίσκου στο πλαίσιο συγκράτησης 26 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

35 6. Τοποθετήστε το σκληρ δίσκο και το πλαίσι του στο εσωτερικ του υπολογιστή ευθυγραµµίζοντας τον µε τα κλιπ ασϕάλισης που υπάρχουν στο κάτω µέρος του περιβλήµατος. 7. Σ ρετε τη µονάδα σκληρο δίσκου µαζί µε το πλαίσιο προς τα δεξιά µέχρι να ασϕαλίσει. 8. Συνδέστε τα καλώδια σήµατος και παροχής ρε µατος στο πίσω µέρος της µονάδας σκληρο δίσκου. 9. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Αντικατάσταση της µονάδας δισκέτας Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση της µονάδας δισκέτας. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Για να αποκτήσετε πρ σβαση στα επιµέρους στοιχεία της πλακέτας συστήµατος, βλ. Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες στη σελίδα Απασϕαλίστε τη µονάδα πιέζοντας προς τα µέσα τη µπλε ασϕάλεια που βρίσκεται στο πλάι της. 4. Σ ρετε την ελαττωµατική µονάδα δισκέτας προς τα έξω για να την αϕαιρέσετε απ το µπροστιν µέρος του τµήµατος τοποθέτησης µονάδων. Σχήµα 26. Αϕαίρεση της µονάδας δισκέτας 5. Αϕαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης απ την ελαττωµατική µονάδα και εγκαταστήστε το στη νέα µονάδα. Σχήµα 27. Πλαίσιο συγκράτησης για µονάδα δισκέτας 6. Σπρώξτε τη νέα µονάδα δισκέτας στη θήκη της απ το µπροστιν µέρος του υπολογιστή, µέχρι να ασϕαλίσει. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 27

36 Σχήµα 28. Εγκατάσταση της νέας µονάδας δισκέτας 7. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Αντικατάσταση µονάδας οπτικο δίσκου Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση της µονάδας οπτικο δίσκου. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Για να αποκτήσετε πρ σβαση στα επιµέρους στοιχεία της πλακέτας συστήµατος, βλ. Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες στη σελίδα Απασϕαλίστε τη µονάδα πιέζοντας προς τα µέσα τη µπλε ασϕάλεια που βρίσκεται στο πλάι της. 4. Σ ρετε τη µονάδα οπτικο δίσκου προς τα έξω για να την αϕαιρέσετε απ το µπροστιν µέρος του τµήµατος τοποθέτησης µονάδων. Σχήµα 29. Αϕαίρεση της µονάδας οπτικο δίσκου 5. Αϕαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης απ την ελαττωµατική µονάδα και εγκαταστήστε το στη νέα µονάδα. 28 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

37 Σχήµα 30. Πλαίσιο συγκράτησης για µονάδα οπτικο δίσκου 6. Σπρώξτε τη νέα µονάδα οπτικο δίσκου στο τµήµα τοποθέτησης µονάδων δίσκου µέχρι να ασϕαλίσει. Σχήµα 31. Εγκατάσταση της νέας µονάδας οπτικο δίσκου 7. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Αντικατάσταση της µονάδας ψ κτρας και ανεµιστήρα Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση της µονάδας ψ κτρας και ανεµιστήρα. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεµιστήρα του µικροεπεξεργαστή απ την πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Αϕαιρέστε τον αγωγ αέρα απ τη µονάδα ψ κτρας και ανεµιστήρα. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων στη σελίδα Ανάλογα µε τη συγκεκριµένη ψ κτρα που αϕαιρείτε, κάντε ένα απ τα ακ λουθα: α. Ανασηκώστε τη λαβή 1 για να απελευθερώσετε το σϕιχτήρα της ψ κτρας και στη συνέχεια αϕαιρέστε το απ το πλαστικ πλαίσιο συγκράτησης. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 29

38 Σχήµα 32. Αϕαίρεση ψ κτρας που ασϕαλίζεται µε σϕιχτήρα β. Αϕαιρέστε τις τέσσερις βίδες 1 που ασϕαλίζουν την ψ κτρα και τον ανεµιστήρα στην πλακέτα συστήµατος. Σχήµα 33. Αϕαίρεση ψ κτρας που ασϕαλίζεται µε βίδες Σηµείωση: Μπορεί να είναι απαραίτητο να στρίψετε την ψ κτρα προσεκτικά για να την απελευθερώσετε απ το µικροεπεξεργαστή. 5. Ανασηκώστε τη µονάδα ψ κτρας και ανεµιστήρα απ την πλακέτα συστήµατος. 30 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

39 6. Ανάλογα µε τη συγκεκριµένη ψ κτρα που εγκαθιστάτε, κάντε ένα απ τα ακ λουθα: α. Τοποθετήστε τη νέα ψ κτρα στην υποδοχή του µικροεπεξεργαστή και στη συνέχεια τοποθετήστε το σϕιχτήρα στο πλαστικ πλαίσιο συγκράτησης. Στρίψτε τη λαβή 1 για σϕίξετε την ψ κτρα στο πλαστικ πλαίσιο συγκράτησης. Σχήµα 34. Στερέωση της ψ κτρας µε σϕιχτήρα στο πλαστικ πλαίσιο συγκράτησης β. Τοποθετήστε τη νέα ψ κτρα στο πλαστικ πλαίσιο συγκράτησης έτσι ώστε οι τέσσερις βίδες της να είναι ευθυγραµµισµένες µε τις αντίστοιχες θέσεις στην πλακέτα συστήµατος. Σϕίξτε τις τέσσερις βίδες 1 για να ασϕαλίσετε τη µονάδα ψ κτρας και ανεµιστήρα στην πλακέτα συστήµατος. Σχήµα 35. Επανατοποθέτηση των βιδών στη µονάδα ψ κτρας και ανεµιστήρα Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 31

40 7. Συνδέστε το καλώδιο του ανεµιστήρα του µικροεπεξεργαστή στην κατάλληλη υποδοχή στην πλακέτα συστήµατος. 8. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Αντικατάσταση της µονάδας ανεµιστήρα συστήµατος Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση του ανεµιστήρα συστήµατος. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Για να αποκτήσετε πρ σβαση στα επιµέρους στοιχεία της πλακέτας συστήµατος, βλ. Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες στη σελίδα Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεµιστήρα συστήµατος απ την πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Αϕαιρέστε τη µονάδα σκληρο δίσκου. Ανατρέξτε στην εν τητα Αντικατάσταση της µονάδας σκληρο δίσκου στη σελίδα Αϕαιρέστε τις δ ο βίδες που ασϕαλίζουν τον ανεµιστήρα συστήµατος. 6. Αϕαιρέστε τη µονάδα ανεµιστήρα τραβώντας το πλαίσιο προς τα έξω και ανασηκώνοντάς το απ την πλακέτα συστήµατος. Σχήµα 36. Αϕαίρεση της µονάδας ανεµιστήρα συστήµατος 7. Τοποθετήστε το νέο ανεµιστήρα συστήµατος χρησιµοποιώντας τις δ ο βίδες που το ασϕαλίζουν. 32 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

41 8. Συνδέστε το καλώδιο του ανεµιστήρα του συστήµατος στην κατάλληλη υποδοχή στην πλακέτα συστήµατος. 9. Τοποθετήστε ξανά τη µονάδα σκληρο δίσκου. 10. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Αντικατάσταση µονάδας µνήµης Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση µιας µονάδας µνήµης. Σηµείωση: Ο υπολογιστής σας παρέχει υποστήριξη για είτε δ ο είτε τέσσερις µονάδες µνήµης. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Μπορεί να είναι απαραίτητο να αϕαιρέσετε το τµήµα τοποθέτησης µονάδων (drive bay assembly) απ τον υπολογιστή για να αποκτήσετε πρ σβαση στις υποδοχές µνήµης. Ανατρέξτε στην εν τητα Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες στη σελίδα Αϕαιρέστε τα εξαρτήµατα που εµποδίζουν την πρ σβαση στις υποδοχές των καρτών µνήµης. 4. Ανοίξτε τις ασϕάλειες µε τον τρ πο που απεικονίζεται παρακάτω για να αϕαιρέσετε τη µονάδα µνήµης. Σχήµα 37. Αϕαίρεση της µονάδας µνήµης Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 33

42 5. Τοποθετήστε τη νέα µονάδα µνήµης στην κατάλληλη υποδοχή. Βεβαιωθείτε τι έχετε ευθυγραµµίσει σωστά την εσοχή 1 της µονάδας µνήµης µε την προεξοχή 2 που υπάρχει στην υποδοχή της µονάδας µνήµης στην πλακέτα συστήµατος. Σπρώξτε προς τα κάτω τη µονάδα µνήµης στην υποδοχή µέχρι να κλείσουν οι ασϕάλειες. Σχήµα 38. Εγκατάσταση της µονάδας µνήµης Αντικατάσταση κάρτας PCI 6. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση µιας κάρτας PCI. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

43 2. Ανοίξτε τη λαβή ασϕάλισης και αϕαιρέστε την ελαττωµατική κάρτα. Σχήµα 39. Αϕαίρεση της κάρτας 3. Αϕαιρέστε τη νέα κάρτα απ τη συσκευασία προστασίας απ στατικ ηλεκτρισµ. 4. Εγκαταστήστε τη νέα κάρτα στην κατάλληλη υποδοχή της πλακέτας συστήµατος και κλείστε τη λαβή ασϕάλισης. Σχήµα 40. Εγκατάσταση της νέας κάρτας 5. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 35

44 Αντικατάσταση του πληκτρολογίου Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση του πληκτρολογίου. 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του πληκτρολογίου. Σηµείωση: Το πληκτρολ γιο σας µπορεί να έχει συνδεθεί είτε σε τυπική υποδοχή πληκτρολογίου 1 είτε σε υποδοχή USB 2 στην πρ σοψη ή στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα 5 ή Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή στη σελίδα 5. Σχήµα 41. Υποδοχές σ νδεσης πληκτρολογίου 4. Αποσυνδέστε το ελαττωµατικ πληκτρολ γιο απ τον υπολογιστή. 5. Συνδέστε το νέο πληκτρολ γιο στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. 6. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

45 Αντικατάσταση του ποντικιο Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησηςe, επισκεϕθείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση του ποντικιο. 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του ποντικιο. Σηµείωση: Το ποντίκι µπορεί να έχει συνδεθεί είτε σε τυπική υποδοχή ποντικιο 1 είτε σε υποδοχή USB 2 στο µπροστιν ή το πίσω µέρος του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα 5 ή Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή στη σελίδα 5. Σχήµα 42. Υποδοχές σ νδεσης ποντικιο 4. Αποσυνδέστε το ελαττωµατικ ποντίκι απ τον υπολογιστή. 5. Συνδέστε το νέο ποντίκι στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. 6. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο, στη σελίδα 39. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών και αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 37

46 38 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

47 Κεϕάλαιο 4. Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο Μετά την αντικατάσταση εξαρτηµάτων, πρέπει να τοποθετήσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και να συνδέσετε ξανά λα τα καλώδια πως τα τηλεϕωνικά καλώδια και τα καλώδια παροχής ρε µατος. Επίσης, ανάλογα µε το εξάρτηµα που αντικαταστάθηκε, ίσως χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τις ενηµερωµένες πληροϕορίες χρησιµοποιώντας το πρ γραµµα Setup Utility. Για να τοποθετήσετε το κάλυµµα στον υπολογιστή και να συνδέσετε τα καλώδια: 1. Βεβαιωθείτε τι λα τα εξαρτήµατα έχουν συνδεθεί σωστά και τι δεν έχετε αϕήσει εργαλεία ή βίδες στο εσωτερικ του υπολογιστή. 2. Τακτοποιήστε τα καλώδια ώστε να µην εµποδίζουν την τοποθέτηση του καλ µµατος του υπολογιστή. Σηµαντικ Τοποθετήστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος µε τέτοιο τρ πο ώστε να µην παρεµποδίζουν το τµήµα τοποθέτησης µονάδων (drive bay assembly). ιατηρήστε τα καλώδια µακριά απ διάϕορα ελάσµατα και τις πλευρές του περιβλήµατος του υπολογιστή. 3. Εάν είχε αϕαιρεθεί το τµήµα τοποθέτησης µονάδων: ευθυγραµµίστε το τµήµα τοποθέτησης µονάδων µε τις δ ο υποδοχές και τις ράγες που υπάρχουν στις πλευρές του περιβλήµατος, συνδέστε ξανά τα καλώδια των µονάδων στην πλακέτα συστήµατος και σ ρετε το τµήµα τοποθέτησης µονάδων προς το πίσω µέρος του περιβλήµατος µέχρι να ασϕαλίσει στη θέση του. 4. Τοποθετήστε ξανά την πρ σοψη του υπολογιστή εάν την είχατε αϕαιρέσει. 5. Τοποθετήστε το κάλυµµα του υπολογιστή στο περίβληµα µε τέτοιο τρ πο ώστε οι ράγες που υπάρχουν στις πλευρές του καλ µµατος να εισαχθο ν στην κατάλληλη υποδοχή του καλ µµατος και στη συνέχεια πιέστε το κάλυµµα για να κλείσει. Εάν ο υπολογιστής σας χρησιµοποιεί βίδες για την ασϕάλιση του καλ µµατος, εγκαταστήστε τις βίδες. Σχήµα 43. Εγκατάσταση του καλ µµατος του υπολογιστή 6. Τοποθετήστε τις απαραίτητες συσκευές ασϕάλισης. Lenovo 2005, Portions IBM Corp

48 7. Συνδέστε τα εξωτερικά καλώδια και τα καλώδια παροχής ρε µατος στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα Για να ενηµερώσετε τις ρυθµίσεις, ανατρέξτε στην εν τητα Χρήση του προγράµµατος Setup Utility στον Οδηγ χρήσης που συνοδε ει τον υπολογιστή σας. Σηµείωση: Στις περισσ τερες περιοχές του κ σµου, η Lenovo απαιτεί την επιστροϕή της ελαττωµατικής µονάδας CRU. Σχετικές πληροϕορίες θα λάβετε µαζί µε τη µονάδα CRU ή λίγες µέρες µετά την παραλαβή της µονάδας CRU. Απ κτηση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών Μπορείτε να αποκτήσετε προγράµµατα οδήγησης (device drivers) για το λειτουργικ σας σ στηµα, σε περίπτωση που δεν είναι προεγκατεστηµένα, απ τη διε θυνση στο World Wide Web. Οι οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται σε αρχεία Readme που περιλαµβάνονται στα αρχεία των προγραµµάτων οδήγησης συσκευών. 40 Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

49 Κεϕάλαιο 5. Μηχανισµοί ασϕάλισης Κλειδαριά τ που Kensington Για να αποτρέψετε το ενδεχ µενο κλοπής και µη εξουσιοδοτηµένης πρ σβασης στον υπολογιστή σας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε διάϕορους µηχανισµο ς ασϕάλισης του υπολογιστή. Εκτ ς απ την εϕαρµογή κάποιας ϕυσικής κλειδαριάς, µπορείτε να αποτρέψετε τη µη εξουσιοδητηµένη πρ σβαση στον υπολογιστή σας µε την εϕαρµογή µιας κλειδαριάς λογισµικο, η οποία κλειδώνει το πληκτρολ γιο µέχρι να πληκτρολογηθεί ένας έγκυρος κωδικ ς πρ σβασης. Βεβαιωθείτε τι τα καλώδια ασϕάλισης που εγκαθιστάτε δεν µπλέκονται µε τα άλλα καλώδια του υπολογιστή. Χρησιµοποιώντας µια κλειδαριά τ που Kensington µπορείτε να ασϕαλίσετε τον υπολογιστή σας σε ένα τραπέζι, γραϕείο ή άλλο βαρ έπιπλο. Η κλειδαριά γαντζώνει σε µια ειδική υποδοχή ασϕάλισης στην πίσω πλευρά του υπολογιστή σας και ανοίγει µε ένα κλειδί. Με την κλειδαριά αυτή κλειδώνονται επίσης τα κουµπιά που χρησιµοποιο νται για το άνοιγµα του καλ µµατος του υπολογιστή. Πρ κειται για τον ίδιο τ πο κλειδαριάς που χρησιµοποιείται για την ασϕάλιση ϕορητών υπολογιστών. Μπορείτε να παραγγείλετε καλώδια ασϕάλισης απευθείας απ τη Lenovo. Μεταβείτε στη διε θυνση και αναζητήστε τη λέξη Kensington. Σχήµα 44. Θέση κλειδαριάς Kensington Lenovo 2005, Portions IBM Corp

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο 91, 9325, 9330 ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteDesk 705 G3 SFF

Οδηγός αναφοράς υλικού. Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteDesk 705 G3 SFF Οδηγός αναφοράς υλικού Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteDesk 705 G3 SFF Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dc5700 Microtower

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dc5700 Microtower Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dc5700 Microtower Επαγγελµατικός υπολογιστής HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. Σύστημα λιανικού εμπορίου HP RP3 Μοντέλο 3100

Οδηγός αναφοράς υλικού. Σύστημα λιανικού εμπορίου HP RP3 Μοντέλο 3100 Οδηγός αναφοράς υλικού Σύστημα λιανικού εμπορίου HP RP3 Μοντέλο 3100 Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. Υπολογιστές Microtower HP Elite 7100 Series

Οδηγός αναφοράς υλικού. Υπολογιστές Microtower HP Elite 7100 Series Οδηγός αναφοράς υλικού Υπολογιστές Microtower HP Elite 7100 Series Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού Μinitower dc7700 Series µε δυνατότητα µετατροπής

Οδηγός αναφοράς υλικού Μinitower dc7700 Series µε δυνατότητα µετατροπής Οδηγός αναφοράς υλικού Μinitower dc7700 Series µε δυνατότητα µετατροπής Επαγγελµατικός υπολογιστής HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλα dx2300 Series Microtower

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλα dx2300 Series Microtower Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλα dx2300 Series Microtower Επαγγελµατικός υπολογιστής HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού HP rp3000

Οδηγός αναφοράς υλικού HP rp3000 Οδηγός αναφοράς υλικού HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. NetVista

Οδηγ ς Αναϕοράς. NetVista NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Πληροϕορίες ασϕάλειας και εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες που παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dx2250 Microtower

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dx2250 Microtower Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dx2250 Microtower Επαγγελµατικός υπολογιστής HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορείι να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP EliteDesk 705 G3 Desktop Mini

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP EliteDesk 705 G3 Desktop Mini Οδηγός αναφοράς υλικού HP EliteDesk 705 G3 Desktop Mini Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα Αµερικανικής προέλευσης της Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού

Οδηγός αναφοράς υλικού Οδηγός αναφοράς υλικού Επιτραπέζιος υπολογιστής Mini HP EliteDesk 800 G2 Επιτραπέζιος υπολογιστής Mini HP EliteDesk 705 G2 Επιτραπέζιος υπολογιστής Mini HP ProDesk 600 G2 Επιτραπέζιος υπολογιστής Mini

Διαβάστε περισσότερα

NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1

NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1 NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1 Πλεονεκτήµατα Αµοιβαία ανταλλαγή δεδοµένων Άµεση πρόσβαση - Αντιγράψτε φωτογραφίες και αρχεία και ανταλλάξτε τα µε άλλη κάρτα πολυµέσων. - Άµεση πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP ProOne 400 G1 All-in-One

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP ProOne 400 G1 All-in-One Οδηγός αναφοράς υλικού HP ProOne 400 G1 All-in-One Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Α γουστος 2001) Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Α γουστος 2001) Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Πληροϕορίες ασϕάλειας και εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - Επίλυση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες που παρέχει η IBM Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP ProDesk 405 G1 Microtower

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP ProDesk 405 G1 Microtower Οδηγός αναφοράς υλικού HP ProDesk 405 G1 Microtower Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Τα Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. Επαγγελματικός υπολογιστής HP Compaq Pro 4300 μικρών διαστάσεων

Οδηγός αναφοράς υλικού. Επαγγελματικός υπολογιστής HP Compaq Pro 4300 μικρών διαστάσεων Οδηγός αναφοράς υλικού Επαγγελματικός υπολογιστής HP Compaq Pro 4300 μικρών διαστάσεων Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 XPS 15 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Κεφάλαιο 2 2. Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή 2.1 Εισαγωγή Στο σημείο αυτό είστε ήδη εξοικειωμένοι με την κεντρική ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

MS810 Series. Οδηγός χρήσης. Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό.

MS810 Series. Οδηγός χρήσης. Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. MS810 Series Οδηγός χρήσης Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. Οκτώβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4063 Μοντέλο(α): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS. Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση Εγκατάσταση στα Windows 3.2

TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS. Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση Εγκατάσταση στα Windows 3.2 Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση 3.1 2. Εγκατάσταση στα Windows 3.2! 3. οκιµή 3.3 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της συσκευής Trust AMI MOUSE 250S MINI

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα