Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: FAX: Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -185/15 για «αροχή υ ηρεσιών φύλαξης των ενα οθέσεων (αµαξοστασίων) Πειραιά, Φαλήρου, Θησείου, Αττικής και της Α οθήκης Άνω Αµαξοστασίου Λεωφορείων Πειραιά, του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ., για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: Πενήντα τέσσερις χιλιάδες λέον ΦΠΑ. (54.000,00 ) Ευρώ, Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ..) να υ οβάλουν σφραγισµένη ροσφορά για «την αροχή υ ηρεσιών φύλαξης των ενα οθέσεων Πειραιά, Φαλήρου, Θησείου, Αττικής και της Α οθήκης Άνω Αµαξοστασίου Λεωφορείων Πειραιά, του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ., για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα». Η ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις ροδιαγραφές ου εριγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ µε τίτλο «Τεχνικές ροδιαγραφές». εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Τ Τ 1

2 1. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 05 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς θα αναγράφεται : ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ - 185/15 «Παροχή υ ηρεσιών φύλαξης των ενα οθέσεων Πειραιά, Φαλήρου, Θησείου, Αττικής & και της α οθήκης Άνω Αµαξοστασίου Λεωφορείων του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σηµειώνουµε: 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί στις 05 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:30, στην αίθουσα Αθηνά, Αθηνάς 67, Αθήνα. Εφόσον το ε ιθυµείτε µ ορείτε να αρευρεθείτε. 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 2.1. Νοµιµο οιητικά Έγγραφα Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα αρακάτω νοµιµο οιητικά έγγραφα: α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. Τ Τ 2

3 γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Ε ίσηµο Αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο ο οιήσεις και ιστο οιητικό ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων α ό την αρµόδια αρχή στ) Aντίγραφο της Άδειας λειτουργίας ε ιχείρησης αροχής υ ηρεσιών ασφαλείας, ν. 2518/1997 [ΦΕΚ Α 164/ ], ό ως τρο ο οιηθείς ισχύει. ζ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. ότι κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα τηρεί α αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων α οδοχών, οι ο οίες σε καµία ερί τωση δε µ ορεί να είναι κατώτερες των ροβλε οµένων α ό την οικεία εφαρµοστέα για τον κάθε διαγωνιζόµενο συλλογική ρύθµιση εργασίας (Συλλογική Σύµβαση Εργασίας/ ιαιτητική Α όφαση), ό ως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζοµένων κλ ). ότι δεν έχουν α οκλειστεί α ό ηµόσιους ιαγωνισµούς εξαιτίας του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. ότι το ροσω ικό ασφαλείας ου θα χρησιµο οιηθεί α ό τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου θα κατέχει την άδεια εργασίας ου ροβλέ εται α ό το Νόµο 2518/97 και ότι η εν λόγω άδεια θα ρέ ει να είναι ρογενέστερη της 01/01/2007 και να έχει ανανεωθεί, ροκειµένου να είναι εν ισχύ κατά την διάρκεια της σύµβασης. η) Οι διαγωνιζόµενοι ροσκοµίζουν ένορκη βεβαίωση των νόµιµων εκ ροσώ ων τους ενώ ιον συµβολαιογράφου, η ο οία θα έχει ε ί οινή α οκλεισµού το κάτωθι εριεχόµενο: «Για το χρονικό διάστηµα ου δεν καλύ τεται α ό το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υ ηρεσιών Καθαρισµού ή/ και Τ Τ 3

4 Φύλαξης, δεν έχει ε ιβληθεί σε βάρος της εταιρείας την ο οία εκ ροσω ώ ράξη ε ιβολής ροστίµου για αραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας υψηλής ή ολύ υψηλής σοβαρότητας Ουσιαστικά Προσόντα: Α αραίτητη ροϋ όθεση για τους συµµετέχοντες είναι να έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία, µία (1) τουλάχιστον σύµβαση αροµοίου αντικειµένου, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, µε ετήσιο συµβατικό τίµηµα το οσό των τριακοσίων χιλιάδων ( ,00) Ευρώ έκαστη, άνευ ΦΠΑ. Το κριτήριο αυτό ικανο οιείται και µε συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου, τουλάχιστον τρίµηνης διάρκειας έκαστη, µε ελάχιστο συνολικό συµβατικό τίµηµα το οσό των ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (80.000,00 ) έκαστη άνευ ΦΠΑ των ο οίων το άθροισµα των συµβατικών τιµηµάτων τους υ ερβαίνει το οσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) άνευ ΦΠΑ. Ενδεικτικά, αναφέρουµε, ότι αντίστοιχα έργα είναι οι συµβάσεις ου αφορούν σε φυλάξεις εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας µε µεγάλη διακίνηση κοινού, ό ως εµ ορικά κέντρα και ε αγγελµατικά κτίρια, δηµόσια κτίρια στέγασης υ ηρεσιών, κτίρια κοινωφελών οργανισµών, κτίρια και αίθουσες αεροδροµίων κ.λ., µέσων µαζικής µεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα, αερο λάνα, λοία κ.λ.., κτίρια λιµενικών εγκαταστάσεων. Για την α όδειξη των στοιχείων αυτών ο κάθε διαγωνιζόµενος ρέ ει να ροσκοµίσει : Τον ελάτη, Το όνοµα και τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν), Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ου αφορούν αυτές οι συµβάσεις, Την τρέχουσα αξία των συµβάσεων, Τη διάρκεια των συµβάσεων, Βεβαίωση του ελάτη για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε ερί τωση, ου στη σύµβαση, ου ε ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για την α όδειξη της εµ ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται α ό το οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στη κοινο ραξία. Σε ερί τωση σύµ ραξης/κοινο ραξίας, το εν λόγω κριτήριο ρέ ει να ικανο οιείται αθροιστικά λαµβάνοντας υ όψη το οσοστό συµµετοχής της κάθε εταιρείας-µέλους στην κοινο ραξία. 2.3 Πιστο οιήσεις Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να διαθέτουν και να ροσκοµίσει ρος α όδειξη, εν ισχύ ιστο οιητικό συµµόρφωσης ως ρος ΕΝ ISO 9001:2008 και να καταθέτει το σχετικό εγχειρίδιο διασφάλισης οιότητας. Τ Τ 4

5 Σε ερί τωση κοινο ραξίας / σύµ ραξης εταιρειών, το εν ισχύ ιστο οιητικό συµµόρφωσης ως ρος ISO 9001:2008 θα ρέ ει να το διαθέτουν όλες οι εταιρείες µέλη και το κάθε µέλος να καταθέσει το σχετικό εγχειρίδιο διασφάλισης οιότητας Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Συνηµµένο Παράρτηµα (Ι) του τεύχους διακήρυξης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3863/ Κριτήριο Ανάθεσης Η Ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον Έλεγχο των Νοµιµο οιητικών εγγράφων και Ουσιαστικών Προσόντων. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος ου θα υ οβάλλει την χαµηλότερη τιµή. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στον αρόντα ρόχειρο διαγωνισµό, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ου είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ροσφορά και έχουν ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού των αρεχόµενων υ ηρεσιών, την ακρίβεια των ο οίων εγγυάται. 4. Υ ογραφή Σύµβασης Ο Ανάδοχος θα υ ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας ενός (1) µήνα. Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει ή καταθέσει: Εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος, η ο οία θα εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε ιστολές α ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή α ό το ΤΣΜΕ Ε. Τ Τ 5

6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης, ολικά ή µερικά. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σύµφωνα µε τα όρια α οζηµίωσης και τους όρους, ό ως αυτά αναλυτικά εριγράφονται στο συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙΙ του αρόντος διαγωνισµού). Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει οινικά µητρώα των ροσώ ων ου θα χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να µην κάνει δεκτή για την αροχή των υ ηρεσιών ρόσω α ου δεν έχουν λευκό οινικό µητρώο. Το ροσω ικό ασφαλείας ου θα χρησιµο οιηθεί α ό τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου ρέ ει να κατέχει την άδεια εργασίας ου ροβλέ εται α ό το Νόµο 2518/97. Η εν λόγω άδεια θα ρέ ει να είναι ρογενέστερη της 01/01/2008 και να έχει ανανεωθεί, ροκειµένου να είναι εν ισχύ κατά την διάρκεια της σύµβασης. Ο Ανάδοχος µε την υ ογραφή της σύµβασης υ οχρεούται να ροσκοµίζει στην ΣΤΑΣΥ ονοµαστική κατάσταση για το α ασχολούµενο ροσω ικό του, καθώς και ε ικυρωµένα α ό την Αρµόδια Αρχή φωτοαντίγραφα των αδειών εργασίας αυτού µε τις ανανεώσεις τους (ό ου α αιτείται) Σε ερί τωση αντικατάστασης ροσω ικού της ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 5. Ποινική Ρήτρα Για κάθε ηµέρα υ αίτιας µη ροσήκουσας εκ µέρους του Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης ε ιβάλλεται σε αυτόν οινική ρήτρα ου ορίζεται σε οσοστό δεκα έντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου. Για την εφαρµογή της οινικής ρήτρας η µέση ηµερήσια αξία του Έργου ροκύ τει αφού διαιρεθεί το Συµβατικό Τίµηµα µε τον αριθµό ηµερολογιακών ηµερών ου αυτό αντιστοιχεί. Σε ερί τωση ου οι ηµέρες µη ροσήκουσας εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης ξε εράσουν τις 3 ηµέρες στην συνολική διάρκεια αυτής, η ΣΤΑΣΥ δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρούσας σύµβασης. Η Ποινική αυτή Ρήτρα συµφωνείται δίκαιη, εύλογη και σύµφωνη µε την αροχή, την αντι αροχή, τη συµφωνηθείσα α οζηµίωση του Αναδόχου, συνυ ολογισθείσης και της καταρχήν βλάβης των µερών, του σκο ού στον ο οίο α οσκο ούν και της οικονοµικής δυνατότητας αυτών. Η Ποινική Ρήτρα θα καταβάλλεται ανεξάρτητα αν έχει ροκληθεί α ώλεια ή ζηµία (θετική ή α οθετική) στην ΣΤΑΣΥ σωρευτικά και ε ι λέον α ό κάθε α οζηµίωση για α οκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας ή α ώλειας ου θα έχει υ οστεί η ΣΤΑΣΥ ως α οτέλεσµα της αντισυµβατικής συµ εριφοράς του Αναδόχου. Τ Τ 6

7 Η Ποινική Ρήτρα ε ιβάλλεται µε α όφαση της ΣΤΑΣΥ και το αντίστοιχο οσό αφαιρείται α ό τον ε όµενο λογαριασµό ληρωµής του Αναδόχου. 6. Πρόσθετες ώρες φύλαξης Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης µ ορεί να α αιτηθεί η αροχή ρόσθετων υ ηρεσιών φύλαξης α ό τον Ανάδοχο λόγω λειτουργικών αναγκών του συστήµατος. Για την έναρξη των εκάστοτε ρόσθετων εργασιών φύλαξης, η ΣΤΑΣΥ θα εκδίδει Ειδική Εντολή Έναρξης Εργασιών την ο οία θα κοινο οιεί στον Ανάδοχο. Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να εκδίδει τις Ειδικές αυτές Εντολές ο οιαδή οτε χρονική στιγµή µετά την υ ογραφή της Σύµβασης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής χωρίς αυτό να δηµιουργεί δικαίωµα υ αναχώρησης του Αναδόχου α ό τη Σύµβαση. Οι ροθεσµίες για την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου αρχίζουν α ό την ηµεροµηνία ου θα ορίζεται στην εκάστοτε Ειδική Εντολή. Η χρέωση των ρόσθετων ωρών θα γίνεται σύµφωνα µε το ωροµίσθιο ου θα χρησιµο οιήσει ο Ανάδοχος για τον υ ολογισµό της οικονοµικής του ροσφοράς, το ο οίο θα ροκύ τει α ό την οικεία εφαρµοστέα σύµβαση εργασίας. 7. Τρό ος Πληρωµής Το µηνιαίο τίµηµα α οδίδεται α ολογιστικά κατό ιν ιστο οίησης των εργασιών α ό την ε ιβλέ ουσα υ ηρεσία της ΣΤΑΣΥ. Μετά την ιστο οίηση των εργασιών, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει στην ΣΤΑΣΥ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την καταβολή του συνολικού τιµήµατος: Φορολογικό αραστατικό (τιµολόγιο). Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ) Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει ε ίσης ο οιοδή οτε άλλο δικαιολογητικό α αιτείται α ό την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α ό την ΣΤΑΣΥ. ιευκρινίζεται ότι : Ο Ανάδοχος θα είναι λήρως και α οκλειστικά υ εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε αγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΠΕ ΜΕ Ε, ΤΕΕ κλ. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την ληρωµή του τιµολογίου. Η ληρωµή θα γίνει εξήντα (60) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου του ροµηθευτή. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60) ηµέρες µετά την αραλαβή του. Τ Τ 7

8 Το τιµολόγιο θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% στην σύµβαση ου θα υ ογραφεί, υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Όροι ασφαλείας Τ Τ 8

9 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ - 185/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τ Τ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) Τ - 185/15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθµός Εργαζοµένων (και για κάλυψη ρε ό) Ηµέρες και ώρες Εργασίας Μικτές α οδοχές ροσω ικού και για κάλυψη ρε ό ώρο Χριστουγέννων ώρο Πάσχα Ε ίδοµα Αδείας Ύψος ροϋ ολογισµένου οσού ου αφορά της άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές των εργαζοµένων Ύψος ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά Α οζηµίωση κανονικής αδείας Συνολικό κόστος Τ Τ 10

11 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΑΣΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ( ευτέρα έως και Σάββατο) ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΣΥΝΟΛΟ... (ολογράφως:..) (Α+Β+Γ+ ) * ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ. /ΩΡΑ =. (Α) ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ. /ΩΡΑ = (Β) 720 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ. /ΩΡΑ =. (Γ) 520 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ. /ΩΡΑ =. ( ) ΠΛΕΟΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α***... (ολογράφως:..) ΣΥΝΟΛΟ(1) (ολογράφως..) (ΑΡΙΘΜ. & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (ΑΡΙΘΜ. & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (ΑΡΙΘΜ. & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (ΑΡΙΘΜ. & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒ. ΟΦΕΛΟΣ.. (ολογράφως..) ΣΥΝΟΛΟ(2) (ολογράφως..) ΓΕΝ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ (3) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... (ολογράφως..) Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ Τ

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ *ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α)+(Β)+(Γ)+( ) ΕΙΝΑΙ: Το νόµιµο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού στο οποίο περιλαµβάνονται τα ειδικά επιδόµατα λόγω της φύσης της εργασίας (ανθυγιεινά κ.λ.π), η συµµετοχή του εργοδότη σε ασφαλιστικές εισφορές σε κύριους ή και επικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς υπέρ του προσωπικού, κόστη δώρου Πάσχα & Χριστουγέννων, επίδοµα άδειας, αποζηµίωση άδειας. *** ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΙΝΑΙ: Όλα τα υπόλοιπα που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι στολές εργασίας-κόστος χρήσης µεταφορικών µέσων-ασφάλιστρα -φόρος επιτηδεύµατος τέλη που ισχύουν ή µέλλουν να ισχύσουν. Τα Γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος, να δοθούν ως ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε περίπτωση. Τα ποσοστά αυτά θα παραµείνουν σταθερά καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. Τ Τ

13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -185/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ) ΠΕΙΡΑΙΑ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΘΗΣΕΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τ ΤΠ

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ ΤΠ

15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΠ-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΠ-2 ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 της ΣΤΑΣΥ... 5 ΤΠ-3 ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ)... 6 ΤΠ-4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ... 7 ΤΠ-5 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ... 8 ΤΠ-6 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ Τ ΤΠ

16 ΤΠ-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γραµµή 1 της ΣΤΑΣΥ, ου εκτείνεται σήµερα α ό το Λιµάνι του Πειραιά (Ακτή Καλλιµασιώτη) µέχρι την Κηφισιά, εριέχει συνολικά 24 σταθµούς, συµ εριλαµβανοµένων και των τερµατικών του Πειραιά και της Κηφισιάς, µε συνολικό µήκος της κυρίας γραµµής 25,7 km Α ό τα αυτά, τα 3,2 km είναι υ όγεια, µεταξύ των σταθµών Μοναστηράκι-Αττική, και τα υ όλοι α ε ίγεια. Στάσεις Σταθµοί Κm 1 Πειραιάς 0,000 2 Φάληρο 2,110 3 Μοσχάτο 3,980 4 Καλλιθέα 5,650 5 Ταύρος 6,140 6 Πετράλωνα 7,015 7 Θησείο 8,580 8 Μοναστηράκι 9,070 9 Οµόνοια 9, Βικτώρια 11, Αττική 12, Άγιος Νικόλαος 13, Κάτω Πατήσια 13, Άγιος Ελευθέριος 14, Άνω Πατήσια 15, Περισσός 16, Πευκάκια 17, Νέα Ιωνία 17, Ηράκλειο 19, Ειρήνη 20, Νερατζιώτισσα 21, Αµαρούσιο 23, Κατ 24, Κηφισιά 25,657 Τ

17 Το σύστηµα της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ διαθέτει (41,5) συρµούς των έντε (5) ή έξι (6) οχηµάτων. Οι συρµοί κινούνται κάθε 3,5 λε τά της ώρας σε ώρες αιχµής, και κάθε 5,5 λε τά της ώρας, κατά µέσον όρο, εκτός αιχµής. Συρµοί Παραλαβή Οχήµατα / Συρµό Χωρητικότητα ης ης ης Σύνολα ΤΠ-2 ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 της ΣΤΑΣΥ ΤΠ-2.1 Ένα σύστηµα φύλαξης και οι ρυθµίσεις του θα ρέ ει να ενισχύουν το αίσθηµα ασφάλειας ρος το ροσω ικό και τους ε ιβάτες της ΣΤΑΣΥ ρολαµβάνοντας ατυχήµατα, ροστατεύοντας ανθρώ ινες ζωές και διατηρώντας σε συνεχή βάση ένα ευχάριστο και χωρίς α ειλή εριβάλλον. Ως εκ τούτου, οι ε ιβάτες θα ρέ ει να αισθάνονται ασφαλείς έτσι ώστε να ε ιδιώκουν την χρήση των οχηµάτων της ΣΤΑΣΥ σαν µέσο µεταφοράς τους. Οι ρυθµίσεις εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων την α οµάκρυνση α ό το δίκτυο ατόµων ή οµάδων ου εκτελούν δραστηριότητες άνευ γρα τής άδειας της ΣΤΑΣΥ, ανε ιθύµητων ατόµων ό ως χ µικρο ωλητών, ζητιάνων, τοξικοµανών, µεθυσµένων ό ως ακόµα και την λήψη ρολη τικών µέτρων για την α οφυγή βιαιο ραγιών. ΤΠ-2.2 Η υλο οίηση της ολιτικής αυτής ε ιτυγχάνεται µε τη χρήση ροσω ικού φύλαξης ου αρέχεται α ό τον Ανάδοχο, το ο οίο θα συνεργάζεται στενά µε το ροσω ικό Εξυ ηρέτησης Ε ιβατών της ΣΤΑΣΥ και τα Σώµατα Ασφαλείας, για την αροχή του υψηλότερου ε ι έδου ετοιµότητας, ροστασίας και αντα όκρισης. ΤΠ-2.3 Οι Υ άλληλοι των Σταθµών της ΣΤΑΣΥ κατά ρώτο λόγο, είναι υ εύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία των σταθµών. Εάν σε σταθµό του συστήµατος α αιτηθεί βοήθεια σε κά οιο ζήτηµα ου σχετίζεται µε τη φύλαξη, ο Υ άλληλος του Σταθµού τηλεφωνεί στο Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) της ΣΤΑΣΥ, και ενηµερώνει τον υ εύθυνο βάρδιας. ΤΠ-2.4 Το ροσω ικό φύλαξης θα ερι ολεί σε όλο το σύστηµα ή θα εκτελεί στατικές φυλάξεις µε ευθύνη συγκεκριµένου σταθµού και καθήκοντα ε ικεντρωµένα στα µέρη και σε ώρες ό ου η εµ ειρία α ό τη λειτουργία έχει δείξει ότι η ανάγκη είναι µεγαλύτερη. Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωµα ανάλογα µε τις ανάγκες του συστήµατος να ζητήσει α ό τον Ανάδοχο την µετακίνηση ροσω ικού φύλαξης µεταξύ των διαφόρων χώρων εκτέλεσης υ ηρεσιών. Το ροσω ικό φύλαξης θα είναι εξο λισµένο µε φορητούς ασυρµάτους, τους ο οίους θα ροµηθεύσει ο Ανάδοχος και θα συντονίζονται α ευθείας α ό το Κέντρο Ελέγχου του Αναδόχου. Οι φορητοί ασύρµατοι του Αναδόχου ρέ ει να έχουν δυνατότητα αµφίδροµης συνοµιλίας µε τους ασυρµάτους της ΣΤΑΣΥ. Το ροσω ικό Τ

18 φύλαξης θα αναλάβει τα αρακάτω καθήκοντα στους συρµούς και τους σταθµούς και σύµφωνα µε το συνηµµένο καθηκοντολόγιο : Την α οτρο ή ενοχλητικών, α ειλητικών και ε ικίνδυνων καταστάσεων για τους συρµούς, Την ρόληψη καταστροφών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ (συµ εριλαµβανοµένων και των γραφηµάτων) και κλο ής εριουσίας των ε ιβατών και της ΣΤΑΣΥ, Την αρεµ όδιση ρόσβασης ατόµων ου δεν έχουν λόγο να βρίσκονται µέσα στις εγκαταστάσεις των σταθµών ή τους συρµούς και την α οµάκρυνση τους α ό τις εγκαταστάσεις. Την ενεργή υ οστήριξη του ροσω ικού Λειτουργίας σε ερι τώσεις συµβάντων και ε είγουσας ανάγκης. ΤΠ-2.5 Για την αροχή της καλύτερης δυνατής εξυ ηρέτησης της ΣΤΑΣΥ και των ε ιβατών της, η συµ εριφορά του ροσω ικού φύλαξης ρέ ει να ροσανατολίζεται στην εξυ ηρέτηση, έτσι ώστε όχι µόνο να αντα οκρίνεται σε δύσκολες καταστάσεις και εριστατικά, αλλά και να αρουσιάζει µία θετική εικόνα µε τη φιλική ρος τους ε ιβάτες στάση του. ΤΠ-3 ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ) Τη φύλαξη των χώρων ενα όθεσης των Συρµών (αµαξοστάσια) του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ και του χώρου της Α οθήκης Άνω Αµαξοστασίου Λεωφορείων (Ρετσίνα 1 & Κόνωνος, Πειραιά), την ροστασία του ροσω ικού της, α οτρέ οντας ενοχλητικές, α ειλητικές και ε ικίνδυνες καταστάσεις. Τη διενέργεια ελέγχων για µη ε ιτρε όµενες δραστηριότητες, ό ως βανδαλισµού, βάψιµο και ρύ ανση µε χρωµατικές αραστάσεις, γραφήµατα, συνθήµατα στις εσωτερικές ή εξωτερικές ε ιφάνειες των σταθµευµένων συρµών, κτιριακών εγκαταστάσεων, θραύση υαλο ινάκων, καθρε τών καθισµάτων, καταστροφή στην ερίφραξη. Θα φροντίζει για την α οτρο ή ρόκλησης ή µετάδοσης υρκαγιάς και κάθε είδους τροµοκρατικής ενέργειας, κλο ής εριουσιακών στοιχείων κ.λ.. της ΣΤΑΣΥ. Την α οτρο ή βιαιο ραγιών και τραυµατισµών κατά του ροσω ικού της ΣΤΑΣΥ. Την α οτρο ή και α οµάκρυνση µελών οµάδων Graffity, ναρκοµανών κλ Την ρόληψη κλο ής εριουσιακών στοιχείων της ΣΤΑΣΥ Την αρεµ όδιση ατόµων ου δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εντός των χώρων ενα όθεσης των Συρµών, α οµακρύνοντας τους α ό τους χώρους ενα όθεσης των Συρµών. Την ενεργή υ οστήριξη του ροσω ικού Λειτουργίας σε ερί τωση συµβάντων και ε είγουσας ανάγκης. Τ

19 Τον έλεγχο και την καταγραφή σε ειδικό βιβλίο εισόδου και εξόδου αυτοκινήτων η µοτοσικλετών στα αµαξοστάσια ό ου έχει ροβλεφθεί χώρος στάθµευσης. Φύλαξη ΟΧΗΜΑΤΩΝ στους χώρους ενα όθεσης, ε ιτήρηση και ροστασία, των συρµών στους χώρους (σταθµούς) στάθµευσης (ενα όθεσης) µετά την α όσυρση τους α ό την κυκλοφορία, καθώς και των χώρων αυτών µε τις υ άρχουσες εγκαταστάσεις, και τέλος των τοίχων ερίφραξης µε την ερίφραξη ΤΠ-3.1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΣΥΡΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Μετάδοση, ρόκληση υρκαϊάς, εµ ρησµός, τροµοκρατικές ενέργειες, Πράξεις βανδαλισµού, ό ως ενδεικτικά : (βάψιµο και ρύ ανση µε χρωµατικές αραστάσεις, γραφήµατα, συνθήµατα, (graffiti) στις εσωτερικές ή εξωτερικές ε ιφάνειες των συρµών, κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λ.. θραύση υάλινων µερών οχηµάτων, υαλο ινάκων εγκαταστάσεων, καθρε τών, ταµ λώ και οργάνων οδήγησης οχηµάτων, κεραιών κ.λ.. Καταστροφές καθισµάτων ε ιβατών. Πρόκληση ζηµιών σε τοίχους ερίφραξης και ερίφραξη Κλο ή διαφόρων αντικειµένων, εξαρτηµάτων, οργάνων και υλικών εν γένει. Σηµείωση: Οι αρα άνω κίνδυνοι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι εριοριστικά. Οι υ ηρεσίες φύλαξης και ασφαλείας θα αρέχονται σύµφωνα µε τον αρακάτω ίνακα, σε καθηµερινή βάση εριλαµβανοµένων και Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιµων ηµερών. ΤΠ-4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ Στο πίνακα κατανοµής προσωπικού φύλαξης φαίνεται η κατανοµή του προσωπικού στους χώρους των εναποθέσεων συρµών. α/α ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟ 7/00-15/00 15/00-23/00 23/00-7/00 22/00-6/00 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΑΛΗΡΟ ΘΗΣΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟ ΛΟ Τ

20 ΤΠ-5 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΠ-5.1 Το ροσω ικό φύλαξης ρέ ει να κατέχει Α ολυτήριο Λυκείου, να µιλάει, καταλαβαίνει και να γράφει µε ευχέρεια την Ελληνική Γλώσσα, καθώς ε ίσης να είναι ικανό να κάνει βασική συνοµιλία στην Αγγλική Γλώσσα. ΤΠ-5.2 Το ροσω ικό φύλαξης θα φέρει την εγκεκριµένη σύµφωνα µε το Νόµο 2518/97 στολή της εταιρείας του Αναδόχου, ε ί της ο οίας θα ροσαρµοσθεί διακριτικό σήµα, το σήµα ου θα καθορισθεί α ό την ΣΤΑΣΥ. ΤΠ-5.3 Πριν του ανατεθεί ο ρόλος της φύλαξης του συστήµατος, το ροσω ικό του Αναδόχου: Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωµα να ζητήσει το Προσω ικό Φύλαξης του Αναδόχου να υ οβληθεί σε ψυχοµετρική εξέταση σε Κέντρο το ο οίο θα υ οδείξει η ΣΤΑΣΥ µε έξοδα του Αναδόχου (κόστος εξέτασης κατά άτοµο και κατ' εκτίµηση 150,00 ) Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να α οµακρύνει ή µεταθέσει το δηλούµενο Προσω ικό του στην ΣΤΑΣΥ χωρίς γρα τή έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Σε ερί τωση αραίτησης ή α όλυσης του ανωτέρω Προσω ικού ρέ ει να κοινο οιήσει στην ΣΤΑΣΥ αντίγραφο του σχετικού εγγράφου ου ορίζεται α ό την Νοµοθεσία. Θα ρέ ει να έχει υ οστεί την κατάλληλη Υ οχρεωτική Εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε Θέµατα Ασφάλειας. ΤΠ-5.4 Το ροσω ικό φύλαξης θα εκ αιδευθεί α ό την ΣΤΑΣΥ σε θέµατα ου εριλαµβάνουν τα αρακάτω: Το σύστηµα της ΣΤΑΣΥ - Γενική τεχνική ά οψη, Καθήκοντα ροσω ικού φύλαξης στην ΣΤΑΣΥ, Η χρήση των µαζικών µέσων µεταφοράς για την εξυ ηρέτηση του κοινού της Αθήνας, Η τιµολογιακή ολιτική και τα εισιτήρια της ΣΤΑΣΥ, Η διαδικασία ε ιβολής ροστίµου στους αραβάτες, Η εικόνα της Εταιρείας και η συµ εριφορά α έναντι στους ε ιβάτες, Η αντιµετώ ιση αναξιό ιστων ε ιβατών, Συµβάντα ό ου α αιτείται συνδροµή α ό το ροσω ικό φύλαξης, Ο τρό ος ανάληψης υ ηρεσίας, Πιστο οίηση ροσω ικού φύλαξης. ΤΠ-5.5 Ο Ανάδοχος είναι υ εύθυνος να εξασφαλίζει ότι όλο το ροσω ικό του: Είναι ενήµερο και συµµορφώνεται µε τις α αιτήσεις του Βιβλίου Κανονισµών και των ιαδικασιών της ΣΤΑΣΥ, Συµµορφώνεται µε την ολιτική της ΣΤΑΣΥ για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, Συµµορφώνεται µε τον Κώδικα Ένδυσης της ΣΤΑΣΥ και φοράει µόνο τις εγκεκριµένες στολές, όταν εργάζεται στις εγκαταστάσεις της, και φροντίζει έτσι ώστε οι στολές αυτές να είναι καθαρές και εµφανίσιµες. ΤΠ-5.6 Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί ανε ιφύλακτα το δικαίωµα: Να αξιολογεί τακτικά τις δραστηριότητες και την α όδοση του ροσω ικού του Αναδόχου, Τ

21 Να ζητήσει την άµεση α οµάκρυνση ο οιουδή οτε ατόµου α ό το ροσω ικό του Αναδόχου ου δε συµµορφώνεται µε τις α αιτήσεις των Κανονισµών και τις ιαδικασίες της ΣΤΑΣΥ, ή ατόµου του ο οίου η συµ εριφορά του κριθεί ακατάλληλη, κατά την κρίση της. Τ

22 ΤΠ-6 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΠ-6.1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Γενικά η εµφάνιση του Προσω ικού της ιδιωτικής ε ιχείρησης αροχής υ ηρεσιών ασφαλείας, ρέ ει να είναι το ρώτο µέληµα όταν αναλαµβάνουν Υ ηρεσία. Η αράσταση συνίσταται όχι µόνο στο κανονικό της στολής του ροσω ικού, αλλά γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της υ ηρεσίας των και στις σχέσεις των µε το ε ιβατηγό κοινό και του ροσω ικού γενικά των ΣΤΑΣΥ. Η εµφάνιση εκείνου ου αναλαµβάνει υ ηρεσία ώστε να είναι καθαρός, ξυρισµένος, γυαλισµένος και ευ ρε ώς κουρεµένος. είναι το ρώτιστο καθήκον. ΤΠ-6.2. ΣΤΟΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ Το ροσω ικό ρέ ει να φέρει α αραίτητα την στολή της Εταιρείας ου έχει εγκριθεί, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 2 αργρ. 5 του Ν. 2518/97. Η στολή ρέ ει να είναι σε ολύ καλή κατάσταση, καθαρή και σιδερωµένη, ό ως ροβλέ εται α ό τον κανονισµό της εταιρείας. Η στολή ρέ ει να φέρει τα εξής διακριτικά: Ειδικό ελτίο Ταυτότητας, της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 2518/97 ου να α εικονίζεται ο δικαιούχος και αναγράφεται το ε ώνυµο, το όνοµα, το ατρώνυµο,η ηµεροµηνία γέννησης αυτού, καθώς και ο αριθµός της αδείας εργασίας του. Eιδικό µεταλλικό σήµα της Ε ιχείρησης ου αναγράφεται η ε ωνυµία της ε ιχείρησης και το ονοµατε ώνυµο του δικαιούχου. Το ελτίο Ταυτότητας και το ειδικό µεταλλικό Μεταλλικό Σήµα ( Security) φέρονται υ οχρεωτικά α ό το ροσω ικό ασφαλείας στη διάρκεια της υ ηρεσίας του. Το σήµα φέρονται στο αριστερό ηµιθωράκιο του δικαιούχου, είτε αυτός φέρει στολή, είτε ολιτική εριβολή. Σφυρίχτρα στη δεξιά τσέ η ( το γατζάκι στο τέταρτο κουµ ί του ουκαµίσου) Ζώνη Εταιρείας Μ λοκάκι & Στυλό Τηλέφωνα Εταιρείας Κωδικοί Ασυρµάτου Χρήσιµα τηλέφωνα φυλακτικού σηµείου. Φακό κατά την διάρκεια της νύκτας. ΤΠ-6.3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Το ροσω ικό ασφαλείας ου θα χρησιµο οιηθεί για τις ανάγκες του έργου θα ρέ ει να συµ εριφέρεται ρος όλους τους υ αλλήλους της ΣΤΑΣΥ, ρος όλους τους ε ιβάτες της ΣΤΑΣΥ αλλά και ρος όλους τους συναδέλφους του µε τον λέον ευγενικό τρό ο. Τ

23 εν εµ λέκεται σε καβγάδες ή φραστικές αντι αραθέσεις ου δηµιουργούνται στο χώρο ευθύνης του, αρά µόνο αν θεωρήσει ότι υ άρχει κίνδυνος για την σωµατική ακεραιότητα ο οιουδή οτε. Οφείλει να αρέχει γενικές ληροφορίες σε ό οιον του το ζητήσει και εάν δεν µ ορεί τότε τον αρα έµ ει στο αρµόδιο γραφείο. ΤΠ-6.4. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Το ροσω ικό ασφαλείας ου θα χρησιµο οιηθεί για τις ανάγκες του έργου θα ρέ ει να ροσέρχεται στην υ ηρεσία του τουλάχιστον 10 λε τά ιο νωρίς α ό την ώρα αναλήψεως των καθηκόντων του για να ενηµερωθεί α ό τον αραδίδοντα. 2. Θα ρέ ει να υ ογράφει κατά την ώρα ανάληψης καθώς και αράδοσης της υ ηρεσίας του και να ενηµερώνει και το Κέντρο Λειτουργίας Σηµάτων (Κ.Λ Σ.) της εταιρίας. ΤΠ-6.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ελέγχει το χώρο ευθύνης του και ενεργεί σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό ασφαλείας. Σε κάθε εριοχή σταθµού θα τηρούνται τα εξής βιβλία έντυ α: Βιβλίο Συµβάντων Βιβλίο Έργου Βιβλίο Εφόδου Ενέργειες φύλακα σε ερί τωση ανάγκης Σε ερί τωση ανάγκης ο φύλακας θα ενεργεί ό ως αρακάτω: Ε ικοινωνεί µε το Κ.Λ.Σ. µέσω τηλεφώνου και αναφέρει το εριστατικό. Ε ικοινωνεί µε τον υ εύθυνο του Σταθµού/ Στάσης. Τα αρα άνω χρησιµο οιούνται ανάλογα µε την ερί τωση. Τηλεφωνικά θα αναφέρει στο Κ.Λ.Σ. κάθε συµβάν, έστω και εάν θεωρείται ε ουσιώδεις, α ό το ο οίο θα αίρνει σχετικές εντολές ή ως θα ρέ ει να ενεργήσει εραιτέρω. ΤΠ-6.6. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΥΡΜΩΝ Το καθηκοντολόγιο φυλάκων ενα όθεσης εριλαµβάνει κυρίως τα εξής : Τη φύλαξη των χώρων ενα όθεσης των Συρµών του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ και του χώρου της Α οθήκης Άνω Αµαξοστασίου Λεωφορείων (Ρετσίνα 1 & Κόνωνος, Πειραιάς), την ροστασία του ροσω ικού της, α οτρέ οντας ενοχλητικές, α ειλητικές και ε ικίνδυνες καταστάσεις. Τη διενέργεια ελέγχων για µη ε ιτρε όµενες δραστηριότητες, ό ως βανδαλισµού, βάψιµο και ρύ ανση µε χρωµατικές αραστάσεις, γραφήµατα, συνθήµατα στις εσωτερικές ή εξωτερικές ε ιφάνειες των σταθµευµένων συρµών, κτιριακών Τ

24 εγκαταστάσεων, θραύση υαλο ινάκων, καθρε τών καθισµάτων, καταστροφή στην ερίφραξη. Θα φροντίζει για την α οτρο ή ρόκλησης ή µετάδοσης υρκαγιάς και κάθε είδους τροµοκρατικής ενέργειας, κλο ής εριουσιακών στοιχείων κ.λ.. της ΣΤΑΣΥ Την α οτρο ή βιαιο ραγιών και τραυµατισµών κατά του ροσω ικού της ΣΤΑΣΥ Την α οτρο ή και α οµάκρυνση µελών οµάδων Graffity, ναρκοµανών κλ Την ρόληψη κλο ής εριουσιακών στοιχείων της ΣΤΑΣΥ Την αρεµ όδιση ατόµων ου δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εντός των χώρων ενα όθεσης των Συρµών, α οµακρύνοντας τους α ό τους χώρους ενα όθεσης των Συρµών. Την ενεργή υ οστήριξη του ροσω ικού Λειτουργίας σε ερί τωση συµβάντων και ε είγουσας ανάγκης. Τον έλεγχο και την καταγραφή σε ειδικό βιβλίο εισόδου και εξόδου αυτοκινήτων η µοτοσικλετών στα αµαξοστάσια ό ου έχει ροβλεφθεί χώρος στάθµευσης ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΡΜΟΥ Κατά την αραλαβή του συρµού το ροσω ικό φύλαξης µαζί µε τον Ηλεκτροδηγό ελέγχει τις εξωτερικές ε ιφάνειες των οχηµάτων για τυχόν ύ αρξη φθορών, grafiti κτλ. καθώς και το εσωτερικό για τυχόν εγκαταλελειµµένα αντικείµενα, την κατάσταση καθαριότητας εσωτερικά και εξωτερικά, την κατάσταση των καθισµάτων, την κατάσταση των διαµερισµάτων ηλεκτροδηγού, το κλείδωµα των θυρών κλ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΥΡΜΟΥ Κατά την α όσυρση των συρµών, µετά την ολοκλήρωση της α οβίβασης των ε ιβατών και ενώ ο συρµός ευρίσκεται στην α οβάθρα αράδοση η έχει α οσυρθεί σε σύρτη µε αναβαθµό, το ροσω ικό φύλαξης σε συνεργασία µε τον Ηλεκτροδηγό ελέγχει τις εξωτερικές ε ιφάνειες των οχηµάτων και των διαµερισµάτων για τυχόν εγκαταλελειµµένα αντικείµενα. Σε ερί τωση εντο ισµού κοινών ( µη υ ό των ) αντικειµένων αυτά α οστέλλονται στο Σταθµάρχη Τάξεως ΟΜΟΝΟΙΑΣ ή ΠΕΙΡΑΙΑ. Σε ερί τωση εντο ισµού ύ ο των αντικειµένων, σε συνεργασία µε τον Ηλεκτροδηγό ειδο οιεί τον Ρυθµιστή και τον Σταθµάρχη Τάξεως ΟΜΟΝΟΙΑΣ ή ΠΕΙΡΑΙΑ ροκειµένου να ροβούν στις εραιτέρω ενέργειες. Φροντίζει για το κλείσιµο των αραθύρων και ελέγχει το κλείδωµα των θυρών των διαµερισµάτων. Το α οτέλεσµα του ελέγχου καταγράφεται στο φύλλο ορείας α ό τον Ηλεκτροδηγό το ο οίο συνυ ογράφει µε το ροσω ικό φύλαξης. ΤΠ-6.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σε κάθε ερί τωση το Προσω ικό Ασφαλείας της Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ θα τηρεί, εκτός των διαδικασιών ου εριγράφονται αναλυτικά στις Αναφορές ανά Σταθµό/ Στάση, µία σειρά α ό κανόνες ου είναι οι εξής : Τ

25 Θα εκτελεί το έργο ου καθορίζεται στον αρόντα Κανονισµό Ασφαλείας κατά τον καλύτερο δυνατό τρό ο. εν θα α οχωρεί α ό την θέση του εάν δεν έλθει ο αντικαταστάτης του. Ε ίσης θα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κάθε µετακίνησή του α ό τον χώρο φύλαξης χωρίς έγκριση α ό το Κ.Λ.Σ. Θα ενηµερώνει σε ερί τωση έκτακτης α ουσίας (ασθένεια, σοβαρό οικογενειακό ή ροσω ικό ρόβληµα κλ.) 4 ώρες ριν τουλάχιστον το Κέντρο Λήψεως Σηµάτων (Κ.Λ.Σ.) της εταιρείας µας. Θα α οφεύγει την σύναψη ιδιαίτερων φιλικών σχέσεων µε το ροσω ικό της ΣΤΑΣΥ, καθώς και κάθε είδους συναλλαγή ό ως δανεισµός, διοχέτευση ληροφοριών κλ.. εν θα µην αρακολουθεί τηλεόραση, ραδιόφωνο,δεν θα διαβάζει εριοδικά και δεν θα ασχολείται µε οτιδή οτε άλλο εκτός των καθηκόντων του στον χώρο της φύλαξης κατά τις ώρες εργασίας. εν θα κα νίζει κατά την διάρκεια της υ ηρεσίας του στους χώρους φύλαξης, καθώς και στους χώρους ό ου υ άρχουν α αγορευτικά σήµατα- ινακίδες. εν θα κάνει χρήση οινο νευµατωδών οτών, ριν και κατά την διάρκεια της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του και θα οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα. Θα συµ εριφέρεται ρος όλο το ανθρώ ινο δυναµικό και στους συναδέλφους του µε τρό ο ευγενικό. Θα εριορίσει, στις λέον α αραίτητες, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του µε συγγενικά ή φιλικά του ρόσω α α ό τα τηλέφωνα της ΣΤΑΣΥ στον χώρο του ο οίου είναι εντεταλµένος για φύλαξη και τούτο µόνο σε ερί τωση ανάγκης. Θα αναγράφει στο Βιβλίο Συµβάντων κάθε γεγονός ου συµβαίνει στην βάρδια του και θα το ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΜΕΣΩΣ στο Κ.Λ.Σ. Θα τηρεί τον φάκελο Κανονισµού Ασφαλείας καθαρό, τον ο οίο και θα ρέ ει να µελετά συνεχώς (το εν λόγω κείµενο). Κατά την διάρκεια της βάρδιας των θα ραγµατο οιούν εξονυχιστικούς ελέγχους στο φυλακτικό τους σηµείο µε σκο ό την α οτρο ή ράξεων βανδαλισµού ό ως βάψιµο και ρύ ανση µε χρωµατικές αραστάσεις, γραφήµατα, συνθήµατα στις εσωτερικές ή εξωτερικές ε ιφάνειες των σταθµευµένων συρµών, κτιριακών εγκαταστάσεων, θραύση υαλο ινάκων, καθρε τών καθισµάτων, καταστροφή στην ερίφραξη. Θα φροντίζει για την α οτρο ή ρόκλησης ή µετάδοσης υρκαγιάς και κάθε είδους τροµοκρατικής ενέργειας, κλο ής εριουσιακών στοιχείων κ.λ.. της ΣΤΑΣΥ. Θα ελέγχουν και θα ε ιτηρούν τον χώρο τους συνέχεια ρος α οφυγή και ρόληψη κάθε γεγονότος. Σε ερί τωση α ειλής τροµοκρατικής ενέργειας ή γεγονότων ό ως φωτιά κ.λ.. ο ρώτος ου θα ενηµερώνεται θα είναι ο υ εύθυνος του Κ.Ε.Λ. Ο φύλακας ριν την ανάληψη της βάρδιας του θα ροσέρχεται στον υ εύθυνο σταθµού τον ο οίο και θα ενηµερώνει για την ανάληψη και θα τον ερωτά εάν θέλει κάτι συγκεκριµένο έραν των βασικών του υ οχρεώσεων. Τ

26 Θα συναντάται µε τον αραδίδοντα φύλακα α ό τον ο οίο ενηµερώνεται για κάτι ου τυχόν συνέβη στην διάρκεια της βάρδιας του. Θα συνεργάζεται µε τους υ αλλήλους της ΣΤΑΣΥ για κάθε θέµα ου έχει σχέση µε την διασφάλιση των εριουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Κατά την διάρκεια της βάρδιας του θα α αγορεύεται η είσοδος και αραµονή του, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, στους χώρους του Προσω ικού ΣΤΑΣΥ ό ως εκδοτήρια, ε ο τεία, χώρους καθαριστριών κλ. Θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα υ οδειχθέντα κρίσιµα ή ε ικίνδυνα σηµεία του σταθµού και θα κάνει ροτάσεις µέσω του αρχιφύλακα του για βελτίωση και καλύτερη και α οτελεσµατικότερη αντιµετώ ιση κινδύνων. Η α ογευµατινή και νυχτερινή βάρδια ό ου υ άρχουν δύο (2) φύλακες αυτοί κινούνται χωριστά σε αντίθεση κατεύθυνση. Θα δίνει ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στα σηµεία ου συνορεύουν µε τους αρά λευρες οδούς. Τ

27 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -185/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ) ΠΕΙΡΑΙΑ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΘΗΣΕΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Τ

28 Προς την: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ ( ) Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό.ευρώ. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για τη φύλαξη των χώρων ενα όθεσης συρµών (Αµαξοστάσια) του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Τ -185/15). 1. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 2. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 3. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 4. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 5. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό την Τρά εζα µας.

29 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙV) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ /15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ) ΠΕΙΡΑΙΑ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΘΗΣΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

30 1. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, χωρίς να εριορίζονται οι ευθύνες και υ οχρεώσεις του σύµφωνα µε τη Σύµβαση, οφείλει να ασφαλίσει ροσω ικό, µηχανήµατα, υλικά, και τρίτους, µε δικές του δα άνες, µε βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και του αρόντος άρθρου. Η ε ιλεχθησοµένη α ό τον Ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία θα ρέ ει να δύναται να ασφαλίζει αρεµφερή έργα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος ρέ ει να αραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου έντε ηµέρες τουλάχιστον ριν την υ ογραφή της Σύµβασης, σε διαφορετική ερί τωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι σύµφωνο µε τα αρακάτω, η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί την υ ογραφή της. Ασφάλιση ροσω ικού Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοι ά ασφαλιστικά ταµεία ή οργανισµούς κύριας ή/και ε ικουρικής ασφάλισης όλο το ροσω ικό ου θα α ασχολεί για το Έργο ο ίδιος ή οι υ εργολάβοι του ανάλογα µε την ειδικότητα και σύµφωνα µε τις διατάξεις ερί ΙΚΑ ή των λοι ών ασφαλιστικών ταµείων ή οργανισµών. Ασφάλιση µηχανηµάτων Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και τα µεταφορικά µέσα εν γένει ου χρησιµο οιούνται στην εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµίες. ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία ερί τωση, ούτε σε ερί τωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει α ό την ΣΤΑΣΥ α οζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική α ώλεια µηχανήµατος. Ασφάλιση αστικής ευθύνης α έναντι σε Τρίτους Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υ οχρεούται να καταβάλει α οζηµιώσεις σε τρίτους για: σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές, θετικές ή α ορρέουσες α ό θετικές, σε ράγµατα ακίνητα ή κινητά, ου ροξενούνται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης εξ αιτίας ή εξ αφορµής αυτής. Τα όρια α οζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι κατά εριστατικό τα ακόλουθα : α. Για υλικές ζηµιές θετικές ή α ορρέουσες α ό θετικές σε ράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα α ό τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων: διακόσιες ενήντα χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ). β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ άτοµο και ατύχηµα: τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ). γ. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά α ό οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα α ό τον αριθµό των αθόντων: τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ). δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα εκατοµύριο Ευρώ ( ,00 ).

31 Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ζητήσει α ό την ασφαλιστική του εταιρεία να συµ εριληφθεί στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ο εξής ειδικός όρος: «Σε ερί τωση ου συντρέξει ασφαλισµένος κίνδυνος η ασφαλιστική εταιρεία του Αναδόχου θα ενηµερώνει εγγράφως τη ΣΤΑΣΥ κατά την αναγγελία της ασφαλιστικής ερί τωσης. Η ΣΤΑΣΥ υ ό την ιδιότητά της ως συνασφαλιζόµενη, διατηρεί το δικαίωµα να ενηµερώνεται για την έκβαση της υ όθεσης καθ όλη τη διάρκεια αυτής και µέχρι την οριστική ε ίλυσή της. Πριν την καταβολή α οζηµίωσης τρίτου ου αφορά υ αιτιότητα της ΣΤΑΣΥ και µόνο τότε, η ασφαλιστική εταιρεία θα ρέ ει να έχει λάβει ροηγουµένως την έγγραφη για το σκο ό αυτό συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Συµφωνείται ότι ο οιοδή οτε οσό δεν έχει ασφαλισθεί ή δεν ανακτηθεί δυνάµει του ιο άνω ασφαλιστηρίου καλύ τεται α ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ευθύνες του κατά τη Σύµβαση. Στο ασφαλιστήριο εριλαµβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι: Η ΣΤΑΣΥ, το εν γένει ροσω ικό της, οι τυχόν σύµβουλοί της και το ροσω ικό τους θεωρούνται τρίτα ρόσω α, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability). Η ΣΤΑΣΥ θα είναι συνασφαλιζόµενη. α. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τρο ο οιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γρα τή ειδο οίηση διορίας εξήντα (60) ηµερών, µε συστηµένη ε ιστολή α ό την ασφαλιστική εταιρεία τόσο ρος τον Ανάδοχο, όσο και ρος την ΣΤΑΣΥ. β. Σε ερί τωση ου συντρέξει ερί τωση ασφαλισµένου κινδύνου ο Ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί στην ΣΤΑΣΥ εξ αρχής τα οσά των α αιτήσεών του α ό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Τα οσά αυτά θα καταβάλλονται α ευθείας στην ΣΤΑΣΥ ύστερα α ό σχετική αίτησή της χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου κατά την ερί τωση ου η ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχει υ οστεί ζηµία µε ευθύνη του Αναδόχου. γ. Σε ερί τωση ολικής ή µερικής διακο ής των εργασιών α ό υ αιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε ο οιαδή οτε φάση και αν βρίσκεται, µ ορεί να ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων α ό την ΣΤΑΣΥ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η ΣΤΑΣΥ, στην ο οία και θα υ οβληθούν για έγκριση όλα τα αναφερόµενα στο αρόν άρθρο ασφαλιστήρια συµβόλαια, έχει ε ίσης τη διακριτική ευχέρεια έγκρισης των ασφαλιστικών εταιρειών ου θα ε ιλέξει ο Ανάδοχος για την κάλυψη των σχετικών συµβατικών του υ οχρεώσεων. Κατά τη σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος θα ρέ ει να λάβει υ όψη του τις διατάξεις των Νόµων, ιαταγµάτων, Κανονισµών κλ. και να συµµορφώνεται µε αυτούς ου ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα.

32 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων και να α οζηµιώνει την ΣΤΑΣΥ έναντι όλων των α ωλειών και α αιτήσεων ου τυχόν θα ροέλθουν α ό αράλειψη του Αναδόχου να συµµορφωθεί ή να τηρήσει τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι αρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, α αλλαγές κλ. υ όκεινται σε κάθε ερί τωση στην τελική έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Οι αρα άνω ασφαλίσεις δεν α αλλάσσουν ή εριορίζουν κατά κανένα τρό ο τις υ οχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου ου α ορρέουν α ό τη Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ροβλε όµενες α ό τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια εξαιρέσεις, εκ τώσεις, ρονόµια, εριορισµούς κλ. και ο Ανάδοχος αραµένει α οκλειστικά υ εύθυνος για την α οκατάσταση ζηµιών σε ρόσω α ή/και ράγµατα και έραν α ό τα οσά κάλυψης των ιο άνω ασφαλιστηρίων. Σε ερί τωση ου η ασφαλιστική εταιρεία µε την ο οία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε τις αρα άνω ασφαλίσεις, αραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) ο οιαδή οτε ζηµία ή βλάβη για ο οιονδή οτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την α οκλειστική ευθύνη για την α οκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµίας ή βλάβης σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας Σύµβασης και η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρακρατήσει α ό το λαβείν του Αναδόχου ή α ό εγγύησή του ο οιασδή οτε φύσης τα οσά ου κατά την κρίση του α αιτούνται για την α οκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσει εις αυτήν το δικαίωµα να αρακρατεί α ό το λαβείν του Αναδόχου κάθε οσό ή να κατα ί τει ανάλογο οσό α ό την εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ου δεν θα είναι δυνατό να εισ ραχθεί α ό την ασφαλιστική εταιρεία λόγω εξαιρέσεων, α αλλαγών κλ. σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 2. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει την α οκλειστική Ποινική και Αστική ευθύνη για ράξεις ή αραλείψεις του όσον αφορά ενδεικτικά και όχι εριοριστικά στην α οκατάσταση σωµατικών βλάβων και υλικών ζηµιών σύµφωνα µε το ΓΟΣ της αρούσης συµ εριλαµβανοµένων και των υ εργολάβων του ή της ΣΤΑΣΥ και του ροσω ικού της ή σε οιονδή οτε τρίτο και α ό οιονδή οτε λόγο ή αιτία και αν ροέρχονται, έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή α ειρία ή αµέλεια κ.λ. του Αναδόχου ή τρίτων τους ο οίους ήθελε χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, της ΣΤΑΣΥ α αλλασσόµενης α ό οιαδή οτε ευθύνη α ό αυτήν την αιτία ή για ο οιαδή οτε άλλη αιτία ου δεν κατονοµάζεται ειδικά. Οι υ οχρεώσεις αυτές του Αναδόχου, θα ισχύουν ακόµη και στην ερί τωση συντρέχουσας υ αιτιότητας της ΣΤΑΣΥ και των υ ό αυτής ροστηθέντων ροσώ ων αλλά σε καµία ερί τωση δεν θα ισχύουν για ευθύνες ου ροκλήθηκαν α ό δόλια ενέργεια της ΣΤΑΣΥ και των υ ό αυτής ροστηθέντων. Ε ι λέον ο Ανάδοχος είναι α οκλειστικά υ εύθυνος και υ όλογος για τις άσης φύσης ενδεχόµενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λ. οι ο οίες θα εγερθούν εναντίον του για

33 ο οιαδή οτε α ό τις αρα άνω αιτίες και ου θα ροέρχονται είτε α ό το ροσω ικό του, είτε α ό τρίτους, είτε α ό ροµηθευτές, είτε α ό το ηµόσιο, είτε α ό Νοµικά Πρόσω α Ιδιωτικού ή ηµοσίου ικαίου, είτε α ό Οργανισµούς, είτε α ό Ταµεία, είτε α ό οιονδή οτε ου δεν κατονοµάζεται ειδικά. Το γεγονός ότι η ΣΤΑΣΥ ε ιβλέ ει το Έργο δεν α αλλάσσει τον Ανάδοχο α ό ο οιαδή οτε ευθύνη, ου ροκύ τει α ό τις συµβατικές του υ οχρεώσεις και την υ άρχουσα νοµοθεσία. Σε ερί τωση χρησιµο οίησης υ εργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος αραµένει µόνος και α οκλειστικά υ εύθυνος για την ασφαλή εκτέλεση αυτών των εργασιών. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι η ΣΤΑΣΥ ουδεµία ευθύνη α ό τις αρα άνω αιτίες έχει. Σε ερί τωση ου κινηθεί ο οιαδή οτε διαδικασία σε βάρος της ΣΤΑΣΥ α ό τις αρα άνω αιτίες, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αναλάβει την διεξαγωγή και την υ οστήριξη των υ οθέσεων α αλλάσσοντας α ό τη σχετική ευθύνη την ΣΤΑΣΥ και ευθυνόµενος α έναντί της για κάθε δα άνη ή α αίτηση υ οχρεωθεί να καταβάλλει αυτή για τις αρα άνω αιτίες.

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15298 Ηµεροµηνία : 05.08.2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 15298 Ηµεροµηνία : 05.08.2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369 & 2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15).

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15). ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:6472 Ηµεροµηνία:6/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια & το οθέτηση λέγµατος α ό γαλβανισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α.Μ: 15REQ002838284 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ/ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα