Ενεργειακή αναβάθμιςη Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ ςτην Κομοτηνή. Σο ζργο ELIH-MED

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακή αναβάθμιςη Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ ςτην Κομοτηνή. Σο ζργο ELIH-MED"

Transcript

1 Ενεργειακή αναβάθμιςη Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ ςτην Κομοτηνή Σο ζργο ELIH-MED Κζντρο Ανανεώςιμων Πηγών και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ (ΚΑΠΕ) Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ (ΔΠΘ) Περιφζρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ (ΠΑΜΘ) Ημερίδα REQUEST 2 ACTION: «Σα Πιςτοποιητικά Ενεργειακήσ Απόδοςησ ωσ εργαλείο εξοικονόμηςησ ςτισ κατοικίεσ» Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Ακινα 26 Φεβρουαρίου 2015

2 To ζργο ELIH-MED Διερεφνηςη τεχνικών λφςεων και χρηματοδοτικών μηχανιςμών, για βελτίωςη τησ ενεργειακήσ αποδοτικότητασ ςε Μεςογειακζσ κατοικίεσ ενοίκων χαμηλοφ ειςοδήματοσ, μζςω πιλοτικών εφαρμογών ευρείασ κλίμακασ Στρατηγικό ζργο MED, ςτο πλαίςιο των ςτόχων 20/20/20 7 Μεςογειακζσ χϊρεσ (Ιταλία, Γαλλία, Ιςπανία, Ελλάδα, Μάλτα, Κφπροσ, Σλοβενία) Απρίλιοσ 2011 Δεκζμβριοσ 2014 Συνολικόσ προχπολογιςμόσ: 10 εκ. ευρϊ

3 To ζργο ELIH-MED 9 πιλοτικά ζργα ενεργειακήσ αναβάθμιςησ ςε 6 χϊρεσ Εφροσ τεχνικών χρθματοδοτικών λφςεων Εξωτερική θερμομόνωςη - Κομοτηνή Mini-CHP - Μάλαγα Φωτοβολταΰκά - Μάλτα Ηλιακοί θερμοςίφωνεσ - Κύπροσ Εξωτερική θερμομόνωςη - Γένοβα Θερμομόνωςη ςτο διάκενο τοιχοποιίασ - Βαλένθια

4 4 Άξονεσ δράςησ Ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων (τεχνικζσ λφςεισ + χρηματοδοτικοί μηχανιςμοί) Συμμετοχική διαδικαςία με χρήςτεσ και τοπικοφσ φορείσ Δράςεισ ενημζρωςησ - ευαιςθητοποίηςησ Περίοδοσ αξιολόγηςησ Μετρήςεισ - παρακολοφθηςη / Ενεργειακή ςυμπεριφορά

5 Ενεργειακοί ςτόχοι Βελτίωςη ενεργειακήσ απόδοςησ κατά 2 ενεργειακζσ κλάςεισ ή/και Εξοικονόμηςη πρωτογενοφσ ενζργειασ κατά ~35-40% 5

6 Πιλοτικό ζργο ςτην Ελλάδα Ενεργειακή αναβάθμιςη 5 Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ Κομοτηνήσ 5 κτίρια, ςυνολική δομημζνη επιφάνεια: 12,863m 2 Ζτοσ καταςκευήσ : ορόφων 630 δωμάτια (μονόκλινα και δίκλινα), 700 φοιτητζσ Δθμόςια κτίρια, που ανικουν ςτο ΔΠΘ το οποίο και τα διαχειρίηεται Επιλογή φοιτητϊν με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 6

7 7 Τοποθεςία Παλεπηζηεκηνύπνιε ΓΠΘ Φνηηεηηθέο Δζηίεο

8 Κλιματολογικά χαρακτηριςτικά Κλιματικι ηώνθ Γ (ΚΕΝΑΚ) Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ Μέζε κεληαία ζεξκνθξαζία 24ώξνπ ( ο C) 4,8 6,2 8,6 13,1 18,4 23,0 25,5 25,0 20,6 15,2 10,8 7,0 Μέζε κέγηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία ( ο C) 8,8 10,4 12,8 17,5 22,9 27,7 30,2 30,4 26,4 21,0 16,0 11,2 Μέζε ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία ( ο C) 1,4 2,3 3,9 7,3 11,7 15,2 17,6 17,1 13,6 10,0 6,9 3,2 Μέζε κεληαία νιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ζην νξηδόληην επίπεδν [kwh/(m 2.mo)] Περίοδοσ κζρμανςθσ: Οκτώβριοσ - Απρίλιοσ 8

9 9 Χωροθζτηςη Κηίξην 1 Κηίξην 3 Κηίξην 4 Κηίξην 2 Κηίξην 5

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Υφιςτάμενη κατάςταςη - κζλυφοσ Εξωτερικοί τοίχοι: μονι κερμομονωτικι τοιχοποιία (τφπου Poroton ), και ςκελετόσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα Πυλωτζσ: μθ κερμομονωμζνεσ πλάκεσ 1 ου ορόφου επί pilotis Στζγεσ: Κεκλιμζνεσ κεραμοςκεπζσ επί ξφλινων τεγίδων αεριηόμενα διάκενα πλάκεσ δώματοσ από οπλιςμζνου ςκυρόδεμα

18 18 Υφιςτάμενη κατάςταςη - κζλυφοσ Πλάκεσ ιςογείου: επί εδάφουσ ι ςτοιχείων πλιρωςθσ Κουφϊματα: ξφλινο πλαίςιο, διπλοί υαλοπίνακεσ, κάποιεσ πόρτεσ αλουμινίου ςε ειςόδουσ, 19 τφποι κουφωμάτων

19 Υφιςτάμενη κατάςταςη Θ/Μ ςυςτήματα Θζρμανςη + Ηεςτό Νερό Χρήςησ: λζβθτασ και καυςτιρασ πετρελαίου ςε κάκε κτίριο ( Kcal/h) 2 boiler για αποκικευςθ ηεςτοφ νεροφ ανά κτίριο ( lt) Υπάρχον δίκτυο για ςφνδεςθ θλιακών ςυλλεκτών Καλοριφζρ ςτα δωμάτια και κοινόχρθςτουσ χώρουσ Κεντρικόσ ζλεγχοσ μζςω χρονοδιακόπτθ Ψφξη: μεμονωμζνθ χριςθ μονάδων split ςε κάποιουσ ιςόγειουσ χώρουσ διοικθτικισ χριςθσ 19

20 Υφιςτάμενη κατάςταςη Θ/Μ ςυςτήματα Αεριςμόσ: φυςικόσ αεριςμόσ μζςω ανοιγόμενων παρακφρων Φωτιςμόσ: 3x75W λαμπτιρεσ πυρακτώςεωσ ςε κάκε δωμάτιο και 2 γραμμικοί λαμπτιρεσ φκοριςμοφ Γραμμικοί λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 18-36W ςε διαδρόμουσ/κοινόχρθςτουσ χώρουσ χρονοδιακόπτθσ Συςκευζσ: φουρνάκια, TV, Η/Υ, laptop, βραςτιρασ, ςτερεοφωνικό, θλεκτρικά κερμαντικά ςώματα (αερόκερμα, θλεκ.καλοριφζρ) Ηλεκτρικζσ κουηίνεσ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ 20

21 Ενδείξεισ για ενεργειακή απόδοςη Σημαντικζσ θερμικζσ απϊλειεσ το χειμϊνα, λόγω: Ελλιπoφσ κερμομόνωςθσ των εξωτερικών τοίχων Ελλιπoφσ αεροςτεγανότθτασ Ανεπαρκήσ ζλεγχοσ του ςυςτήματοσ θζρμανςησ για τισ διαφορετικζσ απαιτιςεισ χώρων Χρήςη ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτϊςεωσ ςτα δωμάτια (>80% τθσ κατανάλωςθσ για φωτιςμό ανά κτίριο) Παραγωγή ΗΝΧ με ςυμβατική ενζργεια (πετρζλαιο), ενώ υπάρχει εγκατεςτθμζνο δίκτυο ςωλθνώςεων για ςφνδεςθ με θλιακοφσ ςυλλζκτεσ 21

22 Ερωτηματολόγια φοιτητϊν κατά μζςο όρο, 72% των ερωτηθζντων αιςθάνονται ελαφρϊσ, πολφ ή πάρα πολφ δυςαρεςτημζνοι με τισ θερμικζσ ςυνθήκεσ ςτο δωμάτιό τουσ το χειμϊνα How are the typical thermal conditions in your room in winter? 12% 11% 4% 1% 32% 1 - Extremely uncomfortable 2 - Very uncomfortable 3 - Slightly uncomfortable 4 - Neutral 15% 25% 5 - Slightly comfortable 6 - Very comfortable 7 - Extremely comfortable

23 23 Ενεργειακή ανάλυςη υφιςτάμενησ κατάςταςησ Flats No Flat type: 1-bed Flat type: 2-bed BEFORE refurbishment Beds No Delivered thermal energy (*) (kwh/m 2 ) Floor area Building S , D ,306 Building S , E ,178 Building S , E ,464 Building S , E ,616 Building S , E ,472 TOTALS , ,036 (m 2 ) Primary energy consumption (kwh/m 2 ) BEFORE refurbishment Delivered electrical energy (*) (kwh/m 2 ) Building S Building S Building S Building S Building S (*) Predicted by energy simulation, based on a number of assumptions Energy Rating CO 2 emissions (kgco 2 /m 2 ) Running Cost (Euros)

24 24 Ενεργειακή ανάλυςη υφιςτάμενησ κατάςταςησ Ανάλυςη ςεναρίων παρεμβάςεων ελάξηα παξεκβάζεσλ Θεξκνκόλσζε δαπέδσλ επί pilotis Θεξκνκόλσζε όςεσλ Θεξκνκόλσζε ζηεγώλ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ Ηιηαθνί ζπιιέθηεο Γηαηάμεηο ειέγρνπ ζέξκαλζεο Flats No Flat type: 1-bed BEFORE REFURBISHMENT Flat type: 2-bed Beds No Floor area (m 2 ) Primary energy kwh/m Energy Rating D Scenario No BUILDING S1 pylotis insulation (m2) external walls insulation (m2) roof insulation (m2) SCENARIOS FOR ENERGY UPGRADES incadescent lighting replacement (units) solar hot water collectors (m2) heating controls room heating controls (N o of rooms) building central heat meter % primary energy saving Energy rating Energy rating difference ,5 D ,3 D ,3 C ,2 B ,3 B ,1 C 1

25 25 Ενεργειακή ανάλυςη μετά την αναβάθμιςη Τεχνικο-οικονομικό πλάνο TECHNICAL AND FINANCIAL ACTION PLAN Planned Energy Conservation Measures AFTER refurbishment pylotis insulation (m 2 ) external walls insulation (m 2 ) incadescent lighting replacement (units) solar hot water collectors (m 2 ) heating controls room heating controls (N o of rooms) building central heat meter Primary energy consumption (kwh/m 2 ) Energy rating CO 2 emissions (kgco 2 /m 2 ) % primary energy saving Energy rating difference % CO 2 emissions saving Investment Cost (Euros) Building S C ,2 Building S C ,4 Building S C ,1 Building S C ,3 Building S C ,8 TOTALS (συμπ.φπα) ,5 Running Cost (Euros) Payback Period (years) ΠΡΙΝ ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε Δλεξγεηαθή Καηεγνξία Δλεξγεηαθή Καηεγνξία ΜΔΣΑ ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε % εμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο Γηαθνξά ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο Κηίξην 1 Γ Γ Κηίξην 2 E Γ Κηίξην 3 E Γ Κηίξην 4 E Γ Κηίξην 5 E Γ υνολικό κόςτοσ ενεργειακών παρεμβάςεων : 606,967 Ζναρξη εργαςιών 30/10/2013

26 26 Εξωτερική θερμομόνωςη 12,728m 2 όψεων 313m 2 δαπζδων 1 ου ορόφου επί pilotis Εξηλαςμζνη πολυςτερίνη, 7cm ςε όψεισ, 8cm ςε πυλωτζσ

27 Εξωτερική θερμομόνωςη 27

28 Εξωτερική θερμομόνωςη 28

29 Εξωτερική θερμομόνωςη 29

30 Εξωτερική θερμομόνωςη 30

31 Εξωτερική θερμομόνωςη 31

32 32 Θλιακοί ςυλλζκτεσ για ΗΝΧ Ενςωμάτωςη ςτο υπάρχον δίκτυο διανομήσ (178m 2 )

33 Αντικατάςταςη λαμπτήρων Αντικατάςταςη λαμπτήρων πυρακτϊςεωσ (3 x 75W ανά δωμάτιο) με ςυμπαγείσ λαμπτήρεσ φθοριςμοφ (CFL) 15W (1890 λαμπτήρεσ) πυρακτϊςεωσ ςυμπαγήσ φθοριςμοφ 33

34 Διατάξεισ ελζγχου θζρμανςησ Πιλοτικά ςτο Σ1 (144 δωμάτια) Θερμοςτατικοί διακόπτεσ ςτα ςϊματα καλοριφζρ Αςφρματοι κατανεμητζσ Αςφρματη αποθήκευςη δεδομζνων 34

35 Παράλληλεσ δράςεισ Μεταλλικοί κάδοι και παγκάκια Αυτόνομοσ Φ/Β ςτφλοσ φωτιςμοφ Πιλοτικό Φ/Β Κάδοι ανακφκλωςθσ 35

36 Mετρήςεισ / παρακολοφθηςη Ενζργεια για θζρμανςη + ΗΝΧ Φφλλα καταγραφήσ αγοράσ πετρελαίου για τα 5 κτίρια εςτιών + λζςχη + αμφιθζατρο ( )

37 Mετρήςεισ / παρακολοφθηςη Ενζργεια για θζρμανςη + ΗΝΧ

38 38 Μετρήςεισ / παρακολοφθηςη Ωρομετρθτζσ + κεντρικοί κερμιδομετρθτζσ

39 Προφίλ θερμικήσ ενζργειασ 39

40 Thermal energy (kwh/m 2 ) Προφίλ θερμικήσ ενζργειασ 140 Annual thermal energy BEFORE refurbishment (kwh/m2/yr) Annual thermal energy AFTER refurbishment (kwh/m2/yr) %

41 Μηνιαίοι λογαριαςμοί ΔΕΗ για όλη την Πανεπιςτημιοφπολη για Mετρήςεισ / παρακολοφθηςη Θλεκτρική ενζργεια

42 Mετρήςεισ / παρακολοφθηςη Θλεκτρική ενζργεια

43 Mετρήςεισ / παρακολοφθηςη Κεντρικοί μετρθτζσ θλεκτριςμοφ

44 Electrical energy (kwh/m 2 ) Προφίλ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 80 Annual electrical energy BEFORE refurbishment (kwh/m2/yr) Annual electrical energy AFTER refurbishment (kwh/m2/yr) %

45 45 Τελική ενζργεια 400 Delivered energy (kwh/m 2 /yr) % % Total Thermal Electrical Before (simulation) After (simulation) Before (metered data) After (metered data)

46 ε 6 ενδεικτικά δωμάτια Mετρήςεισ / παρακολοφθηςη Θλεκτρική ενζργεια Μετρθτζσ θλεκτριςμοφ δωματίων

47 Μηνιαία ενημερωτικά δελτία Typical Day of February Peak Load Base Load 1.1 kw :00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 Typical Day of May Peak Load kw Peak Load Base Load 0 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 Time 47

48 48 Ενημερωτική οθόνη ςτη Φοιτητική Λζςχη Αςφρματη μεταφορά και επεξεργαςία ςτοιχείων από τουσ μετρητζσ Προβολή ενεργειακϊν καταναλϊςεων θζρμανςησ και ηλεκτριςμοφ

49 Mετρήςεισ / παρακολοφθηςη Θερμοκραςίεσ Μικρά καταγραφικά κερμοκραςίασ/rh ε 25 ενδεικτικά δωμάτια και 2 εξωτερικά (εγκαταςτάθηκαν τον Απρ.2013)

50 50 Προφίλ εςωτερικϊν θερμοκραςιϊν ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/10/ /04/2014 ΜΕΣΑ την προςθήκη θερμομόνωςησ ΠΡΙΝ την προςθήκη θερμομόνωςησ

51 Προφίλ εςωτερικϊν θερμοκραςιϊν RESULTS Before refurbishment DoI_1 (h) Nb of hours Top_max ddoi_max -115, ,0 41% S1_122 (South) 35,00 0,9 01/05/ /07/2013 (ΠΡΙΝ) 30,00 25,00 20,00 15,00 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 10,00 5,00 0,00 Tout Top1 DoI 0,3 0,2 0,1 0,0 After refurbishment DoI_1 (h) Nb of hours Top_max ddoi_max 0,0 0,0 28,1 0% 01/05/ /07/2014 (ΜΕΣΑ) 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 10,00 5,00 0,00 Tout Top1 DoI 0,3 0,2 0,1 0,0 51

52 52 Συνολικό κόςτοσ υλοποίηςησ Κόζηνο ελεξγεηαθώλ παξεκβάζεσλ Κόζηνο κεηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ Κόζηνο θακπάληαο ελεκέξσζεο (*) Κόζηνο πξόζζεησλ δξάζεσλ Χορηγίες ιδιωτ.εταιρείας και Δήμοσ Κομοτηνής ΤΝΟΛΟ Χρημαηοδόηηζη από ΕΤΠΑ (75%) Χρημαηοδόηηζη από εθνικούς πόροσς (25%) Κόζηνο πινπνίεζεο πηινηηθνύ έξγνπ ( )

53 Συμμετοχική διαδικαςία

54 Εκςτρατεία ευαιςθητοποίηςησ 54

55 Εκςτρατεία ευαιςθητοποίηςησ 55

56 Εκςτρατεία ευαιςθητοποίηςησ 56

57 Εκςτρατεία ευαιςθητοποίηςησ

58 58 Εκςτρατεία ευαιςθητοποίηςησ Περίπτερο «Live Green» 5 Οκτωβρίου 2013, Πλατεία Ειρήνησ, Κομοτηνή

59 Εκςτρατεία ευαιςθητοποίηςησ Ημερίδα 29/05/2014 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπησ, Κομοτηνή

60 Εκςτρατεία ευαιςθητοποίηςησ υνεντεφξεισ τφπου, ανακοινώςεισ ςε τοπικά μζςα

61 Διάχυςη αποτελεςμάτων Βρυξζλλεσ, 29/11/2014

62 62 Αποτελζςματα - Οφζλη Εξοικονόμθςθ ενζργειασ o Μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ o Μείωςθ εκπομπών CO 2 περιβαλλοντικά οφζλθ Βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ και ποιότθτασ ηωισ των ενοίκων (φοιτθτών) ιδίωσ τθ χειμερινι περίοδο Ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ φοιτθτών και ευρφτερου κοινοφ, για τα οφζλθ από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ προςδοκώντασ ςε βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ και ενδυνάμωςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ

63 Αποτελζςματα - Οφζλη 63

64 64 ELIH MED Greek Pilot Project Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ! Ελζνθ Χατηθγεωργίου, Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΕΜΠ, MSc Δ/νςθ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα Το έργο ELIH MED Εnergy efficiency in Low Income Housing in the Mediterranean Eνεργειακή αποδοτικότητα σε Κατοικίες Πολιτών Χαμηλού Εισοδήματος στη Μεσόγειο Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα MED on the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ASHRAE HELLENIC CHAPTER ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ENERGY IN BUILDINGS» 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ξενοδοχείων. Επεμβάσεις στο κέλυφος, νέες τεχνολογίες και δυνατότητες

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ξενοδοχείων. Επεμβάσεις στο κέλυφος, νέες τεχνολογίες και δυνατότητες Λευκωσία, 2 Απριλίου 2015 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ξενοδοχείων. Επεμβάσεις στο κέλυφος, νέες τεχνολογίες και δυνατότητες Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr 1 Ημερίδα: Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Άγις Μ. Παπαδόπουλος 1, Σοφία Ναταλία Μποέμη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Μ.Κ.Καταφυγιώτου 1, Δ.Κ. Σεργίδη 2 1,2 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου/ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Σοφία-Ναταλία Μποέμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σεφέρη 2, ΤΚ 30100, Αγρίνιο. Email: boemi@aix.meng.auth.gr, τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ «Σχεδιασμός & μελέτη μετατροπής υφιστάμενων κατοικιών σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» Ιερωνυμάκης Αθανάσιος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μησανικόρ Πεπιβάλλονηορ (B.Eng, M.Eng) Πολιηικόρ Μησανικόρ

Διαβάστε περισσότερα

BSBEEP. Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan. Μετατρέπουμε τη γνώση σε δράσεις

BSBEEP. Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan. Μετατρέπουμε τη γνώση σε δράσεις Ενημερωτικό Δελτίο IV Το σας εύχεται Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος Με την ευχή ο καινούριος χρόνος να μας φέρει ευτυχία, επιτυχίες και ευημερία Το νέο έτος, είθε η λέξη αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διπλωματική εργασία ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΟΦΕΛΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (A)

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΟΦΕΛΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (A) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΟΦΕΛΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Ε. Το Κ.Α.Π.Ε., υιοθετώντας αρχές εξοικονόμησης ενέργειας, προέβη στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου διοίκησής του. Σ' αυτό το άρθρο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ :

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΘΕΣΗ : Προκατασκευασμένο κτίριο δύο κατοικιών με υπόγειο και στεγασμένο χώρο στάθμευσης. ΟΣΜΑΑ Ο Ίκαρος, Ο.Τ. 100-4, Αετός Καρύστου, Ν. Εύβοια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα