Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2016 Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2016 Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2017."

Transcript

1 0003/ /el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου HB Attachments: 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος Non Regulated Publication Date: 27/04/2017

2

3 Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 39

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (4η Έκδοση Αναθεωρημένη Απρίλιος 2014), ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Κώδικας» υιοθετήθηκε πλήρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ («η Εταιρεία» ή «η Τράπεζα»). Το Διοικητικό Συμβούλιο («το Δ.Σ.»), συμμορφούμενο με τις πρόνοιες που περιέχονται στην Εισαγωγή του Κώδικα, συμπεριλαμβάνει στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το την παρούσα Έκθεσή του, περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Μέρος Α Η Εταιρεία δηλώνει ότι αποτελεί πολιτική της η πλήρης εφαρμογή και τήρηση των αρχών και διατάξεων του Κώδικα, πολλές από τις οποίες είχε ήδη αρχίσει με δική της πρωτοβουλία να εφαρμόζει και πολύ πριν τη θέσπιση του Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο φρονεί ότι η σωστή Εταιρική Διακυβέρνηση με βάση τον Κώδικα, σε συνδυασμό με τους όρους εντολής και πρακτικές που ακολουθούνται από τις διάφορες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για επίτευξη του εταιρικού στόχου για μεγιστοποίηση της επένδυσης των μετόχων. Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι το θέμα της διαμόρφωσης αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τόσο τα διεθνή όσο και τα τοπικά δεδομένα βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη. Συνεχής και ανάλογη θα είναι και η εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναθεώρηση και αναπροσαρμογή των διαφόρων πτυχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Μέρος Β Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα. Η Εταιρεία εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κώδικα σε όλο το Συγκρότημα εταιρειών στο οποίο ανήκει, δηλαδή και στις θυγατρικές της εταιρείες μέσω κεντρικών υποεπιτροπών στην Εταιρεία. Κατά την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης όλες οι σημαντικές θυγατρικές εταιρείες διατηρούν Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων όπως αναφέρεται στην παράγραφο (13) (Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου) πιο κάτω. Υπό το φως των πιο πάνω σημειώνονται οι ακόλουθες βεβαιώσεις αναφορές: Διοικητικό Συμβούλιο Η Εταιρεία διοικείται και ελέγχεται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί με βάση τον Κώδικα και τις συναφείς νομοθεσίες περί Εταιρειών, περί Χρηματιστηρίου και περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και με βάση το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους του ομίλου της Τράπεζας («ο Όμιλος») και διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για επίτευξη των στρατηγικών και λειτουργικών στόχων του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την συνολική ευθύνη: Καθορισμού και επίβλεψης των προτύπων και αξιών του Ομίλου Καθορισμού και εποπτείας του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου Διασφάλισης ενός συνετού και ικανοποιητικού συστήματος ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του Ομίλου και η συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο Καθορισμού του πλαισίου και πολιτικών αποτελεσματικής διακυβέρνησης και εποπτείας Παρακολούθησης της επιχειρηματικής απόδοσης με βάση τους στρατηγικούς στόχους, τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τα αναμενόμενα πρότυπα Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι υπάρχει η κατάλληλη σύνθεση και οργάνωση τόσο του ιδίου του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών του. Το Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας περιλαμβάνει κατάλογο θεμάτων, αποφάσεων επί των οποίων μπορούν να λαμβάνονται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τέτοια θέματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποφάσεις για τον καθορισμό των στόχων και της στρατηγικής και στόχων του Ομίλου, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, έγκριση κεφαλαιουχικών και χρηματοδοτικών σχεδίων, θέματα κεφαλαιουχικής διάρθρωσης, λήψη αποφάσεων επί σημαντικών θεμάτων και ουσιωδών συναλλαγών, συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτερης Εκτελεστικής Διεύθυνσης ή με μεγαλομετόχους, το διορισμό ή παύση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, θέματα σύνθεσης και οργάνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, θέματα διακυβέρνησης και άλλα. Στις 31 Δεκεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζετο από έντεκα μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα Εκτελεστικό Μέλος που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και ευρείες συναφείς εμπειρίες. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου, καθώς και οι αλλαγές στη σύνθεση και την κατανομή των αρμοδιοτήτων του κατά τη διάρκεια του έτους και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης, φαίνονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του συνήλθε σε τριάντα τέσσερεις συνεδρίες εκ των οποίων σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου («η Οδηγία Διακυβέρνησης»), μια συνεδρία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία της Προέδρου του Δ.Σ. και χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., στην οποία προήδρευσε ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος και στην οποία αξιολογήθηκε η απόδοση της Προέδρου του Δ.Σ. και τρεις συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Διασφαλίζεται ότι όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν στη διάθεσή τους όλα τα έγγραφα σχετικά με τη συνεδρία, έτσι, που να παρέχεται αρκετός χρόνος για να τα μελετήσουν. Η συμμετοχή των Διοικητικών Συμβούλων σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ρόλων της Προέδρου του Δ.Σ. και του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ηγείται και διευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτό εκπληρώνει 40

5 αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του που προκύπτουν από το εφαρμοζόμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Πρωταρχικός ρόλος της Προέδρου του Δ.Σ. είναι να μεριμνά για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία και οργάνωση του Δ.Σ., να προάγει το απαιτούμενο πνεύμα ομαδικότητας στο Δ.Σ., να προωθεί υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και ήθους και να διασφαλίζει ότι το Δ.Σ. λαμβάνει την κατάλληλη πληροφόρηση από τη Διεύθυνση ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνει το διοικητικό και εποπτικό του ρόλο. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής με βάση τις εξουσίες που του ανατίθενται από το Δ.Σ. έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του Ομίλου, ηγείται και διευθύνει την εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου η οποία καθορίζεται από το Δ.Σ. και διασφαλίζει ότι οι εργασίες του Ομίλου διεξάγονται σύμφωνα με τους στόχους απόδοσης που έχουν τεθεί από το Δ.Σ., τους Νόμους και Κανονισμούς και τις Πολιτικές του Ομίλου. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής είναι υπόλογος στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. διορίζει έναν από τους Ανεξάρτητους Διοικητικούς Συμβούλους ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος είναι στη διάθεση των μετόχων σε περίπτωση που τυχόν ανησυχίες τους δεν έχουν επιλυθεί δια μέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Επίσης, ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος προεδρεύει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο συνεδρίας των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων χωρίς την παρουσία της Προέδρου στην οποία αξιολογείται η απόδοση της Προέδρου. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και η Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρέχουν ενημέρωση και υπηρεσίες προς τους Διοικητικούς Συμβούλους για θέματα που αφορούν τις διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Κώδικα. (1) Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι κατά το έτος Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα και για τους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης, οι Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι κατά το έτος είναι οι ακόλουθοι: Ειρένα Α. Γεωργιάδου, Πρόεδρος Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου* Ιωάννης Α. Μάτσης** David Whalen Bonanno* Δρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος Χριστόδουλος A. Χατζησταυρής* Ανδρέας Χριστοφίδης Λάμπρος Παπαδόπουλος Andrew Charles Wynn (Διορίστηκε στις 19 Φεβρουαρίου ) Stephen John Albutt (Εκλέγηκε από την 42η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25 Μαΐου νοουμένου ότι ο διορισμός του θα είχε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και με την έγκριση του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διορίστηκε Διοικητικός Σύμβουλος με ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου ). Συναφής «Βεβαίωση Ανεξαρτησίας» με βάση τα ελάχιστα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με την πρόνοια Α.2.3. του Κώδικα υπογράφεται από τον κάθε ένα από τους Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και υποβάλλεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μαζί με την παρούσα Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. (2) Μη Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι κατά το έτος Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος Με το διορισμό του κ. Μαρίνου Σ. Γιαννόπουλου ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, θέση την οποία κατείχε μέχρι την 8η Ιανουαρίου 2015, το κριτήριο ανεξαρτησίας Α.2.3.(δ) του Κώδικα δεν τηρείτο για το άτομό του και συνεπώς από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 ο κος. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος έπαυσε να θεωρείται ότι κατέχει τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας. (3) Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι κατά το έτος Henricus Lambertus (Bert) Pijls **, Διοικητικός Σύμβουλος / Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (μέχρι 15 Δεκεμβρίου ) Γεώργιος Φεραίος, Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος. Τουλάχιστον το 50% του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένης της Προέδρου) αποτελείται από Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. (4) Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Henricus Lambertus (Bert) Pijls** (μέχρι 15 Δεκεμβρίου ). Σημειώσεις: * Σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας της περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα οποία διαφέρουν από αυτά του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, και οι κ.κ. Χριστόδουλος A. Χατζησταυρής και David Whalen Bonanno δεν είναι ανεξάρτητοι. **Σημειώνεται ότι στις 15 Δεκεμβρίου η Τράπεζα ανακοίνωσε την αποχώρηση του κ. Bert Pijls από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και Διοικητικού Συμβούλου του Ομίλου για καθαρά προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους και παράλληλα την απόφαση του Δ.Σ. να διορίσει τον κ. Ιωάννη Μάτση στη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή Ομίλου, σε αντικατάσταση του κ. Pijls. Ο διορισμός του κ. Μάτση υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών αρχών. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Μάτση, χρέη Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή θα εκτελεί ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ομίλου, Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Ασφαλειών. (5) Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής και Εσωτερικής Διακυβέρνησης στην Εταιρεία Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τυγχάνουν κατάρτισης και εκπαίδευσης μέσω παροχής πληροφοριακού υλικού, παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης με το οποίο τους δίδεται η ευκαιρία να συναντηθούν και να τύχουν ενημέρωσης από στελέχη της Τράπεζας και να παρακολουθήσουν σχετικές εισαγωγικές παρουσιάσεις. Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Δ.Σ. με τη βοήθεια του Γραμματέα της Εταιρείας διασφαλίζουν ότι τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και τυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, στην αρχή κάθε έτους ετοιμάζεται ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης για το Δ.Σ. το οποίο συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία καλύπτουν τεχνικά θέματα και θέματα ανάπτυξης εργασιακών και προσωπικών 41

6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, αναλόγως των αρμοδιοτήτων και των ατομικών αναγκών εκπαίδευσης του κάθε Μέλους, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτό να παρακολουθεί εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια τα οποία συνδέονται με τα καθήκοντα των Συμβούλων ως Μέλη των Επιτροπών του Δ.Σ. Αξιολόγηση της Απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας Διακυβέρνησης καθώς και τις καλές πρακτικές περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση της απόδοσής του στο σύνολό του καθώς και της απόδοσης των Επιτροπών του τουλάχιστο σε ετήσια βάση. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Οδηγία Διακυβέρνησης η Τράπεζα οφείλει να αναθέτει την διενέργεια τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια, της εξέτασης και αξιολόγησης της σύνθεσης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Επιτροπών του σε ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο. Τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές αξιολογήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Τράπεζα έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 το Δ.Σ. προχώρησε στην ετήσια αξιολόγηση του Δ.Σ. και των Επιτροπών του για το. Η αξιολόγηση αυτή ακολούθησε την αξιολόγηση για το έτος 2015 που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του. Η πρώτη αξιολόγηση που διεξήχθηκε από το Δ.Σ. αφορούσε την περίοδο από 1η Ιουνίου 2014 μέχρι 31 Μαϊου 2015 και διεξήχθηκε τον Ιούνιο του Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από Εξωτερικούς Συμβούλους. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. διασφαλίζει ότι καταρτίζεται κατάλληλο σχέδιο ενεργειών βελτίωσης με σαφείς ενέργειες δράσης και τομείς ανάπτυξης, το οποίο τυγχάνει τακτικής παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης και η πρόοδος σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου ενεργειών βελτίωσης λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του επόμενου έτους. 42 Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Τράπεζα έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης σκοπός του οποίου είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο έγγραφο, το οποίο ορίζει σαφώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Το Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δομές, αρμοδιότητες και διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για να διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία των υποθέσεων της Εταιρείας. Οι πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας έχουν στόχο να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου της και την ικανότητά του να εποπτεύει αποτελεσματικά τη εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης της Εταιρείας. Οι πολιτικές επανεξετάζονται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και τις αλλαγές στις βέλτιστες πρακτικές. Το Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης αναθεωρείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Έγκριση, αναθεώρηση και εξέταση Πολιτικών, Πλαισίων και Καταστατικών Κατά τη διάρκεια του και του 2017 μέχρι την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της Οδηγίας Διακυβέρνησης και μέσα στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών της Εταιρείας για βελτίωση του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, εγκρίθηκαν ή αναθεωρήθηκαν ή εξετάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες Πολιτικές και/ή Πλαίσια και/ή Καταστατικά: Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης Πολιτική για την Αυτο-Αξιολόγηση και Εξωτερική Αξιολόγηση της Απόδοσης του Προέδρου του Δ.Σ., των Επιτροπών του Δ.Σ. και των Διοικητικών Συμβούλων Πολιτική για την Υπόδειξη, Αξιολόγηση, Επιλογή και Συνεχή Αξιολόγηση Διοικητικών Συμβούλων Πολιτική Προσλήψεων Ομίλου Πολιτική Πρόσληψης, Συνεχούς Αξιολόγησης και Διαδοχής Στελεχών που κατέχουν καίριες θέσεις Πολιτική Προαγωγών / Αναβαθμίσεων Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πολιτική Παρεμπόδισης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων Πολιτική Χειρισμού Επώνυμων και Ανώνυμων Αναφορών Υπαλλήλων της Τράπεζας Πλαίσιο και Καταστατικό Κανονιστικής Συμμόρφωσης Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Καταστατικό Υπηρεσίας Εσωτερικής Επιθεώρησης Ομίλου Καταστατικό Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων Πλαίσιο / Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων Εταιρικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Πολιτική Συγκέντρωσης Κινδύνων Πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας Πλαίσιο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς Πολιτική Κινδύνου Ρευστότητας Πολιτική Κινδύνου Αγοράς Πολιτική Επιτοκιακού Κινδύνου Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Φήμης Πολιτική Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου Καταστατικό Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Ομίλου Πολιτική Ανάθεσης Εργασιών σε Τρίτους Πολιτική Αποδοχής Πελατών Πλαίσιο Επενδύσεων σε Ομόλογα Δανειοδοτική Πολιτική Δανειοδοτική Πολιτική στη ναυτιλία και έγκριση Ορίων Πολιτική Κεφαλαίου Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας Πολιτική Διαχείρισης Προϊόντων και Υπηρεσιών Πολιτική Ανταλλαγής Χρεών με Περιουσιακά Στοιχεία Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας Πολιτική Διακυβέρνησης Δεδομένων Πολιτική Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Πυλώνα 3 Γνωστοποίηση Απαιτήσεων σύμφωνα με CRR / CRD IV Πολιτική Εκτίμησης Ακινήτων Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και η Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης βεβαιώνουν ότι η συμμόρφωση με τους συναφείς νόμους, κανονισμούς και οδηγίες και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Εταιρεία και ενός επαρκούς και διαφανούς πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης αποτελούν τομέα προτεραιότητας για την Τράπεζα.

7 Ποσοστά Κυρίων Μετόχων κατά τις 27 Μαρτίου 2017: Τα ποσοστά των μετόχων της Εταιρείας που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά τις 27 Μαρτίου 2017 έχουν ως ακολούθως: CPB FBO THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND LP 26,20% WARGAMING GROUP LTD 24,92% ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 10,05% BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD - OMNIBUS ACCOUNT (NR) 5,37% (Αφορά τη συμμετοχή της EBRD) (6) Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών Η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών έχει ετοιμαστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κώδικα και παρατίθεται μετά από την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών θα υποβληθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για ψήφιση. H γνωστοποίηση των απολαβών / αμοιβών των Διοικητικών Συμβούλων και των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος γίνεται, τόσο στις Σημειώσεις στους Λογαριασμούς που περιέχονται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση (Σημείωση αρ. 39), όσο και στην ίδια την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών. (7) Δρώσα Οικονομική Μονάδα Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) για τους επόμενους δώδεκα μήνες. (8) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διασφαλίσει ότι η Τράπεζα διατηρούσε ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου κατά το έτος. H επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου τυγχάνει επιθεώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Η επιθεώρηση καλύπτει όλα τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων, καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων του Ομίλου. Για την κάλυψη αυτής της απαίτησης έχουν σχεδιαστεί διαδικασίες, για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων καθώς και για την εξασφάλιση της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να παρέχουν εύλογη αλλά όχι απόλυτη διαβεβαίωση έναντι ουσιωδών ανακριβειών, λαθών, ζημιών, απάτης ή παραβιάσεων νομοθεσιών και κανονισμών. Συναφώς οι Διευθύνσεις όλων των επιχειρησιακών μονάδων του Ομίλου είναι κατάλληλα στελεχωμένες και επιφορτισμένες με την εισαγωγή και λειτουργία συστήματος ελέγχου, αναλόγως των αντίστοιχων εργασιών και αρμοδιοτήτων τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι εν λόγω Διευθύνσεις: Λειτουργούν με βάση συγκεκριμένη οργανωτική δομή και κατανομή ευθυνών. Καταρτίζουν και παρακολουθούν την εφαρμογή στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων και ετησίων προϋπολογισμών. Ακολουθούν γραπτές διαδικασίες, ενημερώνονται και ενημερώνουν εσωτερικά με εγκυκλίους και εκπαιδευτικά προγράμματα. Υιοθετούν πολιτική αποτελεσματικού διαχωρισμού καθηκόντων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, όπου επιβάλλεται. Εφαρμόζουν σε επίπεδο καταστημάτων μοντέλα αξιολόγησης και μέτρησης απόδοσης με βάση συγκεκριμένους στόχους. Υποστηρίζονται από κατάλληλα λογισμικά και μηχανογραφικά συστήματα. Υπόκεινται σε τακτικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους. H αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τυγχάνει θεώρησης σε τακτικότερη βάση από τις Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων μέσω τακτικών εκθέσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέσα στα πλαίσια της θεώρησης αυτής οι Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων λαμβάνουν εκθέσεις επί χρηματοοικονομικών και μη εσωτερικών συστημάτων ελέγχου, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου καθώς και εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Η Εκτελεστική Διεύθυνση του Ομίλου έχει την ευθύνη για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που προκύπτουν από τις πιο πάνω θεωρήσεις και για τη διασφάλιση υλοποίησης των ενεργειών για αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, μέσα στα πλαίσια ενός κατάλληλου και συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ομίλου υπάγεται απ ευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και στο ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Υπηρεσία αποτελείται από 33 άτομα και διευθύνεται από την κα. Νίκη Νικολαΐδου Χατζηξενοφώντος (B.Sc. Honours in Financial Services, M.B.A., A.C.I.B., F.C.C.A.). Η ακόλουθοι έλεγχοι έχουν ανατεθεί το σε εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες: α) Έλεγχος των Ασφαλιστικών Εταιρειών του Ομίλου (Παγκυπριακή Aσφαλιστική Λτδ και Hellenic Alico Life). β) Επανέλεγχος της επάρκειας και ασφάλειας εσωτερικού δικτύου (έλεγχος που πραγματοποιήθηκε το 2015). γ) Ανάθεση τριών εξειδικευμένων τεχνικών ελέγχων πληροφορικής. (9) Βεβαίωση σύμφωνα με τη Διάταξη Γ.2.1. του Κώδικα Σε συνάρτηση με την παράγραφο (8) πιο πάνω (Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου), οι Διοικητικοί Σύμβουλοι βεβαιώνουν ότι έχουν επιθεωρήσει την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (internal controls) της Εταιρείας καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους Επενδυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων και Κανονισμών, εκτός αυτών που είναι σε γνώση των αρμοδίων Χρηματιστηριακών Αρχών (όπου αυτό τυχόν ισχύει). (10) Εξωτερικοί Ελεγκτές Διάταξη Γ.2.2. του Κώδικα Κατά το έτος οι κ.κ. KPMG, εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας, προσέφεραν και άλλες υπηρεσίες εκτός από τις ελεγκτικές π.χ. φορολογικές υπηρεσίες, γενικές και ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανασκόπηση διαφόρων καταστάσεων, επιμορφωτικά σεμινάρια, κλπ. Η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία τους διασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: (α) Οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες προσφέρονται από διαφορετικές εταιρείες / τμήματα του Ομίλου της KPMG σύμφωνα και με τον επαγγελματικό κώδικα των εγκεκριμένων λογιστών / ελεγκτών («Chinese Walls»). 43

8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ (β) Η ομάδα της KPMG που διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο της Εταιρείας δεν συμμετέχει στην προσφορά άλλων υπηρεσιών εκτός από τις ελεγκτικές. (γ) Η ανάθεση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών στους Εξωτερικούς Ελεγκτές παρακολουθείται από την Επιτροπή Ελέγχου με τρόπο που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι δεν επηρεάζεται η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία τους. Οι κ.κ. KPMG έχουν βεβαιώσει γραπτώς στην Εταιρεία ότι η ανάθεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά τους. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν προσφέρουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρεία. (11) Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων Ως προς το θέμα του δανεισμού των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας (και συνδεόμενων με αυτών προσώπων), παρουσιάζονται συναφή στοιχεία στις Σημειώσεις στους Λογαριασμούς που περιέχονται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση (Σημείωση αρ. 39). Βεβαιώνεται ότι η παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων σε Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας (και συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα) ή Διοικητικούς Συμβούλους των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών παραχωρούνται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, με συνήθεις εμπορικούς και υπηρεσιακούς όρους και με διαφάνεια. Περαιτέρω, βεβαιώνεται ότι όλες οι συναφείς περιπτώσεις τραπεζικών διευκολύνσεων προς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών παραπέμπονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. Κατά τη σχετική διαδικασία δε συμμετέχει, ούτε λαμβάνει μέρος ο ενδιαφερόμενος Διοικητικός Σύμβουλος. (12) Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει διορίσει στις 20 Φεβρουαρίου 2015 την κα. Ελένη Χριστοδουλίδου ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. (13) Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου Στην Εταιρεία λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) Επιτροπή Ελέγχου Πρόεδρος: Λάμπρος Παπαδόπουλος Μέλη: Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής Δρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου Ανδρέας Χριστοφίδης Andrew Charles Wynn (Από 17 Μαρτίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου ) Stephen John Albutt (Από 15 Δεκεμβρίου ). (β) Επιτροπή Αμοιβών Πρόεδρος: Ειρένα Α. Γεωργιάδου Μέλη: David Whalen Bonanno Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής Λάμπρος Παπαδόπουλος (Από 17 Μαρτίου ) Stephen John Albutt (Από 14 Οκτωβρίου ). (γ) Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης Πρόεδρος: Ειρένα Α. Γεωργιάδου Μέλη: Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου Ιωάννης A. Μάτσης (Μέχρι 15 Δεκεμβρίου ) David Whalen Bonanno Δρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου. (δ) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Πρόεδρος: Ιωάννης Α. Μάτσης (Μέχρι 15 Δεκεμβρίου ) Andrew Charles Wynn (Από 15 Δεκεμβρίου ) Μέλη: Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος Ανδρέας Χριστοφίδης Λάμπρος Παπαδόπουλος (Μέχρι 17 Μαρτίου ) Andrew Charles Wynn (Από 17 Μαρτίου ). Οι Όροι Εντολής των πιο πάνω Επιτροπών βασίζονται τόσο στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα που τις αφορούν, όσο και στις σχετικές κατευθυντήριες Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και δημοσιεύονται στην παράγραφο (14) πιο κάτω, και της Επιτροπής Αμοιβών στην Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών. Μέσα στα πλαίσια των προνοιών του Κώδικα όσον αφορά σχέσεις με τους μετόχους, οι Πρόεδροι των εν λόγω Επιτροπών είναι διαθέσιμοι για τυχόν ερωτήσεις κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, στην οποία όλοι οι μέτοχοι ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μέρος. Οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Επιτροπών υποβάλλουν περιοδικώς εκθέσεις ή εισηγήσεις προς την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις συνεδρίες των αντίστοιχων Επιτροπών, ανάλογα με τα θέματα που επιλαμβάνονται. Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται σε συνεδρίες πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε τριμηνίας, για να παρακολουθεί την ακεραιότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία της τριμηνιαίας και ετήσιας διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, όπως και οποιωνδήποτε επίσημων ανακοινώσεων σχετικά με τη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου, για να αξιολογεί την επάρκεια των προβλέψεων σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και πρότυπα και για να παρακολουθεί τον καθορισμό λογιστικών πολιτικών και πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις (i) αλλαγές σε κρίσιμες λογιστικές πολιτικές και πρακτικές, (ii) αποφάσεις που απαιτούν σημαντικό στοιχείο κρίσης και (iii) ασυνήθιστες συναλλαγές και τον τρόπο γνωστοποίησής τους. Ακολούθως προβαίνει σε ανάλογες εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω λεπτομερούς σημειώματος. Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται επίσης σε συνεδρίες (χωρίς την παρουσία Μελών της Εκτελεστικής Διεύθυνσης εκτός αν η Επιτροπή Ελέγχου θεωρήσει την προσέλευσή τους αναγκαία, αλλά με την παρουσία των Τμημάτων Ελέγχου που αναφέρονται σε αυτή) για εξέταση οποιωνδήποτε θεμάτων της αρμοδιότητάς της ή που περιέχονται στους όρους εντολής της, ειδικά σε σχέση με το σχεδιασμό, λειτουργία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης. Η Επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις ή εισηγήσεις προς την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα θέματα που εξετάζει. Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από αντίστοιχες Επιτροπές Ελέγχου που λειτουργούν σε τρεις θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd. Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε κατά το σε είκοσι επτά συνεδρίες. 44

9 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα σε Accounting with Computing (Β.Α.(Hons)) και είναι Εγκεκριμένος Λογιστής Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales από το Εργάζεται ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στον Ιδιωτικό Τομέα. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην εκπλήρωση των ευθυνών και υποχρεώσεών του σε σχέση με την αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση όλων των κινδύνων του Ομίλου (πιστωτικού, επιτοκιακού, λειτουργικού, αγοράς, ρευστότητας, ξένου συναλλάγματος, κεφαλαίου και άλλων). Ανάμεσα σε άλλα καθήκοντα, η Επιτροπή ετοιμάζει και υποβάλλει εισηγήσεις προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το πλαίσιο και τις πολιτικές ανάληψης και διαχείρισης πάσης μορφής κινδύνων και χρήσης κεφαλαίων που να ανταποκρίνονται στους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας του Ομίλου και/ή κάθε θυγατρικής εταιρείας ξεχωριστά. Η αποστολή της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης την προώθηση κουλτούρας συνειδητοποίησης κινδύνων εντός του Ομίλου καθώς και το να υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην επίβλεψη της αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου ανάληψης κινδύνων και της στρατηγικής. Σημειώνεται ότι η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd, επίσης, διατηρούν Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και η Επιτροπή Ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ έχει παράλληλα και αρμοδιότητες Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε τριμηνία. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνήλθε κατά το σε είκοσι τέσσερις συνεδρίες. Η Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση την Πολιτική Αμοιβών, περιλαμβανομένων και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και μεταβλητής αμοιβής, καθώς και τις Αρχές της Πολιτικής Αμοιβών, οι οποίες πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους και αξίες του Ομίλου. Η Επιτροπή συνέρχεται όταν και εφ όσον τίθενται θέματα καθορισμού ή αναθεώρησης απολαβών / αμοιβών των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, των στελεχών που αναφέρονται απ ευθείας στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και των επικεφαλής των Λειτουργιών Ελέγχου. Αφού μελετήσει όλες τις συναφείς παραμέτρους και δεδομένα προβαίνει σε ανάλογες εισηγήσεις προς την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων, πάντοτε χωρίς τη συμμετοχή του εμπλεκόμενου Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου ή άλλων εμπλεκομένων αξιωματούχων. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής και η Πολιτική Αμοιβών του Ομίλου λαμβάνουν υπόψη τις συναφείς ευθύνες, όγκο εργασίας, προσόντα, τεχνογνωσία, ακαδημαϊκό υπόβαθρο, εμπειρίες, απόδοση των ατόμων, αμοιβές συγκρίσιμων θέσεων στην αγορά και ειδικότερα στους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, αμοιβές σε άλλα επίπεδα του Ομίλου καθώς και μη χρηματοπιστωτικά κριτήρια π.χ. συμμόρφωση με ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες, με γνώμονα την προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου στελεχών στο επίπεδο Διοίκησης και Γενικής Διεύθυνσης προς εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων τόσο του Ομίλου όσο και ευρύτερα των μετόχων και συνεργατών της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αμοιβών εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών, η οποία αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας και υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για ψήφιση. Επίσης, η Επιτροπή ανασκοπεί και εγκρίνει τη Γνωστοποίηση Αμοιβών του έτους για τους Διοικητικούς Συμβούλους που ετοιμάζει η υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου για συμπερίληψη στις σημειώσεις των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας και στην ίδια την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών. Η Επιτροπή Αμοιβών συνήλθε κατά το σε έντεκα συνεδρίες. Η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης επιλαμβάνεται συνήθως του θέματος επιλογής ικανών και κατάλληλων ατόμων για διορισμό ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών, είτε για πλήρωση εκτάκτως κενωθείσας ή κενής θέσης είτε μετά την αφυπηρέτηση Μελών. Στη συνέχεια υποβάλλει την εισήγησή της στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε εταιρείας προς λήψη σχετικής απόφασης. Τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθούν ένα αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Η Επιτροπή έχει επίσης τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή των πολιτικών εσωτερικής διακυβέρνησης του Ομίλου. Η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης συνέρχεται οποτεδήποτε εγείρονται θέματα της αρμοδιότητάς της. Η Επιτροπή Αμοιβών συνήλθε κατά το σε έντεκα συνεδρίες. (14) Όροι Εντολής Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός της Επιτροπής Αμοιβών) Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου 1. Ίδρυση / Αποστολή Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε για να διασφαλιστεί ότι η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η Εταιρεία») θα συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων. H πρωταρχική αποστολή της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της αξιόπιστης και αποτελεσματικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στην Εταιρεία από τις πιο πάνω Οδηγίες, η συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και, όπου κριθεί αναγκαίο, η αναθεώρηση και αμφισβήτηση των πολιτικών, πρακτικών, ελέγχων του Ομίλου και των ενεργειών και της κρίσεως της διευθυντικής ομάδας, που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση και διεξαγωγή των εργασιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την παροχή βοήθειας στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) για την αποτελεσματική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του Ομίλου. Προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της, η Επιτροπή έχει υπό την άμεση παρακολούθηση και τον έλεγχό της τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, η οποία είναι ανεξάρτητη από την Εκτελεστική Διεύθυνση και υπόλογη στην Επιτροπή. Επίσης, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου αναφέρεται ανά τρίμηνο στην Επιτροπή για θέματα που σχετίζονται με την επάρκεια 45

10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ και αποτελεσματικότητα του Πλαισίου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Πλαισίου Επιχειρησιακής Δεοντολογίας. Η Επιτροπή έχει επαρκή πρόσβαση στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου και, με την έγκριση του Δ.Σ., λαμβάνει ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 2. Σύνθεση και Θητεία Μελών της Επιτροπής Ελέγχου Το Δ.Σ. θα διορίζει τουλάχιστον τρεις και μέχρι επτά μη-εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ως Μέλη της Επιτροπής. Τα πλείστα Μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. Σαν σύνολο, η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να έχει: (α) Πρόσφατη και σχετική εμπειρία στο χώρο των χρηματοοικονομικών αγορών ή επαγγελματική εμπειρία άμεσα συνδεδεμένη με δραστηριότητες χρηματοοικονομικών αγορών, και (β) Γνώση του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφόρησης, τεχνολογίας, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. Τα Mέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή ιδιότητα ή να διενεργούν συναλλαγές που μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι σε σύγκρουση με τους Όρους Εντολής της Επιτροπής. Τα Μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο (2) Επιτροπές, συμπεριλαμβανόμενης της Επιτροπής Ελέγχου. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος/η και να έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή λογιστικών αρχών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και θα διορίζεται από το Δ.Σ. Ο/Η Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. 3. Συνεδρίες της Επιτροπής Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τριμηνία και, όπου ενδείκνυται, οι συνεδρίες θα συμπίπτουν με τις 46 ημερομηνίες υποβολής σημαντικών χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, η Επιτροπή θα μπορεί να συνέρχεται μέσω τηλεδιάσκεψης για λήψη αποφάσεων. Ο επόμενος ακέραιος αριθμός του μισού του αριθμού των Μελών θα αποτελεί απαρτία. Η Επιτροπή θα προσκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα στις συναντήσεις της τον / την Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, τον/την Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς του Ομίλου των οποίων κρίνει απαραίτητη τη γνώμη τους για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων και τη συμμόρφωσή της. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα είναι παρών οποιοδήποτε άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένων και άλλων Μελών του Δ.Σ., εκτός και αν έχουν προσκληθεί επίσημα για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οποιοδήποτε τέτοιο άτομο θα είναι παρών μόνο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το συγκεκριμένο θέμα και θα αποχωρεί αμέσως μετά από την αίθουσα της συνεδρίας, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Γραμματεία της Εταιρείας θα πρέπει να συμμετέχει στενά στην προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας και να διασφαλίζει ότι αυτή θα διανέμεται, μαζί με οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα όπου ισχύει, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν τη συνεδρία. Η Επιτροπή θα υποβάλλει εκθέσεις στο Δ.Σ. σε τακτά χρονικά διαστήματα και η Γραμματεία της Εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριών και αποφάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται βάσει της Παραγράφου 7(4) της Οδηγίας περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και θα διανέμονται στο Δ.Σ. Η Επιτροπή θα συνεργάζεται και θα συναντάται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους εξωτερικούς Ελεγκτές για τη συζήτηση θεμάτων που προκύπτουν από τα ευρήματα των ελέγχων τους. 4. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 4.1 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. να: (α) Διερευνά οποιεσδήποτε ενέργειες εντός των Όρων Εντολής της, (β) Ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας. Όλοι οι υπάλληλοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με οποιοδήποτε αίτημα αυτής της Επιτροπής. 4.2 Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται με πλειοψηφία μέσω ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 5. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Η Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες: 5.1 Οικονομικές Καταστάσεις Παρακολουθεί την ακεραιότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία της τριμηνιαίας και ετήσιας διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, όπως και οποιωνδήποτε επίσημων ανακοινώσεων σχετικά με τη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου Αξιολογεί την επάρκεια των προβλέψεων σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές και πρότυπα και υποβάλλει κάθε τριμηνία σχετική έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Παρακολουθεί τον καθορισμό ισχυουσών λογιστικών πολιτικών και πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα: (α) Αλλαγές σε κρίσιμες λογιστικές πολιτικές και πρακτικές, (β) Αποφάσεις που απαιτούν σημαντικό στοιχείο κρίσης, (γ) Ασυνήθιστες συναλλαγές και τον τρόπο γνωστοποίησής τους Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τις τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές αναφορές. 5.2 Εξωτερικός Έλεγχος Υποβάλλει εισηγήσεις στο Δ.Σ. σχετικά με το διορισμό, απολαβές, όρους και την έκταση δέσμευσης και την αντικατάσταση ή εναλλαγή του εγκεκριμένου Ελεγκτή και άλλων εξωτερικών ελεγκτών του Ομίλου. Είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής που γίνεται και για τη συμμόρφωση με όλες τις κανονιστικές

11 απαιτήσεις σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες Παρακολουθεί και διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα των Ελεγκτών, περιλαμβανομένων των ακολούθων: (α) Ζητά από τους Ελεγκτές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές για τη διατήρηση ανεξαρτησίας και συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις, τουλάχιστον ετήσια, (β) Ζητά διαβεβαίωση ότι οι Ελεγκτές και το προσωπικό τους δεν έχουν οικογενειακή, χρηματοοικονομική, εργασιακή ή επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία (εκτός εντός της συνήθους πορείας εργασιών), (γ) Συζητά με τους Ελεγκτές τις απειλές για την ανεξαρτησία τους και τις εφαρμόσιμες διασφαλίσεις, καθώς και για τα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία στην Επιπρόσθετη Έκθεση των Ελεγκτών προς την Επιτροπή Ελέγχου και τις ενέργειες μετριασμού τους. (δ) Λαμβάνει υπόψη την πολιτική του Ελεγκτικού Οίκου για την εκ περιτροπής εναλλαγή των Συνεταίρων. (ε) Επιβλέπει τη συμμόρφωση των Ελεγκτών με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε σχέση με την Έκθεση των Ελεγκτών και την Επιπρόσθετη Έκθεση των Ελεγκτών προς την Επιτροπή Ελέγχου. (στ) Παρακολουθεί το ιστορικό των νέων στελεχών που εντάχθηκαν στον Όμιλο και κατέχουν καίριες διευθυντικές θέσεις σε σχέση με προηγούμενη εργοδότησή τους από τους νυν Ελεγκτές Επιβλέπει τη σχέση μεταξύ του Ομίλου και των Ελεγκτών του Αξιολογεί την έκταση και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και εξετάζει τρόπους για τον καλύτερο συντονισμό των ελέγχων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη, η αποφυγή αλληλοεπικαλυπτόμενων εργασιών και η καλύτερη χρήση των διαθέσιμων ελεγκτικών πόρων (αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων) Παρακολουθεί τον Επίσημο Υποχρεωτικό Έλεγχο (Statutory Audit) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ευρήματα ή συμπεράσματα της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του Επίσημου Υποχρεωτικού Ελέγχου, εξηγώντας τη συμβολή της στην αρτιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου Αξιολογεί τις δηλώσεις / θέματα που εντοπίζονται στην Έκθεση των Ελεγκτών και στην Επιπρόσθετη Έκθεση των Ελεγκτών προς την Επιτροπή Ελέγχου Αξιολογεί τα σχόλια και τις προτάσεις των Ελεγκτών σχετικά με τη διαχείριση του Ομίλου, την προετοιμασία και παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Τράπεζα και στις θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, από τους Ελεγκτές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις απειλές για την ανεξαρτησία τους και τις διασφαλίσεις που εφαρμόζονται Παρακολουθεί τον όγκο, τη φύση, τις αμοιβές και την έκταση των επιτρεπόμενων μη-ελεγκτικών υπηρεσιών που προσφέρουν: (α) Οι Ελεγκτές σε επίπεδο Ομίλου, με σκοπό τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της αντικειμενικότητας και της αξίας που προσθέτουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες. (β) Σε περιπτώσεις όπου οι μη-ελεγκτικές υπηρεσίες προσφέρονται σε θυγατρική ή συνδεδεμένη Εταιρεία της Τράπεζας και ο όγκος είναι σε τέτοιο επίπεδο που υποβαθμίζει την αντικειμενικότητα των ελέγχων τους, η Επιτροπή ενημερώνει την αντίστοιχη Επιτροπή της θυγατρικής (όπου υπάρχει) ή το Διοικητικό Συμβούλιό της. (γ) Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, η Επιτροπή ενημερώνεται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου σχετικά με τη φύση, την έκταση και την αμοιβή των Ελεγκτών για μη-ελεγκτικές υπηρεσίες ή άλλα συμβουλευτικά καθήκοντα Σε ετήσια βάση, ετοιμάζει έκθεση στην οποία καταγράφονται οι ελεγκτικές και μη-ελεγκτικές υπηρεσίες ανά κατηγορία, η χρονική διάρκεια και αμοιβή που καταβλήθηκε στους Ελεγκτές. Αυτή η έκθεση υποβάλλεται στο Δ.Σ. μαζί με τα σχετικά σχόλια της Επιτροπής. 5.3 Εσωτερικός Έλεγχος Εγκρίνει και αξιολογεί το Καταστατικό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου το ετήσιο σχέδιο ελέγχου και τον προϋπολογισμό της για έγκριση, διασφαλίζοντας την επαρκή κάλυψη, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την ευελιξία για προσαρμογή σε μεταβολές λόγω εξελίξεων. Οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αλλαγές στο σχέδιο ελέγχου ή στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια του χρόνου πρέπει επίσης να εγκρίνονται από την Επιτροπή Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις συστάσεις της σχετικά με το διορισμό και την αντικατάσταση του/της Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Αξιολογεί ετήσια την απόδοση του/ της Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και υποβάλλει την ετήσια αξιολόγησή του/της στο Δ.Σ Αξιολογεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Σε ετήσια βάση, παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων πληροφόρησης του Ομίλου, βάσει των εκθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και των παρατηρήσεων και σχολίων των εξωτερικών Ελεγκτών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών Εξετάζει τις τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται από τον/την Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, οι οποίες κατόπιν υποβάλλονται στο Δ.Σ Υποβάλλει στο Δ.Σ. εκθέσεις σχετικά με τα ακόλουθα: (α) Προτάσεις για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αδυναμιών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και συστημάτων πληροφόρησης, οι οποίες εντοπίστηκαν βάσει εκθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και των παρατηρήσεων και σχολίων των εξωτερικών Ελεγκτών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών. (β) Θέματα που αφορούν την ανεξαρτησία και ομαλή εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών που διεξάγει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (α) Επιβεβαιώνει ότι η Εταιρεία αναθέτει την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σε ατομική ή ενοποιημένη βάση, σε εξωτερικούς Ελεγκτές που έχουν την απαραίτητη εμπειρία. 47

12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ (β) Αξιολογεί τα πορίσματα της πιο πάνω αξιολόγησης και προτείνει διορθωτικά μέτρα στο Δ.Σ Διασφαλίζει ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου έχει επαρκείς πόρους και την αρμόζουσα επιφάνεια εντός της Εταιρείας. 5.4 Συμμόρφωση Αξιολογεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις εισηγήσεις της για το διορισμό και αντικατάσταση του/ της Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Αξιολογεί ετήσια την απόδοση του/ της Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου και υποβάλλει την ετήσια αξιολόγησή του/της στο Δ.Σ Βάσει των εργασιών της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, συμβουλεύει το Δ.Σ. σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Πλαισίου Επιχειρησιακής Δεοντολογίας Βάσει των εργασιών της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου και των εξωτερικών Ελεγκτών, συμβουλεύει το Δ.Σ. σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Πλαισίου Κανονιστικής Συμμόρφωσης (συμπεριλαμβανόμενων του Προγράμματος Παρακολούθησης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και των Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης). Η συμμόρφωση αναφορικά με την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος δεν περιλαμβάνεται σε αυτά αλλά η παρακολούθησή της είναι άμεση ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου το ετήσιο σχέδιο ελέγχου και τον προϋπολογισμό της για έγκριση, διασφαλίζοντας ότι είναι επαρκώς ευέλικτα για να προσαρμόζονται σε μεταβολές λόγω εξελίξεων Εξετάζει τις τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται από τον/την Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, οι οποίες κατόπιν υποβάλλονται στο Δ.Σ. Οι ετήσιες εκθέσεις του Λειτουργού Συμμόρφωσης για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος υποβάλλονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο Διασφαλίζει ότι η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου έχει επαρκείς πόρους. 5.5 Διάφορα Θέματα Αναθέτει στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ή σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., τη διερεύνηση οποιωνδήποτε θεμάτων που υπάγονται στην αποστολή και αρμοδιότητές της Ζητά πληροφορίες από τη Διεύθυνση σχετικά με τους σημαντικούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο Όμιλος, αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει η Διεύθυνση και το Δ.Σ. για ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και υποβάλλει τις συστάσεις της για τη βελτίωση των μέτρων αυτών Διερευνά οποιαδήποτε άλλα σημαντικά δεδομένα, πληροφορίες ή γεγονότα που αφορούν και επηρεάζουν την απόδοση και λειτουργία της Εταιρείας ή τη συμμόρφωσή της με τους νόμους και κανονισμούς που τη διέπουν Επιβλέπει ότι η Ανώτερη Διεύθυνση εφαρμόζει έγκαιρα τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση αδυναμιών ελέγχου, μη-συμμόρφωση με τις πολιτικές, τους νόμους και τους κανονισμούς και άλλες αδυναμίες που εντοπίζονται από τους εξωτερικούς Ελεγκτές, τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου και τις εποπτικές αρχές Μετά από απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί κοινή συνεδρία με τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θυγατρικής εταιρείας, για τη συζήτηση και μελέτη οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρεία, όπως αυτό κριθεί αναγκαίο Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση οποιωνδήποτε σημαντικών συναλλαγών, οποιασδήποτε φύσης, που διεκπεραιώνονται από την Τράπεζα ή/και τις θυγατρικές της εταιρείες, στις οποίες έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο σημαντικό ενδιαφέρον Μέλος του Δ.Σ., ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος, ο Γραμματέας της Εταιρείας, ο Ελεγκτής ή μεγαλομέτοχος της Εταιρείας (ο οποίος κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της), ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται εντός των πλαισίων των κανονικών εμπορικών πρακτικών της Τράπεζας (υπό συνήθεις εμπορικούς όρους). Ο πιο πάνω ορισμός αφορά και τα Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών εταιρειών Με τη βοήθεια του/της Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ετοιμάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Ομίλου Συζητά με τη Διεύθυνση την πολιτική για τη διαχείριση και αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου και τα μέτρα που παίρνει το Δ.Σ. για την παρακολούθηση και μετριασμό τους. Στη συνάντηση αυτή μπορεί επίσης να προσκληθούν οι εξωτερικοί Ελεγκτές και ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Χειρίζεται οποιεσδήποτε επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές υπαλλήλων που υποβάλλονται μέσα στα πλαίσια της επίσημης σχετικής πολιτικής του Ομίλου Βάσει των εκθέσεων της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας προσφυγών και της ίδιας της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών. Εντοπίζει οποιεσδήποτε αδυναμίες ή κενά στη διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων και κατόπιν ενημερώνει τη Διεύθυνση και το Δ.Σ. σχετικά με περαιτέρω ενέργειες που κρίνει αναγκαίες Αυτοαξιολογείται και υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της για βελτιώσεις και αλλαγές σχετικά με τη δομή, τις αρμοδιότητες και τις εργασίες της Επιτροπής Κατόπιν αιτήσεως μετόχων της Εταιρείας, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμος/η για προσωπική, τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή γραπτή επικοινωνία σχετικά με θέματα που αφορούν τις εργασίες της Επιτροπής. 48

13 Θα είναι επίσης διαθέσιμος/η για να απαντήσει οποιεσδήποτε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε ενημερωτικής συνάντησης των μετόχων της Εταιρείας Πληροφορίες που αφορούν τη δομή και τις εργασίες της Επιτροπής θα συμπεριλαμβάνονται επίσης στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ. 6. Εγκυρότητα και Τροποποιήσεις στους Όρους Εντολής Οι Όροι Εντολής αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον ετήσια, για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης καταλληλότητάς τους. Οι αναθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται και, όπου είναι αναγκαίο, να συμπεριλαμβάνουν συστάσεις στο Δ.Σ. για τις τροποποιήσεις ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν οποιεσδήποτε νέες πρακτικές που μπορεί να υιοθετηθούν από τον Όμιλο. Αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν οργανωτική αναδιάρθρωση, Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, νέες Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή νέους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου που προστίθενται στον Κώδικα. 7. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παρά τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί αυστηρά εντός των πλαισίων των σχετικών προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως καθορίζονται στο Κεφάλαιο Γ του Κώδικα. Όροι Εντολής της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 1. Ίδρυση / Αποστολή Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων («ΕΔΚ») της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ ( η Εταιρεία ή ο Όμιλος ) ιδρύθηκε για να εκπληρώνει την πιο κάτω αποστολή: 1.1. Να ορίσει μια καλά καθορισμένη και κοινοποιημένη με σαφήνεια στρατηγική για τη διαχείριση κινδύνων μέσω της δημιουργίας και ενσωμάτωσης του Πλαισίου Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων («ΠΔΑΚ») Να προωθεί μια κουλτούρα συνειδητοποίησης των κινδύνων εντός της Τράπεζας και να υποβοηθάει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εφαρμογή της στρατηγικής.

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 0012/00008800/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. VCW Attachment:

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Σπύρος Λορεντζιάδης Επιτροπή Ελέγχου - Ορισμός Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) είναι Επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ και απαρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο (1) Ορισμός της οντότητας δημοσίου συμφέροντος [«ΟΔΣ»] Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα