Αριθμό 4270 Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμό 4270 Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011 29"

Transcript

1 Ν. 4(ί)/2011 Αριθμό 4270 Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου Ο περί Φόρου Προστιθέμενη Αξία (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο. Αριθμό 4(1) του 2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Πα σκοπού εναρμόνιση με την πράξη τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τίτλο - Επ ίσημη Εφημερίδα τη Ε.Ε.: L44, , σ, 11. Επ ίσημη Εφημερίδα τη Ε.Ε.: L14, , σ. 7. Συνοπ τικό τίτλο. 95( ) του (1) του (i) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του 2007 «Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, τη 12 Γ Φεβρουαρίου 2008, για την τροπ οπ οίηση τη οδηγία 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχή υπ ηρεσιών» και «Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου, τη 16 ηί Δεκεμβρίου 2008, για την τροπ οπ οίηση τη οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενη αξία για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με π ενδοκοινοτικέ πράξει.». 1. Ο τταρών Νόμο θα αναφέρεται ω ο περί Φόρου Προστιθέμενη Αξία (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο του 2011 και Θα διαβάζεται μαζί με του περί Φόρου Προστιθέμενη Αξία Νόμου του 2000 μέχρι του 2010 (π ου στη συνέχεια θα αναφέρονται ω «ο βασικό νόμο») και ο βασικό νόμο και ο παρών Νόμο θα αναφέρονται μαζί ω oi περί Φόρου Προστιθέμενη Αξία Νόμοι του 2000 έω του 2011.

2 30 129(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) ου (1) του (1) TOU (1) του (1) του (1) του {!) του (f) του (1) του (1} του Τροπ οπ οίηση του άρθρου 11 του Τροπ οπ οίηση του άρθρου 12 του Τροπ οπ οίηση του άρθρου 42 Γ του 2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: Έκτο και Εβδομο Παράρτημα. «(5) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται για υπηρεσίε περιγράφονται στο Έκτο και Έβδομο Παράρτημα.», που 3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω μετά τι Λέξει «κατά πόσο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ο παροχέα ή». 4. Το άρθρο 42Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : (1) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσω μετά τι λέξει «π αράδοση αγαθών» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή/και παροχή υπ ηρεσιών (2) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (2) αυτού των Λέξεων «είναι εξαιρούμενε» {τρίτη γραμμή) με τη φράση «απαλλάσσονται από την καταβολή Φ.Π.Α.»- και (3) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού τη λέξη «δύο (2)» με τι λέξει «ενό (1) μηνό». Τροπ οπ οίηση του 5. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : άρθρου 45 του (1) Το εδάφιο (1) αυτού αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: «45.-(1) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τι διατάξει των παραγράφων 5, 6, ή 7 του Μέρου Ι, τη π αραγράφου 3 του Μέρου ίΐ, τη παραγράφου 3 του Μέρου III και τη παραγράφου Πρώτο 2(1) του Μέρου V του Πρώτου Παραρτήματο υπόκειται σε Παράρτημα. χρηματική επιβάρυνση ογδόντα πέντε ευρώ ( 85) για κάθε μήνα που διαρκεί η π αράλειψη.», και Πρώτο Παράρτημα. (2) η παράγραφο του εδαφίου ακόλουθη νέα παράγραφο: (5) αυτού αντικαθίσταται από την «Τι διατάξει των παραγράφων 11 και 12 του Μέρου Ι, τη παραγράφου 5 του Μέρου II, τη παραγράφου 5 του Μέρου II! και τη παραγράφου 3(1) του Μέρου V του Πρώτου Παραρτήματο - ή». Τροπ οπ οίηση του Πέμπ του Παραρτήματο του Έναρξη τη ισχύο των άρθρων 3 και 4(1) του παρόντο Νόμου. 6. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από τον Πίνακα Α αυτού τη παραγράφου 6(ε). 7, Το άρθρο 3 και το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του παρόντο Νόμου λογίζονται όπ τίθενται σε ισχύ από την 1' 1 Ιανουαρίου 2010.

3 Ε.Ε. Παρ. [(1) Αρ. 4270, Ν. 5(ί)/20Π Ο περί των Οχημάτων στο Τέλο του Κύκλου Ζωή του (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο. Αριθμό 5(1) του 2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπού εναρμόνιση με την πράξη τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τίιλο - Επ ίσημη Εφημερίδα τη Ε.Ε.: L. 269, σ. 34. "Οδηγία 2Ο0Ο/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη 1 8 η Σεπτεμβρίου 2000 για το οχήματα οτο τέλο του κύκλου ζωή του». Η βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω ακολούθω : Συνοπ τικό 1. Ο παρών Νόμο θα αναφέρεται ω ο περί των Οχημάτων στο Τέλο του Κύκλου Ζωή τίτλο. του (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί των Οχημάτων στο 157(1) του Τέλο του Κύκλου Ζωή του Νόμο του 2003 (ο οποίο στο εξή θο αναφέρεται ω «ο βασικό νόμο») και ο βασικό νόμο και ο παρών Νόμο θα αναφέρονται μαζί ω οι περί των Οχημάτων στο Τέλο του Κύκλου Ζωή του Νόμοι του 2003 και 2011, Τροπ οπ οίηση του άρθρου 2 του 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Επικίνδυνη ουσία» από τον ακόλουθο νέο ορισμό: 78(1) του 2010 «'επ ικίνδυνη ουσία' σημαίνει οποιαδήποτε ουσίο, η οποία θεωρείται επ ικίνδυνη σύμφωνα με τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, όπω αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και του που εκδίδονται δυνάμει αυτού»- και κανονισμού με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «όχημα» από τον ακόλουθο νέο ορισμό: Επ ίσημη «'όχημα' σημαίνει οπ οιοδήπ οτε όχημα που εμπ ίπ τει στι Εφημερίδα, κατηγορίε Μι και Νι, όπω αυτέ καθορίζονται στο Μέρο Α Παράρτημα του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματο των περί Εγκριση Τύπ ου Τρίτο (Ι): Οχημάτων (Κατηγορίε Μ, Ν και Ο), τω ν Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων του Κανονισμών, καθώ και τρίτροχα μοτοποδήλατα (κατηγορία L2e), Επ ίσημη όπω αυτά καθορίζονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13 Εφημερίδα, των περί Έγκριση Τύπ ου Οχημάτων (Κατηγορία Lie μέχρι Παράρτημα L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Τρίτο (1): Χωριστών Τεχνικών Μονάδων του Κανονισμών του 2005»

4 32 Τροπ οπ οίηση του άρθρου 3 του Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο όρθρο; «Πεδίο 3_-< 1) Ο παρών Νόμο εφαρμόζεται αναφορικά με οχήματα και οχήματα στο εφαρμογή. τέλο του κύκλου ζωή του. περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων του : Νοείται ότι, τα οχήματα ειδική χρήση, όπω αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 5 του Μέρου Α του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματο των περί Εγκριση Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίε Μ, Ν και Ο), τω ν Κατασκευαστικών Στοιχείων. Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων του Κανονισμών εξαιρούνται από τι πρόνοιε ταυ άρθρου 10 του παρόντο Νόμου: Νοείται π εραιτέρω ότι, γ!α τα τρίτροχα μοτοποδήλατα εφαρμόζονται μόνο οι διατάξει του εδαφίου (1) του άρθρου 4, του άρθρου 7 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 9 του π αρόντο Νόμου. (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του π αρόντο Νόμου, οι διατάξει του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, ανεξαρτήτω του τρόπου με τον οποίο το όχημα συντηρήθηκε ή επ ισκευάστηκε κατά τη διάρκεια τη χρησιμοποίηση του και του κατά πόσο τέτοιο όχημα είναι εξοπλισμένο με εξαρτήματα π ου παρέχει ο κατσοκευαστή ή με άλλα εξαρτήματα, των οποίων η τοποθέτηση ω εφεδρικώ ν τεμαχίων ή ανταλλακτικών συμφωνεί ή όχι με τι πρόνοιε οπ οιουδήπ οτε άλλου Νόμου που βρίσκεται σε ισχύ.». Τροπ οπ οίηση του άρθρου 7 του 4. Το όρθρο (4) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη τελεία στο τέλο του με διπλή τελεία και την προσθήκη αμέσω μετά τη ακόλουθη επιφύλαξη : «Νοείται ότι, η αρχή που εκδίδει την άδεια ενθαρρύνει τι εγκαταστάσει επεξεργασία να υιοθετούν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντική διαχείριση.». Τροπ οπ οίηση του 5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : άρθρου 8 του Με την αντικατάσταση του πλαγιότπλου αυτού, από τον ακόλουθο νέο πλσγιότπλο: «Περιεκτικότητα σχετικών εξαρτημάτων οε μέταλλα και πρόληψη τη δημιουργία απ οβλήτων.» και με την προσθήκη αμέσω μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): «(3) Οι κατασκευαστέ οχημάτων, "Ε συνεργασία με του κατασκευαστέ εξαρτημάτων.

5 33 συμβάλλουν οτην πρόληψη τη δημιουργία σποβλήτων- περιορίζοντα τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σία οχήματα και μειώνοντα την στο μέτρο του δυνατού, ήδη από τη φάοη τη αρχική ούαληψη του οχήματο και εφεξή, ιδίω προκείμενου νο προλαμβάνεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να απ οφεύγειοι η ανάγκη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων- κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων οχημάτων, λαμβάνοντα πλήρω υπ όψη και διευκολύνοντα τη διάλυοη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, και ιδίω την ανακύκλωση, οχημάτων ατο τέλο του κύκλου ζωή του και των εξαρτημάτων του (V) ενσωματώνοντα αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού σε οχήματα και άλλα προϊόντα, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορέ για ανακυκλωμένα υλικά.». Αντικατάσταση του άρθρου 10 του 6. Το άρθρο 10 7ου βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): «(5) Η αρμόδια αρχή λαμβάνε! το απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνει την επ αναχρησιμοπ οίηση όσων κατασκευαστικών στοιχείων είνοι κατάλληλα για επ αναχρησιμοπ οίηση, την ανάκτηση όσων κατασκευαστικών στοιχείων δεν μπορούν να επ αναχρησιμοπ οιηθούν, και την απόδοση προτεραιότητα στην ανακύκλωση, όταν είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων όσον αφορά την ασφάλεια των οχημάτων και τι περιβαλλοντικέ απ αιτήσει, και ιδιαίτερα εκείνε που αφορούν τα καυσαέρια και τον θόρυβο.». Αντικατάσταση του 7. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 11: άρθρου 11 του Τροπ οπ οίηση του άρθρου 11 του βαοικού νόμου. «Αναγνώριση 11. Ot παραγωγοί, οε συνεργασία με του κατασκευαστέ εξαρτημάτων, εξαρτημάτων. χρηαιμοποιούν πρότυπα κωδικοποίηση για τα εξαρτήματα, όπ ω αυτά καθορίζονται ατο Παράρτημα Hi του παρόντο Νόμου, ώστε νο διευκολύνουν Παράρτημα III. την αναγνώριση των εξαρτημάτων, τα οποία είναι κατάλληλα για επ αναχρησιμοπ οίηση και ανάκτηση». Τροπ οπ οίηση του άρθρου 17 του 8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και ι ην αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) σε εδάφιο (2). Τροπ οπ οίηση του 9. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση α' αυτό τη λέξη Παραρτήματο Ι του «υγρό», όπου αυτή απαντάται σε οποιοδήποτε γραμματικό τύπο, με τη λέξη «ρευστό» στον

6 34 κατάλληλο γραμματικό τύπο, εκτό όπου αναφέρεται η φράση «υγρών ψύξεω». Τροπ οπ οίηση του 10. Ο βασικό νόμο τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω μετά το Παράρτημα ίι αυτού, βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Παραρτήματο. του ακόλουθου νέου Παρατήματο ΜΙ: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Αρθρο 11) Πο την επισήμανση και την οναγνώριοη των πλαστικών εξορτημότων, βάρου ονοματολογία που καθορίζεται στο ακόλουθα πρότυπο: άνω των 100 γραμμαρίων. Εφαρμόζεται η ISO Πλαστικά - Σύμβολα και συνιομογραφιε. Μέρο Γ Βασικά πολυμερή και Ειδικό χαρακτηριστικά. ISO Πλαστικά - Σύμβολα και συντομογραφίε. Μέρο 2: Πληρωτικά και ενισχυτικά υλικά. ISO Πλαστικά - Γενική αναγνώριση και επ ισήμανση πλαστικών προϊόντων. Για την επισήμανση και αναγνώριση των ελσοτομερών εξαρτημάτων, βάρου ονοματολογία που καθορίζεται στο ακόλουθο πρότυπο άνω των 200 γραμμαρίων, εφαρμόζεται η ISO 1629 Καουτσούκ και λατέ - Ονοματολόγιο. Δεν εφαρμόζεται στην επισήμανση των ελαστικών εττίοωτρων. Τα σύμβολα «<» ή «>» που χρησιμοποιούνται από πρότυπα ISO, μπ ορούν νο υποκατασταθούν οπό παρενθέσει.».

7 Ε.E. Παρ. 1(1) Αρ. 4270, Ν. 6(Ι)/2011 Ο περί τη Ρύθμιση τη Λειτουργία Καταστημάτων και των Όρων Απασχόληση των Υπαλλήλων Touq (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Άρθρο 52 TOU Συντάγματο. Αριθμό 6(1) του 2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2007 Η Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων ψηφίζει ω ακολούθω : Συνοπ τικό τίτλο. 155(1) του (1) του Ο παρών Νόμο θα αναφέρεται ω ο περί τη Ρύθμιση τη Λειτουργία Καταστημάτων και των Όρων Απασχόληση των Υπ αλλήλων του (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του περί τη Ρύθμιση τη Λειτουργία Καταστημάτων και των Όρων Απασχόληση των Υπαλλήλων του Νόμου του 2006 και 2007 (π ου στο εξή θα αναφέρονται ω «ο βασικό νόμο») και ο βασικό νόμο και ο παρών Νόμο θα αναφέρονται μαζί ω οι περί τη Ρύθμιση τη Λειτουργία Καταστημάτων και των Όρων Απασχόληση των Υπ αλλήλων του Νόμοι του 2006 έω Τροττοπ οίηοη του άρθρου 21 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη τελεία, στο τέλο τη παραγράφου (η) αυτού, με άνω τελεία, και την προσθήκη, αμέσω μετά, τη ακόλουθη νέα π αραγράφου (θ): «(θ) κάθε κατάστημα επίπλωση υπόκειται σε όλε τι διατάξει των άρθρων 20, 23 και 24 του παρόντο Νόμου, με εξαίρεση - (ί) τι περιπτώσει των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 20, και (Ν) την προτελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτου, και τι πρώτε Κυριακέ του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου κάθε έτου, οπόταν θα μπορεί να λειτουργεί μεταξύ των ωρών 9 π.μ. και 7 μ.μ.».

8 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4270, Ν. 7(Ι)/2011 Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων nou πρέπει να πληρούν Καθορισμένε Κατηγορίε Προϊόντων (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Αρθρο S2 του Συντάγματο. Αριθμό 7(Ι) του 2011 ΝΏΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡίΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπού, μεταξύ άλλων - Επ [ση'μη Εφημερίδα τη ΕΕ: L218, , σ. 30. Επ ίσημη Εφημερίδα τη ΕΕ: L 376, ,0.36 αποτελεσματική εφαρμογή τη πράξη τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τίτλο «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη 9η Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευση και εποπτεία τη αγορά όσον αφορά την εμπ ορία των π ροϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ, 339/93 του Συμβουλίου», και συμβατότητα με το Άρθρο 16 τη π ράξη τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τίτλο «Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη 12η Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τι υπηρεσίε στην εσωτερική αγορά», και 72( ) του (1) του Επ ίσημη Εφημερίδα τη ΕΕ: L 204, , σ.37. Επ ειδή ο παρών Νόμο συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τον περί τη Διαδικασία Πληροφόρηση Αναφορικά με Ορισμένου Τεχνικού Κανόνε Νόμο, ο οποίο μεταφέρει στο κυπριακό δίκαιο την πράξη τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη 22α Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μια διαδικασία πληροφόρηση στον τομέα των τεχνικών προτύπων και των κανόνων σχετικά με τι υπηρεσίε τη κοινωνία των πληροφοριών», όπω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και Συνεπ ώ, ο παρών Νόμο παραπέμπει στον προαναφερόμενο νόμο, όπω απαιτεί το άρθρο 9 αυτού, και στην προαναφερόμενη Οδηγία, όπω απαιτεί το άρθρο 12 αυτή, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω ακολούθω : Συνοπ τικό τίτλο. 30{Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του Τροπ οπ οίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 1. Ο παρών Νόμο θα αναφέρεται ω ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένε Κατηγορίε Προϊόντων (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένε Κατηγορίε Προϊόντων Νόμου του 2002 έω 2009, (οι οποίοι στο εξή θα αναφέρονται ω «ο βασικό νόμο») και ο βασικό νόμο και ο παρών Νόμο θα αναφέρονται μαζί ω οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένε Κατηγορίε Προϊόντων Νόμοι του 2002 έω Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών του : ««ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επ ιστροφή προϊόντο που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον τελικό χρήστη- «διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προσφορά προϊόντο για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην Κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εμπορική δραστηριότητα, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν- 156(1) του 2002 «διαπ ίστευση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 10(1) του άρθρο 2 του περί Τυποποίηση, Διαπίστευση και Τεχνική Πληροφόρηση Νόμου- «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την πράξη τη Ευρωπ αϊκή Κοινότητα με τίτλο «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη 9η Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπ ίστευση και εποπτεία τη αγορά όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου», όπω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

9 37 «Υπουργό» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανία και Τουρισμού» με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «διάθεση στην αγορά» και «κοινοπ οιημένο οργανισμό» με του ακόλουθου νέου ορισμού, αντίστοιχα: οδιάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην Κοινοτική αγορά- ο όρο "διαθέτω στην αγορά" τυγχάνει ανάλογη ερμηνεία - «κοινοπ οιημένο οργανισμό» σημαίνει κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό και κάθε οργανισμό ο οποίο εγκρίνεται και κοινοποιείται από κράτο μέλο στην Επ ιτροπ ή και στα άλλα κράτη μέλη, για σκοπού εκτέλεση τη διαδικασία εκτίμηση τη συμμόρφωση δυνάμει των σχετικών με το προϊόν Οδηγιών, και ο οπ οίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει οργανισμού os οπ οίοι δυνατό να αναφέρονται σε Κανονισμού ω αναγνωρισμένοι τρίτοι φορεί, οργανισμοί επιθεώρηση, ελεγκτικέ υπηρεσίε των χρηστών, εργαστήρια δοκιμών και οργανισμοί πιστοποίηση»' και (γ) με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό», αμέσω μετά τη λέξη «οποίο» (δεύτερη γραμμή) τη φράση «εγκρίνεται δυνάμει των προνοιών του Μέρου IV και». Τροπ οπ οίηση του 3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφιστάμενου άρθρου 3 του κειμένου του σε εδάφιο (1) και την π ροσθήκη, αμέσω μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): «(2) Ανεξάρτητα από τι διατάξει του εδαφίου (1), οι διατάξει του π αρόντο Νόμου π ου αφορούν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία εμπ ίπ τουν στο πεδίο εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού.». Αντικατάσταση 4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο άρθρο: του άρθρου 4 του «Σκοπό του παρόντο Νόμου, 4. Σκοπό του παρόντο Νόμου είναι: η διασφάλιση τη διάθεση στην αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία προϊόντων τα οποία δε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των προσώπων, ή την προστασία του περιβάλλοντο, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων, ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, νοουμένου ότι τα προϊόντα αυτά εγκαθίστανται, συντηρούντα και χρησιμοπ οιούνται για του σκοπού για του οποίου προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντο, χρησιμοπ οιούνται με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήση, όπω αυτό καθορίζεται σε Κανονισμού. η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008.». Τροποποίηση του 5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω μετά το εδάφιο άρθρου 5 του (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): «(4) Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίε εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση και τι απαραίτητε προειδοποιήσει, γραπτώ με σαφή καϊ ευκόλω κατανοητό τρόπο στην ελληνική γλώσσα, χωρί να απαγορεύεται η χρήση άλλη επ ιπ ρόσθετη γλώσσα, εκτό αν π ρονοείται διαφορετικά αε Κανονισμού.». Τροποποίηση του 6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω ακολούθω : άρθρου 6 του

10 38. Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσω μετά τη λέξη «θεωρείται» (τρίτη γραμμή), τη φράση «, εκτό αν προνοείται διαφορετικά στου Κανονισμού,»- και με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού. Τροπ οπ οίηση του άρθρου 6Α του βασικού νόμου. 7. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, τη παύλα τη π αρένθεση και του αριθμού 1, στην αρχή του εδαφίου (1) αυτού και την προσθήκη, αμέσω μετά τη φράση «τη κοινωνία των πληροφοριών» (δέκατη γραμμή), τη φράση «εκτό αν προνοείται διαφορετικά στου Κανονισμού»- και με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού. Αντικατάσταση του άρθρου 7 του βασικού νόμου. Τροπ οπ οίηση του άρθρου 11Γ του βασικού νόμου. 8. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: «Δημοσίευση 7. Εξαιρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που αναφερόντα) στο τεχνικών εδάφιο (2) του άρθρου 6, ο τίτλο και ο αριθμό των τεχνικών προδιαγραφών. προδιαγραφών που αφορούν συγκεκριμένο προϊόν, των οποίων η εφαρμογή από τον κατασκευαστή προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωση με τι βασικέ απαιτήσει, καθώ και οποιεσδήποτε τροποποιήσει αυτού, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατία από την αρμόδια αρχή.». 9. Το άρθρο 11Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(3) Για σκοπού του παρόντο Νόμου και των Κανονισμών ο εισαγωγέα θεωρείται κατασκευαστή, και όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξε) τη συμμόρφωση με τι βασικέ απαιτήσει, υπόκειται στι υποχρεώσει του κατασκευαστή σύμφωνα με το όρθρο 11Α.». Τροπ οπ οίηση του άρθρου 11Δ του βασικού νόμου. 10. Το άρθρο 11Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: «(4) Για σκοπού του παρόντο Νόμου και των Κανονισμών ο διανομέα θεωρείται κατασκευαστή και, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με τι βασικέ απαιτήσει, υπόκειται στι υποχρεώσει του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11Α.». Τροπ οπ οίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου. Τροποποίηση του άρθρου 15 του 11. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσω μετά τι λέξει «του παρόντο Νόμου» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «και των σχετικών με το προϊόν Κανονισμών». 12. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη παραγράφου (η) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(η) το όνομα, τη διεύθυνση και το χαρακτηριστικό αριθμό αναγνώριση του κοινοπ οιημένου οργανισμού, όπου συτό εφαρμόζεται.». Τροπ οπ οίηση του άρθρου 18 του βασικού 13. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, τη φράση «, με βάση ειδική έκθεση αξιολόγηση η οποία ετοιμάζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθηση Ποιότητα» (τρίτη και τέταρτη γραμμή).

11 39 νόμου. Τροπ οπ οίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου. 14. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1)- με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), όπ ω αυτό αναριθμήθηκε, τη φράση «που δυνατόν να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανία και Τουρισμού» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπ ουργού» (γ) με την αντικατάσταση τη παραγράφου (γ) του νέου εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα π αράγραφο: «(γ) το πιστοποιητικό διαπίστευση, το οποίο εκδόθηκε αττό τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθηση Ποιότητα, εκτό αν προνοείτα! διαφορετικά στου Κανονισμού, δια του οποίου τεκμηριώνεται ότι ο οργανισμό πληροί τι απ αιτήσει του άρθρου 17»- και (δ) με την προσθήκη, αμέσω μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2) και (3): «(2) Με την υποβολή τη αίτηση, ο ενδιαφερόμενο οργανισμό υποχρεούται να καταβάλει στο Υπουργείο τέλο, το οποίο καθορίζεται με Κανονισμού, για την εξέταση και αξιολόγηση τη αίτηση από την Επιτροπή Έγκριση. (3) Η Επιτροπή Έγκριση δέχεται αιτήσει μόνο από ενδιαφερόμενου οργανισμού που είναι νομικά πρόσωπα και είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία.». Τροπ οπ οίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου. 15. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 20. Οργανισμοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτο μέλο και οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εντό του πεδίου εφαρμογή του παρόντο Νόμου, οφείλουν να- «Οργανισμοί εγκατεστημένοι σε άλλο κράτο μέλο. είναι κοινοποιημένοι για το σκοπό αυτό από το κράτο μέλο στο οπ οίο έχουν την έδρα του - και ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή του κράτου μέλου αυτού για την πρόθεση τέτοια δραστηριοποίηση του, η οποία αρχή π ρέπ ει να είναι σε θέση να διασφαλίζει την παρακολούθηση τη συνολική δραστηριότητα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένη και τη εκτό τη επικράτεια του εν λόγω κράτου μέλου,». Τροπ οπ οίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου. 16. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω ακολούθω : (γ) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, τη φράση «μέσα σε τρει μήνε αϊτό τη χορήγηση των αριθμών αναγνώριση από την Επιτροπή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίηση π ου έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επ ιτροπ ή.»- με τη διαγραφή τη π αραγράφου (ε) του εδαφίου (2) αυτού- και με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(3) Το Υπουργείο ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη γιο

12 40 οπ οιεσδήπ οτε επακόλουθε αλλαγέ στην κοινοποίηση,». Τροπ οπ οίηση 17. Το εδάφιο (2) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη του άρθρου 26 άνω και κάτω τελεία (πέμπτη γραμμή) με τελεία και τη διαγραφή τη επακόλουθη επιφύλαξη, του βασικού νόμου. Προσθήκη του 18. Ο βασικό νόμο τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω μετά το άρθρο 31 αυτού, του νέου άρθρου 31Α ακόλουθου νέου άρθρου 31Α: στο βασικό νόμο. «Εφαρμογή των 31Α.-(1) Η αρμόδια ap\f\ ενεργεί ω αρχή επ οπ τεία τη αγορά - Κεφαλαίων III και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. (i) σύμφωνα με το Κεφάλαιο III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, και (ii) για του σκοπού του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αρμόδια αρχή αναφορικά με συγκεκριμένο προϊόν το οποίο εμπ ίπ τει στο πεδίο εφαρμογή του Κεφαλαίου III ή/και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, το Υπουργείο ενεργεί ω αρχή εποπτεία τη αγορά σύμφωνα με το εν λόγω Κεφάλαιο αναφορικά με το εν λόγω προϊόν. (2) Το Υπουργείο εφαρμόζει τα ακόλουθα άρθρα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008: Αρθρο 17- άρθρο 18, παράγραφοι 5 και 6- και (γ) άρθρο 22. (3) Τα λοιπά άρθρα του παρόντο Μέρου και το Μέρο Vlli του παρόντο Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για σκοπ ού εφαρμογή του Κεφαλαίου II! του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. (4) Ο Διευθυντή του Τμήματο Τελωνείων ενεργεί ω η αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με το Τμήμα 3 του Κεφαλαίου Ιί!του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008,», Τροπ οπ οίηση του 19. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : άρθρου 32 του Με την προσθήκη, στην παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού, αμέσω μετά την φράση «δήλωση ΕΚ συμμόρφωση» (πρώτη γραμμή), τη φράση «ή/και τη σήμανση συμμόρφωση»- και με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, τη φράση «τον εξουσιοδοτημένο αντιπ ρόσωπ ο ή τον εισαγωγέα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «, αττο τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από τον εισαγωγέα ή, αν προνοείται διαφορετικά στου Κανονισμού, από το διανομέα». Τροπ οπ οίηση του άρθρου 34 του 20, Το εδάφιο (1) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροττοττοιείται με την διαγραφή αττό τι παραγράφου, (γ) και (δ) αυτού τη αρχική λέξη «να» {πρώτη γραμμή).

13 41 Τροπ οπ οίηση του 21. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω ακολούθω ; άρθρου 35 του Με την αντικατάσταση του π λαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο π λαγιότιτλο: «Αγορά προϊόντο για σκοπού δοκιμή ή/και εξέταση»- με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού τη φράση «σε δοκιμή και η δοκιμή αυτή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «σε δοκιμή ή/και εξέταση η οπ οία»και (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσω μετά τη φράση «τα προϊόντα σε δοκιμή* {δέκατη τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή/και εξέταση.». Τροπ οπ οίηση του 22. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω ακολούθω : άρθρου 40 του ίβ) (γ) (δ) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσω μετά τη λέξη «εισαγωγέα» (τέταρτη γραμμή) τη φράση «ή στο διανομέα»- με την προσθήκη στην παράγραφο του εδαφίου (2) αυτού, αμέσω μετά τη λέξη «εισαγωγέα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), τη φράση «ή ο διανομέα» με την προσθήκη στην παράγραφο του εδαφίου (2) αυτού, αμέσω μετά τη λέξη «εισαγωγέα» (δεύτερη γραμμή), τη φράση «ή ο διανομέα»- με την αντικατάσταση τη παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(γ) προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη των δέκα ημερών και στην οποία ο κατασκευαστή ή ο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή ο εισαγωγέα ή ο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να διαβιβάσει γραπτώ τι απ όψει του για την παράβαση στην αρμόδια αρχή.» (ε) με την π ροσθήκη, αμέσω μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α): «(2Α) Η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει προσωρινά μέτρα για το χρονικό διάστημα στο οποίο ο κατασκευαστή ή ο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή ο εισαγωγέα η ο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, καλείται να συμμορφωθεί. Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει το χρονικό διάστημα στο οποίο ισχύουν τα προσωρινά μέτρα.»- και (στ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωση, η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει οπ οιαδήπ οτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα τη παράβαση, νοουμένου ότι άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δε θεωρούνται ικανοπ οιητικά.». Τροπ οπ οίηση του 23. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω ακολούθω : άρθρου 41 του Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, με ταχεία παρέμβαση, να περιορίζει ή να απ αγορεύει τη διάθεση στην αγορά, τη διαθεσιμότητα στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων ή/και να τα αποσύρει ή/και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ανακαλούνται από την αγορά προϊόντα τα οπ οία, ενώ φέρουν την απ αιτούμενη σήμανση συμμόρφωση, βεβαιωμένα εμπερικλείουν ουσιαστικού και σοβαρού κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντο ακόμα και εάν τα προϊόντα αυτά είναι ορθά κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και

14 42 συντηρημένα και χρησιμοποιούνται για του σκοπού για του οποίου προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντο, με άλλο προβλεπτό τρόπ ο σε σχέση με τη συμπ εριφορά του τελικού χρήστη Σε περίπτωση που σύμφωνα με του Κανονισμού δεν απαιτείται η επ ίθεση σήμανση συμμόρφωση, τα προϊόντα συνοδεύονται από τη Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωση ή από οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά που καθορίζονται ατού Κανονισμού.»- και με την προσθήκη, αμέσω μετά το εδάφιο {2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): «(3) Όταν η αρμόδια αρχή επικαλείται τη ρήτρα διασφάλιση, ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο για σκοπού του άρθρου 44.». Τροπ οπ οίηση του 24. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω ακολούθω : άρθρου 42 του ία) Με την προσθήκη στον πλανιότιτλο αυτού, αμέσω μετά τη λέξη «απόσυρση» (τρίτη γραμμή), τη φράση «ή ανάκληση» με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 40 ανεξάρτητα αν επικαλείται τη ρήτρα διασφαλίσεω δυνάμει του άρθρου 41, επ ιδίδει στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την π ερίτττωση- ειδοποίηση αναστολή η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οπ οίο επιδίδεται, για όση περίοδο καθορίζεται σε αυτήν που δεν υπ ερβαίνει όμω του έξι (6) μήνε από την ημερομηνία επίδοση τη ειδοποίηση, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη διαθεσιμότητα στην αγορά του προϊόντο ή/και τη θέση του σε Λειτουργία, χωρί τη συγκατάθεση τη αρμόδια αρχή, ή (γ) ειδοποίηση απόσυρση του προϊόντο από την αγορά, ή ειδοποίηση ανάκληση του π ροϊόντο από την αγορά.»- (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσω μετά τη φράση «ή απόσυρση» (π ρώτη γραμμή) τη φράση «ή ανάκληση» (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(3) Η ειδοποίηση αναστολή ή η ειδοποίηση απόσυρση ή η ειδοποίηση ανάκληση, η οποία επιδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προ το οποίο επιδίδεται, να την τηρεί ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώ και για τι ποσότητε του προϊόντο που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένε για το χρονικό διάστημα τη αναστολή ή τη απόσυρση ή τη ανάκληση.»- και (ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσω μετά τη φράση «περαιτέρω ειδοπ οίηση» (δεύτερη γραμμή), τη λέξη «αναστολή». Τροπ οπ οίηση του 25. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη, αμέσω άρθρου 43 του μετά τη φράση «δύναται σε περίπτωση» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), τη φράση «εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 40 ανεξαρτήτω τη». Τροπ οπ οίηση του 26. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, άρθρου 46 του αμέσω μετά τη λέξη «απόσυρση» (τέταρτη γραμμή), τη φράση «ή ανάκληση», Αντικατάσταση 27. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: του άρθρου 47

15 43 του βασικού νόμου. «Ιεραρχική 47,-(1) Εναντίον τη απόφαση για επίκληση τη ρήτρα διασφάλιση ή προσφυγή οποιουδήποτε μέτρου που Λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 42, εναντίον επιτρέπεται να ασκηθεί, μέσα σε δεκαπέντε {15) ημέρε από την ημέρα που το avaotoancn ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση τη σχετική ειδοποίηση, απ όσυρε ιεραρχική προσφυγή - ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Υπ ουργείο Εσωτερικών- ή ενώπιον του Υπουργού σε κάθε άλλη περίπτωση, (2) Η απόφαση επί τη ιεραρχική προσφυγή εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρε απ ό την ημερομηνία άσκηση τη ιεραρχική προσφυγή,». Τροπ οπ οίηση του 28, Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη παραγράφου άρθρου 50 του αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «41(1) του 2004 καταναλωτικών προϊόντων κατά την έννοια του περί τη Γενική 85(1) του 2009 Ασφάλεια των Προϊόντων Νόμου, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει του 22{Ι) του 2010, εν λόγω νόμου και τα οποία εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογή του παρόντο Νόμου, θα εφαρμόζονται οι διατάξει του εν λόγω νόμου σε σχέση ιδίω με το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών», Τροπ οπ οίηση του 29, Το άρθρο 52 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: άρθρου 52 του «Ποινικά 52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 40, πρόσωπο αδικήματα. τ ο οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τι πιο κάτω πράξει, διαπράττει αδίκημα: Διαθέτει ατην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόν το οποίο δε συμμορφώνεται με τι πρόνοιε του παρόντο Νόμου ή/και των Κανονισμών ή/και (Ρ) χρησιμοποιεί τη σήμανση συμμόρφωση ή/και οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμηση τη συμμόρφωση, χωρί οποιαδήττοτε εξουσιοδότηση ή/και π αραπ λανητικά ή/και (γ) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν, χωρί την απ αιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση ή/και με ψευδή ή/και μη εξουσιοδοτημένη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση- ή/και (6) επ ιθέτει σήμανση συμμόρφωση σε προϊόν το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή του παρόντο Νόμου- ή/και (ε) (στ) επιθέτει σήμανση συμμόρφωση σε προϊόν το οποίο εν γνώσει του δε συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο ή/και του Κανονισμού - ή/και εκδίδει π ιστοπ οιητικά ή/και άλλα έγγραφα σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμηση τη συμμόρφωση, χωρί να είναι εγκεκριμένο και κοινοπ οιημένο οργανισμό, (2) Πρόσωπ ο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τι πιο κάτω πράξει, διαπράττει αδίκημα: πλαστογραφεί ή/και παραποιεί οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο του εδαφίου (1) ή/και τη σήμανση

16 44 συμμόρφωση - ή/και διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν, χωρί την απ αιτούμενη σήμανση συμμόρφωση - ή/κα! (y) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολή ή/κα: απόσυρση ή/και ανάκληση π ροϊόντο που επιδίδεται δυνάμει του άρθρου 42- ή/και (δ) παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απ όφαση τη αρμόδια αρχή. (3) Πρόσωπ ο το οποίο προβαίνει σε σοβαρή παράβαση ή σε σοβαρή παράλειψη να συμμορφωθεί με το Αρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 διαπ ράττει αδίκημα. (4) Πρόσωπ ο το οποίο διαπράττει αδίκημα δυνάμει των εδαφίων (1), (2) ή/και (3) υπ όκειται- σε περίπτωση π ρώτη καταδίκη, σε φυλάκιση για περίοδο π ου δεν υπ ερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τι είκοσι χιλιάδε ευρώ ( ) ή και στι δύο ποινέ μαζί' και σε περίπτωση δεύτερη ή μεταγενέστερη καταδίκη, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τι σαράντα χιλιάδε ευρώ ( ) ή/και στι δύο π οινέ μαζί.». Τροπ οπ οίηση του 30. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: άρθρου 53 του «Επ ιβολή 53.-(1) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε διοικητικού προσώπου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο που δεν προστίμου για υπερβαίνει τι έξι χιλιάδε ευρώ ( 6.000) και, σε περίπτωση διάπραξη παραβάσει παρόμοια παράβαση κατά το παρελθόν, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τι του Νόμου. δώδεκα χιλιάδε ευρώ ( ) - στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπ ρόσωπ ο του ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε περίπτωση που δεν παραχωρούν σε αυτή, μέσα σε τακτή προθεσμία, δείγματα του προϊόντο ή/και πληροφορίε για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώ και για τι ποσότητε του προϊόντο που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται απ οθηκευμένε, ή/και τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση, ή/και τη σήμανση συμμόρφωση ή/και τα απαιτούμενα έγγραφα ή/και πληροφορίε που αφορούν τη διαδικασία εκτίμηση τη συμμόρφωση, ή/και την τεχνική τεκμηρίωση, ή/και που εμπ οδίζουν ή/και παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τι διαδικασίε αυτέ, ή που παραχωρούν ψευδεί ή/και παραπλανητικέ πληροφορίε - ο ε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρί την απ αιτούμενη από τον παρόντα Νόμο έγκριση, ω κοινοποιημένο οργανισμό - (γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει χωρί οποιαδήποτε έγκριση, πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από κοινοπ οιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμηση τη συμμόρφωση - (δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό τη αρμόδια αρχή ή/και οπ οιοδήπ οτε τελωνειακό λειτουργό ο οποίο ενεργεί κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξη του παρόντο Νόμου- (ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρί την απ αιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση ή/και

17 45 την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωση - (στ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση τη αρμόδια αρχή - (ζ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. {2) Σε περίπτωση συνέχιση τη παράβαση, η αρμόδια αρχή δύναται να επ ιβάλλει πρόστιμο από εκατόν μέχρι και διακόσια ευρώ ( ) για κάθε ημέρα συνέχιση τη παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτή.». Τροπ οπ οίηση του 31. Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (4) και άρθρου 54 του (5) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια, αντίστοιχα: «(4) Εναντίον τη απόφαση για επιβολή προστίμου επιτρέπεται να ασκηθεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρε από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση τη σχετική απόφαση, ιεραρχική προσφυγή - ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή ενώπιον του Υπουργού, σε κάθε άλλη περίπτωση. (5) Το ποσό του προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν περάσει άπ ρακτη η προθεσμία προ άσκηση προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των εβδομήντα πέντε (75) ημερώνfa) απ ό την κοινοποίηση τη απόφαση για επιβολή ποινή προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή σύμφωνα με το εδάφιο (4), απ ό την κοινοπ οίηση τη επί τη ιεραρχική προσφυγή απόφαση.». Τροπ οπ οίηση του 32. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : άρθρου 55 του Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1)- και με την προσθήκη, αμέσω μετά το εδάφιο (1), όπ ω αυτό αναριθμήθηκε του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): «(2) Όταν οποιαδήποτε προϊόντα υποβάλλονται σε εξέταση ή δοκιμή ή/και έγγραφα υποβάλλονται σε έλεγχο, και, βάσει των πορισμάτων τη εξέταση, δοκιμή ή/και ελέγχου, η αρμόδια αρχή επιδίδε! ειδοποίηση αναστολή ή απόσυρση ή ανάκληση δυνάμει του άρθρου 42, η αρμόδια αρχή ζητεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, να τη καταβάλει οπ οιαδήπ οτε έξοδα έχει υποστεί για την αγορά, εξέταση ή/και δοκιμή του προϊόντο ή/κα! τον έλεγχο εγγράφων. Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη στην παράγραφο ειδοπ οίηση ανακληθεί από την αρμόδια αρχή ή ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει του Αρθρου 146 του Συντάγματο, η αρμόδια αρχή επ ιστρέφει οποιοδήποτε ποσό εισέπραξε βάσει τη παραγράφου στο πρόσωπο το οποίο το κατέβαλε.». Προσθήκη νέου 33. Ο βασικό νόμο τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω μετά το άρθρο 56 αυτού, του άρθρου 56Α στο ακόλουθου νέου άρθρου 56Α: βασικό νόμο. «Προστασία των 56Α. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση αγωγή ή η ποινική δίωξη εναντίον Λειτουργών οποιουδήποτε λειτουργού αρμόδια αρχή, σε σχέση με οτιδήποτε έπραξε ή αρμόδια αρχή διετάχθη να πράξει, καλή τη πίστη με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και του απ ό πολιτική ή Κανονισμού.».

18 46 ποινική δίωξη. Τροπ οπ οίηση του 34. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω ακολούθω : άρθρου 57 του Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσω μετά τη φράση «Κανονισμού ττου εκδίδονται δυνάμει αυτού» (δεύτερη γραμμή), τη φράση «ή/και το Αρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008» με την π ροσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσω μετά τη φράση «δυνάμει του παρόντο Νόμου» (πρώτη γραμμή), τη φράση «ή/και του Αρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006». Τροπ οπ οίηση του 35. Το εδάφιο (1) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη άρθρου 56 του παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(γ) την ενημέρωση τη Επιτροπή για τι διαδικασίε αξιολόγηση και κοινοποίηση των εγκεκριμένων οργανισμών, την παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών, καθώ και για τυχόν αλλαγέ στι π ληροφορίε αυτέ -». Τροπ οπ οίηση του 36. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται ω ακολούθω : άρθρου 60 του Με τη διαγραφή τη φράση «Υπουργικό Συμβούλιο.» από τον πλαγιότιτλο αυτού και αντικατάσταση τη με τη φράση «τον Υπουργό,»- και με τη διαγραφή τη φράση «Το Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση τη με τη φράση «Ο Υπουργό».

19 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4270, Ν. 8(Ι}/2011 Ο περί Διαχείριση τη Ασφάλεια των Οδικών Υποδομών Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο. Αριθμό 8(1} του 2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Για σκοπού εναρμόνιση με την πράξη τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τίτλο - Επ ίσημη Εφημερίδα τη Ε, Ε.: L319, , σ. 59. «Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη 19η Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση τη ασφάλεια των οδικών υποδομών», Η Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων ψηφίζει ω ακολούθω : Συνοπ τικό τίτλο. 1. Ο παρών Νόμο θα αναφέρεται ω ο περί Διαχείριση τη Ασφάλεια των Οδικών Υπ οδομών Νόμο του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «αξιολόγηση των επιπτώσεων τη οδική ασφάλεια» σημαίνει τη στρατηγική συγκριτική ανάλυση των επιπτώσεων που έχει ένα νέο δρόμο ή η ουσιαστική τροποποίηση του υπάρχοντο δικτύου στι επ ιδόσει ασφαλεία του οδικού δικτύου' «αυτοκινητόδρομο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Οδική Ασφάλεια 174 του 1986 ή αντικαθίσταται - 33(1} του 2000 ' 108(1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (1) του Νόμο, όπω αυτό εκάστοτε τροποποιείται

20 48 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία' 106(1) του «διευρωπ αϊκό οδικό δίκτυο» σημαίνει το οδικό δίκτυο, όπω αυτό ορίζεται στον περί Ελάχιστων Απαιτήσεων Ασφάλεια για τι Σήραγγε του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Νόμο, όπω αυτό εκάστοτε τροπ οπ οιείται ή αντικαθίσταται' «Διοικητική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων' «έλεγχο τη οδική ασφάλεια» σημαίνει την ανεξάρτητη, λεπτομερή, συστηματική και τεχνική επαλήθευση τη ασφάλεια των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενό οδικού έργου υποδομή, η οποία καλύπ τει όλα τα στάδια, από το σχεδιασμό έω την αρχική λειτουργία TOU' «επ ιθεώρηση ασφαλεία» σημαίνει τον τακτικό περιοδικό έλεγχο των χαρακτηριστικών και των ελλείψεων, που απαιτούν εργασίε συντήρηση για λόγου ασφαλεία - «έργο υποδομή» σημαίνει το έργο κατασκευή νέα οδική υποδομή ή ουσιαστική τροποποίηση του υπάρχοντο δικτύου, το οποίο επ ηρεάζει την κυκλοφοριακή ροή' «κατάταξη τμημάτων υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων» σημαίνει τον εντοπ ισμό, ανάλυση και κατάταξη τμημάτων του οδικού δικτύου, τα οπ οία είναι σε λειτουργία επί περισσότερο από τρία έτη και στα οποία έχει σημειωθεί μεγάλο αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων συγκριτικά με την κυκλοφοριακή ροή' «κατάταξη του δικτύου ασφάλεια» σημαίνει τη μέθοδο για τον εντοπ ισμό, την ανάλυση και την κατάταξη τμημάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου σύμφωνα με τη δυναμικότητα του, για αύξηση τη ασφάλεια και μείωση του κόστου των ατυχημάτων

21 49 «κατευθυντήριε γραμμέ» σημαίνει τα μέτρα που λαμβάνει η Δημοκρατία, τα οποία καθορίζουν τα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται και τα στοιχεία που πρέπει να εξετάζονται κατά την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλεία που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο' και «κράτο μέλο» σημαίνει κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πεδίο εφαρμογή. 3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο π αρών Νόμο εφαρμόζεται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και στου αυτοκινητόδρομου που βρίσκονται στην επικράτεια τη Δημοκρατία, είτε αυτοί βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, είτε υπό κατασκευή, είτε έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία. (2) Ο παρών Νόμο δεν εφαρμόζεται στι οδικέ σήραγγε που καλύπ τονται από τον περί Ελάχιστων Απαιτήσεων Ασφαλεία για τι Σήραγγε του Διευρωπ αϊκού Οδικού Δικτύου Νόμο του 2006, όπ ω αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Αρμόδια αρχή. 4. Η Διοικητική Αρχή είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντο Νόμου. Αξιολόγηση των 5.~(1) Η Διοικητική Αρχή είναι υπεύθυνη και μεριμνά για την επ ιπ τώσεων τη οδική πραγματοποίηση τη αξιολόγηση των επιπτώσεων οδική ασφαλεία για ασφάλεια. όλα τα έργα υποδομή που εμπίπτουν στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντο Νόμου. Πρώτο Παράρτημα. (2) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδική ασφαλεία πραγματοποιείται κατά το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού πριν από την τελική έγκριση του έργου υποδομή, τα δε κριτήρια, στη βάση των οποίων διενεργείται η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδική ασφαλεία, ορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του π αρόντο Νόμου. (3) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδική ασφάλεια προσδιορίζει τα θέματα οδική ασφάλεια που συμβάλλουν στην τελική επιλογή τη προτεινόμενη λύση και παρέχει όλε τι σχετικέ πληροφορίε που είναι αναγκαίε για την ανάλυση κόστου /οφέλου των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν.

22 Έλεγχοι οδική ασφάλεια {1) Οι έλεγχοι οδική ασφάλεια πραγματοποιούνται για όλα τα έργα υπ οδομή που εμπίπτουν στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντο Νόμου. (2) Οι έλεγχοι τη οδική ασφάλεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρο τη Δεύτερο Παράρτημα. διαδικασία σχεδιασμού του έργου υποδομή, από την προμελέτη, το λεπ τομερή σχεδιασμό του, το στάδιο πριν από την παράδοση του στην κυκλοφορία, μέχρι και το στάδιο τη αρχική λειτουργία του" τα δε κριτήρια, στη βάση των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι οδική ασφάλεια, ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντο Νόμου. (3) Η Διοικητική Αρχή διορίζει ελεγκτή, σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 11 του παρόντο Νόμου, για την εφαρμογή των ελέγχων τη οδική ασφάλεια και για τον έλεγχο των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών ενό έργου υποδομή : Νοείται ότι, όταν σι έλεγχοι διενεργούνται από ομάδα ελεγκτών, θα πρέπει, τουλάχιστον ένα μέλο τη ομάδα, να διαθέ τει πιστοποιητικό επ άρκεια, σύμφωνα με τι διατάξει του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του παρόντο Νόμου. (4) Ο ελεγκτή, σε έκθεση του, καθορίζει σχεδιαστικά στοιχεία κρίσιμη Δεύτερο Παράρτημα. σημασία για την ασφάλεια και για κάθε στάδιο του έργου υποδομή ' η έκθεση περιλαμβάνει απαραιτήτω τι συστάσει του ελεγκτή ω προ την ασφάλεια του έργου και, εφόσον, κατά τον έλεγχο, εντοπισθούν επισφαλή χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει διορθωθεί ο σχεδιασμό πριν από το τέλο του αντίστοιχου σταδίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα ταυ παρόντο Νόμου, η Διοικητική Αρχή εκθέτει του λόγου σε παράρτημα τη εν λόγω έκθεση. Κατάταξη κα* 7.-(1) Η Διοικητική Αρχή είναι υπεύθυνη και μεριμνά για την διαχείριση τη ασφάλεια στο εν πραγματοποίηση τη κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλή λειτουργία οδικό δί Κτυο. συγκέντρωση ατυχημάτων και τη κατάταξη τη ασφάλεια στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο που εμπίπτει στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντο Νόμου.

23 Τρίτο Παράρτημα. Τρίτο Παράρτημα. 51 (2) Η κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων και η κατάταξη τη ασφάλεια πραγματοποιούντα ι στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο βάσει επανεξετάσεων τη λειτουργία του οδικού δικτύου, που διενεργούνται τουλάχιστον ανά τριετία' τα δε κ ριτηρια εφαρμογή, στη βάση των οποίων διενεργείται η κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων και η κατάταξη τη ασφάλεια, ορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντο Νόμου. (3) Τα οδικά τμήματα που παρουσιάζουν υψηλότερη προτεραιότητα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη κατάταξη οδικών τμημάτων υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων, καθώ και τη κατάταξη ασφάλεια δικτύου, αξιολογούνται στη βάση των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 3 του Τρίτου Παραρτήματο του παρόντο Νόμου, από ομάδε εμπ ειρογνωμόνων, που ορίζονται από την Διοικητική Αρχή και οι οποίοι, προ το σκοπό αυτό, διενεργούν επιτόπιε επισκέψει : Νοείται ότι, τουλάχιστον ένα μέλο τη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να πληροί τι απαιτήσει που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11 του π αρόντο Νόμου. (4) Τα οδικά τμήματα ττου αναφέρονται στο εδάφιο (2) απ οτελούν αντικείμενο διορθωτικών μέτρων: Τρίτο Παράρτημα. Επ ίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): , Νοείται ότι, προτεραιότητα δίδεται στα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 3 στοιχείο ε) του Τρίτου Παραρτήματο του παρόντο Νόμου, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα που παρουσιάζουν την καλύτερη σχέση οφέλου - κόστου. (5) Η Διοικητική Αρχή είναι υπεύθυνη και μεριμνά για την τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων, με τα οποία οι χρήστε των οδών ειδοποιούνται για την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών σε τμήματα των οδικών υπ οδομών που είναι δυνατόν να διακυβεύσουν την ασφάλεια των χρηστών των οδών' στα σήματα αυτά περιλαμβάνονται και φωτεινά σήματα, ορατά κατά την ημέρα και τη νύκτα, που τοποθετούνται σε ασφαλή απόσταση και πληρούν τι διατάξει των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαία Κινήσεω Κανονισμών, όπω αυτοί εκάστοτε τροπ οπ οιούνται ή αντικαθίστανται.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» Λευκωσία, 14 Ιουλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρία/ε, Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 29.11.2008, σ. 59. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 Ν. 112(1)72011 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 0 περί Έκτακτη Εισφορά Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό 4283 Παρασκευή, 6 Μαΐου

Αριθμό 4283 Παρασκευή, 6 Μαΐου Ν. 87(l)/2011 Αριθμό 4283 Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011 733 Ο περί Εκλογή Μελών τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικό ) (Αρ. 5) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη Κυπριακή Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

πιστοληπτικής ικανότητας»,

πιστοληπτικής ικανότητας», Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4534, 9.10.2015 Ν. 143(I)/2015 143(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, 20.12.2013 Ν. 163(Ι)/2013 163(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ: L 139, 11.5.1998, σ.1. «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 224, 16.08.2006, σ.1. «Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - (α) «Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 1999/36/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 142(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4534 Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015 1179 Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 160(Ι)/2014 160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 105(Ι)/2014 105(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 13.12.2005, σ. 13. (α) εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Συνοπτικός τίτλος. 124(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ) ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥ Ν.30(Ι)/2002 Ν.258(Ι)/2004 Ν.89(Ι)/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 47(Ι) του 1997 82(Ι) του 2000 52(Ι) του 2002 27(Ι) του 2006 96(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 3/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2673 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα