ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ.Γ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Α.Δ. 705 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ.Γ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Α.Δ. 705 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ Οριστικές Μελέτες του Έργου ΑΡΘΡΟ 2: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Εγγυητικές επιστολές Ισχύουσα νομοθεσία Τύπος Εγγυητικών Ίδρυμα έκδοσης εγγυητικής Στοιχεία αναφερόμενα στην εγγυητική Κρατήσεις Κοινοπραξίες Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής Αύξηση Αρχικού Συμβατικού Ποσού (Α.Σ.Π.) Απόσβεση αρχικής εγγύησης Μείωση των εγγυήσεων μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έκπτωση οφειλών του Αναδόχου από την εγγυητική ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Γενικά Αντικείμενο Παροχής ή Συμβατικό Αντικείμενο Κατασκευές του Έργου Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου Επιμέλεια του Αναδόχου Ευθύνες Αναδόχου Κυριότητα των χώρων και κατασκευών Συμβατικό αντάλλαγμα ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Απαιτήσεις τήρησης των προθεσμιών Συνολική προθεσμία Τμηματικές προθεσμίες Γενικοί όροι που ισχύουν για τις προθεσμίες του Αναδόχου της περιόδου - Κατασκευών (Τ1) του Έργου Παράταση των προθεσμιών του Αναδόχου εξ αιτίας ενεργειών / παράλειψης ενεργειών του Κ.τ.Ε. ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας Προθεσμίες του Αναδόχου που αφορούν στην περίοδο συντήρησης του Έργου (Τ2) Προθεσμίες του Αναδόχου για εκτέλεση εντολών της επίβλεψης Προθεσμίες του Κ.τ.Ε ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Γενικά Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας Ποινικές ρήτρες της υπέρβασης Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών της Περιόδου Κατασκευών (Τ1) Ποινικές ρήτρες υπέρβασης Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών της Περιόδου Κατασκευών (Τ1) Ποινικές Ρήτρες Υπέρβασης Προθεσμιών Περιόδου Τ ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Ζώνες εκτέλεσης των κατασκευών του Έργου Χώροι εργοταξίων Χώροι Λατομείων - Αποθεσιοθαλάμων - Δανειοθαλάμων Οι απαλλοτριώσεις θα γίνονται υπέρ του Κ.τ.Ε ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 37 Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 2

4 7.1 Πρόγραμμα Γενικοί Όροι Προσωπικό Προγραμματισμού Περιορισμοί για τη σύνταξη του «Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1» (ΧΚ) Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργου (Περιόδου Τ1: Κατασκευής) Οργάνωση και Κωδικοποίηση Χρονοδιαγράμματος Υποβολή Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1 Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα Περιόδου Τ2 (από έναρξη λειτουργίας του Συνολικού Έργου μέχρι τη λήξη της Σύμβασης) (Χ.Σ.) ΑΡΘΡΟ 8: ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 50 ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 51 ΑΡΘΡΟ 10: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενικά Βεβαιώσεις Περάτωσης Εργασιών (Β.Π.Ε.) Διοικητική Παραλαβή για Χρήση (Δ.Π.Χ.) Προσωρινή Παραλαβή Χρόνος Εγγύησης και Υποχρεωτικής Συντήρησης (Χ.Ε.) Οριστική Παραλαβή ΑΡΘΡΟ 11: ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικά Παρεχόμενα στοιχεία Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει τα στοιχεία που του χορηγούνται Αρχαιότητες και άλλα ευρήματα Χρήση υλικών, μεθόδων κλπ. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Ασφάλεια και υγεία Χρήση εκρηκτικών υλών (Δεν εφαρμόζεται) Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του Έργου, των εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων/ κατασκευών Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών/ εγκαταστάσεων Χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της κατασκευής Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου - Ευθύνες Τήρηση Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας ΑΡΘΡΟ 12: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μόνιμες κατασκευές Προσωρινές κατασκευές Δυνατότητες / υποχρεώσεις παραλλαγών του Έργου σε σχέση με την υπηρεσιακή λύση που χορηγείται από τον Κ.τ.Ε Διευκρινήσεις για τις κατασκευές που δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου Παρακαμπτήριες οδοί Δικαίωμα του Κ.τ.Ε. για μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 13: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας Εργοταξιακή οδική σήμανση και λοιπές γενικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας Διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας κατά την κατασκευή Περιοχές μακράν της θέσης του Έργου και οδοί μεταφοράς Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την Περίοδο Συντήρησης Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος Δικαίωμα της επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω Γενικά.71 Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 3

5 14.2 Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ Διαδικασίες αναγκαίων παραλλαγών συναντώμενων αγωγών δικτύων Ο.Κ.Ω ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υπάρχουσες μελέτες Υπηρεσίας Χορήγηση εγκεκριμένων μελετών στον Ανάδοχο από τον Κ.τ.Ε Μελέτη διάνοιξης, προσωρινής αντιστήριξης και μόνιμης επένδυσης Σήραγγας. (Δεν εφαρμόζεται) Έλεγχος τεχνικών μελετών του Έργου από τον Ανάδοχο Σύνταξη Μελετών από τον Ανάδοχο χωρίς ουδεμία αμοιβή Πρόσθετες Μελέτες Εκπονούμενες, κατ Εξαίρεση, από τον Ανάδοχο Μελετητές Αναδόχου Έλεγχος Μελετών Τρόπος Σύνταξης, Υποβολής, Ελέγχου και Έγκρισης Μελετών του Αναδόχου Τροποποιήσεις Μελετών Συμπληρωματικές Μελέτες Οι Κατασκευές θα έπονται της έγκρισης των Μελετών Γλώσσα ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Επιλογή του Προσωπικού Διεύθυνση Εργοταξίου Έγκριση Υπηρεσίας Παρουσία Επιστημονικού Προσωπικού στο Εργοτάξιο Αλλοδαπό Προσωπικό Κυρώσεις για μη Συμμόρφωση με την Εργατική Νομοθεσία Εργοδηγοί Αρχεία Προσωπικό Επιθεώρησης και Συντήρησης Υποδείξεις Υπηρεσίας Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου Συντονιστές σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας Υπεύθυνοι Μηχανικοί Κατασκευής Σήραγγας- Γεφυρών (Δεν εφαρμόζεται) ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Διευθύνσεις Αναδόχου Προθεσμίες Ανάληψης Καθηκόντων από τη Διοίκηση του Εργοταξίου Έγκριση Υπηρεσίας για το Προσωπικό του Αναδόχου Γενικός Διευθυντής Εκτέλεσης της Σύμβασης Προϊστάμενος Εργοταξιακού Γραφείου Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Διάθεση Γραφειακών Χώρων, Εξοπλισμού Γραφείων και Ευκολιών στην Υπηρεσία Λοιπές Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 19: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ (ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ) Αδρανή Υλικά Λατομεία Δανειοθάλαμοι Αλλαγές των Πηγών Υλικών Χώροι Απόθεσης (ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ) ΑΡΘΡΟ 20: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γενικά Άλλα Εργαστήρια Πλήθος Ελέγχων Δαπάνες Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 4

6 20.5 Ελάχιστος Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ειδικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού Εργοταξιακού Εργαστηρίου για Δοκιμές Σκυροδέματος ΑΡΘΡΟ 21: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Γενικά Ευθύνη του Αναδόχου για Εξεύρεση Χώρων Εγκατάστασης του (των) Εργοταξίου (ων) του Ευθύνη του Αναδόχου για τη Διαρρύθμιση και Εξοπλισμό των Εργοταξιακών Χώρων Άλλες Υποχρεώσεις του Αναδόχου Ηλεκτροδότηση - Τηλεφωνοδότηση Υποχρεώσεις του Αναδόχου για το χρόνο συντήρησης του Έργου Μη ιδιαίτερη αποζημίωση Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 22: ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ Αρχικό Συμβατικό Ποσό Πιστοποιήσεις - Πληρωμές Εργασιών Περιόδου Τ ΑΡΘΡΟ 23: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Γενικά Έξοδα και Όφελος Αναδόχου Επιβαρύνσεις από Φόρους, Δασμούς και Συναφή ΑΡΘΡΟ 24: ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γενικά Τιμές μονάδας βάσει παρόμοιων ή ανάλογων συμβατικών εργασιών Τιμές Μονάδας με Βάση τις "Συμβατικές Ομάδες Ομοειδών Εργασιών" Τιμές Μονάδας Εργασιών μη Περιλαμβανομένων στη "Συμβατική Ομάδα Ομοειδών Εργασιών" του Τιμολογίου Μελέτης (Υπηρεσίας), Αλλά Περιλαμβανομένων σε Εγκεκριμένα ή Συμβατικά Αναλυτικά Τιμολόγια Τιμές Μονάδας με Βάση τα "Πραγματικά Στοιχεία Κόστους" Τιμές Μονάδας "Συμπληρωματικών Εργασιών" ΑΡΘΡΟ 25: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Γενικά Συμπληρωματικές Εργασίες ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'Η ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ Διευκολύνσεις σε Υπηρεσία και Τρίτους Εργολήπτες Εργασίες Συνέπειες των Περιορισμών Εργασίες Εκτός του Αντικειμένου της Εργολαβίας (Δεν εφαρμόζεται) Παράλληλες Εργασίες Καθυστερήσεις των Εργασιών Εργασίες Εντός Εργοταξιακού Χώρου Διευκολύνσεις σε Άλλους Αναδόχους που Εκτελούν Τμήμα των Εργασιών της Συμβάσεως126 ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Ύψος προκαταβολής Ισχύουσα Νομοθεσία ΑΡΘΡΟ 28: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Προμήθεια και Μεταφορά Μηχανημάτων & Εργαλείων Επάρκεια Εξοπλισμού Περίπτωση Ανεπάρκειας Εξοπλισμού ΑΡΘΡΟ 29: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ημερολόγιο Έργου Παραστατικά Στοιχεία Επιμετρήσεις Σχέδια Όπως Κατασκευάσθηκε (As Built Drawings) Στατιστικά Στοιχεία και Μητρώο Έργου Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 5

7 ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά Κίνδυνοι Καλυπτόμενοι από τον Ανάδοχο Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι από την Ευθύνη του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 31: ΑΡΘΡΟ 32: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 137 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ευθύνη Αναδόχου για την άρτια εκτέλεση Εμφάνιση και Εναρμόνιση των Έργων Ποιοτικός Έλεγχος Σύστημα Ποιότητας Συμβατότητα Ποιότητας / Καταλληλότητας Υλικών και Έργων Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών Υποβολή Αποτελεσμάτων Ποιοτικού Ελέγχου Ποιοτικός Έλεγχος από τον Κ.τ.Ε Υποδείξεις Υπηρεσίας για την Ποιότητα Ποιοτικός Έλεγχος Όλων των Φάσεων της Κατασκευής Έγκριση Υπηρεσίας Δικαιολογητικά Απαιτούμενα για Έγκριση Έγκριση Μεθόδου Εργασίας Ποιοτικός έλεγχος από Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έρευνες και δοκιμές για τη διαπίστωση αιτίων ελαττωμάτων ΑΡΘΡΟ 33: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης Υποχρεώσεις Αναδόχου σχετικά με το περιβάλλον Προσωρινές κατασκευές Λατομεία, Δανειοθάλαμοι και Αποθεσιοθάλαμοι ΑΡΘΡΟ 34: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενικά Ορισμοί Διαχείριση Ποιότητας Έργου Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) Κανονισμοί - Υποχρεώσεις Επιθεωρήσεις Ποιότητας ΑΡΘΡΟ 35: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Τήρηση Νόμων κλπ. Διατάξεων Υποχρεώσεις για ενημέρωση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας Υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών ΑΡΘΡΟ 36: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 151 ΑΡΘΡΟ 37: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Σ.Γ Γενικά Οδοστρωσία Υπόστρωμα Σ. Γ Ποινικές Ρήτρες σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων ακριβείας Υψομέτρων και Ομαλότητας της επιφάνειας κύλισης του Οδοστρώματος και της επιφάνειας του υποστρώματος της Σιδηροδρομικής Γραμμής ΑΡΘΡΟ 38: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 156 Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 6

8 ΑΡΘΡΟ 39: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) Έρευνες Αναγκαίες για τη Σύνταξη της Προσφοράς Έρευνες/ Δοκιμές Αναγκαίες για την Εκπόνηση Μελετών του Έργου Έρευνες / δοκιμές κλπ., αναγκαίες για την κατασκευή του Έργου ή / και τη σύνταξη των λεπτομερειακών κατασκευαστικών σχεδίων Έρευνες / μετρήσεις συμπεριφοράς του Έργου ή τμημάτων αυτού Εργαστήρια - Αξιολόγηση Αμοιβές μετρήσεων συμπεριφοράς και συμπληρωματικών ερευνών/ δοκιμών ΑΡΘΡΟ 40: ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Ομάδα Μελετών Ομάδα Ερευνών ΑΡΘΡΟ 41: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Γενικοί όροι Ρήτρες για τις Περιπτώσεις μη Συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις Υποχρεώσεις του Διαδικασία Ελέγχου από τον Κ.τ.Ε. της Επάρκειας των Ασφαλιστικών Συμβάσεων με Ασφαλιστική Περίοδο Εκκινούσα από την Υπογραφή της Σύμβασης Ασφάλιση του Προσωπικού του Έργου Ασφάλιση του Έργου ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) Ασφάλιση μελέτης του έργου και επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές συμβάσεις του Έργου ΑΡΘΡΟ 42: ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Έλεγχοι Υπηρεσίας Εντεταλμένοι της Υπηρεσίας Διευκόλυνση της Υπηρεσίας από τον Ανάδοχο Οργάνωση της Υπηρεσίας από τον Κ.τ.Ε Εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας για τους επιβλέποντες Εξαιρέσεις Συμμόρφωση Αναδόχου σε έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας Η Άσκηση επίβλεψης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του Έργου ΑΡΘΡΟ 43: EIΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προέγκριση από την Υπηρεσία των ενσωματούμενων υλικών, συσκευών κλπ. πριν από την παραγγελία Η Έγκριση από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο Καθυστέρηση λόγω απόρριψης από την Υπηρεσία Αποθήκευση δειγμάτων Ποιότητα υλικών για ενσωμάτωση Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ΑΡΘΡΟ 44: ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Γενικά Οριοθέτηση Απαλλοτριωμένης Ζώνης ΑΡΘΡΟ 45: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Γενικά Διαχείριση της Ασφάλειας Οργάνωση Υγείας & Ασφάλειας Ευθύνες και καθήκοντα Εργαζομένων Προστασία Γειτονικών Ιδιοκτησιών και Εγκαταστάσεων Γενικά Μέτρα Ασφαλείας Ενδεικτικός κατάλογος νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας της εργασίας Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 7

9 ΑΡΘΡΟ 46: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ - ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί τις εντολές της επίβλεψης Επείγουσες Εργασίες Οικονομική διαφορά Άρνηση του Αναδόχου να Συμμορφωθεί στις Εντολές ΑΡΘΡΟ 47: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ Ελληνική νομοθεσία για δημόσια έργα Άλλες Διατάξεις και Κοινοτικό Δίκαιο Επίσημη γλώσσα ΑΡΘΡΟ 48: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 200 ΑΡΘΡΟ 49: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απρόβλεπτες δαπάνες Συμπληρωματικές εργασίες Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών ΑΡΘΡΟ 50: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Γενικά Όροι και διαδικασία έγκρισης υπεργολαβίας ΑΡΘΡΟ 51: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 207 ΑΡΘΡΟ 52: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γνώση των συνθηκών του Έργου, επάρκεια του εργολαβικού ανταλλάγματος Ευθύνη Αναδόχου για Ατυχήματα Νομοθεσία Έλεγχος της Σύμβασης Πρόσβαση του προσωπικού του Κ.τ.Ε. για έλεγχο Μεταβολή της νομικής κατάστασης του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 53: ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πτώχευση - θάνατος Έκπτωση του αναδόχου Λύση της Σύμβασης από τον Εργολάβο ΑΡΘΡΟ 54: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 217 ΑΡΘΡΟ 55: ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ορισμοί Συντομογραφίες Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 8

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Όπου στα Συμβατικά Τεύχη γίνεται αναφορά στα Π.Κ.Ε. (Πρότυπα Κατασκευής Έργων) εννοούνται οι «Οδηγίες Έργου», οι «Πρότυποι Οχετοί» κ.α. πρότυπα τεύχη, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο του έργου για την κατασκευή του. 2. Στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η ύπαρξη του Ο.Π.Ε. (Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου) και ως εκ τούτου όπου αναφέρεται ο Ο.Π.Ε. αυτό δεν λαμβάνεται υπ όψιν. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 9

11 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. 1.1 Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. Το αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των βασικών διοικητικών και τεχνικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεσθεί η Σύμβαση του Έργου, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης, των λοιπών Συμβατικών Τευχών και του νόμου. Αναλυτικά τα προς εκτέλεση έργα αναφέρονται στο τεύχος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ του έργου. 1.2 Οριστικές Μελέτες του Έργου Οι οριστικές μελέτες αφορούν στις: Οριστικές μελέτες, για όλα τα έργα που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας και οι οποίες θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. Μελέτες συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στην παρούσα, (παρ. 15.5) ότι δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, καθόσον η δαπάνη τους είναι ανηγμένη στην προσφερόμενη τιμή. Πρόσθετες μελέτες εκπονούμενες, κατ εξαίρεση, από τον Ανάδοχο για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στην παρούσα, (παρ. 15.6) και όσες μελέτες συνταχθούν από τον Ανάδοχο, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις παρ (3).β ή/ και (3).β της παρούσας. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 10

12 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2.1 Εγγυητικές επιστολές Η εγγύηση "καλής εκτέλεσης" ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (μη περιλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 1 του Ν. 3669/ Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε στο διαγωνισμό ο Ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του ορίου που ορίζεται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 2 του Ν. 3669/ Ισχύουσα νομοθεσία Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την επιπλέον παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ή Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για το σύνολο όλων των μελετών, τόσο αυτών που θα παραλάβει και θα εφαρμόσει, όσο και αυτών που θα εκπονήσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Ε.Σ.Υ., καθώς επίσης για τις πιθανές συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες αξιολόγησης που θα εκτελέσει κατά το χρόνο κατασκευής και χρόνο εγγύησης του Έργου και την εν γένει καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 2.3 Τύπος Εγγυητικών Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να καταθέσει εγγύηση για την "καλή εκτέλεση" γραμμένη στα ελληνικά ή τουλάχιστον συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). 2.4 Ίδρυμα έκδοσης εγγυητικής Η εγγυητική επιστολή "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να έχει εκδοθεί από Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, για την εγκυρότητα της εκδότριας Τραπέζης, αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης θα συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής "καλής εκτέλεσης" ο όρος : «Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.» Το ίδιο ισχύει και για τις Εγγυητικές Επιστολές αντικατάστασης παρακράτησης από το λαβείν του Αναδόχου. 2.5 Στοιχεία αναφερόμενα στην εγγυητική Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας υπέρ της οποία εκδίδεται, τον τίτλο του έργου, για το οποίο δίδεται η εγγύηση, το ποσό της εγγύησης και τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από τα δικαιώματα της διζήσεως και διαιρέσεως και από τα δικαιώματα, που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 855, 862, 863, 864, 867, 868 και 859 του Αστικού κώδικα και να αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του εγγυητή να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 11

13 2.5.2 Πρέπει επίσης να αναφέρεται, ότι η υποχρέωση του εγγυητή, που απορρέει από τις εγγυητικές επιστολές, είναι αορίστου χρόνου και θα λύνεται μόνο κατά την επιστροφή τους και ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Κ.τ.Ε. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να απευθύνεται προς την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 2.6 Κρατήσεις Η αρχική εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς και οι τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, που αποτελούν προαπαίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης, συμπληρώνονται με τις παρακρατήσεις, που γίνονται κατά τις τμηματικές πληρωμές των εργασιών προς τον Ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται στο πέντε τις εκατό (5%) επί της πιστοποιούμενης αξίας των εργασιών. Οι κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με εγγυητικές επιστολές, που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω Για την αξία των υλικών, που τυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στις πιστοποιήσεις μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες, οι κρατήσεις ορίζονται στο δέκα τις εκατό (10%) επί της πιστοποιούμενης αξίας αυτών. 2.7 Κοινοπραξίες Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, η(οι) εγγύηση(εις) «καλής εκτέλεσης» παρέχεται(ονται) κοινά για όλους τους κοινοπρακτούντες. 2.8 Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής Όλες οι εγγυητικές επιστολές θα είναι απεριόριστης χρονικής ισχύος. Ωστόσο επιτρέπεται η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης να περιορίζεται από την πραγματοποίηση των γεγονότων, που σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, συνεπάγονται μείωση ή και επιστροφή αυτής της εγγύησης. 2.9 Αύξηση Αρχικού Συμβατικού Ποσού (Α.Σ.Π.) Σε κάθε αύξηση του Αρχικού Συμβατικού Ποσού (Α.Σ.Π.), που τυχόν θα γίνει, θα αυξάνεται η εγγύηση "καλής εκτέλεσης" Απόσβεση αρχικής εγγύησης Η απόσβεση της αρχικής εγγύησης, "καλής εκτέλεσης" και κάθε πρόσθετης, λόγω τυχόν αύξησης του Αρχικού Συμβατικού Ποσού (Α.Σ.Π.), θα γίνεται με την πρόοδο των Κατασκευών του Έργου σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο θα αποσβεσθεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρακάτω παράγραφο Διευκρινίζεται ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο, οι εγγυήσεις έχουν μειωθεί λόγω κατάπτωσης μέρους αυτών, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να αναστέλλει οποιαδήποτε μείωση για εύλογο χρόνο και σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της απόσβεσης θα υπολογίζεται επί του εναπομένοντος μέρους των εγγυήσεων Μείωση των εγγυήσεων μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Με την επιφύλαξη ισχύος της παρ και μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, οι εγγυήσεις των παρ. 2.3 και 2.9 θα μειωθούν σε ποσοστό 40% αυτών Πλήρης απόσβεση όλων των εγγυήσεων θα γίνει μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Έργου, μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και μετά τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού του Έργου από τον Κ.τ.Ε. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 12

14 Ο χρόνος υλοποίησης της μείωσης των εγγυήσεων και της έκδοσης ειδοποίησης προς την εκδότρια Τράπεζα, ή επιστροφής παρακρατημένου ποσού, θα είναι το πολύ 15 ημερολογιακές ημέρες Έκπτωση οφειλών του Αναδόχου από την εγγυητική Διευκρινίζεται ότι από το λαμβάνειν του Αναδόχου, ή εν ελλείψει τούτου από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, δύναται ο Κ.τ.Ε. να παρακρατεί ή να εκπίπτει υπέρ αυτού, οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο : - Στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες, που προβλέπονται στα Τεύχη Δημοπράτησης, - Στον Κ.τ.Ε. και ειδικότερα σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ή Δημοτικές Αρχές, ως πρόστιμο(α), που έχει(ουν) καταλογισθεί (π.χ. για παράβαση διατάξεων περιβαλλοντικής προστασίας) και ο Ανάδοχος δεν έχει καταβάλει εμπρόθεσμα, - Στους ασφαλιστικούς οργανισμούς / εταιρείες, που είτε ασφαλίζουν προσωπικό, είτε εκδίδουν τα ασφαλιστήρια του άρθρου 41 της παρούσας Ε.Σ.Υ. - Στις επιδικασθείσες, εις βάρος του Κ.τ.Ε. ή και του Αναδόχου, αποζημιώσεις τρίτων, εφόσον ο Ανάδοχος δεν τις καταβάλλει εμπρόθεσμα Οι μειώσεις των εγγυήσεων της παρ δεν θα γίνονται, ή θα γίνονται σε ανάλογα μειωμένο ύψος, αν συντρέχουν περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 13

15 ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 3.1 Γενικά Υπογραφή Συμβάσεως Η σύμβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 και τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας, τηρουμένων των διατάξεων της Νομοθεσίας όπως ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης Ορισμός Συμβάσεως Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του Έργου και του Ανάδοχου, που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις αυτού, για την εκτέλεση όλων των κατασκευών και την εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών (για τις οποίες μελέτες γίνεται σχετική αναφορά στο άρθρο 15 της παρούσας, ότι θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και η δαπάνη τους συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη στην προσφερόμενη τιμή μονάδας των εργασιών) που αφορούν στο Έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ. Γ. (Α.Δ. 705), περιλαμβανομένων όλων των συναφών έργων καθώς και τη συντήρησή τους, έναντι ανταλλάγματος συνιστώμενου στην πληρωμή - εκ μέρους του Κ.τ.Ε. - της αξίας των ανωτέρω, που θα συμφωνηθεί, όπως καθορίζεται λεπτομερέστερα στο Άρθρο 22 της παρούσας Η "Σύμβαση" συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα προσαρτώμενα σ' αυτό, κατ' αναπόσπαστο τρόπο, Συμβατικά Τεύχη και τις μελέτες, που έχουν συνταχθεί από τους μελετητές της Υπηρεσίας, όπως επίσης και τις μελέτες συγκεκριμένων εργασιών οι οποίες, θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, και θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν από την εφαρμογή τους Οι εκφράσεις "Σύμβαση", "Σύμβαση με τα παραρτήματά της" είναι ταυτόσημες. 3.2 Αντικείμενο Παροχής ή Συμβατικό Αντικείμενο Το "Αντικείμενο Παροχής" του Αναδόχου, ή όπως ταυτόσημα αναφέρεται το "Συμβατικό Αντικείμενο", συνίσταται στην από τον Ανάδοχο ανάληψη και εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη "Σύμβαση" και τα προσαρτήματά της. Μεταξύ των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται και οι παρακάτω υποχρεώσεις: (1) Η εκτέλεση των συμπληρωματικών απαιτουμένων γεωερευνητικών εργασιών (γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών), που τυχόν θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. Στην κατηγορία των εργασιών αυτών δεν υπάγεται ο προγραμματισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των γεωερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, για έργα των οποίων οι μελέτες εκπονούνται από τους μελετητές της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι αυτές θα γίνουν από την Υπηρεσία με τους μελετητές της και τυχόν Συμβούλους της. (2) α. Ο έλεγχος των μελετών που θα του παραδοθούν από την Υπηρεσία και που είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. β. Η έγκαιρη επισήμανση, εκ μέρους του Αναδόχου, των τυχόν αναγκαίων προς εκπόνηση "συμπληρωματικών μελετών", καθώς και σύνταξη του κτηματολογίου συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων, από Μελετητή του Αναδόχου μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν απαιτηθούν τέτοιες, (βλέπε παρ. 6.1 της παρούσης). γ. Οι μελέτες μετατόπισης των "άγνωστων αγωγών". δ. Οι τυχόν ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 14

16 (3) Η πραγματοποίηση όλων των κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμών κλπ., με την απαιτούμενη υψηλή ποιότητα και εμπρόθεσμα. (4) Η συντήρηση του Έργου καθ' όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. (5) Η χρηματοδότηση του έργου, κατά τις ανάγκες του, για τα ενδιάμεσα διαστήματα, εν όψει των περιοδικών πληρωμών εκ μέρους του Κ.τ.Ε., κρατήσεων / εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, εκτέλεσης όποιων προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται πραγματοποίηση τμηματικών πληρωμών κλπ. (6) Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των όρων της παρούσας Ε.Σ.Υ. και γενικότερα της Σύμβασης (με τα προσαρτήματά της), καθώς και τις, κατά περίπτωση, οδηγίες και εντολές που θα δίδει ο Κ.τ.Ε. (7) Τίθεται σε γνώση του Αναδόχου ότι οι εργασίες του, όσον αφορά στην αφαίρεση του εγκατεστημένου προγεφυρώματος, θα εκτελούνται κυρίως επί τη βάσει διατιθέμενων περιθωρίων κυκλοφορίας (αποκοπή γραμμής) η οποία θα διατίθεται μετά από αίτηση του. 3.3 Κατασκευές του Έργου Οι κατασκευές του Έργου, που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος, περιγράφονται στο τεύχος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ του, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 3.4 Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου Το σύνολο των υποχρεώσεων, που επιτάσσονται με την παρούσα Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, πρέπει να εκπληρωθεί στο ακέραιο αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Μεταξύ αυτών, επιπλέον των κατασκευών των έργων, και μελετών συγκεκριμένων εργασιών, περιοριστικά [βλέπε άρθρο 15 της παρούσας], περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αναφερόμενες υποχρεώσεις, χωρίς καταβολή επί πλέον αποζημίωσης: (1) Η εκπόνηση των μελετών και διαδικασιών για την Συντήρηση του Έργου [Βλέπε και παρ της παρούσας]. (2) Η σύνταξη του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης (Ε.Ε.Σ.) του Έργου [Βλέπε Άρθρο 29.4 της παρούσας Ε.Σ.Υ.]. (3) Η σύνταξη του Μητρώου του Έργου [Βλέπε Άρθρο 29.3 της παρούσας Ε.Σ.Υ.]. 3.5 Επιμέλεια του Αναδόχου Ο Ανάδοχος καλείται, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής, να επιδείξει ικανότητες, την απαιτούμενη μέριμνα και να καταβάλλει επιμέλεια σε υψηλότερο βαθμό: (1) από τον απαιτούμενο από τους κανόνες του Αστικού Δικαίου, για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος. (2) από αυτόν που θα αναμένεται από έναν Ανάδοχο, έμπειρο σε παρόμοιας φύσης και μεγέθους έργα. 3.6 Ευθύνες Αναδόχου Οι ευθύνες του Αναδόχου προκύπτουν από τις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, που περιλαμβάνει τόσο τις απαιτήσεις της παρούσας, όσο και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης, οι κυριότερες των οποίων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι: (1) Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, μέχρι την οριστική παραλαβή. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των οποιωνδήποτε μελετών συντάξει, σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 15

17 σύμβασης, καθώς των τυχόν γεωερευνητικών εργασιών (γεωλογικών, γεωτεχνικών ερευνών), που θα εκτελέσει εφ όσον του ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία, ή καταστούν αναγκαίες κατά την κατασκευή και συντήρηση του Έργου, περιλαμβανομένων και του εξοπλισμού και όλων των παρακολουθημάτων του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης (με τα προσαρτήματά της). (2) Η ανωτέρω ευθύνη δεν απομειώνεται, ούτε επιμερίζεται ένεκα των εγκρίσεων, που θα γίνουν από τον Κ.τ.Ε. και τα αρμόδια Όργανα αυτού και αφορούν, οποιεσδήποτε διαδικασίες, περιλαμβανόμενες στη σύμβαση, μελέτες συγκεκριμένων εργασιών, ή τις μελέτες που θα εκπονηθούν περιοριστικά, [βλέπε άρθρο 15 και (2)β της παρούσας], από τον Ανάδοχο, υλικά, συσκευές, συστήματα, κατασκευές, άλλα. (3) Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι: Η έννοια της έγκρισης του Κ.τ.Ε., που παρέχεται χωρίς παρατηρήσεις, είναι και μόνο ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως την πρόταση για την κατασκευή έργου, ή επιμέρους έργου, όπως εκπονήθηκε αρμοδίως από έχοντες τις προβλεπόμενες από το νόμο εξουσιοδοτήσεις προς τούτο και σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς και κανόνες της τέχνης και τις τεχνικής. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της παρούσης, αν η έγκριση παρέχεται με παρατηρήσεις, νοείται ότι με αυτές επισημαίνεται στον Ανάδοχο η παρέμβαση από τα ανωτέρω ισχύοντα και ως εκ τούτου υποχρεώνεται ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει και να οργανώσει τις εργασίες των εκσκαφών, έτσι, ώστε να χρησιμοποιηθούν όλα τα κατάλληλα υλικά αυτών για την κατασκευή των επιχωμάτων (οδικών και σιδηροδρομικών, επιχώματα πρόσβασης) και τις επανεπιχώσεις τμημάτων του Έργου. Επίσης τα κατάλληλα πλεονάσματα των υλικών εκσκαφής θα μεταφερθούν για φύλαξη σε χώρους εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων, για μελλοντική χρήση τους από την Υπηρεσία. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την ανεύρεση, έγκριση, εξασφάλιση και φύλαξη των χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή του Έργου ή και την ενσωμάτωση αυτών (των πλεοναζόντων) σε άλλη εργολαβία της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο Οι δαπάνες των εργασιών για τις προσωρινές συνδέσεις, τόσο των αρδευτικών δικτύων όσο και των τοπικών οδών πρόσβασης στις ιδιοκτησίες, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος με ευθύνη και μέριμνά του θα φροντίζει ώστε να μη διακόπτονται τα δίκτυα και οι οδοί αυτοί ή να δίδονται λύσεις παρακαμπτήριοι για τη συνεχή ροή και κυκλοφορία τους Η ευθύνη για τη συντήρηση του Έργου, με όλες του τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, μέχρι το πέρας του αντίστοιχου Χρόνου Εγγύησης Η ευθύνη ασφάλισης και περαιτέρω ανάληψης κινδύνων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 30 και 41 της παρούσας Ε.Σ.Υ Η ευθύνη, η οποία επίσης αναλαμβάνεται ρητά από τον Ανάδοχο, να χρηματοδοτήσει όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις του και εργασίες, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για τους υπεργολάβους του και φέρει την ευθύνη του προστήσαντος του Άρθρου 922 του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Οι ευθύνες του Αναδόχου για τους υπεργολάβους και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στο άρθρο 50 της παρούσας Ε.Σ.Υ Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη τα σχετικά συμβόλαια / συμφωνητικά: - Να τα υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψή τους. - Να περιλαμβάνουν ανέκκλητους όρους, ανάλογους προς τους αναφερόμενους στις παραγράφους (2), (3) και (4) και της παρούσας Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιήσει τα τυχόν καλυπτόμενα με δίπλωμα/ πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας (δηλ. πατενταρισμένα) υλικά, μεθόδους, διαδικασίες κλπ. κατά νόμιμο τρόπο, καταβάλλοντας και όλα τα σχετικά δικαιώματα. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 16

18 Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως ανέκκλητος όρος ότι η ενδεχόμενη παραβίαση - από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους - νομικών περιορισμών διεθνών, ή της χώρας προέλευσης, δεν γεννά οποιαδήποτε ευθύνη για τον Κ.τ.Ε. (βλέπε και παραγρ της παρούσας). 3.7 Κυριότητα των χώρων και κατασκευών Η κυριότητα (ιδιοκτησία) όλων των ακινήτων (χώρων και κατασκευών, περιλαμβανομένων και του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων κλπ.) ανήκει στον Κ.τ.Ε Ως χώροι, χρησιμοποιούμενοι από τον Ανάδοχο της Σύμβασης, νοούνται όλοι οι χώροι, που είναι δημόσιοι ή θα απαλλοτριωθούν και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Έργου. Εξαιρούνται οι χώροι, τους οποίους τυχόν θα αγοράσει ο Ανάδοχος, έστω και αν ο σκοπός της αγοράς συνδέεται με κάποια ανάγκη του Έργου και βρίσκονται εκτός της ζώνης κατασκευών, εξοπλισμού κλπ. του Έργου. 3.8 Συμβατικό αντάλλαγμα Ο Κ.τ.Ε. υπόσχεται να χορηγήσει στον Ανάδοχο το «Συμβατικό Αντάλλαγμα» έναντι του «Αντικειμένου της Παροχής», που ορίζεται στην παρ. 3.2: - Την πληρωμή της δαπάνης για την εκτέλεση των έργων, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, με βάση τις τιμές μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου επί τις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., κατά την περί «Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων» ισχύουσα νομοθεσία. - Την πληρωμή της δαπάνης για την εκτέλεση των έργων, που κατατάσσονται στην κατηγορία των «Απρόβλεπτων δαπανών», σύμφωνα με το νόημα που έχουν στην ισχύουσα νομοθεσία περί «Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων» 1, με βάση την προσφορά του Αναδόχου και περαιτέρω σύμφωνα με την παρούσα Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης Το «Αντικείμενο Παροχής» είναι το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση και τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει. 1 [παρ. 3 του άρθρου 57 Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα] Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 17

19 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 4.1 Απαιτήσεις τήρησης των προθεσμιών Στην παρούσα σύμβαση, σχετικά με τις προθεσμίες ισχύουν τα άρθρα 48 και 49 του Ν. 3669/2008, ενώ για τις επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, για υπέρβαση των προθεσμιών, θα έχει εφαρμογή το άρθρο 5 της παρούσας ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών (συνολικής και τμηματικών) με τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής τους, τόσο προς τον Ανάδοχο κατασκευής, όσο και προς τον φορέα κατασκευής 2, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας ΕΣΥ Επί πλέον, το έντονο ενδιαφέρον του Κ.τ.Ε., για την εμπρόθεσμη και εάν είναι δυνατόν, ενωρίτερη των τιθεμένων προθεσμιών, εκτέλεση των εργασιών, καθίσταται προφανές από τους όρους του διαγωνισμού (υψηλές εγγυήσεις κλπ.), σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη του Έργου. 4.2 Συνολική προθεσμία Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών του έργου, ήτοι των κατασκευών της περιόδου "Ερευνών 3 - Μελετών - Κατασκευών" (Τ1) και παράδοσης αυτού στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ορίζεται, από την Υπηρεσία, ίση με δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες, με αφετηρία την ημέρα, που θα υπογραφεί η Σύμβαση. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και θα έχουν αποδοθεί σε λειτουργία, τα οποιαδήποτε έργα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση αυτή, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη. 4.3 Τμηματικές προθεσμίες Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις: (1) Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες 4 για παράδοση τμημάτων του έργου καθώς και εργασιών, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΚτΕ. (2) Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 5 που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες προσμετρώνται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (Α.Π.) Πρώτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (1η Α.Π.) Όχι αργότερα από Δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής" 6 του Έργου (Χ.Κ) όπως προβλέπεται από το Άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ Δεύτερη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (2η Α.Π.) 7 2 άρθρο 40 του Ν. 3669/ Με τον όρο «Έρευνα» εννοούνται όλες οι έρευνες μετρήσεις κ.α. απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου. 4 με την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 48 του Ν. 3669/ με την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 48 του Ν. 3669/ κατ' εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα. 7 κατ' εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 18

20 Όχι αργότερα από Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου με την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την περιγραφή των θέσεων εργασίας, με βάση τα αναφερόμενα στα άρθρα 16 και 17 της παρούσας Ε.Σ.Υ. β. Να έχει υποβάλει Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή Εκτέλεσης της σύμβασης, συνοδευόμενη από το σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 17.2 και 17.4 της παρούσας. γ. Να έχει προβεί στην έναρξη των Εργασιών. δ. Να έχει προσκομίσει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 41 της παρούσας, για έγκριση από την Υπηρεσία Τρίτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (3η Α.Π.) Όχι αργότερα από Σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται : α. Να έχει εγκαταστήσει τα εργοταξιακά του γραφεία (και τους τυχόν αναγκαίους θαλάμους διαμονής του προσωπικού του), που προβλέπονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. (άρθρα 16 και 21 της παρούσας Ε.Σ.Υ.). Αν μέρος των εργοταξιακών γραφείων απαιτηθεί σε μεταγενέστερη φάση, θα γίνει σχετική ανάλυση. β. Να έχει παραδώσει επί του εδάφους την ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ ΑΝΑΠΑΣΣΑΛΩΣΗ των βασικών αξόνων του Έργου, εξαρτημένων από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο [στο σύστημα ΗΑΤΤ ή Ε.Γ.Σ.Α. 87 (μετά από συμφωνία με την επίβλεψη)] και θα έχει αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση εδάφους και έργων Τέταρτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (4η Α.Π.) Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει υποβάλει τελική έκθεση επαλήθευσης της τεχνικής μελέτης του έργου, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο ΕΣΥ (Οριστική μελέτη Διαβάσεων καθώς και τις συγκοινωνιακές μελέτες διοχέτευσης της οδικής κυκλοφορίας κατά τη φάση κατασκευής των δύο Κάτω Διαβάσεων). Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται από λεπτομερή οριστικό πίνακα όλων των μελετών που έχουν ήδη υποβληθεί και που εκπονούνται από τους μελετητές του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τις προθεσμίες που έχουν αναφερθεί στην παρούσα ΕΣΥ, για την χορήγηση στον Ανάδοχο των εγκεκριμένων οριστικών μελετών εκ μέρους της Υπηρεσίας, με ενημέρωση / οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή τους. Οι επί μέρους προθεσμίες που θα αναφέρονται στο οριστικοποιημένο από την Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μελετών που τυχόν θα εκπονηθούν, περιοριστικά, από τον Ανάδοχο, θεωρούνται ως ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες. β. Να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση των Εργοταξιακών Εργαστηρίων και να έχει υποβάλει αίτηση στο Κ.Ε.Δ.Ε. για τη χορήγηση Άδειας λειτουργίας αυτών 8, ή να έχει επιλέξει εργαστήριο(α), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 20 της 8 σύμφωνα με την Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ.Ε.Ε./036/ , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 289/Β/ και αφορά στη "Διαδικασία χορήγησης αδείας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, που εποπτεύονται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε." Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 19

21 παρούσας Ε.Σ.Υ., ώστε τούτα να είναι έτοιμα για λειτουργία. Αν μέρος του εξοπλισμού απαιτηθεί σε μεταγενέστερες φάσεις εργασιών, θα γίνει ανάλυση σε περισσότερες φάσεις και θα μπορούν να εκδοθούν και μεταγενέστερες Συμπληρωματικές άδειες λειτουργίας. (Βλέπε σχετικά Άρθρο 20 παρ της Ε.Σ.Υ.) Πέμπτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (5η Α.Π.) Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή της Κάτω Διάβασης Γκαζέλου Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες (Ε.Π.) Γενικά (1) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και χρονική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Περιόδου Ερευνών - Μελετών - Κατασκευών (Τ1) θα υπάρχουν Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες. Οι προθεσμίες αυτές θα περιληφθούν στο "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής" του έργου (Χ.Κ.), που θα υποβάλει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. και θα αναφέρονται κατ' ελάχιστον στις φάσεις εργασιών, που αναλύονται στις Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες. (2) Οι αναφερόμενες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες έχουν το νόημα επιθυμητών μέγιστων, ο οριστικός δε καθορισμός τους θα γίνει, κατά την έγκριση του "Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής" του έργου (Χ.Κ.), σύμφωνα με την παράγραφο α της παρούσας. Κατά τον παραπάνω οριστικό καθορισμό του Χ.Κ. δεν θα μπορούν να γίνουν διαφοροποιήσεις μεγαλύτερες από 10% σε σχέση με τις προσδιοριζόμενες απαιτήσεις των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών. Η προσδιοριζόμενη ποινική ρήτρα δεν θα μεταβληθεί από ενδεχόμενες, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλίσεις. (3) Μετά την έγκριση από την Υπηρεσία του "Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής" του έργου (Χ.Κ.) ουδεμία μεταβολή θα γίνεται Πρώτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (1η Ε.Π.) Όχι αργότερα από Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει υποβάλει Δήλωση ανάληψης καθηκόντων των Προϊσταμένων των Εργοταξιακών Γραφείων, συνοδευόμενη από τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, σύμφωνα με τις παρ και 17.5 της παρούσας. β. Να έχει υποβάλει Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του Προϊσταμένου του Ποιοτικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παραγράφους 17.2 και 17.6 της παρούσας. γ. Να έχει υποβάλει βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθεσίμων στοιχείων του έργου, συνοδευόμενη από αντίστοιχο πίνακα. δ. Για την περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας, να έχει υποβάλει αντίγραφο πιστοποιητικών των τυχόν εργοληπτικών επιχειρήσεων - μελών της Κοινοπραξίας, που διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ή δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή της πιστοποίησης. ε. Για την περίπτωση Αναδόχου μεμονωμένης Εργοληπτικής Επιχείρησης, που τυχόν διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας, αυτή θα έχει υποβάλει πιστοποιητικό τούτου ή δήλωση ότι βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας ή της πιστοποίησης. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 20

22 στ. Να έχει υποβάλει πρόταση και σχέδια για τα σημεία τοποθέτησης και τη μορφή των πινακίδων πληροφόρησης κοινού του άρθρου 31 της παρούσας. ζ. Να έχει υποβάλει προς έγκριση Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωμετρικών ελέγχων και εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 37 της παρούσας Ε.Σ.Υ. η. Να έχει υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου συνοδευόμενο από πίνακα προσωπικού, που θα καλύπτει το χρονικό διάστημα τουλάχιστον των τριών (3) πρώτων ημερολογιακών μηνών. θ. Να έχει υποβάλει βιογραφικά σημειώματα για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας Ε.Σ.Υ., εκτός από τα πρόσωπα για τα οποία θα έχουν ήδη υποβληθεί βιογραφικά σημειώματα κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Για την περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, θα δηλώνεται και η εταιρεία προέλευσης του προτεινόμενου στελέχους. ι. Να έχει υποβάλει προτάσεις και φάκελο με τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση αδειών για τους χώρους εγκατάστασης του(ων) εργοταξίου(ων) του και τοποθέτησης λοιπών πινακίδων του έργου, καθώς και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης / απόθεσης υλικών. Θα έχει επισημάνει επί χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, που θα εκπονήσει ο ίδιος, τις εργοταξιακές του εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένης της θέσης κατασκευής των προκατασκευασμένων στοιχείων (π.χ. καλύμματα καναλιών καλωδίων κλπ.). κ. Να έχει εκπονήσει και υποβάλει το προς εφαρμογή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 της παρούσας. λ. Να έχει υποβάλει προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και ευκολίες που προβλέπονται στο Άρθρο 18 της Ε.Σ.Υ. Στο ίδιο διάστημα θα έχει οριστικοποιηθεί από την Υπηρεσία η Ομάδα Επίβλεψης του Έργου και η κατανομή αρμοδιοτήτων, καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτμησης και κωδικοποίησης του Έργου, σε περιοχές ή /και επίπεδα ελέγχου για το Χρονικό Προγραμματισμό και των έλεγχο της Προόδου του Έργου Δεύτερη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (2η Ε.Π.) Όχι αργότερα από Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει υποβάλει Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης ερευνών εντοπισμού και μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται από πίνακα όλων των εμπλεκομένων με την κατασκευή του έργου Ο.Κ.Ω., ή άλλων οργανισμών, τα σημεία του έργου στα οποία συναντώνται τα έργα των οργανισμών αυτών, τα απαιτούμενα μέτρα ή ενέργειες, τα αρμόδια πρόσωπα ή Υπηρεσίες (με διεύθυνση και τηλέφωνο), καθώς και η τυχόν ανάγκη διενέργειας ερευνητικών τομών. Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και για τις λοιπές εργασίες παραλλαγών δικτύων Ο.Κ.Ω./Δ.Ε.Κ.Ο., ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ θεωρείται ο Ανάδοχος, ο οποίος στα καθήκοντα συντονισμού των εργασιών αυτών θα περιλάβει και την οποιαδήποτε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών του απαιτηθεί, προκειμένου να γίνει δυνατή η εκτέλεση των ως άνω εργασιών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ειδικευμένων συνεργείων και με την επισήμανση ότι για τυχόν ανωμαλίες στην εφαρμογή του προγραμματισμού, υπεύθυνος οικονομικά και χρονικά θα είναι ο Ανάδοχος, επειδή ο εν λόγω προγραμματισμός, με τις τυχόν απρόβλεπτες ή Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 21

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8-4-2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1911 / 04-3-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε. Κλειτορίας» Ποσού 10.548,76 πλέον αναθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΕΙ ΑΜΘ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός: Στεγανοποίηση Δωμάτων Γ και Ζ στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 26168/03-12-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κοζάνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κοζάνη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ IΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 13SYMV001602958 2013-09-04 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Στην Ίο σήμερα την 26 η συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05/ 08/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡ. πρωτ.: ΤΥ/ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 1.950.696,63 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 159.998,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 14-11 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ. 7579 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Προοίμιο

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Προοίμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19077 - ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩΚΞ-Φ6Ρ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Πινακίδων κυκλοφορίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΝΗΣ, 2017»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΝΗΣ, 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: -2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΝΗΣ, 2017» ΧΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 3374 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Δημαρχείο 32001 Αλίαρτος Τηλ.: 22680-22212 Fax: 22680-22690 e-mail: info@aliartos.gov.gr 14SYMV001979952

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας Σελ. 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο

Σύμβαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 21-07-2015 Αρ.πρωτ. 3584 Σύμβαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο «Νέο δίκτυο ύδρευσης και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σύμης» Χρηματοδότηση της μελέτης: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHMOΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401121-173 Fax: 2810 743464 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α.

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002434511 2014-11-28 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λάρισα 19/11/2014 Αρ. Πρωτ: 108484 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤαμείοΣυνοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHMOΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401121 Fax: 2810 743464 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr Url:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41720 ΕΡΓΟ : Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα