ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ.Γ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Α.Δ. 705 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ.Γ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Α.Δ. 705 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ Οριστικές Μελέτες του Έργου ΑΡΘΡΟ 2: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Εγγυητικές επιστολές Ισχύουσα νομοθεσία Τύπος Εγγυητικών Ίδρυμα έκδοσης εγγυητικής Στοιχεία αναφερόμενα στην εγγυητική Κρατήσεις Κοινοπραξίες Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής Αύξηση Αρχικού Συμβατικού Ποσού (Α.Σ.Π.) Απόσβεση αρχικής εγγύησης Μείωση των εγγυήσεων μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έκπτωση οφειλών του Αναδόχου από την εγγυητική ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Γενικά Αντικείμενο Παροχής ή Συμβατικό Αντικείμενο Κατασκευές του Έργου Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου Επιμέλεια του Αναδόχου Ευθύνες Αναδόχου Κυριότητα των χώρων και κατασκευών Συμβατικό αντάλλαγμα ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Απαιτήσεις τήρησης των προθεσμιών Συνολική προθεσμία Τμηματικές προθεσμίες Γενικοί όροι που ισχύουν για τις προθεσμίες του Αναδόχου της περιόδου - Κατασκευών (Τ1) του Έργου Παράταση των προθεσμιών του Αναδόχου εξ αιτίας ενεργειών / παράλειψης ενεργειών του Κ.τ.Ε. ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας Προθεσμίες του Αναδόχου που αφορούν στην περίοδο συντήρησης του Έργου (Τ2) Προθεσμίες του Αναδόχου για εκτέλεση εντολών της επίβλεψης Προθεσμίες του Κ.τ.Ε ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Γενικά Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας Ποινικές ρήτρες της υπέρβασης Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών της Περιόδου Κατασκευών (Τ1) Ποινικές ρήτρες υπέρβασης Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών της Περιόδου Κατασκευών (Τ1) Ποινικές Ρήτρες Υπέρβασης Προθεσμιών Περιόδου Τ ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Ζώνες εκτέλεσης των κατασκευών του Έργου Χώροι εργοταξίων Χώροι Λατομείων - Αποθεσιοθαλάμων - Δανειοθαλάμων Οι απαλλοτριώσεις θα γίνονται υπέρ του Κ.τ.Ε ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 37 Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 2

4 7.1 Πρόγραμμα Γενικοί Όροι Προσωπικό Προγραμματισμού Περιορισμοί για τη σύνταξη του «Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1» (ΧΚ) Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργου (Περιόδου Τ1: Κατασκευής) Οργάνωση και Κωδικοποίηση Χρονοδιαγράμματος Υποβολή Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1 Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα Περιόδου Τ2 (από έναρξη λειτουργίας του Συνολικού Έργου μέχρι τη λήξη της Σύμβασης) (Χ.Σ.) ΑΡΘΡΟ 8: ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 50 ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 51 ΑΡΘΡΟ 10: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενικά Βεβαιώσεις Περάτωσης Εργασιών (Β.Π.Ε.) Διοικητική Παραλαβή για Χρήση (Δ.Π.Χ.) Προσωρινή Παραλαβή Χρόνος Εγγύησης και Υποχρεωτικής Συντήρησης (Χ.Ε.) Οριστική Παραλαβή ΑΡΘΡΟ 11: ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικά Παρεχόμενα στοιχεία Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει τα στοιχεία που του χορηγούνται Αρχαιότητες και άλλα ευρήματα Χρήση υλικών, μεθόδων κλπ. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Ασφάλεια και υγεία Χρήση εκρηκτικών υλών (Δεν εφαρμόζεται) Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του Έργου, των εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων/ κατασκευών Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών/ εγκαταστάσεων Χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της κατασκευής Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου - Ευθύνες Τήρηση Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας ΑΡΘΡΟ 12: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μόνιμες κατασκευές Προσωρινές κατασκευές Δυνατότητες / υποχρεώσεις παραλλαγών του Έργου σε σχέση με την υπηρεσιακή λύση που χορηγείται από τον Κ.τ.Ε Διευκρινήσεις για τις κατασκευές που δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου Παρακαμπτήριες οδοί Δικαίωμα του Κ.τ.Ε. για μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 13: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας Εργοταξιακή οδική σήμανση και λοιπές γενικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας Διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας κατά την κατασκευή Περιοχές μακράν της θέσης του Έργου και οδοί μεταφοράς Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την Περίοδο Συντήρησης Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος Δικαίωμα της επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω Γενικά.71 Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 3

5 14.2 Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ Διαδικασίες αναγκαίων παραλλαγών συναντώμενων αγωγών δικτύων Ο.Κ.Ω ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υπάρχουσες μελέτες Υπηρεσίας Χορήγηση εγκεκριμένων μελετών στον Ανάδοχο από τον Κ.τ.Ε Μελέτη διάνοιξης, προσωρινής αντιστήριξης και μόνιμης επένδυσης Σήραγγας. (Δεν εφαρμόζεται) Έλεγχος τεχνικών μελετών του Έργου από τον Ανάδοχο Σύνταξη Μελετών από τον Ανάδοχο χωρίς ουδεμία αμοιβή Πρόσθετες Μελέτες Εκπονούμενες, κατ Εξαίρεση, από τον Ανάδοχο Μελετητές Αναδόχου Έλεγχος Μελετών Τρόπος Σύνταξης, Υποβολής, Ελέγχου και Έγκρισης Μελετών του Αναδόχου Τροποποιήσεις Μελετών Συμπληρωματικές Μελέτες Οι Κατασκευές θα έπονται της έγκρισης των Μελετών Γλώσσα ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Επιλογή του Προσωπικού Διεύθυνση Εργοταξίου Έγκριση Υπηρεσίας Παρουσία Επιστημονικού Προσωπικού στο Εργοτάξιο Αλλοδαπό Προσωπικό Κυρώσεις για μη Συμμόρφωση με την Εργατική Νομοθεσία Εργοδηγοί Αρχεία Προσωπικό Επιθεώρησης και Συντήρησης Υποδείξεις Υπηρεσίας Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου Συντονιστές σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας Υπεύθυνοι Μηχανικοί Κατασκευής Σήραγγας- Γεφυρών (Δεν εφαρμόζεται) ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Διευθύνσεις Αναδόχου Προθεσμίες Ανάληψης Καθηκόντων από τη Διοίκηση του Εργοταξίου Έγκριση Υπηρεσίας για το Προσωπικό του Αναδόχου Γενικός Διευθυντής Εκτέλεσης της Σύμβασης Προϊστάμενος Εργοταξιακού Γραφείου Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Διάθεση Γραφειακών Χώρων, Εξοπλισμού Γραφείων και Ευκολιών στην Υπηρεσία Λοιπές Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 19: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ (ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ) Αδρανή Υλικά Λατομεία Δανειοθάλαμοι Αλλαγές των Πηγών Υλικών Χώροι Απόθεσης (ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ) ΑΡΘΡΟ 20: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γενικά Άλλα Εργαστήρια Πλήθος Ελέγχων Δαπάνες Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 4

6 20.5 Ελάχιστος Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ειδικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού Εργοταξιακού Εργαστηρίου για Δοκιμές Σκυροδέματος ΑΡΘΡΟ 21: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Γενικά Ευθύνη του Αναδόχου για Εξεύρεση Χώρων Εγκατάστασης του (των) Εργοταξίου (ων) του Ευθύνη του Αναδόχου για τη Διαρρύθμιση και Εξοπλισμό των Εργοταξιακών Χώρων Άλλες Υποχρεώσεις του Αναδόχου Ηλεκτροδότηση - Τηλεφωνοδότηση Υποχρεώσεις του Αναδόχου για το χρόνο συντήρησης του Έργου Μη ιδιαίτερη αποζημίωση Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 22: ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ Αρχικό Συμβατικό Ποσό Πιστοποιήσεις - Πληρωμές Εργασιών Περιόδου Τ ΑΡΘΡΟ 23: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Γενικά Έξοδα και Όφελος Αναδόχου Επιβαρύνσεις από Φόρους, Δασμούς και Συναφή ΑΡΘΡΟ 24: ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γενικά Τιμές μονάδας βάσει παρόμοιων ή ανάλογων συμβατικών εργασιών Τιμές Μονάδας με Βάση τις "Συμβατικές Ομάδες Ομοειδών Εργασιών" Τιμές Μονάδας Εργασιών μη Περιλαμβανομένων στη "Συμβατική Ομάδα Ομοειδών Εργασιών" του Τιμολογίου Μελέτης (Υπηρεσίας), Αλλά Περιλαμβανομένων σε Εγκεκριμένα ή Συμβατικά Αναλυτικά Τιμολόγια Τιμές Μονάδας με Βάση τα "Πραγματικά Στοιχεία Κόστους" Τιμές Μονάδας "Συμπληρωματικών Εργασιών" ΑΡΘΡΟ 25: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Γενικά Συμπληρωματικές Εργασίες ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'Η ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ Διευκολύνσεις σε Υπηρεσία και Τρίτους Εργολήπτες Εργασίες Συνέπειες των Περιορισμών Εργασίες Εκτός του Αντικειμένου της Εργολαβίας (Δεν εφαρμόζεται) Παράλληλες Εργασίες Καθυστερήσεις των Εργασιών Εργασίες Εντός Εργοταξιακού Χώρου Διευκολύνσεις σε Άλλους Αναδόχους που Εκτελούν Τμήμα των Εργασιών της Συμβάσεως126 ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Ύψος προκαταβολής Ισχύουσα Νομοθεσία ΑΡΘΡΟ 28: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Προμήθεια και Μεταφορά Μηχανημάτων & Εργαλείων Επάρκεια Εξοπλισμού Περίπτωση Ανεπάρκειας Εξοπλισμού ΑΡΘΡΟ 29: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ημερολόγιο Έργου Παραστατικά Στοιχεία Επιμετρήσεις Σχέδια Όπως Κατασκευάσθηκε (As Built Drawings) Στατιστικά Στοιχεία και Μητρώο Έργου Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 5

7 ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά Κίνδυνοι Καλυπτόμενοι από τον Ανάδοχο Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι από την Ευθύνη του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 31: ΑΡΘΡΟ 32: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 137 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ευθύνη Αναδόχου για την άρτια εκτέλεση Εμφάνιση και Εναρμόνιση των Έργων Ποιοτικός Έλεγχος Σύστημα Ποιότητας Συμβατότητα Ποιότητας / Καταλληλότητας Υλικών και Έργων Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών Υποβολή Αποτελεσμάτων Ποιοτικού Ελέγχου Ποιοτικός Έλεγχος από τον Κ.τ.Ε Υποδείξεις Υπηρεσίας για την Ποιότητα Ποιοτικός Έλεγχος Όλων των Φάσεων της Κατασκευής Έγκριση Υπηρεσίας Δικαιολογητικά Απαιτούμενα για Έγκριση Έγκριση Μεθόδου Εργασίας Ποιοτικός έλεγχος από Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έρευνες και δοκιμές για τη διαπίστωση αιτίων ελαττωμάτων ΑΡΘΡΟ 33: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης Υποχρεώσεις Αναδόχου σχετικά με το περιβάλλον Προσωρινές κατασκευές Λατομεία, Δανειοθάλαμοι και Αποθεσιοθάλαμοι ΑΡΘΡΟ 34: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενικά Ορισμοί Διαχείριση Ποιότητας Έργου Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) Κανονισμοί - Υποχρεώσεις Επιθεωρήσεις Ποιότητας ΑΡΘΡΟ 35: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Τήρηση Νόμων κλπ. Διατάξεων Υποχρεώσεις για ενημέρωση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας Υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών ΑΡΘΡΟ 36: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 151 ΑΡΘΡΟ 37: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Σ.Γ Γενικά Οδοστρωσία Υπόστρωμα Σ. Γ Ποινικές Ρήτρες σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων ακριβείας Υψομέτρων και Ομαλότητας της επιφάνειας κύλισης του Οδοστρώματος και της επιφάνειας του υποστρώματος της Σιδηροδρομικής Γραμμής ΑΡΘΡΟ 38: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 156 Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 6

8 ΑΡΘΡΟ 39: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) Έρευνες Αναγκαίες για τη Σύνταξη της Προσφοράς Έρευνες/ Δοκιμές Αναγκαίες για την Εκπόνηση Μελετών του Έργου Έρευνες / δοκιμές κλπ., αναγκαίες για την κατασκευή του Έργου ή / και τη σύνταξη των λεπτομερειακών κατασκευαστικών σχεδίων Έρευνες / μετρήσεις συμπεριφοράς του Έργου ή τμημάτων αυτού Εργαστήρια - Αξιολόγηση Αμοιβές μετρήσεων συμπεριφοράς και συμπληρωματικών ερευνών/ δοκιμών ΑΡΘΡΟ 40: ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Ομάδα Μελετών Ομάδα Ερευνών ΑΡΘΡΟ 41: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Γενικοί όροι Ρήτρες για τις Περιπτώσεις μη Συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις Υποχρεώσεις του Διαδικασία Ελέγχου από τον Κ.τ.Ε. της Επάρκειας των Ασφαλιστικών Συμβάσεων με Ασφαλιστική Περίοδο Εκκινούσα από την Υπογραφή της Σύμβασης Ασφάλιση του Προσωπικού του Έργου Ασφάλιση του Έργου ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) Ασφάλιση μελέτης του έργου και επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές συμβάσεις του Έργου ΑΡΘΡΟ 42: ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Έλεγχοι Υπηρεσίας Εντεταλμένοι της Υπηρεσίας Διευκόλυνση της Υπηρεσίας από τον Ανάδοχο Οργάνωση της Υπηρεσίας από τον Κ.τ.Ε Εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας για τους επιβλέποντες Εξαιρέσεις Συμμόρφωση Αναδόχου σε έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας Η Άσκηση επίβλεψης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του Έργου ΑΡΘΡΟ 43: EIΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προέγκριση από την Υπηρεσία των ενσωματούμενων υλικών, συσκευών κλπ. πριν από την παραγγελία Η Έγκριση από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο Καθυστέρηση λόγω απόρριψης από την Υπηρεσία Αποθήκευση δειγμάτων Ποιότητα υλικών για ενσωμάτωση Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ΑΡΘΡΟ 44: ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Γενικά Οριοθέτηση Απαλλοτριωμένης Ζώνης ΑΡΘΡΟ 45: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Γενικά Διαχείριση της Ασφάλειας Οργάνωση Υγείας & Ασφάλειας Ευθύνες και καθήκοντα Εργαζομένων Προστασία Γειτονικών Ιδιοκτησιών και Εγκαταστάσεων Γενικά Μέτρα Ασφαλείας Ενδεικτικός κατάλογος νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας της εργασίας Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 7

9 ΑΡΘΡΟ 46: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ - ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί τις εντολές της επίβλεψης Επείγουσες Εργασίες Οικονομική διαφορά Άρνηση του Αναδόχου να Συμμορφωθεί στις Εντολές ΑΡΘΡΟ 47: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ Ελληνική νομοθεσία για δημόσια έργα Άλλες Διατάξεις και Κοινοτικό Δίκαιο Επίσημη γλώσσα ΑΡΘΡΟ 48: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 200 ΑΡΘΡΟ 49: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απρόβλεπτες δαπάνες Συμπληρωματικές εργασίες Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών ΑΡΘΡΟ 50: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Γενικά Όροι και διαδικασία έγκρισης υπεργολαβίας ΑΡΘΡΟ 51: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 207 ΑΡΘΡΟ 52: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γνώση των συνθηκών του Έργου, επάρκεια του εργολαβικού ανταλλάγματος Ευθύνη Αναδόχου για Ατυχήματα Νομοθεσία Έλεγχος της Σύμβασης Πρόσβαση του προσωπικού του Κ.τ.Ε. για έλεγχο Μεταβολή της νομικής κατάστασης του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 53: ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πτώχευση - θάνατος Έκπτωση του αναδόχου Λύση της Σύμβασης από τον Εργολάβο ΑΡΘΡΟ 54: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 217 ΑΡΘΡΟ 55: ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ορισμοί Συντομογραφίες Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 8

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Όπου στα Συμβατικά Τεύχη γίνεται αναφορά στα Π.Κ.Ε. (Πρότυπα Κατασκευής Έργων) εννοούνται οι «Οδηγίες Έργου», οι «Πρότυποι Οχετοί» κ.α. πρότυπα τεύχη, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο του έργου για την κατασκευή του. 2. Στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η ύπαρξη του Ο.Π.Ε. (Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου) και ως εκ τούτου όπου αναφέρεται ο Ο.Π.Ε. αυτό δεν λαμβάνεται υπ όψιν. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 9

11 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. 1.1 Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. Το αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των βασικών διοικητικών και τεχνικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεσθεί η Σύμβαση του Έργου, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης, των λοιπών Συμβατικών Τευχών και του νόμου. Αναλυτικά τα προς εκτέλεση έργα αναφέρονται στο τεύχος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ του έργου. 1.2 Οριστικές Μελέτες του Έργου Οι οριστικές μελέτες αφορούν στις: Οριστικές μελέτες, για όλα τα έργα που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας και οι οποίες θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. Μελέτες συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στην παρούσα, (παρ. 15.5) ότι δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, καθόσον η δαπάνη τους είναι ανηγμένη στην προσφερόμενη τιμή. Πρόσθετες μελέτες εκπονούμενες, κατ εξαίρεση, από τον Ανάδοχο για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στην παρούσα, (παρ. 15.6) και όσες μελέτες συνταχθούν από τον Ανάδοχο, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις παρ (3).β ή/ και (3).β της παρούσας. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 10

12 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2.1 Εγγυητικές επιστολές Η εγγύηση "καλής εκτέλεσης" ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (μη περιλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 1 του Ν. 3669/ Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε στο διαγωνισμό ο Ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του ορίου που ορίζεται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 2 του Ν. 3669/ Ισχύουσα νομοθεσία Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την επιπλέον παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ή Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για το σύνολο όλων των μελετών, τόσο αυτών που θα παραλάβει και θα εφαρμόσει, όσο και αυτών που θα εκπονήσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Ε.Σ.Υ., καθώς επίσης για τις πιθανές συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες αξιολόγησης που θα εκτελέσει κατά το χρόνο κατασκευής και χρόνο εγγύησης του Έργου και την εν γένει καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 2.3 Τύπος Εγγυητικών Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να καταθέσει εγγύηση για την "καλή εκτέλεση" γραμμένη στα ελληνικά ή τουλάχιστον συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). 2.4 Ίδρυμα έκδοσης εγγυητικής Η εγγυητική επιστολή "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να έχει εκδοθεί από Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, για την εγκυρότητα της εκδότριας Τραπέζης, αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης θα συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής "καλής εκτέλεσης" ο όρος : «Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.» Το ίδιο ισχύει και για τις Εγγυητικές Επιστολές αντικατάστασης παρακράτησης από το λαβείν του Αναδόχου. 2.5 Στοιχεία αναφερόμενα στην εγγυητική Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας υπέρ της οποία εκδίδεται, τον τίτλο του έργου, για το οποίο δίδεται η εγγύηση, το ποσό της εγγύησης και τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από τα δικαιώματα της διζήσεως και διαιρέσεως και από τα δικαιώματα, που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 855, 862, 863, 864, 867, 868 και 859 του Αστικού κώδικα και να αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του εγγυητή να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 11

13 2.5.2 Πρέπει επίσης να αναφέρεται, ότι η υποχρέωση του εγγυητή, που απορρέει από τις εγγυητικές επιστολές, είναι αορίστου χρόνου και θα λύνεται μόνο κατά την επιστροφή τους και ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Κ.τ.Ε. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να απευθύνεται προς την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 2.6 Κρατήσεις Η αρχική εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς και οι τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, που αποτελούν προαπαίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης, συμπληρώνονται με τις παρακρατήσεις, που γίνονται κατά τις τμηματικές πληρωμές των εργασιών προς τον Ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται στο πέντε τις εκατό (5%) επί της πιστοποιούμενης αξίας των εργασιών. Οι κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με εγγυητικές επιστολές, που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω Για την αξία των υλικών, που τυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στις πιστοποιήσεις μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες, οι κρατήσεις ορίζονται στο δέκα τις εκατό (10%) επί της πιστοποιούμενης αξίας αυτών. 2.7 Κοινοπραξίες Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, η(οι) εγγύηση(εις) «καλής εκτέλεσης» παρέχεται(ονται) κοινά για όλους τους κοινοπρακτούντες. 2.8 Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής Όλες οι εγγυητικές επιστολές θα είναι απεριόριστης χρονικής ισχύος. Ωστόσο επιτρέπεται η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης να περιορίζεται από την πραγματοποίηση των γεγονότων, που σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, συνεπάγονται μείωση ή και επιστροφή αυτής της εγγύησης. 2.9 Αύξηση Αρχικού Συμβατικού Ποσού (Α.Σ.Π.) Σε κάθε αύξηση του Αρχικού Συμβατικού Ποσού (Α.Σ.Π.), που τυχόν θα γίνει, θα αυξάνεται η εγγύηση "καλής εκτέλεσης" Απόσβεση αρχικής εγγύησης Η απόσβεση της αρχικής εγγύησης, "καλής εκτέλεσης" και κάθε πρόσθετης, λόγω τυχόν αύξησης του Αρχικού Συμβατικού Ποσού (Α.Σ.Π.), θα γίνεται με την πρόοδο των Κατασκευών του Έργου σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο θα αποσβεσθεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρακάτω παράγραφο Διευκρινίζεται ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο, οι εγγυήσεις έχουν μειωθεί λόγω κατάπτωσης μέρους αυτών, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να αναστέλλει οποιαδήποτε μείωση για εύλογο χρόνο και σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της απόσβεσης θα υπολογίζεται επί του εναπομένοντος μέρους των εγγυήσεων Μείωση των εγγυήσεων μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Με την επιφύλαξη ισχύος της παρ και μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, οι εγγυήσεις των παρ. 2.3 και 2.9 θα μειωθούν σε ποσοστό 40% αυτών Πλήρης απόσβεση όλων των εγγυήσεων θα γίνει μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Έργου, μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και μετά τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού του Έργου από τον Κ.τ.Ε. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 12

14 Ο χρόνος υλοποίησης της μείωσης των εγγυήσεων και της έκδοσης ειδοποίησης προς την εκδότρια Τράπεζα, ή επιστροφής παρακρατημένου ποσού, θα είναι το πολύ 15 ημερολογιακές ημέρες Έκπτωση οφειλών του Αναδόχου από την εγγυητική Διευκρινίζεται ότι από το λαμβάνειν του Αναδόχου, ή εν ελλείψει τούτου από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, δύναται ο Κ.τ.Ε. να παρακρατεί ή να εκπίπτει υπέρ αυτού, οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο : - Στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες, που προβλέπονται στα Τεύχη Δημοπράτησης, - Στον Κ.τ.Ε. και ειδικότερα σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ή Δημοτικές Αρχές, ως πρόστιμο(α), που έχει(ουν) καταλογισθεί (π.χ. για παράβαση διατάξεων περιβαλλοντικής προστασίας) και ο Ανάδοχος δεν έχει καταβάλει εμπρόθεσμα, - Στους ασφαλιστικούς οργανισμούς / εταιρείες, που είτε ασφαλίζουν προσωπικό, είτε εκδίδουν τα ασφαλιστήρια του άρθρου 41 της παρούσας Ε.Σ.Υ. - Στις επιδικασθείσες, εις βάρος του Κ.τ.Ε. ή και του Αναδόχου, αποζημιώσεις τρίτων, εφόσον ο Ανάδοχος δεν τις καταβάλλει εμπρόθεσμα Οι μειώσεις των εγγυήσεων της παρ δεν θα γίνονται, ή θα γίνονται σε ανάλογα μειωμένο ύψος, αν συντρέχουν περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 13

15 ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 3.1 Γενικά Υπογραφή Συμβάσεως Η σύμβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 και τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας, τηρουμένων των διατάξεων της Νομοθεσίας όπως ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης Ορισμός Συμβάσεως Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του Έργου και του Ανάδοχου, που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις αυτού, για την εκτέλεση όλων των κατασκευών και την εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών (για τις οποίες μελέτες γίνεται σχετική αναφορά στο άρθρο 15 της παρούσας, ότι θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και η δαπάνη τους συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη στην προσφερόμενη τιμή μονάδας των εργασιών) που αφορούν στο Έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ. Γ. (Α.Δ. 705), περιλαμβανομένων όλων των συναφών έργων καθώς και τη συντήρησή τους, έναντι ανταλλάγματος συνιστώμενου στην πληρωμή - εκ μέρους του Κ.τ.Ε. - της αξίας των ανωτέρω, που θα συμφωνηθεί, όπως καθορίζεται λεπτομερέστερα στο Άρθρο 22 της παρούσας Η "Σύμβαση" συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα προσαρτώμενα σ' αυτό, κατ' αναπόσπαστο τρόπο, Συμβατικά Τεύχη και τις μελέτες, που έχουν συνταχθεί από τους μελετητές της Υπηρεσίας, όπως επίσης και τις μελέτες συγκεκριμένων εργασιών οι οποίες, θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, και θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν από την εφαρμογή τους Οι εκφράσεις "Σύμβαση", "Σύμβαση με τα παραρτήματά της" είναι ταυτόσημες. 3.2 Αντικείμενο Παροχής ή Συμβατικό Αντικείμενο Το "Αντικείμενο Παροχής" του Αναδόχου, ή όπως ταυτόσημα αναφέρεται το "Συμβατικό Αντικείμενο", συνίσταται στην από τον Ανάδοχο ανάληψη και εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη "Σύμβαση" και τα προσαρτήματά της. Μεταξύ των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται και οι παρακάτω υποχρεώσεις: (1) Η εκτέλεση των συμπληρωματικών απαιτουμένων γεωερευνητικών εργασιών (γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών), που τυχόν θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. Στην κατηγορία των εργασιών αυτών δεν υπάγεται ο προγραμματισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των γεωερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, για έργα των οποίων οι μελέτες εκπονούνται από τους μελετητές της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι αυτές θα γίνουν από την Υπηρεσία με τους μελετητές της και τυχόν Συμβούλους της. (2) α. Ο έλεγχος των μελετών που θα του παραδοθούν από την Υπηρεσία και που είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. β. Η έγκαιρη επισήμανση, εκ μέρους του Αναδόχου, των τυχόν αναγκαίων προς εκπόνηση "συμπληρωματικών μελετών", καθώς και σύνταξη του κτηματολογίου συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων, από Μελετητή του Αναδόχου μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν απαιτηθούν τέτοιες, (βλέπε παρ. 6.1 της παρούσης). γ. Οι μελέτες μετατόπισης των "άγνωστων αγωγών". δ. Οι τυχόν ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 14

16 (3) Η πραγματοποίηση όλων των κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμών κλπ., με την απαιτούμενη υψηλή ποιότητα και εμπρόθεσμα. (4) Η συντήρηση του Έργου καθ' όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. (5) Η χρηματοδότηση του έργου, κατά τις ανάγκες του, για τα ενδιάμεσα διαστήματα, εν όψει των περιοδικών πληρωμών εκ μέρους του Κ.τ.Ε., κρατήσεων / εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, εκτέλεσης όποιων προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται πραγματοποίηση τμηματικών πληρωμών κλπ. (6) Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των όρων της παρούσας Ε.Σ.Υ. και γενικότερα της Σύμβασης (με τα προσαρτήματά της), καθώς και τις, κατά περίπτωση, οδηγίες και εντολές που θα δίδει ο Κ.τ.Ε. (7) Τίθεται σε γνώση του Αναδόχου ότι οι εργασίες του, όσον αφορά στην αφαίρεση του εγκατεστημένου προγεφυρώματος, θα εκτελούνται κυρίως επί τη βάσει διατιθέμενων περιθωρίων κυκλοφορίας (αποκοπή γραμμής) η οποία θα διατίθεται μετά από αίτηση του. 3.3 Κατασκευές του Έργου Οι κατασκευές του Έργου, που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος, περιγράφονται στο τεύχος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ του, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 3.4 Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου Το σύνολο των υποχρεώσεων, που επιτάσσονται με την παρούσα Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, πρέπει να εκπληρωθεί στο ακέραιο αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Μεταξύ αυτών, επιπλέον των κατασκευών των έργων, και μελετών συγκεκριμένων εργασιών, περιοριστικά [βλέπε άρθρο 15 της παρούσας], περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αναφερόμενες υποχρεώσεις, χωρίς καταβολή επί πλέον αποζημίωσης: (1) Η εκπόνηση των μελετών και διαδικασιών για την Συντήρηση του Έργου [Βλέπε και παρ της παρούσας]. (2) Η σύνταξη του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης (Ε.Ε.Σ.) του Έργου [Βλέπε Άρθρο 29.4 της παρούσας Ε.Σ.Υ.]. (3) Η σύνταξη του Μητρώου του Έργου [Βλέπε Άρθρο 29.3 της παρούσας Ε.Σ.Υ.]. 3.5 Επιμέλεια του Αναδόχου Ο Ανάδοχος καλείται, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής, να επιδείξει ικανότητες, την απαιτούμενη μέριμνα και να καταβάλλει επιμέλεια σε υψηλότερο βαθμό: (1) από τον απαιτούμενο από τους κανόνες του Αστικού Δικαίου, για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος. (2) από αυτόν που θα αναμένεται από έναν Ανάδοχο, έμπειρο σε παρόμοιας φύσης και μεγέθους έργα. 3.6 Ευθύνες Αναδόχου Οι ευθύνες του Αναδόχου προκύπτουν από τις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, που περιλαμβάνει τόσο τις απαιτήσεις της παρούσας, όσο και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης, οι κυριότερες των οποίων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι: (1) Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, μέχρι την οριστική παραλαβή. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των οποιωνδήποτε μελετών συντάξει, σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 15

17 σύμβασης, καθώς των τυχόν γεωερευνητικών εργασιών (γεωλογικών, γεωτεχνικών ερευνών), που θα εκτελέσει εφ όσον του ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία, ή καταστούν αναγκαίες κατά την κατασκευή και συντήρηση του Έργου, περιλαμβανομένων και του εξοπλισμού και όλων των παρακολουθημάτων του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης (με τα προσαρτήματά της). (2) Η ανωτέρω ευθύνη δεν απομειώνεται, ούτε επιμερίζεται ένεκα των εγκρίσεων, που θα γίνουν από τον Κ.τ.Ε. και τα αρμόδια Όργανα αυτού και αφορούν, οποιεσδήποτε διαδικασίες, περιλαμβανόμενες στη σύμβαση, μελέτες συγκεκριμένων εργασιών, ή τις μελέτες που θα εκπονηθούν περιοριστικά, [βλέπε άρθρο 15 και (2)β της παρούσας], από τον Ανάδοχο, υλικά, συσκευές, συστήματα, κατασκευές, άλλα. (3) Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι: Η έννοια της έγκρισης του Κ.τ.Ε., που παρέχεται χωρίς παρατηρήσεις, είναι και μόνο ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως την πρόταση για την κατασκευή έργου, ή επιμέρους έργου, όπως εκπονήθηκε αρμοδίως από έχοντες τις προβλεπόμενες από το νόμο εξουσιοδοτήσεις προς τούτο και σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς και κανόνες της τέχνης και τις τεχνικής. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της παρούσης, αν η έγκριση παρέχεται με παρατηρήσεις, νοείται ότι με αυτές επισημαίνεται στον Ανάδοχο η παρέμβαση από τα ανωτέρω ισχύοντα και ως εκ τούτου υποχρεώνεται ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει και να οργανώσει τις εργασίες των εκσκαφών, έτσι, ώστε να χρησιμοποιηθούν όλα τα κατάλληλα υλικά αυτών για την κατασκευή των επιχωμάτων (οδικών και σιδηροδρομικών, επιχώματα πρόσβασης) και τις επανεπιχώσεις τμημάτων του Έργου. Επίσης τα κατάλληλα πλεονάσματα των υλικών εκσκαφής θα μεταφερθούν για φύλαξη σε χώρους εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων, για μελλοντική χρήση τους από την Υπηρεσία. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την ανεύρεση, έγκριση, εξασφάλιση και φύλαξη των χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή του Έργου ή και την ενσωμάτωση αυτών (των πλεοναζόντων) σε άλλη εργολαβία της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο Οι δαπάνες των εργασιών για τις προσωρινές συνδέσεις, τόσο των αρδευτικών δικτύων όσο και των τοπικών οδών πρόσβασης στις ιδιοκτησίες, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος με ευθύνη και μέριμνά του θα φροντίζει ώστε να μη διακόπτονται τα δίκτυα και οι οδοί αυτοί ή να δίδονται λύσεις παρακαμπτήριοι για τη συνεχή ροή και κυκλοφορία τους Η ευθύνη για τη συντήρηση του Έργου, με όλες του τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, μέχρι το πέρας του αντίστοιχου Χρόνου Εγγύησης Η ευθύνη ασφάλισης και περαιτέρω ανάληψης κινδύνων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 30 και 41 της παρούσας Ε.Σ.Υ Η ευθύνη, η οποία επίσης αναλαμβάνεται ρητά από τον Ανάδοχο, να χρηματοδοτήσει όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις του και εργασίες, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για τους υπεργολάβους του και φέρει την ευθύνη του προστήσαντος του Άρθρου 922 του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Οι ευθύνες του Αναδόχου για τους υπεργολάβους και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στο άρθρο 50 της παρούσας Ε.Σ.Υ Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη τα σχετικά συμβόλαια / συμφωνητικά: - Να τα υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψή τους. - Να περιλαμβάνουν ανέκκλητους όρους, ανάλογους προς τους αναφερόμενους στις παραγράφους (2), (3) και (4) και της παρούσας Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιήσει τα τυχόν καλυπτόμενα με δίπλωμα/ πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας (δηλ. πατενταρισμένα) υλικά, μεθόδους, διαδικασίες κλπ. κατά νόμιμο τρόπο, καταβάλλοντας και όλα τα σχετικά δικαιώματα. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 16

18 Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως ανέκκλητος όρος ότι η ενδεχόμενη παραβίαση - από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους - νομικών περιορισμών διεθνών, ή της χώρας προέλευσης, δεν γεννά οποιαδήποτε ευθύνη για τον Κ.τ.Ε. (βλέπε και παραγρ της παρούσας). 3.7 Κυριότητα των χώρων και κατασκευών Η κυριότητα (ιδιοκτησία) όλων των ακινήτων (χώρων και κατασκευών, περιλαμβανομένων και του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων κλπ.) ανήκει στον Κ.τ.Ε Ως χώροι, χρησιμοποιούμενοι από τον Ανάδοχο της Σύμβασης, νοούνται όλοι οι χώροι, που είναι δημόσιοι ή θα απαλλοτριωθούν και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Έργου. Εξαιρούνται οι χώροι, τους οποίους τυχόν θα αγοράσει ο Ανάδοχος, έστω και αν ο σκοπός της αγοράς συνδέεται με κάποια ανάγκη του Έργου και βρίσκονται εκτός της ζώνης κατασκευών, εξοπλισμού κλπ. του Έργου. 3.8 Συμβατικό αντάλλαγμα Ο Κ.τ.Ε. υπόσχεται να χορηγήσει στον Ανάδοχο το «Συμβατικό Αντάλλαγμα» έναντι του «Αντικειμένου της Παροχής», που ορίζεται στην παρ. 3.2: - Την πληρωμή της δαπάνης για την εκτέλεση των έργων, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, με βάση τις τιμές μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου επί τις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., κατά την περί «Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων» ισχύουσα νομοθεσία. - Την πληρωμή της δαπάνης για την εκτέλεση των έργων, που κατατάσσονται στην κατηγορία των «Απρόβλεπτων δαπανών», σύμφωνα με το νόημα που έχουν στην ισχύουσα νομοθεσία περί «Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων» 1, με βάση την προσφορά του Αναδόχου και περαιτέρω σύμφωνα με την παρούσα Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης Το «Αντικείμενο Παροχής» είναι το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση και τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει. 1 [παρ. 3 του άρθρου 57 Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα] Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 17

19 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 4.1 Απαιτήσεις τήρησης των προθεσμιών Στην παρούσα σύμβαση, σχετικά με τις προθεσμίες ισχύουν τα άρθρα 48 και 49 του Ν. 3669/2008, ενώ για τις επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, για υπέρβαση των προθεσμιών, θα έχει εφαρμογή το άρθρο 5 της παρούσας ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών (συνολικής και τμηματικών) με τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής τους, τόσο προς τον Ανάδοχο κατασκευής, όσο και προς τον φορέα κατασκευής 2, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας ΕΣΥ Επί πλέον, το έντονο ενδιαφέρον του Κ.τ.Ε., για την εμπρόθεσμη και εάν είναι δυνατόν, ενωρίτερη των τιθεμένων προθεσμιών, εκτέλεση των εργασιών, καθίσταται προφανές από τους όρους του διαγωνισμού (υψηλές εγγυήσεις κλπ.), σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη του Έργου. 4.2 Συνολική προθεσμία Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών του έργου, ήτοι των κατασκευών της περιόδου "Ερευνών 3 - Μελετών - Κατασκευών" (Τ1) και παράδοσης αυτού στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ορίζεται, από την Υπηρεσία, ίση με δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες, με αφετηρία την ημέρα, που θα υπογραφεί η Σύμβαση. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και θα έχουν αποδοθεί σε λειτουργία, τα οποιαδήποτε έργα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση αυτή, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη. 4.3 Τμηματικές προθεσμίες Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις: (1) Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες 4 για παράδοση τμημάτων του έργου καθώς και εργασιών, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΚτΕ. (2) Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 5 που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες προσμετρώνται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (Α.Π.) Πρώτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (1η Α.Π.) Όχι αργότερα από Δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής" 6 του Έργου (Χ.Κ) όπως προβλέπεται από το Άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ Δεύτερη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (2η Α.Π.) 7 2 άρθρο 40 του Ν. 3669/ Με τον όρο «Έρευνα» εννοούνται όλες οι έρευνες μετρήσεις κ.α. απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου. 4 με την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 48 του Ν. 3669/ με την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 48 του Ν. 3669/ κατ' εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα. 7 κατ' εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 18

20 Όχι αργότερα από Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου με την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την περιγραφή των θέσεων εργασίας, με βάση τα αναφερόμενα στα άρθρα 16 και 17 της παρούσας Ε.Σ.Υ. β. Να έχει υποβάλει Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή Εκτέλεσης της σύμβασης, συνοδευόμενη από το σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 17.2 και 17.4 της παρούσας. γ. Να έχει προβεί στην έναρξη των Εργασιών. δ. Να έχει προσκομίσει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 41 της παρούσας, για έγκριση από την Υπηρεσία Τρίτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (3η Α.Π.) Όχι αργότερα από Σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται : α. Να έχει εγκαταστήσει τα εργοταξιακά του γραφεία (και τους τυχόν αναγκαίους θαλάμους διαμονής του προσωπικού του), που προβλέπονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. (άρθρα 16 και 21 της παρούσας Ε.Σ.Υ.). Αν μέρος των εργοταξιακών γραφείων απαιτηθεί σε μεταγενέστερη φάση, θα γίνει σχετική ανάλυση. β. Να έχει παραδώσει επί του εδάφους την ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ ΑΝΑΠΑΣΣΑΛΩΣΗ των βασικών αξόνων του Έργου, εξαρτημένων από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο [στο σύστημα ΗΑΤΤ ή Ε.Γ.Σ.Α. 87 (μετά από συμφωνία με την επίβλεψη)] και θα έχει αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση εδάφους και έργων Τέταρτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (4η Α.Π.) Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει υποβάλει τελική έκθεση επαλήθευσης της τεχνικής μελέτης του έργου, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο ΕΣΥ (Οριστική μελέτη Διαβάσεων καθώς και τις συγκοινωνιακές μελέτες διοχέτευσης της οδικής κυκλοφορίας κατά τη φάση κατασκευής των δύο Κάτω Διαβάσεων). Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται από λεπτομερή οριστικό πίνακα όλων των μελετών που έχουν ήδη υποβληθεί και που εκπονούνται από τους μελετητές του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τις προθεσμίες που έχουν αναφερθεί στην παρούσα ΕΣΥ, για την χορήγηση στον Ανάδοχο των εγκεκριμένων οριστικών μελετών εκ μέρους της Υπηρεσίας, με ενημέρωση / οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή τους. Οι επί μέρους προθεσμίες που θα αναφέρονται στο οριστικοποιημένο από την Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μελετών που τυχόν θα εκπονηθούν, περιοριστικά, από τον Ανάδοχο, θεωρούνται ως ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες. β. Να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση των Εργοταξιακών Εργαστηρίων και να έχει υποβάλει αίτηση στο Κ.Ε.Δ.Ε. για τη χορήγηση Άδειας λειτουργίας αυτών 8, ή να έχει επιλέξει εργαστήριο(α), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 20 της 8 σύμφωνα με την Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ.Ε.Ε./036/ , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 289/Β/ και αφορά στη "Διαδικασία χορήγησης αδείας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, που εποπτεύονται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε." Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 19

21 παρούσας Ε.Σ.Υ., ώστε τούτα να είναι έτοιμα για λειτουργία. Αν μέρος του εξοπλισμού απαιτηθεί σε μεταγενέστερες φάσεις εργασιών, θα γίνει ανάλυση σε περισσότερες φάσεις και θα μπορούν να εκδοθούν και μεταγενέστερες Συμπληρωματικές άδειες λειτουργίας. (Βλέπε σχετικά Άρθρο 20 παρ της Ε.Σ.Υ.) Πέμπτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (5η Α.Π.) Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή της Κάτω Διάβασης Γκαζέλου Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες (Ε.Π.) Γενικά (1) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και χρονική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Περιόδου Ερευνών - Μελετών - Κατασκευών (Τ1) θα υπάρχουν Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες. Οι προθεσμίες αυτές θα περιληφθούν στο "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής" του έργου (Χ.Κ.), που θα υποβάλει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. και θα αναφέρονται κατ' ελάχιστον στις φάσεις εργασιών, που αναλύονται στις Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες. (2) Οι αναφερόμενες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες έχουν το νόημα επιθυμητών μέγιστων, ο οριστικός δε καθορισμός τους θα γίνει, κατά την έγκριση του "Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής" του έργου (Χ.Κ.), σύμφωνα με την παράγραφο α της παρούσας. Κατά τον παραπάνω οριστικό καθορισμό του Χ.Κ. δεν θα μπορούν να γίνουν διαφοροποιήσεις μεγαλύτερες από 10% σε σχέση με τις προσδιοριζόμενες απαιτήσεις των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών. Η προσδιοριζόμενη ποινική ρήτρα δεν θα μεταβληθεί από ενδεχόμενες, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλίσεις. (3) Μετά την έγκριση από την Υπηρεσία του "Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής" του έργου (Χ.Κ.) ουδεμία μεταβολή θα γίνεται Πρώτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (1η Ε.Π.) Όχι αργότερα από Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει υποβάλει Δήλωση ανάληψης καθηκόντων των Προϊσταμένων των Εργοταξιακών Γραφείων, συνοδευόμενη από τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, σύμφωνα με τις παρ και 17.5 της παρούσας. β. Να έχει υποβάλει Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του Προϊσταμένου του Ποιοτικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παραγράφους 17.2 και 17.6 της παρούσας. γ. Να έχει υποβάλει βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθεσίμων στοιχείων του έργου, συνοδευόμενη από αντίστοιχο πίνακα. δ. Για την περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας, να έχει υποβάλει αντίγραφο πιστοποιητικών των τυχόν εργοληπτικών επιχειρήσεων - μελών της Κοινοπραξίας, που διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ή δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή της πιστοποίησης. ε. Για την περίπτωση Αναδόχου μεμονωμένης Εργοληπτικής Επιχείρησης, που τυχόν διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας, αυτή θα έχει υποβάλει πιστοποιητικό τούτου ή δήλωση ότι βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας ή της πιστοποίησης. Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 20

22 στ. Να έχει υποβάλει πρόταση και σχέδια για τα σημεία τοποθέτησης και τη μορφή των πινακίδων πληροφόρησης κοινού του άρθρου 31 της παρούσας. ζ. Να έχει υποβάλει προς έγκριση Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωμετρικών ελέγχων και εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 37 της παρούσας Ε.Σ.Υ. η. Να έχει υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου συνοδευόμενο από πίνακα προσωπικού, που θα καλύπτει το χρονικό διάστημα τουλάχιστον των τριών (3) πρώτων ημερολογιακών μηνών. θ. Να έχει υποβάλει βιογραφικά σημειώματα για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας Ε.Σ.Υ., εκτός από τα πρόσωπα για τα οποία θα έχουν ήδη υποβληθεί βιογραφικά σημειώματα κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Για την περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, θα δηλώνεται και η εταιρεία προέλευσης του προτεινόμενου στελέχους. ι. Να έχει υποβάλει προτάσεις και φάκελο με τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση αδειών για τους χώρους εγκατάστασης του(ων) εργοταξίου(ων) του και τοποθέτησης λοιπών πινακίδων του έργου, καθώς και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης / απόθεσης υλικών. Θα έχει επισημάνει επί χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, που θα εκπονήσει ο ίδιος, τις εργοταξιακές του εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένης της θέσης κατασκευής των προκατασκευασμένων στοιχείων (π.χ. καλύμματα καναλιών καλωδίων κλπ.). κ. Να έχει εκπονήσει και υποβάλει το προς εφαρμογή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 της παρούσας. λ. Να έχει υποβάλει προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και ευκολίες που προβλέπονται στο Άρθρο 18 της Ε.Σ.Υ. Στο ίδιο διάστημα θα έχει οριστικοποιηθεί από την Υπηρεσία η Ομάδα Επίβλεψης του Έργου και η κατανομή αρμοδιοτήτων, καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτμησης και κωδικοποίησης του Έργου, σε περιοχές ή /και επίπεδα ελέγχου για το Χρονικό Προγραμματισμό και των έλεγχο της Προόδου του Έργου Δεύτερη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (2η Ε.Π.) Όχι αργότερα από Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει υποβάλει Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης ερευνών εντοπισμού και μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται από πίνακα όλων των εμπλεκομένων με την κατασκευή του έργου Ο.Κ.Ω., ή άλλων οργανισμών, τα σημεία του έργου στα οποία συναντώνται τα έργα των οργανισμών αυτών, τα απαιτούμενα μέτρα ή ενέργειες, τα αρμόδια πρόσωπα ή Υπηρεσίες (με διεύθυνση και τηλέφωνο), καθώς και η τυχόν ανάγκη διενέργειας ερευνητικών τομών. Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και για τις λοιπές εργασίες παραλλαγών δικτύων Ο.Κ.Ω./Δ.Ε.Κ.Ο., ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ θεωρείται ο Ανάδοχος, ο οποίος στα καθήκοντα συντονισμού των εργασιών αυτών θα περιλάβει και την οποιαδήποτε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών του απαιτηθεί, προκειμένου να γίνει δυνατή η εκτέλεση των ως άνω εργασιών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ειδικευμένων συνεργείων και με την επισήμανση ότι για τυχόν ανωμαλίες στην εφαρμογή του προγραμματισμού, υπεύθυνος οικονομικά και χρονικά θα είναι ο Ανάδοχος, επειδή ο εν λόγω προγραμματισμός, με τις τυχόν απρόβλεπτες ή Ε.Σ.Υ. Α.Δ. 705 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 Σελίδα 21

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚA 1.1 Αντικείμενο Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

: « » & : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068

: «  » &  : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B03

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ- ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ (Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 5745826, 5762434, FAX. 5759547 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :«Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι-Καλέντζι» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ. : 28310 40002 fax : 28313 41313 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΓΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ» 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 3/2015 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 1. ΓΕΝΙΚA 1.1 Αντικείμενο (1) Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ/ΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες

Διαβάστε περισσότερα