ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 498 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής. 2 Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 22/2017 (1) Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (συνεδρίαση της 20 Ιανουαρίου 2017) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179, εφεξής νόμος), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 87 παρ. 1 έως και Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α 94) και ιδίως το άρθρο 6 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α 129). 4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211/ ). 5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α 313), όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), όπως ισχύει. 8. Την αριθμ. Δ1/18887 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τη «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ Β 1521/ ). 9. Την αριθμ. ΡΑΕ / επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «κατευθυντήριες οδηγίες για το λογιστικό διαχωρισμό των εταιρειών φυσικού αερίου». 10. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο ΕΠΑ Αττικής Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ οι λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους Την αριθμ. ΡΑΕ / επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και υποβολή έκθεσης Υπολογισμού του WACC». 12. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο ΕΠΑ Αττικής Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ η έκθεση του ορκωτή ελεγκτή-λογιστή και η μελέτη για το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). 13. Την αριθμ. 332/2016 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι κανόνες λογιστικού διαχωρισμού των εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε, ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής ΑΕ, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (ΦΕΚ Β 3763/ ). 14. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την αριθμ. 328/ απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 3067/ ). 15. Την απόφαση αριθμ. ΡΑΕ 345/2016 «Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής» (ΦΕΚ Β 3490/ ). 16. Το αριθμ / έγγραφο ΕΠΑ Αττικής (ΡΑΕ I / ) (εμπιστευτικό). 17. Το αριθμ / έγγραφο ΕΠΑ Αττικής (ΡΑΕ I / ) (εμπιστευτικό). 18. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο ΡΑΕ προς την ΕΠΑ Αττικής (εμπιστευτικό).

2 4432 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 498/ Το αριθμ / έγγραφο ΕΠΑ Αττικής (ΡΑΕ I / ) (εμπιστευτικό). 20. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο ΕΠΑ Αττικής (εμπιστευτικό). 21. Την προκαταρτική (εμπιστευτικού χαρακτήρα) αριθμ. αποφ. ΡΑΕ 590/2016 «Έγκριση Τιμολογίου Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής». 22. Το αριθμ / έγγραφο ΕΠΑ Αττικής με τίτλο «Τιμολόγιο Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής» (ΡΑΕ I / ) (εμπιστευτικό). 23. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο ΕΠΑ Αττικής (εμπιστευτικό). 24. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρθρ. 32 ν. 4001/2011). 25. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Α. Νομικό Πλαίσιο 1) Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/ ), ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ μέχρι την 31η Οκτωβρίου Τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας: (α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μη Επιλεγόντων Πελατών και των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης, (β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγματικού κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας και αντανακλούν το πραγματικό κόστος Προμήθειας, επιπλέον των τυχόν ρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους Πελάτες για τη χρήση των Δικτύων και των διασυνδεδεμένων συστημάτων φυσικού αερίου, το κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης των Πελατών και το εύλογο κέρδος των ΕΠΑ, (γ) δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη Επιλεγόντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης, (δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ των διάφορων κατηγοριών Επιλεγόντων και μη Επιλεγόντων Πελατών, ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α, εμφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την παροχή των υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς. 3. Για τη θέσπιση των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη: (α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, (β) ο προϋπολογισμός του κόστους για το τρέχον έτος, (γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ. 2) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(γ) του άρθρου 25 του ν. 3428/2005, ως ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4001/2011, «Επιλέγοντες Πελάτες, εκτός από τους αναφερόμενους στο άρθρο 24 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α ), είναι και οι ακόλουθοι:... (γ) Από την , οι Ε.ΠΑ. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 για την προμήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σύμβαση, καθεμιάς Ε.Π.Α. με τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., και έως τη λήξη κάθε σύμβασης. Από τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε ποσότητα φυσικού αερίου». 3) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 1(γ) του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4336/2015 και το ν. 4337/2015, και ισχύει, ως προς τους Επιλέγοντες Πελάτες και ειδικότερα για τις εταιρείες ΕΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: «1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:... (γ) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν εν δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 και ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 3428/2005, πριν από το νομικό διαχωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 8(f, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες: (αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3528/2005, σύμβαση καθεμίας ΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου, (ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται για την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου». 4) Επειδή, στο άρθρο 80Α του ν. 4001/2011 ορίζεται ότι: «3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από τις λοιπές δραστηριότητες τους, με την εισφορά κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου Διανομής είτε του κλάδου Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση εισφοράς του κλάδου Προμήθειας η επωνυμία των υφιστάμενων ΕΠΑ μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και οι υφιστάμενες ΕΠΑ θα μετονομασθούν σε Εταιρείες Διανομής Αερίου. Οι υφιστάμενες ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας μπορεί να εισφέρουν από κοινού τον κλάδο Διανομής ή Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης μίας κοινής ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν οι ως άνω δύο εισφέρουσες εταιρείες κατ αναλογία της εισφοράς τους.

3 Τεύχος Β 498/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 [...]6. Οι ΕΔΑ ή οι νέες ΕΠΑ της παρ. 3 υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της κατά περίπτωση εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απολαμβάνουν τα φορολογικά προνόμια και ατέλειες που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή...». Β. Σκεπτικό έγκρισης τιμολογίων προμήθειας 5) Επειδή η ΡΑΕ με την αριθμ 590/ απόφαση της με τίτλο «Έγκριση Τιμολογίου Προμήθειας σε μη Επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής» αποφάσισε την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων που διαμορφώνουν το περιθώριο προμήθειας για την προμήθεια σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες από την ΕΠΑ Αττικής για το έτος 2017: Λειτουργικά Κόστη [...διαγράφεται σκοπίμως...] ευρώ ανά MWh Καθαρό Μέσο Περιθώριο Κέρδους [...διαγράφεται σκοπίμως...] ευρώ ανά MWh 6) Επειδή πλέον των ανωτέρω, κρίνεται εύλογο να ληφθούν υπόψη στοιχεία κόστους που αφορούν σε φορολογία εισοδήματος, κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές δαπάνες και χρηματοοικονομικές δαπάνες, ήτοι σε ανελαστικά στοιχεία κόστους για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης προμήθειας φυσικού αερίου στο σύνολο των μη επιλεγόντων Πελατών στην περιοχή της Αττικής. 7) Επειδή η ΕΠΑ Αττικής, υπό την ιδιότητα της ως προμηθευτής των μη επιλεγόντων Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής της Αττικής κατά το έτος 2017, με το σχετικό αριθμ. 22 έγγραφο, υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ τιμολόγια προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες. 8) Επειδή η ΕΠΑ Αττικής έχει ταξινομήσει τους καταναλωτές σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με την ετήσια κατανάλωση τους, ήτοι σε πελάτες b2c (με ετήσια κατανάλωση μικρότερη από MWh/έτος) και σε πελάτες b2b (με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από MWh/ έτος). Εντός των ως άνω κατηγοριών διακρίνονται πέντε τιμολόγια, ως ακολούθως: Α. Τομέας b2c (Κατανάλωση μικρότερη από MWh ανά έτος) Οικιακό «Ο» Επαγγελματικό «Ε» Μικρό Βιομηχανικό «Β» Β. Τομέας b2b (Κατανάλωση μεγαλύτερη από MWh ανά έτος) Μεγάλο Εμπορικό «ΜΕ» Μεγάλο Βιομηχανικό «MB» 9) Επειδή η ΡΑΕ αναγνωρίζει ως ενδεδειγμένη μεθοδολογία για τη διαμόρφωση των τιμολογίων προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες για το έτος 2017 μια μεθοδολογία «cost - plus», που να βασίζεται στην ανάκτηση του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, με τις οποίες επιβαρύνεται η εταιρεία ως Προμηθευτής μη επιλεγόντων Πελατών, καθώς και ένα εύλογο μικτό περιθώριο προμήθειας, ανά συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία, πλέον ΕΦΚ, λοιπών τελών και ΦΠΑ, ως ακολούθως: Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος Προμήθειας Φυσικού Αερίου + Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής + Μικτό Περιθώριο Προμήθειας + ΕΦΚ + Λοιπά τέλη + ΦΠΑ Τα λοιπά τέλη περιλαμβάνουν το ΔΕΤΕ, το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού και το τέλος υπέρ ΡΑΕ. 10) Επειδή, ειδικότερα, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη, ως αντανακλούσα αληθώς το πραγματικό κόστος Προμήθειας φυσικού αερίου που αφορά συγκεκριμένα σε μη επιλέγοντες Πελάτες, τη λήψη υπόψη στον καθορισμό των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων Προμήθειας του πραγματικού κόστους Προμήθειας της ΕΠΑ Αττικής για την προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες Πελάτες από όλες τις πηγές προμήθειας αερίου που η ίδια χρησιμοποιεί. Σημειώνεται συναφώς ότι το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου μεταβάλλεται ανά μήνα λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη διακύμανση των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου. Περαιτέρω, η ΡΑΕ αναγνωρίζει την ύπαρξη επιπλέον επιβάρυνσης στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου μη επιλεγόντων Πελατών για το έτος 2017, προερχόμενη εκ της αυξημένης τιμολόγησης της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ εξαιτίας της διαιτητικής απόφασης μεταξύ της τελευταίας και της Botas, και δη σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί της αξίας του εν λόγω τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την ΕΠΑ Αττικής για το έτος 2015 και σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...} επί της αξίας του έτερου τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την ΕΠΑ Αττικής για το έτος ) Επειδή σε ότι αφορά τις χρεώσεις μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΠΑ Αττικής, η χρέωση μεταφοράς και η χρέωση διανομής θα εμφανίζονται διακριτά στον καταναλωτή μέσω του λογαριασμού του καθότι από την 2α Ιανουαρίου 2017 έχει επέλθει και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής. Ως εκ τούτου η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την πρόταση αυτή και άρα αναγκαία τη διακριτή καταγραφή των χρεώσεων διανομής και μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 12) Επειδή, περαιτέρω για το μικτό περιθώριο προμήθειας, η ΡΑΕ κατά την εξέταση των παραμέτρων που προτείνει η ΕΠΑ Αττικής (ως εταιρεία προμήθειας πλέον το έτος 2017) έλαβε υπόψη της στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσης της ενοποιημένης εταιρείας διανομής και προμήθειας για το έτος Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, μετά την εφαρμογή των κανόνων του λογιστικού διαχωρισμού που εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ με την αριθμ. 332/2016 απόφαση στις οικονομικές καταστάσεις της ενοποιημένης ΕΠΑ Αττικής για το έτος 2015, και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη απόδοση για τη Βασική Δραστηριότητα της Διανομής, ήτοι WACC 9,23%, προκύπτει ότι για την Δραστηριότητα της Προμήθειας αντιστοιχούσε ζημιά για το έτος 2015.

4 4434 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 498/ ) Επειδή η ΡΑΕ θεωρεί ότι η εταιρεία που προμηθεύει το σύνολο των μη επιλεγόντων Πελατών στην περιοχή της Αττικής είναι εύλογο να έχει θετικά αποτελέσματα χρήσης. Εντούτοις, η ΕΠΑ Αττικής κατέχει δεσπόζουσα θέση στη λιανική αγορά της περιοχής της με αποκλειστική πρόσβαση σε μη επιλέγοντες οικιακούς Πελάτες, οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα μέσα στο έτος 2017 να επιλέξουν Προμηθευτή. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι τα σενάρια μικτού περιθωρίου κέρδους που εισηγήθηκε η ΕΠΑ Αττικής για το έτος 2017 οδηγούν σε υπέρμετρες αυξήσεις του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας σε σχέση με αυτό του έτους 2016, και αντίστοιχα ceteris paribus σε αυξήσεις στην τελική τιμή του φυσικού αερίου που θα πληρώσουν οι μη επιλέγοντες Πελάτες στην περιοχή της Αττικής και ιδίως οι οικιακοί μη επιλέγοντες πελάτες,. 14) Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της εγχώριας αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου και την προστασία των καταναλωτών, εφαρμόζει, ως προς τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες, τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται με ισόρροπο τρόπο η προστασία των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια των τιμολογίων, έτσι ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφασίζει: 1. Την έγκριση της μεθοδολογίας διαμόρφωσης Τιμολογίων Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες από 1η Ιανουαρίου 2017 ως ακολούθως: Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος Προμήθειας Φυσικού Αερίου + Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής + Μικτό Περιθώριο Προμήθειας + ΕΦΚ + Λοιπά τέλη + ΦΠΑ 2. Τη διακριτή καταγραφή στα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη Επιλέγοντες Πελάτες των χρεώσεων διανομής και μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 2 περ. (ε) ν. 4001/ Την έγκριση μέσου μικτού περιθωρίου κέρδους για την ΕΠΑ Αττικής από την προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες Πελάτες που ανέρχεται σε [...διαγράφεται σκοπίμως...] /MWh. 4. Την έγκριση μικτού περιθωρίου κέρδους ανά τιμολογιακή κατηγορία μη επιλεγόντων Πελατών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Κατηγορία τιμολογίου /MWh Οικιακό Επαγγελματικό/Βιομηχανικό (<1,1 GWh/y) Μεγάλο Εμπορικό (>1,1 GWh/y) Μεγάλο Βιομηχανικό (>1,1 GWh/y) - 1η κλίμακα Μεγάλο Βιομηχανικό (>1,1 GWh/y) - 2η κλίμακα [...διαγράφεται σκοπίμως...] 5. Να αναγνωρίσει την ύπαρξη επιπλέον επιβάρυνσης στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου μη επιλεγόντων Πελατών για το έτος 2017, προερχόμενη εκ της αυξημένης τιμολόγησης της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ εξαιτίας της διαιτητικής απόφασης μεταξύ της τελευταίας και της Botas, και δη σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί της αξίας του εν λόγω τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την ΕΠΑ Αττικής για το έτος 2015 και σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί της αξίας του έτερου τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την ΕΠΑ Αττικής για το έτος Την ανάρτηση του καταλόγου τιμολογίων προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες που ισχύουν κάθε μήνα του Έτους 2017 στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής. 7. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά το μέρος αυτής που δεν περιέχει εμπορικά απόρρητα. Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4001/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ Ι Αριθμ. απόφ. 23/2017 (2) Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (συνεδρίαση της 20 Ιανουαρίου 2017) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179, εφεξής νόμος), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 87 παρ. 1 έως και Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α 94) και ιδίως το άρθρο 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α 129). 4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (EEL 211/ ). 5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α 313), όπως ισχύει.

5 Τεύχος Β 498/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), όπως ισχύει. 8. Την αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11819/2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τη Χορήγηση άδειας διανομής στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β 1086/ ). 9. Την αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11818/2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τη χορήγηση άδεια διανομής στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλίας (ΦΕΚ Β 1087/ ). 10. Την αριθμ. ΡΑΕ / επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «κατευθυντήριες οδηγίες για το λογιστικό διαχωρισμό των εταιρειών φυσικού αερίου». 11. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ οι λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους Την αριθμ. ΡΑΕ / επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και υποβολή έκθεσης Υπολογισμού του WACC». 13. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Θεσσαλίας Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ οι διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015, συνοδευόμενες από την έκθεση του ορκωτή ελεγκτή-λογιστή και τη μελέτη για το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). 14. Την αριθμ. 332/2016 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι κανόνες λογιστικού διαχωρισμού των εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε, ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (ΦΕΚ Β 3763/ ). 15. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την αριθμ. 328/ απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 3067/ ). 16. Τις αποφάσεις αριθμ. ΡΑΕ 346/2016 και ΡΑΕ 347/ 2016 σχετικά με την Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αντίστοιχα (ΦΕΚ Β 3490/ και ΦΕΚ Β 3537/ αντίστοιχα). 17. Το αριθμ / έγγραφο των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε (ΡΑΕ / ) (εμπιστευτικό). 18. Το αριθμ /2016/ έγγραφο των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (ΡΑΕ / ) (εμπιστευτικό). 19. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (εμπιστευτικό). 20. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (εμπιστευτικό). 21. Την προκαταρτική (εμπιστευτικού χαρακτήρα) αριθμ. αποφ. ΡΑΕ 591/2016 «Έγκριση Τιμολογίου Προμήθειας σε μη Επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας». 22. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας με τίτλο «Νέα Υποβολή Δήλωση Τιμολογίων 2017» (εμπιστευτικό). 23. Το αριθμ. ΡΑΕ / έγγραφο ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (εμπιστευτικό). 24. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρθρ. 32 ν. 4001/2011). 25. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Α. Νομικό πλαίσιο 1) Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/ ), ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ μέχρι την 31η Οκτωβρίου Τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας: (α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μη Επιλεγόντων Πελατών και των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης, (β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγματικού κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας και αντανακλούν το πραγματικό κόστος Προμήθειας, επιπλέον των τυχόν ρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους Πελάτες για τη χρήση των Δικτύων και των διασυνδεδεμένων συστημάτων φυσικού αερίου, το κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης των Πελατών και το εύλογο κέρδος των ΕΠΑ, (γ) δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη Επιλεγόντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης, (δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ των διάφορων κατηγοριών Επιλεγόντων και μη Επιλεγόντων Πελατών, ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α, εμφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την παροχή των υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς. 3. Για τη θέσπιση των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη: (α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, (β) ο προϋπολογισμός του κόστους για το τρέχον έτος, (γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ. 2) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(γ) του άρθρου 25 του ν. 3428/2005, ως ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4001/2011, «Επιλέγοντες Πελά-

6 4436 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 498/ τες, εκτός από τους αναφερόμενους στο άρθρο 24 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α ), είναι και οι ακόλουθοι:... (γ) Από την , οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 για την προμήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σύμβαση, καθεμιάς Ε.Π.Α. με τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., και έως τη λήξη κάθε σύμβασης. Από τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε ποσότητα φυσικού αερίου». 3) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 1(γ) του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4336/2015 και το ν. 4337/2015, και ισχύει, ως προς τους Επιλέγοντες Πελάτες και ειδικότερα για τις εταιρείες ΕΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: «1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:... (γ) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν εν δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 και ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 3428/2005, πριν από το νομικό διαχωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες: (αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3528/2005, σύμβαση καθεμίας ΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου, (ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται για την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου». 4) Επειδή, στο άρθρο 80Α του ν. 4001/2011 ορίζεται ότι: «3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από τις λοιπές δραστηριότητες τους, με την εισφορά κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου Διανομής είτε του κλάδου Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση εισφοράς του κλάδου Προμήθειας η επωνυμία των υφιστάμενων ΕΠΑ μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και οι υφιστάμενες ΕΠΑ θα μετονομασθούν σε Εταιρείες Διανομής Αερίου. Οι υφιστάμενες ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας μπορεί να εισφέρουν από κοινού τον κλάδο Διανομής ή Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης μίας κοινής ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν οι ως άνω δύο εισφέρουσες εταιρείες κατ αναλογία της εισφοράς τους. [,..]6. Οι ΕΔΑ ή οι νέες ΕΠΑ της παρ. 3 υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της κατά περίπτωση εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απολαμβάνουν τα φορολογικά προνόμια και ατέλειες που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή...». Β. Σκεπτικό έγκρισης τιμολογίων προμήθειας 5) Επειδή η ΡΑΕ με την αριθμ 591/ απόφαση της με τίτλο «Έγκριση Τιμολογίου Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας» αποφάσισε την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων που διαμορφώνουν το περιθώριο προμήθειας για την προμήθεια σε μη επιλέγοντες Πελάτες από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας για το έτος 2017: Λειτουργικά Κόστη [...διαγράφεται σκοπίμως...] ευρώ ανά MWh Καθαρό Μέσο Περιθώριο Κέρδους [...διαγράφεται σκοπίμως...] ευρώ ανά MWh 6) Επειδή πλέον των ανωτέρω κρίνεται εύλογο να ληφθούν υπόψη στοιχεία κόστους που αφορούν σε φορολογία εισοδήματος, κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές δαπάνες και χρηματοοικονομικές δαπάνες, ήτοι σε ανελαστικά στοιχεία κόστους για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης προμήθειας φυσικού αερίου στο σύνολο των μη επιλεγόντων πελατών στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. 7) Επειδή η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, υπό την ιδιότητα της ως προμηθευτής των μη επιλεγόντων Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας κατά το έτος 2017, με το σχετικά αριθμ. 22 έγγραφο, υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ τιμολόγια προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες. 8) Επειδή η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας έχει ταξινομήσει τους καταναλωτές σε πέντε κατηγορίες σύμφωνα με τη χρήση και την ετήσια κατανάλωση τους και αντίστοιχα έχει προτείνει τις ακόλουθες τιμολογιακές κατηγορίες: Κατηγορία Τ1 (χρήση κουζίνας και ζεστό νερό) έως 7,18 MWh/ έτος Κατηγορία Τ2 (αυτόνομη θέρμανση, κουζίνα και ζεστό νερό, και μικρή εμπορική χρήση) από 7,18 έως 33,145 MWh/έτος Κατηγορία Τ3, Τ3Β (κεντρική θέρμανση, ζεστό νερό, τεχνολογική δραστηριότητα) από 33,145 MWh έως 2,2 GWh/έτος Κατηγορία T3C (συμπαραγωγή από 2,2 GWh/έτος) Κατηγορία T3D (κλιματισμός/ψύξη) 9) Επειδή η ΡΑΕ αναγνωρίζει ως ενδεδειγμένη μεθοδολογία για τη διαμόρφωση των τιμολογίων προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες για το έτος 2017 μια μεθοδολογία «cost - plus», που να βασίζεται στην ανάκτηση του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, με τις οποίες επιβαρύνεται η εταιρεία ως Προμηθευτής μη επιλεγόντων Πελατών, καθώς και ένα εύλογο μικτό περιθώριο προμήθειας, ανά συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία, πλέον ΕΦΚ, λοιπών τελών και ΦΠΑ, ως ακολούθως: Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος Προμήθειας Φυσικού Αερίου + Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής + Μικτό Περιθώριο Προμήθειας + ΕΦΚ + Λοιπά τέλη + ΦΠΑ

7 Τεύχος Β 498/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4437 Τα λοιπά τέλη περιλαμβάνουν το ΔΕΤΕ, το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού και το τέλος υπέρ ΡΑΕ. 10) Επειδή, ειδικότερα, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη, ως αντανακλούσα αληθώς το πραγματικό κόστος Προμήθειας φυσικού αερίου που αφορά συγκεκριμένα σε μη επιλέγοντες Πελάτες, τη λήψη υπόψη στον καθορισμό των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων Προμήθειας του πραγματικού κόστους Προμήθειας της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες Πελάτες από όλες τις πηγές προμήθειας αερίου που η ίδια χρησιμοποιεί. Σημειώνεται συναφώς ότι το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου μεταβάλλεται ανά μήνα λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη διακύμανση των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου. Περαιτέρω, η ΡΑΕ αναγνωρίζει την ύπαρξη επιπλέον επιβάρυνσης στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου μη επιλεγόντων Πελατών για το έτος 2017, προερχόμενη εκ της αυξημένης τιμολόγησης της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας από τη ΔΕΠΑ εξαιτίας της διαιτητικής απόφασης μεταξύ της τελευταίας και της Botas, και δη σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί της αξίας του εν λόγω τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας για το έτος 2015 και σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί της αξίας του έτερου τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την εταιρεία για το έτος ) Επειδή σε ότι αφορά τις χρεώσεις μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, η χρέωση μεταφοράς και η χρέωση διανομής θα εμφανίζονται διακριτά στον καταναλωτή μέσω του λογαριασμού του καθότι από την 30η Δεκεμβρίου 2016 έχει επέλθει και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής. Ως εκ τούτου η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την πρόταση αυτή και άρα αναγκαία τη διακριτή καταγραφή των χρεώσεων διανομής και μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 12) Επειδή, περαιτέρω για το μικτό περιθώριο προμήθειας, η ΡΑΕ κατά την εξέταση των παραμέτρων που προτείνει η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ως εταιρεία προμήθειας πλέον το έτος 2017) έλαβε υπόψη της στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσης των ενοποιημένων εταιρειών διανομής και προμήθειας (ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας για το έτος Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, μετά την εφαρμογή των κανόνων του λογιστικού διαχωρισμού που εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ με την αριθμ. 332/2016 απόφαση στις οικονομικές καταστάσεις των ενοποιημένων εταιρειών ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για το έτος 2015, και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη απόδοση για τη Βασική Δραστηριότητα της Διανομής, ήτοι WACC 9,23%, προκύπτει ότι για την Δραστηριότητα της Προμήθειας αντιστοιχούσε κέρδος για το έτος 2015 και στις δύο περιοχές. 13) Επειδή η ΡΑΕ θεωρεί ότι η εταιρεία που προμηθεύει το σύνολο των μη επιλεγόντων Πελατών στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας είναι εύλογο να έχει θετικά αποτελέσματα χρήσης. Εντούτοις, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας κατέχει δεσπόζουσα θέση στη λιανική αγορά των περιοχών της με αποκλειστική πρόσβαση σε μη επιλέγοντες οικιακούς Πελάτες, οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα μέσα στο έτος 2017 να επιλέξουν Προμηθευτή. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι το μικτό περιθώριο κέρδους που εισηγήθηκε η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας δύναται να οδηγήσει σε υπέρμετρες αυξήσεις του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας σε σχέση με αυτό της ενοποιημένης εταιρείας για το έτος 2016, και αντίστοιχα ceteris paribus σε αυξήσεις στην τιμή φυσικού αερίου που θα πληρώσουν οι μη επιλέγοντες πελάτες στις περιοχές αυτές και ιδίως οι οικιακοί μη επιλέγοντες πελάτες. 14) Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της εγχώριας αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου και την προστασία των καταναλωτών, εφαρμόζει, ως προς τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες, τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται με ισόρροπο τρόπο η προστασία των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια των τιμολογίων, έτσι ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφασίζει: 1. Την έγκριση της μεθοδολογίας διαμόρφωσης Τιμολογίων Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες από 1η Ιανουαρίου 2017 ως ακολούθως: Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος Προμήθειας Φυσικού Αερίου + Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής + Μικτό Περιθώριο Προμήθειας + ΕΦΚ + Λοιπά τέλη + ΦΠΑ 2. Τη διακριτή καταγραφή στα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες των χρεώσεων διανομής και μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 2 περ. (ε) ν. 4001/ Την έγκριση μέσου μικτού περιθωρίου κέρδους για την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από την προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες Πελάτες που ανέρχεται σε [... διαγράφεται σκοπίμως... ] /MWh. 4. Την έγκριση μικτού περιθωρίου κέρδους, ανά τιμολογιακή κατηγορία, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Κατηγορία τιμολογίου Τ1 Τ2 Τ3 T3C T3D Μικτό περιθώριο κέρδους /MWh Πάγιο Περιθώριο Κέρδους ( /ημέρα/ πελάτη) Κυμαινόμενο Περιθώριο Κέρδους ( /MWh) [... διαγράφεται σκοπίμως...] 5. Να αναγνωρίσει την ύπαρξη επιπλέον επιβάρυνσης στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου μη επιλεγόντων Πελατών για το έτος 2017, προερχόμενη εκ της αυξημένης τιμολόγησης της εταιρείας από τη ΔΕΠΑ εξαιτίας της διαιτητικής απόφασης μεταξύ της τελευταίας και της Botas, και δη σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί της αξίας του εν λόγω τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την εταιρεία για το έτος 2015 και σε ποσοστό [...διαγράφε-

8 4438 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 498/ ται σκοπίμως...] επί της αξίας του έτερου τιμολογίου της ΔΕΠΑ ΑΕ. προς την εταιρεία για το έτος Την ανάρτηση του καταλόγου τιμολογίων προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες που ισχύουν κάθε μήνα του Έτους 2017 στην ιστοσελίδα των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. 7. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά το μέρος αυτής που δεν περιέχει εμπορικά απόρρητα. Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4001/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36019 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3537 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33595 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3235 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 για τη µεταβίβαση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Γ/Φ28/2661/141Π/08.07.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α 179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α 179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α 179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 4001/2011 Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Οι περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270138944 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η. Άρθρο 80Α Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η. Άρθρο 80Α Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 523 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ- ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 08.08.03 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κ. Umberto Reni Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου.

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Γενικές αρχές - Αρμοδιότητες Ρ.Α.Ε. Άρθρο 4 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37311 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3698 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 158/2016 Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση συνεργασίας. Προς: Μέλη Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Συνδέσμου

Πρόταση συνεργασίας. Προς: Μέλη Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Συνδέσμου Πρόταση συνεργασίας Προς: Μέλη Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Συνδέσμου Ημερομηνία: 14/4/2016 Η εταιρεία Η εταιρεία GREEN συστάθηκε το 2009, αποτελώντας μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2764/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2764/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2764/2009 Απάντηση στο υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-94885/07.08.2009 έγγραφο του ΥΠΑΝ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010 Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 10.02.2004 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Υπόψη: Γενικού ιευθυντή, κ. Umberto Reni

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 396/2008. «Καταγγελία της εταιρίας ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά της Εταιρίας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 396/2008. «Καταγγελία της εταιρίας ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά της Εταιρίας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε.» Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 396/2008 «Καταγγελία της εταιρίας ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Η Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας ως Δημόσια Υπηρεσία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35783 1 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3513 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ 2 0 1 6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της Α.Ε. και Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή [Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)]: Ζητήθηκε διευκρίνιση ως προς το σημείο 2β της μεθοδολογίας, ήτοι το μοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1253/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της ΕΗ Α.Ε. και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 36/2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 36/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 36/2011 Μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε., ανά

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 375/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 375/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 375/2015 Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων ηµοπρασίας των Προθεσµιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει, (β) Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα