ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΩΡΓΙΟΤ Π.ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: Κ. ΓΑΡΜΠΑ ΠΑΣΡΑ ΜΑΡΣΙΟ 2010

2 2

3 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πηζηνπνηείηαη όηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα: Ανάπηςξη νέος Δλληνικού πληκηπολογίος Σνπ θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ Αποζηολόποςλος Γεώπγιος (Α.Μ.4995) παξνπζηάζηεθε δεκόζηα θαη εμεηάζηεθε ζην Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ζηηο 3/5/2010 Ο Δπηβιέπσλ Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Κ. γάπμπαρ Ν. Φακωηάκηρ Δπ.Καθηγηηήρ Καθηγηηήρ 3

4 4

5 ΣΙΣΛΟ: Αλάπηπμε λένπ Διιεληθνύ πιεθηξνινγίνπ ΤΓΓΡΑΦΔΑ: ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΜ 4995 Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ν ζρεδηαζκόο κηαο βέιηηζηεο δηάηαμεο ηνπ Διιεληθνύ πιεθηξνινγίνπ. Μεηά από αλάιπζε ησλ ππαξρόλησλ πιεθηξνινγίσλ θαη ησλ αξρώλ δηάηαμήο ηνπο, ζέηνπκε ηηο αξρέο ηνπ θελνύ, θαη ησλ βαξώλ ησλ ζέζεσλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Μεηά αλαιύεηαη ε ζπρλόηεηα ησλ γξακκάησλ ζηα ειιεληθά θείκελα θαη νη θηλήζεηο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα δάρηπια θαη ην πόζν δύζθνιν είλαη λα γίλνπλ. Έηζη, δεκηνπξγνύκε έλα πιεθηξνιόγην κε ηα «βάξε» ησλ γξακκάησλ θαη πάλσ ζε απηό ηνπνζεηνύκε ηα γξάκκαηα αλάινγα κε η ε ζπρλόηεηα ηνπο. Σν απνηέιεζκα αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θαηλνύξγηνπ πιεθηξνινγίνπ. Φαίλεηαη λα είλαη 33% θαιύηεξν από ην ήδε ππάξρνλ. Subject of this thesis is the design of new functional layout of the Greek keyboard. After analyzing the current keyboards and their designing principles, new ones are founded: the principle of space and the principle of difficulty of keystrokes. Next step is to analyze the frequency of greek letters and the movements the human finger can do and how difficult they are. We then create a keyboard based in this difficulty and the frequency of the letters. The result is rated by its functionality and it seems to be 33% better than the existing layout. 5

6 6

7 Πεπιεσόμενα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΧΝ ΠΑΓΚΟΜΗΧ Μνξθή θαη ιεηηνπξγία πιεθηξνινγίνπ Μνξθέο θαη δηαηάμεηο πιεθηξνινγίσλ Τπάξρνλ ειιεληθό πιεθηξνιόγην Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΓΔΝΗΚΔ ΓΝΧΔΗ Δηζαγσγή Πιεθηξνιόγην QWERTY Ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην QWERTY θαη αξρέο δεκηνπξγίαο ηνπ Γηαθνξέο από ηε ζύγρξνλε δηάηαμε Πιεθηξνιόγην Dvorak Ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη αξρέο δηάηαμεο ηνπ πιεθηξνιόγηνπ ηνπ Dvorak Αξρηθή θαη ηειηθή δηάηαμε ηνπ πιεθηξνιόγηνπ Dvorak Άιιεο ινγηθέο δηαηάμεσλ Γηάηαμε Colemak Γηάηαμε Neo Μειέηεο ζύγθξηζεο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα Σπθιό ζύζηεκα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : ΥΔΓΗΑΜΟ

8 3.1 Δηζαγσγή Αξρέο δηάηαμεο ηνπ Ν.Δ.Π πρλόηεηα εκθάληζεο ειιεληθώλ γξακκάησλ Κηλεζηνινγηθή αλάιπζε γηα ηελ επθνιία «παηήκαηνο» θάζε πιήθηξνπ Θεσξία βαξώλ Αλάπηπμε ηνπ Ν.Δ.Π Σειηθή εηθόλα ηνπ Ν.Δ.Π Τινπνίεζε ηνπ Ν.Δ.Π. κε ην Microsoft Keyboard Layout Creator ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Δηζαγσγή Σξόπνο αμηνιόγεζεο πκπεξάζκαηα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΔΗ πκπεξάζκαηα Μειινληηθέο βειηηώζεηο Δπραξηζηίεο ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΙΑΣΑΞΗ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ αλ δηάηαμε πιεθηξνινγίνπ νξίδεηαη θάζε κεραληθή, ιεηηνπξγηθή, ή νπηηθή απεηθόληζε ζην ρώξν ησλ πιήθηξσλ, ησλ εηθνληδίσλ πάλσ ηνπο θαη ησλ επεμεγήζεσλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ πιήθηξσλ ελόο ππνινγηζηή, κηαο γξαθνκεραλήο ή θάζε ηύπνπ ηππνγξαθηθνύ πιεθηξνινγίνπ.[1] Μεραληθή δηάηαμε: ηα πιήθηξα θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο πάλσ ζην πιεθηξνιόγην. Λεηηνπξγηθή δηάηαμε: ν θαζνξηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε πιήθηξνπ ηνπ πιεθηξνινγίνπ από ην ινγηζκηθό. Οπηηθή δηάηαμε: ε εκθάληζε ησλ επεμεγήζεσλ ησλ ιεηηνπξγηώλ πάλσ ζηα πιήθηξα.[1] 1.2 ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΓΚΟΜΙΩ Μοπθή και λειηοςπγία πληκηπολογίος Σν πιεθηξνιόγην ζπλήζσο έρεη έσο θαη 7 ζεηξέο αλάινγα κε ηε κεραληθή δηάηαμή ηνπ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ζα αλαιπζνύλ 3 από απηέο. Δίλαη νη ζεηξέο νη νπνίεο ζην θιαζζηθό πιεθηξνιόγην QWERTY πεξηιακβάλνπλ γξάκκαηα. Από ηηο 3 απηέο ζεηξέο μερσξίδεη ε κεζαία, ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «βαζηθή» ζεηξά. 9

10 Δικόνα 1 Γιάηαξη και οπολογία πληκηπολογίος Γεληθά παηώληαο έλα πιήθηξν νλνκαζκέλν κε έλα γξάκκα (ζπλήζσο ζηελ θεθαιαία ηνπ κνξθή) πιεθηξνινγείηαη ην πεδό γξάκκα ή ην θεθάιαην γξάκκα, κε ην άιιν λα εκθαλίδεηαη παηώληαο ηαπηόρξνλα ην SHIFT θαη ην ελ ιόγσ πιήθηξν. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ SHIFT εκθαλίδνληαη ηα «δεύηεξα» ζύκβνια (απηά πνπ ππάξρνπλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ πιήθηξνπ). Ζ θνηλή κνξθή πιεθηξνινγίνπ πεξηέρεη πάληα ηα πιήθηξα CONTROL, ALT, CAPS LOCK, TAB, ηα νπνία καδί κε ην SHIFT νλνκάδνληαη πιήθηξα δηακόξθσζεο επεηδή αιιάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο πιεθηξνιόγεζεο ελόο πιήθηξνπ ηαπηόρξνλα ή κεηά από απηά. Αθόκε ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πιήθηξα «ιεηηνπξγηώλ» (function keys) κε ηε κνξθή F1 σο F12.[1][2][3][4][7] Μηα άιιε θαηεγνξία πιήθηξσλ, πνπ ζα καο απαζρνιήζεη θαη αξγόηεξα ζηελ αλάιπζε καο, είλαη ηα «λεθξά πιήθηξα» ( dead keys ). Απηά παηώληαο ηα δελ εκθαλίδνπλ θάπνην ραξαθηήξα, αιιά ηξνπνπνηνύλ ην απνηέιεζκα ηνπ παηήκαηνο ηνπ επόκελνπ πιήθηξνπ. ε πνιιά ζπζηήκαηα δελ είλαη θαλεξό όηη έλα «λεθξό» πιήθηξν έρεη παηεζεί αιιά ζηνπο θαηλνύξγηνπο θεηκελνγξάθνπο ην ζύζηεκα ππνδεηθλύεη κε θάπνην ηξόπν όηη πεξηκέλεη λα παηεζεί έλα πιήθηξν αθόκε, είηε ην πιήθηξν SPACE γηα λα «θαλεξσζεί» ε 10

11 ιεηηνπξγηά ηνπ λεθξνύ πιήθηξνπ. Γηα γιώζζεο όπσο ε ειιεληθή απηό είλαη εμαηξεηηθά ιεηηνπξγηθό θαη ζπλαληάηαη πνιύ ζπρλά κε ηελ πεξίπησζε ησλ ηνληζκέλσλ θσλήελησλ θαη ησλ δηαιπηηθώλ. [4][7] Μοπθέρ και διαηάξειρ πληκηπολογίων Σα πιεθηξνιόγηα έρνπλ εμειηρζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξνλώλ. Σα πξώηα κεραληθά πιεθηξνιόγηα ρξεζηκνπνηεζεθαλ ζε κνπζηθά όξγαλα γηα λα παίμνπλ ζπγθεθξηκέλεο λόηεο. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ηειεγξάθνπ κηα ζπζθεπή απαηηήζεθε γηα λα κπνξνύλ λα επηιέγνληαη ραξαθηήξεο. Σν ζύγρξνλν πιεθηξνιόγην βαζίζηεθε ζε έλα ζρέδην από ηνλ Christopher Sholes, αιιά πξνεγνύκελα ζρεδία πξνζνκνίαδαλ κε ηα πιήθηξα ελόο πηάλν. ηελ εηθόλα θαίλεηαη έλα πξώηκν πιεθηξνιόγην από έλα ηειέγξαθν ηεο Siemens and Halske.[5] Δικόνα 2 Ππώηη μοπθή πληκηπολογίος Πηγή y/05_hughes_keyboard.jpg Σα παξαθάησ πιεθηξνιόγηα αθνινπζνύλ ην ζρέδην ηνπ Sholes, πνπ είλαη πην γλσζηό σο QWERTY από ηελ αθνινπζία ησλ γξακκάησλ ηεο πξώηεο πξνο ηα επάλσ ζεηξάο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ηα πιεθηξνιόγηα όισλ ησλ ρώξσλ πνπ 11

12 ρξεζηκνπνηνύλ ιαηηληθνύο ή ιαηηλνγελείο ραξαθηήξεο είλαη απιώο κεηαθξάζεηο ηνπ πιεθηξνινγίνπ (κε θπξηόηεξν παξάδεηγκα ην ειιεληθό), ή έρνπλ κηθξναιιαγέο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ραξαθηήξεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην αγγιηθό αιθάβεην ή γηα λα αιιάμνπλ ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο![4] Ακεξηθαληθό- δηεζλέο πιεθηξνιόγην: Σν γλσζηό θαη πην αλαγλσξίζηκν πιεθηξνιόγην QWERTY[9][18]: Δικόνα 3.Πληκηπολόγιο QWERTY Πηγή Microsoft Ke yboard La yout Creator 1.4 Γαιιηθό, Βειγηθό πιεθηξνιόγην[18]: Γλσζηό θαη σο AZERTY. Ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ε ελαιιαγή ηνπ πιήθηξνπ Q κε ην Α θαη ηνπ πιήθηξνπ W κε ην Ε θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ Μ δηπιά ζην L ζηελ βαζηθή ζεηξά ( home row ). Δπίζεο πεξηέρεη εηδηθνύο ραξαθηήξεο θαη «λεθξά» πιήθηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο ηόλνπο ησλ γαιιηθώλ. 12

13 πκθώλα κε ηελ θηλεζηνινγηθή αλάιπζε πνπ ζα γίλεη παξαθάησ παξαηεξείηαη όηη απιώο νη Γάιινη έθαλαλ ην πιεθηξνιόγην ηνπο πην δύζρξεζην κε απηέο ηηο αιιαγέο. Δικόνα 4. Πληκηπολόγιο AZERTY Πηγή Microsoft Ke yboard La yout Creator 1.4 Κεληξηθή Δπξώπε θαη ζιάβηθεο ρώξεο[9][18]: ε απηέο ηηο ρώξεο ρξεζηκνπνηείηαη έλα πιεθηξνιόγην πνπ ιέγεηαη QWERTZ κε κνλαδηθέο αιιαγέο ηελ αληηκεηάζεζε ηνπ Τ κε ην Ε θαη ηελ πξνζζήθε θάπνησλ εηδηθώλ ζύκβνισλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ γξαθή απηώλ ησλ γισζζώλ. Δικόνα 5. Πληκηπολόγιο QWERTZ Πηγή Microsoft Ke yb oard La yout Creator

14 Dvorak[7][11][12][13][14]: Απηό είλαη ην πην θνηλό ελαιιαθηηθό πιεθηξνιόγην γηα ην QWERTY. Μηα ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα γηα απηό είλαη όηη ζηελ πξώηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είρε θαη ηα λνύκεξα από 0-9 ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο αλάινγα κε ην ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπο αιιά απηό εγθαηαιείθζεθε αθνύ κπέξδεπε ηνπο ρξεζηέο. Απηή ε «δνγκαηηθή» ζεώξεζε όηη ζεκαζία έρεη κόλν ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ αξηζκώλ θαη γξακκάησλ πηζαλνινγείηαη όηη είλαη απηή πνπ έθαλε ην πιεθηξνιόγην ηνπ Dvorak λα κελ θπξηαξρήζεη. Αλάιπζε ησλ αξρώλ θαηαζθεπήο ηνπ ζα γίλεη ζε επόκελν θεθάιαην. Δικόνα 6. Πληκηπολόγιο Dvorak Πηγή Microsoft Ke yboard La yout Creator 1.4 Colemak[15]: Δίλαη έλα πιεθηξνιόγην πνπ κνηάδεη κε ην QWERTY ζε ό,ηη αθνξά ηελ ζέζε ζπληνκεύζεσλ θαη ζεκείσλ ζηίμεο αιιά επίζεο θξαηά κεξηθά από ηα γξάκκαηα ηνπ 14

15 QWERTY ζηελ ίδηα ζέζε θάλνληάο ην πην εύθνιν ζηελ πξνζαξκνγή ζε απηό από ην Dvorak γηα ηνπο ρξεζηέο ηνπ QWERTY. Δίλαη θηηαγκέλν γηα λα απεπζύλεηαη θπξίσο ζε αγγιόθσλεο ρώξεο. Δικόνα 7. Πληκηπολόγιο Colemak Πηγή Microsoft Ke yboard La yout Creator 1.4 Σν ΝΔΟ[16]: Δίλαη έλα εμεηδηθεπκέλν πιεθηξνιόγην γηα ηε γεξκαληθή γιώζζα αιιά θαη ηηο ππόινηπεο γιώζζεο ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο, ρσξίο λα αγλνεί βεβαίσο θαη ηα αγγιηθά. Δίλαη θηηαγκέλν κε βάζε κειέηεο εξγνλνκίαο θαη απεπζύλεηαη θπξίσο ζε έκπεηξνπο δαθηπιόγξαθνπο αιιά θαη αλζξώπνπο πνπ γξάθνπλ κεγάια θείκελα. Σνλίδεηαη ην γεγνλόο όηη δίλεη θαη απηό ζεκαζία ζηελ αθνινπζία γξακκάησλ ζαλ ην QWERTY θαη όηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηα 2 ρέξηα γηα λα πεηύρεη ζσζηά απνηειέζκαηα. 15

16 Δικόνα 8. Πληκηπολόγιο Neo Πηγή Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ππάξρνπλ θαηλνηόκεο ρσξηθέο δηαηάμεηο πιεθηξνιόγησλ κε πην ζπρλή ηελ παξαθάησ πνπ νλνκάδεηαη Matron[19] Δικόνα 9 Πληκηπολόγιο Maltron Πηγή -ke y-la yout -custom.html 16

17 Δικόνα 10.Σπιζδιάζηαηη εικόνα ηος πληκηπολογίος Maltron Πηγή cache.gizmodo. com/images/ 2006/ 07/maltr on.j pg 1.3 Τπάπσον ελληνικό πληκηπολόγιο Σν ππάξρνλ ειιεληθό πιεθηξνιόγην είλαη κηα απιή κεηάθξαζε ηνπ QWERTY ζηα ειιεληθά. Απηό έγηλε ιόγσ ηεο κε ύπαξμεο θάπνησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ ζηα ιαηηληθά όπσο ην π, ην ζ, ην δ θ.ν.θ. αιιά θαη ηελ εηζαγσγή ελόο «λεθξνύ» πιήθηξνπ γηα ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ ηόλνπ θαη ηνπ ίδηνπ πιήθηξνπ κε ηελ ηαπηόρξνλε ρξήζε ηνπ SHIFT γηα ηα δηαιπηηθά. Δπίζεο κεηαηεζήθαλ νη ιεηηνπξγίεο απηνύ ηνπ πιήθηξνπ ζην πιήθηξν Q ηνπ QWERTY πιεθηξνινγίνπ. Γηαπηζηώζεθε ε έιιεηςε ηνπ «ο» ζην αγγιηθό πιεθηξνιόγην νπόηε ηνπνζέηεζε θαη απηό ζηελ ζέζε ηνπ W. Σειηθά ην ειιεληθό πιεθηξνιόγην έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή[18]: 17

18 Δικόνα 11. Eλληνικό πληκηπολόγιο QWERTY Πηγή Microsoft Ke yboard La yout Creator Ανηικείμενο ηηρ διπλωμαηικήρ Από ηα παξαπάλσ δηαπηζηώλεηαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα λα βειηησζεί ην πιεθηξνιόγην αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε γιώζζαο. Καη απηό ην θελό έξρεηαη λα ζπκπιεξώζεη γηα ηα ειιεληθά απηή ε δηπισκαηηθή. Αληηθείκελν ηεο, ινηπόλ, είλαη ε δεκηνπξγία κηαο βέιηηζηεο ιεηηνπξγηθήο δηάηαμεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ γηα ηα ειιεληθά. 18

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΔΝΙΚΔ ΓΝΩΔΙ 2.1 Διζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αλαιπζνύλ νη αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δεκηνπξγεζνύλ ηα πιεθηξνιόγηα QWERTY θαη Dvorak, πνπ είλαη νη πην θνηλέο δηαηάμεηο πιεθηξνιόγηνπ, αιιά θαη ηα πιεθηξνιόγηα Colemak θαη Νeo πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο ινγηθέο γηα ηελ ιεηηνπξγηθή δηάηαμε ησλ γξακκάησλ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνύλ θάπνηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ πιεθηξνιόγησλ θαη ζα γίλεη κηα ζύγθξηζε ησλ δπν θύξησλ ηύπσλ πιεθηξνινγίνπ. 2.2 Πληκηπολόγιο QWERTY Σν πιεθηξνιόγην QWERTY είλαη ε πην θνηλή δηάηαμε πιεθηξνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηώλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα αιιά θαη γξαθνκεραλέο. Παίξλεη ην όλνκα ηνπ από ηα 6 πξώηα γξάκκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πάλσ ζεηξά θαη αξηζηεξά. Βαζίζηεθε ζε έλα ζρέδην ηνπ Latham Sholes ην 1874 γηα ηελ γξαθνκεραλή Sholes and Glidden typewriter θαη πνπιήζεθε ζηελ Remington ηελ ίδηα ρξνληά, όπνπ θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ζε γξαθνκεραλή. Γεκηνπξγήζεθε γηα λα ειαηηώζεη ην «κπέξδεκα» ησλ αθίδσλ ηεο γξαθνκεραλήο, θαζηεξώζεθε κε ηελ επηηπρία ηνπ κνληέινπ Remington No. 2 ηνπ 1878 θαη εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ιόγσ ηεο ζπλήζεηαο ησλ ρξεζηώλ θαη ηεο κε ύπαξμεο θάπνηαο άιιεο δηαθνξεηηθήο δηάηαμεο πνπ λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη απηήο. 19

20 2.2.1 Ιζηοπικά ζηοισεία για ηο QWERTY και απσέρ δημιοςπγίαρ ηος Ζ δηάηαμε ηνπ πιεθηξνινγίνπ QWERTY εθεπξέζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 από ηνλ C. Latham Sholes, εθδόηε θαη ηππνγξάθν εθεκεξίδαο πνπ δνύζε ζην Milwaukee. Με ηελ βνήζεηα ησλ θίισλ ηνπ Carlos Glidden θαη Samuel W. Soule έθηηαμε κηα πξώηκε «γξαθνκεραλή» πνπ πηζηνπνηήζεθε ηνλ Οθηώβξε ηνπ Απηή έκνηαδε κε ην πιεθηξνιόγην ελόο πηάλνπ κε 2 ζεηξέο γξακκάησλ ηνπνζεηεκέλσλ αιθαβεηηθά, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα : Δικόνα 12 Αλθαβηηική δι άηαξη ππώηος πληκηπολογίος N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M Ζ «γξαθνκεραλή» ηνπ είρε 2 ηδηόηεηεο πνπ έθαλαλ ηα «κπεξδέκαηα» ( jams ) ζνβαξό δήηεκα. Πξώηνλ, νη ραξαθηήξεο ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη ζε κεηαιιηθνύο βξαρίνλεο ( type bars ), νη νπνίνη κπνξνύζαλ λα ρηππήζνπλ θαη λα κπεξδεπηνύλ ζε πεξίπησζε ηαπηνρξόλνπ ή πνιύ γξήγνξνπ δηαδνρηθνύ παηήκαηνο γεηηνληθώλ πιήθηξσλ. Γεύηεξνλ, ην ζεκείν γξαθήο ήηαλ ζε κηα ζέζε θάησ από ην ραξηί, κε νξαηό ζηνλ ρξήζηε, ζε έλα ζρέδην γξαθνκεραλήο πνπ νλνκάδεηαη «ρηππήκαηνο πξνο ηα πάλσ» ( upstroke design ). πλεπώο, ηα «κπεξδέκαηα» ήηαλ ζνβαξά γηαηί ν ρξήζηεο κπνξνύζε λα ηα δεη κνλό αλ ζήθσλε ην ραξηί γηα λα δεη ηη έρεη γξάςεη. Ζ ιύζε ήηαλ λα ηνπνζεηεζνύλ γξάκκαηα πνπ ζηα αγγιηθά ρξεζηκνπνηνύληαη δηαδνρηθά (όπσο ην th ή ην st ) έηζη ώζηε λα κελ γεηηνλεύνπλ νη βξαρίνλεο ηνπο, απνθεύγνληαο έηζη ηα «κπεξδέκαηα». Δλόζσ ιέγεηαη όηη ην QWERTY ζρεδηάζηεθε γηα λα κεηώζεη ηελ ηαρύηεηα ησλ ρξεζηώλ, απηό είλαη ιαλζαζκέλν. Σν 20

21 QWERTY θηηάρηεθε γηα λα κελ δεκηνπξγνύληαη «κπεξδέκαηα» ελώ νη ρξεζηέο γξάθνπλ κε ζρεηηθά κεγάιε ηαρύηεηα. Παξ νι απηά, ην γεγνλόο όηη έρεη κόλν έλα θσλήελ ζηελ βαζηθή ζεηξά ην θάλεη ρεηξόηεξν από κεξηθέο πην ζύγρξνλεο ιεηηνπξγηθέο δηαηάμεηο. Ο Sholes πξνζπάζεζε γηα ηα επόκελα 6 ρξόληα λα ηειεηνπνηήζεη ηελ εθεύξεζε ηνπ, θάλνληαο δηάθνξεο δνθηκαζηηθέο αλαδηαηάμεηο ηνπ αξρηθνύ αιθαβεηηθνύ πιεθηξνινγίνπ ηνπ, κε ζθνπό λα κεηώζεη ηελ ζπρλόηεηα ησλ «κπεξδεκάησλ». Γηα απηό ην ζθνπό ρξεζηκνπνίεζε κηα κειέηε γηα ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο δεπγώλ γξακκάησλ θαη απηά πνπ εκθαλίδνληαλ ζπρλά καδί θαη ηα ηνπνζέηεζε ζε αληίζεηεο ζέζεηο ζην πιεθηξνιόγην ηνπ. Σειηθά θαηέιεμε ζε κηα κνξθή 4 ζεηξώλ γξακκάησλ ζεκείσλ ζηίμεσο θαη αξηζκώλ πνπ πξνζνκνηάδεη ην ζύγρξνλν QWERTY πιεθηξνιόγην. Σν ηειηθό πιεθηξνιόγην πνπ πνπιήζεθε ζηελ Remington είλαη ην αθόινπζν: Δικόνα 13. Ππώηη διάηαξη πληκηπολογίος QWERTY , Q W E R T Y I U O P Z S D F G H J K L M A X & C V B N? ;. Αθνύ ε Remington αγόξαζε ην πιεθηξνιόγην έθαλε θάπνηεο αιιαγέο έηζη ώζηε νπζηαζηηθά λα θαηαιήμνπκε ζηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ QWERTY πιεθηξνιόγηνπ. Απηέο νη αιιαγέο ήηαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ην R ζηελ ζέζε πνπ θαηαιάκβαλε ε ηειεία έηζη ώζηε νη πσιεηέο ηεο λα κπνξνύλ λα θαηαπιήζζνπλ ηνπο πειάηεο ηεο γξάθνληαο TYPEWRITER («γξαθνκεραλή») ρξεζηκνπνηώληαο πιήθηξα κόλν από ηελ πξώηε ζεηξά ηνπ πιεθηξνιόγηνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα γξάκκαηα ηνπ 21

22 πιεθηξνιόγηνπ δελ είλαη ζε κηα «ρσξηθή ηάμε» ( είλαη δειαδή δηαγώληα ην έλα θάησ από ην άιιν) γηα λα εμππεξεηνύλ ηελ αλάγθε λα ζπλδεζνύλ κε ηνπο κεηαιιηθνύο βξαρίνλεο έηζη ώζηε λα δνπιεύεη ε γξαθνκεραλή! Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη δελ ήηαλ αλαγθαία ε δεκηνπξγία ηνπ πιεθηξνιόγηνπ QWERTY, κηα θαη ηελ επνρή πνπ αλαθαιύθζεθε ήηαλ γηα λα επηιύζεη ην πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγνύζαλ νη γξαθνκεραλέο Remington. Σέινο, από ηελ δηάηαμε ησλ γξακκάησλ πξνθύπηεη όηη ν Sholes δεκηνύξγεζε απηό ην πιεθηξνιόγην γηα αξηζηεξόρεηξεο, όπσο θεκνινγείηαη όηη ήηαλ θαη ν ίδηνο, κηα θαη νη ιέμεηο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πνπ κπνξνύλ λα γξάθνπλ κόλν κε ην αξηζηεξό ρέξη είλαη θάπνηεο ρηιηάδεο ελώ κε ην δεμί κόλν κεξηθέο εθαηνληάδεο. πγθεληξσηηθά νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ QWERTY πιεθηξνιόγηνπ είλαη νη έμεο: Σα δεύγε γξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά καδί ηνπνζεηνύληαη απέλαληη ην έλα από ην άιιν εάλ ζηελ κέζε ηνπ πιεθηξνιόγηνπ ζεσξήζνπκε κηα λνεηή γξακκή. Σα πην θνηλά γξάκκαηα είλαη ζην αξηζηεξό ρέξη..[1][2][3][4][7] Γιαθοπέρ από ηη ζύγσπονη διάηαξη Σν πιεθηξνιόγην πνπ αλέπηπμε ν Sholes έρεη θάπνηεο δηαθνξέο κε ηε ζύγρξνλε κνξθή ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα. Ζ πην εύθνια παξαηεξήζηκε δηαθνξά είλαη όηη δελ ππάξρνπλ ηα λνύκεξα 0 θαη 1, ηα νπνία δελ θξίζεθαλ απαξαίηεηα γηαηί κνηάδνπλ κε ηα ην θεθαιαίν «Ο» θαη ην l αληίζηνηρα. Σν γξάκκα «Μ» είλαη ζηελ ηξίηε ζεηξά δίπια ζην «L» αληί ζηελ ηέηαξηε ζεηξά δίπια ζην «Ν». ηα γξάκκαηα «C» θαη «X» έρνπλ αληηκεηαηεζεί θαη ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία ζηίμεο ιείπνπλ ή είλαη ζε εληειώο δηαθνξεηηθή ζέζε. Σέινο ην ζαπκαζηηθό, πνπ ζηα 22

23 πεξηζζόηεξα ζύγρξνλα πιεθηξνιόγηα βξίζθεηαη ζην ίδην πιήθηξν κε ην 1, ρξεηαδόηαλ έλα ηξηπιό ζπλδπαζκό πιήθηξσλ γηα λα αλαπαξαρζεί ζηελ γξαθνκεραλή (ζπγθεθξηκέλα απόζηξνθνο, backspace θαη ηειεία). Σν 0 πξνζηέζεθε ζρεηηθά γξήγνξα κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πιεθηξνιόγηνπ από ηνλ Sholes αιιά ην 1 δελ πξνζηέζεθε παξά κόλν ζηελ δεθαεηία ηνπ Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα δπν πιεθηξνιόγηα γηα λα γίλνπλ πην εκθαλείο νη δηαθνξέο.[1][2][3][4][7] Δικόνα 14. Πληκηπολόγιο γπαθομησανήρ Remington Πηγή h yqw ert.html 23

24 Δικόνα 15. ύγσπονο πληκηπολόγιο QWERTY Πηγή Microsoft Ke yboard La yout Creator Πληκηπολόγιο Dvorak Ιζηοπικά ζηοισεία και απσέρ διάηαξηρ ηος πληκηπολόγιος ηος Dvorak To Dvorak simplified keyboard (απινπνηεκέλν πιεθηξνιόγην Dvorak) πινπνηήζεθε θαη πήξε πηζηνπνίεζε ην 1936 από ηνλ August Dvorak θαη ηνλ William Dealey.Ο Dvorak ήηαλ θαζεγεηήο δηδαθηηθήο ςπρνινγίαο θαη εθπαίδεπζεο ζην παλεπηζηήκην ηεο Washington. O Dealy ήηαλ θαζεγεηήο εθπαίδεπζεο ζην North Texas State Teacher's College ζην Denton, Texas. Απηνί ινηπόλ νξγάλσζαλ ηα γξάκκαηα έηζη ώζηε ε απόζηαζε πνπ ρξεηάδνληαλ ηα δάρηπια λα δηαλύζνπλ γηα λα γξάςνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ιέμεηο ζηα αγγιηθά λα είλαη ειάρηζηε. Απηό ζηελ αξρή έγηλε γηαηί λόκηδαλ όηη έηζη ζα απμεζεί ε ηαρύηεηα δαθηπινγξάθεζεο, αιιά όπσο απνδείρηεθε αξγόηεξα ζπλέβαιε ζηε κείσζε ηξαπκαηηζκώλ από επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο ( repetitive strain injuries ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζπλδξόκνπ θαξπηαίνπ ζσιήλα ( carpal tunnel syndrome ). 24

25 To πιεθηξνιόγην ηνπ Dvorak δεκηνπξγήζεθε γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην πιεθηξνιόγην QWERTY, πνπ θηηάρηεθε γηα λα απνθεύγνληαη ηα «κπεξδέκαηα» ησλ βξαρηόλσλ ησλ πξώησλ εκπνξηθά επηηπρεκέλσλ γξαθνκεραλώλ, όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα. Ο Dvorak, κειεηώληαο ηελ ζπρλόηεηα ησλ γξακκάησλ θαη ηελ θπζηνινγία ηεο θίλεζεο ησλ ρεξηώλ, δεκηνύξγεζε έλα πιεθηξνιόγην βάζεη ησλ παξαθάησ άξρσλ: Σα γξάκκαηα ζα πξέπεη λα γξάθνληαη ελαιιάζζνληαο ηα ρέξηα( δειαδή έλα από ην δεμί έλα από ην αξηζηεξό). Σα γξάκκαηα θαη νη δίθζνγγνη πνπ είλαη πην ζπρλνί πξέπεη λα είλαη ζην κέξνο όπνπ ν ρξήζηεο είλαη εύθνιν λα γξάςεη, δειαδή ζηελ βαζηθή ζεηξά, θαη κάιηζηα θάησ από ηα πην «δπλαηά» δάρηπια. Σα πην ζπάληα γξάκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ θάησ ζεηξά, ε νπνία είλαη πην δύζθνιν λα παηεζεί. Σν δεμί ρέξη ζα πξέπεη λα γξαθεί ηα πεξηζζόηεξα γξάκκαηα, κηαο θαη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη είλαη δεμηόρεηξεο. Οη δίθζνγγνη δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερόκελαγεηηνληθά πιήθηξα. Ζ δαρηπινγξάθεζε ζα πξέπεη λα μεθηλά από ηα άθξα ηνπ πιεθηξνιόγηνπ θαη λα πεγαίλεη πξνο ην θέληξν ηνπ, γηαηί παξαηήξεζε όηη όηαλ νη άλζξσπνη ρηππνύλ δηαδνρηθά ηα δάρηπια ζην ηξαπέδη είλαη πην εύθνιν λα μεθηλήζνπλ από ηνλ «κηθξό» θαη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ δείθηε. Ζ δηάηαμε ηνπ Dvorak ήηαλ βειηηζηνπνηεκέλε γηα ηα αγγιηθά, αθνύ νη ππόινηπεο γιώζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ιαηηληθό αιθάβεην ηόζν δελ έρνπλ ηελ ίδηα ζπρλόηεηα εκθάληζεο γξακκάησλ αιιά θαη δελ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα ζπρλόηεηα εκθάληζεο δεπγαξηώλ γξακκάησλ. Έηζη γηα ηηο ππόινηπεο γιώζζεο εμαιείθνληαη ακέζσο ηα νθέιε ηνπ πιεθηξνιόγηνπ απηνύ. Παξ νι απηά, παξόκνηα πιεθηξνιόγηα έγηλαλ θαη γηα ηηο ππόινηπεο γιώζζεο (όρη γηα ηελ ειιεληθή). 25

26 Σν πιεθηξνιόγην απηό νινθιεξώζεθε ην 1932 θαη ν ακεξηθαληθόο νξγαληζκόο πηζηνπνίεζεο ην δέρηεθε ζαλ «ελαιιαθηηθή δηάηαμε γηα κέζα πιεθηξνιόγεζεο αιθαξηζκεηηθώλ ραξαθηήξσλ»( Alternate Keyboard Arrangement for Alphanumeric Machines ). Κάπνηνη εξεπλεηέο ακθηζβεηνύλ ηελ εξγνλνκηθή αλσηεξόηεηα ηνπ πιεθηξνιόγηνπ απηνύ θαη ιέλε όηη εμειίρζεθε γηα θαζαξά εκπνξηθνύο ιόγνπο θαη ζθνπόο θάπνησλ εξεπλώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ από εηαηξίεο πνπ ην παξήγαγαλ ήηαλ ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο. Φαίλεηαη όηη νη κνλαδηθέο αμηόπηζηεο έξεπλεο πάλσ ζε απηό ην ζέκα είλαη κηα ηνπ ακεξηθαληθνύ λαπηηθνύ θαη κηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ησλ Ζ.Π.Α. [7][11][12][13][14] Απσική και ηελική διάηαξη ηος πληκηπολόγιος Dvorak Ζ δηάηαμε πνπ πηζηνπνηήζεθε από ηνλ ANSI δηαθέξεη από απηή πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Dvorak. ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ε δηάηαμε πνπ δεκνζηεύηεθε από ηνλ Dvorak θαη ηνλ Dealy θαη δήηεζε πηζηνπνίεζε δηέθεξε από απηή πνπ ν Dvorak είρε θηηάμεη, θπξίσο σο πξνο ηε ζέζε ηνπ «Ε». Απηό θπξίσο νθείιεηαη ζην όηη ηα ζεκεξηλά πιεθηξνιόγηα έρνπλ πεξηζζόηεξα πιήθηξα από όζα είραλ νη γξαθνκεραλέο ηελ επνρή ηνπ Dvorak[7][11][12][13][14]. Παξαθάησ βιέπνπκε ηηο 2 απηέο δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο: 26

27 Δικόνα 16. Ππωηόηςπο πληκηπολόγιο Dvorak Πηγή http ://typ edvorak.com /wp-content/themes/upstart-blogger-minim- 01/images/header.jpg Δικόνα 17. ύγσπονο πληκηπολόγιο Dvorak Πηγή ypepad.com/photos/uncategorized/2008/06/24/dvora kke yboard_com_2.gif ηελ αξρηθή δηάηαμε ηα λνύκεξα ήηαλ κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: Δπίζεο ην εξσηεκαηηθό ήηαλ ζηελ πην αξηζηεξή ζέζε ηεο δεύηεξεο ζεηξάο ελώ ην «/» ήηαλ ζηε πην δεμηά ζέζε ηεο ίδηαο ζεηξάο. [7][11][12][13][14] 27

28 2.4 Άλλερ λογικέρ διαηάξεων Τπάξρνπλ δπν αθόκε ελδηαθέξνπζεο ινγηθέο ιεηηνπξγηθήο δηάηαμεο πνπ ζα αλαιύζνπκε παξαθάησ: ε δηάηαμε ηνπ Colemak θαη ε δηάηαμε Neo Γιάηαξη Colemak Ζ δηάηαμε απηή εθδόζεθε ηελ πξώηε Ηαλνπάξηνπ 2006 από ηνλ Shai Colemak κε θύξην ζθνπό ηεο ηελ βειηίσζε ηνπ πιεθηξνιόγηνπ QWERTY, ηελ νπνία δελ ζεσξεί όηη πέηπρε ην πιεθηξνιόγην ηνπ Dvorak. Αξρέο ηνπ ινηπόλ είλαη: Ζ εύθνιε κεηάβαζε από ην QWERTY ζην Colemak, αιιάδνληαο κόλν 2 γξάκκαηα από ην έλα ρέξη ζην άιιν (17 γξάκκαηα ζπλνιηθά αιιάδνπλ ζέζε) Έρεη πεξηζζόηεξα γξάκκαηα κε κεγάιε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηελ βαζηθή ζεηξά Γελ θνπξάδεη ην «κηθξό» δάρηπιν όπσο ηα άιια δπν πιεθηξνιόγηα Γελ δίλεη ηόζε ζεκαζία ζην λα είλαη ηα δεπγάξηα γξακκάησλ ζην ίδην δάρηπιν άιια ζην αληίζεην ρέξη γηαηί απηό ραιάεη ην ζηόρν ηνπ πνπ είλαη λα κελ ππάξρνπλ πνιιά ζπλερόκελα παηήκαηα ζην ίδην ρέξη. Κξαηάεη ζηελ ίδηα ζέζε ηα Z, X, C, θαη V γηα ηηο γλσζηέο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πάηεκα ηνπο ηαπηόρξνλα κε ην πιήθηξν ctrl ησλ Windows.[15] 28

29 Δικόνα 18. Πληκηπολόγιο Colemak Πηγή Μεηά από απηά ν Colemak ηζρπξίδεηαη όηη γξάθεη 35 θνξέο πεξηζζόηεξεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηελ βαζηθή ζεηξά θαη κε 16 θνξέο ιηγόηεξεο αιιαγέο ζέζεο ησλ δαρηύισλ κεηαμύ ησλ ζεηξώλ ζε ζρέζε κε ην QWERTY. Άιια θαη ζε ν,ηη αθνξά ην Dvorak, ν Colemak ηζρπξίδεηαη όηη επεηδή, αλ θαη είλαη ζσζηή ε ινγηθή ηνπ, επεηδή δελ ζρεδηάζηεθε κέζσ ππνινγηζηή δελ είλαη ζσζηή ε εθαξκνγή απηήο ηεο ινγηθήο θαη όηη είλαη πνιύ επηβαξπκέλα ηα κηθξά δάρηπια θαη έρεη ζπρλνύο ζπλδπαζκνύο γξακκάησλ πνπ βαζίδνληαη κόλν ζε απηά ηα δάρηπια.[15] Γιάηαξη Neo Ζ δηάηαμε απηή ζρεδηάζηεθε ην 2004 από έλαλ απιό γεξκαλό ρξήζηε κε ηηο παξαθάησ αξρέο: Σα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα γξάκκαηα βξίζθνληαη ζηελ βαζηθή ζεηξά Σα πην ζπρλά δεπγάξηα γξακκάησλ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην αληίζεην ρέξη αιιά ζην ίδην πιήθηξν Αλ δελ είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηεζνύλ απηά ηα δεπγάξηα ζην αληίζεην ρέξη ηόηε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην ίδην ρέξη από ην θέληξν ηνπ πιεθηξνιόγηνπ πξνο ηα έμσ κε έλα 29

30 δάρηπιν δηάθνξα, δειαδή δεπγάξηα ζηνλ δείθηε θαη ηνλ παξάκεζν θαη ζηνλ κέζν θαη ηνλ κηθξό. Σα γξάκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ, αλ είλαη δπλαηόλ ζην δείθηε θαη ηνλ κέζν, ε επάλσ ζεηξά είλαη πην εύθνιε από ηελ θάησ θαη ζηνπο παξάκεζν θαη κηθξό πξέπεη λα κελ ππάξρνπλ θηλήζεηο κεηαμύ ζεηξώλ ζπρλά. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη είλαη δεμηόρεηξεο νπόηε πξέπεη λα θαηαλεκεζεί πεξηζζόηεξν βάξνο ζηελ δεμηά κεξηά ηνπ πιεθηξνιόγηνπ. Ζ γεξκαληθή γιώζζα έρεη πξνηεξαηόηεηα, κεηά ηα αγγιηθά, ν πξνγξακκαηηζκόο θαη εληνιέο ζην Unix Αλ ε κεηαθίλεζε θάπνηνπ πιήθηξνπ είλαη ακθίβνιν όηη ζα βνεζήζεη ηόηε θαιύηεξα λα παξακείλεη ζηελ ζέζε ηνπ ώζηε λα βνεζήζεη ζηελ πην εύθνιε εθκάζεζε ηνπ πιεθηξνιόγηνπ από ηνπο ρξήζηεο. Αλ ε αληηκεηάζεζε θάπνησλ πιήθηξσλ δελ έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, ηόηε είλαη θαιύηεξα λα θξαηεζεί ε κνξθή ηνπ QWERTY γηαηί νη άλζξσπνη ζπκνύληαη ηα πιήθηξα ζε κλεκνληθέο αθνινπζίεο ( mnemoblocks ). πκβάληα θίλεζεο ηνπ κηθξνύ δαρηύινπ από ηελ πάλσ ζεηξά ζηελ θάησ είλαη αλαπόθεπθηα θαη ζα πξέπεη λα θξαηεζνύλ ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηα.[16] 30

31 Δικόνα 19. Πληκηπολόγιο Νeo Πηγή Μελέηερ ζύγκπιζηρ ηων παπαπάνω διαηάξεων Παξόηη ην πιεθηξνιόγην ηνπ Dvorak είλαη πηζηνπνηεκέλν εδώ θαη ρξόληα δελ θαηάθεξε πνηέ λα αληηθαηαζηήζεη ην QWERTY θαη έγηλαλ κειέηεο γηα λα εμεγήζνπλ απηό ην γεγνλόο. Σν 1956 κηα κειέηε πνπ έγηλε από ην ακεξηθαληθό δεκόζην κε επηθεθαιήο ηνλ Earle Strong, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο όπνηαο έγηλαλ πεηξάκαηα ζε κηα νκάδα 10 έκπεηξσλ δαθηπινγξάθσλ, απνθάλζεθε όηη ε εθπαίδεπζε ησλ δαθηπινγξάθσλ ζ απηό ην πιεθηξνιόγην δελ ζα «έβγαδε πνηέ ηα ιεθηά ηεο». Ζ κειέηε απηή ζηάζεθε εκπόδην γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ Dvorak ζε εηαηξίεο θαη θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο. Μηα θξηηηθή ζε απηή ηελ κειέηε ήηαλ όηη δελ πήξε θαη δείγκα κε έκπεηξσλ δαθηπινγξάθσλ, ε νπνία αληηθξνύζηεθε κε ην επηρείξεκα όηη ην ξεαιηζηηθό ζελάξην εί λαη λα θξαηήζεη ηνπο δαθηπινγξάθνπο ηεο ε θπβέξλεζε θαη όρη λα πάξεη θαηλνύξγηνπο καδί κε ηα πιεθηξνιόγηα. Έλα δεύηεξν ζεκείν θξηηηθήο γηα απηή ηελ εξεύλα ήηαλ όηη δελ ππήξρε αξθεηό δηάζηεκα έηζη ώζηε νη δαθηπινγξάθνη λα θηάζνπλ ζην κέγηζην 31

32 ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο πιεθηξνινγώληαο ζην πιεθηξνιόγην Dvorak. Δπίζεο ακθηζβεηείηαη ε δηάζεζε ηνπ Strong λα βγάιεη αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα ιόγσ πξνεγνύκελσλ δειώζεσλ ηνπ όηη ζέιεη λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ην ππάξρνλ πιεθηξνιόγην θαη όρη λα αγνξάζεη θαηλνύξγην. Δπίζεο ιέγεηαη όηη όηαλ ηνπ δήηεζαλ ηα ζηνηρεηά ηεο έξεπλαο είπε όηη ηα είρε θαηαζηξέςεη θαη όηη ππάξρνπλ κόλν ηα απνηειέζκαηα. ε αληίζεηα απνηειέζκαηα θαηαιήγεη ε έξεπλα ηνπ ακεξηθαληθνύ λαπηηθνύ πνπ έγηλε ην Απηή ζπκπεξηέιαβε δαθηπινγξάθνπο ζην πιεθηξνιόγην Dvorak κε εκπεηξία πεξίπνπ 2,5 κελώλ θαη άιινπο δαθηπινγξάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ην απιό πιεθηξνιόγην. Δπαλεθπαηδεύνληαο ηηο δπν νκάδεο δαθηπινγξάθσλ θαηέιεμαλ όηη ε νκάδα κε ην Dvorak αύμεζε ηελ ηαρύηεηα ηεο θαηά 76%, έλαληη κόλν 24% απηώλ ηνπ QWERTY. (ζ.ζ. Δδώ βέβαηα αμίδεη θαλείο λα παξαηεξήζεη όηη ηα πνζνζηά είλαη επί δηαθνξεηηθήο βάζεο. Έηζη ηειηθά, ελώ όλησο ε επαλεθπαίδεπζε ζην πιεθηξνιόγην Dvorak είλαη πην απνηειεζκαηηθή νπζηαζηηθά θηάλεη ηνπο δαθηπινγξάθνπο ζε κηα ηαρύηεηα ην πνιύ 10% πάλσ από ην πξνεγνύκελν πιεθηξνιόγην. Απηό ην γεγνλόο απνθξύπηεηαη ζε απηήλ ηελ έξεπλα.) Φπζηθά έξεπλεο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πιεθηξνινγίσλ ηνπο όπσο θαη ηελ ηαρύηεηα γξαθήο ζε απηά έθαλαλ όινη νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο, άιια ήηαλ όιεο βαζηζκέλεο ζε παξαδνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε θαηαζθεπή ησλ πιεθηξνινγίσλ. Απηέο νδεγνύληαη ζην ζπκπέξαζκα όηη ην πιεθηξνιόγην ηνπ ελίνηε θαηαζθεπαζηή είλαη ην θαιύηεξν θαη νδεγνύλ ζε αληηθαηηθά επηρεηξήκαηα όζνλ αθνξά ην Dvorak θαη ην QWERTY. Έηζη, θξίλεηαη ζθόπηκν λα κελ αλαθεξζνύλ απηέο νη έξεπλεο. πκπεξαζκαηηθά, πηζηεύεηαη όηη ε ηαρύηεηα πιεθηξνιόγεζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο δελ κπνξεί λα βειηησζεί δξακαηηθά κε ηελ αιιαγή ηεο ιεηηνπξγηθήο κνξθήο ηνπ 32

33 πιεθηξνιόγηνπ, άιια έλα πνζνζηό 10-15% είλαη θαη απηό ζεκαληηθό. εκαληηθόηεξν απνηέιεζκα όισλ απηώλ ησλ εξεπλώλ γηα ηα πιεθηξνιόγηα είλαη όηη πξνιακβάλνπλ θαηλόκελα θνύξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ κπώλ θαη ην ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα, θάηη ην νπνίν απαζρνιεί ζίγνπξα ηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη θάλεη επηηαθηηθή αλάγθε ηελ αιιαγή από ην πιεθηξνιόγην QWERTY ζε έλα πην μεθνύξαζην. Σέινο, όινη βαζίδνπλ ππνζέζεηο από παξαηεξήζεηο θαη όρη ζε ηαηξηθά δεδνκέλα θαη ζηε ππόζεζε όηη ην θνηλό ηνπο είλαη δεμηόρεηξεο, πξνο ράξηλ γεληθόηεηαο ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ηνπο.[4][5][14] 2.6 ύνδπομο καππιαίος ζωλήνα Ο θαξπόο πεξηβάιιεηαη από κία δέζκε ηλώδνπο ηζηνύ πνπ θπζηνινγηθά ιεηηνπξγεί ζαλ ζηήξημε ηνπ ζπλδέζκνπ. Σν ζηελό απηό θελό αλάκεζα ζε απηή ηελ ηλώδε δέζκε θαη ην θόθθαιν ηνπ θαξπνύ νλνκάδεηαη θαξπηαίνο ζσιήλαο. Σα λεύξα πεξλνύλ από ηνλ θαξπηαίν ζσιήλα γηα λα δερζνύλ αηζζήζεηο από ηνλ αληίρεηξα, ηνλ δείθηε, θαη ηα ππόινηπα δάρηπια ηνπ ρεξηνύ. Κάζε θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί νίδεκα ή αιιαγή ηεο ζέζεο ζνπ ηζηνύ κέζα ζηνλ θαξπηαίν ζσιήλα κπνξεί λα πηέζεη θαη λα εξεζίζεη ηα λεύξα απηά. Δικόνα 20 Αναηομία ηος καππιαίος ζωλήνα Απηόο ν εξεζηζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κνύδηαζκα ησλ δαρηύισλ, κηα θαηάζηαζε γλσζηή σο ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα. Πηγή ebmd.com/dtmcms/live/w eb md/consumer_assets/site_images/articl es/health_and_medical_reference/joint s_bones_and_muscles/arthritis_carpel_ tunnel_s yndrome_carpal_tunnel_s yndr ome.jpg 33

34 Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο, ε αηηία πνπ ηνπο πξνθάιεζε ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα είλαη άγλσζηε. Κάζε θαηάζηαζε πνπ επηβάιιεη πίεζε ζηα λεύξα ζηνλ θαξπηα ίν ζσιήλα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζύλδξνκν. Κνηλέο αηηίεο είλαη ε παρπζαξθία, ε εγγπκνζύλε, ν ππνζπξσεηδηζκόο, ε αξζξίηηδα, ν δηαβήηεο ή ηξαπκαηηζκόο. Σν νίδεκα ησλ ηελόλησλ πνπ είλαη απνηέιεζκα από επαλαιακβαλόκελε εξγαζία, όπσο ζπλερόκελε πιεθηξνιόγεζε, κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα. Οη αζζελείο κε ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα αξρηθά ληώζνπλ κνύδηαζκα θαη «γαξγάιεκα» ζην ρέξη θάζε θνξά πνπ ελνρινύληαη ηα λεύξα ηνπ θαξπνύ (ζηνλ δείθηε, ηνλ κέζν, ηνλ αληίρεηξα θαη ζε κέξνο ησλ παξάκεζσλ). Απηέο νη ελνριήζεηο ζπρλά εκθαλίδνληαη ηε λύρηα θαη μππλνύλ ηνπο αζζελείο από ηνλ ύπλν ηνπο. Ο ιόγνο πνπ ηα ζπκπηώκαηα είλαη ρεηξόηεξα ην βξάδπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηελησκέλε ζέζε ηνπ ρεξηνύ θαηά ηνλ ύπλν θαη/ή κε ηελ ζπγθέληξσζε πγξνύ κεηαμύ ηνπ ρεξηνύ θαη ηνπ θαξπνύ όζν ην ρέξη είλαη νξηδόληην. Σν ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα κπνξεί λα είλαη κηα αζζέλεηα ε νπνία ζα εμαθαληζηεί κεηά από ιίγν θαηξό ή ζα επηκείλεη θαη ζα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα. 34

35 Δικόνα 21 Πεπιοσέ ρ επηπεαζμού από ηο ζύνδπομο καππιαίος ζωλήνα Πηγή Ζ επηινγή ηεο ζεξαπείαο γηα ην ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα εμαξηάηαη από ηελ ζνβαξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ θαη αλ ππάξρεη ππνβόζθνπζα πάζεζε πνπ ην πξνθαιεί. Αξρηθά, ε ζεξαπεία πεξηιακβάλεη μεθνύξαζε, αθηλεηνπνίεζε ηνπ θαξπνύ, θαη θαηά θαηξνύο επίζεζε πάγνπ. Οη αζζελείο πνπ νη απαζρνιήζεηο ηνπο επηδεηλώλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο πξέπεη λα ηξνπνπνηνύλ ηηο ζπλήζεηεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζέζε ησλ ρεξηώλ ζην πιεθηξνιόγην, αιιά θαη ην ίδην ην πιεθηξνιόγην, θαη ην ύςνο ηεο θαξέθιαο πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη. Απηά ηα κέηξα, αιιά θαη πεξηνδηθή μεθνύξαζε θαη κηα ζεηξά αζθήζεσλ ησλ θαξπώλ, κπνξνύλ λα πξνιάβνπλ ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο. 35

36 Πνιινί αζζελείο κε ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα ζπλήζσο βειηηώλνληαη κε ζπληεξεηηθά κέζα θαη θαξκαθεπηηθέο αγσγέο. ε πεξηπηώζεηο ρξόληαο πίεζεο, πνπ έρνπκε επίκνλν κνύδηαζκα θαη αδπλακία, πξνηείλεηαη θαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Ζ επέκβαζε ειεπζεξώλεη ηε δέζκε ηλώδνπο ηζηνύ γύξσ από ηελ θαξπηαίν ζσιήλα. Ζ επέκβαζε απηή νλνκάδεηαη «απειεπζέξσζε θαξπηαίνπ ζσιήλα». Σώξα πηα κπνξεί λα γίλεη κε αξζξνζθόπεζε ή κε εγρείξεζε αλνηρηνύ θαξπνύ. Αθνινπζεί θπζηνζεξαπεία θαη αζθήζεηο ηνπ θαξπνύ. Αλ θαη ζπάλην, ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα επαλέιζνπλ.[17] 2.7 Σςθλό ζύζηημα 36 Δπαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη ρσξίο λα θνηηάεη θάπνηνο ην πιεθηξνιόγην είλαη ε βάζε ηνπ ηπθινύ ζπζηήκαηνο. Ζ κέζνδνο ηνπ ηπθινύ ζπζηήκαηνο, αληίζεηα κε ηελ νπηηθή κέζνδν ή ην «ρηύπεκα ηνπ γεξαθηνύ» ( eagle s strike or hunt and peck ), βνεζάεη λα επηηεπρζεί κεγαιύηεξε ηαρύηεηα πιεθηξνιόγεζεο, λα κεησζνύλ ηα ιάζε θαη αθήλεη ηνλ ρξήζηε πην μεθνύξαζην. Σα κάηηα ηνπ δαθηπινγξάθνπ είλαη απαζρνιεκέλα λα δηαβ άδνπλ ην θείκελν, ρσξίο λα ράλεη ώξα θαη ελέξγεηα γηα λα βξίζθε η ηα γξάκκαηα ζην πιεθηξνιόγην. Αθξηβείο ζπλερείο θηλήζεηο ησλ δαρηύισλ είλαη βαζηζκέλεο ζε αληαλαθιαζηηθά όζν πιεθηξνινγνύληαη γξάκκαηα αιιά θαη όζν πιεθηξνινγνύληαη ζπρλέο αθνινπζίεο γξακκάησλ. Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ είλαη επηηπρεκέλν ην ηπθιό ζύζηεκα είλαη όηη νη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο δηαβάδνληαη πξηλ πιεθηξνινγεζνύλ αιιά θαη δηνξζώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιεθηξνιόγεζεο. Σα ζπζηήκαηα εθκάζεζεο ηνπ ηπθινύ ζπζηήκαηνο μεθηλνύλ κε ηελ κειέηε ηεο βαζηθήο ζεηξάο ηνπ πιεθηξνινγίνπ κε ηελ απζηεξή απαγόξεπζ ε λα θνηηάεη ν καζεηεπόκελνο ην πιεθηξνιόγην.ζ βαζηθή ζεηξά δηδάζθεηαη πξώηε αθνύ από εθεί μεθηλνύλ ηα «άικαηα» πξνο ηηο άιιεο ζεηξέο. Οη απζηεξνί θαλόλεο εμάζθεζεο θαίλνληαη παξαθάησ:

37 «Η ηοποθέηηζη ηων δατηύλων πρέπει να είναι ζωζηή. Τ α τέρια πρέπει να ηοποθεηούνηαι πάνω ζηη δεύηερη ζειρά πλήκηρων. Τα ακροδάτησλα θα πρέπει να ακοσμπούν ζσγκεκριμένα κοσμπιά. Τα δάτησλα θα πρέπει να είναι λσγιζμένα ζαν να κραηούν ένα μεγάλο μήλο. Αλλά παρ ολ ασηά πρέπει να είναι ταλαρά. Το τέρι μέτρι ηον αγκώνα πρέπει να είναι παράλληλο με ηο πληκηρολόγιο. Οι ώμοι και ηα πάνω άκρα πρέπει να δημιοσργούν μία γωνία 80 μοιρών. Οι αγκώνες πρέ πει να είναι ηοποθεηημένοι ότι κολλημένοι ζηο ζώμα αλλά κάπως απομακρσζμένοι. Περίποσ όπως ένας πιανίζηας ηοποθεηεί ηα τέρια ηοσ. Τα ακροδάτησλα θα πρέπει να τησπούν ηα πλήκηρα με γρήγορο και ακριβή ηρόπο. Η γρήγορη πληκηρολόγηζη απαιηεί να μην εκηείνεηαι ηο ίδιο δάτησλο από πλήκηρο ζε πλήκηρο αλλά και να παηιούνηαι ζαν να είναι «κασηά» και να καίνε ηο δάτησλο. Για να είναι ζωζηό ηο πάηημα πρέπει: Να είναι ζωζηά ηοποθεηημένα ηα τέρια ζηην αρτική θέζη. Να ζηκώνονηαι λίγο ηα δάτησλα, εκηός από ηο δάτησλο π οσ πληκηρολογεί Να ζηκώνεηαι λίγο ηο τέρι Να τησπιέηαι ηο πλήκηρο με ηο ζωζηό δάτησλο με ζσμμεηοτή ολόκληρης ηης παλάμης Να επιζηρέθει ηο τέρι ζηην αρτική ηοσ θέζη Αν ηο τηύπημα με ηον ανηίτειρα είναι δύζκολο ηόηε πρέπει να αναζηκώνονηαι ηα σπόλοιπα δάτ ησλο κραηώνηας ηο μικρό ζηην θέζη ηοσ. Η πληκηρολόγηζη πρέπει να είναι ρσθμική, δηλαδή κάθε γράμμα να πληκηρολογείηαι ζηον ίδιο περίποσ τρόνο. Δεν σπάρτει λόγος βιαζύνης. Η μεγάλη ηατύηηηα έτει νόημα αν η πληκηρολόγηζη γίνεηαι τωρίς λάθη. Γιασηό, όζο δια ρκεί η εκμάθηζη είναι απαραίηηηο απλώς να μη γίνονηαι λάθη. Τα λάθη ρίτνοσν ηην ποιόηηηα ηης δοσλειάς, ηην ηατύηηηα και ηην 37

38 αποηελεζμαηικόηηηα ( ) πληκηρολόγηζης.»[21] 38

39 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΔΓΙΑΜΟ 3.1 Διζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα δνζνύλ νη θαλόλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα αλαπηπρηεί ην Νέν Διιεληθό Πιεθηξνιόγην (Ν.Δ.Π.) θαη νη ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο βάζεηο ηνπο. Δπίζεο, ζα δνζεί κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηελ ζπρλόηεηα ησλ γξακκάησλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ην πόζν ζπρλά είλαη ηνληζκέλα ηα θσλήεληα, πόζεο θνξέο εκθαλίδνληαη ηα γξάκκαηα ζηελ αξρή, ζηελ κέζε θαη ζην ηέινο ησλ ιέμεσλ. Θα αθνινπζήζεη κηα αλάιπζε γηα ηηο θηλήζεηο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα δάρηπια θαη κε πόζε επθνιία θαη ζε απηό ζα βαζηζηεί έλα κνληέιν βαξώλ (επθνιίαο ή δπζθνιίαο) γηα λα παηεζεί έλα πιήθηξν. Πάλσ ζε απηό ην κνληέιν θαη κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζα αλαπηπρηεί θαη πάξεη ηελ νινθιεξσκέλε ηνπ εηθόλα ην Ν.Δ.Π. 3.2 Απσέρ διάηαξηρ ηος Ν.Δ.Π. Ξεθηλνύκε ηελ πινπνίεζε κε θάπνηεο ππνζέζεηο: 1. Ο ρξήζηεο έρεη ηα δάρηπια ζηε ζσζηή ζέζε όηαλ πιεθηξνινγεί. Γειαδή ρξεζηκνπνηώληαο ην QWERTY σο βάζε αλαθνξάο νη δείθηεο από ην αξηζηεξό θαη δεμί ρέξη είλαη ζην F θαη ην J αληίζηνηρα. 2. Τπνζέηνπκε όηη κε ηελ ίδηα ή παξόκνηα επθνιία κπνξεί λα θηλήζεη ηα ρέξηα ηνπ, αλ θαη ε δηαγώληα ζέζε ησλ ζηειώλ ζην πιεθηξνιόγην δηαηαξάζζεη απηήλ ηελ ππόζεζε. 3. δελ ππάξρεη θακία ππνβνήζεζε ινγηζκηθνύ ζην θείκελν πνπ δαθηπινγξαθείηαη θαη ν ηόλνο πξέπεη λα παηεζεί μερσξηζηά, όπσο ζπκβαίλεη ζην ππάξρνλ πιεθηξνιόγην. 39

40 Με βάζε απηέο ηηο ππνζέζεηο παξαζέηνπκε ηηο αξρέο πινπνίεζεο ηνπ πιεθηξνιόγηνπ: 1. Αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα ησλ γξακκάησλ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ αλάινγε ζέζε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ θηλεζηνινγηθή κειέηε πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σα γξάκκαηα κε ηελ πςειόηεξε ζπρλόηεηα ζα κπνπλ ζε ζέζεηο κε ρακειόηεξν βάξνο. 2. Οη δεμηόρεηξεο παηάλε ην SPACE κε ην δεμί ρέξη, άξα ηα γξάκκαηα κε ηα νπνία μεθηλνύλ ζπρλά νη ιέμεηο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. Απηό επλνείηαη ζαλ θξηηήξην γηα ηα ειιεληθά ζπλήζσο γξάκκαηα κε ηα νπνία μεθηλνύλ νη ιέμεηο είλαη ηα θσλήεληα ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα ζηα νπνία κε κεγάιε πηζαλόηεηα θαη θαηαιήγνπλ, όπσο ζα θάλεη από ηελ παξαθάησ αλάιπζε ζπρλνηήησλ. Σν θξηηήξην κε ην θελό είλαη πξώηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελόο πιεθηξνιόγηνπ. 3. όια ηα ζεκεία ζηίμεο παξακέλνπλ ζην ίδην ζεκείν κε ην ππάξρνλ πιεθηξνιόγην. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα εμεγήζνπκε πνηεο άιιεο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα άιια πιεθηξνιόγηα πινπνηνύληαη ή όρη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.Δ.Π. Αξρέο όπσο όηη ηα πιήθηξα πνπ είλαη ζηελ βαζηθή ζεηξά ή όηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά ηα πην δπλαηά δάρηπια ζα πινπνηεζνύλ ιόγσ ηεο θηλεζηνινγηθήο κειέηεο. Ζ αξρή πνπ δνγκαηηθά ιέεη όηη ε θάησ ζεηξά είλαη πην εύθνιε λα παηεζεί από ηελ πάλσ ζεηξά ζα απνδεηρζεί όηη είλαη ιαλζαζκέλε. 40

41 Οη αξρέο γηα ηα δεπγάξηα γξακκάησλ δελ είλαη πεηζηηθνί γηαηί είηε ραιάλε ηε ρξήζε ησλ ζπρλώλ γξακκάησλ από ηα δπλαηά δάρηπια είηε γηαηί δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ζπρλόηεηα ησλ γξακκάησλ κε ηα νπνία μεθηλνύλ θαη ηειεηώλνπλ νη ιέμεηο. Οη αξρέο γηα ηνπο δεμηόρεηξεο θαη ηνπο αξηζηεξόρεηξεο ζα ηεξεζνύλ κε ηελ έλλνηα όηη ην πιεθηξνιόγην πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα έρεη κηα λνεηή θαζεηή γξακκή έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα αληηκεηαηεζνύλ ηα γξάκκαηα, ηνπιάρηζηνλ όζα δελ πέθηνπλ ζε θάπνην πιήθηξν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ζεκείν ζηίμεο. Δλαιιαγή ρεξηώλ ηειηθά ππάξρεη ιόγσ ηνπ θαλόλα ηνπ θελνύ (space). Σέινο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξρέο νη όπνηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην λα θξαηήζνπκε ζηαζεξό πι ήθηξν ή κπινθ πιήθηξσλ από ην QWERTY κηα θαη απηό ην πιεθηξνιόγην δελ ιακβάλεη θαζόινπ ππ όςηλ ηνπ ηελ ειιεληθή γιώζζα. 3.3 ςσνόηηηα εμθάνιζηρ ελληνικών γπαμμάηων Γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην άξζξν ηνπ θ. Γεώξγηνπ Μηθξνύ, θαζεγεηή ζηε Φηινζνθηθή ρ νιή ζην παλεπηζηήκην Αζελώλ[21]. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν «Δζληθόο ζεζαπξόο ειιεληθήο γιώζζαο», ν όπνηνο απνηειείηαη από 33 εθαηνκκύξηα ιέμεηο. Πεξηέρεη θείκελα πνπ εθδόζεθαλ από ην 1976 θαη κεηά. ηνλ παξαθάησ πηλάθα θαίλεηαη από πνύ πξνέξρνληαη πνζνζηηαία ηα θείκελα: 41

42 Πίνακαρ 1. Ποζόζηωζη κειμέ νων ηος Δθνικού Θηζαςπού Δλληνικήρ Γλώζζαρ ανάλογα με ηο μέ ζο πος δημοζιέ ςηηκαν Μέζν Βηβιία Δθεκεξίδεο Πεξηνδηθά Γηάθνξα Πνζνζηό % ,5 6,5 Πεγή Basic Quantitative Characteristics of the Modern Greek Language Using the Hellenic National Corpus* George Mikros, Nick Hatzigeorgiu, & George Carayannis Journal of Quantitative Linguistics 2005, Vol. 12, No. 2-3, pp Σν πξώην πξάγκα πνπ ελδηαθέξεη ηελ κειέηε είλαη όηη ην κέζν κέγεζνο ηεο ειιεληθήο ιέμεο είλαη πεξίπνπ 5,32 γξάκκαηα, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ην πην ζπρλό πιήθηξν πνπ παηηέηαη ζε έλα πιεθηξνιόγην είλαη ην πιήθηξν ηνπ θελνύ. Με βάζε απηό ην ζπιινγηζκό δεκηνπξγείηαη ην θξηηήξην ηνπ Space. Οη ζπλνιηθνί ραξαθηήξεο ζε απηέο ηηο 33 εθαηνκκύξηα ιέμεηο είλαη Οη ζπρλόηεηεο ησλ ραξαθηήξσλ είλαη ηνληζκέλεο θαη κε (δηαθνξνπνίεζε γηα απηό ζε παξαθάησ πηλάθα). 42

43 Πίνακαρ 2.Αθποιζηική ςσνόηηηα ηονιζμέ νων και άηονων Δλληνικών γπαμμάηων Πεγή Basic Quantitative Characteristics of the Modern Greek Language Using the Hellenic National Corpus* George Mikros, Nick Hatzigeorgiu, & George Carayannis Journal of Quantitative Linguistics 2005, Vol. 12, No. 2-3, pp

44 Άξα ε ζεηξά εκθάληζεο ησλ ειιεληθώλ ηνληζκέλσλ γξακκάησλ είλαη ε εμήο : Α Ο Η Δ Σ Ν Ζ Τ Ρ Π Κ Μ Λ Χ Γ Γ Υ Θ Φ Β Ξ Ε Φ Γπάθημα 1 Αθποιζηική ςσνόηηηα ηονιζμέ νων και άηονων Δλληνικών γπαμμάηων Πεγή Basic Quantitative Characteristics of the Modern Greek Language Using the Hellenic National Corpus* George Mikros, Nick Hatzigeorgiu, & George Carayannis Journal of Quantitative Linguistics 2005, Vol. 12, No. 2-3, pp ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ηα θσλήεληα είλαη ηνληζκέλα ή είλαη ηνληζκέλα θαη έρνπλ δηαιπηηθά. 44

45 Πίνακαρ 3. ςσνόηηηα ηονιζμέ νων θωνέ νηων έ νανηι ηος ζςνόλος ηων γπαμμάηων και έ νανηι ηος ίδιος άηονος γπάμμαηορ Γπάμμα ςσνόηηηα ηονιζμένος επί ηος ζςνόλος εμθάνιζηρ ηος ίδιος γπάμμαηορ % ςσνόηηηα ηονιζμένος επί ηος ζςνόλος ηων σαπακηήπων % ά 17,43 1,99 έ 21,45 1,84 ό 20,91 2,16 ώ 33,69 0,72 ί, ϊ 26,17 2,42 ή 26,27 1,41 ύ, ϋ 22,54 1,00 Από απηόλ ηνλ πηλάθα παξαηεξείηαη όηη ην ζπρλόηεξν γξάκκα πνπ παηηέηαη δελ είλαη ην α, όπσο πξόεθπςε από ηνλ πξνεγνύκελν πηλάθα, αιιά ην «λεθξό» πιήθηξν ηνπ ηόλνπ κε πηζαλόηεηα 11,54%, αζξνίδνληαο ηηο πηζαλόηεηεο όισλ ησλ ηνληζκέλσλ γξακκάησλ. Δπίζεο εδώ πξέπεη λα γίλεηαη κηα θαηλνύξγηα θαηάηαμε ησλ γξακκάησλ αθαηξώληαο από ηα θσλήεληα ηελ ηνληζκέλε ηνπο κνξθή αθνύ γηα ηελ πιεθηξνιόγεζε ησλ ηνληζκέλσλ θσλήελησλ ρξεηάδεηαη λα πηεζηνύλ 2 πιήθηξα. Έηζη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην α αλεμάξηεηα από ην αλ ηνλίδεηαη ή όρη έρεη πηζαλόηεηα 11,411% 45

46 ελώ ην α αλ δελ ηνλίδεηαη έρεη πηζαλόηεηα 11, =9,42%. Γηαθξίλνπκε θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ «ο» από ηελ πεξίπησζε ηνπ «ζ», αθνύ θαη γηα απηό γίλεηαη πιεθηξνιόγεζε δηαθνξεηηθνύ πιήθηξνπ. ηα θαηλνύξγηα πνζνζηά γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνπ θαηαιήγνπκε κε ρξήζε ηνπ πίλαθα ηεο ζπρλόηεηαο ησλ γξακκάησλ αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζε κία ιέμε. Έηζη ε θαηάηαμε έρεη σο αθνινύζσο : Α Ο Σ Η Δ Ν Ρ Π Ζ Κ ο Τ Μ Λ Γ Γ Χ Υ Β Ξ Ε Φ Πίνακαρ 4 ςσνόηηηερ άηονων γπαμμάηων Α 9,42 Ο 8,17 T 7,918 Ι 6,83 Ε 6,75 Ν 6,199 4,46 Ρ 4,286 Π 4,014 Η 3,99 Κ 3,974 ς 3,467 Υ 3,416 Μ 3,358 Λ 2,732 Δ 1,749 Γ 1,727 Ω 1,42 Χ 1,178 Θ 1,12 Φ 0,812 Β 0,682 Ξ 0,402 46

47 Ζ 0,345 Ψ 0,133 Γπάθημα 1. ςσνόηηηα άηονων Δλληνικών γπαμμάηων Α Ο T Ι Ε Ν Ρ Π Η Κ ς Υ Μ Λ Δ Γ Ω Χ Θ Φ Β Ξ Ζ Ψ ειρά1 Απηήλ ηελ θαηάηαμε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ ηειηθή θαηάηαμε ζπρλόηεηαο ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ. 47

48 Ζ ζέζε ηνπ «ζ» θαη ηνπ «ο» πξνέθπςαλ από αλάιπζε ηνπ παξαθάησ πηλάθα. Απηόλ ηνλ πηλάθα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη γηα ηελ πινπνίεζε θαη επηινγή ζέζεο αξηζηεξά ή δεμηά ηεο λνεηήο γξακκήο ηνπ πιεθηξνιόγηνπ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ γξάκκαηνο ζηηο ιέμεηο.[21] Πίνακαρ 5. ςσνόηηηα γπαμμάηων ανάλογα με ηη ζσεηική ηοςρ θέ ζη ζε μία λέ ξη Πεγ ή Basic Quantitative Characteristics of the Modern Greek Language Using the Hellenic National Corpus* George Mikros, Nick Hatzigeorgiu, & Ge of Quantitative Linguistics 2005, Vol. 12, No. 2-3, pp

49 3.4 Κινηζιολογική ανάλςζη για ηην εςκολία «παηήμαηορ» κάθε πλήκηπος Σν αλζξσπηλό ρέξη είλαη εμαηξεηηθά πνιύπινθν απνηεινύκελν από 27 θόθθαια πνπ ειέγρνληαη από 39 κύεο. Τπάξρνπλ πνιινί βαζκνί ειεπζεξίαο ζηελ θίλεζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ θαη παξ όια απηά νη αλεμάξηεηεο θηλήζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ είλαη ειάρηζηεο. Αλαηνκηθνί παξάγνληεο, όπσο εζσηεξηθέο ελώζεηο κεηαμύ ησλ ηελόλησλ ηνπ ρεξηνύ, νδεγνύλ ζηελ κεραληθή ζύδεπμε γηα ηελ θίλεζε ησλ δαθηύισλ. Έλαο λεπξώλαο ζηνλ εγθέθαιν ελεξγνπνηεί πνιιέο νκάδεο λεπξώλσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ειέγρνπλ πνιινύο ηέλνληεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ θίλεζε ζπδεπγκέλσλ κπώλ. Σν άζξνηζκα ησλ λεπξνινγηθώλ κεραληθώλ ζπδεύμεσλ θαηαιήγεη ζηελ θαηεπζπλόκελε θίλεζε ηνπ αξζξώζεσλ πνπ νλνκάδνληαη «θηλεηηθέο ζπλέξγεηεο» ( kinetic synergies ). Έηζη, ελώ ην ρέξη έρεη πάλσ από 20 βαζκνύο ειεπζεξίαο ην ζύλνιν ησλ θηλήζεσλ πνπ κπνξεί λα θάλεη ην ρέξη θείηαη ζε έλα ππνρώξν ιηγόηεξσλ δηαζηάζεσλ. ύκθσλα κε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ νη αθνύζηεο αληηδξάζεηο ηνπ ρεξηνύ ζε θηλήζεηο νη νπνίεο γίλνληαη εζειεκέλα, όπσο ην λα πηάζεη θάπνηνο θάηη ή λα γπξίζεη ην ρέξη ηνπ θαίλνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. Δδώ παξαηεξνύκε δειαδή, όηη γηα παξάδεηγκα γηα ηελ ζπλέξγεηα S2 πνπ είλαη ε θίλεζε πνπ θάλεη ν δείθηεο από ηελ έθηαζε ηνπ κέρξη ηελ θάκςε ζπκπαξαζύξεη ην κηθξό δάρηπιν ζην λα θάλεη ηελ αθξηβώο αληίζεηε θίλεζε. Παξαθάησ βιέπνπκε έλα αθόκε παξάδεηγκα ζύλζεζεο ζπλεξγεηώλ ώζηε λα γίλεη κηα εθνύζηα απηή ηε θνξά θίλεζε αιιά θαη ηνπο ρξόλνπο πνπ ρξεηάδνληαη νη κύεο γηα λα αθνινπζήζνπλ απηήλ ηελ θίλεζε. [26][27][33] 49

50 50 Δικόνα 22. Δικόνερ κάποιων από ηιρ ελέ ςθεπερ κινήζειρ ηηρ παλάμηρ

51 Πεγή Multidigit Movement Synergies of the Human Hand in an Unconstrained Haptic Exploration Task Pramodsingh H. Thakur, Amy J. Bastian, and Steven S. Hsiao The Journal of Neuroscience, February 6, (6): Δικόνα 23. Παπάδειγμα ζςνειζθοπάρ ζςνεπγειών ζε μία εκούζια κίνηζη Πεγή Multidigit Movement Synergies of the Human Hand in an Unconstrained Haptic Exploration Task Pramodsingh H. Thakur, Amy J. Bastian, and Steven S. Hsiao The Journal of Neuroscience, February 6, (6):

52 Μέζα από ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεξγεηώλ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα δηαδνρηθά γξάκκαηα κηαο νπνηαζδήπνηε ιέμεο δελ ζα έπξεπε λα παηηνύληαη κε ην ίδην ρέξη, αλ είλαη δπλαηόλ, γηα λα είλαη βέιηηζηε ε ηαρύηεηα πιεθηξνιόγεζεο. Δπίζεο, απαληά ζην εξώηεκα γηαηί ε δηαδνρηθή ελαιιαγή ρεξηώλ ζηελ δαθηπινγξάθεζε δίλεη πην γξήγνξεο ηαρύηεηεο, εθ όζνλ ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ν εγθέθαινο γηα θάλεη ηνλ επόκελν ζ πλδπαζκό θηλήζεσλ γηα λα πεηύρεη ηελ επόκελε ε θθνύζηα θίλεζε είλαη ιηγόηεξνο από ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δνζεί κηα ηαπηόρξνλε εληνιή ζην άιιν ρέξη γηα λα ιάβεη ηελ αληί ζηνηρε ζέζε[33]. Απηόλ ηνλ ηζρπξηζκό ηνλ ζηεξίδεη θαη κηα αθόκε έξεπλα πνπ ιέεη όηη ην κεζνδηάζηεκα κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο θίλεζεο ελόο ρηππήκαηνο πιήθηξνπ θαη ηεο έλαξμεο ηεο επόκελεο θίλεζεο γηα ρηύπεκα δεύηεξνπ πιήθηξνπ από ην ίδην ρέξη ρξεηάδεηαη θαη ειάρηζηνλ 20 ms, ρξόλνο ν νπνίνο θεξδίδεηαη, θαη κάιηζηα ζην πνιιαπιάζην, όηαλ ηα ρηππήκαηα γίλνληαη δηαδνρηθά από ηα 2 ρέξηα αθνύ πξηλ ην ηέινο ηεο κηαο θίλεζεο από ην έλα ρέξη έρεη ήδε μεθηλήζεη ε θίλεζε από ην άιιν ρέξη γηα λα πάεη ζην πιήθηξν πνπ πξέπεη λα παηεζεί[26][ 5]. Κηλεκαηηθέο θαη θηλεηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε θίλεζε ησλ κειώλ είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ην θπξίαξρν κέξνο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ αλζξώπνπ, νπζηαζηηθά απηό πνπ νλνκάδνπκε αξηζηεξόρεηξαο ή δεμηόρεηξαο. ηα δάρηπια, όκσο, έκπεηξσλ δαθηπινγξάθσλ έρεη παξαηεξεζεί όηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηάθνξα ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηνλ ξπζκό ιαζώλ αλάκεζα ζηα 2 ρέξηα. Έρεη κάιηζηα παξαηεξεζεί όηη ην αξηζηεξό ρέξη ίζσο θαη λα έρεη θαιύηεξεο επηδόζεηο θαη ζηνπο δεμηόρεηξεο, πξάγκα ην νπνίν όκσο είλαη θπζηνινγηθό επεηδή ζην πιεθηξνιόγην QWERTY ην 57% ησλ ρηππεκάησλ γίλεηαη από ην αξηζηεξό ρέξη. Δδώ είλαη ζεκαληηθό λα αλαδείμνπκε θαη ην γεγνλόο όηη αζθήζεηο ζηνπο κύεο ησλ δάθηπισλ κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ ηαρύηεηα θίλεζεο ηνπο θαη έηζη ηελ ηαρύηεηα δαρηπινγξάθεζεο αλεμαξηήησο ηνπ 52

53 πιεθηξνιόγηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ ηππηθή ηαρύηεηα πιεθηξνιόγεζεο έκπεηξσλ δαθηπινγξάθσλ είλαη πεξίπνπ ms θαη απηή πεξηνξίδεηαη από ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ν εγθέθαινο κπνξεί λα δώζεη εληνιέο ζηνπο λεπξώλεο γηα λα θάλνπλ ηηο θηλήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δαθηπινγξάθεζε.[24][25][27][28] Δπόκελν ζεκείν ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί ε αλάιπζε ησλ βαξώλ γηα ηηο ζέζεηο είλαη νη θηλήζεηο πνπ θάλνπλ ηα δάρηπια δεδνκέλεο ηεο κνξθήο ηνπ πιεθηξνιόγηνπ. Ζ δηαγώληα κνξθή ησλ ζηειώλ ηνπ θαζηζηά ιαλζαζκέλε θάζε ζεώξεζε όηη ε πάλσ ή ε θάησ ζεηξά είλαη πην εύθνιν λα παηεζεί. Ζ αιήζεηα είλαη αθξηβώο ζηε κέζε. Από ηελ λνεηή θάζεηε επζεία ηνπ θέληξνπ θαη δεμηά είλαη πην εύθνιν λα παηεζεί ε θάησ πιεπξά, ελώ αξηζηεξά ηεο γξακκήο ε πάλσ ζεηξά. Απηό είλαη επίζεο έλα πξσηνπόξν θξηηήξην πνπ εθαξκόδεηαη ζην Ν.Δ.Π.. Ζ δηθαηνινγία είλαη απιή: ε αληίζεηε δηαγώληα ζέζε πνπ παίξλνπλ ηα ρέξηα όηαλ αθνπκπνύλ ζην πιεθηξνιόγην ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κόληκα αξηζηεξή θιίζε ησλ θαζέησλ γξακκώλ ηνπ πιεθηξνιόγηνπ νδεγεί ζε απηή ηε ζεώξεζε. Βέβαηα θαη απηόο δελ είλαη γεληθόο θαλόλαο κηαο θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνύ δείθηε πξνο ηα θάησ απνδεηθλύεηαη όηη είλαη πην εύθνιε από ηελ θίλεζε ηνπ δεμηνύ κηθξνύ πξνο ηα πάλσ.[26][32][29] πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε, ειέγρνληαη νη θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη ην δεμί ρέξη. Ζ ζσζηή ζέζε ηνπ πάλσ ζην πιεθηξνιόγην θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Δπίζεο, ζε απηή θαίλεηαη όηη ε ζέζε ζηελ όπνηα πξέπεη λα είλαη ην ρέξη γηα λα επηβεβαησζεί ε ζεσξία ησλ βαξώλ.[23] 53

54 Δικόνα 24. ωζηή και λανθαζμέ νη θέ ζη ηος σεπιού ζηο πληκηπολόγιο Πηγή Nucleus Catalog Έηζη ινηπόλ, θαζνξίδεηαη όηη ε επάλσ ζεηξά είλαη πην εύθνιν λα παηεζεί από ην δεμί ρέξη θαη ε θάησ ζεηξά επόκελε ζηελ δπζθνιία. Από ηελ επόκελε εηθόλα θαζνξίδεηαη ε δπζθνιία γηα ηα ππόινηπα πιήθηξα πνπ κπνξνύλ λα παηεζνύλ από ην δεμί ρέξη. 54

55 Δικόνα 25. Θέ ζη ηων σεπιών για πληκηπολόγηζη με ηςθλό ζύζηημα Πηγή key00.gif Μεηά ηελ θάησ ζεηξά ζπλεπώο, αθνινπζεί θπθιηθά κηα πνξεία πξνο ηα πάλσ ε επθνιία κε ηελ όπνηα κπνξνύλ λα παηεζνύλ ηα πιήθηξα. Δμαίξεζε ζε απηό απνηειεί ην πιήθηξν «Τ» γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη έληνλε έθηαζε ηνπ δείθηε πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη δίρσο λα θύγεη ην ρέξη από ηε ζσζηή ηνπ ζέζε. [4][5][9] Γηα ην αξηζηεξό ρέξη, όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πην εύθνιε ζεηξά είλαη ε πάλσ, αθνύ γηα ηελ θάησ εκπνδίδεηαη ε θίλεζε ησλ δαρηύισλ από ην ππόινηπν ρέξη. Φπζηθά, από απηόλ ηνλ ηζρπξηζκό θαίλεηαη όηη ν δείθηεο ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ κπνξεί λα θάλεη ηελ θάκςε ρσξίο λα εκπνδηζηεί από άιιν δάρηπιν θαη έηζη θαη γηα απηό ηζρύεη ν θπθιηθόο θαλόλαο πνπ ζέζακε πξηλ, πάιη κε ηελ εμαίξεζε ηνπ πιήθηξνπ «Σ», ην νπνίν απαηηεί ππεξέθηαζε. Αθόκε πην δύζθνιε θξίλεηαη ε θίλεζε πξνο ην πιήθηξν «Β».[31][33][26] Σειεπηαία ζεώξεζε πνπ γίλεηαη είλαη όηη ην κηθξό δάρηπιν είλαη πην δύζθνιν λα εθηαζεί ή λα θακθζεί από όια ηα άιια δάρηπια θαη έηζη ε δπζθνιία απηώλ ησλ θηλήζεσλ θξίλεηαη σο κέγηζηε ζηηο πεξηπηώζεηο θαη ησλ 2 ρεξηώλ. 55

56 3.5 Θεωπία βαπών Μεηά, ινηπόλ, ηνλ θαλόλα ηνπ θελνύ, πνπ ζεκειηώζεθε λσξίηεξα γηα πξώηε θνξα ζηα πιαηζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο, ζεκειηώλεηαη θαη έλαο αθόκε θαλόλαο δεκηνπξγίαο ιεηηνπξγηθώλ δηαηάμεσλ πιεθηξνινγίσλ. Απηόο νλνκάδεηαη «ζεσξία ησλ βαξώλ». ύκθσλα κε απηή, ν ρώξνο ησλ πιήθηξσλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ρσξίδεηαη ζε ζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηα «βάξε» ηνπο. Γειαδή ηελ δπζθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί λα παηεζεί θάζε πιεθηξν. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζεσξώληαο σο κνλάδα ηε δπζθνιία (βάξνο) λα παηήζεη ν δείθηεο ην πιήθηξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ βαζηθή ζεηξά, αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη έλα πιεθηξνιόγην κε απμαλόκελν θαηά κία κνλάδα βάξνο γηα θάζε πην δύζθνιε ζέζε. Έηζη, γηα λα θαλεί ζρεκαηηθά ην απνηέιεζκα ζρεκαηίδνληαη ηα παξαθάησ: Δικόνα 26 "Βάπη" ηων θέ ζεων ηων πλήκηπων Δπίζεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθό λα θαλεί θαη ν ζσζηόο ηξόπνο λα ηνπνζεηενύλ ηα ρέξηα πάλσ ζην πιεθηξνιόγην έηζη ώζηε λα ηζρύεη όρη όλν ε «ζεσξία ησλ βαξώλ» αιιά θαη ε θηλεζηνινγηθή 56

57 αλάιπζε πνπ αλαπηύρζεθε λσξίηεξα.έηζη πξνθύπηεη ε παξαθάησ εηθόλα: Δικόνα 27. Βάπη ηων θέζεων ηων πλήκηπων 3.6 Ανάπηςξη ηος Ν.Δ.Π. Δθόζνλ ηώξα ππάξρεη ην βάξνο θάζε πιήθηξνπ θαη ε ζπρλόηεηα ησλ γξακκάησλ πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ, μεθηλά ε ηνπνζέηεζε ζύκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.2. Σα 8 πξώηα γξάκκαηα ζε πηζαλόηεηα θαιύπηνπλ ηηο ζέζεηο από όπνπ μεθηλνύλ ηα δάρηπια ηηο θηλήζεηο η νπ. Όπσο εηπώζεθε ζηελ παξάγξαθν 3.3 ην θελό είλαη ην πην ζπρλό πιήθηξν πνπ παηηέηαη θαη αθνινπζεί ην «λεθξό» πιήθηξν ηνπ ηόλνπ. Σν «space» ην εμππεξεηνύλ νη 2 αληίρεηξεο νπόηε δελ έρνπκε ιόγν λα ηνπ αιιάμνπκε ζέζε. Ο ηόλνο όκσο, αλ θαη ην πην ζπρλό πιήθηξν πνπ πξέπεη λα παηεζεί, γηα λα έρεη απνηέιεζκα πξέπεη 57

58 λα αθνινπζήζεη ρηύπεκα επόκελνπ πιήθηξνπ. Απηό ζεκαίλ εη όηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ραζεί ε θαιύηεξε ζέζε ζην πιεθηξνιόγην γηα απηόλ ηνλ ραξαθηήξα αθνύ νύησο ή άιισο ζα ρξεηαζηεί ρξόλνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 2 παηήκαηα γηα λα πιεθηξνινγεζεί ην ηνληζκέλν θσλήελ. Άξα θαη αξρήλ κέλεη έμσ από ηελ πξώηε ηνπνζέηεζε. ε απηήλ ζα κπνπλ ηα γξάκκαηα κε ηε ζεηξά πνπ θαηαηάρζεθαλ ρσξίο ηνπο ηόλνπο. Σα 8 πξώηα γξάκκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ είλαη ηα Α, Ο, Σ, Η, Δ, Ν,, Ρ. Γηα απηά από ηνπο πηλάθεο ηεο παξαγξάθνπ 3.3 θαίλεηαηόηη ηα Α, Ο, Η θαη Ν ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζην ηέι νο ηεο ιέμεο ελώ ηα Σ, Δ, θαη Ρ ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο. Έηζη ζπκπιεξώλνληαη νη ζέζεηο κε βάξε από 1-4 γηα ηα 2 ρέξηα. Μεηά ζα επηιεγνύλ ηα επόκελα δεπγάξηα γξακκάησλ από ηελ ζεηξά ησλ γξακκάησλ πνπ έρεη πξνθύςεη από ηηο πηζαλόηεηεο ηνπο θαη ζα ηνπνζεηνύληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο. Βάξνο 5: Π θαη Ζ. Σν ε ηείλεη λα είλαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο νπόηε ηνπνζεηείηαη ζηελ αξηζηεξή κεξηά. Βάξνο 6: Κ θαη ο. Πξνθαλώο ην ο ηνπνζεηείηαη ζηελ αξηζηεξή κεξηά. Βάξνο 7: Δδώ ζηελ δεμηά κεξηά ηνπνζεηείηαη ην «λεθξό» πιήθηξν ηνπ ηόλνπ. Ήδε ζηελ αξηζηεξή κεξηά είλαη ηα 4 από ηα 7 θσλήεληα θαη κέρξη ην ηέινο ηεο αλάιπζεο ζα κπνπλ ηα 6 από ηα 7 θσλήεληα ζην αξηζηεξό ρέξη. Από δσ θαη θάησ ην λνύκεξν ηνπ βάξνπο ζα αληηζηνηρεί ζην πιήθηξν ηεο αξηζηεξήο κεξηάο ελώ ζηε δεμηά ζα είλαη αλ λ ην βάξνο ηεο αξηζηεξήο λ+1. Έηζη έρνπκε ην δεύγνο: Τ θαη Μ. Σν Τ ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά θαη ην Μ δεμηά. Βάξνο 8: Λ θαη Γ. Σν ηείλεη λα είλαη πεξηζζόηεξεο θνξέο ζην ηέινο ηεο ιέμεο ζε ζρέζε κε ην Γ αιιά θαη ην Γ ηείλεη λα είλαη πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηελ αξρή ηεο ιέμεο. Άξα ην Λ αξηζηεξά θαη ην Γ δεμηά. 58

59 Βάξνο 9: Γ θαη Χ. Σν Χ ηείλεη λα είλαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο, ην Γ ηείλεη ζηελ αξρή θαη ν ηόλνο ηνπνζεηήζεθε δεμηά, νπόηε ην Χ ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά θαη ην Γ δεμηά. Βάξνο 10: Υ θαη Θ. Οη πηζαλόηεηεο λα είλαη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηα 2 γξάκκαηα είλαη αληίζηνηρεο θαη νη 2 ζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ είλαη δίπια ην έλα ζην άιιν ζην πιεθηξνιόγην. Σνπνζεηείηαη ην Υ ζηελ αξηζηεξή κεξηά θαη ην Θ ζηε δεμηά. Βάξνο 11: Φ θαη Β. Σν Β ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά θαη ην Φ δεμηά. Βάξνο 12, 13,14 θαη 15: κέλνπλ κνλό ηα γξάκκαηα Ξ, Ε, Φ ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη κε ηε ζεηξά ζηελ αξηζηεξή κεξηά ηνπ πιεθηξνινγίνπ. 59

60 3.7 Σελική εικόνα ηος Ν.Δ.Π. Δδώ θαηαιήγνπκε ζηελ ηειηθή εηθόλα ηνπ Ν.Δ.Π. Δικόνα 28. Ν.Δ.Π.

61 3.8 Τλοποίηζη ηος Ν.Δ.Π. με ηο Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4 Σν Microsoft Keyboard Layout Creator είλαη έλα πξόγξακκα ην νπνίν βνεζά ηνπο ρξήζηεο θάπνησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ (θπξηώο ησλ Vista) λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη κνξθέο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ινηπόλ αλνίγεη ην πξόγξακκα θαη πινπνηείηαη ε εηθόλα ηνπ Ν.Δ.Π.: Δικόνα 29 Διζαγωγή ηος Ν.Δ.Π. ζηο MKLC 1.4 Πηγή Microsoft Ke yboard La yout Creator 1.4 Δπόκελν βήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα γίλεη validate ε έθδνζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ:

62 Δικόνα 30 Validation Πηγή Microsoft Ke yboard La yout Creator 1.4 Δπόκελν βήκα είλαη λα «ρηηζηεί» ην αξρείν setup γηα λα δνπιεύεη ην πιεθηξνιόγην ζε όια ηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πεξηβάιινλ Windows[14]. Δικόνα 31 Build Πηγή Microsoft Ke yboard La yout Creator

63 Δικόνα 32 Αποηελέ ζμαηα διαδικαζίαρ ηος M KLC

64 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 4.1 Διζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αμηνινγεζεί ε επθνιία γξαθήο ηνπ Ν.Δ.Π. ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ ειιεληθό πιεθηξνιόγην. Απηό ζα γίλεη ζηε βάζε ηεο ινγηθήο ησλ βαξώλ πνπ εηζήρζε κε ηελ θηλεζηνινγηθή αλάιπζε πνπ έγηλε λσξίηεξα. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Excel θαη νη ζπρλόηεηεο ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ δεδνκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεθηξνινγίνπ. 4.2 Σπόπορ αξιολόγηζηρ Απηό πνπ ζα αμηνινγεζεί είλαη θαηά πόζν είλαη πην εύθνιν λα γξαθνύλ θείκελα ζην Ν.Δ.Π. ζε ζρέζε κε ην παιηό κεηαθξαζκέλν QWERTY. Γελ πξόθεηηαη δειαδή γηα έλα ηεζη ηαρύηεηαο ηνπ θαηλνύξγηνπ πιεθηξνινγίνπ άιια γηα έλα ηεζη εξγνλνκίαο. Έζησ ινηπόλ όηη ππάξρεη έλα «αληηθεηκεληθό» θείκελν Υ ραξαθηήξσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε απηό ην ππνζεηηθό θείκελν νη ραξαθηήξεο έρνπλ ηελ ζπρλόηεηα λα εκθαληζηνύλ, ε νπνία δίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζη ελ παξάγξαθν 3.3. Γηα απηό ην θείκελν ζα ππνινγηζζεί ην βάξνο ηνπ κε ηελ θαηλνύξγηα δηάηαμε θαη κε ηελ παιηά. Απηό ζα γίλεη πνιιαπιαζηάδνληαο ην βάξνο ηεο ζέζεο θάζε γξάκκαηνο κε ηελ ζπρλόηεηα ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ζην θείκελν. Γηα ηελ απινπνίεζε απηνύ ηνπ ππνινγηζκνύ ζεσξείηαη όηη ε πηζαλόηεηα λα εκθαληζηεί θάπνην ηνληζκέλν θσλήελ ή θάπνην θσλήελ κε δηαιπηηθά είλαη ε πηζαλόηεηα λα παηεζεί ην πιήθη ξν ηνπ 64

65 ηόλνπ.(απηό δελ ραιάεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηεζη καο αθνύ ηα θσλήεληα θαη ν ηόλνο ζην Ν.Δ.Π. είλαη νύησο ή άιισο ζε θαιύηεξεο από άπνςε βάξνπο ζέζεηο. ) Δπίζεο, αγλννύ ληαη ηα θελά θαη ηα ζεκεία ζηίμεο γηα ηα νπνία νη ζέζεηο ζην πιεθηξνιόγην δελ αιιάδνπλ. Παξαθάησ επαλαιακβάλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαηάμεηο θαη ν πίλαθαο ζπρλνηήησλ ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ γηα λα γίλεη πην εύθνινο θαη επνπηηθόο ν έιεγρόο. Δικόνα 33. Δλληνικό πληκηπολόγιο QWERTY Πηγή Microsoft La yout Creator

66 Δικόνα 34.Βάπη θέ ζεων πλήκηπων ζηο πληκηπολόγιο Δικόνα 35. Ν.Δ.Π. Πίνακαρ 6. ςσνόηηηερ άηονων γπαμμάηων Α 9,42 Ο 8,17 T 7,918 Ι 6,83 Ε 6,75 Ν 6,199 66

67 4,46 Ρ 4,286 Π 4,014 Η 3,99 Κ 3,974 ς 3,467 Υ 3,416 Μ 3,358 Λ 2,732 Δ 1,749 Γ 1,727 Ω 1,42 Χ 1,178 Θ 1,12 Φ 0,812 Β 0,682 Ξ 0,402 Ζ 0,345 Ψ 0,133 Γπάθημα 2. ςσνόηηηα άηονων Δλληνικών γπαμμάηων Α Ο T Ι Ε Ν Ρ Π Η Κ ς Υ Μ Λ Δ Γ Ω Χ Θ Φ Β Ξ Ζ Ψ ειρά1 67

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα