ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΓΔΟ 11 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΓΔΟ 11 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΓΔΟ 11 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Α.Μ.: ΣΜΗΜΑ: ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ:

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Θέκα 1 ν Θέκα 2 ν Θέκα 3ν Βηβιηνγξαθία

3 Θέκα 1 ο 1.1. Μέζα απφ ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξεηηθψλ ξεπκάησλ ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ επηθαηξνπνίεζεο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Adecco ζε ζπλεξγαζία κε ην Βξεηαληθφ Ιλζηηηνχην Μάλαηδκελη. Δηδηθφηεξα: Θεωρεηηθά ρεύκαηα ποσ εσζσγρακκίδοληαη κε ηα εσρήκαηα ηες έρεσλας ηες Adecco: Θεωρεηηθά ρεύκαηα ποσ δελ εσζσγρακκίδοληαη κε ηα εσρήκαηα ηες έρεσλας ηες Adecco: α) Θεσξία ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ: Η ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Η ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ πξέπεη φκσο, λα βαζίδεηαη ζηελ ππεπζπλφηεηα θαη ζηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηεξαξρίαο θαη φρη ζηνλ έιεγρν. Δπηπιένλ, ε νξγάλσζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο νκάδεο θαη φρη ζηα άηνκα, ελψ νη απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε απνθεληξσκέλεο κεζφδνπο, κε ηνλ πξντζηάκελν λα είλαη πεξηζζφηεξν παξάγνληαο επηθνηλσλίαο. Οη ζέζεηο απηέο ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Adecco πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλεο εηαηξίεο είλαη απηέο πνπ «αθνχλε» θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο απηά πνπ ιέλε ηα ζηειέρε ηνπο, δεκηνπξγνχλ κηα ζεηηθή θνπιηνχξα πνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα φινπο, εληζρχεη ηελ ελδπλάκσζε θαη ηηο λέεο ηδέεο. Η ζεσξία ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, φπσο θαη ε ελδερνκεληθή πξνζέγγηζε είλαη επίθαηξεο, δηφηη ππνβαζκίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ σο απνθιεηζηηθνχ παξάγνληα ππνθίλεζεο ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ θαη ζπλνιηθά ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο. α) Η ζεσξία ηεο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ Taylor ππνζηεξίδεη φηη κφλν ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα απμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ελζαξξχλεη ηα αξλεηηθά θίλεηξα, φπσο απεηιή θπξψζεσλ, πεηζαξρία θαη έιεγρνο σο κέζα απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ. Βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο είλαη ε παξαγσγηθφηεηα σο κνλαδηθφο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο, ε θσδηθνπνίεζε ηνπ άξηζηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ε επηινγή ηνπ εξγάηε ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 1. β) Δλδερνκεληθή πξνζέγγηζε (γηα κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα). Η ελδερνκεληθή πξνζέγγηζε γηα κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα (δει. γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αβέβαηεο θη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί επηβηψλνπλ κφλν αλ πξνσζνχλ ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ β) Η ζεσξία ηεο δηαρεηξηζηηθήο δηνίθεζεο ηνπ Fayol έζεζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηνίθεζεο (πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε, ζπληνληζκφο θη έιεγρνο) θαη πξνψζεζε ηελ αξρή ηεο εμνπζίαο, ηελ πεηζαξρία, ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ, ηελ ελφηεηα εληνιήο θ.α 2. Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε ζεσξία ηνπ Fayol ζέιεζε λα νξηνζεηήζεη ηελ έθηαζε ηνπ

4 απνθεληξσκέλε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε επηθνηλσλία πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Οη ζέζεηο απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Adecco θαη θαζηζηνχλ ηελ ελδερνκεληθή πξνζέγγηζε γηα κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα επίθαηξε ζεσξία. ζπγθεληξσηηζκνχ θη έθαλε ιφγν γηα δίθαηε θη αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζηνλ εξγαδφκελν θαζψο θαη γηα νκαδηθφ πλεχκα, παξφια απηά θπξηάξρεζαλ πεξηζζφηεξν νη ππφινηπεο ζέζεηο ηεο ζεσξίαο. γ) Η ζρνιή ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο ηνπ Weber εζηηάδεη ζηηο απξφζσπεο θαη ηεξαξρηθά δνκεκέλεο ζρέζεηο, ζηελ έιιεηςε ελζάξξπλζεο ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε θαζήθνληα απζηεξά δνκεκέλα θαη ζε άθακπηε νξγαλσηηθή δνκή. δ) Δλδερνκεληθή πξνζέγγηζε (ζε ζηαζεξά πεξηβάιινληα): ε αληίζεζε κε φ,ηη ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ πεξηβαιιφλησλ, ηα ζηαζεξά πεξηβάιινληα ρξεηάδνληαη εμεηδίθεπζε θη επαλαιακβαλφκελε εξγαζία, απζηεξφ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε εξγαζίαο, ηνπ ξφινπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ηεξαξρηθή δνκή εμνπζίαο θη ειέγρνπ. ε) Η ηερλνινγηθή εθδνρή επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ νπνίσλ, θαζνξίδνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηα επίπεδα ζηελ αιπζίδα ησλ εληνιψλ, νη θαλφλεο θαη νη έιεγρνη. Η ηερλνινγηθή εθδνρή δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, δηφηη δελ ελζαξξχλεη ηελ απζηεξφηεηα, ηελ πεηζαξρία θαη ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ: ε εμεηαδφκελε ζεσξία ηνπνζεηεί ζην επίθεληξν ηελ ηερλνινγία, ε νπνία ππαγνξεχεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο παξαγθσλίδεηαη θαη πεξλάεη ζε δεπηεξεχνλ επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε επηζπκνχλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θη εκπεηξηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη είλαη απνθαζηζκέλνη λα είλαη, αιιά θαη νη άιινη λα ηνπο βιέπνπλ σο επαγγεικαηίεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεξί ελδπλάκσζεο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ππνβνιήο λέσλ ηδεψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ζεσξνχκε πσο ηα ηειεπηαία ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ θαη ηνπο 10 ξφινπο ηνπ κάλαηδεξ, έηζη φπσο 4

5 πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηνλ Mintzberg. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα επηθεληξσζνχκε ζε εθείλνπο ηνπο ξφινπο πνπ είλαη πην ζρεηηθνί κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 3. Ηγέηεο: πλδεηηθφο θξίθνο Γέθηεο Πνκπφο Ο ξφινο απηφο απνηειεί απφ κφλνο ηνπ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε. Ο εγέηεο εθπαηδεχεη, ζπκβνπιεχεη, θαζνδεγεί θη επηθνηλσλεί ην φξακα ηεο επηρείξεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Μέζσ ηνπ ξφινπ απηνχ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζπλδένπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο κέζα θη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε. Ο ξφινο απηφο πξέπεη λα ζπλδπαζηεί απαξαίηεηα κε απηνχο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε πνπ ζα αλαιχζνπκε ακέζσο παξαθάησ. Μέζσ ησλ ξφισλ απηψλ επηηπγράλεηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ε δπλαηφηεηα λα αθνπζηνχλ νη ηδέεο ηνπ θαη ε επρέξεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ λα κεηαδίδνπλ εξεζίζκαηα. Ο ξφινο απηφο ζπλεπάγεηαη φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε αλαιχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην εμσηεξηθφ θη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ Ο πνκπφο κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο γηα λα αζθήζεη επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο π.ρ. λα ηνπο ελδπλακψζεη ή λα παξέρεη εξεζίζκαηα Γηαπξαγκαηεπηήο Μέζσ ηνπ ξφινπ απηνχ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε δηαπξαγκαηεχνληαη βηψζηκεο ιχζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ελδηαθεξφκελσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε ζεηηθή θνπιηνχξα πνπ πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο. Καηαλνκέαο Πφξσλ Η θαηαλνκή πφξσλ κε ηξφπν πνπ λα πξνζθέξνληαη επθαηξίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα δίλνληαη πεξηζψξηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα χκθσλα κε ην ππφδεηγκα Maslow, ν άλζξσπνο ππνθηλείηαη απφ ηελ επηζπκία λα ηθαλνπνηήζεη θπζηνινγηθέο θαηαξρήλ αλάγθεο (ηξνθήο, χπλνπ θιπ.) θαη ζηε ζπλέρεηα αλάγθεο πην ζχλζεηεο (αζθάιεηαο, θνηλσληθέο, γνήηξνπ θη απηνπξαγκάησζεο). Με βάζε απηήλ ηελ ηεξάξρεζε θαη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ζεσξνχκε φηη νη αλάγθεο πνπ επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε δελ είλαη νη θπζηνινγηθέο ή θαη αθφκα απηέο ηεο αζθάιεηαο, αιιά νη επφκελεο, απηέο δειαδή πνπ επηζπκεί θάζε άλζξσπνο αθνχ έρεη θαιχςεη ηηο δπν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, ήηνη, νη θνηλσληθέο, νη αλάγθεο γνήηξνπ θαη θπξίσο απηέο ηεο απηνπξαγκάησζεο. 3 Πέξα απφ ην βηβιίν ηνπ ΔΑΠ γηα ηελ παξνχζα αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία θη απφ ηελ ηζηνζειίδα 5

6 Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο έξεπλαο δελ παξαθηλνχληαη απνθιεηζηηθά κε κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, αιιά κε εηδηθφηεξα θίλεηξα, φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζεσξία ηνπ Herzberg δει. αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ, πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θη επηηπρίαο ζηελ εξγαζία θ.α. Θέκα 2 ο 2.1. Η θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο ηνπ Drucker ζπλίζηαηαη ζε δχν βαζηθέο αξρέο: 1. Η δηνίθεζε γηα λα θζάζεη ζε επηζπκεηά απνηειέζκαηα πξέπεη λα ζέζεη ζην θάζε ηκήκα ή νκάδα θαη άηνκν, ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη λα ηα ειέγρεη κε βάζε απηνχο. 2. Η νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ θάζε αηφκνπ ή νκάδαο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπλαίλεζε, ε παξαθίλεζε θαη ε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (Μάλαηδκελη, 2002) ε νπζηαζηηθή έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ε έιιεηςε θαηαλφεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ, νη θαθψο θαζνξηζκέλνη ζηφρνη, ε χπαξμε θαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πξντζηακέλσλπθηζηακέλσλ, ε ελδερφκελε αληίδξαζε ησλ ζηειερψλ, ε παξάιεηςε ζχλδεζεο ησλ ζηφρσλ κε ηηο ακνηβέο, θαη ν κεγάινο φγθνο εγγξάθσλ πνπ δεκηνπξγεί γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο πφζν εχθνια κπνξεί λα πιεγεί ε νξζή εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο κε ηφρνπο εάλ έζησ έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πξνθχςεη θαηά ηε δηαδηθαζία Έλα παξάδεηγκα πνπ απνδεηθλχεη έκπξαθηα φηη ε ππεξβνιηθή πξνζήισζε ζε ζηφρνπο κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα ηελ βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο, αθνξά κία εηαηξία πιεξνθνξηθήο πνπ αλαιακβάλεη ηελ αληηπξνζψπεπζε, ηελ κειέηε, ηελ πξνκήζεηα, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο. Η ζπγθεθξηκέλε εηαηξία έρεη σο αξρή λα πξνκεζεχεηαη, λα αληηπξνζσπεχεη θαη λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί απνθιεηζηηθά απφ εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ (π.ρ. Γεξκαλία, Αγγιία, Ακεξηθή θιπ.) κε ην ζθεπηηθφ φηη ελ ιφγσ εηαηξίεο είλαη πνιχ ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ αληηπξνζσπεχεη κε αδξφ αληίηηκν, έρνπλ ρακειέο δπλαηφηεηεο ζπκβαηφηεηαο κε άιια ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιιέο εηαηξίεο θαη ην ζεκαληηθφηεξν δελ είλαη ζηα ειιεληθά, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνηηκνχληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δπλεηηθνχο πειάηεο. Έηζη, ε εηαηξία ζεκεηψλεη πνιχ ρακειέο πσιήζεηο, ιφγσ ηνπ ζηφρνπ ηεο λα αληηπξνζσπεχεη ιχζεηο πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά απφ εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Έλα παξάδεηγκα απφ ηα γεγνλφηα ηεο πξφζθαηεο επηθαηξφηεηαο, ην νπνίν δελ ζηεξίδεηαη ζε πξνζσπηθή εκπεηξία, αιιά είλαη πνιχ αληηπξνζσπεπηηθφ σο πξνο ηελ παξαπάλσ παξαδνρή είλαη απηφ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, φπσο ηεο Lehman Brothers. H ππεξβνιηθή πξνζήισζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Lehman Brothers ζηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο θη επηδηψμεηο, ηνπο νδήγεζε ζε ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο επελδχζεηο πνπ επεθχιαζζαλ κεγάιεο απνδφζεηο, αιιά θαη αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο. Η ζχλδεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε ην χςνο ησλ ακνηβψλ ησλ 6

7 ελ ιφγσ κάλαηδεξ, νδήγεζε ζε ππεξβνιηθή πξνζήισζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα αγλνήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηέηνησλ ηνπνζεηήζεσλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε ρξενθνπία ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εξγάδνληαη. Θέκα 3ο 3.1. Αθνινπζψληαο ηα ζηάδηα ιήςεο απνθάζεσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηηο Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο (ΔΑΠ, ζει ) ε αγνξά ελφο θνξεηνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: Σηάδιο 1ο: Διάγνωζη ηος πποβλήμαηορ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε επηθείκελε θνίηεζε ζην ΔΑΠ δεκηνπξγεί εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ζχληαμε εξγαζηψλ, ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ΔΑΠ, απνζήθεπζε παξνπζηάζεσλ, ζεκεηψζεσλ θιπ.) κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ αγνξά ελφο θνξεηνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Με ηελ επθαηξία ηεο ελ ιφγσ αγνξάο θαη πέξα απφ ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, γηα δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηαηληψλ DVD, γηα δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ, θαζψο θαη γηα δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε θίινπο πνπ θαηνηθνχλ ζην εμσηεξηθφ. Πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο θνξεηφο Η/Τ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ αλάγθεο, αγνξάδνπκε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά θαη πξαγκαηνπνηνχκε κία ζρεηηθή έξεπλα ζην δηαδίθηπν. Η έξεπλα θαη κειέηε καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο φπσο επεμεξγαζηήο, κεηξηθή, κλήκε, ζθιεξφο δίζθνο, θάξηα γξαθηθψλ, θάξηα ήρνπ, DVD R-W, Wifi, Web Camera θ.α. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη πξναλαθεξφκελεο αλάγθεο καο θαιχπηνληαη ζην αλψηεξν, κε έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 800. Οη Η/Τ άλσ απηνχ ηνπ νξίνπ αθνξνχλ φζνπο παίδνπλ ζπζηεκαηηθά παηρλίδηα (πνπ απαηηνχλ γξήγνξνπο επεμεξγαζηέο θαη θαιή θάξηα γξαθηθψλ) φπσο θαη φζνπο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ γηα εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο (δηαθεκηζηέο, αξρηηέθηνλεο θιπ). Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν θνξεηφο Η/Τ πνπ ζα αγνξάζνπκε ζέινπκε λα πιεξνί ηα εμήο θξηηήξηα: Δπψλπκνο θαηαζθεπαζηήο Δπεμεξγαζηήο Intel Core 2Duo Μλήκε 1GB θαη άλσ θιεξφο δίζθνο 120GB θαη άλσ Να δηαζέηεη DVD, Κάξηα ήρνπ, Οζφλε, Modem, Wi fi (αζχξκαην δίθηπν), camera Λνγηζκηθφ Windows θαη Office, Πξνγξάκκαηα γηα αλαπαξαγσγή CD/DVD Σηάδιο 2: Εξεύπεζη κι ανάλςζη ηων εναλλακηικών λύζεων Αθνινπζεί ε επίζθεςε ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο ειεθηξηθψλ εηδψλ, ε ζπιινγή δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη ε επίζθεςε ηζηνζειίδσλ on-line θαηαζηεκάησλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη αθξηβνί θαη θζελνί ηεο αγνξάο. Αλ θαη ν αληαγσληζκφο έρεη θάλεη ηηο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ακειεηέεο εληνπίδνπκε ηνπο εμήο ππνινγηζηέο ζηελ θαηεγνξία ησλ 800 : Τποιογηζηές Α Β Γ Γ Καηαζθεπαζηήο Σν θαηάζηεκα Δπψλπκνο Δπψλπκνο πψιεζεο θαηαζθεπαζηήο θαηαζθεπαζηήο (Πιαίζην) Α Β Γ Δπψλπκνο θαηαζθεπαζηήο Δπεμεξγαζηήο Intel Core 2 Duo T5750 Intel Core 2 Duo T3200 Intel Core 2 Duo T5800 Μλήκε 2048MB 3072ΜΒ 3072 ΜΒ 3072 ΜΒ θιεξφο Γίζθνο 250GB 160 GΒ 250GΒ 250GΒ Intel Core 2 Duo T5800 7

8 Οζφλε 15,4 Inches 12,1 Inches 15,4 Inches 15,4 Inches DVD, DVD-RW, DVD, DVD-RW, DVD, DVD-RW, DVD, DVD-RW, DVD, DVD-RW, Κάξηα ήρνπ, Κάξηα ήρνπ, Κάξηα ήρνπ, Κάξηα ήρνπ, Κάξηα ήρνπ, Modem Modem, Wifi, Modem, Wifi, Modem, Wifi, Modem, Wifi, Web Camera Web Camera Web Camera Web Camera Extras Γσξεάλ ηζάληα Μπάξα Πξνζηαζία Spill Vaio Music Box, κεηαθνξάο Πνιπκέζσλ 6 proof, Adobe Win DVD, πιήθηξσλ Reader, Nero 8 Adobe Reader Λνγηζκηθφ Essentials. 8.1, HDD Camera recovery, VAIO Assistant, Ulead Movie, Story. Movie Factory, Easy Media Αλαγλψξηζε creator 9 DivX Πξνζψπνπ player & converter. Δγγχεζε 3 έηε εγγχεζε θαηαζηήκαηνο 2 έηε εγγχεζε αληηπξνζσπείαο 2 έηε εγγχεζε αληηπξνζσπείαο 3 έηε εγγχεζε αληηπξνζσπείαο Σηκή 649,99 698,99 719,99 750,00 Σηάδιο 3ο : Αξιολόγηζη εναλλακηικών λύζεων Μέζσ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο θαη ε σθέιεηα θάζε ελαιιαθηηθήο, έρνληαο πάληα σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην πξψην ζηάδην. Ο ππνινγηζηήο Α ζπλαξκνινγείηαη απφ ην θαηάζηεκα αγνξάο, ην νπνίν φκσο έρεη πνιχρξνλε εκπεηξία θαη θαιή θήκε ζηνλ ηνκέα απηφ. Πέξα απφ ηα άξηζηα ραξαθηεξηζηηθά ηαρχηεηαο, ρσξεηηθφηεηαο κλήκεο θιπ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο καο, ν ππφ δηεξεχλεζε ππνινγηζηήο έρεη ηξία ρξφληα εγγχεζε, είλαη ν θζελφηεξνο απφ φινπο θαη ε πξνζθνξά πεξηιακβάλεη δσξεάλ ηζάληα κεηαθνξάο. Ο ππνινγηζηήο Β πξνέξρεηαη απφ επψλπκν θαηαζθεπαζηή, δελ δηαζέηεη ηφζν γξήγνξν επεμεξγαζηή φζν νη άιινη, παξφια απηά θαη απηφο ππεξβαίλεη ηηο πξνδηαγξαθέο καο ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έρεη ηελ κηθξφηεξε νζφλε, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά ειαθξχηεξν θαη είλαη ν θζελφηεξνο απφ ηνπο ππφινηπνπο 3 επψλπκνπο δηεζλψλ θαηαζθεπαζηψλ. Ο ππνινγηζηήο Γ είλαη επψλπκνο φπσο νη Β θαη Γ, κε πνιχ θαιά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε έμηξα πξνζηαζία ζε πεξίπησζε πνπ ρπζνχλ πγξά ζηνλ ππνινγηζηή (γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε δεκηά). Σέινο, ν ππνινγηζηήο Γ, αθξηβφηεξνο απφ φινπο, δηαηίζεηαη απφ επψλπκν θαηαζθεπαζηή κε πνιχ θήκε, δηαζέηεη άξηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θάπνηα επηπιένλ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ γηα θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηαηληψλ dvd.ο ππνινγηζηήο Γ, φπσο θαη ν Α, δηαζέηεη ηξία ρξφληα εγγχεζε. Σηάδιο 4: Επιλογή Οη παξαπάλσ ελαιιαθηηθέο ππεξβαίλνπλ κε ην παξαπάλσ ηηο αλάγθεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζην πξψην ζηάδην θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. Θεσξνχκε πσο ην έλα επηπιένλ έηνο εγγχεζεο πνπ παξέρνπλ νη ππνινγηζηέο Α θαη Γ ηνπο πξνζδίδεη κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία, δεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο επηδηφξζσζεο ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ είλαη πνιχ πςειφ. Σα ππφινηπα ζεκεία, ζηα νπνία εληνπίδνληαη δηαθνξέο ζηνπο ππφ δηεξεχλεζε ππνινγηζηέο, δελ ζεσξνχκε πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Σν βαζηθφ δήηεκα ζηελ παξνχζα θάζε είλαη εάλ ζα πξνηηκήζνπκε έλαλ επψλπκν (αθξηβφ) ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή ζα θαηαθχγνπκε ζηνλ (θζελφηεξν) ζπλαξκνινγνχκελν απφ ην επψλπκν θαηάζηεκα. 8

9 Η ηειηθή επηινγή έγηλε ππέξ ηνπ ππνινγηζηή Α, δηφηη ζεσξήζακε φηη αγνξάδνπκε έλαλ ππνινγηζηή κε 3 ρξφληα εγγχεζε, ζε πνιχ θαιή ηηκή ζε ζρέζε κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη Η επηρείξεζε απνηειεί κηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα αλζξψπσλ πνπ απνζθνπεί, κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο, λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο, θαηά επαλαιακβαλφκελν ηξφπν. Η νηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο επηρείξεζεο, ηελ θαζηζηά ήδε έλαλ νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. Σα βαζηθά ζηνηρεία, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε σο νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ είλαη: α. Οη εηζξνέο β. Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία γ. Οη εθξνέο ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη παξαγσγηθνί πφξνη πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαπνηνχληαη ή ζπλαξκνινγνχληαη (κεηαζρεκαηίδνληαη) ζε ηειηθά αγαζά ή ππεξεζίεο π.ρ. αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηειέρε δηνίθεζεο, επηδεμηφηεηεο, γλψζεηο, εθπαίδεπζε, πιεξνθνξίεο, πιηθά θαη ελέξγεηα. Η δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη ζπζθεπαζίαο ησλ εθξνψλ Σέινο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζεηαη φ,ηη παξάγεη κηα επηρείξεζε π.ρ., πξντφληα, ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο. 9

10 Βηβιηογραθία Υ. Ναμάθεο, Ν. Μηραιφπνπινο, Φ. Μπαηδηάο, «Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο», ΔΑΠ, ΠΑΣΡΑ, Γ. Μπνπξαληάο, «Μάλαηδκελη, Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν, χγρξνλεο Πξαθηηθέο», Δθδ. Μπέλνπ, Ιζηνζειίδα: ppt#5 10

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Δ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ Δπηβιέπσλ: ΑΝΑΣΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ : ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Φηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ.

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Φηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ. Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΩ Η ΤΜΜΕΣΟΥΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΕΛΙΚΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα