ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη: Αθήνα Ζμεπομηνία: 10/02/ 2014 Απ. Ξπυη.: 128 Μνλάδα Γξαθείν Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν : : : : Β2 224Β Γ. Πειέθεο, Κ. ππξφπνπινο ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΞΝΦΑΠΖ ΘΔΚΑ: Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε Δπξψ, γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο» ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00 ), πιένλ ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ : 1.1. Σνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45/Α/99) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 1.2. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ 19/Α/95) «Πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (ΦΔΚ 145/Α/95) «Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/10) Σνπ Ν.3614/2007[ΦΔΚ Α 267/ ] «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 1.5. Σνπ Ν.3840/2010 [ΦΔΚ 53/Α/ ] «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ΔΠΑ » 1.6. Σνπ N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/ ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 1.7. Σνπ Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α/88) Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ηηο επ απηνχ ηξνπνπνηήζεηο. 1/24

2 1.8. Σνπ Π.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/96 ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 122/ (ΦΔΚ 85/Α/ )» Σνπ Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α/96) «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο» Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005) Σνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», ζπκπιεξσκαηηθψο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε Σνπ Π.Γ. 118/2013 [ΦΔΚ 152/Α/ ] «Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδξπζε Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη κεηνλνκαζία ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζε Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληηζηνίρσο Σνπ Π.Γ. 119/2013 [ΦΔΚ 153/Α/ ] «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 2. Σηο απνθάζεηο: 2.1. Σελ ππ αξηζ /ΔΤ/1749 [ΦΔΚ 540/Β/ ] «Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ αξηζ /ΔΤΘΤ/2041/ θαη κε ηελ ππ αξηζ /ΔΤΘΤ/1212/ Τπνπξγηθή απφθαζε Σελ κε αξηζκ. Β (ΦΔΚ 1540/Β/ ) θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο πεξί «χζηαζεο θαη νξγάλσζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε 210/2011 (ΦΔΚ 844/Β/ ) Σελ ππ αξηζ /ΔΤ/1749 [ΦΔΚ 540/Β/ ] «Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ αξηζ /ΔΤΘΤ/2041/ θαη κε ηελ ππ αξηζ /ΔΤΘΤ/1212/ Τπνπξγηθή απφθαζε Σελ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β 1291/ ) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε εθηέιεζε έξγσλ Σελ κε αξηζ. Πξση. Β1-7410/ Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνχ ηνπ ηέθαλνπ Κνκλελνχ ηνπ Υαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ Σελ κε Αξ. Πξση. Β3-337/13 (ΦΔΚ 2584/Β/2013) απφθαζεο «Δμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ππνγξαθή εγγξάθσλ «Με εληνιή Τθππνπξγνχ» ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ» Σελ απφθαζε αξ. πξση /Φ5699-Α2/ ηεο Δ.Τ.Γ. ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε» γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο». 2/24

3 3. Σα έγγξαθα : 3.1. Σελ κε Αξ. Πξση /Γ/2011/ επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηχπνπ Β ηεο ΔΤΔΓ απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ Σελ πξφζθιεζε 41, κε αξηζκφ πξση /Φ4812-Α2/ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε» , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Σo κε αξ. πξση. 545/ έγγξαθν ηεο Σερληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ ζεψξεζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο» (αξ. πξση. ΔΤΔΓ ΔΜΠ 792/ ). ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο», σο απηφ έρεη ζην ππφ ζηνηρείν 3.3 ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο παξνχζαο, ζπλνιηθήο αξρηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00 ), πιένλ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ζην θηίξην ηνπ Τπ.Α.Α. (Πιαηεία Κάληγγνο, - Γξαθείν 237, 2 νο φξνθνο ΣΚ , Αζήλα) ή απνζηέιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ην Τπ.Α.Α. / ΔΤΔΓ Δκπ. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ζε απηήλ ησλ πξνζθνξψλ κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία θαζψο θαη γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηηο 26/02/2014 εκέξα Ρεηάπηη θαη ψξα 12:00 μ.μ.. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ 27/02/2014 εκέξα Ξέμπηη θαη ψξα 12:00 ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο / Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ / ΔΤΔΓ Δκπ., Πιαηεία Κάληγγνο, Σ.Κ , Αζήλα (Γξαθείν 1, Ιζφγεην, είζνδνο απφ Οδφ Κάληγγνο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) ζπλεηαηξηζκνί δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 3/24

4 Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκκεηνρή ελφο κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ ζην δηαγσληζκφ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο δηαγσληδνκέλσλ, απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ φισλ ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπλεκκέλα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Η παξνχζα απφθαζε ζα αλαξηεζεί ζηα sites ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο www://gge.gov.gr, ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΟΜΝΗΝΟ ΣΕΦΑΝΟ ΤΝΗΜΜΔΝΑ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ: - Γξαθείν Τπνπξγνχ Τπ.Α.Α. θνπ Κ. Υαηδεδάθε - Γξαθείν Τθππνπξγνχ Τπ.Α.Α., θνπ Αζ. θνξδά - Γξαθείν Γ.Γ. Δκπνξίνπ, θνπ η. Κνκλελνχ - Δ.Τ.Γ. Δ.Π. Φεθηαθή χγθιηζε - Τπεχζπλνο Πξάμεο, Κ. ππξφπνπινο - Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: - Πξντζηακέλε Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ. - Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ., Μνλ. Α, Β2, 4/24

5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΣΟΠΙΝ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ Υξφλνο ηζρχνο ζχκβαζεο Αξρηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε Πξνυπνινγηζκφο πνπ βαξχλεη Απφθαζε δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε Δπξψ, γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο Γηαθφζηεο δέθα (210) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ,00 (Πιένλ ΦΠΑ) Π.Γ.Δ., ΑΔ 058/8 Κσδ. Α: 2013Δ Κσδηθφο ΟΠ πγρξεκαηνδφηεζε Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ Φφξνη Κξαηήζεηο Υξφλνο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο Σφπνο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο Παξαιαβή Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο 8% ζχκθσλα κε ην άξζξν 24, Ν.2198/1994, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/1994 0,1% Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ., ζχκθσλα κε ην άξζξ. 4 ηνπ Ν. 4013/2011 Δληφο δηαθνζίσλ δέθα (210) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ΔΤΔΓ Δκπ. Πι. Κάληγγνο Σ.Κ.: Αζήλα Σκεκαηηθή παξαιαβή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ», παξάγξαθνο 4.4, ζει. 22. Η Πξάμε «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» /24

6 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β ΝΟΝΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ Η δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε σο ακολούθυρ: Α. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 1.1. Ανεξάπηηηορ θάκελορ δικαιολογηηικών με ηην ένδειξη «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. Να αλαθέξνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ, κε βάζε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά ηα άξζξα 34 & 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξζείζα ππεχζπλε δήισζε, δειαδή εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο αλάζεζεο ζε απηφλ ζηνλ νπνίν αθνξά. Να εγγπψληαη φηη ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππφ ηνλ ηχπν δηεπθξηλίζεσλ (πξνθνξηθψο ή/θαη εγγξάθσο αλ απηφ απαηηεζεί), ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Να εγγπψληαη φηη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππφ ηνλ ηχπν δηεπθξηλίζεσλ (πξνθνξηθψο ή/θαη εγγξάθσο αλ απηφ απαηηεζεί), ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν Σερληθήο Ιθαλφηεηαο Δκπεηξίαο. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ έλα ζηέιερνο, ην νπνίν ζα απαζρνιείηαη ζε πιήξε απαζρφιεζε, ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ αλζξσπνκήλα αλά κήλα θαη ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, εληφο ηεο νπνίαο ζα δηαηεξεί θαη νπνηνδήπνηε έληππν ή ειεθηξνληθφ πιηθφ ηνπ δηαηίζεηαη ή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ππεξεζηαθψλ δεδνκέλσλ. Σν ζηέιερνο ην νπνίν ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θάησζη πξνζφληα: Σίηιν ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ή Βηβιηνζεθνλφκνπ ή Αξρεηνλφκνπ επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Σξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έξγα ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ Σα πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε αληίζηνηρν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζε ηίηινπο 6/24

7 ζπνπδψλ, επαγγεικαηηθέο άδεηεο θαη πηζηνπνηήζεηο, γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα θαη έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη εθηειέζεη ή ζπκκεηάζρεη έσο ηε ζηηγκή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κε ηελ επηζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ηεθκεξίσλ ζην βηνγξαθηθφ. Δπίζεο ε εκπεηξία απνδεηθλχεηαη βάζεη ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή βεβαηψζεσλ εξγνδνηψλ απφ ην πιήζνο θαη ηελ επξχηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηείραλ, απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ελαζρφιεζήο ηνπο κε ζρεηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη απφ ηελ θαηνρή ζέζεο επζχλεο ζε ζρεηηθά έξγα. εκεηψλεηαη φηη ηπρφλ αιιαγή ηνπ ζηειέρνπο πιήξεο απαζρφιεζεο ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν δε αληηθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ κε ηελ παξνχζα απφθαζε πξνζφλησλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αιιαγήο, ελψ ζην δηάζηεκα απηφ ην αξρηθφ ζηέιερνο ζα παξέρεη θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην έξγν ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά Αλεμάξηεηνο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ήηνη: α) ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή β) ην πνζνζηφ ΦΠΑ θαη γ) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Πηο θάκελο ηηρ πποζθοπάρ ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ: Η ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (Διδική πηπεζία Πςνηονιζμού & Δθαπμογήρ Γπάζευν ηος π.α.α. ζηον Ρομέα ηος Δμποπίος). Ο ηίηινο ηεο Πξάμεο («Τηθιοποίηζη ηος ιζηοπικού μηηπώος ηυν Δηαιπιών (ςπόσπευν εγγπαθήρ ζηο ΓΔΚΖ) ζε ηλεκηπονική (τηθιακή) μοπθή για ηην πεπίοδο μέζυ ππογπάμμαηορ κοινυθελούρ επγαζίαρ») Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Β. ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε παξνχζα απφθαζε. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Γ. ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 13/02/2014 εκέξα Ξέμπηη θαη ψξα 14:00, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 7/24

8 Γ. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: - Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. - Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. - Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Μνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ απηήο. ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ πνπ απαξηίδνπλ απηά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δηαηξεζεί κε ζθξαγηζκέλν ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη. - Η δηάηξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ έηνπο έθδνζήο ηεο θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηεο δηαδηθαζίαο. - Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κεηά ηελ δηάηξεζή ηνπο κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ Τπεξεζία. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξίζεη, κε ζρεηηθή απφθαζε, ε Τπεξεζία. - Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζθεξφλησλ, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο. Δ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο, ζε δχν δηαθξηηά ζηάδηα, σο εμήο: I. Έιεγρνο πιεξφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζπκθσλίαο απηψλ κε ηνπο νηθείνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. II. Αμηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη Σειηθή Αμηνιφγεζε Η Δπηηξνπή ζε θάζε ζηάδην ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο. Η Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο. Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ. ΠΡ. ΑΞΝΓΝΣΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ-ΑΛΑΘΔΠΖ ΔΟΓΝ Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξάο, ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί ζρεηηθή ζχκβαζε έξγνπ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Τπεξεζία, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα: 8/24

9 α) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σα παξαπάλσ έγγξαθα ζα απνζθξαγηζηνχλ, ειεγρζνχλ, θαηαγξαθνχλ απφ ηε Μνλάδα Β2 ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. ζε ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ ζεκείσκα πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε ή κε ηεο Απφθαζεο αλάζεζεο θαη ηε ζχλαςε ή κε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ηπρφλ καηαίσζε απνηειεζκάησλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ή επαλάιεςε απηήο θιπ. Ε. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ν επηιεγείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (Δγγχεζε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο) αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ ΣΜΔΓΔ πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο ζπλνιηθή αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαπαπηήμαηορ Δ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ ηνπ ΠΓ.118/2007 Ζ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. Θ. ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ Η παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπ 4.3 θαη 4.4 ηνπ παξαξηήκαηνο Γ «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ», απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα ζπζηαζεί κε ζρεηηθή απφθαζε. Η νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ, ιακβάλνληαο ππ φςηλ θαη ηε βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ ηφηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνχληαη απηνδίθαηα παξαιεθζέληα. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ θαη πάιη δηαπηζηψζεη παξαιείςεηο επαλαιακβάλεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία γηα κηα αθφκε θνξά. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη πάιη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο 9/24

10 Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηφηε ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία έρεη δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, εθαξκφδνληαο θαη' αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.118/2007 "Κήξπμε πξνκεζεπηή Δθπηψηνπ". Η πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλψλ δηνξζψζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή) δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ έλα (1) κήλα. Ο αλάδνρνο ζ' απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο. Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, ηελ κεηάζεζε ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Κήξπμε Πξνκεζεπηή Έθπησηνπ" ηνπ Π.Γ.118/2007. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ απφ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Π.Γ.118/2007. Η. ΞΙΖΟΥΚΖ Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. θαη ζα βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 058/8) σο εμήο: α) ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ηεο 2εο θαηά ζεηξά κεληαίαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο, β) ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ηεο 2εο θαηά ζεηξά κεληαίαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο, γ) ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ απνδνρή ηεο ηειηθήο απνινγηζηηθήο έθζεζεο γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γξάζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ. ΗΑ. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 10/24

11 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) Σαρ. Γ/λζε Σ. Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν : : : : : Κάληγγνο Ξόλη: Αθήνα ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ζμεπομηνία: / /.. Απ. Ξπυη.: ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΝ ( Πελ...) Απιθμόρ: Ξοζό: Ανάδοσορ: Δίδορ: Δνδιαθεπόμενη πηπεζία: ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.Α. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ Σν έξγν «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο» κε Κσδηθφ ΟΠ θαη κε Κσδηθφ πξάμεο Α: 2013Δ ήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο..ηνπ έηνπο. ( ), ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο - Κάληγγνο 20- Αζήλα, νη ππνγεγξακκέλνη, αθελφο ν/ε. θάηνηθνο..., πνπ εθπξνζσπεί κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ/ηεο απηή ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη αθεηέξνπ ε εηαηξία.. πνπ εδξεχεη., νδφο, ΣΚ.., Σει....., FAX:..., πνπ λνκίκσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ/ηελ θν/θα.... θάηνρν ηνπ κε αξηζκ.γ.α.σ..., ζχκθσλα κε ην ππ αξ...πξαθηηθφ ηνπ Γ. (ΦΔΚ ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ. ζε ζψκα ), ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: Με βάζε ηελ Απφθαζε Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β 1291/ ) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε εθηέιεζε έξγσλ θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ σο άλσ λφκνπ, δηελεξγήζεθε κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, γηα 11/24

12 ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» , πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ,00 (πιένλ ΦΠΑ). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο έγηλαλ απνδεθηά κε ηελ ππ αξηζκ...απφθαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ θαη γλσζηνπνηήζεθαλ κε ηελ ππ αξ. έγγξαθφ καο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην 1ν άξζξν. Ύζηεξα απφ απηφ ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ζην αλσηέξσ θπζηθφ πξφζσπν, νλνκαδφκελν ζην εμήο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ''ΑΝΑΓΟΥΟ'', θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. ΑΡΘΡΟ 1ν ΔΡΓΟ ΑΞΙΑ - ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σν έξγν θαη ε Τπεξεζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, νξίδνληαη σο θαησηέξσ : ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ ΑΞΙΑ κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ ΦΟΡΔΑ Δ.Τ..Δ.Γ. Δκπ. «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο», ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» ,00 Δ.Τ..Δ.Γ. Δκπ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ ,00 ΦΠΑ 23% 4.600,00 ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ,00 Η γεληθή ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην παξαπάλσ έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δίθνζη Σεζζάξσλ Υηιηάδσλ Δμαθνζίσλ Δπξψ (24.600,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α (23%). Η αλσηέξσ ηηκή λνείηαη γηα πινπνίεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ Δ.Τ..Δ.Γ. Δκπ. (Κάληγγνο 20, ΣΚ ), γηα ηελ νπνίν πξννξίδεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Απφθαζεο Γηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 2ν 12/24

13 ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Σν πξνο πινπνίεζε έξγν, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1, ζα πιεξνί ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο πξνκεζεχηξηαο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 3ν ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΟΤ Υξφλνο Γηάξθεηαο έξγνπ: Η χκβαζε αλάζεζεο ζα έρεη δηάξθεηα δηαθφζηεο (210) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 4ν ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ ηνπ ΠΓ118/2007. Η παξαθνινχζεζε & νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί αξκνδίσο γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ ηφηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνχληαη απηνδίθαηα παξαιεθζέληα. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ θαη πάιη δηαπηζηψζεη παξαιείςεηο επαλαιακβάλεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία γηα κηα αθφκε θνξά. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη πάιη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηφηε ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία έρεη δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, εθαξκφδνληαο θαη' αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.118/2007 "Κήξπμε πξνκεζεπηή Δθπηψηνπ". Η πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλψλ δηνξζψζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή) δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ έλα (1) κήλα. Ο αλάδνρνο ζ' απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο. Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, ηελ κεηάζεζε ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Κήξπμε Πξνκεζεπηή Έθπησηνπ" ηνπ Π.Γ.118/2007. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ απφ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Π.Γ.118/2007. ΑΡΘΡΟ 5ν 13/24

14 ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. θαη ζα βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 058/8), σο εμήο: α) ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ηεο 2εο θαηά ζεηξά κεληαίαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο, β) ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ηεο 2εο θαηά ζεηξά κεληαίαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο, γ) ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ απνδνρή ηεο ηειηθήο απνινγηζηηθήο έθζεζεο γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γξάζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ ΚΠΓ (Π.Γ. 118/07) Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 1) Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε, απφ ηελ πξνκεζεχηξηα, θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 2) ην 100% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 8% (άξζξ. 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΦΔΚ 43Α/ ). 3) ην 100% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε 0,10% (άξζξ. 4 ηνπ Ν. 4013/2011 ΦΔΚ 204/ ). 4) Ο ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ πξνκεζεχηξηα ζην Γεκφζην Σακείν ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ 6ν ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην έξγν θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα- πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ζα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Γ.Γ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ πνπ κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη, εθηφο θαη αλ ήδε ππάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ΑΡΘΡΟ 7ν ΓΙΑΦΟΡΔ Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην παξφλ, ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ χιε αξκφδηα Γηθαζηήξηα. ΑΡΘΡΟ 8ν ΔΓΓΤΗΔΙ Ο/ε Αλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή κε αξηζκφ ηεο Σξάπεδαο..- Καηάζηεκα. πνζνχ. (..), ην νπνίν θαιχπηεη, ζε πνζνζηφ, ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, πξν Φ.Π.Α. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ 14/24

15 πξσηνθφιινπ απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. ΑΡΘΡΟ 9ν ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ 118/07. Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιά θχιια ράξηνπ. Απφ ηα παξαπάλσ δχν πξσηφηππα ην κελ έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην γξαθείν ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο ΔΤΔΓ Δκπ. ην δε άιιν ζαλ δηπιφγξαθν πήξε ν/ε Αλάδνρνο θαη δήισζε φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β 1291/ ) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95, θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», θαηά ηα άξζξα ζηα νπνία αλαθνξά γίλεηαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε, ηεο νπνίαο ν/ε αλάδνρνο έιαβε γλψζε θαη δέρζεθε αλεπηθχιαθηα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο Αλάζεζεο. θαη ηελ πξνζθνξάο ηεο. ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 15/24

16 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΝ «ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ ΡΥΛ ΔΡΑΗΟΗΥΛ (ΞΝΣΟΔΥΛ ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΠΡΝ ΓΔΚΖ) ΠΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ (ΤΖΦΗΑΘΖ) ΚΝΟΦΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ ΚΔΠΥ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ» ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. Ξεπιγπαθή και Πκοπόρ ηηρ Γπάζηρ Ξλαίζιο λοποίηζηρ ηηρ Γπάζηρ Αναμενόμενα Νθέλη από ηη Γπάζη Ανηικείμενο ηηρ Γπάζηρ Έπγο ηος εξυηεπικού ζςνεπγάηη Απαιηούμενα Ξποζόνηα ηος εξυηεπικού ζςνεπγάηη Κέθοδορ λοποίηζηρ ηηρ Γπάζηρ Ξαπαδοηέα και Σπονοδιάγπαμμα ηηρ Γπάζηρ Ξποϋπολογιζμόρ ηηρ Γπάζηρ Δμπιζηεςηικόηηηα Δνημέπυζη /24

17 1. Ξεπιγπαθή και Πκοπόρ ηηρ Γπάζηρ θνπφο ηεο Γξάζεο «ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΟΣΔΗΝ ΑΛΥΛΚΥΛ ΔΡΑΗΟΗΥΛ ΡΖΠ ΓΓΔ», πνπ ζα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνέξγνπ 2: «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ εηαηξηψλ ηεο ΓΓΔ» ηεο Ξπάξηρ «Τηθιοποίηζη ηος ιζηοπικού μηηπώος ηυν εηαιπιών (ςπόσπευν εγγπαθήρ ζηο ΓΔΚΖ) ζε ηλεκηπονική (τηθιακή) μοπθή για ηην πεπίοδο μέζυ ππογπάμμαηορ κοινυθελούρ επγαζίαρ» είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλαινγηζηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ζηελ νξγάλσζε, ηελ επίβιεςε θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο πεξηφδνπ , νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ επί πεληάκελν απφ άλεξγνπο, σθεινχκελνπο πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΓΓΔ ζα επηιεγεί εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο κε εκπεηξία ζε έξγα ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ, ν νπνίνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα νξηδφκελα γηα ην ζθνπφ απηφ ζηειέρε ηεο ΓΓΔ, ζα αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο Γξάζεο. 2. Ξλαίζιο λοποίηζηρ ηηρ Γπάζηρ Η ΓΓΔ πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη, σο ζπλδηθαηνχρνο, ηελ Ξπάξη «Τηθιοποίηζη ηος ιζηοπικού μηηπώος ηυν Δηαιπιών (ςπόσπευν εγγπαθήρ ζηο ΓΔΚΖ) ζε ηλεκηπονική (τηθιακή) μοπθή για ηην πεπίοδο μέζυ ππογπάμμαηορ κοινυθελούρ επγαζίαρ» ζηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο 41 ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» ππφ ηνλ ηίηιν «Γεκηνπξγία δεκνζίνπ ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ κε ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο επειημίαο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο». Η πξφζθιεζε κε αξηζκφ 41 ηεο ΔΤ Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» αθνξά ζε έξγα ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ δεκνζίσλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ. Σα έξγα ηεο πξφζθιεζεο 41 ζα πινπνηεζνχλ παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε έξγα ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη εηδηθφηεξα κε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, άλεξγνη κε γλψζεηο πιεξνθνξηθήο θάζε επηπέδνπ (απφ ζηνηρεηψδε άηππε γλψζε έσο θαη ΠΔ Πιεξνθνξηθήο) ζα απαζρνιεζνχλ επί πεληάκελν, κε θάιπςε ησλ ακνηβψλ ηνπο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πξνβιέςνπλ θαη ζα πξνζθέξνπλ νη δηθαηνχρνη ησλ έξγσλ ηεο πξφζθιεζεο. Αληηθείκελν ηεο Πξάμεο είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν , ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ αξρείνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο ΓΓΔ θαη ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ Αξρείνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θαη αζθαινχο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ρψξαο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ πνιίηεο, ηελ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεζηψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ζηελ ηαρχηεξε πιεξνθφξεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. Δπίζεο, κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ αξρείνπ ζα γίλεη δπλαηή ε πξφζβαζε ηεο ΓΓΔ ζην κεηξψν ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ γηα ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο (κεηφρνπο, κέιε Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θ.ι.π.) ή ηηο αξρέο (Γηθαζηήξηα θ.ι.π.) θαη δελ είλαη εχθνιν λα επξεζνχλ ζηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ θπζηθψλ θαθέισλ θαη ησλ ρηιηάδσλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο. 17/24

18 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζα θαζνξηζηνχλ ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο ηεο κεηαθνξάο ζην Γ.Δ.ΜΗ., θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εηδηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ Μεηξψσλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ησλ Μεηξψσλ ή Βηβιίσλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ησλ Μεηξψσλ Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη ησλ Μεηξψσλ Δπξσπατθψλ Οκίισλ Οηθνλνκηθνχ θνπνχ. Η Πξάμε ζα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ζήκεξα απαηηείηαη γηα ηελ αλεχξεζε ζηνηρείσλ απφ ηνπο θπζηθνχο θαθέινπο. Οη ελδηαθεξφκελνη ππεξεζίεο θαη πνιίηεο - ζα εμππεξεηνχληαη άκεζα σο πξνο ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θηι. Δπίζεο, ζα γίλεη εθηθηή ε πινπνίεζε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ. Σειηθνί σθεινχκελνη ηεο Πξάμεο είλαη: 1. Οη Αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 2. Όινη νη Αζθαιηζηηθνί Φνξείο 3. Σα Γηθαζηήξηα 4. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 5. Οη Γ/λζεηο Α.Δ. ηεο ρψξαο 6. Οη πνιίηεο, φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ ΚΝ 2190/1920 ηα πιαίζηα ηνπ Υποέργοσ 2: «Ψηυιοποίηση τοσ ιστορικού μητρώοσ των εταιριών της ΓΓΕ» ηεο σο άλσ Πξάμεο, πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί ην Αξρείν ηεο πεξηφδνπ πνπ ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε ΑΔ θαη Πίζηεσο θαη ζηε Γηεχζπλζε Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλαινγηζηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Αξρείν ηεο ΓΓΔ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ππάγνληαη ελ ελεξγεία εηαηξείεο, εηαηξείεο πνπ έρνπλ ιπζεί θαη βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθθαζάξηζεο θαζψο θαη αλελεξγέο εηαηξείεο πνπ είηε έρνπλ απνξξνθεζεί είηε έρνπλ ιπζεί θαη εθθαζαξηζηεί, είηε έρνπλ πησρεχζεη θαη γεληθψο δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ. ηνλ αξηζκφ απηφ ησλ εηαηξεηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπγρσλεπζείαπνξξνθεζεί απφ εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΓΓΔ θαη ησλ νπνίσλ νη θάθεινί ηνπο έρνπλ ζηαιεί απφ ηηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρίεο θαη έρνπλ εληαρζεί ζην ελ ιφγσ Αξρείν. Δπίζεο ζην Αξρείν επξίζθνληαη θαη πιεζψξα άιισλ εγγξάθσλ θαη ππνζέζεσλ, φπσο απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, έιεγρνη ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Δλεκεξσηηθά ηεο Γ/λζήο ΑΔ θαη Πίζηεσο, εηαηξηθφ δίθαην, δηάθνξα επξσπατθά-θνηλνηηθά ζέκαηα, λνκνζεζία, ηξαπεδηθή λνκνζεζία, εθζέζεηο πξνο ηελ Τπεξεζία, θ.ι.π. Οξηζκέλεο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ςεθηνπνίεζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, είλαη νη εμήο: Μεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ Αλάγθε δηαρσξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ εγγξάθσλ αλάινγα κε ηε ρξνλνινγία (ήηνη πξηλ θαη κεηά ηηο ) Αξθεηά κε αξρεηνζεηεκέλα ζηνηρεία ζηνπο θαθέινπο ηνπο 18/24

19 Καηά πεξίπησζε δπζαλάγλσζηα ζηνηρεία ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ Απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα θαηαρψξηζεο Απμεκέλεο απαηηήζεηο δηαζθάιηζεο αθεξαηφηεηαο ησλ Φαθέισλ Μεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σα πξνο ςεθηνπνίεζε ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη κνλαδηαία αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξνχλ κία ζπγθεθξηκέλε πξάμε π.ρ. Γεληθή πλέιεπζε. Έηζη π.ρ. ην Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνηειεί κνλαδηαίν ζηνηρείν παξφιν πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ Γεληθή πλέιεπζε σο δηθαηνινγεηηθφ ζηνηρείν απηήο. Απηφ ζεκαίλεη ζηελ πξάμε φηη ε ζάξσζε ησλ αξρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ζηνηρείν αθφκε θαη αλ απηφ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ, ελφο ππνθαθέινπ, φπσο π.ρ. είλαη ην Πξαθηηθφ ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην πξαθηηθφ ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, απηφ θαζ εαπηφ, θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία. Καηά ζπλέπεηα, ζε έλαλ ππνθάθειν πνπ πεξηέρεηαη εληφο ηνπ παλφδεηνπ θάθεινπ κηαο εηαηξείαο, κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη πιήζνο άιισλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πξέπεη λα ςεθηνπνηνχληαη μερσξηζηά θαη απνηεινχλ κνλαδηαία ζηνηρεία αιιά λα κπνξνχλ λα παξαπέκπνπλ ζε απηφλ, ηνλ ππνθάθειν, θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπο, κε νξηζκέλα θιεηδηά παξαπνκπήο ζε απηφλ. Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο θιεηδί αλαδήηεζεο ελφο ζηνηρείνπ κίαο εθάζηεο εηαηξίαο πξέπεη λα είλαη: 1. ε εκεξνκελία πνπ έρεη γίλεη ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε θαη 2. ην φξγαλν πνπ ηελ απνθάζηζε (εκεξνκελία θαη φξγαλν) Γηα παξάδεηγκα: i. Πξαθηηθφ ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ii. Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο iii. Γηθαζηηθή Απφθαζε (Πξσηνδηθείν Αζελψλ αξηζκ. 3245/ ). iv. Δθθαζαξηζηέο Σα πξνο ςεθηνπνίεζε ζηνηρεία είλαη ηα εμήο: Α) Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Β) Πξαθηηθά Γ.. ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα απηνχ θαη ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ εθπξνζψπεζεο θ.ι.π. Γ) Δθζέζεηο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γ) Δθζέζεηο ειεγθηψλ, ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θ.ι.π. Δ) Πξαθηηθά Γεληθήο πλέιεπζεο Σ) Γηθαζηηθέο απνθάζεηο Χο επί ην πιείζηνλ, ην κέγεζνο ησλ ζειίδσλ ηνπ Αξρείνπ είλαη δηάζηαζεο Α4. Οη δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο, ην ρεηξφγξαθν αξρείν θαη ηα ελ γέλεη θείκελα ή ηξφπνο γξαθήο πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί απφ Η/Τ δελ μεπεξλά ην 1% ηνπ φινπ Αξρείνπ. Έλα κέξνο ηνπ 19/24

20 αξρείνπ πνπ πηζαλφηαηα δελ μεπεξλά ηηο 3000 ζειίδεο δελ είλαη ζηελ θιαζζηθή δηάζηαζε Α4, αιιά ζε άιιεο δηαζηάζεηο, θπξίσο (αιιά φρη απνθιεηζηηθά) Α3. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί είλαη αδχλαην λα ππνινγηζηεί. Καηά πξνζέγγηζε, ζην Αξρείν ηεο Γ/λζεο Α.Δ. θαη Πίζηεσο ππάξρνπλ 170 κεγάιεο ληνπιάπεο, κε έλα κέζν φξν 40 θαθέισλ εηαηξεηψλ αλά ληνπιάπα πνπ θάζε θάθεινο πεξηθιείεη ηνπιάρηζηνλ ζειίδεο. πλεπψο ζειίδεο (170 Υ 40 Υ 1.400) ηνπιάρηζηνλ είλαη έλαο θαη εθηίκεζε αξηζκφο ζειίδσλ πξνο ςεθηνπνίεζε. Απφ απηέο, ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ πεξίνδν , εθηηκάηαη φηη δελ ζα μεπεξάζεη ηηο ζειίδεο. ε απηφλ ηνλ αξηζκφ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζειίδεο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο 140 επηρεηξήζεηο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ. Πξνθχπηνπλ ινηπφλ θαηά πξνζέγγηζε ζειίδεο πξνο ςεθηνπνίεζε, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο Πξάμεο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ ςεθηνπνίεζεο απαηηείηαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ κε εκπεηξία θαη γλψζε αθελφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρείνπ πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί θαη αθεηέξνπ ησλ ηδηαίηεξσλ δηαδηθαζηψλ ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο ΓΓΔ θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο: α) δχν (2) έκπεηξα ζηειέρε απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε θαη πιήξε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ππφ ςεθηνπνίεζε αξρείνπ γηα επηά κήλεο, β) έλαο (1) εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, εηδηθεπκέλνο ζηηο δηαδηθαζίεο ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ, επίζεο γηα επηά κήλεο θαη γ) ηξηάληα ελλέα (39) άλεξγνη σθεινχκελνη πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο κε γλψζεηο ΣΠΔ, γηα πέληε κήλεο. Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ζηελ πξφηαζή ηνπ πξνεγνχκελε πνιχ θαιή εκπεηξία ηνπ ζηελ ςεθηνπνίεζε ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο πξφζβαζεο ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ. 3. Αναμενόμενα Νθέλη από ηη Γπάζη Απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ νη εκπιεθφκελεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, νη νπνίεο, ελψ έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ππφ ςεθηνπνίεζε αξρείνπ, δε δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο νξγάλσζεο ηεο ςεθηνπνίεζεο κεγάινπ φγθνπ εγγξάθσλ. 4. Ανηικείμενο ηηρ Γπάζηρ 4.1. Έπγο ηος εξυηεπικού ζςνεπγάηη Έξγν ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ζα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ νξγάλσζεο, επίβιεςεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ κεηξψνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο πεξηφδνπ , ην νπνίν ηεξείηαη ζηε ΓΓΔ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ νξγάλσζεο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζηε ζρεηηθή πιαηθφξκα ηνπ ΓΔΜΗ. Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ησλ εκπιεθφκελσλ δηεπζχλζεσλ ζα αλαιάβεη Σελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ αξρείνπ πξνο ςεθηνπνίεζε 20/24

21 Σελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ησλ σθεινχκελσλ αλέξγσλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημή ηνπο, ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ηνπο Σε δηεμαγσγή δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξάδνζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ αξρείνπ Σελ ελζσκάησζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζηελ ςεθηαθή εθαξκνγή πνπ ζα αλαπηπρζεί γηα ην ζθνπφ απηφ σο ππνζχζηεκα ηνπ ΓΔΜΗ Κάζε άιιε ελέξγεηα θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ εηαηξηψλ ηεο ΓΓΔ» 4.2 Απαιηούμενα Ξποζόνηα ηος εξυηεπικού ζςνεπγάηη Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα: - Σίηιν ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ή Βηβιηνζεθνλφκνπ ή Αξρεηνλφκνπ επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. - Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο - Σξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έξγα ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ Σα πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε αληίζηνηρν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζε ηίηινπο ζπνπδψλ, επαγγεικαηηθέο άδεηεο θαη πηζηνπνηήζεηο, γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα θαη έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη εθηειέζεη ή ζπκκεηάζρεη έσο ηε ζηηγκή ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο ε εκπεηξία απνδεηθλχεηαη βάζεη ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή βεβαηψζεσλ εξγνδνηψλ απφ ην πιήζνο θαη ηελ επξχηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηείραλ, απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ελαζρφιεζήο ηνπο κε ζρεηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη απφ ηελ θαηνρή ζέζεο επζχλεο ζε ζρεηηθά έξγα. Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παχζε ηεο ζπλεξγαζίαο εάλ απνδεηρηεί φηη ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γξάζεο Κέθοδορ λοποίηζηρ ηηρ Γπάζηρ Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο Θα ζπλεξγάδεηαη ζπλερψο κε ηα ζηειέρε ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΓΓΔ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ. Θα δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ Θα ζπληάζζεη κεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ Θα εθπνλήζεη νξηζηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ Γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε ΓΓΔ ζα έρεη ζπγθξνηήζεη θαηάιιειε Οκάδα Έξγνπ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ δχν (2) έκπεηξα ζηειέρε ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΓΓΔ. Σα ζηειέρε απηά ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη πιήξε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ππφ ςεθηνπνίεζε αξρείνπ θαη ζα απαζρνινχληαη ζην έξγν πιήξσο εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο. Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηα ζηειέρε ηεο ΓΓΔ θαη απφ θνηλνχ, ζα αλαιάβνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ, επίβιεςεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο. Σηο εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ ζα αλαιάβνπλ ηξηάληα ελλέα (39) άλεξγνη σθεινχκελνη πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο, κε γλψζεηο ΣΠΔ, νη νπνίνη ζα απαζρνιεζνχλ πιήξσο επί πέληε ζπλερφκελνπο κήλεο ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θαη ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο. Θα πξφθεηηαη γηα δψδεθα (12) άλεξγνπο απφθνηηνπο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, δεθανθηψ (18) άλεξγνπο απφθνηηνπο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο θαη ελλέα (9) άλεξγνπο κε πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ. 21/24

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΑΓΑ:Χ6ΦΦ469073-ΒΦ9 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.2273050258 FAX.2271044311 Α.Π.6331 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Πξφζθιεζεο εθδήισζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. ΘΔΚΑ: Απφθαζε γηα δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ ΔΤΔΓ ΔΜΠ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ.

ΑΠΟΦΑΖ. ΘΔΚΑ: Απφθαζε γηα δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ ΔΤΔΓ ΔΜΠ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΔΤΔΓ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Πι. Κάληγγνο Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Μπιίθα Γεσξγία, Γξαθείν: 237 Σει: 213 15.14.394, 213.15.14.527 e-mail: gmplika@gge.gr; sampani@gge.gr ΑΓΑ: ΒΔΕΘΦ-ΦΒΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα