ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις""

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις" ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς Άρθρο 1 Αναγνώριση του Ιδρύματος «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» ως επίσημου φορέα διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς Το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συσταθέν με το ΒΔ 105/63 (ΦΕΚ 20Α/1963), αναγνωρίζεται ως επίσημος φορέας διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς κατά την έννοια της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 «σχετικά με την κινηματογραφική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα των συναφών δραστηριοτήτων της κινηματογραφικής βιομηχανίας» (2005/865/CE). Άρθρο 2 Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς 1.Το ίδρυμα «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» τηρεί αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς με σκοπό τη συστηματική συλλογή, καταλογογράφηση/αρχειοθέτηση, διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση, ψηφιοποίηση υλικού κινούμενης εικόνας και ιδίως κινηματογραφικών έργων και την πρόσβαση σε αυτά για παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες παρεμφερείς μη εμπορικές χρήσεις με σεβασμό στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα συγγενικά δικαιώματα. 2. Το αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς του ιδρύματος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» αποτελείται από: 1

2 α) τα αντίτυπα κινηματογραφικών έργων καθώς και άλλου πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που παραδίδονται στο ίδρυμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, β) τα αντίτυπα κινηματογραφικών έργων καθώς και άλλου πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που παραδόθηκαν στο ίδρυμα κατ εφαρμογήν του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 1597/1986. Το αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς συμπληρώνεται από την ίδια κινηματογραφική συλλογή του Ιδρύματος, η οποία διέπεται από το β.δ 105/1963 και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, είναι δυνατή η υπαγωγή της ίδιας κινηματογραφικής συλλογής του Ιδρύματος στις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθησόμενες κανονιστικές αποφάσεις. 3. Ο παραγωγός κινηματογραφικών έργων και κάθε άλλος νόμιμος δικαιούχος πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219) υποχρεούται να παραδώσει στο Ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» ένα τουλάχιστον αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου στερείται του δικαιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 3905/2010. Η παράδοση του αντιτύπου δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών δικαιωμάτων των δικαιούχων του έργου. 4. Το δημιουργούμενο κατ εφαρμογήν του παρόντος Αρχείο δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιουσία του Ιδρύματος αλλά ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κινηματογραφικής κληρονομιάς. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος- Ταινιοθήκη της Ελλάδος», το Αρχείο περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού αυτοδικαίως και άνευ οποιασδήποτε διατυπώσεως. 2

3 Άρθρο 3 Διαδικασία προδιαγραφές τήρησης αρχείου Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται: α) η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της κατάθεσης αντιτύπων ταινιών στο αρχείο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, β) οι υποχρεώσεις του ιδρύματος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» όσον αφορά τη συστηματική συλλογή, καταλογογράφησηαρχειοθέτηση, διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση και ψηφιοποίηση του υλικού του αρχείου, γ) καθώς και οι όροι για τη διάθεση του υλικού για παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες παρεμφερείς μη εμπορικές χρήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση των κινηματογραφικών έργων καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου, και για άλλους μη κερδοσκοπικούς ή και εμπορικούς σκοπούς, εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου του έργου και δεν δημιουργείται κίνδυνος για τη διαφύλαξη, διατήρηση και συντήρηση του υλικού καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση του αρχείου με αντίτυπα ταινιών προερχόμενα από αρχεία άλλων φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών. Άρθρο 4 Κρατική επιχορήγηση Σωρευτικά και πέραν της επιχορήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.Δ της 3/ «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις το ίδρυμα «Αρχεία ταινιών της Ελλάδος»» (ΦΕΚ Α 31) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ιδρύματος, καταβάλλεται σε αυτό ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη των δαπανών συλλογής, καταλογογράφησης, αρχειοθέτησης, διατήρησης, συντήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης, ψηφιοποίησης και πρόσβασης στο αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς. Για τον προσδιορισμό του ύψους αυτής της επιχορήγησης λαμβάνονται υπόψη οι 3

4 συνολικές ανάγκες του ιδρύματος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως επίσημου φορέα διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς. Άρθρο 5 Εποπτεία ΥΠ.ΠΟ.Α 1.Το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ήδη προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν.Δ της 3/ Η εποπτεία αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του ιδρύματος. Για τους σκοπούς της ως άνω εποπτείας το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» υποχρεούται να υποβάλλει προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δ/νση Εποπτείας και Δράσεων) αναλυτικό προϋπολογισμό μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους για το εκάστοτε επόμενο έτος, καθώς και αναλυτικό απολογισμό (οικονομικό και καλλιτεχνικό) για το εκάστοτε προηγούμενο έτος μέχρι την 31η Μαρτίου. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο οικονομικό έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έλεγχο σχετικά με την τήρηση των όρων αρχειοθέτησης, διατήρησης, συντήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης, ψηφιοποίησης και πρόσβασης των αντιτύπων κινηματογραφικών έργων που παραδίδονται στο ίδρυμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ «Μετατροπή του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου σε ν.π.ι.δ με την ίδια επωνυμία» Άρθρο 6 Μετατροπή- Νομική Μορφή - Διοίκηση 1. Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που ιδρύθηκε με τον Ν.3600/2007 (ΦΕΚ Α 177/ ), 4

5 μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου («Μουσείο») και έδρα την Αθήνα (Θεωρίας 12), το οποίο λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, για την προστασία και προβολή του πολιτιστικού περιβάλλοντος και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου. 2. Το Μουσείο απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού, ούτε στις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τις δημόσιες προμήθειες, υπηρεσίες, έργα και μελέτες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις των άρθρων 6-17 του παρόντος νόμου. 3. Τα όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το διοικητικό συμβούλιο και ο Διευθυντής. Άρθρο 7 Σκοπός 1. Σκοπός του Μουσείου είναι η απόκτηση, η αποδοχή, η φύλαξη, η συντήρηση, η καταγραφή, η τεκμηρίωση, η έρευνα, η μελέτη, η δημοσίευση, η έκθεση, η προβολή και η παρουσίαση στο κοινό κινητών μνημείων και έργων τέχνης, για την αισθητική καλλιέργεια του κοινού, καθώς και η προσφορά πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας και ψυχαγωγίας. 2. Οι σκοποί του Μουσείου εκπληρώνονται ιδίως με: α) τη συγκρότηση συλλογών κινητών μνημείων, έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και αντικειμένων τέχνης, χαρακτικής, νέων μορφών τέχνης και σπανίων καλλιτεχνικών εκδόσεων, είτε με αγορές είτε με δωρεές και κληροδοτήματα, β) την ασφαλή διαφύλαξη και συντήρηση των συλλογών, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές, γ) την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών για τη σύνταξη καταλόγων των έργων και τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών που συμβάλλουν στην 5

6 προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της επιστήμης της Ιστορίας της Τέχνης, δ) την έκθεση, σε μόνιμη βάση, των συλλογών, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, ε) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Μουσεία ή παρεμφερείς έγκυρους πολιτιστικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, στ) την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ξεναγήσεων και σεμιναρίων, ως και την παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό, ζ) τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών και παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκθέσεων ή άλλων συναφών προς το σκοπό του θεμάτων, η) την ίδρυση παραρτημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που καλύπτουν τις καλλιτεχνικές, επιστημονικές, τεχνικές και φυλακτικές ανάγκες τους και τη φροντίδα για την καλή λειτουργία τους. Άρθρο 8 Περιουσία 1.Η περιουσία του Μουσείου αποτελείται από την περιουσία του μετατρεπόμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», η οποία περιέρχεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο Μουσείο, ως καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας ή διατύπωσης ή η έκδοση οποιασδήποτε πράξης και άνευ φορολογικής ή άλλης επιβάρυνσης. 2. Ειδικότερα, στο Μουσείο περιέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 : Α. Κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα για τη στέγαση του Μουσείου: (α) το ανήκον κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο κτίριο επί της οδού Θεωρίας αριθμός 12 στην Αθήνα (Πλάκα) και (β) το κτίριο το οποίο μεταβιβάστηκε στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω δωρεάς, δυνάμει της υπ αριθμ. 7178/2000 συμβολαιογραφικής πράξης-πρότασης δωρεάς, της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσάνθης Κυρίμη-Σαββοπούλου, η 6

7 οποία έγινε δεκτή με τις υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.04 Α - 245/27734/ και /232/Α0011/ αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αντίστοιχα. Β. Κατά χρήση για συντήρηση, φύλαξη, έρευνα, μελέτη, έκθεση και παρουσίαση στο κοινό τα κινητά μνημεία και έργα τέχνης: (α) της παραχωρηθείσας άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο συλλογής κινητών μνημείων των δωρητών Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, (β) που ανήκουν στο Δημόσιο και εκτίθενται στο μετατρεπόμενο ν.π.δ.δ, σύμφωνα με το συνταχθέν κατ εφαρμογήν του Ν. 3600/2007 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με πλήρη περιγραφή των εκθεμάτων. Γ. Κατά κυριότητα, στο σύνολό του, ο κινητός εξοπλισμός (προθήκες, έπιπλα, συσκευές, κινητές εγκαταστάσεις κλπ) του μετατρεπόμενου ν.π.δ.δ, συντασσομένης σχετικώς απογραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο 9 Πόροι - Ατέλειες 1. Πόροι του Μουσείου είναι: α) Οι πρόσοδοι από το τέλος επίσκεψης του Μουσείου, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών β) Οι πρόσοδοι από εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις, πωλήσεις καταλόγων, αναμνηστικών και αντιγράφων των εκθεμάτων, από την εκμετάλλευση κυλικείου - αναψυκτηρίου στους χώρους του Μουσείου, την προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, τις πωλήσεις και ανταλλαγές έργων τέχνης που γίνονται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του νόμου και, γενικώς, οι πρόσοδοι από όλες τις επιτρεπτές και συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητες. γ) Οι δωρεές και εν γένει παροχές από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», οι λοιπές χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές. 7

8 δ) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. ε) Επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, εκτάκτως μόνον και στο μέτρο που δεν επαρκούν οι παραπάνω πόροι και το επιτρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 2. Οι πόροι και τα πάσης φύσεως έσοδα του Μουσείου διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του. 3. Το Μουσείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Άρθρο 10 Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Μουσείου αποτελείται από επτά μέλη. Mε απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του καθώς και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ με ισάριθμα αναπληρωματικά, τρία εκ των οποίων υποδεικνύονται, από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου». 2. Τα μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αρχαιολόγοι ή μουσειολόγοι ή αρχιτέκτονες μηχανικοί ή μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύονται από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», ο Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού αποστέλλει στο Ίδρυμα σχετική πρόσκληση. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν υποδειχθούν εντός μηνός, ο Υπουργός Πολιτισμού τα ορίζει κατά την κρίση του. 3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι τον ορισμό και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα εντός δεκαπέντε ημερών από τον ορισμό του και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται τέσσερα από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη 8

9 πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 5. Το Δ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει στην έδρα του Μουσείου ή σε άλλον τόπο τακτικά, κάθε τρίμηνο, και εκτάκτως οσάκις παρίσταται ανάγκη. Η έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού και τη λειτουργία του Μουσείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ορισμένες από τις ανωτέρω εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ενεργούντα από κοινού ή μεμονωμένα. 7. Το Μουσείο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με ειδική απόφασή του. 8. Η θέση του Προέδρου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Άρθρο 11 Κανονισμός Λειτουργίας - Προσωπικό 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Μουσείου. Με τον Κανονισμό αυτό καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μουσείου, οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Μουσείου, οι θέσεις προσωπικού κατά ειδικότητες, τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του. 2. Για την κάλυψη των αναγκών του Μουσείου σε προσωπικό, επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μονίμων ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου. 9

10 Η διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά. Ο αποσπώμενος υπάλληλος εξακολουθεί να αμείβεται από την υπηρεσία προέλευσής του και ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Άρθρο 12 Διευθυντής 1.Διευθυντής του Μουσείου προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης, πλην της διαδικασίας της Π.Υ.Σ 33/ Ο Διευθυντής του Μουσείου: α. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ, εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού και ασκεί κάθε επιπλέον αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Δ.Σ. β. Σχεδιάζει το σύνολο του επιστημονικού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου και, κατόπιν της έγκρισής του από το Δ.Σ, μεριμνά για την υλοποίησή του. γ. Προτείνει στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό του Μουσείου και υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του Μουσείου. Άρθρο 13 Οικονομική Διαχείριση 1. Η διαχειριστική χρήση του Μουσείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Ειδικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. 2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό εσόδων και εξόδων και τον ισολογισμό, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου. 10

11 Άρθρο 14 Προγραμματικές Συμβάσεις Επιτρέπεται η κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Μουσείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», με σκοπό την εκ μέρους κάθε συμβαλλόμενου μέρους συμβολή, δια της προσφοράς των αναγκαίων προς τούτο μέσων, στην παροχή πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παιδείας και ψυχαγωγίας μέσω της λειτουργίας και ανάδειξης του Μουσείου. Με τις συμβάσεις αυτές, πενταετούς κατ ανώτατο όριο κάθε φορά διάρκειας, επιδιώκεται η πραγματοποίηση εκθέσεων, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εν γένει εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο σκοπό του Μουσείου και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον της προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των συλλογών του Μουσείου. Για την πραγμάτωση του ως άνω σκοπού, μπορεί με τις συμβάσεις αυτές, να ορίζονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις, να προβλέπονται οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθενται ετησίως για τον προγραμματισμό των συμφωνουμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων καθώς και να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που συνδέεται με την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με τις προγραμματικές συμβάσεις υποχρεώσεων. Με τις συμβάσεις αυτές μπορεί, ακόμη, να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου για τους μαθητές των δημοσίων σχολείων καθώς και με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών και υπηρεσιών του Μουσείου προς το Δημόσιο και προς δημόσιους φορείς για καλλιτεχνικές δράσεις. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων κάθε συμβάσεως και ο έλεγχος των πόρων που διατίθενται γίνεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν εκπρόσωπο του Μουσείου και ένα μέλος που υποδεικνύεται από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου». Η επιτροπή συγκροτείται και τα μέλη της ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα απαραίτητο για τη λειτουργία της. Ο εκπρόσωπος του Μουσείου ορίζεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Μουσείου. 11

12 Άρθρο 15 Άσκηση εποπτείας 1.Το Μουσείο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος εγκρίνει τις αποφάσεις του Δ.Σ του Μουσείου, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. 2. Στο πλαίσιο της ασκούμενης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού εποπτείας και προς το σκοπό της συνεχούς και αδιάλειπτης διαφύλαξης των κινητών μνημείων και έργων τέχνης κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 3 του παρόντος, το ηλεκτρονικό σύστημα φύλαξης του Μουσείου εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο, με δικές του δαπάνες, διασφαλίζει τη φύλαξη του Μουσείου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως για όλα τα μουσεία αρμοδιότητάς του καθώς και τη σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου που τηρείται στο Υπουργείο. Άρθρο 16 Διάλυση - Τύχη της περιουσίας του Μουσείου Το Μουσείο διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα της εκκαθαρίσεως του Μουσείου, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Άρθρο 17 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου. Μέχρι το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, τη διοίκηση του Μουσείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του μετατρεπόμενου Ν.Π.Δ.Δ που ορίστηκε με την με αρ /4464/3834/172/2012 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 421/2012) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού. 12

13 2. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διατεθεί ή αποσπαστεί και υπηρετούν στο μετατρεπόμενο ν.π.δ.δ. κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, αποσπώνται αυτοδικαίως στο Μουσείο και συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό για χρονικό διάστημα πέντε μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι εξακολουθούν να αμείβονται από την υπηρεσία προέλευσής τους και ο χρόνος της προβλεπόμενης στο παρόν απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Η απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση πέντε μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οπότε οι υπάλληλοι υποχρεούνται να παρουσιαστούν στην οργανική θέση τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ρυθμίσεις για το Μουσείο Ακρόπολης και άλλες διατάξεις Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για τον Ο.Α.Ν.Μ.Α Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2260/ Στην παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (ΦΕΚ Α 204) οι λέξεις «Ανέγερσης Νέου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης». 2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α 204) μετά τη λέξη «ανέγερση» προστίθεται η φράση «η αποπεράτωση και η κατάλληλη λειτουργία και συντήρηση». 3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α 204) προστίθεται περίπτωση στ ως εξής: «στ. Η παροχή υποστήριξης με κάθε μέσο για την κατάλληλη, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία και τη συντήρηση του Μουσείου Ακρόπολης, μέχρι την στελέχωσή του με επαρκές προσωπικό. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού καταρτίζεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης», στο πλαίσιο της οποίας συνάπτονται συμβάσεις ορισμένης διάρκειας μεταξύ 13

14 των δύο νομικών προσώπων ανάλογα με τις ανάγκες του Μουσείου, οι οποίες καθορίζουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού δράσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους που διατίθενται και ρυθμίζουν κάθε σχετικό ζήτημα εκτέλεσης και παρακολούθησης των συμβάσεων αυτών.» 4. Η περίπτωση α της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α 204) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του σκοπού του, που επέρχεται με την πλήρη αποπεράτωση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης και την πλήρωση κατά τα 4/5 των οργανικών θέσεων του «Μουσείου Ακρόπολης». Στην αποπεράτωση του Μουσείου Ακρόπολης συμπεριλαμβάνεται η ανάδειξη της ανασκαφής στον υπόγειο χώρο του Μουσείου, με τη δημιουργία υπαίθριου μουσείου, ή». 5. Η παράγραφος 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α 204) καταργείται. 6. Ο μετονομαζόμενος με το παρόν άρθρο Οργανισμός διέπεται από και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν μεταγενεστέρως από το άρθρο 4 περίπτωση 90 Ν. 2459/1997, την παράγραφο 2 του άρθρου 6 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84), την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2833/2000 (ΦΕΚ Α 150), την παράγραφο 33 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ Α 251) και όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης», νοείται ο «Οργανισμός Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης». Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Μουσείο Ακρόπολης-Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3711/ Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3711/2008 (Α 224) 14

15 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «καθώς και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τον «Οργανισμό Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης» και την παροχή των απαιτούμενων για την δαπάνη εκτέλεσής τους επιχορηγήσεων». 2. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3711/2008 (Α 224) μετά τη φράση «και ο περιβάλλων χώρος» προστίθεται η φράση «με τα κτήρια». 3. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3711/2008 (Α 224) αντικαθίσταται ως εξής : «β) Τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών» 4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 3711/2008 (Α 224) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : «Επίσης με αποφάσεις του Δ.Σ., οι οποίες εγκρίνονται από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζονται κανονισμοί για: α) την παραχώρηση χώρων και υπηρεσιών του Μουσείου και την εν γένει οικονομική και λογιστική διαχείριση του Μουσείου, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής δικαιώματος μελέτης, φωτογράφισης, κινηματογράφησης και αποτύπωσης με κάθε μέσο, δημοσίευσης, και πρόσβασης στο μουσειακό υλικό καθώς και την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό από το Μουσείο ή τρίτους για καλλιτεχνικό, επιστημονικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό σκοπό και εν γένει τους σκοπούς του παρόντος νόμου εκμαγείων, αντιγράφων, πληροφοριών ή απεικονίσεων σε κάθε μορφή και φορέα αντικειμένων των συλλογών και εκθεμάτων του Μουσείου και το ύψος του σχετικού τέλους υπέρ του Μουσείου, γ) τους όρους και τους κανόνες οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων και οργανωμένων επισκέψεων, που είναι συμβατές με τους χώρους του Μουσείου Ακρόπολης και την εν γένει πρόσβαση τρίτων στους χώρους του Μουσείου, δ) τους όρους, τις προϋποθέσεις και το αντίτιμο επίσκεψης κοινού στο Μουσείου, ε) το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου, στ) την υπηρεσιακή περιβολή, συμπεριφορά και τις υποχρεώσεις του προσωπικού του Μουσείου έναντι του κοινού.». 15

16 Άρθρο 20 Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2841/2000 (ΦΕΚ Α 203), η φράση «του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4182/2013». 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2841/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Ίδρυμα επιχορηγείται κατ έτος από τη Βουλή των Ελλήνων. Δύναται επίσης να επιχορηγείται από τα συναφή με τους σκοπούς του Υπουργεία (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) και λοιπούς κρατικούς φορείς καθώς και από ιδιωτικούς φορείς. Το ύψος της κατ έτος επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, λαμβανομένης υπόψη αιτιολογημένης έκθεσης του Ιδρύματος για τις ανάγκες του». 3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του «Οργανισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ»» (Οργανισμού του Ιδρύματος), όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2841/2000, η φράση «του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4182/2013». 4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ζ) του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «του άρθρου 33 του υπ αριθμ. 18/ κανονιστικού διατάγματος» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 56 του ν. 4182/2013». 5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ) του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «θ) Η δημιουργία και οργάνωση μουσείων, κέντρων ερεύνης, εκδηλώσεων κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την προβολή και διάδοση του ιστορικού έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και τη διαφύλαξη της ιστορικής του μνήμης, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με το Κράτος, οργανισμούς τοπικής 16

17 αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και άλλους έγκυρους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής». 6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίστανται ως εξής: «Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μετέχουν αυτοδικαίως: α) ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ως Πρόεδρος, β) ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, γ) ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, δ) ο Δήμαρχος Χανίων, ε) ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, στ) εκπρόσωπος του Ιδρύματος «Αγία Σοφία», ζ) εκπρόσωπος της Παγκρητικής Αμερικής, η) ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων, θ) ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως, ι) ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ια) ο Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ιβ) οι Βουλευτές της Αντιπεριφέρειας Χανίων, ιγ) οι Δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ιδ) εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ιε) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήματος Δυτικής Κρήτης, ιστ) ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων. Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν τα υπόλοιπα, τα οποία πρέπει να είναι υψηλού κύρους επιστήμονες ή διακεκριμένα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος άπαξ του έτους, κατά προτίμηση κατά την επέτειο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα ή κατά το ετήσιο μνημόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τον ετήσιο προγραμματισμό της επιδίωξης των μειζόνων στόχων του Ιδρύματος. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ο οποίος εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως». 7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία, τρεις (3) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Προτεραιότητα για την εκλογή στις θέσεις Αντιπροέδρων έχουν ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο 17

18 Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ο Δήμαρχος Χανίων. Προτεραιότητα για την εκλογή στη θέση του Γενικού Γραμματέα έχει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Αν οι ανωτέρω δεν αποδέχονται την εκλογή τους στις ως άνω θέσεις, η εκλογή λαμβάνει χώρα μεταξύ των λοιπών». 8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, με δυνατότητα επανεκλογής τους για μια ακόμα θητεία, με εξαίρεση τα μέλη τα οποία μετέχουν αυτοδικαίως, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν το αξίωμά τους. Ο Γενικός Διευθυντής που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τέλους του 2016». 9. Οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας που έχουν εκλεγεί για την περίοδο από έως , κατά το ΙΣΤ/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εξαντλήσουν τη θητεία τους, εφόσον διατηρήσουν το αξίωμα δυνάμει του οποίου μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. 10. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος, απαλείφεται η φράση «εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της προβλεπομένης υπό των διατάξεων της συστατικής πράξεως και του άρθρου 99 του α.ν. 2039/1939». 11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται η λέξη «τετράμηνο» από τη λέξη «εξάμηνο» και προστίθεται, στο τέλος, η φράση «ή του Γενικού Διευθυντή». 12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, συνιστά, από μέλη του ή και από μη μέλη του, εννεαμελή εκτελεστική επιτροπή στην οποία μεταβιβάζει, κατά πλήρη δικαιοδοσία, όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από την αρμοδιότητα προγραμματισμού των μειζόνων στόχων του Ιδρύματος, μπορεί δε να της αναθέτει και την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο γενικών οδηγιών προς αυτή». 18

19 13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν αυτοδικαίως ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος Χανίων, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Της εκτελεστικής επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, εφόσον παρίσταται κατά συνεδρίαση. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία των μελών που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή ως εκ του αξιώματός τους, είναι εξαετής, με δικαίωμα επανεκλογής για μια ακόμα εξαετία. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην εκτελεστική επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Προέδρου του Συλλόγου των Φίλων του Ιδρύματος και των Προέδρων των Παραρτημάτων του Ιδρύματος». 14. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Διευθυντή». 15. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «13. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά, με απόφασή του, Παραρτήματα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με σκοπό την προβολή και προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος. Τα συνιστώμενα Παραρτήματα τελούν υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση του Ιδρύματος». 16. Στην περίπτωση α) του άρθρου 5 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «των άρθρων 101 και 102 του α.ν. 2039/1939 και του από Β.Δ/τος (ΦΕΚ 552 Α /1939)» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 59 του ν. 4182/2013». 17. Στην περίπτωση δ) του άρθρου 8 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τους όρους του άρθρου 67 του ν. 4182/2013». 19

20 18. Στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Οργανισμού του Ιδρύματος προστίθεται η φράση «και θεωρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής». 19. Τα άρθρα 9 και 10 του Οργανισμού του Ιδρύματος καταργούνται και τα άρθρα 11 έως 18 αναριθμούνται σε 9 έως Στο αναριθμούμενο σε 9 άρθρο 11 του Οργανισμού του Ιδρύματος η περίπτωση α) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Επιλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος, το οποίο ορίζει, στη σχετική σύμβαση και τον χρόνο θητείας του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, μπορεί να συσταθεί θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Στη σχετική σύμβαση ορίζονται ο χρόνος θητείας του, οι αρμοδιότητες και η αμοιβή του. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση πολιτικός επιστήμονας ή ιστορικός». 21. Στην περίπτωση δ) του ανωτέρω άρθρου του Οργανισμού του Ιδρύματος προστίθενται, μετά τη λέξη «εισηγητής», παύλα και η λέξη «συντονιστής». 22. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε) του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα». 23. Στο τέλος της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του, αναριθμούμενου σε 13, άρθρου 15 του Οργανισμού του Ιδρύματος, απαλείφεται η φράση «και τα λοιπά στοιχεία τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από καν. δ/τος». 24. Στην περίπτωση β) του αναριθμούμενου σε 14 άρθρου 16 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η λέξη «εκάστοτε» αντικαθίσταται από τη λέξη «διατελέσαντες». 25. Στο αναριθμούμενο σε 15 άρθρο 17 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «των άρθρων 98 του α.ν. 2039/1939 και 110 του Αστικού Κώδικα» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 52 του ν. 4182/2013 και 110 του Αστικού Κώδικα» και προστίθεται, στο τέλος, η φράση «ή με νόμο μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος». 20

21 Άρθρο 21 Αμοιβές Γενικών Διευθυντών Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Θεωρούνται νόμιμες οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στους διατελέσαντες Γενικούς Διευθυντές του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κατά το διάστημα από μέχρι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον κείνται εντός των ορίων των άρθρων 31 παρ. 2 Ν. 4024/2011 και 2 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3833/2010, όπως ίσχυαν κατά το ανωτέρω διάστημα. Τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν καθ υπέρβαση των ορίων αυτών ή μετά την καθ υπέρβαση των αμοιβών που ορίσθηκαν με την υπ αριθμ. 2/21459/0022/ Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 188/Υ.Ο.Δ.Δ/ ), επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά την πάροδο της οποίας βεβαιώνονται σε βάρος των υποχρέων και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Άρθρο 22 Γνωμοδοτική Επιτροπή για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για θέατρα/κινηματογράφους 1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α 8) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτροπή για την επανεξέταση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών. Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την τροποποίηση και την εν συνεχεία κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της τέχνης με παράλληλη διασφάλιση των όρων ασφάλειας, υγιεινής και την αποτροπή της όχλησης των περιοίκων. Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό 21

22 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έναν νομικό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφων (Π.Ε.ΑΙ.Κ) και έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.ΤΕ.Κ.Τ.). Σε περίπτωση που τα ανωτέρω συλλογικά όργανα δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου, τα πρόσωπα αυτά υποδεικνύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.». 2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αρθρο 23 Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του β.δ 15/ (ΦΕΚ Α 123), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.3390/2005 (ΦΕΚ Α 233), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Για λόγους εκσυγχρονισμού, επέκτασης, ασφάλειας και υγιεινής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων, η εκτέλεση εργασιών επισκευής-μετασκευής και επέκτασης εντός των παραπάνω χώρων θεάτρου, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του β.δ. της (ΦΕΚ 22

23 Α 123), καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα αυτών χώρο τόσο για τον εκσυγχρονισμό όσο και για τη βελτίωση της υγιεινής, της λειτουργικότητας και ασφάλειας αυτών. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ). Η γνωμοδότηση του ΚΕΣΑ χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων με την οποία συνυποβάλλονται κατ ελάχιστο: α) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του θεάτρου β) αιτιολογημένη τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στον μετασκευασμένο προς θεατρική χρήση χώρο (πλωτού, χερσαίου ή σταθερής τροχιάς μεταφορικού μέσου) καθώς και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, γ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση δημοσίας ή κοινόχρηστης έκτασης ή του συντασσόμενου κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις, κτλ.), δ) κάτοψη, τομή και όψεις των κατασκευών εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίμακα, ε) φωτογραφίες του ως άνω χώρου και του ακινήτου. Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία εκδίδεται από την Δ/νση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Για την έκδοση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας υποβάλλονται όλα τα στοιχεία α), β), γ),δ) και ε) που συνοδεύουν την ως άνω αναφερόμενη αίτηση για χορήγηση έγκρισης παρέκκλισης. Σε περίπτωση που από την φύση του προβλεπόμενου έργου απαιτείται η εκπόνηση στατικής μελέτης ή μελέτης στατικής επάρκειας ή ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ή τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αυτή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Κ.Κ συμπληρωματικά μαζί με δήλωση του αρμοδίου μηχανικού με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και μηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων Για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με 23

24 τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρμόζονται οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις.» Άρθρο 24 Απόδοση φόρου για την ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 49 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α 35), προστίθεται περίπτωση στ ως εξής: «στ. Για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες τα έτη 2007 και 2008, για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί τα έξοδα παραγωγής από την αρμόδια Επιτροπή Βεβαίωσης Εξόδων Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών Μεγάλου ή Μικρού Μήκους, αλλά δεν έχει καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο ο ειδικός φόρος στους δικαιούχους του άρθρου 7 του Ν. 1597/1986, όπως ο νόμος αυτός ίσχυε πριν την κατάργησή του, η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα εδάφια γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλουν το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/42962/10/ (Β 770) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος». Άρθρο 25 Άρση απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται στο Ν. 2121/1993 Μετά την παράγραφο 1β του άρθρου 4 του Ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α 121), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 1γ ως ακολούθως : «1γ. Επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από το ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α 25), όπως κάθε φορά ισχύει». 24

25 Άρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις Έναρξη ισχύος 1.Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται ο Ν. 3600/2007 (ΦΕΚ Α 177) και το άρθρο 34 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219). 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Τασούλας Οικονομίας και Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαράλαμπος Αθανασίου 25

26 Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Βασίλης Κικίλιας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νίκος Ταγαράς 26

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος 1. Σκοπός του νόµου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις.

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/27 9 2005) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ρθρο 1 Σύσταση Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 311 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 165 19941006 Τέθηκε σε ισχύ: 06.10.1994 Ημ.Υπογραφής: 28.09.1994 Τίτλος Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας :

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα