ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις""

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις" ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς Άρθρο 1 Αναγνώριση του Ιδρύματος «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» ως επίσημου φορέα διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς Το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συσταθέν με το ΒΔ 105/63 (ΦΕΚ 20Α/1963), αναγνωρίζεται ως επίσημος φορέας διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς κατά την έννοια της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 «σχετικά με την κινηματογραφική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα των συναφών δραστηριοτήτων της κινηματογραφικής βιομηχανίας» (2005/865/CE). Άρθρο 2 Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς 1.Το ίδρυμα «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» τηρεί αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς με σκοπό τη συστηματική συλλογή, καταλογογράφηση/αρχειοθέτηση, διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση, ψηφιοποίηση υλικού κινούμενης εικόνας και ιδίως κινηματογραφικών έργων και την πρόσβαση σε αυτά για παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες παρεμφερείς μη εμπορικές χρήσεις με σεβασμό στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα συγγενικά δικαιώματα. 2. Το αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς του ιδρύματος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» αποτελείται από: 1

2 α) τα αντίτυπα κινηματογραφικών έργων καθώς και άλλου πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που παραδίδονται στο ίδρυμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, β) τα αντίτυπα κινηματογραφικών έργων καθώς και άλλου πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που παραδόθηκαν στο ίδρυμα κατ εφαρμογήν του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 1597/1986. Το αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς συμπληρώνεται από την ίδια κινηματογραφική συλλογή του Ιδρύματος, η οποία διέπεται από το β.δ 105/1963 και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, είναι δυνατή η υπαγωγή της ίδιας κινηματογραφικής συλλογής του Ιδρύματος στις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθησόμενες κανονιστικές αποφάσεις. 3. Ο παραγωγός κινηματογραφικών έργων και κάθε άλλος νόμιμος δικαιούχος πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219) υποχρεούται να παραδώσει στο Ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» ένα τουλάχιστον αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου στερείται του δικαιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 3905/2010. Η παράδοση του αντιτύπου δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών δικαιωμάτων των δικαιούχων του έργου. 4. Το δημιουργούμενο κατ εφαρμογήν του παρόντος Αρχείο δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιουσία του Ιδρύματος αλλά ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κινηματογραφικής κληρονομιάς. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος- Ταινιοθήκη της Ελλάδος», το Αρχείο περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού αυτοδικαίως και άνευ οποιασδήποτε διατυπώσεως. 2

3 Άρθρο 3 Διαδικασία προδιαγραφές τήρησης αρχείου Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται: α) η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της κατάθεσης αντιτύπων ταινιών στο αρχείο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, β) οι υποχρεώσεις του ιδρύματος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» όσον αφορά τη συστηματική συλλογή, καταλογογράφησηαρχειοθέτηση, διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση και ψηφιοποίηση του υλικού του αρχείου, γ) καθώς και οι όροι για τη διάθεση του υλικού για παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες παρεμφερείς μη εμπορικές χρήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση των κινηματογραφικών έργων καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου, και για άλλους μη κερδοσκοπικούς ή και εμπορικούς σκοπούς, εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου του έργου και δεν δημιουργείται κίνδυνος για τη διαφύλαξη, διατήρηση και συντήρηση του υλικού καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση του αρχείου με αντίτυπα ταινιών προερχόμενα από αρχεία άλλων φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών. Άρθρο 4 Κρατική επιχορήγηση Σωρευτικά και πέραν της επιχορήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.Δ της 3/ «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις το ίδρυμα «Αρχεία ταινιών της Ελλάδος»» (ΦΕΚ Α 31) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ιδρύματος, καταβάλλεται σε αυτό ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη των δαπανών συλλογής, καταλογογράφησης, αρχειοθέτησης, διατήρησης, συντήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης, ψηφιοποίησης και πρόσβασης στο αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς. Για τον προσδιορισμό του ύψους αυτής της επιχορήγησης λαμβάνονται υπόψη οι 3

4 συνολικές ανάγκες του ιδρύματος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως επίσημου φορέα διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς. Άρθρο 5 Εποπτεία ΥΠ.ΠΟ.Α 1.Το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ήδη προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν.Δ της 3/ Η εποπτεία αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του ιδρύματος. Για τους σκοπούς της ως άνω εποπτείας το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» υποχρεούται να υποβάλλει προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δ/νση Εποπτείας και Δράσεων) αναλυτικό προϋπολογισμό μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους για το εκάστοτε επόμενο έτος, καθώς και αναλυτικό απολογισμό (οικονομικό και καλλιτεχνικό) για το εκάστοτε προηγούμενο έτος μέχρι την 31η Μαρτίου. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο οικονομικό έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έλεγχο σχετικά με την τήρηση των όρων αρχειοθέτησης, διατήρησης, συντήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης, ψηφιοποίησης και πρόσβασης των αντιτύπων κινηματογραφικών έργων που παραδίδονται στο ίδρυμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ «Μετατροπή του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου σε ν.π.ι.δ με την ίδια επωνυμία» Άρθρο 6 Μετατροπή- Νομική Μορφή - Διοίκηση 1. Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που ιδρύθηκε με τον Ν.3600/2007 (ΦΕΚ Α 177/ ), 4

5 μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου («Μουσείο») και έδρα την Αθήνα (Θεωρίας 12), το οποίο λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, για την προστασία και προβολή του πολιτιστικού περιβάλλοντος και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου. 2. Το Μουσείο απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού, ούτε στις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τις δημόσιες προμήθειες, υπηρεσίες, έργα και μελέτες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις των άρθρων 6-17 του παρόντος νόμου. 3. Τα όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το διοικητικό συμβούλιο και ο Διευθυντής. Άρθρο 7 Σκοπός 1. Σκοπός του Μουσείου είναι η απόκτηση, η αποδοχή, η φύλαξη, η συντήρηση, η καταγραφή, η τεκμηρίωση, η έρευνα, η μελέτη, η δημοσίευση, η έκθεση, η προβολή και η παρουσίαση στο κοινό κινητών μνημείων και έργων τέχνης, για την αισθητική καλλιέργεια του κοινού, καθώς και η προσφορά πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας και ψυχαγωγίας. 2. Οι σκοποί του Μουσείου εκπληρώνονται ιδίως με: α) τη συγκρότηση συλλογών κινητών μνημείων, έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και αντικειμένων τέχνης, χαρακτικής, νέων μορφών τέχνης και σπανίων καλλιτεχνικών εκδόσεων, είτε με αγορές είτε με δωρεές και κληροδοτήματα, β) την ασφαλή διαφύλαξη και συντήρηση των συλλογών, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές, γ) την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών για τη σύνταξη καταλόγων των έργων και τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών που συμβάλλουν στην 5

6 προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της επιστήμης της Ιστορίας της Τέχνης, δ) την έκθεση, σε μόνιμη βάση, των συλλογών, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, ε) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Μουσεία ή παρεμφερείς έγκυρους πολιτιστικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, στ) την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ξεναγήσεων και σεμιναρίων, ως και την παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό, ζ) τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών και παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκθέσεων ή άλλων συναφών προς το σκοπό του θεμάτων, η) την ίδρυση παραρτημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που καλύπτουν τις καλλιτεχνικές, επιστημονικές, τεχνικές και φυλακτικές ανάγκες τους και τη φροντίδα για την καλή λειτουργία τους. Άρθρο 8 Περιουσία 1.Η περιουσία του Μουσείου αποτελείται από την περιουσία του μετατρεπόμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», η οποία περιέρχεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο Μουσείο, ως καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας ή διατύπωσης ή η έκδοση οποιασδήποτε πράξης και άνευ φορολογικής ή άλλης επιβάρυνσης. 2. Ειδικότερα, στο Μουσείο περιέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 : Α. Κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα για τη στέγαση του Μουσείου: (α) το ανήκον κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο κτίριο επί της οδού Θεωρίας αριθμός 12 στην Αθήνα (Πλάκα) και (β) το κτίριο το οποίο μεταβιβάστηκε στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω δωρεάς, δυνάμει της υπ αριθμ. 7178/2000 συμβολαιογραφικής πράξης-πρότασης δωρεάς, της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσάνθης Κυρίμη-Σαββοπούλου, η 6

7 οποία έγινε δεκτή με τις υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.04 Α - 245/27734/ και /232/Α0011/ αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αντίστοιχα. Β. Κατά χρήση για συντήρηση, φύλαξη, έρευνα, μελέτη, έκθεση και παρουσίαση στο κοινό τα κινητά μνημεία και έργα τέχνης: (α) της παραχωρηθείσας άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο συλλογής κινητών μνημείων των δωρητών Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, (β) που ανήκουν στο Δημόσιο και εκτίθενται στο μετατρεπόμενο ν.π.δ.δ, σύμφωνα με το συνταχθέν κατ εφαρμογήν του Ν. 3600/2007 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με πλήρη περιγραφή των εκθεμάτων. Γ. Κατά κυριότητα, στο σύνολό του, ο κινητός εξοπλισμός (προθήκες, έπιπλα, συσκευές, κινητές εγκαταστάσεις κλπ) του μετατρεπόμενου ν.π.δ.δ, συντασσομένης σχετικώς απογραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο 9 Πόροι - Ατέλειες 1. Πόροι του Μουσείου είναι: α) Οι πρόσοδοι από το τέλος επίσκεψης του Μουσείου, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών β) Οι πρόσοδοι από εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις, πωλήσεις καταλόγων, αναμνηστικών και αντιγράφων των εκθεμάτων, από την εκμετάλλευση κυλικείου - αναψυκτηρίου στους χώρους του Μουσείου, την προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, τις πωλήσεις και ανταλλαγές έργων τέχνης που γίνονται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του νόμου και, γενικώς, οι πρόσοδοι από όλες τις επιτρεπτές και συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητες. γ) Οι δωρεές και εν γένει παροχές από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», οι λοιπές χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές. 7

8 δ) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. ε) Επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, εκτάκτως μόνον και στο μέτρο που δεν επαρκούν οι παραπάνω πόροι και το επιτρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 2. Οι πόροι και τα πάσης φύσεως έσοδα του Μουσείου διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του. 3. Το Μουσείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Άρθρο 10 Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Μουσείου αποτελείται από επτά μέλη. Mε απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του καθώς και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ με ισάριθμα αναπληρωματικά, τρία εκ των οποίων υποδεικνύονται, από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου». 2. Τα μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αρχαιολόγοι ή μουσειολόγοι ή αρχιτέκτονες μηχανικοί ή μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύονται από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», ο Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού αποστέλλει στο Ίδρυμα σχετική πρόσκληση. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν υποδειχθούν εντός μηνός, ο Υπουργός Πολιτισμού τα ορίζει κατά την κρίση του. 3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι τον ορισμό και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα εντός δεκαπέντε ημερών από τον ορισμό του και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται τέσσερα από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη 8

9 πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 5. Το Δ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει στην έδρα του Μουσείου ή σε άλλον τόπο τακτικά, κάθε τρίμηνο, και εκτάκτως οσάκις παρίσταται ανάγκη. Η έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού και τη λειτουργία του Μουσείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ορισμένες από τις ανωτέρω εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ενεργούντα από κοινού ή μεμονωμένα. 7. Το Μουσείο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με ειδική απόφασή του. 8. Η θέση του Προέδρου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Άρθρο 11 Κανονισμός Λειτουργίας - Προσωπικό 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Μουσείου. Με τον Κανονισμό αυτό καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μουσείου, οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Μουσείου, οι θέσεις προσωπικού κατά ειδικότητες, τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του. 2. Για την κάλυψη των αναγκών του Μουσείου σε προσωπικό, επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μονίμων ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου. 9

10 Η διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά. Ο αποσπώμενος υπάλληλος εξακολουθεί να αμείβεται από την υπηρεσία προέλευσής του και ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Άρθρο 12 Διευθυντής 1.Διευθυντής του Μουσείου προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης, πλην της διαδικασίας της Π.Υ.Σ 33/ Ο Διευθυντής του Μουσείου: α. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ, εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού και ασκεί κάθε επιπλέον αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Δ.Σ. β. Σχεδιάζει το σύνολο του επιστημονικού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου και, κατόπιν της έγκρισής του από το Δ.Σ, μεριμνά για την υλοποίησή του. γ. Προτείνει στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό του Μουσείου και υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του Μουσείου. Άρθρο 13 Οικονομική Διαχείριση 1. Η διαχειριστική χρήση του Μουσείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Ειδικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. 2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό εσόδων και εξόδων και τον ισολογισμό, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου. 10

11 Άρθρο 14 Προγραμματικές Συμβάσεις Επιτρέπεται η κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Μουσείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», με σκοπό την εκ μέρους κάθε συμβαλλόμενου μέρους συμβολή, δια της προσφοράς των αναγκαίων προς τούτο μέσων, στην παροχή πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παιδείας και ψυχαγωγίας μέσω της λειτουργίας και ανάδειξης του Μουσείου. Με τις συμβάσεις αυτές, πενταετούς κατ ανώτατο όριο κάθε φορά διάρκειας, επιδιώκεται η πραγματοποίηση εκθέσεων, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εν γένει εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο σκοπό του Μουσείου και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον της προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των συλλογών του Μουσείου. Για την πραγμάτωση του ως άνω σκοπού, μπορεί με τις συμβάσεις αυτές, να ορίζονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις, να προβλέπονται οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθενται ετησίως για τον προγραμματισμό των συμφωνουμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων καθώς και να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που συνδέεται με την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με τις προγραμματικές συμβάσεις υποχρεώσεων. Με τις συμβάσεις αυτές μπορεί, ακόμη, να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου για τους μαθητές των δημοσίων σχολείων καθώς και με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών και υπηρεσιών του Μουσείου προς το Δημόσιο και προς δημόσιους φορείς για καλλιτεχνικές δράσεις. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων κάθε συμβάσεως και ο έλεγχος των πόρων που διατίθενται γίνεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν εκπρόσωπο του Μουσείου και ένα μέλος που υποδεικνύεται από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου». Η επιτροπή συγκροτείται και τα μέλη της ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα απαραίτητο για τη λειτουργία της. Ο εκπρόσωπος του Μουσείου ορίζεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Μουσείου. 11

12 Άρθρο 15 Άσκηση εποπτείας 1.Το Μουσείο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος εγκρίνει τις αποφάσεις του Δ.Σ του Μουσείου, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. 2. Στο πλαίσιο της ασκούμενης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού εποπτείας και προς το σκοπό της συνεχούς και αδιάλειπτης διαφύλαξης των κινητών μνημείων και έργων τέχνης κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 3 του παρόντος, το ηλεκτρονικό σύστημα φύλαξης του Μουσείου εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο, με δικές του δαπάνες, διασφαλίζει τη φύλαξη του Μουσείου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως για όλα τα μουσεία αρμοδιότητάς του καθώς και τη σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου που τηρείται στο Υπουργείο. Άρθρο 16 Διάλυση - Τύχη της περιουσίας του Μουσείου Το Μουσείο διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα της εκκαθαρίσεως του Μουσείου, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Άρθρο 17 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου. Μέχρι το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, τη διοίκηση του Μουσείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του μετατρεπόμενου Ν.Π.Δ.Δ που ορίστηκε με την με αρ /4464/3834/172/2012 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 421/2012) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού. 12

13 2. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διατεθεί ή αποσπαστεί και υπηρετούν στο μετατρεπόμενο ν.π.δ.δ. κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, αποσπώνται αυτοδικαίως στο Μουσείο και συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό για χρονικό διάστημα πέντε μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι εξακολουθούν να αμείβονται από την υπηρεσία προέλευσής τους και ο χρόνος της προβλεπόμενης στο παρόν απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Η απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση πέντε μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οπότε οι υπάλληλοι υποχρεούνται να παρουσιαστούν στην οργανική θέση τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ρυθμίσεις για το Μουσείο Ακρόπολης και άλλες διατάξεις Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για τον Ο.Α.Ν.Μ.Α Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2260/ Στην παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (ΦΕΚ Α 204) οι λέξεις «Ανέγερσης Νέου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης». 2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α 204) μετά τη λέξη «ανέγερση» προστίθεται η φράση «η αποπεράτωση και η κατάλληλη λειτουργία και συντήρηση». 3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α 204) προστίθεται περίπτωση στ ως εξής: «στ. Η παροχή υποστήριξης με κάθε μέσο για την κατάλληλη, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία και τη συντήρηση του Μουσείου Ακρόπολης, μέχρι την στελέχωσή του με επαρκές προσωπικό. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού καταρτίζεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης», στο πλαίσιο της οποίας συνάπτονται συμβάσεις ορισμένης διάρκειας μεταξύ 13

14 των δύο νομικών προσώπων ανάλογα με τις ανάγκες του Μουσείου, οι οποίες καθορίζουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού δράσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους που διατίθενται και ρυθμίζουν κάθε σχετικό ζήτημα εκτέλεσης και παρακολούθησης των συμβάσεων αυτών.» 4. Η περίπτωση α της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α 204) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του σκοπού του, που επέρχεται με την πλήρη αποπεράτωση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης και την πλήρωση κατά τα 4/5 των οργανικών θέσεων του «Μουσείου Ακρόπολης». Στην αποπεράτωση του Μουσείου Ακρόπολης συμπεριλαμβάνεται η ανάδειξη της ανασκαφής στον υπόγειο χώρο του Μουσείου, με τη δημιουργία υπαίθριου μουσείου, ή». 5. Η παράγραφος 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α 204) καταργείται. 6. Ο μετονομαζόμενος με το παρόν άρθρο Οργανισμός διέπεται από και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν μεταγενεστέρως από το άρθρο 4 περίπτωση 90 Ν. 2459/1997, την παράγραφο 2 του άρθρου 6 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84), την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2833/2000 (ΦΕΚ Α 150), την παράγραφο 33 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ Α 251) και όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης», νοείται ο «Οργανισμός Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης». Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Μουσείο Ακρόπολης-Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3711/ Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3711/2008 (Α 224) 14

15 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «καθώς και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τον «Οργανισμό Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης» και την παροχή των απαιτούμενων για την δαπάνη εκτέλεσής τους επιχορηγήσεων». 2. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3711/2008 (Α 224) μετά τη φράση «και ο περιβάλλων χώρος» προστίθεται η φράση «με τα κτήρια». 3. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3711/2008 (Α 224) αντικαθίσταται ως εξής : «β) Τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών» 4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 3711/2008 (Α 224) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : «Επίσης με αποφάσεις του Δ.Σ., οι οποίες εγκρίνονται από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζονται κανονισμοί για: α) την παραχώρηση χώρων και υπηρεσιών του Μουσείου και την εν γένει οικονομική και λογιστική διαχείριση του Μουσείου, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής δικαιώματος μελέτης, φωτογράφισης, κινηματογράφησης και αποτύπωσης με κάθε μέσο, δημοσίευσης, και πρόσβασης στο μουσειακό υλικό καθώς και την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό από το Μουσείο ή τρίτους για καλλιτεχνικό, επιστημονικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό σκοπό και εν γένει τους σκοπούς του παρόντος νόμου εκμαγείων, αντιγράφων, πληροφοριών ή απεικονίσεων σε κάθε μορφή και φορέα αντικειμένων των συλλογών και εκθεμάτων του Μουσείου και το ύψος του σχετικού τέλους υπέρ του Μουσείου, γ) τους όρους και τους κανόνες οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων και οργανωμένων επισκέψεων, που είναι συμβατές με τους χώρους του Μουσείου Ακρόπολης και την εν γένει πρόσβαση τρίτων στους χώρους του Μουσείου, δ) τους όρους, τις προϋποθέσεις και το αντίτιμο επίσκεψης κοινού στο Μουσείου, ε) το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου, στ) την υπηρεσιακή περιβολή, συμπεριφορά και τις υποχρεώσεις του προσωπικού του Μουσείου έναντι του κοινού.». 15

16 Άρθρο 20 Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2841/2000 (ΦΕΚ Α 203), η φράση «του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4182/2013». 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2841/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Ίδρυμα επιχορηγείται κατ έτος από τη Βουλή των Ελλήνων. Δύναται επίσης να επιχορηγείται από τα συναφή με τους σκοπούς του Υπουργεία (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) και λοιπούς κρατικούς φορείς καθώς και από ιδιωτικούς φορείς. Το ύψος της κατ έτος επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, λαμβανομένης υπόψη αιτιολογημένης έκθεσης του Ιδρύματος για τις ανάγκες του». 3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του «Οργανισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ»» (Οργανισμού του Ιδρύματος), όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2841/2000, η φράση «του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4182/2013». 4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ζ) του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «του άρθρου 33 του υπ αριθμ. 18/ κανονιστικού διατάγματος» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 56 του ν. 4182/2013». 5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ) του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «θ) Η δημιουργία και οργάνωση μουσείων, κέντρων ερεύνης, εκδηλώσεων κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την προβολή και διάδοση του ιστορικού έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και τη διαφύλαξη της ιστορικής του μνήμης, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με το Κράτος, οργανισμούς τοπικής 16

17 αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και άλλους έγκυρους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής». 6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίστανται ως εξής: «Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μετέχουν αυτοδικαίως: α) ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ως Πρόεδρος, β) ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, γ) ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, δ) ο Δήμαρχος Χανίων, ε) ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, στ) εκπρόσωπος του Ιδρύματος «Αγία Σοφία», ζ) εκπρόσωπος της Παγκρητικής Αμερικής, η) ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων, θ) ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως, ι) ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ια) ο Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ιβ) οι Βουλευτές της Αντιπεριφέρειας Χανίων, ιγ) οι Δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ιδ) εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ιε) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήματος Δυτικής Κρήτης, ιστ) ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων. Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν τα υπόλοιπα, τα οποία πρέπει να είναι υψηλού κύρους επιστήμονες ή διακεκριμένα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος άπαξ του έτους, κατά προτίμηση κατά την επέτειο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα ή κατά το ετήσιο μνημόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τον ετήσιο προγραμματισμό της επιδίωξης των μειζόνων στόχων του Ιδρύματος. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ο οποίος εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως». 7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία, τρεις (3) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Προτεραιότητα για την εκλογή στις θέσεις Αντιπροέδρων έχουν ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο 17

18 Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ο Δήμαρχος Χανίων. Προτεραιότητα για την εκλογή στη θέση του Γενικού Γραμματέα έχει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Αν οι ανωτέρω δεν αποδέχονται την εκλογή τους στις ως άνω θέσεις, η εκλογή λαμβάνει χώρα μεταξύ των λοιπών». 8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, με δυνατότητα επανεκλογής τους για μια ακόμα θητεία, με εξαίρεση τα μέλη τα οποία μετέχουν αυτοδικαίως, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν το αξίωμά τους. Ο Γενικός Διευθυντής που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τέλους του 2016». 9. Οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας που έχουν εκλεγεί για την περίοδο από έως , κατά το ΙΣΤ/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εξαντλήσουν τη θητεία τους, εφόσον διατηρήσουν το αξίωμα δυνάμει του οποίου μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. 10. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος, απαλείφεται η φράση «εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της προβλεπομένης υπό των διατάξεων της συστατικής πράξεως και του άρθρου 99 του α.ν. 2039/1939». 11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται η λέξη «τετράμηνο» από τη λέξη «εξάμηνο» και προστίθεται, στο τέλος, η φράση «ή του Γενικού Διευθυντή». 12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, συνιστά, από μέλη του ή και από μη μέλη του, εννεαμελή εκτελεστική επιτροπή στην οποία μεταβιβάζει, κατά πλήρη δικαιοδοσία, όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από την αρμοδιότητα προγραμματισμού των μειζόνων στόχων του Ιδρύματος, μπορεί δε να της αναθέτει και την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο γενικών οδηγιών προς αυτή». 18

19 13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν αυτοδικαίως ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος Χανίων, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Της εκτελεστικής επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, εφόσον παρίσταται κατά συνεδρίαση. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία των μελών που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή ως εκ του αξιώματός τους, είναι εξαετής, με δικαίωμα επανεκλογής για μια ακόμα εξαετία. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην εκτελεστική επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Προέδρου του Συλλόγου των Φίλων του Ιδρύματος και των Προέδρων των Παραρτημάτων του Ιδρύματος». 14. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Διευθυντή». 15. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «13. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά, με απόφασή του, Παραρτήματα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με σκοπό την προβολή και προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος. Τα συνιστώμενα Παραρτήματα τελούν υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση του Ιδρύματος». 16. Στην περίπτωση α) του άρθρου 5 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «των άρθρων 101 και 102 του α.ν. 2039/1939 και του από Β.Δ/τος (ΦΕΚ 552 Α /1939)» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 59 του ν. 4182/2013». 17. Στην περίπτωση δ) του άρθρου 8 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τους όρους του άρθρου 67 του ν. 4182/2013». 19

20 18. Στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Οργανισμού του Ιδρύματος προστίθεται η φράση «και θεωρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής». 19. Τα άρθρα 9 και 10 του Οργανισμού του Ιδρύματος καταργούνται και τα άρθρα 11 έως 18 αναριθμούνται σε 9 έως Στο αναριθμούμενο σε 9 άρθρο 11 του Οργανισμού του Ιδρύματος η περίπτωση α) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Επιλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος, το οποίο ορίζει, στη σχετική σύμβαση και τον χρόνο θητείας του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, μπορεί να συσταθεί θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Στη σχετική σύμβαση ορίζονται ο χρόνος θητείας του, οι αρμοδιότητες και η αμοιβή του. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση πολιτικός επιστήμονας ή ιστορικός». 21. Στην περίπτωση δ) του ανωτέρω άρθρου του Οργανισμού του Ιδρύματος προστίθενται, μετά τη λέξη «εισηγητής», παύλα και η λέξη «συντονιστής». 22. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε) του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα». 23. Στο τέλος της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του, αναριθμούμενου σε 13, άρθρου 15 του Οργανισμού του Ιδρύματος, απαλείφεται η φράση «και τα λοιπά στοιχεία τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από καν. δ/τος». 24. Στην περίπτωση β) του αναριθμούμενου σε 14 άρθρου 16 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η λέξη «εκάστοτε» αντικαθίσταται από τη λέξη «διατελέσαντες». 25. Στο αναριθμούμενο σε 15 άρθρο 17 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «των άρθρων 98 του α.ν. 2039/1939 και 110 του Αστικού Κώδικα» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 52 του ν. 4182/2013 και 110 του Αστικού Κώδικα» και προστίθεται, στο τέλος, η φράση «ή με νόμο μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος». 20

21 Άρθρο 21 Αμοιβές Γενικών Διευθυντών Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Θεωρούνται νόμιμες οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στους διατελέσαντες Γενικούς Διευθυντές του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κατά το διάστημα από μέχρι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον κείνται εντός των ορίων των άρθρων 31 παρ. 2 Ν. 4024/2011 και 2 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3833/2010, όπως ίσχυαν κατά το ανωτέρω διάστημα. Τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν καθ υπέρβαση των ορίων αυτών ή μετά την καθ υπέρβαση των αμοιβών που ορίσθηκαν με την υπ αριθμ. 2/21459/0022/ Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 188/Υ.Ο.Δ.Δ/ ), επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά την πάροδο της οποίας βεβαιώνονται σε βάρος των υποχρέων και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Άρθρο 22 Γνωμοδοτική Επιτροπή για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για θέατρα/κινηματογράφους 1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α 8) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτροπή για την επανεξέταση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών. Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την τροποποίηση και την εν συνεχεία κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της τέχνης με παράλληλη διασφάλιση των όρων ασφάλειας, υγιεινής και την αποτροπή της όχλησης των περιοίκων. Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό 21

22 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έναν νομικό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφων (Π.Ε.ΑΙ.Κ) και έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.ΤΕ.Κ.Τ.). Σε περίπτωση που τα ανωτέρω συλλογικά όργανα δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου, τα πρόσωπα αυτά υποδεικνύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.». 2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αρθρο 23 Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του β.δ 15/ (ΦΕΚ Α 123), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.3390/2005 (ΦΕΚ Α 233), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Για λόγους εκσυγχρονισμού, επέκτασης, ασφάλειας και υγιεινής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων, η εκτέλεση εργασιών επισκευής-μετασκευής και επέκτασης εντός των παραπάνω χώρων θεάτρου, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του β.δ. της (ΦΕΚ 22

23 Α 123), καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα αυτών χώρο τόσο για τον εκσυγχρονισμό όσο και για τη βελτίωση της υγιεινής, της λειτουργικότητας και ασφάλειας αυτών. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ). Η γνωμοδότηση του ΚΕΣΑ χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων με την οποία συνυποβάλλονται κατ ελάχιστο: α) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του θεάτρου β) αιτιολογημένη τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στον μετασκευασμένο προς θεατρική χρήση χώρο (πλωτού, χερσαίου ή σταθερής τροχιάς μεταφορικού μέσου) καθώς και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, γ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση δημοσίας ή κοινόχρηστης έκτασης ή του συντασσόμενου κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις, κτλ.), δ) κάτοψη, τομή και όψεις των κατασκευών εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίμακα, ε) φωτογραφίες του ως άνω χώρου και του ακινήτου. Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία εκδίδεται από την Δ/νση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Για την έκδοση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας υποβάλλονται όλα τα στοιχεία α), β), γ),δ) και ε) που συνοδεύουν την ως άνω αναφερόμενη αίτηση για χορήγηση έγκρισης παρέκκλισης. Σε περίπτωση που από την φύση του προβλεπόμενου έργου απαιτείται η εκπόνηση στατικής μελέτης ή μελέτης στατικής επάρκειας ή ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ή τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αυτή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Κ.Κ συμπληρωματικά μαζί με δήλωση του αρμοδίου μηχανικού με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και μηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων Για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με 23

24 τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρμόζονται οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις.» Άρθρο 24 Απόδοση φόρου για την ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 49 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α 35), προστίθεται περίπτωση στ ως εξής: «στ. Για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες τα έτη 2007 και 2008, για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί τα έξοδα παραγωγής από την αρμόδια Επιτροπή Βεβαίωσης Εξόδων Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών Μεγάλου ή Μικρού Μήκους, αλλά δεν έχει καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο ο ειδικός φόρος στους δικαιούχους του άρθρου 7 του Ν. 1597/1986, όπως ο νόμος αυτός ίσχυε πριν την κατάργησή του, η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα εδάφια γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλουν το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/42962/10/ (Β 770) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος». Άρθρο 25 Άρση απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται στο Ν. 2121/1993 Μετά την παράγραφο 1β του άρθρου 4 του Ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α 121), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 1γ ως ακολούθως : «1γ. Επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από το ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α 25), όπως κάθε φορά ισχύει». 24

25 Άρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις Έναρξη ισχύος 1.Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται ο Ν. 3600/2007 (ΦΕΚ Α 177) και το άρθρο 34 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219). 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Τασούλας Οικονομίας και Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαράλαμπος Αθανασίου 25

26 Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Βασίλης Κικίλιας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νίκος Ταγαράς 26

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Εθνικός Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις (Α 223).

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Εθνικός Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις (Α 223). ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2273 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 233 19941227 Τέθηκε σε ισχύ: 27.12.1994 Ημ.Υπογραφής: 27.12.1994 Τίτλος Εθνικός Θέατρο, Κρατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις στα μικρά νησιά. Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ) αναφέρεται στις δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κατσανδρή Ευτυχία Email:ekatsandri@iep.edu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ)

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) Πρακτικά Έκτακτης Τηλεδιάσκεψης του ΕΣΕΤ με αντικείμενο το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ που συζητείται στη Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α 177) επέρχονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα