Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: FAX.: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/ για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.) για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών ΜΜΕ, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στον Νομό Αττικής» Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: Α) Επιστολή της Εταιρείας : «Real Consulting Integration and Operation Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», (Αρ. Πρωτ. 62/ ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 2949/ ) : Ερώτηση 1 η : «Στις σελίδες 2 και 10 της Διακήρυξης αναφέρεται: «ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (1,173, ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%». Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι η ορθή διατύπωση πρέπει να είναι: ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε Ευρώ (1,173, ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι «Ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε Ευρώ (1,173, ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%». Ερώτηση 2 η : «Ο ανέκκλητος εντολοδόχος που περιγράφεται στην σελίδα 19 της Διακήρυξης θα είναι Νομικό Πρόσωπο;» Ο ανέκκλητος εντολοδόχος που περιγράφεται στην σελίδα 19 της Διακήρυξης μπορεί να είναι είτε Φυσικό είτε Νομικό Πρόσωπο, οπωσδήποτε όμως απαιτείται να είναι μέλος της ένωσης / σύμπραξης που υποβάλλει την προσφορά. Ερώτηση 3 η : «Στην σελίδα 23 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Οι υπεύθυνες δηλώσεις των περ. (α.4.) και (α.5.) ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλονται από τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του υποψηφίου αναδόχου, ήτοι εφόσον πρόκεται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι για το ακόλουθο σημείο της περ. (α.4.): δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 / ,σελ.1), δωροδοκία 1/16

2 όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26/5/1997(ΕΕ C 195 της 25/6/1997,σελ.1, και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998, σελ.2), απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995, σελ.48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ.77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28/12/2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α 305), για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, σε συνδυασμό με την παρ.1 του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007 που αφορά αδικήματα φυσικού προσώπου, θα πρέπει στην υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση να προσδιορίζεται ότι αφορά το υπογράφον Φυσικό Πρόσωπο.» Για το ως άνω σημείο της περ. (α.4.) του Άρθρου 9 της διακήρυξης θα πρέπει στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση να προσδιορίζεται ότι αφορά το υπογράφον Φυσικό Πρόσωπο. Ερώτηση 4 η : «Η Διακήρυξη στις σελίδες 145, 179, 274 και 286 αναφέρει: «Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να αποστέλλουν και SMS alerts είτε συνολικά ή σε μεμονωμένες ομάδες χρηστών». Το κόστος αποστολής των SMS alerts θα καλυφθεί από το Ε.Β.Ε.Α.; Το κόστος αποστολής των SMS alerts κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος αποτελεί λειτουργική δαπάνη και κατά συνέπεια βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Τονίζεται όμως ότι το κόστος αποστολής των SMS alerts που θα απαιτηθούν κατά την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του, βαρύνει τον ανάδοχο. Ερώτηση 5 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 190 αναφέρει: «Φάση Ε: Δοκιμαστική Λειτουργία Εφαρμογών. Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της φάσης Δ υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του Ε.Β.Ε.Α. και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός (δοκιμαστική λειτουργία)». Στην σελίδα 191 αναφέρει: «Ο χρόνος της δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της αποκατάστασής της». Παρακαλούμε διευκρινίσατε. Η διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος ορίζεται σε τουλάχιστον ένα (1) μήνα, όπως ορίζεται στην ενότητα Β6 του Μέρους Β της διακήρυξης. Ερώτηση 6 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 189 αναφέρει: «Φάση Γ: Ψηφιοποίηση Φακέλων Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 2/16

3 που περιγράφονται στην παρούσα. Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα ολοκληρωθούν εντός επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης». Στην σελίδα 192 στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εμφανίζονται οι εργασίες ψηφιοποίησης να ολοκληρώνονται εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Παρακαλούμε διευκρινίσατε. Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δεδομένου ότι προβλέπεται ένας μήνας για τη μελέτη εφαρμογής και επτά (7) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών ψηφιοποίησης. Ερώτηση 7 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 255 αυτής (Πίνακας Συμμόρφωσης 3.2. Σταθμός Εργασίας (PC) για την παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακού υλικού) αναφέρει: Case τύπου Tower. Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι είναι εξίσου αποδεκτές λύσεις Full Tower ή Midi Tower ή Mini Tower. Αποδεκτές λύσεις είναι οι Midi Tower και Mini Tower. Ερώτηση 8 η : «Η Διακήρυξη στις σελίδες αυτής αναφέρει: «Να αναφερθεί αν ο ελεγκτής είναι ενσωματωμένος στο motherboard ή καταλαμβάνει κάποια θύρα PCI». Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι η σωστή διατύπωση θα πρέπει να είναι: Να αναφερθεί αν ο ελεγκτής είναι ενσωματωμένος στο motherboard ή καταλαμβάνει κάποια θύρα PCI Express (δεδομένου ότι η Διακήρυξη στην σελίδα 291 ζητάει: «Να αναφερθεί ο συνολικός και ο διαθέσιμος σύμφωνα με τη σύνθεση αριθμός υποδοχών PCI-Express, καθώς και ο τύπος τους») Η σωστή διατύπωση είναι αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Η προδιαγραφή δεν είναι περιοριστική για θύρα PCI-Express, χωρίς φυσικά να την αποκλείει. Ερώτηση 9 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 293 αυτής στον Πίνακα Συμμόρφωσης 5.1. Εξυπηρετητές (Servers) αναφέρει: «Εγγύηση/συντήρηση υλικού και λογισμικού για τουλάχιστον 3 χρόνια». Όμως, στην σελίδα 185 αναφέρει: «Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές που προσφέρονται πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα κατ ελάχιστον από δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου». Παρακαλούμε διευκρινίσατε. Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές που προσφέρονται πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα κατ ελάχιστον από δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) του Αναδόχου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους Εξυπηρετητές (Servers) απαιτείται η εγγύηση/συντήρηση υλικού και λογισμικού για τουλάχιστον 3 χρόνια να πιστοποιείται ότι παρέχεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Β) Επιστολή της Εταιρείας : «Innovative Micro Solutions S.A.», από 17/3/2011 (με Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3153/ ) : Ερώτηση 1η: Στην σελίδα 67 της διακήρυξης αναφέρετε την ακόλουθη παράγραφο: «Ψηφιοποίηση με τη μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης μέρους των αρχείων (μικρότερου του 1% του συνολικού τους όγκου), των οποίων η κατάσταση δεν επιτρέπει την άλλης μορφής ψηφιοποίηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας,» 3/16

4 Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει «η κατάσταση δεν επιτρέπει την άλλης μορφής ψηφιοποίηση» και τι είδους πληκτρολόγηση θα πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Η ως άνω παράγραφος αναφέρεται σε ένα ελάχιστο μέρος του αρχείου που, λόγω της πολυκαιρίας ή/και πολυχρησίας, η εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων ψηφιοποίησης (π.χ. σάρωση) μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η πληκτρολόγηση του περιεχομένου του εγγράφου προκειμένου να αποτυπωθεί ορθά η περιεχόμενη σε αυτό πληροφορία. Ερώτηση 2η : Στην σελίδα 67 της διακήρυξης αναφέρετε την ακόλουθη παράγραφο: «Να διεξάγεται ταχύτατα, καθώς υφίσταται ανάγκη ψηφιοποίησης των εγγράφων κατά τη στιγμή της προσκόμισης αυτών από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία στο χώρο του Επιμελητηρίου». Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι απαιτήσεις υπάρχουν για ψηφιοποίηση σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο της παροχής ταχύτατων και αποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη, στόχος του ΕΒΕΑ είναι η άμεση τήρηση και ενημέρωση ψηφιακών φακέλων για τις επιχειρήσεις μελή του. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την άμεση ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων (π.χ. τροποποίηση καταστατικού) κατά την στιγμή που κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο του ΕΒΕΑ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι ταχεία, ώστε να μην προκαλεί καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου. Γ) Επιστολή της Εταιρείας : «Real Consulting Integration and Operation Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», (Αρ.Πρωτ. 65/ ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3154/ ) : Ερώτηση 1 η : Για τα Υπόβαθρα αναφέρεται σελ. 78 ότι «Στην περίπτωση που τα δεδομένα αυτά ή μέρος τους είναι διαθέσιμα διαμέσου της ΕΥΓΕΠ ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή φορέων ο ανάδοχος δεν θα τα συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά και δεν θα τα κοστολογήσει όμως είναι υποχρεωμένος να τα συμπεριλάβει στο σύστημα και να χρησιμοποιηθούν εφ όσον του διατεθούν.» Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι δυνατόν να ενσωματώσουμε στο ΓΣΠ που θα δομηθεί όσα δεδομένα είναι διαθέσιμα από το site opengov.gr η από οποιοδήποτε άλλο site και από οποιοδήποτε format, αλλά από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα δεδομένα αυτά περιέχουν σημαντικά λάθη, παραλείψεις και έχουν σημαντικά τοπολογικά προβλήματα όπως πχ «ανοικτά πολύγωνα», «κενά gaps» σε γραμμικά στοιχεία κλπ, πράγμα που θα δημιουργήσει προβλήματα στις εφαρμογές και ο ανάδοχος θα απαιτηθεί να τα διορθώσει με ίδια μέσα και με εκτεταμένο editing, προσθέτοντας έναν επιπλέον παράγοντα κόστους στο έργο του. Όπως είναι διατυπωμένη η απαίτηση του έργου θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει ήδη εξετάσει όλα τα δεδομένα και να μην περιλάβει στην προσφορά δικά του δεδομένα εφ όσον διαπιστώσει ότι τα «ανοικτά δεδομένα» είναι κατάλληλα, πράγμα πολύ δύσκολο όπως είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί. Οι ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα είναι οι εξής a. Με δεδομένο ότι υπάρχουν προβλήματα στα «ανοικτά δεδομένα» ποιός και με τι κόστος θα αναλάβει να τα δομήσει ώστε να είναι κατάλληλα για τις εφαρμογές; b. Είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση ο προσφέρων να περιλάβει τα δικά του σετ δεδομένων και τα οποία να κοστολογήσει και χρησιμοποιήσει, εφόσον αποδειχθεί ότι τα «ανοικτά δεδομένα» δεν είναι κατάλληλα για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες από το ΕΒΕΑ εφαρμογές; 4/16

5 O ανάδοχος έχει υποχρέωση της απλής εισαγωγής των διαθέσιμων ανοικτών δεδομένων ως αυτά έχουν στο σύστημα. Δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί σε διόρθωση, τροποποίηση, δόμηση αυτών. Τα δεδομένα που απαιτείται ο ανάδοχος να προσφέρει και συμπεριλάβει ως ξεχωριστά είδη στην προσφορά του για την υλοποίηση του έργου έχουν σαφώς περιγραφεί στο κείμενο της διακήρυξης και στους πίνακες συμμόρφωσης (Α.1.4) και δεν απαιτείται τίποτα επιπλέον. Τα δεδομένα θα συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά ως ξεχωριστά είδη στον πίνακα ΙΙΙ.5 - Άλλες Δαπάνες. Στην περίπτωση δε που τα δεδομένα αυτά ή μέρος τους πριν από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, είναι διαθέσιμα διαμέσου της ΕΥΓΕΠ ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή φορέων, δεν θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση και ο ανάδοχος δεν θα τα προμηθεύσει στο ΕΒΕΑ παρ' ότι τα είχε συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά ως ξεχωριστά είδη και το σχετικό κόστος δεν θα συνυπολογιστεί στο συμβατικό τίμημα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρ. 21 παρ. 1 του π.δ. 118/2001 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι: «Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή» Ερώτηση 2 η : Στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος (σελ. 88 και 89) αναφέρεται ότι «Database tier: Σε αυτό το επίπεδο περιέχονται οι βάσεις δεδομένων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της υποδομής όσο και τις εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού». Εδώ γίνεται σαφής διαχωρισμός της βάσης η οποία θα περιέχει τα γεωγραφικά δεδομένα από την βάση η οποία θα περιέχει γενικά τα αλφαριθμητικά δεδομένα του ΕΒΕΑ. Αυτό προκύπτει και από το σχετικό διάγραμμα όπου παρουσιάζεται το block διάγραμμα της αρχιτεκτονικής. Πιστεύουμε ότι θεωρητικά και πρακτικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λειτουργίας όταν σε μια ενιαία βάση καταχωρούνται και χωρικά και αλφαριθμητικά δεδομένα σε συγκεκριμένες δομές δεδομένων και η προσπέλαση να είναι στην ίδια βάση αλλά φυσικά στους συγκεκριμένους πίνακες που αφορούν τα χωρικά δεδομένα. Οι ερωτήσεις είναι : a. Είναι απαιτούμενο η βάση των χωρικών δεδομένων να είναι διαφορετική (με την φυσική έννοια) από την βάση των αλφαριθμητικών δεδομένων; b. Υπάρχει απαίτηση η βάση αυτή να είναι «ανοικτού τύπου»; c. Υπάρχει απαίτηση η βάση των χωρικών δεδομένων μόνο, να είναι «ανοικτού τύπου»; Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέξει η βάση των χωρικών δεδομένων να είναι είτε διαφορετική είτε ίδια με την βάση των αλφαριθμητικών δεδομένων. Μπορεί για τον σκοπό αυτό επίσης να χρησιμοποιήσει λογισμικά ανοιχτού κώδικα (open source) ή εμπορικά διαθέσιμα λογισμικά. Ερώτηση 3 η : Επιβεβαιώσατε ότι η απαίτηση 1 για τους ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ της σελίδας 234 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: Υποστήριξη τουλάχιστον των κατηγοριών χρηστών internet (μέσω της web εφαρμογής) & intranet (μέσω των desktop λογισμικών). Να δοθεί σύντομη περιγραφή του μηχανισμού υποστήριξης. 5/16

6 Στο Υποσύστημα [ΥΣ] Α1, Παράγραφος Α.1.5, Εδάφιο ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, η απαίτηση 1 διαμορφώνεται ως εξής: «Υποστήριξη τουλάχιστον των κατηγοριών χρηστών internet (μέσω της web εφαρμογής) & intranet (μέσω των desktop λογισμικών). Να δοθεί σύντομη περιγραφή του μηχανισμού υποστήριξης». Δ) Επιστολή της Εταιρείας : «News Phone Hellas S.A.», (Αρ.Πρωτ. 131/ ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3328/ ) : Ερώτηση 1η: Στην σελίδα 33 της υπ αριθμ. Πρωτ. 2050/ διακήρυξης, αναφέρετε στο Κεφ. 2 και συγκεκριμένα στην παράγρ. 2.1 ότι θα πρέπει να κατατεθούν «Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων ετών (2007, 2008, 2009) καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2009 δεν έχει δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, θεωρημένο από την Εφορία, ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2009». Θεωρούμε ότι εφόσον η διακήρυξη έχει δημοσιευθεί το 2011, οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι των ετών 2008, 2009, Οι ισολογισμοί που οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους οι συμμετέχοντες είναι αυτοί των τριών τελευταίων ετών πριν την ανακοίνωση του διαγωνισμού, ήτοι των ετών 2008, 2009, Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2010 δεν έχει δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, θεωρημένο από την Εφορία, ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου Ε) Επιστολή της Εταιρείας ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. από 28/3/2011 (Αρ.Πρωτ. ΕΒΕΑ 3559/ ): Ερώτηση : Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερωθούμε αν τα δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης μετοχών απαιτούνται και σε περίπτωση υπεργολάβου. Τα δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης μετοχών ΔΕΝ απαιτούνται για τους τυχόν υπεργολάβους του υποψηφίου αναδόχου. ΣΤ) Επιστολή της Εταιρείας : «QUALITY & RELIABILITY S.A. (Αρ.Πρωτ / ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3614/ ): Ερώτηση : «Σύμφωνα με την διακήρυξη (σελ & ) αντικείμενο του έργου αποτελεί και η προμήθεια ψηφιακών υποβάθρων για τον Νομό Αττικής. Όμως τόσο η κοινοτική οδηγία 2002/2/ΕΚ (Inspire) στο άρθρο 4 όσο και ο Nόμος 3882/2010 αναφέρουν ότι «προκειμένου για σύνολα χωρικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από δημόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενημερώνει η εν λόγω αρχή και 6/16

7 εμπίπτουν στο πεδίο των δημοσίων καθηκόντων της δεν απαιτείται η συλλογή νέων χωρικών δεδομένων». Εξάλλου, το σχέδιο Αιτιολογικής Έκθεσης το οποίο συνετάχθη από το Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με τον Νόμο 3882/2010 αναφέρει στο Άρθρο 4 ότι: «Η ρητή πρόβλεψη περί μη απαίτησης συλλογής νέων γεωχωρικών δεδομένων αποσκοπεί στην αποθάρρυνση των δημόσιων αρχών να προτείνουν ανούσια έργα επαναπρομήθειας και επαναπαραγωγής γεωχωρικών δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα σε κάποια άλλη δημόσια αρχή. Η πρακτική αυτή ήταν εξαιρετικά συνηθισμένη στο παρελθόν και είχε οδηγήσει σε σπατάλη δημοσίων πόρων και στην προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων κακής ποιότητας λόγω ελλιπών τεχνικών προδιαγραφών». Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν με βάση την ανωτέρω Κοινοτική Οδηγία και τον Νόμο 3882/2010 τίθεται στην ευχέρεια του υποψηφίου Αναδόχου να προσφέρει ή όχι τα ζητούμενα από την διακήρυξη ψηφιακά υπόβαθρα. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (Μέρος Β, Κεφ. Β.3.2., Υποσύστημα Α1, παρ. «Προμήθεια Υποβάθρων»), εφόσον τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα από την ΕΥΓΕΠ ή άλλους φορείς, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα προσφέρει. Τα δεδομένα θα συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά ως ξεχωριστά είδη στον πίνακα ΙΙΙ.5 - Άλλες Δαπάνες. Στην περίπτωση δε που τα δεδομένα αυτά ή μέρος τους πριν από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, είναι διαθέσιμα διαμέσου της ΕΥΓΕΠ ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή φορέων, δεν θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση και ο ανάδοχος δεν θα τα προμηθεύσει στο ΕΒΕΑ παρ' ότι τα είχε συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά ως ξεχωριστά είδη και το σχετικό κόστος δεν θα συνυπολογιστεί στο συμβατικό τίμημα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρ. 21 παρ. 1 του π.δ. 118/2001 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι: «Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή» Ζ) Επιστολή της Εταιρείας : ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4197/ : Ερώτηση 1η: Στην παράγραφο: «Β Περιγραφή δράσης», αναφέρεται ότι: «Επιπλέον, στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να αναπτυχθούν επεκτάσεις του υφιστάμενου ΕΠΣ προς την κατεύθυνση της αποδοτικότερης εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου. Οι εφαρμογές αυτές θα αναγνωρισθούν και θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος.» Η απαίτηση είναι πολύ ασαφής και αόριστη. Θα πρέπει να δώσετε κάποια στοιχεία λειτουργικότητας των επεκτάσεων διότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι αδύνατον να τις εκτιμήσει και να τις κοστολογήσει στην προσφορά του. Οι αναφερόμενες επεκτάσεις θα είναι μικρής έκτασης, δεν έχουν ακόμη αναγνωρισθεί και θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος. 7/16

8 Ερώτηση 2η: Υποσύστημα Α2. Ηλεκτρονικός Επιχειρηματικός Κατάλογος Δημιουργία & Εισαγωγή Περιεχομένου. Παρακαλώ διευκρινίστε που σταματάει η συμβατική ευθύνη του αναδόχου όσον αφορά την συλλογή των στοιχείων από επιχειρήσεις, για την δημιουργία των web site. Πιο συγκεκριμένα: Είναι αποδεκτή η απομακρυσμένη επικοινωνία (π.χ. τηλέφωνο, ) με την επιχείρηση, για αποστολή του απαιτούμενο υλικού για την δημιουργία της ιστοσελίδας της ή απαιτείτε και επιτόπου επίσκεψη στην επιχείρηση; Σε περίπτωση που μετά την επικοινωνία με την επιχείρηση αυτή δεν αποστείλει το ζητούμενο υλικό για την δημιουργία της ιστοσελίδας της, ποια η ευθύνη του αναδόχου; Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για το web site, υποχρεούται να το δημιουργήσει ο ανάδοχος; Α) Είναι αποδεκτή η απομακρυσμένη επικοινωνία (π.χ. τηλέφωνο, ) με την επιχείρηση, για αποστολή του απαιτούμενο υλικού για την δημιουργία της ιστοσελίδας της. Β) Εφ όσον όμως δεν τελεσφορήσει η ως άνω μέθοδος αυτή για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, απαιτείται και επιτόπου επίσκεψη στην επιχείρηση. Γ) Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για το web site, υποχρεούται να το δημιουργήσει ο ανάδοχος. Ερώτηση 3 η : Υποσύστημα Α3. Υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής, ζητείται : «Η ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής, με δυνατότητες εισαγωγής (είτε από χειριστή, είτε μαζικά από τρίτα συστήματα, όπως ενδεικτικά της ΓΓΠΣ, της ΕΣΥΕ κ.λπ.), επεξεργασίας, τροποποίησης, και ανάλυσης δεδομένων σχετικών με την επιχειρηματικότητα στον Νομό Αττικής», η απαίτηση είναι αόριστη και ασαφής, παρακαλώ καθορίστε ποια είναι τα δεδομένα της επιχειρηματικότητας και ποια τα δεδομένα από τρίτα συστήματα; «Υπηρεσίες Διαχειριστή, επιπροσθέτως όλων των παραπάνω υπηρεσιών, θα έχει και τις ακόλουθες δυνατότητες: Διαχείριση (εισαγωγή από χειριστή είτε μαζικά από τρίτα συστήματα, επεξεργασία, τροποποίηση, και ανάλυση) δεδομένων υποσυστήματος, Παραγωγή πάσης φύσεως αναφορών με βάση τα δεδομένα του υποσυστήματος», η απαίτηση είναι αόριστη και ασαφής, παρακαλώ καθορίστε ποια είναι τα τρίτα συστήματα και τη μορφής των δεδομένων που διαχειρίζονται, επίσης τι εννοείτε όταν λέτε πάσης φύσεως αναφορών (θα μπορεί δηλαδή ο χρήστης να σχεδιάζει ad hoc αναφορές;) «Θα πρέπει να παρέχει ένα ενοποιημένο Web-based γραφικό περιβάλλον παρουσίασης, διαχείρισης και παρακολούθησης των τιμών των δεικτών», παρακαλώ καθορίστε ποιοι θα είναι οι δείκτες που θα υπολογίζει το υποσύστημα, προκειμένου να εκτιμήσουμε την πολυπλοκότητα της στατιστικής επεξεργασίας; «Τα Στοιχεία Στατιστικής Ανάλυσης θα είναι κατηγοριοποιημένα ως εξής: Στοιχεία βασικής ανάλυσης διαθέσιμα στο ευρύ κοινό (χωρίς ανάγκη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης), Στοιχεία στατιστικής ανάλυσης δεικτών τα οποία θα παρέχονται δωρεάν σε δημόσιους οργανισμούς αρμόδιους για τη στατιστική ανάλυση, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση (ΕΣΥΕ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.)», παρακαλώ καθορίστε τους δείκτες της στατιστικής ανάλυσης που θα πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας των απαιτήσεων. Γενική παρατήρηση επί του υποσυστήματος Α3: Θα πρέπει να δοθούν επεξηγήσεις από την αναθέτουσα αρχή όσον αφορά την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων του υποσυστήματος στατιστικής ανάλυσης (σαφέστερες απαιτήσεις). Δεν μπορεί να τίθενται προδιαγραφές με όρους π.χ. «πάσης φύσεως αναφορών» ή «ανάλυσης δεδομένων σχετικών με την επιχειρηματικότητα» κ.λ.π, όπως αναφέραμε παραπάνω, διότι λόγω της ασάφειας και 8/16

9 γενικότητας είναι αδύνατον να γίνει σωστή εκτίμηση και προσφορά από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.» Τα δεδομένα της επιχειρηματικότητας, τα δεδομένα που θα απαιτηθούν από τρίτα συστήματα και η μορφή των αναφορών που θα πρέπει να παράγει το υποσύστημα θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος. Οι δείκτες που θα υπολογίζει το υποσύστημα θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος. Ερώτηση 4 η : Ψηφιοποίηση Φακέλων Επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Α. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείτε τα παραδοτέα αρχεία της ψηφιοποίησης (PDF) να είναι απλά αρχεία εικόνας (Image format) ή θα πρέπει να μετατραπούν σε text (μέσω διαδικασίας OCR, κ.λ.π); Δεν απαιτείται η μετατροπή των αρχείων σε text. Ερώτηση 5 η : Ψηφιακό Περιβάλλον Β. Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης (Knowledge Management WebService) Εδάφιο 1. Ερώτησης 5. : Σελίδα 122: «Υποστήριξη ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα» Η απαίτηση που περιγράφεται στο κείμενο για απάντηση ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα είναι μη ρεαλιστική για την Ελληνική γλώσσα, αφού αναφέρεται σε ανοιχτό ερευνητικό πρόβλημα, με πολύ απλοϊκές/περιοριστικές λύσεις να έχουν προταθεί ως τώρα. Ακόμα και μεγάλες εμπορικές μηχανές αναζήτησης δεν υποστηρίζουν τέτοιου τύπου ερωτήματα (μόνο για πολύ εξειδικευμένες και περιοριστικές αναζητήσεις). Πρακτικά, δηλαδή, δεν υπάρχουν state-of-theart λύσεις για υποστήριξη τέτοιων ερωτημάτων. Η πιο εφικτή λύση που θα προσέγγιζε ένα τέτοιο σύστημα είναι ο συνδυασμός διαφόρων τεχνικών, κυρίως επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και στατιστικής (named entity recognition, n-grams, pos tagging). Και πάλι όμως, δεν θα υπήρχε εγγύηση για την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η πιο ρεαλιστική και ακριβής λύση είναι η χρήση δομημένων ερωτημάτων που σχετίζονται με το σχήμα της βάσης και της οντολογίας και προσεγγίζουν τη λειτουργικότητα ερωτημάτων φυσικής γλώσσας. Πράγματι, η πλήρης υποστήριξη ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα είναι μια δύσκολα εφαρμόσιμη λύση, ειδικά για την Ελληνική γλώσσα. Είναι αποδεκτές και λύσεις που υποστηρίζουν την εξαγωγή εννοιών και την δημιουργία δομημένων επερωτήσεων από ερωτήματα σε φυσική γλώσσα' Εδάφιο 2. Ερώτησης 5. : Σελίδα 123: «Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού της ερώτησης του χρήστη με παρόμοιους όρους-αναγνώριση συνώνυμων όρων με χρήση κατάλληλου λεξικού- Δυνατότητα πρότασης (recommendation) από το σύστημα περιεχομένου προς το χρήστη με βάση συναφείς με την ερώτησή του όρους.» Παρακαλώ διευκρινίστε αν οι παρόμοιοι/συνώνυμοι όροι θα παρέχονται από κάποιο ήδη υπάρχον λεξικό; Θα δημιουργηθεί κάποιο λεξικό από την αντίστοιχη υπηρεσία; Το συγκεκριμένο λεξικό θα είναι εξειδικευμένο πάνω στις έννοιες που αφορούν την υπηρεσία; Οι συναφείς όροι θα προέρχονται από προηγούμενες αναζητήσεις; 9/16

10 Οι παρόμοιοι/συνώνυμοι όροι δεν περιέχονται σε κάποιο ήδη υπάρχον λεξικό, αλλά είναι ευθύνη του αναδόχου να καλύψει αυτήν την απαίτηση μέσω της προτεινόμενης λύσης, με όποιον τρόπο αυτός θεωρεί βέλτιστο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριωθεί η προσέγγιση. Εδάφιο 2. Ερώτησης 5.: Σελίδα 256: Λειτουργίες γραμματικής προ-επεξεργασίας περιεχομένου Λημματοποίηση Ανάλυση σύνθετων όρων Αυτόματη διόρθωση συντακτικών λαθών (π.χ. εφαμοργή -> εφαρμογή) Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού της ερώτησης του χρήστη με παρόμοιους όρους Αναγνώριση συνώνυμων όρων με χρήση κατάλληλου λεξικού. Είναι αμφίβολο για το κατά πόσο υπάρχουν αξιόπιστα/πλήρη εργαλεία και, κυρίως, λεξικά για τις παραπάνω λειτουργίες για την ελληνική γλώσσα. Είναι ευθύνη του αναδόχου να καλύψει τις παραπάνω απαιτήσεις, είτε με υπάρχοντα εργαλεία και λεξικά (τα οποία θα πρέπει να αναφέρει) είτε με ανάπτυξη των κατάλληλων, την οποία θα πρέπει να προδιαγράψει κ συνυπολογίσει. Εδάφιο 3. Ερώτησης 5.: Γενικές Παρατηρήσεις για το ψηφιακό περιβάλλον Β Γενικά, στο κείμενο δεν περιγράφεται ξεκάθαρα το είδος της πληροφορίας (ψηφιακά αντικείμενα) προς οργάνωση. Επίσης, δεν είναι σαφές το πώς θα προκύψει ένα κατάλληλο λεξιλόγιο (έννοιες) για την οργάνωση των ψηφιακών αντικειμένων σε οντολογίες. Για παράδειγμα, θα προκύψει ύστερα από συνεργασία με experts της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή ύστερα από επεξεργασία υπάρχουσας πληροφορίας; Οποιαδήποτε από τις 2 αναφερόμενες προσεγγίσεις (ή και συνδυασμός αυτών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον ανάδοχο στην μεθοδολογία ανάπτυξης οντολογιών που θα ακολουθήσει. Εδάφιο 4. Ερώτησης 5. : Επίσης, παρατηρούνται επικαλύψεις σε ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις: Υποστήριξη αυτόματης συσταδοποίησης εγγράφων (clustering) Ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων βάσει της μεταξύ τους συνάφειας. φαίνονται όμοιες, εκτός και αν η πρώτη δεν αναφέρεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.; Η πρώτη αφορά έγγραφα και η δεύτερη αποτελέσματα αναζήτησης. Η πρώτη γίνεται offline και η δεύτερη online. Εδάφιο 4. Ερώτησης 5. :Ομοίως για τις απαιτήσεις: Δυνατότητα πρότασης (recommendation) από το σύστημα περιεχομένου προς το χρήστη με βάση συναφείς με την ερώτησή του όρους Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού της ερώτησης του χρήστη με παρόμοιους όρους 10/16

11 Η πρόταση (recommendation) και ο εμπλουτισμός (query expansion) είναι διαφορετικές έννοιες και αφορούν διαφορετικές λειτουργικότητες. Εδάφιο 5. Ερώτησης 5. : Ομοίως για τις απαιτήσεις: Πλοήγηση στο περιεχόμενο με χρήση star trees. Πλοήγηση στο περιεχόμενο με χρήση topic maps. Δυναμική δημιουργία των δομών πλοήγησης από γνωσιακά μοντέλα (οντολογίες) που θα περιγράφουν με σημασιολογικό τρόπο το περιεχόμενο. όπου η χρηστικότητα θα μπορούσε να καλυφθεί από την δεύτερη ή τρίτη απαίτηση μόνο. Η πλοήγηση στο περιεχόμενο μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Για το παρόν έργο, υπάρχει η απαίτηση για τους αναφερόμενους στην προκήρυξη Η) Επιστολή της Εταιρείας : ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4226/ ): Ερώτηση 1η: Σύμφωνα με την απόφαση της Διακήρυξης, σελίδα 4, αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός διέπεται (μεταξύ άλλων) και από το κάτωθι: του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ΦΕΚ Α 186). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι από το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα ΔΕΝ προκύπτει καμία άλλη υποχρέωση για τον υποψήφιο Ανάδοχο (π.χ. υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών / δηλώσεων, νέα ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, νέος λόγος αποκλεισμού κλπ) πέραν αυτών που ΡΗΤΩΣ αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι αυτά που αναφέρονται ρητά στη διακήρυξη. Ερώτηση 2η: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, άρθρο 10 (Τεκμηρίωση Τεχνικής, Χρηματοπιστωτικής και Οικονομικής Ικανότητας), και ειδικότερα το σημείο 5, αναφέρεται: Να έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων / συναφών, προς το υπό ανάθεση, έργων κατά την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος μεταξύ άλλων: Ειδικά για το Ψηφιακό Περιβάλλον Α, θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων. Ειδικά για το Ψηφιακό Περιβάλλον Β, θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων. Ειδικά για το Ψηφιακό Περιβάλλον Δ, θα πρέπει να έχει αναπτύξει μια τουλάχιστον διαδικτυακή πύλη με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων. 11/16

12 Με δεδομένο α) ότι το Ψηφιακό Περιβάλλον Β περιγράφεται στην διακήρυξη σε 14 σελίδες ( ) καθώς και σε 6 επιπλέον σελίδες στους Πίνακες Συμμόρφωσης ( ), και β) το συγκεκριμένο σύστημα είναι ιδιαίτερα καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα, παρακαλούμε διευκρινίστε τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο «με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων». Ειδικότερα: Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να έχει ως τελικούς αποδέκτες «επιχειρήσεις», ή θεωρείται αποδεκτό και ανάλογο σύστημα με τελικούς αποδέκτες υπηρεσιών «πολίτες»; Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να βασίζεται σε οντολογίες, ή θεωρείται αποδεκτό και ανάλογο σύστημα που η οργάνωση και η αναζήτηση του περιεχομένου βασίζεται σε άλλες τεχνικές / πρακτικές; Εν τέλει, ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές (σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών, και εύρους & όγκου δεδομένων) που θα πρέπει να καλύπτει το σύστημα του αναδόχου, έτσι ώστε να θεωρηθεί εφάμιλλο του περιγραφόμενου στην διακήρυξη; Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να έχει ως τελικούς αποδέκτες «επιχειρήσεις». Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να βασίζεται σε οντολογίες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, όπως αυτές αναλύονται εκτενώς στην Ενότητα Β.3.3. Ψηφιακό Περιβάλλον Β. Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης (Knowledge Management Web Service) της Διακήρυξης. Ερώτηση 3η: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, άρθρο 10 (Τεκμηρίωση Τεχνικής, Χρηματοπιστωτικής και Οικονομικής Ικανότητας), αναφέρεται: Εάν ο προσφέρων στηριχθεί για την προκηρυσσόμενη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων, ασχέτως της νομικής φύσεως των δεσμών του με αυτούς, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (π.χ. Δ.Σ) ή του νόμιμου εκπροσώπου, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα του παράσχουν όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες, που μπορεί να χρειασθεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. Το αυτό ισχύει για την ένωση / κοινοπραξία οικονομικών φορέων που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δανειστής της χρηματοοικονομικής ικανότητας υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών. Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια επακριβώς δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν για τον δανειστή. Για παράδειγμα, αν ο δανειστής αξιοποιείται για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης προϋπόθεσης συμμετοχής, απαιτείται να προσκομιστούν και δικαιολογητικά σχετικά με τις λοιπές προϋποθέσεις; Επιπλέον, απαιτείται να προσκομιστούν για τον δανειστή και τα δικαιολογητικά του άρθρου 9; Σε κάθε περίπτωση, για τον δανειστή απαιτείται το σύνολο των δικαιολογητικών του Άρθρου 10. Δεν απαιτείται για τον δανειστή να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά του Άρθρου 9. 12/16

13 Θ) Επιστολή της Εταιρείας : PRINTEC, με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4294/ : Ερώτηση 1η: Στο κεφάλαιο «Υποσύστημα Α3. Υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής», τίτλος παραγράφου «Ψηφιοποίηση Φακέλων Επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Α.» σελίδα 96 γίνεται αναφορά στο αρχείο του Μητρώου του ΕΒΕΑ το οποίο αφορά περί τις σελίδες με δεδομένα επιχειρήσεων εν ενεργεία. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η ανωτέρω αναφορά του αρχείου των σελίδων αφορά τον τελικό καθαρό όγκο του προς ψηφιοποίηση αρχείου του ΕΒΕΑ (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας διαλογής των προς ψηφιοποίηση εγγράφων βάσει συγκεκριμένων κατηγοριών); Το αρχείο των σελίδων είναι ο τελικός όγκος προς ψηφιοποίηση. Ερώτηση 2η: Στο κεφάλαιο «Υποσύστημα Α3. Υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής», παράγραφος «Ψηφιοποίηση Φακέλων Επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Α.» όπως επίσης και στο παράρτημα «ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», πίνακας «Α.3.2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΒΕΑ», παράγραφος 2, σελίδα 97 γίνεται αναφορά για ψηφιοποίηση με την μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης μέρους των αρχείων (μικρότερου του 1% του συνολικού τους όγκου) των οποίων η κατάσταση δεν επιτρέπει άλλης μορφής μορφοποίηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας». Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η αναφορά σε «επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας» αφορά σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ή έγκειται στην καλή αναγνωσιμότητα του τελικού ψηφιοποιημένου εγγράφου; Εάν αφορά συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, θα μπορούσε να γίνει αναλυτική αναφορά αυτών; Επίσης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει «η κατάσταση δεν επιτρέπει την άλλης μορφής ψηφιοποίηση» και τι είδους πληκτρολόγηση θα πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Έχει απαντηθεί ανωτέρω (Ενότητα Ε, Ερώτηση 1η). Ερώτηση 3η: Στο κεφάλαιο «Β.5. Συνοδευτικές Υπηρεσίες», παράγραφος «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Εισαγωγής Περιεχομένου» σελίδα 183 γίνεται αναφορά σε διαδικασίες ψηφιοποίησης και εισαγωγής των δεδομένων του Μητρώου του Επιμελητηρίου ψηφιοποίησης από τον Ανάδοχο. Επίσης γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε υλικό προβολής επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου, φάκελοι ενεργών επιχειρήσεων μελών. Θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί εάν οι ως ανωτέρω συνοδευτικές υπηρεσίες με αναφορά σε επιχειρήσεις αφορούν πρόσθετες υπηρεσίες ψηφιοποίησης στον τελικό αναφερόμενο όγκο ψηφιοποίησης. Οι αναφερόμενες υπηρεσίες είναι πρόσθετες. Η ψηφιοποίηση του Μητρώου αφορά στην ψηφιοποίηση των περιεχομένων των φακέλων των επιχειρήσεων, όπως τηρούνται από το Επιμελητήριο, και αποσκοπεί στην αποδοτικότερη διοικητική εξυπηρέτηση των μελών. Η ψηφιοποίηση του υλικού των επιχειρήσεων αναφέρεται στην συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού προβολής των ΜΜΕ, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των sites προβολής τους μέσω του portal του ΕΒΕΑ. 13/16

14 Ερώτηση 4η: Στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Υποσύστημα Α2 αναφέρετε ότι «Το ΕΒΕΑ διαθέτει ειδική εφαρμογή δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων επιχειρήσεων, προσβάσιμη από την αρχική σελίδα του portal του (www.acci.gr) μέσω του συνδέσμου ΕΒΕΑ Websites / eshops» και ότι «Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει δέκα χιλιάδες (10.000) web sites (παρουσιάσεις) επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ». Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν θα ήταν αποδεκτή μία λύση όπου εναλλακτικά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρότεινε το δική του εφαρμογή ή καλύτερα ακόμη το δικό του εργαλείο (Web Design Generator) για τη δημιουργία των web sites. Θα ήταν αποδεκτή μια εναλλακτική λύση υπό τις εξής προϋπόθεσεις: Α) ότι η προτεινόμενη εφαρμογή θα είναι τεκμηριωμένα αντίστοιχης ή ανώτερης λειτουργικότητας από αυτήν που ήδη διαθέτει το ΕΒΕΑ (όπως αυτή περιγράφεται στη διακήρυξη), Β) ότι ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει τεκμηριωμένα την πλήρη διαλειτουργία της προτεινόμενης εφαρμογής με το υφιστάμενο portal του ΕΒΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις νέες εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, και Γ) ότι η εφαρμογή αυτή θα προσφερθεί ΔΩΡΕΑΝ, δηλ. χωρίς κανένα κόστος για το ΕΒΕΑ. Ι) Επιστολή της Εταιρείας : VELTI, με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4324/ : Ερώτηση 1η: Τα δικαιολογητικά της Ενότητας 9.6 που αφορούν Ενώσεις/Κοινοπραξίες θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά ή εφόσον γίνει η κατακύρωση & εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης; Τα δικαιολογητικά της Ενότητας 9.6 ανήκουν στην παράγραφο (β) του Άρθρου 9, κατά συνέπεια θα πρέπει να προσκομιστούν από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, Ερώτηση 2η: Στη σελ. 37 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει: συμβολαιογραφική πράξη ορισμού αντικλήτου (απαιτείται εφόσον έχει οριστεί αντίκλητος), τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους» Η ερώτηση είναι εάν η συμβολαιογραφική πράξη ορισμού αντικλήτου θα πρέπει να βρίσκεται τόσο στο φάκελο δικαιολογητικών, εντός του ενιαίου σφραγισμένου φακέλου ή και στα δύο. Παρακαλώ διευκρινίστε. Η συμβολαιογραφική πράξη ορισμού αντικλήτου θα πρέπει να βρίσκεται στο εντός του ενιαίου σφραγισμένου φακέλου δικαιολογητικών. ΙΑ) Επιστολή της Εταιρείας : ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4478/ : 14/16

15 Ερώτηση 1η: Στην περίπτωση υπεργολάβου όπου ο προσφέρων στηρίζεται για την προκηρυσσόμενη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων ποιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (π.χ. Δ.Σ) ή του νόμιμου εκπροσώπου, ο προσφέρων ή ο υπεργολάβος ή και οι δύο; Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, ο δανειστής της χρηματοοικονομικής ικανότητας υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στο Άρθρο 10 δικαιολογητικών. Ερώτηση 2η: Στην περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις τεχνικές ικανότητες και όχι στην χρηματοοικονομική ικανότητα εξακολουθεί ο δανειστής / υπεργολάβος να υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών; Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, στην περίπτωση που ο προσφέρων πρόκειται να αναθέσει υπεργολαβικά μέρος του έργου, τότε για τον υπεργολάβο θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στην ΙΒ) Επιστολή της Εταιρείας : ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4708/ : Ερώτηση 1η: Ενώ λέει στη προκήρυξη ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 1 μήνα μετά τη λήξη της προσφοράς (σελ. 20), το υπόδειγμα της εγγύησης συμμετοχής αναφέρει ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή στην τράπεζα (σελ. 194). Θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ποιό από τα δύο ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι κατ ελάχιστον ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Είναι προφανές ότι το λεκτικό του υποδείγματος υπερκαλύπτει τη σχετική απαίτηση της διακήρυξης. Ερώτηση 2η: Στο άρθρο 10 αναφέρει ότι «Εάν ο προσφέρων στηριχθεί για την προκηρυσσόμενη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων, ασχέτως της νομικής φύσεως των δεσμών του με αυτούς, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου (π.χ. Δ.Σ.) ή του νομίμου εκπροσώπου, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα του παράσχουν όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες, που μπορεί να χρειασθεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. Το αυτό ισχύει για την ένωση / κοινοπραξία οικονομικών φορέων που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δανειστής της χρηματοοικονομικής ικανότητας υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών». Αυτή η βεβαίωση πρέπει να είναι υπεύθυνη δήλωση την οποία θα συντάξει ο προσφέρων και θα αναφέρει για παράδειγμα ότι σε περίπτωση υπεργολαβίας ο υπεργολάβος δεσμεύεται να παράσχει όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες στον προσφέροντα ή η βεβαίωση πρέπει να είναι μια υπεύθυνη δήλωση την οποία να συντάξει ο υπεργολάβος και να αναφέρει ότι ο ίδιος δεσμεύεται να παράσχει όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες στον προσφέροντα; 15/16

16 Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, στην περίπτωση που ο προσφέρων πρόκειται να αναθέσει υπεργολαβικά μέρος του έργου, τότε για τον υπεργολάβο θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στην 1.3. Η παρατιθέμενη στο ερώτημα παράγραφος της διακήρυξης δεν αναφέρεται στην περίπτωση υπεργολαβίας, αλλά στην περίπτωση ύπαρξης «δανειστή της χρηματοοικονομικής ικανότητας». Στην περίπτωση αυτή, όπως ρητά αναφέρεται, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου (π.χ. Δ.Σ.) ή του νομίμου εκπροσώπου του δανειστή, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα παράσχουν στον προσφέροντα όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες, που μπορεί να χρειασθεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Α. Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 16/16

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απεγκατάστασης Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/ Αθήνα 3/12/2013 Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/3 12 2013 3 12 2013 Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν επί του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1β Πορταριάς 30, ΤΚ 11523 Αθήνα Τηλ. (εξωτ.) : 2106552502 ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β FAX : 2106560086

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1) Απάντηση σε ερωτήματα της BBDO (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 1352/ )

1) Απάντηση σε ερωτήματα της BBDO (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 1352/ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «EΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Μονάδα Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΑΔΑ:ΩΩΗΘ469073-78Ε Γραφείο Προμηθειών Αριθ. πρωτ. :4742 Πληροφορίες: ΠΑΓΟΥΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 36 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΤΑΣ Α.Μ. Καθ. : 7 / 2014 Αρ. Πρωτ. : 18996/10-04-2014 ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ Ι Α Κ Ρ Υ Ξ ---------------------------------------- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα