Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: FAX.: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/ για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.) για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών ΜΜΕ, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στον Νομό Αττικής» Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: Α) Επιστολή της Εταιρείας : «Real Consulting Integration and Operation Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», (Αρ. Πρωτ. 62/ ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 2949/ ) : Ερώτηση 1 η : «Στις σελίδες 2 και 10 της Διακήρυξης αναφέρεται: «ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (1,173, ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%». Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι η ορθή διατύπωση πρέπει να είναι: ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε Ευρώ (1,173, ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι «Ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε Ευρώ (1,173, ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%». Ερώτηση 2 η : «Ο ανέκκλητος εντολοδόχος που περιγράφεται στην σελίδα 19 της Διακήρυξης θα είναι Νομικό Πρόσωπο;» Ο ανέκκλητος εντολοδόχος που περιγράφεται στην σελίδα 19 της Διακήρυξης μπορεί να είναι είτε Φυσικό είτε Νομικό Πρόσωπο, οπωσδήποτε όμως απαιτείται να είναι μέλος της ένωσης / σύμπραξης που υποβάλλει την προσφορά. Ερώτηση 3 η : «Στην σελίδα 23 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Οι υπεύθυνες δηλώσεις των περ. (α.4.) και (α.5.) ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλονται από τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του υποψηφίου αναδόχου, ήτοι εφόσον πρόκεται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι για το ακόλουθο σημείο της περ. (α.4.): δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 / ,σελ.1), δωροδοκία 1/16

2 όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26/5/1997(ΕΕ C 195 της 25/6/1997,σελ.1, και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998, σελ.2), απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995, σελ.48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ.77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28/12/2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α 305), για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, σε συνδυασμό με την παρ.1 του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007 που αφορά αδικήματα φυσικού προσώπου, θα πρέπει στην υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση να προσδιορίζεται ότι αφορά το υπογράφον Φυσικό Πρόσωπο.» Για το ως άνω σημείο της περ. (α.4.) του Άρθρου 9 της διακήρυξης θα πρέπει στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση να προσδιορίζεται ότι αφορά το υπογράφον Φυσικό Πρόσωπο. Ερώτηση 4 η : «Η Διακήρυξη στις σελίδες 145, 179, 274 και 286 αναφέρει: «Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να αποστέλλουν και SMS alerts είτε συνολικά ή σε μεμονωμένες ομάδες χρηστών». Το κόστος αποστολής των SMS alerts θα καλυφθεί από το Ε.Β.Ε.Α.; Το κόστος αποστολής των SMS alerts κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος αποτελεί λειτουργική δαπάνη και κατά συνέπεια βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Τονίζεται όμως ότι το κόστος αποστολής των SMS alerts που θα απαιτηθούν κατά την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του, βαρύνει τον ανάδοχο. Ερώτηση 5 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 190 αναφέρει: «Φάση Ε: Δοκιμαστική Λειτουργία Εφαρμογών. Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της φάσης Δ υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του Ε.Β.Ε.Α. και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός (δοκιμαστική λειτουργία)». Στην σελίδα 191 αναφέρει: «Ο χρόνος της δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της αποκατάστασής της». Παρακαλούμε διευκρινίσατε. Η διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος ορίζεται σε τουλάχιστον ένα (1) μήνα, όπως ορίζεται στην ενότητα Β6 του Μέρους Β της διακήρυξης. Ερώτηση 6 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 189 αναφέρει: «Φάση Γ: Ψηφιοποίηση Φακέλων Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 2/16

3 που περιγράφονται στην παρούσα. Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα ολοκληρωθούν εντός επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης». Στην σελίδα 192 στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εμφανίζονται οι εργασίες ψηφιοποίησης να ολοκληρώνονται εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Παρακαλούμε διευκρινίσατε. Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δεδομένου ότι προβλέπεται ένας μήνας για τη μελέτη εφαρμογής και επτά (7) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών ψηφιοποίησης. Ερώτηση 7 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 255 αυτής (Πίνακας Συμμόρφωσης 3.2. Σταθμός Εργασίας (PC) για την παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακού υλικού) αναφέρει: Case τύπου Tower. Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι είναι εξίσου αποδεκτές λύσεις Full Tower ή Midi Tower ή Mini Tower. Αποδεκτές λύσεις είναι οι Midi Tower και Mini Tower. Ερώτηση 8 η : «Η Διακήρυξη στις σελίδες αυτής αναφέρει: «Να αναφερθεί αν ο ελεγκτής είναι ενσωματωμένος στο motherboard ή καταλαμβάνει κάποια θύρα PCI». Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι η σωστή διατύπωση θα πρέπει να είναι: Να αναφερθεί αν ο ελεγκτής είναι ενσωματωμένος στο motherboard ή καταλαμβάνει κάποια θύρα PCI Express (δεδομένου ότι η Διακήρυξη στην σελίδα 291 ζητάει: «Να αναφερθεί ο συνολικός και ο διαθέσιμος σύμφωνα με τη σύνθεση αριθμός υποδοχών PCI-Express, καθώς και ο τύπος τους») Η σωστή διατύπωση είναι αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Η προδιαγραφή δεν είναι περιοριστική για θύρα PCI-Express, χωρίς φυσικά να την αποκλείει. Ερώτηση 9 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 293 αυτής στον Πίνακα Συμμόρφωσης 5.1. Εξυπηρετητές (Servers) αναφέρει: «Εγγύηση/συντήρηση υλικού και λογισμικού για τουλάχιστον 3 χρόνια». Όμως, στην σελίδα 185 αναφέρει: «Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές που προσφέρονται πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα κατ ελάχιστον από δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου». Παρακαλούμε διευκρινίσατε. Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές που προσφέρονται πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα κατ ελάχιστον από δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) του Αναδόχου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους Εξυπηρετητές (Servers) απαιτείται η εγγύηση/συντήρηση υλικού και λογισμικού για τουλάχιστον 3 χρόνια να πιστοποιείται ότι παρέχεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Β) Επιστολή της Εταιρείας : «Innovative Micro Solutions S.A.», από 17/3/2011 (με Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3153/ ) : Ερώτηση 1η: Στην σελίδα 67 της διακήρυξης αναφέρετε την ακόλουθη παράγραφο: «Ψηφιοποίηση με τη μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης μέρους των αρχείων (μικρότερου του 1% του συνολικού τους όγκου), των οποίων η κατάσταση δεν επιτρέπει την άλλης μορφής ψηφιοποίηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας,» 3/16

4 Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει «η κατάσταση δεν επιτρέπει την άλλης μορφής ψηφιοποίηση» και τι είδους πληκτρολόγηση θα πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Η ως άνω παράγραφος αναφέρεται σε ένα ελάχιστο μέρος του αρχείου που, λόγω της πολυκαιρίας ή/και πολυχρησίας, η εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων ψηφιοποίησης (π.χ. σάρωση) μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η πληκτρολόγηση του περιεχομένου του εγγράφου προκειμένου να αποτυπωθεί ορθά η περιεχόμενη σε αυτό πληροφορία. Ερώτηση 2η : Στην σελίδα 67 της διακήρυξης αναφέρετε την ακόλουθη παράγραφο: «Να διεξάγεται ταχύτατα, καθώς υφίσταται ανάγκη ψηφιοποίησης των εγγράφων κατά τη στιγμή της προσκόμισης αυτών από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία στο χώρο του Επιμελητηρίου». Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι απαιτήσεις υπάρχουν για ψηφιοποίηση σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο της παροχής ταχύτατων και αποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη, στόχος του ΕΒΕΑ είναι η άμεση τήρηση και ενημέρωση ψηφιακών φακέλων για τις επιχειρήσεις μελή του. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την άμεση ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων (π.χ. τροποποίηση καταστατικού) κατά την στιγμή που κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο του ΕΒΕΑ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι ταχεία, ώστε να μην προκαλεί καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου. Γ) Επιστολή της Εταιρείας : «Real Consulting Integration and Operation Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», (Αρ.Πρωτ. 65/ ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3154/ ) : Ερώτηση 1 η : Για τα Υπόβαθρα αναφέρεται σελ. 78 ότι «Στην περίπτωση που τα δεδομένα αυτά ή μέρος τους είναι διαθέσιμα διαμέσου της ΕΥΓΕΠ ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή φορέων ο ανάδοχος δεν θα τα συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά και δεν θα τα κοστολογήσει όμως είναι υποχρεωμένος να τα συμπεριλάβει στο σύστημα και να χρησιμοποιηθούν εφ όσον του διατεθούν.» Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι δυνατόν να ενσωματώσουμε στο ΓΣΠ που θα δομηθεί όσα δεδομένα είναι διαθέσιμα από το site opengov.gr η από οποιοδήποτε άλλο site και από οποιοδήποτε format, αλλά από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα δεδομένα αυτά περιέχουν σημαντικά λάθη, παραλείψεις και έχουν σημαντικά τοπολογικά προβλήματα όπως πχ «ανοικτά πολύγωνα», «κενά gaps» σε γραμμικά στοιχεία κλπ, πράγμα που θα δημιουργήσει προβλήματα στις εφαρμογές και ο ανάδοχος θα απαιτηθεί να τα διορθώσει με ίδια μέσα και με εκτεταμένο editing, προσθέτοντας έναν επιπλέον παράγοντα κόστους στο έργο του. Όπως είναι διατυπωμένη η απαίτηση του έργου θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει ήδη εξετάσει όλα τα δεδομένα και να μην περιλάβει στην προσφορά δικά του δεδομένα εφ όσον διαπιστώσει ότι τα «ανοικτά δεδομένα» είναι κατάλληλα, πράγμα πολύ δύσκολο όπως είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί. Οι ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα είναι οι εξής a. Με δεδομένο ότι υπάρχουν προβλήματα στα «ανοικτά δεδομένα» ποιός και με τι κόστος θα αναλάβει να τα δομήσει ώστε να είναι κατάλληλα για τις εφαρμογές; b. Είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση ο προσφέρων να περιλάβει τα δικά του σετ δεδομένων και τα οποία να κοστολογήσει και χρησιμοποιήσει, εφόσον αποδειχθεί ότι τα «ανοικτά δεδομένα» δεν είναι κατάλληλα για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες από το ΕΒΕΑ εφαρμογές; 4/16

5 O ανάδοχος έχει υποχρέωση της απλής εισαγωγής των διαθέσιμων ανοικτών δεδομένων ως αυτά έχουν στο σύστημα. Δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί σε διόρθωση, τροποποίηση, δόμηση αυτών. Τα δεδομένα που απαιτείται ο ανάδοχος να προσφέρει και συμπεριλάβει ως ξεχωριστά είδη στην προσφορά του για την υλοποίηση του έργου έχουν σαφώς περιγραφεί στο κείμενο της διακήρυξης και στους πίνακες συμμόρφωσης (Α.1.4) και δεν απαιτείται τίποτα επιπλέον. Τα δεδομένα θα συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά ως ξεχωριστά είδη στον πίνακα ΙΙΙ.5 - Άλλες Δαπάνες. Στην περίπτωση δε που τα δεδομένα αυτά ή μέρος τους πριν από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, είναι διαθέσιμα διαμέσου της ΕΥΓΕΠ ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή φορέων, δεν θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση και ο ανάδοχος δεν θα τα προμηθεύσει στο ΕΒΕΑ παρ' ότι τα είχε συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά ως ξεχωριστά είδη και το σχετικό κόστος δεν θα συνυπολογιστεί στο συμβατικό τίμημα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρ. 21 παρ. 1 του π.δ. 118/2001 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι: «Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή» Ερώτηση 2 η : Στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος (σελ. 88 και 89) αναφέρεται ότι «Database tier: Σε αυτό το επίπεδο περιέχονται οι βάσεις δεδομένων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της υποδομής όσο και τις εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού». Εδώ γίνεται σαφής διαχωρισμός της βάσης η οποία θα περιέχει τα γεωγραφικά δεδομένα από την βάση η οποία θα περιέχει γενικά τα αλφαριθμητικά δεδομένα του ΕΒΕΑ. Αυτό προκύπτει και από το σχετικό διάγραμμα όπου παρουσιάζεται το block διάγραμμα της αρχιτεκτονικής. Πιστεύουμε ότι θεωρητικά και πρακτικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λειτουργίας όταν σε μια ενιαία βάση καταχωρούνται και χωρικά και αλφαριθμητικά δεδομένα σε συγκεκριμένες δομές δεδομένων και η προσπέλαση να είναι στην ίδια βάση αλλά φυσικά στους συγκεκριμένους πίνακες που αφορούν τα χωρικά δεδομένα. Οι ερωτήσεις είναι : a. Είναι απαιτούμενο η βάση των χωρικών δεδομένων να είναι διαφορετική (με την φυσική έννοια) από την βάση των αλφαριθμητικών δεδομένων; b. Υπάρχει απαίτηση η βάση αυτή να είναι «ανοικτού τύπου»; c. Υπάρχει απαίτηση η βάση των χωρικών δεδομένων μόνο, να είναι «ανοικτού τύπου»; Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέξει η βάση των χωρικών δεδομένων να είναι είτε διαφορετική είτε ίδια με την βάση των αλφαριθμητικών δεδομένων. Μπορεί για τον σκοπό αυτό επίσης να χρησιμοποιήσει λογισμικά ανοιχτού κώδικα (open source) ή εμπορικά διαθέσιμα λογισμικά. Ερώτηση 3 η : Επιβεβαιώσατε ότι η απαίτηση 1 για τους ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ της σελίδας 234 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: Υποστήριξη τουλάχιστον των κατηγοριών χρηστών internet (μέσω της web εφαρμογής) & intranet (μέσω των desktop λογισμικών). Να δοθεί σύντομη περιγραφή του μηχανισμού υποστήριξης. 5/16

6 Στο Υποσύστημα [ΥΣ] Α1, Παράγραφος Α.1.5, Εδάφιο ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, η απαίτηση 1 διαμορφώνεται ως εξής: «Υποστήριξη τουλάχιστον των κατηγοριών χρηστών internet (μέσω της web εφαρμογής) & intranet (μέσω των desktop λογισμικών). Να δοθεί σύντομη περιγραφή του μηχανισμού υποστήριξης». Δ) Επιστολή της Εταιρείας : «News Phone Hellas S.A.», (Αρ.Πρωτ. 131/ ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3328/ ) : Ερώτηση 1η: Στην σελίδα 33 της υπ αριθμ. Πρωτ. 2050/ διακήρυξης, αναφέρετε στο Κεφ. 2 και συγκεκριμένα στην παράγρ. 2.1 ότι θα πρέπει να κατατεθούν «Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων ετών (2007, 2008, 2009) καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2009 δεν έχει δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, θεωρημένο από την Εφορία, ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2009». Θεωρούμε ότι εφόσον η διακήρυξη έχει δημοσιευθεί το 2011, οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι των ετών 2008, 2009, Οι ισολογισμοί που οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους οι συμμετέχοντες είναι αυτοί των τριών τελευταίων ετών πριν την ανακοίνωση του διαγωνισμού, ήτοι των ετών 2008, 2009, Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2010 δεν έχει δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, θεωρημένο από την Εφορία, ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου Ε) Επιστολή της Εταιρείας ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. από 28/3/2011 (Αρ.Πρωτ. ΕΒΕΑ 3559/ ): Ερώτηση : Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερωθούμε αν τα δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης μετοχών απαιτούνται και σε περίπτωση υπεργολάβου. Τα δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης μετοχών ΔΕΝ απαιτούνται για τους τυχόν υπεργολάβους του υποψηφίου αναδόχου. ΣΤ) Επιστολή της Εταιρείας : «QUALITY & RELIABILITY S.A. (Αρ.Πρωτ / ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3614/ ): Ερώτηση : «Σύμφωνα με την διακήρυξη (σελ & ) αντικείμενο του έργου αποτελεί και η προμήθεια ψηφιακών υποβάθρων για τον Νομό Αττικής. Όμως τόσο η κοινοτική οδηγία 2002/2/ΕΚ (Inspire) στο άρθρο 4 όσο και ο Nόμος 3882/2010 αναφέρουν ότι «προκειμένου για σύνολα χωρικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από δημόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενημερώνει η εν λόγω αρχή και 6/16

7 εμπίπτουν στο πεδίο των δημοσίων καθηκόντων της δεν απαιτείται η συλλογή νέων χωρικών δεδομένων». Εξάλλου, το σχέδιο Αιτιολογικής Έκθεσης το οποίο συνετάχθη από το Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με τον Νόμο 3882/2010 αναφέρει στο Άρθρο 4 ότι: «Η ρητή πρόβλεψη περί μη απαίτησης συλλογής νέων γεωχωρικών δεδομένων αποσκοπεί στην αποθάρρυνση των δημόσιων αρχών να προτείνουν ανούσια έργα επαναπρομήθειας και επαναπαραγωγής γεωχωρικών δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα σε κάποια άλλη δημόσια αρχή. Η πρακτική αυτή ήταν εξαιρετικά συνηθισμένη στο παρελθόν και είχε οδηγήσει σε σπατάλη δημοσίων πόρων και στην προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων κακής ποιότητας λόγω ελλιπών τεχνικών προδιαγραφών». Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν με βάση την ανωτέρω Κοινοτική Οδηγία και τον Νόμο 3882/2010 τίθεται στην ευχέρεια του υποψηφίου Αναδόχου να προσφέρει ή όχι τα ζητούμενα από την διακήρυξη ψηφιακά υπόβαθρα. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (Μέρος Β, Κεφ. Β.3.2., Υποσύστημα Α1, παρ. «Προμήθεια Υποβάθρων»), εφόσον τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα από την ΕΥΓΕΠ ή άλλους φορείς, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα προσφέρει. Τα δεδομένα θα συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά ως ξεχωριστά είδη στον πίνακα ΙΙΙ.5 - Άλλες Δαπάνες. Στην περίπτωση δε που τα δεδομένα αυτά ή μέρος τους πριν από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, είναι διαθέσιμα διαμέσου της ΕΥΓΕΠ ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή φορέων, δεν θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση και ο ανάδοχος δεν θα τα προμηθεύσει στο ΕΒΕΑ παρ' ότι τα είχε συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά ως ξεχωριστά είδη και το σχετικό κόστος δεν θα συνυπολογιστεί στο συμβατικό τίμημα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρ. 21 παρ. 1 του π.δ. 118/2001 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι: «Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή» Ζ) Επιστολή της Εταιρείας : ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4197/ : Ερώτηση 1η: Στην παράγραφο: «Β Περιγραφή δράσης», αναφέρεται ότι: «Επιπλέον, στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να αναπτυχθούν επεκτάσεις του υφιστάμενου ΕΠΣ προς την κατεύθυνση της αποδοτικότερης εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου. Οι εφαρμογές αυτές θα αναγνωρισθούν και θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος.» Η απαίτηση είναι πολύ ασαφής και αόριστη. Θα πρέπει να δώσετε κάποια στοιχεία λειτουργικότητας των επεκτάσεων διότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι αδύνατον να τις εκτιμήσει και να τις κοστολογήσει στην προσφορά του. Οι αναφερόμενες επεκτάσεις θα είναι μικρής έκτασης, δεν έχουν ακόμη αναγνωρισθεί και θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος. 7/16

8 Ερώτηση 2η: Υποσύστημα Α2. Ηλεκτρονικός Επιχειρηματικός Κατάλογος Δημιουργία & Εισαγωγή Περιεχομένου. Παρακαλώ διευκρινίστε που σταματάει η συμβατική ευθύνη του αναδόχου όσον αφορά την συλλογή των στοιχείων από επιχειρήσεις, για την δημιουργία των web site. Πιο συγκεκριμένα: Είναι αποδεκτή η απομακρυσμένη επικοινωνία (π.χ. τηλέφωνο, ) με την επιχείρηση, για αποστολή του απαιτούμενο υλικού για την δημιουργία της ιστοσελίδας της ή απαιτείτε και επιτόπου επίσκεψη στην επιχείρηση; Σε περίπτωση που μετά την επικοινωνία με την επιχείρηση αυτή δεν αποστείλει το ζητούμενο υλικό για την δημιουργία της ιστοσελίδας της, ποια η ευθύνη του αναδόχου; Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για το web site, υποχρεούται να το δημιουργήσει ο ανάδοχος; Α) Είναι αποδεκτή η απομακρυσμένη επικοινωνία (π.χ. τηλέφωνο, ) με την επιχείρηση, για αποστολή του απαιτούμενο υλικού για την δημιουργία της ιστοσελίδας της. Β) Εφ όσον όμως δεν τελεσφορήσει η ως άνω μέθοδος αυτή για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, απαιτείται και επιτόπου επίσκεψη στην επιχείρηση. Γ) Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για το web site, υποχρεούται να το δημιουργήσει ο ανάδοχος. Ερώτηση 3 η : Υποσύστημα Α3. Υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής, ζητείται : «Η ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής, με δυνατότητες εισαγωγής (είτε από χειριστή, είτε μαζικά από τρίτα συστήματα, όπως ενδεικτικά της ΓΓΠΣ, της ΕΣΥΕ κ.λπ.), επεξεργασίας, τροποποίησης, και ανάλυσης δεδομένων σχετικών με την επιχειρηματικότητα στον Νομό Αττικής», η απαίτηση είναι αόριστη και ασαφής, παρακαλώ καθορίστε ποια είναι τα δεδομένα της επιχειρηματικότητας και ποια τα δεδομένα από τρίτα συστήματα; «Υπηρεσίες Διαχειριστή, επιπροσθέτως όλων των παραπάνω υπηρεσιών, θα έχει και τις ακόλουθες δυνατότητες: Διαχείριση (εισαγωγή από χειριστή είτε μαζικά από τρίτα συστήματα, επεξεργασία, τροποποίηση, και ανάλυση) δεδομένων υποσυστήματος, Παραγωγή πάσης φύσεως αναφορών με βάση τα δεδομένα του υποσυστήματος», η απαίτηση είναι αόριστη και ασαφής, παρακαλώ καθορίστε ποια είναι τα τρίτα συστήματα και τη μορφής των δεδομένων που διαχειρίζονται, επίσης τι εννοείτε όταν λέτε πάσης φύσεως αναφορών (θα μπορεί δηλαδή ο χρήστης να σχεδιάζει ad hoc αναφορές;) «Θα πρέπει να παρέχει ένα ενοποιημένο Web-based γραφικό περιβάλλον παρουσίασης, διαχείρισης και παρακολούθησης των τιμών των δεικτών», παρακαλώ καθορίστε ποιοι θα είναι οι δείκτες που θα υπολογίζει το υποσύστημα, προκειμένου να εκτιμήσουμε την πολυπλοκότητα της στατιστικής επεξεργασίας; «Τα Στοιχεία Στατιστικής Ανάλυσης θα είναι κατηγοριοποιημένα ως εξής: Στοιχεία βασικής ανάλυσης διαθέσιμα στο ευρύ κοινό (χωρίς ανάγκη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης), Στοιχεία στατιστικής ανάλυσης δεικτών τα οποία θα παρέχονται δωρεάν σε δημόσιους οργανισμούς αρμόδιους για τη στατιστική ανάλυση, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση (ΕΣΥΕ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.)», παρακαλώ καθορίστε τους δείκτες της στατιστικής ανάλυσης που θα πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας των απαιτήσεων. Γενική παρατήρηση επί του υποσυστήματος Α3: Θα πρέπει να δοθούν επεξηγήσεις από την αναθέτουσα αρχή όσον αφορά την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων του υποσυστήματος στατιστικής ανάλυσης (σαφέστερες απαιτήσεις). Δεν μπορεί να τίθενται προδιαγραφές με όρους π.χ. «πάσης φύσεως αναφορών» ή «ανάλυσης δεδομένων σχετικών με την επιχειρηματικότητα» κ.λ.π, όπως αναφέραμε παραπάνω, διότι λόγω της ασάφειας και 8/16

9 γενικότητας είναι αδύνατον να γίνει σωστή εκτίμηση και προσφορά από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.» Τα δεδομένα της επιχειρηματικότητας, τα δεδομένα που θα απαιτηθούν από τρίτα συστήματα και η μορφή των αναφορών που θα πρέπει να παράγει το υποσύστημα θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος. Οι δείκτες που θα υπολογίζει το υποσύστημα θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος. Ερώτηση 4 η : Ψηφιοποίηση Φακέλων Επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Α. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείτε τα παραδοτέα αρχεία της ψηφιοποίησης (PDF) να είναι απλά αρχεία εικόνας (Image format) ή θα πρέπει να μετατραπούν σε text (μέσω διαδικασίας OCR, κ.λ.π); Δεν απαιτείται η μετατροπή των αρχείων σε text. Ερώτηση 5 η : Ψηφιακό Περιβάλλον Β. Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης (Knowledge Management WebService) Εδάφιο 1. Ερώτησης 5. : Σελίδα 122: «Υποστήριξη ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα» Η απαίτηση που περιγράφεται στο κείμενο για απάντηση ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα είναι μη ρεαλιστική για την Ελληνική γλώσσα, αφού αναφέρεται σε ανοιχτό ερευνητικό πρόβλημα, με πολύ απλοϊκές/περιοριστικές λύσεις να έχουν προταθεί ως τώρα. Ακόμα και μεγάλες εμπορικές μηχανές αναζήτησης δεν υποστηρίζουν τέτοιου τύπου ερωτήματα (μόνο για πολύ εξειδικευμένες και περιοριστικές αναζητήσεις). Πρακτικά, δηλαδή, δεν υπάρχουν state-of-theart λύσεις για υποστήριξη τέτοιων ερωτημάτων. Η πιο εφικτή λύση που θα προσέγγιζε ένα τέτοιο σύστημα είναι ο συνδυασμός διαφόρων τεχνικών, κυρίως επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και στατιστικής (named entity recognition, n-grams, pos tagging). Και πάλι όμως, δεν θα υπήρχε εγγύηση για την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η πιο ρεαλιστική και ακριβής λύση είναι η χρήση δομημένων ερωτημάτων που σχετίζονται με το σχήμα της βάσης και της οντολογίας και προσεγγίζουν τη λειτουργικότητα ερωτημάτων φυσικής γλώσσας. Πράγματι, η πλήρης υποστήριξη ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα είναι μια δύσκολα εφαρμόσιμη λύση, ειδικά για την Ελληνική γλώσσα. Είναι αποδεκτές και λύσεις που υποστηρίζουν την εξαγωγή εννοιών και την δημιουργία δομημένων επερωτήσεων από ερωτήματα σε φυσική γλώσσα' Εδάφιο 2. Ερώτησης 5. : Σελίδα 123: «Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού της ερώτησης του χρήστη με παρόμοιους όρους-αναγνώριση συνώνυμων όρων με χρήση κατάλληλου λεξικού- Δυνατότητα πρότασης (recommendation) από το σύστημα περιεχομένου προς το χρήστη με βάση συναφείς με την ερώτησή του όρους.» Παρακαλώ διευκρινίστε αν οι παρόμοιοι/συνώνυμοι όροι θα παρέχονται από κάποιο ήδη υπάρχον λεξικό; Θα δημιουργηθεί κάποιο λεξικό από την αντίστοιχη υπηρεσία; Το συγκεκριμένο λεξικό θα είναι εξειδικευμένο πάνω στις έννοιες που αφορούν την υπηρεσία; Οι συναφείς όροι θα προέρχονται από προηγούμενες αναζητήσεις; 9/16

10 Οι παρόμοιοι/συνώνυμοι όροι δεν περιέχονται σε κάποιο ήδη υπάρχον λεξικό, αλλά είναι ευθύνη του αναδόχου να καλύψει αυτήν την απαίτηση μέσω της προτεινόμενης λύσης, με όποιον τρόπο αυτός θεωρεί βέλτιστο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριωθεί η προσέγγιση. Εδάφιο 2. Ερώτησης 5.: Σελίδα 256: Λειτουργίες γραμματικής προ-επεξεργασίας περιεχομένου Λημματοποίηση Ανάλυση σύνθετων όρων Αυτόματη διόρθωση συντακτικών λαθών (π.χ. εφαμοργή -> εφαρμογή) Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού της ερώτησης του χρήστη με παρόμοιους όρους Αναγνώριση συνώνυμων όρων με χρήση κατάλληλου λεξικού. Είναι αμφίβολο για το κατά πόσο υπάρχουν αξιόπιστα/πλήρη εργαλεία και, κυρίως, λεξικά για τις παραπάνω λειτουργίες για την ελληνική γλώσσα. Είναι ευθύνη του αναδόχου να καλύψει τις παραπάνω απαιτήσεις, είτε με υπάρχοντα εργαλεία και λεξικά (τα οποία θα πρέπει να αναφέρει) είτε με ανάπτυξη των κατάλληλων, την οποία θα πρέπει να προδιαγράψει κ συνυπολογίσει. Εδάφιο 3. Ερώτησης 5.: Γενικές Παρατηρήσεις για το ψηφιακό περιβάλλον Β Γενικά, στο κείμενο δεν περιγράφεται ξεκάθαρα το είδος της πληροφορίας (ψηφιακά αντικείμενα) προς οργάνωση. Επίσης, δεν είναι σαφές το πώς θα προκύψει ένα κατάλληλο λεξιλόγιο (έννοιες) για την οργάνωση των ψηφιακών αντικειμένων σε οντολογίες. Για παράδειγμα, θα προκύψει ύστερα από συνεργασία με experts της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή ύστερα από επεξεργασία υπάρχουσας πληροφορίας; Οποιαδήποτε από τις 2 αναφερόμενες προσεγγίσεις (ή και συνδυασμός αυτών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον ανάδοχο στην μεθοδολογία ανάπτυξης οντολογιών που θα ακολουθήσει. Εδάφιο 4. Ερώτησης 5. : Επίσης, παρατηρούνται επικαλύψεις σε ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις: Υποστήριξη αυτόματης συσταδοποίησης εγγράφων (clustering) Ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων βάσει της μεταξύ τους συνάφειας. φαίνονται όμοιες, εκτός και αν η πρώτη δεν αναφέρεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.; Η πρώτη αφορά έγγραφα και η δεύτερη αποτελέσματα αναζήτησης. Η πρώτη γίνεται offline και η δεύτερη online. Εδάφιο 4. Ερώτησης 5. :Ομοίως για τις απαιτήσεις: Δυνατότητα πρότασης (recommendation) από το σύστημα περιεχομένου προς το χρήστη με βάση συναφείς με την ερώτησή του όρους Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού της ερώτησης του χρήστη με παρόμοιους όρους 10/16

11 Η πρόταση (recommendation) και ο εμπλουτισμός (query expansion) είναι διαφορετικές έννοιες και αφορούν διαφορετικές λειτουργικότητες. Εδάφιο 5. Ερώτησης 5. : Ομοίως για τις απαιτήσεις: Πλοήγηση στο περιεχόμενο με χρήση star trees. Πλοήγηση στο περιεχόμενο με χρήση topic maps. Δυναμική δημιουργία των δομών πλοήγησης από γνωσιακά μοντέλα (οντολογίες) που θα περιγράφουν με σημασιολογικό τρόπο το περιεχόμενο. όπου η χρηστικότητα θα μπορούσε να καλυφθεί από την δεύτερη ή τρίτη απαίτηση μόνο. Η πλοήγηση στο περιεχόμενο μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Για το παρόν έργο, υπάρχει η απαίτηση για τους αναφερόμενους στην προκήρυξη Η) Επιστολή της Εταιρείας : ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4226/ ): Ερώτηση 1η: Σύμφωνα με την απόφαση της Διακήρυξης, σελίδα 4, αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός διέπεται (μεταξύ άλλων) και από το κάτωθι: του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ΦΕΚ Α 186). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι από το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα ΔΕΝ προκύπτει καμία άλλη υποχρέωση για τον υποψήφιο Ανάδοχο (π.χ. υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών / δηλώσεων, νέα ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, νέος λόγος αποκλεισμού κλπ) πέραν αυτών που ΡΗΤΩΣ αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι αυτά που αναφέρονται ρητά στη διακήρυξη. Ερώτηση 2η: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, άρθρο 10 (Τεκμηρίωση Τεχνικής, Χρηματοπιστωτικής και Οικονομικής Ικανότητας), και ειδικότερα το σημείο 5, αναφέρεται: Να έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων / συναφών, προς το υπό ανάθεση, έργων κατά την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος μεταξύ άλλων: Ειδικά για το Ψηφιακό Περιβάλλον Α, θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων. Ειδικά για το Ψηφιακό Περιβάλλον Β, θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων. Ειδικά για το Ψηφιακό Περιβάλλον Δ, θα πρέπει να έχει αναπτύξει μια τουλάχιστον διαδικτυακή πύλη με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων. 11/16

12 Με δεδομένο α) ότι το Ψηφιακό Περιβάλλον Β περιγράφεται στην διακήρυξη σε 14 σελίδες ( ) καθώς και σε 6 επιπλέον σελίδες στους Πίνακες Συμμόρφωσης ( ), και β) το συγκεκριμένο σύστημα είναι ιδιαίτερα καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα, παρακαλούμε διευκρινίστε τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο «με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων». Ειδικότερα: Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να έχει ως τελικούς αποδέκτες «επιχειρήσεις», ή θεωρείται αποδεκτό και ανάλογο σύστημα με τελικούς αποδέκτες υπηρεσιών «πολίτες»; Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να βασίζεται σε οντολογίες, ή θεωρείται αποδεκτό και ανάλογο σύστημα που η οργάνωση και η αναζήτηση του περιεχομένου βασίζεται σε άλλες τεχνικές / πρακτικές; Εν τέλει, ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές (σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών, και εύρους & όγκου δεδομένων) που θα πρέπει να καλύπτει το σύστημα του αναδόχου, έτσι ώστε να θεωρηθεί εφάμιλλο του περιγραφόμενου στην διακήρυξη; Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να έχει ως τελικούς αποδέκτες «επιχειρήσεις». Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να βασίζεται σε οντολογίες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, όπως αυτές αναλύονται εκτενώς στην Ενότητα Β.3.3. Ψηφιακό Περιβάλλον Β. Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης (Knowledge Management Web Service) της Διακήρυξης. Ερώτηση 3η: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, άρθρο 10 (Τεκμηρίωση Τεχνικής, Χρηματοπιστωτικής και Οικονομικής Ικανότητας), αναφέρεται: Εάν ο προσφέρων στηριχθεί για την προκηρυσσόμενη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων, ασχέτως της νομικής φύσεως των δεσμών του με αυτούς, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (π.χ. Δ.Σ) ή του νόμιμου εκπροσώπου, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα του παράσχουν όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες, που μπορεί να χρειασθεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. Το αυτό ισχύει για την ένωση / κοινοπραξία οικονομικών φορέων που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δανειστής της χρηματοοικονομικής ικανότητας υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών. Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια επακριβώς δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν για τον δανειστή. Για παράδειγμα, αν ο δανειστής αξιοποιείται για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης προϋπόθεσης συμμετοχής, απαιτείται να προσκομιστούν και δικαιολογητικά σχετικά με τις λοιπές προϋποθέσεις; Επιπλέον, απαιτείται να προσκομιστούν για τον δανειστή και τα δικαιολογητικά του άρθρου 9; Σε κάθε περίπτωση, για τον δανειστή απαιτείται το σύνολο των δικαιολογητικών του Άρθρου 10. Δεν απαιτείται για τον δανειστή να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά του Άρθρου 9. 12/16

13 Θ) Επιστολή της Εταιρείας : PRINTEC, με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4294/ : Ερώτηση 1η: Στο κεφάλαιο «Υποσύστημα Α3. Υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής», τίτλος παραγράφου «Ψηφιοποίηση Φακέλων Επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Α.» σελίδα 96 γίνεται αναφορά στο αρχείο του Μητρώου του ΕΒΕΑ το οποίο αφορά περί τις σελίδες με δεδομένα επιχειρήσεων εν ενεργεία. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η ανωτέρω αναφορά του αρχείου των σελίδων αφορά τον τελικό καθαρό όγκο του προς ψηφιοποίηση αρχείου του ΕΒΕΑ (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας διαλογής των προς ψηφιοποίηση εγγράφων βάσει συγκεκριμένων κατηγοριών); Το αρχείο των σελίδων είναι ο τελικός όγκος προς ψηφιοποίηση. Ερώτηση 2η: Στο κεφάλαιο «Υποσύστημα Α3. Υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής», παράγραφος «Ψηφιοποίηση Φακέλων Επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Α.» όπως επίσης και στο παράρτημα «ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», πίνακας «Α.3.2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΒΕΑ», παράγραφος 2, σελίδα 97 γίνεται αναφορά για ψηφιοποίηση με την μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης μέρους των αρχείων (μικρότερου του 1% του συνολικού τους όγκου) των οποίων η κατάσταση δεν επιτρέπει άλλης μορφής μορφοποίηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας». Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η αναφορά σε «επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας» αφορά σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ή έγκειται στην καλή αναγνωσιμότητα του τελικού ψηφιοποιημένου εγγράφου; Εάν αφορά συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, θα μπορούσε να γίνει αναλυτική αναφορά αυτών; Επίσης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει «η κατάσταση δεν επιτρέπει την άλλης μορφής ψηφιοποίηση» και τι είδους πληκτρολόγηση θα πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Έχει απαντηθεί ανωτέρω (Ενότητα Ε, Ερώτηση 1η). Ερώτηση 3η: Στο κεφάλαιο «Β.5. Συνοδευτικές Υπηρεσίες», παράγραφος «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Εισαγωγής Περιεχομένου» σελίδα 183 γίνεται αναφορά σε διαδικασίες ψηφιοποίησης και εισαγωγής των δεδομένων του Μητρώου του Επιμελητηρίου ψηφιοποίησης από τον Ανάδοχο. Επίσης γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε υλικό προβολής επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου, φάκελοι ενεργών επιχειρήσεων μελών. Θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί εάν οι ως ανωτέρω συνοδευτικές υπηρεσίες με αναφορά σε επιχειρήσεις αφορούν πρόσθετες υπηρεσίες ψηφιοποίησης στον τελικό αναφερόμενο όγκο ψηφιοποίησης. Οι αναφερόμενες υπηρεσίες είναι πρόσθετες. Η ψηφιοποίηση του Μητρώου αφορά στην ψηφιοποίηση των περιεχομένων των φακέλων των επιχειρήσεων, όπως τηρούνται από το Επιμελητήριο, και αποσκοπεί στην αποδοτικότερη διοικητική εξυπηρέτηση των μελών. Η ψηφιοποίηση του υλικού των επιχειρήσεων αναφέρεται στην συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού προβολής των ΜΜΕ, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των sites προβολής τους μέσω του portal του ΕΒΕΑ. 13/16

14 Ερώτηση 4η: Στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Υποσύστημα Α2 αναφέρετε ότι «Το ΕΒΕΑ διαθέτει ειδική εφαρμογή δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων επιχειρήσεων, προσβάσιμη από την αρχική σελίδα του portal του (www.acci.gr) μέσω του συνδέσμου ΕΒΕΑ Websites / eshops» και ότι «Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει δέκα χιλιάδες (10.000) web sites (παρουσιάσεις) επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ». Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν θα ήταν αποδεκτή μία λύση όπου εναλλακτικά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρότεινε το δική του εφαρμογή ή καλύτερα ακόμη το δικό του εργαλείο (Web Design Generator) για τη δημιουργία των web sites. Θα ήταν αποδεκτή μια εναλλακτική λύση υπό τις εξής προϋπόθεσεις: Α) ότι η προτεινόμενη εφαρμογή θα είναι τεκμηριωμένα αντίστοιχης ή ανώτερης λειτουργικότητας από αυτήν που ήδη διαθέτει το ΕΒΕΑ (όπως αυτή περιγράφεται στη διακήρυξη), Β) ότι ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει τεκμηριωμένα την πλήρη διαλειτουργία της προτεινόμενης εφαρμογής με το υφιστάμενο portal του ΕΒΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις νέες εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, και Γ) ότι η εφαρμογή αυτή θα προσφερθεί ΔΩΡΕΑΝ, δηλ. χωρίς κανένα κόστος για το ΕΒΕΑ. Ι) Επιστολή της Εταιρείας : VELTI, με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4324/ : Ερώτηση 1η: Τα δικαιολογητικά της Ενότητας 9.6 που αφορούν Ενώσεις/Κοινοπραξίες θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά ή εφόσον γίνει η κατακύρωση & εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης; Τα δικαιολογητικά της Ενότητας 9.6 ανήκουν στην παράγραφο (β) του Άρθρου 9, κατά συνέπεια θα πρέπει να προσκομιστούν από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, Ερώτηση 2η: Στη σελ. 37 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει: συμβολαιογραφική πράξη ορισμού αντικλήτου (απαιτείται εφόσον έχει οριστεί αντίκλητος), τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους» Η ερώτηση είναι εάν η συμβολαιογραφική πράξη ορισμού αντικλήτου θα πρέπει να βρίσκεται τόσο στο φάκελο δικαιολογητικών, εντός του ενιαίου σφραγισμένου φακέλου ή και στα δύο. Παρακαλώ διευκρινίστε. Η συμβολαιογραφική πράξη ορισμού αντικλήτου θα πρέπει να βρίσκεται στο εντός του ενιαίου σφραγισμένου φακέλου δικαιολογητικών. ΙΑ) Επιστολή της Εταιρείας : ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4478/ : 14/16

15 Ερώτηση 1η: Στην περίπτωση υπεργολάβου όπου ο προσφέρων στηρίζεται για την προκηρυσσόμενη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων ποιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (π.χ. Δ.Σ) ή του νόμιμου εκπροσώπου, ο προσφέρων ή ο υπεργολάβος ή και οι δύο; Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, ο δανειστής της χρηματοοικονομικής ικανότητας υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στο Άρθρο 10 δικαιολογητικών. Ερώτηση 2η: Στην περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις τεχνικές ικανότητες και όχι στην χρηματοοικονομική ικανότητα εξακολουθεί ο δανειστής / υπεργολάβος να υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών; Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, στην περίπτωση που ο προσφέρων πρόκειται να αναθέσει υπεργολαβικά μέρος του έργου, τότε για τον υπεργολάβο θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στην ΙΒ) Επιστολή της Εταιρείας : ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4708/ : Ερώτηση 1η: Ενώ λέει στη προκήρυξη ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 1 μήνα μετά τη λήξη της προσφοράς (σελ. 20), το υπόδειγμα της εγγύησης συμμετοχής αναφέρει ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή στην τράπεζα (σελ. 194). Θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ποιό από τα δύο ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι κατ ελάχιστον ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Είναι προφανές ότι το λεκτικό του υποδείγματος υπερκαλύπτει τη σχετική απαίτηση της διακήρυξης. Ερώτηση 2η: Στο άρθρο 10 αναφέρει ότι «Εάν ο προσφέρων στηριχθεί για την προκηρυσσόμενη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων, ασχέτως της νομικής φύσεως των δεσμών του με αυτούς, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου (π.χ. Δ.Σ.) ή του νομίμου εκπροσώπου, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα του παράσχουν όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες, που μπορεί να χρειασθεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. Το αυτό ισχύει για την ένωση / κοινοπραξία οικονομικών φορέων που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δανειστής της χρηματοοικονομικής ικανότητας υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών». Αυτή η βεβαίωση πρέπει να είναι υπεύθυνη δήλωση την οποία θα συντάξει ο προσφέρων και θα αναφέρει για παράδειγμα ότι σε περίπτωση υπεργολαβίας ο υπεργολάβος δεσμεύεται να παράσχει όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες στον προσφέροντα ή η βεβαίωση πρέπει να είναι μια υπεύθυνη δήλωση την οποία να συντάξει ο υπεργολάβος και να αναφέρει ότι ο ίδιος δεσμεύεται να παράσχει όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες στον προσφέροντα; 15/16

16 Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, στην περίπτωση που ο προσφέρων πρόκειται να αναθέσει υπεργολαβικά μέρος του έργου, τότε για τον υπεργολάβο θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στην 1.3. Η παρατιθέμενη στο ερώτημα παράγραφος της διακήρυξης δεν αναφέρεται στην περίπτωση υπεργολαβίας, αλλά στην περίπτωση ύπαρξης «δανειστή της χρηματοοικονομικής ικανότητας». Στην περίπτωση αυτή, όπως ρητά αναφέρεται, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου (π.χ. Δ.Σ.) ή του νομίμου εκπροσώπου του δανειστή, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα παράσχουν στον προσφέροντα όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες, που μπορεί να χρειασθεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Α. Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 16/16

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Ημερομηνία απποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Ημερομηνία απποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3 Απ. Πρωτ.: ###/##-##-2010 Ταχ. Κώδικας: 43100 Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα Τηλέφωνο : 2681028728 Fax : 2681078654 Πληροφορίες : κ. Κολοβός Χρήστος Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση έργων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948853 2015-07-31

15PROC002948853 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Χαρκουτσάκη Τηλέφωνο : +30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το υποέργο 3 με τίτλο: «Ηλεκτρονικές εφαρμογές» στο πλαίσιο της πράξης: Δικτύωση φορέων

Διαβάστε περισσότερα