Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: FAX.: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/ για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.) για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών ΜΜΕ, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στον Νομό Αττικής» Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: Α) Επιστολή της Εταιρείας : «Real Consulting Integration and Operation Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», (Αρ. Πρωτ. 62/ ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 2949/ ) : Ερώτηση 1 η : «Στις σελίδες 2 και 10 της Διακήρυξης αναφέρεται: «ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (1,173, ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%». Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι η ορθή διατύπωση πρέπει να είναι: ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε Ευρώ (1,173, ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι «Ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε Ευρώ (1,173, ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%». Ερώτηση 2 η : «Ο ανέκκλητος εντολοδόχος που περιγράφεται στην σελίδα 19 της Διακήρυξης θα είναι Νομικό Πρόσωπο;» Ο ανέκκλητος εντολοδόχος που περιγράφεται στην σελίδα 19 της Διακήρυξης μπορεί να είναι είτε Φυσικό είτε Νομικό Πρόσωπο, οπωσδήποτε όμως απαιτείται να είναι μέλος της ένωσης / σύμπραξης που υποβάλλει την προσφορά. Ερώτηση 3 η : «Στην σελίδα 23 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Οι υπεύθυνες δηλώσεις των περ. (α.4.) και (α.5.) ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλονται από τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του υποψηφίου αναδόχου, ήτοι εφόσον πρόκεται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι για το ακόλουθο σημείο της περ. (α.4.): δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 / ,σελ.1), δωροδοκία 1/16

2 όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26/5/1997(ΕΕ C 195 της 25/6/1997,σελ.1, και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998, σελ.2), απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995, σελ.48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ.77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28/12/2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α 305), για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, σε συνδυασμό με την παρ.1 του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007 που αφορά αδικήματα φυσικού προσώπου, θα πρέπει στην υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση να προσδιορίζεται ότι αφορά το υπογράφον Φυσικό Πρόσωπο.» Για το ως άνω σημείο της περ. (α.4.) του Άρθρου 9 της διακήρυξης θα πρέπει στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση να προσδιορίζεται ότι αφορά το υπογράφον Φυσικό Πρόσωπο. Ερώτηση 4 η : «Η Διακήρυξη στις σελίδες 145, 179, 274 και 286 αναφέρει: «Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να αποστέλλουν και SMS alerts είτε συνολικά ή σε μεμονωμένες ομάδες χρηστών». Το κόστος αποστολής των SMS alerts θα καλυφθεί από το Ε.Β.Ε.Α.; Το κόστος αποστολής των SMS alerts κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος αποτελεί λειτουργική δαπάνη και κατά συνέπεια βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Τονίζεται όμως ότι το κόστος αποστολής των SMS alerts που θα απαιτηθούν κατά την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του, βαρύνει τον ανάδοχο. Ερώτηση 5 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 190 αναφέρει: «Φάση Ε: Δοκιμαστική Λειτουργία Εφαρμογών. Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της φάσης Δ υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του Ε.Β.Ε.Α. και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός (δοκιμαστική λειτουργία)». Στην σελίδα 191 αναφέρει: «Ο χρόνος της δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της αποκατάστασής της». Παρακαλούμε διευκρινίσατε. Η διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος ορίζεται σε τουλάχιστον ένα (1) μήνα, όπως ορίζεται στην ενότητα Β6 του Μέρους Β της διακήρυξης. Ερώτηση 6 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 189 αναφέρει: «Φάση Γ: Ψηφιοποίηση Φακέλων Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 2/16

3 που περιγράφονται στην παρούσα. Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα ολοκληρωθούν εντός επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης». Στην σελίδα 192 στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εμφανίζονται οι εργασίες ψηφιοποίησης να ολοκληρώνονται εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Παρακαλούμε διευκρινίσατε. Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δεδομένου ότι προβλέπεται ένας μήνας για τη μελέτη εφαρμογής και επτά (7) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών ψηφιοποίησης. Ερώτηση 7 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 255 αυτής (Πίνακας Συμμόρφωσης 3.2. Σταθμός Εργασίας (PC) για την παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακού υλικού) αναφέρει: Case τύπου Tower. Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι είναι εξίσου αποδεκτές λύσεις Full Tower ή Midi Tower ή Mini Tower. Αποδεκτές λύσεις είναι οι Midi Tower και Mini Tower. Ερώτηση 8 η : «Η Διακήρυξη στις σελίδες αυτής αναφέρει: «Να αναφερθεί αν ο ελεγκτής είναι ενσωματωμένος στο motherboard ή καταλαμβάνει κάποια θύρα PCI». Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι η σωστή διατύπωση θα πρέπει να είναι: Να αναφερθεί αν ο ελεγκτής είναι ενσωματωμένος στο motherboard ή καταλαμβάνει κάποια θύρα PCI Express (δεδομένου ότι η Διακήρυξη στην σελίδα 291 ζητάει: «Να αναφερθεί ο συνολικός και ο διαθέσιμος σύμφωνα με τη σύνθεση αριθμός υποδοχών PCI-Express, καθώς και ο τύπος τους») Η σωστή διατύπωση είναι αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Η προδιαγραφή δεν είναι περιοριστική για θύρα PCI-Express, χωρίς φυσικά να την αποκλείει. Ερώτηση 9 η : «Η Διακήρυξη στην σελίδα 293 αυτής στον Πίνακα Συμμόρφωσης 5.1. Εξυπηρετητές (Servers) αναφέρει: «Εγγύηση/συντήρηση υλικού και λογισμικού για τουλάχιστον 3 χρόνια». Όμως, στην σελίδα 185 αναφέρει: «Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές που προσφέρονται πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα κατ ελάχιστον από δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου». Παρακαλούμε διευκρινίσατε. Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές που προσφέρονται πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα κατ ελάχιστον από δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) του Αναδόχου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους Εξυπηρετητές (Servers) απαιτείται η εγγύηση/συντήρηση υλικού και λογισμικού για τουλάχιστον 3 χρόνια να πιστοποιείται ότι παρέχεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Β) Επιστολή της Εταιρείας : «Innovative Micro Solutions S.A.», από 17/3/2011 (με Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3153/ ) : Ερώτηση 1η: Στην σελίδα 67 της διακήρυξης αναφέρετε την ακόλουθη παράγραφο: «Ψηφιοποίηση με τη μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης μέρους των αρχείων (μικρότερου του 1% του συνολικού τους όγκου), των οποίων η κατάσταση δεν επιτρέπει την άλλης μορφής ψηφιοποίηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας,» 3/16

4 Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει «η κατάσταση δεν επιτρέπει την άλλης μορφής ψηφιοποίηση» και τι είδους πληκτρολόγηση θα πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Η ως άνω παράγραφος αναφέρεται σε ένα ελάχιστο μέρος του αρχείου που, λόγω της πολυκαιρίας ή/και πολυχρησίας, η εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων ψηφιοποίησης (π.χ. σάρωση) μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η πληκτρολόγηση του περιεχομένου του εγγράφου προκειμένου να αποτυπωθεί ορθά η περιεχόμενη σε αυτό πληροφορία. Ερώτηση 2η : Στην σελίδα 67 της διακήρυξης αναφέρετε την ακόλουθη παράγραφο: «Να διεξάγεται ταχύτατα, καθώς υφίσταται ανάγκη ψηφιοποίησης των εγγράφων κατά τη στιγμή της προσκόμισης αυτών από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία στο χώρο του Επιμελητηρίου». Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι απαιτήσεις υπάρχουν για ψηφιοποίηση σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο της παροχής ταχύτατων και αποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη, στόχος του ΕΒΕΑ είναι η άμεση τήρηση και ενημέρωση ψηφιακών φακέλων για τις επιχειρήσεις μελή του. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την άμεση ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων (π.χ. τροποποίηση καταστατικού) κατά την στιγμή που κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο του ΕΒΕΑ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι ταχεία, ώστε να μην προκαλεί καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου. Γ) Επιστολή της Εταιρείας : «Real Consulting Integration and Operation Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», (Αρ.Πρωτ. 65/ ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3154/ ) : Ερώτηση 1 η : Για τα Υπόβαθρα αναφέρεται σελ. 78 ότι «Στην περίπτωση που τα δεδομένα αυτά ή μέρος τους είναι διαθέσιμα διαμέσου της ΕΥΓΕΠ ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή φορέων ο ανάδοχος δεν θα τα συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά και δεν θα τα κοστολογήσει όμως είναι υποχρεωμένος να τα συμπεριλάβει στο σύστημα και να χρησιμοποιηθούν εφ όσον του διατεθούν.» Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι δυνατόν να ενσωματώσουμε στο ΓΣΠ που θα δομηθεί όσα δεδομένα είναι διαθέσιμα από το site opengov.gr η από οποιοδήποτε άλλο site και από οποιοδήποτε format, αλλά από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα δεδομένα αυτά περιέχουν σημαντικά λάθη, παραλείψεις και έχουν σημαντικά τοπολογικά προβλήματα όπως πχ «ανοικτά πολύγωνα», «κενά gaps» σε γραμμικά στοιχεία κλπ, πράγμα που θα δημιουργήσει προβλήματα στις εφαρμογές και ο ανάδοχος θα απαιτηθεί να τα διορθώσει με ίδια μέσα και με εκτεταμένο editing, προσθέτοντας έναν επιπλέον παράγοντα κόστους στο έργο του. Όπως είναι διατυπωμένη η απαίτηση του έργου θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει ήδη εξετάσει όλα τα δεδομένα και να μην περιλάβει στην προσφορά δικά του δεδομένα εφ όσον διαπιστώσει ότι τα «ανοικτά δεδομένα» είναι κατάλληλα, πράγμα πολύ δύσκολο όπως είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί. Οι ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα είναι οι εξής a. Με δεδομένο ότι υπάρχουν προβλήματα στα «ανοικτά δεδομένα» ποιός και με τι κόστος θα αναλάβει να τα δομήσει ώστε να είναι κατάλληλα για τις εφαρμογές; b. Είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση ο προσφέρων να περιλάβει τα δικά του σετ δεδομένων και τα οποία να κοστολογήσει και χρησιμοποιήσει, εφόσον αποδειχθεί ότι τα «ανοικτά δεδομένα» δεν είναι κατάλληλα για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες από το ΕΒΕΑ εφαρμογές; 4/16

5 O ανάδοχος έχει υποχρέωση της απλής εισαγωγής των διαθέσιμων ανοικτών δεδομένων ως αυτά έχουν στο σύστημα. Δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί σε διόρθωση, τροποποίηση, δόμηση αυτών. Τα δεδομένα που απαιτείται ο ανάδοχος να προσφέρει και συμπεριλάβει ως ξεχωριστά είδη στην προσφορά του για την υλοποίηση του έργου έχουν σαφώς περιγραφεί στο κείμενο της διακήρυξης και στους πίνακες συμμόρφωσης (Α.1.4) και δεν απαιτείται τίποτα επιπλέον. Τα δεδομένα θα συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά ως ξεχωριστά είδη στον πίνακα ΙΙΙ.5 - Άλλες Δαπάνες. Στην περίπτωση δε που τα δεδομένα αυτά ή μέρος τους πριν από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, είναι διαθέσιμα διαμέσου της ΕΥΓΕΠ ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή φορέων, δεν θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση και ο ανάδοχος δεν θα τα προμηθεύσει στο ΕΒΕΑ παρ' ότι τα είχε συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά ως ξεχωριστά είδη και το σχετικό κόστος δεν θα συνυπολογιστεί στο συμβατικό τίμημα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρ. 21 παρ. 1 του π.δ. 118/2001 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι: «Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή» Ερώτηση 2 η : Στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος (σελ. 88 και 89) αναφέρεται ότι «Database tier: Σε αυτό το επίπεδο περιέχονται οι βάσεις δεδομένων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της υποδομής όσο και τις εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού». Εδώ γίνεται σαφής διαχωρισμός της βάσης η οποία θα περιέχει τα γεωγραφικά δεδομένα από την βάση η οποία θα περιέχει γενικά τα αλφαριθμητικά δεδομένα του ΕΒΕΑ. Αυτό προκύπτει και από το σχετικό διάγραμμα όπου παρουσιάζεται το block διάγραμμα της αρχιτεκτονικής. Πιστεύουμε ότι θεωρητικά και πρακτικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λειτουργίας όταν σε μια ενιαία βάση καταχωρούνται και χωρικά και αλφαριθμητικά δεδομένα σε συγκεκριμένες δομές δεδομένων και η προσπέλαση να είναι στην ίδια βάση αλλά φυσικά στους συγκεκριμένους πίνακες που αφορούν τα χωρικά δεδομένα. Οι ερωτήσεις είναι : a. Είναι απαιτούμενο η βάση των χωρικών δεδομένων να είναι διαφορετική (με την φυσική έννοια) από την βάση των αλφαριθμητικών δεδομένων; b. Υπάρχει απαίτηση η βάση αυτή να είναι «ανοικτού τύπου»; c. Υπάρχει απαίτηση η βάση των χωρικών δεδομένων μόνο, να είναι «ανοικτού τύπου»; Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέξει η βάση των χωρικών δεδομένων να είναι είτε διαφορετική είτε ίδια με την βάση των αλφαριθμητικών δεδομένων. Μπορεί για τον σκοπό αυτό επίσης να χρησιμοποιήσει λογισμικά ανοιχτού κώδικα (open source) ή εμπορικά διαθέσιμα λογισμικά. Ερώτηση 3 η : Επιβεβαιώσατε ότι η απαίτηση 1 για τους ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ της σελίδας 234 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: Υποστήριξη τουλάχιστον των κατηγοριών χρηστών internet (μέσω της web εφαρμογής) & intranet (μέσω των desktop λογισμικών). Να δοθεί σύντομη περιγραφή του μηχανισμού υποστήριξης. 5/16

6 Στο Υποσύστημα [ΥΣ] Α1, Παράγραφος Α.1.5, Εδάφιο ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, η απαίτηση 1 διαμορφώνεται ως εξής: «Υποστήριξη τουλάχιστον των κατηγοριών χρηστών internet (μέσω της web εφαρμογής) & intranet (μέσω των desktop λογισμικών). Να δοθεί σύντομη περιγραφή του μηχανισμού υποστήριξης». Δ) Επιστολή της Εταιρείας : «News Phone Hellas S.A.», (Αρ.Πρωτ. 131/ ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3328/ ) : Ερώτηση 1η: Στην σελίδα 33 της υπ αριθμ. Πρωτ. 2050/ διακήρυξης, αναφέρετε στο Κεφ. 2 και συγκεκριμένα στην παράγρ. 2.1 ότι θα πρέπει να κατατεθούν «Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων ετών (2007, 2008, 2009) καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2009 δεν έχει δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, θεωρημένο από την Εφορία, ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2009». Θεωρούμε ότι εφόσον η διακήρυξη έχει δημοσιευθεί το 2011, οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι των ετών 2008, 2009, Οι ισολογισμοί που οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους οι συμμετέχοντες είναι αυτοί των τριών τελευταίων ετών πριν την ανακοίνωση του διαγωνισμού, ήτοι των ετών 2008, 2009, Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2010 δεν έχει δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, θεωρημένο από την Εφορία, ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου Ε) Επιστολή της Εταιρείας ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. από 28/3/2011 (Αρ.Πρωτ. ΕΒΕΑ 3559/ ): Ερώτηση : Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερωθούμε αν τα δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης μετοχών απαιτούνται και σε περίπτωση υπεργολάβου. Τα δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης μετοχών ΔΕΝ απαιτούνται για τους τυχόν υπεργολάβους του υποψηφίου αναδόχου. ΣΤ) Επιστολή της Εταιρείας : «QUALITY & RELIABILITY S.A. (Αρ.Πρωτ / ) και (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 3614/ ): Ερώτηση : «Σύμφωνα με την διακήρυξη (σελ & ) αντικείμενο του έργου αποτελεί και η προμήθεια ψηφιακών υποβάθρων για τον Νομό Αττικής. Όμως τόσο η κοινοτική οδηγία 2002/2/ΕΚ (Inspire) στο άρθρο 4 όσο και ο Nόμος 3882/2010 αναφέρουν ότι «προκειμένου για σύνολα χωρικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από δημόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενημερώνει η εν λόγω αρχή και 6/16

7 εμπίπτουν στο πεδίο των δημοσίων καθηκόντων της δεν απαιτείται η συλλογή νέων χωρικών δεδομένων». Εξάλλου, το σχέδιο Αιτιολογικής Έκθεσης το οποίο συνετάχθη από το Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με τον Νόμο 3882/2010 αναφέρει στο Άρθρο 4 ότι: «Η ρητή πρόβλεψη περί μη απαίτησης συλλογής νέων γεωχωρικών δεδομένων αποσκοπεί στην αποθάρρυνση των δημόσιων αρχών να προτείνουν ανούσια έργα επαναπρομήθειας και επαναπαραγωγής γεωχωρικών δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα σε κάποια άλλη δημόσια αρχή. Η πρακτική αυτή ήταν εξαιρετικά συνηθισμένη στο παρελθόν και είχε οδηγήσει σε σπατάλη δημοσίων πόρων και στην προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων κακής ποιότητας λόγω ελλιπών τεχνικών προδιαγραφών». Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν με βάση την ανωτέρω Κοινοτική Οδηγία και τον Νόμο 3882/2010 τίθεται στην ευχέρεια του υποψηφίου Αναδόχου να προσφέρει ή όχι τα ζητούμενα από την διακήρυξη ψηφιακά υπόβαθρα. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (Μέρος Β, Κεφ. Β.3.2., Υποσύστημα Α1, παρ. «Προμήθεια Υποβάθρων»), εφόσον τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα από την ΕΥΓΕΠ ή άλλους φορείς, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα προσφέρει. Τα δεδομένα θα συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά ως ξεχωριστά είδη στον πίνακα ΙΙΙ.5 - Άλλες Δαπάνες. Στην περίπτωση δε που τα δεδομένα αυτά ή μέρος τους πριν από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, είναι διαθέσιμα διαμέσου της ΕΥΓΕΠ ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή φορέων, δεν θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση και ο ανάδοχος δεν θα τα προμηθεύσει στο ΕΒΕΑ παρ' ότι τα είχε συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά ως ξεχωριστά είδη και το σχετικό κόστος δεν θα συνυπολογιστεί στο συμβατικό τίμημα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρ. 21 παρ. 1 του π.δ. 118/2001 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι: «Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή» Ζ) Επιστολή της Εταιρείας : ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4197/ : Ερώτηση 1η: Στην παράγραφο: «Β Περιγραφή δράσης», αναφέρεται ότι: «Επιπλέον, στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να αναπτυχθούν επεκτάσεις του υφιστάμενου ΕΠΣ προς την κατεύθυνση της αποδοτικότερης εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου. Οι εφαρμογές αυτές θα αναγνωρισθούν και θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος.» Η απαίτηση είναι πολύ ασαφής και αόριστη. Θα πρέπει να δώσετε κάποια στοιχεία λειτουργικότητας των επεκτάσεων διότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι αδύνατον να τις εκτιμήσει και να τις κοστολογήσει στην προσφορά του. Οι αναφερόμενες επεκτάσεις θα είναι μικρής έκτασης, δεν έχουν ακόμη αναγνωρισθεί και θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος. 7/16

8 Ερώτηση 2η: Υποσύστημα Α2. Ηλεκτρονικός Επιχειρηματικός Κατάλογος Δημιουργία & Εισαγωγή Περιεχομένου. Παρακαλώ διευκρινίστε που σταματάει η συμβατική ευθύνη του αναδόχου όσον αφορά την συλλογή των στοιχείων από επιχειρήσεις, για την δημιουργία των web site. Πιο συγκεκριμένα: Είναι αποδεκτή η απομακρυσμένη επικοινωνία (π.χ. τηλέφωνο, ) με την επιχείρηση, για αποστολή του απαιτούμενο υλικού για την δημιουργία της ιστοσελίδας της ή απαιτείτε και επιτόπου επίσκεψη στην επιχείρηση; Σε περίπτωση που μετά την επικοινωνία με την επιχείρηση αυτή δεν αποστείλει το ζητούμενο υλικό για την δημιουργία της ιστοσελίδας της, ποια η ευθύνη του αναδόχου; Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για το web site, υποχρεούται να το δημιουργήσει ο ανάδοχος; Α) Είναι αποδεκτή η απομακρυσμένη επικοινωνία (π.χ. τηλέφωνο, ) με την επιχείρηση, για αποστολή του απαιτούμενο υλικού για την δημιουργία της ιστοσελίδας της. Β) Εφ όσον όμως δεν τελεσφορήσει η ως άνω μέθοδος αυτή για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, απαιτείται και επιτόπου επίσκεψη στην επιχείρηση. Γ) Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για το web site, υποχρεούται να το δημιουργήσει ο ανάδοχος. Ερώτηση 3 η : Υποσύστημα Α3. Υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής, ζητείται : «Η ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής, με δυνατότητες εισαγωγής (είτε από χειριστή, είτε μαζικά από τρίτα συστήματα, όπως ενδεικτικά της ΓΓΠΣ, της ΕΣΥΕ κ.λπ.), επεξεργασίας, τροποποίησης, και ανάλυσης δεδομένων σχετικών με την επιχειρηματικότητα στον Νομό Αττικής», η απαίτηση είναι αόριστη και ασαφής, παρακαλώ καθορίστε ποια είναι τα δεδομένα της επιχειρηματικότητας και ποια τα δεδομένα από τρίτα συστήματα; «Υπηρεσίες Διαχειριστή, επιπροσθέτως όλων των παραπάνω υπηρεσιών, θα έχει και τις ακόλουθες δυνατότητες: Διαχείριση (εισαγωγή από χειριστή είτε μαζικά από τρίτα συστήματα, επεξεργασία, τροποποίηση, και ανάλυση) δεδομένων υποσυστήματος, Παραγωγή πάσης φύσεως αναφορών με βάση τα δεδομένα του υποσυστήματος», η απαίτηση είναι αόριστη και ασαφής, παρακαλώ καθορίστε ποια είναι τα τρίτα συστήματα και τη μορφής των δεδομένων που διαχειρίζονται, επίσης τι εννοείτε όταν λέτε πάσης φύσεως αναφορών (θα μπορεί δηλαδή ο χρήστης να σχεδιάζει ad hoc αναφορές;) «Θα πρέπει να παρέχει ένα ενοποιημένο Web-based γραφικό περιβάλλον παρουσίασης, διαχείρισης και παρακολούθησης των τιμών των δεικτών», παρακαλώ καθορίστε ποιοι θα είναι οι δείκτες που θα υπολογίζει το υποσύστημα, προκειμένου να εκτιμήσουμε την πολυπλοκότητα της στατιστικής επεξεργασίας; «Τα Στοιχεία Στατιστικής Ανάλυσης θα είναι κατηγοριοποιημένα ως εξής: Στοιχεία βασικής ανάλυσης διαθέσιμα στο ευρύ κοινό (χωρίς ανάγκη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης), Στοιχεία στατιστικής ανάλυσης δεικτών τα οποία θα παρέχονται δωρεάν σε δημόσιους οργανισμούς αρμόδιους για τη στατιστική ανάλυση, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση (ΕΣΥΕ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.)», παρακαλώ καθορίστε τους δείκτες της στατιστικής ανάλυσης που θα πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας των απαιτήσεων. Γενική παρατήρηση επί του υποσυστήματος Α3: Θα πρέπει να δοθούν επεξηγήσεις από την αναθέτουσα αρχή όσον αφορά την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων του υποσυστήματος στατιστικής ανάλυσης (σαφέστερες απαιτήσεις). Δεν μπορεί να τίθενται προδιαγραφές με όρους π.χ. «πάσης φύσεως αναφορών» ή «ανάλυσης δεδομένων σχετικών με την επιχειρηματικότητα» κ.λ.π, όπως αναφέραμε παραπάνω, διότι λόγω της ασάφειας και 8/16

9 γενικότητας είναι αδύνατον να γίνει σωστή εκτίμηση και προσφορά από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.» Τα δεδομένα της επιχειρηματικότητας, τα δεδομένα που θα απαιτηθούν από τρίτα συστήματα και η μορφή των αναφορών που θα πρέπει να παράγει το υποσύστημα θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος. Οι δείκτες που θα υπολογίζει το υποσύστημα θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής του συστήματος. Ερώτηση 4 η : Ψηφιοποίηση Φακέλων Επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Α. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείτε τα παραδοτέα αρχεία της ψηφιοποίησης (PDF) να είναι απλά αρχεία εικόνας (Image format) ή θα πρέπει να μετατραπούν σε text (μέσω διαδικασίας OCR, κ.λ.π); Δεν απαιτείται η μετατροπή των αρχείων σε text. Ερώτηση 5 η : Ψηφιακό Περιβάλλον Β. Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης (Knowledge Management WebService) Εδάφιο 1. Ερώτησης 5. : Σελίδα 122: «Υποστήριξη ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα» Η απαίτηση που περιγράφεται στο κείμενο για απάντηση ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα είναι μη ρεαλιστική για την Ελληνική γλώσσα, αφού αναφέρεται σε ανοιχτό ερευνητικό πρόβλημα, με πολύ απλοϊκές/περιοριστικές λύσεις να έχουν προταθεί ως τώρα. Ακόμα και μεγάλες εμπορικές μηχανές αναζήτησης δεν υποστηρίζουν τέτοιου τύπου ερωτήματα (μόνο για πολύ εξειδικευμένες και περιοριστικές αναζητήσεις). Πρακτικά, δηλαδή, δεν υπάρχουν state-of-theart λύσεις για υποστήριξη τέτοιων ερωτημάτων. Η πιο εφικτή λύση που θα προσέγγιζε ένα τέτοιο σύστημα είναι ο συνδυασμός διαφόρων τεχνικών, κυρίως επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και στατιστικής (named entity recognition, n-grams, pos tagging). Και πάλι όμως, δεν θα υπήρχε εγγύηση για την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η πιο ρεαλιστική και ακριβής λύση είναι η χρήση δομημένων ερωτημάτων που σχετίζονται με το σχήμα της βάσης και της οντολογίας και προσεγγίζουν τη λειτουργικότητα ερωτημάτων φυσικής γλώσσας. Πράγματι, η πλήρης υποστήριξη ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα είναι μια δύσκολα εφαρμόσιμη λύση, ειδικά για την Ελληνική γλώσσα. Είναι αποδεκτές και λύσεις που υποστηρίζουν την εξαγωγή εννοιών και την δημιουργία δομημένων επερωτήσεων από ερωτήματα σε φυσική γλώσσα' Εδάφιο 2. Ερώτησης 5. : Σελίδα 123: «Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού της ερώτησης του χρήστη με παρόμοιους όρους-αναγνώριση συνώνυμων όρων με χρήση κατάλληλου λεξικού- Δυνατότητα πρότασης (recommendation) από το σύστημα περιεχομένου προς το χρήστη με βάση συναφείς με την ερώτησή του όρους.» Παρακαλώ διευκρινίστε αν οι παρόμοιοι/συνώνυμοι όροι θα παρέχονται από κάποιο ήδη υπάρχον λεξικό; Θα δημιουργηθεί κάποιο λεξικό από την αντίστοιχη υπηρεσία; Το συγκεκριμένο λεξικό θα είναι εξειδικευμένο πάνω στις έννοιες που αφορούν την υπηρεσία; Οι συναφείς όροι θα προέρχονται από προηγούμενες αναζητήσεις; 9/16

10 Οι παρόμοιοι/συνώνυμοι όροι δεν περιέχονται σε κάποιο ήδη υπάρχον λεξικό, αλλά είναι ευθύνη του αναδόχου να καλύψει αυτήν την απαίτηση μέσω της προτεινόμενης λύσης, με όποιον τρόπο αυτός θεωρεί βέλτιστο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριωθεί η προσέγγιση. Εδάφιο 2. Ερώτησης 5.: Σελίδα 256: Λειτουργίες γραμματικής προ-επεξεργασίας περιεχομένου Λημματοποίηση Ανάλυση σύνθετων όρων Αυτόματη διόρθωση συντακτικών λαθών (π.χ. εφαμοργή -> εφαρμογή) Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού της ερώτησης του χρήστη με παρόμοιους όρους Αναγνώριση συνώνυμων όρων με χρήση κατάλληλου λεξικού. Είναι αμφίβολο για το κατά πόσο υπάρχουν αξιόπιστα/πλήρη εργαλεία και, κυρίως, λεξικά για τις παραπάνω λειτουργίες για την ελληνική γλώσσα. Είναι ευθύνη του αναδόχου να καλύψει τις παραπάνω απαιτήσεις, είτε με υπάρχοντα εργαλεία και λεξικά (τα οποία θα πρέπει να αναφέρει) είτε με ανάπτυξη των κατάλληλων, την οποία θα πρέπει να προδιαγράψει κ συνυπολογίσει. Εδάφιο 3. Ερώτησης 5.: Γενικές Παρατηρήσεις για το ψηφιακό περιβάλλον Β Γενικά, στο κείμενο δεν περιγράφεται ξεκάθαρα το είδος της πληροφορίας (ψηφιακά αντικείμενα) προς οργάνωση. Επίσης, δεν είναι σαφές το πώς θα προκύψει ένα κατάλληλο λεξιλόγιο (έννοιες) για την οργάνωση των ψηφιακών αντικειμένων σε οντολογίες. Για παράδειγμα, θα προκύψει ύστερα από συνεργασία με experts της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή ύστερα από επεξεργασία υπάρχουσας πληροφορίας; Οποιαδήποτε από τις 2 αναφερόμενες προσεγγίσεις (ή και συνδυασμός αυτών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον ανάδοχο στην μεθοδολογία ανάπτυξης οντολογιών που θα ακολουθήσει. Εδάφιο 4. Ερώτησης 5. : Επίσης, παρατηρούνται επικαλύψεις σε ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις: Υποστήριξη αυτόματης συσταδοποίησης εγγράφων (clustering) Ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων βάσει της μεταξύ τους συνάφειας. φαίνονται όμοιες, εκτός και αν η πρώτη δεν αναφέρεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.; Η πρώτη αφορά έγγραφα και η δεύτερη αποτελέσματα αναζήτησης. Η πρώτη γίνεται offline και η δεύτερη online. Εδάφιο 4. Ερώτησης 5. :Ομοίως για τις απαιτήσεις: Δυνατότητα πρότασης (recommendation) από το σύστημα περιεχομένου προς το χρήστη με βάση συναφείς με την ερώτησή του όρους Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού της ερώτησης του χρήστη με παρόμοιους όρους 10/16

11 Η πρόταση (recommendation) και ο εμπλουτισμός (query expansion) είναι διαφορετικές έννοιες και αφορούν διαφορετικές λειτουργικότητες. Εδάφιο 5. Ερώτησης 5. : Ομοίως για τις απαιτήσεις: Πλοήγηση στο περιεχόμενο με χρήση star trees. Πλοήγηση στο περιεχόμενο με χρήση topic maps. Δυναμική δημιουργία των δομών πλοήγησης από γνωσιακά μοντέλα (οντολογίες) που θα περιγράφουν με σημασιολογικό τρόπο το περιεχόμενο. όπου η χρηστικότητα θα μπορούσε να καλυφθεί από την δεύτερη ή τρίτη απαίτηση μόνο. Η πλοήγηση στο περιεχόμενο μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Για το παρόν έργο, υπάρχει η απαίτηση για τους αναφερόμενους στην προκήρυξη Η) Επιστολή της Εταιρείας : ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος (Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4226/ ): Ερώτηση 1η: Σύμφωνα με την απόφαση της Διακήρυξης, σελίδα 4, αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός διέπεται (μεταξύ άλλων) και από το κάτωθι: του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ΦΕΚ Α 186). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι από το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα ΔΕΝ προκύπτει καμία άλλη υποχρέωση για τον υποψήφιο Ανάδοχο (π.χ. υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών / δηλώσεων, νέα ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, νέος λόγος αποκλεισμού κλπ) πέραν αυτών που ΡΗΤΩΣ αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι αυτά που αναφέρονται ρητά στη διακήρυξη. Ερώτηση 2η: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, άρθρο 10 (Τεκμηρίωση Τεχνικής, Χρηματοπιστωτικής και Οικονομικής Ικανότητας), και ειδικότερα το σημείο 5, αναφέρεται: Να έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων / συναφών, προς το υπό ανάθεση, έργων κατά την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος μεταξύ άλλων: Ειδικά για το Ψηφιακό Περιβάλλον Α, θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων. Ειδικά για το Ψηφιακό Περιβάλλον Β, θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων. Ειδικά για το Ψηφιακό Περιβάλλον Δ, θα πρέπει να έχει αναπτύξει μια τουλάχιστον διαδικτυακή πύλη με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων. 11/16

12 Με δεδομένο α) ότι το Ψηφιακό Περιβάλλον Β περιγράφεται στην διακήρυξη σε 14 σελίδες ( ) καθώς και σε 6 επιπλέον σελίδες στους Πίνακες Συμμόρφωσης ( ), και β) το συγκεκριμένο σύστημα είναι ιδιαίτερα καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα, παρακαλούμε διευκρινίστε τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο «με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες και εύρους & όγκου δεδομένων». Ειδικότερα: Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να έχει ως τελικούς αποδέκτες «επιχειρήσεις», ή θεωρείται αποδεκτό και ανάλογο σύστημα με τελικούς αποδέκτες υπηρεσιών «πολίτες»; Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να βασίζεται σε οντολογίες, ή θεωρείται αποδεκτό και ανάλογο σύστημα που η οργάνωση και η αναζήτηση του περιεχομένου βασίζεται σε άλλες τεχνικές / πρακτικές; Εν τέλει, ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές (σε όρους λειτουργικότητας, εύρους & πληρότητας προσφερόμενων υπηρεσιών, και εύρους & όγκου δεδομένων) που θα πρέπει να καλύπτει το σύστημα του αναδόχου, έτσι ώστε να θεωρηθεί εφάμιλλο του περιγραφόμενου στην διακήρυξη; Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να έχει ως τελικούς αποδέκτες «επιχειρήσεις». Είναι υποχρεωτικό το σύστημα που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης), να βασίζεται σε οντολογίες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης με προδιαγραφές εφάμιλλες με αυτές του παρόντος έργου, όπως αυτές αναλύονται εκτενώς στην Ενότητα Β.3.3. Ψηφιακό Περιβάλλον Β. Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης (Knowledge Management Web Service) της Διακήρυξης. Ερώτηση 3η: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, άρθρο 10 (Τεκμηρίωση Τεχνικής, Χρηματοπιστωτικής και Οικονομικής Ικανότητας), αναφέρεται: Εάν ο προσφέρων στηριχθεί για την προκηρυσσόμενη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων, ασχέτως της νομικής φύσεως των δεσμών του με αυτούς, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (π.χ. Δ.Σ) ή του νόμιμου εκπροσώπου, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα του παράσχουν όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες, που μπορεί να χρειασθεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. Το αυτό ισχύει για την ένωση / κοινοπραξία οικονομικών φορέων που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δανειστής της χρηματοοικονομικής ικανότητας υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών. Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια επακριβώς δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν για τον δανειστή. Για παράδειγμα, αν ο δανειστής αξιοποιείται για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης προϋπόθεσης συμμετοχής, απαιτείται να προσκομιστούν και δικαιολογητικά σχετικά με τις λοιπές προϋποθέσεις; Επιπλέον, απαιτείται να προσκομιστούν για τον δανειστή και τα δικαιολογητικά του άρθρου 9; Σε κάθε περίπτωση, για τον δανειστή απαιτείται το σύνολο των δικαιολογητικών του Άρθρου 10. Δεν απαιτείται για τον δανειστή να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά του Άρθρου 9. 12/16

13 Θ) Επιστολή της Εταιρείας : PRINTEC, με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4294/ : Ερώτηση 1η: Στο κεφάλαιο «Υποσύστημα Α3. Υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής», τίτλος παραγράφου «Ψηφιοποίηση Φακέλων Επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Α.» σελίδα 96 γίνεται αναφορά στο αρχείο του Μητρώου του ΕΒΕΑ το οποίο αφορά περί τις σελίδες με δεδομένα επιχειρήσεων εν ενεργεία. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η ανωτέρω αναφορά του αρχείου των σελίδων αφορά τον τελικό καθαρό όγκο του προς ψηφιοποίηση αρχείου του ΕΒΕΑ (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας διαλογής των προς ψηφιοποίηση εγγράφων βάσει συγκεκριμένων κατηγοριών); Το αρχείο των σελίδων είναι ο τελικός όγκος προς ψηφιοποίηση. Ερώτηση 2η: Στο κεφάλαιο «Υποσύστημα Α3. Υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας Νομού Αττικής», παράγραφος «Ψηφιοποίηση Φακέλων Επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Α.» όπως επίσης και στο παράρτημα «ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», πίνακας «Α.3.2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΒΕΑ», παράγραφος 2, σελίδα 97 γίνεται αναφορά για ψηφιοποίηση με την μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης μέρους των αρχείων (μικρότερου του 1% του συνολικού τους όγκου) των οποίων η κατάσταση δεν επιτρέπει άλλης μορφής μορφοποίηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας». Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η αναφορά σε «επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας» αφορά σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ή έγκειται στην καλή αναγνωσιμότητα του τελικού ψηφιοποιημένου εγγράφου; Εάν αφορά συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, θα μπορούσε να γίνει αναλυτική αναφορά αυτών; Επίσης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει «η κατάσταση δεν επιτρέπει την άλλης μορφής ψηφιοποίηση» και τι είδους πληκτρολόγηση θα πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Έχει απαντηθεί ανωτέρω (Ενότητα Ε, Ερώτηση 1η). Ερώτηση 3η: Στο κεφάλαιο «Β.5. Συνοδευτικές Υπηρεσίες», παράγραφος «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Εισαγωγής Περιεχομένου» σελίδα 183 γίνεται αναφορά σε διαδικασίες ψηφιοποίησης και εισαγωγής των δεδομένων του Μητρώου του Επιμελητηρίου ψηφιοποίησης από τον Ανάδοχο. Επίσης γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε υλικό προβολής επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου, φάκελοι ενεργών επιχειρήσεων μελών. Θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί εάν οι ως ανωτέρω συνοδευτικές υπηρεσίες με αναφορά σε επιχειρήσεις αφορούν πρόσθετες υπηρεσίες ψηφιοποίησης στον τελικό αναφερόμενο όγκο ψηφιοποίησης. Οι αναφερόμενες υπηρεσίες είναι πρόσθετες. Η ψηφιοποίηση του Μητρώου αφορά στην ψηφιοποίηση των περιεχομένων των φακέλων των επιχειρήσεων, όπως τηρούνται από το Επιμελητήριο, και αποσκοπεί στην αποδοτικότερη διοικητική εξυπηρέτηση των μελών. Η ψηφιοποίηση του υλικού των επιχειρήσεων αναφέρεται στην συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού προβολής των ΜΜΕ, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των sites προβολής τους μέσω του portal του ΕΒΕΑ. 13/16

14 Ερώτηση 4η: Στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Υποσύστημα Α2 αναφέρετε ότι «Το ΕΒΕΑ διαθέτει ειδική εφαρμογή δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων επιχειρήσεων, προσβάσιμη από την αρχική σελίδα του portal του (www.acci.gr) μέσω του συνδέσμου ΕΒΕΑ Websites / eshops» και ότι «Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει δέκα χιλιάδες (10.000) web sites (παρουσιάσεις) επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ». Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν θα ήταν αποδεκτή μία λύση όπου εναλλακτικά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρότεινε το δική του εφαρμογή ή καλύτερα ακόμη το δικό του εργαλείο (Web Design Generator) για τη δημιουργία των web sites. Θα ήταν αποδεκτή μια εναλλακτική λύση υπό τις εξής προϋπόθεσεις: Α) ότι η προτεινόμενη εφαρμογή θα είναι τεκμηριωμένα αντίστοιχης ή ανώτερης λειτουργικότητας από αυτήν που ήδη διαθέτει το ΕΒΕΑ (όπως αυτή περιγράφεται στη διακήρυξη), Β) ότι ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει τεκμηριωμένα την πλήρη διαλειτουργία της προτεινόμενης εφαρμογής με το υφιστάμενο portal του ΕΒΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις νέες εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, και Γ) ότι η εφαρμογή αυτή θα προσφερθεί ΔΩΡΕΑΝ, δηλ. χωρίς κανένα κόστος για το ΕΒΕΑ. Ι) Επιστολή της Εταιρείας : VELTI, με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4324/ : Ερώτηση 1η: Τα δικαιολογητικά της Ενότητας 9.6 που αφορούν Ενώσεις/Κοινοπραξίες θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά ή εφόσον γίνει η κατακύρωση & εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης; Τα δικαιολογητικά της Ενότητας 9.6 ανήκουν στην παράγραφο (β) του Άρθρου 9, κατά συνέπεια θα πρέπει να προσκομιστούν από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, Ερώτηση 2η: Στη σελ. 37 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει: συμβολαιογραφική πράξη ορισμού αντικλήτου (απαιτείται εφόσον έχει οριστεί αντίκλητος), τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους» Η ερώτηση είναι εάν η συμβολαιογραφική πράξη ορισμού αντικλήτου θα πρέπει να βρίσκεται τόσο στο φάκελο δικαιολογητικών, εντός του ενιαίου σφραγισμένου φακέλου ή και στα δύο. Παρακαλώ διευκρινίστε. Η συμβολαιογραφική πράξη ορισμού αντικλήτου θα πρέπει να βρίσκεται στο εντός του ενιαίου σφραγισμένου φακέλου δικαιολογητικών. ΙΑ) Επιστολή της Εταιρείας : ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4478/ : 14/16

15 Ερώτηση 1η: Στην περίπτωση υπεργολάβου όπου ο προσφέρων στηρίζεται για την προκηρυσσόμενη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων ποιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (π.χ. Δ.Σ) ή του νόμιμου εκπροσώπου, ο προσφέρων ή ο υπεργολάβος ή και οι δύο; Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, ο δανειστής της χρηματοοικονομικής ικανότητας υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στο Άρθρο 10 δικαιολογητικών. Ερώτηση 2η: Στην περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις τεχνικές ικανότητες και όχι στην χρηματοοικονομική ικανότητα εξακολουθεί ο δανειστής / υπεργολάβος να υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών; Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, στην περίπτωση που ο προσφέρων πρόκειται να αναθέσει υπεργολαβικά μέρος του έργου, τότε για τον υπεργολάβο θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στην ΙΒ) Επιστολή της Εταιρείας : ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε., με ημερομηνία υποβολής αιτήματος και Αρ. Πρωτ. ΕΒΕΑ 4708/ : Ερώτηση 1η: Ενώ λέει στη προκήρυξη ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 1 μήνα μετά τη λήξη της προσφοράς (σελ. 20), το υπόδειγμα της εγγύησης συμμετοχής αναφέρει ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή στην τράπεζα (σελ. 194). Θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ποιό από τα δύο ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι κατ ελάχιστον ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Είναι προφανές ότι το λεκτικό του υποδείγματος υπερκαλύπτει τη σχετική απαίτηση της διακήρυξης. Ερώτηση 2η: Στο άρθρο 10 αναφέρει ότι «Εάν ο προσφέρων στηριχθεί για την προκηρυσσόμενη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων, ασχέτως της νομικής φύσεως των δεσμών του με αυτούς, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου (π.χ. Δ.Σ.) ή του νομίμου εκπροσώπου, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα του παράσχουν όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες, που μπορεί να χρειασθεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. Το αυτό ισχύει για την ένωση / κοινοπραξία οικονομικών φορέων που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δανειστής της χρηματοοικονομικής ικανότητας υποχρεούται στην υποβολή όλων των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών». Αυτή η βεβαίωση πρέπει να είναι υπεύθυνη δήλωση την οποία θα συντάξει ο προσφέρων και θα αναφέρει για παράδειγμα ότι σε περίπτωση υπεργολαβίας ο υπεργολάβος δεσμεύεται να παράσχει όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες στον προσφέροντα ή η βεβαίωση πρέπει να είναι μια υπεύθυνη δήλωση την οποία να συντάξει ο υπεργολάβος και να αναφέρει ότι ο ίδιος δεσμεύεται να παράσχει όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες στον προσφέροντα; 15/16

16 Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, στην περίπτωση που ο προσφέρων πρόκειται να αναθέσει υπεργολαβικά μέρος του έργου, τότε για τον υπεργολάβο θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στην 1.3. Η παρατιθέμενη στο ερώτημα παράγραφος της διακήρυξης δεν αναφέρεται στην περίπτωση υπεργολαβίας, αλλά στην περίπτωση ύπαρξης «δανειστή της χρηματοοικονομικής ικανότητας». Στην περίπτωση αυτή, όπως ρητά αναφέρεται, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου (π.χ. Δ.Σ.) ή του νομίμου εκπροσώπου του δανειστή, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα παράσχουν στον προσφέροντα όλους τους αναγκαίους πόρους, οικονομικά μέσα και άλλες δυνατότητες, που μπορεί να χρειασθεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Α. Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 16/16

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΕΡΙΩΝ» (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ) Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΕΡΙΩΝ» (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ) Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 24-06-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 20832 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ2-168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/NΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417529-2013:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 1 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η Αθήνα: 08-10-2013 Aρ.Πρωτ.: 28028 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση: Τηλέφωνο: +302661039814 Fax: +302661040088 Πληροφορίες: κα.αγγελικήζωχιού,χριστίναδιβριώτη email:info@corfucci.gr,diagonismoi@corfucci.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310892268, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔ 01/2013 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 76

ΑΔ 01/2013 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Οικονομικό τμήμα / Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης Μυτιλήνη, 16/7/2013 Ταχ. Δ/νση: ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100 Τηλέφωνο : 22510 28187 FAX: 22510 23466 E-mail : publibmyt@lesvos.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26933 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 7/10/2010 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1152/15474 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα