ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Mετάταξη της υπαλλήλου Θεοδωρούδη Κασσιανής του Αθανασίου της Γενικής Γραμματείας Αθλη τισμού Mετάταξη του υπαλλήλου Τσουχλαράκη Θρασύβου λου του Θεμιστοκλή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Διαδικασία Αναγραφής, Θεώρησης και Εκτέλεσης Εντολών Παραπεμπτικών Ιατρικών Πράξεων και Παρακλινικών Εξετάσεων, που Αφορούν Ασφαλι σμένους του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) Σύμφωνα με τις Διατάξεις του π.δ. 92/ Εγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο ΚΕΠ Δή μου Περάματος για έξι (6) μήνες... 4 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπια κών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων... 5 Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Α.Ε.Υ.Α. Σκύ δρας... 6 Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Δ.Ε.Υ.Α. Σκύ δρας... 7 Ανάκληση της υπ αριθμ. 780/ (1461/Β/2007) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας... 8 Ανάκληση της υπ αριθμ. 7070/ (105/B/2008) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας... 9 Ανάκληση των υπ αριθμ / (430/B/2005) και 8840/ αποφάσεων του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ανάκληση της υπ αριθμ. 126/ (689/B/2004) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έγκριση αιτήματος για σύναψη συμβάσεως έργου με τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα από την Eταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» Έγκριση αιτήματος για σύναψη συμβάσεως έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα από την εταιρεία «ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Με την υπ αριθμ. 8156/ απόφαση του Υφυ πουργού Πολιτισμού μετατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3230/2004 άρθρο 12 παρ. 5 και του π.δ. 347 (ΦΕΚ 315/ ), άρθρο μόνο, με δέσμευση κενής θέσης μονίμου προσωπικού, η Θεοδωρούδη Κασσιανή του Αθανασίου, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γ.Γ.Α., από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων στην κατηγορία ΤΕ Διοικητι κού Λογιστικού, σε προσωποπαγή θέση, επειδή πληροί τις απαιτούμενες από τις προαναφερόμενες διατάξεις προϋποθέσεις. Η παραπάνω θέση είναι προσωποπαγής και καταρ γείται με την αποχώρηση από την υπηρεσία του υπη ρετούντος υπαλλήλου. Για όσο χρόνο υφίσταται η θέση δεσμεύεται μία κενή θέση μόνιμου προσωπικού. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Πολιτισμού 906/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (2) Με την υπ αριθμ. 8157/ απόφαση του Υφυ πουργού Πολιτισμού μετατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3230/2004 άρθρο 12 παρ. 5 με δέσμευ ση κενής θέσης μονίμου προσωπικού, ο Τσουχλαράκης Θρασύβουλος του Θεμιστοκλή, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γ.Γ.Α., από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων στην κατηγο ρία ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, σε προσωποπαγή θέση, επειδή πληροί τις απαιτούμενες από τις προανα φερόμενες διατάξεις προϋποθέσεις. Η παραπάνω θέση είναι προσωποπαγής και καταρ γείται με την αποχώρηση από την υπηρεσία του υπη ρετούντος υπαλλήλου.

2 7722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για όσο χρόνο υφίσταται η θέση δεσμεύεται μία κενή θέση μόνιμου προσωπικού. (Αρθμ. βεβ Υ.Δ.Ε. Υπ. Πολιτισμού 905/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αριθμ /10/2008 (3) Διαδικασία Αναγραφής, Θεώρησης και Εκτέλεσης Εντο λών Παραπεμπτικών Ιατρικών Πράξεων και Παρα κλινικών Εξετάσεων, που Αφορούν Ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) Σύμφωνα με τις Διατάξεις του π.δ. 92/1988. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του νόμου 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντο λογίας» (Α 287), β) της παρ. 8 του ενδέκατου άρθρου του ν. 2688/1999 «Μετατροπή Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Οργα νισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (Α 40), γ) της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 239/1984 «Βελτί ωση του θεσμού της ελεύθερης επιλογής ιατρού και ρύθμιση άλλων θεμάτων υγειονομικής προστασίας στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου» (Α 95), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 92/1988 (Α 42), δ) του π.δ. 894/1981 «Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας» (Α 226) όπως ισχύει σήμερα, ε) του π.δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (Α 70) και στ) του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α 231). 2. Το άρθρο 1 της υπ αριθμ /4/ απόφα σης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά θέματα κ.λπ.» (Β 1642). 3. Τις αποφάσεις που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.) στις 4821/49/ (θέμα 1ο) και 4849/25/ (θέμα 3ο) συνεδριάσεις του. 4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν., αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη διαδικασία αναγραφής, θεώρησης και εκτέλεσης ιατρικών επισκέψεων, ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων προς τους ασφαλισμένους του Ο.Ν. ως ακολούθως: Α. Αναγραφή από Θεράποντες Ιατρούς Οδοντιά τρους 1. Θεράποντες ιατροί οδοντίατροι οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν εντολές παραπεμπτικά για ιατρικές επι σκέψεις, ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις είναι: α) Οι μισθωτοί (μόνιμοι και επί συμβάσει) ιατροί οδοντίατροι του Ο.Ν. β) Οι συμβεβλημένοι κατά πράξη και περίπτωση με τον Ο.Ν. ιατροί οδοντίατροι. γ) Οι ιατροί οδοντίατροι μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης. δ) Οι ιδιώτες ιατροί οδοντίατροι. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία των έντυπων εντολών παραπεμπτικών του ατομικού συνταγολογίου του ασφαλισμένου και να απο τυπώνουν αυτά, πέραν του πρωτοτύπου, στο αντίγραφο και στο στέλεχος αυτών. Ειδικότερα συμπληρώνεται: α) το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, β) ο αριθμός μητρώου Ο.Ν. (Μ.Ο.Ν.), γ) η ημερομηνία ισχύος του Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθε νείας (Α.Β.Α.), δ) η ημερομηνία τελευταίας απόλυσης και η αιτία αυ τής για τους εν ενεργεία ναυτικούς ασφαλισμένους, ε) η διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη), στ) η διάγνωση της νόσου ευκρινώς, η οποία πρέπει να είναι συναφής με την ειδικότητα του θεράποντος ιατρού και ζ) η ημερομηνία έκδοσης της εντολής παραπεμπτι κού η οποία στη συνέχεια υπογράφεται και σφραγίζε ται με την σφραγίδα του ιατρού, στο πρωτότυπο, το αντίγραφο και το στέλεχος αυτής. 2. Οι μισθωτοί (μόνιμοι ή επί συμβάσει) και οι συμβε βλημένοι κατά πράξη και περίπτωση ιατροί οδοντί ατροι δεν ζητούν ή λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για ιατρικές πράξεις ή παρακλινικές εξετάσεις που ανα γράφουν για ασφαλισμένους του O.N., πέραν της κα θοριζόμενης αμοιβής από την εργασιακή τους σχέση με τον Ο.Ν. Κάθε επιπλέον αμοιβή θεωρείται ιδιωτική συναλλαγή και δεν αναγνωρίζεται από τον Ο.Ν. Από τα ως άνω εξαιρείται η οδοντοπροσθετική. Β. Θεώρηση από ελεγκτές Ιατρούς Οδοντίατρους. Η θεώρηση των εντολών παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων διενεργείται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αναγραφής τους και πραγματοποιείται από μισθωτούς (μονίμους ή επί συμβάσει) ελεγκτές ιατρούς οδοντιάτρους του Ο.Ν. οι οποίοι έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό. Σε περιοχές όπου εδρεύουν Παραρτήματα Οίκου Ναύ του (Π.Ο.Ν.) και δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν ελεγκτές ιατροί του Ο.Ν. η θεώρηση διενεργείται από ελεγκτές του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσί ου (Ο.Π.Α.Δ.) ή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οι ιατρικές επισκέψεις δεν χρειάζονται θεώρηση παρά μόνο όταν πραγματοποιείται τρίτη κατά σειρά επίσκεψη μέσα στον ίδιο μήνα σε ιατρό της ίδιας ειδικότητας εξαιρουμένων των Παιδιάτρων. Τα παραπεμπτικά για οδοντιατρικές εργασίες θεω ρούνται απαραίτητα πριν την έναρξη των εργασιών και μετά το πέρας αυτών. Η θεώρηση πρέπει να φέρει ημερομηνία καθώς και την υπογραφή και τη σφραγίδα του ελεγκτή ιατρού οδοντίατρου. Ο ελεγκτής ιατρός οδοντίατρος και ο θεράπων ια τρός οδοντίατρος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρό σωπο. Ειδικότερα έργο του ελεγκτή ιατρού οδοντιάτρου κατά τη θεώρηση των εντολών παραπεμπτικών εί ναι:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7723 α) Να ελέγχει εάν το πρόσωπο που προσκομίζει το Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας (συνταγολόγιο) είναι ο δικαιούχος ασφαλισμέ νος. β) Να μην πραγματοποιεί θεώρηση εντολών παραπε μπτικών για περισσότερους από έναν διαφορετικούς ασφαλισμένους (πέραν του ιδίου) που τα δικαιολογητικά τους έχουν προσκομισθεί από ένα άτομο εκτός εάν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας οπότε και θα προσκομίζονται τα δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων του εκπροσώπου και των δικαιούχων. Στις περιπτώσεις οδοντιατρικού ελέγχου η παρουσία του δικαιούχου είναι απολύτως απαραίτητη. γ) Να μην πραγματοποιεί θεώρηση εντολών παρα πεμπτικών τα οποία προσκομίζονται από ιατρό ή από υπάλληλο Ιατρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση τα βιβλιάρια υγείας παρακρατούνται από τον ελεγκτή και παραδίδονται στην Γενική Επιθε ώρηση Οίκου Ναύτου. δ) Να ελέγχει την ισχύ δικαιώματος προστασίας από το Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας του ασφαλισμένου και την ημερομηνία και αιτία της τελευταίας απόλυσης για τους εν ενεργεία ναυτικούς από το Ναυτικό τους Φυλ λάδιο. ε) Να κλείνει την εντολή παραπεμπτικό με κόκκινη διαγώνια γραμμή και να αναγράφει, ολογράφως και αριθμητικώς, τον αριθμό των εγκριθέντων παρακλινικών εξετάσεων. Μετά το «κλείσιμο» αυτό, δεν επιτρέπεται οποιαδήπο τε προσθήκη, διόρθωση ημερομηνιών ή άλλου στοιχείου της εντολής παραπεμπτικού. στ) Να σφραγίζει την εντολή παραπεμπτικό με την σχετική ένδειξη εκτελέσεως αυτής (π.χ. συμβεβλημένο εργαστήριο, Δημόσιο Νοσοκομείο). Ο ελεγκτής Ιατρός δεν υποδεικνύει στον ασφαλισμένο σε ποιο συμβεβλη μένο με τον Ο.Ν. εργαστήριο θα πραγματοποιήσει τις εξετάσεις του. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα από τους αναρτη μένους πίνακες συμβεβλημένων ιατρών οδοντιάτρων και συμβεβλημένων με τον Ο.Ν. εργαστηρίων. Όταν δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των ασφαλι σμένων από συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς ή όταν τα περιστατικά χαρακτηρίζονται εγγράφως επί του παραπεμπτικού από τους θεράποντες ιατρούς, ως επείγοντα, ο ελεγκτής θεωρεί το παραπεμπτικό και δεν σημειώνει την ένδειξη για πραγματοποίηση της εξέ τασης σε συμβεβλημένο εργαστήριο. Στη περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος μπορεί να εκτελέσει την εντολή εξέταση σε εργαστήριο της ελεύθερης επιλογής του εισπράττοντας από τον Ο.Ν. το προβλεπόμενο από το Κρατικό Τιμολόγιο ποσό. ζ) Να μην θεωρούν εντολές παραπεμπτικά για ια τρικές πράξεις ή παρακλινικές εξετάσεις από Ιατρούς των οποίων η ειδικότητα δεν είναι συμβατή με τη νόσο του ασθενούς. η) Να ελέγχει εμπεριστατωμένα τις εντολές παραπε μπτικά για την αναγκαιότητα των προτεινομένων ιατρικών πράξεων ή παρακλινικών εξετάσεων σε σχέση τόσο με την πάθηση του ασθενούς όσο και με την συχνότητα επανάληψης των. Να ελέγχεται επίσης η ορθή ιεράρχηση των παρακλινικών εξετάσεων που απαιτούνται για τη δι άγνωση της νόσου του ασθενούς εξετάζοντας εάν έχουν προηγηθεί απλούστερες διαγνωστικές εξετάσεις σύμφω να με τη διεθνή διαγνωστική πρακτική λαμβάνοντας υπόψη και την επίπτωση τους στην υγεία του ασθενούς. Τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται στην κρίση των διοικητικών υπαλλήλων κατά τον έλεγχο των ανωτέρω παραπεμπτικών όταν υποβάλλονται από τους συνεργαζόμενους ιατρούς εργαστήρια για την εξόφληση τους. Γ. Εκτέλεση των εντολών παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων. 1) Ο ασφαλισμένος πρέπει να εκτελέσει τις εξετάσεις μέσα σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημε ρομηνία θεώρησης της εντολής παραπεμπτικού από τον ελεγκτή ιατρό. Σε διαφορετική περίπτωση η εντολή παραπεμπτικό ακυρώνεται. Διόρθωση της ημερομηνίας απαγορεύεται και για τις ίδιες εξετάσεις απαιτείται έκδοση νέας εντολής πα ραπεμπτικού. 2) Ο ασφαλισμένος μπορεί να εισπράξει το προβλε πόμενο από το κρατικό τιμολόγιο ποσό για εξετάσεις που πραγματοποίησε και πλήρωσε εφόσον θα έχει την έγκριση του ελεγκτή ιατρού υπό την προϋπόθεση που αναφέρεται στην περίπτωση (στ) του προηγούμενου κε φαλαίου και δεν θα έχει προηγηθεί αναγραφή παραπο μπής για εκτέλεση σε συμβεβλημένο ιατρό ή κέντρο. Η ελεύθερη επιλογή δεν καλύπτει τους εργαστηρια κούς ιατρούς ή διαγνωστικά κέντρα παρά μόνον για τους ασφαλισμένους των περιοχών όπου εδρεύουν Π.Ο.Ν. και δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση τους από αντίστοιχα συμβεβλημένους ιατρούς ή διαγνωστικά κέντρα. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τον Ο.Ν. στον ασφαλισμένο μετά τη διαπίστωση της εκτέλεσης των ιατρικών εξετάσεων από τον ελεγκτή ιατρό ή τον υπό λογο διαχειριστή των Π.Ο.Ν. και με την προσκόμιση: α) της πρωτότυπης εξοφλητικής απόδειξης, β) της θεωρημένης εντολής παραπεμπτικού και γ) του Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας με ασφαλιστική ισχύ. 3) Εντολές παραπεμπτικά ιατρικών πράξεων και πα ρακλινικών εξετάσεων που ο ασφαλισμένος θα εκτελέ σει στα εργαστήρια του Ο.Ν. στον Πειραιά δεν απαιτεί ται να θεωρηθούν εφόσον έχουν αναγραφεί από: α) μισθωτούς (μόνιμους ή επί συμβάσει) ιατρούς οδοντιάτρους του Ο.Ν., β) ιατρούς που υπηρετούν σε μονάδες οι οποίες επο πτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και γ) από συμβεβλημένους με τον Ο.Ν. ιατρούς οδο ντιάτρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εντολή παραπεμπτικό που έχει εκδοθεί από τους ως άνω ιατρούς καθώς και ιδιώτες ιατρούς οδοντιάτρους, θα πρέπει απαραίτητα να θεω ρηθεί από ελεγκτή ιατρό του Ο.Ν. και σε περιοχές όπου εδρεύουν Π.Ο.Ν. και δεν υπάρχει ή απουσιάζει ελεγκτής του Ο.Ν. από ελεγκτή ιατρό του Ι.Κ.Α. ή του Ο.Π.Α.Δ. Δ. Υποχρεώσεις Συμβεβλημένων με τον Ο.Ν. Ιατρών Οδοντιάτρων Φυσιοθεραπευτών και Ιατρικών Δια γνωστικών Κέντρων. Όλοι οι ιατροί, οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές και ιατρικά διαγνωστικά κέντρα που έχουν συνάψει συμ βάσεις με τον Ο.Ν. είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει και να εκτελούν όλες τις εξετάσεις για τις οποίες έχουν

4 7724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άδεια από το ΚΕΣΥ ή άδεια λειτουργίας την οποία έχουν καταθέσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Ν. Επίσης υποχρεούνται να ελέγχουν την ασφαλιστική ισχύ του Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας του ασφαλι σμένου, την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ασφάλισης με τον εμφανιζόμενο για εξέταση και να αρνούνται την εκτέλεση της εντολής παραπεμπτικού εάν: α) δεν έχουν καταχωρηθεί στο πρωτότυπο, στο στέ λεχος και στο αντίγραφο αυτής, οι ιατρικές πράξεις ή παρακλινικές εξετάσεις, β) δεν έχουν συμπληρωθεί στις αντίστοιχες θέσεις, στο πρωτότυπο, στο στέλεχος και στο αντίγραφο, τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ισχύς βιβλιαρίου, τελευταία απόλυση για τον εν ενεργεία ναυτικό) και η νόσος από την οποία πάσχει, γ) δεν φέρει την ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του θεράποντος ιατρού και την επαγγελματική του σφραγίδα στο πρωτότυπο, το στέλεχος και το αντίγραφο, δ) δεν έχει θεωρηθεί από ελεγκτή του Ο.Ν. και όπου δεν υπάρχει ή απουσιάζει από τον ελεγκτή του Ι.Κ.Α. ή του Ο.Π.Α.Δ. (υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία και η ένδειξη για πραγματοποίηση των εξετάσεων σε συμ βεβλημένο με τον Ο.Ν. εργαστήριο), ε) δεν έχει συμπληρώσει ο εξεταζόμενος ασφαλι σμένος του Ο.Ν. όλα τα στοιχεία στο πίσω μέρος των εντολών παραπεμπτικών (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού δελτίου ταυτότητας) και δεν έχει υπογράψει, στ) δεν έχει «κλείσει» η εντολή παραπεμπτικό από τον ελεγκτή ιατρό με κόκκινη διαγώνια γραμμή και δεν έχει αναγραφεί, αριθμητικά και ολογράφως, ο αριθμός των εξετάσεων στο σύνολο τους. Ο συμβεβλημένος ιατρός που εκτέλεσε την εντολή παραπεμπτικό βεβαιώνει για την εκτέλεση με την υπο γραφή του, την επαγγελματική του σφραγίδα και την αναγραφή της ημερομηνίας. Η βεβαίωση της εκτέλεσης από ιατρικό διαγνωστικό κέντρο γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο αναλό γου ειδικότητας ιατρό, με την υπογραφή του, τη σφρα γίδα του διαγνωστικού κέντρου και την αναγραφή της ημερομηνίας εκτέλεσης. Οι εντολές παραπεμπτικά που δεν πληρούν το σύνο λο των ανωτέρω προϋποθέσεων αναγραφής, θεώρησης, εκτέλεσης και δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, περικόπτονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Ν. και δεν εξοφλούνται. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη μοσίευσης της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2165.τ.τ. (4) Εγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο ΚΕΠ Δήμου Περάματος για έξι (6) μήνες. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004) σύμφωνα με τις οποίες για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθω σης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατά ξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998» 4. Την υπ αριθμ. Φ7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ. 5. Το ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/8/3753/ έγγραφο του Υπουρ γείο Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο κατανεμήθηκαν διακόσιες τριάντα επτά (237) θέσεις συμβάσεων μίσθω σης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α και β βαθμού της χώρας στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμ βαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες για τη στελέχωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμου Περάματος. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, δι ακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δε θα συνάπτεται νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς τη προ ηγούμενη έγκριση της ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δεν θα κάνει δεκτή την νέα σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει. Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δήμος Περάματος. Η αμοιβή ορίζεται σε ετησίως μέχρι την συ μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών κατά το οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησια κό πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας» μέτρο 2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή ορίζεται σε ,00 ετησίως και χρηματοδοτείται από τον «Τακτικό Προϋπολογισμό». Κυβέρνησεως. Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2008 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ (5) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 18 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 244/97/τ.Α. ). 2) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997). 3) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». 4) Του άρθρου 30 παρ. 6 του ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/Τα Α /2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Το πικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερού βαθμού».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Την υπ αριθμ /2004 απόφασή μας (ΦΕΚ1497/ 2004/τ.Β ) περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων. 6) Την υπ αριθμ. 5851/2007 (ΦΕΚ 1157/2007/τ.Β ) από φασή μας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας «Με εντολή Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας. 7) Την υπ αριθμ. 1032/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρί νεται η υπ αριθμ απόφαση του Οργανισμού Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του δήμου, περί τρο ποποίησης του Ο.Ε.Υ. του. 8) Την υπ αριθμ. 12/2008 (6 πρακτικό) γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λά ρισας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων, ως εξής: Αρθρο 2 Διάρθωση Υπηρεσιών Συστήνονται τέσσερα (4) επί πλέον τμήματα Προσχο λικής Αγωγής οι αρμοδιότητες των οποίων είναι όμοιες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 (αρμοδιότητες τμημάτων και γραφείων) του ΟΕΥ. Αρθρο 5 Οργανική Σύνθεση Προσωπικού Α. Στην παρ. 2Β Προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Καταργούνται τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις ΤΕ16 Νηπιαγωγών και συστήνονται τρεις (3) θέσεις ΠΕ Νη πιαγωγών Εντάσσεται μία (1) προσωποπαγή θέση ΤΕ9 Βρε φονηπιοκομίας Β. Προστίθεται παρ. 2Γ και εντάσσονται στον Ο.Ε.Υ είκοσι οκτώ (28) οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ οι οποίες συ στάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 164/2004, ως εξής: Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νηπιαγωγών Τρεις (3) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας Τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παι δοκόμων Πέντε (5) θέσεις ΥΕ Βοηθών Μαγείρων Έξι (6) θέσεις ΥΕ Επιστατών Επτά (7) θέσεις ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαρι ότητας Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμό του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονη πιακών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων για το οικ. έτος 2008, ύψους ,00 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /2004 απόφασή μας. Λάρισα, 20 Μάρτιου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κ. ΜΕΓΑΣ Aριθμ. 971 (6) Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Α.Ε.Υ.Α. Σκύδρας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ): «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α): «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994». 3 Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/1980). 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχει ρήσεις των ΟΤΑ για το έτος 2003». 5. Την υπ αριθμ. 2/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). 6. Την υπ αριθμ. 1278/ εισήγηση του Δημάρ χου Σκύδρας. 7. Την από βεβαίωση της Δικηγόρου Κυριακής Κολοβού από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 8. Τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 2 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α/ ): Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 9 Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ δοση κάθε κανονιστικής πράξης. 10. Τον Ο.Ε.Υ της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασίζου με: Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ. Α. Σκύδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής: Ενός (1) Χημικό Μηχανικό (ΠΕ),με έργο αυτό που ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί του συνολικού ποσού αμοιβής πλέον του Φ.Π.Α. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχεί ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σή μερα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ σης (ΔΕΥΑΣ) και δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

6 7726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έρ γου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη πλέον του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης. Έδεσσα, 27 Φεβρουαρίου 2008 Αριθμ. 972 (7) Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ):«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ): «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994». 3. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσαν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/1980). 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχει ρήσεις των ΟΤΑ για το έτος 2003». 5. Την υπ αριθμ. 3/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). 6. Την υπ αριθμ. 1277/ εισήγηση του Δημάρ χου Σκύδρας. 7. Την από βεβαίωση της Δικηγόρου Κυριακής Κολοβού από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 8. Τις διατάξεις της περ. θ της παρ.2 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α / ): Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ δοση κάθε κανονιστικής πράξης. 10. Τον Ο.Ε.Υ της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασίζου με: Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής: Ενός(1) Λογιστή (ΠΕ),με έργο αυτό που ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί του συνολικού ποσού αμοιβής ,00 πλέον του Φ.Π.Α., καθώς και του επιδόματος ισολογισμού 1000 πλέον του Φ.Π.Α. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχεί ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σή μερα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ σης (ΔΕΥΑΣ) και δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έρ γου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη ,00 πλέον του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης. Έδεσσα, 27 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ (8) Ανάκληση της υπ αριθμ. 780/ (1461/Β/2007) από φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας. Με την υπ αριθμ. 1446/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα λείται η υπ αριθμ. 780/ (1461/Β/ 2007) απόφα σής μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΓΚΟΥΛΑΞΙΖΟΒ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ του ΦΙΛΑΡΕΤ και της ΝΑΝΤΙΑ. (9) Ανάκληση της υπ αριθμ. 7070/ (105/B/2008) από φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας. Με την υπ αριθμ. 1445/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακαλείται η υπ αριθμ. 7070/ (105/Β/2008) από φασής μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΛΑΖΑΡ του ΒΑΣΙΛΙΪ και της ΣΙΜΑ. (10) Ανάκληση των υπ αριθμ / (430/B/2005) και 8840/ αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Mε την υπ αριθμ. 1009/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακαλείται η υπ αριθμ / (430/Β/2005) και 8840/ αποφάσεών μας περί απόκτησης

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7727 της Ελληνικής Ιθαγένειας και εντολή δημοτολόγησης της ομογενούς ΚΟΥΡΑΣΒΙΛΙ ΜΑΡΙΑΣ του ΖΟΡΑ και της ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ. (11) Ανάκληση της υπ αριθμ. 126/ (689/B/2004) από φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας. Mε την υπ αριθμ. 1307/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα λείται η υπ αριθμ. 126/ (689/Β/ 2004) απόφασής μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομο γενούς «ΠΑΣΕΝΟΒΑ ΛΙΑΝΑ του ΠΑΒΕΛ και της ΑΝΝΑ». Αριθμ /3216 (12) Έγκριση αιτήματος για σύναψη συμβάσεως έργου με τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα από την Eταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997(ΦΕΚ Α 206), του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180) και τις συν/νες δ/ξεις της ΠΥΣ 33/ Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠΕΣ ΔΔΑ. 4. Την από συναφθείσα μεταξύ Ν.Α Εύβοιας Δήμου Διρφύων και «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» προγραμματική σύμβαση «Δράσεις για την Αναβάθμιση, Ενίσχυση και τεχνολογική Υποστήριξη των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύβοιας». 5. Την υπ αριθμ. 85.7/ απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σχετικά με τη σύναψη μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) φυσικά πρό σωπα (θέμα 7ο). 6. Την ανάγκη της υλοποίησης από την εταιρεία του έργου «Δράσεις για την Αναβάθμιση, Ενίσχυση και τε χνολογική Υποστήριξη των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύ βοιας». 7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει, το αιτούμενο, από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», προσωπικό και είναι άμε ση ανάγκη, σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσ σερα (4) φυσικά πρόσωπα προκειμένου να υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση «Δράσεις για την Αναβάθμιση, Ενίσχυση και τεχνολογική Υποστήριξη των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύβοιας». 8. Την από βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της Ν.Α. Εύβοιας. 9. Την υπ αριθμ. 2694/ βεβαίωση της Οικο νομικής Υπηρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη από την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» τεσσάρων (4) φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου κατηγορίας ΔΕ, με γνώση Η/Υ, για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία ψηφιοποίηση αρχείων που χρησιμοποιούνται από υπη ρεσία της Ν.Α. Εύβοιας και γενικότερα τη διοικητική υπο στήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες εκπόνησης του έργου της εταιρείας «Δράσεις για την Αναβάθμιση, Ενίσχυση και τεχνολογική Υποστήριξη των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύβοιας», με απώτερο στόχο την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπη ρεσιών,, με τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων. Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων είναι δώδεκα (12) μήνες και θα αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας. Η συνολική αμοιβή είναι , ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για κάθε φυσικό πρόσωπο και θα καλυφθεί από την Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η Χαλ κίδα. Λαμία, 27 Μαρτίου 2008 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Αριθμ /3215 (13) Έγκριση αιτήματος για σύναψη συμβάσεως έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα από την εταιρεία «ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997(ΦΕΚ Α 206), του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180) και τις συν/νες δ/ξεις της ΠΥΣ 33/ Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠΕΣ ΔΔΑ. 4. Την από συναφθείσα μεταξύ Ν.Α Εύβοιας Δήμου Διρφύων και «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» προγραμματική σύμβαση, για την υλοποίηση του προ γράμματος «MED ISOLAE Πλαίσιο αειφορίας των Μεσογειακών Νήσων». 5. Την υπ αριθμ. 85.4/ απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σχετικά με τη σύναψη μίσθωσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα (θέμα 4ο). 6. Την ανάγκη της υλοποίησης από την εταιρεία του προγράμματος «MED ISOLAE Πλαίσιο αειφορίας των Μεσογειακών Νήσων». 7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει, το αιτούμενο, από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», προσωπικό και είναι άμεση ανάγκη, σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα προκειμένου να υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση «MED ISOLAE Πλαίσιο αειφο ρίας των Μεσογειακών Νήσων».

8 7728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Την από βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της Ν.Α. Εύβοιας. 9. Την υπ αριθμ. 2693/ βεβαίωση της Οικο νομικής Υπηρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη από την εταιρεία «ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» τριών (3) φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου, ήτοι δύο (2) φυσικών προ σώπων κατηγορίας ΠΕ, με γνώση Η/Υ, για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα οποία ειδικότερα θα έχουν ως αντι κείμενο έργου την υποστήριξη, συλλογή και αρχειοθέ τηση (φυσική και ηλεκτρονική) δεδομένων παραδοτέα πρακτικά και όλα τα σχετικά αρχεία, για τις ανάγκες εκπόνησης του προγράμματος «MED ISOLAE Πλαίσιο αειφορίας των Μεσογειακών Νήσων» και ενός (1) φυσικού προσώπου κατηγορίας ΠΕ, με εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων ISO για τις τεχνικές υπη ρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας, το οποίο ειδικότερα θα έχει ως αντικείμενο έργου την ενσωμάτωση των τυχόν παρατη ρήσεων και διορθώσεων του ΕΛΟΤ στα εγχειρίδια του ΣΔΠ, την παρακολούθηση και υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής του ΣΔΠ, τη διενέργεια εσωτερικών επιθε ωρήσεων, την ανασκόπηση από τη Διοίκηση και καθο ρισμός δεικτών, την ενημερωτική (βασική) εκπαίδευση (awareness training) στελεχών (10 20 άτομα) στο ΣΔΠ, την εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών (2 άτομα), τον έλεγχο συμπλήρωση και τακτοποίηση αρχείων του ΣΔΠ πριν από την εξωτερική επιθεώρηση πιστοποίησης και τέλος την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίη σης των τυχόν διορθωτικών ενεργειών που θα υποδείξει ο ΕΛΟΤ κατά την επιθεώρηση για πιστοποίηση. Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων είναι μέχρι πέντε (5) μήνες και θα αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας. Η συνολική αμοιβή είναι ευρώ συμπεριλαμβανο μένου ΦΠΑ για το πρώτο φυσικό πρόσωπο, ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το δεύτερο φυσικό πρό σωπο και ευρώ πλέον ΦΠΑ για το τρίτο φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχα και θα καλυφθεί από την Αναπτυ ξιακή Εύβοιας Α.Ε. Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η Χαλκίδα. Λαμία, 27 Μαρτίου 2008 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2217 19 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 308 27 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2/478/0025/13.1.2006 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 4 Νοεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3892 Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 556 29 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 0.8363/οικ.3.1434 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ. 9.2776/ 3.553/6 04 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1511 31 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη λων για άσκηση των γιατρών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2035 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση επιδομάτων θέσεων Προϊσταμένων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 590 1 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής της παρ. 5 άρθρου 92 ν.3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάθεση καθηκόντων σε Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, για άσκηση νομοπαρασκευαστι κού έργου, στο Νομικό

Διαβάστε περισσότερα