ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Mετάταξη της υπαλλήλου Θεοδωρούδη Κασσιανής του Αθανασίου της Γενικής Γραμματείας Αθλη τισμού Mετάταξη του υπαλλήλου Τσουχλαράκη Θρασύβου λου του Θεμιστοκλή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Διαδικασία Αναγραφής, Θεώρησης και Εκτέλεσης Εντολών Παραπεμπτικών Ιατρικών Πράξεων και Παρακλινικών Εξετάσεων, που Αφορούν Ασφαλι σμένους του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) Σύμφωνα με τις Διατάξεις του π.δ. 92/ Εγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο ΚΕΠ Δή μου Περάματος για έξι (6) μήνες... 4 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπια κών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων... 5 Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Α.Ε.Υ.Α. Σκύ δρας... 6 Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Δ.Ε.Υ.Α. Σκύ δρας... 7 Ανάκληση της υπ αριθμ. 780/ (1461/Β/2007) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας... 8 Ανάκληση της υπ αριθμ. 7070/ (105/B/2008) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας... 9 Ανάκληση των υπ αριθμ / (430/B/2005) και 8840/ αποφάσεων του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ανάκληση της υπ αριθμ. 126/ (689/B/2004) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έγκριση αιτήματος για σύναψη συμβάσεως έργου με τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα από την Eταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» Έγκριση αιτήματος για σύναψη συμβάσεως έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα από την εταιρεία «ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Με την υπ αριθμ. 8156/ απόφαση του Υφυ πουργού Πολιτισμού μετατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3230/2004 άρθρο 12 παρ. 5 και του π.δ. 347 (ΦΕΚ 315/ ), άρθρο μόνο, με δέσμευση κενής θέσης μονίμου προσωπικού, η Θεοδωρούδη Κασσιανή του Αθανασίου, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γ.Γ.Α., από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων στην κατηγορία ΤΕ Διοικητι κού Λογιστικού, σε προσωποπαγή θέση, επειδή πληροί τις απαιτούμενες από τις προαναφερόμενες διατάξεις προϋποθέσεις. Η παραπάνω θέση είναι προσωποπαγής και καταρ γείται με την αποχώρηση από την υπηρεσία του υπη ρετούντος υπαλλήλου. Για όσο χρόνο υφίσταται η θέση δεσμεύεται μία κενή θέση μόνιμου προσωπικού. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Πολιτισμού 906/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (2) Με την υπ αριθμ. 8157/ απόφαση του Υφυ πουργού Πολιτισμού μετατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3230/2004 άρθρο 12 παρ. 5 με δέσμευ ση κενής θέσης μονίμου προσωπικού, ο Τσουχλαράκης Θρασύβουλος του Θεμιστοκλή, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γ.Γ.Α., από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων στην κατηγο ρία ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, σε προσωποπαγή θέση, επειδή πληροί τις απαιτούμενες από τις προανα φερόμενες διατάξεις προϋποθέσεις. Η παραπάνω θέση είναι προσωποπαγής και καταρ γείται με την αποχώρηση από την υπηρεσία του υπη ρετούντος υπαλλήλου.

2 7722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για όσο χρόνο υφίσταται η θέση δεσμεύεται μία κενή θέση μόνιμου προσωπικού. (Αρθμ. βεβ Υ.Δ.Ε. Υπ. Πολιτισμού 905/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αριθμ /10/2008 (3) Διαδικασία Αναγραφής, Θεώρησης και Εκτέλεσης Εντο λών Παραπεμπτικών Ιατρικών Πράξεων και Παρα κλινικών Εξετάσεων, που Αφορούν Ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) Σύμφωνα με τις Διατάξεις του π.δ. 92/1988. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του νόμου 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντο λογίας» (Α 287), β) της παρ. 8 του ενδέκατου άρθρου του ν. 2688/1999 «Μετατροπή Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Οργα νισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (Α 40), γ) της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 239/1984 «Βελτί ωση του θεσμού της ελεύθερης επιλογής ιατρού και ρύθμιση άλλων θεμάτων υγειονομικής προστασίας στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου» (Α 95), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 92/1988 (Α 42), δ) του π.δ. 894/1981 «Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας» (Α 226) όπως ισχύει σήμερα, ε) του π.δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (Α 70) και στ) του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α 231). 2. Το άρθρο 1 της υπ αριθμ /4/ απόφα σης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά θέματα κ.λπ.» (Β 1642). 3. Τις αποφάσεις που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.) στις 4821/49/ (θέμα 1ο) και 4849/25/ (θέμα 3ο) συνεδριάσεις του. 4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν., αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη διαδικασία αναγραφής, θεώρησης και εκτέλεσης ιατρικών επισκέψεων, ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων προς τους ασφαλισμένους του Ο.Ν. ως ακολούθως: Α. Αναγραφή από Θεράποντες Ιατρούς Οδοντιά τρους 1. Θεράποντες ιατροί οδοντίατροι οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν εντολές παραπεμπτικά για ιατρικές επι σκέψεις, ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις είναι: α) Οι μισθωτοί (μόνιμοι και επί συμβάσει) ιατροί οδοντίατροι του Ο.Ν. β) Οι συμβεβλημένοι κατά πράξη και περίπτωση με τον Ο.Ν. ιατροί οδοντίατροι. γ) Οι ιατροί οδοντίατροι μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης. δ) Οι ιδιώτες ιατροί οδοντίατροι. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία των έντυπων εντολών παραπεμπτικών του ατομικού συνταγολογίου του ασφαλισμένου και να απο τυπώνουν αυτά, πέραν του πρωτοτύπου, στο αντίγραφο και στο στέλεχος αυτών. Ειδικότερα συμπληρώνεται: α) το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, β) ο αριθμός μητρώου Ο.Ν. (Μ.Ο.Ν.), γ) η ημερομηνία ισχύος του Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθε νείας (Α.Β.Α.), δ) η ημερομηνία τελευταίας απόλυσης και η αιτία αυ τής για τους εν ενεργεία ναυτικούς ασφαλισμένους, ε) η διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη), στ) η διάγνωση της νόσου ευκρινώς, η οποία πρέπει να είναι συναφής με την ειδικότητα του θεράποντος ιατρού και ζ) η ημερομηνία έκδοσης της εντολής παραπεμπτι κού η οποία στη συνέχεια υπογράφεται και σφραγίζε ται με την σφραγίδα του ιατρού, στο πρωτότυπο, το αντίγραφο και το στέλεχος αυτής. 2. Οι μισθωτοί (μόνιμοι ή επί συμβάσει) και οι συμβε βλημένοι κατά πράξη και περίπτωση ιατροί οδοντί ατροι δεν ζητούν ή λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για ιατρικές πράξεις ή παρακλινικές εξετάσεις που ανα γράφουν για ασφαλισμένους του O.N., πέραν της κα θοριζόμενης αμοιβής από την εργασιακή τους σχέση με τον Ο.Ν. Κάθε επιπλέον αμοιβή θεωρείται ιδιωτική συναλλαγή και δεν αναγνωρίζεται από τον Ο.Ν. Από τα ως άνω εξαιρείται η οδοντοπροσθετική. Β. Θεώρηση από ελεγκτές Ιατρούς Οδοντίατρους. Η θεώρηση των εντολών παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων διενεργείται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αναγραφής τους και πραγματοποιείται από μισθωτούς (μονίμους ή επί συμβάσει) ελεγκτές ιατρούς οδοντιάτρους του Ο.Ν. οι οποίοι έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό. Σε περιοχές όπου εδρεύουν Παραρτήματα Οίκου Ναύ του (Π.Ο.Ν.) και δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν ελεγκτές ιατροί του Ο.Ν. η θεώρηση διενεργείται από ελεγκτές του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσί ου (Ο.Π.Α.Δ.) ή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οι ιατρικές επισκέψεις δεν χρειάζονται θεώρηση παρά μόνο όταν πραγματοποιείται τρίτη κατά σειρά επίσκεψη μέσα στον ίδιο μήνα σε ιατρό της ίδιας ειδικότητας εξαιρουμένων των Παιδιάτρων. Τα παραπεμπτικά για οδοντιατρικές εργασίες θεω ρούνται απαραίτητα πριν την έναρξη των εργασιών και μετά το πέρας αυτών. Η θεώρηση πρέπει να φέρει ημερομηνία καθώς και την υπογραφή και τη σφραγίδα του ελεγκτή ιατρού οδοντίατρου. Ο ελεγκτής ιατρός οδοντίατρος και ο θεράπων ια τρός οδοντίατρος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρό σωπο. Ειδικότερα έργο του ελεγκτή ιατρού οδοντιάτρου κατά τη θεώρηση των εντολών παραπεμπτικών εί ναι:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7723 α) Να ελέγχει εάν το πρόσωπο που προσκομίζει το Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας (συνταγολόγιο) είναι ο δικαιούχος ασφαλισμέ νος. β) Να μην πραγματοποιεί θεώρηση εντολών παραπε μπτικών για περισσότερους από έναν διαφορετικούς ασφαλισμένους (πέραν του ιδίου) που τα δικαιολογητικά τους έχουν προσκομισθεί από ένα άτομο εκτός εάν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας οπότε και θα προσκομίζονται τα δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων του εκπροσώπου και των δικαιούχων. Στις περιπτώσεις οδοντιατρικού ελέγχου η παρουσία του δικαιούχου είναι απολύτως απαραίτητη. γ) Να μην πραγματοποιεί θεώρηση εντολών παρα πεμπτικών τα οποία προσκομίζονται από ιατρό ή από υπάλληλο Ιατρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση τα βιβλιάρια υγείας παρακρατούνται από τον ελεγκτή και παραδίδονται στην Γενική Επιθε ώρηση Οίκου Ναύτου. δ) Να ελέγχει την ισχύ δικαιώματος προστασίας από το Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας του ασφαλισμένου και την ημερομηνία και αιτία της τελευταίας απόλυσης για τους εν ενεργεία ναυτικούς από το Ναυτικό τους Φυλ λάδιο. ε) Να κλείνει την εντολή παραπεμπτικό με κόκκινη διαγώνια γραμμή και να αναγράφει, ολογράφως και αριθμητικώς, τον αριθμό των εγκριθέντων παρακλινικών εξετάσεων. Μετά το «κλείσιμο» αυτό, δεν επιτρέπεται οποιαδήπο τε προσθήκη, διόρθωση ημερομηνιών ή άλλου στοιχείου της εντολής παραπεμπτικού. στ) Να σφραγίζει την εντολή παραπεμπτικό με την σχετική ένδειξη εκτελέσεως αυτής (π.χ. συμβεβλημένο εργαστήριο, Δημόσιο Νοσοκομείο). Ο ελεγκτής Ιατρός δεν υποδεικνύει στον ασφαλισμένο σε ποιο συμβεβλη μένο με τον Ο.Ν. εργαστήριο θα πραγματοποιήσει τις εξετάσεις του. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα από τους αναρτη μένους πίνακες συμβεβλημένων ιατρών οδοντιάτρων και συμβεβλημένων με τον Ο.Ν. εργαστηρίων. Όταν δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των ασφαλι σμένων από συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς ή όταν τα περιστατικά χαρακτηρίζονται εγγράφως επί του παραπεμπτικού από τους θεράποντες ιατρούς, ως επείγοντα, ο ελεγκτής θεωρεί το παραπεμπτικό και δεν σημειώνει την ένδειξη για πραγματοποίηση της εξέ τασης σε συμβεβλημένο εργαστήριο. Στη περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος μπορεί να εκτελέσει την εντολή εξέταση σε εργαστήριο της ελεύθερης επιλογής του εισπράττοντας από τον Ο.Ν. το προβλεπόμενο από το Κρατικό Τιμολόγιο ποσό. ζ) Να μην θεωρούν εντολές παραπεμπτικά για ια τρικές πράξεις ή παρακλινικές εξετάσεις από Ιατρούς των οποίων η ειδικότητα δεν είναι συμβατή με τη νόσο του ασθενούς. η) Να ελέγχει εμπεριστατωμένα τις εντολές παραπε μπτικά για την αναγκαιότητα των προτεινομένων ιατρικών πράξεων ή παρακλινικών εξετάσεων σε σχέση τόσο με την πάθηση του ασθενούς όσο και με την συχνότητα επανάληψης των. Να ελέγχεται επίσης η ορθή ιεράρχηση των παρακλινικών εξετάσεων που απαιτούνται για τη δι άγνωση της νόσου του ασθενούς εξετάζοντας εάν έχουν προηγηθεί απλούστερες διαγνωστικές εξετάσεις σύμφω να με τη διεθνή διαγνωστική πρακτική λαμβάνοντας υπόψη και την επίπτωση τους στην υγεία του ασθενούς. Τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται στην κρίση των διοικητικών υπαλλήλων κατά τον έλεγχο των ανωτέρω παραπεμπτικών όταν υποβάλλονται από τους συνεργαζόμενους ιατρούς εργαστήρια για την εξόφληση τους. Γ. Εκτέλεση των εντολών παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων. 1) Ο ασφαλισμένος πρέπει να εκτελέσει τις εξετάσεις μέσα σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημε ρομηνία θεώρησης της εντολής παραπεμπτικού από τον ελεγκτή ιατρό. Σε διαφορετική περίπτωση η εντολή παραπεμπτικό ακυρώνεται. Διόρθωση της ημερομηνίας απαγορεύεται και για τις ίδιες εξετάσεις απαιτείται έκδοση νέας εντολής πα ραπεμπτικού. 2) Ο ασφαλισμένος μπορεί να εισπράξει το προβλε πόμενο από το κρατικό τιμολόγιο ποσό για εξετάσεις που πραγματοποίησε και πλήρωσε εφόσον θα έχει την έγκριση του ελεγκτή ιατρού υπό την προϋπόθεση που αναφέρεται στην περίπτωση (στ) του προηγούμενου κε φαλαίου και δεν θα έχει προηγηθεί αναγραφή παραπο μπής για εκτέλεση σε συμβεβλημένο ιατρό ή κέντρο. Η ελεύθερη επιλογή δεν καλύπτει τους εργαστηρια κούς ιατρούς ή διαγνωστικά κέντρα παρά μόνον για τους ασφαλισμένους των περιοχών όπου εδρεύουν Π.Ο.Ν. και δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση τους από αντίστοιχα συμβεβλημένους ιατρούς ή διαγνωστικά κέντρα. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τον Ο.Ν. στον ασφαλισμένο μετά τη διαπίστωση της εκτέλεσης των ιατρικών εξετάσεων από τον ελεγκτή ιατρό ή τον υπό λογο διαχειριστή των Π.Ο.Ν. και με την προσκόμιση: α) της πρωτότυπης εξοφλητικής απόδειξης, β) της θεωρημένης εντολής παραπεμπτικού και γ) του Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας με ασφαλιστική ισχύ. 3) Εντολές παραπεμπτικά ιατρικών πράξεων και πα ρακλινικών εξετάσεων που ο ασφαλισμένος θα εκτελέ σει στα εργαστήρια του Ο.Ν. στον Πειραιά δεν απαιτεί ται να θεωρηθούν εφόσον έχουν αναγραφεί από: α) μισθωτούς (μόνιμους ή επί συμβάσει) ιατρούς οδοντιάτρους του Ο.Ν., β) ιατρούς που υπηρετούν σε μονάδες οι οποίες επο πτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και γ) από συμβεβλημένους με τον Ο.Ν. ιατρούς οδο ντιάτρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εντολή παραπεμπτικό που έχει εκδοθεί από τους ως άνω ιατρούς καθώς και ιδιώτες ιατρούς οδοντιάτρους, θα πρέπει απαραίτητα να θεω ρηθεί από ελεγκτή ιατρό του Ο.Ν. και σε περιοχές όπου εδρεύουν Π.Ο.Ν. και δεν υπάρχει ή απουσιάζει ελεγκτής του Ο.Ν. από ελεγκτή ιατρό του Ι.Κ.Α. ή του Ο.Π.Α.Δ. Δ. Υποχρεώσεις Συμβεβλημένων με τον Ο.Ν. Ιατρών Οδοντιάτρων Φυσιοθεραπευτών και Ιατρικών Δια γνωστικών Κέντρων. Όλοι οι ιατροί, οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές και ιατρικά διαγνωστικά κέντρα που έχουν συνάψει συμ βάσεις με τον Ο.Ν. είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει και να εκτελούν όλες τις εξετάσεις για τις οποίες έχουν

4 7724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άδεια από το ΚΕΣΥ ή άδεια λειτουργίας την οποία έχουν καταθέσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Ν. Επίσης υποχρεούνται να ελέγχουν την ασφαλιστική ισχύ του Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας του ασφαλι σμένου, την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ασφάλισης με τον εμφανιζόμενο για εξέταση και να αρνούνται την εκτέλεση της εντολής παραπεμπτικού εάν: α) δεν έχουν καταχωρηθεί στο πρωτότυπο, στο στέ λεχος και στο αντίγραφο αυτής, οι ιατρικές πράξεις ή παρακλινικές εξετάσεις, β) δεν έχουν συμπληρωθεί στις αντίστοιχες θέσεις, στο πρωτότυπο, στο στέλεχος και στο αντίγραφο, τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ισχύς βιβλιαρίου, τελευταία απόλυση για τον εν ενεργεία ναυτικό) και η νόσος από την οποία πάσχει, γ) δεν φέρει την ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του θεράποντος ιατρού και την επαγγελματική του σφραγίδα στο πρωτότυπο, το στέλεχος και το αντίγραφο, δ) δεν έχει θεωρηθεί από ελεγκτή του Ο.Ν. και όπου δεν υπάρχει ή απουσιάζει από τον ελεγκτή του Ι.Κ.Α. ή του Ο.Π.Α.Δ. (υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία και η ένδειξη για πραγματοποίηση των εξετάσεων σε συμ βεβλημένο με τον Ο.Ν. εργαστήριο), ε) δεν έχει συμπληρώσει ο εξεταζόμενος ασφαλι σμένος του Ο.Ν. όλα τα στοιχεία στο πίσω μέρος των εντολών παραπεμπτικών (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού δελτίου ταυτότητας) και δεν έχει υπογράψει, στ) δεν έχει «κλείσει» η εντολή παραπεμπτικό από τον ελεγκτή ιατρό με κόκκινη διαγώνια γραμμή και δεν έχει αναγραφεί, αριθμητικά και ολογράφως, ο αριθμός των εξετάσεων στο σύνολο τους. Ο συμβεβλημένος ιατρός που εκτέλεσε την εντολή παραπεμπτικό βεβαιώνει για την εκτέλεση με την υπο γραφή του, την επαγγελματική του σφραγίδα και την αναγραφή της ημερομηνίας. Η βεβαίωση της εκτέλεσης από ιατρικό διαγνωστικό κέντρο γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο αναλό γου ειδικότητας ιατρό, με την υπογραφή του, τη σφρα γίδα του διαγνωστικού κέντρου και την αναγραφή της ημερομηνίας εκτέλεσης. Οι εντολές παραπεμπτικά που δεν πληρούν το σύνο λο των ανωτέρω προϋποθέσεων αναγραφής, θεώρησης, εκτέλεσης και δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, περικόπτονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Ν. και δεν εξοφλούνται. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη μοσίευσης της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2165.τ.τ. (4) Εγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο ΚΕΠ Δήμου Περάματος για έξι (6) μήνες. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004) σύμφωνα με τις οποίες για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθω σης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατά ξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998» 4. Την υπ αριθμ. Φ7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ. 5. Το ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/8/3753/ έγγραφο του Υπουρ γείο Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο κατανεμήθηκαν διακόσιες τριάντα επτά (237) θέσεις συμβάσεων μίσθω σης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α και β βαθμού της χώρας στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμ βαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες για τη στελέχωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμου Περάματος. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, δι ακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δε θα συνάπτεται νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς τη προ ηγούμενη έγκριση της ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δεν θα κάνει δεκτή την νέα σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει. Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δήμος Περάματος. Η αμοιβή ορίζεται σε ετησίως μέχρι την συ μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών κατά το οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησια κό πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας» μέτρο 2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή ορίζεται σε ,00 ετησίως και χρηματοδοτείται από τον «Τακτικό Προϋπολογισμό». Κυβέρνησεως. Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2008 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ (5) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 18 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 244/97/τ.Α. ). 2) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997). 3) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». 4) Του άρθρου 30 παρ. 6 του ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/Τα Α /2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Το πικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερού βαθμού».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Την υπ αριθμ /2004 απόφασή μας (ΦΕΚ1497/ 2004/τ.Β ) περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων. 6) Την υπ αριθμ. 5851/2007 (ΦΕΚ 1157/2007/τ.Β ) από φασή μας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας «Με εντολή Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας. 7) Την υπ αριθμ. 1032/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρί νεται η υπ αριθμ απόφαση του Οργανισμού Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του δήμου, περί τρο ποποίησης του Ο.Ε.Υ. του. 8) Την υπ αριθμ. 12/2008 (6 πρακτικό) γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λά ρισας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων, ως εξής: Αρθρο 2 Διάρθωση Υπηρεσιών Συστήνονται τέσσερα (4) επί πλέον τμήματα Προσχο λικής Αγωγής οι αρμοδιότητες των οποίων είναι όμοιες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 (αρμοδιότητες τμημάτων και γραφείων) του ΟΕΥ. Αρθρο 5 Οργανική Σύνθεση Προσωπικού Α. Στην παρ. 2Β Προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Καταργούνται τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις ΤΕ16 Νηπιαγωγών και συστήνονται τρεις (3) θέσεις ΠΕ Νη πιαγωγών Εντάσσεται μία (1) προσωποπαγή θέση ΤΕ9 Βρε φονηπιοκομίας Β. Προστίθεται παρ. 2Γ και εντάσσονται στον Ο.Ε.Υ είκοσι οκτώ (28) οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ οι οποίες συ στάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 164/2004, ως εξής: Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νηπιαγωγών Τρεις (3) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας Τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παι δοκόμων Πέντε (5) θέσεις ΥΕ Βοηθών Μαγείρων Έξι (6) θέσεις ΥΕ Επιστατών Επτά (7) θέσεις ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαρι ότητας Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμό του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονη πιακών Παιδικών Σταθμών δήμου Λαρισαίων για το οικ. έτος 2008, ύψους ,00 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /2004 απόφασή μας. Λάρισα, 20 Μάρτιου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κ. ΜΕΓΑΣ Aριθμ. 971 (6) Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Α.Ε.Υ.Α. Σκύδρας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ): «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α): «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994». 3 Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/1980). 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχει ρήσεις των ΟΤΑ για το έτος 2003». 5. Την υπ αριθμ. 2/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). 6. Την υπ αριθμ. 1278/ εισήγηση του Δημάρ χου Σκύδρας. 7. Την από βεβαίωση της Δικηγόρου Κυριακής Κολοβού από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 8. Τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 2 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α/ ): Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 9 Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ δοση κάθε κανονιστικής πράξης. 10. Τον Ο.Ε.Υ της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασίζου με: Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ. Α. Σκύδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής: Ενός (1) Χημικό Μηχανικό (ΠΕ),με έργο αυτό που ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί του συνολικού ποσού αμοιβής πλέον του Φ.Π.Α. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχεί ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σή μερα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ σης (ΔΕΥΑΣ) και δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

6 7726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έρ γου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη πλέον του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης. Έδεσσα, 27 Φεβρουαρίου 2008 Αριθμ. 972 (7) Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ):«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ): «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994». 3. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσαν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/1980). 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχει ρήσεις των ΟΤΑ για το έτος 2003». 5. Την υπ αριθμ. 3/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). 6. Την υπ αριθμ. 1277/ εισήγηση του Δημάρ χου Σκύδρας. 7. Την από βεβαίωση της Δικηγόρου Κυριακής Κολοβού από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 8. Τις διατάξεις της περ. θ της παρ.2 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α / ): Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ δοση κάθε κανονιστικής πράξης. 10. Τον Ο.Ε.Υ της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασίζου με: Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής: Ενός(1) Λογιστή (ΠΕ),με έργο αυτό που ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί του συνολικού ποσού αμοιβής ,00 πλέον του Φ.Π.Α., καθώς και του επιδόματος ισολογισμού 1000 πλέον του Φ.Π.Α. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχεί ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ). Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σή μερα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ σης (ΔΕΥΑΣ) και δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έρ γου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη ,00 πλέον του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης. Έδεσσα, 27 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ (8) Ανάκληση της υπ αριθμ. 780/ (1461/Β/2007) από φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας. Με την υπ αριθμ. 1446/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα λείται η υπ αριθμ. 780/ (1461/Β/ 2007) απόφα σής μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΓΚΟΥΛΑΞΙΖΟΒ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ του ΦΙΛΑΡΕΤ και της ΝΑΝΤΙΑ. (9) Ανάκληση της υπ αριθμ. 7070/ (105/B/2008) από φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας. Με την υπ αριθμ. 1445/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακαλείται η υπ αριθμ. 7070/ (105/Β/2008) από φασής μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΛΑΖΑΡ του ΒΑΣΙΛΙΪ και της ΣΙΜΑ. (10) Ανάκληση των υπ αριθμ / (430/B/2005) και 8840/ αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Mε την υπ αριθμ. 1009/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακαλείται η υπ αριθμ / (430/Β/2005) και 8840/ αποφάσεών μας περί απόκτησης

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7727 της Ελληνικής Ιθαγένειας και εντολή δημοτολόγησης της ομογενούς ΚΟΥΡΑΣΒΙΛΙ ΜΑΡΙΑΣ του ΖΟΡΑ και της ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ. (11) Ανάκληση της υπ αριθμ. 126/ (689/B/2004) από φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας. Mε την υπ αριθμ. 1307/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα λείται η υπ αριθμ. 126/ (689/Β/ 2004) απόφασής μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομο γενούς «ΠΑΣΕΝΟΒΑ ΛΙΑΝΑ του ΠΑΒΕΛ και της ΑΝΝΑ». Αριθμ /3216 (12) Έγκριση αιτήματος για σύναψη συμβάσεως έργου με τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα από την Eταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997(ΦΕΚ Α 206), του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180) και τις συν/νες δ/ξεις της ΠΥΣ 33/ Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠΕΣ ΔΔΑ. 4. Την από συναφθείσα μεταξύ Ν.Α Εύβοιας Δήμου Διρφύων και «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» προγραμματική σύμβαση «Δράσεις για την Αναβάθμιση, Ενίσχυση και τεχνολογική Υποστήριξη των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύβοιας». 5. Την υπ αριθμ. 85.7/ απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σχετικά με τη σύναψη μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) φυσικά πρό σωπα (θέμα 7ο). 6. Την ανάγκη της υλοποίησης από την εταιρεία του έργου «Δράσεις για την Αναβάθμιση, Ενίσχυση και τε χνολογική Υποστήριξη των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύ βοιας». 7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει, το αιτούμενο, από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», προσωπικό και είναι άμε ση ανάγκη, σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσ σερα (4) φυσικά πρόσωπα προκειμένου να υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση «Δράσεις για την Αναβάθμιση, Ενίσχυση και τεχνολογική Υποστήριξη των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύβοιας». 8. Την από βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της Ν.Α. Εύβοιας. 9. Την υπ αριθμ. 2694/ βεβαίωση της Οικο νομικής Υπηρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη από την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» τεσσάρων (4) φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου κατηγορίας ΔΕ, με γνώση Η/Υ, για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία ψηφιοποίηση αρχείων που χρησιμοποιούνται από υπη ρεσία της Ν.Α. Εύβοιας και γενικότερα τη διοικητική υπο στήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες εκπόνησης του έργου της εταιρείας «Δράσεις για την Αναβάθμιση, Ενίσχυση και τεχνολογική Υποστήριξη των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύβοιας», με απώτερο στόχο την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπη ρεσιών,, με τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων. Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων είναι δώδεκα (12) μήνες και θα αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας. Η συνολική αμοιβή είναι , ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για κάθε φυσικό πρόσωπο και θα καλυφθεί από την Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η Χαλ κίδα. Λαμία, 27 Μαρτίου 2008 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Αριθμ /3215 (13) Έγκριση αιτήματος για σύναψη συμβάσεως έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα από την εταιρεία «ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997(ΦΕΚ Α 206), του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180) και τις συν/νες δ/ξεις της ΠΥΣ 33/ Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠΕΣ ΔΔΑ. 4. Την από συναφθείσα μεταξύ Ν.Α Εύβοιας Δήμου Διρφύων και «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» προγραμματική σύμβαση, για την υλοποίηση του προ γράμματος «MED ISOLAE Πλαίσιο αειφορίας των Μεσογειακών Νήσων». 5. Την υπ αριθμ. 85.4/ απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σχετικά με τη σύναψη μίσθωσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα (θέμα 4ο). 6. Την ανάγκη της υλοποίησης από την εταιρεία του προγράμματος «MED ISOLAE Πλαίσιο αειφορίας των Μεσογειακών Νήσων». 7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει, το αιτούμενο, από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», προσωπικό και είναι άμεση ανάγκη, σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα προκειμένου να υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση «MED ISOLAE Πλαίσιο αειφο ρίας των Μεσογειακών Νήσων».

8 7728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Την από βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της Ν.Α. Εύβοιας. 9. Την υπ αριθμ. 2693/ βεβαίωση της Οικο νομικής Υπηρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη από την εταιρεία «ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» τριών (3) φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου, ήτοι δύο (2) φυσικών προ σώπων κατηγορίας ΠΕ, με γνώση Η/Υ, για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα οποία ειδικότερα θα έχουν ως αντι κείμενο έργου την υποστήριξη, συλλογή και αρχειοθέ τηση (φυσική και ηλεκτρονική) δεδομένων παραδοτέα πρακτικά και όλα τα σχετικά αρχεία, για τις ανάγκες εκπόνησης του προγράμματος «MED ISOLAE Πλαίσιο αειφορίας των Μεσογειακών Νήσων» και ενός (1) φυσικού προσώπου κατηγορίας ΠΕ, με εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων ISO για τις τεχνικές υπη ρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας, το οποίο ειδικότερα θα έχει ως αντικείμενο έργου την ενσωμάτωση των τυχόν παρατη ρήσεων και διορθώσεων του ΕΛΟΤ στα εγχειρίδια του ΣΔΠ, την παρακολούθηση και υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής του ΣΔΠ, τη διενέργεια εσωτερικών επιθε ωρήσεων, την ανασκόπηση από τη Διοίκηση και καθο ρισμός δεικτών, την ενημερωτική (βασική) εκπαίδευση (awareness training) στελεχών (10 20 άτομα) στο ΣΔΠ, την εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών (2 άτομα), τον έλεγχο συμπλήρωση και τακτοποίηση αρχείων του ΣΔΠ πριν από την εξωτερική επιθεώρηση πιστοποίησης και τέλος την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίη σης των τυχόν διορθωτικών ενεργειών που θα υποδείξει ο ΕΛΟΤ κατά την επιθεώρηση για πιστοποίηση. Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων είναι μέχρι πέντε (5) μήνες και θα αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας. Η συνολική αμοιβή είναι ευρώ συμπεριλαμβανο μένου ΦΠΑ για το πρώτο φυσικό πρόσωπο, ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το δεύτερο φυσικό πρό σωπο και ευρώ πλέον ΦΠΑ για το τρίτο φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχα και θα καλυφθεί από την Αναπτυ ξιακή Εύβοιας Α.Ε. Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η Χαλκίδα. Λαμία, 27 Μαρτίου 2008 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας... 1 Δημοτική Μουσική Σχολή Παλαμά... 2 Φιλαρμονική

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 17 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ14/92330 Εγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλι σμού Σκυροδέματος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στ.. σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( )

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΑΘΗΝΑ, 18/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (18-01-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Έγκριση πλήρωσης 200 κενών οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠ.ΕΣ.). Εγκρίνει την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Στ.σήμερα την μεταξύ αφενός του Διοικητή του Νοσοκομείου..., δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ΑΔΑ: 7ΘΤΩ63-Λ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Άγιος Δημήτριος 22/04/205 Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 55 Αριθ. Πρωτ.: 2992 T.K.: 7343, Άγιος Δημήτριος Τηλέφωνο: 232007758-52 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΑΘΗΝΑ 05/09/2016 Αριθμ. Πρωτ: E57/35 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 17 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 27-01 - 2011 Αριθμ. Πρωτ: 1573/86 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ: 2131516093

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

10616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Διεύθυνσης Τεχνι κών περί «περιβαλλοντικής αδειοδότησης Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ) και Προαναχωρη σιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34865 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα