Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : Αρ. πρωτ Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο : FAX : Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ διακήρυξης της Πράξης «Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή και Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων» µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στα πλαίσια προετοιµασίας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας της Πράξης «Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Νοσοκοµείου Χανίων» µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» το Νοσοκοµείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για ηµόσια ιαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών σχετικής διακήρυξης. 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε ηµόσια ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει σχέδιο διακήρυξης µε σκοπό τη ηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων προµηθευτών. 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε 15 (δεκαπέντε) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 10:00 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 10: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά τη χρονική περίοδο από τη δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 5. To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 1

2 6. Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην προµήθεια διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 2

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο Υπηρεσίες Υγείας με αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή και Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Αναθέ Προϋπολογισμός: ,84 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ 23%) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ( χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

4 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 6 Συντομογραφίες... 8 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου... 9 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Νοσοκομείου... 9 Α1.1.2 Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 9 Α1.2 Παρουσίαση του Φορέα Α1.2.1 Περιγραφή Α1.3 Υφιστάμενη κατάσταση Α1.3.1 Δομές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Α1.3.2 Δομές Διαχείρισης Προτεινόμενης Πράξης Α1.3.3 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 15 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Α3.3 Περιγραφή υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμογών Α3.4 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 2 από 78

5 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.4.1 Φυσική Αρχιτεκτονική Α3.4.2 Χρήστες Συστήματος Α3.5 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.6 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.6.1 Γενικά Α3.6.2 Γενικά για τα Υποσυστήματα Α3.6.3 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Υποστήριξης Ιατρικού Αρχείου Α3.6.4 Υποσύστημα Ιατρικού Φακέλου για Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Νοσοκομείου Α3.7 Server Consolidation, Virtualization, Cloud Computing. 43 Α3.8 Διαλειτουργικότητα Α3.9 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.10 Ανοιχτά Πρότυπα Α3.11 Ανοιχτά Δεδομένα Α3.12 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.13 Ποιοτικές Προδιαγραφές Υποσυστημάτων Α3.14 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.15 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α Φάση Α : Αναλυτική Καταγραφή & Απογραφή του προς ψηφιοποίηση υλικού, σχέδιο οργάνωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Α Φάση Β : Μελέτη Εφαρμογής Α Φάση Γ : Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, δημιουργία μεταδεδομένων και έλεγχος ποιότητας ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 3 από 78

6 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α Φάση Δ : Προμήθεια, Εγκατάσταση Υποδομενών και Υποσυστημάτων, εκτέλεση απαιτούμενων παραμετροποιήσεων και μετάπτωση δεδομένων 59 Α Φάση Ε : Εκπαίδευση Προσωπικού Α Φάση ΣΤ : Πιλοτική Λειτουργία Α Φάση Ζ : Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία Α3.16 Πίνακας Παραδοτέων Α3.17 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.5 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» & Συντήρησης 69 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α5.2.1 Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής Α5.2.2 Μέλη Ομάδας Έργου Α5.3 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 4 από 78

7 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α5.5 Διαδικασία Παραλαβής Έργου ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 5 από 78

8 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΣυνοπτικάστοιχείαΈργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Υπηρεσίες Υγείας με αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Φακέλου Ασθενή και Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταξινόμηση κατά CPV : Σύμβαση Υπηρεσιών και Εξοπλισμού Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,84.) Το Έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση », στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό ΣΑΕ: Ε0918 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης / / ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 6 από 78

9 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ / / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / / και ώρα :00 ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ,73300 / / και ώρα :00 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 7 από 78

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΠΕ ΕΔ ΟΔΕ Ψς ΓΝΧ ISO WS ΕΔΔ ΕΠΠΕ ΑΑ ΠΗΔ Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιτροπή Προσφυγών και Ενστάσεων Επιτροπή Διαχείρισης Ομάδα Διοίκησης Έργου Ψηφιακή Σύγκλιση Γενικό Νοσοκομείο ΧΑΝΙΩΝ International Organization for Standardization Web Services Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Αναθέτουσα Αρχή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 8 από 78

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου εμπλέκεται το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο διοικείται από Ενιαίο Συλλογικό Όργανο, Διοικητή, Αναπληρωτή Διοικητή (όταν ορίζεται), Υποδιοικητή.Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών καθορίζονται από τον Οργανισμό του. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Νοσοκομείου Συνοπτική παρουσίαση του Νοσοκομείου υπάρχει στη διεύθυνση Α1.1.2 Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Τα όργανα που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου είναι: Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Η Επιτροπή Προσφυγών και Ενστάσεων (ΕΠΕ) Η ΕΔΔ είναι το αρμόδιο, για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου είναι η ομάδα προσώπων, οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 9 από 78

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου εξουσιών που της ανήκουν, δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, την παρακολούθηση της παραγωγής των Παραδοτέων του Έργου και την παραλαβή τους. Η λειτουργία της διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. Η Επιτροπή Προσφυγών και Ενστάσεων (ΕΠΕ) είναι το οριζόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή αρμόδιο όργανο του οποίου το έργο συνίσταται σε εξέταση των προσφυγών κατά το N. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/ ) και την εγκύκλιο 23/ (Εφαρμογή Ν. 3886/10) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, των ενστάσεων κατά το ΠΔ 118/2007, των αιτήσεων θεραπείας και λοιπών διοικητικών προσφυγών που τυχόν ασκηθούν κατά τη διαδικασία ανάθεσης του Έργου, και στη σύνταξη και υποβολή εισήγησης επί των εν λόγω ένδικών βοηθημάτων. Α1.2 Παρουσίαση του Φορέα Α1.2.1 Περιγραφή Το «Γενικό Νοσοκομείο Χανίων», αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Οι σκοποί του είναι: 1. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 2. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. 3. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 10 από 78

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 4. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών. 5. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση της Υ.ΠΕ. και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι: Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Διοικητής Ο Υποδιοικητής του άρθρου 15 του Ν.4025/2001 Τα ανωτέρω όργανα διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν 3329/2005, όπως ισχύει. Απαρτίζεται από Υπηρεσίες (Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική Οικονομική, Τεχνική- Ξενοδοχειακή), Αυτοτελές Τμήμα (Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης) και Ειδικό Γραφείο (Υποστήριξης Πολίτη). Αναλυτικά στοιχεία για τις Υπηρεσίες, τους Τομείς, τα Τμήματα, τις Μονάδες κ.λ.π περιγράφονται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 11 από 78

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.3 Υφιστάμενη κατάσταση Α1.3.1 Δομές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για τη μηχανογραφική κάλυψη και υποστήριξη του Νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα αρμοδιότητες του Τμήματος αποτελούν: Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών, Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα. Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του, (δίσκων, κλπ). ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 12 από 78

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχεδίαση της επέκτασης του. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.). Η ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης εφαρμογών για: την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο νοσηλευτικής και διοικητικο οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου. την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου και η ενημέρωση για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων. Η υποβολή και αποδοχή προτάσεων προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής, Η ευθύνη για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία. Α1.3.2 Δομές Διαχείρισης Προτεινόμενης Πράξης Για την επικοινωνία με τη Διαχειριστική αρχή για την ομαλή υλοποίηση των διαδικασιών δημοσιότητας καθώς και της Προκήρυξης του έργου ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής το οποίο διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έργα πληροφορικής ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 13 από 78

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, και είναι πλήρως εξοικειωμένο με τις διαδικασίες του ΟΠΣ και τις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής του Νοσοκομείου αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων πληροφορικής Ενέργειες και επίβλεψη εγκατάστασης του τοπικού δικτύου (δεδομένα, τηλέφωνα) Συνεχής παρακολούθηση, διαχείριση και συντήρηση συστημάτων και υπηρεσιών σε επίπεδο υλικού (hardware) και εφαρμογών (software) Συμμετοχή σε επίπεδο εξοπλισμού μηχανοργάνωσης (Hardaware) αλλά και σχεδιασμού εφαρμογών (Software), υλοποιούμενων από εξωτερικούς συνεργάτες, για τις ανάγκες του Φορέα. Διαμόρφωση ασφαλών χώρων και τρόπων φύλαξης ηλεκτρονικών αρχείων Ασφαλής τήρηση αρχείων και προστασία της πρόσβασης σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένο όργανο /φυσικό πρόσωπο Α1.3.3 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Το παρόν έργο έχει μεγάλη ωριμότητα δεδομένου ότι: - Στην παρούσα φάση το έργο βρίσκεται σε φάση ένταξης της πρότασης. Το έργο είναι ώριμο σε ποσοστό 100% και ο Φορέας θα προχωρήσει άμεσα στην διαδικασία της του διαγωνισμού με την απόφαση ένταξης. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 14 από 78

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Τα νοσοκομείο είναι ο θεσμικός κεντρικός πυρήνας κάθε συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Είναι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται μεγάλο όγκο πληροφορίας, ο οποίος σήμερα είναι κυρίως σε έντυπη - χειρόγραφη μορφή, ογκώδεις, δύσκολα αναζητήσιμος ενώ πολλές φορές χάνεται, φθείρεται και αλλοιώνεται. Το Νοσοκομείο και συγκεκριμένα το Τμήμα Κίνησης Ασθενών της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών, για 20 Χρόνια από την τελευταία επίσκεψη στον Νοσοκομείο, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Νόμου 3418 (ΦΕΚ 287-Α ). Το σημερινό ελληνικό νοσοκομείο, ενταγμένο σε ένα σύνθετο σύστημα υγείας που διέπεται από συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις, υποχρεούται στην παροχή ενός διαφοροποιούμενου φάσματος υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο τον πολίτη - ασθενή, υψηλής ποιότητας συγκρατώντας παράλληλα το κόστος και τις δαπάνες. Για να επιτευχθούν αυτά είναι ανάγκη το νοσοκομείο να καταφέρει να κάνει αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με ταυτόχρονη αύξηση της ψηφιοποιημένης πληροφορίας που διαχειρίζεται και αξιοποιεί. Οι τελευταίες τάσεις στο χώρο της Υγείας, υπαγορεύουν τη δημιουργία και λειτουργία ενός Νοσοκομείου το οποίο θα διατηρεί με ασφάλεια τα ηλεκτρονικά αρχεία πληροφορίας που διαχειρίζεται (δημιουργεί και αξιοποιεί). Αυτό είναι προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσίας προς τον πολίτη ασθενή με συνέχεια, συνέπεια και πελατοκεντρική προσέγγιση. Η υψηλής ποιότητας υπηρεσία και η αποδοτική φροντίδα των ασθενών προϋποθέτει τη ροή της πληροφορίας όταν και εκεί που τη χρειάζεται ο ασθενής ενώ είναι αποτέλεσμα πληθώρας παραγόντων όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί: ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 15 από 78

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Σύστημα Υγείας πλούσιο σε Πληροφορίες βασισμένο σε καινοτόμες και ολοκλήρωμένες λύσεις Φροντίδα Υγείας που βελτιώνεται διαρκώς Υψηλή Ποιότητας φροντίδα υγείας Τοπική Λήψη αποφάσεων βασισμένες σε Κεντρικά ορισμένα πρότυπα Φροντίδα Υγείας που είναι βασισμένη σε δεδομένα και αποδείξεις Επαγγελματίες και Ασθενείς αλληλεπιδρούν ώστε οι ΤΠΕ να ανταποκρίνονται στο πλάνο φροντίδας υγείας που πρέπει να ακολουθεί κάθε φορά Όλα τα παραπάνω καταλήγουν να υπαγορεύουν τη δημιουργία και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή ως κεντρικό άξονα στη διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας αλλά και ως κοινού σημείου αναφοράς των επαγγελματιών υγείας. Για να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις το Νοσοκομείο θα πρέπει να δώσει έμφαση: Στην χρήση των τεχνολογιών (ασφαλή τρόπο μετάδοσης, αποθήκευσης δεδομένων και διαλειτουργικότητα συστημάτων) Στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας με παράλληλη δημιουργία μεταδεδομένων και ενεργειών τεκμηρίωσης Στην προσαρμογή των διαδικασιών του και την κατάλληλη χρήση των υπαρχόντων πόρων (κυρίως προσωπικού) Στην προσήλωση και την εφαρμογή διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 16 από 78

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Σύμφωνα με έγγραφο του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας με τίτλο SaferHospitals, SaferWards: AchievinganIntegratedDigitalCareRecord, Ιουλ.2013 τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή ωριμότητα ενός νοσοκομείου είναι: Η υποδομή του Το επίπεδο ψηφιακών δυνατοτήτων των κλινικών του (από άποψη οργάνωσης και συστημάτων) Το επίπεδο ψηφιακής χρήσης που κάνουν οι κλινικές του Η χρήση διεθνών προτύπων Το επίπεδο διαλειτουργικότητας εσωτερικά αλλά και με άλλους οργανισμούς νοσοκομεία Οι δυνατότητες που υπάρχουν για επιχειρησιακή αλλαγή Η ηγεσία και η δυνατότητα για αγορά των κλινικών και της διοίκησης Ψηφιακή Ωριμότητα του Γ.Ν. 1. Κυρίως χρήση Χαρτιού 2. Ψηφιοποίηση Μερικών Κλινικών & της Διοίκησης 3. Πλήρης ψηφιοποίηση των κλινικών & της Διοίκησης 4. Ολοκλήρωση συστημάτων εντός του Νοσοκομείου 5. Δυνατότητα Ολοκλήρωσης με όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς Υγείας Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, την ψηφιακή ωριμότητα του Νοσοκομείου, την ανάγκη για ενοποίηση στην πράξη του Γενικού Νοσοκομείου καθώς και την επιθυμία της Διοίκησης του Νοσοκομείου προτείνεται το παρακάτω έργο που αφορά: στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού ιατρικού αρχείου (φυσικών φακέλων ασθενών) του Νοσοκομείου για τα έτη με προτεραιότητα: ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 17 από 78

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου o o Στους ενεργούς ασθενείς (νοσηλευόμενοι από σήμερα και για ένα χρόνο πίσω στο χρόνο) Στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις (π.χ. καρδιοπαθείς) που επισκέπτονται το νοσοκομείο επαναλαμβανόμενα (ασθενείς με >1 εισαγωγές την τελευταία τριετία) o Στους Ασθενείς που έχουν πρόσφατα αιτηθεί αντίγραφα του ιατρικού τους αρχείου/φακέλων ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ψηφιοποίησης. Ωστόσο, από την υλοποίηση του έργου θα ωφεληθεί το σύνολο των ασθενών αφού με την ολοκλήρωση του έργου το Νοσοκομείου θα διαθέτει Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή με πλήρη λειτουργικότητα και σε πλήρη λειτουργία για όλους τους νέους ασθενείς. Οι φάκελοι των παραπάνω κατηγοριών ασθενών που θα ψηφιοποιηθούν κατά προτεραιότητα είναι περίπου στην επέκταση της υφιστάμενης υποδομής Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) που διαθέτει το Νοσοκομείο με την προμήθεια: o Υποσυστήματος Ιατρικού Αρχείου και ηλεκτρονικής διαχείρισης ιατρικών- εργαστηριακών εγγράφων με το οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και εποπτείας του αρχείου ασθενούς, εξυπηρετώντας τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες του νοσοκομείου (π.χ διαμοιρασμό ιατρικών φιλμ μεταξύ διαφόρων τμημάτων και κλινικών), όσο και ανάγκες ασθενών και συγγενών για εκτύπωση αποτελεσμάτων, πορισμάτων, δανεισμό φιλμ, κλπ. To υποσύστημα καλύπτει διαφανώς και με ενιαίο τρόπο τόσο τη διαχείριση των ψηφιοποιημένων εγγράφων όσο και των από σήμερα και στο εξής παραγόμενων εντύπων, εγγράφων και Ιατρικών Απεικονίσεων του Ιατρικού Φακέλου των Ασθενών του Νοσοκομείου που θα περιλαμβάνει τις λειτουργικές ενότητες διαχείρισης διαγνώσεων, ηλεκτρονικών παραπεμπτικών, ιατρικών πρωτοκόλλων και ιατρικών πορισμάτων. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 18 από 78

21 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου o Υποσυστήματος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για τη συλλογή και διαχείριση ιατρικών δεδομένων ασθενών που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Νοσοκομείου (ΤΕΙ και ΤΕΠ) στην προμήθεια υπηρεσιών αναβάθμισης των υφιστάμενων συστημάτων του Νοσοκομείου και Διασύνδεση τους με τα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το έργο συνδράμει στην προσπάθεια του ΓΝ για επίτευξη: πελατοκεντρικής προσέγγισης με ταυτόχρονη καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες ασθενείς και ειδικότερα της διενέργειας διαγνωστικών-επεμβατικών πράξεων και συνέχισης της παρακολούθησης των ασθενών, ιδιαίτερα στους χρόνιους ασθενείς και ασθενείς με επαναληπτικές επισκέψεις στο Νοσοκομείο εξορθολογικοποίησης του κόστους λειτουργίας του Νοσοκομείου με παράλληλη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης του προσωπικού στην βελτίωση στον τρόπο εργασίας του συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των υποδομών του νοσοκομείου τυπικής ανάγκης συμμόρφωσης του Νοσοκομείου προς τη νομική υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών φακέλων καλύτερης κατοχύρωσης του Νοσοκομείου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και της δυνατότητα αναδρομικής εξέτασης οποιουδήποτε περιστατικού στα πλαίσια ερευνών από επιτροπές παροχής υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς διεξαγωγής ιατρικής έρευνας σε μεγάλης κλίμακας δείγματα ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 19 από 78

22 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Στους βασικούς άμεσους στόχους του Έργου, είναι η δημιουργία του ψηφιακού ιατρικού αρχείου ασθενών ώστε να λειτουργήσει ο Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος του Ασθενή καθώς επίσης να δημιουργηθεί το υπόβαθρο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια ο Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος με συστήματα και δεδομένα ψηφιακά. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να επιτευχθούν οι παρακάτω μετρήσιμοι στόχοι: Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός (#)χρηστών υπαλλήλων του Νοσοκομείου που θα κάνουν χρήση του συστήματος Αριθμός (#)υπηρεσιών (εκτός των βασικών) Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που θα είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά % μείωσης της χρονικής διάρκειας από την στιγμή που δημιουργείται η πληροφορία τα δεδομένα ως τη στιγμή λήψης των στοιχείων του Φακέλου Ασθενούς Τιμή > % Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας τουέργου Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι: 1. Οργανωτικοί παράγοντες: Ο σωστός σχεδιασμός των διαδικασιών έτσι ώστε οι ψηφιακές υπηρεσίες να πλαισιώνονται και να υποστηρίζονται σωστά από τις οργανωτικές δομές του Νοσοκομείου. Η πλήρης και έμπρακτη υποστήριξη από την ηγεσία του Νοσοκομείου ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 20 από 78

23 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η απαίτηση από την ΑΑ να οριστούν οι Τεχνικοί και Επιχειρησιακοί διαχειριστές του Συστήματος, πριν την υπογραφή της σύμβασης, οι οποίοι θα παρακολουθούν το έργο καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, θα συνεργάζονται με τον Ανάδοχο και την ΕΠΠΕ και σταδιακά θα ανάλαβουν μετά το τέλος του παρόντος έργου, την εκμετάλλευση, τη διαχείριση και την υποστήριξη όλου του Συστήματος. 2. Τεχνολογικοί παράγοντες Η εξασφάλιση της πλήρους και απρόσκοπτης διαλειτουργικότητας των νέων υπηρεσιών - συστημάτων με τις υπάρχουσες εφαρμογές και πληροφοριακές υποδομές του Νοσοκομείου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν διεθνή πρότυπα, κωδικοποιήσεις και βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας που αποτελεί το κύριο ζητούμενο από τον ανάδοχο. Η αποτυχία πλήρους εξυπηρέτησης των αναγκών με τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη του πληροφοριακού συστήματος από τους χρήστες και κατ επέκταση τη χρήση του Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου του Ασθενούς. Η σωστή και επαρκής εκπαίδευση, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά που θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση της αποδοχής του έργου από τους χρήστες και στην αποδοτική του λειτουργία. Απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. 3. Διοικητικοί και κανονιστικοί παράγοντες: Η απομάκρυνση όπου είναι δυνατό κάθε γραφειοκρατικού εμποδίου και η απλοποίηση των διαδικασιών. Ο σαφής προσδιορισμός των επιθυμητών μετρήσιμων μεγεθών βάσει προτύπων. Η αξιοποίηση των νέων εγκυκλίων καθώς και τον οργανο-λειτουργικών αλλαγών που έχουν επέλθει. 4. Κρίσιμες εξαρτήσεις αποτελούν ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 21 από 78

24 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η καθαρότητα και ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται στα πρωτογενή συστήματα. Η καλή ποιότητα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του ήδη υπάρχοντος φυσικού αρχείου Α3. Λειτουργικέςκαι Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του υλικού αλλά και του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα συντελούν άμεσα στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΑΑ και είναι αυτές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Υπηρεσία Επίπεδο Ωφελούμενος Ψηφιοποίησης Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς Διάθεση του Ιατρικού Φακέλου του Ασθενούς σε ψηφιακή μορφή Δυνατότητα απευθείας αναζήτησης και προσπέλασης στα δεδομένα του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς Υπηρεσίες αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης φορμών και λήψης εγγράφων (βεβαίωση νοσηλείας, αντίγραφο ιατρικού φακέλου, κλπ) βάση των στοιχείων του Ιατρικού Φακέλου Υπηρεσίες υποστήριξης των ασθενών με χρόνιες παθήσεις που επισκέπτονται το νοσοκομείο επαναλαμβανόμενα μετά 1 ο Πληροφοριακό 1- Κράτος 3 ο - Διαδραστικό 2- Πολίτης 3 ο - Διαδραστικό 2- Πολίτης 3 ο - Διαδραστικό 2- Πολίτης 4 ο - Συναλλακτικό 2- Πολίτης ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 22 από 78

25 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Υπηρεσία Επίπεδο Ωφελούμενος το πέρας της κάθε νοσηλείας τους Υπηρεσίες πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου Ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διανομής ψηφιακών δεδομένων και αρχείων Υπηρεσία ελέγχου απόδοσης και παραγωγής αναφορών στα δεδομένα του ιατρικού φακέλου Υπηρεσία αρχειοθέτησης δεδομένων και φακέλων ασθενών Διαχείρισης και διανομής ψηφιακών δεδομένων και αρχείων (απεικονιστικών, παραπεμπτικών, διαγνώσεων κλπ) 3 ο - Διαδραστικό 1- Κράτος 3 ο - Διαδραστικό 1- Κράτος 3 ο - Διαδραστικό 2- Πολίτης 3 ο - Διαδραστικό 2- Πολίτης 3 ο - Διαδραστικό 2- Πολίτης Πίνακας 1: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου Α3.2 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Τα ήδη διαθέσιμα έγγραφα που περιλαμβάνουν οι Φάκελοι των ασθενών όπως ιατρικό ιστορικό, αποτελέσματα εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, καταγραφή στοιχείων νοσηλείας κλπ καθώς επίσης και το υλικό το οποίο αναμένεται να δημιουργηθεί στο μέλλον αφορά σε πληθώρα μορφοτύπων και μέσων όπως: Χειρόγραφα έγγραφα (π.χ. οδηγίες θεραπείας) και Προτυποποιημένες Φόρμες απαντήσεων ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 23 από 78

26 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ιατρικές Απεικονιστικές Εξετάσεις (Ακτινογραφίες, Αξονικές, Μαγνητικές Γ Camera, κτλ) Εργαστηριακές παρακλινικές Εξετάσεις Λοιπό απεικονιστικό υλικό στη μορφή ταινιών (film) ή ψηφιακού video (CD/DVD) η μαγνητικών ταινιών (VHS) καταγραφής εξετάσεων από π.χ. το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Εργαστηρία Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας, Υπερηχοκαρδιογραφημάτα κλπ. Το παρόν έργο αναφέρεται στην ψηφιοποίηση των τριών πρώτων κατηγοριών υλικού, δηλ. των εγγράφων του Ιατρικού Φακέλου, των εργαστηριακών Εξετάσεων και των Ιατρικών Απεικονιστικών εξετάσεων. Τα παραπάνω είδη αρχείων καθώς και το γεγονός ότι ένας ασθενής μπορεί να έχει περισσότερους του ενός φυσικούς φακέλους στο νοσοκομείο, καθιστούν απαραίτητη τη δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου συγκέντρωσης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης του υλικού με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, βασισμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και πρακτικές. Για την ψηφιοποίηση του αρχείου οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης θα πρέπει να επιτρέπουν: Σάρωση των εγγράφων σε Οπτική ανάλυση (Optical Resolution) μεγαλύτερη ή ίση με 300 dpi. Σάρωση σε κλίμακα του γκρι / ασπρόμαυρη / έγχρωμη, ανάλογα με το είδος του εγγράφου εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το βέλτιστο αποτέλεσμα. Μέγιστο μέγεθος σάρωσης κατάλληλο για να καλύψει όλους τους τύπους εγγράφων που θα απαιτηθεί να σαρωθούν. Το μέγιστο μέγεθος εντύπου, που θα απαιτηθεί να σαρωθεί που θα είναι διάστασης Α3. Χρήση επίπεδου σαρωτή εγγράφων, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της ακεραιότητας κατά τη διαδικασία της σάρωσης ανάλογα με την κατάσταση και το είδος των αρχείων. Επεξεργασία σαρωμένης εικόνας (deskew, crop, rotate, κλπ) Αποθήκευση των σαρωμένων εγγράφων σε διαδεδομένα αρχεία εικόνας πχ τύπου tiff, jpeg, multi-pagetiff, bmp, pdf, pdf-a, gif. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 24 από 78

27 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ειδικά για την περίπτωση των Ιατρικών Εικόνων, είναι αναγκαία η τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από τους διεθνείς φορείς και ειδικότερα από τo Αμερικανικό Κολέγιο Ακτινολογίας (AmericanCollegeofRadiology ACR). Συγκεκριμένα, θα πρέπει: Για την ψηφιοποίηση να χρησιμοποιούνται σαρωτές με χαρακτηριστικά ψηφιοποίησης ακτινολογικών film οπτικής πυκνότητας τουλάχιστον 3.2 για γενικής χρήσης ακτινογραφιών και τουλάχιστον 4.0 για υψηλής ανάλυσης ακτινογραφίες και μαστογραφίες Για τις περιπτώσεις γενικών ακτινολογικών film θα πρέπει η σάρωση (pitch) να είναι τουλάχιστον 200μm (2.5 κύκλοι/mm διακριτική ικανότητα) ενώ για υψηλής ανάλυσης film ή μαστογραφιών θα πρέπει να παρέχεται σάρωση τουλάχιστον 100 μm (5.0 κύκλοι/mm) Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να είναι χρωματικής ακρίβειας τουλάχιστον 12 bits και να παράγει τιμές ανάλογες με την οπτική πυκνότητα του film. Δεν επιτρέπεται η ψηφιοποίηση με φωτογραφικές μηχανές. Επιτρέπεται η συμπίεση δεδομένων μόνο με αλγορίθμους χωρίς την εισαγωγή απωλειών (lossless) και η αποθήκευση σε τύπο αρχείου που είναι συμβατό με το διεθνές πρότυπο DICOM Για τις εργασίες και για την χρήση των εφαρμογών που θα εγκατασταθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προτείνει τους χώρους και να προμηθεύσει κατ ελάχιστον τον εξοπλισμό και το λογισμικό που περιγράφεται στη συνέχεια. Κατά την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος, σε κατάλληλους χώρους που η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει, θα δημιουργήσει Εργαστήριο Ψηφιοποίησης και Χώρο Εργασίας Χρηστών Ερευνητών το οποίο θα αποτελείται από τις απαιτούμενα εγκαταστημένες υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν για την μελλοντική ψηφιοποίηση του υλικού καθώς και την ανάκτηση και προβολή των ψηφιακών φακέλων ασθενών. Παράλληλα στη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει ή να διαθέτει δική του Υποδομή, προκειμένου να πραγματοποιείται η ψηφιοποίηση κατά την ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 25 από 78

28 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου φάση υλοποίησης του έργου παραδοθούν. και στα πλαίσια των υπηρεσιών ψηφιοποίησης που θα Ο Ανάδοχος είναι νομικά υπεύθυνος για την διαβαθμισμένη, ελεγχόμενη προσέγγιση και την φύλαξη των δικών του Υποδομών που θα χρησιμοποιήσει για την ψηφιοποίηση. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει, την τακτική συντήρησή του και την αντικατάσταση τμήματος ή του συνόλου σε περίπτωση φθοράς και καταπόνησης, η οποία επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσοτική παραγωγή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την ψηφιοποίηση φακέλων ασθενών είναι τα ακόλουθα: Παραλαβή Φυσικών Φακέλων Ασθενών με πρωτόκολλο παραλαβής Καταγραφή κανονικοποίησης-συσχέτισης Φακέλου Ασθενή με το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενή Προετοιμασία Φυσικού Φακέλου Ασθενή προς ψηφιοποίηση Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Φακέλου Ασθενή Φύλαξη του Φακέλου Ασθενή στους χώρους που θα διαθέσει Παράδοση ψηφιακών φακέλων ασθενών με πρωτόκολλο παράδοσης Παράδοση, κατόπιν αιτήματος, φυσικών φακέλων ασθενών με πρωτόκολλο παράδοσης εντός μιας (1) εργάσιμης, κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή θα αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου ανεξάρτητα από το μέγεθός, το είδος χαρτιού, το χρωματισμό χαρτιού, διπλές όψεις, βιβλιοδεσίες κλπ. Η ψηφιοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου, θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο στο Εργαστήριο Ψηφιοποίησης του Ανάδοχου. Το ψηφιακό υλικό θα τροφοδοτεί το Πληροφοριακό Σύστημα με διαδικασία που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της φάσης μελέτης εφαρμογής του Έργου. Το σύνολο των εργασιών ψηφιοποίησης και των αποτελεσμάτων του, θα πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση την οποία θα προσφέρει ο Ανάδοχος που θα διασφαλίζει υψηλότατα επίπεδα ποιότητας, ακεραιότητας των δεδομένων και διαβαθμισμένης πρόσβασης. Για την ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό πλαίσιο και στις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στη παρούσα προκήρυξη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει και περιγράψει αναλυτικά, στην προσφορά του, τον απαιτούμενο, ποσοτικά ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 26 από 78

29 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου και από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμό καθώς και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Τα Φυσικά αρχεία, το πλήθος των οποίων εκτιμάται ότι είναι πάνω από σελίδες και στα οποία υπάρχουν δεδομένα προς καταχώρησηθα πρέπει να ψηφιοποιηθούν ως ακολούθως. Τα φυσικά αρχεία είναι οργανωμένα εντός Φακέλων, που εσωκλείει το πλήθος των τεκμηρίων για κάθε ασθενή. Κάθε φάκελος χαρακτηρίζεται κατ ελάχιστο από δύο (2) πεδία που αποτελούν τον μοναδικό τρόπο αναγνώρισής και εύρεσής του. Τα έντυπα αυτά είναι σε διάφορους τύπους, με επικρατέστερο το μέγεθος Α4, όπου μεγάλο μέρος αυτών χρήζει ψηφιοποίηση διπλής όψης. Παράλληλα υπάρχουν και έγγραφα στο μέγεθος Α3 που χρειάζονται και αυτά να ψηφιοποιηθούν. Το κάθε φυσικό έγγραφο εκτιμάται σε 2 σελίδες κατά μέσο όρο, οι οποίες και πρέπει να ψηφιοποιηθούν για τη δημιουργία του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου κάθε κατηγορίας. Για κάθε φυσικό έγγραφο πρέπει να αναγνωρισθούν και καταχωρηθούν 5-10 πεδία τα οποία και θα αποτελούν κριτήριο αναγνώρισης και εύρεσης κάθε φυσικού εγγράφου. Βασικό ζητούμενο αποτελεί η δημιουργία Ηλεκτρονικού Φάκελου των ασθενών, που θα αφορά τα ψηφιοποιημένα έγγραφα όλων των τύπων του κάθε πελάτη με κριτήρια αναγνώρισης και εύρεσης το σύνολο των πεδίων ανά φυσικό έγγραφο και φάκελο. Για τις υπηρεσίες ψηφιοποιήσης, ο εξοπλισμός και υποστηρικτικό λογισμικό που θα διατεθεί σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή θα πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα: Ο εξοπλισμός και το υποστηρικτικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιοποίηση των Φακέλων δεν θα είναι κυριότητας του Νοσοκομείου. Για τον εξοπλισμό και το υποστηρικτικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες και νόμιμες άδειες Κατ ελάχιστο για τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης θα απαιτηθούν: Μηχανήματα σάρωσης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφιοποίηση των εγγράφων. Λογισμικό ψηφιοποίησης, το οποίο θα υποστηρίζει την λειτουργία του σαρωτή. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 27 από 78

30 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Λογισμικό αναγνώρισης τυπωμένων και χειρόγραφων χαρακτήρων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με εγκατεστημένο το λογισμικό ψηφιοποίησης και αναγνώρισης πάνω στους οποίους θα συνδεθούν τα μηχανήματα σάρωσης. Α3.3 Περιγραφή υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμογών Οι υπηρεσίες φιλοξενίας εφαρμογών θα πρέπει να προσφέρονται σε επώνυμη πλατφόρμα η οποία θα πρέπει να είναι συνοδευμένη με εγγυημένο επίπεδο διαθεσιμότητας (SLA) έως και 99,999%. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται από Data Center εντός της ελληνικής επικράτειας. Στο Data Center πρέπει να υπάρχει τηλεπικοινωνιακή υποδομή η οποία να μπορεί να εξυπηρετήσει τον τερματισμό για όποιο είδος διασύνδεσης απαιτηθεί καθώς και να μπορεί να γίνει διασύνδεση με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος θα πρέπει να προσφέρονται από εγκατεστημένη υποδομή δημόσιου σύννεφου υπολογιστικής ισχύος (public cloud), διαπιστευμένη με ISO ή αντίστοιχο. Οποιαδήποτε εφαρμογή, λογισμικό παρέχεται πρέπει να είναι επίσημα και νόμιμα αδειοδοτημένα από τον πάροχο προμηθευτή. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αποθήκευσης (storage) πρέπει να παρέχονται από SAN (Storage Area Network) επαγγελματικού τύπου με όλες τις σχετικές διαπιστεύσεις κι εγγυήσεις του προμηθευτή προσφέροντας ένα δίκτυο αποθήκευσης (storage) υψηλής ταχύτητας και προσπελασιμότητας από τους εξυπηρετητές δικτύου (network servers). Οι υπηρεσίες διασύνδεσης στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εγγυημένες ως προς το παρεχόμενο εύρος (bandwidth) διασύνδεσης. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 28 από 78

31 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.4 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.4.1 Φυσική Αρχιτεκτονική Η αρχιτεκτονική που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να βασίζεται στον εξοπλισμό που θα προσφερθεί στο παρόν έργο και δεν θα πρέπει να προϋποθέτει επιπλέον εξοπλισμό.το Σύστημα πρέπει να βασίζεται σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική (τουλάχιστον 3-tier) και αρθρωτή (modular). Η αρχιτεκτονική του συστήματος, πρέπει να ικανοποιεί βασικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως: Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Ασφάλεια (Security): προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δημοσίευση εσφαλμένων δεδομένων, παρουσίαση δεδομένων ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη. Αξιοπιστία (Reliability): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών. Ευκολία διαχείρισης (Manageability): παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. Υποστήριξη ανοικτών προτύπων (Openness): εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της μελλοντικής επέκτασης του Συστήματος. Ατομικότητα (Atomicity): Παρουσίαση της πληροφορίας στη μορφή που εξυπηρετεί τον χρήστη Σε περίπτωση που η λύση του υποψήφιου ανάδοχου βασίζεται σε λογισμικό που δεν διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (δηλαδή ότι περιγράφεται στο Παράρτημα Ι), τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει ικανό αριθμό νόμιμων αδειών χρήσης, εγγύησης και συντήρησης αυτών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 29 από 78

32 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.4.2 Χρήστες Συστήματος Tο σύστημα οφείλει να υποστηρίζει διαφορετικές ομάδες χρηστών. Η κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικές αρμοδιότητες, απαιτήσεις και ρόλους. Ο Ανάδοχος θα συνοδεύει την Επιχειρησιακή του πρόταση με συγκεκριμένη περιγραφή Χρηστών-ρόλων ώστε να αναδεικνύονται οι δυνατότητες των προσφερόμενων συστημάτων λογισμικού. Οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να διακρίνονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: 1. Διαχειριστές Συστημάτων Συνιστούν ένα ικανό και ενιαίο πυρήνα στελεχών με εξειδικευμένη γνώση του συστήματος με αντικείμενο την διαχείριση των συστημάτων και του λογισμικού υποδομής του κόμβου και στόχο την αδιάλειπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Επιπλέον, οι διαχειριστές θα έχουν αντικείμενο τον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση των υποσυστημάτων. 2. Τελικοί Χρήστες Εφαρμογής Επιχειρηματικής Ευφυΐας, αφορά στο διοικητικό και ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου που θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές που θα δημιουργηθούν καθώς και στο ψηφιοποιημένο περιεχόμενο προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου. Α3.5 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Τα Υποσυστήματα που θα προσφερθούν στο Νοσοκομείο πρέπει να είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), και θα πρέπει να χρησιμοποιεί πρότυπα που θα διασφαλίζουν: Την ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και υποσυστημάτων του συστήματος. Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή / και συστημάτων, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα. Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 30 από 78

33 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η ανοιχτή αρχιτεκτονική θα ακολουθηθεί, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού (εύκολη διασύνδεση, επέκταση, αντικατάσταση μερών, κ.λ.π.), όσο και σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Θα πρέπει να διασφαλίζονται ότι: Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα. Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων. Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. Σε ότι αφορά στα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών απαιτείται: Χρήση γραφικού περιβάλλοντος για τη διεπαφή του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών (error messages) και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς για τις εφαρμογές που πρόκειται να αναπτυχθούν. Απαιτήσεις χρηστικότητας Ο σχεδιασμός του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης πρέπει είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με διαδικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις καθημερινές εργασίες τους με ευκολία και βεβαιότητα μετά από μια μικρής διάρκειας εκπαίδευση και εξοικείωση με το νέο περιβάλλον. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 31 από 78

34 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ειδικότερα θα πρέπει να ληφθούν κατά την υλοποίηση τα παρακάτω υπόψη του Αναδόχου: Διαφάνεια Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελεί τις διαδικασίες χωρίς να αντιλαμβάνεται τεχνικές λεπτομέρειες ή εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης των ερωτημάτων. Φιλικότητα Το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη με το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί κατά τρόπο που θα επιτρέπει τη χρήση τους από χρήστες με μικρή εξοικείωση με την τεχνολογία πληροφορικής. Συνέπεια Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να έχει ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών, σημείων και λειτουργιών πρέπει να είναι συνεπές. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, διαμόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο της σελίδας. Αξιοπιστία Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις αλλά και επίκτητη αντίληψη δια μέσου της εμφάνισης και συμπεριφοράς του συστήματος ότι: (α) οι πληροφορίες που λαμβάνει είναι αξιόπιστες, (β) η ακεραιότητα των δεδομένων διασφαλίζεται κατά τη μεταφορά τους, (γ) η συμπεριφορά του συστήματος είναι προβλέψιμη. Απόκριση Οι διαδικασίες πρέπει να έχουν γρήγορο χρόνο απόκρισης (εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες ο χρήστης θα ενημερώνεται). Απαιτήσεις για τη Παραμετρικότητα ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 32 από 78

35 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Βασικό χαρακτηριστικό του Συστήματος αποτελεί η δυνατότητα παραμετροποίησης από τους ίδιους τους Διαχειριστές του Συστήματος με φιλικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται επανασχεδιασμός ή επαναπρογραμματισμός από εξειδικευμένους τεχνικούς. Α3.6 ΠροδιαγραφέςΛειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.6.1 Γενικά Η αρχιτεκτονική του των υποσυστημάτων που θα υιοθετηθούν από το Νοσοκομείου είναι άμεσα εννοιολογικά συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές ανάγκες και τη αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία Νοσοκομείο. Τα νέα Υποσυστήματα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να είναι λειτουργικός ο Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος του Ασθενούς θα πρέπει κατ ελάχιστον να καλύπτει τις παρακάτω γενικές απαιτήσεις: 1. Να μην επηρεάζει τη λειτουργικότητα και την αρχιτεκτονική των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών του Νοσοκομείου. 2. Να είναι σχεδιασμένο με παραμετρικό και επεκτάσιμο τρόπο και να μπορεί να είναι προσαρμόσιμο σε ενδεχόμενες αλλαγές είτε λόγω θεσμικών είτε λόγω οργανωτικών απαιτήσεων. 3. Τη τήρηση των νόμων και των σχετικών εγκυκλίων. 4. Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη, αξιόπιστη και χωρίς προβλήματα άντληση δεδομένων είτε από τις διαφορετικές βάσεις δεδομένων που συντηρεί το Νοσοκομείο, είτε από άλλες βάσεις δεδομένων που θα υποδειχθούν από το Νοσοκομείο. 5. Τα υποσυστήματα θα πρέπει να είναι διαδικτυακές - θα είναι προσβάσιμες μέσω web browser, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπρόσθετου λογισμικού. Για την υλοποίηση του συστήματος ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τα παρακάτω: Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου, θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των υφιστάμενων εφαρμογών, στις ανάγκες σε εξοπλισμό που απαιτούνται, στον τρόπο διασύνδεσης τόσο με τις υπάρχουσες όσο ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 33 από 78

36 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου και με τις νέες εφαρμογές και υποσυστήματα. Η Μελέτη Εφαρμογής θα ορίσει σαφώς το μοντέλο δεδομένων που θα εφαρμοστεί, τα μεταδεδομένα, τα χαρακτηριστικά μεταφοράς των δεδομένων, τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πληροφοριών, κλπ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την εκπαίδευση των διαφόρων τύπων χρηστών με τρόπο που να μπορούν να διαχειριστούν και χρησιμοποιήσουν το σύστημα με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Για διασφάλιση της απρόσκοπτης εξέλιξης και υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να διασφαλιστούν τα εξής: Η ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών και εξοπλισμού ώστε η ομάδα έργου να υλοποιήσει με επιτυχία το έργο, Η διασφάλιση των απαραίτητων διαδικασιών επικοινωνίας, συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων, Διαχείρισης της εχεμύθειας και του απόρρητου των πληροφοριών που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος, Η ύπαρξη των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων (λογισμικό και μη) συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, Η διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και η κατάλληλη διαχείριση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ή διαφωνιών, Ο κατάλληλος, αποτελεσματικός και ρεαλιστικός προγραμματισμός και διαχείριση του έργου, Η μεταφορά τεχνογνωσίας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του συνολικού έργου από την ΑΑ Α3.6.2 Γενικά για τα Υποσυστήματα Για την επίτευξη των στόχων του έργου, η επιλογή και ο σχεδιασμός της λύσης προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα : ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 34 από 78

37 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Υποσύστημα Ιατρικού Αρχείου και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (document management) με το οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και εποπτείας του αρχείου ασθενούς, εξυπηρετώντας τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες του νοσοκομείου (π.χ δανεισμός ιατρικού φιλμ μεταξύ διαφόρων τμημάτων και κλινικών), όσο και ανάγκες ασθενών και συγγενών για εκτύπωση πορισμάτων, δανεισμό φιλμ, κλπ.to υποσύστημα καλύπτει διαφανώς και με ενιαίο τρόπο τόσο τη διαχείριση των ψηφιοποιημένων εγγράφων όσο και των από σήμερα και στο εξής παραγόμενων εντύπων, εγγράφων και Ιατρικών Απεικονίσεων του Ιατρικού Φακέλου των Ασθενών του Νοσοκομείου που θα περιλαμβάνει τις λειτουργικές ενότητες διαχείρισης διαγνώσεων, ηλεκτρονικών παραπεμπτικών, ιατρικών πρωτοκόλλων και ιατρικών πορισμάτων. Υποσύστημα ιατρικού φακέλου για τη συλλογή και διαχείριση ιατρικών δεδομένων ασθενών που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Νοσοκομείου (ΤΕΙ και ΤΕΠ) Α3.6.3 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Υποστήριξης Ιατρικού Αρχείου Το Υποσύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και Ιατρικού Αρχείου ρόλο. έχει διττό 1. Αποτελεί το κύριο υποσύστημα για την καταχώρηση και διαχείριση ψηφιοποιημένων εγγράφων και εικόνων που θα προκύψουν από τις εργασίες του έργου. 2. Αποτελεί ένα υποσύστημα που καλύπτει τις ανάγκες μηχανογράφησης του τμήματος κίνησης ασθενών αναφορικά με τις λειτουργίες διαχείρισης του ιατρικού αρχείου του νοσοκομείου και της συλλειτουργίας του με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου Λόγω της κρισιμότητας και ιδιαιτερότητας, το υποσύστημα αυτό θα επιδιωχθεί να βασίζεται σε έτοιμο λογισμικό που θα υλοποιηθεί βάσει σχετικής παραμετροποίησης. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ Έκδοση Σελίδα 35 από 78

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 22-10-2013 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 16779 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές για το Έργο

Τεχνικές Προδιαγραφές για το Έργο Τεχνικές Προδιαγραφές για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών Προϋπολογισµός: 294.189,84 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2.

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2. Απαντήσεις σε αίτημα για Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» Προοίμιο: 1. Όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νέο Περιβάλλον (1) Νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο: η ΕΑΑΔΗΣΥ (νέα ανεξάρτητη αρχή) καταθέτει τις επόμενες ημέρες σχέδιο νόμου ενοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα