«Endless Sudoku for Android»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Endless Sudoku for Android»"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Endless Sudoku for Android» πνπδαζηήο: Γξφζνο Ζιίαο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο : Μσπζηάδεο Διεπζέξηνο, Ph.D. ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΗΟ 2012

2 Endless Sudoku for Android Εσταριστίες Θα ήθελα να εςσαπιζηήζω ηον επιβλέπονηα καθηγηηή μος κύπιο Μωςζιάδη Ελεςθέπιο, για ηην εμπιζηοζύνη πος μος έδειξε, δίνονηαρ μος ηη δςναηόηηηα να εκπονήζω ηην πηςσιακή μος επγαζία ζηον ηομέα πος επιθςμούζα, καθώρ και για ηην καθοδήγηζη και βοήθεια πος μος παπείσε όλο ηο διάζηημα εκπόνηζηρ αςηήρ. Επίζηρ ένα πολύ μεγάλο εςσαπιζηώ ζηην οικογένεια μος για ηην ηθική και οικονομική ζηήπιξη πος μος παπείσε ζε όλη ηη διάπκεια ηων ζποςδών μος. ειίδα 2

3 Endless Sudoku for Android Περηετόκελα Πεξηερφκελα Δηζαγσγή... 5 Ση είλαη ην Sudoku... 5 Λίγε ηζηνξία γηα ην Sudoku... 5 Απφ ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ... 6 Δίδε Sudoku Γλσζηέο παξαιιαγέο... 7 Mini Sudoku... 7 Cross Sums Sudoku... 7 Killer Sudoku... 7 Photo Sudoku... 7 Alphabetical Sudoku... 7 Hyper Sudoku... 7 Sudoku Free (91706 downloads)... 8 Sudoku Free (54367 downloads)... 8 Super Sudoku (12733 downloads)... 8 Open Sudoku(13419 downloads)... 9 Endless Sudoku... 9 Γνκή ππφινηπνπ θεηκέλνπ Generator Δηζαγσγή Μνληέιν Γεκηνπξγία ιχζεο Γεκηνπξγία Παηρληδηνχ Παξαθνινχζεζε ησλ εηζαγφκελσλ ζηνηρείσλ Endless Sudoku Δγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο Αξρηθφ κελνχ Δπηινγή Continue Δπηινγή New Game Δπηινγή About Δπηινγή Instructions Δπηινγή Exit Μελνχ ξπζκίζεσλ Portrait - Landscape mode Λχζε ηνπ πάδι ειίδα 3

4 Endless Sudoku for Android Πηζαλέο βειηηψζεηο Υξνλφκεηξν Score meter Απνζήθεπζε πάδι Φφξησζε πάδι Δθηχπσζε πάδι Παξάξηεκα Η - Σν ιεηηνπξγηθφ Android Ηζηνξηθφ Δλεκεξψζεσλ Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεηο ηνπ Android Δθαξκνγέο Google Play (Android Market) Αζθάιεηα Ηδησηηθφηεηα Μεξίδην αγνξάο Παξάξηεκα ΗΗ Javadocs Class Sudoku Class PuzzleView Class EasyPuzzle Class Game Class Music Class Prefs Παξάξηεκα ΗΗΗ Αξρεία Xml Αξρηθή νζφλε Παξάζπξα About θαη Instructions Παξάζπξν Keypad Αλαθνξέο Υξήζηκα links ειίδα 4

5 Endless Sudoku for Android Εηζαγωγή Σε αςηό ηο κεθάλαιο γίνεηαι μια ειζαγωγή ζηιρ βαζικέρ έννοιερ ηος ανηικειμένος ηηρ πηςσιακήρ όπωρ ηι είναι ηο Sudoku κάποια ιζηοπικά ζηοισεία και ηα είδη ηων Sudoku πνπ ππάξρνπλ. Ση είλαη ην Sudoku Σν Sudoku είλαη έλα πάδι πνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή. ηφρνο είλαη λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα θνπηάθηα ζηνλ πίλαθα (9x9), ψζηε θάζε ζηήιε, θάζε ζεηξά θαη θάζε θνπηάθη 3x3 λα πεξηέρνπλ φια ηα ςεθία απφ ην 1 κέρξη ην 9. Μεξηθά θνπηάθηα είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλα, ψζηε λα ππάξρεη κφλν κία δπλαηή ιχζε. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζηφρν θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ παηρληδηνχ, αληί αξηζκψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε ζχκβνια. Πξάγκαηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί γξίθνη κε βάζε θηλέδηθα ζχκβνια, θηλέδηθνπο αξηζκνχο ή ζχκβνια πνπ αλαπαξηζηνχλ κεξίδεο ζνχζη! Λίγε ηζηνξία γηα ην Sudoku ια μεθίλεζαλ 222 ρξφληα πξηλ, φηαλ ν Διβεηφο καζεκαηηθφο Leonard Euler ζε ειηθία 76 εηψλ δεκηνχξγεζε ηα "καγηθά ηεηξάγσλα" (carres magiques). Σελ ίδηα ρξνληά πνπ "γελλήζεθε" ε πξψηε κνξθή ηνπ ζεκεξηλνχ παηρληδηνχ νπνπληφθνπ, ν Διβεηφο καζεκαηηθφο πεζαίλεη θαη ην παηρλίδη παξακέλεη ζηελ αθάλεηα γηα δπν πεξίπνπ αηψλεο. Σν 1979, ν εθδνηηθφο νίθνο Dell επαλαθέξεη ην δεκηνχξγεκα ηνπ Euler ζηνπο ακεξηθαλνχο αλαγλψζηεο θαη ιάηξεηο ησλ ζηαπξνιέμσλ θαη παηρληδηψλ ινγηθήο. Παξφιν πνπ ην "Number Puzzle", φπσο αξρηθά νλνκάζηεθε, δελ θαηάθεξε λα θεξδίζεη ην ακεξηθαληθφ θνηλφ, έηπρε κεγάιεο αληαπφθξηζεο ζηε καθξηλή Ηαπσλία φηαλ πξσηνθπθινθφξεζε απφ ηελ εθδνηηθή εηαηξεία Nikoli. Δθεί ην παηρλίδη πήξε θαη ηε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία Sudoku (Suji wa dokushin ni kagiru) πνπ κεηαθξάδεηαη ζε : "Οη αξηζκνί πξέπεη λα βγαίλνπλ κηα κφλν θνξά". Ζ εμάπισζε ηνπ παηρληδηνχ ζην δπηηθφ θφζκν νθείιεηαη ζε έλα Νενδειαλδφ ζπληαμηνχρν δηθαζηή, ηνλ Γνπέηλ Γθνπιλη, ν νπνίνο ελψ βξηζθφηαλ ζηελ Ηαπσλία επέιεμε λα αγνξάζεη έλα βηβιίν κε πάδι αξηζκψλ, ην Sudoku. Σα ζπγθεθξηκέλα πάδι ηνλ ζπλεπήξαλ θαη γξήγνξα εζίζηεθε ζε απηά. Θέινληαο λα ιχλεη φιν θαη πεξηζζφηεξα πάδι δεκηνχξγεζε έλα πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα ηνπ δεκηνπξγνχζε ακέηξεηα Sudoku γηα λα ιχλεη. πλεπαξκέλνο απφ ην παηρλίδη, ν Γθνπιλη ζθέθηεθε πσο ην παηρλίδη απηφ ζα έπξεπε λα γίλεη γλσζηφ ζε πεξηζζφηεξν θφζκν. Γηα απηφ ην ιφγν, εηζέβαιε ζηα γξαθεία ησλ "Times" ηνπ Λνλδίλνπ θαη ειίδα 5

6 Endless Sudoku for Android παξνπζίαζε ηελ ηδέα ηνπ γηα δεκνζίεπζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθεκεξίδα. Ζ πξφηαζε ηνπ έγηλε απνδεθηή θαη ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2004, ην παηρλίδη έθαλε ην ληεκπνχην ηνπ ζηελ αγγιηθή εθεκεξίδα. Ζ αληαπφθξηζε πνπ έηπρε απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ήηαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ κε απνηέιεζκα ιίγεο κέξεο κεηά θη άιιεο αγγιηθέο εθεκεξίδεο, φπσο ε "Daily Mail" θαη ε "Daily Telegraph" λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ησλ "Times". Οη πσιήζεηο ησλ εθεκεξίδσλ εθηηλάρζεθαλ ζηα χςε θαη ζχληνκα ην παηρλίδη επαλεκθαλίζηεθε ζηελ Ακεξηθή. Απφ ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ Σν Sudoku είλαη έλα πάδι πνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή. ηφρνο είλαη λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα θνπηάθηα ζηνλ πίλαθα (9x9), ψζηε θάζε ζηήιε, θάζε ζεηξά θαη θάζε θνπηάθη 3x3 λα πεξηέρνπλ φια ηα ςεθία απφ ην 1 κέρξη ην 9. Μεξηθά θνπηάθηα είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλα, ψζηε λα ππάξρεη κφλν κία δπλαηή ιχζε. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζηφρν θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ παηρληδηνχ, αληί αξηζκψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε ζχκβνια. Πξάγκαηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί γξίθνη κε βάζε θηλέδηθα ζχκβνια, θηλέδηθνπο αξηζκνχο ή ζχκβνια πνπ αλαπαξηζηνχλ κεξίδεο ζνχζη! Δίδε Sudoku Παξφιν πνπ ην 9 9 θαη ην 3 3 Sudoku είλαη καθξάλ ηα πην ζπλεζηζκέλα ηα είδε ησλ Sudoku πνηθίινπλ. Κάπνηα δείγκαηα ηέηνησλ πάδι ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα 4 4 θαη 2 2 πάδι κε pentomino πεξηνρέο ηα νπνία εθδφζεθαλ κε ην φλνκα Logi-5.ην παγθφζκην πξσηάζιεκα παηρληδηψλ πάδι έρνπλ θηινμελεζεί επίζεο 6 6 πάδι κε 2 3 θνπηηά. Μεγαιχηεξα πάδι είλαη επίζεο δπλαηφ λα ππάξμνπλ. Οη Times πξνζθέξνπλ έλα πάδι κε 12 πεξηνρέο ησλ 4 3 θνπηηψλ. Pentomino Sudoku Ζ Dell πνιχ ζπρλά εθδίδεη πάδι (ζηελ παξαιιαγή ρξεζηκνπνηνχληαη «αξηζκνί» απφ ην 1 έσο ην G ζε αληίζεζε κε ηα 0 έσο F πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δεθαεμαδηθφ ζχζηεκα). Δπίζεο ε Nikoli πξνζθέξεη ην πάδι πνπ νλνκάδεηαη Sudoku the Giant behemoths θαζψο θαη ην Sudoku-zilla ην νπνίν είλαη έλα πάδι ην νπνίν εθδφζεθε ην Μία άιιε πνιχ ζπρλή παξαιιαγή είλαη λα πξνζηεζνχλ φξηα ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αξηζκψλ πέξα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ φζνλ αθνξά ηηο γξακκέο, ηηο ζηήιεο θαη ηα θνπηηά. Δπίζεο θάπνηεο θνξέο ηα φξηα απηά παίξλνπλ ηε κνξθή κηαο επηπιένλ «δηάζηαζεο», κία απφ ηηο νπνίεο (ε πην ζπλεζηζκέλε ) είλαη λα πξνζηεζεί ε απαίηεζε νη αξηζκνί πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηε δηαγψλην λα είλαη επίζεο κνλαδηθνί ειίδα 6

7 Endless Sudoku for Android Γλσζηέο παξαιιαγέο Mini Sudoku Ζ παξαιιαγή απηή εκθαλίδεηαη ζηελ ακεξηθάληθε εθεκεξίδα USA Today αιιά θαη αιινχ θαη παίδεηαη κε 6 6 πάδι αιιά θαη 3 2 πάδι. Ο ζθνπφο θαη νη θαλφλεο είλαη ίδηνη κε απηνχο ηνπ ζηάληαξ Sudoku αιιά ζην πάδι ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξηζκνί 1 έσο 6. Cross Sums Sudoku Μηα αθφκα παξαιιαγή ζηελ νπνία γίλεηαη ζπλδπαζκφο ηνπ Sudoku θαη ηνπ Kakuro έλα απφ ηα επίζεο γλσζηά πάδι παηρλίδηα ζε έλα πίλαθα 9 9 ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία δίλνληαη ζε κνξθή «ζηαπξνχ». Killer Sudoku Καη απηή ε παξαιιαγή ζπλδπάδεη ην Sudoku κε ην Kakuro. Photo Sudoku To Photo Sudoku είλαη κηα παξαιιαγή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο θαιείηαη λα παίμεη Sudoku κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ αληί αξηζκψλ! Alphabetical Sudoku Οη παξαιιαγέο απηέο θάπνηεο θνξέο νλνκάδνληαη θαη Wordoku θαη ε εκθαλήο δηαθνξά πνπ έρνπλ απφ ηα θνηλά πάδι είλαη φηη αληί γηα αξηζκνχο γηα ηελ επίιπζε ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ. Hyper Sudoku Σν Hyper Sudoku είλαη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιήο παξαιιαγέο. Δθδίδεηαη απφ δηάθνξα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο αλά ηνλ θφζκν θαη είλαη επίζεο γλσζηφ σο NRC Sudoku, Windoku θαη 4 Square Sudoku. Σν πεξηβάιινλ ηνπ είλαη ζρεδφλ ίδην κε ην θιαζζηθφ Sudoku αιιά κε επηπξφζζεηεο πεξηνρέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νη νπνίεο είλαη απφ ηελ αξρή θαζνξηζκέλεο θαη ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνί απφ 1 έσο 9. Αληίζηοητες εθαρκογές ειίδα 7

8 Endless Sudoku for Android ην Android Market ππάξρνπλ κηα πιεζψξα παηρληδηψλ Sudoku νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο 1 : Sudoku Free (91706 downloads) Ζ πην δηαδεδνκέλε εθαξκνγή απηή ηε ζηηγκή ζην κάξθεη κε : 1500 free puzzles 5 επίπεδα δπζθνιίαο κνξθν γξαθηθφ πεξηβάιινλ Καηαγξαθή ζηαηηζηηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ, ζθνξ θηι. ) Γπλαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο ζην ρξήζηε φζνλ αθνξά ηελ επίιπζε Γπλαηφηεηα Undo θαη Redo πκβαηφ κε θηλεηέο ζπζθεπέο αιιά θαη tablets Sudoku Free (54367 downloads) 4 επίπεδα δπζθνιίαο Puzzle generator γηα απεξηφξηζην αξηζκφ puzzles Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηξέρνληνο παηρληδηνχ θαη επαλαζπλέρηζεο Γπλαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο ζην ρξήζηε φζνλ αθνξά ηελ επίιπζε Γπλαηφηεηα Undo θαη Redo Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο πξνζσπηθνχ ζθνξ θαη ρξφλνπ ζε online βάζε δεδνκέλσλ Super Sudoku (12733 downloads) 1 Ζ επηινγή ησλ εθαξκνγψλ έγηλε κε βάζε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπο ζην Android Market ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζχληαμεο ηνπ παξφληνο ειίδα 8

9 Endless Sudoku for Android επίπεδα δπζθνιίαο Γπλαηφηεηα Undo θαη Redo Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηξέρνληνο παηρληδηνχ θαη επαλαζπλέρηζεο Δπηινγή κεηαμχ : Sudoku, Sudoku-x, Hyper Sudoku, Percent Sudoku, Color Sudoku and Squiggly Sudoku. Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζθνξ ζε Online βάζε δεδνκέλσλ Open Sudoku(13419 downloads) Σν πξψην open source Sudoku πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Android Market Γηαθνξεηηθνί ηξφπνη εηζαγσγήο απφ ην ρξήζηε ησλ ππνιεηπφκελσλ αξηζκψλ (απεπζείαο κε θιηθ ηνπ θελνχ θνπηηνχ, κε δηαζέζηκεο θηλήζεηο ζην θάησ κέξνο ηνπ πάδι θηι.) Αλαγξαθφκελνο ρξφλνο θαη ηζηνξηθφ παηρληδηψλ Γηαζέζηκα ζέκαηα Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηελ sd card Γπλαηφηεηα download λέσλ Sudoku Puzzles απφ ην Internet Καη ζε θαηψηεξεο ζέζεηο απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη : Andoku Sudoku (~ 9522 downloads) Andoku Sudoku 2 Free (~ 3266 downloads) Sudoku Plus (~ 5515 downloads) Sudoku (~ 7492 downloads) θ.α. Endless Sudoku ειίδα 9

10 Endless Sudoku for Android Ζ εθαξκνγή πνπ θαηαζθεπάζηεθε έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : Πέληε πιήθηξα αξρηθήο νζφλεο :New Game,Continue, Instructions, About, θαη Exit Γπλαηφηεηα επηινγήο ηξηψλ επηπέδσλ δπζθνιίαο Γπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ κέζσ :Οζφλεο αθήο, D-pad θαη trackball Γπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο κνπζηθήο ππφθξνπζεο Γπλαηφηεηα παηρληδηνχ ζε Portrait ή Landscape mode Δλζσκαησκέλν Puzzle generator γηα άπεηξα puzzles Μεγάιε νζφλε παηρληδηνχ (full screen) ε νπνία δηεπθνιχλεη ηνλ παίθηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ puzzle Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο έλαληη ησλ ππνινίπσλ είλαη ν ελζσκαησκέλνο Puzzle generator πνπ πεξηέρεη ν νπνίνο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν «έγθπξν» puzzle θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη New Game, θάηη πνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ δελ εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ Market νη νπνίεο είηε πεξηέρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ πξν-εγθαηεζηεκέλσλ πάδι είηε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ puzzle κέζσ ηνπ internet ή κέζσ άιισλ κεζφδσλ. Έλα επίζεο κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο είλαη ε full screen ιεηηνπξγία ηνπ ε νπνία δηεπθνιχλεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηνλ παίθηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ puzzle θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε «κηθξή» νζφλε. Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνχ απφ ην ρξήζηε γίλεηαη κέζσ pop-up screen ε νπνία εκθαλίδεηαη αθνχ ν παίθηεο επηιέμεη ην θειί πνπ ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη θαη φρη κέζσ κηα ιίζηαο αξηζκψλ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο φπσο ζε άιιεο εθαξκνγέο, ε νπνία εμνξηζκνχ κηθξαίλεη θαη ην κέγεζνο ηνπ puzzle screen ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ. ειίδα 10

11 Endless Sudoku for Android Γνκή ππφινηπνπ θεηκέλνπ ην ππνιεηπφκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηα εμήο : Κεθάιαην 2 Αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Puzzle Generator, θαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Κεθάιαην 3 Αλαθνξά ζην ζχλνιν ηεο εθαξκνγήο πνπ δεκηνπξγήζεθε. Κεθάιαην 4 πκπεξάζκαηα πηζαλέο βειηηψζεηο. Παξάξηεκα Η Σν Λεηηνπξγηθφ Android. Παξάξηεκα ΗΗΗ Java docs Παξάξηεκα ΗV Xml. ειίδα 11

12 Endless Sudoku for Android Generator Σε αςηό ηο κεθάλαιο γίνεηαι μια πεπιγπαθή ζηη λειηοςπγία ηος αλγόπιθμος ηος Puzzle Generator ο οποίορ έσει ενζωμαηωθεί ζηην εθαπμογή. Εηζαγωγή ην ζεκείν απηφ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην Generator ησλ πάδι πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ εθαξκνγή. Οη θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πάδι έρνπλ σο εμήο: Κάζε αξηζκφο απφ ην 1 έσο ην 9 κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη κφλν κηα θνξά o ζηελ ίδηα γξακκή. o ζηελ ίδηα ζηήιε. o ζην ίδην 3 3 πεδίν Κάζε παηρλίδη έρεη κφλν κία ιχζε Μοληέιο Σν πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ δεκηνπξγνχ είλαη νη θιάζεηο EasyPuzzle, MediumPuzzle θαη HardPuzzle νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ «θελψλ» θειηψλ θαη έρνπλ ηελ αθφινπζε ιεηηνπξγία : Γεκηνπξγία κηαο ιχζεο Γεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ απφ ηε ιχζε Παξαθνινχζεζε ησλ εηζαγφκελσλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηε δεκηνπξγεκέλε ιχζε ειίδα 12

13 Endless Sudoku for Android Δεκηοσργία ιύζες Πξηλ μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ιχζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ κέζνδν : private int[][] generatesolution(int[][] game, int index) Ζ κέζνδνο παίξλεη ζαλ είζνδν ηνλ πίλαθα δχν δηαζηάζεσλ ηνλ νπνίν θαη ζα επηζηξέςεη κφιηο νινθιεξψζεη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ε νπνία ζα απνηειεί έλα ιπκκέλν πάδι, θαη έλαλ αθέξαην index ν νπνίνο αλαπαξηζηά ην θειί απφ ην νπνίν θαη κεηά ζα αξρίζεη λα ζπκπιεξψλεη αξηζκνχο.ηελ πεξίπησζε καο ην index πεξληέηαη ζηε ζπλάξηεζε κε φξηζκα 0 έηζη ψζηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πάδι λα αξρίζεη απφ ην 1 ν ζηνηρείν ηνπ πάδι θαη κεηά κηαο θαη ην πάδι είλαη άδεην (θαηαζθεπάδεηαη δειαδή απφ ηελ αξρή). Πην αλαιπηηθά : 1. Ζ κέζνδνο ειέγρεη αλ έρεη βξεζεί ιχζε. Αλ βξέζεθε ιχζε -> Ζ ιχζε επηζηξέθεηαη Αλ δελ βξέζεθε ιχζε -> Σν πξφγξακκα ζπλερίδεη 2. Τπνινγίδεη ηηο ζπληεηαγκέλεο x θαη y ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θειηνχ (index) 3. Γεκίδεη κηα ιίζηα αθεξαίσλ (ArrayList) κε αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 9 θαη νη αξηζκνί απηνί αλαθαηεχνληαη. 4. Δθφζνλ ε ιίζηα γεκίζεη θαιείηαη ε getnextpossiblenumber ε νπνία παίξλεη έλαλ αξηζκφ απφ ηε ιίζηα θαη ειέγρεη θαηά πφζν ν αξηζκφο είλαη πηζαλφ λα θαηαρσξεζεί ζηηο δνζείζεο ζπληεηαγκέλεο x θαη y κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. Δθφζνλ εμαθξηβψζεη ηνλ αξηζκφ ν νπνίνο κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ν αξηζκφο επηζηξέθεηαη θαη θαηαρσξείηαη ζηε ζέζε απηή. 5. Έπεηηα ε generatesolution() θαιείηαη αλαδξνκηθά κε κία αχμεζε θάζε θνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θειηνχ (index) κέρξηο φηνπ ζπκπιεξσζεί θαη ην ηειεπηαίν θειί ηνπ πάδι. ηαλ ζπκβεί απηφ ε ιχζε επηζηξέθεηαη. ειίδα 13

14 Endless Sudoku for Android Δεκηοσργία Παητληδηού Ζ δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ επηηπγράλεηαη αθαηξψληαο έλα ηπραίν πεδίν απφ ηε ιχζε πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί απφ ηελ παξαπάλσ κέζνδν θαη παξάιιεια ειέγρνληαο πσο ην παηρλίδη είλαη αθφκα έγθπξν. Έγθπξν ζεκαίλεη πσο ην παηρλίδη έρεη κφλν κία ιχζε. Απηφ επηηπγράλεηαη σο εμήο : 1. Μηα ιίζηα αθεξαίσλ γεκίδεηαη κε φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο. 2. Ζ ιίζηα «αλαθαηεχεηαη». Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα θελά πεδία θαηαλέκνληαη θαιχηεξα. Έηζη ην παηρλίδη γίλεηαη πην δχζθνιν. 3. Ζ ιίζηα πνπ δεκηνπξγήζεθε πεξλά ζαλ παξάκεηξν ζηε κέζνδν private int[ ][ ] generategame(int[ ][ ] game, List<Integer> positions) 4. Έπεηηα κηα ζέζε απφ ηε ιίζηα απνζεθεχεηαη ζε κηα κεηαβιεηή θαη ππνινγίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο x θαη y ηεο ζέζεο απηήο. 5. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε παίξλεη ηελ ηηκή 0.(ελλνψληαο πσο ε ζέζε είλαη θελή) 2 Διέγρεηαη ε εγθπξφηεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη αλ κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο πξνεγνχκελεο ηηκήο ηεο ζέζεο ην παηρλίδη δελ είλαη πιένλ έγθπξν ε ηηκή ηεο ηνπνζεηείηαη μαλά πίζσ. 6. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θάπνηεο θνξέο αλάινγα κε ηε δπζθνιία πνπ έρεη επηιεγεί θαη έηζη νη «θελέο» ζέζεηο ηνπ πάδι απμάλνληαη. 7. Σν παηρλίδη πνπ δεκηνπξγήζεθε επηζηξέθεηαη. Έλα έγθπξν παηρλίδη έρεη ζε θάζε γξακκή θαη ζηήιε θαζψο θαη ζε θάζε πεδίν 3 3 ηνπο αξηζκνχο απφ 1 έσο 9. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη ην παηρλίδη λα έρεη κφλν κία ιχζε. Σνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ παηρληδηνχ αλαιακβάλεη ε κέζνδνο isvalid(int[ ][ ] game,int index,int numberofsolutions). Ζ κέζνδνο ινηπφλ γεκίδεη φια ηα πεδία κε ηελ πξψηε έγθπξε ηηκή. Αθφκα θαη κεηά ηελ εχξεζε κηαο πηζαλήο ιχζεο ε αλαδήηεζε ζπλερίδεηαη ηνπνζεηψληαο ηελ ακέζσο επφκελε έγθπξε ηηκή ζε έλα θελφ πεδίν. Αλ βξεζεί δεχηεξε ιχζε ηφηε ε αλαδήηεζε ζηακαηά θαη ε κέζνδνο επηζηξέθεη false.πάληνηε ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία πηζαλή ιχζε νπφηε αλ ην παηρλίδη έρεη ιηγφηεξεο απφ 2 ιχζεηο ην παηρλίδη ζεσξείηαη έγθπξν θαη ε κέζνδνο επηζηξέθεη true. 2 Ζ δπζθνιία ηνπ παηρληδηνχ επηηπγράλεηαη κε ηελ αθαίξεζε απφ ην puzzle θάπνησλ ηηκψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ «θελψλ» θειηψλ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλάξηεζεο. ζν κεγαιχηεξε ε δπζθνιία ηνπ παηρληδηνχ πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο ηφζν πεξηζζφηεξα θειηά εκθαλίδνληαη «θελά». ειίδα 14

15 Endless Sudoku for Android Παραθοιούζεζε ηωλ εηζαγόκελωλ ζηοητείωλ Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εηζαγφκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε απνζθνπεί ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κε βάζε πάληα ηε ιχζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Ζ κέζνδνο πνπ αλαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ε : settileifvalid(int x,int y,int value) Πην αλαιπηηθά: 1. Ζ κέζνδνο ειέγρεη αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηήιε, γξακκή θαη πεδίν ππάξρεη μαλά ε ηηκή πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο. Αλ ππάξρεη επηζηξέθεη false θαη δελ θάλεη θακηά αιιαγή. 2. Αλ ε ηηκή δελ ππάξρεη ζηα ζπγθεθξηκέλα πεδία (γξακκή ζηήιε πεδίν) ε κέζνδνο εηζάγεη ηελ ηηκή ζην θειί πνπ επηιέρζεθε 3. Τπνινγίδεη ηα θειηά πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί κέζσ ηεο calculateusedtiles() θαη επηζηξέθεη true. ειίδα 15

16 Endless Sudoku for Android Endless Sudoku Σε αςηό ηο κεθάλαιο γίνεηαι μια πεπιγπαθή ζηn εθαπμογή πος δημιοςπγήθηκε και ηα σαπακηηπιζηικά ηηρ. Ζ εθαξκνγή Endless Sudoku είλαη κηα εθαξκνγή γηα ην ιεηηνπξγηθφ android ε νπνία πξνζνκνηψλεη ην παζίγλσζην παηρλίδη Sudoku ζε ζπζθεπέο πνπ ηξέρνπλ ιεηηνπξγηθφ Android 2.2 ή λεφηεξν. Εγθαηάζηαζε ηες εθαρκογής Ζ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ executable αξρείνπ Endless Sudoku v1.0.apk απφ ηελ ζπζθεπή ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Μεηά ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο ε εθαξκνγή δεκηνπξγεί ζην menu ηνπ ηειεθψλνπ έλα εηθνλίδην απφ ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξέμεη ηελ εθαξκνγή. Σν εηθνλίδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην : Γηα ηελ απεγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο αξθεί λα θαηαξγήζεη ηελ εθαξκνγή απφ ην κελνχ ηεο ζπζθεπήο ηνπ επηιέγνληαο ηελ εθαξκνγή Endless Sudoku θαη παηψληαο θαηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο. ειίδα 16

17 Endless Sudoku for Android Αρτηθό κελού Σν αξρηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο : Δηθφλα 1 Αξρηθφ κελνχ ην αξρηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο έρεη ηέζζεξηο επηινγέο : 1. Να ζπλερίζεη ην πξνεγνχκελν παηρλίδη πνπ δελ είρε νινθιεξψζεη κε ηελ επηινγή Continue, 2. Να μεθηλήζεη έλα λέν παηρλίδη κε ηελ επηινγή New Game, 3. Να δηαβάζεη νδεγίεο γηα ην παηρλίδη θαη πιεξνθνξίεο ηεο εθαξκνγήο κε ηελ επηινγή About, 4. Να ηεξκαηίζεη ηελ εθαξκνγή κε ηελ επηινγή Exit. ειίδα 17

18 Endless Sudoku for Android Επηιογή Continue Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Continue ψζηε λα ζπλερηζηεί θάπνην παιαηφηεξν παηρλίδη ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα νζφλε παξφκνηα κε ηελ παξαθάησ : Δηθφλα 2 Continue Game Απφ ην ζεκείν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί : i. Να ζπλερίζεη ην παηρλίδη πνπ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν 3 είρε ζηακαηήζεη θαη φρη λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή, ii. Να επηζηξέςεη ζην πξνεγνχκελν κελνχ πηέδνληαο ην πιήθηξν back κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλα φια ηα θηλεηά ηειέθσλα κε ιεηηνπξγηθφ Android. 3 Έλαο ζπλήζεο ιφγνο δηαθνπήο ηνπ παηρληδηνχ ν νπνίνο θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ επηινγή Continue είλαη κηα εηζεξρφκελε θιήζε πνπ κπνξεί λα δέρζεθε ε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. ειίδα 18

19 Endless Sudoku for Android Επηιογή New Game Πηέδνληαο ηελ επηινγή New Game ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζην παξαθάησ κελνχ : Δηθφλα 3 Μελνχ δπζθνιίαο Απφ ην ζπγθεθξηκέλν κελνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πάδι κε ηηο αθφινπζεο δπζθνιίεο : i. Δχθνιεο δπζθνιίαο πηέδνληαο ηελ επηινγή Easy, ii. Μέηξηαο δπζθνιίαο πηέδνληαο ηελ επηινγή Medium, iii. Απμεκέλεο δπζθνιίαο πηέδνληαο ηελ επηινγή Hard. Αθνχ ν ρξήζηεο επηιέμεη νπνηνδήπνηε απφ ηα επίπεδα δπζθνιίαο πνπ αλαθέξζεθαλ αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ελφο λένπ πάδι απφ ηελ εθαξκνγή θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Generator ηεο εθαξκνγήο ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 2. Γεδνκέλνπ φηη θάπνηεο παιαηφηεξεο ζπζθεπέο Android (θπξίσο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ Android 2.2) είλαη εμνπιηζκέλεο κε επεμεξγαζηέο ρακειήο ηζρχνο πξνζηέζεθε έλα Loading Screen γηα λα θαιχςεη ην «θελφ» πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο ζπζθεπέο απηέο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηε δεκηνπξγία λένπ πάδι έσο ηε δεκηνπξγία ηνπ πάδι, ην νπνίν πξαθηηθά αληηζηνηρεί ζε κηα καχξε νζφλε ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο «αξγέο» ζπζθεπέο γηα φζε ψξα ν Generator δεκηνπξγεί ην λέν πάδι. ειίδα 19

20 Endless Sudoku for Android Απηφ ινηπφλ ην Loading Screen παξακέλεη ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο έσο φηνπ ε ζπζθεπή επεμεξγαζηεί ην λέν πάδι θαη είλαη έηνηκε λα ην παξνπζηάζεη ζην ρξήζηε ή γηα ρξφλν ίζν κε πέληε δεπηεξφιεπηα. 4 Ζ ελ ιφγσ νζφλε παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε σο εμήο : Δηθφλα 4 Loading Menu 4 ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν ρξφλνο απηφο δελ ππεξέβε πνηέ ηα 2 κε 3 δεπηεξφιεπηα. ειίδα 20

21 Endless Sudoku for Android Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πάδι ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε ην πάδι έηνηκν πξνο ιχζε σο εμήο : Δηθφλα 5 Νέν παηρλίδη Απφ απηή ηελ νζφλε ν ρξήζηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη επηιέγνληαο ην αλάινγν θελφ θειί θαη ζπκπιεξψλνληαο ην κε ηνλ αξηζκφ ηεο επηινγήο ηνπ απφ ην αλαδπφκελν κελνχ ηνπ εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ πνπ εκθαλίδεηαη κφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ην επηζπκεηφ θειί ζηηο ζπζθεπέο πνπ δελ δηαζέηνπλ «θπζηθφ» πιεθηξνιφγην. Δάλ ε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη θπζηθφ πιεθηξνιφγην ηφηε ν αξηζκφο εηζάγεηαη απφ εθεί. εκείσζε : πσο παξαηεξείηαη νη αξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ είλαη ρξψκαηνο κπιε ελψ νη αξηζκνί πνπ εηζάγνληαη απφ ην ρξήζηε είλαη ρξψκαηνο καχξνπ. Δπίζεο νη αξρηθνί αξηζκνί δελ κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ απφ ην ρξήζηε θαη ε εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα ηνπο αιιάμεη. ειίδα 21

22 Endless Sudoku for Android Σν πιεθηξνιφγην πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε έρεη αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 9 ε φςε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ζπζθεπή ζε ζπζθεπή αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη ηελ εμήο κνξθή : ην ζεκείν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα : Δηθφλα 6 Δηθνληθφ πιεθηξνιφγην i. Δηζάγεη έλαλ «έγθπξν» αξηζκφ νπφηε θαη ε επηινγή ηνπ θαηαρσξείηαη ζην επηιεγκέλν πεδίν. ii. Να εηζάγεη έλα κε έγθπξν αξηζκφ νπφηε ε επηινγή ηνπ ρξήζηε δελ θαηαρσξείηαη θαη σο εηδνπνίεζε γηα ην φηη ν αξηζκφο δελ είλαη ζσζηφο θαη δελ θαηαρσξήζεθε ε νζφλε ηεο εθαξκνγήο «ηξεκνπαίδεη» θαη επηζηξέθεη ζηελ νζφλε επηινγήο αξηζκνχ. 5 5 Δθφζνλ ε επηινγή help ζην κελνχ επηινγψλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε. Δάλ απηφ δελ είλαη αιεζέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη νπνηνδήπνηε αξηζκφ παξφιν πνπ απηφο πηζαλφλ λα είλαη ιάζνο. ειίδα 22

23 Endless Sudoku for Android Επηιογή About ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πιήθηξν About ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ην ζρεηηθφ κήλπκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο εθαξκνγήο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4. Δηθφλα 4 About screen ειίδα 23

24 Endless Sudoku for Android Επηιογή Instructions ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πιήθηξν Instructions ζα παξνπζηαζηνχλ ζην ρξήζηε νη απαξαίηεηεο νδεγίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παίμεη θάπνηνο έλα νπνηνδήπνηε Sudoku πάδι δειαδή ζηελ νπζία νη θαλφλεο ηνπ Sudoku, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5. Δηθφλα 5 Instructions screen Επηιογή Exit Με ηελ επηινγή Exit ε εθαξκνγή ηεξκαηίδεηαη απνζεθεχνληαο πξηλ ην θιείζηκν ηεο ην ηξέρσλ πάδι ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα επαλέιζεη ζε απηφ κφιηο μεθηλήζεη μαλά ηελ εθαξκνγή. ειίδα 24

25 Endless Sudoku for Android Μελού ρσζκίζεωλ Παηψληαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην αξρηθφ κελνχ ν ρξήζηεο ην πιήθηξν ξπζκίζεσλ κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλα φια ηα θηλεηά Android εκθαλίδεηαη ην κελνχ ξπζκίζεσλ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6. Δηθφλα 7 Μελνχ ξπζκίζεσλ Απφ ην κελνχ ξπζκίζεσλ ν ρξήζηεο έρεη 2 επηινγέο : i. Να ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ηε κνπζηθή ππφθξνπζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ εθαξκνγή ii. Να ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ην κελνχ βνήζεηαο πνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη.( Hints) iii. Να ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ηελ εηζαγσγή ησλ κε έγθπξσλ αξηζκψλ ζην Sudoku. ειίδα 25

26 Endless Sudoku for Android Απηφ κπνξεί λα γίλεη επηιέγνληαο ην ζχκβνιν πνπ ππάξρεη δίπια απφ ηε ιέμε Music, Hints θαη Help αληίζηνηρα φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 10. Δηθφλα 7 Δπηινγέο ξπζκίζεσλ εκείσζε : πσο παξαηεξείηαη νη επηινγή Hints ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο είλαη απελεξγνπνηεκέλε ελψ ε επηινγή Help ελεξγνπνηεκέλε, ν ρξήζηεο δειαδή ζα έρεη έλα είδνο βνήζεηαο απφ ηελ εθαξκνγή, δελ ζα κπνξεί δειαδή λα εηζάγεη ιάζνο αξηζκνχο θαη αλ ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξε βνήζεηα ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ηα hints ηνπ παηρληδηνχ ηα νπνία είλαη ζηελ νπζία έλα είδνο θαζνδήγεζεο ηνπ ρξήζηε κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ Sudoku. ειίδα 26

27 Endless Sudoku for Android Portrait - Landscape mode Ζ ρξήζε θάζε εθαξκνγήο απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε δηαθέξεη γη απηφ θαη έπξεπε λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηνλ ηξφπν παηρληδηνχ ζε Portrait mode (θάζεηα) αιιά θαη ζε Landscape mode (νξηδφληηα). Ζ εθαξκνγή ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε κε ηξφπν πνπ εμππεξεηεί θαη ηηο δχν επηινγέο.μφιηο ν ρξήζηεο γπξίζεη ην θηλεηφ ηνπ νξηδφληηα ην κελνχ ηεο εθαξκνγήο αιιάδεη ηνπνζεηψληαο ηα πιήθηξα ηηο εθαξκνγήο ζε 2 ζηήιεο θαζψο ν θάζεηνο δηαζέζηκνο ρψξνο πνπ ππάξρεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ φπσο είλαη ινγηθφ κεηψλεηαη ζην 50% ή θαη παξαπάλσ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπήο. Ζ εηθφλα ηνπ κελνχ ζε landscape mode είλαη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 8. Δηθφλα 8 Ζ εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ζε Landscape mode. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην puzzle ζε πεξίπησζε πνπ ην παηρλίδη παίδεηαη ζε landscape mode φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 9. Δηθφλα 9 Σν πάδι ζε Landscape mode. ειίδα 27

28 Endless Sudoku for Android Λύζε ηοσ πάδι ηαλ ν ρξήζηεο θαηαθέξεη ηειηθά λα ιχζεη ην πάδι πνπ ηνπ έρεη δνζεί έλα popup screen ζα θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ην νπνίν πξνηξέπεη ην ρξήζηε λα πηέζεη ην πιήθηξν back θαη λα παίμεη έλα λέν παηρλίδη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 10. Δηθφλα 10 Congratulations Screen! ειίδα 28

29 Endless Sudoku for Android Πηζαλές βειηηώζεης Σηο κεθάλαιο αςηό γίνεηαι μια καηαγπαθή πιθανών βεληιώζεων ηηρ εθαπμογήρ οι οποίερ θα ηην έκαναν πεπιζζόηεπο ππακηική και σπήζιμη. Μηα ζεηξά πηζαλψλ βειηηψζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ πην «εκπνξηθή» ηελ εθαξκνγή αιιά θαη πνιχ πην πξαθηηθή γηα ην ρξήζηε. Παξαηίζεληαη ινηπφλ κηα ζεηξά πηζαλψλ βειηηψζεσλ. Υρολόκεηρο Ζ πξνζζήθε ρξνλνκέηξνπ ζα έδηλε ζην ρξήζηε έλα επηπιένλ θίλεηξν λα βειηησζεί θαη λα πξνζπαζήζεη λα πηέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα ζθεθηεί πην «γξήγνξα». Score meter Ζ πξνζζήθε θάπνηνπ κεηξεηή ζθνξ ην νπνίν ζα θαζνξηδφηαλ κε βάζε ην ρξφλν ιχζεο ηνπ πάδι θαη ίζσο ην αλέβαζκα ησλ ζθνξ ζε θάπνην server ζην internet ζα έθαλε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ παηθηψλ πνιχ κεγαιχηεξε θαη ζα έδηλε ζην παηρλίδη κηα κνξθή multiplayer mode. Αποζήθεσζε πάδι Μηα πνιχ πξαθηηθή επηπιένλ δπλαηφηεηα ζα ήηαλ ε πξνζζήθε απνζήθεπζεο ησλ πάδι πνπ έρεη παίμεη ν θάζε ρξήζηεο κε βάζε ην username ηνπ θαη ν ρξφλνο ιχζεο ηνπ θάζε πάδι. Φόρηωζε πάδι Ζ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πάδι ζην παηρλίδη ζα ηνπ έδηλε κηα επίζεο πνιχ θαιή κνξθή αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ παηθηψλ θαζψο γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα ζηείινπλ έλα πάδι απφ ηε κηα ζπζθεπή ζηελ άιιε θαη λα δηαγσληζζνχλ ζην πνηνο ζα ην ιχζεη πξψηνο! Εθηύπωζε πάδι Ζ εμαγσγή ηνπ πάδι κε θάπνην ηξφπν ζε κνξθή screenshot θαη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζήο ηνπ ζε θάπνην wireless printer κέζσ θάπνηαο ζπλεξγαδφκελεο εθαξκνγήο ζα έδηλε γηα παξάδεηγκα ζε έλα θαζεγεηή ηε δπλαηφηεηα λα κνηξάζεη ζε ραξηί έλα λέν πάδι ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα ηνπο δηδάμεη ηνλ ηξφπν παηρληδηνχ. Αλ θαη ε δπλαηφηεηα απηή είλαη κε πξαγκαηνπνηήζηκε θαζψο ην screenshot θάπνηαο εθαξκνγήο ζε θηλεηά Android είλαη πξνο ην παξψλ απαγνξεπκέλν απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (δει. ηελ Google ) γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ειίδα 29

30 Endless Sudoku for Android Παράρηεκα Ι - Σο ιεηηοσργηθό Android Σηο παπάπηημα αςηό γίνεηαι μια αναθοπά ζηο λειηοςπγικό ζύζηημα Android Σν Android είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ην νπνίν ηξέρεη ηνλ ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Linux. Αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηελ Google θαη αξγφηεξα απφ ηελ Open Handset Alliance. Δπηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ λα ζπλζέηνπλ θψδηθα κε ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java, ειέγρνληαο ηελ ζπζθεπή κέζσ βηβιηνζεθψλ ινγηζκηθνχ αλεπηπγκέλσλ απφ ηελ Google. Ζ πξψηε παξνπζίαζε ηεο πιαηθφξκαο Android έγηλε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2007, παξάιιεια κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνχ Open Handset Alliance, κηαο θνηλνπξαμίαο 48 ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξηψλ, εηαηξηψλ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θαηαζθεπήο hardware, νη νπνίεο είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε αλνηρηψλ πξνηχπσλ ζηηο ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ Google δεκνζίεπζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θψδηθα ηνπ Android ππφ ηνπο φξνπο ηεο Apache License,κηαο ειεχζεξεο άδεηαο ινγηζκηθνχ. Ιζηορηθό Ελεκερώζεωλ Παξφιν πνπ ην Android είλαη έλα πξντφλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, έλα θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπλερίδεηαη ζε ηδησηηθφ παξαθιάδη. Γηα λα έξζεη απηφ ην ινγηζκηθφ ζε θνηλή ζέαζε δεκηνπξγήζεθε έλα παξαθιάδη ηνπ κφλν αλάγλσζεο, ελ νλφκαηη "Cupcake". Σν Cupcake ζπλήζσο ζπγρέεηαη κε ηνλ ηίηιν κηαο ελεκέξσζεο, ζε αληίζεζε κε φζα δειψλεη ε ίδηα ε Google ζηελ ηζηνζειίδα αλάπηπμεο ηνπ Android: "ην Cupcake απνηειεί αθφκε έλα έξγν ζε εμέιημε, φρη κηα επίζεκε έθδνζε." Αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζην ιεηηνπξγηθφ Android ζα παξνπζηαζηνχλ ζην cupcake θαη πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ κεηαθνξηψζεσλ (download manager), ην framework, Bluetooth, ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, ην ξαδηφθσλν θαη ην ζχζηεκα ηειεθσλίαο, εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ, ην θπξίσο ζχζηεκα θαη δηάθνξεο εθαξκνγέο, θαζψο θαη πιεζψξεο δηνξζψζεηο ζθαικάησλ. ηηο 30 Απξηιίνπ 2009, θπθινθφξεζε ε επίζεκε ελεκέξσζε έθδνζεο 1.5 γηα ην Android. Απνηειείηαη απφ πνιιά λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη βειηηψζεηο ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ: Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θηλνχκελεο εηθφλαο κε ηελ ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθψλνπ Μεηαθφξησζε αξρείσλ βίληεν ζην YouTube θαη εηθφλσλ ζην Picasa θαηεπζείαλ απφ ην ηειέθσλν Δπαλαζρεδηαζκέλν ινγηζκηθφ πιεθηξνινγίνπ κε ιεηηνπξγία απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο θεηκέλνπ Γπλαηφηεηα απηφκαηεο ζχλδεζεο αζχξκαηεο ζπζθεπήο αθνπζηηθνχ Bluetooth εθφζνλ εληνπηζηεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε Νέα widgets θαη θάθεινη πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ειίδα 30

31 Endless Sudoku for Android Δθέ αιιαγήο νζνλψλ θαη κελνχ Γηεπξπκέλε ιεηηνπξγία αληηγξαθήο/επηθφιιεζεο γηα λα πεξηιακβάλεη δηθηπαθέο δηεπζχλζεηο Έθηνηε ην Android εμειίζζεηαη ηαρχηαηα κε δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ έρεη δηνξζψζεηο ζε bugs θαη λέεο δπλαηφηεηεο. Σειεπηαίεο εθδφζεηο : 2.3 Gingerbread :Δπαλαπξνζδηνξίζηεθε ην user interface, βειηηψζεθε ην soft keyboard θαη νη copy/paste ιεηηνπξγίεο, δηαζέηεη θαιχηεξν native code support (ην νπνίν βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε gaming), πξνζηέζεθε ππνζηήξημε SIP (γηα VoIP calls). Honeycomb: Ήηαλ κηα έθδνζε ε νπνία ππνζηεξίδεη ζπζθεπέο κε κεγαιχηεξε νζφλε, έρεη ππνζηήξημε γηα πνιιαπινχο επεμεξγαζηέο (multi-core processors), ππνζηήξημε γηα αθφκα θαιχηεξα γξαθηθά (κέζσ hardware acceleration) θαη πιήξε θσδηθνπνίεζε ζπζηήκαηνο. Ζ πξψηε ζπζθεπή πνπ έηξερε ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε είλαη ην Motorola Xoom ην νπνίν βγήθε ζηελ θπθινθνξία ην Φεβξνπάξην ηνπ Honeycomb : δφζεθε ζε θπθινθνξία ην Μάην ηνπ 2011, ζηελ έθδνζε απηή πξνζηέζεθε ππνζηήξημε γηα επηπιένλ ζπζθεπέο εηζφδνπ, ην USB host mode γηα κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απεπζείαο απφ θάκεξεο θαη άιιεο ζπζθεπέο θαη θπζηθά νη εθαξκνγέο Google Movies θαη 3.2 Honeycomb : δφζεθε ζε θπθινθνξία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011,ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε πξνζηέζεθε ππνζηήξημε γηα κηα κεγαιχηεξε γθάκα κεγεζψλ νζφλεο, λέα επηινγή zoom to fill, h θφξησζε δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αξρεία media απεπζείαο απφ ηελ θάξηα SD.To Huawei Media pad ήηαλ ην πξψην tablet 7 ηληζψλ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε. Ice Cream Sandwich: αλαθνηλψζεθε ζηηο 19 Οθησβξίνπ ηνπ 2011, έθεξε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Honeycomb ζηα smartphones θαη πξνζηέζεθαλ λέεο δπλαηφηεηεο φπσο ην μεθιείδσκα ηνπ θηλεηνχ κε αλαγλψξηζε πξνζψπνπ, ε θαηαγξαθή-παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο δηθηπαθήο ρξήζεο, βειηηψζεηο θσηνγξάθεζεο, ε αλαδήηεζε mail offline, θαη νη θάθεινη εθαξκνγψλ. Σν Android Ice Cream Sandwich είλαη ε ηειεπηαία έθδνζε Android ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζε θηλεηά ηειέθσλα. Γφζεθε ζε θπθινθνξία ζηηο 14 Ννεκβξίνπ ηνπ ειίδα 31

32 Endless Sudoku for Android Υαραθηερηζηηθά Σσξηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο : Λεηηνπξγίεο Οζφλεο : Ζ πιαηθφξκα είλαη πξνζαξκφζηκε ζε κεγαιχηεξε αλάιπζε (VGA), δηζδηάζηαηεο ςεθηαθέο γξαθηθέο βηβιηνζήθεο, ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά βαζηζκέλα ζηελ OpenGL ES 1.0 έθδνζε ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη παξαδνζηαθέο απεηθνλίζεηο νζφλεο "έμππλσλ" ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ : Υξήζε βάζεο δεδνκέλσλ SQLite γηα ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο πλδεζηκφηεηα : Σν Android ππνζηεξίδεη ηερλνινγίεο ζπλδεζηκφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, θαη Wi-Fi. Απνζηνιή κελπκάησλ SMS θαη MMS είλαη νη δηαζέζηκνη ηξφπνη αληαιιαγήο κελπκάησλ. Πεξηήγεζε ζηνλ Ηζηφ : Γηα ηελ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηφ ην Android δηαζέηεη έλα θπιινκεηξεηή βαζηζκέλν ζηελ αλνηρηή ηερλνινγία WebKit. Τπνζηήξημε Java : Λνγηζκηθφ γξακκέλν ζηελ Java είλαη δπλαηφλ λα κεηαγισηηηζηεί θαη λα εθηειεζηεί ζηελ εηθνληθή κεραλή Dalvik, ε νπνία είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε πινπνίεζε εηθνληθή κεραλήο, ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζε θνξεηέο ζπζθεπέο, παξφιν πνπ δελ είλαη κηα πξφηππε εηθνληθή κεραλή Java. Τπνζηήξημε Πνιπκέζσλ : Σν ιεηηνπξγηθφ Android ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζα κνξθέο ήρνπ, ζηαηηθήο θαη θηλνχκελεο εηθφλαο: H.263, H.264 (ζε 3GP ή MP4 container), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB, AAC, HE-AAC, MP3, MIDI, OGG Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP. Δπηπιένλ ππνζηήξημε hardware : Σν ιεηηνπξγηθφ Android κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε θάκεξεο ζηαηηθήο ή θηλνχκελεο εηθφλαο, νζφλεο αθήο, GPS, αηζζεηήξεο επηηάρπλζεο, καγλεηφκεηξα, δηζδηάζηαηνπο θαζψο θαη ηξηζδηάζηαηνπο επηηαρπληέο γξαθηθψλ. Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ Πεξηιακβάλεη έλαο πξνζνκνησηή ζπζθεπήο, εξγαιεία γηα δηφξζσζε ζθαικάησλ, κλήκε θαη εξγαιεία αλάιπζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εθηειέζηκνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη έλα επηπξφζζεην γηα ην Eclipse IDE. Αγνξά θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγψλ : Παξφκνηα κε ην App Store ηνπ iphone OS, ην Android Market είλαη έλαο θαηάινγνο εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαθνξησζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ζπζθεπή άκεζα κέζσ αζχξκαησλ θαλαιηψλ, ρσξίο ηελ ρξήζε ππνινγηζηή. Αξρηθά κφλν δσξεάλ εθαξκνγέο ήηαλ δπλαηφλ λα εγθαηαζηαζνχλ. Δθαξκνγέο επί πιεξσκή ήηαλ κεηέπεηηα δηαζέζηκεο ζην Android Market ζηηο ΖΠΑ χζηεξα απφ ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2009 Οζφλε Αθήο Πνιιαπιψλ εκείσλ : Σν ιεηηνπξγηθφ Android είρε εμ νξηζκνχ ππνζηήξημε γηα νζφλεο πνιιαπιψλ ζεκείσλ αιιά ε δπλαηφηεηα απηή έρεη θιεηδσζεί ζε επίπεδν ππξήλα (πηζαλφλ γηα απνθπγή παξαβηάζεσλ ησλ παηεληψλ ινγηζκηθνχ ηεο Apple ζηηο ηερλνινγίεο νζνλψλ αθήο [10] ). Κπθινθνξεί κηα αλεπίζεκε ηξνπνπνίεζε (mod) πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιή επαθή (multi-touch), αιιά απαηηεί δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ππεξρξήζηε (superuser) ζηε ζπζθεπή γηα λα γξαθεί ζηε κλήκε flash έλαο ππξήλαο πνπ λα κελ είλαη ππνγεγξακκέλνο (unsigned kernel). ειίδα 32

33 Endless Sudoku for Android Υρήζεης ηοσ Android Αλ θαη ην android είλαη ζρεδηαζκέλν γηα smartphones θαη tablets, ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα ιεηηνπξγηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο φπσο laptops θαη netbooks, smartbooks, ζπζθεπέο αλάγλσζεο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαη smart TVs. Δπηπξφζζεηα ην ιεηηνπξγηθφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγέο γηα αθνπζηηθά, Cd players απηνθηλήησλ, ζπζθεπέο πινήγεζεο απηνθηλήησλ, θνλζφιεο παηρληδηψλ, αθφκα θαη ςπγεία θαζξέπηεο ζηαζεξά ηειέθσλα αιιά θαη θνξεηά media players. Σν ιεηηνπξγηθφ ios θαη ην Android κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ καδί ζε έλα iphone ή ipod Touch κε ηε βνήζεηα ηνπ OpeniBoot θαη ηνπ idroid. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2011 αλαθνηλψζεθε απφ ην πεληάγσλν φηη πιένλ είλαη επίζεκα εγθεθξηκέλε ε ρξήζε ηνπ Android απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. Εθαρκογές Οη εθαξκνγέο ηνπ Android ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαη κε ηε γιψζζα Java ρξεζηκνπνηψληαο ην Android Software Development Kit, ή θαη άιια εξγαιεία ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο Development Kit γηα εθαξκνγέο ζε C ή C++, θαη ηνπ Google App Inventor, έλα visual πεξηβάιινλ γηα αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Google Play (Android Market) Σν Google Play, ή πην επίζεκα Android Market, είλαη ην επίζεκν online θαηάζηεκα ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ Google γηα ζπζθεπέο Android. Μηα εθαξκνγή πνπ νλνκάδεηαη Market είλαη πξν-εγθαηεζηεκέλε ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θαηεβάζνπλ εθαξκνγέο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ δηάθνξνπο developers αλά ηνλ θφζκν.σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ππήξραλ πάλσ απφ εθαξκνγέο δηαζέζηκεο γηα ην Android, θαη νη εθαξκνγέο πνπ νη ρξήζηεο θαηέβαζαλ απφ ην Market ηα Γεθέκβξην ηνπ 2011 μεπέξαζαλ ηα 10 ηξηζεθαηνκκχξηα. Σν ίδην ην ιεηηνπξγηθφ android έρεη εγθαηαζηαζεί ζε 130 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο. Μφλν ζπζθεπέο πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζπκβαηφηεηαο κπνξνχλ λα έρνπλ πξν-εγθαηεζηεκέλν ηελ εθαξκνγή Play Store θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Market. Σν market θηιηξάξεη ηηο εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ ζην Market κε απηέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε θαη νη πξνγξακκαηηζηέο ησλ εθαξκνγψλ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο κάξθεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή κφλν γηα ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Ζ ίδηα ε Google ζπκκεηέρεη ζην Play Store πξνζθέξνληαο πνιιέο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Google Voice (γηα ηελ ππεξεζία Google Voice), ηνπ Sky Map (γηα ηελ παξαθνινχζεζε αζηεξηψλ ), ηνπ Finance (γηα ηελ ππεξεζία Finance), ηνπ Maps Editor (γηα ηελ ππεξεζία My Maps), ηνπ Places Directory (γηα ηελ ηνπηθή αλαδήηεζε), ηνπ Google Goggles (ην νπνίν θάλεη αλαδήηεζε κε βάζε εηθφλεο), ηνπ ειίδα 33

34 Endless Sudoku for Android Google Translate, θαη ηνπ Google Shopper.Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 ε Google αλαθνίλσζε ηα Voice Actions for Android, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ςάμνπλ, λα γξάςνπλ κελχκαηα, θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θιήζεηο κέζσ θσλήο. Δπηπξφζζεηα νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο εθαξκνγέο απεπζείαο ζηε ζπζθεπή ηνπο αλ έρνπλ ην APK αξρείν ηεο εθαξκνγήο ή απφ άιια online stores φπσο ην Amazon Appstore. Αζθάιεηα Οη εθαξκνγέο android ηξέρνπλ ζε έλα sandbox, κηα απνκνλσκέλε πεξηνρή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ππφινηπα resourses ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, εθηφο θαη αλ έρνπλ δνζεί δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε απηέο απφ ην ρξήζηε φηαλ ε εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε κηαο εθαξκνγήο ην Play Store αλαθέξεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα πνπ ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή γηα λα ηξέμεη. Γηα παξάδεηγκα έλα παηρλίδη κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ δφλεζε, αιιά δελ ζα έπξεπε λα ρξεηάδεηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα κελχκαηα ή ηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν ηνπ ρξήζηε. Αθνχ ειέγμεη ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ ζα εγθαηαζηήζεη ή φρη ηελ εθαξκνγή. Ο ηξφπνο απηφο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο (ην ιεγφκελν sandboxing) θαη ν πεξηνξηζκφο ζηα δηθαηψκαηα ηεο εθαξκνγήο εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη κεηψλεη ηα bugs απηψλ, φκσο ε ιηγνζηέο γλψζεηο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ φζν αθνξά ην sandboxing νδεγεί πνιιέο θνξέο ζηελ απμεκέλε απαίηεζε δηθαησκάησλ ησλ εθαξκνγψλ αθφκα θαη ζε πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ην νπνίν κεηψλεη ηελ απφδνζε ηνπο. Ιδηωηηθόηεηα Σα Android smartphones έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνπλ ηελ ηνπνζεζία ησλ Wi- Fi access points, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν θάζε ρξήζηεο θαζψο νη ρξήζηεο θηλνχληαη απφ κέξνο ζε κέξνο γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηηο ηνπνζεζίεο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ ηέηνησλ access points. Απηέο νη βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ραξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ smartphones νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηε ρξήζε εθαξκνγψλ φπσο ην Foursquare, ην Latitude, θαη ην Places, αιιά θαη γηα ηελ πξνψζεζε δηαθεκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Σν Μάξηην ηνπ 2012 απνθαιχθζεθε φηη νη εθαξκνγέο Android κπνξνχζαλ λα αληηγξάςνπλ θσηνγξαθίεο ησλ ρξεζηψλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, θαη ε Google απάληεζε σο εμήο : «Σν αξρείν ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο θσηνγξαθίεο ησλ ρξεζηψλ ζρεδηάζηεθε αξρηθά κε βάζε ηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιια ιεηηνπξγηθά φπσο ηα Windows θαη ηα Mac OS, απηή ηε ζηηγκή επαλαζρεδηάδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρνληαο ππφςε πσο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε έλα επηπιένλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ησλ εθαξκνγψλ ζηηο θσηνγξαθίεο ησλ ρξεζηψλ. Πάληα είρακε ζηξαηεγηθέο αθαίξεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Android Market απφ απηφ νη νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία ησλ ρξεζηψλ παξαλφκσο». ειίδα 34

35 Endless Sudoku for Android Μερίδηο αγοράς Σν ινγφηππν ηνπ Android ζρεδηάζηεθε καδί κε ην Droid font απφ ηελ Ascender, ην εηθνλίδην ξνκπφη ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Irina Blok. Ζ εηαηξία εξεπλψλ Canalys ππνιφγηζε ην 2009 πσο ην Android είρε ην 2.8% ηνπ κεξηδίνπ ηεο παγθφζκηα αγνξάο smartphones. Σν 2010 ην πνζνζηφ απηφ είρε αλέβεη πεξίπνπ ζην 33% ηεο αγνξάο θάηη ην νπνίν έθεξε ην Android ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ πσιήζεσλ ησλ smartphones. To 2011 ε Gartner ππνιφγηζε πσο πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ (52, 5%) ηεο αγνξάο ησλ smartphones αλήθε ζην Android. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ε ComShore είπε πσο ε πιαηθφξκα Android είρε ην 9.0% ηεο Ακεξηθάληθεο αγνξάο smartphone. Ζ εηθφλα απηή άιιαμε ζηα κέζα ηνπ 2010 φπνπ ην Android θαηείρε ην 21.4% ηεο ακεξηθάληθε αγνξάο. Σν Μάην ηνπ 2011 ε Google αλαθνίλσζε πσο 550,000 λέεο ζπζθεπέο Android ελεξγνπνηνχληαλ θάζε εκέξα, θαη πσο πάλσ απφ 100 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο είραλ ελεξγνπνηεζεί ζπλνιηθά. Σε 1 Απγνχζηνπ ηνπ 2011 ε Canalys ππνιφγηζε πσο ην Android θαηείρε ην 48% ηεο αγνξάο ησλ Smartphones. ηηο 13 Οθησβξίνπ ηνπ 2011 ε Google αλαθνίλσζε πσο ππήξραλ 190 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο ζηελ αγνξά θαη ζηηο 16 Ννεκβξίνπ ηνπ 2011 είραλ ελεξγνπνηεζεί 200 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο. ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 αλαθνηλψζεθε πσο νη ζπζθεπέο πνπ ελεξγνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά είραλ θηάζεη ηηο θαη δχν κήλεο αξγφηεξα ν αξηζκφο απηφο έθηαζε ηηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπζηθά θαη ησλ tablets. ειίδα 35

36 Endless Sudoku for Android Παράρηεκα ΙΙ Javadocs Σηο παπάπηημα αςηό γίνεηαι καηαγπαθή ηων Javadocs για ηιρ βαζικόηεπερ κλάζειρ ηηρ εθαπμογήρ.. Class Sudoku public class Sudoku extends Activity Method Detail oncreate public void oncreate(bundle onsaveinstancestate) Called when the activity is first created. onresume protected void onresume() onpause protected void onpause() onclick public void onclick(view v) Διέγρεη ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε ζην θεληξηθφ κελνχ θαη αλάινγα κε ην πνηφ θνπκπί παηήζεθε εθηειεί ηελ αλάινγε ιεηηνπξγία oncreateoptionsmenu public boolean oncreateoptionsmenu(menu menu) onoptionsitemselected public boolean onoptionsitemselected(menuitem item) opennewgamedialog public void opennewgamedialog() Αλνίγεη ην δηάινγν δπζθνιίαο φηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ηελ επηινγή New Game Παξάιιεια θαιεί ην dialog ην νπνίν είλαη ην loading screen αθνχ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ αλάινγε δπζθνιία rundialog public void rundialog(int seconds) Γεκηνπξγεί έλα loading screen ζην ρξήζηε κε ην θείκελν ηεο επηινγήο ηνπ ην νπνίν δηαξθεί φζα δεπηεξφιεπηα επηιέμεη ν ρξήζηεο κε ηε κεηαβιεηή seconds seconds - Σα δεπηεξφιεπηα πνπ ζα δηαξθέζεη ε πξνβνιή ηνπ Loading Screen startgame public void startgame(int i) Αξρίδεη ην αλάινγν παηρλίδη έρνληαο πάξεη πξψηα ηελ επηινγή δπζθνιίαο ηνπ ρξήζηε κέζσ ηεο παξακέηξνπ i ειίδα 36

37 Endless Sudoku for Android i - Ο βαζκφο δπζθνιίαο πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο Class PuzzleView public class PuzzleView extends View Method Detail onsizechanged protected void onsizechanged(int w, int h, int oldw, int oldh) Τπνινγίδεη ην κέγεζνο ηνπ θάζε θειηνχ ζηελ νζφλε(1/9 ηνπ κεγέζνπο φινπ ηνπ παηρληδηνχ ζηελ νζφλε ondraw protected void ondraw(canvas canvas) Ζ θχξηα κέζνδνο κέζσ ηεο νπνίαο "δσγξαθίδεηαη" φιν ην παηρλίδη ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ontouchevent public boolean ontouchevent(motionevent event) Διέγρεη ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε θαη αλνίγεη ην πιεθηξνιφγην onkeydown public boolean onkeydown(int keycode, KeyEvent event) Διέγρεη ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε ζχκθσλα κε ην D-Pad θαη αλνίγεη ην πιεθηξνιφγην ζηελ πεξίπησζε πνπ παηήζεη ην θεληξηθφ πιήθηξν setselectedtile public void setselectedtile(int tile) Αιιάδεη ηελ ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ειέγρνληαο αλ ε επηινγή Help είλαη ελεξγνπνηεκέλε ή φρη.δάλ δελ είλαη αιιάδεη νχησο ή αιιηψο ηελ ηηκή αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ειέγρεη πξψηα αλ είλαη έγθπξε ηηκή γηα ην πεδίν απηφ. tile - Σν θειί ηνπ νπνίνπ ζα αιιάμεη ηηκή select private void select(int x, int y) Τπνινγίδεη ηηο λέεο ζπληεηαγκέλεο x θαη y ηνπ θειηνχ πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο θαη θαιεί ηελ getrect γηα λα ππνινγίζεη ην λέν θνπηί επηινγήο ηνπ ρξήζηε ειίδα 37

38 Endless Sudoku for Android x - Ζ ζπληεηαγκέλε ηεο επηινγήο ζηνλ άμνλα x y - Ζ ζπληεηαγκέλε ηεο επηινγήο ζηνλ άμνλα y getrect private void getrect(int x, int y, Rect rect) Εσγξαθίδεη ην ηεηξάγσλν πνπ θαιχπηεη ην πεδίν πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο ψζηε λα γλσξίδεη πνηφ θειί έρεη παηήζεη x - Ζ ζέζε ηνπ ηεηξαγψλνπ ζηνλ άμνλα x y - Ζ ζέζε ηνπ ηεηξαγψλνπ ζηνλ έμνλα y rect - Σν ηεηξάγσλν ζην νπνίν ζα γίλνπλ νη αιιαγέο WellDoneDialog public void WellDoneDialog() Δκθαλίδεη έλα δηάινγν επηβξάβεπζεο ηνπ ρξήζηε αθνχ απηφο νινθιεξψζεη ην πάδι Class EasyPuzzle public class EasyPuzzle extends java.lang.object Method Detail newgame public void newgame() Γεκηνπξγεί έλα λέν Sudoku game. ispossiblex private boolean ispossiblex(int[][] game, int y, int number) Δπηζηξέθεη εάλ ν αξηζκφο πνπ δφζεθε είλαη έγθπξνο γηα ηνλ άμνλα x ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. game - Σν παηρλίδη πνπ ζα ειεγρζεί. y - Ζ ζέζε ηνπ άμνλα x πνπ ζα ειεγρζεί. number - Ο αξηζκφο πνπ ζα ειεγρζεί. True αλ ν αξηζκφο είλαη έγθπξνο ζηνλ άμνλα x, αιιηψο false. ispossibley private boolean ispossibley(int[][] game, int x, int number) Δπηζηξέθεη εάλ ν αξηζκφο πνπ δφζεθε είλαη έγθπξνο γηα ηνλ άμνλα y ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. ειίδα 38

39 Endless Sudoku for Android game - Σν παηρλίδη πνπ ζα ειεγρζεί. x - Ζ ζέζε ηνπ άμνλα y πνπ ζα ειεγρζεί. number - Ο αξηζκφο πνπ ζα ειεγρζεί. True αλ ν αξηζκφο είλαη έγθπξνο ζηνλ άμνλα y, αιιηψο false. ispossibleblock private boolean ispossibleblock(int[][] game, int x, int y, int number) Δπηζηξέθεη εάλ ν αξηζκφο είλαη έγθπξνο ζην θειί γηα ην παηρλίδη πνπ έρεη δνζεί. game - Σν παηρλίδη πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί. x - Ζ ζέζε ηνπ αξηζκνχ ζηνλ άμνλα x ζην παηρλίδη γηα λα ειεγρζεί. y - Ζ ζέζε ηνπ αξηζκνχ ζηνλ άμνλα y ζην παηρλίδη γηα λα ειεγρζεί. number - Ο αξηζκφο πνπ ζέινπκε λα ειεγρζεί. True εάλ ν αξηζκφο είλαη έγθπξνο ζην ζπγθεθξηκέλν θειί, αιιηψο false. getnextpossiblenumber private int getnextpossiblenumber(int[][] game, int x, int y, java.util.list<java.lang.integer> numbers) Δπηζηξέθεη ηνλ επφκελν πηζαλφ αξηζκφ απφ ηε ιίζηα γηα ηε δνζείζα ζέζε ή -1 φηαλ ε ιίζηα είλαη άδεηα. game - Σν παηρλίδη γηα έιεγρν. x - Ζ ζέζε X ζην παηρλίδη. y - Ζ ζέζε Y ζην παηρλίδη. numbers - Ζ ιίζηα κε ηνπο αξηζκνχο πνπ έρνπλ κείλεη. Ο επφκελνο πηζαλφο αξηζκφο ζην παηρλίδη ή -1 φηαλ ε ιίζηα είλαη άδεηα generatesolution private int[][] generatesolution(int[][] game, int index) Γεκηνπξγεί έλα ιπκέλν παηρλίδη Sudoku. game - Σν παηρλίδη πνπ ζα ζπκπιεξσζεί, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δψζεη 'new int[9][9]'. index - Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δψζεη ηηκή 0. Λχκκέλν παηρλίδη Sudoku. generategame ειίδα 39

40 Endless Sudoku for Android private int[][] generategame(int[][] game) Γεκηνπξγεί έλα λέν παηρλίδη απφ ηε ιχζε. game - Σν παηρλίδη πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πεξάζεη θαη κηα ιχζε. Σν δεκηνπξγεκέλν παηρλίδη Sudoku. generategame private int[][] generategame(int[][] game, java.util.list<java.lang.integer> positions) Γεκηνπξγεί έλα λέν παηρλίδη απφ ηε ιχζε, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ άιιε generategame κέζνδν Απηή ε κέζνδνο απιά αθαηξεί έλαλ αξηζκφ απφ κηα ζέζε.. Δάλ ην παηρλίδη δελ είλαη πηα έγθπξν κεηά ηελ αθαίξεζε ην παηρλίδη ζα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. game - Σν παηρλίδη πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. positions - Ζ ιίζηα ησλ ππνιεηπφκελσλ ζέζεσλ πνπ ζα "θαζαξηζηνχλ". Σν δεκηνπξγεκέλν παηρλίδη Sudoku. isvalid private boolean isvalid(int[][] game) Διέγρεη εάλ ην παηρλίδη είλαη έγθπξν. game - Σν παηρλίδη πνπ πξφθεηηαη λα ειερζεί. True εάλ ην παηρλίδη είλαη έγθπξν, δηαθνξεηηθά false. isvalid private boolean isvalid(int[][] game, int index, int[] numberofsolutions) Διέγρεη αλ ην παηρλίδη είλαη έγθπξν, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ άιιε isvalid κέζνδν. Μπνξεί λα ππάξρεη κφλν κία ιχζε. copy game - Σν παηρλίδη πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί. index - Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν πξνο έιεγρν. numberofsolutions - Ο αξηζκφο ησλ ιχζεσλ πνπ έρνπλ βξεζεί. Int[] αληί γηα int δηφηη ε παξάκεηξνο πεξληέηαη κε αλαθνξά. True if game is valid, false otherwise. private int[][] copy(int[][] game) Αληηγξάθεη έλα παηρλίδη ειίδα 40

41 Endless Sudoku for Android game - Σν πξνο αληηγξαθή παηρλίδη. Αληίγξαθν ηνπ δνζέληνο παηρληδηνχ. getgame public int[][] getgame() Δπηζηξέθεη ην παηρλίδη πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί Σν δεκηνπξγεκέλν παηρλίδη Class Game public class Game extends Activity Method Detail getpuzzle private int[] getpuzzle(int diff) Δθφζνλ δνζεί ε δπζθνιία επηιέγεηαη ην αλάινγν πάδι diff - Ζ κεηαβιεηή ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη ε κεηαβιεηή ηεο δπζθνιίαο Σν πάδι ζχκθσλν κε ηε δπζθνιία πνπ επηιέρζεθε topuzzlestring public static java.lang.string topuzzlestring(int[] puz) Μεηαηξέπεη έλαλ πίλαθα ζε Puzzle string puz - Ο πξνο κεηαηξνπή πίλαθαο Σν string πνπ πεξηέρεη ην πάδι πνπ δφζεθε frompuzzlestring protected static int[] frompuzzlestring(java.lang.string string) Μεηαηξέπεη έλαλ Puzzle string ζε πίλαθα puz - Σν πξνο κεηαηξνπή Puzzle string Ο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ην πάδι πνπ δφζεθε gettile private int gettile(int x, int y) Δπηζηξέθεη ηελ ηηκή πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν x - Ζ ζέζε ηνπ πεδίνπ ζηνλ άμνλα x ειίδα 41

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ:ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ:ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ για Aria Maestosa Έθδνζε Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ππξηδάθν Παλαγηψηε Γεκήηξην Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Product Version: 4.0

Product Version: 4.0 Product Version: 4.0 S i E B E N I n n o v a t i v e S o lutions Κ α ξ ί λ ν π Αληύπα 28, 14121, Λ. Ζ ξ ά θ ι ε ην, Α ζήλα Ρ ε ι. : 210 2725350, Fax. : 210 2724439 w w w. s i e b e n. g r, e - m ail: i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Διζαγυγή... 4 1.1. Τη είλαη ην Αβάθην... 4 1.1.1. Πώο θαη γηαηί ζρεδηάζηεθε;... 4 1.1.2. Γηαηί είλαη θαηλνηνκηθό;... 5 1.2. Σε πνηόλ απεπζύλεηαη ην παξόλ εγρεηξίδην;... 6 2. Βαζικέρ έννοιερ...

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τριςδιάςτατου παιχνιδιοφ ανοιχτοφ περιβάλλοντοσ με αυτονομία αντιπάλων Διπλωματική εργαςία

Ανάπτυξη τριςδιάςτατου παιχνιδιοφ ανοιχτοφ περιβάλλοντοσ με αυτονομία αντιπάλων Διπλωματική εργαςία ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ Ανάπτυξη τριςδιάςτατου παιχνιδιοφ ανοιχτοφ περιβάλλοντοσ με αυτονομία αντιπάλων Διπλωματική εργαςία Φράγκοσ Νικόλαοσ Εμεηαζηηθή επηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σμήμα Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημάτων ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Όνομα Φοιτητή: Τπεφθυνοι Καθηγητέσ : ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΟΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment Παύινο Γ. Αξβαλίηεο Φώηηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης τολή Σετνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Μητανικών Πληροφορικής ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «Πλατφόρμα διεπαφισ χριςτθ υπολογιςτι με τθν χριςθ του αιςκθτιρα Microsoft Kinect» Κοντοχριςτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Back Office... 19

Περιεχόμενα. Back Office... 19 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα