«Endless Sudoku for Android»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Endless Sudoku for Android»"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Endless Sudoku for Android» πνπδαζηήο: Γξφζνο Ζιίαο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο : Μσπζηάδεο Διεπζέξηνο, Ph.D. ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΗΟ 2012

2 Endless Sudoku for Android Εσταριστίες Θα ήθελα να εςσαπιζηήζω ηον επιβλέπονηα καθηγηηή μος κύπιο Μωςζιάδη Ελεςθέπιο, για ηην εμπιζηοζύνη πος μος έδειξε, δίνονηαρ μος ηη δςναηόηηηα να εκπονήζω ηην πηςσιακή μος επγαζία ζηον ηομέα πος επιθςμούζα, καθώρ και για ηην καθοδήγηζη και βοήθεια πος μος παπείσε όλο ηο διάζηημα εκπόνηζηρ αςηήρ. Επίζηρ ένα πολύ μεγάλο εςσαπιζηώ ζηην οικογένεια μος για ηην ηθική και οικονομική ζηήπιξη πος μος παπείσε ζε όλη ηη διάπκεια ηων ζποςδών μος. ειίδα 2

3 Endless Sudoku for Android Περηετόκελα Πεξηερφκελα Δηζαγσγή... 5 Ση είλαη ην Sudoku... 5 Λίγε ηζηνξία γηα ην Sudoku... 5 Απφ ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ... 6 Δίδε Sudoku Γλσζηέο παξαιιαγέο... 7 Mini Sudoku... 7 Cross Sums Sudoku... 7 Killer Sudoku... 7 Photo Sudoku... 7 Alphabetical Sudoku... 7 Hyper Sudoku... 7 Sudoku Free (91706 downloads)... 8 Sudoku Free (54367 downloads)... 8 Super Sudoku (12733 downloads)... 8 Open Sudoku(13419 downloads)... 9 Endless Sudoku... 9 Γνκή ππφινηπνπ θεηκέλνπ Generator Δηζαγσγή Μνληέιν Γεκηνπξγία ιχζεο Γεκηνπξγία Παηρληδηνχ Παξαθνινχζεζε ησλ εηζαγφκελσλ ζηνηρείσλ Endless Sudoku Δγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο Αξρηθφ κελνχ Δπηινγή Continue Δπηινγή New Game Δπηινγή About Δπηινγή Instructions Δπηινγή Exit Μελνχ ξπζκίζεσλ Portrait - Landscape mode Λχζε ηνπ πάδι ειίδα 3

4 Endless Sudoku for Android Πηζαλέο βειηηψζεηο Υξνλφκεηξν Score meter Απνζήθεπζε πάδι Φφξησζε πάδι Δθηχπσζε πάδι Παξάξηεκα Η - Σν ιεηηνπξγηθφ Android Ηζηνξηθφ Δλεκεξψζεσλ Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεηο ηνπ Android Δθαξκνγέο Google Play (Android Market) Αζθάιεηα Ηδησηηθφηεηα Μεξίδην αγνξάο Παξάξηεκα ΗΗ Javadocs Class Sudoku Class PuzzleView Class EasyPuzzle Class Game Class Music Class Prefs Παξάξηεκα ΗΗΗ Αξρεία Xml Αξρηθή νζφλε Παξάζπξα About θαη Instructions Παξάζπξν Keypad Αλαθνξέο Υξήζηκα links ειίδα 4

5 Endless Sudoku for Android Εηζαγωγή Σε αςηό ηο κεθάλαιο γίνεηαι μια ειζαγωγή ζηιρ βαζικέρ έννοιερ ηος ανηικειμένος ηηρ πηςσιακήρ όπωρ ηι είναι ηο Sudoku κάποια ιζηοπικά ζηοισεία και ηα είδη ηων Sudoku πνπ ππάξρνπλ. Ση είλαη ην Sudoku Σν Sudoku είλαη έλα πάδι πνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή. ηφρνο είλαη λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα θνπηάθηα ζηνλ πίλαθα (9x9), ψζηε θάζε ζηήιε, θάζε ζεηξά θαη θάζε θνπηάθη 3x3 λα πεξηέρνπλ φια ηα ςεθία απφ ην 1 κέρξη ην 9. Μεξηθά θνπηάθηα είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλα, ψζηε λα ππάξρεη κφλν κία δπλαηή ιχζε. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζηφρν θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ παηρληδηνχ, αληί αξηζκψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε ζχκβνια. Πξάγκαηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί γξίθνη κε βάζε θηλέδηθα ζχκβνια, θηλέδηθνπο αξηζκνχο ή ζχκβνια πνπ αλαπαξηζηνχλ κεξίδεο ζνχζη! Λίγε ηζηνξία γηα ην Sudoku ια μεθίλεζαλ 222 ρξφληα πξηλ, φηαλ ν Διβεηφο καζεκαηηθφο Leonard Euler ζε ειηθία 76 εηψλ δεκηνχξγεζε ηα "καγηθά ηεηξάγσλα" (carres magiques). Σελ ίδηα ρξνληά πνπ "γελλήζεθε" ε πξψηε κνξθή ηνπ ζεκεξηλνχ παηρληδηνχ νπνπληφθνπ, ν Διβεηφο καζεκαηηθφο πεζαίλεη θαη ην παηρλίδη παξακέλεη ζηελ αθάλεηα γηα δπν πεξίπνπ αηψλεο. Σν 1979, ν εθδνηηθφο νίθνο Dell επαλαθέξεη ην δεκηνχξγεκα ηνπ Euler ζηνπο ακεξηθαλνχο αλαγλψζηεο θαη ιάηξεηο ησλ ζηαπξνιέμσλ θαη παηρληδηψλ ινγηθήο. Παξφιν πνπ ην "Number Puzzle", φπσο αξρηθά νλνκάζηεθε, δελ θαηάθεξε λα θεξδίζεη ην ακεξηθαληθφ θνηλφ, έηπρε κεγάιεο αληαπφθξηζεο ζηε καθξηλή Ηαπσλία φηαλ πξσηνθπθινθφξεζε απφ ηελ εθδνηηθή εηαηξεία Nikoli. Δθεί ην παηρλίδη πήξε θαη ηε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία Sudoku (Suji wa dokushin ni kagiru) πνπ κεηαθξάδεηαη ζε : "Οη αξηζκνί πξέπεη λα βγαίλνπλ κηα κφλν θνξά". Ζ εμάπισζε ηνπ παηρληδηνχ ζην δπηηθφ θφζκν νθείιεηαη ζε έλα Νενδειαλδφ ζπληαμηνχρν δηθαζηή, ηνλ Γνπέηλ Γθνπιλη, ν νπνίνο ελψ βξηζθφηαλ ζηελ Ηαπσλία επέιεμε λα αγνξάζεη έλα βηβιίν κε πάδι αξηζκψλ, ην Sudoku. Σα ζπγθεθξηκέλα πάδι ηνλ ζπλεπήξαλ θαη γξήγνξα εζίζηεθε ζε απηά. Θέινληαο λα ιχλεη φιν θαη πεξηζζφηεξα πάδι δεκηνχξγεζε έλα πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα ηνπ δεκηνπξγνχζε ακέηξεηα Sudoku γηα λα ιχλεη. πλεπαξκέλνο απφ ην παηρλίδη, ν Γθνπιλη ζθέθηεθε πσο ην παηρλίδη απηφ ζα έπξεπε λα γίλεη γλσζηφ ζε πεξηζζφηεξν θφζκν. Γηα απηφ ην ιφγν, εηζέβαιε ζηα γξαθεία ησλ "Times" ηνπ Λνλδίλνπ θαη ειίδα 5

6 Endless Sudoku for Android παξνπζίαζε ηελ ηδέα ηνπ γηα δεκνζίεπζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθεκεξίδα. Ζ πξφηαζε ηνπ έγηλε απνδεθηή θαη ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2004, ην παηρλίδη έθαλε ην ληεκπνχην ηνπ ζηελ αγγιηθή εθεκεξίδα. Ζ αληαπφθξηζε πνπ έηπρε απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ήηαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ κε απνηέιεζκα ιίγεο κέξεο κεηά θη άιιεο αγγιηθέο εθεκεξίδεο, φπσο ε "Daily Mail" θαη ε "Daily Telegraph" λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ησλ "Times". Οη πσιήζεηο ησλ εθεκεξίδσλ εθηηλάρζεθαλ ζηα χςε θαη ζχληνκα ην παηρλίδη επαλεκθαλίζηεθε ζηελ Ακεξηθή. Απφ ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ Σν Sudoku είλαη έλα πάδι πνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή. ηφρνο είλαη λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα θνπηάθηα ζηνλ πίλαθα (9x9), ψζηε θάζε ζηήιε, θάζε ζεηξά θαη θάζε θνπηάθη 3x3 λα πεξηέρνπλ φια ηα ςεθία απφ ην 1 κέρξη ην 9. Μεξηθά θνπηάθηα είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλα, ψζηε λα ππάξρεη κφλν κία δπλαηή ιχζε. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζηφρν θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ παηρληδηνχ, αληί αξηζκψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε ζχκβνια. Πξάγκαηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί γξίθνη κε βάζε θηλέδηθα ζχκβνια, θηλέδηθνπο αξηζκνχο ή ζχκβνια πνπ αλαπαξηζηνχλ κεξίδεο ζνχζη! Δίδε Sudoku Παξφιν πνπ ην 9 9 θαη ην 3 3 Sudoku είλαη καθξάλ ηα πην ζπλεζηζκέλα ηα είδε ησλ Sudoku πνηθίινπλ. Κάπνηα δείγκαηα ηέηνησλ πάδι ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα 4 4 θαη 2 2 πάδι κε pentomino πεξηνρέο ηα νπνία εθδφζεθαλ κε ην φλνκα Logi-5.ην παγθφζκην πξσηάζιεκα παηρληδηψλ πάδι έρνπλ θηινμελεζεί επίζεο 6 6 πάδι κε 2 3 θνπηηά. Μεγαιχηεξα πάδι είλαη επίζεο δπλαηφ λα ππάξμνπλ. Οη Times πξνζθέξνπλ έλα πάδι κε 12 πεξηνρέο ησλ 4 3 θνπηηψλ. Pentomino Sudoku Ζ Dell πνιχ ζπρλά εθδίδεη πάδι (ζηελ παξαιιαγή ρξεζηκνπνηνχληαη «αξηζκνί» απφ ην 1 έσο ην G ζε αληίζεζε κε ηα 0 έσο F πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δεθαεμαδηθφ ζχζηεκα). Δπίζεο ε Nikoli πξνζθέξεη ην πάδι πνπ νλνκάδεηαη Sudoku the Giant behemoths θαζψο θαη ην Sudoku-zilla ην νπνίν είλαη έλα πάδι ην νπνίν εθδφζεθε ην Μία άιιε πνιχ ζπρλή παξαιιαγή είλαη λα πξνζηεζνχλ φξηα ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αξηζκψλ πέξα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ φζνλ αθνξά ηηο γξακκέο, ηηο ζηήιεο θαη ηα θνπηηά. Δπίζεο θάπνηεο θνξέο ηα φξηα απηά παίξλνπλ ηε κνξθή κηαο επηπιένλ «δηάζηαζεο», κία απφ ηηο νπνίεο (ε πην ζπλεζηζκέλε ) είλαη λα πξνζηεζεί ε απαίηεζε νη αξηζκνί πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηε δηαγψλην λα είλαη επίζεο κνλαδηθνί ειίδα 6

7 Endless Sudoku for Android Γλσζηέο παξαιιαγέο Mini Sudoku Ζ παξαιιαγή απηή εκθαλίδεηαη ζηελ ακεξηθάληθε εθεκεξίδα USA Today αιιά θαη αιινχ θαη παίδεηαη κε 6 6 πάδι αιιά θαη 3 2 πάδι. Ο ζθνπφο θαη νη θαλφλεο είλαη ίδηνη κε απηνχο ηνπ ζηάληαξ Sudoku αιιά ζην πάδι ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξηζκνί 1 έσο 6. Cross Sums Sudoku Μηα αθφκα παξαιιαγή ζηελ νπνία γίλεηαη ζπλδπαζκφο ηνπ Sudoku θαη ηνπ Kakuro έλα απφ ηα επίζεο γλσζηά πάδι παηρλίδηα ζε έλα πίλαθα 9 9 ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία δίλνληαη ζε κνξθή «ζηαπξνχ». Killer Sudoku Καη απηή ε παξαιιαγή ζπλδπάδεη ην Sudoku κε ην Kakuro. Photo Sudoku To Photo Sudoku είλαη κηα παξαιιαγή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο θαιείηαη λα παίμεη Sudoku κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ αληί αξηζκψλ! Alphabetical Sudoku Οη παξαιιαγέο απηέο θάπνηεο θνξέο νλνκάδνληαη θαη Wordoku θαη ε εκθαλήο δηαθνξά πνπ έρνπλ απφ ηα θνηλά πάδι είλαη φηη αληί γηα αξηζκνχο γηα ηελ επίιπζε ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ. Hyper Sudoku Σν Hyper Sudoku είλαη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιήο παξαιιαγέο. Δθδίδεηαη απφ δηάθνξα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο αλά ηνλ θφζκν θαη είλαη επίζεο γλσζηφ σο NRC Sudoku, Windoku θαη 4 Square Sudoku. Σν πεξηβάιινλ ηνπ είλαη ζρεδφλ ίδην κε ην θιαζζηθφ Sudoku αιιά κε επηπξφζζεηεο πεξηνρέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νη νπνίεο είλαη απφ ηελ αξρή θαζνξηζκέλεο θαη ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνί απφ 1 έσο 9. Αληίζηοητες εθαρκογές ειίδα 7

8 Endless Sudoku for Android ην Android Market ππάξρνπλ κηα πιεζψξα παηρληδηψλ Sudoku νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο 1 : Sudoku Free (91706 downloads) Ζ πην δηαδεδνκέλε εθαξκνγή απηή ηε ζηηγκή ζην κάξθεη κε : 1500 free puzzles 5 επίπεδα δπζθνιίαο κνξθν γξαθηθφ πεξηβάιινλ Καηαγξαθή ζηαηηζηηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ, ζθνξ θηι. ) Γπλαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο ζην ρξήζηε φζνλ αθνξά ηελ επίιπζε Γπλαηφηεηα Undo θαη Redo πκβαηφ κε θηλεηέο ζπζθεπέο αιιά θαη tablets Sudoku Free (54367 downloads) 4 επίπεδα δπζθνιίαο Puzzle generator γηα απεξηφξηζην αξηζκφ puzzles Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηξέρνληνο παηρληδηνχ θαη επαλαζπλέρηζεο Γπλαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο ζην ρξήζηε φζνλ αθνξά ηελ επίιπζε Γπλαηφηεηα Undo θαη Redo Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο πξνζσπηθνχ ζθνξ θαη ρξφλνπ ζε online βάζε δεδνκέλσλ Super Sudoku (12733 downloads) 1 Ζ επηινγή ησλ εθαξκνγψλ έγηλε κε βάζε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπο ζην Android Market ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζχληαμεο ηνπ παξφληνο ειίδα 8

9 Endless Sudoku for Android επίπεδα δπζθνιίαο Γπλαηφηεηα Undo θαη Redo Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηξέρνληνο παηρληδηνχ θαη επαλαζπλέρηζεο Δπηινγή κεηαμχ : Sudoku, Sudoku-x, Hyper Sudoku, Percent Sudoku, Color Sudoku and Squiggly Sudoku. Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζθνξ ζε Online βάζε δεδνκέλσλ Open Sudoku(13419 downloads) Σν πξψην open source Sudoku πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Android Market Γηαθνξεηηθνί ηξφπνη εηζαγσγήο απφ ην ρξήζηε ησλ ππνιεηπφκελσλ αξηζκψλ (απεπζείαο κε θιηθ ηνπ θελνχ θνπηηνχ, κε δηαζέζηκεο θηλήζεηο ζην θάησ κέξνο ηνπ πάδι θηι.) Αλαγξαθφκελνο ρξφλνο θαη ηζηνξηθφ παηρληδηψλ Γηαζέζηκα ζέκαηα Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηελ sd card Γπλαηφηεηα download λέσλ Sudoku Puzzles απφ ην Internet Καη ζε θαηψηεξεο ζέζεηο απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη : Andoku Sudoku (~ 9522 downloads) Andoku Sudoku 2 Free (~ 3266 downloads) Sudoku Plus (~ 5515 downloads) Sudoku (~ 7492 downloads) θ.α. Endless Sudoku ειίδα 9

10 Endless Sudoku for Android Ζ εθαξκνγή πνπ θαηαζθεπάζηεθε έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : Πέληε πιήθηξα αξρηθήο νζφλεο :New Game,Continue, Instructions, About, θαη Exit Γπλαηφηεηα επηινγήο ηξηψλ επηπέδσλ δπζθνιίαο Γπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ κέζσ :Οζφλεο αθήο, D-pad θαη trackball Γπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο κνπζηθήο ππφθξνπζεο Γπλαηφηεηα παηρληδηνχ ζε Portrait ή Landscape mode Δλζσκαησκέλν Puzzle generator γηα άπεηξα puzzles Μεγάιε νζφλε παηρληδηνχ (full screen) ε νπνία δηεπθνιχλεη ηνλ παίθηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ puzzle Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο έλαληη ησλ ππνινίπσλ είλαη ν ελζσκαησκέλνο Puzzle generator πνπ πεξηέρεη ν νπνίνο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν «έγθπξν» puzzle θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη New Game, θάηη πνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ δελ εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ Market νη νπνίεο είηε πεξηέρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ πξν-εγθαηεζηεκέλσλ πάδι είηε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ puzzle κέζσ ηνπ internet ή κέζσ άιισλ κεζφδσλ. Έλα επίζεο κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο είλαη ε full screen ιεηηνπξγία ηνπ ε νπνία δηεπθνιχλεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηνλ παίθηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ puzzle θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε «κηθξή» νζφλε. Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνχ απφ ην ρξήζηε γίλεηαη κέζσ pop-up screen ε νπνία εκθαλίδεηαη αθνχ ν παίθηεο επηιέμεη ην θειί πνπ ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη θαη φρη κέζσ κηα ιίζηαο αξηζκψλ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο φπσο ζε άιιεο εθαξκνγέο, ε νπνία εμνξηζκνχ κηθξαίλεη θαη ην κέγεζνο ηνπ puzzle screen ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ. ειίδα 10

11 Endless Sudoku for Android Γνκή ππφινηπνπ θεηκέλνπ ην ππνιεηπφκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηα εμήο : Κεθάιαην 2 Αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Puzzle Generator, θαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Κεθάιαην 3 Αλαθνξά ζην ζχλνιν ηεο εθαξκνγήο πνπ δεκηνπξγήζεθε. Κεθάιαην 4 πκπεξάζκαηα πηζαλέο βειηηψζεηο. Παξάξηεκα Η Σν Λεηηνπξγηθφ Android. Παξάξηεκα ΗΗΗ Java docs Παξάξηεκα ΗV Xml. ειίδα 11

12 Endless Sudoku for Android Generator Σε αςηό ηο κεθάλαιο γίνεηαι μια πεπιγπαθή ζηη λειηοςπγία ηος αλγόπιθμος ηος Puzzle Generator ο οποίορ έσει ενζωμαηωθεί ζηην εθαπμογή. Εηζαγωγή ην ζεκείν απηφ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην Generator ησλ πάδι πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ εθαξκνγή. Οη θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πάδι έρνπλ σο εμήο: Κάζε αξηζκφο απφ ην 1 έσο ην 9 κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη κφλν κηα θνξά o ζηελ ίδηα γξακκή. o ζηελ ίδηα ζηήιε. o ζην ίδην 3 3 πεδίν Κάζε παηρλίδη έρεη κφλν κία ιχζε Μοληέιο Σν πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ δεκηνπξγνχ είλαη νη θιάζεηο EasyPuzzle, MediumPuzzle θαη HardPuzzle νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ «θελψλ» θειηψλ θαη έρνπλ ηελ αθφινπζε ιεηηνπξγία : Γεκηνπξγία κηαο ιχζεο Γεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ απφ ηε ιχζε Παξαθνινχζεζε ησλ εηζαγφκελσλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηε δεκηνπξγεκέλε ιχζε ειίδα 12

13 Endless Sudoku for Android Δεκηοσργία ιύζες Πξηλ μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ιχζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ κέζνδν : private int[][] generatesolution(int[][] game, int index) Ζ κέζνδνο παίξλεη ζαλ είζνδν ηνλ πίλαθα δχν δηαζηάζεσλ ηνλ νπνίν θαη ζα επηζηξέςεη κφιηο νινθιεξψζεη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ε νπνία ζα απνηειεί έλα ιπκκέλν πάδι, θαη έλαλ αθέξαην index ν νπνίνο αλαπαξηζηά ην θειί απφ ην νπνίν θαη κεηά ζα αξρίζεη λα ζπκπιεξψλεη αξηζκνχο.ηελ πεξίπησζε καο ην index πεξληέηαη ζηε ζπλάξηεζε κε φξηζκα 0 έηζη ψζηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πάδι λα αξρίζεη απφ ην 1 ν ζηνηρείν ηνπ πάδι θαη κεηά κηαο θαη ην πάδι είλαη άδεην (θαηαζθεπάδεηαη δειαδή απφ ηελ αξρή). Πην αλαιπηηθά : 1. Ζ κέζνδνο ειέγρεη αλ έρεη βξεζεί ιχζε. Αλ βξέζεθε ιχζε -> Ζ ιχζε επηζηξέθεηαη Αλ δελ βξέζεθε ιχζε -> Σν πξφγξακκα ζπλερίδεη 2. Τπνινγίδεη ηηο ζπληεηαγκέλεο x θαη y ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θειηνχ (index) 3. Γεκίδεη κηα ιίζηα αθεξαίσλ (ArrayList) κε αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 9 θαη νη αξηζκνί απηνί αλαθαηεχνληαη. 4. Δθφζνλ ε ιίζηα γεκίζεη θαιείηαη ε getnextpossiblenumber ε νπνία παίξλεη έλαλ αξηζκφ απφ ηε ιίζηα θαη ειέγρεη θαηά πφζν ν αξηζκφο είλαη πηζαλφ λα θαηαρσξεζεί ζηηο δνζείζεο ζπληεηαγκέλεο x θαη y κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. Δθφζνλ εμαθξηβψζεη ηνλ αξηζκφ ν νπνίνο κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ν αξηζκφο επηζηξέθεηαη θαη θαηαρσξείηαη ζηε ζέζε απηή. 5. Έπεηηα ε generatesolution() θαιείηαη αλαδξνκηθά κε κία αχμεζε θάζε θνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θειηνχ (index) κέρξηο φηνπ ζπκπιεξσζεί θαη ην ηειεπηαίν θειί ηνπ πάδι. ηαλ ζπκβεί απηφ ε ιχζε επηζηξέθεηαη. ειίδα 13

14 Endless Sudoku for Android Δεκηοσργία Παητληδηού Ζ δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ επηηπγράλεηαη αθαηξψληαο έλα ηπραίν πεδίν απφ ηε ιχζε πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί απφ ηελ παξαπάλσ κέζνδν θαη παξάιιεια ειέγρνληαο πσο ην παηρλίδη είλαη αθφκα έγθπξν. Έγθπξν ζεκαίλεη πσο ην παηρλίδη έρεη κφλν κία ιχζε. Απηφ επηηπγράλεηαη σο εμήο : 1. Μηα ιίζηα αθεξαίσλ γεκίδεηαη κε φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο. 2. Ζ ιίζηα «αλαθαηεχεηαη». Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα θελά πεδία θαηαλέκνληαη θαιχηεξα. Έηζη ην παηρλίδη γίλεηαη πην δχζθνιν. 3. Ζ ιίζηα πνπ δεκηνπξγήζεθε πεξλά ζαλ παξάκεηξν ζηε κέζνδν private int[ ][ ] generategame(int[ ][ ] game, List<Integer> positions) 4. Έπεηηα κηα ζέζε απφ ηε ιίζηα απνζεθεχεηαη ζε κηα κεηαβιεηή θαη ππνινγίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο x θαη y ηεο ζέζεο απηήο. 5. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε παίξλεη ηελ ηηκή 0.(ελλνψληαο πσο ε ζέζε είλαη θελή) 2 Διέγρεηαη ε εγθπξφηεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη αλ κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο πξνεγνχκελεο ηηκήο ηεο ζέζεο ην παηρλίδη δελ είλαη πιένλ έγθπξν ε ηηκή ηεο ηνπνζεηείηαη μαλά πίζσ. 6. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θάπνηεο θνξέο αλάινγα κε ηε δπζθνιία πνπ έρεη επηιεγεί θαη έηζη νη «θελέο» ζέζεηο ηνπ πάδι απμάλνληαη. 7. Σν παηρλίδη πνπ δεκηνπξγήζεθε επηζηξέθεηαη. Έλα έγθπξν παηρλίδη έρεη ζε θάζε γξακκή θαη ζηήιε θαζψο θαη ζε θάζε πεδίν 3 3 ηνπο αξηζκνχο απφ 1 έσο 9. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη ην παηρλίδη λα έρεη κφλν κία ιχζε. Σνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ παηρληδηνχ αλαιακβάλεη ε κέζνδνο isvalid(int[ ][ ] game,int index,int numberofsolutions). Ζ κέζνδνο ινηπφλ γεκίδεη φια ηα πεδία κε ηελ πξψηε έγθπξε ηηκή. Αθφκα θαη κεηά ηελ εχξεζε κηαο πηζαλήο ιχζεο ε αλαδήηεζε ζπλερίδεηαη ηνπνζεηψληαο ηελ ακέζσο επφκελε έγθπξε ηηκή ζε έλα θελφ πεδίν. Αλ βξεζεί δεχηεξε ιχζε ηφηε ε αλαδήηεζε ζηακαηά θαη ε κέζνδνο επηζηξέθεη false.πάληνηε ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία πηζαλή ιχζε νπφηε αλ ην παηρλίδη έρεη ιηγφηεξεο απφ 2 ιχζεηο ην παηρλίδη ζεσξείηαη έγθπξν θαη ε κέζνδνο επηζηξέθεη true. 2 Ζ δπζθνιία ηνπ παηρληδηνχ επηηπγράλεηαη κε ηελ αθαίξεζε απφ ην puzzle θάπνησλ ηηκψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ «θελψλ» θειηψλ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλάξηεζεο. ζν κεγαιχηεξε ε δπζθνιία ηνπ παηρληδηνχ πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο ηφζν πεξηζζφηεξα θειηά εκθαλίδνληαη «θελά». ειίδα 14

15 Endless Sudoku for Android Παραθοιούζεζε ηωλ εηζαγόκελωλ ζηοητείωλ Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εηζαγφκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε απνζθνπεί ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κε βάζε πάληα ηε ιχζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Ζ κέζνδνο πνπ αλαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ε : settileifvalid(int x,int y,int value) Πην αλαιπηηθά: 1. Ζ κέζνδνο ειέγρεη αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηήιε, γξακκή θαη πεδίν ππάξρεη μαλά ε ηηκή πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο. Αλ ππάξρεη επηζηξέθεη false θαη δελ θάλεη θακηά αιιαγή. 2. Αλ ε ηηκή δελ ππάξρεη ζηα ζπγθεθξηκέλα πεδία (γξακκή ζηήιε πεδίν) ε κέζνδνο εηζάγεη ηελ ηηκή ζην θειί πνπ επηιέρζεθε 3. Τπνινγίδεη ηα θειηά πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί κέζσ ηεο calculateusedtiles() θαη επηζηξέθεη true. ειίδα 15

16 Endless Sudoku for Android Endless Sudoku Σε αςηό ηο κεθάλαιο γίνεηαι μια πεπιγπαθή ζηn εθαπμογή πος δημιοςπγήθηκε και ηα σαπακηηπιζηικά ηηρ. Ζ εθαξκνγή Endless Sudoku είλαη κηα εθαξκνγή γηα ην ιεηηνπξγηθφ android ε νπνία πξνζνκνηψλεη ην παζίγλσζην παηρλίδη Sudoku ζε ζπζθεπέο πνπ ηξέρνπλ ιεηηνπξγηθφ Android 2.2 ή λεφηεξν. Εγθαηάζηαζε ηες εθαρκογής Ζ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ executable αξρείνπ Endless Sudoku v1.0.apk απφ ηελ ζπζθεπή ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Μεηά ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο ε εθαξκνγή δεκηνπξγεί ζην menu ηνπ ηειεθψλνπ έλα εηθνλίδην απφ ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξέμεη ηελ εθαξκνγή. Σν εηθνλίδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην : Γηα ηελ απεγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο αξθεί λα θαηαξγήζεη ηελ εθαξκνγή απφ ην κελνχ ηεο ζπζθεπήο ηνπ επηιέγνληαο ηελ εθαξκνγή Endless Sudoku θαη παηψληαο θαηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο. ειίδα 16

17 Endless Sudoku for Android Αρτηθό κελού Σν αξρηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο : Δηθφλα 1 Αξρηθφ κελνχ ην αξρηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο έρεη ηέζζεξηο επηινγέο : 1. Να ζπλερίζεη ην πξνεγνχκελν παηρλίδη πνπ δελ είρε νινθιεξψζεη κε ηελ επηινγή Continue, 2. Να μεθηλήζεη έλα λέν παηρλίδη κε ηελ επηινγή New Game, 3. Να δηαβάζεη νδεγίεο γηα ην παηρλίδη θαη πιεξνθνξίεο ηεο εθαξκνγήο κε ηελ επηινγή About, 4. Να ηεξκαηίζεη ηελ εθαξκνγή κε ηελ επηινγή Exit. ειίδα 17

18 Endless Sudoku for Android Επηιογή Continue Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Continue ψζηε λα ζπλερηζηεί θάπνην παιαηφηεξν παηρλίδη ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα νζφλε παξφκνηα κε ηελ παξαθάησ : Δηθφλα 2 Continue Game Απφ ην ζεκείν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί : i. Να ζπλερίζεη ην παηρλίδη πνπ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν 3 είρε ζηακαηήζεη θαη φρη λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή, ii. Να επηζηξέςεη ζην πξνεγνχκελν κελνχ πηέδνληαο ην πιήθηξν back κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλα φια ηα θηλεηά ηειέθσλα κε ιεηηνπξγηθφ Android. 3 Έλαο ζπλήζεο ιφγνο δηαθνπήο ηνπ παηρληδηνχ ν νπνίνο θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ επηινγή Continue είλαη κηα εηζεξρφκελε θιήζε πνπ κπνξεί λα δέρζεθε ε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. ειίδα 18

19 Endless Sudoku for Android Επηιογή New Game Πηέδνληαο ηελ επηινγή New Game ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζην παξαθάησ κελνχ : Δηθφλα 3 Μελνχ δπζθνιίαο Απφ ην ζπγθεθξηκέλν κελνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πάδι κε ηηο αθφινπζεο δπζθνιίεο : i. Δχθνιεο δπζθνιίαο πηέδνληαο ηελ επηινγή Easy, ii. Μέηξηαο δπζθνιίαο πηέδνληαο ηελ επηινγή Medium, iii. Απμεκέλεο δπζθνιίαο πηέδνληαο ηελ επηινγή Hard. Αθνχ ν ρξήζηεο επηιέμεη νπνηνδήπνηε απφ ηα επίπεδα δπζθνιίαο πνπ αλαθέξζεθαλ αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ελφο λένπ πάδι απφ ηελ εθαξκνγή θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Generator ηεο εθαξκνγήο ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 2. Γεδνκέλνπ φηη θάπνηεο παιαηφηεξεο ζπζθεπέο Android (θπξίσο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ Android 2.2) είλαη εμνπιηζκέλεο κε επεμεξγαζηέο ρακειήο ηζρχνο πξνζηέζεθε έλα Loading Screen γηα λα θαιχςεη ην «θελφ» πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο ζπζθεπέο απηέο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηε δεκηνπξγία λένπ πάδι έσο ηε δεκηνπξγία ηνπ πάδι, ην νπνίν πξαθηηθά αληηζηνηρεί ζε κηα καχξε νζφλε ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο «αξγέο» ζπζθεπέο γηα φζε ψξα ν Generator δεκηνπξγεί ην λέν πάδι. ειίδα 19

20 Endless Sudoku for Android Απηφ ινηπφλ ην Loading Screen παξακέλεη ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο έσο φηνπ ε ζπζθεπή επεμεξγαζηεί ην λέν πάδι θαη είλαη έηνηκε λα ην παξνπζηάζεη ζην ρξήζηε ή γηα ρξφλν ίζν κε πέληε δεπηεξφιεπηα. 4 Ζ ελ ιφγσ νζφλε παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε σο εμήο : Δηθφλα 4 Loading Menu 4 ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν ρξφλνο απηφο δελ ππεξέβε πνηέ ηα 2 κε 3 δεπηεξφιεπηα. ειίδα 20

21 Endless Sudoku for Android Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πάδι ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε ην πάδι έηνηκν πξνο ιχζε σο εμήο : Δηθφλα 5 Νέν παηρλίδη Απφ απηή ηελ νζφλε ν ρξήζηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη επηιέγνληαο ην αλάινγν θελφ θειί θαη ζπκπιεξψλνληαο ην κε ηνλ αξηζκφ ηεο επηινγήο ηνπ απφ ην αλαδπφκελν κελνχ ηνπ εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ πνπ εκθαλίδεηαη κφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ην επηζπκεηφ θειί ζηηο ζπζθεπέο πνπ δελ δηαζέηνπλ «θπζηθφ» πιεθηξνιφγην. Δάλ ε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη θπζηθφ πιεθηξνιφγην ηφηε ν αξηζκφο εηζάγεηαη απφ εθεί. εκείσζε : πσο παξαηεξείηαη νη αξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ είλαη ρξψκαηνο κπιε ελψ νη αξηζκνί πνπ εηζάγνληαη απφ ην ρξήζηε είλαη ρξψκαηνο καχξνπ. Δπίζεο νη αξρηθνί αξηζκνί δελ κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ απφ ην ρξήζηε θαη ε εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα ηνπο αιιάμεη. ειίδα 21

22 Endless Sudoku for Android Σν πιεθηξνιφγην πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε έρεη αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 9 ε φςε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ζπζθεπή ζε ζπζθεπή αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη ηελ εμήο κνξθή : ην ζεκείν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα : Δηθφλα 6 Δηθνληθφ πιεθηξνιφγην i. Δηζάγεη έλαλ «έγθπξν» αξηζκφ νπφηε θαη ε επηινγή ηνπ θαηαρσξείηαη ζην επηιεγκέλν πεδίν. ii. Να εηζάγεη έλα κε έγθπξν αξηζκφ νπφηε ε επηινγή ηνπ ρξήζηε δελ θαηαρσξείηαη θαη σο εηδνπνίεζε γηα ην φηη ν αξηζκφο δελ είλαη ζσζηφο θαη δελ θαηαρσξήζεθε ε νζφλε ηεο εθαξκνγήο «ηξεκνπαίδεη» θαη επηζηξέθεη ζηελ νζφλε επηινγήο αξηζκνχ. 5 5 Δθφζνλ ε επηινγή help ζην κελνχ επηινγψλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε. Δάλ απηφ δελ είλαη αιεζέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη νπνηνδήπνηε αξηζκφ παξφιν πνπ απηφο πηζαλφλ λα είλαη ιάζνο. ειίδα 22

23 Endless Sudoku for Android Επηιογή About ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πιήθηξν About ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ην ζρεηηθφ κήλπκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο εθαξκνγήο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4. Δηθφλα 4 About screen ειίδα 23

24 Endless Sudoku for Android Επηιογή Instructions ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πιήθηξν Instructions ζα παξνπζηαζηνχλ ζην ρξήζηε νη απαξαίηεηεο νδεγίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παίμεη θάπνηνο έλα νπνηνδήπνηε Sudoku πάδι δειαδή ζηελ νπζία νη θαλφλεο ηνπ Sudoku, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5. Δηθφλα 5 Instructions screen Επηιογή Exit Με ηελ επηινγή Exit ε εθαξκνγή ηεξκαηίδεηαη απνζεθεχνληαο πξηλ ην θιείζηκν ηεο ην ηξέρσλ πάδι ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα επαλέιζεη ζε απηφ κφιηο μεθηλήζεη μαλά ηελ εθαξκνγή. ειίδα 24

25 Endless Sudoku for Android Μελού ρσζκίζεωλ Παηψληαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην αξρηθφ κελνχ ν ρξήζηεο ην πιήθηξν ξπζκίζεσλ κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλα φια ηα θηλεηά Android εκθαλίδεηαη ην κελνχ ξπζκίζεσλ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6. Δηθφλα 7 Μελνχ ξπζκίζεσλ Απφ ην κελνχ ξπζκίζεσλ ν ρξήζηεο έρεη 2 επηινγέο : i. Να ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ηε κνπζηθή ππφθξνπζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ εθαξκνγή ii. Να ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ην κελνχ βνήζεηαο πνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη.( Hints) iii. Να ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ηελ εηζαγσγή ησλ κε έγθπξσλ αξηζκψλ ζην Sudoku. ειίδα 25

26 Endless Sudoku for Android Απηφ κπνξεί λα γίλεη επηιέγνληαο ην ζχκβνιν πνπ ππάξρεη δίπια απφ ηε ιέμε Music, Hints θαη Help αληίζηνηρα φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 10. Δηθφλα 7 Δπηινγέο ξπζκίζεσλ εκείσζε : πσο παξαηεξείηαη νη επηινγή Hints ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο είλαη απελεξγνπνηεκέλε ελψ ε επηινγή Help ελεξγνπνηεκέλε, ν ρξήζηεο δειαδή ζα έρεη έλα είδνο βνήζεηαο απφ ηελ εθαξκνγή, δελ ζα κπνξεί δειαδή λα εηζάγεη ιάζνο αξηζκνχο θαη αλ ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξε βνήζεηα ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ηα hints ηνπ παηρληδηνχ ηα νπνία είλαη ζηελ νπζία έλα είδνο θαζνδήγεζεο ηνπ ρξήζηε κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ Sudoku. ειίδα 26

27 Endless Sudoku for Android Portrait - Landscape mode Ζ ρξήζε θάζε εθαξκνγήο απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε δηαθέξεη γη απηφ θαη έπξεπε λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηνλ ηξφπν παηρληδηνχ ζε Portrait mode (θάζεηα) αιιά θαη ζε Landscape mode (νξηδφληηα). Ζ εθαξκνγή ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε κε ηξφπν πνπ εμππεξεηεί θαη ηηο δχν επηινγέο.μφιηο ν ρξήζηεο γπξίζεη ην θηλεηφ ηνπ νξηδφληηα ην κελνχ ηεο εθαξκνγήο αιιάδεη ηνπνζεηψληαο ηα πιήθηξα ηηο εθαξκνγήο ζε 2 ζηήιεο θαζψο ν θάζεηνο δηαζέζηκνο ρψξνο πνπ ππάξρεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ φπσο είλαη ινγηθφ κεηψλεηαη ζην 50% ή θαη παξαπάλσ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπήο. Ζ εηθφλα ηνπ κελνχ ζε landscape mode είλαη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 8. Δηθφλα 8 Ζ εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ζε Landscape mode. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην puzzle ζε πεξίπησζε πνπ ην παηρλίδη παίδεηαη ζε landscape mode φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 9. Δηθφλα 9 Σν πάδι ζε Landscape mode. ειίδα 27

28 Endless Sudoku for Android Λύζε ηοσ πάδι ηαλ ν ρξήζηεο θαηαθέξεη ηειηθά λα ιχζεη ην πάδι πνπ ηνπ έρεη δνζεί έλα popup screen ζα θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ην νπνίν πξνηξέπεη ην ρξήζηε λα πηέζεη ην πιήθηξν back θαη λα παίμεη έλα λέν παηρλίδη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 10. Δηθφλα 10 Congratulations Screen! ειίδα 28

29 Endless Sudoku for Android Πηζαλές βειηηώζεης Σηο κεθάλαιο αςηό γίνεηαι μια καηαγπαθή πιθανών βεληιώζεων ηηρ εθαπμογήρ οι οποίερ θα ηην έκαναν πεπιζζόηεπο ππακηική και σπήζιμη. Μηα ζεηξά πηζαλψλ βειηηψζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ πην «εκπνξηθή» ηελ εθαξκνγή αιιά θαη πνιχ πην πξαθηηθή γηα ην ρξήζηε. Παξαηίζεληαη ινηπφλ κηα ζεηξά πηζαλψλ βειηηψζεσλ. Υρολόκεηρο Ζ πξνζζήθε ρξνλνκέηξνπ ζα έδηλε ζην ρξήζηε έλα επηπιένλ θίλεηξν λα βειηησζεί θαη λα πξνζπαζήζεη λα πηέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα ζθεθηεί πην «γξήγνξα». Score meter Ζ πξνζζήθε θάπνηνπ κεηξεηή ζθνξ ην νπνίν ζα θαζνξηδφηαλ κε βάζε ην ρξφλν ιχζεο ηνπ πάδι θαη ίζσο ην αλέβαζκα ησλ ζθνξ ζε θάπνην server ζην internet ζα έθαλε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ παηθηψλ πνιχ κεγαιχηεξε θαη ζα έδηλε ζην παηρλίδη κηα κνξθή multiplayer mode. Αποζήθεσζε πάδι Μηα πνιχ πξαθηηθή επηπιένλ δπλαηφηεηα ζα ήηαλ ε πξνζζήθε απνζήθεπζεο ησλ πάδι πνπ έρεη παίμεη ν θάζε ρξήζηεο κε βάζε ην username ηνπ θαη ν ρξφλνο ιχζεο ηνπ θάζε πάδι. Φόρηωζε πάδι Ζ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πάδι ζην παηρλίδη ζα ηνπ έδηλε κηα επίζεο πνιχ θαιή κνξθή αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ παηθηψλ θαζψο γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα ζηείινπλ έλα πάδι απφ ηε κηα ζπζθεπή ζηελ άιιε θαη λα δηαγσληζζνχλ ζην πνηνο ζα ην ιχζεη πξψηνο! Εθηύπωζε πάδι Ζ εμαγσγή ηνπ πάδι κε θάπνην ηξφπν ζε κνξθή screenshot θαη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζήο ηνπ ζε θάπνην wireless printer κέζσ θάπνηαο ζπλεξγαδφκελεο εθαξκνγήο ζα έδηλε γηα παξάδεηγκα ζε έλα θαζεγεηή ηε δπλαηφηεηα λα κνηξάζεη ζε ραξηί έλα λέν πάδι ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα ηνπο δηδάμεη ηνλ ηξφπν παηρληδηνχ. Αλ θαη ε δπλαηφηεηα απηή είλαη κε πξαγκαηνπνηήζηκε θαζψο ην screenshot θάπνηαο εθαξκνγήο ζε θηλεηά Android είλαη πξνο ην παξψλ απαγνξεπκέλν απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (δει. ηελ Google ) γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ειίδα 29

30 Endless Sudoku for Android Παράρηεκα Ι - Σο ιεηηοσργηθό Android Σηο παπάπηημα αςηό γίνεηαι μια αναθοπά ζηο λειηοςπγικό ζύζηημα Android Σν Android είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ην νπνίν ηξέρεη ηνλ ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Linux. Αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηελ Google θαη αξγφηεξα απφ ηελ Open Handset Alliance. Δπηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ λα ζπλζέηνπλ θψδηθα κε ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java, ειέγρνληαο ηελ ζπζθεπή κέζσ βηβιηνζεθψλ ινγηζκηθνχ αλεπηπγκέλσλ απφ ηελ Google. Ζ πξψηε παξνπζίαζε ηεο πιαηθφξκαο Android έγηλε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2007, παξάιιεια κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνχ Open Handset Alliance, κηαο θνηλνπξαμίαο 48 ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξηψλ, εηαηξηψλ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θαηαζθεπήο hardware, νη νπνίεο είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε αλνηρηψλ πξνηχπσλ ζηηο ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ Google δεκνζίεπζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θψδηθα ηνπ Android ππφ ηνπο φξνπο ηεο Apache License,κηαο ειεχζεξεο άδεηαο ινγηζκηθνχ. Ιζηορηθό Ελεκερώζεωλ Παξφιν πνπ ην Android είλαη έλα πξντφλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, έλα θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπλερίδεηαη ζε ηδησηηθφ παξαθιάδη. Γηα λα έξζεη απηφ ην ινγηζκηθφ ζε θνηλή ζέαζε δεκηνπξγήζεθε έλα παξαθιάδη ηνπ κφλν αλάγλσζεο, ελ νλφκαηη "Cupcake". Σν Cupcake ζπλήζσο ζπγρέεηαη κε ηνλ ηίηιν κηαο ελεκέξσζεο, ζε αληίζεζε κε φζα δειψλεη ε ίδηα ε Google ζηελ ηζηνζειίδα αλάπηπμεο ηνπ Android: "ην Cupcake απνηειεί αθφκε έλα έξγν ζε εμέιημε, φρη κηα επίζεκε έθδνζε." Αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζην ιεηηνπξγηθφ Android ζα παξνπζηαζηνχλ ζην cupcake θαη πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ κεηαθνξηψζεσλ (download manager), ην framework, Bluetooth, ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, ην ξαδηφθσλν θαη ην ζχζηεκα ηειεθσλίαο, εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ, ην θπξίσο ζχζηεκα θαη δηάθνξεο εθαξκνγέο, θαζψο θαη πιεζψξεο δηνξζψζεηο ζθαικάησλ. ηηο 30 Απξηιίνπ 2009, θπθινθφξεζε ε επίζεκε ελεκέξσζε έθδνζεο 1.5 γηα ην Android. Απνηειείηαη απφ πνιιά λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη βειηηψζεηο ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ: Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θηλνχκελεο εηθφλαο κε ηελ ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθψλνπ Μεηαθφξησζε αξρείσλ βίληεν ζην YouTube θαη εηθφλσλ ζην Picasa θαηεπζείαλ απφ ην ηειέθσλν Δπαλαζρεδηαζκέλν ινγηζκηθφ πιεθηξνινγίνπ κε ιεηηνπξγία απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο θεηκέλνπ Γπλαηφηεηα απηφκαηεο ζχλδεζεο αζχξκαηεο ζπζθεπήο αθνπζηηθνχ Bluetooth εθφζνλ εληνπηζηεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε Νέα widgets θαη θάθεινη πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ειίδα 30

31 Endless Sudoku for Android Δθέ αιιαγήο νζνλψλ θαη κελνχ Γηεπξπκέλε ιεηηνπξγία αληηγξαθήο/επηθφιιεζεο γηα λα πεξηιακβάλεη δηθηπαθέο δηεπζχλζεηο Έθηνηε ην Android εμειίζζεηαη ηαρχηαηα κε δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ έρεη δηνξζψζεηο ζε bugs θαη λέεο δπλαηφηεηεο. Σειεπηαίεο εθδφζεηο : 2.3 Gingerbread :Δπαλαπξνζδηνξίζηεθε ην user interface, βειηηψζεθε ην soft keyboard θαη νη copy/paste ιεηηνπξγίεο, δηαζέηεη θαιχηεξν native code support (ην νπνίν βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε gaming), πξνζηέζεθε ππνζηήξημε SIP (γηα VoIP calls). Honeycomb: Ήηαλ κηα έθδνζε ε νπνία ππνζηεξίδεη ζπζθεπέο κε κεγαιχηεξε νζφλε, έρεη ππνζηήξημε γηα πνιιαπινχο επεμεξγαζηέο (multi-core processors), ππνζηήξημε γηα αθφκα θαιχηεξα γξαθηθά (κέζσ hardware acceleration) θαη πιήξε θσδηθνπνίεζε ζπζηήκαηνο. Ζ πξψηε ζπζθεπή πνπ έηξερε ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε είλαη ην Motorola Xoom ην νπνίν βγήθε ζηελ θπθινθνξία ην Φεβξνπάξην ηνπ Honeycomb : δφζεθε ζε θπθινθνξία ην Μάην ηνπ 2011, ζηελ έθδνζε απηή πξνζηέζεθε ππνζηήξημε γηα επηπιένλ ζπζθεπέο εηζφδνπ, ην USB host mode γηα κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απεπζείαο απφ θάκεξεο θαη άιιεο ζπζθεπέο θαη θπζηθά νη εθαξκνγέο Google Movies θαη 3.2 Honeycomb : δφζεθε ζε θπθινθνξία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011,ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε πξνζηέζεθε ππνζηήξημε γηα κηα κεγαιχηεξε γθάκα κεγεζψλ νζφλεο, λέα επηινγή zoom to fill, h θφξησζε δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αξρεία media απεπζείαο απφ ηελ θάξηα SD.To Huawei Media pad ήηαλ ην πξψην tablet 7 ηληζψλ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε. Ice Cream Sandwich: αλαθνηλψζεθε ζηηο 19 Οθησβξίνπ ηνπ 2011, έθεξε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Honeycomb ζηα smartphones θαη πξνζηέζεθαλ λέεο δπλαηφηεηεο φπσο ην μεθιείδσκα ηνπ θηλεηνχ κε αλαγλψξηζε πξνζψπνπ, ε θαηαγξαθή-παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο δηθηπαθήο ρξήζεο, βειηηψζεηο θσηνγξάθεζεο, ε αλαδήηεζε mail offline, θαη νη θάθεινη εθαξκνγψλ. Σν Android Ice Cream Sandwich είλαη ε ηειεπηαία έθδνζε Android ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζε θηλεηά ηειέθσλα. Γφζεθε ζε θπθινθνξία ζηηο 14 Ννεκβξίνπ ηνπ ειίδα 31

32 Endless Sudoku for Android Υαραθηερηζηηθά Σσξηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο : Λεηηνπξγίεο Οζφλεο : Ζ πιαηθφξκα είλαη πξνζαξκφζηκε ζε κεγαιχηεξε αλάιπζε (VGA), δηζδηάζηαηεο ςεθηαθέο γξαθηθέο βηβιηνζήθεο, ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά βαζηζκέλα ζηελ OpenGL ES 1.0 έθδνζε ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη παξαδνζηαθέο απεηθνλίζεηο νζφλεο "έμππλσλ" ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ : Υξήζε βάζεο δεδνκέλσλ SQLite γηα ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο πλδεζηκφηεηα : Σν Android ππνζηεξίδεη ηερλνινγίεο ζπλδεζηκφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, θαη Wi-Fi. Απνζηνιή κελπκάησλ SMS θαη MMS είλαη νη δηαζέζηκνη ηξφπνη αληαιιαγήο κελπκάησλ. Πεξηήγεζε ζηνλ Ηζηφ : Γηα ηελ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηφ ην Android δηαζέηεη έλα θπιινκεηξεηή βαζηζκέλν ζηελ αλνηρηή ηερλνινγία WebKit. Τπνζηήξημε Java : Λνγηζκηθφ γξακκέλν ζηελ Java είλαη δπλαηφλ λα κεηαγισηηηζηεί θαη λα εθηειεζηεί ζηελ εηθνληθή κεραλή Dalvik, ε νπνία είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε πινπνίεζε εηθνληθή κεραλήο, ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζε θνξεηέο ζπζθεπέο, παξφιν πνπ δελ είλαη κηα πξφηππε εηθνληθή κεραλή Java. Τπνζηήξημε Πνιπκέζσλ : Σν ιεηηνπξγηθφ Android ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζα κνξθέο ήρνπ, ζηαηηθήο θαη θηλνχκελεο εηθφλαο: H.263, H.264 (ζε 3GP ή MP4 container), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB, AAC, HE-AAC, MP3, MIDI, OGG Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP. Δπηπιένλ ππνζηήξημε hardware : Σν ιεηηνπξγηθφ Android κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε θάκεξεο ζηαηηθήο ή θηλνχκελεο εηθφλαο, νζφλεο αθήο, GPS, αηζζεηήξεο επηηάρπλζεο, καγλεηφκεηξα, δηζδηάζηαηνπο θαζψο θαη ηξηζδηάζηαηνπο επηηαρπληέο γξαθηθψλ. Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ Πεξηιακβάλεη έλαο πξνζνκνησηή ζπζθεπήο, εξγαιεία γηα δηφξζσζε ζθαικάησλ, κλήκε θαη εξγαιεία αλάιπζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εθηειέζηκνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη έλα επηπξφζζεην γηα ην Eclipse IDE. Αγνξά θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγψλ : Παξφκνηα κε ην App Store ηνπ iphone OS, ην Android Market είλαη έλαο θαηάινγνο εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαθνξησζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ζπζθεπή άκεζα κέζσ αζχξκαησλ θαλαιηψλ, ρσξίο ηελ ρξήζε ππνινγηζηή. Αξρηθά κφλν δσξεάλ εθαξκνγέο ήηαλ δπλαηφλ λα εγθαηαζηαζνχλ. Δθαξκνγέο επί πιεξσκή ήηαλ κεηέπεηηα δηαζέζηκεο ζην Android Market ζηηο ΖΠΑ χζηεξα απφ ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2009 Οζφλε Αθήο Πνιιαπιψλ εκείσλ : Σν ιεηηνπξγηθφ Android είρε εμ νξηζκνχ ππνζηήξημε γηα νζφλεο πνιιαπιψλ ζεκείσλ αιιά ε δπλαηφηεηα απηή έρεη θιεηδσζεί ζε επίπεδν ππξήλα (πηζαλφλ γηα απνθπγή παξαβηάζεσλ ησλ παηεληψλ ινγηζκηθνχ ηεο Apple ζηηο ηερλνινγίεο νζνλψλ αθήο [10] ). Κπθινθνξεί κηα αλεπίζεκε ηξνπνπνίεζε (mod) πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιή επαθή (multi-touch), αιιά απαηηεί δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ππεξρξήζηε (superuser) ζηε ζπζθεπή γηα λα γξαθεί ζηε κλήκε flash έλαο ππξήλαο πνπ λα κελ είλαη ππνγεγξακκέλνο (unsigned kernel). ειίδα 32

33 Endless Sudoku for Android Υρήζεης ηοσ Android Αλ θαη ην android είλαη ζρεδηαζκέλν γηα smartphones θαη tablets, ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα ιεηηνπξγηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο φπσο laptops θαη netbooks, smartbooks, ζπζθεπέο αλάγλσζεο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαη smart TVs. Δπηπξφζζεηα ην ιεηηνπξγηθφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγέο γηα αθνπζηηθά, Cd players απηνθηλήησλ, ζπζθεπέο πινήγεζεο απηνθηλήησλ, θνλζφιεο παηρληδηψλ, αθφκα θαη ςπγεία θαζξέπηεο ζηαζεξά ηειέθσλα αιιά θαη θνξεηά media players. Σν ιεηηνπξγηθφ ios θαη ην Android κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ καδί ζε έλα iphone ή ipod Touch κε ηε βνήζεηα ηνπ OpeniBoot θαη ηνπ idroid. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2011 αλαθνηλψζεθε απφ ην πεληάγσλν φηη πιένλ είλαη επίζεκα εγθεθξηκέλε ε ρξήζε ηνπ Android απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. Εθαρκογές Οη εθαξκνγέο ηνπ Android ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαη κε ηε γιψζζα Java ρξεζηκνπνηψληαο ην Android Software Development Kit, ή θαη άιια εξγαιεία ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο Development Kit γηα εθαξκνγέο ζε C ή C++, θαη ηνπ Google App Inventor, έλα visual πεξηβάιινλ γηα αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Google Play (Android Market) Σν Google Play, ή πην επίζεκα Android Market, είλαη ην επίζεκν online θαηάζηεκα ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ Google γηα ζπζθεπέο Android. Μηα εθαξκνγή πνπ νλνκάδεηαη Market είλαη πξν-εγθαηεζηεκέλε ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θαηεβάζνπλ εθαξκνγέο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ δηάθνξνπο developers αλά ηνλ θφζκν.σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ππήξραλ πάλσ απφ εθαξκνγέο δηαζέζηκεο γηα ην Android, θαη νη εθαξκνγέο πνπ νη ρξήζηεο θαηέβαζαλ απφ ην Market ηα Γεθέκβξην ηνπ 2011 μεπέξαζαλ ηα 10 ηξηζεθαηνκκχξηα. Σν ίδην ην ιεηηνπξγηθφ android έρεη εγθαηαζηαζεί ζε 130 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο. Μφλν ζπζθεπέο πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζπκβαηφηεηαο κπνξνχλ λα έρνπλ πξν-εγθαηεζηεκέλν ηελ εθαξκνγή Play Store θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Market. Σν market θηιηξάξεη ηηο εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ ζην Market κε απηέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε θαη νη πξνγξακκαηηζηέο ησλ εθαξκνγψλ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο κάξθεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή κφλν γηα ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Ζ ίδηα ε Google ζπκκεηέρεη ζην Play Store πξνζθέξνληαο πνιιέο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Google Voice (γηα ηελ ππεξεζία Google Voice), ηνπ Sky Map (γηα ηελ παξαθνινχζεζε αζηεξηψλ ), ηνπ Finance (γηα ηελ ππεξεζία Finance), ηνπ Maps Editor (γηα ηελ ππεξεζία My Maps), ηνπ Places Directory (γηα ηελ ηνπηθή αλαδήηεζε), ηνπ Google Goggles (ην νπνίν θάλεη αλαδήηεζε κε βάζε εηθφλεο), ηνπ ειίδα 33

34 Endless Sudoku for Android Google Translate, θαη ηνπ Google Shopper.Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 ε Google αλαθνίλσζε ηα Voice Actions for Android, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ςάμνπλ, λα γξάςνπλ κελχκαηα, θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θιήζεηο κέζσ θσλήο. Δπηπξφζζεηα νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο εθαξκνγέο απεπζείαο ζηε ζπζθεπή ηνπο αλ έρνπλ ην APK αξρείν ηεο εθαξκνγήο ή απφ άιια online stores φπσο ην Amazon Appstore. Αζθάιεηα Οη εθαξκνγέο android ηξέρνπλ ζε έλα sandbox, κηα απνκνλσκέλε πεξηνρή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ππφινηπα resourses ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, εθηφο θαη αλ έρνπλ δνζεί δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε απηέο απφ ην ρξήζηε φηαλ ε εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε κηαο εθαξκνγήο ην Play Store αλαθέξεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα πνπ ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή γηα λα ηξέμεη. Γηα παξάδεηγκα έλα παηρλίδη κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ δφλεζε, αιιά δελ ζα έπξεπε λα ρξεηάδεηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα κελχκαηα ή ηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν ηνπ ρξήζηε. Αθνχ ειέγμεη ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ ζα εγθαηαζηήζεη ή φρη ηελ εθαξκνγή. Ο ηξφπνο απηφο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο (ην ιεγφκελν sandboxing) θαη ν πεξηνξηζκφο ζηα δηθαηψκαηα ηεο εθαξκνγήο εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη κεηψλεη ηα bugs απηψλ, φκσο ε ιηγνζηέο γλψζεηο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ φζν αθνξά ην sandboxing νδεγεί πνιιέο θνξέο ζηελ απμεκέλε απαίηεζε δηθαησκάησλ ησλ εθαξκνγψλ αθφκα θαη ζε πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ην νπνίν κεηψλεη ηελ απφδνζε ηνπο. Ιδηωηηθόηεηα Σα Android smartphones έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνπλ ηελ ηνπνζεζία ησλ Wi- Fi access points, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν θάζε ρξήζηεο θαζψο νη ρξήζηεο θηλνχληαη απφ κέξνο ζε κέξνο γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηηο ηνπνζεζίεο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ ηέηνησλ access points. Απηέο νη βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ραξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ smartphones νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηε ρξήζε εθαξκνγψλ φπσο ην Foursquare, ην Latitude, θαη ην Places, αιιά θαη γηα ηελ πξνψζεζε δηαθεκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Σν Μάξηην ηνπ 2012 απνθαιχθζεθε φηη νη εθαξκνγέο Android κπνξνχζαλ λα αληηγξάςνπλ θσηνγξαθίεο ησλ ρξεζηψλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, θαη ε Google απάληεζε σο εμήο : «Σν αξρείν ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο θσηνγξαθίεο ησλ ρξεζηψλ ζρεδηάζηεθε αξρηθά κε βάζε ηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιια ιεηηνπξγηθά φπσο ηα Windows θαη ηα Mac OS, απηή ηε ζηηγκή επαλαζρεδηάδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρνληαο ππφςε πσο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε έλα επηπιένλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ησλ εθαξκνγψλ ζηηο θσηνγξαθίεο ησλ ρξεζηψλ. Πάληα είρακε ζηξαηεγηθέο αθαίξεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Android Market απφ απηφ νη νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία ησλ ρξεζηψλ παξαλφκσο». ειίδα 34

35 Endless Sudoku for Android Μερίδηο αγοράς Σν ινγφηππν ηνπ Android ζρεδηάζηεθε καδί κε ην Droid font απφ ηελ Ascender, ην εηθνλίδην ξνκπφη ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Irina Blok. Ζ εηαηξία εξεπλψλ Canalys ππνιφγηζε ην 2009 πσο ην Android είρε ην 2.8% ηνπ κεξηδίνπ ηεο παγθφζκηα αγνξάο smartphones. Σν 2010 ην πνζνζηφ απηφ είρε αλέβεη πεξίπνπ ζην 33% ηεο αγνξάο θάηη ην νπνίν έθεξε ην Android ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ πσιήζεσλ ησλ smartphones. To 2011 ε Gartner ππνιφγηζε πσο πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ (52, 5%) ηεο αγνξάο ησλ smartphones αλήθε ζην Android. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ε ComShore είπε πσο ε πιαηθφξκα Android είρε ην 9.0% ηεο Ακεξηθάληθεο αγνξάο smartphone. Ζ εηθφλα απηή άιιαμε ζηα κέζα ηνπ 2010 φπνπ ην Android θαηείρε ην 21.4% ηεο ακεξηθάληθε αγνξάο. Σν Μάην ηνπ 2011 ε Google αλαθνίλσζε πσο 550,000 λέεο ζπζθεπέο Android ελεξγνπνηνχληαλ θάζε εκέξα, θαη πσο πάλσ απφ 100 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο είραλ ελεξγνπνηεζεί ζπλνιηθά. Σε 1 Απγνχζηνπ ηνπ 2011 ε Canalys ππνιφγηζε πσο ην Android θαηείρε ην 48% ηεο αγνξάο ησλ Smartphones. ηηο 13 Οθησβξίνπ ηνπ 2011 ε Google αλαθνίλσζε πσο ππήξραλ 190 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο ζηελ αγνξά θαη ζηηο 16 Ννεκβξίνπ ηνπ 2011 είραλ ελεξγνπνηεζεί 200 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο. ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 αλαθνηλψζεθε πσο νη ζπζθεπέο πνπ ελεξγνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά είραλ θηάζεη ηηο θαη δχν κήλεο αξγφηεξα ν αξηζκφο απηφο έθηαζε ηηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπζηθά θαη ησλ tablets. ειίδα 35

36 Endless Sudoku for Android Παράρηεκα ΙΙ Javadocs Σηο παπάπηημα αςηό γίνεηαι καηαγπαθή ηων Javadocs για ηιρ βαζικόηεπερ κλάζειρ ηηρ εθαπμογήρ.. Class Sudoku public class Sudoku extends Activity Method Detail oncreate public void oncreate(bundle onsaveinstancestate) Called when the activity is first created. onresume protected void onresume() onpause protected void onpause() onclick public void onclick(view v) Διέγρεη ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε ζην θεληξηθφ κελνχ θαη αλάινγα κε ην πνηφ θνπκπί παηήζεθε εθηειεί ηελ αλάινγε ιεηηνπξγία oncreateoptionsmenu public boolean oncreateoptionsmenu(menu menu) onoptionsitemselected public boolean onoptionsitemselected(menuitem item) opennewgamedialog public void opennewgamedialog() Αλνίγεη ην δηάινγν δπζθνιίαο φηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ηελ επηινγή New Game Παξάιιεια θαιεί ην dialog ην νπνίν είλαη ην loading screen αθνχ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ αλάινγε δπζθνιία rundialog public void rundialog(int seconds) Γεκηνπξγεί έλα loading screen ζην ρξήζηε κε ην θείκελν ηεο επηινγήο ηνπ ην νπνίν δηαξθεί φζα δεπηεξφιεπηα επηιέμεη ν ρξήζηεο κε ηε κεηαβιεηή seconds seconds - Σα δεπηεξφιεπηα πνπ ζα δηαξθέζεη ε πξνβνιή ηνπ Loading Screen startgame public void startgame(int i) Αξρίδεη ην αλάινγν παηρλίδη έρνληαο πάξεη πξψηα ηελ επηινγή δπζθνιίαο ηνπ ρξήζηε κέζσ ηεο παξακέηξνπ i ειίδα 36

37 Endless Sudoku for Android i - Ο βαζκφο δπζθνιίαο πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο Class PuzzleView public class PuzzleView extends View Method Detail onsizechanged protected void onsizechanged(int w, int h, int oldw, int oldh) Τπνινγίδεη ην κέγεζνο ηνπ θάζε θειηνχ ζηελ νζφλε(1/9 ηνπ κεγέζνπο φινπ ηνπ παηρληδηνχ ζηελ νζφλε ondraw protected void ondraw(canvas canvas) Ζ θχξηα κέζνδνο κέζσ ηεο νπνίαο "δσγξαθίδεηαη" φιν ην παηρλίδη ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ontouchevent public boolean ontouchevent(motionevent event) Διέγρεη ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε θαη αλνίγεη ην πιεθηξνιφγην onkeydown public boolean onkeydown(int keycode, KeyEvent event) Διέγρεη ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε ζχκθσλα κε ην D-Pad θαη αλνίγεη ην πιεθηξνιφγην ζηελ πεξίπησζε πνπ παηήζεη ην θεληξηθφ πιήθηξν setselectedtile public void setselectedtile(int tile) Αιιάδεη ηελ ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ειέγρνληαο αλ ε επηινγή Help είλαη ελεξγνπνηεκέλε ή φρη.δάλ δελ είλαη αιιάδεη νχησο ή αιιηψο ηελ ηηκή αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ειέγρεη πξψηα αλ είλαη έγθπξε ηηκή γηα ην πεδίν απηφ. tile - Σν θειί ηνπ νπνίνπ ζα αιιάμεη ηηκή select private void select(int x, int y) Τπνινγίδεη ηηο λέεο ζπληεηαγκέλεο x θαη y ηνπ θειηνχ πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο θαη θαιεί ηελ getrect γηα λα ππνινγίζεη ην λέν θνπηί επηινγήο ηνπ ρξήζηε ειίδα 37

38 Endless Sudoku for Android x - Ζ ζπληεηαγκέλε ηεο επηινγήο ζηνλ άμνλα x y - Ζ ζπληεηαγκέλε ηεο επηινγήο ζηνλ άμνλα y getrect private void getrect(int x, int y, Rect rect) Εσγξαθίδεη ην ηεηξάγσλν πνπ θαιχπηεη ην πεδίν πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο ψζηε λα γλσξίδεη πνηφ θειί έρεη παηήζεη x - Ζ ζέζε ηνπ ηεηξαγψλνπ ζηνλ άμνλα x y - Ζ ζέζε ηνπ ηεηξαγψλνπ ζηνλ έμνλα y rect - Σν ηεηξάγσλν ζην νπνίν ζα γίλνπλ νη αιιαγέο WellDoneDialog public void WellDoneDialog() Δκθαλίδεη έλα δηάινγν επηβξάβεπζεο ηνπ ρξήζηε αθνχ απηφο νινθιεξψζεη ην πάδι Class EasyPuzzle public class EasyPuzzle extends java.lang.object Method Detail newgame public void newgame() Γεκηνπξγεί έλα λέν Sudoku game. ispossiblex private boolean ispossiblex(int[][] game, int y, int number) Δπηζηξέθεη εάλ ν αξηζκφο πνπ δφζεθε είλαη έγθπξνο γηα ηνλ άμνλα x ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. game - Σν παηρλίδη πνπ ζα ειεγρζεί. y - Ζ ζέζε ηνπ άμνλα x πνπ ζα ειεγρζεί. number - Ο αξηζκφο πνπ ζα ειεγρζεί. True αλ ν αξηζκφο είλαη έγθπξνο ζηνλ άμνλα x, αιιηψο false. ispossibley private boolean ispossibley(int[][] game, int x, int number) Δπηζηξέθεη εάλ ν αξηζκφο πνπ δφζεθε είλαη έγθπξνο γηα ηνλ άμνλα y ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. ειίδα 38

39 Endless Sudoku for Android game - Σν παηρλίδη πνπ ζα ειεγρζεί. x - Ζ ζέζε ηνπ άμνλα y πνπ ζα ειεγρζεί. number - Ο αξηζκφο πνπ ζα ειεγρζεί. True αλ ν αξηζκφο είλαη έγθπξνο ζηνλ άμνλα y, αιιηψο false. ispossibleblock private boolean ispossibleblock(int[][] game, int x, int y, int number) Δπηζηξέθεη εάλ ν αξηζκφο είλαη έγθπξνο ζην θειί γηα ην παηρλίδη πνπ έρεη δνζεί. game - Σν παηρλίδη πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί. x - Ζ ζέζε ηνπ αξηζκνχ ζηνλ άμνλα x ζην παηρλίδη γηα λα ειεγρζεί. y - Ζ ζέζε ηνπ αξηζκνχ ζηνλ άμνλα y ζην παηρλίδη γηα λα ειεγρζεί. number - Ο αξηζκφο πνπ ζέινπκε λα ειεγρζεί. True εάλ ν αξηζκφο είλαη έγθπξνο ζην ζπγθεθξηκέλν θειί, αιιηψο false. getnextpossiblenumber private int getnextpossiblenumber(int[][] game, int x, int y, java.util.list<java.lang.integer> numbers) Δπηζηξέθεη ηνλ επφκελν πηζαλφ αξηζκφ απφ ηε ιίζηα γηα ηε δνζείζα ζέζε ή -1 φηαλ ε ιίζηα είλαη άδεηα. game - Σν παηρλίδη γηα έιεγρν. x - Ζ ζέζε X ζην παηρλίδη. y - Ζ ζέζε Y ζην παηρλίδη. numbers - Ζ ιίζηα κε ηνπο αξηζκνχο πνπ έρνπλ κείλεη. Ο επφκελνο πηζαλφο αξηζκφο ζην παηρλίδη ή -1 φηαλ ε ιίζηα είλαη άδεηα generatesolution private int[][] generatesolution(int[][] game, int index) Γεκηνπξγεί έλα ιπκέλν παηρλίδη Sudoku. game - Σν παηρλίδη πνπ ζα ζπκπιεξσζεί, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δψζεη 'new int[9][9]'. index - Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δψζεη ηηκή 0. Λχκκέλν παηρλίδη Sudoku. generategame ειίδα 39

40 Endless Sudoku for Android private int[][] generategame(int[][] game) Γεκηνπξγεί έλα λέν παηρλίδη απφ ηε ιχζε. game - Σν παηρλίδη πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πεξάζεη θαη κηα ιχζε. Σν δεκηνπξγεκέλν παηρλίδη Sudoku. generategame private int[][] generategame(int[][] game, java.util.list<java.lang.integer> positions) Γεκηνπξγεί έλα λέν παηρλίδη απφ ηε ιχζε, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ άιιε generategame κέζνδν Απηή ε κέζνδνο απιά αθαηξεί έλαλ αξηζκφ απφ κηα ζέζε.. Δάλ ην παηρλίδη δελ είλαη πηα έγθπξν κεηά ηελ αθαίξεζε ην παηρλίδη ζα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. game - Σν παηρλίδη πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. positions - Ζ ιίζηα ησλ ππνιεηπφκελσλ ζέζεσλ πνπ ζα "θαζαξηζηνχλ". Σν δεκηνπξγεκέλν παηρλίδη Sudoku. isvalid private boolean isvalid(int[][] game) Διέγρεη εάλ ην παηρλίδη είλαη έγθπξν. game - Σν παηρλίδη πνπ πξφθεηηαη λα ειερζεί. True εάλ ην παηρλίδη είλαη έγθπξν, δηαθνξεηηθά false. isvalid private boolean isvalid(int[][] game, int index, int[] numberofsolutions) Διέγρεη αλ ην παηρλίδη είλαη έγθπξν, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ άιιε isvalid κέζνδν. Μπνξεί λα ππάξρεη κφλν κία ιχζε. copy game - Σν παηρλίδη πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί. index - Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν πξνο έιεγρν. numberofsolutions - Ο αξηζκφο ησλ ιχζεσλ πνπ έρνπλ βξεζεί. Int[] αληί γηα int δηφηη ε παξάκεηξνο πεξληέηαη κε αλαθνξά. True if game is valid, false otherwise. private int[][] copy(int[][] game) Αληηγξάθεη έλα παηρλίδη ειίδα 40

41 Endless Sudoku for Android game - Σν πξνο αληηγξαθή παηρλίδη. Αληίγξαθν ηνπ δνζέληνο παηρληδηνχ. getgame public int[][] getgame() Δπηζηξέθεη ην παηρλίδη πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί Σν δεκηνπξγεκέλν παηρλίδη Class Game public class Game extends Activity Method Detail getpuzzle private int[] getpuzzle(int diff) Δθφζνλ δνζεί ε δπζθνιία επηιέγεηαη ην αλάινγν πάδι diff - Ζ κεηαβιεηή ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη ε κεηαβιεηή ηεο δπζθνιίαο Σν πάδι ζχκθσλν κε ηε δπζθνιία πνπ επηιέρζεθε topuzzlestring public static java.lang.string topuzzlestring(int[] puz) Μεηαηξέπεη έλαλ πίλαθα ζε Puzzle string puz - Ο πξνο κεηαηξνπή πίλαθαο Σν string πνπ πεξηέρεη ην πάδι πνπ δφζεθε frompuzzlestring protected static int[] frompuzzlestring(java.lang.string string) Μεηαηξέπεη έλαλ Puzzle string ζε πίλαθα puz - Σν πξνο κεηαηξνπή Puzzle string Ο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ην πάδι πνπ δφζεθε gettile private int gettile(int x, int y) Δπηζηξέθεη ηελ ηηκή πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν x - Ζ ζέζε ηνπ πεδίνπ ζηνλ άμνλα x ειίδα 41

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑNDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ OMNIVOICE ΤΣΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 9883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ράπτης Βασίλειος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Digital Academy Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ANDROID... 4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.2 ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ... 4 1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 5 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΛΔΞΔΩΝ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΗΣΑ ΟΛΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΩΤΗΑΓΖ ΛΔΤΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα