Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αριθ.Πρωτ.: /30425/17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Ταχ.Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλεκτρ.Ταχυδρ. : hcg. gr ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών». Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: α) των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές-σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α 145/ ), όπως ισχύει, και β) την Αριθ /03/13/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β 2129/ ), όπως τροποποιήθηκε με την Aριθ /02/14/ υπουργική απόφαση (Β 1890/ ), Κ Α Λ Ε Ι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός (01) έως πέντε (05) ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που περιλαμβάνονται στον πίνακα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτόν. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πλοιοκτήτες, που αυτοί και τα πλοία τους, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει. 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλουν σχετική δήλωση δρομολόγησης πλοίου/πλοίων στo Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ , μέχρι και τη Δευτέρα 22 Μα ΐ ου ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 3.1 Στη δήλωση δρομολόγησης πλοίου, επισυνάπτονται:

2 α) Πίνακας δρομολογίων στον οποίο να περιγράφονται αναλυτικά τα προγράμματα των δρομολογίων για το χρονικό διάστημα μιας τριετίας, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 2932/2001, χρονικά διαστήματα διακοπής δρομολογίων του πλοίου. β) Τα δικαιολογητικά και έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της Αριθ.: /03/13/ υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν», όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ /02/14/ υπουργική απόφαση (Β 1890/ ). Αν ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός από την Ελβετία, αναγράφει στη δήλωση δρομολόγησης και ότι έχει κατά νόμο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισμού αυτού. γ) Στοιχεία Προσδιορισμού του πλοίου σύμφωνα με το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι» της Αριθ.: /03/13/ υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν», όπως ισχύει. δ) Πιστοποιητικό Ασφάλειας (Π.Α.) ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) και επιπλέον για τα ταχύπλοα ή δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη άδεια λειτουργίας που να καλύπτουν τη συγκεκριμένη/συγκεκριμένες γραμμές δρομολόγησης αυτών. Όσα από τα δικαιολογητικά αυτά δεν είναι πρωτότυπα, υποβάλλονται σε επικυρωμένα αντίγραφα, θεωρημένα από αρμόδια κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία πρόσωπα. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία πρόσωπα. 3.2 Στην περίπτωση πλοίου που κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης δρομολόγησης είτε τελεί σε ακινησία για οποιονδήποτε λόγο είτε το πιστοποιητικό ασφάλειας που διαθέτει δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των δρομολογίων, δηλώνεται το διάστημα ακινησίας μαζί με τον λόγο ακινησίας του πλοίου και δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων δύνανται να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας (Π.Α. ή Π.Γ.Ε. και επιπλέον, για τα ταχύπλοα ή δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη, άδεια λειτουργίας) Στην περίπτωση ναυπηγούμενου πλοίου, προσδιορίζεται στη δήλωση δρομολόγησης ο χρόνος ετοιμότητας του πλοίου και προσκομίζονται: α) βεβαίωση περί έναρξης της ναυπήγησης από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, μαζί με στοιχεία κυριότητας για το πλοίο (π.χ. σύμβαση ναυπήγησης, πιστοποιητικό κυριότητας), β) τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 2 της Αριθ /03/13/ υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και γ) τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, καθώς επίσης τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1 του παρόντος δύνανται να προσκομισθούν πέντε (05) ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών εξετάζει τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και καλεί τους πλοιοκτήτες, των οποίων οι δηλώσεις πληρούν τις απαιτήσεις της

3 παρούσας πρόσκλησης, για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αποκλειστικής εξυπηρέτησης των δρομολογιακών γραμμών. 4.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. Για τις γραμμές όπου ο συνολικός αριθμός των προσφερομένων πλοίων υπερβαίνει τον αριθμό των απαιτουμένων πλοίων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιλέγει μεταξύ των προσφερομένων πλοίων, σύμφωνα με τα κατωτέρω: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών προβαίνει για κάθε γραμμή και προσφερόμενο πλοίο, στη σύνταξη σχετικού πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται τ ακόλουθα: Οι απαιτήσεις του πίνακα της παρούσας. Τα στοιχεία των χαρακτηριστικών του πλοίου. Οι βαθμολογίες των προσόντων του πλοίου, οι οποίες προκύπτουν με την παρακάτω διαδικασία υπολογισμού ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Πολλαπλασιάζονται: α) Ο αριθμός επιβατών χειμώνα που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη γραμμή, επί συντελεστή 0,02. β) Ο αριθμός επιβατών θέρους στην συγκεκριμένη γραμμή, επί συντελεστή 0,02. γ) Ο αριθμός κλινών επιβατών, ανεξαρτήτως θέσεως, επί συντελεστή 0,04. δ) Η διαφορά των ετών της ηλικίας του πλοίου από την ηλικία του παλαιοτέρου προσφερομένου στην συγκεκριμένη γραμμή, επί συντελεστή 2. ε) Ο αριθμός αριθμημένων καθισμάτων αεροπορικού τύπου (δεν υπολογίζονται ως κλίνες σε οποιαδήποτε θέση) επί συντελεστή 0,02. στ) Η επιφάνεια του χώρου φόρτωσης των οχημάτων σε τετραγωνικά μέτρα, επί συντελεστή 0,04. Τελικά, αθροίζονται τα παραπάνω επί μέρους γινόμενα και από το σύνολο προκύπτει η βαθμολογία των προσόντων του πλοίου. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αντίστοιχα σε περίπτωση που το πλοίο διαθέτει και χρησιμοποιεί: σύστημα απόσβεσης διατοιχισμών, εγκατάσταση κλιματισμού και πρωραία έλικα ελιγμών. Η παραπάνω συνολική βαθμολογία μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), εάν δεν υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση περί δυνατότητας αντικατάστασης του πλοίου σε κάθε περίπτωση ακινησίας. Τα στοιχεία των παραπάνω απαιτουμένων χαρακτηριστικών των πλοίων, λαμβάνονται από τα σχετικά πιστοποιητικά των πλοίων και για όσα εξ αυτών δεν περιέχονται στα πιστοποιητικά, από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της αρχής ή του φορέα που εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του πλοίου ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα, τα οποία κατατίθενται από τους συμμετέχοντες μαζί με τη δήλωση δρομολόγησης.

4 Επί των ενστάσεων, εφόσον υπάρξουν, αποφασίζει η εκάστοτε Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων- Προσφυγών που ορίζεται για την εκδίκαση ενστάσεων-προσφυγών επί των μειοδοτικών διαγωνισμών για την εξυπηρέτηση γραμμών με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι οριστική ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού επιλογής των ενδιαφερομένων με κριτήριο τις βαθμολογίες των πλοίων. Στο πρακτικό επισυνάπτονται: α) ο πίνακας βαθμολογίας των πλοίων, β) οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της επιτροπής επί αυτών και γ) τυχόν δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του πίνακα της παρούσας πρόσκλησης. Με βάση το παραπάνω πρακτικό καλούνται οι επιλεγέντες πλοιοκτήτες για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να αποκλείει πλοιοκτήτες από τις διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης, έστω και αν πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αυτής, αν αιτιολογημένα κρίνεται ότι αυτοί και τα πλοία τους έχουν στο παρελθόν υποπέσει σε σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις καλής εκτέλεσης των δρομολογίων / όρων δρομολόγησης. 5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Οι συναφθείσες συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έχουν διάρκεια από ένα (01) έως πέντε (05) δρομολογιακά έτη, αρχομένη από Ως δρομολογιακό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους μέχρι 31η Οκτωβρίου του επομένου έτους. 6. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες των οποίων τα δρομολόγια ή τα χαρακτηριστικά των πλοίων διαφέρουν των απαιτήσεων του πίνακα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), να συνάψει συμβάσεις με αυτούς εφόσον στις συγκεκριμένες γραμμές δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες των οποίων τα πλοία και τα δρομολόγια πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ- ΦΟΡΑΣ 7.1 Οι όροι της πρόσκλησης οι οποίοι αποτελούν και όρους της σύμβασης, δύνανται να μεταβληθούν μετά από συναίνεση των συμβαλλομένων. 7.2 Οι ελάχιστες δρομολογιακές απαιτήσεις κάθε γραμμής είναι εκείνες που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα. Ο απαιτούμενος αριθμός πλοίων για τα οποία θα συναφθούν συμβάσεις για κάθε γραμμή και τα χαρακτηριστικά αυτών περιγράφονται στη στήλη 2 του πίνακα. 7.3 Για κάθε γραμμή του πίνακα που θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με την παρούσα και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης: α) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα ν ανακοινώνει δηλώσεις δρομολόγησης ή και να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για άλλες δρομολογιακές

5 γραμμές που δεν συμπίπτουν με τις γραμμές των συμβάσεων που συνάπτονται με την παρούσα πρόσκληση, έστω και εάν υπάρχουν κοινές αναφορές σε νησί ή νησιά. β) στην περίπτωση που οι δρομολογιακές απαιτήσεις της γραμμής δεν καλυφθούν πλήρως σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας πρόσκλησης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα ν αποδέχεται δηλώσεις δρομολόγησης ή να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις ίδιες δρομολογιακές γραμμές, μέχρι των ορίων των δρομολογιακών απαιτήσεων της γραμμής που περιγράφονται στον πίνακα. Ειδικότερα στην περίπτωση υποβολής δηλώσεων δρομολόγησης πλοίων, η επιλογή και αποδοχή των δηλώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τ αναφερόμενα στην παρούσα. 7.4 Κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου οι πλοιοκτήτες των επιλεγέντων πλοίων δύνανται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να τροποποιούν προσωρινά τα δρομολόγια τους, να προσθέτουν λιμάνια προσέγγισης της επιθυμίας τους, έστω και εποχιακά, πέραν των αναφερομένων στον πίνακα της παρούσας. 7.5 Τα προγράμματα των δρομολογίων των πλοίων για τα οποία θα συναφθούν συμβάσεις τελούν υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης, να τροποποιεί τα ωράρια εκτέλεσης των δρομολογίων για λόγους τάξης, ασφάλειας και λειτουργικότητας στους λιμένες των γραμμών. 7.6 Οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται πριν την έναρξη των δρομολογίων να έχουν καλύψει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την αστική ευθύνη τους από απαιτήσεις που έχουν αιτία ή αφορμή την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημία πράγματος που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση του πλοίου. Επίσης, οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τους κατά την εκτέλεση των δρομολογίων διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, καθώς και ότι πληρούν τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας στα θέματα ασφάλειας και υγιεινής-ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος καθώς επίσης ότι η σύνθεση και οι όροι εργασίας του πληρώματος είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 7.7 Για την κάλυψη αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών ή αναγκών μεταφοράς επικίνδυνων οχληρών φορτίων, τα επιλεγέντα πλοία υποχρεούνται, μετά από σχετική εντολή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, να εκτελούν έκτακτα δρομολόγια ή έκτακτες προσεγγίσεις. 8. ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 8.1 Μετά την ανάδειξη των επιλεγέντων πλοίων και πριν την υπογραφή της σύμβασης, κατατίθεται για κάθε πλοίο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσόν σε ευρώ ίσο με τον αριθμό του χειμερινού πρωτοκόλλου επιβατών επί πενήντα ευρώ (50,00 ) επί του αριθμού των ετών διάρκειας της σύμβασης για τα επιβατηγά πλοία (Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον μέχρι ενός (01) μήνα από την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης. Η ως άνω εγγυητική επιστολή, με τη λήξη έκαστου έτους της σύμβασης, δύναται να αντικαθίσταται από τον ανάδοχο με νέα, η οποία στην περίπτωση αυτή θα είναι μειωμένη κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο έτος που διανύθηκε. 8.2 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι σύμφωνες με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης ή κατ ελάχιστο να περιέχει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ αυτό. 8.3 Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να επιβάλλεται ολική ή μερική κατάπτωση του ποσού της εγγυητικής επιστολής για την μη ακριβή ή καλή εκτέλεση των όρων

6 της σύμβασης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2932/ Σε περίπτωση επαναλαμβανομένων παραβάσεων, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται ν ακυρώνεται μονομερώς η υπογραφείσα σύμβαση. 9. ΝΑΥΛΟΣ Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις καθορισμού ναύλων, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις «περί επιβολής υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας» υπό τη μορφή εκπτώσεων επί του ισχύοντα ναύλου επιβατών, οχημάτων ή εμπορευμάτων. 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 10.1 Το πλοίο, το οποίο κατά τη διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να εξυπηρετεί την δρομολογιακή γραμμή με σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο ανάλογης μεταφορικής ικανότητας και αναλόγων προσόντων, μετά από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, επιστολή του αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για το χρονικό διάστημα της αντικατάστασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να δρομολογήσει εκτάκτως πλοίο ή πλοία για την κάλυψη αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών ή τη μεταφορά επικινδύνων ή ευπαθών ή οχληρών φορτίων, εφόσον οι μεταφορές αυτές δεν καλύπτονται με τα πλοία για τα οποία θα υπογραφούν συμβάσεις. Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει τις συγκοινωνιακές ανάγκες με άλλα πλοία εφόσον ο πλοιοκτήτης με τον οποίο υπεγράφη η σύμβαση δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, για οποιονδήποτε λόγο Ανεξαρτήτως των όρων-προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής δηλώσεων δρομολόγησης Ε/Γ υδροπτέρυγων, Ε/Γ ταχυπλόων και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων Κάθε άλλο θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 2932/2001, όπως ισχύει. 11. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η παρούσα να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001, όπως ισχύει. Η δημοσίευση της περίληψης της παρούσης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης να γίνει μέσω Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Θ.Σ. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

7 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ B. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ - ΜΕΘΑΝΑ - ΠΟΡΟΣ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια για ΥΔΡΑ και ένα (01) για ΣΠΕΤΣΕΣ την εβδομάδα όλο το χρόνο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 200 (χειμώνα) Την περίοδο από 11/06 έως 09/09 δύο (02) επιπλέον δρομολόγια την εβδομάδα για ΥΔΡΑ και ένα (01) για ΣΠΕΤΣΕΣ. μεγαλύτερη ή ίση από 300 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή να 200 τ.μ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΣΑΜΟΣ και επιστροφή ως ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΗΡΑ - ΚΩΣ - ΡΟΔΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΚΑΣΟΣ και επιστροφή ως ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ Η (ΔΙΑΖ) ΡΑΦΗΝΑ - ΙΟΣ - ΘΗΡΑ - ΑΝΑΦΗ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες. 5. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ Η (ΔΙΑΖ) ΡΑΦΗΝΑ - ΜΗΛΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΙΟΣ - ΘΗΡΑ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με (γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον (γ) Να έχουν ολικό μήκος 100 μ. (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες.

8 δυνατότητα προσέγγισης σε έναν ενδιάμεσο λιμένα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΣΙΦΝΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΙΟΣ - ΘΗΡΑ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε έναν ενδιάμεσο λιμένα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ - ΚΑΤΑΠΟΛΑ - ΔΟΝΟΥΣΑ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο εβδομαδιαίως καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός του χρονικού διαστήματος από 11/06 μέχρι 09/09 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΝΑΞΟΣ - ΔΟΝΟΥΣΑ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο εβδομαδιαίως καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΤΗΛΟΣ - ΣΥΜΗ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη 10. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΤΗΛΟΣ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες.

9 Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΤΗΛΟΣ - ΣΥΜΗ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΤΗΛΟΣ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΛΕΡΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ - ΣΥΜΗ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια εβδομαδιαίως καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΛΕΡΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ και επιστροφή ως Δύο (02) δρομολόγια εβδομαδιαίως καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 15. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ Η (ΔΙΑΖ) ΡΑΦΗΝΑ - (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες. μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 300 (χειμώνα) (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες. (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες. (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες.

10 ΦΟΥΡΝΟΙ - ΣΑΜΟΣ και επιστροφή ως Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες. χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης παντός τύπου οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων για φόρτωση ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ Η (ΔΙΑΖ) ΡΑΦΗΝΑ - ΣΥΡΟΣ - ΜΗΛΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΙΟΣ - ΘΗΡΑ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΨΑΡΑ - ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ - ΣΙΓΡΙ και επιστροφή ως ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΛΗΜΝΟΣ - και επιστροφή ως Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με υποχρέωση προσέγγισης μία (01) φορά την εβδομάδα στον λιμένα ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΥΘΗΡΑ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή ως 20. ΧΙΟΣ - ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ και επιστροφή ως (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες επιβατών. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης παντός τύπου οχημάτων 600 τετ. μέτρα εκ των οποίων για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος άνω των 100 μ. (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες επιβατών. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης παντός τύπου οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων για φόρτωση (δ) Να διαθέτει (50) κλίνες επιβατών. (δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειστού τύπου). (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες.

11 διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων της γραμμής Πειραιάς - Χίος. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης παντός τύπου οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων για φόρτωση (δ) Να διαθέτει (50) κλίνες επιβατών. ΨΑΡΑ - ΧΙΟΣ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα σε συνέχεια δρομολογίων από λιμένα Πειραιά καθ' όλη τη (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων για φόρτωση ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων από/προς λιμένα Πειραιά ή Λαύριο. ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΝΑΞΟΣ - ΙΟΣ - ΘΗΡΑ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων από λιμένα Πειραιά και με δυνατότητα προσέγγισης σε λιμένα Ερμούπολης. 25. ΡΟΔΟΣ - ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ) και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες. Α. Ένα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 200 επιβάτες τον χειμώνα και 350 επιβάτες το θέρος. οχημάτων εκ των οποίων 200 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειστού τύπου). (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 200 επιβατών το

12 δρομολογίων από Πειραιά προς Ρόδο. ΡΟΔΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΚΑΣΟΣ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων από λιμένα Πειραιά. Α) ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΗΤΕΙΑ - ΚΑΣΟΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΧΑΛΚΗ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου από τα οποία το ένα (01) σε συνέχεια δρομολογίων της γραμμής ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΗΛΟΥ - ΘΗΡΑΣ, με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες Β) ΘΗΡΑ - ΚΑΣΟΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΧΑΛΚΗ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίου από Πειραιά. ΛΑΥΡΙΟ - ΛΗΜΝΟΣ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ και επιστροφή ως Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου εκτός του χρονικού διαστήματος από 11/06 έως 09/09. Ημέρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη. 30. ΚΥΜΗ Η (ΔΙΑΖ) ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΣΚΥΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως χειμώνα και 350 επιβατών το θέρος. οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων για φόρτωση (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες επιβατών. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων για φόρτωση (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες επιβατών. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 350 επιβατών τον χειμώνα και 800 επιβατών το θέρος. οχημάτων τ.μ. εκ των οποίων τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 120 μ. (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες επιβατών. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. οχημάτων 450 τ.μ. εκ των οποίων 250 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. (δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ' ελάχιστον τα παρακάτω α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών (χειμώνα - θέρος). β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 250 τ.μ. γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ' ελάχιστον τα παρακάτω

13 Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα από 11/06 έως 09/09. ΚΥΜΗ Η (ΔΙΑΖ) ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΣΙΓΡΙ - ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως ΚΥΜΗ Η (ΔΙΑΖ) ΒΟΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε επιπλέον λιμένες. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο καθημερινά από 11/06 έως 09/09. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο κατά τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09). 35. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η (ΔΙΑΖ) ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη Για την εκτέλεση του ως άνω δρομολογίου καθ' όλη της διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου υφίσταται η υποχρέωση επέκτασης του από/προς τον λιμένα Πειραιά ή Λαύριο. (δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες. (δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης παντός τύπου οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων για φόρτωση (δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες επιβατών. Β. Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 100 επιβατών. (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειστού τύπου).

14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η (ΔΙΑΖ) ΚΑΒΑΛΑ Η (ΔΙΑΖ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή ως ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Η (ΔΙΑΖ) ΚΑΒΑΛΑ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα και τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09). ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή ως ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 11/06 έως 09/ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΞΟΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΙΘΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ και επιστροφή ως Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο (από 01/11 έως 30/04) και τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή (από 01/05 έως 31/10). (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειστού τύπου). (δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειστού τύπου). (δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειστού τύπου). (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων για φόρτωση (δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 (χειμώνα) - 500

15 ΠΑΤΡΑ Η (ΔΙΑΖ) ΚΥΛΛΗΝΗ - ΙΘΑΚΗ και επιστροφή ως Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΥΘΗΡΑ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή ως ΓΥΘΕΙΟ - ΚΥΘΗΡΑ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή ως ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ - ΚΥΘΗΡΑ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή ως ΚΥΘΗΡΑ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προέκτασης στους λιμένες Νεάπολης Βοιών ή Γυθείου. 46. ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη (γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 (χειμώνα) (γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειστού τύπου). (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ' ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 100 επιβατών (χειμώνα - θέρος). (β) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ' ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 100 επιβατών (χειμώνα - θέρος). (β) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 120 επιβατών τον χειμώνα και 200 επιβατών το θέρος. οχημάτων 120 τ.μ. εκ των οποίων 40 τ.μ. για φόρτωση

16 ΚΑΣΤΟΣ - ΚΑΛΑΜΟΣ και επιστροφή ως Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΚΑΣΤΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και επιστροφή ως Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΚΑΛΑΜΟΣ - ΚΑΣΤΟΣ και επιστροφή ως Τρία δρομολόγια την εβδομάδα τη χειμερινή περίοδο και τρία (03) τη θερινή (από 11/06 έως 09/09). ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου εκτελούμενα στα εξής σκέλη: Α σκέλος: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ και επιστροφή, δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα, Β σκέλος: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή, δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα. ΚΕΡΚΥΡΑ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο από 11/06 έως 09/09. ΧΑΝΙΑ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ και επιστροφή ως ακολούθως : Τέσσερα (04) δρομολόγια την ημέρα καθ' όλη τη ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή ως Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα με μία (01) υποχρεωτική προσέγγιση ανά εβδομάδα στη ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. (γ) Να έχει ολικό μήκος 50 μ. Β. Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 40 επιβατών (χειμώνα - θέρος). Β. Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 40 επιβατών (χειμώνα - θέρος) και να διανυκτερεύει στον ΚΑΣΤΟ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 40 επιβατών (χειμώνα - θέρος). τουλάχιστον 50 τ.μ. α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 40 επιβατών (χειμώνα - θέρος). β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση εμπορευμάτων μεγαλύτερη ή ίση από 10 τ.μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ' ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 50 επιβατών (χειμώνα - θέρος). μεγαλύτερη ή ίση από 150 τ.μ. - Δυνατότητα εκπλήρωσης των δρομολογιακών υποχρεώσεων με εκτέλεση εναλλακτικών δρομολογίων από περισσότερα πλοία, κατόπιν υποβολής κοινής προσφοράς. Β. Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 14 επιβατών (χειμώνας - θέρος). Α. Ένα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο και ελλείψει αυτού ένα (01) Ε/Γ-Δ/Ρ πλοίο. Β. ΓΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον πενήντα (50) επιβατών για την χειμερινή και εκατόν πενήντα (150) επιβατών για την θερινή περίοδο, καθώς και ωφέλιμη επιφάνεια χώρου οχημάτων τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) τ.μ. ΓΙΑ Ε/Γ Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον πενήντα (50) επιβατών για την χειμερινή και εκατόν πενήντα (150) επιβατών για την θερινή περίοδο.

17 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη Α) ΣΥΡΟΣ - ΚΥΘΝΟΣ - ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή ως Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Β) ΣΥΡΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΙΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΜΗΛΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ όλη τη Γ) ΣΥΡΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΜΗΛΟΣ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, από τα οποία το ένα εξ αυτών χωρίς προσέγγιση στην ΠΑΡΟ Δ) ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ όλη τη 56. Α) ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή ως Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Β) ΣΥΡΟΣ - ΚΥΘΝΟΣ - ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου Γ) ΣΥΡΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΑΤΑΠΟΛΑ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη Το δρομολόγιο ανά δεκαπενθήμερο θα εκτελείται ως εξής: ΣΥΡΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΚΑΤΑΠΟΛΑ - ΑΙΓΙΑΛΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ Δ) ΣΥΡΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΙΟΣ - ΘΗΡΑΣΙΑ - ΘΗΡΑ - ΑΝΑΦΗ και επιστροφή ως Α. Ένα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο. Β. Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον πενήντα (50) επιβατών για την χειμερινή και εκατόν πενήντα (150) επιβατών για την θερινή περίοδο, καθώς και ωφέλιμη επιφάνεια χώρου οχημάτων τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Α. Ένα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 200 επιβάτες τον χειμώνα και 350 επιβάτες το θέρος. οχημάτων εκ των οποίων 200 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. Α. Ένα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 200 επιβάτες τον χειμώνα και 350 επιβάτες το θέρος. οχημάτων εκ των οποίων 200 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ.

18 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΛΟΥ - ΨΑΘΗ ΚΙΜΩΛΟΥ και επιστροφή ως Είκοσι πέντε (25) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΘΗΡΑ - ΘΗΡΑΣΙΑ - ΑΝΑΦΗ και επιστροφή ως ΘΗΡΑΣΙΑ - ΘΗΡΑ και επιστροφή Πέντε (05) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε ανταπόκριση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων από/προς Πειραιά στο λιμένα Αθηνιού. ΘΗΡΑΣΙΑ - ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ ως Τρία (03) δρομολόγια την ημέρα καθ' όλη τη ΚΑΤΑΠΟΛΑ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ και επιστροφή ως Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με επιπλέον προσέγγιση σε ΑΙΓΙΑΛΗ και ΔΟΝΟΥΣΑ σε τρία (03) από τα ανωτέρω δρομολόγια. Επιπλέον, κατά τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09) μία (01) φορά την εβδομάδα προσέγγιση σε λιμένα ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΟΥ. ΚΑΤΑΠΟΛΑ - ΘΗΡΑ - ΙΟΣ - ΚΑΤΑΠΟΛΑ ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09). Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ανοιχτού ή κλειστού τύπου. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 50 επιβατών το χειμώνα και 100 επιβατών το θέρος. οχημάτων 100 τ.μ. εκ των οποίων 80 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 25 μ. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 90 επιβατών το χειμώνα και 180 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 25 μ. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ανοιχτού ή κλειστού τύπου. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 60 επιβατών το χειμώνα και 200 επιβατών το θέρος. οχημάτων 150 τ.μ. εκ των οποίων 50 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 30 μ. Α. Ένα Ε/Γ πλοίο το οποίο να δύναται από το Π.Α. ή το Π.Γ.Ε. να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 120 επιβατών τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. οχημάτων 120 τ.μ. εκ των οποίων 40 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 50 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 120 επιβατών τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. οχημάτων 120 τ.μ. εκ των οποίων 40 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 50 μ. ΜΥΚΟΝΟΣ - ΔΗΛΟΣ και επιστροφή ως Ένα Ε/Γ πλοίο το οποίο να δύναται από το Π.Α. ή το Ένα (01) δρομολόγιο κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Π.Γ.Ε. να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο για το χρονικό δρομολόγιο. διάστημα από 01/12 έως 31/03. ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΙΝΑΡΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Ένα Ε/Γ πλοίο και ελλείψει αυτού Φ/Γ ή Α/Κ πλοίο το οποίο σύμφωνα με το Π.Γ.Ε. να δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο.

19 ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΤΜΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΛΕΡΟΣ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ σε ανταπόκριση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου από Πειραιά στον λιμένα Πάτμου πρωϊνή ώρα. ΠΑΤΜΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ - ΛΕΡΟΣ - ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με προσέγγιση σε Φαρμακονήσι (02) φορές το μήνα. ΛΕΙΨΟΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΠΟΘΙΑ) - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή ως ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ - ΜΥΡΤΙΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ και επιστροφή ως ΨΕΡΙΜΟΣ - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή ως Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09) σε συνέχεια δρομολογίων από λιμένα Καλύμνου. ΛΕΙΨΟΙ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη Ένα Ε/Γ ή Α/Κ πλοίο το οποίο να δύναται από το Π.Α. ή το Π.Γ.Ε. να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 50 επιβατών τον χειμώνα και 150 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 25 μ. Α. Ένα Ε/Γ πλοίο το οποίο να δύναται από το Π.Α. ή το Π.Γ.Ε. να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 15 επιβατών το χειμώνα και 70 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 20 μ. Α. Ένα Ε/Γ πλοίο το οποίο να δύναται από το Π.Α. ή το Π.Γ.Ε. να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 50 επιβατών το χειμώνα και 100 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 20 μ. Α. Ένα Ε/Γ πλοίο το οποίο να δύναται από το Π.Α. ή το Π.Γ.Ε. να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 15 επιβατών το χειμώνα και 70 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 20 μ. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 15 επιβατών το χειμώνα και 70 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 20 μ. Α. Ένα Ε/Γ-Τ/Χ πλοίο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 250 επιβατών. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης 50 τ.μ. για Ι.Χ.Ε. (γ) Να έχει ολικό μήκος 40 μ. 72. ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΛΕΡΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΠΑΤΜΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφήβ. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω ως Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. προσέγγιση στο Φαρμακονήσι δύο (02) φορές το

20 μήνα. ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε επιπλέον λιμένες. ΝΙΣΥΡΟΣ - ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ και επιστροφή ως Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΝΙΣΥΡΟΣ - ΚΩΣ και επιστροφή ως Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΤΗΛΟΣ - ΣΥΜΗ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως ΡΟΔΟΣ - ΣΥΜΗ - ΤΗΛΟΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΚΩΣ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως ΤΗΛΟΣ - ΣΥΜΗ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως 79. ΤΗΛΟΣ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως οχημάτων 300 τ.μ. εκ των οποίων 120 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 60 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. οχημάτων 300 τ.μ. εκ των οποίων 120 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 60 μ. Α. Ένα Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 100 επιβατών το χειμώνα και 200 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 40μ. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 100 επιβατών το χειμώνα και 200 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 40μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. οχημάτων 300 τ.μ. εκ των οποίων 120 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 60 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. οχημάτων 300 τ.μ. εκ των οποίων 120 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 60 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστο τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα επιβατών 100 (χειμώνα) (β) Να έχει ολικό μήκος 30 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστο τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα επιβατών 100 (χειμώνα) - 200

21 ΡΟΔΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα και με δυνατότητα προσέγγισης στη ΧΑΛΚΗ κατά τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09). ΡΟΔΟΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΡΔΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και επιστροφή ως ΡΟΔΟΣ Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΡΔΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΚΑΣΟΣ και επιστροφή ως ΧΑΛΚΗ - ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΥ και επιστροφή ως Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΚΑΣΟΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και επιστροφή ως Πέντε (05) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΣΗΤΕΙΑ - ΚΑΣΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ και επιστροφή ως 86. ΣΗΤΕΙΑ - ΚΑΣΟΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως (β) Να έχει ολικό μήκος 30 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. οχημάτων 300 τ.μ. εκ των οποίων 120 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. οχημάτων 300 τ.μ. εκ των οποίων 120 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 60 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. οχημάτων 300 τ.μ. εκ των οποίων 120 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 60 μ. Α. Ένα (01) ή δύο (02) Ε/Γ πλοία τα οποία να δύνανται από το Π.Α. ή το Π.Γ.Ε. να εκτελούν ως δρομολογιακά τα αναφερόμενα δρομολόγια. Β. Τα πλοία να πληρούν κατ' ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχουν μεταφορική ικανότητα 40 επιβατών το χειμώνα και 150 επιβατών το θέρος. (β) Να έχουν ολικό μήκος 20 μ. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 50 επιβατών το χειμώνα και 70 επιβατών το θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 20 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ' ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 50 επιβατών (χειμώνα - θέρος). 100 τ.μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών

22 ΣΑΜΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ - ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΛΕΡΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ και επιστροφή ως Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα από 01/05 έως 30/09 με δυνατότητα προσέγγισης σε Αγαθονήσι και Αρκιούς με ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα και σε Φούρνους και Άγιο Κήρυκο με δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα. ΦΟΥΡΝΟΙ - ΙΚΑΡΙΑ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09) ΦΟΥΡΝΟΙ - ΘΥΜΑΙΝΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή ως Καθημερινά δρομολόγια καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με υποχρέωση προσέγγισης μία (01) φορά την εβδομάδα στο λιμένα ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΤΡΑΠΑΛΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή ως ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ - ΧΙΟΣ και επιστροφή ως Πέντε (05) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΛΑΓΚΑΔΑ ΧΙΟΥ - ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ και επιστροφή ως 92. Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα για την περίοδο από 11/06 έως 09/ ΨΑΡΑ - ΧΙΟΣ και επιστροφή ως Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη τον χειμώνα και 250 επιβατών το θέρος. οχημάτων 300 τ.μ. εκ των οποίων 120 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 60 μ. Α. Ένα Ε/Γ-Τ/Χ πλοίο. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 250 επιβατών. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης 50 τ.μ. για Ι.Χ.Ε. (γ) Να έχει ολικό μήκος 40 μ. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 35 επιβατών το χειμώνα και 100 επιβατών το θέρος. οχημάτων 50 τ.μ. (γ) Να έχει ολικό μήκος 35 μ. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 35 επιβατών το χειμώνα και 100 επιβατών το θέρος. οχημάτων 50 τ.μ. (γ) Να έχει ολικό μήκος 35 μ. Α. Ένα Ε/Γ πλοίο το οποίο να δύναται από το Π.Α. ή το Π.Γ.Ε. να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο. Β. Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 30 επιβατών το χειμώνα και 45 επιβατών το θέρος. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστο τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα επιβατών τουλάχιστον 80 το χειμώνα και 160 το θέρος. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης Ι.Χ.Ε. οχημάτων τουλάχιστον 150 τ.μ. (γ) Να έχει ολικό μήκος 25 μ. Β. Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 100 επιβατών (χειμώνα-θέρος). Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστο τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα επιβατών 100 επιβατών το χειμώνα και 80 το θέρος. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 300 τ.μ. εκ των οποίων 100 τ.μ. για φορτηγά οχήματα.

23 ΨΑΡΑ - ΒΟΛΙΣΣΟΣ Η (ΔΙΑΖ) ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ και επιστροφή ως Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως Ένα (01) καθημερινό δρομολόγιο καθ' όλη τη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε επιπλέον λιμένες. ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ και επιστροφή ως Ένα (01) καθημερινό δρομολόγιο την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με τρεις (03) υποχρεωτικές προσεγγίσεις ανά εβδομάδα στο Βόλο και για το χρονικό διάστημα 11/06 έως 09/09 με πέντε (05) υποχρεωτικές προσεγγίσεις ανά εβδομάδα. 98. ΙΕΡΙΣΣΟΣ - Ι.Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ (λιμένας Μορφωνού) και επιστροφή ως Πέντε (05) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου εκτελούμενα ως Α σκέλος: Ιερισσός - Βατοπέδι και επιστροφή, πέντε φορές την εβδομάδα, με ενδιάμεσες προσεγγίσεις Ι.Μ. Χιλανδαρίου και Ι.Μ. Εσφιγμένου καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου Β σκέλος: Βατοπέδι - Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας και επιστροφή, πέντε φορές την εβδομάδα, με ενδιάμεσες προσεγγίσεις Ι.Μ. Παντοκράτωρα, Ι.Μ. Ιβήρων και Ι.Μ. Καρακάλου καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Οι προσεγγίσεις στους λιμένες Αγίου Όρους καθώς και το πρόγραμμα δρομολογίων θα τυγχάνουν της (γ) Να έχει ολικό μήκος 60 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστο τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα επιβατών τουλάχιστον 100 επιβατών το χειμώνα και 80 το θέρος. (β) Να έχει επιφάνεια φόρτωσης Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 300 τ.μ. Εκ των οποίων 100 τ.μ. για φορτηγά οχήματα. (γ) Να έχει ολικό μήκος 60 μ. Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ανοιχτού ή κλειστού τύπου. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 90 επιβατών το χειμώνα και 150 επιβατών το θέρος. οχημάτων 150 τ.μ. εκ των οποίων 80 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 40 μ. (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος. οχημάτων 450 τ.μ. εκ των οποίων 250 τ.μ. για φόρτωση (γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 40 επιβατών χειμώνα-θέρος. (β) Να έχει ολικό μήκος 15 μ. Α. Ένα (01) Ε/Γ πλοίο. Β. Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον σαράντα (40) επιβατών τη χειμερινή-θερινή περίοδο.

24 εγκρίσεως της ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. Προαιρετική σύνδεση με ΝΕΑ ΡΟΔΑ. ΔΑΦΝΗ - Ι.Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ) και επιστροφή ως Πέντε (05) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη Οι προσεγγίσεις στους λιμένες Αγίου Όρους καθώς και το πρόγραμμα δρομολογίων θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ και επιστροφή ως Τρία (03) καθημερινά δρομολόγια καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και δύο (02) επιπλέον κατά τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09). Α. Ένα (01) Ε/Γ πλοίο. Β. Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον σαράντα (40) επιβατών τη χειμερινή-θερινή περίοδο. Β. Το πλοίο να πληρεί κατ ελάχιστον τα παρακάτω (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 50 επιβατών (χειμώνα-θέρος). τουλάχιστον 100 τ.μ.

25 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σε πρόσκληση για την αποκλειστική εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης / συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. (1). Δ/ΝΣΗ... (2) Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών / ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (3) Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ. (4) μέχρι το ποσό των.. (. ) EURO (5), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής (6).., μέχρι.../.../201..., της υπ αριθμ....(7)... «Πρόσκλησης για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών». Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση την έγγραφη εντολή σας. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην πιο πάνω δρομολογιακή γραμμή επ αυτής για την οποία εγγυόμαστε. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. Επίσης αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλλουμε ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η παρούσα. Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του...(1)... μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο του... (1)... σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές). Διατελούμε με τιμή,.(8). Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων 1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης. 2. Τόπος χρονολογία. 3. Στοιχεία της εγγυοδοσίας. 4. Ονοματεπώνυμο συμβαλλόμενου, υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση. 5. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της παρούσης 6. Δρομολογιακή γραμμή για την εξυπηρέτηση της οποίας υπογράφεται η σύμβαση αποκλειστικής ανάθεσης 7. Αριθμός της «Πρόσκλησης για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών». 8. Υπογραφή εκπροσώπου του εκδότη της εγγύησης και ολογράφως.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη, 1 Απριλίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/3106 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη 2 Ιουνίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.41/4895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.)

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 14-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 2253.32-8.1 / 01/ 15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2007 ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 3332.8.2/01/07 Ταχ.Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Υ.Π.Α.Α.Ν)

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Υ.Π.Α.Α.Ν) ΑΔΑ: Β4ΩΝΦ-ΖΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πειραιάς, 19-04 - 2012 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.πρωτ. : 3332.8.2/01 /12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύµβασης ή Συµβάσεων Ανάθεσης ηµόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραµµών για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύµβασης ή Συµβάσεων Ανάθεσης ηµόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραµµών για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 1 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: Μ/Φ.231.01/2999 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: Μ/Φ.231.01/685 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/ Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΕΥ ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟ ΟΣ και 678 54,57 85 93,90 δροµολόγιο/εβδοµάδα. ιαγωνισµοί /3/09, 8/7/09, και 0//09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 21 10 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τροποποίηση δρομολογίων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 04 / 12 09 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/10241 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Περικοπή δρομολογίων Ε/Γ - Υ/Γ «ΗΛΙΔΑ ΙΙ» στην γραμμή ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΞΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 26 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 06 / 11 12 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση ημερομηνιών έναρξης λήξης ακινησίας Ε/Γ ΔΡ στις γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Δ1/Β/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α) ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015

ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015 ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ IONIAN FERRIES Α)ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ. 04/ Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ. 04/ Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ. 04/2016 16-09-2016 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 01 ΘΕΜΑ 02 ΘΕΜΑ 03 ΘΕΜΑ 04 ΘΕΜΑ 05 ΘΕΜΑ 06 ΘΕΜΑ 07 ΘΕΜΑ 08 ΘΕΜΑ 09 ΘΕΜΑ 10 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.03/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.03/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.03/16-06-2010 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Τροποποίηση δρομολογίων Ε/Γ-Ο/Γ «SUPERFAST XII» από 02-07-10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ Από ΣΥΡΟ προς: ΝΑΞΟ ΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΙΚΙΝΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΚΙΜΩΛΟ ΜΗΛΟ DTS Οικονομική Θέση 9 15 18 12 12 12 12 DK1 Δίκυκλα έως 250 κ.ε. 6 11 11 12 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΝ 2039/39, που ιδρύθηκε από τον Χρήστο Θ. Σαμούρκα ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ )

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΤΑΣ ΔΕΔΔΕ Α.Ε. / Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνο :.. Διευθυντής Περιοχής ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / Ο εικονιζόμενος (Επώνυμο, Όνομα) του (Πατρώνυμο) και της (Μητρώνυμο), κάτοχος του υπ αριθμ... Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06

ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 Α ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επανάληψη μειοδοτικών διαγωνισμών για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΑΔΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΑΔΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,. 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο «Επείγουσες Ρυθμίσεις για την Αντιμετώπιση της Απλήρωτης Ναυτικής Εργασίας» α. Επί της αρχής Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460 Αλεξανδρούπολης Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888 Ελευσίνας Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, 19200 Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΑΡΟΜΩΝ ΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΗΟΡΙΑΣ Α, Β,, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΗΙΑΣ 2009/45/EK, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ METHN ΟΗΙΑ 2010/36/ΕΚ, ΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (*)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΠΥΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Σύμβασης 3328.1.11.29/01/2014 ΠΥΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 12/01/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 3308/390 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 27-04-2016 Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. /ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1/Β/11373 /1953

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. /ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1/Β/11373 /1953 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαΐου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. /ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1/Β/11373

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 0 04 2015-2 6 04 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 0 04 2015-2 6 04 2015 Tα δρομολόγια είναι διαθέσιμα για Κρατήσεις / Εκδόσεις Εισιτηρίων έως 19/04/2015. Τα μετέπειτα δρομολόγια θα είναι διαθέσιμα για εκδόσεις από τις 5/04/2015. cke ng@12ne.gr 2 0 04 2015-2 6 04 2015 PRIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Ε.Ε.ΣΥ.Μ - Σ.Ε.Ε.Ν - Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε Πειραιάς, Φεβρουάριος 2014

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Ε.Ε.ΣΥ.Μ - Σ.Ε.Ε.Ν - Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε Πειραιάς, Φεβρουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Ε.Ε.ΣΥ.Μ - Σ.Ε.Ε.Ν - Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε Πειραιάς, Φεβρουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Ε.Ε.ΣΥ.Μ - Σ.Ε.Ε.Ν - Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε - Κρίσιμες ώρες για την Ακτοπλοΐα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ [ εμπορικός στόλος - ναυτεργατικό δυναμικό - ναυτιλιακή κίνηση ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*)

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*) 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2 Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 1 Αθήνα.. Π ρ ο ς 2 Ε Δ Ρ Α:.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.: 2442/51879 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Παράταση ισχύος συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητος

Διαβάστε περισσότερα

MH ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πειραιάς, 05-09-2012 Αριθ. Πρωτ.: 341.21/4/2012 ΑΣ:34117

MH ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πειραιάς, 05-09-2012 Αριθ. Πρωτ.: 341.21/4/2012 ΑΣ:34117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΟ-ΣΠΣΠ/ΤΜΗΜΑ 1 ο ΔΙΧΕΔΑΠ/ΤΜΗΜΑ 3 Ο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση της ΥΠΑ στις Δηλώσεις Βγενόπουλου για τις Άγονες Γραμμές - Incorfu - Αντέννα Κέρκυρ Τετάρτη, 18 Νοέμβριος :10

Απάντηση της ΥΠΑ στις Δηλώσεις Βγενόπουλου για τις Άγονες Γραμμές - Incorfu - Αντέννα Κέρκυρ Τετάρτη, 18 Νοέμβριος :10 Σχετικά με τις δηλώσεις του πρόεδρου της MIG, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνονται τα εξής: Α. Aγονες Γραμμές Ο διαγωνισμός για το σύνολο των (24) αεροπορικών γραμμών υπό καθεστώς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΤΟΣ 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΤΟΣ 2012 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΤΟΣ 2012 1.ΑΓΚΙΣΤΡΙ Προέκταση κρηπιδώματος τουλάχιστον 50 μ. και διαπλάτυνση στα 50 μ. για την πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

21,3 21,3 23,9 23,9 23,9 24,8 24,8 Minibuses, τροχόσπιτα, campers από 6,01μ. μήκος και άνω/μέτρο. 29,6 29,6 40,8 40,8 40,8 34,2 50,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ / μέτρο

21,3 21,3 23,9 23,9 23,9 24,8 24,8 Minibuses, τροχόσπιτα, campers από 6,01μ. μήκος και άνω/μέτρο. 29,6 29,6 40,8 40,8 40,8 34,2 50,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ / μέτρο ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΑΝΑΦΗ-ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ ΑΠO/ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠO ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΝΑΦΗ ΚΑΣΟ ΚΑΡΠΑΘΟ ΔΙΑΦΑΝΙ ΧΑΛΚΗ ΡΟΔΟ LUX Λούξ, 2 κρεβάτια 80 80 91 93 93 101 101 A2 2κλινη εξωτερική 75 75

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ COSMOTE «ΔΩΡΟ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS»

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ COSMOTE «ΔΩΡΟ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS» ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ COSMOTE «ΔΩΡΟ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS» Η Εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί ΙΟΥΝΙΟΣ 1 12-14/06/15 Παρασκευή με Κυριακή 2-ήμερη (2 νύκτες / 3 μέρες) Λίβανος 2 14-19/06/15 Κυριακή με Παρασκευή 5-ήμερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ COSMOTE «ΔΩΡΟ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS»

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ COSMOTE «ΔΩΡΟ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS» ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ COSMOTE «ΔΩΡΟ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS» Η Εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς (οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ε Τ Σ Β Ι Π Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Σ Χ Λ Η Π Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Λ Ι Ε Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΛΙΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Κ.Ι. ουτζούρης Καθηγητής Ε..Π.

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 1 Φεβρουαρίου 2011 Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, τηλ: φαξ:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, τηλ: φαξ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΗΡΑΣ ΦΗΡΑ 84700 ΘΗΡΑ Α.Φ.Μ. 099638611 Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ ΤΗΛ. 22860 33939 FAX 22860 34286 E-MAIL συλλόγου: slthiras@yahoogroups.com E-MAIL Διοικητικού Συμβουλίου: staff_slthiras@yahoogroups.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.πρωτ. : 3335.1/03/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 Α ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Επανάληψη μειοδοτικών διαγωνισμών για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 19:54:34 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 99Ω3465ΦΘΘ-ΦΒΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΔΡΕΣ Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι Α/Ξ- Υ/Ξ-Λ/Φ (εκ Σχολής Λ/Φ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο για Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου Αριθμ. Πρωτ.: 42365

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου Αριθμ. Πρωτ.: 42365 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. ΥΓΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Στην έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Με το παρόν βεβαιώνουµε ότι η εταιρεία µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ανέπτυξε και εφαρµόζει ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας. Πεδίο εφαρµογής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 05/ 16-10-2007 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 05/ 16-10-2007 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 05/ 16-10-2007 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Τροποποίηση / Έγκριση εκτάκτων δρομολογίων Ε/Γ-Ο/Γ «CORSICA EXPRESS III» στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη συμβάσεων ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη συμβάσεων ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 6 Φεβρουαρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Αρ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/1055 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.Δ/νση Μ. Ασίας 2 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων

Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ.Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 24.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Α. 07/04 Εως 13/04/2014 ΡΟΔΟΣ - 09.00 ΡΟΔΟΣ - 09.00 ΡΟΔΟΣ - 9:30 ΡΟΔΟΣ - 09.00 ΡΟΔΟΣ - 9:00 ΑΝΕΚ/ΣΤΟ ΑΝΕΚ/ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙΣ 10.00 16.30 ΧΑΛΚΗ 10:15 10:20 ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 10:20 11:30 ΧΑΛΚΗ 10:15 10:20 ΜΑΡΜΑΡΙΣ 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 21-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 36848/3465 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Σεπτέμβριο 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 84% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ».

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-5-2014 Ερμούπολη, 02-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 3399 Ταχ. Δ/νση: Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187080 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr Ενηµέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10 KW 4.1. Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα