Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2"

Transcript

1 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

2 Contents LESSNS GRAMMAR pp. Remember 1a Remember 1b Indefinite Article a / an Definite Article the Zero Article Subject / bject Pronouns 5 6 Remember 1c Countries and Their Adjectives 7 Remember 2a The Imperative / Let s 8 Remember 2b The Verb BE (Present - Past - Future) 9 Remember 2c The Verb HAVE GT BE or HAVE GT 10 Remember 3a Question Words 11 Remember 3b Possessive Adjectives & Pronouns 12 Remember 3c Possessive Case 13 1 Everyday life in Switzerland Present Simple A letter from Finland Prepositions of Place, Movement & Time Nessie s timeline 4 Katie s strange dream 5 An from Toronto Present Continuous Present Simple vs. Present Continuous Non-Continuous Verbs Future Simple be going to Plurals Uncountable Nouns Much, many, a lot of / plenty of Very How much? - How many? REVISIN 1 (Lessons 1-5) A visit to Alton Towers Past Simple (Regular & Irregular Verbs) My aunt s childhood Past Continuous Past Continuous vs. Past Simple Used to The Dinosaur hall of fame Comparative & Superlative Degrees Jasmin moves to Scotland Present Perfect Simple (1) (Regular & Irregular Verbs) A holiday in Hawaii Present Perfect Simple (2) (Irregular Verbs) Have been to - Have gone to - Have been in Present Perfect Simple vs. Past Simple REVISIN 2 (Lessons 6-10)

3 LESSNS GRAMMAR pp. 11 Billy Elliot the musical 12 Flying is fun 13 Sydney sights Present Perfect Continuous Present Perfect Continuous vs. Present Perfect Simple Must / Have To Mustn t / Don t Have To Can / Be Able To / Could May / Might Should / ught To Shall The Grey Whale Relative Pronouns Real life monsters Relative Clauses REVISIN 3 (Lessons 11-15) Up Helly Aa Time Clauses Socotra Island 18 Rookin House Activity Centre 19 A day out with a difference 20 Who s your favourite celebrity? Conditionals: Zero Conditional First Conditional Second Conditional Too & Enough Question Tags Infinitives: Full Infinitive Bare Infinitive Gerund Be / Get Used To Great train journeys Passive Voice REVISIN 4 (Lessons 16-21) ptional Listening Tasks ptional Writing Tasks Glossary Verbs & Tenses 151 Irregular Verbs 152 Lesson Plan 4 Transcripts

4 LESSN PLAN 1 Remember Lessons 1a, b & c Indefinite / Definite Article - Zero Article - Subject / bject Pronouns Countries and Their Adjectives 2 Remember Lessons 2a, b & c The Imperative / Let s - The Verb BE (Present - Past - Future) The Verb HAVE GT - BE or HAVE GT? 3 Remember Lessons 3a, b & c Question Words - Possessive Adjectives & Pronouns - Possessive Case 4 Lesson 1 Everyday life in Switzerland Present Simple 5 Lesson 2 A letter from Finland Prepositions of Place, Movement & Time 6 Lesson 3 Nessie s timeline Present Continuous - Present Simple vs. Present Continuous Non-Continuous Verbs 7 Lesson 4 Katie s strange dream Future Simple - be going to 8 Lesson 5 An from Toronto Plurals - Uncountable Nouns - Much, many, a lot of / plenty of Very - How much? / How many? 9 REVISIN 1 (Lessons 1-5) 10 Lesson 6 A visit to Alton Towers Past Simple (Regular & Irregular Verbs) 11 Lesson 7 My aunt s childhood Past Continuous - Past Continuous vs. Past Simple - Used to 12 Lesson 8 The Dinosaur Hall of Fame Comparative & Superlative Degrees 13 Lesson 9 Jasmin moves to Scotland Present Perfect Simple (1) (Regular & Irregular Verbs) 14 Lesson 10 A holiday in Hawaii Present Perfect Simple (2) (Irregular Verbs) - Have been to - Have gone to Have been in - Present Perfect Simple vs. Past Simple 15 REVISIN 2 (Lessons 6-10) 16 Lesson 11 Billy Elliot the musical Present Perfect Continuous Present Perfect Continuous vs. Present Perfect Simple 17 Lesson 12 Flying is fun Must / Have To - Mustn t / Don t Have To - Can / Be Able To - Could 18 Lesson 13 Sydney sights May / Might - Should / ught To - Shall 19 Lesson 14 The Grey Whale Relative Pronouns 20 Lesson 15 Real life monsters Relative Clauses 21 REVISIN 3 (Lessons 11-15) 22 Lesson 16 Up Helly Aa Time Clauses 23 Lesson 17 Socotra Island Conditionals: Zero Conditional - First Conditional - Second Conditional 24 Lesson 18 Rookin House Activity Centre Too & Enough - Question Tags 25 Lesson 19 A day out with a difference Infinitive: Full Infinitive - Bare Infinitive 26 Lesson 20 Who s your favourite celebrity? Gerund - Be / Get Used To 27 Lesson 21 Great train journeys Passive Voice 28 REVISIN 4 (Lessons 16-21) For those wishing to complete the course in 24 sessions, the Revision Lessons can be set as homework. ptional Listening & Writing Tasks (cf. Appendix) can be set at teacher s discretion)

5 Indefinite Article a / an Definite Article the Remember 1a The Indefinite Article a / an Το αόριστο άρθρο a / an (ένας, μία, ένα) χρησιμοποιείται πριν από ουσιαστικά ενικού αριθμού όταν μιλάμε γενικά γι αυτά. Βάζουμε το a πριν από ουσιαστικά που αρχίζουν από σύμφωνο (a number, a letter, a knife, a party) και το an μπροστά από ουσιαστικά που αρχίζουν από φωνήεν (an ant, an egg, an idea, an omelette). Σύγκριση: an elephant BUT a big elephant Προσοχή στo u και το h: a university BUT an umbrella a hamburger BUT an hour 1. Fill in with a or an. an 1. We have idea. It s good idea. 2. A hippo is a big animal. 3. This is a history book. It s an old book. 4. He has an old house in a small village. 5. There s an apple and a cake in the fridge. 6. Can I have an ice cream and a sandwich? 7. He wears a uniform. He s an electrician. 8. I need an egg to make an omelette Is it an Indian or an Irish song? - Actually, it s a Spanish dance! 10. Look! It s an owl. It s a baby owl. a The Definite Article the Το οριστικό άρθρο the (ο, η, το, οι, τα) μπαίνει πριν από ουσιαστικά ενικού και πληθυντικού αριθμού όταν μιλάμε συγκεκριμένα γι αυτά. The boy in your garden is my son. Μάθε και μερικές άλλες χρήσεις του οριστικού άρθρου, όπως οι παρακάτω: Πριν από: οποιοδήποτε ουσιαστικό που είναι μοναδικό (the sun, the sea, the sky) ποταμούς (the River Amazon), ωκεανούς (the Pacific cean), θάλασσες (the Mediterranean Sea), οροσειρές (the Himalayas), ερήμους (the Gobi Desert), ενωμένα κράτη (the United Kingdom), ομάδες νησιών (the Bermudas) εφημερίδες (the Times), μουσικά όργανα (the piano), ξενοδοχεία (the Carlton Hotel), πλοία (the Titanic) εθνικότητες (the French, the Greeks) και ονόματα οικογενειών στον πληθυντικό (the Nortons) ουσιαστικά ενικού αριθμού που δηλώνουν ένα είδος The dolphin is a mammal. επίθετα υπερθετικού βαθμού (the tallest), ή επίθετα που χαρακτηρίζουν μια ομάδα (the elderly) 2. Fill in with a, an or the. 1. Meg is teacher and Ian is actor. a a the 2. There s helicopter in sky. 3. The Beckhams are on holiday in the USA. 4. The / Α fox is a clever animal. 5. You re the best dad in the world! 6. The Times is a daily newspaper. 7. The Sahara Desert isn t in the UK. 8. We must be there in an hour and a half. 9. My brother plays the guitar. 10. The book on the table is Gerry s. 11. I want to see the Brooklyn Bridge and the Statue of Liberty. 12. He works in a big city in the UK. 13. Big Ben is a tower with a big clock. 14. The / A dog is a very friendly pet. 15. The Greeks are very proud of the an Parthenon. 5

6 Remember 1b Zero Article Subject / bject Pronouns Zero Article Αφού μάθαμε πότε χρησιμοποιείται το οριστικό άρθρο the, ας δούμε και πότε ΔΕ χρησιμοποιείται. Πριν από ουσιαστικά στα οποία αναφερόμαστε γενικώς: (I like fish. BUT: The fish we ate was tasty.) Μπροστά από τις δεικτικές αντωνυμίες (this / that / these / those), τα κτητικά επίθετα (my, your, ) και τις κτητικές αντωνυμίες (mine, yours,...). Μπροστά από κύρια ονόματα (Ben), πόλεις (London), χώρες (Denmark), ηπείρους (Asia), γλώσσες (English). Με μαθήματα (history), αθλήματα (basketball), γεύματα (lunch), παιχνίδια (chess). Πριν από ημέρες (Friday), μήνες (March) και γιορτές (Easter). Προσοχή: I play tennis. BUT: I play the piano. 1. Fill in with the, where necessary. 2. Fill in with a / an, the or -. The - 1. fruit in my uncle s shop is always fresh London is on the river Thames. 3. Wendy really loves - ice cream France is famous for - its wine. 5. The Alps are in the continent of Europe. 6. The Acropolis is in - Athens. 7. Ian likes - golf but Tom likes - tennis. 8. Are - his trainers in - that box? 9. Pam plays the violin and Jo plays the piano. 10. I always send - cards at - Christmas. 1. Do you know Mr Cole? 2. My house has a garden and a garage. 3. I speak - English. I live in the UK. 4. The Star Hotel is very big and luxurious. 5. There s a T-shirt on my bed. Is it yours? 6. - Sunday is my favourite day. 7. I don t like - chicken but I love - pizza! 8. - Where s - my shirt? - In the wardrobe. 9. The Nile is the longest river in the world. 10. The Lees are going to Paris at - Easter. Subject & bject Pronouns Οι προσωπικές αντωνυμίες ονομαστικής πτώσης μπαίνουν μπροστά από τα ρήματα ως υποκείμενά τους και λέγονται subject pronouns. Δείχνουν ποιος κάνει την ενέργεια του ρήματος. I wake up at 7:00. / She meets Tom every day. Αντίστοιχα, οι προσωπικές αντωνυμίες αιτιατικής πτώσης μπαίνουν μετά από τα ρήματα ως αντικείμενά τους και λέγονται object pronouns. Δείχνουν σε ποιον / τι πηγαίνει η ενέργεια του ρήματος. Wake me up at 7:00. / Tom meets her every day. Subject Pronouns bject Pronouns I (εγώ) me (εμένα, με) you (εσύ) you (εσένα, σε) he (αυτός) him (αυτόν, τον) she (αυτή) her (αυτήν, την) it (αυτό) it (αυτό, το) we (εμείς) us (εμάς, μας) you (εσείς) you (εσάς, σας) they (αυτοί, -ές, -ά) them (αυτούς, -ές, -ά / τους, τις, τα) 3. Fill in with subject or object pronouns. 1. This is my pen. Give it back to me, please. 2. The kids are in their room now. They are studying. 3. Ted s a very nice guy. Everyone likes him. 4. We re hungry. Can you make us some pizza? 5. My sister is not coming with us. She is busy. 6. Where are my keys? I can t find them. 7. Mr Kent isn t American. He is from Sydney. 8. There s Jonathan. Let s go and talk to him. 9. ur cat looks thirsty. Let s give it some water. 10. Where s Linda? We ve got a present for her. 11. Steve and I are friends. We often go out together. 12. Good morning, Mrs Smith. How are you today? 4. Rewrite the sentences using subject and object pronouns. 1. My brothers never tidy their room. They never tidy it. 2. Sally is playing chess with Jason. She is playing it with him. 3. Alan and I will help Tina. We will help her. 4. Eric didn t feed the dogs. He didn t feed them. 5. Betty broke the vase. She broke it. 6. My friends are talking to Max. They are talking to him. 6

7 Countries and Their Adjectives Remember 1c Countries and Their Adjectives Θυμήσου ότι οι χώρες στα αγγλικά δεν παίρνουν άρθρο. Δηλαδή λέμε: Greece / France is a European country και όχι The Greece / The France. Σε κάθε χώρα αντιστοιχεί ένα επίθετο, που γράφεται πάντα με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και έχει τρεις χρήσεις: 1. Εθνικότητα (προέλευση προσώπων) He / She is Greek. = Αυτός / Αυτή είναι Έλληνας / Ελληνίδα. He / She is French. = Αυτός / Αυτή είναι Γάλλος / Γαλλίδα. 2. Επίθετο προέλευσης πραγμάτων Α Greek / French school = Ένα ελληνικό / γαλλικό σχολείο 3. Γλώσσα I can speak Greek / French. = Μπορώ να μιλήσω ελληνικά / γαλλικά. Οι γλώσσες δεν παίρνουν άρθρο και είναι πάντα ενικού αριθμού. Greek is a European language. = Τα ελληνικά είναι μία ευρωπαϊκή γλώσσα. Δε λέμε: The Greek are Choose and circle. 2. Choose and fill in. 1. Steve s parents are. a. England b. English 2. Ross is on holiday in now. a. France b. French 3. Is there a school here? a. Greece b. Greek 4. Rome is the capital of. a. Italy b. Italian 1. Christine s from Paris. She is French. 2. Athens is the capital of Greece. 3. Can you write your name in Swedish? 4. There are a lot of countries in Europe. 5. They have got a house in Spain. 6. Can you and Tim speak Italian? 7. My mum s best friend is German. (France / French) (Greece / Greek) (Sweden / Swedish) (Europe / European) (Spain / Spanish) (Italy / Italian) (Germany / German) 5. Sven s mother is. a. Sweden b. Swedish 6. Pablo can speak. a. Spain b. Spanish 7. The language is difficult. a. German b. Germany 8. Greece and Italy are in. a. European b. Europe 9. Volos is a city. a. Greece b. Greek 10. Let s visit. a. Turkey b. Turkish 3. Answer the questions. 1. Are you English? Students own answers. 2. Is Paris the capital of Germany? 3. Is your dad Greek? 4. Are there a lot of countries in Europe? 5. Is your mum s best friend French? 6. Can you speak Italian? 7

8 Remember 2a The Imperative / Let s The Imperative Για να σχηματίσουμε την προστακτική, βάζουμε μόνο το βασικό ρήμα χωρίς υποκείμενο πριν από αυτό. Be careful! Go away! Στην άρνηση προσθέτουμε μόνο το don t πριν από το ρήμα. Don t open her purse! Don t be late again! Μαζί με την προστακτική, μπορούμε να βάλουμε τη λέξη please (παρακαλώ), στην αρχή ή στο τέλος της πρότασης, όταν θέλουμε να είμαστε πιο ευγενικοί. Give it to Mr Stevenson, please. Please don t call Peter after 10: Fill in with the imperative. brush - give - tell - open - don t worry - help - be - put don t park - don t open - don t talk - take - don t drive 1. Put the words in the correct order. 2. Please don t open the window. It s cold. 3. Take an umbrella with you. 4. Brush your teeth, children! 5. Don t talk now. I m listening to the news. 6. Give me my glasses, please. 7. Please be quiet, Kelly! 8. Don t park your car in front of my house. 9. Please don t drive so fast along this street. 10. Help me with these bags, please. 11. pen your books on page 10, please. 12. Don t worry about me. I m K. 13. What s wrong? Tell me all about it. Let s (not) + verb Όταν θέλουμε να προτείνουμε σε κάποιους να κάνουμε κάτι μαζί χρησιμοποιούμε το let s με κάποιο ρήμα. Στην άρνηση λέμε let s not + verb. Let s go! = Ας πάμε / Πάμε! Let s play! = Ας παίξουμε! Let s speak English now! = Ας μιλήσουμε αγγλικά τώρα! Let s not do this! = Ας μην το κάνουμε αυτό! 2. Choose and fill in with: Let s - Let s not + make stay go watch buy eat 1. We re hungry. Let s eat some pizza. 5. There is nothing on TV. Let s watch a DVD. 2. I m not well. Let s not go out tonight. 6. Grandma s not well. Let s buy her some 3. It s beautiful outside. Let s not stay in the house. flowers. 4. It s mum s birthday today. Let s make a cake. 3. Find and match. 1. It s very cold today. 2. I can t do this exercise. 3. Jenny is Australian. 4. The teacher is here. 5. We are very thirsty. 6. I can t play basketball. b d a f c e a. Speak English to her. b. Don t swim in the sea. c. Let s drink some water. d. Help me please. e. Let s play tennis then. f. Don t talk now. 8

9 The Verb BE (Present - Past - Future) Remember 2b The Verb BE (Present - Past - Future) Θυμήσου πώς σχηματίζεται το βοηθητικό ρήμα be (είμαι) στον Ενεστώτα, τον Αόριστο και το Μέλλοντα. Μελέτησε τους παρακάτω πίνακες: PRESENT (Ενεστώτας) PAST (Αόριστος) FUTURE (Μέλλοντας) AFFIRMATIVE I am / I m you are / you re he is / he s she is / she s it is / it s we are / we re you are / you re they are / they re I was you were he was she was it was we were you were they were I will / I ll be you will / you ll be he will / he ll be she will / she ll be it will / it ll be we will / we ll be you will / you ll be they will / they ll be INTERGATIVE am I, are you, is she? was I, were you, was she? will I be, will you be, will she be? NEGATIVE I m not, you aren t, he isn t I wasn t, you weren t, he wasn t I won t be, you won t be he won t be SHRT ANSWERS Yes, I am. / No, I m not. Yes, I was. / No, I wasn t. Yes, I will. / No, I won t. 1. Fill in with the verb be in Present, 2. Give short answers to the questions. Past or Future. 1. ur teacher was ill yesterday. 2. Is she on the phone now? 3. Dennis won t be (not) back in two hours. 4. Look! The cat is on the roof. 5. Were they in Athens last week? 6. I will be eleven years old next Friday. 7. They were late yesterday morning. 8. He wasn t (not) in his office an hour ago. 9. My parents aren t (not) here right now. 10. Will you be at work tomorrow? 11. Are the tourists at the museum? 12. Will your aunt be here on Sunday? 13. I wasn t (not) at home last night. 14. Wow! Tony s father is a pilot. 15. I will be in Paris next month Were you at school yesterday? - Yes, I was Is your mother Chinese? - No, she isn t Will dad be at home on Sunday? - Yes, he will Were you at Sam s party last night? - No, I wasn t / we weren t Is my book on the desk? - Yes, it is Will you be at the cinema tonight? - Yes, I / we will Was the baby ill yesterday? - Yes, he / she was Are you a good student? - No, I m not Will mum be at work tomorrow? - No, she won t Were the children quiet? - Yes, they were Are you and Tim in Mrs Cooper s class? - Yes, we are Will Ron be here tomorrow? - No, he won t Was I the last to arrive? - Yes, you were Is he the new maths teacher? - No, he isn t Will you be in London next week? - Yes, I / we will. 9

10 Remember 2c The Verb HAVE GT BE or HAVE GT The Verb HAVE GT (= έχω) Θυμήσου πώς σχηματίζεται το βοηθητικό ρήμα have got (έχω) στον Ενεστώτα. Affirmative I have / I ve got you have / you ve got he has / he s got she has / she s got it has / it s got we have / we ve got you have / you ve got they have / they ve got Interrogative have I got? have you got? has he got? has she got? has it got? have we got? have you got? have they got? Negative I haven t got you haven t got he hasn t got she hasn t got it hasn t got we haven t got you haven t got they haven t got Short Answers Για να δώσουμε μια σύντομη απάντηση σε ερώτηση με have got, βάζουμε Yes / No, την αντίστοιχη προσωπική αντωνυμία και το have(n t) / has(n t) χωρίς το got. - Have you got a red pen? - Yes, I have. / - No, I haven t. 1. Fill in with the correct form of have got. 2. Rewrite with the short forms of have got. hasn t got 1. I have got an old piano. I ve got an old piano. 1. Paul (not) a new CD player. 2. Meg and I have got a small flat. 3. Has she got a sports car? 4. Rex and Ken haven t got (not) a laptop. 5. Have we got any apple juice? 6. ur house hasn t got (not) four bedrooms. 7. He hasn t got (not) a black jacket. 8. Have you got a swimming pool? 3. Answer as in the example. 2. Phil has not got a bike. 3. We have got six dogs! 4. Anna has got a good job. 5. They have not got a car. 6. She has got two black cats. 7. You have not got a radio. 8. My dad has got blue eyes. No I haven t. I ve got a car Have you got a motorbike? (car) Has she got a dog? (cat) - No, she hasn t. She s got a cat Have they got a new house? (old house) - No, they haven t. They ve got an old house Has Alan got blue eyes? (green eyes) - No, he hasn t. He s got green eyes Has your house got a garden? (balcony) - No, it hasn t. It s got a balcony Have you got a sister? (brother) - No, I haven t. I ve got a brother. Phil hasn t got a bike. We ve got six dogs! Anna s got a good job. They haven t got a car. She s got two black cats. You haven t got a radio. My dad s got blue eyes. BE or HAVE GT? Προσοχή στο τρίτο ενικό (he, she, it) των ρημάτων BE και HAVE GT, γιατί οι τύποι μοιάζουν. Παρατήρησε τα παρακάτω παραδείγματα: He s an architect. (= He is...) BUT He s got a son. (= He has got...) She s here now. (= She is ) BUT She s got a new dress. (= She has got ) 4. Write the sentences in full form using is or has. 5. Find and write. ( s = is or s = has) He is twelve years old. s = has It has got four legs. s = is She has got long hair. s = has She is afraid of mice. s = is It is nice here in the winter. s = is He has got a red suitcase. s = has She is really hungry. s = has He has got two dogs. s = is 1. He s twelve years old. 2. It s got four legs. 3. She s got long hair. 4. She s afraid of mice. 5. It s nice here in the winter. 6. He s got a red suitcase. 7. She s really hungry. 8. He s got two dogs My dad s got brown hair. 2. Tom s a good student. 3. This cat s got green eyes. 4. Maria s a good friend. 5. Her mother s a teacher. 6. Ben s got a new CD player. 7. My mum s got an old car. 8. Christine s from France.

11 Question Words Remember 3a Question Words Οι question words (ερωτηματικές λέξεις) μπαίνουν στην αρχή των ερωτήσεων και τις χρησιμοποιούμε για να μάθουμε πληροφορίες σχετικές με: πρόσωπα ή πράγματα (who - whom - whose - what), τόπο (where), χρόνο (when), αιτία (why), τρόπο (how). Who? (Ποιος, -α, -οι, -ες;) Who(m)? (Ποιον, -α, -ους, -ες;) Whose? (Τίνος, Ποιανού;) Χρησιμοποιούνται μόνο για πρόσωπα και είναι ονομαστικής, αιτιατικής και γενικής πτώσης αντίστοιχα. - Who is this man? - It s the maths teacher. - Who(m) do you like? - Patricia. - Whose is this suitcase? - It s Kate s. 1. Choose and circle. 1. is his mother from? a. When b. Where c. Why 2. are you planning for the weekend? a. What b. Who c. Whose 3. are those blue boots? a. When b. Whose c. Why 4. old are Jill s parents? a. What b. When c. How 5. is their new English teacher? a. Who b. Why c. When 6. didn t mum cook dinner? a. How b. Who c. Why 7. will you go on holiday? a. Who b. Where c. What 8. is this motorbike? a. Whose b. Who c. When 9. did you invite to the party? a. Whose b. What c. Who 10. is the capital of Scotland? a. What b. How c. When 2. What? (Τί;) Χρησιμοποιείται για ζώα ή πράγματα. - What s this / that? - It s a rabbit. Where? (Πού;) - Where are my glasses? - n the table. When? (Πότε;) - When is he coming back? - n Monday. Why? (Γιατί;) - Why is he sleeping? - Because he s tired. How? (Πώς;) - How are you? - I m fine, thanks. Match the answers to the questions. d 1. - Who called you? a. - In the fridge When did he leave? c b. - A toy Why are you here? h c. - n Friday Whose laptop is this? e d. - Samuel Where is the milk? a e. - It s Mona s Who(m) did he see? g f. - It was fantastic How was the party? f g. - Roberta What s in the box? b h. - I want to talk to you. 3. Fill in with the correct question word. why - how - what - whose - who - where - when Who 1. is Liz talking to? 2. Where did you go yesterday? 3. Why are you asking me about this? 4. Whose car is this? 5. What are you doing tomorrow? 6. How many apples do you want? 7. When are they coming? 4. Write the questions for these answers, using the word given What s your name? (name) - My name is Jill How do you feel? (feel) - I feel sick Who is that woman? (woman) - She s my sister Where is the post office? (post office) - pposite the bank Whose are these / those jeans? (jeans) - They re mine. 11

12 Remember 3b Possessive Adjectives & Pronouns Possessive Adjectives & Pronouns Για να δηλώσουμε σε ποιον ανήκει κάτι βάζουμε ένα possessive adjective (κτητικό επίθετο) πριν από το ουσιαστικό. Προσέχουμε ότι δε χρησιμοποιούμε άρθρο μαζί με τα κτητικά επίθετα. The Her daughter is very tall. The His name is David. Οι possessive pronouns (κτητικές αντωνυμίες) δείχνουν και αυτές σε ποιον ανήκει κάτι, αλλά χρησιμοποιούνται στη θέση του κτητικού επιθέτου και του ουσιαστικού, έτσι ώστε αυτό να μην επαναληφθεί. Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: - Is this her notebook? - Yes, it s hers. - Are these your boots? - Yes, they re mine. Possessive Adjectives my (μου) your (σου) his (του) her (της) its (του) our (μας) your (σας) their (τους) Possessive Pronouns mine (δικός μου) yours (δικός σου) his (δικός του) hers (δικός της) - ours (δικός μας) yours (δικός σας) theirs (δικός τους) Βλέπουμε, λοιπόν, ότι δεν ακολουθεί ποτέ κάποιο ουσιαστικό, όταν χρησιμοποιούμε τις possessive pronouns γιατί αυτό εννοείται. Αντίθετα, μετά από τα possessive adjectives πάντα υπάρχει και κάποιο ουσιαστικό που προσδιορίζεται από αυτά. This is my hat. It s mine. 1. Fill in with the possessive adjectives or pronouns Is this your jacket? - No, it isn t mine Are these his sisters? - Yes, they re his Are those their children? - Yes, they re theirs. 4. Molly and I have got a pet. It s ours. 5. This isn t my bag. Mine is the blue one Are these your hamburgers? - No, they aren t ours Is this Sally s bike? - Yes, it s hers. 8. This isn t their car. Theirs is the black one. 9. This isn t our laptop. urs is pink. 10. That is my aunt. Her name is Helen. 2. Choose and circle. 1. They ve got a cat. Their / Theirs cat is cute. 2. He s got a green pen. My / Mine pen is red Is this her pencil? - Yes, it s her / hers. 4. Are they yours / your parents? 5. His book is great. Hers / Her isn t so interesting. 6. They ve got a new flat. Their / Theirs flat is big Are these your boots? - Yes, they re my / mine. 8. Is Robert ours / our new classmate? 9. - Are these glasses your / yours? - No, they re dad s Is this the baby s toy? - No mum, it s my / mine. 3. Choose and circle. 1. What are those people saying? I can t hear. a. they b. their c. them 2. My brother is sick. He isn t coming with. a. us b. we c. ours 3. Your house is next to! a. mine b. my c. me 4. This laptop belongs to Eva. The TV is also. a. her b. hers c. she 5. Ben is leaving. Is he taking car? a. he b. him c. his 6. Some of these books are mine and some are. a. yours b. your c. you 7. Why doesn t anyone here want to play with? a. I b. mine c. me 8. This can t be Mary s diary. never leaves it open. a. She b. Hers c. Her 9. ur parrot can t talk but can sing! a. its b. it c. our 10. There goes Sarah. Can t you see? a. hers b. she c. her 12

13 Possessive Case Remember 3c Possessive Case 1. Όταν βάζουμε s στα κύρια ονόματα και ακολουθεί ουσιαστικό, δηλώνουμε σε ποιον ανήκει το ουσιαστικό. This is Tom s room. = Αυτό είναι του Tom το δωμάτιο. Το ίδιο γίνεται και με ουσιαστικά που περιγράφουν πρόσωπα ή ζώα. π.χ. the boy s bike = του αγοριού το ποδήλατο, my dog s toys = του σκύλου μου τα παιχνίδια, κτλ. 2. Αν όμως έχουμε ουσιαστικό σε πληθυντικό με κατάληξη -s, (π.χ. boys, dogs) και θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι που τους ανήκει, βάζουμε ΜΟΝΟ την απόστροφο ΧΩΡΙΣ το s. π.χ. the boys bikes = των αγοριών τα ποδήλατα, my dogs toys = των σκύλων μου τα παιχνίδια, κτλ. ΑΛΛΑ: σε ανώμαλους πληθυντικούς χωρίς κατάληξη -s, ισχύει ο πρώτος κανόνας, π.χ. the children s books. 3. Όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι ανήκει σε ΔΥΟ πρόσωπα, βάζουμε s μόνο στο ΔΕΥΤΕΡΟ πρόσωπο. This is Mary and John s house. = Αυτό είναι το σπίτι της Mary και του John. (το σπίτι ανήκει και στους ΔΥΟ) 4. Όταν όμως μιλάμε για πράγματα που ανήκουν σε δύο πρόσωπα και όπου το ΚΑΘΕ πρόσωπο έχει το ΔΙΚΟ ΤΟΥ, βάζουμε s ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ πρόσωπα. These are Mary s and John s cars. = Αυτά είναι τα αυτοκίνητα της Mary και του John. (ο καθένας έχει από ένα αυτοκίνητο) ΠΡΟΣΕΞΕ να μη μπερδεύεις το s της Γενικής Κτητικής με το s = is ή το s = has. This is John s room. John s ten years old. ( s = is) John s got a cat. ( s = has) 1. Find and match Are these your jackets? 2. - Are the red shoes Mary s? 3. - Is this notebook mine? 4. - Is it Tom s ball? 5. - Is that Jim and Ted s cat? 6. - Is it Julie s car? 7. - Are these George s clothes? 8. - Are these your parents coats? d g e b c a h f a. - Yes, it s hers. b. - Yes, it s his. c. - Yes, it s theirs. d. - No, they re not ours. e. - No, it isn t yours. f. - Yes, they are theirs. g. - Yes, they re hers. h. - No, they aren t his. 2. Fill in with the possessive case of the nouns with one or two s or. Dave and Ned s 1. Dave and Ned have got a big sister. This is big sister. 2. Dad has got a brother and mum has got a brother too. These are dad s and mum s brothers. 3. My brothers and sisters live on the same farm together. This is my brothers and sisters farm. 4. Bob has got a dog and Tony has got a dog. Those are Bob s and Tony s dogs. 5. Mr Black and his wife have got a flower shop. This is Mr Black and his wife s flower shop. 6. My uncle and aunt have got horses and sheep. Look at my uncle and aunt s animals. 7. The boys have got great toys. The girls have got great toys too. I really like the boys and girls toys. 3. Fill in with s = is, s = has or P.C. (possessive case). is P.C. has 1. The cat s drinking some milk. s = 2. This is John s house. s = 3. Mum s got a new hat. s = 4. Tim s got a new bike. s = 5. Amy s doll is new. s = has P.C. 6. My mother s cooking a delicious meal. s = 7. These are Julie s trainers. s = 8. Andrew s got a difficult problem. s = 9. Mark s motorcycle is orange. s = 10. My brother s playing with the dog. s = is P.C. has P.C. is 13

14 Lesson 1 Everyday life in Switzerland 1. Listen, repeat and learn. 1. Switzerland Ελβετία 2. Swiss ελβετικός / Ελβετός 3. come from κατάγομαι, προέρχομαι από 4. village χωριό 5. chalet σαλέ, ξύλινο σπίτι σε ύπαιθρο 6. outside έξω από 7. walk down κατηφορίζω, κατεβαίνω περπατώντας 8. mountain βουνό 9. cow αγελάδα 10. sleigh έλκηθρο 11. favourite αγαπημένος 12. around γύρω από 13. scenery τοπίο 14. wild άγριος 15. everywhere παντού 16. lake λίμνη 17. climb κάνω ορειβασία / σκαρφαλώνω 18. shine λάμπω 19. the Swiss οι Ελβετοί 20. famous διάσημος 21. write back απαντώ (σε γράμμα) PHRASES let me tell you from all over the world friend 2. Choose and fill in. 3. Choose and circle. a. around write back walk down lake outside come from 1. Let s go and sit by the lake. It s a beautiful, hot day. 2. Please write back soon and tell me about your trip. 3. Listen to that noise. There is someone outside our house. 4. We jog around the park every evening. 5. Liz and Philip come from France but they speak Greek very well. 6. Heidi and her brothers walk down the mountain to go to school. b. climbing Swiss chalet scenery shining mountains 1. Where do you want to go on holiday? Τhe mountains or the sea? 2. It s cold outside but the sun is shining. 3. The scenery around my house is beautiful. 4. Look! Your cat is climbing the tall tree next door. 5. My grandparents live in a beautiful chalet in Sweden. 6. The Swiss are very warm and friendly people. επίτρεψέ μου να σου πω από όλο τον κόσμο φίλος μέσω 1. My pop singer is Sakis Rouvas. He is amazing! a. outside b. favourite c. wild 2. People visit my country from the world. a. all over b. outside c. everywhere 3. Bears and wolves live in the forest. They are animals. a. Swiss b. outside c. wild 4. Chris comes from. a. Swiss b. the Swiss c. Switzerland 5. We drink fresh milk from our every day. a. mountains b. cows c. scenery 6. Santa Claus comes on his and gives us presents. a. chalet b. sleigh c. cow 7. My sister is a singer. A lot of people know her. a. wild b. famous c. shine 8. you the news before we start. a. Let me tell b. Walk down c. Come from 9. Gary lives in a small outside the city. a. village b. sleigh c. Switzerland 10. Look! There is snow. a. everywhere b. chalet c. mountain 14

15 4a. Listen and read. Heidi s to Jonathan is about her family and her life in a beautiful village in the Swiss mountains. Heidi Jonathan Hi Jonathan! My name s Heidi and I come from a small village in the mountains in Switzerland. I m 12 years old and I live with my mum and dad and my two brothers in a big old chalet outside my village, Verzine. Let me tell you a little about my everyday life and my country. Every day, I go to school in Verzine and I have a lot of friends there. In spring, I walk down the mountain. It s wonderful then. There are lots of flowers and cows and sheep. In winter, I ski or take my sleigh! It s great! I love skiing. It s my favourite hobby. The summer is beautiful too. I often walk in the mountains around my home then. The scenery is fantastic with all the beautiful flowers and the little wild animals around. My country, Switzerland, is a small country in the centre of Europe. There are mountains everywhere and a lot of lakes too. People come from all over the world to walk, climb and, of course, to ski. It snows a lot in winter, but in summer, the sun usually shines and the sky is very blue. The Swiss make great chocolate too! We are famous for it! Please be my friend and write back soon! 4b. Read and tick (P) or cross (). 4c. Read and circle. 1. Heidi comes from a big village. 2. Her home is in Switzerland. 3. Heidi has got three brothers. 4. She lives in a big old apartment. 5. In winter, she takes her sleigh. 6. Switzerland is in northern Europe. 7. It has a lot of lakes and mountains. 8. People come to swim and relax. P P P 1. Heidi lives with her outside Verzine. a. sisters b. grandparents c. family 2. Heidi walks down the mountain in. a. winter b. spring c. summer 3. Heidi s favourite hobby is. a. skiing b. walking c. climbing 4. Switzerland is a in the centre of Europe. a. country b. mountain c. lake 5. The Swiss are famous for their. a. sleighs b. chocolate c. skis 15

16 Grammar Theory Present Simple: Affirmative, Interrogative & Negative Present Simple (Ενεστώτας Απλός) - Κατάφαση Ο Present Simple σχηματίζεται στην κατάφαση βάζοντας το βασικό τύπο του ρήματος μετά από κάθε πρόσωπο. Πρόσεξε ότι στα πρόσωπα he / she / it προσθέτουμε ένα -s στην κατάληξη του ρήματος. I play you play he plays she plays it plays we play you play they play Spelling Rules (Κανόνες Ορθογραφίας) Στα ρήματα που τελειώνουν σε: -ss /-sh /-ch /-x /-o βάζουμε την κατάληξη -es στα πρόσωπα he, she, it. I watch he / she / it watches - I dress he / she / (it) dresses I go he / she / it goes - I do he / she / it does Όταν το ρήμα τελειώνει σε σύμφωνο + y, τότε βγάζουμε το -y και στη θέση του βάζουμε την κατάληξη -ies. I study he / she / (it) studies - you cry he / she / it cries we carry he / she / it carries - they tidy he / she / (it) tidies Αν όμως υπάρχει φωνήεν πριν το -y, τότε ακολουθούμε τον πρώτο κανόνα και βάζουμε την κατάληξη -s. I play he / she / it plays (και όχι plaies) Προσοχή: Στο ρήμα have (= έχω ή τρώω ή πίνω) όπου στα he / she / it βάζουμε has και όχι haves. Present Simple (Ενεστώτας Απλός) - Ερώτηση & Άρνηση Ο χρόνος αυτός σχηματίζεται στην ερώτηση και την άρνηση με το βοηθητικό ρήμα do, το οποίο εδώ δε σημαίνει κάνω και δε μεταφράζεται. Πρόσεξε ότι τόσο στην ερώτηση, όσο και στην άρνηση δε βάζουμε πλέον στο ρήμα τις καταλήξεις -s, -es και -ies της κατάφασης στα πρόσωπα he / she / it. - Does he wash? (και όχι does he washes?) INTERRGATIVE NEGATIVE do I play? do you play? does he play? does she play? does it play? do we play? do you play? do they play? AFFIRMATIVE I watch you watch he watches she watches it watches we watch you watch they watch I study you study he studies she studies it studies we study you study they study I don t play you don t play he doesn t play she doesn t play it doesn t play we don t play you don t play they don t play - He doesn t carry. (και όχι he doesn t carries) Στον ολόκληρο τύπο της άρνησης, βάζουμε: do not (= don t) και does not (= doesn t). Short Answers Σχηματίζουμε τις σύντομες απαντήσεις του Present Simple με Yes / No, την αντίστοιχη προσωπική αντωνυμία και do / don t ή does / doesn t. - Do you like milk? - Yes, I do. / - No, I don t. - Does Tim play tennis? - Yes, he does. / - No, he doesn t. Use Ο Present Simple χρησιμοποιείται για συνήθειες που έχουμε και δείχνει ότι κάνουμε κάτι που επαναλαμβάνεται. Adverbs of Frequency Τα λεγόμενα adverbs of frequency (επιρρήματα συχνότητας) δείχνουν πόσο συχνά κάνουμε κάτι και συνοδεύουν τον Present Simple: sometimes = μερικές φορές, usually = συνήθως, often = συχνά, always = πάντα, never = ποτέ Τα επιρρήματα συχνότητας μπαίνουν ΠΡΙΝ το κύριο ρήμα στον Present Simple. I sometimes wake up early. He often plays tennis. / She never watches TV. Εξαίρεση: Τα επιρρήματα συχνότητας μπαίνουν ΜΕΤΑ τα βοηθητικά ρήματα. He is often late. You must always brush your teeth twice a day. Key Words / Phrases Οι παρακάτω χρονικές εκφράσεις δείχνουν κάθε πότε κάνουμε κάτι και συνοδεύουν τον Present Simple. every day / week / month / year once / twice / three times a week / a month / a year in the morning / afternoon / evening, in (the) summer in January / March / August, on Mondays / Tuesdays on Wednesday afternoons / on Friday evenings at night / Christmas / Easter, at noon / midnight / ten o clock at the weekend / at weekends Τέτοιες εκφράσεις μπαίνουν είτε στην αρχή, είτε στο τέλος των προτάσεων, π.χ. I go to school every day. At weekends we meet our friends in the park. Ρωτάμε πόσο συχνά γίνεται κάτι χρησιμοποιώντας το How often? How often do you travel abroad? 16

17 1. Choose and fill in. 2. Fill in with the Present Simple. 1. My brother always drives very fast. (-s, - es or - ies?) cries (drive / drives) 2. Maria and Lisa often work at weekends. (works / work) 3. My dad usually sleeps in the afternoon. (sleeps / sleep) 4. Ron and I never eat pizza for breakfast. (eat / eats) 5. You sometimes come home very late. (comes / come) 6. A cat usually lives for years. (live / lives) 1. ur little baby sister often (cry) at night. 2. My cousin plays (play) computer games at weekends. 3. Jane watches (watch) DVDs with her friends on Fridays. 4. He never takes (take) his dog to the park in the evening. 5. Poppy often washes (wash) her car on Sunday morning. 6. Mr Fox s son always studies (study) in his room at night. 3. Fill in with the Present Simple. (P -? - ) 1. P The teachers (arrive) at school at 8:00.? Do the teachers arrive at school at 8:00? The teachers don t arrive at school at 8: P Mum always tidies (tidy) the kitchen after lunch.? Does mum always tidy the kitchen after lunch? Mum doesn t always tidy the kitchen after lunch. 3. P You and your cousin play (play) tennis in summer.? Do you and your cousin play tennis in summer? You and your cousin don t play tennis in summer. 4. P Tim s father starts (start) work at 9:00 every day.? Does Tim s father start work at 9:00 every day? arrive Tim s father doesn t start work at 9:00 every day. 4. Choose and circle. 1. Jim to England in the winter. a. never travels b. travels never 2. Mum and dad DVDs at weekends. a. often watch b. watch often 3. Sandra sleepy in the morning. a. usually is b. is usually 4. Fred his garage on Sundays. a. tidies sometimes b. sometimes tidies 5. Robert and Kaitlin late for the bus. a. are never b. never are 6. I very hungry in the morning. a. sometimes am b. am sometimes 5. Choose and circle. I ve got a lovely big white dog. His name s Zack. ne of his eyes is blue and one is brown! He 1 loves / love me a lot and I 2 loves / love him too. He 3 live / lives with us in our village but he 4 doesn t / don t come inside the house. He always 5 sleep / sleeps outside my front door and he only 6 wakes up / wake up when I 7 gives / give him his breakfast. He s lazy but very cute too. He 8 like / doesn t like to run so I 9 doesn t / don t often take him to the park with me. I usually 10 play / plays with him in the garden. In the winter, every time it 11 snows / snow, he 12 sit / sits outside in his little house with my four cats! They are very good friends! Isn t that funny? 17

18 6. Rewrite with the adverbs of frequency. 1. I go to school by bus. (always) 2. My parents sleep late. (often) My parents often sleep late. 3. ur neighbours are noisy. (sometimes) 4. Jill swims in summer. (usually) 5. Sam is bored with maths. (never) 7. Fill in with the Present Simple. (P -? - ) I always go to school by bus. doesn t have ur neighbours are sometimes noisy. Jill usually swims in summer. Sam is never bored with maths. 1. Dad (not have) much free time. 2. Does Mary jog (Mary / jog) every day? 3. My cousins live (live) in Australia. 4. What do you do (you / do) at weekends? 5. Sheep don t eat (not eat) meat. 6. It snows (snow) a lot in Canada. 7. Why does Ned speak (Ned / speak) so loudly? 8. Kim and I don t see (not see) each other often. 9. My baby brother cries (cry) all the time. 8. Fill in with Do / Does and give short answers. 1. Do you always get up at 7:00? 2. Does your mum drink a lot of coffee? P Yes, she does. 3. Do they often go to the cinema? No, they don t. 4. Does Helen travel to Greece in winter? P Yes, she does. 5. Do you go to school on Mondays? P Yes, I / we do. 6. Does your brother ride a motorbike? No, he doesn t. 7. Do Tim and Sam like history? P Yes, they do. 8. Do Bill s brothers speak German? No, they don t. No, I/we don t. 9. Choose and circle. 1. My parents don t / doesn t work on Saturdays. 2. Kevin usually studys / studies hard. 3. Do / Does the kids like vegetables? 4. My sister and I often go / goes out together. 5. ur neighbours has / have a brand-new car. 6. Mrs White teach / teaches geography. 7. Sue doesn t fly / flies to Paris every week. 10. Fill in Heidi s diary with the Present Simple. Dear diary, Today, I would like to write about my everyday life here in my village. Every morning I 1 wake up (wake up) early. My mum 2 (make) breakfast for me and my brothers and then we 3 (walk) to school. My mum 4 (not come) with us. She usually 5 (stay) at home and 6 (do) the housework most of the day. I 7 (not go) home at noon. I always 8 (stay) at school and 9 (have) lunch with my classmates. Then, we sometimes 10 (play) games together. In winter, we usually 11 (ski) at weekends and in summer my dad often 12 (take) me for walks in the mountains. He 13 (not like) to stay in the house during the day and neither do I. I really 14 (love) my life here! walk doesn t come stays does don t go stay makes have play love ski takes doesn t like 18

19 Lesson 2 A letter from Finland 1. Listen, repeat and learn. 1. Finland Φινλανδία 2. wooden ξύλινος 3. beside δίπλα, πλάι σε 4. forest δάσος 5. exciting συναρπαστικός 6. special ειδικός / ιδιαίτερος 7. reindeer τάρανδος 8. Lapland Λαπωνία 9. huge τεράστιος 10. post office ταχυδρομείο 11. sauna σάουνα 12. Finn Φινλανδός 13. ice-cold παγωμένος 14. bright λαμπερός, φωτεινός 15. kind είδος 16. fantastic φανταστικός 17. north βοράς 18. colourful πολύχρωμος 19. thousands χιλιάδες 20. millions εκατομμύρια PHRASES have fun περνάω καλά save the best thing for last φυλάω το καλύτερο για το τέλος the Northern Lights το Βόρειο Σέλας I can t wait ανυπομονώ 2. Choose and fill in. 3. Choose and circle. a. special wooden post office ice-cold colourful north 1. Jan comes from Finland. He s a. a. Finn b. kind c. north 1. This wooden armchair is my grandfather s. 2. ur garden is full of colourful flowers in the spring. 3. Your birthday is a very special day. 4. Finland is a country in the north of Europe. 5. Can you take my letter to the post office, please? 6. This lake is ice-cold! You can t swim in it. b. huge sauna bright kind reindeer thousands 1. What is that bright light in the sky? 2. Thousands of tourists visit our country every summer. 3. The elephant is a huge animal. 4. I have a sauna every week. It s very relaxing. 5. Santa Claus and his reindeer bring us presents. 6. What is your favourite kind of holiday? 2. of people live in Athens. a. Millions b. Reindeer c. Saunas 3. That s a film. You must watch it. a. fantastic b. wooden c. bright 4. Let s go out and have some! a. forest b. fun c. kind 5. We had a very weekend in New York. a. huge b. exciting c. wooden 6. There are a lot of wild animals in this. a. forest b. kind c. north 7. Santa Claus lives in. a. post b. the Northern c. Lapland office Lights 8. Tina s house is the sea. a. beside b. ice-cold c. sauna 9. We re going to Paris next month. I can t! a. have b. save c. wait 10. is a country with a lot of lakes and forests. a. Northern b. Finland c. Finn 19

20 4a. Listen and read. Maria is having a wonderful time in Finland and is writing to her friend Lisa about it. Dear Lisa, I m sending you this letter from Finland. I m spending a week here with my friends from London. I always have fun with them! We re staying in a lovely wooden chalet beside a big lake in a forest. Finland has hundreds of lakes, you know. It s amazing! There are so many interesting and exciting things to do. It s a very special country. It s the home of Santa Claus and his reindeer, of course. Tomorrow, we are visiting them in Lapland. There is a huge park and Santa has his post office there and lots of reindeer. We are also going for a sauna. All the Finns love to do this. First, they sit in the hot sauna and then they go and swim in an ice-cold lake! Brrrr! Can you believe it? But I am saving the best thing for last! Do you know about the Northern Lights? They are wonderful bright lights you can see in the sky with all kinds of fantastic colours. We are driving up north to see them on Thursday. I can t wait. I m taking plenty of photos to show you when I come home. I m flying back home on Sunday and I m a little sad about that. See you soon! Love, Maria. 4b. Read and tick (P) or cross (). 1. Maria s spending a weekend in Finland. 2. She s with her cousins from London. 3. They re staying by a big lake. 4. Lapland is the home of Santa Claus. 5. Santa has got a lot of deer. 6. The Finns don t like saunas very much. 7. The Northern Lights are very colourful. 8. Maria is driving to see them on Tuesday. 9. She is taking plenty of pictures. P P P P 4c. Read and circle. 1. Maria is staying in a chalet in the. a. mountains b. forest c. city 2. There are of lakes in Finland. a. hundreds b. thousands c. millions 3. Santa has his own in Lapland. a. park b. post office c. sauna 4. The Finns love to in ice-cold lakes. a. fish b. sit c. swim 5. The Northern lights are very. a. ice-cold b. hot c. bright 6. Maria is back home on Sunday. a. flying b. swimming c. driving 20

21 Grammar Theory Prepositions of Place (Τοπικές Προθέσεις) Τοπικές προθέσεις λέγονται όσες δείχνουν πού βρίσκεται κάποιος ή κάτι. Πιο συχνά χρησιμοποιούνται τα on, in, at για να δείξουν τη θέση κάποιου προσώπου ή πράγματος. N πάνω (σε ένα αντικείμενο ή χώρο) Your black cap is on the top shelf. IN μέσα (σε ένα αντικείμενο ή χώρο) There are six glasses in the cupboard. AT σε (ένα χώρο ή σημείο) Jake is at his desk. Χρησιμοποιούμε τις προθέσεις αυτές μέσα σε εκφράσεις, όπως οι παρακάτω: on the chair / table on the shelf / wall on the floor / balcony on the third floor on holiday / the phone on a business trip, etc. on the beach / farm, etc. in the box / bag in the house / kitchen in class / bed in Portugal / Europe / Paris in the UK / the USA in the centre of the city in a picture / painting, etc. at her desk / the door at the bus stop / train station at home / work / school at a party / the traffic lights at the dentist s / my cousin s at the end / top / bottom, etc. at the zoo / cinema / supermarket, etc. Πρόσεξε τις παρακάτω διαφορές: at home - in the house in a car - on a plane / train / bus in an armchair - on a chair in Lake Street - at 23 Lake Street Άλλες προθέσεις που δείχνουν τόπο / θέση είναι οι εξής: next to - beside - by (δίπλα σε) His wardrobe is next to / beside / by the bed. near (κοντά σε) The baker s is near the florist s. over (πάνω από) The plane is over Crete. under (κάτω από) His boot is under his bed. between (ανάμεσα σε δύο) Roger is sitting between Don and Fay. among (ανάμεσα σε πολλούς) Τhere s a button among these coins. around (γύρω από) Τhe children are sitting around the fire. behind (πίσω από) Hide behind the tree. opposite (απέναντι από) The bank is opposite their school. in front of (μπροστά από) Don t stand in front of me. Prepositions of Movement (Προθέσεις Κίνησης) Η πιο γνωστή πρόθεση που δείχνει κίνηση είναι το to (προς). He s going to the gym. Εξαίρεση (χωρίς to): I m going home. ΑΛΛΑ I m going to my house. Άλλες τέτοιες προθέσεις είναι οι εξής: into (προς τα μέσα) - out of (προς τα έξω) - up (προς τα πάνω) down (προς τα κάτω) - across (κατά πλάτος) - along (κατά μήκος) - onto (πάνω σε) Look! A cat is walking into our house. Οι προθέσεις κίνησης συντάσσονται με ρήματα που δείχνουν κι αυτά κίνηση: go, come, walk, drive, fly, travel, etc. Prepositions of Time (Χρονικές Προθέσεις) Οι προθέσεις on, in, at εκτός από τόπο, μπορεί να εκφράζουν και χρόνο. Πρόσεξε πώς χρησιμοποιούνται σε καθημερινές εκφράσεις, όπως οι παρακάτω: at + ώρες on + μέρες on + ημερομηνίες in + μέρη της ημέρας in + μήνες in + εποχές Ειδικές περιπτώσεις: at the weekend / at weekends at noon (στις 12 το μεσημέρι) at 7 o clock on Monday(s), on Friday(s) on Tuesday morning(s) on 3 rd May, on 15 th June in the morning, in the evening in March, in July, in September in (the) summer, in (the) winter at night (τη νύχτα) at midnight (τα μεσάνυχτα) Οι παρακάτω λέξεις μας βοηθούν να απαντήσουμε σε ερωτήσεις με το How often. - once a week / a year = μία φορά την εβδομάδα / το χρόνο - twice a month = δύο φορές το μήνα - three times a day = τρεις φορές την ημέρα - every day / week / weekend / month = κάθε μέρα / εβδομάδα / σαββατοκύριακο / μήνα - every 2 hours, every 3 minutes = κάθε 2 ώρες, κάθε 3 λεπτά 21

22 1. Choose and fill in. 4. Circle the correct preposition of movement. between - near - next to - around in front of - behind - under next to 1. Let s sit in a circle, one the other. 2. My school is very near my house, so I go there on foot. 3. We can t drive fast. There s a lorry in front of us. 4. I know you re hiding behind that door. Come out now! 5. ur shop is between the bank and the supermarket. 6. Those campers are dancing in a circle around the fire! 7. Let s go and sit under that tree over there. 1. Let s walk along / out of King Street and see the shops. 2. We re flying down / to Paris next Friday. 3. Look! Those men are running up / out of the bank. 4. Be careful when you walk out of / across the street. 5. Get into / along the car quickly. We re late again. 6. Let s climb out of / up the mountain. 7. Look! The cat is jumping onto / into the table. 2. Fill in with: in - on - at 1. Donna and Fay live Portugal. 2. I m having great fun at this party. 3. My cat is sleeping on the chair. 4. We do all the exercises in class. 5. Their flat is on the third floor. 6. Jennifer isn t at home right now. 7. There s a bird in the kitchen. 8. Robert is on a business trip. 9. I work in the centre of the city. 10. You look great in this picture. 11. There s someone at the door. 12. David is talking on the phone now. 3. Choose and fill in. at - up - down - behind between - on - to - next to 1. The children are playing the beach. 2. Tom is at the cinema with his friends. 3. Dan is walking to the bus-stop. 4. There is a lovely painting next to the window. 5. I can t see Anna. She is hiding behind the tree. 6. The ball is falling down the stairs. 7. Tom is the boy between Sarah and Pete. 8. I can t climb up that ladder. in on 8. Donald drives to / along work every morning. 9. There s a plane up / along in the sky. 10. Tom goes across / to his office on foot. 5. Choose and fill in. to 1. We re driving London now. (in - at - to) 2. Let s stay at the party until 11:00. (at - to - on) 3. I go to the beach in summer. (on - at - to) 4. Rob doesn t live in Scotland. (in - to - on) 5. My friends are at the theatre. (on - at - to) 6. Is James on the plane now? (on - to - at) 7. Let s fly to the UK next week. (in - to - at) 8. Are there any sheep at the zoo? (on - to - at) 9. Please, don t eat in the car! (on - in - at) 22

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Days, Months & Seasons Colours. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Days, Months & Seasons Colours. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1A Articles & Plurals 4 Remember 1B Subject Pronouns & The verb be 5 Remember 2A Cardinal & Ordinal Numbers 6 Remember 2B Days, Months & Seasons Colours 7 Lesson 1

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-1-1 978-9963-9998-0-4 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. 1 Lessons 1-3 2 Lessons 4-6. 3 Lessons 1-6 & Fun break 1 Test oriented revision activities (Pre-test 1) 17-18 4 Lessons 7-9 5 Lessons 10-12

CONTENTS. 1 Lessons 1-3 2 Lessons 4-6. 3 Lessons 1-6 & Fun break 1 Test oriented revision activities (Pre-test 1) 17-18 4 Lessons 7-9 5 Lessons 10-12 Revision lessons 0 CONTENTS Correspondence to the Super Fun Coursebook & Activity book Remember lessons -3 (Activity book only) Lessons -3 2 Lessons 4-6 Grammar Cardinal & ordinal numbers a/an - the plural

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 CONTENTS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 LESSONS VOCABULARY GRAMMAR 1 General Words Imperative / Let s 22 2 Clothes Τhe verb have

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 2 I like English 2. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1A Cardinal & Ordinal Numbers 4. Remember 1B Articles 5

Contents. 2 I like English 2. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1A Cardinal & Ordinal Numbers 4. Remember 1B Articles 5 Contents LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1A Cardinal & Ordinal Numbers 4 Remember 1B Articles 5 Remember 2A The Verb BE : Present - Past - Future 6 Remember 2B Subject / Object Pronouns Possessive Adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 2 I like English 2. LESSONS GRAMMAR pp. 1 Welcome back! 2 Internet chat Present Continuous 6-7. 3 Joining the gym

Contents. 2 I like English 2. LESSONS GRAMMAR pp. 1 Welcome back! 2 Internet chat Present Continuous 6-7. 3 Joining the gym Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 Welcome back! resent Simple Adverbs of Frequency 4-5 2 Internet chat resent Continuous 6-7 3 Joining the gym resent Simple VS resent Continuous Non Continuous Verbs 8-9 4

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

COMPARISON. A. Put in than, of, in:

COMPARISON. A. Put in than, of, in: COMPARISON A. Put in than, of, in: 1. Our house is the smallest... the town. 2. Mary is more beautiful... Helen. 3. The Wests are richer... the Smiths. 4. My sister is younger... me. 5. August is hotter...

Διαβάστε περισσότερα

THE ARTICLES (τα άρθρα)

THE ARTICLES (τα άρθρα) THE ARTICLES (τα άρθρα) Τα άπθπα ζηην αγγλική γλώζζα είναι δύο: Το αόπιζηο άπθπο The indefinite article a / an και ηο οπιζηικό άπθπο Τhe definite article the Το indefinite article a / an ( έναρ, μία, ένα

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Elementary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Personal Pronouns

Διαβάστε περισσότερα

Cosmic words. Cosmic grammar. Speaking. 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article.

Cosmic words. Cosmic grammar. Speaking. 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article. 6a chase The through town! 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article. 6.2 were (v) ήσουν, ήσασταν, ήταν They were at home at half past eight. Inf: be 6.3 one minute..., the

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Preliminary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE a book, a cat,

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

P a g e 1. www.saveri-edu.com

P a g e 1. www.saveri-edu.com P a g e 1 THE ALPHABET / NUMBERS/ COLOURS/ MY FIRST WORDS/ MY FIRST GRAMMAR 1. THE ALPHABET TASK 1: : Write the missing letters. Aa Cc Ee Ff Hh Jj Ll Mm Pp Rr Tt Vv Xx TASK 2: Write a / e / i / o / u.

Διαβάστε περισσότερα

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetzis Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-07-2 978-9963-710-09-6 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη TEACHERS' BOOK Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη Συγγραφική ομάδα Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for Lessons 1-15

Vocabulary for Lessons 1-15 George Joannides 1 of 12 Vocabulary for Lessons 1-15 Greek English αγόρι (το) boy άλλος, -η, -ο other από (απ') from απόγευμα (το) afternoon αριθμός (ο) number αριστερός, -ή, -ο left άσπρος, -η, -ο white

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές της Δ Δημοτικού να κατανοήσουν τις ασκήσεις που περιέχει το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών των Αγγλικών της τάξης τους και να

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι;

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι; Hotel To find a Hotel Where is the Hotel...? Που είναι το ξενοδοχείο...; Do you know a good Hotel? Do you know a cheap Hotel? Can you recommend a good Hotel? Where is the Youthhostel? How are the prices

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-22-5 978-9963-710-23-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-22-5 978-9963-710-23-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-22-5 978-9963-710-23-2 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved;

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of National Education and Religious Affairs English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the

Διαβάστε περισσότερα

KANGOUROU MATHEMATICS

KANGOUROU MATHEMATICS KANGOUROU MATHEMATICS LEVEL 1 2 Α - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ / MARCH 2013 10:00-11:15 Questions 1-9: 3 points Questions 10-16: 4 points Questions 17-24: 5 points 1 3 points problems (προβλήματα 3 μονάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t.

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. UNIT ONE LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Άρνηση Ερώτηση A Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. Know -> ξέρω, γνωρίζω How -> πως Use -> χρησιµοποιώ

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

August. Greek musical celebrations during August 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΕΤΡ.ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΚΑΜΠΟ ( Στη πλατεια του χωριου )

August. Greek musical celebrations during August 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΕΤΡ.ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΚΑΜΠΟ ( Στη πλατεια του χωριου ) August Greek musical celebrations during August 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΕΤΡ.ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΚΑΜΠΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Γ.ΓΑΛΑΝΗΣ-Π.ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑ ΠΕΜΟΝΙΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΕΡ.ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΣΤΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η.ΒΛΑΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία Newsletter September/ October 2010 Volume : 45 Holy Cross Greek School http://belmontgreekschool.com Ανοίξαν τα σχολεία Ένα θερµό Καλωσόρισµα σ όλες τις οικογένειες καινούριες και παλιές. Ενθουσιασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Vellum English for Young Learners

Vellum English for Young Learners Vellum English for Young Learners SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 1 Tenses... 13 1.1 Απλός Ενεστώτας Present Simple... 13 1.2 Ενεστώτας Διαρκείας Present Continuous ή Progressive... 15 1.3 Απλός Παρακείμενος Present Perfect Simple... 16 1.4

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GSE entre Number andidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Thursday 16 June 2011 - Afternoon Time: 55 minutes You do not need any

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

TENSES. Present continuous tense

TENSES. Present continuous tense TENSES Present continuous tense A. Put the verbs into the present continuous tense 1. They (talk) about the invoices. 2. He (write) a report. 3. Helen (make) photocopies. 4. She (dictate) a memo. 5. Peter

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of National Education and Religious Affairs English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015

Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015 Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015 06:30 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΓΣΕ (ONCE) 07:55 Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΚΓΣΕ (FATHER OF THE BRIDE - 1950) 09:30 BEWITCHED VII ΕΠΕΙΣ.14 ΚΓΣΕ (MOTHER-IN-LAW OF THE YEAR) 10:00 BEWITCHED VII

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer...

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer... Πρόλογος Kατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας τα βράδια κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο αυτί άκουγα Γ Πρόγραμμα. Όταν η εκφωνήτρια ανήγγειλε τα έργα που θα παρουσιάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια.

Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. 23 Μαρτίου 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ / -ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Greek Community School of Calgary

Greek Community School of Calgary Greek Community School of Calgary Level 1 Curriculum red Guiding Principles Learning activities will be meaningful and experiential. All vocabulary is to be taught with the proper article and accent (ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Θέμα A0 Γλωσσικοί στόχοι Ακούν τον εκπαιδευτικό να χαιρετά και να συστήνεται στα αγγλικά Συνδέουν κάποιες γνωστές λέξεις με τους λογότυπους που συναντούν στην καθημερινότητά

Διαβάστε περισσότερα

the day after tomorrow µεθαύριο meh-thav-ree-oh (th as in theatre) to have fun διασκεδάζω thee-ask-eh-thah-zo (th as in the)

the day after tomorrow µεθαύριο meh-thav-ree-oh (th as in theatre) to have fun διασκεδάζω thee-ask-eh-thah-zo (th as in the) Language Addicts Greek Vocabulary Builder, Volume. 3 Healthy living Topic 1: Meeting up & going out English Greek Pronunciation guide the café το καφενείο to kah-feh-nee-oh the coffee bar η καφετέρια ee

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο Το πρώτο στην Ελλάδα θερινό αθλητιατρικό σεμινάριο με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις διοργανώνεται για 3 η συνεχιζόμενη χρονιά στο Μαραθώνα. Το 3 rd Sports & Exercise Summer

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

MATHEMATICS COMPETITION LEVEL 1-2 Α -Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 17 Μαρτίου2012 17 March 2012 10:00-11:15

MATHEMATICS COMPETITION LEVEL 1-2 Α -Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 17 Μαρτίου2012 17 March 2012 10:00-11:15 MATHEMATICS COMPETITION LEVEL 1-2 Α -Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 17 Μαρτίου2012 17 March 2012 10:00-11:15 Questions 1-8: 3 points Questions 9-16: 4 points Questions 17-24: 5 points 1. Πόσα ζώα υπάρχουν στην εικόνα; How

Διαβάστε περισσότερα

LISTENING PRACTICE TESTS

LISTENING PRACTICE TESTS New Michigan ECCE B2 30 LISTENING PRACTICE TESTS Teacher s Book New Michigan ECCE B2 30 Listening Practice Tests Teacher s Book Writer Marilyn Tate-Antani Editing Στέλλα Μποχώρη Sarah Yu Maria Ioannou

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα