1. SNÍMAČE TEPLOTNÝCH VELIČÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. SNÍMAČE TEPLOTNÝCH VELIČÍN"

Transcript

1 1. SNÍMAČE TEPLOTNÝCH VELIČÍN Teplota patrí k najdôležitejším stavovým veličinám prírodných a technických systémov, preto jej meranie je pri mnohých ľudských činnostiach nevyhnutné. V automatizačnej technike patrí teplota k najsledovanejším veličinám v procesoch výrobnej i nevýrobnej povahy a na presnosti jej určenia závisí veľmi často kvalita a výrobná cena mnohých výrobkov a služieb. Teplota je súčasne najčastejšou poruchovou veličinou pôsobiacou pri meraní fyzikálnych a chemických veličín, preto je často nevyhnutné kompenzovať jej vplyv na meranie prvotnej veličiny, čo vyžaduje jej meranie. Teplota je termodynamická stavová veličina. Okrem náročne realizovateľnej termodynamickej (absolútnej) teplotnej stupnice sa pre praktické činnosti používa stupnica ITS-90 (The International Temperature Scale of 1990). Táto empirická stupnica je určená pomocou 17-tich pevne definovaných teplotných bodoch v termodynamickej stupnici, ktoré zodpovedajú rovnovážnym stavom medzi fázami vybraných látok. Medzi týmito bodmi boli definované interpolačné rovnice a na ich realizáciu zasa špecializované interpolačné prístroje. Okrem termodynamickej teploty T (kelvin [K]) sa používa Celsiova teplota t [ C] definovaná vzťahom kde T 0 = 273,15 K, teplota trojného bodu vody, to znamená rovnovážneho stavu troch skupenstiev vody (ľadu, vody a nasýtenej vodnej pary) pričom platí 1K = 1 C teda Okrem toho sa v USA používa Fahrenheitova stupnica, v ktorej zodpovedá teplote topenia ľadu 32 F a varu vody teplota 212 F. Táto stupnica sa delí medzi uvedenými bodmi na 180 F. Prevod Fahrenheitovej stupnice na Celziovu a naopak sa realizuje prevodovými vzťahmi υ = (9/5) t + 32 [ F] kde υ je Fahrenheitova teplota, t = (5/9)(υ - 32) [ C] t je Celziova teplota. Najčastejšie používané snímače teploty využívajú teplotnú závislosť odporu kovových a polovodičových materiálov alebo Seebeckov jav (termoelektrické články). Ďalšie, tzv. dilatačné snímače teploty sa uplatňujú pre svoju relatívne nízku cenu najmä v komerčných tepelných zariadeniach, ako sú domáce elektrické spotrebiče (napr. chladničky, práčky, žehličky). Kryštálové (frekvenčné) teplomery vyhodnocujú zmenu rezonančnej frekvencie kryštálu vplyvom meranej teploty (rozsah -80 až +250 C, rozlíšenie až 10-4 C) a sú vhodné pre kalibračné alebo etalónové prístroje. V automatizačných prostriedkoch sa používajú aj senzory teploty (pozri terminológiu snímač-senzor), najmä pre menej náročné merania, avšak často už v integrovaných formách spolu s meracím prevodníkom. Snímače teploty možno rozdeliť do dvoch základných skupín: dotykové: dilatačné (tyčové, bimetalové, tlakové, sklenené), elektrické (odporové kovové, odporové polovodičové, polovodičové s PN prechodom, termoelektrické), špeciálne (akustické, šumové, tekuté kryštály, teplomerné farby). 1

2 bezdotykové: PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA pyrometre (napr. jasové, radiačné, fotoelektrické), termovízia, infrafotografia. Pre účely automatického riadenia sa snímače a meracie členy teploty používajú na jej priame a diaľkové meranie, monitorovanie a regulačné úlohy hlavne v rozsahu -200 až C. V praxi prevládajú odporové snímače teploty (Resistance Temperature Detectors, RTD), termočlánky (Thermocouples, TC), integrované senzory teploty 1.1. Dilatačné snímače teploty Činnosť dilatačných snímačov teploty je založená na rozťažnosti látok všetkých skupenstiev. Zmenou teploty látok dochádza ku zmene ich objemu, resp. rozmeru a vyvolaný účinok (sila, posuv) sa spracováva ako informácia o teplote. Tieto snímače alebo meracie členy pracujú hlavne s výstupným signálom logického alebo binárneho charakteru. Podľa použitého materiálu možno hovoriť o dilatačných snímačoch s plynovou náplňou, s kvapalnou náplňou, s pevnou látkou (tyčový, dvojkov). Pre užší rozsah teploty sa závislosť aktívnej dĺžky snímača od teploty vyjadruje vzťahom kde α ls je priemerný koeficient dĺžkovej rozťažnosti, l je výsledná dĺžka, l 0 je pôvodná dĺžka, t je rozdiel teplôt. Rovnako sa dá pre užší rozsah teplôt vyjadriť aj zmena objemu Príklad kovového tyčového teplomera kde α vs je priemerný koeficient objemovej rozťažnosti, V je výsledný objem, V 0 je pôvodný objem, t je rozdiel teplôt. Najčastejšie sa používajú vhodne vytvarované dvojkovy (bimetaly), ktoré sa skladajú z dvoch vrstiev rôznych kovov s rozdielnym koeficientom teplotnej rozťažnosti (Obr. 1.a). Vhodný pasívny materiál (s malou rozťažnosťou) predstavuje invar (36 % Ni, 64 % Fe) a aktívny materiál (s veľkou teplotnou rozťažnosťou) sa obvykle vytvára z mosadze (62 % Cu, 38 % Zn) zo zliatiny Cu-Ni alebo Fe-Ni iného pomeru ako invar. Väčšie prehnutie sa docieli zmenou tvaru bimetalového pásika. Preto sa bežne využíva tvar písmena U, resp. plochá špirála a valcová špirála (Obr. 1.b) Bimetalové teplomery sa často používajú na dvojpolohovú reguláciu teploty. Jedno z možných zapojení uvádza Obr. 2. Ako citlivý člen sa používa jednoduchý bimetalový pásik 1, na jednom konci votknutý. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa pásik ohne a dotkne sa 2

3 kontaktu 2. Tým sa spojí sekundárny obvod transformátora 5 a na cievku elektromagnetu 3 sa privedie napätie. Jadro elektromagnetu potom zopne silnoprúdové kontakty 4. Po opätovnom poklese teploty sa bimetalový pásik vystrie a obvod sa rozpojí. Obr. 1. Princíp činnosti bimetalového snímača teploty a jedno konštrukčné vyhotovenie V mnohých technických aplikáciách (napr. v automatických práčkach) sa používajú tlakové teplomery s teplomerným médiom (najčastejšie na báze liehu) v uzavretom objeme, ktorého tlak reprezentuje hodnotu sledovanej teploty (Obr. 3). a) b) 1 nádobka, 2 spojovacia kapilára, 3 Bourdonova trubica Obr. 2 Dvojpolohová regulácia teploty 1.2. Odporové kovové snímače teploty Odporové snímače teploty sú založené na princípe zmeny elektrického odporu v závislosti od teploty. Pri elektrických vodičoch odpor s rastúcou teplotou rastie a pri polovodičoch zvyčajne klesá Obr. 3 Tlakový teplomer (Obr. 4). Odporové kovové teplomery sú vo všeobecnosti určené na meranie teplôt v rozsahu od -200 do K základným požiadavkám na materiál odporových snímačov teploty patrí dostatočne veľká hodnota a stálosť teplotného koeficienta odporu a minimálna hodnota špecifického odporu samotného vodiča. Pre malý rozsah teplôt od 0 do 100 (presnosť merania okolo 1 %) možno určiť hodnotu odporu kovu pri teplote t podľa vzťahu kde [K -1 ] je teplotný koeficient odporu, pričom kde R 100 je odpor pri teplote t C, R 0 odpor pri teplote t C. Pre väčšie rozsahy teplôt platia nelineárne rovnice v závislosti od použitého materiálu. t Obr. 4. Prevodové charakteristiky odporových snímačov teploty; Pt-platinový, Ni-niklový, PTC-pozistor, NTC-negastor, termistor 3

4 Z kovových materiálov sa pri výrobe snímačov teploty uplatňuje najmä platina, pre menej náročné aplikácie aj nikel, meď a molybdén. Na Obr. 4 sú naznačené normované charakteristiky (0 C, 100 ) vybraných kovových a polovodičových materiálov vhodných pre odporové snímače teploty. Platinu charakterizuje mimoriadna chemická odolnosť, stabilnosť parametrov, vysoká teplota tavenia a známa technológia na dosiahnutie vysokej čistoty. Pre snímače teploty sa používa tzv. fyzikálne čistá platina, ktorej čistota sa pohybuje od 99,93 % do 99,99 %. Meracie odporové články (Pt 100, pri 0 konštrukčnú časť snímača, sa vyrábajú 100 ), ktoré tvoria základnú drôtikovou technológiou (v súčasnosti najčastejšie riešenie), tenkovrstvovou technológiou, hrubovrstvovou technológiou. Drôtikový merací odpor je vytvorený špirálovito stočeným platinovým drôtikom (priemer od 0,01 mm do 0,05 mm) zataveným do keramického alebo skleneného telieska. Ich celkové usporiadanie reprezentujú hlavne keramické valčekové (Obr. 5a) alebo ploché meracie články (Obr. 5b) Obr. 5b. Príklady keramických platinových meracích odporov Pt100, ich rozmery Obr. 5a. Pt odporový snímač teploty Pt100, konštrukčné usporiadanie a merací článok Tenkovrstvovou technológiou sa realizujú platinové snímače teploty na podložke Al 2 O 3 (korundová keramika) technikou naparovania a iontovým leptaním. Príklad usporiadania je na Obr. 6. Pre prevádzkové platinové snímače teploty je dôležitá zameniteľnosť umožňujúca zostavovať meracie obvody zo snímačov a prevodníkov tak, aby bolo možné merať s chybami v určitých dohodnutých medziach bez overovania presnosti meracieho kanála (napr. aj pri výmene snímača). Obr. 6. Tenkovrstvový odporový senzor teploty Z tohto dôvodu boli národnými normami určené základné parametre platinových meracích odporov, vrátane prípustných odchýlok (napr. u nás dlho platná ČSN ). V rámci harmonizácie noriem, sú určujúce normy IEC 751 (STN Prevádzkové odporové snímače teploty). Platinové meracie odpory sa podľa nich vyrábajú v 4

5 dvoch tolerančných triedach (A, B). K dispozícii sú snímače typu Pt50, 100, 200, 500, 1000 a Vyhodnocovacie obvody odporových snímačov teploty Okrem chýb samotného meracieho odporu (citlivého prvku) môžu chyby merania vznikať v dôsledku: vlastného ohrevu, chýb v pripojovacom obvode, alebo odporu prívodných vodičov. Vlastný ohrev sa dá minimalizovať znížením prúdu, ktorý preteká cez odpor. Jednoduchý merací (vyhodnocovací, pripojovací) obvod odporového snímača teploty uvádza Obr. 7. Výstupné napätie takéhoto obvodu (predpokladáme ideálne vlastnosti operačného zosilňovača) dosahuje: Obr. 7. Pripojovací obvod využívajúci operačný zosilňovač 5 ( ) Pomocou odporov R 3 a R 4 sa dá výstup nastaviť na nulu pri ľubovoľnej teplote (napr. pri 0 C). Odporom R 1 sa nastavuje citlivosť obvodu. Presnosť tohto obvodu samozrejme podmieňuje tolerancia napäťového zdroja E ako aj tolerancie odporovo R 1, R 3 a R 4, ktoré by všetky mali byť vybrané podľa požiadaviek na merací systém. Odporové snímače teploty sa často zapájajú do mostíka, čím sa znižuje nelinearita a neželané vzájomné interferencie. Podstatný vplyv môže mať odpor prívodných vodičov, najmä ak sa snímač nachádza ďaleko od meracieho obvodu. Vplyv odporu prívodných vodičov sa dá kompenzovať rôznymi spôsobmi. Obr. 8., 9. a 10 uvádza tri základné konfigurácie dvojvodičové, trojvodičové a štvorvodičové zapojenie. Kritériom je nulový výstup (U D ) pri určitej referenčnej teplote (napríklad pri 0 C). Merací odpor R je zapojený do jednej vetvy odporového mostíka. Jeho zmena vplyvom teploty spôsobuje rozváženie mostíka, ktoré sa prejavuje zmenou výstupného napätia U D. Pri vyhotoveniach s dvoma vývodmi sa používa tzv. dvojvodičové (Obr. 8) a trojvodičové (Obr. 9) pripojenie snímača k vyhodnocovaciemu obvodu. Pri presných meraniach teploty (pod 0,5 %) je potrebné použiť štvorvodičové zapojenie (Obr. 10). V uvedených schémach je U st stabilizovaný zdroj napätia, R J justačný, resp. vyrovnávajúci odpor, R je merací odpor (platinový), R Cu je odpor natiahnutého vedenia bez justácie. Obr. 8. Dvojvodičové zapojenie senzora Pt100 Obr. 9. Trojvodičové zapojenie senzora Pt100

6 Odpor prívodného vedenia R V (tj. skutočný odpor vedenia R Cu s vyrovnávacím odporom R J ) je vo výrobe pri vyvažovaní mostíka uvažovaný R V = 20 alebo 50. Preto je nutné pri montáži takto usporiadaných meracích členov skutočný odpor medeného vedenia R Cu doplniť na požadovanú hodnotu R V vyrovnávacím odporom R j (pri dvojvodičovom zapojení, pri trojvodičovom zasa na rovnakú hodnotu vo všetkých prívodných vetvách alebo tak ako je uvedené v pokynoch výrobcu). Pri dvojvodičovom zapojení sa uplatňuje odpor prívodných vedení R V, ale najmä jeho zmena vplyvom zmien teploty okolia. Táto chyba merania dosahuje hodnoty až 0,5 C. Vplyvom teplotnej závislosti odporu R Cu je zrejmé, že dvojvodičové zapojenie je použiteľné len pre kratšie vzdialenosti a vyššie teploty, kde relatívna chyba dosahuje menšie hodnoty. Pri meraní teplôt blízkych teplotám okolia (napr. od 20 C do 100 C) a pre väčšie vzdialenosti snímača od vyhodnocovacieho prístroja (od mostíka) je nutné použiť trojvodičové pripojenie, ktoré potláča (neúplne) vplyv prívodných vedení, čo vyhovuje pri požadovanej presnosti okolo 1 %. Vplyv odporu prívodných vedení sa neuplatní pri štvorvodičovom zapojení odporového kovového snímača teploty (Obr. 10) za predpokladu, že R i > 10 5 (vstupný odpor operačného zosilňovača). Potom pre zapojenie štvorvodičového meracieho obvodu so zdrojom konštantného prúdu I st a pomocným zdrojom napätia U platí ( ) Ak platí, že U = I st.r p, kde R p je počiatočná hodnota odporu snímača (spodný bod rozsahu teploty), je možné nastaviť pomocou U počiatok stupnice rozsahu, čiže V moderných riešeniach meracích členov teploty sa uplatňuje štvorvodičové pripojenie vzhľadom na požadovanú presnosť merania. Z tohto istého dôvodu sa v súčasnosti vyžaduje linearizácia prevodovej charakteristika platinového odporového snímača teploty. Obr. 10. Štvorvodičový merací obvod 1.3. Odporové polovodičové snímače teploty Polovodičové odporové snímače teploty využívajú, podobne ako kovové, závislosť odporu na teplote. Hodnota teplotného koeficienta odporu polovodičov býva niekoľkonásobne väčšia ako pri kovoch, pričom podľa jeho charakteru sa tieto prvky delia na (Obr. 4): termistory - negastory, - pozistory, monokryštalické odporové snímače. V priemyselnej automatizačnej technike sa používajú na priame meranie teploty hlavne termistory negastory (NTC, Negative Thermal Coefficient) vzhľadom na zložité pracovné prostredia (striedavé tepelné namáhanie, vlhkosť, otrasy, a pod.), v ktorom dosahujú dostatočnú opakovateľnosť merania. Ostatné polovodičové snímače plnia túto úlohu len v odôvodnených prípadoch, a to najmä pri sledovaní teploty ako poruchovej veličiny v aktívnych automatizačných prvkoch. 6

7 Negastory sú termistory so záporným teplotným koeficientom odporu. Vyrábajú sa práškovou technológiou zo zmesi oxidov kovov (napr. Fe 2 O 3 + TiO 2, MnO + CoO a pod.) a spevňujú sa zlisovaním za vysokých teplôt. Teplotné rozsahy termistorov sa pohybujú od bežných -50 C do 150 C až do extrémnych rozsahov v oblastiach nízkych teplôt od 4,2 K a vysokých teplôt do 1000 C. Obr. 11. Senzor teploty SiC a jeho prevodová charakteristika Na Obr. 11 je naznačená štruktúra a prevodová charakteristika tenkovrstvového negastora SiC na podložke Al 2 O 3. Tento polovodičový senzor, ktorý sa vyrába technológiou IO - naparovaním, je vhodný pre teploty od -100 C do +450 C. Referenčná hodnota odporu SiC senzora pri 25 C sa pohybuje v rozpätí (1600 až 3400) M. Polovodičové monokryštalické senzory teploty (Obr. 12) sa zhotovujú z kremíku, germánia, india a ich zliatin. V priemyselnej praxi sa sériovo vyrábajú Si senzory pre meranie teplôt v rozsahu od -50 C do +150 C. Odpor senzora sa s teplotou zvyšuje podobne ako u kovov, ale jeho prevodová charakteristika má tvar paraboly. Obr. 12. Senzor teploty SiC a jeho prevodová charakteristika Diódové senzory teploty využívajú teplotnú závislosť úbytku napätia na dióde, ktorou preteká konštantný prúd. Meracie členy s diódovým senzorom pracujú s chybou linearity (0,5 až 1,5) %, podľa požadovaného teplotného rozsahu. Tranzistorové senzory teploty sú podobné diódovým, t.j. sú založené na závislosti napätia U BE (báza emitor) na teplote tranzistora, tzn. na teplote okolia. V súčasnosti sa v oblasti komerčných zariadení a prístrojov presadzujú integrované senzory teploty (IST), pri ktorých senzory a elektronické vyhodnocovacie obvody tvoria jeden monolitický prvok. Príklad takéhoto senzora teploty s PN prechodom je na Obr. 13. Teplotne citlivé PN priechody tranzistorov reprezentujú BE (báza emitor) priechody tranzistorov T 1 a T 2. Tieto tranzistory sú napájané dvoma zhodnými prúdmi I 1 a I 2 z tzv. prúdového zrkadla Obr. 13. Integrovaný polovodičový senzor teploty 7

8 tvoreného tranzistormi T 3 a T 4. Pre výsledný prúd I platí kde K je konštanta integrovaného senzora Termoelektrické články Termoelektrické články, skrátene termočlánky, sú založené na Seebeckovom alebo termoelektrickom jave, tzn. na jave, ktorý spôsobuje v tomto systéme prevod tepelnej energie na elektrickú. Termočlánky pozostávajú z dvoch vodičov rôznych kovových alebo polovodičových materiálov, ktoré sú na jednom konci spolu pevne spojené zváraním alebo spájkovaním Obr. 14. V uzavretom termoelektrickom obvode preteká elektrický prúd v tom prípade, ak majú oba konce 1 a 2 termočlánku rozdielnu teplotu. V prípade rozpojenia toho obvodu, na vytvorených svorkách vznikne elektrické tzv. Seebeckovo napätie. Termoelektrický koeficient predstavuje hodnotu rádovo jednotky až desiatky V/ C, pri polovodičoch je to však viac ako 100 V/ C. Podľa požiadaviek na voľbu dvojíc materiálov (tzn. definovateľnosť a stabilitu závislosti U=f( ), rozsah teplôt, odolnosť proti korózii a chemickým vplyvom) sú páry materiálov pre vytváranie termočlánkov normalizované. Podľa odporúčania IEC (IEC 584 Termoelektrické články) sa termočlánky označujú veľkými písmenami (Tab. 1), a nie podľa skratky materiálov, ako to bolo v národných normách. Tabuľka 1 Normalizované termoelektrické články, výňatok z IEC Označenie druhu termoelektrického článku Druh termoelektrického článku (materiály) Merací rozsah pri dlhodobom použití ( ) Obr. 14. Princíp termoelektrického článku Max. teplota pri krátkodobom použití ( ) M meď kopel -200 až T meď meď-nikel (meď konštantán) -200 až J Železo meď-nikel -200 až Fe-ko (nie IEC) (železo konštantán) 200 až L chromel kopel -200 až E nikel-chróm nikel-hliník (chromel konštantán) -100 až S platinarhodium 10% platina 0 až R platinarhodium 13% platina 0 až A wolframrhenium 5% wolframrhenium 20% 0 až Prednostne sa používajú termočlánky druhu J, K a S. Označenie Fe-ko (konštantánový vodič je zliatinou 45 % Ni a 55 % Cu, zodpovedá približne termočlánku J) sa môže použiť pri výrobkoch dodávaných ako náhradné diely. Použitie termočlánku podmieňuje jeho konštrukčné riešenie. V automatizačnej technike sa uplatňujú tieto riešenia: 8

9 termoelektrické články v ochrannom puzdre, plášťové termočlánky, priame termoelektrické články (bez ochrany puzdrom). Obr. 15. Tyčový priemyselný termočlánok s ochranným puzdrom; plášťový termočlánok s izolovaným meracím koncom V prvom prípade sú termočlánky vytvorené spojením (zvarením, tvrdým spájkovaním) dvoch kovov, ktoré sú umiestnené v ochrannom puzdre, čím sú články chránené pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, čo predlžuje ich technický život (Obr. 15). Plášťové termočlánky sú vytvorené tak, že dvojica kovov v tvare drôtu je umiestnená v plášti, tzn. v tenkej rúrke, od ktorej je táto dvojica izolovaná keramickým práškom. Plášťové termoelektrické snímače sa vyznačujú dlhodobou stabilitou a malou časovou konštantou. Vyhodnocovacie obvody termočlánkov Na vyhodnocovacie obvody termočlánkov sú kladené hlavne tieto požiadavky: minimalizácia vplyvu kolísania porovnávacích teplôt, tzn. konštantná teplota porovnávacieho spoja, minimalizácia vplyvu odporu prívodných vedení, potlačenie rušivých signálov (napr. kompenzácia parazitných termoelektrických napätí). Usporiadanie meracieho reťazca s termočlánkom je na Obr. 16. Termočlánok vyhodnocuje rozdiel teplôt M, Z, a tak, pokiaľ nie je tento rozdiel cieľom merania, je nevyhnutné vplyv kolísania teploty Z eliminovať. Ak vyhodnocovacie elektronické obvody nie sú v blízkosti meracieho miesta, je vhodné termočlánok predĺžiť prostredníctvom predlžovacieho (kompenzačného) vedenia po porovnávacie spoje. Kompenzačné vedenie vlastne predlžuje obe vetvy termočlánku až po porovnávacie spoje, čím sa zabráni vzniku poruchového termonapätia z parazitného termočlánku, ktorý vznikne pripojením iného materiálu do termoelektrického obvodu. Tento ďalší termočlánok reprezentuje jedna vetva termočlánku a jedna vetva predlžovacieho vedenia, čo môže spôsobiť chybu merania až do hodnoty niekoľkých percent. Z tohto dôvodu je kompenzačné vedenie spravidla zhotovené z rovnakého materiálu ako termočlánok alebo je kompenzačné vedenie vytvorené zo vzácnych kovov. Z ekonomických dôvodov však býva toto vedenie z lacnejších zliatin s podobnými termoelektrickými vlastnosťami ako vlastný termočlánok. Obr. 16. Zapojenie meracieho reťazca s termočlánkom, ϑ M meraná teplota, ϑ Z porovnávacia teplota Ak by teplota Z nebola konštantná a presne definovaná (napr. v príslušnej norme), alebo by nebola použitá automatická kompenzácia jej zmien, vzniká vo vyhodnocovacom obvode relatívna systematická chyba merania. Klasickú a stále používanú kompenzáciu 9

10 kolísania porovnávacej teploty rieši tzv. kompenzačná skrinka. Patrí k automatickej aktívnej kompenzácii, čiže v obvode termočlánku sa riadi napätie s podporou pomocného zdroja, tak aby zodpovedalo konštantnej a požadovanej teplote porovnávacieho spoja. V číslicových meracích kanáloch s termočlánkami sa obyčajne rieši kompenzácia kolísania porovnávacej teploty Z priamo jej meraním, tzn. meraním teploty pripojovacej svorkovnice, (Obr. 17). Teplota sa sníma senzorom ST (odporový kovový alebo polovodičový senzor) a korekcia sa rieši číslicovo. Obr. 17. Meranie teploty pripojovacej svorkovnice v ČMČ teploty Zapojenie dvojvodičového prevodníka s termočlánkovým snímačom je na Obr. 18. Meraná procesná veličina x je snímaná napr. termočlánkom (snímač SN) a meracím prevodníkom MP upravený signál U x sa porovnáva so signálom U * x zo spätnej väzby regulátora prúdu vo výstupnom obvode. Pri nulovej regulačnej odchýlke (U x - U * x = 0) sa prúdový signál I x ((4 až 20) ma) ustáli, pričom na zaťažovacom odpore R z sa vytvára výstupný napäťový signál U v úmerný veličine x. Obr. 18. Dvojvodičový prevodník s termočlánkom 1.5. Bezdotykové meranie teploty (pyrometria) Bezdotykové meranie teploty je založené na vyhodnocovaní tepelného infračerveného žiarenia v oblasti od 0,8 m do 30 m, čo reprezentuje rozsah teplôt od -40 C do C. Infračervené žiarenie patrí k elektromagnetickým žiareniam, a tak sa vyznačuje rovnakými vlastnosťami ako svetelné žiarenie. To znamená, že sa šíri priamočiaro, odráža sa, láme, polarizuje a interferuje. Výhody bezdotykového merania teploty možno zhrnúť do týchto bodov: zanedbateľný vplyv meracieho prvku na meraný objekt, možnosť merania teploty pohybujúceho sa (rotujúceho) telesa, možnosť merania rýchlych zmien teploty, plošné snímanie teploty objektu (termovízia). 10

11 Medzi nevýhody tohto merania patria hlavne nižšia presnosť merania (celkovú chybu merania spôsobuje nepresnosť určenia emisivity meraného telesa), nejednoznačná priechodnosť infračerveného žiarenia prostredím a odrazy tohto žiarenia od okolitého prostredia. Snímače infračerveného žiarenia možno rozdeliť do dvoch základných skupín 1. fotoelektrické snímače (kvantové) využívajú fotoelektrický jav fotorezistory, fotodiódy 2. teplotné snímače využívajú absorpciu infračerveného žiarenia na zmenu svojej teploty bolometre citlivý prvok je odporový snímač pyrometre citlivý prvok je termočlánok alebo pyroelektrické senzor (Obr. 21), špeciálne snímače. Fotoelektrické snímače majú selektívnu frekvenčnú charakteristiku a nedajú sa použiť pre širší spektrálny rozsah. Naopak, teplotné snímače majú väčšinou širokú spektrálnu charakteristiku vlnových dĺžok. Používajú sa v rozsahu (1 až 100) μm a viac. Väčšina uvedených snímačov generuje viac druhov šumov, ktoré ovplyvňujú ich vlastnosti, ale len niektoré sú dominantné a treba ich pri meraní potláčať. Príklady niektorých typov teplotných snímačov sú uvedené na obrázkoch. Obr. 19 Radiačný pyrometer 1 šošovka, 2 ochranná clona, 3 pozlátené (postriebrené) zrkadlo, 4 citlivý prvok, 5 prevod, 6 nastavovací gombík, 7 vstupná clona Obr. 20 Optický pyrometer s premenlivou svietivosťou žiarovky a) konštrukčná schéma, b) vlákno žiarovky jasnejšie ako meraný objekt, c) meraný objekt jasnejší ako vlákno žiarovky 1 vstupná šošovka, 2 okulárová šošovka, 3 filter, 4 pyrometrická žiarovka Pyroelektrický jav sa objavuje u materiálov, ktoré sú schopné generovať elektrický náboj ako odozvu na tepelný tok. Tento jav je veľmi úzko spojený s piezoelektrickým javom. Podobne ako piezoelektrický senzor, tak i pyroelektrický senzor je tvarovaný ako tenká doštička s elektródami na snímanie tepelne indukovaného náboja. Pyroelektrický senzor je svojou podstatou kondenzátor, ku svojej činnosti nepotrebuje žiadne vonkajšie napájanie, t.j. jedná sa o aktívny senzor. Na vyhodnotenie signálu sú potrebné vhodné elektronické obvody na spracovanie náboja. 11 Obr. 21. Pyroelektrický senzor

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

7. Meranie teploty. Teoretický úvod

7. Meranie teploty. Teoretický úvod 7. Meranie teploty Autor pôvodného textu: Drahoslav Barančok Úloha: Pomocou platinového odporového teplomeru okalibrujte termistorový teplomer a termočlánkový teplomer. Nakreslite kalibračné krivky teplomerov.

Διαβάστε περισσότερα

38 Meranie teploty. l = l 0 (1 + α ϑ),

38 Meranie teploty. l = l 0 (1 + α ϑ), 38 Meranie teploty Meranie teploty Odporové snímače teploty Meranie teploty tvorí snáď najväčší podiel priemyselných meraní vôbec. Na jej meranie bolo vyvinutých niekoľko rozličných metód, meranie na základe

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182 Technická informácia TI 078R/09/sk 510 02072 Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART Univerzálny hlavicový prevodník pre odporové teplomery, termočlánky, odporové a napät ové vysielače, nastavite

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Úloha č.:...iv... Název: Meranie malých odporov Vypracoval:... Viktor Babjak... stud. sk... F 11.. dne... 5. 12. 2005 Odevzdal

Διαβάστε περισσότερα

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky Zobrazovacia jednotka Typ DMU - 11 Technické podmienky Tieto technické podmienky platia pre digitálne zobrazovacie jednotky typu. Stanovujú technické parametre, spôsob montáže, používanie, objednávanie,overovanie

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD 1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD - Je usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je: prítomnosť voľných častíc s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

1 VELIČINY A JEDNOTKY

1 VELIČINY A JEDNOTKY ÚVOD 1 Prirodzená potreba spoločnosti zvyšovať životnú úroveň nevyhnutne vyžaduje zvyšovanie efektívnosti a kvality práce v rôznych oblastiach činnosti, zvlášť vo výrobe a teda zvyšovanie kvality výrobkov.

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY 3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY 3.1. SNÍMAČE Snímače sú fyzikálne systémy, ktoré citlivo reagujú na zmeny meranej fyzikálnej veličiny a merajú jej časový priebeh. Výhodné sú snímače elektrické,

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

5. Snímače tlaku s elektrickým výstupom

5. Snímače tlaku s elektrickým výstupom 5. Snímače tlaku s elektrickým výstupom 5.1. Prevod signálu deformačného prvku na elektrický signál V modernej automatizačnej technike nachádzajú uplatnenie také snímače, ktoré poskytujú výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

1. MERANIE ODPOROV JEDNOSMERNÝM PRÚDOM. 1a Meranie stredných odporov základnými metódami

1. MERANIE ODPOROV JEDNOSMERNÝM PRÚDOM. 1a Meranie stredných odporov základnými metódami . KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 1 1. EE ODPOO JEDOSEÝ PÚDO 1a eranie stredných odporov základnými metódami 1a-1 eranie odporov Ohmovou metódou 1a- eranie odporov porovnávacími a substitunými

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I Vysokoškolské skriptá Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Dušan Kováčik, Zsolt Szalay a Anna Zahoranová PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I (ELEKTRINA A MAGNETIZMUS) 2013 1 Autori

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

3. Meranie indukčnosti

3. Meranie indukčnosti 3. Meranie indukčnosti Vlastná indukčnosť pasívna elektrická veličina charakterizujúca vlastnú indukciu, symbol, jednotka v SI Henry, symbol jednotky H, základná vlastnosť cievok. V cievke, v ktorej sa

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ P r io r it n á os: 1. Refo rma sy st ém u vzdeláv

Διαβάστε περισσότερα

Technické prostriedky automatizácie

Technické prostriedky automatizácie Technické prostriedky automatizácie Meranie procesných veličín M. Bakošová a M. Fikar Oddelenie informatizácie a riadenia procesov Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave

Διαβάστε περισσότερα

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči.

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči. 219 14 Elektrický prúd V predchádzajúcej kapitole Elektrické pole sme preberali elektrostatické polia nábojov, ktoré boli v pokoji. V tejto kapitole sa budeme zaoberať pohybom elektrických nábojov, ktorý

Διαβάστε περισσότερα

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti 1 857 1857P01 QFA20 QFA2060D Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty QFA20... Napájacie napätie 24 V~, alebo 13,5...35V js Výstupný signál relatívnej vlhkosti 0...10 V js / 4 20 ma Výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ MERANIE Košice 2011 Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ

Διαβάστε περισσότερα

1. laboratórne cvičenie

1. laboratórne cvičenie 1. laboratórne cvičenie Téma: Úlohy: Určenie povrchového napätia kvapaliny 1. Určiť povrchové napätie vody pomocou kapilárnej elevácie 2. Určiť povrchové napätie vody porovnávacou metódou 3. Opísať zaujímavý

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenia z elektrotechniky I

Cvičenia z elektrotechniky I STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Plzenská 1, 080 47 Prešov tel.: 051/7725 567 fax: 051/7732 344 spse@spse-po.sk www.spse-po.sk Cvičenia z elektrotechniky I Ing. Jozef Harangozo Ing. Mária Sláviková

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

POLOVODIČOVÉ DIÓDY. Polovodičové diódy využívajú priechod PN a jeho vlastnosti.

POLOVODIČOVÉ DIÓDY. Polovodičové diódy využívajú priechod PN a jeho vlastnosti. POLOVODIČOVÉ DIÓDY Polovodičové diódy využívajú priechod PN a jeho vlastnosti. Najčastejšie využívanou vlastnosťou je usmerňovací efekt priechodu PN, preto široko používané polovodičové diódy sú usmerňovacie

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

4. Presluchy. R l1. Obr. 1. Dva vodiče nad referenčnou rovinou

4. Presluchy. R l1. Obr. 1. Dva vodiče nad referenčnou rovinou 4. Presluchy Ak zdroj a obeť rušenia sa nachádzajú v tesnej blízkosti (na obeť pôsobí blízke pole vytvorené zdrojom rušenia), ich vzájomnú väzbu nazývame presluchom. Z hľadiska fyzikálneho princípu rozlišujeme

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Technické zariadenia riadiacich systémov

Technické zariadenia riadiacich systémov Kapitola 7 Technické zariadenia riadiacich systémov Základným predpokladom úspešného riadenia procesov je ich pripravenosť pre riadenie. Úspešnosť riadenia závisí však aj od pripravenosti technických zariadení

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE NA IO MH7493A

MERANIE NA IO MH7493A MERANIE NA IO MH7493A 1.ÚLOHA: a,) Overte platnosť pravdivostnej tabuľky a nakreslite priebehy jednotlivých výstupov IO MH7493A pri čítaní do 3, 5, 9, 16. b,) Nakreslite zapojenie pre čítanie podľa bodu

Διαβάστε περισσότερα

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia 2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia Priklad 1. Ak dva odpory zapojim seriovo, dostanem odpor 9 Ω, ak paralelne dostnem odpor 2 Ω. Ake su tieto odpory? Priklad 2. Z drotu postavime postavime

Διαβάστε περισσότερα

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti 5-15 Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti Václav Bednář Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 81 19 Bratislava, Slovenská republika vaso@email.cz

Διαβάστε περισσότερα

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W OBSAH MERACIE PRÍSTROJE NA PANEL 48x48, 72x72, 96x96... 3 Ampérmetre AC... 4 Ampérmetre DC... 5 Voltmetre AC... 6 Voltmetre

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Odporové teplomery omnigrad M TR 15

Odporové teplomery omnigrad M TR 15 Technická informácia TI 260T/02/sk 60019739 Odporové teplomery Odporové teplomery (RTD) s prírubou alebo privarovacie s ochrannou jímkou z plného materiálu a s vymenite nou meraciou vložkou PCP (4...20

Διαβάστε περισσότερα

1. Snímače tlaku - úvod

1. Snímače tlaku - úvod 1. Snímače tlaku - úvod PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA Tlak je odvodená veličina, pri ktorej meraní môžeme pracovať s dvomi definíciami: 1. tlak p definovaný ako sila F pôsobiaca kolmo na plochu S 2. tlak p definovaný

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš : ČÍSLICOVÉ MERANIE ( Prednášky ) K o š i c e 2 0 1 0 Doc.

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi STREDNÉ ODBORNÁ ŠKOLA Hviezdoslavova 5 Rožňava Cvičenia z elektrického merania Referát MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi Vypracoval Trieda Skupina Šk rok Teoria Hodnotenie Prax Referát Meranie

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške 1. Definujte elektrický náboj. 2. Definujte elektrický prúd. 3. Aký je to stacionárny prúd? 4. Aký je to jednosmerný prúd? 5. Ako možno vypočítať okamžitú hodnotu elektrického prúdu? 6. Definujte elektrické

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH LABORATÓRNE CVIČENIE Č I MERANIE VEĽKOSTI ČASTÍC SYPKÝCH MATERIÁLOV I.1 Základné pojmy... 4

OBSAH LABORATÓRNE CVIČENIE Č I MERANIE VEĽKOSTI ČASTÍC SYPKÝCH MATERIÁLOV I.1 Základné pojmy... 4 OBSAH LABORATÓRNE CVIČENIE Č. 1... 4 I MERANIE VEĽKOSTI ČASTÍC SYPKÝCH MATERIÁLOV... 4 I.1 Základné pojmy... 4 I.2 Náplň a ciele úlohy sitový rozbor manéziového slinku... 6 I.3 Pracovný postup pri Sitovom

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV W SNÍMANIE CO, CO 2 A INÝCH PLYNOV W SAMOSTATNÉ JEDNOTKY W CENTRÁLNE JEDNOTKY W PRE ŠKOLY W PRE NEMOCNICE W PRE KANCELÁRIE W PRE DOMÁCNOSTI W PRE GARÁŽE W MOBILNÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

2. ANALÓGOVÉ MERACIE PRÍSTROJE

2. ANALÓGOVÉ MERACIE PRÍSTROJE 2. ANALÓGOVÉ MERACIE PRÍSTROJE Hlavnou časťou týchto prístrojov je elektromechanický merací systém, ktorý sa obyčajne skladá z pevnej a pohyblivej časti. Princíp merania elektrickej veličiny analógovým

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.8 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Názov projektu: CIV Centrum Internetového vzdelávania FMFI Číslo projektu: SOP ĽZ 2005/1-046 ITMS:

Názov projektu: CIV Centrum Internetového vzdelávania FMFI Číslo projektu: SOP ĽZ 2005/1-046 ITMS: Názov projektu: CIV Centrum Internetového vzdelávania FMFI Číslo projektu: SOP ĽZ 2005/1-046 ITMS: 11230100112 Václav Koubek Elektrický prúd, Energia v domácnosti, Energia a práca Obsah 3. Elektrický prúd

Διαβάστε περισσότερα

Najnovšie trendy v hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy a parametrov vzduchotechnického zariadenia meracími prístrojmi firmy Testo

Najnovšie trendy v hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy a parametrov vzduchotechnického zariadenia meracími prístrojmi firmy Testo Najnovšie trendy v hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy a parametrov vzduchotechnického zariadenia meracími prístrojmi firmy Testo Testo AG Testo AG ponúka meracie systémy pre vykurovanie, chladenie,

Διαβάστε περισσότερα

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B 4. MAZANIE LOŽÍSK Správne mazanie ložiska má priamy vplyv na trvanlivosť. Mazivo vytvára medzi valivým telesom a ložiskovými krúžkami nosný mazací film, ktorý bráni ich kovovému styku. Ďalej maže miesta,

Διαβάστε περισσότερα

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu Zadanie: 1) Zmerajte parametre U, I, cosφ, f priamoukazujúcim meracím prístrojom. 2) Zmerajte parametre U, I, φ, f osciloskopom. Rozbor úlohy:

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky Veľkosť Varablta Rozdelene 0 00 80 n 60 40 0 0 0 4 6 8 Tredy 0 Rozdely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakterstky I CHARAKTERISTIKY PREMELIVOSTI Artmetcký premer Vzťahy pre výpočet artmetckého

Διαβάστε περισσότερα

5. VLHKOSŤ A TLAK OVZDUŠIA

5. VLHKOSŤ A TLAK OVZDUŠIA 5. VLHKOSŤ A TLAK OVZDUŠIA 5.1 Definícia vlhkosti Vlhkosť vzduchu, resp. plynu je spôsobená obsahom vodných pár v danej látke. Ich množstvo je premenlivé a závisí aj od teploty a tlaku. Vlhkosť plynov,

Διαβάστε περισσότερα

Virtuálne meracie laboratórium

Virtuálne meracie laboratórium KATEDRA TEORETICKEJ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRICKÉHO MERANIA http://kteem.fei.tuke.sk Virtuálne meracie laboratórium 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 2 2.1. Hardwerové požiadavky... 2 3. Popis programu...

Διαβάστε περισσότερα

4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE

4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE 4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE Číslicové (digitálne) meracie prístroje (ČMP) sú elektronické zariadenia, ktoré obvykle menia meranú veličinu na jednosmerné elektrické napätie, v analógovo-číslicovom prevodníku

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č. 11

Διαβάστε περισσότερα

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti ČASŤ 5 DIEL 2 KAPITOLA 3 str. 1 5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti principiálne vychádza z dovolenej prevádzkovej teploty jadier

Διαβάστε περισσότερα

11 Základy termiky a termodynamika

11 Základy termiky a termodynamika 171 11 Základy termiky a termodynamika 11.1 Tepelný pohyb v látkach Pohyb častíc v látke sa dá popísať tromi experimentálne overenými poznatkami: Látky ktoréhokoľvek skupenstva sa skladajú z častíc. Častice

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIMENTÁLNE METÓDY

EXPERIMENTÁLNE METÓDY STROJNÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH EXPERIMENTÁLNE METÓDY TÉMA : MERANIE SILY NA VYROVNÁVACEJ KLADKE KLADKOSTROJA Ak.r.: 2000/2001 PETER BOCKO 21.12.2000 4.A KDZaL OBSAH : 1. TEORETICKÝ

Διαβάστε περισσότερα

8 TERMIKA A TEPELNÝ POHYB

8 TERMIKA A TEPELNÝ POHYB Posledná aktualizácia: 11. mája 2012. Čo bolo aktualizované (oproti predošlej verzii zo 14. apríla 2012): Pomerne rozsiahle zmeny, napr. niekoľko nových príkladov a oprava nekorektnej formulácie pr. 8.20

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

( Návody na cvičenia )

( Návody na cvičenia ) TEHNIKÁ UNIVEZITA V KOŠIIAH FAKULTA ELEKTOTEHNIKY A INFOMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania doc. Ing. Miroslav Mojžiš, Sc. ČÍSLIOVÉ MEANIE ( Návody na cvičenia ) K o š i c

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 12 14 16 - www.conrad.sk DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 požiadavkám platných európskych a domácich smerníc. Zhoda bola dokázaná; príslušné doklady sú k nahliadnutiu u výrobcu.

Διαβάστε περισσότερα

4.1 MERANIE HUSTOTY A TEPLOTY VARU ROZTOKOV

4.1 MERANIE HUSTOTY A TEPLOTY VARU ROZTOKOV 4.1 MERANIE HUSTOTY A TEPLOTY VARU ROZTOKOV CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA Cieľom laboratórneho cvičenia je namerať hustotu roztokov rôznymi metódami, porovnať namerané hodnoty a následne zmerať teplotu varu

Διαβάστε περισσότερα

Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167

Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167 Technická informácia TI 351P/01/sk Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167 Spo ahlivá a odolná lanová sonda s keramickou bunkou, kompaktný prístroj pre meranie hladiny vody v pre čistú vodu a

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH REGULOVATEĽNEJ ELEKTRONICKEJ ZÁŤAŽE 600W 500V/60A

NÁVRH REGULOVATEĽNEJ ELEKTRONICKEJ ZÁŤAŽE 600W 500V/60A ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY NÁVRH REGULOVATEĽNEJ ELEKTRONICKEJ ZÁŤAŽE 600W 500V/60A DIPLOMOVÁ PRÁCA 2009 ONDREJ HOCK Anotačný list Meno a priezvisko:

Διαβάστε περισσότερα

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONSTRUKCE HHO GENERÁTORU DESIGN OF HHO GENERATOR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONSTRUKCE HHO GENERÁTORU DESIGN OF HHO GENERATOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie Realizácia a kontrola elektroinštalácie dreveného Realizácia a kontrola zrubu zrubu elektroinštalácie Vypracoval: Ing. Vladimír Balucha Tento edukačný materiál vznikol v rámci projektu Programu celoživotného

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ŽILINA ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT ŠKOLSKÝ ROK TRIEDA MENO A PRIEZVISKO ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT LABORATÓRNY PORIADOK V záujme udržania disciplíny,

Διαβάστε περισσότερα

7. Monitorovanie a meranie vody 7. MONITOROVANIE A MERANIE PRIETOKOV

7. Monitorovanie a meranie vody 7. MONITOROVANIE A MERANIE PRIETOKOV 7. MONITOROVANIE A MERANIE PRIETOKOV 7.1 Meranie prietoku Prietok potrubím alebo kanálom je definovaný ako objem tekutiny pretečenej za jednotku času. Pojmom tekutina spoločne označujeme kvapaliny, pary

Διαβάστε περισσότερα