Senzory II. Ing. Pavol Dolinský KEMT FEI TU Košice 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Senzory II. Ing. Pavol Dolinský KEMT FEI TU Košice 2015"

Transcript

1 Senzory II. Ing. Pavol Dolinský KEMT FEI TU Košice 2015

2 Teplota Teplota je termodynamická stavová veličina a určuje ju stredná kinetická energia neusporiadaného pohybu molekúl. Základnou jednotkou je Kelvin [K], definovaný ako 273,16-tá časť termodynamickej teploty trojného bodu vody /0,01 C/ (od absolútne nulovej teploty 0K). Často používanou jednotkou je stupeň Celzia [ C] t[ C] = T[K] 273,15

3 Elektrické senzory pre meranie teploty Dotykové meranie teploty Termoelektrické Odporové Kovové Polovodičové Polovodičové s PN prechodom a integrované snímače Bezdotykové meranie Pyrometre Termovízia

4 Termočlánky I. Využíva sa Seebeckov termoelektrický jav. Vo vodiči, ktorý má konce na rozdielnych teplotách vznikne napätie: U AB = T B σ T dt T A σ je Seebeckov koeficient, ktorý je vlastnosťou materiálu vodiča a je závislý na teplote, ale nezávisí od dĺžky, tvaru ani prierezu vodiča. Termočlánok tvoria dva vodiče z rôzneho materiálu (s rôznym σ) spojené na jednom konci (merací spoj) a na opačnom konci (porovnávací spoj) meriame vzniknuté napätie: T j T j U = σ P T dt σ N T dt = σ P T σ N T dt = σ PN T dt T r T r T j T r T r T j

5 Termočlánky II. σ PN je relatívny Seebeckov koeficient, udáva sa v jednotkách μv/ C, je závislý od teploty > vzniká nelinearita Napätie termočlánku nevzniká v meracom spoji, ale v miestach, kde sa mení teplota po dĺžke celých vodičov termočlánku (teplotný gradient) Generované napätie závisí od rozdielu teplôt porovnávacieho spoja a meracieho spoja. Porovnávací spoj by preto musel mať 0 C, aby napätie zodpovedalo meranej teplote! > kompenzácia porovnávacieho spoja Typ Typický rozsah Seebeckov koef. Materiál P Materiál N termočlánku teplôt [ C] pri 25 C [μv/ C] E Chromel Konštantán 200 až J Železo Konštantán 0 až T Meď Konštantán 200 až K Chromel Alumel 200 až

6 Termočlánky III. Kompenzácia porovnávacieho spoja: Softvérová (meriame teplotu porovnávacieho spoja iným senzorom): Vypočítame kompenzované napätie UK: U = n b i t j i i=0 U K = U + U r = U + n i=0 b i t r i Vypočítame teplotu meranú termočlánkom: t j = c i U K i i=0 Koeficienty b i a c i sa udávajú v tabuľkách Hardvérová: Kompenzačná krabica Izotermický blok Kompenzácia v ľadovom kúpeli pri 0 C n Výhody termočlánkov: Veľký rozsah meraných teplôt ( 200 C až C) Malá tepelná kapacita -> rýchla odozva, odolnosť voči otrasom Jednoduchá konštrukcia, vhodný do nebezpečných prostredí Nevýhody: Malá úroveň výstupného napätia a náchylnosť na rušenie Zložitý prepočet napätia na meranú teplotu Náchylnosť na koróziu

7 Kovové odporové senzory teploty (RTD) I. Najstabilnejšie presné senzory teploty pre rozsah 190 C až +800 C (vysoká presnosť a opakovateľnosť merania) Elektrický odpor R všetkých kovových vodičov s rastúcou teplotou t rastie. Táto závislosť je vo všeobecnosti nelineárna a v okolí referenčnej teploty t 0 sa aproximuje pomocou polynómu: R t = R α t + β t 2 + γ t 3 + α, β, γ... sú teplotné koeficienty závislé od materiálu Platina (senzory PT100 a PT1000, odpor majú 100Ω resp. 1000Ω pri teplote 0 C), má vysoký bod topenia, dlhodobá stálosť odporu, neoxiduje na vzduchu pri vysokej teplote, má pomerne lineárnu charakteristiku v rozsahu teplôt od 190 C až +400 C. Pre PT100 platí: R t = R At + Bt 2 + C(t 100)t 3 A= 3, C -1 ; B= 5, C -2 ; C= 4, C -4 ; R 0 =100Ω Z toho vyplýva, že odpor PT100 sa zväčší iba o 0,39Ω/ C -> potreba presných meracích obvodov!

8 Kovové odporové senzory teploty (RTD) II. Materiál Teplotný koeficient α Rozsah pracovných teplôt senzora [ C -1 ] [ C] Platina 0, až +800 Nikel 0, až +300 Volfrám 0, až +400 Meď 0, až +250

9 Meracie zapojenia pre RTD Dvojvodičové (2W) a štvorvodičové zapojenie (4W) Potreba veľkého rozlíšenia meracieho prístroja Zapojenia v mostíku, dvojvodičové a trojvodičové (3W) Treba uvažovať odpor prívodných vodičov (tiež závislý na teplote) Príklad - uvažujme 4W zapojenie: I=1mA; Rt je typu PT100, kde odpor pri 1 C je 100,39Ω potom výstupné napätie: U0 = Rt. I = 100,39. 0,001 = 0,10039V

10 Termistory NTC a PTC Princíp podobný ako RTD, používa sa ale polovodič. Odpor s rastúcou teplotou klesá (NTC negastory) alebo rastie (PTC pozistory) Výhoda: teplotný koeficient je asi 5 až 50 krát väčší ako u RTD -> vyššia citlivosť, odpor rádovo Ω až kω Nevýhoda: nižší rozsah pracovných teplôt (niekedy len 0C až 100 C), malá časová stálosť, veľká nelinearita Pre meranie teploty sa používa obyčajne NTC: R = R 0 e β 1 T 1 T0 ; R 0 je odpor pri teplote 25 C a β je materiálová konštanta Pre presný výpočet teploty z odporu sa používa Steinhart-Hartova rovnica: T = A + B. lnr + C(lnR) 3 1 konštanty A, B a C udáva výrobca PTC termistor sa často používa ako teplotná poistka, vratná poistka (PPTC) alebo vykurovacie teleso s vlastnou samočinnou reguláciou teploty.

11 Výkonová strata na odporových senzoroch teploty Ak budíme odporový senzor teploty prúdom, vzniká na ňom výkonová strata -> senzor sa zahrieva -> skreslený údaj o meranej teplote Výrobca udáva v katalógu hodnotu zaťažovacej konštanty D -> výkon potrebný na ohriatie senzora o 1 C. Najvyšší dovolený budiaci prúd je potom: I d = T. D R R je maximálny odpor senzora teploty v požadovanom rozsahu meraných teplôt a ΔT je prípustná chyba ohriatím

12 PN prechod Využíva sa teplotná závislosti napätia na PN prechode diódy v priepustnom smere U D = nu T ln I D U I T = kt S q U D s rastúcou teplotou klesá takmer lineárne možnosť použiť ako senzor teploty s pomerne veľkým teplotným koeficientom asi 2mV/ C (pri konštantnom prúde I D )

13 Integrované senzory teploty Využívajú ako diódu prechod báza emitor bipolárneho tranzistora Zapojenie tzv. Brokawova bunka (alebo podobné zapojenie) Výstupné napätie (VPTAT) je lineárne závislé na absolútnej teplote T, nezávisle od Ic a Is Po vhodnom zosilnení a úprave je výstup senzora obyčajne napätie, prúd, strieda a pod. Integrované obvody: LM35 (10mV/ C), AD590 (1uA/ C), SMT (výstup je strieda)

14 Porovnanie

15 Kryštálový teplomer Rezonančná frekvencia kremenného výbrusu je závislá od teploty Zisťuje sa rozdiel v kmitočte dvoch kryštálových oscilátorov, jeden je referenčný (v termostate), kryštálom druhého meriame teplotu Rozsah teplôt je asi -80 C až +250 C a dá sa dosiahnuť rozlíšenie až 10-4 C

16 Bezdotykové meranie teploty Vyhodnocuje sa tepelné žiarenie (infračervené od 0,8um do 30um) meraného predmetu v rozsahu teplôt -40 C až C Radiačné pyrometre: vyhodnocuje sa v celom spektre vlnových dĺžok. Žiarenie sa zaostrí sústavou šošoviek na snímač. Spektrálne pyrometre: Vyhodnocuje sa teplota z maxima vyžarovacej charakteristiky (závislé od teploty žiariča) Jasový pyrometer: Výhody: Zanedbateľný vplyv meracieho prístroja na meraný objekt Meranie na otáčajúcich sa telesách Meranie rýchlych zmien

17 Meranie frekvencie otáčania Otáčka je uhlová zmena o 360, ktorú vykoná teleso okolo osi otáčania. Frekvencia otáčania je celkový počet otáčok, ktoré vykoná teleso za časový interval: n = N t Jednotkou frekvencie otáčania je s -1, často sa v praxi používajú jednotky: otáčky za sekundu (ot/s) alebo otáčky za minútu (ot/min). Prístroje, na meranie frekvencie otáčania sa nazývajú otáčkomery.

18 Otáčkomer s Hallovým senzorom Využíva Hallov jav: ak na polovodič v tvare hranolu, ktorým tečie prúd I pôsobí magnetické pole B kolmo na tento prúd, vzniká na jeho protiľahlých hranách Hallovo napätie U H Pre meranie frkevencie otáčania snímame magnetické značky na hriadeli Hallovým senzorom s impulzným výstupom Meranie frekvencie otáčania pomocou impulzov odvodených z otáčok hriadele patrí medzi najpresnejšie metódy.

19 Otáčkomer s indukčným senzorom Používa sa cievka navinutá na permanentný magnet Ak sa v jej blízkosti pohybuje feromagnetická značka indukuje sa v nej napätie u = dφ dt N Veľkosť aj frekvencia indukovaného napätia sú závislé od frekvencie otáčania Tvar priebehu napätia je daný tvarom feromagnetickej značky Zle sa meria pomalé otáčanie ->indukuje sa malé napätie

20 Otáčkomer s optickým senzorom Používa sa kotúč s priehľadnými značkami alebo kotúč s nepirehľadnými reflexnými a čiernymi značkami (prípadne sa značky urobia priamo na rotor) Priehľadná značka sa sníma tranzmisívnym optočlenom Nepriehľadná reflexným optočlenom

21 Inkrementálny enkodér I. Používajú sa periodicky rozmiestnené značky, ktoré sa snímajú vhodným senzorom (obyčajne optočlenom ale používa sa aj Hallov senzor alebo mechanický kontakt) Posunutie a uhol sa zisťuje počítaním impulzov, smer zisťovaním poradia fáz A a B Lineárny enkodér posunutie, smer a rýchlosť posúvania

22 Inkrementálny enkodér II. Nevýhody: výpadok napájania-> vynuluje sa čítač->stratí sa údaj o polohe Ľahko sa poškodí a znečistí Rotačný enkodér Uhol, frekvencia a smer otáčania

23 Absolútny enkodér I. Používa značky usporiadané do kódového slova v rôznom kóde (napr. binárnom, Grayovom...) Rozlíšenie je dané počtom kódových slov 2 N, N je počet bitov slova. (N je niekedy až 16) Pri výpadku napájania sa informácia o polohe uchová (v rámci jednej otáčky)

24 Absolútny enkodér II. Obyčajne sa používa Grayov kód - pri binárnom môže dôjsť k chybe ak sa mení viac ako jeden bit naraz, senzory nemusia reagovať súčasne a chvíľu sa indikuje chybná poloha (v Grayovom kóde sa pri posúvaní medzi slovami stále mení iba 1 bit čítaného slova) Grayov kód Binárny kód Náhodne sa mení stav medzi slovami (treba zmeniť 3 bity naraz): 000 správna poloha 010 chyba správna poloha

38 Meranie teploty. l = l 0 (1 + α ϑ),

38 Meranie teploty. l = l 0 (1 + α ϑ), 38 Meranie teploty Meranie teploty Odporové snímače teploty Meranie teploty tvorí snáď najväčší podiel priemyselných meraní vôbec. Na jej meranie bolo vyvinutých niekoľko rozličných metód, meranie na základe

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

7. Meranie teploty. Teoretický úvod

7. Meranie teploty. Teoretický úvod 7. Meranie teploty Autor pôvodného textu: Drahoslav Barančok Úloha: Pomocou platinového odporového teplomeru okalibrujte termistorový teplomer a termočlánkový teplomer. Nakreslite kalibračné krivky teplomerov.

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182 Technická informácia TI 078R/09/sk 510 02072 Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART Univerzálny hlavicový prevodník pre odporové teplomery, termočlánky, odporové a napät ové vysielače, nastavite

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

1 VELIČINY A JEDNOTKY

1 VELIČINY A JEDNOTKY ÚVOD 1 Prirodzená potreba spoločnosti zvyšovať životnú úroveň nevyhnutne vyžaduje zvyšovanie efektívnosti a kvality práce v rôznych oblastiach činnosti, zvlášť vo výrobe a teda zvyšovanie kvality výrobkov.

Διαβάστε περισσότερα

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD 1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD - Je usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je: prítomnosť voľných častíc s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi STREDNÉ ODBORNÁ ŠKOLA Hviezdoslavova 5 Rožňava Cvičenia z elektrického merania Referát MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi Vypracoval Trieda Skupina Šk rok Teoria Hodnotenie Prax Referát Meranie

Διαβάστε περισσότερα

11 Základy termiky a termodynamika

11 Základy termiky a termodynamika 171 11 Základy termiky a termodynamika 11.1 Tepelný pohyb v látkach Pohyb častíc v látke sa dá popísať tromi experimentálne overenými poznatkami: Látky ktoréhokoľvek skupenstva sa skladajú z častíc. Častice

Διαβάστε περισσότερα

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom Demonštračný modul Úlohy. Zostavte matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom 2. Vytvorte simulačný model robota v simulačnom

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

23. Zhodné zobrazenia

23. Zhodné zobrazenia 23. Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie sa nazýva zhodné ak pre každé dva vzorové body X,Y a ich obrazy X,Y platí: X,Y = X,Y {Vzdialenosť vzorov sa rovná vzdialenosti obrazov} Medzi zhodné zobrazenia patria:

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške 1. Definujte elektrický náboj. 2. Definujte elektrický prúd. 3. Aký je to stacionárny prúd? 4. Aký je to jednosmerný prúd? 5. Ako možno vypočítať okamžitú hodnotu elektrického prúdu? 6. Definujte elektrické

Διαβάστε περισσότερα

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti ČASŤ 5 DIEL 2 KAPITOLA 3 str. 1 5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti principiálne vychádza z dovolenej prevádzkovej teploty jadier

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

POLOVODIČOVÉ DIÓDY. Polovodičové diódy využívajú priechod PN a jeho vlastnosti.

POLOVODIČOVÉ DIÓDY. Polovodičové diódy využívajú priechod PN a jeho vlastnosti. POLOVODIČOVÉ DIÓDY Polovodičové diódy využívajú priechod PN a jeho vlastnosti. Najčastejšie využívanou vlastnosťou je usmerňovací efekt priechodu PN, preto široko používané polovodičové diódy sú usmerňovacie

Διαβάστε περισσότερα

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY 3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY 3.1. SNÍMAČE Snímače sú fyzikálne systémy, ktoré citlivo reagujú na zmeny meranej fyzikálnej veličiny a merajú jej časový priebeh. Výhodné sú snímače elektrické,

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH LABORATÓRNE CVIČENIE Č I MERANIE VEĽKOSTI ČASTÍC SYPKÝCH MATERIÁLOV I.1 Základné pojmy... 4

OBSAH LABORATÓRNE CVIČENIE Č I MERANIE VEĽKOSTI ČASTÍC SYPKÝCH MATERIÁLOV I.1 Základné pojmy... 4 OBSAH LABORATÓRNE CVIČENIE Č. 1... 4 I MERANIE VEĽKOSTI ČASTÍC SYPKÝCH MATERIÁLOV... 4 I.1 Základné pojmy... 4 I.2 Náplň a ciele úlohy sitový rozbor manéziového slinku... 6 I.3 Pracovný postup pri Sitovom

Διαβάστε περισσότερα

3. Meranie indukčnosti

3. Meranie indukčnosti 3. Meranie indukčnosti Vlastná indukčnosť pasívna elektrická veličina charakterizujúca vlastnú indukciu, symbol, jednotka v SI Henry, symbol jednotky H, základná vlastnosť cievok. V cievke, v ktorej sa

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

5. Snímače tlaku s elektrickým výstupom

5. Snímače tlaku s elektrickým výstupom 5. Snímače tlaku s elektrickým výstupom 5.1. Prevod signálu deformačného prvku na elektrický signál V modernej automatizačnej technike nachádzajú uplatnenie také snímače, ktoré poskytujú výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti 1 857 1857P01 QFA20 QFA2060D Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty QFA20... Napájacie napätie 24 V~, alebo 13,5...35V js Výstupný signál relatívnej vlhkosti 0...10 V js / 4 20 ma Výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M obsahuje: Horní úložný prostor (pod odklápěcím víkem): Sadu 1/2" nástrčných hlavic: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,27,28,29,30,32mm

Διαβάστε περισσότερα

Technické prostriedky automatizácie

Technické prostriedky automatizácie Technické prostriedky automatizácie Meranie procesných veličín M. Bakošová a M. Fikar Oddelenie informatizácie a riadenia procesov Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave

Διαβάστε περισσότερα

8 TERMIKA A TEPELNÝ POHYB

8 TERMIKA A TEPELNÝ POHYB Posledná aktualizácia: 11. mája 2012. Čo bolo aktualizované (oproti predošlej verzii zo 14. apríla 2012): Pomerne rozsiahle zmeny, napr. niekoľko nových príkladov a oprava nekorektnej formulácie pr. 8.20

Διαβάστε περισσότερα

1. laboratórne cvičenie

1. laboratórne cvičenie 1. laboratórne cvičenie Téma: Úlohy: Určenie povrchového napätia kvapaliny 1. Určiť povrchové napätie vody pomocou kapilárnej elevácie 2. Určiť povrchové napätie vody porovnávacou metódou 3. Opísať zaujímavý

Διαβάστε περισσότερα

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Úloha č.:...iv... Název: Meranie malých odporov Vypracoval:... Viktor Babjak... stud. sk... F 11.. dne... 5. 12. 2005 Odevzdal

Διαβάστε περισσότερα

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky Veľkosť Varablta Rozdelene 0 00 80 n 60 40 0 0 0 4 6 8 Tredy 0 Rozdely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakterstky I CHARAKTERISTIKY PREMELIVOSTI Artmetcký premer Vzťahy pre výpočet artmetckého

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu Striedavý prúd Viliam Kopecký Použitá literatúra: - štúdijné texty a učebnice uverejnené na webe, - štúdijné texty, videa a vedomostné databázy spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina Vznik a veličiny striedavého

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ P r io r it n á os: 1. Refo rma sy st ém u vzdeláv

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ŽILINA ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT ŠKOLSKÝ ROK TRIEDA MENO A PRIEZVISKO ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT LABORATÓRNY PORIADOK V záujme udržania disciplíny,

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE NA IO MH7493A

MERANIE NA IO MH7493A MERANIE NA IO MH7493A 1.ÚLOHA: a,) Overte platnosť pravdivostnej tabuľky a nakreslite priebehy jednotlivých výstupov IO MH7493A pri čítaní do 3, 5, 9, 16. b,) Nakreslite zapojenie pre čítanie podľa bodu

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

4. Presluchy. R l1. Obr. 1. Dva vodiče nad referenčnou rovinou

4. Presluchy. R l1. Obr. 1. Dva vodiče nad referenčnou rovinou 4. Presluchy Ak zdroj a obeť rušenia sa nachádzajú v tesnej blízkosti (na obeť pôsobí blízke pole vytvorené zdrojom rušenia), ich vzájomnú väzbu nazývame presluchom. Z hľadiska fyzikálneho princípu rozlišujeme

Διαβάστε περισσότερα

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel NOVÉ STÝKAČE CTX Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel TROJPÓLOVÉ STÝKAČE OD 9 DO 310 A CTX: trojpólové priemyselné stýkače Nový rad priemyselných stýkačov CTX s príslušenstvom je ideálny pre

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky z fyziky

Základné poznatky z fyziky RNDr. Daniel Polčin, CSc. Základné poznatky z fyziky Prehľad pojmov, zákonov, vzťahov, fyzikálnych veličín a ich jednotiek EDITOR vydavateľstvo vzdelávacej literatúry, Bratislava 003 Autor: Daniel Polčin,

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV W SNÍMANIE CO, CO 2 A INÝCH PLYNOV W SAMOSTATNÉ JEDNOTKY W CENTRÁLNE JEDNOTKY W PRE ŠKOLY W PRE NEMOCNICE W PRE KANCELÁRIE W PRE DOMÁCNOSTI W PRE GARÁŽE W MOBILNÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W OBSAH MERACIE PRÍSTROJE NA PANEL 48x48, 72x72, 96x96... 3 Ampérmetre AC... 4 Ampérmetre DC... 5 Voltmetre AC... 6 Voltmetre

Διαβάστε περισσότερα

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky Zobrazovacia jednotka Typ DMU - 11 Technické podmienky Tieto technické podmienky platia pre digitálne zobrazovacie jednotky typu. Stanovujú technické parametre, spôsob montáže, používanie, objednávanie,overovanie

Διαβάστε περισσότερα

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich Tuesday 15 th January, 2013, 19:53 Základy tenzorového počtu M.Gintner Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich násobenie reálnym číslom tak, že platí:

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ MERANIE Košice 2011 Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti 5-15 Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti Václav Bednář Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 81 19 Bratislava, Slovenská republika vaso@email.cz

Διαβάστε περισσότερα

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči.

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči. 219 14 Elektrický prúd V predchádzajúcej kapitole Elektrické pole sme preberali elektrostatické polia nábojov, ktoré boli v pokoji. V tejto kapitole sa budeme zaoberať pohybom elektrických nábojov, ktorý

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

1 Jednofázový asynchrónny motor

1 Jednofázový asynchrónny motor 1 Jednofázový asynchrónny motor V domácnostiach je často dostupná iba 1f sieť, pretože výkonovo postačuje na napájanie domácich spotrebičov. Preto aj väčšina motorov používaných v domácnostiach musí byť

Διαβάστε περισσότερα

1. MERANIE ODPOROV JEDNOSMERNÝM PRÚDOM. 1a Meranie stredných odporov základnými metódami

1. MERANIE ODPOROV JEDNOSMERNÝM PRÚDOM. 1a Meranie stredných odporov základnými metódami . KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 1 1. EE ODPOO JEDOSEÝ PÚDO 1a eranie stredných odporov základnými metódami 1a-1 eranie odporov Ohmovou metódou 1a- eranie odporov porovnávacími a substitunými

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE

4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE 4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE Číslicové (digitálne) meracie prístroje (ČMP) sú elektronické zariadenia, ktoré obvykle menia meranú veličinu na jednosmerné elektrické napätie, v analógovo-číslicovom prevodníku

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I Vysokoškolské skriptá Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Dušan Kováčik, Zsolt Szalay a Anna Zahoranová PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I (ELEKTRINA A MAGNETIZMUS) 2013 1 Autori

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

1. Snímače tlaku - úvod

1. Snímače tlaku - úvod 1. Snímače tlaku - úvod PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA Tlak je odvodená veličina, pri ktorej meraní môžeme pracovať s dvomi definíciami: 1. tlak p definovaný ako sila F pôsobiaca kolmo na plochu S 2. tlak p definovaný

Διαβάστε περισσότερα

Obr.2-1. a) Pásové spektrum energii v kryštále, b) Vlastná vodivosť v polovodiči. c) Polovodič s vodivosťou typu. d) Polovodič s vodivosťou typu

Obr.2-1. a) Pásové spektrum energii v kryštále, b) Vlastná vodivosť v polovodiči. c) Polovodič s vodivosťou typu. d) Polovodič s vodivosťou typu 2 DIÓDA - NELINEÁRNY JEDNOBRAN UČEBNÉ CIELE Zoznámiť sa s statickými a dynamickými parametrami náhradného obvodu diódy, pomocou ktorých možno aproximovať tento nelineárny jednobran na lineárny prvok Pochopiť

Διαβάστε περισσότερα

Poznámky k prednáškam z Termodynamiky z Fyziky 1.

Poznámky k prednáškam z Termodynamiky z Fyziky 1. Poznámky k prednáškam z Termodynamiky z Fyziky 1. Peter Bokes, leto 2010 1 Termodynamika Doposial sme si budovali predstavu popisu látky pomocou mechanických stupňov vol nosti, ako boli súradnice hmotného

Διαβάστε περισσότερα

M7 Model Hydraulický ráz

M7 Model Hydraulický ráz Úlohy: M7 Model Hydraulický ráz 1. Zostavte simulačný model hydraulického systému M7 v aplikačnej knižnici SimHydraulics 2. Simulujte dynamiku hydraulického systému M7 na rôzne vstupy Doplňujúce úlohy:

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

TREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STRÁŢSKE UČEBNÉ MATERIÁLY. k predmetu FYZIKA pre 1. ročník SOŠ v Stráţskom, študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy

TREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STRÁŢSKE UČEBNÉ MATERIÁLY. k predmetu FYZIKA pre 1. ročník SOŠ v Stráţskom, študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy TREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STRÁŢSKE UČEBNÉ MATERIÁLY k predmetu FYZIKA pre 1. ročník SOŠ v Stráţskom, študijný odbor 3760 00 prevádzka a ekonomika dopravy Operačný program: Vzdelávanie Programové obdobie: 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Prostriedky automatického riadenia

Prostriedky automatického riadenia LOGO A u t o m a t i z á c i a p r i e m y s e l n ý c h t e c h n o l ó g i í Prostriedky automatického riadenia 12709 Technika ochrany životného prostredia Obsah 1 Styk riadeného objektu s okolím 2 Snímače

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU Ing. Jozef Klus 2012 USMERŇOVAČE A MENIČE OBSAH TEMATICKÉHO CELKU Blokové zapojenie sieťového napájacieho zdroja Jednocestný a dvojcestný usmerňovač, základné zapojenia Mostíkové zapojenie usmerňovačov

Διαβάστε περισσότερα

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia 2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia Priklad 1. Ak dva odpory zapojim seriovo, dostanem odpor 9 Ω, ak paralelne dostnem odpor 2 Ω. Ake su tieto odpory? Priklad 2. Z drotu postavime postavime

Διαβάστε περισσότερα

Technické zariadenia riadiacich systémov

Technické zariadenia riadiacich systémov Kapitola 7 Technické zariadenia riadiacich systémov Základným predpokladom úspešného riadenia procesov je ich pripravenosť pre riadenie. Úspešnosť riadenia závisí však aj od pripravenosti technických zariadení

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167

Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167 Technická informácia TI 351P/01/sk Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167 Spo ahlivá a odolná lanová sonda s keramickou bunkou, kompaktný prístroj pre meranie hladiny vody v pre čistú vodu a

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIMENTÁLNE METÓDY

EXPERIMENTÁLNE METÓDY STROJNÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH EXPERIMENTÁLNE METÓDY TÉMA : MERANIE SILY NA VYROVNÁVACEJ KLADKE KLADKOSTROJA Ak.r.: 2000/2001 PETER BOCKO 21.12.2000 4.A KDZaL OBSAH : 1. TEORETICKÝ

Διαβάστε περισσότερα

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B 4. MAZANIE LOŽÍSK Správne mazanie ložiska má priamy vplyv na trvanlivosť. Mazivo vytvára medzi valivým telesom a ložiskovými krúžkami nosný mazací film, ktorý bráni ich kovovému styku. Ďalej maže miesta,

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

Najnovšie trendy v hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy a parametrov vzduchotechnického zariadenia meracími prístrojmi firmy Testo

Najnovšie trendy v hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy a parametrov vzduchotechnického zariadenia meracími prístrojmi firmy Testo Najnovšie trendy v hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy a parametrov vzduchotechnického zariadenia meracími prístrojmi firmy Testo Testo AG Testo AG ponúka meracie systémy pre vykurovanie, chladenie,

Διαβάστε περισσότερα

2. ANALÓGOVÉ MERACIE PRÍSTROJE

2. ANALÓGOVÉ MERACIE PRÍSTROJE 2. ANALÓGOVÉ MERACIE PRÍSTROJE Hlavnou časťou týchto prístrojov je elektromechanický merací systém, ktorý sa obyčajne skladá z pevnej a pohyblivej časti. Princíp merania elektrickej veličiny analógovým

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Kategória E domáce kolo Text úloh

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Kategória E domáce kolo Text úloh 58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Kategória E domáce kolo Text úloh 1. Fyzikálne veličiny a ich jednotky Fyzikálne javy opisujú fyzikálne veličiny, ktoré majú svoju hodnotu vyjadrenú

Διαβάστε περισσότερα

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h A n a l i s a M a n a j e m e n B P I H d i B a n k S y a r i a h I S S N : 2 0 8 7-9 2 0 2 I S L A M I N O M I C P e n e r b i t S T E S I S L A M I C V I L L A G E P e n a n g g u n g J a w a b H. M

Διαβάστε περισσότερα

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie 30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie Všeobecne Silné mrazy v zimnom období ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym teplotám a môžu zamrznúť alebo dokonca prasknúť.

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,... Úvod Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...) Postup pri riešení problémov: 1. formulácia problému 2. formulácia

Διαβάστε περισσότερα

5. VLHKOSŤ A TLAK OVZDUŠIA

5. VLHKOSŤ A TLAK OVZDUŠIA 5. VLHKOSŤ A TLAK OVZDUŠIA 5.1 Definícia vlhkosti Vlhkosť vzduchu, resp. plynu je spôsobená obsahom vodných pár v danej látke. Ich množstvo je premenlivé a závisí aj od teploty a tlaku. Vlhkosť plynov,

Διαβάστε περισσότερα

Otáčky jednosmerného motora

Otáčky jednosmerného motora Otáčky jednosmerného motora ZADANIE: Uvažujte fyzikálno - matematický model dynamického systému, ktorý je popísaný lineárnou diferenciálnou rovnicou (LDR) 2. a vyššieho rádu. ÚLOHA: Navrhnite m-file v

Διαβάστε περισσότερα