Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς Μαλλιαρού Μ. 1, Σαράφης Π. 2, Καραθανάση Κ 3., Σωτηριάδου Κ. 4 1 Λοχαγός (ΥΝ), MSc, PhDc, Επιστηµονική Συνεργάτις ΤΕΙ Λάρισας, τµήµα Νοσηλευτικής, 404 ΓΣΝ 2 Υποπλοίαρχος (ΥΝ) Π.Ν., Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, PhD 3 Ταγµατάρχης Νοσηλεύτρια (ΥΝ)MSc 4 Λοχαγός (ΥΝ), 223 ΚΙΧΝΕ, MSc, PhD ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αγορά υγειονοµικών υπηρεσιών συµπεριφέρεται διαφορετικά από τις συνήθεις αγορές, όπου η αποδοτικότητα διασφαλίζεται από τον ανταγωνισµό οι καταναλωτές έχουν επαρκή πληροφόρηση, καταβάλλουν άµεσα το κόστος και οι παραγωγοί επιδιώκουν την µεγιστοποίηση του κέρδους. Οι ιδιαιτερότητες στον υγειονοµικό τοµέα όπως η ασύµµετρη και ατελής πληροφόρηση, η προκλητή ζήτηση, η ύπαρξη εξωτερικών οικονοµιών επιβάλει την κρατική παρέµβαση για την άµβλυνση των ανισοτήτων και την βελτιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας µε αποτέλεσµα να γίνεται η έννοια του ανταγωνισµού και της ελεύθερης αγοράς στον υγειονοµικό τοµέα ανέφικτο να επιβληθεί. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της υγείας και των ιδιαιτεροτήτων του αγαθού υγεία που κάνει την επιβολή κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς απαγορευτική. Λέξεις-Κλειδιά: ιδιαιτερότητα, ασύµµετρη, ατελής, πληροφόρηση, προκλητή ζήτηση. 38 Υπεύθ. Αλ/φίας: Μαλλιαρού Μαρία Τερψιθέα Λάρισα

2 Interscientific Health Care (2011) Vol 3, Issue 2, Characteristics of health and inability to impose rules οf the free competitive market Malliarou M. 1, Sarafis P. 2, Karathanasi K. 3, Sotiriadou K. 4 1 Captain (RN), MSc, PhDc 2 Lieutenant (RN), MSc, MSc, PhD 3 Major (RN) MSc, 4 Captain (RN), MSc, PhDc ABSTRACT The health service market behaves differently from ordinary markets, where efficiency is ensured by competition, consumers have sufficient information, directly pay the costs and producers seek to maximize profits. The specificities in the health field is asymmetric and incomplete information, induced demand, the existence of external economies require state intervention to reduce inequality and optimization of social welfare, so the concept of competition and free market in health sector is impossible to be imposed. The aim of this paper is the presentation of the characteristics of health and its specificities that makes the imposition of rules of free competitive market prohibitive. Keywords: specificity, asymmetric, incomplete information, induced demand ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λειτουργία της ελεύθερης αγοράς καθορίζεται σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, κυρίως από τη σχέση της ζήτησης και της προσφοράς, µε κύριο στόχο την όσο το δυνατό µεγαλύτερη οικονοµική απόδοση. Η υγεία από την άλλη, ως πολύτιµο κοινωνικό αγαθό δεν µπορεί να είναι εµπορεύσιµη µε στόχο το κέρδος και έτσι δεν µπορεί να καθοριστεί µε βάση τις αρχές της αγοράς. Η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει ότι η υγεία αποτελεί µια περιοχή στην οποία υπάρχουν ιδιαιτερότητες και δεν µπορούν να ισχύουν κανόνες ελεύθερης αγοράς. Οι χώρες της Ευρώπης έχουν ακολουθήσει το µοντέλο διαχείρισης της υγείας ως κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες και δεν εµπιστεύονται την παραγωγή και διανοµή υπηρεσιών υγείας στο µηχανισµό της αγοράς. 1 Αυτό γιατί σε ένα σύστηµα αγοράς, οι παραγωγοί υπηρεσιών υγείας (γιατροί και νοσοκοµεία) θα χρέωναν στους καταναλωτές τιµές που αντανακλούν το πλήρες κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών και οι καταναλωτές δεν θα µπορουσαν να επέλεξουν παραγωγούς µε κανένα άλλο κριτήριο πέρα από αυτό της τιµής. Η υγεία δεν είναι συνηθισµένο αγαθό: γι αυτό η κατανοµή µέσω της αγοράς είναι ανεπιθύµητη για λόγους οικονοµικής αποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία ως δηµόσιο αγαθό είναι αδύνατο να αποκλείσει κάποιους από την χρήση της, έτσι είναι Cor. Author: Malliarou Maria Terpsithea Larisas

3 αδύνατο να υπάρξει αγορά που να καλύψει το κόστος της. 2 Ιδιαιτερότητες τοµέα υγείας Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγαθού υγεία είναι τα ακόλουθα: Αβεβαιότητα Η έννοια της αβεβαιότητας είναι διπλή και αναφέρεται τόσο στην αβεβαιότητα της χρήσης των υπηρεσιών υγείας όσο και στην αβεβαιότητα από το αποτέλεσµα της χρήσης τους. εν είναι γνωστή στον καταναλωτή ούτε η στιγµή που θα χρειαστεί να πάει στο γιατρό ή στο νοσοκοµείο, ούτε αν πάει ότι θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του. Η ζήτηση υπηρεσιών υγείας είναι απρόβλεπτη, συνεπώς οι καταναλωτές δεν είναι πάντα σε θέση να προγραµµατίσουν τις δαπάνες τους έτσι ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση ξαφνικής ανάγκης υγειονοµικής φροντίδας. Αυτό δεν έχει µεγάλη σηµασία όταν το κόστος είναι µικρό, όµως η απαιτούµενη θεραπεία µπορεί να συνεπάγεται µεγάλη δαπάνη. 3 Ο κλασσικός µηχανισµός αντιµετώπισης της αβεβαιότητας σε ένα σύστηµα αγοράς είναι η ασφάλιση. Ωστόσο, η δυνατότητα της ασφάλισης υγείας να προσφέρει λύση περιορίζεται από τα φαινόµενα του ηθικού κινδύνου και της δυσµενούς επιλογής. 3 Ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard) αναφέρεται στην απουσία κινήτρων εξοικονόµησης πόρων: υπό καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης, τόσο η πιθανότητα κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας όσο και το κόστος τους τείνουν να αυξάνονται. Επειδή ο χρήστης των υπηρεσιών δεν έχει άµεση σχέση µε το κόστος της υπηρεσίας που επιθυµεί να καταναλώσει, δεν αντιλαµβάνεται το ύψος της δαπάνης και ούτε επιθυµεί τον περιορισµό της. 4 Η δυσµενής επιλογή (adverse selection) οφείλεται στην αδυναµία των ασφαλιστικών εταιρειών να διακρίνουν µεταξύ ατόµων υψηλού κινδύνου και ατόµων χαµηλού κινδύνου. Το ύψος των ασφαλίστρων ορίζεται σε ενιαίο επίπεδο, ανάλογο µε το µέσο κίνδυνο (ή, µάλλον, µε τη µέση προσδοκώµενη δαπάνη της εταιρείας για την καταβολή αποζηµιώσεων). 4 Η δυσµενής επιλογή συνίσταται στο ότι ορισµένα άτοµα χαµηλού κινδύνου είναι πιθανό να θεωρήσουν ότι σε αυτό το επίπεδο ασφαλίστρων η αγορά ασφάλισης υγείας είναι πλέον ασύµφορη. Η απόφαση τους να αποσυρθούν έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις: η αναλογία των ατόµων υψηλού κινδύνου θα αυξηθεί, συνεπώς και η µέση δαπάνη για αποζηµιώσεις, άρα και τα ασφάλιστρα. Περισσότερα άτοµα χαµηλού κινδύνου είναι πιθανό να αποσυρθούν κ.ο.κ. Η τελική ισορροπία θα είναι ασταθής, µη αποδοτική, ή και εντελώς ανύπαρκτη. Ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης υγείας, µε υποχρεωτική συµµετοχή όλων (και ασφαλιστικές εισφορές ανάλογες µε το εισόδηµα), µέσω της δηµόσιας παρέµβασης αντιµετωπίζει επιτυχώς το πρόβληµα της δυσµενούς επιλογής. 3,4 Ασύµµετρη Πληροφόρηση Μια άλλη δέσµη προβληµάτων αφορούν στην προφανή ασυµµετρία πληροφόρησης µεταξύ ασθενών και γιατρών. Μια από τις βασικές αρχές του 40 ανταγωνισµού στην αγορά είναι ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε καλύτερη θέση όταν έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν. Στον τοµέα της υγείας όµως ακόµη και αν οι άνθρωποι γνωρίζουν τι θέλουν και είναι σε θέση να το επιδιώξουν µε ορθολογικό τρόπο, µπορεί να αντιµετωπίσουν ως εµπόδιο την ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά µε τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές. Ο ασθενής όµως κατά κανόνα δεν γνωρίζει επαρκώς την κατάσταση της υγείας του, τις εναλλακτικές θεραπείες και την αποτελεσµατικότητά τους, ή τις πιθανές παρενέργειες. Έτσι, ο γιατρός, ή γενικότερα οι παραγωγοί ιατρικών υπηρεσιών, µπορούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη ζήτηση, µε αποτέλεσµα να µην ισχύει ούτε η προϋπόθεση της ανεξαρτησίας προσφοράς και ζήτησης. 3,4 Επίσης, ενώ στα περισσότερα αγαθά υπάρχει κυριαρχία του καταναλωτή, στην περίπτωση των υπηρεσιών υγείας ο ασθενής δεν έχει γνώση της αποτελεσµατικότητας των εναλλακτικών θεραπειών. Η ασύµµετρη πληροφόρηση έχει επιπτώσεις όχι µόνο µεταξύ ιατρού και ασθενή αλλά και ασφαλιστή και ιατρού. Η πληροφόρηση απέναντι στο σύστηµα ασφάλισης προέρχεται από τους ίδιους τους γιατρούς, οι οποίοι ενεργούν ως εκπρόσωποι των ασθενών, επιλέγοντας και στη συνέχεια παρέχοντας την κατάλληλη θεραπεία σε αυτούς. Προκλητή Ζήτηση Η ασυµµετρία της πληροφόρησης µεταξύ γιατρού και ασθενή µπορεί να οδηγήσει στο φαινόµενο της προκλητής ζήτησης (supplier-induced demand). 3 Είναι προφανές ότι στην περίπτωση της υγείας η αβεβαιότητα και το έλλειµµα πληροφόρησης ελαχιστοποιούν την κυριαρχία του καταναλωτή και οδηγούν σε προκλητή ζήτηση. 4 Επειδή οι γιατροί λαµβάνουν οι ίδιοι αποφάσεις σχετικά µε την θεραπεία για λογαριασµό των ασθενών, είναι δυνατόν να ορίσουν θεραπεία µεγαλύτερης ποσότητας και υψηλότερου κόστους από αυτή που θα διάλεγε ο ασθενής εάν είχε τέλεια πληροφόρηση. Ο γιατρός µπορεί να προκαλεί αύξηση της ζήτησης των ιατρικών υπηρεσιών, µε σκοπό την άµεση ή έµµεση αύξηση των αποδοχών του. Συνήθως το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης εµφανίζεται σε συστήµατα υγείας όπου ο γιατρός αµείβεται κατά πράξη ή κατά παραποµπή, και γίνεται εντονότερο σε περιπτώσεις που το κόστος καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς. Σηµαντικός παράγοντας είναι και η άµεση ή έµµεση διαφήµιση ιατρικών «προϊόντων» του ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να αυξηθεί η κερδοφορία των ιατρικών και φαρµακευτικών επιχειρήσεων. 5 Το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης προκαλεί υπερβολική κατανάλωση, πέρα δηλ. από το κοινωνικά άριστο επίπεδο. Ο συνδυασµός προκλητής ζήτησης και ηθικού κινδύνου (όταν οι ασθενείς έχουν ασφαλιστική κάλυψη) επιτείνει το πρόβληµα. Το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης ερµηνεύεται µε βάση το σηµείο ισορροπίας της αγοράς των υπηρεσιών υγείας, δηλαδή το σηµείο όπου η ζήτηση ισούται µε την προσφορά. Αν αυξηθούν οι γιατροί, και εποµένως και η προσφορά υπηρεσιών, τότε η καµπύλη προσφοράς θα µετατοπιστεί. Οι γιατροί, προκειµένου να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα εισοδήµατά τους, επιδιώκουν να αυξήσουν τη ζήτηση. Έτσι, αντί να µειωθούν οι τιµές µε την αύξηση της

4 προσφοράς, αυξάνει η ποσότητα των υπηρεσιών και κυρίως αυξάνουν οι τιµές. 5 Το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης έχει µελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διαπιστώσει θετική συσχέτιση ανάµεσα στον αριθµό των γιατρών και την κατανάλωση ιατρικών υπηρεσιών. 'Έχει υπολογιστεί ότι αύξηση των γιατρών κατά 10% επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης ιατρικών υπηρεσιών κατά 1% (στην περίπτωση των χειρουργών, η αύξηση των εγχειρήσεων είναι 3%). 5 Σε προσπάθεια διερεύνησης του φαινοµένου και της συσχέτισης του µε διάφορους προδιαθεσικούς παράγοντες τα αποτελέσµατα πλήθους ερευνών αναφέρονται στο άρθρο των Stordeur, Roberfroid 6 µετά από συστηµατική έρευνα σε βάσεις δεδοµένων βρέθηκαν µελέτες µε διάφορα αποτελέσµατα όπως το ότι η προκλητή ζήτηση δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσµα υπερεπάρκειας του ιατρικού δυναµικού αλλά αποτέλεσµα αλτρουισµού όπου ο γιατρός στοχεύει στην παροχή µέγιστης δυνατής φροντίδας που θεωρείται επωφελείς για τον ασθενή. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται µελέτη των Grytten και Sorrensen 7, η οποία καταλήγει ότι η κατάσταση της υγείας του ασθενή είναι ο προδιαθεσικός παράγοντας που αυξάνει τη ζήτηση υπηρεσιών συσχετίζοντας την µε τις ανάγκες των ασθενών. Άλλη έρευνα του Iversen 8 διερεύνησε την στάση των γιατρών απέναντι στην πρόκληση ζήτησης υπηρεσιών σε σχέση µε την αντίληψη τους για τον αριθµό των ασθενών που θα ήθελαν να κουράρουν συγκριτικά µε αυτόν που κουράρουν πραγµατικά. Βρέθηκε ότι οι γιατροί που κουράρουν λιγότερους ασθενείς από ότι θα ήθελαν έχουν µεγαλύτερο εισόδηµα, µακροβιότερη και συχνότερη επισκεψιµότητα στα ιατρεία τους και περισσότερες συνταγογραφούµενες εξετάσεις ανά ασθενή. 8 Μονοπώλιο Η έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισµού µεταξύ των γιατρών, η οποία µεταξύ άλλων οφείλεται στην απροθυµία των ασθενών να αλλάξουν γιατρό σηµαίνει ότι οι γιατροί συµπεριφέρονται σε µεγάλο βαθµό ως µονοπωλητές (χρεώνοντας π.χ. υψηλές αµοιβές χωρίς µεγάλο κίνδυνο να χάσουν πελατεία ). Σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα υπάρχει η δυνατότητα οι καταναλωτές να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα υγείας µε πλήθος δυσµενών επιπτώσεων όπως το ότι αυξάνονται τα φαινόµενα µονοπωλίου νοσοκοµειακών και ιατρικών υπηρεσιών. 4 Εξωτερικές Επιπτώσεις - Ατελής αγορά Σύµφωνα µε τον Pauly 9 στην αγορά υπηρεσιών υγείας υπεισέρχονται κοινωνικές εξωτερικότερες και ειδικότερα η αντίληψη ότι η υγεία είναι αγαθό αξίας ή φήµης κάτι που καθιστά την υγειονοµική αγορά ατελή προς την λειτουργία της. Ορισµένες κατηγορίες υπηρεσιών υγείας, όπως είναι π.χ. οι εµβολιασµοί για την πρόληψη µεταδοτικών ασθενειών, έχουν προφανείς θετικές εξωτερικές επιπτώσεις : τα οφέλη τους δεν περιορίζονται µόνο στον καταναλωτή, αλλά διαχέονται στην κοινωνία (ο εµβολιασµός ενός ατόµου µειώνει τις πιθανότητες προσβολής κάθε άλλου ατόµου από τη µεταδοτική νόσο). 3,10,11 Η ύπαρξη θετικών εξωτερικών επιπτώσεων σηµαίνει ότι στην ελεύθερη αγορά η δραστηριότητα που τις προκαλεί θα διαµορφωθεί σε επίπεδο χαµηλότερο από το κοινωνικά άριστο. Οι λεγόµενες αλληλεξαρτώµενες προτιµήσεις (αλτρουισµός) αποτελούν ιδιαίτερη µορφή εξωτερικών επιπτώσεων. Εάν η ανεπαρκής περίθαλψη των χρόνια αρρώστων, των απόρων ή των ηλικιωµένων µειώνει την ευηµερία των υπολοίπων µελών της κοινωνίας, τότε η επιδότηση των υπηρεσιών υγείας µπορεί να θεωρηθεί αντανάκλαση τέτοιων εξωτερικών επιπτώσεων. 3 Υπό ευρύτερη έννοια, τα περισσότερα άτοµα δέχονται την ανάγκη της δίκαιης κατανοµής των υπηρεσιών υγείας. Αντίθετα, ένα σύστηµα αγοράς θα κατένεµε υπηρεσίες υγείας µε βάση τις προτιµήσεις (συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης για φροντίδα υγείας), αλλά επίσης το εισόδηµα των ατόµων. Κατά συνέπεια, άτοµα χαµηλού εισοδήµατος δεν θα ήταν σε θέση να χρησιµοποιήσουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ή να αγοράσουν ασφαλιστική προστασία. 3 Η Υγεία ως κοινωνικό αγαθό ή ως προϊόν ανταγωνισµού; Η φροντίδα υγείας δηλαδή οι διαγνωστικές και επεµβατικές υπηρεσίες υγείας αποτελούν καταναλώσιµο αγαθό που µπορεί κατόπιν συναλλαγής, να προσφερθεί από έναν οργανισµό και να καταναλωθεί είτε ατοµικά είτε συλλογικά και άρα µπορεί να εξασφαλιστεί η παραγωγή και η κατανοµή τους από τους κανόνες της αγοράς. Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι στον τοµέα υγείας επικρατούν συνθήκες που αλλοιώνουν τις βασικές αρχές της αγοράς 12 όπως η ασυµµετρία της πληροφορίας, η αδυναµία αξιολόγησης των προσφεροµένων υπηρεσιών, ο µειωµένος ανταγωνισµός και η µονοπωλιακή πραγµατικότητα, η ανοµοιογένεια προϊόντος και αποτελέσµατος, η ένταση εργασίας που χαρακτηρίζει τα επαγγέλµατα υγείας, ο τρόπος που εκδηλώνεται η ζήτηση και η σχέση της µε την προσφορά, η κρατική παρέµβαση που διαφοροποιεί την προσφορά µέσω της παραγωγής, οι σηµαντικές εξωτερικές συνέπειες του τοµέα της υγείας ακόµα και η ύπαρξη µη κερδοσκοπικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Η απουσία της κυριαρχίας του καταναλωτή-ασθενή που είναι έντονη λόγω έλλειψης της απαιτούµενης ιατρικής γνώσης και της αδυναµίας έναντι του ιατρούπαραγωγού, καθιστά τον ασθενή ανίκανο να διαχειριστεί µόνος του την κατάσταση της υγείας του και άρα να κρίνει και να αξιολογήσει την αγορά υπηρεσιών υγείας. Αυτή η πραγµατικότητα δεν συναντάται σε άλλα προϊόντα-αγαθά, γιατί εκεί ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να κρίνει την ποσότητα και ποιότητα αυτού που αγοράζει ή να αναβάλλει την αγορά του µέχρι να αποκτήσει αυτή τη γνώση. Επίσης έχει τη δυνατότητα επαναλαµβάνοντας την αγορά ενός αγαθού να κρίνει τη τιµή του και τη χρησιµότητά του οπότε και να λειτουργεί «κυριαρχικά» στην αγορά του προϊόντος γεγονός που δεν είναι εφικτό στην αγορά υγείας, αφού ο καταναλωτής ασθενής ούτε µπορεί να αναβάλλει την αναζήτηση υπηρεσιών υγείας, ούτε µπορεί να αποφασίσει για τη τιµή και την ποιότητα των ασφαλιστικών πακέτων και των ιδιαίτερα πολύπλοκων στις µέρες µας ιατρικών πράξεων, βάση της 41

5 προηγούµενης ζήτησης αφού τις περισσότερες φορές αναζητά καινούργιες υπηρεσίες υγείας για διαφορετική ασθένεια. 13 Ο Arrow υποστηρίζει ότι η αβεβαιότητα τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και της ζήτησης στην ασφαλιστική κάλυψη του κινδύνου είναι τέτοια ώστε συχνά δεν καταφέρνουν να αναδυθούν αγορές ασφάλισης για διάφορους κινδύνους και κατά συνέπεια η παρουσία του κράτους θεωρείται απαραίτητη. Η αβεβαιότητα µπορεί να αποδοθεί µερικώς στην έλλειψη πληροφόρησης, η οποία αναγκάζει τους καταναλωτές να εξαρτώνται από τους προµηθευτές. Οι προµηθευτές προσφέρουν και την πληροφόρηση και την υπηρεσία, κάτι που δηµιουργεί την πιθανότητα αντικρουόµενων συµφερόντων. 4 Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα αποτελέσµατα των αποφάσεων τους. Η ικανότητα των καταναλωτών να προβούν στις σωστές επιλογές σχετίζεται µε το ειδικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του χώρου της υγείας γνωστό ως αντιπραγµατική σκέψη. Τα αντιπραγµατικά ερωτήµατα είναι υποθετικά και αφορούν στο τι θα είχε συµβεί αν η ιστορία ήταν διαφορετική. Συνεπώς όταν το άτοµο ζητά τις υπηρεσίες κάποιου ιατρού προκύπτουν κάποια αντιπραγµατικά ερωτήµατα όπως «θα είχε περάσει το πρόβληµα αν δεν το είχα φροντίσει;», «θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσµα εάν είχα επισκεφτεί άλλο ιατρό;» και έτσι ακόµη και αν η υγεία του βελτιώνεται δεν µπορεί να εκτιµήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Σύµφωνα µε τον Weisbrod όταν οι αγοραστές αντιµετωπίζουν δύσκολα προβλήµατα αξιολόγησης της ποιότητας τότε δεν ισχύει αναγκαστικά το θεώρηµα ότι είναι πάντα προτιµότερο να υπάρχει περισσότερη παρά λιγότερη πληροφόρηση. 4,13 Η ποιότητα της κάλυψης στην ιδιωτική ασφάλιση εξαρτάται από το εισόδηµα πράγµα εντελώς αντίθετο µε την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης σύµφωνα µε την οποία η φροντίδα διατίθεται ανάλογα µε την ανάγκη και όχι ανάλογα µε την δυνατότητα του καθενός να πληρώνει. Αν η ασφάλιση υγείας βασιστεί στον ανταγωνισµό της αγοράς τότε θα δούµε να ανοίγεται ένα χάσµα ανάµεσα στις υπηρεσίες που διατίθενται στους πλουσίους και σε εκείνες που διατίθενται στους υπόλοιπους ασφαλισµένους. Εφόσον οι ασφαλιστικές εταιρείες µπορούν να παρέχουν όποιες ασφαλιστικές καλύψεις υγείας επιθυµούν είναι αδύνατο να καλύψουν καταστάσεις που αφορούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τοκετού, απεξαρτήσεων ή ακόµη να αναλάβουν κάλυψη ατόµων µε αναπηρίες, χρόνιους πάσχοντες, ηλικιωµένους αφήνοντας ακάλυπτες οµάδες ατόµων µε ανάλογες ανάγκες ενισχύοντας την άποψη ότι η ανταγωνιστική αγορά δεν µπορεί να λαµβάνει αποκλειστικά αποφάσεις για την ασφαλιστική κάλυψη των πολιτών. Ο ανταγωνισµός δεν µπορεί να συνδυαστεί µε την παροχή υπηρεσιών πρόληψης που συµβάλλει στην βελτιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. Το φαινόµενο της δυνατότητας της ιδιωτικής ασφάλισης να επιλέγει τα άτοµα που µπορεί να καλύψει γνωστό και ως αντίστροφη επιλογή επιβάλλει την παρέµβαση του κράτους. Η κρατική παρέµβαση αποσκοπεί στην κάλυψη του πληθυσµού και στην άρση των ανισοτήτων καθώς και στη ρύθµιση της αγοράς η οποία χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις σε σχέση µε τις συνήθεις ανταγωνιστικές αγορές Βέβαια από την άλλη πλευρά ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να προωθηθεί η αποδοτικότητα στα δηµόσια συστήµατα υγείας είναι επίσης ένα ζήτηµα που επιδέχεται συζήτηση και απαιτεί προϋποθέσεις όπως το να είναι οι γιατροί θεµατοφύλακες στον έλεγχο του κόστους και της συγκράτησης των δαπανών. Ο ανταγωνισµός µεταξύ προγραµµάτων υγείας µπορεί να συγκρατήσει το κόστος µέσα από την προσπάθεια συµπίεσης των ασφαλίστρων µόνο εφόσον οι καταναλωτές µπορούν να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά συγκριτικές πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα κάθε προγράµµατος κάτι πολύ δύσκολο να συµβεί όπως διάφορες µελέτες έχουν αποδείξει. Σε έρευνα στις ΗΠΑ διαφάνηκε η αδυναµία των καταναλωτών να κατανοήσουν τα προγράµµατα υγείας τους διότι δεν µπορούν να κατανοήσουν τέτοιου είδους έννοιες. 13 Σύµφωνα µε τα αναφερθέντα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι ανταγωνιστικές συνθήκες στις αγορές υπηρεσιών και ασφάλισης υγείας δεν καταλήγουν σε αποδοτικές λύσεις και βελτιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. Όπως αποφαίνεται και ο Vaithianathan στο άρθρο του µε τίτλο «Health insurance and imperfect competition in the health care market» όταν οι Οργανισµοί υγειονοµικής φροντίδας έχουν ισχύ στην αγορά και αναµειγνύονται στον ανταγωνισµό, η ανταγωνιστική αγορά ασφάλισης οδηγεί σε υπέρ- ασφάλιση και υπερτιµηµένη φροντίδα υγείας. Παρόλο που οι καταναλωτές προσβλέπουν στις αλληλεπιδράσεις τιµών µεταξύ των αγορών, η καθοριζόµενη τιµή επηρεάζει τη ζήτηση. Τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν την επωφελή παρέµβαση από την κυβέρνηση, είτε στην αγορά ασφάλισης είτε στην αγορά υγειονοµικής περίθαλψης. 14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η υγεία ως αγαθό στο πέρασµα των χρόνων αποδείχθηκε ανεπαρκής στο να οδηγήσει σε αποδοτική παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλισης υγείας, δηµιουργώντας έντονες κοινωνικές ανισότητες µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι δεν µπορεί να υπόκειται στους νόµους της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς. Στον τοµέα υγείας επικρατούν συνθήκες που αλλοιώνουν τις βασικές αρχές της αγοράς όπως η ασυµµετρία της πληροφορίας, η αδυναµία αξιολόγησης των προσφεροµένων υπηρεσιών, ο µειωµένος ανταγωνισµός και η µονοπωλιακή και µονοψωνιακή πραγµατικότητα, η ανοµοιογένεια προϊόντος και αποτελέσµατος, η ένταση εργασίας που χαρακτηρίζει τα επαγγέλµατα υγείας, ο τρόπος που εκδηλώνεται η ζήτηση και η σχέση της µε την προσφορά, η κρατική παρέµβαση που διαφοροποιεί την προσφορά µέσω της παραγωγής, οι σηµαντικές εξωτερικές συνέπειες του τοµέα της υγείας ακόµα και η ύπαρξη µη κερδοσκοπικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Σίσκου Ο, Καιτελίδου, Θεοδώρου Μ, Λιαρόπουλος Λ. Η δαπάνη υγείας στην Ελλάδα: το ελληνικό παράδοξο. Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιωακείµογλου Η. Υπηρεσίες Υγείας. Από το δηµόσιο αγαθό στο εµπόρευµα διαθέσιµο στο 3. Ματσαγγάνης Μ. ηµόσιος τοµέας και δηµόσιες πολιτικές. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαικών οικονοµικών σπουδών. ιδακτικές σηµειώσεις Κυριόπουλος Γ. Τα οικονοµικά της υγείας. Βασικές έννοιες, αρχές και µέθοδοι. Εκδ Παπαζήση, Αθήνα, Τούντας Γ.Κ Προκλητή ζήτηση και αλόγιστη χρήση υπηρεσιών υγείας διαθεσιµο στο 6. Stordeur L, Roberfroid. Association between physician density and health care consumption: a systematic review of the evidence. Health policy 2009,91: Grytten J, Carlsen F, Sorensen R. Supplier inducement in a public health care system. Journal of Health Economics 1995;14: Iversen T. The effects of a patient shortage on general practitioners future income and list of patients. Journal of Health Economics 2004;23: Pauly MV. Editorial: a re-examination of the meaning and importance of supplier-induced demand: reply. Journal of Health Economics 1994;13: Karathanasi K, Malliarou M, Karathanasis D.. H1N1: A matter of policy or a clinical issue? The role of medical-drug-industrial complex. 15 th Congress of BMMC. Pieria, Greece, 30 th May-3 rd June Καραθανάση Κ, Σαράφης Π, Μουστάκα Ε, Μαλλιαρού Μ. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις δηµόσιας υγείας και κλινικής ιατρικής στην πρόσληψη της αρρώστιας. Το παράδειγµα της νέας γρίπης Η1Ν1. hυgeίa & εργασiα 2011,2(2): Λιαρόπουλος, Λ. Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστηµάτων Υγείας. Βήτα medical arts,αθήνα, Ματσαγγάνης Μ. Τα οικονοµικά της υγείας σε επανεξέταση. Εκδ Κριτική, Αθήνα, Vaithianathan R. Health insurance and imperfect competition in the health care market. Journal of Health Economics 2006, 25(6):

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστής: Μπαρμπής Δημήτριος. Επιβλέπων: Μάμας Θεοδώρου

Σπουδαστής: Μπαρμπής Δημήτριος. Επιβλέπων: Μάμας Θεοδώρου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Θέμα Τελικής Εργασίας: Δομές και Εργαλεία Managed Care στις ΗΠΑ Σπουδαστής: Μπαρμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογος Το κείμενο αυτό συνιστά μια πρώτη περιεκτική και

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

78 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΣ.

78 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. 78 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Της: Παρθένας Ευµορφίδου Εισαγωγή 1. Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Ρεκλείτη 1, Μαρία Τανανάκη 2, Παναγιώτης Κυλούδης 3 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 56, Τεύχος 4ο, (2006) / «SPOUDAI», Vol. 56, No 4, (2006), University of Piraeus, pp. 85-105 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπό Κωνσταντίνου Ζ. Μέκου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ.... σελ. 3 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.... σελ. 23 ΦΑΡΜΑΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.... σελ. 44 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 58 TPIMHNIAIA

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα