ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ: Υ/Σ ΚΩ 150/20 ΚV - Υ/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ 150/20 ΚV ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ O υπογράφων..., δηλώνω ότι στις παρακάτω τιµές του Tιµολογίου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 33 των Γενικών Όρων, οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση που προκύπτει από τη Σύµβαση καθώς και τα γενικά µου έξοδα και το εργολαβικό µου όφελος. AΡΘΡO 101 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) γενικών εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες, σύµφωνα µε το άρθρο 101 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 103 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) εκσκαφών τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες, σύµφωνα µε το άρθρο 103 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 106 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) αποψίλωσης, εκθάµνωσης και διαµόρφωσης υπάρχοντος γηπέδου, σύµφωνα µε το άρθρο 106 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 201 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) επιχώσεως συµπυκνωµένου υλικού µε προϊόντα εκσκαφών του γηπέδου, σύµφωνα µε το άρθρο 201 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 205 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) επιχώσεως συµπυκνωµένου υλικού µε δάνεια χώµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 205 των T.Π. Ευρώ:...

3 2 AΡΘΡO 209 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) συµπυκνωµένης επιχώσεως µε 3A (συµπύκνωση 95% κατά ΡROCTOR), σύµφωνα µε το άρθρο 209 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 210 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) συµπυκνωµένης επιχώσεως δαπέδων κτιρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 210 των T.Π. Ευρώ:... ΑΡΘΡΟ 217 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) επίχωσης µε κροκάλες ποταµίσιες ή θραυστά λατοµείου, σύµφωνα µε το άρθρο 217 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 301 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) άοπλου ισχνού σκυροδέµατος 200 χλγρ., σύµφωνα µε το άρθρο 301 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 306 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) σκυροδέµατος C16/20 υπόλοιπων κατασκευών, σύµφωνα µε το άρθρο 306 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 307 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) σκυροδέµατος C20/25, σύµφωνα µε το άρθρο 307 των T.Π. Ευρώ:... ΑΡΘΡO 401 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) ξυλοτύπων κατασκευών, σύµφωνα µε το άρθρο 401 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 501 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) σιδηρού οπλισµού S500s, σύµφωνα µε το άρθρο 501 των T.Π. Ευρώ:...

4 3 AΡΘΡO 502 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) σιδηρού οπλισµού ( οµικό πλέγµα), σύµφωνα µε το άρθρο 502 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 601 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) δροµικής τοιχοποιίας, πάχους 10 εκ., σύµφωνα µε το άρθρο 601 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 602 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) µπατικής τοιχοποιίας πάχους 20 εκ., σύµφωνα µε το άρθρο 602 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 701 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πραγµατικής επιφανείας εσωτερικών επιχρισµάτων τριπτών µαρµαροκονίας, σύµφωνα µε το άρθρο 701 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 702 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πραγµατικής επιφανείας εξωτερικών επιχρισµάτων, τσιµεντοµαρµαροκονίας (αρτιφισιέλ µη λαξευτά), σύµφωνα µε το άρθρο 702 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 706 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πραγµατικής επιφανείας επενδύσεων τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, σύµφωνα µε το άρθρο 706 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 807 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) µαρµάρινων επιστρώσεων πάχους 2 εκ., σύµφωνα µε το άρθρο 807 των T.Π... AΡΘΡO 808 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) µαρµάρινων επιστρώσεων πάχους 3 εκ., σύµφωνα µε το άρθρο 808 των T.Π. Ευρώ:...

5 4 AΡΘΡO 809 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) ακµής σκαλοπατιού επενδεδυµένου µε µάρµαρο, σύµφωνα µε το άρθρο 809 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 810 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλακοστρώσεως πεζοδροµίων, σύµφωνα µε το άρθρο 810 των T.Π. AΡΘΡO 811 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) λουκιών από τσιµεντοκονία, σύµφωνα µε το άρθρο 811 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 813 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) επιστρώσεων δαπέδων µε πλακίδια πορσελάνης, σύµφωνα µε το άρθρο 813 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 817 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) επίστρωσης δαπέδων µε οξύµαχα πλακίδια (µη εφυαλωµένα), σύµφωνα µε το άρθρο 817 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 907 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) ασφαλτικού υλικού που επιστρώθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 907 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 908 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) οξύµαχης (εποξειδικής) επίστρωσης προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 908 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 911 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλαστικής µεµβράνης ISOFIL, σύµφωνα µε το άρθρο 911 των T.Π. Ευρώ:...

6 5 AΡΘΡO 919 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) θερµοµονωτικής πλάκας πάχους 5 εκ., σύµφωνα µε το άρθρο 919 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1001 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) από σιδερένιες πόρτες µονόφυλλες ή δίφυλλες, σύµφωνα µε το άρθρο 1001 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1004 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) σιδερογωνιάς προστασίας ακµών, σύµφωνα µε το άρθρο 1004 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1005 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) γενικών σιδηροκατασκευών, σύµφωνα µε το άρθρο 1005 των T.Π. Ευρώ:... ΑΡΘΡO 1006 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ) σιδερένιων σχαρών µε λάµες, κατασκευασµένων και τοποθετηµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 1006 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1007 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) µπακλαβωτής λαµαρίνας, σύµφωνα µε το άρθρο 1007 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1008 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) χυτοσιδερένιων καλυµµάτων φρεατίων (προµήθεια και τοποθέτηση), σύµφωνα µε το άρθρο 1008 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1009 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) σιδηροτροχιών (καινούργιων), σύµφωνα µε το άρθρο 1009 των T.Π..

7 6 AΡΘΡO 1010 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) σιδηροσωλήνων υδρορροών γαλβανισµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 1010 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1011 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) ταρατσοµόλυβων, που κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 1011 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1012 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) υαλοστασίων από αλουµίνιο µε συρόµενα, προβαλλόµενα, ανοιγόµενα ή σταθερά φύλλα, σύµφωνα µε το άρθρο 1012 των T.Π. AΡΘΡO 1014 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) υδρορροών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, σύµφωνα µε το άρθρο 1014 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1016 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ) συγκολλήσεως χάλκινης ταινίας γειώσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 1016 των T.Π. Ευρώ:... ΑΡΘΡΟ 1019 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) πλήρως κατασκευασµένου αυλακίου οριζόντιας υδρορροής, σύµφωνα µε το άρθρο 1019 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1020 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) κουφώµατος αλουµινίου ανά κατηγορία, που κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 1020 των T.Π. ΑΡΘΡΟ 1023 Για ένα χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) σιδηρογωνιές προστασίας ακµών γαλβανισµένες, σύµφωνα µε το άρθρο 1023 των Τ.Π. Ευρώ:.

8 7 ΑΡΘΡΟ 1024 Για ένα (1) χιλιόγραµµο βάρους (χλγρ.) σχάρες πρεσσαριστές γαλβανισµένες, σύµφωνα µε το άρθρο 1024 των T.Π. AΡΘΡΟ 1025 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) θύρας τύπου ρολού χαλύβδινου διπλού τοιχώµατος µε µόνωση, σύµφωνα µε το άρθρο 1025 των Τ.Π. AΡΘΡΟ 1026 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) θύρας µεταλλικής, µονόφυλλης ή δίφυλλης σύµφωνα µε το άρθρο 1026 των Τ.Π. AΡΘΡΟ 1027 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) θύρας µεταλλικής,πυράντοχης, µονόφυλλης ή δίφυλλης σύµφωνα µε το άρθρο 1027 των Τ.Π. ΑΡΘΡΟ 1029 Για ένα (1) τεµάχιο άρθρο 1029 των Τ.Π. θεµελιακής γείωσης κτιρίου ελέγχου σύµφωνα µε το Ευρώ... ΑΡΘΡΟ 1101 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) διογκωµένης πολυστερίνης πάχους 2 εκ., σύµφωνα µε το άρθρο 1101 των T.Π. AΡΘΡO 1102 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) αρµού σφραγισµένου µε ασφαλτοµαστίχη, σύµφωνα µε το άρθρο 1102 των T.Π. AΡΘΡO 1202 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πρεσσαριστής πόρτας µε µπατική κάσσα, σύµφωνα µε το άρθρο 1202 των T.Π.

9 8 AΡΘΡO 1205 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως κατασκευασµένης και τοποθετηµένης ξύλινης στέγης µε επικεράµωσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 1205 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1303 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πραγµατικής επιφανείας διπλών υαλοπινάκων µε διάκενο, πάχους 5 χλστ. ο κάθε ένας, σύµφωνα µε το άρθρο 1303 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1304 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πραγµατικής επιφανείας υαλοπινάκων διαµαντέ πάχους 5 χλστ., σύµφωνα µε το άρθρο 1304 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1402 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλαστικών χρωµατισµών ασπατουλάριστων, σύµφωνα µε το άρθρο 1402 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1404 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλαστικών χρωµατισµών τύπου RELIEF, σύµφωνα µε το άρθρο 1404 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1405 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλαστικών τσιµεντοχρωµάτων ή ακρυλικών χρωµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 1405 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1501 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) υδραυλικής εγκατάστασης του κτιρίου ελέγχου Y/Σ, σύµφωνα µε το άρθρο 1501 των T.Π.... AΡΘΡO 1504 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) αποχετευτικής εγκατάστασης του κτιρίου ελέγχου Y/Σ, σύµφωνα µε το άρθρο 1504 των T.Π...

10 9 AΡΘΡO 1507 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) σηπτικού βόθρου T1, σύµφωνα µε το άρθρο 1507 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1508 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) απορροφητικού βόθρου, σύµφωνα µε το άρθρο 1508 των T.Π.... AΡΘΡO 1511 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) µετρητού παροχής νερού, σύµφωνα µε το άρθρο 1511 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1512 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) πλαστικού σωλήνα από Ρ.V.C υψηλής πιέσεως 1" δικτύου υδρεύσεως ΚΥΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 1512 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1606 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) προκατασκευασµένης πλάκας διαστάσεων 0,50 X 0,80 µ., σύµφωνα µε το άρθρο 1606 των T.Π. Ευρώ:... ΑΡΘΡO 1609 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2 ) προκατασκευασµένων πλακών διασταυρώσεων (ειδικού σχήµατος), σύµφωνα µε το άρθρο 1609 των T.Π.... AΡΘΡO 1611 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) προκατασκευασµένης πλάκας διαστάσεων 1,10 X 0,50 µ., σύµφωνα µε το άρθρο 1611 των T.Π. ΑΡΘΡΟ 1614 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) προκατασκευασµένης πλάκας διαστάσεων 0,57 Χ 0,50 µ., σύµφωνα µε το άρθρο 1614 των Τ.Π.

11 10 ΑΡΘΡO 1703 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) τσιµεντοσωλήνων Φ40 εκ., σύµφωνα µε το άρθρο 1703 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1709 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) πλαστικών σωλήνων από Ρ.V.C Φ200 χλστ., σύµφωνα µε το άρθρο 1709 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1711 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) πλαστικών σωλήνων από Ρ.V.C Φ100 χλστ., σύµφωνα µε το άρθρο 1711 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡΟ 1714 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) πλαστικών σωλήνων από Ρ.V.C Φ160 χλστ., σύµφωνα µε το άρθρο 1714 των T.Π. Ευρώ:... ΑΡΘΡΟ 1716 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) χαλυβδοσωλήνων πυράντοχων Φ 160 χλστ.,σύµφωνα µε το άρθρο 1716 των Τ.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1801 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) νιπτήρα πορσελάνης 42 X 56 εκ. (πλήρης), σύµφωνα µε το άρθρο 1801 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 1802 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) λεκάνης αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού τύπου (πλήρης), σύµφωνα µε το άρθρο 1802 των T.Π. AΡΘΡO 1803 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) ντουζιέρας από χυτοσίδηρο εµαγιέ διαστάσεων 0,70 X 0,70 µ., σύµφωνα µε το άρθρο 1803 των T.Π.

12 11 AΡΘΡO 1912 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου ελέγχου πινάκων, σύµφωνα µε το άρθρο 1912 των T.Π... AΡΘΡO 1913 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) εγκατάστασης πυροπροστασίας κτιρίου ελέγχου πινάκων, σύµφωνα µε το άρθρο 1913 των T.Π... AΡΘΡO 2001 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) εκσκαφών σκάφης δρόµου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες, σύµφωνα µε το άρθρο 2001 των T.Π. AΡΘΡO 2003 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) κατασκευής υποβάσεως δρόµου µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α) (Π.T.Π.O150 Y E) πάχους 0,15 µ., σύµφωνα µε το άρθρο 2003 των T.Π.. AΡΘΡO 2004 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) κατασκευής βάσεως δρόµου µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α) (Π.T.Π Y E) πάχους 0,10 µ., σύµφωνα µε το άρθρο 2004 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 2005 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) ασφαλτικής προεπαλείψεως (Π.Τ.Π. Α201 Υ Ε), σύµφωνα µε το άρθρο 2005 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 2007 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας (Π.T.Π A265 Υ Ε), σύµφωνα µε το άρθρο 2007 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 2101 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) ενετικού προπετάσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 2101 των T.Π. Ευρώ:...

13 12 AΡΘΡO 2105 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) πλήρους τοποθετηµένου υγροµονωτικού αρµού, σύµφωνα µε το άρθρο 2105 των T.Π... AΡΘΡO 2106 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) ορειχάλκινης λάµας 80X3 για την επικάλυψη των αρµών, σύµφωνα µε το άρθρο 2106 των T.Π. AΡΘΡO 2110 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) αυτοµάτου αντωθητήρα πλήρως τοποθετηµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 2110 των T.Π. AΡΘΡO 2113 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) φρεατίου αποστραγγίσεως (πλήρης), σύµφωνα µε το άρθρο 2113 των T.Π. ΑΡΘΡO 2204 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) ξύλινης περίφραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 2204 των T.Π. AΡΘΡO 2206 Για ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ2) σιδερένιας πόρτας περιφράξεως ανοίγµατος 4 µ., σύµφωνα µε το άρθρο 2206 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 2213 Για ένα (1) τεµάχιο (τεµ.) φυτεµένου δέντρου, σύµφωνα µε το άρθρο 2213 των T.Π. Ευρώ:... ΑΡΘΡΟ 2215 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ) περίφραξης µε δικτυωτό συρµατόπλεγµα, τερµατικών εγκαταστάσεων στύλων διανοµής, σύµφωνα µε το άρθρο 2215 των Τ.Π. Ευρώ:...

14 13 ΑΡΘΡΟ 2216 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) οριζόντιας προβολής περίφραξης µε κιγκλίδωµα γαλβανισµένο, σύµφωνα µε το άρθρο 2216 των Τ.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 2301 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) άοπλου σκυροδέµατος που καθαιρέθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 2301 των T.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 2302 Για ένα (1) κυβικό µέτρο (µ3) οπλισµένου σκυροδέµατος που καθαιρέθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 2302 των T.Π... ΑΡΘΡΟ 2308 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) υπάρχουσας περίφραξης από συρµατόπλεγµα που καθαιρέθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 2308 των Τ.Π. Ευρώ:... AΡΘΡO 2318 Για ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ) καθαίρεσης υπάρχοντος αγωγού άρδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2318 των Τ.Π Ευρώ:... ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

15 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ. : ΝΕΜ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υ/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ 150/20 ΚV ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : A/A ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝ ΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες %Ο Ο1123Α 20%Ο Ο1123Β Μ Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 103 Ο Ο2151 Μ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 3 Επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφών 201 Ο Ο1530 Μ Επιχώσεις µε δάνεια χώµατα 5 Επιχώσεις µε 3Α ( συµπύκνωση 95% κατά PROCTOR ) %Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο3121Β 20%Ο Ο3122 Μ Μ Επιχώσεις δαπέδων κτιρίων 210 ΟΙΚ2162 Μ Πλήρωση µε κροκάλες ποταµίσιες ή θραυστά λατοµείου %Ο Ο %Ο Ο 1520 Μ3 50 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 8 Σκυρόδεµα καθαριότητας 301 ΟΙΚ 3211 Μ Σκυρόδεµα C20/ OIK3215 M ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

16 2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 10 Ξυλότυπος κατασκευών 401 ΟΙΚ3816 Μ ΣΙ ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 Σιδηρούς οπλισµός S500s 501 OIK3873 XΓΡ Σιδηρούς οπλισµός. οµικό Πλέγµα. 502 OIK3872 XΓΡ 3200 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 13 ροµική τοιχοποιία πάχους 10εκ. 14 Μπατική τοιχοποιία πάχους 20εκ. 601 ΟΙΚ4622 Μ ΟΙΚ4623 Μ2 50 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 15 Εσωτερικά επιχρίσµατα τριπτά µαρµαροκονίας 16 Εξωτερικά επιχρίσµατα τσιµεντοµαρµαροκονίας αρτιφισιέλ µη λαξευτά 17 Επένδυση τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 701 ΟΙΚ7132 Μ ΟΙΚ7166 Μ ΟΙΚ7326 Μ2 18 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ 18 Μαρµάρινες επιστρώσεις πάχους 2 εκ. 19 Μαρµάρινες επιστρώσεις πάχους 3 εκ. 20 Επένδυση σκαλοπατιών µε µάρµαρο 807 ΟΙΚ7521 Μ ΟΙΚ7506 Μ ΟΙΚ7541 ΜΜ Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων 810 ΟΙΚ7316 Μ Λούκια από τσιµεντοκονία 811 ΟΙΚ7335 ΜΜ Επίστρωση δαπέδων µε πλακίδια πορσελάνης 24 Επίστρωση δαπέδων µε οξύµαχα πλακίδια (µη εφυαλωµένα) 813 ΟΙΚ7327 Μ ΟΙΚ 7331 Μ2 120 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

17 3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 25 Επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό 26 Οξύµαχη προστασία επιφανειών (εποξειδικά) 907 ΟΙΚ7901 ΧΓΡ ΟΙΚ 7903 Μ Πλαστική µεµβράνη ISOFIL 911 OIK7914 M Θερµοµονωτική πλάκα πάχους 5 εκ. 919 ΟΙΚ7932 Μ2 460 ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 29 Σιδερένιες πόρτες µονόφυλλες ή δίφυλλες 30 Σιδερογωνιές προστασίας ακµών 1001 ΟΙΚ6224 ΧΓΡ ΟΙΚ 6111 ΧΓΡ Γενικές σιδεροκατασκευές 1005 ΟΙΚ 6121 ΧΓΡ Σιδερένιες σχάρες µε λάµες 1006 ΟΙΚ6121 ΧΓΡ Μπακλαβωτή λαµαρίνα 1007 ΟΙΚ6301 ΧΓΡ Χυτοσιδερένια καλύµµατα φρεατίων 35 Σιδεροτροχιές τοποθετηµένες 36 Σιδεροσωλήνες υδρορροών γαλβανισµένοι 37 Υαλοστάσια από αλουµίνιο µε συρόµενα προβαλλόµενα ή ανοιγόµενα φύλλα 38 Υδρορροές από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1008 Ο Ο2671 ΧΓΡ ΟΙΚ6121 ΧΓΡ ΗΛΜ5 ΜΜ ΟΙΚ6524 Μ ΗΛΜ5 ΜΜ Τοποθέτηση και συγκόλληση χάλκινης ταινίας 40 Θύρες αλουµινίου ταµπλαδωτές µονόφυλλες ή δίφυλλες 41 Σιδηρογωνιές προστασίας ακµών γαλβανισµένες 1016 ΗΛΜ7 ΤΕΜ ΟΙΚ6524 Μ ΟΙΚ 6121 ΧΓΡ 2600 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

18 4 42 Σχάρες πρεσσαριστές γαλβανισµένες 43 Θεµελιακή γείωση κτιρίου ελέγχου 1024 ΟΙΚ6121 ΧΓΡ HΛM 7 ΤΕΜ 1 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 44 Πρεσσαριστές πόρτες µε µπατικές κάσσες ΟΙΚ5447 Μ Ξύλινη στέγη και κεράµωση κτιρίου ελέγχου και πινάκων Υ/Σ %ΟΙΚ %ΟΙΚ5267 Μ2 207 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 46 Υαλοπίνακες διπλοί διαφανείς πάχους 5χλστ. έκαστος µε διάκενο ΟΙΚ7609 Μ2 32 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 47 Πλαστικοί χρωµατισµοί ασπατουλάριστοι 48 Πλαστικοί χρωµατισµοί τύπου RELIEF ΟΙΚ7785 Μ OIK7788 M2 290 Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 49 Υδραυλική εγκατάσταση Κτιρίου Ελέγχου Υποσταθµών. 50 Αποχετευτική εγκατάσταση Κτιρίου Ελέγχου Υποσταθµών %ΗΛΜ2 35%ΗΛΜ5 30%ΗΛΜ %ΗΛΜ2 35%ΗΛΜ5 30%ΗΛΜ7 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 51 Σηπτικός βόθρος Τ %ΟΙΚ2141 ΤΕΜ 1 50%ΟΙΚ Απορροφητικός βόθρος %ΟΙΚ2141 ΤΕΜ 1 50%ΟΙΚ Μετρητής παροχής νερού 1511 ΗΛΜ5 ΤΕΜ 1 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

19 5 54 Πλήρες δίκτυο υδρεύσεως ΚΥΤ µε σωλήνα πλαστικό PVC 1'' 1512 ΗΛΜ5 ΜΜ 100 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 55 Προκατασκευασµένες πλάκες διασταυρώσεων. 56 Προκατασκευασµένες πλάκες διαστάσεων 1,10Χ0, Προκατασκευασµένες πλάκες διαστ Χ0, %ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ % ΟΙΚ3811 Μ2 11 ΤΕΜ 180 ΤΕΜ 370 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ 58 Πλαστικοί σωλήνες P.V.C Φ200 χλς. 59 Πλαστικοί σωλήνες P.V.C Φ100 χλς. 60 Πλαστικοί σωλήνες P.V.C. Φ 160 χλστ. 61 Χαλυβδοσωλήνες πυράντοχοι Φ160 χλστ ΗΛΜ8 ΜΜ ΗΛΜ8 ΜΜ ΗΛΜ8 ΜΜ ΗΛΜ 4 ΜΜ 290 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 62 Νιπτήρας πορσελάνης διαστ.42χ56 63 Λεκάνες αποχωρητηρίου ευρωπ. Τύπου. 64 Ντουσιέρα από χυτοσίδερο εµαγιέ διαστάσεων 0,70Χ0, ΗΛΜ14 ΤΕΜ ΗΛΜ14 ΤΕΜ ΗΛΜ14 ΤΕΜ. 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 65 Ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου ελέγχου πινάκων %ΗΛΜ49 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ60 ΤΕΜ. 1 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

20 6 66 Εγκατάσταση πυροπροστασίας κτιρίου ελέγχου πινάκων. Ο ΟΠΟΙΙΑ 67 Κατασκ. Υποβάσεως δρόµου µε θραυστό υλικό λατοµείου Π.Τ.Π 0150 Υ Ε 68 Κατασκ. βάσεως δρόµου µε θραυςτό υλικό λατοµείου Π.Τ.Π 0155 Υ Ε %ΗΛΜ49 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ %Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο3211Β 20%Ο Ο3212 ΤΕΜ. 1 Μ3 250 Μ Ασφαλτ. Προεπάλειψη Π.Τ.Π Α201 Υ Ε 2005 Ο Ο4110 Μ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλειστού τύπου Π.Τ.Π Α265 Υ Ε %Ο Ο %Ο Ο4522 Μ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 71 Ενετικά προπετάσµατα 2101 ΟΙΚ7813 Μ Προµήθεια και τοποθέτηση αντωθητήρος 2110 ΟΙΚ62241 ΤΕΜ 2 73 Φρεάτιο αποστραγγίσεως %ΟΙΚ %ΟΙΚ3873 ΤΕΜ 6 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 74 Ξύλινη περίφραξη %ΟΙΚ %ΟΙΚ Σιδερένια πόρτα %ΟΙΚ6121 περιφράξεως ανοίγµατος 50%ΟΙΚ µ. ΜΜ 5 Μ Φύτευση δέντρων 2213 ΠΕΡ3113 ΤΕΜ Περίφραξη µε δικτυωτό συρµατόπλεγµα Τερµατικών Εγκαταστάσεων στύλων διανοµής %ΟΙΚ %ΟΙΚ6447 ΜΜ Περίφραξη µε κιγκλίδωµα γαλβανισµένο 2216 ΟΙΚ6401 ΜΜ 385 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

21 7 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 79 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέµατος 80 Καθαίρεση οπλισµένου σκυροδέµατος 2301 ΟΙΚ2226 Μ ΟΙΚ2227 Μ3 100 Ητοι σύνολο Ευρώ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

22 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υ/Σ ΚΩ 150/20 ΚV EΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ. : ΝΕΜ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. : A/A ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝ ΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 103 Ο Ο2151 Μ Αποψίλωση, εκθάµνωση και µόρφωση γηπέδου ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 3 Επιχώσεις µε δάνεια χώµατα 4 Επιχώσεις µε 3Α ( συµπύκνωση 95% κατά PROCTOR ) %Ο Ο1123Α 20%Ο Ο1123Β %Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο3121Β 20%Ο Ο3122 Μ Μ Μ Επιχώσεις δαπέδων κτιρίων 210 ΟΙΚ2162 Μ Πλήρωση µε κροκάλες ποταµίσιες ή θραυστά λατοµείου ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ %Ο Ο %Ο Ο 1520 Μ Σκυρόδεµα καθαριότητας 301 ΟΙΚ 3211 Μ Σκυρόδεµα C16/20 υπόλοιπων κατασκευών 306 ΟΙΚ3214 Μ Σκυρόδεµα C20/ OIK3215 M ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

23 2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 10 Ξυλότυπος κατασκευών 401 ΟΙΚ3816 Μ ΣΙ ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 Σιδηρούς οπλισµός S500s 501 OIK3873 XΓΡ Σιδηρούς οπλισµός. οµικό Πλέγµα. 502 OIK3872 XΓΡ 6900 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 13 ροµική τοιχοποιία πάχους 10εκ. 14 Μπατική τοιχοποιία πάχους 20εκ. 601 ΟΙΚ4622 Μ ΟΙΚ4623 Μ2 330 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 15 Εσωτερικά επιχρίσµατα τριπτά µαρµαροκονίας 16 Εξωτερικά επιχρίσµατα τσιµεντοµαρµαροκονίας αρτιφισιέλ µη λαξευτά 17 Επένδυση τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 701 ΟΙΚ7132 Μ ΟΙΚ7166 Μ ΟΙΚ7326 Μ2 58 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ 18 Μαρµάρινες επιστρώσεις πάχους 2 εκ. 19 Μαρµάρινες επιστρώσεις πάχους 3 εκ. 20 Επένδυση σκαλοπατιών µε µάρµαρο 807 ΟΙΚ7521 Μ ΟΙΚ7506 Μ ΟΙΚ7541 ΜΜ Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων 810 ΟΙΚ7316 Μ Λούκια από τσιµεντοκονία 811 ΟΙΚ7335 ΜΜ Επίστρωση δαπέδων µε πλακίδια πορσελάνης 24 Επίστρωση δαπέδων µε οξύµαχα πλακίδια (µη εφυαλωµένα) 813 ΟΙΚ7327 Μ ΟΙΚ 7331 Μ2 390 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

24 3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 25 Επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό 26 Οξύµαχη προστασία επιφανειών (εποξειδικά) 907 ΟΙΚ7901 ΧΓΡ ΟΙΚ 7903 Μ Πλαστική µεµβράνη ISOFIL 911 OIK7914 M Θερµοµονωτική πλάκα πάχους 5 εκ. 919 ΟΙΚ7932 Μ2 870 ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 29 Σιδερένιες πόρτες µονόφυλλες ή δίφυλλες 1001 ΟΙΚ6224 ΧΓΡ Σιδερογωνιές προστασίας 1004 ΟΙΚ 6111 ΧΓΡ 980 ακµών 31 Γενικές σιδεροκατασκευές 1005 ΟΙΚ 6121 ΧΓΡ Σιδερένιες σχάρες µε λάµες 1006 ΟΙΚ6121 ΧΓΡ Μπακλαβωτή λαµαρίνα 1007 ΟΙΚ6301 ΧΓΡ Χυτοσιδερένια καλύµµατα φρεατίων 1008 Ο Ο2671 ΧΓΡ Σιδεροτροχιές τοποθετηµένες 1009 ΟΙΚ6121 ΧΓΡ Σιδεροσωλήνες υδρορροών γαλβανισµένοι 1010 ΗΛΜ5 ΜΜ Ταρατσοµόλυβα 1011 ΗΛΜ2 ΧΓΡ Υαλοστάσια από αλουµίνιο µε συρόµενα προβαλλόµενα ή ανοιγόµενα φύλλα 39 Τοποθέτηση και συγκόλληση χάλκινης ταινίας 1012 ΟΙΚ6524 Μ ΗΛΜ7 ΤΕΜ Αυλάκι οριζόντιας υδρορροής %ΟΙΚ7335 ΜΜ %ΗΛΜ5 41 Σιδηρογωνιές προστασίας ακµών γαλβανισµένες 1023 ΟΙΚ 6121 ΧΓΡ Σχάρες πρεσσαριστές γαλβανισµένες 1024 ΟΙΚ6121 ΧΓΡ 4500 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

25 4 43 Θύρες τύπου ρολού χαλύβδινου διπλού τοιχώµατος µε µόνωση 44 Θύρες µεταλλικές µονόφυλλες ή δίφυλλες 45 Θύρες µεταλλικές πυράντοχες µονόφυλλες ή δίφυλλες 1025 ΟΙΚ6236 ΟΙΚ % ΟΙΚ % ΟΙΚ % ΟΙΚ % ΟΙΚ6237 Μ2 14 Μ2 24 Μ Θεµελιακή γείωση κτιρίου ελέγχου 1029 ΗΛΜ 7 ΤΕΜ 1 ΑΡΜΟΙ 47 ιογκωµένη πολυστερίνη πάχους 2 εκ. 48 Πλήρωση αρµού µε ασφαλτοµαστίχη 1101 ΟΙΚ7932 Μ ΟΙΚ7935 ΜΜ 42 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 49 Πρεσσαριστές πόρτες µε µπατικές κάσσες ΟΙΚ5447 Μ Ξύλινη στέγη και κεράµωση κτιρίου ελέγχου και πινάκων Υ/Σ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ %ΟΙΚ %ΟΙΚ5267 Μ Υαλοπίνακες διπλοί διαφανείς πάχους 5χλστ. έκαστος µε διάκενο. 52 Υαλοπίνακες διαµαντέ πάχους 5χλστ ΟΙΚ7609 Μ ΟΙΚ7616 Μ2 2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 53 Πλαστικοί χρωµατισµοί ασπατουλάριστοι 54 Πλαστικά τσιµεντοχρώµατα ή ακρυλικά χρώµατα ΟΙΚ7785 Μ ΟΙΚ7788 Μ2 640 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

26 5 Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 55 Υδραυλική εγκατάσταση Κτιρίου Ελέγχου Υποσταθµών. 56 Αποχετευτική εγκατάσταση Κτιρίου Ελέγχου Υποσταθµών %ΗΛΜ2 35%ΗΛΜ5 30%ΗΛΜ %ΗΛΜ2 35%ΗΛΜ5 30%ΗΛΜ7 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 57 Σηπτικός βόθρος Τ %ΟΙΚ2141 ΤΕΜ 1 50%ΟΙΚ Απορροφητικός βόθρος %ΟΙΚ2141 ΤΕΜ 1 50%ΟΙΚ Μετρητής παροχής νερού 1511 ΗΛΜ5 ΤΕΜ 1 60 Πλήρες δίκτυο ύδρευσης Υ/Σ µε σωλήνα πλαστικό PVC ¾ 1512 ΗΛΜ5 ΜΜ 100 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 61 Προκατασκευασµένες πλάκες διαστ. 0,50Χ0,80 62 Προκατασκευασµένες πλάκες διασταυρώσεων. 63 Προκατασκευασµένες πλάκες διαστάσεων 1,10Χ0,50. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ %ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ3811 ΤΕΜ 300 Μ2 18 ΤΕΜ Τσιµεντοσωλήνες Φ40 εκ Ο Ο 2883 ΜΜ Πλαστικοί σωλήνες P.V.C Φ200 χλς. 66 Πλαστικοί σωλήνες P.V.C Φ100 χλς. 67 Πλαστικοί σωλήνες P.V.C. Φ 160 χλστ. 68 Χαλυβδοσωλήνες πυράντοχοι Φ160 χλστ ΗΛΜ8 ΜΜ ΗΛΜ8 ΜΜ ΗΛΜ8 ΜΜ ΗΛΜ4 ΜΜ 33 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 69 Νιπτήρας πορσελάνης διαστ.42χ ΗΛΜ14 ΤΕΜ. 3 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

27 6 70 Λεκάνες αποχωρητηρίου ευρωπ. Τύπου. 71 Ντουσιέρα από χυτοσίδερο εµαγιέ διαστάσεων 0,70Χ0, ΗΛΜ14 ΤΕΜ ΗΛΜ14 ΤΕΜ. 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 72 Ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου ελέγχου πινάκων. 73 Εγκατάσταση πυροπροστασίας κτιρίου ελέγχου πινάκων. Ο ΟΠΟΙΙΑ 74 Εκσκαφές σκάφης δρόµου σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 75 Κατασκ. Υποβάσεως δρόµου µε θραυστό υλικό λατοµείου Π.Τ.Π 0150 Υ Ε 76 Κατασκ. βάσεως δρόµου µε θραυςτό υλικό λατοµείου Π.Τ.Π 0155 Υ Ε %ΗΛΜ49 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ %ΗΛΜ49 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ %Ο Ο1123Α 20%Ο Ο1123Β %Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο3211Β 20%Ο Ο3212 ΤΕΜ. 1 ΤΕΜ. 1 Μ Μ3 130 Μ Ασφαλτ. Προεπάλειψη Π.Τ.Π Α201 Υ Ε 2005 Ο Ο4110 Μ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλειστού τύπου Π.Τ.Π Α265 Υ Ε %Ο Ο %Ο Ο4522 Μ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 79 Ενετικά προπετάσµατα 2101 ΟΙΚ7813 Μ Υγροµόνωση αρµού στέγης µεταξύ δύο κτιρίων 81 Λάµα ορειχάλκινη 80Χ3 για την επικάλυψη των αρµών 82 Προµήθεια και τοποθέτηση αντωθητήρος 2105 ΟΙΚ7245 ΜΜ ΟΙΚ7392 ΜΜ ΟΙΚ62241 ΤΕΜ 3 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

28 7 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 83 Ξύλινη Περίφραξη %ΟΙΚ %ΟΙΚ Σιδερένια πόρτα %ΟΙΚ6121 περιφράξεως ανοίγµατος 50%ΟΙΚ µ. ΜΜ 5 Μ Φύτευση δένδρων 2213 ΠΕΡ 3113 ΤΕΜ Περίφραξη µε δικτυωτό συρµατόπλεγµα Τερµατικών εγκαταστάσεων στύλων διανοµής %ΟΙΚ %ΟΙΚ6447 ΜΜ Περίφραξη µε κιγκλίδωµα γαλβανισµένο 2216 ΟΙΚ6401 ΜΜ 350 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 88 Καθαίρεση υπάρχουσας περίφραξης από συρµατόπλεγµα 89 Καθαίρεση υπάρχοντος αγωγού άρδευσης 2308 ΟΙΚ2211 ΜΜ Ο Ο2151 ΜΜ 80 Ητοι σύνολο Ευρώ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

29 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ. : ΝΕΜ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Y/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ 150/20KV Y/Σ ΚΩ 150/20KV ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : Y/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ 150/20KV Σύνολο Ευρώ :... Y/Σ ΚΩ 150/20KV Σύνολο Ευρώ :... Ήτοι σύνολο... ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 461 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Y/Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ 466 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικές Εκσκαφές Καθαιρέσεις Άρση Καταπτώσεων 121 1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 121.1.1 Ο Ο 1110 m 3 2 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών, βάθους εκσκαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα