ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε σημαντικές ζημιές από τις φωτιές κ α ι μεγάλες κατα στροφές Τ ο 1997 σε 1 φωτιές καταστράφηκαν συνολικά στο Ν ο μ ό Ιωαν νίνων 9 5 στρέμματα από τα ο π ο ί α δα σικών εκτάσεων κ α ι 1636 αγροτικών Π έ ρ ι σ υ κάη καν 674 στρέμματα αγροτικών 8 στρέμματα σκουπιδότοπου και 1 στρέμμα άλσος πυροφυλάκια στο Α ν ή λιο, στους Ασπραγγέλους στο Δίστρατο στην Αετομηλίτσα στον Π ρ ο φ ή τ η Ηλία της Κόνιτσας στην "Τσουκα" Ρ ό σ σ α - Φ λ α μπουραρίου και στον Εθνικό δρόμο Βίκου - Α ώ ου Πιστεύομε μ όλα αυτά τα μέτρα δηλαδή με πε ρισσότερους δασικούς υπαλλήλους, με το υπερ σύγχρονο ελικόπτερο που τίθενται στην Υ π η ρ ε σ ί α της Πυροσβεστικής θ αντιμετωπιστούν οι πυρ καγιές στο Ν ο μ ό μας και στην περιοχή μας κατά τη λες καταστροφές Ο λ ο ι μας πρέπει νάμαστε εν "εγρηγόρσει" να ει δοποιούμε τις Δασικές Αστυνομικές Στρατιωτι κές κ α ι Πυροσβεστικές Αρχές Προπαντός πρέπει να προσέχουμε πολύ το ω ρ α ί ο μας δάσος το "ΜΑ Ρ Ι Ν Ο " και το αλσυλιο της εκκλησίας μας Α κ ό μ η για τον αποτελε σματικότερο έλεγχο των δασικών περιοχών ο κ Νομάρχης Ιωαννίνων τό νισε ότι θα κινούνται 8 επανδρωμένα περιπολικά οχήματα, από τα ο π ο ί α στο περιαστικό δάσος των Ιωαννίνων και από 1 στο ΜΠΙΖΑΝΙ, στο Κ Α Λ Π Α Κ Ι, στο Δ Ε Λ Β Ι Ν Α Κ Ι, στο Σ Κ Α Μ Ν Ε Λ Ι στ Α Ρ Μ Α Τ Α και στο 35ο χιλιό μετρο της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης ενώ θα λειτουργήσουν επτά Ω ς αιτίες πυρκαγιών κα ταγράφονται η αμέλεια, τ αποτσίγαρα, ο ηλεκτρι σμός, ο ι φωτιές τα φυσι κά φαινόμενα κ ι άλλα και οι περισσότερες φωτιές σ η μ ε ι ώ θ η κ α ν κατά τον Ιούλιο κ α ι Αύγουστο και κυρίως ημέρες Τετάρτη και Σάββατο και μεταμεσημεριανές ώρες όπου αδίστακτοι εμπρηστές ενεργούν με σ κ ο π ό μεγά θερινή περίοδο, κυρίως ό μ ω ς κ ι εμείς όλοι μας να δείξουμε υπευθυνότητα και να ενημερώνουμε τά Προσυνεδριακή σύσκεψη για το Πανηπειρωτικό Συνέδριο 1 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Στις 9 Μαΐου 1999 ώρα 11 το πρωΐ, στην αίθουσα του Συ νεδριακού Κέντρου της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιω αννίνων (Ν Ζ έ ρ β α 8-3 προ έχει ως κεντρικό σύνθημα "Κοινό χρέος, κοινός αγώνας προκοπή της Ηπείρου" Μέρα για να εκφραστούν οι πολίτες Μέρα χαράς και δημοκρατίας Για μια ακόμη φορά, συνάντηση στο χω ριό, χαιρετίσματα, φιλιά αγκαλιές και προβλέψεις Γεμίζει πάντοτε το χωριό τέτοιες μέρες και οι "εκλογομάγειροι" και οι "εκλογολόγοι" όλο μετρήσεις και προβλέψεις Εδώ δεν χρειάζεται εξιτπολ τα πάντα τα γνωρίζουν Κάπου - κάπου αναφαίνεται και κανένας "κομματάρχης", "γραφικός" παλιού τύπου (που όλο κουνιέται νευρικά κρατάει κάτι χαρτιά στα χέρια κι εξη γεί με σοβαρό ύφος, τι είναι Ευρώπη, τι χρειάζεται κι ότι εμένα πρέπει ν ακούτε κλπ) αλλά τα γεγονότα αυ τά σηματοδοτούν το τέλος ενός κύκλου κι όλα δεί χνουν ότι οι εποχές αλλάζουν η ζωή συνεχίζεται και κά θε πολίτης ξέρει τι θα ψηφίσει Και μετά την ψήφο ένα ρακί στο καφενείο και ξανά ο δρόμος για την ξενιτιά και για τους χώρους της δου λειάς για καλή αντάμωση στο πανηγύρι Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών στο Δήμο Καλπακίου δημοσιεύονται στην 4η σελίδα ην ΕΑΚΕΠΑ Στοά Σάρκα), πραγ ματοποιήθηκε Πανηπειρωτική Προσυνεδριακή Σύσκεψη, της Πανηπειρωτικής Συνομοσπον δίας Ελλάδος σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη ση Ιωαννίνων για το γνωστό 6ο Παγκόσμιο Πανηπειρωτικό Συ νέδριο που θ α πραγματοποιη θεί στην Ηγουμενίτσα από 6 έως 3 Αυγούστου 1999 κι Πρόεδροι Κοινοτήτων, Τοπικών Διαμερισμάτων, Δήμαρχοι, Πο λιτιστικοί φορείς και μεμονωμέ να άτομα Με καταθέσεις προ τάσεων - υπομνημάτων και προ βληματισμών για την αναβάθμι ση του τόπου, και για την προβολή ολοκληρωμένου σχε διασμού ανάπτυξης - " " - - " - " χιστα τις Υπηρεσίες Το σβΰσιμο των πυρκα γιών είναι για το καλό όλων μας! " Στο συνέδριο πήραν μέρος, πλήθος κόσμου, Αδελφότητες, Το τοπικό μας διαμέρισμα (πρώην κοινότητα ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ- ΝΟΥ) αντιπροσώπευσε ο υπεύ θυνος ύλης της εφημερίδας μας κ Σωκράτης Μιχ Οικονό μου ο οποίος πήρε το λόγο και τόνισε με έμφαση ότι η διαμόρ φωση μιας κοινής βούλησης μιας κοινής προσπάθειας είναι αναγκαία ώστε ν ανταποκρι θούμε στις προκλήσεις των και ρών και να συμβάλλουμε όλοι μας στην ανάπτυξη της Ηπείρου μας και ειδικότερα της περιο χής Πωγωνίου και του χωριού μας ώστε η περιοχή μας να μη βρίσκεται τελευταία στην κλί μακα ανάπτυξης α π όλες τις περιοχές της χώρας μας, και της Ευρωπαϊκής Ενωσης Μ ε το ίδιο πνεύμα θ α συνεχίσουμε την παρουσία μας και κατά την συνεδρίαση του 6ου Πανηπειρωτικού Συνεδρίου που θ α γίνει τον Αύγουστο στην Ηγουμενί-

2 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 Το Κέντρο Περιβαλλοντικά Εκπαίδευσα KOVIIOOS Η τρίτη χρονιά λειτουρ γίας του ΚΠΕ Κόνιτσας ολο κληρώθηκε ήδη Μια χρονιά εξαιρετικά αποδοτική, εφό σον 5 μαθητές και 6 εκπ/κοί Α / θ μ ι α ς και Β / θμιας Εκπ/σης παρακολού θησαν τα προγράμματα του 1 Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου Μαστοροχώρια της Κό νιτσας 3 Εξοικονόμηση Ενέρ γειας 4 Το νερό 5 Η Κόνιτσα χτες και σή μερα 6 Το δάσος και η προστα σία του από τη φωτιά 7 Το Ζαγόρι Είναι ολοκληρωμένα εκ παιδευτικά προγράμματα διάρκειας μιας, τριών ή τεσ σάρων ημερών Περιλαμβά νουν θεωρητικό μέρος, εντός του Κέντρου και Περι βαλλοντικές διαδρομές Εκπ/κοί διαφόρων ειδικοτή των εξασφαλίζουν τη διεπι στημονικότητα τους Ο ι μαθητές οι οποίοι εντάσσονται σ αυτά προέρ χονται κατά κύριο λόγο από τα σχολεία των Νομών Ιωαν νίνων, Αρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Λευκάδας Ομως το ΚΠΕ Κόνιτσας έδωσε τη δυνατότητα και σε σχολεία της υπόλοιπης Ελ λάδας να το επισκεφτούν και να παρακολουθήσουν τα προγράμματα του, ενώνο και η δράση του ντας την Κόνιτσα, τα χωριά της καθώς και τα Ζαγοροχώ ρια με όλα τα σημεία της χώ ρας Ενδεικτικά αναφέρου με κάποια από τα σχολεία άλλων περιοχών Γυμν Σερ ρών, Γυμν Φερών Εβρου, 6ο Γυμν Λάρισας, Γυμν Σούδας Χανίων, Γυμν Λιβαδοχωρίου Λήμνου, ΔΣ Σχολείου Αλονήσου, 1 ο Λύκειο Ελευσίνας, Γυμν Πεντέλης Αττικής, Γυμν Μελισσιών Αττικής, Γυμν Κανήθου Χαλκίδας, Γυμν Κύμης Ευβοίας, Ι ο Γυμν Ξάνθης κά Ομως, εκτός από τα προ γράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που απευθύνο νται σε μαθητές, το ΚΠΕ διοργάνωσε σεμινάρια ε κ π / κών με θέμα 1 Φυσικό Περιβάλλον ανάπτυξη εκπαιδευτικών με θόδων προσέγγισης Ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας 3 Ειρήνη και Περιβάλλον Τα σεμινάρια αυτά παρα κολούθησαν 18 εκπ/κοί των νομών εμβέλειας, κα θώς και εκπαιδευτικοί από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της άλλης Ελ λάδας Τα σεμινάρια γίνο νται σε συνεργασία με τα Παν/μια Ιωαννίνων, Αριστ Παν/μιο Θεσ/νίκης, Π α ν / μιο Μακεδονίας, Αιγαίου και Κρήτης Το ΚΠΕ έχει αναπτύξει διε θνείς συνεργασίες, όπως με τον Εθνικό Δρυμό Les «" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ντιευθυνοϊ ΕΥΜΦΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΟΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ι ΠΡΟ! ΛΙΌΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ 441 ΤΗΛ (653) EYNTASXETAI ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ε Υ Ν Τ Α 8 Η Χ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν ΠΑΝΟΥΣΗ - ΤΚ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (653) 4118 και (651) 484 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (653) και (651) 6645 ΕΛΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ 441 Α1ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΛΩΡΕΑΝ Χ#ΐ»νρ<Η > not) Sapomevovtoi ιί όχι Scy επισιρέ epov»«t Οι ενυαογραφες συνεργασίες (-«κρράχονν ιι$ ααόφεις «κ*;*νν mov ΐιιιογμάψονν, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" lift Apxien Σπυρίδωνος 8 Τηλ FAX 3138 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ Cevennes Senteret της Νορ βηγίας Ο ι εκπ/κοί του ΚΠΕ Κόνιτσας, μαζί με συναδέλ φους τους από 6 ακόμη Κέ ντρα της Ελλάδας θα επιμορφωθούν για ένα 1 Οήμερο στη Νορβηγία εντός του Ιουνίου 1999 Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΠΕ Κόνιτσας είναι ένα από τα 8 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία λει τουργούν στην Ελλάδα και ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας Οσοι θέλουν να πάρουν περισσότερες πλη ροφορίες για την αθόρυβη αλλά πλούσια και ουσιαστι κή δράση του ΚΠΕ Κόνιτσας θα μας βρουν στο Internet στη διεύθυνση http// usersotenetgr/krekonits ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΑΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ! ΕΣΤΙΑΣ Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕ Ζ Α έχει ανοιχθεί ο ειδικός λογαριασμός υπ αρ , όπου μπορείτε να καταθέσετε την προ σφορά αγάπης, βοηθώντας την Ηπειρωτική Εστία Θεσ σαλονίκης να αποκτήσει το νέο της Πνευματικό Κέντρο στην οδό Δορυλαίου στην Τούμπα, αντάξιο της Ηπει ρωτικής παροικίας Θ ε σ σ α λονίκης KEY HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , 8745, ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 1-1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 3 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ ΣΕΛΙΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Σ Η "Ηπειρωτική Εστία" Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε στην τιμητική πρόσκληση της αντιδημαρχίας Πολιτισμού - Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και έλα βε μέρος στο Δ Παιδικό Φεστιβάλ Ελληνικών Χορών Στο ανακαινισμένο δέατρο Κήπου στο κέντρο της πόλης, ομάδα παι διών ηλικίας 4 έως 14 ετών με τις ηπειρωτικές στολές και συνοδεία της πα ραδοσιακής ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής του Δήμου Θεσσαλονί κης ενθουσίασαν και συγκίνησαν με τον χορό τους, τους θεατές που με εν διαφέρον παρακολούθησαν τις προσπάθειες της τρίτης γενιάς των ηπειρωτών να διατηρήσουν αναλλοίωτη την γνήσια ηπειρωτική χορευτική παράδοση και χειροκροτήθηκαν για την άψογη, σοβαρή και περήφανη πα ρουσία τους, αποσπώντας τα συγχαρητήρια του υπευθύνου και ψυχής του φεστιβάλ κ Δημήτρη Βουβάκη καθώς και του Αντιδημάρχου κ Μαρκαντωνάκη που παρακολούθησαν την παράσταση Η αναφορά στη δράση της ΗΕΘ καθώς και η σύντομη παρουσίαση της ιστορίας των χορών σε συνδυασμό με τη σωστή ηχητική και φωτιστική κάλυ ψη, ο συντονισμένος βηματισμός των μικρών παιδιών δημιούργησαν μια αξιόλογη εικόνα της ηπειρωτικής παράδοσης Γι αυτή τους την προσπάθεια, η δασκάλα των χορευτικών Αθηνά Τοτοκώτση και η χορευτική ομάδα επιβραβεύτηκαν με την απονομή διπλωμά των που φέρουν την υπογραφή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ Βασίλη Παπαγεωργόπουλου Με την λήξη των μαθημάτων εκμάθησης της ηπειρωτικής μουσικοχορευτικής παράδοσης που γίνονται κάθε Παρασκευή βράδυ στην ΗΕΘ δωρε άν στα παιδιά των Ηπειρωτών και των φίλων της Ηπείρου, ηλικίας 4 έως 4 ετών, οργανώθηκε από την δασκάλα των χορευτικών Αθηνά Τοτοκώτση, η καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια αποχαιρετιστήρια γιορτή, όπου μετά τον απολογισμό των εκδηλώσεων της χρονιάς και την ανταλλαγή απόψεων για την πορεία του τμήματος Νεολαίας, ακολούθησε ένα ευχάριστο βραδυνό με παιχνίδια, τραγούδια, χορό, κεράσματα, κέφι και πολύ καλή ηπειρωτική παρέα Γονείς και παιδιά ευχαρίστησαν με ένα φιλί και μια ζεστή αγκαλιά την δασκάλα και ανανέωσαν τη συνάντηση τους το Σεπτέμβριο όταν ανοί ξουν τα σχολεία, για να στελεχώσουν τα χορευτικά συγκροτήματα της ΗΕΘ του ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο χωριό Γεροπλάτανο Ιωαννίνων Πληροφορίες στα τηλέφωνα / , ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΕΝΩΝΑΣ "ΛΙβΟΣ" ΑΙΛΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κρατήσεις θέσεων Τηλ (653) και FAX (651)79783 ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ 4411 ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 13 ΤΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο Αριστοτέλους 16 τηλ 441 Οικία Φιλελλήνων 6 τηλ

3 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 3 Α π ό τι$ Spaainpioxnics του AnjjQjj Καλπακίου ΤΙ Τ Ρ Ο Μ Ε Διαβάζουμε καθημερινώς κι ακούμε στην τηλεόραση ότι όλα -ή σχεδόν όλα- τα τρόφιμα, είναι αλλοιωμένα, ότι υπάρχουν διοξίνες κι άλλα παράξενα Ο λ α απειλούν τη ζωή μας και φυσικά προβληματίζεσαι, πανικοβάλλεσαι και μετά καταπίνεις Ο λ α σου λένε είναι από τις έρευνες πούγιναν μεταλλαγμένα Αλήθεια τι ακριβώς συμβαίνει; Τι είναι όλα αυτά; Τι είναι διοξίνες; Τι θα πει τροφές μεταλ λαγμένες; Εδώ θα πρέπει να ερωτηθούν οι ειδικοί βιολόγοι, γεω πόνοι, κτηνίατροι, χημικοί, γιατροί διαιτολόγοι και δε συμ μαζεύεται Ετσι το πράγμα παίρνει ανεξέλεγκτες διαστά σεις, προσλαμβάνει μορφή σκανδάλου για τις ζωοτροφές και τα υγιεινά τρόφιμα και η κρίση γίνεται πολύ σοβαρή Εγώ ένα ξέρω να πω Οτι η παλιά καλλιέργεια, η παρελθοντολογία, η νοσταλγία για το κτήμα της γιαγιάς μας ήταν και είναι η καλύτερη οικιακή οικονομία και η πιο υγιει νή στη μικρή κλειστή κοινωνία του χωριού μας Και τώρα με λίγη προσπάθεια, μπορούμε να φάμε αγνά προϊόντα αρκεί όλοι μας να το θελήσουμε και να γυρίσουμε στον παραδοσιακό παλιό και δοκιμασμένο τρόπο της απλής αγροτικής ζωής Και για να κλείσουμε το μικρό μας αυτό αρθράκι, ας τελειώσουμε με τα λόγια του καθηγητή Επιδηματολογίας και Διατροφής του Πανεπιστημίου του Χάρ βαρντ κ Δημήτρη Τριχόπουλου που λέει "τα Ελληνικά προϊόντα είναι ακίνδυνα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανη συχίας" Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Είχαμε πιστέψει, ότι ο πόλεμος στην "πολιτισμένη" Ευρώ πη ανήκε οριστικά στο παρελθόν Φρίκη προκαλούν τα εγ κλήματα, οι σφαγές, οι λεηλασίες, οι καταστροφές που δια βάζουμε για το Β παγκόσμιο πόλεμο που οι πιο μικροί δεν τα γνώρισαν αυτά Ετσι τουλάχιστον θέλαμε να πιστεύουμε, αν κι εδώ που τα λέμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχε εκλείψει ποτέ, μόνο που τα πτώματα ήταν μακρυά κρυμμένα στη σκό νη της Αφρικανικής σαβάνας και στις λόχμες της Ασιατικής ζούγκλας Και να τώρα πόλεμος κοντά μας στη Σερβία, δίπλα μας Κι όλα άλλαξαν Ισως αύριο -αν δεν βρεθεί πολιτική λύσηνάναι ακόμη χειρότερα και οι συνέπειες του δυσανάλογες Αφού πυρινικά όπλα βρίσκονται σ ανεύθυνα χέρια, κι ένα πολεμικό ντελίριο έχει κυριεύσει τις εθνότητες που θέλουν να επιβληθούν σ άλλες πιο αδύναμες και οι ανεπτυγμένες και ανθηρές οικονομίες γεννούν στρατιές ανέργων, κοινω νικές ενστάσεις και μιλιούνια στερημένων και κατεστραμ μένων ανθρώπων Φρίκη, φωτιά καταστροφή κι ας διατείνονται μερικοί ότι αυτός ο πόλεμος είναι ανθρωπιστικός Τι ειρωνεία! Δεν υπάρχει πόλεμος ανθρωπιστικός Δεν υπάρχει πόλε μος χωρίς ανθρωποθυσίες, χωρίς καταστροφές, χωρίς αί μα, φόνους, θύματα και δάκρυα Τι παράξενος πούναι ο άνθρωπος! Ο μεγάλος φυσικός και φιλόσοφος Αϊνστάιν έλεγε "Πί σω από τον πολιτισμό εκτρέφεται κάθε τόσο η Βαρβαρότη τα" Ο πόλεμος λένε τώρα έχει σταματήσει Ομως οι συνέ πειες του και οι πληγές του θα περάσουν χρόνια πολλά για να επουλωθούν Σ ΟΙΚ J ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΖ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ Κ Α Τ Σ Α Ρ Η 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Ο ι κ ) Στις 4 Μαΐου 99 η υπουργός Εσωτερικών Δημο σίας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης επισκέφθηκε το νέο Δήμο μας, το Δήμο Καλπακίου η κ Βάσω Παπανδρέου και ενημερώθηκε από τον κ Δήμαρχο και από τους Δημο τικούς Συμβούλους για τα προβλήματα του Δήμου, που πολλά είναι και επείγοντα Η κ υπουργός έδωσε εντολές για την πραγματοποίηση των έργων εντός των πλαισίων και των οικονομικών δυνατο τήτων του προϋπολογισμού ) Ο κ Δήμαρχος μας πλη ροφόρησε ότι σύντομα θα εκδώσει ενημερωτικό φυλλά διο (εφημερίδα) με όλες τις δραστηριότητες και τις ενέρ γειες του για το Δήμο και τα Δημοτικά διαμερίσματα (πρώην κοινότητες) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟ ΠΩΝ 3) Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 4 Μαΐου 1999 το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτη σε και έλαβε αποφάσεις σε δώδεκα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονταν σε διάφορα θέματα (όπως έγκριση παραλαβής διαφό ρων έργων - κατασκευής ομβροδεξαμενών, έγκριση απο λογισμού διαμερισμάτων Νεγράδων, ΔΔ Ανω ΡαΒενίων, ΔΔ Κάτω ΡαΒενίων, ΔΔ Καλπακίου, ΔΔ Δολιανών, ΔΔ Χρυσόρραχης, ΔΔ Μαυροβουνίου, ΔΔ Γεροπλατάνου κλπ) Από τις αποφάσεις του Δή μου Καλπακίου η ΣΕ προσω ρινά έχει τη γνώμη θ αναφέ ρεται σ εκείνες τις αποφά σεις που αφορούν το χωριό μας Αργότερα ίσως θα δη μοσιεύουμε όλες τις αποφάσιες, τα αιτήματα όλου του διαμερίσματος Καλπακίου Ετσι κατά τη συνεδρίαση της 4 Μαΐου πάρθηκαν αποφά σεις σε ότι αφορά το Γεροπλάτανο - Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ποτίστρας ζώων "Αγρομηλιά Δ / Δ Γεροπλατάνου" - Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ποτίστρα ζώων "Βοϊδομάτη" ΔΔ Γεροπλατάνου Επίσης συζητήθηκαν τα θέ ματα ομβροδεξαμενής για ύδρευση ζώων και δρόμος προσπέλασης βοσκοτόπων όλης της περιφέρειας του Δή μου Σ ότι αφορά το χωριό μας έχουμε 1) Ομβροδεξαμενή στη θέ ση Μπίγνισι δρχ 55 ) Ποτίστρα ζώων στηθέση ΤΖΙΡΑΚΟΣ δρχ 5 Κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 5 Ιουνίου 1999 το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε και έλαβε αποφά σεις για 4 (είκοσι τ^σσ*ρα) θέματα σύμφωνα με την ημε ρήσια διάταξη Σε ότι αφορά το ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟ ήταν Η χορήγηση άδειας ίδρυσης εκτροφείου Πέρδικας στο Δ / Δ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥστη θέση "ΒΑΑΝΟΣ" στον ενδιαφερόμενο κ θ Κ Ο Α Ο Κ Α κάτοικο Αμφι θέας Ιωαννίνων Επίσης μεταξύ των θεμά των ήταν και το θέμα των κά δων απορριμμάτων του Δή μου και όλων των διαμερι σμάτων και αναμόρφωση προϋπολογισμού Καθώς επί σης και η σύσταση αναπτυ ξιακής Δημοτικής επιχείρη σης του Δήμου Καλπακίου Ολόκληρο το κείμενο της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗΣ ΤΟΥ Δ Η Μ Ο Υ ΚΑΛΠΑ ΚΙΟΥ" (Σκοπός, μέσα, μέλη, κανονισμός, έδρα, υλοποίη ση - επιχορήγηση κλπ) θα τα δημοσιεύσουμε στο προσε χές φύλλο όπως ακριβώς θα δημοσιευτούν στην εφημερί δα της κυβέρνησης Περισσότερες πληροφο ρίες στο Δήμο Καλπακίου Γραφείο ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τηλ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ Μ ΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟ Υ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ57768-ΚΙΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ Ι Α Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 Η ζυη και τα βάσανα τυν ταξιδεμένυν Φίλοι μου και πατριώτες χωριανοί μου Ηπειρώτες 9α σας γράψω μερικά τα χρόνια παπιά στην ξενητιά Εάν είχες κάναν συγγενή στα ξένα να σε καρτερεί σε δουλειά για να σε Βάλει το λάδι μετά 9α σου Βγάλει Και γυρνάς σακατεμένος βρε τούτος βήχει είν χτικιασμένος πιο πολλοί το σχολιάζουν και ούτε που σε πλησιάζουν Εγώ δεν είμαι συγγραφέας μα της ζωής ο ακαμπανέας και 9α σας ενημερώσω όχι βέβαια για να σας μορφώσω Στο μαγαζί για να δουλέψεις κοίτα όμως μην μας κλέψεις ή στον φούρνο εάν μπορείς τα ψωμιά να κουβαλείς Την αρρώστια αυτή φοβούνται μην κωλήοουν συλλογιούνται δεν υπάρχει λένε θεραπεία μπάϊ και μικρό το νιόκοπο στην ηλικία Τα παπιότερα είναι γνωστά 9α τακούσαταν μικρά παιδιά απ τους γέρους τους γονείς σας ή από 9είους συγγενείς σας Λίγο σαν θα μεγαλώσεις με κανέναν μην μαλώσεις και να μάθεις να μιλάς μου φαίνεσαι λίγο μπουνταλάς Τα κακά τι τα θυμάμαι για κοίτα εκεί παναθεμάμε ας μιλήσω σοβαρά για τα χρόνια τα παλιό Πιστέψτε τα είναι πραγματικά πέρα για πέρα απη9ινά Διαβάστε λοιπόν με προσοχή την παρακάτω τη γραφή Κι άλλα πολλά θα σου πούνε ότι τάχα σε αγαπούνε και μηνιάτικο θα πάρεις ίσως κάνα κατοστάρι Μα κάτι τέτοιες αναμνήσεις πως να τις αλησμονήσεις οε λέγανε κι ανηπρόκοπο ακούς εκεί το νιόκοπο Ποιος δεν έχει ακουστά τα μοιρολόγια τα γνωστά με κλαρίνα και Βιολιά αυτά τα Ηπειρωτικά Το ψωμί θα το χορτάσεις μα τα μεσάνυχτα 9α ησυχάσεις σκλόβος όλην την ημέρα με Βρισιές και με φοβέρα Μην μου πείτε κι εσείς τώρα έτσι ήταν όλη η χώρα θα 9υμώσω θα φωνάξω μα την συνέχεια θα γράψω Σε όλες τις εκδηλώσεις τελετές και εκδρομές πανηγύρια ή πασχαλιές στων παιδιών μας τις χαρές Ετσι ζούσανε στα ξένα ρωτήστε γέρους σαν εμένα να σας πουν την ιστορία όχι προπαγάντα ή θεωρία Στα ξένα δεν ξεραν πασχαλιά Χριστούγεννα η Αηλιά ως και αυτήν την Κυριακή την ζέχναγαν οι χριστιανοί Δίκιο έχουν οι καημένοι χρόνια είν ταξιδεμένοι από την τουρκοκρατία πολύ παλιά είναι ιστορία Δεν γνώριζαν οχτάωρο όλο το εικοσιτετράωρο εάν Βέβαια ήταν δυνατά και άντεχαν τ αφεντικά Ολοι οι ταξιδεμένοι τέτοιες μέρες είν θλιμένοι και θυμούνται τα παιδιά τους το χωριό την φαμηλιά τους Φτώχια είχαν τα χωριά τους πως 9α ζήσει η φαμηλιά τους μα περισσότερο προσέχουν να μορφώσουν τα παιδιά τους Ούτε αργίες ή γιορτές αυτά είναι των τεμπέληδων δουλειές που τα λένε οι μπολσεβίκοι αυτοί είναι άθρησκοι αγρίμια λύκοι Μόνοι πλένουν τα σκουτιά τους ράβανε και τα κουμπιά τους πως βρωμούσαν τα πατούνια σου σπάγανε τα ρουθούνια Ετσι αρχίζω αναμνήσεις Αχιλλέα μου να ζήσεις φυσικά όσα γνωρίζω και σας τα εζιοτορίζω Πραγματική αλήθεια ιστορία άκου ζήταγαν ισοτιμία και οκτάωρο ζητάνε γι αυτό τους διώχνουν όπου πάνε Πέντε έξι μια παρέα τα πέρναγαν πιο ωραία στο δωμάτιο το βράδυ πολλές φορές στο σκοτάδι Βαριά πούναι τα ξένα δεν τάχα μαθημένα γεράζουνε τον άνθρωπο νάναικαταραμένα Σε φούρνους όοοιδουλεύανε καλά αυτοί τα Βολεύανε με την ζέστη τους κοιμούνται για ψωμί δεν συλλογιούνται Βαρέθηκα μανούλα στα ξένα να γυρνώ τώρα 9 αποφασίσω στο χωριό να ξεκουραστώ Ούτε και ενοίκιο πληρώνουν μα ιδρώνουν και κρυώνουν τρώνε και το ξένο φαγητό όταν τους πάνε για ψητό Κι άλλα πολλά ελέγανε οι άνθρωποι και κλαίγανε σαν ερχόταν στο χωριό τους στ αδέρφια και το πατρικό τους Εδώ οι περισσότεροι αρρωσταίνουν φυματίωση παθαίνουν πως να βρούνε γιατριά απ την πατρίδα μακριά Πάλι 9 αρχίσω να σας πω πως γινόταν το φευγιό τα χρόνια εκείνα τα παλιά κι όλοι τους ήταν μικρά παιδιά Πως να μπεις Νοσοκομεία και δεκάρα ούτε μία στο χωριό σε περιμένουν νάρθεις πότε παντεχαίνουν Δούλευαν σε μανάβικα χασάπικα ή μπακάλικα τ αφεντικά να σου φωνάζουν κι οι κυράδες πως λογιάζουν Στα σπίτια εάν πηγαίναμε καλά τα καταφέρναμε κάτι όμορφες δουλάρες ναι σαν τις παχουλές αγελάδες Ολες σου χαμογελάνε τι γλυκά που σε κοιτάνε και σου λέν την Κυριακή θέλεις να πάμε κάπου μαζί ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑχιΑΑέας Μ Μάρης ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ Τα πέτρινα γεφύρια εκφράζουν την επιθυμία των προγόνων μας για ευκολότερη μεταξύ τους επικοινωνία Αποτελούν μάρτυ ρες, με κατασκευαστική αρτιότητα και αρχιτεκτονική τελειότητα, διαδρομών είτε τοπικής σημασίας (για το νερόμυλο και τη νεροτριβή, για το μοναστήρι και την εκκλησία, για τα χωράφια του κά μπου) είτε υπερτοπικής σημασίας (για τα διπλανά χωριά, για την πρωτεύουσα, ακόμα και για τις ξένες χώρες) Τα πέτρινα γεφύρια εγκλείουν την αγωνία του ανθρώπου να νι κήσει τα ορμητικά νερά των πολλών ποταμών, που στέκονταν εμπόδιο στις επικοινωνιακές του ανάγκες Αποτελούν εν κατα κλείδι όρθιους και χειροπιαστούς μάρτυρες της γεωγραφικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής διάρθρωσης της περιο χής Τρόποι και υλικά κατασκευής - επιλογή θέσης Ο τρόπος κατασκευής αποτελούσε επτασφράγιστο μυστικό του μπουλουκιού (συνεργείου) Τα υλικά ήταν ο σχιστόλιθος, στην αρχή χωρίς συνδετικό υλικό (οι περίφημες ξερολιθιές) ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως συνδετική ύλη σβησμένος ασβέ στης με τριμμένο κεραμμύρι και νερό Η επιλογή της θέσης γινόταν με σοφία και ιδιαίτερη σπουδή, εκεί που το ποτάμι στένευε Το όνομα Το όνομα του γεφυριού ανήκει συνήθως στον δωρητή - κατα σκευαστή ή στο τοπωνύμιο της περιοχής ή στην ανάγκη που εξυ πηρετούσε (μύλος - μοναστήρι) ή στο χωριό Ορισμένα γεφύρια διατηρούν μέχρι σήμερα το όνομα του πρωτομάστορα, ενώ μερι κά, που έχασαν το αρχικό τους όνομα, "βαφτίσθηκαν", μεταγε νέστερα, με άλλο όνομα Αιτίες ζημιών και καταστροφής Μ ε την ανάπτυξη και τη χρησιμοποίηση κυρίως του αυτοκινή του στις επικοινωνίες, τα πέτρινα γεφύρια περιήλθαν σε "αχρη στία" και στην επακόλουθη αδιαφορία του χρήστη ανθρώπου Οι λόγοι και οι αιτίες των ζημιών, που υπέστησαν, μέχρι ολο κληρωτικού εξαφανισμού κάποιων, είναι α Ο ι πόλεμοι Κατά την αντίσταση, το , και κατά την περίοδο του εμφυλίου πολλά ανατινάχθηκαν β Η φυσιολογική φθορά που επιβάλλει το πέρασμα του χρό νου γ Η ορμή των νερών του ποταμού που κατέστρεψε τα β ά θ ρ α τους δ Η νεοελληνική συμπεριφορά εκφρασμένη πότε ρίχνοντας για χάζι πέτρες απ τα στηθαία στα νερά του ποταμού, πότε ψά χνοντας για θησαυρούς και άλλοτε κατασκευάζοντας πάνω ή ακριβώς δίπλα τους νέες τσιμεντένιες γέφυρες αλλοιώνοντας και καταστρέφοντας το φυσικό τους περιβάλλον ε Ο ι ρίζες των δένδρων που φυτρώνουν πάνω στα πέτρινα γε φύρια Πρόγραμμα διάσωσης - συντήρησης Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια άρχισε αθόρυβα ένα πρό γραμμα καταγραφής, μελέτης, διάσωσης, συντήρησης, επισκευ ής και ανάδειξης των διακοσίων και πλέον πέτρινων γεφυριών Μ ε αντίξοες συνθήκες και φειδωλές πιστώσεις κατορθώθηκε πολλά να διασωθούν απ τη σίγουρη κατάρρευση Τα περισσότε ρα είναι προσπαλάσιμα με πολύωρο ποδαρόδρομο, και ως εκ τούτου με πολλές δυσκολίες στη μεταφορά των υλικών συντήρη σης Η εκτέλεση των εργασιών επίσης δύσκολη, γιατί το χειμώνα και την άνοιξη λειτουργεί απαγορευτικά η ορμητικότητα των νε ρών, ενώ το καλοκαίρι, που στερεύουν τα ποτάμια, δεν υπάρχει νερό για την κατασκευή των τσιμεντοκονιαμάτων Η Ευρωπαϊκή Ενωση αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου διάσωσης, απένειμε, κατ εντολήν του Ζακ Ντελόρ, βραβείο και οργάνωσε σχετική έκθεση στις Βρυξέλλες, το 1991 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ 1999 ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 4 4ο ΜΙΚΤΟ Α Ν Ω ΡΑΒΕΝΙΩΝ -~3Τ ^δ-μικτσ~γτέρο-πλαύατλ>ϋ W6~ l U f o X K B K S r ΔΟΛΤΑΝΩΝ ~ 7 8 " 9 " ο ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 8ο ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ϊο ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 1ο ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ 11 ο ΜΙΚΤΟ MAY ΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 1ο ΜΙΚΤΟ ΝΕΓΡΑΔΩΝ 13ο ΜΙΚΤΟ ΧΡΥΕΟΡΡΑΧΗΓ ΣΥΝΟ/\ Α ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ "* " μ IJJ < 4 α α >< Ι_ UJ θ Γ < " " 4Ϊ6 9 " ~ϊ" Ϊ " " 5 ~" ϊ ί 96 4 >5 $ ^ """8 *? & ree 64 JWVW4 " 1 5 SVM1 1 " 1 5 ί Λ*!ΐΜ 3 \ι< ι <;β Τ57 κ 8 1Β 1S-V XJV fell» Ζ / " Β ί ~ ~λ δ ο a ~Ί ΛΟΙΠΑ IJJ ΔΗΚΚΙ Η ΣΥΝΑΣΠ Ν Ο Μ Ο Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ! i j Ρωμπατινομεροπαίος ΣΕΛΙΔΑ ο < C 16 47,63 7 4, ϋΐ 15 44,95 "" Η 34,13 5, δ 48,34 56,76 5 3ίΓ3Τ~ 9 36, ,91

5 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΠΙΝΑΟΣ ΗΠΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΙΗ Είναι γνωστό ότι η Πίνδος αποτελεί την ραχοκοκκαλιά της χώρας, όμως κατά κοινή ομολογία πάσχει από την έλ λειψη ενδιαφέροντος ημε δαπών και αλλοδαπών Τα ορεινά χωριά έχουν σε με γάλο βαθμό ερημώσει, ενώ η ανάπτυξη έχει συρρικνω θεί αισθητά Αυτό έβαλε σε σκέψη την κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης εκπό νησε μελέτη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμμα τος "Τουρισμός - Πολιτι σμός - Υποπρόγραμμα Του ρισμός" που προβλέπεται η ήπια οικολογική τουριστική ανάπτυξη της οροσειράς της Πίνδου από Πρέσπες έως τη Ναύπακτο Η μελέτη αυτή είναι το πρώτο βήμα στρατηγικού σχεδιασμού με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική για όλες τις περιοχές Η υλοποίηση του σχεδίου τονίζει το Υπουργείο θ α γίνει σε Εθνι κό Περιφερειακό επίπεδο, ενταγμένο στο Γ ΚΠΣ με τη συμμετοχή της αγοράς Συγκεκριμένα για την πε ριοχή μας περιλαμβάνει Τουριστικές περιοχές α) Μαστοροχωρίων - Σα ρανταπόρου Ιωαννίνων έδρα Πυρσόγιαννη β) Κόνιτσας Λάκκας Αώ ου Ιωαννίνων έδρα Κόνιτσα γ) Ζαγοροχωρίων Ιωαννί νων από ΤσεπέλοΒο μέχρι γέφυρα Βοϊδομάτη Κλειδωνιάς έδρα ΤσεπέλοΒο Ζαγο CPjAs α ν α γ ν ώ σ τ η Η εφημερίδα μας προ σπαθεί σε κάθε έκδοση της να γίνεται καλύτερη α π ό κάθε άποψη σε εμφάνιση, περιεχόμενο και ποικιλία θεμάτων, ώστε να δημιουρ γήσει μια νέα εποχή για το χωριό μας, αλλά και για τη γύρω ευρύτερη περιοχή Χρειάζεται όμως και τη δική σου συμπαράσταση (σε κείμενα, ποιήματα ιστο ρίες γεγονότα ανταποκρί σεις και συνεργασίες) Χρειάζεται παντού και πάντοτε να τη διαδίδουμε και ν α κάνουμε νέους φί λους αναγνώστες Εμείς σαν συντακτική επι τροπή επιλέγουμε με πολύ προσοχή την ύλη Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς φυσικά ν αποφεύ γουμε όλα τα λάθη Φροντίζουμε, ώστε η εφη μερίδα μας να μείνει μα κριά από πολιτικούς ή κομ ματικούς προσανατολι σμούς σταθερά προσηλω μένη στο σκοπό για τον οποίο οφείλει την ύπαρξη της, που είναι η προώθηση, η εξυπηρέτηση και η προ βολή του χωριού και του τόπου καθώς επίσης και ο κρίκος που ενώνει τους χω ριανούς και τους από το ΓΕΡ Ο Π Α Α Τ Α Ν Ο προερχομέ νους πατριώτες Βοηθείστε όμως κι εσείς, όσοι έχετε ελεύθερο χρό νο, ωραίο μεράκι, αγάπη για το χωριό και διάθεση προσφοράς Ολοι μαζί μπορούμε νάχουμε καλύτερη έκδοση τ ης εφημερίδας μας ΗΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ - ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑ! ΕΡΓΑΖΤΗΡΙΟ ΧΡΥΖΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 ΤΗΛ ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ρίου Ακόμη η μελέτη επεκτεί νεται και σε άλλους Ν ο μούς Είναι μια ήπια - οικο λογική τουριστική ανάπτυξη με κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και τουριστικά καταλύματα Είναι μια μελέτη και ένα πρόγραμμα που πιστεύουμε θα δώσει ζωή στον ορεινό όγκο της Πίνδου και της πε ριοχής μας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Me εγκύκλιο του υπουργείου Εσω τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης γίνεται κατανομή στους Δήμους χρηματικών ποσών για επεν δυτικές δραστηριότητες για έργα Στους Δήμους γίνεται αυτή η χρηματο δότηση από τη ΣΑΤΑ Θ αναφέρουμε τους γειτονικούς Δήμους σε εκατομμύρια δρχ Δήμος Καλπακίου δρχ 476 Δήμος Δελβινακίου δρχ Δήμος Ανω Πωγωνίου δρχ Και Δήμος Ανα Καλαμά δρχ 4795 Με την απορρόφηση των κονδυ λίων αυτών να υπάρξει έγκαιρος προ γραμματισμός, σωστή ιεράρχηση των έργων, σωστός υπολογισμός του κό στους και της χρησιμότητας του, ώστε να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου Μακάρι αυτή να είναι η πρώτη επι χορήγηση και ν αρχίσουν τα προ γραμματισμένα έργα και ν αντιμετω πίσουν τα μεγάλα προβλήματα "οι Καποδιστριακοί Δήμοι" ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΕΛΙΔΑ 5 (Γ "^ ΑΝΟΡΘΟΔΟΙΙΕΣ Πολλές φορές, απ αυτή εδώ τη στήλη και γενικά απ την εφη μερίδα μας, γράφουμε για τα παλιά, για παλιές χωριανικές ιστο ρίες, για παλιές φυσιογνωμίες, για γραφικούς τύπους και γραφι κά γλέντια και ίσως να γινόμαστε κουραστικοί κι ανορθόδοξοι, προκαλώντας ακόμη και τη φράση μερικών "ωχ αδερφέ μ αυτά 8α ασχολούμαστε τώρα" Ομως κάθε γραπτή μαρτυρία πιστή ή δημιουργικώς μεταποιη μένη, προσφέρει τις αναγκαίες ψηφίδες, ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε την εικόνα της περασμένης εποχής, της περασμέ νης ζωής του χωριού μας Αλλωστε πιστές μαρτυρίες μας παρέχουν τα πάσης φύσεως δημοσιογραφικά κείμενα (ως επιστολές - αντικείμενα, λεγόμε να, διηγήσεις, ήθη και έθιμα κλπ-), τα οποία μας φωτίζουν για το παλιό παρελθόν και την καταγωγή μας Σήμερα βέβαια, τα πράγματα έχουν αλλάξει Η γόνιμη αφο μοίωση ξένων πολιτισμικών στοιχείων μετέτρεψε την μικρή κοι νωνία του χωριού μας, όλα δείχνουν ότι υιοθετούμε νέους τρό πους ζωής, νέα σκέψη και έκφραση ακολουθώντας τον τρόπο ζωής των αστικών κέντρων (γίναμε όλοι ή γινόμαστε μικροα στοί, με τ αυτοκίνητο μας, το επιπλωμένο καινούργιο σπίτι μας, με τα σύγχρονα ηλεκτροτεχνικά υπάρχοντα μας κλπ) Ετσι με τον τρόπο αυτό επανατοποθετούμαστε απέναντι σε αξίες και ιδανικά και καθιερώνονται ξενόφερτοι τρόποι ζωής Γενικότε ρα η αποχή από την τήρηση ηθών και πατροπαράδοτων εθίμων, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η εισβολή ξένων πνευμάτων ρευ μάτων ακόμη και λέξεων, η ηθική αλλοτρίωση θέτουν σε κίνδυ νο την εθνική μας ταυτότητα, η οποία εθνική μας ταυτότητα, πρέπει να προσδίδει κύρος, οντότητα και ν αποβαίνειπηγή δύ ναμης για το χωριό μας, την επαρχία μας για το έθνος μας Ετσι οι παλιοί ήρωες μας -οι γνωστές φυσιογνωμίες του χω ριού μας, της περιοχής μας ξεχάστηκαν ή ξεχνιούνται Τα πάντα τείνουν να μεταμορφωθούν και ν αλλοιωθούν και όσοι ασχολούνται μ αυτά -ίσως θεωρούμαστε επαναλαμβάνωγραφικοί Ωστόσο όμως ας μη ξεχνούμε τις παμπάλαιες έννοιες της κα ταγωγής μας, του χωριού μας, τα βάσανα τη φτώχεια των παπ πούδων μας, τις έννοιες τιμής αξιοπρέπειας, τους φόνους ένεκα των πολέμων, την "τυραγνία" την ξενιτιά τα βάσανα και τη σκλη ρή ζωή Τα γεγονότα αυτά, τα ένδοξα και τα θλιβερά, κάπου κάπου καλόν είναι να τα θυμούμαστε Οφείλουμε να δίνουμε έμφαση σ εκείνες τις παραδοσιακές αξίες, στα ήθη στα έθιμα στην εθνική μας ταυτότητα, στις τοπι κές μας συνήθειες, ν αγαπούμε την τοπική μας κοινωνία, να υι οθετούμε την υπεύθυνη συμπεριφορά, την αναβίωση εκείνων των αξιών, όπως είναι η αρετή, ο σεβασμός, η ελευθερία η θρη σκεία μας και γενικά η προώθηση όλων των ανθρώπινων ιδεω δών Ολα τα περασμένα καλό είναι να τα γνωρίζουμε Διαβάζο ντας τα θα γίνονται γνωστά και ΠΡΟΣΦΙΛΗ Σ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Σ ΟΙΚ, α π έ σ (9 ζ στ ο ΰ π ί τ < σας! ζουμερά ρο^ψιμένα ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ 3165 ΚΑΙ λα σ ΒΟΛΙΜ ΛίΩΦ ΣΤ ΤΥ ^/ί ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 3 ι ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΤΗΛ & FAX

6 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ Μ Α Ϊ Ο Σ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ο Πολιούχος του ΣΕΛΙΔΑ 6 Γεροιτλατάνου ΑΓΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Ο Ι Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Α Ο Σ "Ο npooxatns Σχεδόν τα μισά χωριά του Πωγωνίου έχουν πολιούχο και προστάτη Αγιο τον Αγιο Νικό λαο Και αυτό, όπως θα ιδούμε και πιο κάτω, εκτός από προ στάτης των ναυτικών, είναι και προστάτης των ταξιδιωτών στη στεριά Και οι Πωγωνήσιοι από τα πανάρχαια χρόνια ταξί δευαν Οσα χωριά έχουν πο λιούχο τον Αγιο Νικόλαο, πα νηγυρίζουν στις Μαΐου που τιμάται η ανακομιδη των λει ψάνων του, γιατί στις 6 Δεκεμ βρίου δεν μπορεί να γίνει πα νηγύρι Ομως τα τελευταία χρόνια, που τα χωριά ερημώ των ναυτικών, αλλά και των ταξιθιωτών το ερώτημα Αφού ο Αγ Νικό λαος είναι ο Αγιος των θαλασ σών και προστάτης των ναυτι κών, γιατί τα χωριά μας που βρίσκονται τόσο μακρυά από τη θάλασσα είχαν ως πολιού χο τον Αγ Νικόλαο Σύμφωνα με την παράδοση ο Αγ Νικό λαος είναι και προστάτης των ταξιδιωτών στη στεριά Και, όπως είναι γνωστό, οι πρόγο νοι των χωριών μας στη διάρ κεια της Τουρκικής δουλείας ταξίδευαν κυρίως στις Βαλκα νικές χώρες Ρουμανία, Σερ βία, Βουλγαρία και στην Κων/ πόλη Αργότερα, τέλη 19ου αι Γράφει ο Αθανάσιος Δέμος θηκαν και έμειναν ελάχιστοι γέροι σε κάθε ένα από αυτά, δεν είναι δυνατόν να γίνει πα νηγύρι ούτε στις Μαΐου Γι αυτό και μεταφέρθηκαν τα πα νηγύρια στους καλοκαιρινούς μήνες, στη μνήμη κάποιου Αγίου, που τιμάται σε κάποιο φερώνυμο εξωκλήσι ( Ιου λίου, 15 Αυγούστου κλπ) Και αυτό γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες οι χωριανοί φεύγουν από τις πόλεις και έρχονται για λίγο καθαρό αέρα στο χωριό Ο Γεροπλάτανος πανηγυρίζει του Αγίου Παντελεήμονα 7 Ιουλίου Είδαμε σε προηγούμενα φύλλα για τον αγ Παντελεή μονα αρκετά Ας γνωρίσουμε τώρα και τον Αγιο Νικόλαο, την "Εικόνα πραότητος κλπ" Εκ πρώτης όψεως γεννάται ώνα άρχισε η μετανάστευση στην Αίγυπτο και την Αμερική Ολη αυτή η μετακίνηση εδημιούργησε την πίστη ότι πρέ πει να ζητήσουν τη βοήθεια και την προστασία του Αγ Νικολά ου, γιατί αισθάνονταν έτσι ασφαλείς Φεύγοντας για τα μακρινά τους ταξίδια απαραι τήτως θα είχαν στην τσέπη τους κάποια εικονίτσα του Αγίου Νικολάου *** Μια κεφαλλονίτικη παροιμία λέει "Του Αγίου Νικολάου πουν τοη γης και του πελάου" Δηλ προστάτης στη στεριά και στη θάλασσα Φυσικά είναι ο επιγραμματικότερος χαρα κτηρισμός για τον άγιο αυτόν, που φέρνει στη γη τα πρώτα χιόνια και τα πρώτα μεγάλα κρύα Γι αυτό και τιμάται η μνήμη του στην αρχή του χει ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ Τ 7α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ Ξ Ε Ν Π Ν Α Σ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» ΕίΝΩΝΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ * ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΑΚΡΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ JJAMtiL ΩΡΑ1ΚΑΙΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ (657) μώνα (6 Δεκεμβρίου) Τιμάται όμως και η ανακομιδη του λει ψάνου του στις Μαΐου Εί ναι κυρίως ο Προστάτης των θαλασσινών, που έχει τη δύνα μη να ημερεύει τα στοιχεία της φύσεως, να παύει τις τρι κυμίες, να δένει τους ανέ μους, να σώζει τα καράβια και να τα βάζει σε σίγουρο λιμάνι Πολλοί επιστήμονες, και Ελ ληνες και ξένοι, από εκείνους που νομίζουν ότι όλες οι εκδη λώσεις της χριστιανικής λα τρείας είναι ειδωλολατρικές, κληρονομικές και επιβιώματα, υποστηρίζουν ότι ο Αγ Νικό λαος έχει πάρει στην ορθόδο ξη θρησκεία του Χριστού τη θέση, που είχε ο Ποσειδώνας στη θρησκεία των αρχαίων Ελ λήνων Αλλά ο παραλληλι σμός αυτός δεν είναι καθόλου ταιριαστός και χτυπήθηκε και αντικρούστηκε από σοβαρούς μελετητές και πιο πολύ από τον Νικόλαο Πολίτη Η ειδωλολατρική θρησκεία συγκεντρώνει στην ίδια θεότη τα τη δύναμη του καλού και του κακού, της σωτηρίας και της καταστροφής Δηλαδή, ο Ποσειδώνας ήταν προστάτης των ναυτικών, που του έκαναν θυσίες όσοι ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν, που ζητούσαν τη βοήθεια τους, όσοι ταξίδευαν και κινδύνευαν στη θάλασσα Αλλά ήταν και ο ίδιος, που όταν χτυπούσε με την τρίαινα του τον πόντο, έκανε τα κύμα τα να σηκώνονται βουνά, ΝΑ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ηταν ο ίδιος, που με την έχθρα του κυνηγούσε τον Οδυσσέα σε όλα τα πελά γη και τον κρατούσε επί δέκα ολόκληρα χρόνια μακριά από την πατρίδα του Ο Αγ Νικόλαος, όμως, την εξουσία στη θάλασσα την έχει μόνο για να κάνει καλό Σύμ φωνα με την παράδοση του Λαού μας, τα ρούχα είναι πά ντοτε βρεγμένα από την άλμη, τα γένια του στάζουν θάλασ σα, το μέτωπο του είναι γεμά το ιδρώτα από τον αγώνα, που κάνει για να προφτάσει να βοηθήσει όλα τα καράβια, που θαλασσοπνίγονταν "Δγιε Νι κόλα καπετάνιο μου", τον κα λούν οι ναυτικοί μας, "Βοήθα, Δγιε μου Νικόλα", του φωνά ζουν, όταν βρεθούν σε κίνδυ νο "ΑΓΙΕ ΝΙΚΟΛΑ, ΣΤΟ ΤΙΜΟ ΝΙ!", είναι η ύστατη επίκληση τους, όταν βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν πια οι ίδιοι να κυβερνήσουν το καράβι τους και μόνο η θεία επέμβαση μπο ρεί να το σώσει Και ο Αγ Νικόλαος, πρόθυ μος θα τρέξει να τους βοηθή σει, θα πάρει στα χέρια του το τιμόνι και θα γλυτώσει το κα ράβι! Δπειρες είναι οι παραδό σεις του λαού μας για τέτοιες θαυμαστές σωτηρίες και κάθε θαλασσινός έχει να διηγηθεί κάποιο περιστατικό, που έτυχε σ αυτόν τον ίδιο ή που το έχει ακούσει από άλλον *** Μετά τη γενική αυτή εικόνα για τον Αγιο Νικόλαο, ας ιδού με μερικά πράγματα για τη ζωή του Γεννήθηκε το 5 μχ στα Πάταρα της Λυκίας στη Μ Ασία Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και σε καλή οι κονομική κατάσταση Πέρα σαν όμως πολλά χρόνια χωρίς να αποκτήσουν παιδί Οταν γεννήθηκε το πρώτο τους παι δί Η ευτυχία μπήκε στο σπίτι τους και όλοι μιλούσαν για θαύμα Ονόμασαν το παιδί Νι κόλαο, που σημαίνει "δοξα σμένος" (= νίκη + λαός) και ευχαρίστησαν τον Θεό για τη μεγαλοσύνη του Σε ηλικία 9 ετών έχασε και τους δύο γο νείς από μια επιδημία Παλιές μαρτυρίες διηγούνται πως ο Νικόλαος χάρισε όλη την αγά πη που προηγούμενα έδινε στους γονείς του, στους φτω χούς και δυστυχισμένους της μικρής πόλης Οι περισσότε ρες ιστορίες που αναφέρονται στις αγαθοεργίες του μιλούν για τρόφιμα, ρούχα και χρήμα τα που άφηνε κρυφά τις νύ χτες σ εκείνους που τα είχαν ανάγκη Υπάρχει ένας θρύλος για έναν ηλικιωμένο ευγενή, παλιό φίλο των γονιών του Νι κολάου, που είχε χάσει όλη του την περιουσία Οι τρεις κό ρες του, μεγάλες κοπέλες, δεν στη στεριά" μπορούσαν να παντρευτούν, γιατί σύμφωνα με μια απαρά βατη συνήθεια της εποχής, κα νένας γάμος δεν μπορούσε να γίνει αν η γυναίκα δεν έπαιρνε την ανάλογη προίκα από την οικογένεια της Γι αυτό βρι σκόταν σε μεγάλη απελπισία, γιατί δεν είχαν τα ανάλογα χρήματα και κινδύνευαν να ακολουθήσουν το στραβό δρόμο Οταν ο Νικόλαος έμα θε τη φοβερή κατάσταση της οικογένειας, περίμενε να νυ χτώσει και έβαλε κρυφά, μέσα από το ανοιχτό παράθυρο, ένα σακούλι με χρυσό στο δωμά τιο της μεγαλύτερης κόρης Με τον ίδιο τρόπο έβαλε χρυ σό και στις άλλες δύο κόρες Το τρίτο βράδυ ένας θόρυβος ξύπνησε το γέρο-ευγενή πατέ ρα, ο οποίος έτρεξε στο παρά θυρο και είδε ποιος ήταν ο ευ εργέτης της οικογένειας του Βαθιά ευγνώμων προς τον Νι κόλαο κράτησε το μυστικό του για πολλά χρόνια Ετσι η μια μετά την άλλη οι κοπέλες από κτησαν την απαιτούμενη προί κα και παντρεύτηκαν Σε όλη τους τη ζωή ευγνωμονούσαν τον Αγιο Νικόλαο Στο μεταξύ ο Αγιος περνού σε τις ημέρες της ζωής του με ελεημοσύνες, με προσευχή και νηστεία Ασκούσε καθημε ρινά τον εαυτό του στους αγώ νες της αγίας ζωής Σοβαρός πάντοτε και γνώστης της μα ταιότητας των εγκόσμιων, ήξε ρε τι ζητούσε και γνώριζε τι έπρεπε να αποφεύγει ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΣ ΚΙΤΣΥ EYAIIA Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΛΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ63671 ΟΙΚΙΑ ΓΡ ΙΕΝΠΥΛΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ 8553 ΝΙΚΟΣ Δ ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ (ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ 651/7118 Οικίας 3895 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (ος όροφος) τηλ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΚΩΣΤΑΣ Φ Ν Ι Κ Ο Λ Ο Σ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ο Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α Θ Η Ν Ω Ν Χ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ΤΗΛ 6433 και Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

7 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 7 CS ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ κυκλοφορούντων οχημάτων είναι μεγάλη, αναπτύσ σουν μεγάλες ταχύτητες και η μηχανολογική κατά σταση των Αλβανικών κυρίως οχημάτων δεν είναι η πρέπουσα Ολοι πρέπει να συμμορφωθούμε προς τις υποδεί ξεις της Τροχαίας και να εφαρμόζουμε τους κανόνες του ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) Εδώ ξανα μπαίνει το θέμα ΚΤΕΟ της Κακαβιάς για τον τεχνολο γικό έλεγχο όλων των οχημάτων από και προς Α λ β α νία Περιμένουμε κάποιες ενέργειες από τη Δ / ν σ η Συ γκοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την αυστηρότητα της Τροχαίας για το καλό όλων μας Στις 7 Μ ά η εε η πόλη των Ιωαννίνων και σύσσω μος ο Ηπειρωτικός λαός υποδέχτηκε με βυζαντινή με γαλοπρέπεια στην κεντρική πλατεία τον Παναγιώτατον Πατριάρχη της Ορθοδοξίας J κκ Βαρθολομαίο με την ακο[ λουθία του Ο Δήμαρχος της πόλης τον καλωσόρισε και του δώρησε το χρυσό "κλειδί της πόλης" κι ο Πατριάρχης ευλόγησε τις τοπι κές Αρχές και το χριστεπώνυμο πλήθος τονίζοντας "ότι το Πα τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έμεινε ο φρουρός του οικουμενιi κού χριστιανισμού διασώθηκε από την αλλοτρίωση και είναι ο Εχει παρατηρηθεί ότι κ ατά την έξοδο από τ αστικά φάρος και η ελπίδα όλων των ορθοδόξων χριστιανών κέντρα (Χριστούγεννα - Πάσχα - Πρωτομαγιά - Αγίου Αυτό το μήνυμα σας μεταφέρω" Κι αυτό το μήνυμα Πνεύματος και γενικά κατά τα ΣαΒΒατο - Κύριακα) κατακτά τη γενικότερη αποδοχή και το σεβασμό έχουμε πολλά θύματα Επακολούθησε δοξολογία στον Ι Ν α ό Αγιο Α θ α ν ά Αν και η Τροχαία μας ενημερώνει συνεχώς και λαμ σιο της Μητροπόλεως Ιωαννίνων ΒΑΡΥΣ ΦΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΑΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΣΗΜΑΝΤΑ Φίλος επιστολογράφος, διαβάζοντας την εφημερίδα μας μούγραφε τις προάλλες, πως είναι πολύ σωστό αυτό που κάνουμε, ότι δηλαδή γράφουμε για τους παλιούς μι κρούς ήρωες, γραφικούς τύπους των χωριών μας, απλούς ανθρώπους ασήμαντους, χωρίς μεγάλες καταγωγές, "τζάκια" καταγωγής, πλούσιους γονείς κα και μου τόνιζε πως οι απλοί αυτοί άνθρωποι, είναι εκείνοι που γράφουν μεγάλη Ιστορία και μου περιέγραφε ένα γεγονός που αξί ζει να το μνημονεύσω "Οταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα (7 Απρίλη του 1941, ο φρουρός της σημαίας στην Ακρόπολη των Α θ η νών, παιδί φτωχών απλών χωρικών γονέων Α Κουκίδης, αντί να την παραδώσει στους Γερμανούς κατακτητές έπε σε τυλιγμένος με αυτή από τον ιερό βράχο, γράφοντας έτσι την πρώτη σελίδα στο μακρύ κατάλογο των αντιστα σιακών μαρτύρων της κατοχικής περιόδου Η θυσία αυτή που λίγοι την γνωρίζουν θ α πρέπει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στη νεώτερη ιστορία μας, ξεκινάει από απλές καταγραφές απλών ανθρώπων, από μικρά γεγονότα - με γάλης ιστορικής και εθνικής αξίας, και φωτίζει επισήμως πολλά γεγονότα και σημεία της ιστορίας μας" Τιμή και δ ό ξ α στον στρατιώτη φρουρό της Σημαίας μας, Α Κουκίδη, που θ α πρέπει και επισήμως να ενδιαφερθεί το ΓΕΣ και γενικά η πολιτεία ΑΝΑΠΤΥΙΗΣ ΠΑΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβάζουμε στις εφημερίδες για το νέο κανονισμό αγροτικής ανάπτυξης Τι ακριβώς είναι αυτός ο κανο νισμός; Ν α τι λέει Κάθε νέος που θ α εγκαθίσταται στην ύπαιθρο και θ ασκεί κατά κύριο επάγγελμα εκείνο του ΑΓΡΟΤΗ θ α ενισχύεται εφάπαξ με το ποσό των 5 ευρώ (85 δραχμές) και θ α του χορηγείται επιδότηση επιτοκίου για τα δάνεια που θ α συνάπτει για την κάλυ ψη των δαπανών του Αυτή είναι μία μόνο από τις καινοτομίες που προω θούνται από την ΕΕ (Ενωμένη Ευρώπη) και οι οποίες θ α εφαρμοστούν και στην Ηπειρο βάσει και του νέου Κα νονισμού για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης Κύριε Δήμαρχε, αν με διαβάζεις στείλε κανέναν γε ωπόνο της δικαιοδοσίας σου να μας τα εξηγήσει ό λ α αυτά Κάτι καλό θ α προκύψει και για το χωριό μας Είναι γεγονός ότι όλοι μας πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τα τοπικά μας θέματα (όπως νερό, καθαριότητα, φωτι σμό, ξύλευση και γενικά ομαλή διαβίωση στο χωριό μας κλπ) Γιατί είναι άδικο να τα φορτώνουμε όλα σε άλλους και να μην ενδιαφερόμαστε όλοι μας και ούτε είναι σωστό άλ λοι να χτυπούν κασμά κι άλλοι να χτενίζονται Πάντοτε η αδιαφορία και η ανισότητα σπάει κόκκαλα ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ Παλιότερα είχε αρχίσει μια προσπάθεια με το ΚΕΦ Ο για το χορευτικό το μικρό και μεγάλο και είχαμε κάνει και πολλές και καλές εμφανίσεις Η εφημερίδα μας είχε επαινέσει αυτή την προσπά θεια και την ξαναφέρει ξανά στην επικαιρότητα τώρα το καλοκαίρι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, που στοχεύει στη σωστή εκμάθηση των παραδοσια κών μας χορών και την ευχάριστη εκπροσώπηση των νέων του χωριού μας σε τέτοιες εκδηλώσεις χαράς και χορού Εμείς σαν εφημερίδα θ α ενισχύσουμε αυτή την προ σπάθεια με κάθε οικονομική επιβάρυνση τόσο για τη διδασκαλία των χορών όσο και γι ά λ λ α έξοδα που τυ χόν παρουσιαστούν i ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Θ α θέλαμε να παρακαλέσουμε τον κ Δήμαρχο να μας ενημερώσει τι χρή ματα πήρε - αν πήρε από το Γ ΚΠΣ το ΕΠΤΑ και το Δασικό Τεχνικό Πρόγραμ μα και σε ποιες ήδη ενέργειες ή δρα στηριότητες βρίσκεται ο Δήμος μας σχετικά μ αυτά τα κονδύλια ΤΑΙΙΑΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΚΑΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ Είναι γεγονός ότι όσοι ταξιδεύουν από και προς το Πωγώνι (Κακαβιά - Δελβινάκι κλπ) χωρίς υπερβολή πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί η κίνηση των βάνει όλα τα έκτακτα μέτρα, εν τούτοις έχουμε θύμα τα Τα αίτια; Πάντα τα ίδια Υπερβολική ταχύτητα, πέρασμα στο αντίθετο ρεύ μα κυκλοφορίας, παράνομα προσπεράσματα οινοπο σία των οδηγών, ολισθηρότητα των δρόμων απροσε ξία κλπ Το χάσιμο της ζωής οι αναπηρίες και οι υλικές ζη μιές πάρα πολύ μεγάλες Ολοι μας πρέπει να προσέχουμε Ας εφαρμόζουμε το ΚΟΚ τον κώδικα οδικής κυ κλοφορίας και ας ακούμε και να εφαρμόζουμε τις οδηγίες της Τροχαίας Η ζωή είναι πολύτιμη ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Το πρώην μαγαζί του Αθανασίου Χ Νάσση που λει τουργούσε μέχρι τώρα ως καφενείο με την κ Αργυρώ Π Βαλιάγα σύζυγο Κων/νου Δ Τσίνου τ ανέλαβε ο νεαρός κ Βασίλειος Α Καλτσούνης Ευχόμαστε νάχει καλούς μεζέδες, καλή εξυπηρέτηση, καλά γλέντια α λ λ ά και καλά κέρδη ΕΦΥΓΕ Εφυγε ένας ακόμη Ζαγορίσιος, ο Αλκής Στέας από το Μονοδέντρι Ζαγορίου Φίλος αγαπητός, γέννημα και θρέμμα Ζαγορίσιος, υμνητής του Ζαγορίου μας και της χαράδρας του Βίκου Πρωτοπόρος της Ελληνικής τηλεό ρασης του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μοναδικός παρου Η 3 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Ελευθε σιαστής και του καρναβαλιού της Πάτρας Ο ι Ζαγορίσιοι ρίας του Τύπου θ α τον θυμούνται για πάντα Είναι η ημέρα κατά την οποία γιορτάζουμε την ελευ θερία του τύπου τη σωστή και κατά το δυνατόν αντι κειμενική πληροφόρηση Εντυπα παντού, όλο και πλη Τώρα πούρχεται το καλοκαίρι και τα χωριά μας θάχουν θαίνουν τα "έντυπα δελτία πληροφόρησης και ενημέ οπωσδήποτε περισσότερους κατοίκους, πρέπει όλοι μας ρωσης" και όλοι μας είμαστε στον πυρετό της ενημέ να ξαναβρούμε την κοινωνική συνοχή μας -που εδώ που ρωσης Ρουφάμε τις ειδήσεις από τα διάφορα έντυπα τα λέμε επισημαίνεται και παρατηρείται κάποια χαλάρω αγοράζοντας τα, διαβάζοντας και "ξεκοκαλίζοντας" ση- και να ξαναβρούμε τις ρίζες μας τις δυνατότητες μας αυτά για ν αντιμετωπίσουμε -όπως πολλές φορές γράψαμε τα Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση, είναι ότι όλοι θέ προβλήματα των χωριών μας, του χωριού μας με αγάπη λουν να κάνουν το δημοσιογράφο και γράφουν ή και συναίνεση Ν α μην μεγαλώσει το κενό, να μη επικρα σχολιάζουν ή αντιγράφουν διάφορες απόψεις κι ακό τήσει η απογοήτευση Η ζωή είναι ωραία Μ ε αγώνες πά μη το χειρότερο χρησιμοποιούν εκφράσεις άτροπες, ντα κατακτάμε εκείνο που θέλουμε τίποτε δεν μας χαρίζε άκοψες και άπρεπες για να εντυπωσιάσουν ται Η συσπείρωση και η αγάπη για το χωριό μας είναι δε Το "δημοσιογραφείν" που λέγανε και οι παλιότεροι δομένη Εμπρός λοιπόν όλοι για το χωριό δεν είναι εύκολη δουλειά, θέλει σοβαρότητα και προ σοχή " Ο ν παντός πλειν εις Κόρινθον" έλεγαν οι αρχαί Στις και ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ το χωριό οι ή το δικό μας Ηξαν (άκουσαν) λάχανα στους πατέ "ρος γιορτάζει και οργανώνει το παραδοσιακό πανηγύρι ρες, κίνησαν μάνες θυγατέρες Οσοι γράφουν ας μη ξεχνούν ότι η ελευθερία της του Αγίου Παντελεήμονος Θ α διασκεδάσετε με τη δημο έκφρασης και τύπου είναι ο καθρέφτης του εσωτερι τική παραδοσιακή κομπανία του ΤΖΙΡΧΑΝ Το τοπικό δια κού μας εγώ και με τα γραφόμενά τους μερικοί, ας μη μέρισμα ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ θ α προσφέρει στους επισκέ καταστρατηγούν τα δικαιώματα της καλής δημογρα πτες εκλεκτούς μεζέδες, πιοτά, αναψυκτικά και άλλα Ο Λ Ο Υ Σ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ φικής πληροφόρησης Τελικά ας μη κάνουμε κατά χρηση της δημοκρατίας μας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑΧΩΡΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΜΑΣ ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΉΣ

8 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 Τα πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου Πρόκειται για δημοτικά τραγούδια που εντοπίζονται στην περιοχή γύρω από τα σημερινά ελληνο-αλβανικά σύνορα (Πωγώνι, Δερόπολη, Δέλβινο, Χειμάρρα, Λεσκοβίκι, μέρος της Κόνιτσαςκα) Τα πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου είναι ιδιόμορφα, όπως και η κοινωνία που τα γέννησε Κλειστή και ανοιχτή ταυτόχρονα Κλειστή και απρόσιτη στους ξένους και ανοιχτή στην αποδημία των ανθρώπων της Οσοι φεύγανε για την ξενιτιά, άφηναν πίσω τις φαμίλιες τους Οτι καινούργιο έβλεπαν δεν τους επηρέαζε και πολύ γιατί τους θύμιζε αυτά που τους έλει παν Συντήρηση, θα πει κανείς εύκολα Συντήρηση στην κυριολεξία, λέγαμε, δηλαδή φροντίδα για τη διατήρηση όσων αγαπάμε Αυτά τα τραγούδια δεν βασίζονται σ έναν καλλίφωνο τραγουδιστή, αλλά στην πολυφωνία της ομάδας Οι φωνές ξεσχίζονται, χω ρίς καμιά έγνοια να είναι "ωραίες" εκ φράζοντας ένα κοινό πάθος που έρ χεται από πολύ μακριά Οι τραγουδιστές είναι κοντά ο ένας στον άλλο και συχνά δημιουργούν κύ κλο Σαν να τραγουδούν πάνω από ένα Βαθύ πηγάδι τους καημούς της αγάπης, του θανάτου και της ξενιτιάς Τα πάθη και τα κατορθώματα της φυ λής Μουσικά όργανα δεν υπάρχουν Γι αυτό και οι φωνές είναι τόσο αλλη λέγγυες Αυτά τα τραγούδια ή τ ακούς κι ανατριχιάζεις ή δεν μπορείς να τα αντέξεις Δεν υπάρχει μέσος όρος Εί ναι γιατί δεν προσπαθούν ν αρέσουν αλλά να εκφράσουν κάτι, ακολουθώ ντας τον πιο σύντομο δρόμο για την λαϊκή ψυχή Οι φωνές που χρειάζονται για να τραγουδήσουν τουλάχιστον είναι 5, αλλά μπορεί να φτάνουν και 6,7 ή ακόμη και 1 τραγουδιστές, ανάλογα με τους ισοκράτες (ώστε να "γεμίζει το τραγούδι και να πάει βρονταριά") Ο κορυφαίος της ομάδας τραγου δάει την κυρίως μελωδία, δηλαδή αρ χίζει "παίρνεγτο τραγούδι, γι αυτό ονο μάζεται παρτής ή σηκωτός ή προλογιστής Του απαντάει ο δεύτερος που "γυρίζει" ή "τσακίζει" το τραγούδι, γι αυ τό και λέγεται γυριστής, ο τρίτος τρα ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^^ ^^ γουδιστής, ο Κλώστης, που κάνει ιδιό μορφους λαρυγγισμούς "κλώθοντας" το τραγούδι ανάμεσα στην τονική και την υποτονική της μελωδίας, ενώ οι υπόλοιποι οι ισοκράτες, κρατούν το "ίσο", δηλαδή τον φθόγγο της τονικής της μελωδίας Το Πολυφωνικό της Ηπείρου συνε χίζει την παράδοση του πολυφωνικού από τα Κτίσματα Πωγωνίου, με τρα γουδιστές τους Σωκράτη Τσιάβο, Λά ζαρο Τσιάβο, Σοφία Μάταια, Ανθούλα Κώτσου, Δημήτρη Μάταια, Βαγγέ λη Κώτσου, με τον ψυχισμό και το ήθος που το κατέχει, συνεχίζει αυτό το είδος της παράδοσης με νέους αν θρώπους, άλλους μέσα από την οικο γένεια της πολυφωνίας και άλλους από αγάπη και ενδιαφέρον να μά θουν το είδος αυτό Η νέα ομάδα αποτελείται από τους Βαγγέλη Κώ τσου, Νότα Καλτσούνη, Ανθούλα Ευαγγ Κώτσου, Κατερίνα Βλάχου, Απο στόλη Γεωργόπουλο, Αλέξανδρο Τσιμέκα, Θανάση Γεωργίου, Βερόνικα Ηλιοπούλου, Βιβή Κανελλάτου, Ολγα Γκλέκα, Κώστα Ντέλλα ΤΠΒΜ CwlrMKu ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Στις στη Μεγαλόχαρη της Τήνου ο Απόστολος και η Ευανθία Γκόγκα βάπτισαν το γιό τους Το όνομα αυτού Κωνσταντίνος Στους γονείς, στον παππού Θανάση και την γιαγιά Αγ γελική Νούσια η εφημερίδα εύχεται να τους ζή σει ΓΑΜΟΙ Η Μαγδαληνή Αθανασίου του Γεωργίου και της Ρουμηλίας το γένος Σουλβέγκα κάτοικος Κό νιτσας παντρεύτηκε στις στο Μ ά ζ ι Κόνιτσας με τον Κουρούτη Μιχάλη Συγχαρητήρια Ν α ζήσουν ΘΑΝΑΤΟΙ Σε τροχαίο που έγινε στην Αθήνα έχασε τη ζωή του ο Κων/νος Κωτσώνας (γαμπρός της Αλεξάνδρας Ιωάννου από την κόρη της Μαριάνθη) Η εφημερίδα συλλυπείται την σύζυγο του, την κόρη του και τους λοιπούς συγγενείς Απεβίωσε στην Αθήνα η Μαγδαληνή Αχ Δή μου στις ετών 8 9 και την άλλη μέρα έγινε η κηδεία της στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολά ου στο χωριό Συλλυπούμεθα βαθύτατα τα παιδιά της Γιώρ γο και Ελευθερία, τα εγγόνια της κι όλους τους συγγενείς και φίλους Αιωνία της η μνήμη Απεβίωσε στα Γιάννινα στις ο Κλε άνθης Α ά ζ ο υ ή Ααζόπουλος ετών 7 8 και την επομένη έγινε η κηδεία του στα Ανω Ραβένια Συλλυπούμεθα Βαθύτατα όλους τους συγγενείς του Απεβίωσε απο τροχαίο η Γιολάντα Κοσοβίτσα ιατρός στα Ιωάννινα και η ταφή της έγινε στο χω ριό της στα Κάτω Ραβένια Συλλυπούμεθα βαθύ τατα τους οικείους της ΔΩΡΕΑ Η κ Ναυσικά Νάσση - Οικονόμου έφτιαξε με ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ ΚΟΝΙΤΣΑ δαπάνες της το τέμπλο του Αγίου Παντελεήμο να Γεροπλατάνου εις μνήμη του πεθερού της Μιχ Οικονόμου και των γονιών της Καλλιρόης και Αθανασίου Νάσση Ο Θ ε ό ς ν αναπαύσει τις ψυχές τους Αιωνία η μνήμη τους Θερμά συγχαρητήρια στην κ Ναυσικά Νάσ ση - Οικονόμου ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Κ Α Λ Π Α Κ Ι Ο Υ ΠΡΟΣ Τ Ο Υ Ι Σ Ε Ρ Β Ο Υ! Στο πανανθρώπινο κοινωνικό προσκλητήριο αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο Σερβικό λαό οι κάτοικοι των διαμερισμάτων του Δήμου Καλπακίου έδωσαν πρόθυμα το παρόν τους Ετσι, με το κάλεσμα της Δημοτικής αρχής, οι κάτοικοι και ο Δήμος προσέφεραν σημαντικό ποσό, με το οποίο αγοράστηκαν φάρμακα και τρόφιμα, τα οποία παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό για την προώθηση τους στη Σερβία Συγκινητική εξ άλλου υπήρξε και η ειαισθητοποίηση των μικρών μαθητών και του εκπαιδευτι κού προσωπικού του Δημοτικού Σχολείου Καλ πακίου, όπου οι μικροί μαθητές με προθυμία προσέφεραν τις οικονομίες τους από το χαρτζι λίκι τους για τον ιερό αυτό σκοπό Η εφημερίδα μας τους συγχαίρει όλους ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΕ της εφημερίδας μας, ευχαριστεί τον σε βαστό μπάρμπα Αχιλλέα Μ Μάρη που υπογρά φει "Ρωμπατινομεροπαίος" για τα καλά του λό για για την εφημερίδα μας, αλλά και για τα ωραία ποιήματα του που μας στέλνει, που διατραγωδεί τα βάσανα των ξενητεμένων στα πα λιά χρόνια Νάσαι πάντα καλά μπάρμπα Αχιλ λέα σαν τη Νεμέρτσικα και τα Ριζά ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΖΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ " ΕΚΛΕΚΤΟΙ Μ Ε Ζ Ε Α Ε Σ Θ Ο Α Ω Ρ Η Σ ΛΥΚΟΜΑΜΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου; - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α ΣΕΛΙΔΑ 8 τ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας Ιωάννου Γεώργιος του Αναστασίου 5 Κωστούλας Χαράλαμπος 3 Λέτσιος Θρασύβουλος 1 Κουρούτη Σούλα Τσουνάκας Κων/νος 5 δολάρια Αυστραλίας Μάρης Αχιλλέας Κρέτσης Δημήτριος 5 Ιερέας Τ η λ έ μ α χ ο ς Μ ά ν τ ζ ι ο ς Σόμπολου Κ ι κ ή 1 Τους ευχαριστούμε θερμά Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα Οποιος δεν θέλει ν α δημοσιευθεί το όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος Κ α ι δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο Οικονομικός υπεύθυνος Β Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 ΤΚ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι Κούγκλης Φίλιππος Π Σινδίκα 45 - τηλ 8188 Η διεύθυνση χου ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Αν δρέας Παπαδιαμάντη 39 ΤΚ 1434 Νέα Φιλαδέλφεια τηλ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Μ α ρ ί α χήρα Μιχ Οικονόμου (Γιαγιά Κονόμο) προσφέρει 1 δραχμές για το καλοριφέρ της Εκκλησίας εις μνήμη του συζύγου της Μιχαήλ Χ Οικονόμου Ο Θ ε ό ς να αναπαύσει την ψυχή του Η Σούλα Κουρούτη προσφέρει 1 δραχμές για το καλοριφέρ της Εκκλησίας εις μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Κουρούτη, του πατρός της Σταύρου Κέντρου, του θείου της Δημητρίου Κέντρου και των παππούδων της Σπύρου KCH Αμαλίας Κέντρου Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όλων Ανώνυμος (ΚΑ 44533) Πάνου Πολυξένη ΤΟΚΟΙ Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ 1999 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών κ α ι ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φ α ν ά ρ ι α, Μίζες, Δυναμοί Μ Ι Χ Α Η Λ Α ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 κ α ι Αγίας Μαρίνης τηλ κ α ι 147 Ιωάννινα "ΚΟΛΕΜΠΑΓ ΑΕ MEGA "Bft CENTER ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ tttmcint ΕΞΑΓΩΓΕΣ* ΕΜΠΟΡΙΟ Μ ά ν β ο ς Κ οfti μ ί τ ο ς Μ-Η Μηχ/κΰς ΕΜΛ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΗ Δομπόλη Ιωάννινα Τηλ Fox 6S1481Q ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ δο χλμ Εθν, οδού Ιωαννίνων - ΚονΙτοης Τηλ FOX 651,6434 Μ Ι Χ Α Η Λ ΗΛΙΑΧ & Ζια ΟΕ ΓΕΝΙΚΗ Α Π Ο Θ Η Κ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - ΤουΒλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ - Σώματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Ο ι κοδομών * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ ΚΑΤΑΣΤ ΤΗΛΕΦ ΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

12. Σχέδια για το καλοκαίρι

12. Σχέδια για το καλοκαίρι 12. Σχέδια για το καλοκαίρι Τι φαντάζεται ο Αντόνιο για τις διακοπές του; Τι φαντάζεται ο Αλέξανδρος για τις διακοπές του; Εσύ τι προτιμάς να κάνεις στις διακοπές σου; Είναι Μάρτιος και όλοι κάνουν σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη

Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 102) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Δρώμενα. Δήμου Πωγωνίου. Aύγουστε καλέ μου μήνα... να σουν δύο φορές το χρόνο...

Πολιτιστικά Δρώμενα. Δήμου Πωγωνίου. Aύγουστε καλέ μου μήνα... να σουν δύο φορές το χρόνο... Πολιτιστικά Δρώμενα Δήμου Πωγωνίου 2011 Aύγουστε καλέ μου μήνα... να σουν δύο φορές το χρόνο... Πέμπτη 2 Ιουνίου Πανηγύρι «Αναλήψεως» στη ΧΡΥΣΟΔΟΥΛΗ Κυριακή 12 Ιουνίου Πανηγύρι «Αγίου Πνεύματος» στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Είσοδος ελεύθερη Φίλες και φίλοι, η παλιά πόλη του Ηρακλείου αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών;

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Η Ελένη, η Ναόκο και οι συμμαθητές τους κάνουν σήμερα το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 3-4-2002 ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΕΜΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ταξιδευτής ο λογισμός καράβι το βιβλίο... Με μαντινάδες επέλεξαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου και του 4ου Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα