ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε σημαντικές ζημιές από τις φωτιές κ α ι μεγάλες κατα στροφές Τ ο 1997 σε 1 φωτιές καταστράφηκαν συνολικά στο Ν ο μ ό Ιωαν νίνων 9 5 στρέμματα από τα ο π ο ί α δα σικών εκτάσεων κ α ι 1636 αγροτικών Π έ ρ ι σ υ κάη καν 674 στρέμματα αγροτικών 8 στρέμματα σκουπιδότοπου και 1 στρέμμα άλσος πυροφυλάκια στο Α ν ή λιο, στους Ασπραγγέλους στο Δίστρατο στην Αετομηλίτσα στον Π ρ ο φ ή τ η Ηλία της Κόνιτσας στην "Τσουκα" Ρ ό σ σ α - Φ λ α μπουραρίου και στον Εθνικό δρόμο Βίκου - Α ώ ου Πιστεύομε μ όλα αυτά τα μέτρα δηλαδή με πε ρισσότερους δασικούς υπαλλήλους, με το υπερ σύγχρονο ελικόπτερο που τίθενται στην Υ π η ρ ε σ ί α της Πυροσβεστικής θ αντιμετωπιστούν οι πυρ καγιές στο Ν ο μ ό μας και στην περιοχή μας κατά τη λες καταστροφές Ο λ ο ι μας πρέπει νάμαστε εν "εγρηγόρσει" να ει δοποιούμε τις Δασικές Αστυνομικές Στρατιωτι κές κ α ι Πυροσβεστικές Αρχές Προπαντός πρέπει να προσέχουμε πολύ το ω ρ α ί ο μας δάσος το "ΜΑ Ρ Ι Ν Ο " και το αλσυλιο της εκκλησίας μας Α κ ό μ η για τον αποτελε σματικότερο έλεγχο των δασικών περιοχών ο κ Νομάρχης Ιωαννίνων τό νισε ότι θα κινούνται 8 επανδρωμένα περιπολικά οχήματα, από τα ο π ο ί α στο περιαστικό δάσος των Ιωαννίνων και από 1 στο ΜΠΙΖΑΝΙ, στο Κ Α Λ Π Α Κ Ι, στο Δ Ε Λ Β Ι Ν Α Κ Ι, στο Σ Κ Α Μ Ν Ε Λ Ι στ Α Ρ Μ Α Τ Α και στο 35ο χιλιό μετρο της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης ενώ θα λειτουργήσουν επτά Ω ς αιτίες πυρκαγιών κα ταγράφονται η αμέλεια, τ αποτσίγαρα, ο ηλεκτρι σμός, ο ι φωτιές τα φυσι κά φαινόμενα κ ι άλλα και οι περισσότερες φωτιές σ η μ ε ι ώ θ η κ α ν κατά τον Ιούλιο κ α ι Αύγουστο και κυρίως ημέρες Τετάρτη και Σάββατο και μεταμεσημεριανές ώρες όπου αδίστακτοι εμπρηστές ενεργούν με σ κ ο π ό μεγά θερινή περίοδο, κυρίως ό μ ω ς κ ι εμείς όλοι μας να δείξουμε υπευθυνότητα και να ενημερώνουμε τά Προσυνεδριακή σύσκεψη για το Πανηπειρωτικό Συνέδριο 1 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Στις 9 Μαΐου 1999 ώρα 11 το πρωΐ, στην αίθουσα του Συ νεδριακού Κέντρου της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιω αννίνων (Ν Ζ έ ρ β α 8-3 προ έχει ως κεντρικό σύνθημα "Κοινό χρέος, κοινός αγώνας προκοπή της Ηπείρου" Μέρα για να εκφραστούν οι πολίτες Μέρα χαράς και δημοκρατίας Για μια ακόμη φορά, συνάντηση στο χω ριό, χαιρετίσματα, φιλιά αγκαλιές και προβλέψεις Γεμίζει πάντοτε το χωριό τέτοιες μέρες και οι "εκλογομάγειροι" και οι "εκλογολόγοι" όλο μετρήσεις και προβλέψεις Εδώ δεν χρειάζεται εξιτπολ τα πάντα τα γνωρίζουν Κάπου - κάπου αναφαίνεται και κανένας "κομματάρχης", "γραφικός" παλιού τύπου (που όλο κουνιέται νευρικά κρατάει κάτι χαρτιά στα χέρια κι εξη γεί με σοβαρό ύφος, τι είναι Ευρώπη, τι χρειάζεται κι ότι εμένα πρέπει ν ακούτε κλπ) αλλά τα γεγονότα αυ τά σηματοδοτούν το τέλος ενός κύκλου κι όλα δεί χνουν ότι οι εποχές αλλάζουν η ζωή συνεχίζεται και κά θε πολίτης ξέρει τι θα ψηφίσει Και μετά την ψήφο ένα ρακί στο καφενείο και ξανά ο δρόμος για την ξενιτιά και για τους χώρους της δου λειάς για καλή αντάμωση στο πανηγύρι Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών στο Δήμο Καλπακίου δημοσιεύονται στην 4η σελίδα ην ΕΑΚΕΠΑ Στοά Σάρκα), πραγ ματοποιήθηκε Πανηπειρωτική Προσυνεδριακή Σύσκεψη, της Πανηπειρωτικής Συνομοσπον δίας Ελλάδος σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη ση Ιωαννίνων για το γνωστό 6ο Παγκόσμιο Πανηπειρωτικό Συ νέδριο που θ α πραγματοποιη θεί στην Ηγουμενίτσα από 6 έως 3 Αυγούστου 1999 κι Πρόεδροι Κοινοτήτων, Τοπικών Διαμερισμάτων, Δήμαρχοι, Πο λιτιστικοί φορείς και μεμονωμέ να άτομα Με καταθέσεις προ τάσεων - υπομνημάτων και προ βληματισμών για την αναβάθμι ση του τόπου, και για την προβολή ολοκληρωμένου σχε διασμού ανάπτυξης - " " - - " - " χιστα τις Υπηρεσίες Το σβΰσιμο των πυρκα γιών είναι για το καλό όλων μας! " Στο συνέδριο πήραν μέρος, πλήθος κόσμου, Αδελφότητες, Το τοπικό μας διαμέρισμα (πρώην κοινότητα ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ- ΝΟΥ) αντιπροσώπευσε ο υπεύ θυνος ύλης της εφημερίδας μας κ Σωκράτης Μιχ Οικονό μου ο οποίος πήρε το λόγο και τόνισε με έμφαση ότι η διαμόρ φωση μιας κοινής βούλησης μιας κοινής προσπάθειας είναι αναγκαία ώστε ν ανταποκρι θούμε στις προκλήσεις των και ρών και να συμβάλλουμε όλοι μας στην ανάπτυξη της Ηπείρου μας και ειδικότερα της περιο χής Πωγωνίου και του χωριού μας ώστε η περιοχή μας να μη βρίσκεται τελευταία στην κλί μακα ανάπτυξης α π όλες τις περιοχές της χώρας μας, και της Ευρωπαϊκής Ενωσης Μ ε το ίδιο πνεύμα θ α συνεχίσουμε την παρουσία μας και κατά την συνεδρίαση του 6ου Πανηπειρωτικού Συνεδρίου που θ α γίνει τον Αύγουστο στην Ηγουμενί-

2 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 Το Κέντρο Περιβαλλοντικά Εκπαίδευσα KOVIIOOS Η τρίτη χρονιά λειτουρ γίας του ΚΠΕ Κόνιτσας ολο κληρώθηκε ήδη Μια χρονιά εξαιρετικά αποδοτική, εφό σον 5 μαθητές και 6 εκπ/κοί Α / θ μ ι α ς και Β / θμιας Εκπ/σης παρακολού θησαν τα προγράμματα του 1 Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου Μαστοροχώρια της Κό νιτσας 3 Εξοικονόμηση Ενέρ γειας 4 Το νερό 5 Η Κόνιτσα χτες και σή μερα 6 Το δάσος και η προστα σία του από τη φωτιά 7 Το Ζαγόρι Είναι ολοκληρωμένα εκ παιδευτικά προγράμματα διάρκειας μιας, τριών ή τεσ σάρων ημερών Περιλαμβά νουν θεωρητικό μέρος, εντός του Κέντρου και Περι βαλλοντικές διαδρομές Εκπ/κοί διαφόρων ειδικοτή των εξασφαλίζουν τη διεπι στημονικότητα τους Ο ι μαθητές οι οποίοι εντάσσονται σ αυτά προέρ χονται κατά κύριο λόγο από τα σχολεία των Νομών Ιωαν νίνων, Αρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Λευκάδας Ομως το ΚΠΕ Κόνιτσας έδωσε τη δυνατότητα και σε σχολεία της υπόλοιπης Ελ λάδας να το επισκεφτούν και να παρακολουθήσουν τα προγράμματα του, ενώνο και η δράση του ντας την Κόνιτσα, τα χωριά της καθώς και τα Ζαγοροχώ ρια με όλα τα σημεία της χώ ρας Ενδεικτικά αναφέρου με κάποια από τα σχολεία άλλων περιοχών Γυμν Σερ ρών, Γυμν Φερών Εβρου, 6ο Γυμν Λάρισας, Γυμν Σούδας Χανίων, Γυμν Λιβαδοχωρίου Λήμνου, ΔΣ Σχολείου Αλονήσου, 1 ο Λύκειο Ελευσίνας, Γυμν Πεντέλης Αττικής, Γυμν Μελισσιών Αττικής, Γυμν Κανήθου Χαλκίδας, Γυμν Κύμης Ευβοίας, Ι ο Γυμν Ξάνθης κά Ομως, εκτός από τα προ γράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που απευθύνο νται σε μαθητές, το ΚΠΕ διοργάνωσε σεμινάρια ε κ π / κών με θέμα 1 Φυσικό Περιβάλλον ανάπτυξη εκπαιδευτικών με θόδων προσέγγισης Ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας 3 Ειρήνη και Περιβάλλον Τα σεμινάρια αυτά παρα κολούθησαν 18 εκπ/κοί των νομών εμβέλειας, κα θώς και εκπαιδευτικοί από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της άλλης Ελ λάδας Τα σεμινάρια γίνο νται σε συνεργασία με τα Παν/μια Ιωαννίνων, Αριστ Παν/μιο Θεσ/νίκης, Π α ν / μιο Μακεδονίας, Αιγαίου και Κρήτης Το ΚΠΕ έχει αναπτύξει διε θνείς συνεργασίες, όπως με τον Εθνικό Δρυμό Les «" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ντιευθυνοϊ ΕΥΜΦΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΟΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ι ΠΡΟ! ΛΙΌΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ 441 ΤΗΛ (653) EYNTASXETAI ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ε Υ Ν Τ Α 8 Η Χ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν ΠΑΝΟΥΣΗ - ΤΚ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (653) 4118 και (651) 484 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (653) και (651) 6645 ΕΛΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ 441 Α1ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΛΩΡΕΑΝ Χ#ΐ»νρ<Η > not) Sapomevovtoi ιί όχι Scy επισιρέ epov»«t Οι ενυαογραφες συνεργασίες (-«κρράχονν ιι$ ααόφεις «κ*;*νν mov ΐιιιογμάψονν, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" lift Apxien Σπυρίδωνος 8 Τηλ FAX 3138 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ Cevennes Senteret της Νορ βηγίας Ο ι εκπ/κοί του ΚΠΕ Κόνιτσας, μαζί με συναδέλ φους τους από 6 ακόμη Κέ ντρα της Ελλάδας θα επιμορφωθούν για ένα 1 Οήμερο στη Νορβηγία εντός του Ιουνίου 1999 Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΠΕ Κόνιτσας είναι ένα από τα 8 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία λει τουργούν στην Ελλάδα και ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας Οσοι θέλουν να πάρουν περισσότερες πλη ροφορίες για την αθόρυβη αλλά πλούσια και ουσιαστι κή δράση του ΚΠΕ Κόνιτσας θα μας βρουν στο Internet στη διεύθυνση http// usersotenetgr/krekonits ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΑΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ! ΕΣΤΙΑΣ Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕ Ζ Α έχει ανοιχθεί ο ειδικός λογαριασμός υπ αρ , όπου μπορείτε να καταθέσετε την προ σφορά αγάπης, βοηθώντας την Ηπειρωτική Εστία Θεσ σαλονίκης να αποκτήσει το νέο της Πνευματικό Κέντρο στην οδό Δορυλαίου στην Τούμπα, αντάξιο της Ηπει ρωτικής παροικίας Θ ε σ σ α λονίκης KEY HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , 8745, ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 1-1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 3 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ ΣΕΛΙΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Σ Η "Ηπειρωτική Εστία" Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε στην τιμητική πρόσκληση της αντιδημαρχίας Πολιτισμού - Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και έλα βε μέρος στο Δ Παιδικό Φεστιβάλ Ελληνικών Χορών Στο ανακαινισμένο δέατρο Κήπου στο κέντρο της πόλης, ομάδα παι διών ηλικίας 4 έως 14 ετών με τις ηπειρωτικές στολές και συνοδεία της πα ραδοσιακής ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής του Δήμου Θεσσαλονί κης ενθουσίασαν και συγκίνησαν με τον χορό τους, τους θεατές που με εν διαφέρον παρακολούθησαν τις προσπάθειες της τρίτης γενιάς των ηπειρωτών να διατηρήσουν αναλλοίωτη την γνήσια ηπειρωτική χορευτική παράδοση και χειροκροτήθηκαν για την άψογη, σοβαρή και περήφανη πα ρουσία τους, αποσπώντας τα συγχαρητήρια του υπευθύνου και ψυχής του φεστιβάλ κ Δημήτρη Βουβάκη καθώς και του Αντιδημάρχου κ Μαρκαντωνάκη που παρακολούθησαν την παράσταση Η αναφορά στη δράση της ΗΕΘ καθώς και η σύντομη παρουσίαση της ιστορίας των χορών σε συνδυασμό με τη σωστή ηχητική και φωτιστική κάλυ ψη, ο συντονισμένος βηματισμός των μικρών παιδιών δημιούργησαν μια αξιόλογη εικόνα της ηπειρωτικής παράδοσης Γι αυτή τους την προσπάθεια, η δασκάλα των χορευτικών Αθηνά Τοτοκώτση και η χορευτική ομάδα επιβραβεύτηκαν με την απονομή διπλωμά των που φέρουν την υπογραφή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ Βασίλη Παπαγεωργόπουλου Με την λήξη των μαθημάτων εκμάθησης της ηπειρωτικής μουσικοχορευτικής παράδοσης που γίνονται κάθε Παρασκευή βράδυ στην ΗΕΘ δωρε άν στα παιδιά των Ηπειρωτών και των φίλων της Ηπείρου, ηλικίας 4 έως 4 ετών, οργανώθηκε από την δασκάλα των χορευτικών Αθηνά Τοτοκώτση, η καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια αποχαιρετιστήρια γιορτή, όπου μετά τον απολογισμό των εκδηλώσεων της χρονιάς και την ανταλλαγή απόψεων για την πορεία του τμήματος Νεολαίας, ακολούθησε ένα ευχάριστο βραδυνό με παιχνίδια, τραγούδια, χορό, κεράσματα, κέφι και πολύ καλή ηπειρωτική παρέα Γονείς και παιδιά ευχαρίστησαν με ένα φιλί και μια ζεστή αγκαλιά την δασκάλα και ανανέωσαν τη συνάντηση τους το Σεπτέμβριο όταν ανοί ξουν τα σχολεία, για να στελεχώσουν τα χορευτικά συγκροτήματα της ΗΕΘ του ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο χωριό Γεροπλάτανο Ιωαννίνων Πληροφορίες στα τηλέφωνα / , ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΕΝΩΝΑΣ "ΛΙβΟΣ" ΑΙΛΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κρατήσεις θέσεων Τηλ (653) και FAX (651)79783 ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ 4411 ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 13 ΤΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο Αριστοτέλους 16 τηλ 441 Οικία Φιλελλήνων 6 τηλ

3 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 3 Α π ό τι$ Spaainpioxnics του AnjjQjj Καλπακίου ΤΙ Τ Ρ Ο Μ Ε Διαβάζουμε καθημερινώς κι ακούμε στην τηλεόραση ότι όλα -ή σχεδόν όλα- τα τρόφιμα, είναι αλλοιωμένα, ότι υπάρχουν διοξίνες κι άλλα παράξενα Ο λ α απειλούν τη ζωή μας και φυσικά προβληματίζεσαι, πανικοβάλλεσαι και μετά καταπίνεις Ο λ α σου λένε είναι από τις έρευνες πούγιναν μεταλλαγμένα Αλήθεια τι ακριβώς συμβαίνει; Τι είναι όλα αυτά; Τι είναι διοξίνες; Τι θα πει τροφές μεταλ λαγμένες; Εδώ θα πρέπει να ερωτηθούν οι ειδικοί βιολόγοι, γεω πόνοι, κτηνίατροι, χημικοί, γιατροί διαιτολόγοι και δε συμ μαζεύεται Ετσι το πράγμα παίρνει ανεξέλεγκτες διαστά σεις, προσλαμβάνει μορφή σκανδάλου για τις ζωοτροφές και τα υγιεινά τρόφιμα και η κρίση γίνεται πολύ σοβαρή Εγώ ένα ξέρω να πω Οτι η παλιά καλλιέργεια, η παρελθοντολογία, η νοσταλγία για το κτήμα της γιαγιάς μας ήταν και είναι η καλύτερη οικιακή οικονομία και η πιο υγιει νή στη μικρή κλειστή κοινωνία του χωριού μας Και τώρα με λίγη προσπάθεια, μπορούμε να φάμε αγνά προϊόντα αρκεί όλοι μας να το θελήσουμε και να γυρίσουμε στον παραδοσιακό παλιό και δοκιμασμένο τρόπο της απλής αγροτικής ζωής Και για να κλείσουμε το μικρό μας αυτό αρθράκι, ας τελειώσουμε με τα λόγια του καθηγητή Επιδηματολογίας και Διατροφής του Πανεπιστημίου του Χάρ βαρντ κ Δημήτρη Τριχόπουλου που λέει "τα Ελληνικά προϊόντα είναι ακίνδυνα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανη συχίας" Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Είχαμε πιστέψει, ότι ο πόλεμος στην "πολιτισμένη" Ευρώ πη ανήκε οριστικά στο παρελθόν Φρίκη προκαλούν τα εγ κλήματα, οι σφαγές, οι λεηλασίες, οι καταστροφές που δια βάζουμε για το Β παγκόσμιο πόλεμο που οι πιο μικροί δεν τα γνώρισαν αυτά Ετσι τουλάχιστον θέλαμε να πιστεύουμε, αν κι εδώ που τα λέμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχε εκλείψει ποτέ, μόνο που τα πτώματα ήταν μακρυά κρυμμένα στη σκό νη της Αφρικανικής σαβάνας και στις λόχμες της Ασιατικής ζούγκλας Και να τώρα πόλεμος κοντά μας στη Σερβία, δίπλα μας Κι όλα άλλαξαν Ισως αύριο -αν δεν βρεθεί πολιτική λύσηνάναι ακόμη χειρότερα και οι συνέπειες του δυσανάλογες Αφού πυρινικά όπλα βρίσκονται σ ανεύθυνα χέρια, κι ένα πολεμικό ντελίριο έχει κυριεύσει τις εθνότητες που θέλουν να επιβληθούν σ άλλες πιο αδύναμες και οι ανεπτυγμένες και ανθηρές οικονομίες γεννούν στρατιές ανέργων, κοινω νικές ενστάσεις και μιλιούνια στερημένων και κατεστραμ μένων ανθρώπων Φρίκη, φωτιά καταστροφή κι ας διατείνονται μερικοί ότι αυτός ο πόλεμος είναι ανθρωπιστικός Τι ειρωνεία! Δεν υπάρχει πόλεμος ανθρωπιστικός Δεν υπάρχει πόλε μος χωρίς ανθρωποθυσίες, χωρίς καταστροφές, χωρίς αί μα, φόνους, θύματα και δάκρυα Τι παράξενος πούναι ο άνθρωπος! Ο μεγάλος φυσικός και φιλόσοφος Αϊνστάιν έλεγε "Πί σω από τον πολιτισμό εκτρέφεται κάθε τόσο η Βαρβαρότη τα" Ο πόλεμος λένε τώρα έχει σταματήσει Ομως οι συνέ πειες του και οι πληγές του θα περάσουν χρόνια πολλά για να επουλωθούν Σ ΟΙΚ J ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΖ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ Κ Α Τ Σ Α Ρ Η 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Ο ι κ ) Στις 4 Μαΐου 99 η υπουργός Εσωτερικών Δημο σίας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης επισκέφθηκε το νέο Δήμο μας, το Δήμο Καλπακίου η κ Βάσω Παπανδρέου και ενημερώθηκε από τον κ Δήμαρχο και από τους Δημο τικούς Συμβούλους για τα προβλήματα του Δήμου, που πολλά είναι και επείγοντα Η κ υπουργός έδωσε εντολές για την πραγματοποίηση των έργων εντός των πλαισίων και των οικονομικών δυνατο τήτων του προϋπολογισμού ) Ο κ Δήμαρχος μας πλη ροφόρησε ότι σύντομα θα εκδώσει ενημερωτικό φυλλά διο (εφημερίδα) με όλες τις δραστηριότητες και τις ενέρ γειες του για το Δήμο και τα Δημοτικά διαμερίσματα (πρώην κοινότητες) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟ ΠΩΝ 3) Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 4 Μαΐου 1999 το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτη σε και έλαβε αποφάσεις σε δώδεκα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονταν σε διάφορα θέματα (όπως έγκριση παραλαβής διαφό ρων έργων - κατασκευής ομβροδεξαμενών, έγκριση απο λογισμού διαμερισμάτων Νεγράδων, ΔΔ Ανω ΡαΒενίων, ΔΔ Κάτω ΡαΒενίων, ΔΔ Καλπακίου, ΔΔ Δολιανών, ΔΔ Χρυσόρραχης, ΔΔ Μαυροβουνίου, ΔΔ Γεροπλατάνου κλπ) Από τις αποφάσεις του Δή μου Καλπακίου η ΣΕ προσω ρινά έχει τη γνώμη θ αναφέ ρεται σ εκείνες τις αποφά σεις που αφορούν το χωριό μας Αργότερα ίσως θα δη μοσιεύουμε όλες τις αποφάσιες, τα αιτήματα όλου του διαμερίσματος Καλπακίου Ετσι κατά τη συνεδρίαση της 4 Μαΐου πάρθηκαν αποφά σεις σε ότι αφορά το Γεροπλάτανο - Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ποτίστρας ζώων "Αγρομηλιά Δ / Δ Γεροπλατάνου" - Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ποτίστρα ζώων "Βοϊδομάτη" ΔΔ Γεροπλατάνου Επίσης συζητήθηκαν τα θέ ματα ομβροδεξαμενής για ύδρευση ζώων και δρόμος προσπέλασης βοσκοτόπων όλης της περιφέρειας του Δή μου Σ ότι αφορά το χωριό μας έχουμε 1) Ομβροδεξαμενή στη θέ ση Μπίγνισι δρχ 55 ) Ποτίστρα ζώων στηθέση ΤΖΙΡΑΚΟΣ δρχ 5 Κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 5 Ιουνίου 1999 το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε και έλαβε αποφά σεις για 4 (είκοσι τ^σσ*ρα) θέματα σύμφωνα με την ημε ρήσια διάταξη Σε ότι αφορά το ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟ ήταν Η χορήγηση άδειας ίδρυσης εκτροφείου Πέρδικας στο Δ / Δ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥστη θέση "ΒΑΑΝΟΣ" στον ενδιαφερόμενο κ θ Κ Ο Α Ο Κ Α κάτοικο Αμφι θέας Ιωαννίνων Επίσης μεταξύ των θεμά των ήταν και το θέμα των κά δων απορριμμάτων του Δή μου και όλων των διαμερι σμάτων και αναμόρφωση προϋπολογισμού Καθώς επί σης και η σύσταση αναπτυ ξιακής Δημοτικής επιχείρη σης του Δήμου Καλπακίου Ολόκληρο το κείμενο της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗΣ ΤΟΥ Δ Η Μ Ο Υ ΚΑΛΠΑ ΚΙΟΥ" (Σκοπός, μέσα, μέλη, κανονισμός, έδρα, υλοποίη ση - επιχορήγηση κλπ) θα τα δημοσιεύσουμε στο προσε χές φύλλο όπως ακριβώς θα δημοσιευτούν στην εφημερί δα της κυβέρνησης Περισσότερες πληροφο ρίες στο Δήμο Καλπακίου Γραφείο ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τηλ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ Μ ΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟ Υ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ57768-ΚΙΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ Ι Α Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 Η ζυη και τα βάσανα τυν ταξιδεμένυν Φίλοι μου και πατριώτες χωριανοί μου Ηπειρώτες 9α σας γράψω μερικά τα χρόνια παπιά στην ξενητιά Εάν είχες κάναν συγγενή στα ξένα να σε καρτερεί σε δουλειά για να σε Βάλει το λάδι μετά 9α σου Βγάλει Και γυρνάς σακατεμένος βρε τούτος βήχει είν χτικιασμένος πιο πολλοί το σχολιάζουν και ούτε που σε πλησιάζουν Εγώ δεν είμαι συγγραφέας μα της ζωής ο ακαμπανέας και 9α σας ενημερώσω όχι βέβαια για να σας μορφώσω Στο μαγαζί για να δουλέψεις κοίτα όμως μην μας κλέψεις ή στον φούρνο εάν μπορείς τα ψωμιά να κουβαλείς Την αρρώστια αυτή φοβούνται μην κωλήοουν συλλογιούνται δεν υπάρχει λένε θεραπεία μπάϊ και μικρό το νιόκοπο στην ηλικία Τα παπιότερα είναι γνωστά 9α τακούσαταν μικρά παιδιά απ τους γέρους τους γονείς σας ή από 9είους συγγενείς σας Λίγο σαν θα μεγαλώσεις με κανέναν μην μαλώσεις και να μάθεις να μιλάς μου φαίνεσαι λίγο μπουνταλάς Τα κακά τι τα θυμάμαι για κοίτα εκεί παναθεμάμε ας μιλήσω σοβαρά για τα χρόνια τα παλιό Πιστέψτε τα είναι πραγματικά πέρα για πέρα απη9ινά Διαβάστε λοιπόν με προσοχή την παρακάτω τη γραφή Κι άλλα πολλά θα σου πούνε ότι τάχα σε αγαπούνε και μηνιάτικο θα πάρεις ίσως κάνα κατοστάρι Μα κάτι τέτοιες αναμνήσεις πως να τις αλησμονήσεις οε λέγανε κι ανηπρόκοπο ακούς εκεί το νιόκοπο Ποιος δεν έχει ακουστά τα μοιρολόγια τα γνωστά με κλαρίνα και Βιολιά αυτά τα Ηπειρωτικά Το ψωμί θα το χορτάσεις μα τα μεσάνυχτα 9α ησυχάσεις σκλόβος όλην την ημέρα με Βρισιές και με φοβέρα Μην μου πείτε κι εσείς τώρα έτσι ήταν όλη η χώρα θα 9υμώσω θα φωνάξω μα την συνέχεια θα γράψω Σε όλες τις εκδηλώσεις τελετές και εκδρομές πανηγύρια ή πασχαλιές στων παιδιών μας τις χαρές Ετσι ζούσανε στα ξένα ρωτήστε γέρους σαν εμένα να σας πουν την ιστορία όχι προπαγάντα ή θεωρία Στα ξένα δεν ξεραν πασχαλιά Χριστούγεννα η Αηλιά ως και αυτήν την Κυριακή την ζέχναγαν οι χριστιανοί Δίκιο έχουν οι καημένοι χρόνια είν ταξιδεμένοι από την τουρκοκρατία πολύ παλιά είναι ιστορία Δεν γνώριζαν οχτάωρο όλο το εικοσιτετράωρο εάν Βέβαια ήταν δυνατά και άντεχαν τ αφεντικά Ολοι οι ταξιδεμένοι τέτοιες μέρες είν θλιμένοι και θυμούνται τα παιδιά τους το χωριό την φαμηλιά τους Φτώχια είχαν τα χωριά τους πως 9α ζήσει η φαμηλιά τους μα περισσότερο προσέχουν να μορφώσουν τα παιδιά τους Ούτε αργίες ή γιορτές αυτά είναι των τεμπέληδων δουλειές που τα λένε οι μπολσεβίκοι αυτοί είναι άθρησκοι αγρίμια λύκοι Μόνοι πλένουν τα σκουτιά τους ράβανε και τα κουμπιά τους πως βρωμούσαν τα πατούνια σου σπάγανε τα ρουθούνια Ετσι αρχίζω αναμνήσεις Αχιλλέα μου να ζήσεις φυσικά όσα γνωρίζω και σας τα εζιοτορίζω Πραγματική αλήθεια ιστορία άκου ζήταγαν ισοτιμία και οκτάωρο ζητάνε γι αυτό τους διώχνουν όπου πάνε Πέντε έξι μια παρέα τα πέρναγαν πιο ωραία στο δωμάτιο το βράδυ πολλές φορές στο σκοτάδι Βαριά πούναι τα ξένα δεν τάχα μαθημένα γεράζουνε τον άνθρωπο νάναικαταραμένα Σε φούρνους όοοιδουλεύανε καλά αυτοί τα Βολεύανε με την ζέστη τους κοιμούνται για ψωμί δεν συλλογιούνται Βαρέθηκα μανούλα στα ξένα να γυρνώ τώρα 9 αποφασίσω στο χωριό να ξεκουραστώ Ούτε και ενοίκιο πληρώνουν μα ιδρώνουν και κρυώνουν τρώνε και το ξένο φαγητό όταν τους πάνε για ψητό Κι άλλα πολλά ελέγανε οι άνθρωποι και κλαίγανε σαν ερχόταν στο χωριό τους στ αδέρφια και το πατρικό τους Εδώ οι περισσότεροι αρρωσταίνουν φυματίωση παθαίνουν πως να βρούνε γιατριά απ την πατρίδα μακριά Πάλι 9 αρχίσω να σας πω πως γινόταν το φευγιό τα χρόνια εκείνα τα παλιά κι όλοι τους ήταν μικρά παιδιά Πως να μπεις Νοσοκομεία και δεκάρα ούτε μία στο χωριό σε περιμένουν νάρθεις πότε παντεχαίνουν Δούλευαν σε μανάβικα χασάπικα ή μπακάλικα τ αφεντικά να σου φωνάζουν κι οι κυράδες πως λογιάζουν Στα σπίτια εάν πηγαίναμε καλά τα καταφέρναμε κάτι όμορφες δουλάρες ναι σαν τις παχουλές αγελάδες Ολες σου χαμογελάνε τι γλυκά που σε κοιτάνε και σου λέν την Κυριακή θέλεις να πάμε κάπου μαζί ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑχιΑΑέας Μ Μάρης ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ Τα πέτρινα γεφύρια εκφράζουν την επιθυμία των προγόνων μας για ευκολότερη μεταξύ τους επικοινωνία Αποτελούν μάρτυ ρες, με κατασκευαστική αρτιότητα και αρχιτεκτονική τελειότητα, διαδρομών είτε τοπικής σημασίας (για το νερόμυλο και τη νεροτριβή, για το μοναστήρι και την εκκλησία, για τα χωράφια του κά μπου) είτε υπερτοπικής σημασίας (για τα διπλανά χωριά, για την πρωτεύουσα, ακόμα και για τις ξένες χώρες) Τα πέτρινα γεφύρια εγκλείουν την αγωνία του ανθρώπου να νι κήσει τα ορμητικά νερά των πολλών ποταμών, που στέκονταν εμπόδιο στις επικοινωνιακές του ανάγκες Αποτελούν εν κατα κλείδι όρθιους και χειροπιαστούς μάρτυρες της γεωγραφικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής διάρθρωσης της περιο χής Τρόποι και υλικά κατασκευής - επιλογή θέσης Ο τρόπος κατασκευής αποτελούσε επτασφράγιστο μυστικό του μπουλουκιού (συνεργείου) Τα υλικά ήταν ο σχιστόλιθος, στην αρχή χωρίς συνδετικό υλικό (οι περίφημες ξερολιθιές) ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως συνδετική ύλη σβησμένος ασβέ στης με τριμμένο κεραμμύρι και νερό Η επιλογή της θέσης γινόταν με σοφία και ιδιαίτερη σπουδή, εκεί που το ποτάμι στένευε Το όνομα Το όνομα του γεφυριού ανήκει συνήθως στον δωρητή - κατα σκευαστή ή στο τοπωνύμιο της περιοχής ή στην ανάγκη που εξυ πηρετούσε (μύλος - μοναστήρι) ή στο χωριό Ορισμένα γεφύρια διατηρούν μέχρι σήμερα το όνομα του πρωτομάστορα, ενώ μερι κά, που έχασαν το αρχικό τους όνομα, "βαφτίσθηκαν", μεταγε νέστερα, με άλλο όνομα Αιτίες ζημιών και καταστροφής Μ ε την ανάπτυξη και τη χρησιμοποίηση κυρίως του αυτοκινή του στις επικοινωνίες, τα πέτρινα γεφύρια περιήλθαν σε "αχρη στία" και στην επακόλουθη αδιαφορία του χρήστη ανθρώπου Οι λόγοι και οι αιτίες των ζημιών, που υπέστησαν, μέχρι ολο κληρωτικού εξαφανισμού κάποιων, είναι α Ο ι πόλεμοι Κατά την αντίσταση, το , και κατά την περίοδο του εμφυλίου πολλά ανατινάχθηκαν β Η φυσιολογική φθορά που επιβάλλει το πέρασμα του χρό νου γ Η ορμή των νερών του ποταμού που κατέστρεψε τα β ά θ ρ α τους δ Η νεοελληνική συμπεριφορά εκφρασμένη πότε ρίχνοντας για χάζι πέτρες απ τα στηθαία στα νερά του ποταμού, πότε ψά χνοντας για θησαυρούς και άλλοτε κατασκευάζοντας πάνω ή ακριβώς δίπλα τους νέες τσιμεντένιες γέφυρες αλλοιώνοντας και καταστρέφοντας το φυσικό τους περιβάλλον ε Ο ι ρίζες των δένδρων που φυτρώνουν πάνω στα πέτρινα γε φύρια Πρόγραμμα διάσωσης - συντήρησης Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια άρχισε αθόρυβα ένα πρό γραμμα καταγραφής, μελέτης, διάσωσης, συντήρησης, επισκευ ής και ανάδειξης των διακοσίων και πλέον πέτρινων γεφυριών Μ ε αντίξοες συνθήκες και φειδωλές πιστώσεις κατορθώθηκε πολλά να διασωθούν απ τη σίγουρη κατάρρευση Τα περισσότε ρα είναι προσπαλάσιμα με πολύωρο ποδαρόδρομο, και ως εκ τούτου με πολλές δυσκολίες στη μεταφορά των υλικών συντήρη σης Η εκτέλεση των εργασιών επίσης δύσκολη, γιατί το χειμώνα και την άνοιξη λειτουργεί απαγορευτικά η ορμητικότητα των νε ρών, ενώ το καλοκαίρι, που στερεύουν τα ποτάμια, δεν υπάρχει νερό για την κατασκευή των τσιμεντοκονιαμάτων Η Ευρωπαϊκή Ενωση αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου διάσωσης, απένειμε, κατ εντολήν του Ζακ Ντελόρ, βραβείο και οργάνωσε σχετική έκθεση στις Βρυξέλλες, το 1991 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ 1999 ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 4 4ο ΜΙΚΤΟ Α Ν Ω ΡΑΒΕΝΙΩΝ -~3Τ ^δ-μικτσ~γτέρο-πλαύατλ>ϋ W6~ l U f o X K B K S r ΔΟΛΤΑΝΩΝ ~ 7 8 " 9 " ο ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 8ο ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ϊο ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 1ο ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ 11 ο ΜΙΚΤΟ MAY ΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 1ο ΜΙΚΤΟ ΝΕΓΡΑΔΩΝ 13ο ΜΙΚΤΟ ΧΡΥΕΟΡΡΑΧΗΓ ΣΥΝΟ/\ Α ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ "* " μ IJJ < 4 α α >< Ι_ UJ θ Γ < " " 4Ϊ6 9 " ~ϊ" Ϊ " " 5 ~" ϊ ί 96 4 >5 $ ^ """8 *? & ree 64 JWVW4 " 1 5 SVM1 1 " 1 5 ί Λ*!ΐΜ 3 \ι< ι <;β Τ57 κ 8 1Β 1S-V XJV fell» Ζ / " Β ί ~ ~λ δ ο a ~Ί ΛΟΙΠΑ IJJ ΔΗΚΚΙ Η ΣΥΝΑΣΠ Ν Ο Μ Ο Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ! i j Ρωμπατινομεροπαίος ΣΕΛΙΔΑ ο < C 16 47,63 7 4, ϋΐ 15 44,95 "" Η 34,13 5, δ 48,34 56,76 5 3ίΓ3Τ~ 9 36, ,91

5 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΠΙΝΑΟΣ ΗΠΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΙΗ Είναι γνωστό ότι η Πίνδος αποτελεί την ραχοκοκκαλιά της χώρας, όμως κατά κοινή ομολογία πάσχει από την έλ λειψη ενδιαφέροντος ημε δαπών και αλλοδαπών Τα ορεινά χωριά έχουν σε με γάλο βαθμό ερημώσει, ενώ η ανάπτυξη έχει συρρικνω θεί αισθητά Αυτό έβαλε σε σκέψη την κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης εκπό νησε μελέτη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμμα τος "Τουρισμός - Πολιτι σμός - Υποπρόγραμμα Του ρισμός" που προβλέπεται η ήπια οικολογική τουριστική ανάπτυξη της οροσειράς της Πίνδου από Πρέσπες έως τη Ναύπακτο Η μελέτη αυτή είναι το πρώτο βήμα στρατηγικού σχεδιασμού με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική για όλες τις περιοχές Η υλοποίηση του σχεδίου τονίζει το Υπουργείο θ α γίνει σε Εθνι κό Περιφερειακό επίπεδο, ενταγμένο στο Γ ΚΠΣ με τη συμμετοχή της αγοράς Συγκεκριμένα για την πε ριοχή μας περιλαμβάνει Τουριστικές περιοχές α) Μαστοροχωρίων - Σα ρανταπόρου Ιωαννίνων έδρα Πυρσόγιαννη β) Κόνιτσας Λάκκας Αώ ου Ιωαννίνων έδρα Κόνιτσα γ) Ζαγοροχωρίων Ιωαννί νων από ΤσεπέλοΒο μέχρι γέφυρα Βοϊδομάτη Κλειδωνιάς έδρα ΤσεπέλοΒο Ζαγο CPjAs α ν α γ ν ώ σ τ η Η εφημερίδα μας προ σπαθεί σε κάθε έκδοση της να γίνεται καλύτερη α π ό κάθε άποψη σε εμφάνιση, περιεχόμενο και ποικιλία θεμάτων, ώστε να δημιουρ γήσει μια νέα εποχή για το χωριό μας, αλλά και για τη γύρω ευρύτερη περιοχή Χρειάζεται όμως και τη δική σου συμπαράσταση (σε κείμενα, ποιήματα ιστο ρίες γεγονότα ανταποκρί σεις και συνεργασίες) Χρειάζεται παντού και πάντοτε να τη διαδίδουμε και ν α κάνουμε νέους φί λους αναγνώστες Εμείς σαν συντακτική επι τροπή επιλέγουμε με πολύ προσοχή την ύλη Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς φυσικά ν αποφεύ γουμε όλα τα λάθη Φροντίζουμε, ώστε η εφη μερίδα μας να μείνει μα κριά από πολιτικούς ή κομ ματικούς προσανατολι σμούς σταθερά προσηλω μένη στο σκοπό για τον οποίο οφείλει την ύπαρξη της, που είναι η προώθηση, η εξυπηρέτηση και η προ βολή του χωριού και του τόπου καθώς επίσης και ο κρίκος που ενώνει τους χω ριανούς και τους από το ΓΕΡ Ο Π Α Α Τ Α Ν Ο προερχομέ νους πατριώτες Βοηθείστε όμως κι εσείς, όσοι έχετε ελεύθερο χρό νο, ωραίο μεράκι, αγάπη για το χωριό και διάθεση προσφοράς Ολοι μαζί μπορούμε νάχουμε καλύτερη έκδοση τ ης εφημερίδας μας ΗΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ - ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑ! ΕΡΓΑΖΤΗΡΙΟ ΧΡΥΖΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 ΤΗΛ ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ρίου Ακόμη η μελέτη επεκτεί νεται και σε άλλους Ν ο μούς Είναι μια ήπια - οικο λογική τουριστική ανάπτυξη με κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και τουριστικά καταλύματα Είναι μια μελέτη και ένα πρόγραμμα που πιστεύουμε θα δώσει ζωή στον ορεινό όγκο της Πίνδου και της πε ριοχής μας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Me εγκύκλιο του υπουργείου Εσω τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης γίνεται κατανομή στους Δήμους χρηματικών ποσών για επεν δυτικές δραστηριότητες για έργα Στους Δήμους γίνεται αυτή η χρηματο δότηση από τη ΣΑΤΑ Θ αναφέρουμε τους γειτονικούς Δήμους σε εκατομμύρια δρχ Δήμος Καλπακίου δρχ 476 Δήμος Δελβινακίου δρχ Δήμος Ανω Πωγωνίου δρχ Και Δήμος Ανα Καλαμά δρχ 4795 Με την απορρόφηση των κονδυ λίων αυτών να υπάρξει έγκαιρος προ γραμματισμός, σωστή ιεράρχηση των έργων, σωστός υπολογισμός του κό στους και της χρησιμότητας του, ώστε να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου Μακάρι αυτή να είναι η πρώτη επι χορήγηση και ν αρχίσουν τα προ γραμματισμένα έργα και ν αντιμετω πίσουν τα μεγάλα προβλήματα "οι Καποδιστριακοί Δήμοι" ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΕΛΙΔΑ 5 (Γ "^ ΑΝΟΡΘΟΔΟΙΙΕΣ Πολλές φορές, απ αυτή εδώ τη στήλη και γενικά απ την εφη μερίδα μας, γράφουμε για τα παλιά, για παλιές χωριανικές ιστο ρίες, για παλιές φυσιογνωμίες, για γραφικούς τύπους και γραφι κά γλέντια και ίσως να γινόμαστε κουραστικοί κι ανορθόδοξοι, προκαλώντας ακόμη και τη φράση μερικών "ωχ αδερφέ μ αυτά 8α ασχολούμαστε τώρα" Ομως κάθε γραπτή μαρτυρία πιστή ή δημιουργικώς μεταποιη μένη, προσφέρει τις αναγκαίες ψηφίδες, ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε την εικόνα της περασμένης εποχής, της περασμέ νης ζωής του χωριού μας Αλλωστε πιστές μαρτυρίες μας παρέχουν τα πάσης φύσεως δημοσιογραφικά κείμενα (ως επιστολές - αντικείμενα, λεγόμε να, διηγήσεις, ήθη και έθιμα κλπ-), τα οποία μας φωτίζουν για το παλιό παρελθόν και την καταγωγή μας Σήμερα βέβαια, τα πράγματα έχουν αλλάξει Η γόνιμη αφο μοίωση ξένων πολιτισμικών στοιχείων μετέτρεψε την μικρή κοι νωνία του χωριού μας, όλα δείχνουν ότι υιοθετούμε νέους τρό πους ζωής, νέα σκέψη και έκφραση ακολουθώντας τον τρόπο ζωής των αστικών κέντρων (γίναμε όλοι ή γινόμαστε μικροα στοί, με τ αυτοκίνητο μας, το επιπλωμένο καινούργιο σπίτι μας, με τα σύγχρονα ηλεκτροτεχνικά υπάρχοντα μας κλπ) Ετσι με τον τρόπο αυτό επανατοποθετούμαστε απέναντι σε αξίες και ιδανικά και καθιερώνονται ξενόφερτοι τρόποι ζωής Γενικότε ρα η αποχή από την τήρηση ηθών και πατροπαράδοτων εθίμων, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η εισβολή ξένων πνευμάτων ρευ μάτων ακόμη και λέξεων, η ηθική αλλοτρίωση θέτουν σε κίνδυ νο την εθνική μας ταυτότητα, η οποία εθνική μας ταυτότητα, πρέπει να προσδίδει κύρος, οντότητα και ν αποβαίνειπηγή δύ ναμης για το χωριό μας, την επαρχία μας για το έθνος μας Ετσι οι παλιοί ήρωες μας -οι γνωστές φυσιογνωμίες του χω ριού μας, της περιοχής μας ξεχάστηκαν ή ξεχνιούνται Τα πάντα τείνουν να μεταμορφωθούν και ν αλλοιωθούν και όσοι ασχολούνται μ αυτά -ίσως θεωρούμαστε επαναλαμβάνωγραφικοί Ωστόσο όμως ας μη ξεχνούμε τις παμπάλαιες έννοιες της κα ταγωγής μας, του χωριού μας, τα βάσανα τη φτώχεια των παπ πούδων μας, τις έννοιες τιμής αξιοπρέπειας, τους φόνους ένεκα των πολέμων, την "τυραγνία" την ξενιτιά τα βάσανα και τη σκλη ρή ζωή Τα γεγονότα αυτά, τα ένδοξα και τα θλιβερά, κάπου κάπου καλόν είναι να τα θυμούμαστε Οφείλουμε να δίνουμε έμφαση σ εκείνες τις παραδοσιακές αξίες, στα ήθη στα έθιμα στην εθνική μας ταυτότητα, στις τοπι κές μας συνήθειες, ν αγαπούμε την τοπική μας κοινωνία, να υι οθετούμε την υπεύθυνη συμπεριφορά, την αναβίωση εκείνων των αξιών, όπως είναι η αρετή, ο σεβασμός, η ελευθερία η θρη σκεία μας και γενικά η προώθηση όλων των ανθρώπινων ιδεω δών Ολα τα περασμένα καλό είναι να τα γνωρίζουμε Διαβάζο ντας τα θα γίνονται γνωστά και ΠΡΟΣΦΙΛΗ Σ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Σ ΟΙΚ, α π έ σ (9 ζ στ ο ΰ π ί τ < σας! ζουμερά ρο^ψιμένα ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ 3165 ΚΑΙ λα σ ΒΟΛΙΜ ΛίΩΦ ΣΤ ΤΥ ^/ί ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 3 ι ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΤΗΛ & FAX

6 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ Μ Α Ϊ Ο Σ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ο Πολιούχος του ΣΕΛΙΔΑ 6 Γεροιτλατάνου ΑΓΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Ο Ι Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Α Ο Σ "Ο npooxatns Σχεδόν τα μισά χωριά του Πωγωνίου έχουν πολιούχο και προστάτη Αγιο τον Αγιο Νικό λαο Και αυτό, όπως θα ιδούμε και πιο κάτω, εκτός από προ στάτης των ναυτικών, είναι και προστάτης των ταξιδιωτών στη στεριά Και οι Πωγωνήσιοι από τα πανάρχαια χρόνια ταξί δευαν Οσα χωριά έχουν πο λιούχο τον Αγιο Νικόλαο, πα νηγυρίζουν στις Μαΐου που τιμάται η ανακομιδη των λει ψάνων του, γιατί στις 6 Δεκεμ βρίου δεν μπορεί να γίνει πα νηγύρι Ομως τα τελευταία χρόνια, που τα χωριά ερημώ των ναυτικών, αλλά και των ταξιθιωτών το ερώτημα Αφού ο Αγ Νικό λαος είναι ο Αγιος των θαλασ σών και προστάτης των ναυτι κών, γιατί τα χωριά μας που βρίσκονται τόσο μακρυά από τη θάλασσα είχαν ως πολιού χο τον Αγ Νικόλαο Σύμφωνα με την παράδοση ο Αγ Νικό λαος είναι και προστάτης των ταξιδιωτών στη στεριά Και, όπως είναι γνωστό, οι πρόγο νοι των χωριών μας στη διάρ κεια της Τουρκικής δουλείας ταξίδευαν κυρίως στις Βαλκα νικές χώρες Ρουμανία, Σερ βία, Βουλγαρία και στην Κων/ πόλη Αργότερα, τέλη 19ου αι Γράφει ο Αθανάσιος Δέμος θηκαν και έμειναν ελάχιστοι γέροι σε κάθε ένα από αυτά, δεν είναι δυνατόν να γίνει πα νηγύρι ούτε στις Μαΐου Γι αυτό και μεταφέρθηκαν τα πα νηγύρια στους καλοκαιρινούς μήνες, στη μνήμη κάποιου Αγίου, που τιμάται σε κάποιο φερώνυμο εξωκλήσι ( Ιου λίου, 15 Αυγούστου κλπ) Και αυτό γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες οι χωριανοί φεύγουν από τις πόλεις και έρχονται για λίγο καθαρό αέρα στο χωριό Ο Γεροπλάτανος πανηγυρίζει του Αγίου Παντελεήμονα 7 Ιουλίου Είδαμε σε προηγούμενα φύλλα για τον αγ Παντελεή μονα αρκετά Ας γνωρίσουμε τώρα και τον Αγιο Νικόλαο, την "Εικόνα πραότητος κλπ" Εκ πρώτης όψεως γεννάται ώνα άρχισε η μετανάστευση στην Αίγυπτο και την Αμερική Ολη αυτή η μετακίνηση εδημιούργησε την πίστη ότι πρέ πει να ζητήσουν τη βοήθεια και την προστασία του Αγ Νικολά ου, γιατί αισθάνονταν έτσι ασφαλείς Φεύγοντας για τα μακρινά τους ταξίδια απαραι τήτως θα είχαν στην τσέπη τους κάποια εικονίτσα του Αγίου Νικολάου *** Μια κεφαλλονίτικη παροιμία λέει "Του Αγίου Νικολάου πουν τοη γης και του πελάου" Δηλ προστάτης στη στεριά και στη θάλασσα Φυσικά είναι ο επιγραμματικότερος χαρα κτηρισμός για τον άγιο αυτόν, που φέρνει στη γη τα πρώτα χιόνια και τα πρώτα μεγάλα κρύα Γι αυτό και τιμάται η μνήμη του στην αρχή του χει ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ Τ 7α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ Ξ Ε Ν Π Ν Α Σ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» ΕίΝΩΝΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ * ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΑΚΡΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ JJAMtiL ΩΡΑ1ΚΑΙΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ (657) μώνα (6 Δεκεμβρίου) Τιμάται όμως και η ανακομιδη του λει ψάνου του στις Μαΐου Εί ναι κυρίως ο Προστάτης των θαλασσινών, που έχει τη δύνα μη να ημερεύει τα στοιχεία της φύσεως, να παύει τις τρι κυμίες, να δένει τους ανέ μους, να σώζει τα καράβια και να τα βάζει σε σίγουρο λιμάνι Πολλοί επιστήμονες, και Ελ ληνες και ξένοι, από εκείνους που νομίζουν ότι όλες οι εκδη λώσεις της χριστιανικής λα τρείας είναι ειδωλολατρικές, κληρονομικές και επιβιώματα, υποστηρίζουν ότι ο Αγ Νικό λαος έχει πάρει στην ορθόδο ξη θρησκεία του Χριστού τη θέση, που είχε ο Ποσειδώνας στη θρησκεία των αρχαίων Ελ λήνων Αλλά ο παραλληλι σμός αυτός δεν είναι καθόλου ταιριαστός και χτυπήθηκε και αντικρούστηκε από σοβαρούς μελετητές και πιο πολύ από τον Νικόλαο Πολίτη Η ειδωλολατρική θρησκεία συγκεντρώνει στην ίδια θεότη τα τη δύναμη του καλού και του κακού, της σωτηρίας και της καταστροφής Δηλαδή, ο Ποσειδώνας ήταν προστάτης των ναυτικών, που του έκαναν θυσίες όσοι ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν, που ζητούσαν τη βοήθεια τους, όσοι ταξίδευαν και κινδύνευαν στη θάλασσα Αλλά ήταν και ο ίδιος, που όταν χτυπούσε με την τρίαινα του τον πόντο, έκανε τα κύμα τα να σηκώνονται βουνά, ΝΑ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ηταν ο ίδιος, που με την έχθρα του κυνηγούσε τον Οδυσσέα σε όλα τα πελά γη και τον κρατούσε επί δέκα ολόκληρα χρόνια μακριά από την πατρίδα του Ο Αγ Νικόλαος, όμως, την εξουσία στη θάλασσα την έχει μόνο για να κάνει καλό Σύμ φωνα με την παράδοση του Λαού μας, τα ρούχα είναι πά ντοτε βρεγμένα από την άλμη, τα γένια του στάζουν θάλασ σα, το μέτωπο του είναι γεμά το ιδρώτα από τον αγώνα, που κάνει για να προφτάσει να βοηθήσει όλα τα καράβια, που θαλασσοπνίγονταν "Δγιε Νι κόλα καπετάνιο μου", τον κα λούν οι ναυτικοί μας, "Βοήθα, Δγιε μου Νικόλα", του φωνά ζουν, όταν βρεθούν σε κίνδυ νο "ΑΓΙΕ ΝΙΚΟΛΑ, ΣΤΟ ΤΙΜΟ ΝΙ!", είναι η ύστατη επίκληση τους, όταν βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν πια οι ίδιοι να κυβερνήσουν το καράβι τους και μόνο η θεία επέμβαση μπο ρεί να το σώσει Και ο Αγ Νικόλαος, πρόθυ μος θα τρέξει να τους βοηθή σει, θα πάρει στα χέρια του το τιμόνι και θα γλυτώσει το κα ράβι! Δπειρες είναι οι παραδό σεις του λαού μας για τέτοιες θαυμαστές σωτηρίες και κάθε θαλασσινός έχει να διηγηθεί κάποιο περιστατικό, που έτυχε σ αυτόν τον ίδιο ή που το έχει ακούσει από άλλον *** Μετά τη γενική αυτή εικόνα για τον Αγιο Νικόλαο, ας ιδού με μερικά πράγματα για τη ζωή του Γεννήθηκε το 5 μχ στα Πάταρα της Λυκίας στη Μ Ασία Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και σε καλή οι κονομική κατάσταση Πέρα σαν όμως πολλά χρόνια χωρίς να αποκτήσουν παιδί Οταν γεννήθηκε το πρώτο τους παι δί Η ευτυχία μπήκε στο σπίτι τους και όλοι μιλούσαν για θαύμα Ονόμασαν το παιδί Νι κόλαο, που σημαίνει "δοξα σμένος" (= νίκη + λαός) και ευχαρίστησαν τον Θεό για τη μεγαλοσύνη του Σε ηλικία 9 ετών έχασε και τους δύο γο νείς από μια επιδημία Παλιές μαρτυρίες διηγούνται πως ο Νικόλαος χάρισε όλη την αγά πη που προηγούμενα έδινε στους γονείς του, στους φτω χούς και δυστυχισμένους της μικρής πόλης Οι περισσότε ρες ιστορίες που αναφέρονται στις αγαθοεργίες του μιλούν για τρόφιμα, ρούχα και χρήμα τα που άφηνε κρυφά τις νύ χτες σ εκείνους που τα είχαν ανάγκη Υπάρχει ένας θρύλος για έναν ηλικιωμένο ευγενή, παλιό φίλο των γονιών του Νι κολάου, που είχε χάσει όλη του την περιουσία Οι τρεις κό ρες του, μεγάλες κοπέλες, δεν στη στεριά" μπορούσαν να παντρευτούν, γιατί σύμφωνα με μια απαρά βατη συνήθεια της εποχής, κα νένας γάμος δεν μπορούσε να γίνει αν η γυναίκα δεν έπαιρνε την ανάλογη προίκα από την οικογένεια της Γι αυτό βρι σκόταν σε μεγάλη απελπισία, γιατί δεν είχαν τα ανάλογα χρήματα και κινδύνευαν να ακολουθήσουν το στραβό δρόμο Οταν ο Νικόλαος έμα θε τη φοβερή κατάσταση της οικογένειας, περίμενε να νυ χτώσει και έβαλε κρυφά, μέσα από το ανοιχτό παράθυρο, ένα σακούλι με χρυσό στο δωμά τιο της μεγαλύτερης κόρης Με τον ίδιο τρόπο έβαλε χρυ σό και στις άλλες δύο κόρες Το τρίτο βράδυ ένας θόρυβος ξύπνησε το γέρο-ευγενή πατέ ρα, ο οποίος έτρεξε στο παρά θυρο και είδε ποιος ήταν ο ευ εργέτης της οικογένειας του Βαθιά ευγνώμων προς τον Νι κόλαο κράτησε το μυστικό του για πολλά χρόνια Ετσι η μια μετά την άλλη οι κοπέλες από κτησαν την απαιτούμενη προί κα και παντρεύτηκαν Σε όλη τους τη ζωή ευγνωμονούσαν τον Αγιο Νικόλαο Στο μεταξύ ο Αγιος περνού σε τις ημέρες της ζωής του με ελεημοσύνες, με προσευχή και νηστεία Ασκούσε καθημε ρινά τον εαυτό του στους αγώ νες της αγίας ζωής Σοβαρός πάντοτε και γνώστης της μα ταιότητας των εγκόσμιων, ήξε ρε τι ζητούσε και γνώριζε τι έπρεπε να αποφεύγει ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΣ ΚΙΤΣΥ EYAIIA Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΛΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ63671 ΟΙΚΙΑ ΓΡ ΙΕΝΠΥΛΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ 8553 ΝΙΚΟΣ Δ ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ (ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ 651/7118 Οικίας 3895 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (ος όροφος) τηλ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΚΩΣΤΑΣ Φ Ν Ι Κ Ο Λ Ο Σ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ο Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α Θ Η Ν Ω Ν Χ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ΤΗΛ 6433 και Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

7 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 7 CS ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ κυκλοφορούντων οχημάτων είναι μεγάλη, αναπτύσ σουν μεγάλες ταχύτητες και η μηχανολογική κατά σταση των Αλβανικών κυρίως οχημάτων δεν είναι η πρέπουσα Ολοι πρέπει να συμμορφωθούμε προς τις υποδεί ξεις της Τροχαίας και να εφαρμόζουμε τους κανόνες του ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) Εδώ ξανα μπαίνει το θέμα ΚΤΕΟ της Κακαβιάς για τον τεχνολο γικό έλεγχο όλων των οχημάτων από και προς Α λ β α νία Περιμένουμε κάποιες ενέργειες από τη Δ / ν σ η Συ γκοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την αυστηρότητα της Τροχαίας για το καλό όλων μας Στις 7 Μ ά η εε η πόλη των Ιωαννίνων και σύσσω μος ο Ηπειρωτικός λαός υποδέχτηκε με βυζαντινή με γαλοπρέπεια στην κεντρική πλατεία τον Παναγιώτατον Πατριάρχη της Ορθοδοξίας J κκ Βαρθολομαίο με την ακο[ λουθία του Ο Δήμαρχος της πόλης τον καλωσόρισε και του δώρησε το χρυσό "κλειδί της πόλης" κι ο Πατριάρχης ευλόγησε τις τοπι κές Αρχές και το χριστεπώνυμο πλήθος τονίζοντας "ότι το Πα τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έμεινε ο φρουρός του οικουμενιi κού χριστιανισμού διασώθηκε από την αλλοτρίωση και είναι ο Εχει παρατηρηθεί ότι κ ατά την έξοδο από τ αστικά φάρος και η ελπίδα όλων των ορθοδόξων χριστιανών κέντρα (Χριστούγεννα - Πάσχα - Πρωτομαγιά - Αγίου Αυτό το μήνυμα σας μεταφέρω" Κι αυτό το μήνυμα Πνεύματος και γενικά κατά τα ΣαΒΒατο - Κύριακα) κατακτά τη γενικότερη αποδοχή και το σεβασμό έχουμε πολλά θύματα Επακολούθησε δοξολογία στον Ι Ν α ό Αγιο Α θ α ν ά Αν και η Τροχαία μας ενημερώνει συνεχώς και λαμ σιο της Μητροπόλεως Ιωαννίνων ΒΑΡΥΣ ΦΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΑΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΣΗΜΑΝΤΑ Φίλος επιστολογράφος, διαβάζοντας την εφημερίδα μας μούγραφε τις προάλλες, πως είναι πολύ σωστό αυτό που κάνουμε, ότι δηλαδή γράφουμε για τους παλιούς μι κρούς ήρωες, γραφικούς τύπους των χωριών μας, απλούς ανθρώπους ασήμαντους, χωρίς μεγάλες καταγωγές, "τζάκια" καταγωγής, πλούσιους γονείς κα και μου τόνιζε πως οι απλοί αυτοί άνθρωποι, είναι εκείνοι που γράφουν μεγάλη Ιστορία και μου περιέγραφε ένα γεγονός που αξί ζει να το μνημονεύσω "Οταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα (7 Απρίλη του 1941, ο φρουρός της σημαίας στην Ακρόπολη των Α θ η νών, παιδί φτωχών απλών χωρικών γονέων Α Κουκίδης, αντί να την παραδώσει στους Γερμανούς κατακτητές έπε σε τυλιγμένος με αυτή από τον ιερό βράχο, γράφοντας έτσι την πρώτη σελίδα στο μακρύ κατάλογο των αντιστα σιακών μαρτύρων της κατοχικής περιόδου Η θυσία αυτή που λίγοι την γνωρίζουν θ α πρέπει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στη νεώτερη ιστορία μας, ξεκινάει από απλές καταγραφές απλών ανθρώπων, από μικρά γεγονότα - με γάλης ιστορικής και εθνικής αξίας, και φωτίζει επισήμως πολλά γεγονότα και σημεία της ιστορίας μας" Τιμή και δ ό ξ α στον στρατιώτη φρουρό της Σημαίας μας, Α Κουκίδη, που θ α πρέπει και επισήμως να ενδιαφερθεί το ΓΕΣ και γενικά η πολιτεία ΑΝΑΠΤΥΙΗΣ ΠΑΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβάζουμε στις εφημερίδες για το νέο κανονισμό αγροτικής ανάπτυξης Τι ακριβώς είναι αυτός ο κανο νισμός; Ν α τι λέει Κάθε νέος που θ α εγκαθίσταται στην ύπαιθρο και θ ασκεί κατά κύριο επάγγελμα εκείνο του ΑΓΡΟΤΗ θ α ενισχύεται εφάπαξ με το ποσό των 5 ευρώ (85 δραχμές) και θ α του χορηγείται επιδότηση επιτοκίου για τα δάνεια που θ α συνάπτει για την κάλυ ψη των δαπανών του Αυτή είναι μία μόνο από τις καινοτομίες που προω θούνται από την ΕΕ (Ενωμένη Ευρώπη) και οι οποίες θ α εφαρμοστούν και στην Ηπειρο βάσει και του νέου Κα νονισμού για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης Κύριε Δήμαρχε, αν με διαβάζεις στείλε κανέναν γε ωπόνο της δικαιοδοσίας σου να μας τα εξηγήσει ό λ α αυτά Κάτι καλό θ α προκύψει και για το χωριό μας Είναι γεγονός ότι όλοι μας πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τα τοπικά μας θέματα (όπως νερό, καθαριότητα, φωτι σμό, ξύλευση και γενικά ομαλή διαβίωση στο χωριό μας κλπ) Γιατί είναι άδικο να τα φορτώνουμε όλα σε άλλους και να μην ενδιαφερόμαστε όλοι μας και ούτε είναι σωστό άλ λοι να χτυπούν κασμά κι άλλοι να χτενίζονται Πάντοτε η αδιαφορία και η ανισότητα σπάει κόκκαλα ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ Παλιότερα είχε αρχίσει μια προσπάθεια με το ΚΕΦ Ο για το χορευτικό το μικρό και μεγάλο και είχαμε κάνει και πολλές και καλές εμφανίσεις Η εφημερίδα μας είχε επαινέσει αυτή την προσπά θεια και την ξαναφέρει ξανά στην επικαιρότητα τώρα το καλοκαίρι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, που στοχεύει στη σωστή εκμάθηση των παραδοσια κών μας χορών και την ευχάριστη εκπροσώπηση των νέων του χωριού μας σε τέτοιες εκδηλώσεις χαράς και χορού Εμείς σαν εφημερίδα θ α ενισχύσουμε αυτή την προ σπάθεια με κάθε οικονομική επιβάρυνση τόσο για τη διδασκαλία των χορών όσο και γι ά λ λ α έξοδα που τυ χόν παρουσιαστούν i ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Θ α θέλαμε να παρακαλέσουμε τον κ Δήμαρχο να μας ενημερώσει τι χρή ματα πήρε - αν πήρε από το Γ ΚΠΣ το ΕΠΤΑ και το Δασικό Τεχνικό Πρόγραμ μα και σε ποιες ήδη ενέργειες ή δρα στηριότητες βρίσκεται ο Δήμος μας σχετικά μ αυτά τα κονδύλια ΤΑΙΙΑΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΚΑΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ Είναι γεγονός ότι όσοι ταξιδεύουν από και προς το Πωγώνι (Κακαβιά - Δελβινάκι κλπ) χωρίς υπερβολή πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί η κίνηση των βάνει όλα τα έκτακτα μέτρα, εν τούτοις έχουμε θύμα τα Τα αίτια; Πάντα τα ίδια Υπερβολική ταχύτητα, πέρασμα στο αντίθετο ρεύ μα κυκλοφορίας, παράνομα προσπεράσματα οινοπο σία των οδηγών, ολισθηρότητα των δρόμων απροσε ξία κλπ Το χάσιμο της ζωής οι αναπηρίες και οι υλικές ζη μιές πάρα πολύ μεγάλες Ολοι μας πρέπει να προσέχουμε Ας εφαρμόζουμε το ΚΟΚ τον κώδικα οδικής κυ κλοφορίας και ας ακούμε και να εφαρμόζουμε τις οδηγίες της Τροχαίας Η ζωή είναι πολύτιμη ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Το πρώην μαγαζί του Αθανασίου Χ Νάσση που λει τουργούσε μέχρι τώρα ως καφενείο με την κ Αργυρώ Π Βαλιάγα σύζυγο Κων/νου Δ Τσίνου τ ανέλαβε ο νεαρός κ Βασίλειος Α Καλτσούνης Ευχόμαστε νάχει καλούς μεζέδες, καλή εξυπηρέτηση, καλά γλέντια α λ λ ά και καλά κέρδη ΕΦΥΓΕ Εφυγε ένας ακόμη Ζαγορίσιος, ο Αλκής Στέας από το Μονοδέντρι Ζαγορίου Φίλος αγαπητός, γέννημα και θρέμμα Ζαγορίσιος, υμνητής του Ζαγορίου μας και της χαράδρας του Βίκου Πρωτοπόρος της Ελληνικής τηλεό ρασης του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μοναδικός παρου Η 3 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Ελευθε σιαστής και του καρναβαλιού της Πάτρας Ο ι Ζαγορίσιοι ρίας του Τύπου θ α τον θυμούνται για πάντα Είναι η ημέρα κατά την οποία γιορτάζουμε την ελευ θερία του τύπου τη σωστή και κατά το δυνατόν αντι κειμενική πληροφόρηση Εντυπα παντού, όλο και πλη Τώρα πούρχεται το καλοκαίρι και τα χωριά μας θάχουν θαίνουν τα "έντυπα δελτία πληροφόρησης και ενημέ οπωσδήποτε περισσότερους κατοίκους, πρέπει όλοι μας ρωσης" και όλοι μας είμαστε στον πυρετό της ενημέ να ξαναβρούμε την κοινωνική συνοχή μας -που εδώ που ρωσης Ρουφάμε τις ειδήσεις από τα διάφορα έντυπα τα λέμε επισημαίνεται και παρατηρείται κάποια χαλάρω αγοράζοντας τα, διαβάζοντας και "ξεκοκαλίζοντας" ση- και να ξαναβρούμε τις ρίζες μας τις δυνατότητες μας αυτά για ν αντιμετωπίσουμε -όπως πολλές φορές γράψαμε τα Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση, είναι ότι όλοι θέ προβλήματα των χωριών μας, του χωριού μας με αγάπη λουν να κάνουν το δημοσιογράφο και γράφουν ή και συναίνεση Ν α μην μεγαλώσει το κενό, να μη επικρα σχολιάζουν ή αντιγράφουν διάφορες απόψεις κι ακό τήσει η απογοήτευση Η ζωή είναι ωραία Μ ε αγώνες πά μη το χειρότερο χρησιμοποιούν εκφράσεις άτροπες, ντα κατακτάμε εκείνο που θέλουμε τίποτε δεν μας χαρίζε άκοψες και άπρεπες για να εντυπωσιάσουν ται Η συσπείρωση και η αγάπη για το χωριό μας είναι δε Το "δημοσιογραφείν" που λέγανε και οι παλιότεροι δομένη Εμπρός λοιπόν όλοι για το χωριό δεν είναι εύκολη δουλειά, θέλει σοβαρότητα και προ σοχή " Ο ν παντός πλειν εις Κόρινθον" έλεγαν οι αρχαί Στις και ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ το χωριό οι ή το δικό μας Ηξαν (άκουσαν) λάχανα στους πατέ "ρος γιορτάζει και οργανώνει το παραδοσιακό πανηγύρι ρες, κίνησαν μάνες θυγατέρες Οσοι γράφουν ας μη ξεχνούν ότι η ελευθερία της του Αγίου Παντελεήμονος Θ α διασκεδάσετε με τη δημο έκφρασης και τύπου είναι ο καθρέφτης του εσωτερι τική παραδοσιακή κομπανία του ΤΖΙΡΧΑΝ Το τοπικό δια κού μας εγώ και με τα γραφόμενά τους μερικοί, ας μη μέρισμα ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ θ α προσφέρει στους επισκέ καταστρατηγούν τα δικαιώματα της καλής δημογρα πτες εκλεκτούς μεζέδες, πιοτά, αναψυκτικά και άλλα Ο Λ Ο Υ Σ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ φικής πληροφόρησης Τελικά ας μη κάνουμε κατά χρηση της δημοκρατίας μας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑΧΩΡΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΜΑΣ ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΉΣ

8 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 Τα πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου Πρόκειται για δημοτικά τραγούδια που εντοπίζονται στην περιοχή γύρω από τα σημερινά ελληνο-αλβανικά σύνορα (Πωγώνι, Δερόπολη, Δέλβινο, Χειμάρρα, Λεσκοβίκι, μέρος της Κόνιτσαςκα) Τα πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου είναι ιδιόμορφα, όπως και η κοινωνία που τα γέννησε Κλειστή και ανοιχτή ταυτόχρονα Κλειστή και απρόσιτη στους ξένους και ανοιχτή στην αποδημία των ανθρώπων της Οσοι φεύγανε για την ξενιτιά, άφηναν πίσω τις φαμίλιες τους Οτι καινούργιο έβλεπαν δεν τους επηρέαζε και πολύ γιατί τους θύμιζε αυτά που τους έλει παν Συντήρηση, θα πει κανείς εύκολα Συντήρηση στην κυριολεξία, λέγαμε, δηλαδή φροντίδα για τη διατήρηση όσων αγαπάμε Αυτά τα τραγούδια δεν βασίζονται σ έναν καλλίφωνο τραγουδιστή, αλλά στην πολυφωνία της ομάδας Οι φωνές ξεσχίζονται, χω ρίς καμιά έγνοια να είναι "ωραίες" εκ φράζοντας ένα κοινό πάθος που έρ χεται από πολύ μακριά Οι τραγουδιστές είναι κοντά ο ένας στον άλλο και συχνά δημιουργούν κύ κλο Σαν να τραγουδούν πάνω από ένα Βαθύ πηγάδι τους καημούς της αγάπης, του θανάτου και της ξενιτιάς Τα πάθη και τα κατορθώματα της φυ λής Μουσικά όργανα δεν υπάρχουν Γι αυτό και οι φωνές είναι τόσο αλλη λέγγυες Αυτά τα τραγούδια ή τ ακούς κι ανατριχιάζεις ή δεν μπορείς να τα αντέξεις Δεν υπάρχει μέσος όρος Εί ναι γιατί δεν προσπαθούν ν αρέσουν αλλά να εκφράσουν κάτι, ακολουθώ ντας τον πιο σύντομο δρόμο για την λαϊκή ψυχή Οι φωνές που χρειάζονται για να τραγουδήσουν τουλάχιστον είναι 5, αλλά μπορεί να φτάνουν και 6,7 ή ακόμη και 1 τραγουδιστές, ανάλογα με τους ισοκράτες (ώστε να "γεμίζει το τραγούδι και να πάει βρονταριά") Ο κορυφαίος της ομάδας τραγου δάει την κυρίως μελωδία, δηλαδή αρ χίζει "παίρνεγτο τραγούδι, γι αυτό ονο μάζεται παρτής ή σηκωτός ή προλογιστής Του απαντάει ο δεύτερος που "γυρίζει" ή "τσακίζει" το τραγούδι, γι αυ τό και λέγεται γυριστής, ο τρίτος τρα ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^^ ^^ γουδιστής, ο Κλώστης, που κάνει ιδιό μορφους λαρυγγισμούς "κλώθοντας" το τραγούδι ανάμεσα στην τονική και την υποτονική της μελωδίας, ενώ οι υπόλοιποι οι ισοκράτες, κρατούν το "ίσο", δηλαδή τον φθόγγο της τονικής της μελωδίας Το Πολυφωνικό της Ηπείρου συνε χίζει την παράδοση του πολυφωνικού από τα Κτίσματα Πωγωνίου, με τρα γουδιστές τους Σωκράτη Τσιάβο, Λά ζαρο Τσιάβο, Σοφία Μάταια, Ανθούλα Κώτσου, Δημήτρη Μάταια, Βαγγέ λη Κώτσου, με τον ψυχισμό και το ήθος που το κατέχει, συνεχίζει αυτό το είδος της παράδοσης με νέους αν θρώπους, άλλους μέσα από την οικο γένεια της πολυφωνίας και άλλους από αγάπη και ενδιαφέρον να μά θουν το είδος αυτό Η νέα ομάδα αποτελείται από τους Βαγγέλη Κώ τσου, Νότα Καλτσούνη, Ανθούλα Ευαγγ Κώτσου, Κατερίνα Βλάχου, Απο στόλη Γεωργόπουλο, Αλέξανδρο Τσιμέκα, Θανάση Γεωργίου, Βερόνικα Ηλιοπούλου, Βιβή Κανελλάτου, Ολγα Γκλέκα, Κώστα Ντέλλα ΤΠΒΜ CwlrMKu ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Στις στη Μεγαλόχαρη της Τήνου ο Απόστολος και η Ευανθία Γκόγκα βάπτισαν το γιό τους Το όνομα αυτού Κωνσταντίνος Στους γονείς, στον παππού Θανάση και την γιαγιά Αγ γελική Νούσια η εφημερίδα εύχεται να τους ζή σει ΓΑΜΟΙ Η Μαγδαληνή Αθανασίου του Γεωργίου και της Ρουμηλίας το γένος Σουλβέγκα κάτοικος Κό νιτσας παντρεύτηκε στις στο Μ ά ζ ι Κόνιτσας με τον Κουρούτη Μιχάλη Συγχαρητήρια Ν α ζήσουν ΘΑΝΑΤΟΙ Σε τροχαίο που έγινε στην Αθήνα έχασε τη ζωή του ο Κων/νος Κωτσώνας (γαμπρός της Αλεξάνδρας Ιωάννου από την κόρη της Μαριάνθη) Η εφημερίδα συλλυπείται την σύζυγο του, την κόρη του και τους λοιπούς συγγενείς Απεβίωσε στην Αθήνα η Μαγδαληνή Αχ Δή μου στις ετών 8 9 και την άλλη μέρα έγινε η κηδεία της στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολά ου στο χωριό Συλλυπούμεθα βαθύτατα τα παιδιά της Γιώρ γο και Ελευθερία, τα εγγόνια της κι όλους τους συγγενείς και φίλους Αιωνία της η μνήμη Απεβίωσε στα Γιάννινα στις ο Κλε άνθης Α ά ζ ο υ ή Ααζόπουλος ετών 7 8 και την επομένη έγινε η κηδεία του στα Ανω Ραβένια Συλλυπούμεθα Βαθύτατα όλους τους συγγενείς του Απεβίωσε απο τροχαίο η Γιολάντα Κοσοβίτσα ιατρός στα Ιωάννινα και η ταφή της έγινε στο χω ριό της στα Κάτω Ραβένια Συλλυπούμεθα βαθύ τατα τους οικείους της ΔΩΡΕΑ Η κ Ναυσικά Νάσση - Οικονόμου έφτιαξε με ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ ΚΟΝΙΤΣΑ δαπάνες της το τέμπλο του Αγίου Παντελεήμο να Γεροπλατάνου εις μνήμη του πεθερού της Μιχ Οικονόμου και των γονιών της Καλλιρόης και Αθανασίου Νάσση Ο Θ ε ό ς ν αναπαύσει τις ψυχές τους Αιωνία η μνήμη τους Θερμά συγχαρητήρια στην κ Ναυσικά Νάσ ση - Οικονόμου ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Κ Α Λ Π Α Κ Ι Ο Υ ΠΡΟΣ Τ Ο Υ Ι Σ Ε Ρ Β Ο Υ! Στο πανανθρώπινο κοινωνικό προσκλητήριο αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο Σερβικό λαό οι κάτοικοι των διαμερισμάτων του Δήμου Καλπακίου έδωσαν πρόθυμα το παρόν τους Ετσι, με το κάλεσμα της Δημοτικής αρχής, οι κάτοικοι και ο Δήμος προσέφεραν σημαντικό ποσό, με το οποίο αγοράστηκαν φάρμακα και τρόφιμα, τα οποία παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό για την προώθηση τους στη Σερβία Συγκινητική εξ άλλου υπήρξε και η ειαισθητοποίηση των μικρών μαθητών και του εκπαιδευτι κού προσωπικού του Δημοτικού Σχολείου Καλ πακίου, όπου οι μικροί μαθητές με προθυμία προσέφεραν τις οικονομίες τους από το χαρτζι λίκι τους για τον ιερό αυτό σκοπό Η εφημερίδα μας τους συγχαίρει όλους ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΕ της εφημερίδας μας, ευχαριστεί τον σε βαστό μπάρμπα Αχιλλέα Μ Μάρη που υπογρά φει "Ρωμπατινομεροπαίος" για τα καλά του λό για για την εφημερίδα μας, αλλά και για τα ωραία ποιήματα του που μας στέλνει, που διατραγωδεί τα βάσανα των ξενητεμένων στα πα λιά χρόνια Νάσαι πάντα καλά μπάρμπα Αχιλ λέα σαν τη Νεμέρτσικα και τα Ριζά ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΖΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ " ΕΚΛΕΚΤΟΙ Μ Ε Ζ Ε Α Ε Σ Θ Ο Α Ω Ρ Η Σ ΛΥΚΟΜΑΜΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου; - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α ΣΕΛΙΔΑ 8 τ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας Ιωάννου Γεώργιος του Αναστασίου 5 Κωστούλας Χαράλαμπος 3 Λέτσιος Θρασύβουλος 1 Κουρούτη Σούλα Τσουνάκας Κων/νος 5 δολάρια Αυστραλίας Μάρης Αχιλλέας Κρέτσης Δημήτριος 5 Ιερέας Τ η λ έ μ α χ ο ς Μ ά ν τ ζ ι ο ς Σόμπολου Κ ι κ ή 1 Τους ευχαριστούμε θερμά Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα Οποιος δεν θέλει ν α δημοσιευθεί το όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος Κ α ι δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο Οικονομικός υπεύθυνος Β Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 ΤΚ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι Κούγκλης Φίλιππος Π Σινδίκα 45 - τηλ 8188 Η διεύθυνση χου ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Αν δρέας Παπαδιαμάντη 39 ΤΚ 1434 Νέα Φιλαδέλφεια τηλ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Μ α ρ ί α χήρα Μιχ Οικονόμου (Γιαγιά Κονόμο) προσφέρει 1 δραχμές για το καλοριφέρ της Εκκλησίας εις μνήμη του συζύγου της Μιχαήλ Χ Οικονόμου Ο Θ ε ό ς να αναπαύσει την ψυχή του Η Σούλα Κουρούτη προσφέρει 1 δραχμές για το καλοριφέρ της Εκκλησίας εις μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Κουρούτη, του πατρός της Σταύρου Κέντρου, του θείου της Δημητρίου Κέντρου και των παππούδων της Σπύρου KCH Αμαλίας Κέντρου Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όλων Ανώνυμος (ΚΑ 44533) Πάνου Πολυξένη ΤΟΚΟΙ Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ 1999 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών κ α ι ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φ α ν ά ρ ι α, Μίζες, Δυναμοί Μ Ι Χ Α Η Λ Α ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 κ α ι Αγίας Μαρίνης τηλ κ α ι 147 Ιωάννινα "ΚΟΛΕΜΠΑΓ ΑΕ MEGA "Bft CENTER ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ tttmcint ΕΞΑΓΩΓΕΣ* ΕΜΠΟΡΙΟ Μ ά ν β ο ς Κ οfti μ ί τ ο ς Μ-Η Μηχ/κΰς ΕΜΛ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΗ Δομπόλη Ιωάννινα Τηλ Fox 6S1481Q ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ δο χλμ Εθν, οδού Ιωαννίνων - ΚονΙτοης Τηλ FOX 651,6434 Μ Ι Χ Α Η Λ ΗΛΙΑΧ & Ζια ΟΕ ΓΕΝΙΚΗ Α Π Ο Θ Η Κ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - ΤουΒλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ - Σώματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Ο ι κοδομών * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ ΚΑΤΑΣΤ ΤΗΛΕΦ ΟΙΚΙΑΣ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ &p@w$mm www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 123 Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Και μέσα στη κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 121 Mάρτιος - Απρίλιος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Σ αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα