ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012"

Transcript

1 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ θαη ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ γηα ηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο. υγκεκριμένα: ΝΜΓΝΛΝ ΑΔΟΗΝ ΝΜΓΝΛΝ ΓΟΝ ΑΕΩΡΝ ΓΟΝ ΑΕΩΡΝ ΑΔΟΗΝ ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΩΡΝ RESPAL ΑΠΔΡΗΙΗΙΖ ΓΟΝ ΖΙΗΝ ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΛΘΟΑΘΑ ΚΔΗΓΚΑΡΑ ΑΔΟΗΩΛ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζπκππθλσκέλν αέξην: Α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 10 % + Άδσην Β. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 5% + Νμπγφλν 20 % + Άδσην Γ. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 4%, Νμπγφλν 16%, BALANCE Άδσην Γ. Νμπγφλν 26%, BALANCΔ Άδσην Ξξνδηαγξάθνληαη επίζεο θαη νη ηερληθνί φξνη ελνηθίαζεο θαη ρξήζεο δεμακελήο πγξνχ νμπγφλνπ, ηερληθά ζηνηρεία θηαιψλ ηαηξηθψλ αεξηψλ θαη πδξαπιηθήο δφθηκεο απηψλ. Νη πξνκεζεπηέο ηαηξηθψλ αεξίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη λα θαηαζέζνπλ κε πνηλή απφξξηςεο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά: 1. Άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ Δ.Ν.Φ γηα θάζε έλα απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε. 2. Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9002 ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Δ3/833/99 γηα παξαγσγή πγξνπνηεκέλνπ νμπγφλνπ θαη παξαγσγή αεξίσλ νμπγφλνπ, πξσηνμείδην ηνπ Αδψηνπ, Γηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη πεπηεζκέλνπ αέξα ηαηξηθήο ρξήζεο (RESPAL), αδψηνπ, πγξφ ήιην θ.ι.π. 3. Άδεηα εκθηάισζεο γηα φια ηα ηαηξηθά αέξηα θαζψο θαη άδεηα πδξαπιηθήο δνθηκήο απφ ηνλ ΔΝΦ. 4. Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9002 γηα δηαλνκή πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ. 5. Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9002 ΔΛ γηα δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πνπξγηθήο απφθαζεο Δ3/833/99 ή βάζεη ηεο Γ 8δ 1348/2004 (ηδίσο γηα απηνχο πνπ δελ είλαη νη ίδηνη παξαγσγνί ηαηξηθψλ αεξίσλ). 6. πεχζπλε δήισζε ηερληθήο ππνζηήξημεο. Σελίδα 1 από 9

2 7. πεχζπλε δήισζε δπλαηφηεηαο άκεζεο παξάδνζεο πγξνχ νμπγφλνπ θαη ινηπψλ αεξίσλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 8. πεχζπλε δήισζε φηη ε δεμακελή απνζήθεπζεο πγξνχ νμπγφλνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 2491/86 ΡΝΡΔΔ. 9. Νη πξνζθέξνληεο ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο (επί ηφπνπ) νμπγφλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηήξεζεο πξνηχπνπ ISO 10083, ISO θαη ν εμνπιηζκφο ζα θέξεη ζήκαλζε CE. ΤΓΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Ε ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν πξνκεζεπηήο ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ πνπ ζα αλαδεηρζεί, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ ρσξεηηθφηεηαο φπσο ν ζπλεκκέλνο πηλάθαο ζε θάζε Λνζνθνκείν (ΠΙΝΑΚΑ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ) ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ δηακνξθσκέλε γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ζέζε. Ζ δεμακελή ζα παξαρσξεζεί έλαληη κεληαίνπ κηζζψκαηνο (ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ m 3 ) ζην Λνζνθνκείν γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ελψ ε θπξηφηεηα ηεο ζα παξακείλεη ζηνλ πξνκεζεπηή. Πηελ πξνζθνξά ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα νξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ δεμακελψλ. Ν πξνκεζεπηήο ζα εγθαηαζηήζεη ηε δεμακελή κε δηθά ηνπ έμνδα θαη θξνληίδα θαη ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ζπλδέζεηο κε ηα δίθηπα δηαλνκήο νμπγφλνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα ηελ παξάδνζε ηεο δεμακελήο ζε πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. Ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη έιαβε γλψζε επί ηφπνπ, ηνπ ρψξνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο δεμακελήο, θαη φηη δελ αληηκεησπίδεη θαλέλα πξφβιεκα ζηελ εγθαηάζηαζή ηεο. Ρν πγξφ νμπγφλν ζα κεηαθέξεηαη κε βπηηνθφξν φρεκα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα παξαδίδεηαη ζηε δεμακελή θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Ζ κέηξεζε ησλ παξαδνκέλσλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη κε ηνπο νγθνκεηξεηέο ησλ βπηηνθφξσλ ζε m 3 θαη πξνο επαιήζεπζε, κε δχγηζε (κηα πξηλ θαη κηα κεηά ηελ παξάδνζε). Ρα έμνδα δχγηζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Νη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο πνπ ηζρχνπλ πξνζεγγηζηηθά είλαη νη παξαθάησ: Θgr lit (πγξή θαηάζηαζε) m 3 (αέξηα θαηάζηαζε) Ν θάζε δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πίλαθα/ζρέζε κεηαηξνπήο κε ηνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία. Ν πίλαθαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξαιαβή. Πε πεξίπησζε απφθιηζεο κεηαμχ ηεο δχγηζεο θαη ηνπ νγθνκεηξεηή, ζα ηζρχεη ε δχγηζε. Ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002 απφ επίζεκν νξγαληζκφ γηα ηελ κεηαθνξά πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ. Ζ ηηκή ηνπ νμπγφλνπ ζα δίδεηαη ζε /m 3 θαη ζηελ ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηηκή ελνηθίαζεο ηεο δεμακελήο, ην θφζηνο κεηαθνξάο ηνπ νμπγφλνπ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε. Σελίδα 2 από 9

3 Ζ θαζαξφηεηα ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ λα είλαη φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ν.Φ θαη ηηο Δπξσπατθέο Νδεγίεο. Κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ν πξνκεζεπηήο ζα θαηαζέζεη, κε πνηλή απφξξηςεο, ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ Δ.Ν.Φ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ. Νη δεμακελέο ιφγσ ησλ απνζηάζεσλ θαη ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, λα έρνπλ ηνπνζεηεκέλν ειεθηξνληθφ θαηαγξαθηθφ κε πίλαθα (LCD) ελδείμεσλ ψζηε λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δεμακελήο φπσο πίεζε ιεηηνπξγίαο, πεξηερφκελν, εκεξήζηα θαηαλάισζε, σξηαία θαηαλάισζε, ζεξκνθξαζία, πνζφηεηα αλαπιήξσζεο, ζπλαγεξκνί αζθαιείαο θαη εηδνπνίεζε βιαβψλ θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαθνινχζεζή ησλ παξακέηξσλ απηψλ κέζσ MODEM απφ ηελ εηαηξεία. Ρν Λνζνθνκείν νθείιεη λα παξέρεη ειεθηξηθή παξνρή θαη γηα ην ζχζηεκα ηειεπαξαθνινχζεζεο θαη ηειεθσληθή γξακκή απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα αλαθέξνπλ δεζκεπηηθά ηνλ ρξφλν εγθαηάζηαζεο ηεο δεμακελήο απφ ηελ θαηαθχξσζε ζην φλνκά ηνπο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε βιάβεο ηεο δεμακελήο, ε αληαπφθξηζε γηα ηελ επηζθεπή αληηθαηάζηαζε δεμακελήο απφ ηελ εηαηξεία ζα είλαη άκεζε φπσο θαη ε θάιπςε κε εθεδξηθέο κεζφδνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. Πε πεξίπησζε κε άκεζεο αληαπφθξηζεο ηνπ πξνκεζεπηή ην Λνζνθνκείν δχλαηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα (ελνηθίαζε δεμακελήο απφ άιιε εηαηξεία, ελνηθίαζε θηαιψλ, θιπ) κε ρξέσζε φισλ ησλ εμφδσλ ζηνλ αλάδνρν. Ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί νθείιεη λα ηεξεί εληφο ηεο δεμακελήο απφζεκα 30% ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηεο θαη ε αλαπιήξσζε λα γίλεηαη ζε 1 εκέξα απφ ηελ ζρεηηθή παξαγγειία. Ρα Λνζνθνκεία νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ζε εκεξήζηα βάζε ηε ζηάζκε ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ ζηηο δεμακελέο θαη λα θαινχλ ηελ εηαηξεία πξνο πιήξσζε ηεο δεμακελήο. Πε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο (βιάβε ή απφηνκε πηψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεμακελψλ), ε παξάδνζε ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ πξέπεη λα γίλεηαη εληφο ην αξγφηεξν 4-5 σξψλ. Ζ δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ ζα παξέρεη φιεο ηηο εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ηελ 2491/86 Ρερληθή νδεγία ηνπ ΡΔΔ «Δγθαηάζηαζε ζε θηίξηα, Απνζήθεπζε θαη δηαλνκή Αεξίσλ γηα Ηαηξηθή ρξήζε» θαη ε φιε εγθαηάζηαζε ζα πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο. Δπεηδή ε δεμακελή καδί κε ηα εμαξηήκαηά ηεο θαη ηηο ζσιελψζεηο ηεο ζα είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ πξνκεζεπηή, ηίζεηαη δε ζηε δηάζεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ έλαληη ελνηθίαζεο θαη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ θαηαγγειία ηεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνμειψζεη θαη λα ηελ απνκαθξχλεη κε δηθά ηνπ έμνδα απφ ηνλ ρψξν ηνπ ηδξχκαηνο κεηά απφ αθξηβή ζπλελλφεζε κε ην Λνζνθνκείν ζρεηηθά κε ην ρξφλν ηεο απνκάθξπλζεο. Ρνλ πξνκεζεπηή βαξαίλεη ε ππνρξέσζε ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ηεο δεμακελήο, ε νπνία ζα βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ ηδξχκαηνο, αλά ηξίκελν, έγγξαθεο έθζεζεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ηεο δεμακελήο θαη ησλ παξειθνκέλσλ ηεο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Σελίδα 3 από 9

4 Ν πξνκεζεπηήο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή ηπρφλ αηχρεκα πνπ ζα πξνθιεζεί ζε ηκήκα ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξνζσπηθφ ή αζζελείο. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε έλαληη ηνπ Λφκνπ γηα νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ απφ ηελ έιιεηςε νμπγφλνπ. ΠΙΝΑΚΑ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ : ΥΩΣΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΛΙΣΡΑ) ΠΕΡΙΠΟΤ Ξ.Γ.Λ ΙΑΟΗΠΑΠ lt Γ.Λ.ΙΑΟΗΠΑΠ lt Γ.Λ.ΒΝΙΝ lt Γ.Λ.ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ lt Γ.Λ.ΡΟΗΘΑΙΩΛ lt Γ.Λ.ΑΚΦΗΠΠΑΠ lt Γ.Λ. ΘΖΒΩΛ lt Γ.Λ ΙΑΚΗΑΠ lt Γ.Λ.ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ lt Γ.Λ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ lt Γ.Λ ΣΑΙΘΗΓΑΠ lt Γ.Λ. ΘΑΟΠΡΝ - Γ.Λ ΘΚΖΠ - Αληί ησλ δεμακελψλ πγξνχ νμπγφλνπ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πξνκεζεπηέο νμπγφλνπ λα εγθαηαζηήζνπλ εληφο ησλ Λνζνθνκείσλ κεραλήκαηα παξαγσγήο νμπγφλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο (π.ρ. γελλήηξηεο νμπγφλνπ) θαη λα παξέρνπλ ζην Λνζνθνκείν ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα νμπγφλνπ (θαιχπηνληαο θαη ηηο αηρκέο δήηεζεο). Ρα απαηηνχκελα κεραλήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο αλά Λνζνθνκείν είλαη ηα θάησζη: 1. ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ Έλα ζπγθξφηεκα απνηεινχκελν απφ: Ρξεηο (3) ζπκπηεζηέο, 125 Hp έθαζηνο, παξνρήο 770m 3 /h έθαζηνο, 8 bar Ρέζζεξα (4) δνρεία air ησλ 2000 lt έθαζηνο, 10 bar Γχν (2) μεξαληέο (ςπθηηθνχο), 1500m 3 /h έθαζηνο, 8 bar Γχν (2) γελλήηξηεο Ν 2, παξνρήο 65m 3 /h & 95% Ν 2 έθαζηνο Ρέζζεξα (4) δνρεία Ν 2 ησλ 2000 lt έθαζηνο Κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο, απηνκαηηζκνχο, φξγαλα, θιπ. Ππλνιηθή ειεθηξηθή ηζρχο εγθαηάζηαζεο ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο, πεξίπνπ 280kw. 2. ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΒΝΙΝ - ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΚΗΑΠ Απφ έλα ζπγθξφηεκα ζε θάζε Λνζνθνκείν, απνηεινχκελν απφ: Ρξεηο (3) ζπκπηεζηέο, 100 Hp έθαζηνο, παξνρήο 730m 3 /h έθαζηνο, 7,5 bar Σελίδα 4 από 9

5 Ρέζζεξα (4) δνρεία air ησλ 2000 lt έθαζηνο, 10 bar Γχν (2) μεξαληέο (ςπθηηθνχο), 1000m 3 /h έθαζηνο, 7 bar Γχν (2) γελλήηξηεο Ν 2, παξνρήο 45m 3 /h & 95% Ν 2 έθαζηνο Γχν (2) δνρεία Ν 2 ησλ 2000 lt έθαζηνο Κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο, απηνκαηηζκνχο, φξγαλα, θιπ. Ππλνιηθή ειεθηξηθή ηζρχο εγθαηάζηαζεο ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο, πεξίπνπ 250kw. 3. ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΡΟΗΘΑΙΩΛ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΣΑΙΘΗΓΑΠ Απφ έλα ζπγθξφηεκα ζε θάζε Λνζνθνκείν, απνηεινχκελν απφ: Γχν (2) ζπκπηεζηέο, 60 Hp έθαζηνο, παξνρήο 400m 3 /h έθαζηνο, 8 bar Γχν (2) δνρεία air ησλ 2000 lt έθαζηνο, 10 bar Γχν (2) μεξαληέο (ςπθηηθνχο), 600m 3 /h έθαζηνο, 7 bar Γχν (2) γελλήηξηεο Ν 2, παξνρήο 25m 3 /h & 95% Ν 2 έθαζηνο Γχν (2) δνρεία Ν 2 ησλ 2000 lt έθαζηνο Κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο, απηνκαηηζκνχο, φξγαλα, θιπ. Ππλνιηθή ειεθηξηθή ηζρχο εγθαηάζηαζεο ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο, πεξίπνπ 90kw. 4. ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΖΒΩΛ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΚΦΗΠΠΑΠ Απφ έλα ζπγθξφηεκα ζε θάζε Λνζνθνκείν, απνηεινχκελν απφ: Γχν (2) αεξνζπκπηεζηέο, 40 Hp έθαζηνο, παξνρήο 270m 3 /h έθαζηνο, 8 bar Γχν (2) δνρεία air ησλ 1000 lt έθαζηνο, 10 bar Γχν (2) μεξαληέο (ςπθηηθνχο), 370m 3 /h έθαζηνο, 7 bar Γχν (2) γελλήηξηεο Ν 2, παξνρήο 15m 3 /h & 95% Ν 2 έθαζηνο Γχν (2) δνρεία Ν 2 ησλ 1000 lt έθαζηνο Κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο, απηνκαηηζκνχο, φξγαλα, θιπ. Ππλνιηθή ειεθηξηθή ηζρχο εγθαηάζηαζεο ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο, πεξίπνπ 70kw. Ν εμνπιηζκφο ησλ αλσηέξσ ζπγθξνηεκάησλ ζα θέξεη ζήκαλζε CE θαη ζα ηεξνχληαη ηα πξφηππα ISO 10083, ISO θιπ. Ρα αλσηέξσ ζπγθξνηήκαηα, ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ, επαξθψλ δηαζηάζεσλ θαη ζα ειεθηξνδνηεζνχλ απφ ηνλ γεληθφ πίλαθα ηνπ θάζε Λνζνθνκείνπ. Ρα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα ζπγθξνηήκαηα, ν νηθίζθνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο, ε εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ, ε ζχλδεζε κε ηα δίθηπα, ε ειεθηξηθή παξνρή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ε ιεηηνπξγία, ε ζπληήξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ε 24σξε επνπηεία ζα είλαη κε έμνδα θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Ρν θάζε Λνζνθνκείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνδείμεη ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθίζθνπ, Σελίδα 5 από 9

6 θαζψο θαη ην πεδίν ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο (πίλαθεο) απφ ην νπνίν ζα ειεθηξνδνηεζεί ην ζπγθξφηεκα (ν ηπρφλ απαηηνχκελνο δηαθφπηεο θαζψο θαη ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο είλαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ). Δπίζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη ηξηθαζηθφ κεηξεηή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ζα θαηαλαιψλεη απφ ην Λνζνθνκείν, θαη ζα πιεξψλεη ζην Λνζνθνκείν ηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νμπγφλνπ κε ζεκεξηλή ηηκή ρξέσζεο kwh=0,10 (εάλ αλαπξνζαξκνζηεί ζα αιιάμεη θαη ε ηηκή ρξέσζεο. Ζ ηηκή ρξέσζεο πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ kwh). Όινο ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο ηδηνθηεζίαο ηνπ αλαδφρνπ ζα απνμεισζεί θαη ζα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ αλάδνρν κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ ηηκή ηνπ νμπγφλνπ ζα δνζεί ζε /m 3 θαη ε κέηξεζε ηνπ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλα φξγαλα πνπ ζα είλαη εγθαηαζηεκέλα ζηηο γελλήηξηεο νμπγφλνπ. ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Ε ΙΔΗΡΟΦΙΑΛΕ ΝΜΓΝΛΝ ΑΔΟΗΝ (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα) ΑΕΩΡΝ ΓΟΝ (ιίηξα) ΑΕΩΡΝ ΑΔΟΗΝ (m3) ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΩΡΝ (θηιά) RESPAL (m3) ΑΠΔΡΗΙΗΙΖ (θηιά) ΓΟΝ ΖΙΗΝ (ιίηξα) ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΛΘΟΑΘΑ (θηιά) ΚΔΗΓΚΑΡΑ ΑΔΟΗΩΛ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζπκππθλσκέλν αέξην: Α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 10 % + Άδσην (θηάιε) Β. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 5% + Νμπγφλν 20 % + Άδσην (θηάιε) Γ. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 4%, Νμπγφλν 16%, BALANCE Άδσην (θηάιε) Γ. Νμπγφλν 26%, BALANCE Άδσην (m 3 ) Ζ θαζαξφηεηα ηνπ αεξίνπ Νμπγφλνπ, ηνπ πξσηνμεηδίνπ ηνπ Αδψηνπ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO 2 ζα είλαη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ν.Φ θαη ηηο Δπξσπατθέο Νδεγίεο. Ν πεπηεζκέλνο αέξαο (respal) ζα είλαη θαζαξφο θαη θαηάιιεινο γηα ηαηξηθή ρξήζε ρσξίο πξνζκίμεηο ειαίσλ θ.ι.π. Ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ αεξίσλ εληφο ζηδεξνθηαιψλ ζην θάζε Λνζνθνκείν ζηελ απνζήθε ηνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Αλ ην Λνζνθνκείν δελ δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ θηαιψλ, ηφηε ν πξνκεζεπηήο ζα ηνπο παξαρσξεί θηάιεο έλαληη κεληαίνπ κηζζψκαηνο ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα αλαθέξεη ηηκή γηα αγνξά θαηλνχξγησλ θαη ακεηαρείξηζησλ θηαιψλ (δηαθφξσλ κεγεζψλ). Πηελ πεξίπησζε απηή ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ θηαιψλ πξέπεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩ λα είλαη 200 ΑΡΚ θαη ε ρσξεηηθφηεηα δηαθφξσλ Σελίδα 6 από 9

7 κεγεζψλ γηα ην νμπγφλν θαη 35 kgr γηα ην πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηηο αληηζηνίρνπ κεγέζνπο θηάιεο. Νη θηάιεο ζα πξέπεη λα είλαη ρξσκαηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ) θαη ηεο Ρ.Ν.ΡΔ.Δ. 2491/86 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο.α 1045/929/88 ΦΔΘ 370/Β/ Νμπγφλν: Άζπξν ρξψκα κε θιείζηξν ζειπθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 22,91 mm θαη βήκαηνο 1,814 mm. Ξξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ: Κπιε ρξψκα κε θιείζηξν ζειπθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 26mm θαη βήκαηνο 1,50mm. Άδσην: Καχξν ρξψκα κε θιείζηξν αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 21,7mm θαη βήκαηνο 1,814 mm. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα: Γθξη ρξψκα κε θιείζηξν αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 21,7mm θαη βήκαηνο 1,814mm. Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη κε πνηλή απφξξηςεο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ άδεηα παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Δ.Ν.Φ θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηάζησλ παξαγσγήο ηνπο. Ζ ηηκή πνπ ζα δνζεί γηα ην νμπγφλν, ηνλ πεπηεζκέλν αέξα θαη ην άδσην ζα είλαη ζε m 3 ή αλά θηάιε ή αλά θηιφ ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα γηα ην δε πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε /Kgr. ΟΝΟΜΑΙΑ ΜΕΓΕΘΟ ΣΙΜΗ ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 3 L/200 bar 0,6 m 3 /θηάιε ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 5 L/200 bar έσο 1 m 3 ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 7 L/200 bar 1,4 m 3 ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 10 L/200 bar έσο 2 m 3 /θηάιε ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 20 L/200 bar έσο 4 m 3 /θηάιε ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 40 L/200 bar έσο 8 m 3 /m 3 ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 50 L/200 bar έσο 10 m 3 /m 3 ΑΕΩΡΝ ΓΟΝ - /ιίηξα ΑΕΩΡΝ ΑΔΟΗΝ - /m 3 ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΩΡΝ - /θηιά RESPAL - /m 3 ΑΠΔΡΗΙΗΙΖ - /θηιά ΓΟΝ ΖΙΗΝ - /ιίηξα ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΛΘΟΑΘΑ - /θηιά ΚΔΗΓΚΑΡΑ ΑΔΟΗΩΛ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζπκππθλσκέλν αέξην: Α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 10 % + Άδσην - /θηάιε Β. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 5% + Νμπγφλν 20 % + Άδσην - /θηάιε Γ. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 4%, Νμπγφλν 16%, BALANCEN Άδσην - /θηάιε Γ. Νμπγφλν 26%, BALANCEN Άδσην - /m 3 Ζ ηηκή ηνπ κηζζψκαηνο ησλ θηαιψλ ζα δνζεί ζε /κήλα/ θηάιε. Ζ ηηκή αγνξάο θηαιψλ ζα δνζεί ζε /θηάιε (αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο). Δθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ζε 4 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ (ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ παξαιαβή, γέκηζε θαη επηζηξνθή) θαη 2 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηηο ελνηθηαδφκελεο κε ην ζχζηεκα ηεο γεκάηεο έλαληη θελήο. Σελίδα 7 από 9

8 Ρα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηελ εηαηξεία θαη επίζεο ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξαιακβάλεη ηηο άδεηεο θηάιεο θαη λα παξαδίδεη ηηο γεκάηεο ζην ρψξν ηεο απνζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Σελίδα 8 από 9 ΦΙΑΛΕ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Νη πξνδηαγξαθέο απηέο αθνξνχλ αγνξά ή δηαθίλεζε θηαιψλ. Νη θηάιεο πνπ ζα πεξηέρνπλ ηαηξηθά αέξηα ζα είλαη απφ εηδηθφ ράιπβα, θπιηλδξηθέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ αεξίνπ ζε ακηγψο αέξηα κνξθή ή πγξνπνηεκέλν ππφ πίεζε. Θα θέξνπλ εηδηθά θιείζηξα αζθαιή θαη ζεκάλζεηο (ρξσκαηηζκέλεο θαη αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο) ζρεηηθέο κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ θηαιψλ θαη ηα αέξηα πνπ πεξηέρνπλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (πνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο, πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Ι.Ν.Ρ). Νη ρξσκαηηζκνί θαη ηα θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15 θαη 17 ηεο πνπξγηθήο απφθαζεο 10451/929/88 (Φ.Δ.Θ 370/Β/9-6-88) θαη νη επηπιένλ επηζεκάλζεηο γηα ηηο θηάιεο Λνζνθνκεηαθψλ αεξίσλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ.α 10451/929/88 (Φ.Δ.Θ 370/Β/9-6-88). Ζ πίεζε ζηηο θηάιεο ηαηξηθψλ αεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αέξηα κνξθή θαζνξίδνληαη γηα θάζε είδνο ηαηξηθνχ αεξηνχ ζηελ ηερληθή νδεγία ΡΔΔ 2491/86. Θα δνζεί ηηκή αγνξάο θηάιεο (αθνινπζεί ηχπνο θηαιψλ). Όιεο νη θηάιεο πνπ ελδέρεηαη λα αγνξαζζνχλ απφ ην Λνζνθνκείν ζα είλαη θαηλνχξγηεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ Δ.Ι.Ν.Ρ ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ. Γηα ηελ ζήκαλζε ησλ θηαιψλ ηζρχεη ην άξζξν 3 ηεο.α 1045/929/88 (Φ.Δ.Θ 370/Β/9-6-88). Ρν είδνο ησλ θηαιψλ πνπ ελδέρεηαη λα αγνξαζηνχλ θαη ζα δνζεί ηηκή αλά θηάιε γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη: ΟΝΟΜΑΙΑ ΜΕΓΕΘΟ ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 3 L/200 bar 0,6 ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 5 L/200 bar 1 m 3 ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 7 L/200 bar 1,4 m 3 ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 10 L/200 bar 2 m 3 ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 20 L/200 bar 4 m 3 ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 40 L/200 bar 8 m 3 ΝΜΓΝΛΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 50 L/200 bar 10 m 3 ΑΕΩΡΝ 5 L/200 bar 1 m 3 ΑΕΩΡΝ 10 L/200 bar 2 m 3 ΑΕΩΡΝ 20 L/200 bar 4 m 3 ΑΕΩΡΝ 50 L /200 bar 10 m 3 ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΘΟ. 1kg 1 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΘΟ. 2KG 2 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΘΟ. 5KG 5 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΘΟ. 7.5KG 7,5 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΘΟ. 15KG 15 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΘΟ. 20KG 20 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΘΟ. 35KG 35 kgr m 3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

9 ΗΑΡΟ. ΠΛΘ. ΑΔΟΑΠ 5 L/200 bar 1 m 3 ΗΑΡΟ. ΠΛΘ. ΑΔΟΑΠ 10 L/200 bar 2 m 3 ΗΑΡΟ. ΠΛΘ. ΑΔΟΑΠ 20 L/200 bar 4 m 3 ΗΑΡΟ. ΠΛΘ. ΑΔΟΑΠ 40 L/200 bar 8 m 3 ΗΑΡΟ.ΠΛΘ.ΑΔΟΑΠ 50 L/200 bar 10 m 3 ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 2KG 2 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 3KG 3 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 5KG 5 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 6KG 6 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 7,5KG 7,5 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 10KG 10 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 15 KG 15 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 35 KG 35 kgr ΣΕΣ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ Όιεο νη θηάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα έρνπλ πεξάζεη ην επηβαιφκελν απφ ηελ Λνκνζεζία ηεζη πδξαπιηθήο δνθηκήο ζχκθσλα κε ηελ Α 14165/Φ17.4/373/ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 15). ζα βξίζθνληαη δε εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο ηζρχνο ηνπ ειέγρνπ. Θα δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ γηα πδξαπιηθέο δνθηκέο θηαιψλ αληνρήο 300 Atm. (Λα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δ.Ι.Ν.Ρ). Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ην Λνζνθνκείν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ. Θα δνζεί ηηκή γηα πδξαπιηθή δφθηκε θηαιψλ ζε / θηάιε γηα ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. ΚΛΕΙΣΡΑ ΦΙΑΛΩΝ Ρα θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Ι.Ν.Ρ. Θα δνζνχλ ηηκέο γηα φια ηα είδε ησλ θιείζηξσλ πνπ ελδέρεηαη λα αγνξαζζνχλ απφ ηα Λνζνθνκεία θαζψο θαη γηα ηα θαιχκκαηα θιείζηξσλ πνπ ιφγσ πηζαλήο απψιεηαο ζα αγνξάδνληαη απφ ηα Λνζνθνκεία. Σελίδα 9 από 9

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Αζήλα, 20 Μαξ 2015 ΣΜΗΜΑ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. πξ. 1967 Σαρ.Γ/λζε : ΜΟΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 10-12 ρ. 427 Σ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : 210-7288490

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα