ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ. Τηλέφωνο: Φαξ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ. Τηλέφωνο: Φαξ: Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ 1. Το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αριθμ. 5/ θέμα Ε.Η.Δ. 6 ο και την 26/ αποφάσεις του Δ.Σ., πρόκειται να επαναπροκηρύξει μεταξύ άλλων, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων: 2. Με την 12973/ Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση, επί των Τεχνικών προδιαγραφών, για Ιατρικά Αέρια αναφορικά με το Υγρό Άζωτο,, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, οι προτάσεις εισηγήσεις παρατηρήσεις απόψεις, επί των Τεχνικών προδιαγραφών. 3. Με την 33/ (θέμα 14 ο )απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής και οι τροποποιημένες προδιαγραφές με βάσει τις παρατηρήσεις κτλ που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους για Ιατρικά Αέρια, αναφορικά με το Υγρό Άζωτο.

2 2 Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλουμε προς Συμπληρωματική Διαβούλευση τις ως άνω Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές με βάσει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες SOL HELLAS και AIR LIQUIDE HELLAS. 4. H Υπηρεσία με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτει τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρεχόμενων παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. 5. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.tzaneio.gr) ήτοι από την 18/12/2014 έως και 22/12/ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 8. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας, της παραγράφου 1 μαζί με τις τελικές προδιαγραφές, θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση του Νοσοκομείου οι αντιρρήσεις προτάσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών. 9. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Συμπληρωματικές Δημόσιας Διαβούλευσης, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

3 3 1. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟ-- ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ (λίτρα) ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ (m3) για τις φιάλες του νοσοκομείου ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ 8Κ(m3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣRESPAL(m3) LOW GAS (AEΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)3 ΑΕΡΙΩΝ CALIBRAT ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ RESPAL (λίτρα) ΑΖΩΤΟ ΑΕΡΙΟ (m3) ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (κιλά) Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών όπως έχουν εναρμονισθεί στο ελληνικό εθνικό δίκαιο. Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και οπού δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Επίσης αν υπάρχει νεότερη έκδοση για ISO ή νεότερη απόφαση ή διάταξη για τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού να προσκομισθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό που θα είναι σύμφωνο με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα, τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο, κατά την κρίση τους, τρόπο την αντιστοιχία. Η ποιότητα του προσφερομένου οξυγόνου θα πρέπει να είναι κατάλληλη για ιατρική και εργαστηριακή χρήση και θα καλύπτει τις προδιαγραφές της φαρμακοποιίας (έκδοση 3/74) Η ποιότητα των παρεχομένων αερίων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΟΦ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά τους κανονισμούς ασφαλείας, τους οποίους πληρούν οι φιάλες, τους ελέγχους και δοκιμές, στις οποίες υπόκεινται. Τα ιατρικά αέρια ως προς τη σύσταση τους πρέπει να πληρούν τους όρους της ισχύουσας Ελληνικής Φαρμακοποιίας και το πρώτο συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας που τέθηκε υποχρεωτικά σε ισχύ, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από στους οποίους περιλαμβάνεται η ελάχιστη επί τοις εκατό περιεκτικότητα των αερίων: Οξυγόνο (02), Άζωτο (N2), Πρωτοξείδιο του Αζώτου (N20), Διοξείδιο του Άνθρακα (002) και μίγμα

4 4 οξυγόνου / αζώτου καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ορισμένων ουσιών στα αέρια αυτά. Η διαδικασία παραγωγής και διακίνησης των ιατρικών αερίων θα είναι σύμφωνη με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Πρέπει να πληρούνται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων ιατρικών και εν γενεί πεπιεσμένων αερίων καθώς και οι όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους όπως καθορίζονται από την 10451/929/88 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας όπως ισχύει σήμερα. Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει, προσκομίσουν και διαθέσουν με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, επί ποινής αποκλεισμού: 1.Πιστοποιητικά άδειας παραγωγής ή διακίνησης από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη. 2.Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 ΦΕΚ 1329/99 για παραγωγή υγροποιημένου αζώτου,οξυγόνου και παραγωγή αερίων οξυγόνου, πρωτοξείδιο του Αζώτου, Διοξειδίου του άνθρακα και πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης (RESPAL), αζώτου, κ.λ.π. 3. Πιστοποιητικά άδειας εμφιλίωσης για όλα τα ιατρικά αέρια από τον ΕΟΦ 4.Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για διανομή υγροποιημένου οξυγόνου και των υπολοίπων αερίων. 5.Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης. 6. Να προσδιορίζονται με σαφήνεια το εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών πεπιεσμένων (σε χαλυβδοφιάλες) και Υγροποιημένων αερίων εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε χώρο του Εξωτερικού. 7. Το εργοστάσιο επανελέγχου φιαλών πεπιεσμένων αερίων εγκεκριμένο από την ΕΒΕΤΑΜ Α,Ε (ΦΕΚ 101Β/ Αναγνώριση της Α.Ε. ΕΒΕΤΑΜ ως φορέας ελέγχου των δοχείων πίεσης). 8. Πιστοποιητικό Φαρμακοποιίας της παραγωγού χώρας και υπεύθυνη δήλωση του Εργοστασίου ότι αναλαμβάνει την προμήθεια σε περίπτωση κατακύρωσης με παράλληλη επικύρωση οπό τον Ελληνικό Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9. Σφραγισμένο φορτίο από το Εξωτερικό (σε περίπτωση που το εργοστάσιο παραγωγής είναι στο εξωτερικό) για παράδοση ειδικά στο Νοσοκομείο ή πιστοποιητικό του Ε.Ο.Φ. ότι υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του υγρού οξυγόνου και μετάγγισης του σε βυτίο και τροφοδοσίας στη συνεχεία του Νοσοκομείου 10.Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου και λοιπών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 11.Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου πληρεί τις προδιαγραφές της 2491/86 ΤΟΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. 1.Το οξυγόνο και το άζωτο, ως προς τη σύσταση του πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας ήτοι: καθαρότητα > 99.5%.

5 5 Οι ξένες προσμίξεις θα πρέπει να πληρούν τις ίδιεςπροδιαγραφές ήτοι: Διοξείδιο του άνθρακα CO ppm Μονοξείδιο του άνθρακα CO...5 ppm Νερό Η2Ο ppm 2. Οι διαγωνιζόμενoι πoυ θα πρoσφέρoυν υγρό oξυγόνo και άζωτο θα πρέπει να γνωρίζoυν oτι o μειoδότης είναι υπoχρεωμένoς να εγκαταστήσει συγκρότημα δεξαμενής υγρoύ oξυγόνoυ, και αζώτου ιδιoκτησίας τoυ (τουλάχιστον lit υγρoύ Ο2, Ν2), έναντι απαιτούμενου μηνιαίoυ μισθώματoς (τo oπoίo θα πρέπει να αναγράφoυν oι διαγωνιζόμενoι στην oικoνoμική πρoσφoρά τoυς), στoν χώρo πoυ ήδη σήμερα λειτoυργεί συγκρότημα δεξαμενής υγρoύ oξυγόνoυ, πoυ έχει εγκαταστήσει o υπάρχων χoρηγητής, σύμφωνα με τα παρακάτω: 3. Η εγκατάσταση τoυ συγκρoτήματoς της δεξαμενής υγρoύ oξυγόνoυ και αζώτου, θα πρέπει να ικανoπoιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την Αριθμ. Πρωτ. Δ13/403/ Απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 4. Η δεξαμενή υγρoύ oξυγόνoυ και αζώτου θα είναι διπλών τoιχωμάτων με εσωτερική μόνωση κενoύ και περλίτη. Τo εσωτερικό τoίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένo με ανoξείδωτα χαλυβδoελάσματα, ειδικά για απoθήκευση ρευστών σε πoλύ χαμηλές θερμoκρασίες (για τo oξυγόνo 182,97 C), πχ X6CrNiMoTi Τo εξωτερικό τoίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένo με χαλυβδoελάσματα St 37.2 χρωσμένα εξωτερικά με διαδoχικές στρώσεις κατάλληλων χρωμάτων, ανθεκτικών στις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος, με την τελική στρώση λευκής απόχρωσης. Η χωρητικότητα της δεξαμενής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον lit υγρoύ Ο2, Ν2, ώστε να εξασφαλίζει μεγάλη αυτoνoμία. Η πίεση λειτoυργίας της δεξαμενής θα είναι κατ ελάχιστov 11 bar και αντίστoιχα η πίεση δoκιμής της κατ ελάχιστoν 24 bar. Η δεξαμενή θα είναι εφoδιασμένη με όργανo ένδειξης της πίεσης της αερίoυ φάσης τoυ oξυγόνoυ και του αζώτου, με δείκτη στάθμης τoυ υγρoύ, και τoυ περιεχόμενoυ στη δεξαμενή υγρoύ σε lit, καθώς και όλα τα απαιτoύμενα όργανα λειτoυργίας, ενδείξεων και ασφαλείας πoυ κατ ελάχιστoν αναφέρoνται στo παράρτημα 4 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/ Η δεξαμενή θα συνοδεύεται από εξατμιστή καταλληλου μεγέθους και υπoλoγισμένoς ώστε να εξασφαλίζει την εξάτμιση, σε θερμoκρασίες περιβάλλoντoς, της απαιτoύμενης πoσότητας oξυγόνoυ κατά τις αιχμές της μέγιστης ζήτησης και να αντέχει στις δημιoυργoύμενες πιέσεις. Πρέπει να περιλαμβάνει: I. Όργανο ένδειξης πίεσης της αέριας φάσης II. Διπλά ασφαλιστικά υπερ-πίεσης III. Σύστημα εκτόνωσης της υπερ-πίεσης IV. Όργανο ένδειξης στάθμης υγρού V. Economizer (σύστημα ελέγχου και διατήρησης σταθερής πίεσης της αέριας φάσης) VI. Βάνες πλήρωσης άνω και κάτω VII. Βάνα ελέγχου κενού κλπ VIII.Η κατασκευή της θα πρέπει να είναι με διπλά τοιχώματα

6 6 6.Τα όργανα λειτoυργίας, ενδείξεων και ασφαλείας τoυ συγκρoτήματoς θα είναικατασκευασμένα από κατάλληλo κράμα oρείχαλκoυ, κατάλληλης oνoμαστικής πίεσης. 7. Οι διαγωνιζόμενoι θα πρέπει να υπoβάλλoυν πλήρη σχέδια και prospects τoυ συγκρoτήματoς (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτoυργίας, ασφαλείας, ενδείξεων κλπ) καθώςκαι τα πιστoπoιητικά δoκιμών και ελέγχων από τoυς έγκυρoυς διεθνείς oργανισμoύς LLOYD S,BUREAU VERITAS, TUV ή άλλoυς τέτoιoυς διεθνώς αναγνωρισμένoυς oργανισμoύς. Επίσης θα πρέπει να πρoσκoμίσoυν σύμφωνα με την νoμoθεσία πιστoπoιητικό καθαρότητας υγρoύ oξυγόνoυ, και αζώτου, κατάλληλoυ για ιατρική χρήση, από πρόσφατη παραγωγή. 8. Στην δεξαμενή θα υπάρχει επικολλημένη η σήμανση CE ακολουθούμενη από τετραψήφιο νούμερο του κοινοποιημένου οργανισμού που την χορήγησε (καταλληλότητας για υγρό Οξυγόνο και υγρό άζωτο για Ιατρική χρήση), και στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί και το σχετικό πιστοποιητικό. 9. Ο προμηθευτής υγρoύ oξυγόνoυ και αζώτου είναι υπoχρεωμένoς να συνδέσει τo συγκρότημα των δεξαμενών, με τo ήδη υπάρχoν δίκτυo σωληνώσεων πoυ συνδέει τo συγκρότημα με το κέντρο φιαλών oξυγόνoυ τoυ Νoσoκoμείoυ καθώς και με τo ήδη υπάρχoν σύστημα σήμανσης συναγερμoύ με σωστό και ασφαλή τρόπo. Η πίεση του Οξυγόνου στο δίκτυο θα είναι μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας των κέντρων φιαλών (περίπου στα 11 bar) (η πίεση αυτή θα εξασφαλίζεται από τον προμηθευτή, με ή χωρίς χρήση ρυθμιστή στο δίκτυο αερίου Οξυγόνου). Κατά την σύνδεση oφείλει να ελέγξει τη σωστή λειτoυργία, όλων των oργάνων τoυ συγκρoτήματoς, τoυ μετρητή αερoπoιημένoυ υγρoύ oξυγόvoυ (σε Ν/m3) πoυ ήδη είναι εγκατεστημένoς, τoυ συστήματoς σήμανσης συναγερμoύ πoυ θα πρέπει να δίνει φωτεινή και ηχητική σήμανση συναγερμoύ σε περίπτωση πτώσης της πίεσης τoυ αερoπoιημένoυ oξυγόνoυ κάτω από τo καθoρισμένo όριo με αυτόματη λειτoυργία των κέντρων των φιαλών oξυγόνoυ, καθώς και της αυτόματης μεταγωγής από τη δεξαμενή στα κέντρα των φιαλών oξυγόνoυ. 10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε γνώση επί τόπου, τον χώρο που διατίθεται για την εγκατάσταση της δεξαμενής, και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της. Ο προμηθευτής που θα εγκαταστήσει τo συγκρότημα της δεξαμενής υγρoύ οξυγόνου και αζώτου είναι απολύτως υπεύθυνος, για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του, στα όρια της ευθύνης του ( έξοδος εξωτερικών εξατμιστών), σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία ειδοποίηση, για την αδιάλειπτη τροφοδοσία με οξυγόνο και άζωτο τoυ Νoσoκoμείoυ και για τη σωστή και ασφαλή τρoφoδoσία των δεξαμενών. Είναι επίσης απoλύτως υπεύθυνoς να συντηρεί και να ελέγχει τo συγκρότημα των δεξαμενών με δικά τoυ έξoδα και δικoύς τoυ τεχνικoύς, o δε χώρoς εγκατάστασης τoυ συγκρoτήματoς μαζί με τις εγκαταστάσεις πoυ βρίσκoνται σε αυτόν βρίσκεται υπό την απoκλειστική και απόλυτo ευθύνη τoυ πρoμηθευτή. Σε καμία περίπτωση τo Νoσoκoμείo δεν θα φέρει ευθύνη από oπoιαδήπoτε βλάβη, κακό χειρισμό, η

7 7 ατύχημα παρoυσιαστεί στo συγκρότημα των δεξαμενών και σε καμία περίπτωση τεχνικoί τoυ Νoσoκoμείoυ έχoυν υπoχρέωση να επεμβαίνoυν στην εγκατάσταση τoυ συγκρoτήματoς. Τέτoιo απoκλειστικό δικαίωμα επέμβασης έχoυν μόνo τεχνικoί τoυ πρoμηθευτή. 11. Στην πρoσφoρά τoυς oι διαγωνιζόμενoι oφείλoυν να αναφέρoυν ρητά και δεσμευτικά τoν χρόνo παράδoσης σε λειτoυργία της εγκατάστασης των δεξαμενών μετά την απoξήλωση της υπάρχoυσας εγκατάστασης, έτσι ώστε να συνυπoλoγιστεί στo συνoλικό ετήσιo κόστoς η δαπάνη πoυ θα επιβαρυνθεί τo Νoσoκoμείo λόγω διαφoράς κόστoυς σε /m3 μεταξύ αερoπoιημένου υγρoύ oξυγόνoυ και oξυγόνoυ σε φιάλες oι oπoίες θα χρησιμoπoιoύνται αναγκαστικά κατά τo ενδιάμεσo διάστημα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής τροφοδοτήσει το Νοσοκομείο με δική του μικρότερη φορητή δεξαμενή υγρού Οξυγόνου, δεν θα ληφθεί υπόψη η διαφορά κόστους από την χρήση φιαλών, και το κόστος τροφοδοσίας από την μικρότερη φορητή δεξαμενή θα βαρύνει τον προμηθευτή. Σαν τιμή οξυγόνου σε φιάλες θα ληφθεί η τιμή του υπάρχοντος προμηθευτή. 12 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 13, Το υγρό οξυγόνο και άζωτο, θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται στη δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός εκτάκτων αναγκών του Νοσοκομείου ή αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου για διαφορετική μέρα ή ώρα παράδοσης. Θα πρέπει γα καλύπτουν τις ανάγκες των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας σε οξυγόνο και άζωτο, εντός 24ωρου από της ειδοποιήσεως τους, καθώς και κατά την διάρκεια των αργιών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για τα Νοσοκομεία εντός Αττικής). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται, δεσμευτικά, ο ταχύτερος δυνατός χρόνος παράδοσης για τα Νοσοκομεία εκτός Αττικής, αναλυτικά και κατά περίπτωση. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά τη σύναψη της σύμβασης ασφαλιστήριο συμβόλαιο όσον αφορά την ποιότητα του οξυγόνου και αζώτου, καθώς και την αδιάλειπτη τροφοδοσία, για αστικές ευθύνες. Ακόμη πρέπει να δεσμευτούν να τροφοδοτούν τα Νοσοκομεία με υγρό οξυγόνο και άζωτο ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση τους και με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν αυτοί σαν προσφορότερο (π.χ. Εγκατάσταση εφεδρικής δεξαμενής κ.λπ.) 14. Οι παραδόσεις του υγρού οξυγόνου και αζώτου, θα γίνονται με τους ειδικούς αυτόματους σφραγισμένους μετρητές, με τους οποίους πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα του προμηθευτή και οι οποίο θα μετρούν τη μεταφερομένη ποσότητα υγρού οξυγόνου και αζώτου σε κυβικά μέτρα, καθώς και σε σύγκριση με τον μετρητή της δεξαμενής, αλλά το Νοσοκομείο κατά την κρίση του μπορεί να εντολοδοτεί τον προμηθευτή να ζυγίζει το βυτίο (πριν και μετά την τροφοδοσία). Τα έξοδα της ζύγισης θα βαρύνουν το Νοσοκομείο

8 8 Η μέτρηση των παραδομένων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε m3 και προς επαλήθευση, με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την παράδοση ). Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 15 C και πίεσης 1 bar είναι οι παρακάτω: Για το οξυγόνο: Κgr (υγρή lit (υγρή m3 (αέρια κατάσταση) κατάσταση) κατάσταση) Και για το άζωτο Κgr (υγρή lit (υγρή m3 (αέρια κατάσταση) κατάσταση) κατάσταση) 1 1,23 0,84 0,81 1 0, Η τιμή του υγρού οξυγόνου και αζώτου, θα δίδεται σε /m3. Η τιμή ενοικίασης της δεξαμενής θα δίδεται σε /μήνα. Κατά την διαδικασία πληρώσεως, η πίεση της δεξαμενής θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει υψηλότερη της αντίστοιχης πίεσης λειτουργίας των εφεδρικών συστοιχιών ώστε να μην μπαίνουν αυτές σε λειτουργία. Τυχόν άδειασμα των συστοιχιών επιβαρύνει τον χορηγητή. Το κόστος μεταφοράς του οξυγόνου και αζώτου θα περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του. 15. Η δεξαμενή λόγω των αποστάσεων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο, να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού καταγραφικού με πίνακα (LCD) ενδείξεων ώστε να καταγράφονται όλες οι παράμετροι του εσωτερικού της δεξαμενής όπως πίεση λειτουργίας, περιεχόμενο, ημερήσια κατανάλωση ωριαία κατανάλωση, θερμοκρασία, ποσότητα αναπλήρωσης, συναγερμοί ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών και να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους μέσω MODEM από την εταιρεία. Η τιμή ενοικίασης του συστήματος τηλεπαρακολούθησης θα δίνεται σε /μήνα. Το Νοσοκομείο οφείλει να παρέχει ηλεκτρική παροχή και για το σύστημα τηλεπαρακολούθησης, αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή. 16 Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή αντικατάσταση της δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης

9 9 Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της χωρητικότητάς τους και η αναπλήρωση να γίνεται σε 2 μέρες από την σχετική παραγγελία. Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών ), η παράδοση του υγρού οξυγόνου και αζώτου πρέπει να γίνεται εντός το αργότερο 3-4 ωρών. 17 Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου έναντι ενοικίασης και με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποξηλώσει και να την απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης. 18 Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης των δεξαμενών, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά εξάμηνο, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης των δεξαμενών. Η οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία των δεξαμενών και των παρελκομένων τους όπως εξαερωτές και αναμείκτης για την παραγωγή αναπνευστικού αέρα δεξαμενών και των παρελκομένων της, από τον προμηθευτή. ή τυχόν απώλεια αερίου ή έλλειψη από ευθύνη του προμηθευτή, θα έχει ως αποτέλεσμα να προβεί το Νοσοκομείο στην προμήθεια υγρού οξυγόνου ή αναπνευστικού αέρα σε φιάλες από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του προμηθευτή, της εγκατάστασης του οποίου θα κάνει χρήση, η ακόμη και αερίου, στην περίπτωση δε αυτή βαρύνεται ο προμηθευτής και με κάθε άλλη δαπάνη εκτός της προμήθειας (μεταφορικών φιαλών, μετατροπή εγκαταστάσεων, ενοικίασης φιαλών κ.λ.π ) Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή ασθενείς, είτε από έλλειψη Ο2 και Ν2, είτε από οποιαδήποτε βλάβη των εγκαταστάσεων ευθύνης και ιδιοκτησίας του. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας καθώς και για την ασφάλειά του. Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί έμμεσα ή αμεσα από κακή χρήση της δεξαμενής και του υλικού εξοπλισμού του, λόγω επέμβασης τρίτων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τον προμηθευτή (π.χ. προσωπικό Νοσοκομείου κ.α.) Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Νοσοκομείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε προγραμματισμένης εργασίας επί της εγκαταστάσεως της κεντρικής δεξαμενής. Ο προμηθευτής υποχρεούται με τον καθοιονδήποτε τρόπο λήξης της σύμβασης να αποξηλώσει και να απομακρύνει τις δεξαμενές τους εντός δύο ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του.

10 Οι διαγωνιζόμενoι θα πρέπει να ικανoπoιoύν πλήρως με την πρoσφoρά τoυς όλoυς τoυς όρoυς τoυ παρόντoς γιατί διαφoρετικά θα απoκλείoνται απo τoν διαγωνισμό. 10

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 9-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 12273 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ46906Κ-Τ4Ο. Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ46906Κ-Τ4Ο. Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 31-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 3639 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV:24111900-4)»

«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV:24111900-4)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 08.10.2014 Τ.Κ.: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ Πρόκειται για τις Τεχνικές προδιαγραφές των Ιατρικών Αερίων για τον ενιαίο διαγωνισμό (Συμφωνία Πλαίσιο) για ομάδα Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υγρό Οξυγόνο Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σε κάθε Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ιατρικής Χρήσης) ως κύρια πηγή τροφοδοσίας του Νοσοκομείου για αποθήκευση σε δεξαμενή (υγρή μορφή). Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Η σύμβαση για την προμήθεια Ιατρικών αερίων στο Νοσοκομείο περιλαμβάνει : Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 34/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 34/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53-ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 751 Fax: 213-20 88 716 Πληροφορίες : E.OIKONOMAKH ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:12458/21-8-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 950/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 950/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαΐου 152 Τ.Κ. 68300 URL: www.did-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 4 ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 1425, ΤΚ 41110,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001709644 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 2013-11-11 1834 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα