Πληροφορίες : Ν. Αναστασάκης Αρ. πρωτ.: 227 Τηλ.: Φαξ: Site: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Δ/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες : Ν. Αναστασάκης Αρ. πρωτ.: 227 Τηλ.: 2810 392999 Φαξ: 2810 542093 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Δ/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ. Ηράκλειο, Πληροφορίες : Ν. Αναστασάκης Αρ. πρωτ.: 227 Τηλ.: Φαξ: Site: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Δ/2012 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πα.Γ.Ν.Η. και του Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΚΑΕ ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΝΑΙ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,18 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Επισυνάπτεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 πμ Το «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου», ύστερα από την 381/12/ απόφαση Δ.Σ., έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης και έχοντας υπόψη: 1

2 1. Την Εγκύκλιο της ΕΠΥ 4516/ και την Ορθή Επανάληψη αυτής 4516/ , «Οδηγίες για την διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων, μετά από ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) 2010». 2. Τις Εγκυκλίους της ΕΠΥ, με αρ. πρωτ. 8414/ , 7144/ , 9946/ Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Β 400) 4. Το Ν. 2286/ Το Π.Δ. 60/2007, (αρθρ. 25 1γ), (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 6. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 7. Τα Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 8. Το Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις. 9. Το Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», άρθρο 24, ιζ (ΦΕΚ 66/Α/ ). 10. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου Το Ν. 3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 12. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 13. Το Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41 α / ) «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας». 14. Τις αποφάσεις του Διοικητή της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης 40/ χορήγησης εξουσιοδότησης διαπραγμάτευσης στα Νοσοκομεία και 51/ διενέργειας κοινής διαπραγμάτευσης των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. 15. Τη Διακήρυξη 902/2011 της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια κοινής Διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η. & του Γ.Ν.Η «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,18, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η δημοσίευση της διαπραγμάτευσης με επείγουσες διαδικασίες θα αναρτηθεί στο Η Διακήρυξη 3Δ/12, θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, (Διακηρύξεις διαγωνισμών), απ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το σχετικό αρχείο και να συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση. 2

3 ΑΡΘΡΟ 2 ο ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών Τ.Υ. από την Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης που ορίζεται με απόφαση Αν. Διοικητή. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραβρίσκονται στην αποσφράγιση των προσφορών είναι: α. Τα μέλη της Επιτροπής. β. Εκπρόσωποι των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση (Το παραστατικό εκπροσώπησης θα υποβάλλεται με την προσφορά). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β. Συνεταιρισμοί. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση θα πρέπει να κατέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούν να κατατεθούν εάν ζητηθούν. Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται και η αποδοχή των όρων αυτής. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση οι προμηθευτές θα υποβάλλουν τα εξής Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, σύμφωνα με το Π.Δ.118/ Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «η/οι ασφαλιστική/ες ενημερότητα/ες αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία υποχρεούται η εταιρεία να καταβάλλει εισφορές». 4. Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. 5. Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους με υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσουν θα πρέπει να δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 3

4 6. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κλπ.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. 7. Πιστοποιητικά σήμανσης (CE) για τα προσφερόμενα είδη. 8. Εξουσιοδότηση του προσώπου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 9. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει με ποινή αποκλεισμού: α. άδεια λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής και πλήρωσης φιαλών πεπιεσμένων αερίων (ΥΒΕΤ), β. εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών (ΕΒΕΤΑΜ), γ. άδεια παραγωγής εμφιάλωσης και διακίνησης ιατρικών αερίων για κάθε αέριο (ΕΟΦ), δ. πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000. Επίσης για τα υλικά που θα εγκαταστήσει ή θα χρησιμοποιήσει (εκτός αερίων) πρέπει να φέρουν την σήμανση: CE MARK. Διευκρίνιση: Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα αντίγραφα, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένη, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, επωνυμία διεύθυνση τηλέφωνο fax Α.Φ.Μ.) με την ένδειξη: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΥΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 1352 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Δ/2012 ΕΙΔΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα είναι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε πρόγραμμα Hermes Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site: Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2. Τεχνική Προσφορά, 3. Οικονομική Προσφορά. *Το CD ή δισκέττα της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα, ώστε σε περίπτωση μη λειτουργίας της μίας να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα από την άλλη. 4

5 Στον πίνακα της έντυπης προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα ο κωδικός του Νοσοκομείου, η περιγραφή του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Στην τεχνική περιγραφή θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο εργοστασιακός κωδικός του είδους, ο κατασκευαστικός οίκος και η χώρα προέλευσης. Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η τιμή και ο κωδικός του υλικού στο Παρατηρητήριο Τιμών όπως καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς καθώς και ο κωδικός GMDN εάν υπάρχει. Η προσφορά θα ισχύει τουλάχιστον για χρονικό διάστημα (120) ημερών, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να ζητήσει παράταση ισχύος για το ίδιο χρονικό διάστημα μετά και με δικαίωμα του προμηθευτή να αποδεχτεί ή όχι την παράταση αυτή. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (120) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ. Η τιμή θα είναι χαμηλότερη των αντίστοιχων ειδών του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ, σύμφωνα με το Ν. 3918/2011, όπως αυτός συμπληρώνεται με τον Ν. 4052/2012. Η προσφερόμενη τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα μέτρησης επί ποινή απόρριψης. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, εκτός του ΦΠΑ. Στην τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνεται η παραλαβή και η παράδοση και το κόστος της μεταφοράς στα νοσοκομεία. Προσφορές που η τιμή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών Τ.Υ. του Νοσοκομείου, από την ορισθείσα επιτροπή, παρέχεται δε η δυνατότητα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, που θα φέρουν μαζί τους παραστατικό εκπροσώπησης. Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ, είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαπραγμάτευση. 5

6 ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση των προσφορών. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διατηρεί το δικαίωμα επί της διαπραγμάτευσης να ζητήσει από τις εταιρείες να υποβάλλουν νέες μειωμένες οικονομικές προσφορές. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης. Στο τέλος της διακήρυξης, ακολουθεί ο πίνακας των ειδών για τα οποία διενεργείται η διαπραγμάτευση, με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους τύπους, τις ποσότητες, τις ενδεικτικές τιμές και τα λοιπά στοιχεία των ειδών. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της σύμβασης που θα υπογραφεί ορίζεται για έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για ίσο χρονικό διάστημα, η οποία θα αρχίζει αυτόματα από τη λήξη της προηγούμενης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία μέχρι και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διακόψει τη παράταση και να ζητήσει περαιτέρω διαπραγμάτευση. Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από το Νοσοκομείο, την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΕΓΓΥΗΣΗ Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο προμηθευτής που θα υπογράψει σύμβαση, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που του κατακυρώθηκε. 6

7 ΑΡΘΡΟ 12 ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η παράδοση των συμβατικών ειδών θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αέρια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή που συστήνεται για τον σκοπό αυτό. Οι παραδώσεις θα γίνονται τμηματικά εντός 24 ωρών από την παραγγελία, η οποία θα αποστέλλεται με φαξ. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση ο προμηθευτής υπόκειται σε πρόστιμο έως και ευρώ και με επιφύλαξη για κάθε άλλη ζημία που θα υποστεί το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει τα αέρια εκτός των παραπάνω χρονικών ορίων οι Υγειονομικές Μονάδες μπορούν να τον κηρύξουν έκπτωτο. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όπου σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος προμηθευτών: 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Α. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 7

8 ΑΡΘΡΟ 15 ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/ Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται, με την απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 8

9 δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α) ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9

10 Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 2012 Πα.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν.Η «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΓΝΗ (εξαμήνου) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (εξαμήνου) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (εξαμήνου) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (εξαμήνου) 1 Αέριο ιατρικό οξυγόνο για αναπνευστική χρήση (φιάλες > 3m 3 ) m , ,00 2 Αέριο ιατρικό οξυγόνο για αναπνευστική χρήση (φιάλες < 3m 3 ) m , ,50 3 Αέριο πρωτοξείδιο του αζώτου kg , ,50 4 Ασετιλίνη βιομηχανικής χρήσης kg ,85 169,75 5 Πεπιεσμένος αέρας m ,30 330,00 6 Υγρό άζωτο kg , ,00 7 Υδραυλική δοκιμή φιαλών ΤΕΜ ,50 312,50 8 Εσωτερικός καθαρισμός φιαλών ΤΕΜ ,50 562,50 9 Βαφή φιαλών ΤΕΜ ,50 112,50 10 Κλείστρο φιαλών ΤΕΜ ,00 325,00 11 Άζωτο 99,8 % m ,55 25,50 12 Άζωτο 99,99 % m ,20 160,00 13 Άζωτο 99,999 % m ,50 475,00 14 Άζωτο 99,9992 % m ,20 56,00 15 Διοξείδιο του άνθρακα 2,5 (φιάλες < 3 kg) kg ,50 425,00 16 Διοξείδιο του άνθρακα 2,5 (φιάλες > 3 kg) kg ,10 808,50 17 Ήλιον m ,00 540,00 18 Ήλιον υγρό για μαγνητική τομογραφία kg , ,00 19 Ξηρός πάγος kg , ,00 20 Αργόν m ,57 105,70 21 Μείγμα 0,2% CO + 8% He + Υπόλοιπο συνθετικός αέρας m ,00 595,00 22 Μείγμα 0,26% CO + 9,30% He + Υπόλοιπο συνθετικός αέρας m ,00 715,00 23 Προπάνιο σε φιάλες για τις λυχνίες εργαστηρίων kg ,50 212,50 24 Δεξαμενή υγρού οξυγόνου πλήρως εξοπλισμένη, χωρητικότητας L Ενοίκιο Μηνός , ,00 25 Δεξαμενή υγρού οξυγόνου πλήρως εξοπλισμένη, χωρητικότητας L Ενοίκιο Μηνός , ,00 Συνολική Δαπάνη: ,45 ΦΠΑ 23%: ,73 Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ: ,18 10

11 Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Νοσοκομεία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δεξαμενή υγρού οξυγόνου: 1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει ειδική δεξαμενή αποθήκευσης του υγρού οξυγόνου στον ελεύθερο αέρα, εκτός κτιρίου, με προφυλαγμένο από τις καιρικές συνθήκες τον πίνακα οργάνων. Η δεξαμενή πρέπει να είναι περιφραγμένη. Η περίφραξη πρέπει να περιλαμβάνει δυο πόρτες, μια κύρια που να επιτρέπει τον ευχερή χειρισμό εφοδιασμού επαναπλήρωσης και να ασφαλίζει με κλειδαριά και μια βοηθητική που θα είναι μονίμως κλειστή, αλλά θα ανοίγει από μέσα σε περίπτωση ανάγκης. Η πρόσβαση και στις δυο πόρτες πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθερη. Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις υποδείξεις της εκάστοτε Τεχνικής Υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει με δαπάνες του εργασίες επισκευών των υφιστάμενων υποδομών των δεξαμενών εφόσον απαιτείται. O προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την έκδοση άδειας λειτουργίας της δεξαμενής. 2. Η δεξαμενή θα συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία όργανα και εξαρτήματα (τα οποία θα ευρίσκονται όλα εντός της περίφραξης) όπως: εξατμιστή μεγέθους κατάλληλου ώστε το υγρό οξυγόνο να έχει πλήρως αεριοποιηθεί και να έχει την θερμοκρασία περιβάλλοντος προτού φθάσει στα όργανα του δικτύου κατανάλωσης, όργανα ρυθμίσεως της πίεσης, ασφαλιστικές δικλείδες υπερπίεσης και υπερπλήρωσης, στόμια και όργανα πλήρωσης, έξοδο προς το κενό, βαλβίδα αντεπιστροφής, μανόμετρο ένδειξης της αερίου φάσης, δείκτης στάθμης υγρού, διακόπτες σφαιρικού βαρέως τύπου, εναλλάκτη ρύθμισης της πίεσης της δεξαμενής, ρουμπινέ υπερχείλισης, μειωτή κατάλληλης παροχής για ρύθμιση της πίεσης του δικτύου με πλήρη εφεδρική διάταξη, απαραίτητα για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και ασφάλειας. 3. Η δεξαμενή θα έχει όλα τα από το νόμο απαιτούμενα πιστοποιητικά και άδειες ώστε να λειτουργεί νόμιμα, και μαζί με τα εξαρτήματα και τα όργανα της,να είναι πιστοποιημένα προϊόντα και να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα, την οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 και να φέρουν CE MARK. 4. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα είναι χωρητικότητας για το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο λίτρων και άνω και για το Βενιζέλειο νοσοκομείο άνω των 20,000 λίτρων. 5. Σε περίπτωση που ένα νοσοκομείο το απαιτήσει, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει και δεύτερη δεξαμενή. Η μεταφορά και εγκατάσταση της δεξαμενής και η σύνδεσή της με το δίκτυο του Νοσοκομείου θα γίνει εξ ολοκλήρου με έξοδα του προμηθευτή σε χώρο και πάνω σε ειδική βάση σκυροδέματος που έχει κατασκευαστεί για τον σκοπό αυτό. 6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τις δεξαμενές τουλάχιστον μηνιαίως και να τηρεί για τον λόγο αυτό ειδικό βιβλίο. Η συντήρηση και επισκευή της δεξαμενής και των εξαρτημάτων της είναι ευθύνη του προμηθευτή και τα έξοδα βαρύνουν τον ίδιο. 7. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει στην Κρήτη τεχνική κάλυψη όλο το 24ωρο. Δεσμεύεται επίσης να διαθέσει στα Νοσοκομεία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπαίδευση του τεχνικού τους προσωπικού. Σε περίπτωση βλάβης ο τεχνικός του προμηθευτή πρέπει να βρίσκεται στο νοσοκομείο το αργότερο εντός 5 ωρών από την αναφορά της. 8. Η πίεση της δεξαμενής θα ρυθμίζεται από τον προμηθευτή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου διανομής και διατηρείται σταθερή αυτόματα. Η λειτουργία της δεξαμενής δεν θα απαιτεί κανένα απολύτως χειρισμό από το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο θα παρακολουθεί μόνο τον δείκτη περιεχομένου της δεξαμενής και την πίεσή της. 11

12 9. Η δεξαμενή θα παρέχεται στο Νοσοκομείο έναντι μηνιαίου μισθώματος και θα παραμένει στην ιδιοκτησία της αναδόχου Εταιρείας καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Μετά την λήξη της σύμβασης θα αποξηλώνεται και θα επιστρέφεται με έξοδα του προμηθευτή. 10. Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρη τεχνική περιγραφή και έντυπα παρουσίασης της δεξαμενής και των εξαρτημάτων της, καθώς και κατασκευαστικά στοιχεία και έντυπα ελέγχου και δοκιμών. Αέριο Οξυγόνο-λοιπά αέρια : 1. Αέριο οξυγόνο ιατρικής χρήσης, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ και με καθαρότητα μεγαλύτερη από 99,5% κατ όγκο παραδοτέο σε φιάλες. 2. Η καθαρότητα των λοιπών αερίων φαίνεται στον αναλυτικό κατάλογο των αερίων. Όπου δεν αναφέρεται καθαρότητα αυτή νοείται ότι είναι η ελάχιστη καθαρότητα που προδιαγράφει ο ΕΟΦ. 3. Εάν το αέριο είναι σε υγρή φάση η τιμή θα δίδεται υποχρεωτικά σε kg. 4. Εάν είναι σε αέρια φάση η τιμή θα δίδεται υποχρεωτικά ανά m Σε περίπτωση που κάποιο αέριο προσφέρεται υποχρεωτικά με την φιάλη του, η τιμή θα επιβαρύνει το αέριο και δεν θα δίνεται ξεχωριστά τιμή για το αέριο και ξεχωριστά για την φιάλη. 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται: να υποβάλει τις φιάλες σε υδραυλική δοκιμή, να τις βάφει, να αντικαθιστά τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά (π.χ. κλείστρα), κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86, για τον λόγο αυτό θα καταθέσει προσφορά για τις εργασίες που τυχόν θα γίνουν και για τα υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν. Παραγγελία και Παράδοση / Παραλαβή: 1. Οι παραγγελίες θα γίνονται από τα Νοσοκομεία με Φαξ και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά και φέρουν τις υπογραφές των αρμόδιων οργάνων ήτοι, του Δντού Τεχνικών Υπηρεσιών, του προϊστάμενου Οικονομικών υπηρεσιών και του Διοικητικού Διευθυντού του Νοσοκομείου. 2. Οι παραδώσεις θα γίνονται τμηματικά ως εξής: ΠΑΓΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ εντός 24 ωρών από την παραγγελία. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση ο προμηθευτής υπόκειται σε πρόστιμο έως και 5,000 ευρώ και με επιφύλαξη για κάθε άλλη ζημία που θα υποστεί το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει τα αέρια εκτός των παραπάνω χρονικών ορίων οι Υγειονομικές Μονάδες μπορούν να τον κηρύξουν έκπτωτο. 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αέρια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή που συστήνεται για τον σκοπό αυτό. 4. Σε περίπτωση που απορριφθεί η παραλαβή ποσότητος ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει εντός των προβλεπομένων χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2, ειδάλλως θα κηρυχθεί έκπτωτος. 5. Εταιρεία εμπορίας η οποία θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από εταιρεία παραγωγής και δέσμευση της ότι θα αναλάβει την υποχρέωση εκτέλεσης του διαγωνισμού στην περίπτωση κατοχύρωσης του. 6. Στην τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνεται η παραλαβή και η παράδοση και το κόστος της μεταφοράς στα νοσοκομεία. 7. Το αέριο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά του οίκου παραγωγής και εμφιάλωσης και θα αναγράφεται η ακριβής ανάλυση και καθαρότητα. 8. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει με ποινή αποκλεισμού: α. άδεια λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής και πλήρωσης φιαλών πεπιεσμένων αερίων (ΥΒΕΤ), β. εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών (ΕΒΕΤΑΜ), γ. άδεια παραγωγής εμφιάλωσης και διακίνησης ιατρικών αερίων για κάθε αέριο (ΕΟΦ), δ. πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000. Επίσης για 12

13 τα υλικά που θα εγκαταστήσει ή θα χρησιμοποιήσει (εκτός αερίων) πρέπει να φέρουν την σήμανση: CE MARK. 9. Για τα αέρια που ο προμηθευτής τα εμπορεύεται και δεν είναι ο ίδιος παραγωγός οφείλει να προσκομίσει τις αντίστοιχες άδειες και πιστοποιητικά από την παραγωγό εταιρία. 10. Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί των όρων διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών αερίων κάθε φορά που θα παραλαμβάνει φιάλες προς πλήρωση. Τυχόν αποστολή φιαλών που δεν θα έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας «περί επανελέγχου φιαλών πεπιεσμένων αερίων» δεν θα παραλαμβάνονται και θα είναι αιτία καταγγελίας της σύμβασης. 11. Για λόγους αποτελεσματικότερης λειτουργίας και διασφάλισης της ποιότητος του Οξυγόνου, στην περίπτωση ισοτιμίας ανάμεσα σε εταιρεία παραγωγής και σε εταιρεία μεταπώλησης, θα προτιμηθεί η πρώτη. 12. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν αντιπρόσωπο και τεχνική υποστήριξη στην Κρήτη και πρέπει να πιστοποιείτε με υπεύθυνη δήλωση. 13. Οι συμμετέχοντες να υποβάλουν δικαιολογητικά για την χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών και πλήρη διεύθυνση των εργοστασίων κατασκευής και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας στην περίπτωση κατοχύρωσης της. 14. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύει το νοσοκομείο με οξυγόνο απρόσκοπτα και αδιαλείπτως. Στη περίπτωση που το νοσοκομείο υποστεί βλάβη λόγω αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει το οξυγόνο την ευθύνη φέρει ο προμηθευτής. Επειδή οι Υγειονομικές Μονάδες βρίσκονται σε Νησί και οι μεταφορές των Αερίων πρέπει να γίνονται με ειδικά πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, να διευκρινίζεται από την Προμηθεύτρια Εταιρεία με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη προμήθεια των αερίων σε περίπτωση απαγορευτικού πλεύσης, απεργίας ή άλλης αιτίας (πχ διαθέτοντας επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους). 13

14 Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» Διακήρυξη 3Δ/2012 Πα.Γ.Ν.Η. Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Στο Ηράκλειο σήμερα την..., οι υπογράφοντες: α)..., Διοικητής Πα.Γ.Ν.Η. Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αποκεντρωμένης Μονάδας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β).. του... κάτοικος κάτοχος του Αρ. Δελτ. Ταυτ..... που υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας., σύμφωνα με... συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Την.. διενεργήθηκε Διαπραγμάτευση με βάση την διακήρυξη 3Δ/2012 του Πα.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η. και του Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ». Με την αριθμ.. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» στο δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και 14

15 αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων: 1. Την Εγκύκλιο της ΕΠΥ 4516/ και την Ορθή Επανάληψη αυτής 4516/ , «Οδηγίες για την διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων, μετά από ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) 2010». 2. Τις Εγκυκλίους της ΕΠΥ, με αρ. πρωτ. 8414/ , 7144/ , 9946/ Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 5. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256 Α )». 6. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις. 7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3329/05 «Εθνικό σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις. 8. Το Π.Δ. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 9. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός Δημοσίου Λογιστικού». 10. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 11. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/ ). 12. Την Aριθμ /739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ τ.β ) 13. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ τ.β ). 14. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ τ.β ). 15. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 16. Την με αριθμ.8414/ Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011». 17. Την Απόφαση Δ.Σ. 381/12/ Έγκρισης πίστωσης και διενέργειας. Άρθρο 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ Ακολουθεί ο πίνακας των ειδών (σελ.), για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και το ποσοστό έκπτωσης ανά είδος, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Άρθρο 2 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από... μέχρι... με διαδοχική παράταση για ίσο χρονικό διάστημα, η οποία θα αρχίζει αυτόματα από τη λήξη της προηγούμενης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία μέχρι και την ολοκλήρωση του 15

16 διαγωνισμού. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διακόψει τη παράταση και να ζητήσει περαιτέρω διαπραγμάτευση. Ρητά επιφυλάσσεται το Νοσοκομείο να διακόψει την σύμβαση χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον προμηθευτή, στην περίπτωση που είτε θα συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από το Νοσοκομείο μετά την κανονική διαγωνιστική διαδικασία ή από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα καθιστούν την συνέχιση της συμβάσεως μη νόμιμη. Άρθρο 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Σε περίπτωση που κατά τη χρησιμοποίηση των ειδών παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές προδιαγραφές τους, θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, άρθρο 27. Άρθρο 4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Οι παραδώσεις θα γίνονται τμηματικά εντός 24 ωρών από την παραγγελία. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση ο προμηθευτής υπόκειται σε πρόστιμο έως και ευρώ και με επιφύλαξη για κάθε άλλη ζημία που θα υποστεί το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει τα αέρια εκτός των παραπάνω χρονικών ορίων οι Υγειονομικές Μονάδες μπορούν να τον κηρύξουν έκπτωτο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αέρια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή που συστήνεται για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση όπου απορριφθεί η παραλαβή ποσότητος ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει εντός των προβλεπομένων χρονικών διαστημάτων, ειδάλλως θα κηρυχθεί έκπτωτος. Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί των όρων διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών αερίων κάθε φορά που θα παραλαμβάνει φιάλες προς πλήρωση. Τυχόν αποστολή φιαλών που δε θα έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας «περί επανελέγχου φιαλών πεπιεσμένων αερίων» δε θα παραλαμβάνονται και θα είναι αιτία καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύει το νοσοκομείο με οξυγόνο απρόσκοπτα και αδιαλείπτως. Στη περίπτωση που το νοσοκομείο υποστεί βλάβη λόγω αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει το οξυγόνο την ευθύνη φέρει ο προμηθευτής. 16

17 Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΗ Ο Προμηθευτής κατέθεσε σήμερα στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Νοσοκομείου την αριθμ τράπεζας.... Ημ/νία Έκδοσης:. Ημ/νία Λήξης:. Ποσού. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η οποία θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την πλήρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου παράτασης. Άρθρο 6 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν. 2955/01 και λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τις αρμόδιες επιτροπές του Νοσοκομείου και ύστερα από έλεγχο των τιμολογίων, ως προς τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 118/07 άρθρ.35 και στο Ν. 2955/01 Άρθρο 7 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όπου σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος προμηθευτών: 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες. Άρθρο 8 ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Α. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 17

18 περιπτώσεις και μόνο εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Άρθρο 9 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί. Άρθρο 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: Το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του είδους μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος είδους γίνεται δεκτή. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση κατά την οποία τα είδη φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 18

19 Άρθρο 11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κλπ. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε από τους δύο συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 19

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.Ν.Η. Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 04-03-2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2ΔΙΣ/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 04-03-2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2ΔΙΣ/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 /12. 154.849,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 /12. 154.849,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο 17-01-12 Αρ. πρωτ. 31 Πληροφορίες : Ε. Παπαροϊδάµη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 315/2-6-2014 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 315/2-6-2014 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 315/2-6-2014 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003095858 2015-09-28

15PROC003095858 2015-09-28 15PROC003095858 2015-09-28 Ανήκει στη /ξη 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 24-10-2013 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ. : 2813 408449 FAX : 2810-214481

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 24-10-2013 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ. : 2813 408449 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 2.ΕΞΠΡΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 3.ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 2.ΕΞΠΡΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 3.ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/10/2013. Πληροφορίες :Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810 368448 ΦΑΞ : 2810 214481

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/10/2013. Πληροφορίες :Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810 368448 ΦΑΞ : 2810 214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 530/21-11-11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλέφωνο : 2810-392 213 Telefax : 2810-392213 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 530/21-11-11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλέφωνο : 2810-392 213 Telefax : 2810-392213 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 530/21-11-11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλέφωνο : 2810-392 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6/6/2014 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6/6/2014 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανήκει στη Δ/ξη 17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 29Π/2013

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 29Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 28Π/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 28Π/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/11/2013 Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ : 2810-368448 FAX : 2810-214481

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/11/2013 Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ : 2810-368448 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 52Π/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 52Π/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 502/26-11-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810 392 999 Telefax : 2810 542 093 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ ΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σ Υ ΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 Τ. Κ. 723 00, Σητεία Πληροφορίες : Τηνιακός Ιωσήφ Τηλ.: 28433 41307 Φαξ: 28430 20821 Site: www.sitia.gr e-mail: tiniakos@sitia.gr Σ Υ ΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/21-08-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/21-08-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/21-08-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

1. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 2. ΕΞΠΡΕΣ 3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

1. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 2. ΕΞΠΡΕΣ 3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 550/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 550/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 550/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΕΞΠΡΕΣ 3. ΠΑΤΡΙΣ

1. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΕΞΠΡΕΣ 3. ΠΑΤΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα