Ασφάλεια & Υγεία. Φε6ροuάριος 1996" Τεύχος 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια & Υγεία. Φε6ροuάριος 1996" Τεύχος 4"

Transcript

1 Ασφάλεια & Υγεία Φε6ροuάριος 1996" Τεύχος 4

2 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 3Μ 8500 ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΧΛΗΤιΚΕΙ ΙΚΟΝΕΙ Αιπή η μόσχα προσφέρει πρooτασlα από τις ενοχλητικές σκόνες ποο δεν εrναι άμεσα ιπικlνδυνες. 3Μ 871 ΟΕ ΜΑΣΚΕΙ ΓΙΑ ΨΙΛΕΙ ΙΚΟΝΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP1S ΕΓΚΡ!ΣΗ: CE MEΓlΣTO ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 4 φορές το,';ity1σto Επιτρεπτό Όριο Έκθεση (ΤιV) Η ~ μά:ιxa)'ici ηροο ιoofα από ιjm{ς σκόνες διαμέτρου μέχρι 0.4 μικρό. ΖυΥιζιι μ6νο 7 γραμμόρια, εφαρμ6ζει τέλεια και μαλακά στο πρόσωπο xωρlς να προκαλιι ερεθισμούς. ΧρηοιμσποιεΙται εuρύτατα με,διώτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα στη βιoμηχανfα φαρμάχων, τoιμεντoβιoμηχανlα, )(Ilμική β,oμηχανfα κλπ. 3Μ 8812 ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΨΙΛΕΙ ΙΚΟΝΕΙ ΜΕ ΒΜΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΙ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFP1 5 ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 4 φορές το ΜέΥιστο Εππρεπτ6 Όριο Έκθεσης (ΤιΥ) Έχει 6;\α τα xαριnιτηρκmκό της 8710 και εmπλέoν ΑUΞΗμένη όνεση που προοφέριl η ειδικά οχεδιαομένη βαλβιδα εκπvoής. Σιιστήνεται ι&αfrερα σε περιπτώσεις με αυξημένο Ρυθμ6 αναπvoιjς ΜΥω εντατικής εργoσfας. 3Μ 8800 ΜΑΙΚΕΣ ΠΑ ΣΚΟΝΕΣ!ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149, ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFP2S, ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φορές το ΜέΥιστο Επιτρεπτ6 Οριο Εκθεσης (ΤιΥ) Σuνrσταται )'ICI )(Ρήση σε βαριές βιομηχαν1κές ερyι:ιαfες μικρής συνιjθως διάρκειας. Ιδιαfτφα σuμπαyής και ανθεκτική. 3Μ 881 Ο ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΨΙΛΕΙ ΙΚΟΝΕΙ/ ΙΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFP2S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φορές το Μέγ!στο Ε'Πιτρεπτ6 Όριο Έκθεσης [ΤΙV) Μόσκα Kστηyoρiας P2S ΥΙα προοταώα από ψιλές σκόνες σε lδιαιτιερα βεβαρημένο mptβόλ/oν. Παρtχει επfσης προο,οοια από σταyoνfδ<α (mists) με βόση το νερό. 3Μ 8822 ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΨΙΛΕΙ ΙΚΟΝΕΙ/ ΙΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑτΗΓΟΡIΑ: FFP2S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φορές το Μέγιστο Επιτρεπτό Όριο Έκθεσης (ΤιΥ) ΣUΝΙσταται ΥΙα χρήση σε θερμό και υγρό περιβάλ/σν ερyααfας. Efναι ιδιαίτερα συμπαγής ΥΙα να αντέχει σε τέτοιο περιβόλ/ον και ειναι εφοδιαομένη με βαλβlδα εκπνοής που προσφέρει ΑUξημένη όνεση κατό την εκπνοή. 3Μ 8825 ΜΑΣΚΕΙ ΓΙΑ ΙΚΟΝΕΙ!ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP2SL ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φορές το Μέγιστο Εmτρεπτ6 Όριο Εκθεσης (ΤιV) Ιδανική ΥΙα χρήση σε περιβόλ/ον φyααfας βεβαρημένο με ψιλές σκόνες. σταyoνfδκι. Έχει ιδιώτερο σχήμα ποο βοηθά στην μειωση της αντfστασης της αναπvoιjς ενώ η βαλβlδα ειcπνoήc; Προοφέριι ΑUΞΗμένη 6νεση. 3Μ 9920 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΚΑΠΝΟΥΙ IYΠ<OMHIffiN ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP2S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φoρlς το ΜέΥιοτο Eιrrιρειι lό'οριο Έκθεσης (TιV»)'ICI σκόνες 6 φoρlς ΥΙα καπνούς συυκαλ/ήσεων. Προσφέρει πρooτασlα από τους καπνούς συυκολ/ήσεων (welding fumes). Από ειδικό βραδύκαuστo ολικό και με βαλβιδα εκπvoής. η μάσκα 3Μ 9920 ατroτελει την μεycιλιίτφη <ΥΥΙ!ηση ytα πpoστααfα της αναπνοής από τους καπνούς των συυκολ/ήσεων. 3Μ 9913 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΕΛΑΦΡΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΙΕΙΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΚΑι ΔΥΙΟΙΜΙΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFP1S ErxPIΣH: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 4 φoρlς το Μέγιστο Επιτρεπτό Όριο Έκθεσης [TlV) Ύ'α σκόνες. ελαφρές <1I1'(1CEVI1>ώσς ορυανικών διαλυτών. Η μσναδική μάσκα της 3Μ )'ICI πpoστααfα από ιjmές σκόνες και χαμηλές cnιyxεvrρώσεις ορυανικών οοοιών. Efναι εφοδιασμένη με ένα στρώμα ενερυού <'ΜΙραχος πω καταιφσπ:ι τους op)uv1κooς ιrη.ooύς προσφέρ<μας ασφάλεια, σιyoupιό και 6νεαη. 3Μ 4251 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΑΤΜΟΥΙ ΚΑι ΑΕΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 405 ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFA1P1 ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 0ρΥαν1ιω1 AηJo( μέ)(ρt 10 Χ τιν ή ρρm. Σκόνες 4 Χ τιν. Οι μάσκι:ς αυτής της κατηυοριας παρέχουν όνετη. σiyouρη κm υψrγ.oύ εππτέδou σροο ι oofα. Aντικαθlστανrol εξ oλoocλι'ραι μόλις κορεσθούν, πρoσφtραντας tτσ1 επτπλέον ευκολι'α, όνεση και υγιεινή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΟI/ΔIΑΝΟΜΕIΙ ιι:bm11ά 11'ΜβΑ. ΥΠΟΚΑΤΑΙ1ΗΜλΤλ _...1_ Τ... Πcιuι\b:ιkαιm6'-Πα)' '.CJίOU Tl)\.unl1 ~]7.~ ΤI)\.3δ31<1 rσmc:ι XuιpΦoι _ λ\:iσιaς..~ Τηk.ι567Π (2D lpammw. Φaι;:.ι$4S94

3 Φε6ρουάρ,ος 1996, Τεύχος 4 Ασφάλεια & Υγεία Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ασφάλειας και γγείας Κύπρου ΣγΝΤΑΚΤιΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναστάσιος Γιαννακη Σταύρος Λάμπρου Γιώργος Σπύρου Αδάμος Αδαμίδης γπεγθγνοσ ΣγΝΤΑΞΗΣ & γπεγθγνοσ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Αναστάσιος Γιαννάκη ΚΑΛι'IΤΕΧΝIΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γιώργος Σπύρου ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΣγΜΒογΛIΟ Αχιλλεας Γ. Καλλίμαχος, Πρόεδρος Άθως Χαραλάμπους, Γραμματεας Αναστάσιος Γιαννάκη, Ταμίας Αντώνης Θεοδότου Σταύρος Λάμπρου. Ανδρέας Χαραλάμπους Γιώργος Φλωρίδης ΔIΕγΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Τ.θ.7510, Τ.κ Λευκωσία Τηλ Η οναδημοσίευση επιτρέπεται με αναφορό στην πηγή κοι εφόσον σταλούν δύο αvτίγραφα του δημσσιεύματος στη Γραμματεία τσυ Συνδέσμου. Τα ενuπoγραφα όρθρα εκφραζουν τις απόψεις των συγγραφεων τους. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να στειλει συνεργασία στο περιοδικό παρακαλειται όπως επικοινωνησει με τη Συvτακτική Επιτροπή ή με τη Γραμματεία του Συνδέσμου στη διεύθυνση του Συνδεσμου. :2... της Σύνταξης 3 4η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου (6 Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία 8 Λειτουργίες και Δομή των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας στην Κύπρο Προβλήματα Επιθεώρησης 112 Επαγγελματικό Άγχος Jl 5 Το Ευθυμογράφημα μας 11 Ί Κατοικία & Αναψυχή 11 ~ Ειδήσεις 24 Αερόσακκος- Νατραζίδιο 1(6 Ασφαλείς και Ανασφαλείς Αλήθειες 27 Κατάταξη Μελιον του Συνδέσμου 2~ Κατηγορείστε Οργάνωση Ασφάλειας στους Τόπους Εργασως, Επιτροπές Ασφάλειας - Λειτουργός Ασφάλειας - Η Κυπριακή Εμπειρία 34 Οδηγός Ύλης στα ΑΎγλικά (English Section) Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996

4 της Σύνταξης Το Ασφά).εια & Υγεία, που εκδίδεται τώρα για τέταρτη φορά από το Σύνδεσμο μας, έχει πλέον καθιερωθεί ως το μέσο διάδοσης πληροφοριών και προώθησης μηνυμάτων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Το περιοδικό μας εκδόθηκε και αυτή τη φορά σε 500 αντίτυπα και συνεχίζει να διανέμεται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου καθώς και σε επιλεγμένα πρόσωπα, φορείς, οργανισμούς και εταιρείες σε μια προσπάθεια να φθάσει σε ακόμα πλατύτερο αναγνωστικό κοινό. Το τεύχος αυτό φιλοξενεί τις καθιερωμένες πλέον μόνιμες στήλες των συνεργατών του και άρθρα που αναφέρονται σε θέματα ασφάλειας και υγείας από την επικαιρότητα ή σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία έκδοση του περιοδικού μας τον lούνιο του 1995 μέχρι το Φεβρουάριο του 1996 ήταν πλούσιο σε γεγονότα και εκδηλώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο του προτεινόμενου περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου. Ο Νόμος αυτός θα καλύψει όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και όλους τους εργαζόμενους, εργοδοτούμενους και αυτοεργοδοτούμενους, σ' αντίθεση με τον υφιστάμενο περί Εργοστασίων Νόμο που εφαρμόζεται σ' ένα καθορισμένο φάσμα επιχειρήσεων που εμπίπτουν στον ορισμό "εργοστάσιο" και στις οποίες υπάρχουν εργοδοτούμενοι. Ο προτεινόμενος Νόμος θα ρυθμίζει όχι μόνο τα θέματα ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των εργαζομένων αλλά θα προνοεί επίσης και για την προστασία άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες που εκτελούν εργαζόμενα πρόσωπα. Σε μελλοντική έκδοση του Ασφάλεια & Υγεία, θα κάνουμε πιο εκτενή αναφορά στον προτεινόμενο Νόμο. Άλλη σημαντική εκδήλωση της περιόδου που πέρασε ήταν η πραγματοποίηση μεταξύ της 30110/95 και της 3/11/95 της Εβδομάδας Ασφάλειας. Το θέμα της ήταν: Πρόληψη Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής έγιναν ομιλίες, επισκέψεις σε χώρους εργασίας και προβολή δια- φημιστικών μηνυμάτων για την ευαισθητοποίηση και προστασία των εργαζομένων καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Στις 25/11/95 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα η 4η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Ανάμεσα στις πρώτες ενέργειες του νέου Συμβουλίου ήταν και ο καθορισμός επιτροπών και νέων υπευθύνων για την προώθηση διαφόρων θεμάτων που απασχολούν το Σύνδεσμο. Οι Επιτροπές αυτές είναι ''Ασφάλεια στο Σπίτι και στην Αναψυχή", ''Ασφάλεια στους Δρόμους", και περιοδικού "Ασφάλεια & Υγεία". Στις επόμενες σελίδες θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε το άρθρο για την 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο οποίο περιλαμβάνεται και η λογοδοσία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Α. Γ. Καλλίμαχου για τα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε. Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το Α' Ελλαδο Κυπριακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου στην Αθήνα από το Σύνδεσμο μας, το Σύλλογο των Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας και τα δύο αντίστοιχα Υπουργεία (Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Ελλάδας καί Κύπρου. Εκτενής αναφορά για τις εργασίες του Συνεδρίου καθώς και για κάποιες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν γίνεται στις επόμενες σελίδες. Ο στόχος μας είναι προς το παρόν η έκδοση του Ασφάλεια & Υγεία δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη έκδοση μας προγραμματίζεται ήδη για τις αρχές του Φθινοπώρου. Αναμένουμε λοιπόν τυχόν μελέτες ή και άρθρα, όλων εκεί, νων που θα ήθελαν να συνεισφέρουν από τη δική τους σκοπιά στην προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Τέλος σ' όλους εσάς τους αναγνώστες του Ασφάλεια & Υγεία ευχόμαστε η νέα χρονιά που ήδη βρίσκεται στο δεύτερο της μήνα να φέρει ευτυχία, ασφάλεια και υγεία. ο Σύυτα " Ασφάλεια & Υγεία - Φεβρουάριος 1996, 2

5 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Λευκωσία, Σάββατο 25 Νοεμβρίου 1995 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ξενοδοχείο "Κλεοπάτρα" στη Λευκωσία, το Σάββατο 25/11195 η 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην 4η Τακτική Γενική Συνέλευση (Λευκωσία, Σάββατο 25/11195) του Συνδέσμου. Η σημερινή 4η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Αχιλλέας Καλ- Συνδέσμου μας σηματοδοτεί την συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων ζωής του και συγχρόνως μας δίνει την ευκαιρία να ανασκοπήσουμε και να εκτιμήσουμε την καρποφόρα δράση του στον χρόνο που πέρασε. Καλωσορίζοντας σας λοιπόν με μεγάλη χαρά στη φετινή Γενική μας Συνέλευση, καταθέτω τώρα τα πεπραγμένα του χρόνου: λίμαχος, κατάθεσε τη Λογοδοσία του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συμπλήρωσε τη διετή του θητεία. Το πλήρες κείμενο της Λογοδοσίας, δημοσιεύεται πιο κάτω. "Υστερα από τη συζήτηση που ακολούθησε τη Λογοδοσία, διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι συνάδελφοι που εκλέγηκαν καταρτίστηκαν στη συνέχεια σε σώμα ως ακολούθως: Νέα Μέλη Δ.Σ. Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου: Όπως πολλοί από σας θα θυμούνται η περσινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 26111/ 94. Από τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συνήλθε σε εmά τακτικές συνεδρίες και μια έκτακτη και μελέτησε και προώθησε διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του. Νέα μέλη: Στον χρόνο που ανασκοπούμε, λήφθηκε και εξετάστηκε από το Συμβούλιο αριθμός αιτήσεων για εγγραφή νέων μελών. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6 του Καταστατικού και των κατευθυντηριών γραμμών που καθόρισε η πρώτη Γενική μας Συνέλευση, 16 υποψήφιοι έγιναν δεκτοί ως Αχιλλέας Καλλίμαχος Άθως Χαραλάμπους Αναστάσιος Γιαννάκη Αντώνης Θεοδότου Σταύρος Λάμπρου Γιώργος Φλωρίδη Ανδρέας Χαραλάμπους Πρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Πλήρη Μέλη και έξι άλλοι ως συνδεδεμένα μέλη. Ετσι ο συνολικός αριθμός των μελών του Συνδέσμου σήμερα έχει αυξηθεί σε 67, δηλαδή 49 Πλήρη μέλη και 18 Συνδεδεμένα. Είχαμε επίσης μια επανεγγραφή καθώς, δυστυχώς, και μια παραίτηση Πλήρους μέλους. Πέρσι ο συνολικός αριθμός των μελών ήταν 45. Υπήρξε με άλλα λόγια μια αύξηση κατά 48% πράγμα που πιστεύω πως πρέπει να> Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 3

6 μας χαροποιεί όλους γιατί δείχνει ότι ο Σύνδεσμος μας εκτιμόται όλο και περισσότερο και με την αύξηση των μελών αυξάνεται οπωσδήποτε το κύρος και το εκτόπισμα του. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι το Συμβούλιο διαπίστωσε την ανάγκη για την καθιέρωση μιας διαδικασίας που να επιτρέπει την ανέλιξη των Συνδεδεμένων σε Πλήρη Μέλη αν το επιθυμούν και για το σκοπό αυτό ενέκρινε σχετικά κριτήρια. Η απόφαση του Συμβουλίου τιθεται για ενημέρωση των μελών και έγκριση στην σημερινή Γενική Συνέλευση. Οικονομική Κατάσταση: Ελεγμένοι λογαριασμοί που παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου, σας έχουν ήδη διανεμηθεί και ο Ταμίας θα κάμει λεπτομερή ανάλυση τούτων αμέσως μετά τη λογοδοσία. Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα δοθούν διευκρινίσεις και απαντήσεις σε απορίες και ερωτήσεις, εάν υπάρχουν. Περιοδικό «Ασφάλεια & γγεία» Το περιοδικό του Συνδέσμου μας συνέχισε την επιτυχή πορεία του με δύο νέες εκδόσεις στο χρόνο αυτό και δίκαιος έπαινος αξίζει στην συντακτική επιτροπή και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της συν. Μάριο Κουρτελλή καθώς και σ' όσους με άρθρα διαφημίσεις και άλλη βοήθεια συνέβαλαν στην επιτυχή έκδοση του. Σεμινάρια, Εκδηλώσεις, Συνέδρια: Στις 12 Μαίου 1995 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ξενοδοχείο Europa στη Λευκωσία, κοινωνική εκδήλωση για τους Λειτουργούς Ασφάλειας με σκοπό την αλληλογνωριμία και τη γνωριμία τους με το Σύνδεσμο. Παράλληλα μέσα στα πλαίσια των επιδιώξεων του Συνδέσμου για την συνεχή επιμόρφωση των μελών του διοργανώθηκε Εκπαιδευτική Ημερίδα στις 24 lουνίου 1995 στην οποία συμμετείχαν 32 μέλη και φίλοι του Συνδέσμου. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα που παρουσιάστηκαν και ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις που απαντήθηκαν δεόντως. Ιδιαίτερη ανταπόκριση από μέρους των μελών έχει το Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην Αθήνα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος μας μαζί με το Σύλλoγo Τεχνικών, Υγειονομικών και Υπαλλήλων Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας της Ελλάδας, και τα αντιστοιχα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ελλάδας και Κύπρου με χορηγό επίσης την ΠΑΣΥΔΥ. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθει από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 1995 με συμμετοχή από δικής μας πλευ- ράς 38 ατόμων από τα οποία 29 μέλη του Συνδέσμου μας και 9 άλλα από Εργοδοτικές και Εργατικές Οργανώσεις, Επιθεωρητές του Κλάδω Επιθεωρήσεως κλπ. Η επιτυχής προώθηση της διοργάνωσης του Συνεδρίου αυτού οφείλεται κατά κύριο λόγο στις άοκνες προσπάθειες του Γραμματέα του Συνδέσμου συν. Άθου Χαραλάμπους προς τον οποίο εκφράζω και δημόσια θερμές ευχαριστίες μαζί με τα συγχαρητήρια μας. Παγκύπριο "Συμβούλιο Ασφαλείος και Υγείας: Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναδιόρισε τον Πρόεδρο του Συνδέσμου ως Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας κι έτσι ο Σύνδεσμος θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση και προς αυτό το βήμα για προώθηση των απόψεων του πάνω στα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Ad-hoc επιτροπές και άλλες αποφάσεις: Για τον χειρισμό ειδικών θεμάτων που απασχολούν κατά καιρούς το Σύνδεσμο συστάθηκαν επί μέρους επιτροπές οι οποίες όμως για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να δραστηριοποιηθούν πλήρως. Οι επιτροπές αυτές αφορούσαν θέματα όπως: (α) Ασφάλεια στο σπίτι και ασφάλεια στους τόπους αναψυχής. (β) Ασφάλεια στο δρόμο. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση όπως παρέχεται τεχνική υποστήριξη προς τα μέλη, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους τους, σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να έχει την μορφή παροχής συμβουλών, εξασφάλισης εξειδικευμένων πληροφοριών κλπ. Εκλογές-Γενικά: Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα πεπραγμένα του Συνδέσμου για τον χρόνο που πέρασε. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγηκε στην Γενική Συνέλευση του 1993 σύμφωνα με το καταστατικό για μια διετία, γι' αυτό και σήμερα θα ακολουθήσουν εκλογές. Πριν όμως εγκαταλείψω το βήμα θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την στενή και ειλικρινή συνεργασία και βοήθεια τους που υπήρξε καθοριστική στην επιτυχία των στόχων που έθεσε το Συμβούλιο. Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς τόσο για την σημερινή παρουσία και συμμετοχή σας στην φετινή Γενική μας Συνέλευση όσο και για την υπομονή σας να με ακούσετε. Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 4

7 NEW PRODUCTS FROM MSA 1. ΤΥΡΕ GME ΑΝD GME-H SUPER CHEMICAL CARTRIDGES The GME and GME H Super Cartridges are designed Ιο provide prolection against more substances than any other car lidges cu"enlly avajlable ll Oeveloped lor either the Advantage series ΟΓ Comlo series ΟΙ cartridges 10Γ air-purilying respirators, the GME and GME-H Super Cartridges are suited 10Γ situations where workers are exposed Ιο multiple contaminan!s in such indusiries as peiroleum, chemical/peirochemical, agriculture, HazMat clean-up, and ρυlρ and paper. The GME and GME-H Super Cartridges are NIOSH-approved specifically 10Γ many differeni compounds, including: organic vapors, sullur dioxide, chlorίne, chlorine dioxide, hydrogen chloride, hydrogen sullide (escape only), ammonia, hydrogen fluoride gases, methylamine and lormaldehyde. With!he addilion ΟΙ a painvpesticide ΡΓθΙίIΙθΓ, the GME Cartridge al 50 is NIOSH-approved 10Γ pain!, lacquers and enamels, pesticides, dusts, mists and lumes, having a time-weighled average (TWA) nol less than 0.05 mg/m'. In addition 10 providing the same prolection as the GME Cartridge, the GME-H Super Cartridge provides added proiection againsl dusts, mists and lumes, having a TWA less Ihan 0.05 mg/m" asbestos-containing dusts, radionuclides, paint, lacquer and enamels, and pestic;des (ΙΟΓ a IoIal ΟΙ 16 specific conlaminants)!! Oesigned 10Γ exceplional versatility, the GME and GME-H Super Cartridges replace several conventional cartridges, thus enabling companies Ιο use one IΥΡθ ΟΙ cartridge lor mulliple air-purilying respiratory protection applications (therelore, making ίι "easy" 10 use MSA respirators). In addilion 10 simplilying cartridge selection, the Super Cartridges ease employθθ training requiremenis by decreasing the need to insiruci employees on color coding processes. Using the GME and GME-H Super Cartridges 10Γ diverse applications also enables companies 10 stock lewer cartridges, thus reducing inven ΙΟΓΥ carrying cos!s. 2. GASPORT ALARM The Gasport Gas Tes!er can measure either one gas (Melhane) ΟΓ υρ 10 lour gases simultaneously. The other gases include Oxygen, Garbon Monoxide and Hydrogen Sullide. One ΟΙ the primary markets lor the Gasport is Ihe υιίliιυ market, such as naiural gas. The Gasport coniains a νθγυ versatile combustible gas sensor. The Combustible gas sensor technology util;zes calaly1ic and Ihermal conductivity properties in one sensor. The combustible gas sensor offers several differeni ranges ΟΙ measurement. The lirsi ΟΙ which is Ο Ιο 5000 ppm melhane. This is Ihe "ticker" range. The benelit ΟΙ a ticker range is IhaI νθγυ smallleaks can be detecied. The olher combustible gas ranges include % LΕL and % volume methane. Α variety ΟΙ sensor and alarm conligurations can be specilied Ιο accommodaie different needs. Addilionally, the user can seleci differeni d;splays showing time-weighled average (TWA), short-term exposure lίmίι (STEL), ΡΕΑΚ gas concentralion and data-iagging capability, among others. Finally ίl is worth no!ing Ihat the Gasport Gas Tester is νθγυ similar 10 another MSA's superb producl Ihe Passport ΡθΓsonal Aiarm. The decision Ιο adopt the Passport design (ΟΓ Platlorm) is due Ιο the overwheiming worldwide markei acceptance ΟΙ the Passport. For complele inlormation on either ΟΙ above products ΟΓ any other MSA Salely equipment, please contact the local AgenV OisIribuIor. 50le AQents OIstnbuIors [9GEVQ Gevo Lld Head OffIce: 9, Meletiou MeIaxaki, ρ.ο. Βοχ 1307, Nicosia, Cyprus, Tel' (5 lines), Tele)(: 2365 GEVO CY. Fax: , Branch: Chrysorogiatissis & Koloko\ronl Comer, ΤθΙ , Fax: , lίmassol, Cyprus. Ασφάλεια & Υγεία - ΦεβΡΟΙJάριος 1996, 5

8 j Ι ι Ι iι Α' ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ Ιι Ι Ι Ι Ι ι Ι Ι ι Ι Του Άθου Χαραλάμπους Ανώτερου Επιθεωρητή Ασφαλείας, Γραμματέα Σ.Α.Υ.Κ. Ι Ι ι Ι ι ΙΙ Ι ι Πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 1995 στο ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ, στην Αθήνα το Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία. Οι εργασίες του Συνεδρίου, που το παρακολούθησαν περίπου 250 άτομα σημείωσαν κατά γενική ομολογία μεγάλη επιτυχία. Από την Κύπρο πήραν μέρος στο Συνέδριο 38 άτομα, μέλη του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας, Λειτουργοί του Κλάδου Επιθεώρησης Εργοστασίων του Τμήματος Εργασίας, Λειτουργοί Ασφάλειας της Βιομηχανίας καθώς και Εκπρόσωποι των Εργοδοτικών και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν θέματα που απασχολούν σήμερα τις δύο χώρες, στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας. Οι εργασίες του Συνεδρίου, έδωσαν την ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου, τόσο στο επίπεδο του κράτους όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Συνέδριο αυτό, θα αποτελέσει την απαρχή για μια πιο στενή συνεργασία της Ελλάδας και της Κύπρου στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Στις κατ' ιδίαν συζητήσεις που είχαμε με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Περιβάλλοντος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας, αλλά και με εκπροσώπους άλλων οργανωμένων φορέων, και τον εκπρόσωπο της Ε.Ε., γενική ήταν η πεποίθηση, ότι το Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο πέτυχε απόλυτα τους στόχους του και ότι θα πρέπει ως θεσμός να καθιερωθεί, με τη διοργάνωση τέτοιων Συνεδρίων ανά διετία εκ περιτροπής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Σύνδεσμος μας θα εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή και έχει ήδη δεσμευτεί για την διοργάνωση του Β' Ελλαδο-Κυπριακού Συνεδρίου στην Κύπρο. > Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 6

9 Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας κος Γ. Αδαμόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κος Β.κ. Σιουμαλάς, ο Διευθυντής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου κος Σωτήρης Σωτηρίου καθώς και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών και των Εργοδοτικών Οργανώσεων των δύο χωρών. Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απέστειλαν οι ΥπουΡΊοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της ΕλΧάδας και της Κύπρου. Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν από Κυπριακής πλευράς. ο Σύνδεσμος Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από Ελλαδικής πλευράς, συνδιοργανωτές ήταν ο Σύλλογος των Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας, καθώς και το αντίστοιχο Υπουργείο. Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, η ΠΑΣΥΔΥ και η Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου. Εισηγήσεις από Κυπριακής Πλευράς έγιναν από τον Πρώτο Επιθεωρητή Εργοqτασίων Γεώργιο Σιδερά με θέμα: "Λειτουργίες και Δομή των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας στην Κύπρο - Προβλήματα της Επιθεώρησης", από τον Επιθεωρητή Μηχανικό και Ταμία του Συνδέσμου Α. Γιαννάκη με θέμα ''Οργάνωση Ασφάλειας στους τόπους Εργασίας - Επιτροπές Ασφαλείας - Λειτουργός Ασφάλειας, η Κυπριακή εμπειρία και από τον Ανώτερο Επιθεωρητή Ασφάλειας και Γραμματέα του Συνδέσμου Άθω Χαραλάμπους με θέμα ''Εκτίμηση και Διαχείριση του Κινδύνου". Η φιλοξενία που προσφέρθηκε στην Κυπριακή Αποστολή από τους Ελλαδίτες Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν πραγματικά εξαιρετική καθόλη τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής στην Ελλάδα. Την προηγούμενη των εργασιών του Συνεδρίου, η Κυπριακή Αποστολή πραγματοποίησε εχπαιδευτική επίσχεψη στις εγκαταστάσεις της. Ελληνικής Αεροποριχής Βιομηχανίας Α.Ε. στην Μαλακάσα Αττιχής. Κατά την επίσκεψη έγινε παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της πιο πάνω βιομηχανίας, των διαφόρων τεχνικών μέτρων προστασίας ψηλής τεχνολογίας που εφαρμόζονται καθώς και επιδείξεις δράσης χαταστολής περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης, όπως πυρκαγιές κ.λπ. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία στην Κύπρο κατά τη διοργάνωση του Β' Ελλαδο Κυπριακού Συνεδρίου. _ Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 7

10 ΛEIToyprIEJ: IW ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡrΑΣIΑΣ ΣΤΗΝ ΙΙΥΠΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗΣ Εισήγηση που έγινε στο Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και γγεία Του Γ.Μ. Σιδερό Πρώτου Επιθεωρητή Εργοστσσίων στο Τμήμσ Εργασίας 1. Εισαγωγή Οι Υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας στην Κύπρο εγκαθιδρύθηκαν το 1941 και είναι εντεταγμένες στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποτελούν το όργανο Υια την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της πάγιας πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πεδίο της εργατικής προστασίας. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην παροχή σε κάθε εργαζόμενο, επαρκούς προστασίας ενάντια στα ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες και παραπέρα βελτίωση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας καθώς και στην παροχή ειδικής προστασίας σε ευάλωτα άτομα στην εργασία (παιδιά και νεαρά πρόσωπα, έγκυες και θηλάζουσες μητέρες κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η διασφάλιση ελαχίστων μισθών Ι ημερομισθίων για αξιοπρε πές βιοτικό επίπεδο και άλλων όρων απασχόλησης, για εκείνες τις τάξεις εργαζομένων που έχουν ανάγκη τέτοιας προστασίας (κυρίως λόγω απουσίας διαπραγματευτικής δύναμης). Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής θα γίνεται με την λειτουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας. 2. Διαμόρφωση της εργατικής πολιτικής ως μέρους της πολιτικής για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η εργατική πολιτική στην Κύπρο, μέρος της οποίας είναι η πολιτική για προστασία στην εργασία, διαμορφώνεται μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου διαλόγου μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων (Κυβέρνησης, Εργοδοτικών Οργανισμών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων) και εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια οικονομικής ανάmυξης όπως αυτά διαμορφώνονται και εξαγγέλλονται υπό μορφή Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης, συνήθως πενταετών ή τετραετών. Στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης ως σκοποί και στόχοι της πολιτικής για προστασία των εργαζομένων, τίθενται: «η αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σ' όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και του κοινού γενικότερα από δραστηριότητες στην εργασία". Η ένταξη των στόχων αυτών στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, προδηλεί τη στενή σύνδεση μεταξύ του στοιχείου της κοινωνικής ανάmυξης και του στοιχείου της οικονομικής ανάπτυξης. Στο Σχέδιο παρατίθενται τα μέτρα και σχέδια δράσης για υλοποίηση των στόχων και σκοπών. Ανάμεσα στα μέτρα είναι η υιοθέτηση Εθνικής Πολιτικής για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και ταυτόχρονα η προώθηση και ψήφιση νέας νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία (Νόμος-Πλαίσιο) που θα καλύmει όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, για πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία Πλαίσιο 89/391 της Ευρωπαίκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ταυτόχρονα προνοείται ετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία των αναγκαίων οργανωτικών και διοικητικών διευθετήσεων και της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοχής για την εφαρμογή της νομοθεσίας, που ουσιαστικά σημαίνει την ενίσχυση των Υπηρεσιών Επιθεώρησης. Ήδη το νομοσχέδιο του Νόμου - Πλαισίου υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και αναμένεται να υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για Ψήφιση μεσα στο Η Διακήρυξη για την Εθνική Πολιτική για Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία υπογράφηκε τον Μωο του 1995 απο τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος που είναι το ανώτατο τριμερές Σώμα που συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σ' όλα τα εργατικά θέματα. 3. Μελλοντικοί στόχοι και προγράμματα των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Τ α μελλοντικά προγράμματα δράσης διαμορφώνονται από τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ληφθέντων μέτρων ή αποφασίζονται ενδιαμέσως στις περιπτώσεις που τέτοια δράση επιβάλλεται από τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο ή όταν προκύmουν καθορισμένες ανάγκες στο τοπικό επίπεδο. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται η προώθηση νομοθεσίας για βελτίωση των υφισταμένων επιπέδων προστασίας στην εργασία υπό το φως αφ' ενός μεν των νέων Συμβάσεων και Συστάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.σΕ.) και αφ' ετέρου των Οδηγιών της Ε.Ε. για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Επίσης, προωθείται η εγκαθίδρυση συστήματος πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας για προστασία των εργαζομένων και του κοινού. Στα πιο πάνω προγράμματα περιλαμβάνεται~ Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 8

11 η εισαγωγή Κανονισμών με βάση τον περί Επικινδύνων Ουσιών Νάμο για έλεγχο της εισαγωγής, χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς χημικών ουσιών για ρύθμιση των θεμάτων ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας τους. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η προώθηση μέτρων για προστασία του περιβάλλοντος με την επέκταση της παρακολούθησης και ελέγχου της ρύπανσης από βιομηχανικές πηγές με την αποτελεσματική εφαρμουή της νομοθεσίας που ψηφίστηκε πρόσφατα (νέοι Κανονισμοί με βάση τους Νόμους 69/90 και Υια τον έλεγχο της ρύπανσης των νερών και της ατμόσφαιρας). 4. Λειτουργίες και αρμοδιότητες Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση της Κυπριακής Κυβέρνησης στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας αναφορικά με την Κύρωση της Σύμβασης Αρ. 150, περί Διοίκησης Εργασίας της Δ.σΕ., καθορίζονται οι εξής λειτουργίες και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας: (α) Επιθεώρηση εργοστασίων και άλλων χώρων ερυασίας για εφαρμογή της νομοθεσίας. (β) Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης προς ερυοδότες για υποβοήθηση της πλήρους συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία. (γ) Παροχή τεχνικών πληροφοριών και συμβουλών σε εργοδότες και εργαζομένους σ' ότι αφορά την αποφυγή επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και τη βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας. (δ) Ενθάρρυνση της στενής συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων (μέσω των Επιτροπών Ασφαλείας ή άλλων μορφών οργάνωqης ασφάλειας). (ε) Υποβολή προτάσεων για την εισαγωγή ή εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και συμμετοχή στην ετοιμασία της. (στ) Διοργάνωση και προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης. (ζ) Διαφώτιση και ενημέρωση του κοινού σε σχέση με την πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών. 5. Οργανωτική δομή των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης (Κλάδος Επιθεώρησης Εργοστασίων του Τμήματος Εργασίας) βρίσκονται εντεταγμένες στη δομή του Τμήματος Εργασίας το οποίο αποτελεί ένα από τα έξι (6) ΤμήματαlYπηρεσίες που συναποτελούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Κλάδος Επιθέωρησης είναι οργανωμένος σε κεντρικό επίπεδο (επιτελικές θέσεις/καθοδήγηση) και σε επαρχιακό επίπεδο (τακτικές επιθεωρήσεις). Ταυτόχρονα λειτουργούν μέσα στον Κλάδο εξειδικευμένες υπηρεσίες (μονάδες) που είναι η Υπηρεσίες Επιθεωρήσεων Ατμολεβήτων και Μηχανημάτων, η Υπηρεσία Πρόληψης Επαγγελματικών Ασθενειών, το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και η Υπήρεσίό Παρακολούθησης και Ελέγχου της Βιομηχανικής Ρύπανσης. 6. Προβλήματα Επιθεώρησης 6(1). Συνοχή του συστήματος και μηχανισμών Επιθεώρησης (α) Στην Κύπρο, η συνοχή αυτή που είναι απαραίτητη, για σκοπούς διασφάλισης ενιαίας και ομοιόμορφης προσέγγισης των προβλημάτων στο περιβάλλον εργασίας και για διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής αποδεκτών επιπέδων κοινών για όλους τους χώρους εργασίας, επιδιώκεται με την ανάληψη της λειτουργίας του μηχανισμού επιθεώρησης από μια κεντρική και μοναδική αρχή επιθεωρήσεων. Τούτο θα προωθηθεί με τον νέο Νόμο-Πλαίσιο για ασφάλεια και υγεία στην εργασία ο οποίος ορίζει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως το μοναδικό υπεύθυνο της εφαρμογής του Νόμου, καθώς και με διοικητικά μέτρα. Με τον τρόπο αυτό Υπηρεσίες Επιθεώρησης που υφίστανται σε άλλα Τμήματα (Μεταλλεία και Λατομεία), αναμένεται να ενταχθούν στον ενιαίο μηχανισμό επιθεώρησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (β) Η Ασφάλεια και Υγεία θεωρούνται ως αδιαχώριστες ενότητες, και με βάση το δεδομένο αυτό τα θέματα υγείας στην εργασία θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου εκείνου που έχει την ευθύνη της προστασίας των εργαζομένων, δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (γ) Ένταξη της παρακολούθησης και ελέυχου της βιομηχανικής ρύπανσης στις ευθύνες και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Επιθεώρησης λόυω της αμεσότητας της σχέσης τους με την πηγή της ρύπανσης. Τυχόν φυγόκεντρες τάσεις δημιουργούν πρ.οβλήματα στην ενιαία προσέγγιση των θεμάτων ασφάλεια / υγεία - περιβάλλον. 6(2) Ομοιομορφία στην εφαρμογή των νομικών διατάξεων και αποδεκτών επιπέδων (α) Αντιμετωπίζονται προβλήματα ομοιόμορφης εφαρμογής των αποδεκτών επιπέδων μεταξύ, αφ' ενός των μικρών και οικονομικά ασθενεστέρων επιχειρήσεων και αφ' ετέρου των μεγάλων και οικονομικά εύρωστων. Οι απαντήσεις που δίνονται στο πρόβλημα είναι: (ί) ίδιες απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τις νομικές διατάξεις, ανεξάρτητα του μεγέθους της επιχειρησης εφ' όσον, οι νομικές διατάξεις αποτελούν το "ελάχιστο" των αποδεκτών επιπέδων. (ίί) Έμφαση στο συμβουλευτικό ρόλο του Επιθεωρητή στις περιmώσεις των μικρών επιχειρήσεων. (β) Σ' ότι αφορά τους χώρους εργασίας στο δημόσιο, απαιτούνται τα ίδια επίπεδα όπως και στον ιδιωτικό τομέα. Όμως υπάρχουν δυσκολίες λόγω της αδυναμίας για λήψη νομικών μέτρων εναντίον του δημοσίου. Για την αντιμετώπιση των δυσχεριών επιδιώκεται η εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού διασφάλισης της συμμόρφωσης του δημοσίου με τις νομικές διατάξεις. Ήδη τρoxιoδρo-~ Ασφάλεια & Υγεία - Φεβρουάριος 1996, 9

12 Ι Ι i "i " Ι i Ι! μήθηκαν ενέργειες όπως, διαβούλευση και συμμετοχή της συνδικαλιστικής πλευράς και πρόνοιο για ειδικό κονδύλι στον Προϋπολογισμό Αναmύξεως, για εκτέλεση έργων όταν απαιτούνται για σκοπούς ασφάλειας και υγείος. 6(3). Νέες τάσεις στην δομή των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας Οι σύγχρονες τάσεις διεθνώς συνοψίζονται στο φαινόμενο του τεμαχισμού των μεγάλων συγκροτημάτων εταιρειών σε μικρότερες και τη δημιουργία νέων κοινών συνεταιρισμών (joint ventures) με ταυτόχρονη διάδοση του φαινομένου του υπεργολαβισμού (sub-contracting). Τούτο θα είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων. Επίσης θα υπάρχει αυξημένη χρήση προσωρινών εργατών ή εργατών με μερική απασχόληση. Κύρια χαρακτηριστικά του εργατικού και επιχειρησιακού σκηνικού στην Κύπρο είναι ο μεγάλος αριθμός πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεων και ο εκτεταμένος και συνεχώς αυξανόμενος υπεργολαβισμός. Τούτο έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση της πίεσης πάνω στις γπηρεσίες Επιθεώρησης λόγω των αυξημένων αναγκών που δημιουργούνται σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ήδη ειναι ελλειπές, ενόψει μάλιστα της κάλυψης νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας από το Νέο Νόμο - Πλαίσιο. Λύσεις που προτείνονται για αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων: (α) Η συνεχής ανασκόπηση/εκτίμηση και ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά βαθμό κινδύνου και ρύθμιση της συχνότητας επιθεωρήσεων ανάλογα με το αποτέλεσμα της ταξινόμησης. (β) Αύξηση του στοιχείου της εκπαίδευσης/ κατάρτισης των εργαζομένων, και μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας τους και ένταξη των θεμάτων ασφάλειας στο διευθυντικό σύστημα της επιχείρησης (διαχείριση ασφάλειας) με απώτερο στόχο την «αυτοεπιθεώρηση». 6(4). Προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης Η προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στους κινδύνους στο χώρο εργασίας και στις μεθόδους και τα μέτρα πρόληψης των κινδύνων είναι εκ των πραγμάτων, αδύνατο να παραμένει ως αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Εκτός του ότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν μπορούν να διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο που απαιτείται γι' αυτό το τεράστιο έργο, τίθεται, ως θέμα αρχής, ότι αυτός που ωφελείται από την εκπαίδευση και κατάρτιση, οφείλει να μετέχει στην προσφορά αυτή. 6(5). Κίνδυνοι από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και υλικών Στην Κύπρο το πρόβλημα είναι πιο αυξημένο από άλλες μεγαλύτερες και τεχνολογικά προηγμένες χώρες επειδή παρατηρείται: (α) Απότομη και εύκολη εισαγωγή τέτοιων τεχνολογιών και υλικών (β) Μη επαρκής πληροφόρηση (γ) Απουσία ερευνητικών δυνατοτήτων 6(6). Εισαγωγή ακατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων Το φαινόμενο της εισαγωγής πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και άλλων μηχανημάτων για χρήση στην εργασία (π.χ. μηχανήματα για οικοδομικές εργασίες, θορυβώδη μηχανήματα κ.α.) που δεν συνάδουν προς τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, είναι εκτεταμένο. Με τον τρόπο αυτό επαυξάνονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή δυσμενών επιδράσεων στην υγεία και δυσχεραίνεται το έργο του Επιθεωρητή. Θα επιδιωχθούν νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις, μέσα στα πλαίσια εναρμόνισης με το Ευρωπαίκό Κεκτημένο, για έλεγχο των εισαγωγών τέτοιου εξοπλισμού. 6(7). Ρόλος του Επιθεωρητή Δεδομένων των εξουσιών που παρέχονται στον Επιθεωρητή για επιβολή της εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων θα ήταν εύκολη λύση αυτός να περιορίσει το ρόλο του μόνο στην «αστυνόμευση» σε αντιδιαστολή με το ρόλο του ως συμβούλου. Από την άλλη, ενεργώντας κατ' εξοχήν ως σύμβουλος και εγκαταλείποντας τον αστυνομικό του ρόλο επηρεάζεται δυσμενώς η αποτελεσματικότητα της επιθεώρησής του. Το ερώτημα που τίθεται είναι πού βρίσκεται το σημείο ισορροπίας μεταξύ των δύο ακραίων στάσεων. Το σημείο ισορροπίας δεν μπορεί να είναι στατικό και καθορισμένο. Μπορεί και πρέπει να κυμαίνεται αναλογα με τις περιστάσεις που επικρατούν στην επιχείρηση. Οι περιστάσεις αυτές που καθορίζουν και το σημείο ισορροπίας σχετίζονται με την παρουσία στην επιχείρηση μηχανισμών εκτίμησης και ελέγχου των κινδύνων και κατά πόσο υφίcπαται στην επιχείρηση αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας δηλαδή κατά πόσο υπάρχει το στοιχείο της «αυτοεπιθεώρησης». 7. Προοmlκές Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο των συστημάτων επιθεώρησης είναι η ενυπάρχουσα στο ίδιο σύστημα δυναμική της εξέλιξης για συνεχή βελτίωση και προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες, όντας από τη φύση του ευαίσθητος δέκτης των αλλαγών' αυτών. Αποτέλεσμα της δυναμικής αυτής είναι και η ικανότητα του κάθε συστήματος επιθεώρησης να δίνει, αλλά και να παίρνει ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες από συστήματα άλλων χωρών, να φιλτράρει και να κρατεί όσα θα βοηθούσαν στη δική του εξελικτική βελτίωση. Επομένως οι επαφές, η αλληλογνωριμία και αλληλοενημέρωση των φορέων που υπηρετούν τα συστήματα επιθεώρησης, όπως πραγματοποιείται μέσα από το παρόν Συνέδριο είναι προεξέχουσας σημασίας στην εξελικτική πορεία των γπηρεσιών Επιθεώρησης Ελλάδας και Κύπρου. Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 10

13 IMPROVING YOUR WORKSPACE "'- _~de!lr,..~,. f, ~! ~ ω m m ~ Cf Ο Ο. 0 ::> Ο Q. Α NEW V1EW OF WEI.DING Tbι: NEDERMAN w..idoaιatichdmd e(;minolh:s wcklα'. nrd<-.thewearerόocsnoi h<ιντ: ΙΟ keφflίppίng ίι ιψ;ιnddσwn beαuseιh:~~iiquκiσy5bliι:n5;ιdjustsa..ιo"",licaijy ιο cumpens.ate for inα>mίn{; \ighl H.,CMl5a" iι05t... -ΙΙ w!ι<:ύ'cr Ι""' ιι>«:h.isjit",nnι NEDERMAN JΠshλir Ίs whal;1 says: a bell-oome fi.lιrat>on unii tnt deιm:rsfπ::siιairdind ιο ιhe wddn"s fiια, inside the hei.ιneι "":-; _- ~, ι. :-_ POWER FROM ABOVE Sdf-n:b;adingut.ility~rrds ddiveroit wah:r. wdding gas.. ~ air aιιd ekdriι:pnwτ:rdirf,d ιο t.k poinι ofuse wiltι ~χiπu!m cιιmιι:nicnι:r:nn wι:ighllifting.nodutter ση the woιx ~ anι:i r.o tangie of hoses;ιndαb/eson Ι""' &οι- ιο ιrip ιhe -'" =ω e-,:;ι "" ~ ~ ~ ~ "" <-: '~ ~ -.ι: C APTURE OF OUST ΑΝD FIJMES at source is ΟΠό! οε Nederman's areas ofspecialisation. but πο! ιηό! onlyone. The others. all egually relevant Ιο the needs οε today's weiding and melal fabrica lίοn industries. are summarised opposile. Further delails \'lil] be giadiy supplied οπ request. ΑΗ Nedennan products have two Ιhings ίη commol1: Tlleir ultimaιe fu!lction ί5 ΙΟ promote induslria! health, safety and producιivity. They operaιe ίη ιηό! microenvironment οε the individua!...orkspace. There ί5 a sofiware side Ισ Nederman. Ιοα Given tlle breadtll of συτ Ρrοdιιct ωnge and the lengih of συγ pracιica\ experience ίη Ihe field of lndusiria! envίronment protection. we are well qualified Ιο offer ad Vlce and concrete sugges~ionsfor optimising individual workspaces ίη all typcs of manufacturing, construction and service industries. WTIIEODOROS IOflNNIDES LTD :n.'rchemos Slee!. Ρ O.Bo~ 22~6. Nicos,s Cyprus TεΙε~ fa~: (02) ΑΟΟΙΕΤ PLACε 10WORΚ ModιιI...~cw;ills mu.e it pos:sibie ΙΟ build indi\/idual wι>~ ;ιnι.! ι., scrι:cn,,{f nι,ί:<y rn>ιchillι:ry.wdding g!aι-o:. dc. NedeΠI'WI'.construdioιlldtsysIeι:n ί5 based on soιιndabsorbenl pι:gbu;ιn:i p;ιnd ιnoduiα and ajumίnium ρmfί[l':5- Door and wίndow unils are aiso avaίlabi.,... wdj as wdding cuιhinswith r.ιils. MobiIe paneis οε hingrd or d;p..ιogdhcriypc CMI ι,., ιιscd 10 erm teπφorarybooιbs ΙΟ SC7tt.n ση nou.e;ιndglare while won. ί5 ίn pro,,= Nicosia (02) Lιm3Sso1 ΙΟ5} FRESH A1R FOR VEHICLE MECHANΙCS E::ιt.ba.ust n.i1s...,d hosα ι:ombif,etheprίnι:iple:sofap!un':al sowcc anι:i 01J ιhr:-1ioorι:om.=ίι:rιιx.sdf.retrading hoses suspι:ndedfrom 0IIeJ"head exhau5t nils allow I/dlίde:s 10 bc s:erviαd wiltι ιhάr engίncs runnίng, and lfio\1c'd ιι.nder ιhcir own ιχ-er, ίn a fwnι:.-free indoor rnllironmenι n.e Ntdcrman nr\ge coηψιi$ι::s lίne.>rand Ιοορ nιii sy.hms n wdl as s1aoonary r:ιdr.ιciorsfo. ιh: s=ιliθ"g>nge..

14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ Του Χαράλαμπου Περικλέους Μέλους Σ.Λ.Υ.κ. Το άρθρο αυτό δίνει μερικές εισαγωγικές σκέψεις για το άγχος από την εργασία, τι είναι, πως αναγνωρίζεται, ποιοί είναι ΟΙ παράγοντες που το προκαλούν, πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εργαζομένου και το κέρδος του εργοδότη και ποιοί τρόποι υπάρχουν για την αντιμετώπισή του. Τι είναι το επαγγελματικό άγχος; Κατά τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει καθόλου βιολογικά, σε αντιθεοη με το περιβάλλον του και ιδιαίτερα το περιβάλλον εργασίας, το οποίο έχει αλλάξει δραματικά κατά τα τελευταία 50 με 100 χρόνια. Δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο λοιπόν, που νέοι όροι όπως το «επαγγελματικό άγχος» ή η «ένταση στο περιβάλλον εργασίας» κάνουν τελευταία την εμφάνισή τους. Στη βιολογία και την ιατρική ο όρος ένταση αναφέρεται συνήθως σε μια διεργασία του σώματος για προσαρμογή σε επιδράσεις, αλλαγές, απαιτήσεις και πιέσεις στις οποίες δυνατό να εκτεθεί ένα ανθρώπινο σώμα είτε αυτές είναι φυσικές ή ψυχολογικές. Οι μελετητές του θέματος αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πάντοτε ένας βαθμός έντασης κι αυτό είναι ωφέλιμο, ακόμα επιθυμητό, όπως η ετοιμότητα του στρατού μιας χώρας σε καιρό ειρήνης, επειδή οξύνει την ετοιμότητα και αυξάνει την ικανοποίηση. Η ένταση όμως μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα, σε άγχος στο χώρο εργασίας, όταν γίνει υπερβολική ή πέραν του λογικά αποδεκτού και από θετική δύναμη μετατραπεί σε αρνητική. Τότε γίνεται απειλή για την υγεία του εργαζόμενου, μειώνει την απόδοσή του, αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων με επιπτώσεις εξίσου κατατρεπτικές για τον εργοδότη. Μια άλλη προσέγγιση στο θέμα είναι ότι το άγχος, η υπερβολική ένταση δηλαδή, είναι το αποτέλεσμα μιας αταίριαστης εφαρμογής του ανθρώπου με το περιβάλλον αντικειμενικά, υποκειμενικά, ή μαζί, είτε στην εργασία ή αλλού. Όπως ένα παπούτσι δεν εφαρμόζει σωστά στο πόδι, έτσι όταν και οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος εργασίας δεν ανταποκρίνονται στις ικανότητες του ατόμου, τότε έχουμε μια κακή εφαρμσ:ή. Αυτό εξηγεί γιατί ίδιες ή παρόμοιες καταστάσεις θα μπορούσαν εύκολα \'α -,'ίνουν ένα πραγματικό πρόβλημα σε κάποιον και σε άλλον όχι. Είναι επόμενο λοιπον να υπάρχουν δυσχολίες στη μελέτη του ζητήματος «επαγγελματιχό άγχος» γιατί δημιουργούνται ερωτήματα όπως το «πού τραβάμε τη γραμμή μεταξύ της επιθυμητής έντασης χαι του σημείου που αρχίζει να μετατρέπεται σε άγχος;» και «πώς ταιριάζουμε στο κάθε πόδι το χατάλληλο παπούτσι;» Η αλήθεια είναι ότι το κρίσιμο σημείο ποικίλει από άτομο σε άτομο γι' αυτό και δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Αυτό που χρειάζεται χατ' αρχήν είναι η παραδοχή από μέρους όλων των ενδιαφερομένων ότι το επαγγελματικό άγχος είναι μια δυνατότητα και στο δικό τους οργανισμό και μ1τορεί να προκαλέσει ζημιά, γι' αυτό χαι πρέπει συνέχεια να εργάζονται για την αποτροπή του και να επαγρυπνούν για τυχόν εκδήλωσή του. Ενδείξεις ύπαρξης του προβλήματος Σε αντίθεση με τις επικίνδυνες καταστάσεις τις οποίες μπορούμε να δούμε χαι να μετρήσουμε στους διάφορους χώρους εργασίας, το άγχος στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι μια υποκειμενική κατάσταση. Υπάρχουν όμως χάποια σημεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε αν υπάρχει πρόβλημα επαγγελματικού άγχους σε ένα οργανισμό, όπως είναι τα ακόλουθα: Απόδοση στην εργασία. Μείωση παραγωγικότητας Α υξημένο κόστος παραγωγής. Πτώση ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών. Χειροτέρευση προγραμματισμού και ελέγχου εργασίας. Συμπεριφορά προσωπικού. Μείωση ζήλου χαι αφοσίωσης. Μη τήρηση του ωραρίου. Αδιαφορία για καλυτέρευση συνθηκών εργασίας. Πρόκληση ατυχημάτων από παράληψη. Απουσίες ασθένειας Αύξηση των απουσιών ασθένειας και συγκεκριμένα των μικρών περιόδων απουσίας. Σχέσεις προσωπικοi, Ένταση και σύγκρουση μεταξύ συναδέλφων. Φτωχικές σχέσεις με τους πελάτες. Αύξηση πειθαρχικών προβλημάτων. Παράγοντες που συμβάλλουν στο επαγγελματικό άγχος Όπως η αντίδραση του κάθε ατόμου στην ένταση διαφέρει, έτσι και οι παράγοντες που προχαλούν το ά':χος είναι πολλές φορές θέμα προσωπικής εκτίμησης. Υπάρχουν όμως κάποιοι παράγοντες που θεωρούνται γενικά α;τοδεκτοί και μπορούν να καταταγούν ανάλογα με τη δυνατότητα που έχουν να γίνουν αιτία άγχους. Στη κα θημερι νή ζωή ψηλά στη κλίμακα μπορούν να τοποθετηθούν κάποια τραυματικά συμβάντα όπως η απώλεια του συντρόφου και ο χωρισμός. Στο χώρο εργασίας έχουμε καταστάσεις όπως προβλήματα με τον προ'ίστάμε- >- Ασφάλεια & Υγεία Φεβροuάριος 1996, 12

15 νο, αλλαγές ωραρίων και φυοικές ενοχλήσεις. Αναλυτικά οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην πρόκληση άγχους στην εργασία εντοπίζονται κυρίως εκεί όπου: - Υπάρχουν φυσικές ενοχλήσεις όπως θόρυβος. θερμοκρασία, υγρασία, μυρωδιές. φωτισμός, βλαβερά υλικά ή ακόμα και η υποψία ύπαρξης τέτοιων υλικών, και η υποψία ψηλού κινδύνου για ατυχήματα. - Απαιτείται ποσοτική επαναληπτική ή μονότονη εργασία με πίεση χρόνου, όπως στη μαζική παραγωγή ή στην εργασία ρουτίνας γραφείου. - Υπάρχει ποιοτική υποβάθμιση, δηλαδή δε δίνεται η ευκαιρία για δημιουργία ή συμμετοχή στη λύση προβλημάτω\'. - Υπάρχει σύγκρουση καθηκόντων. - Δεν υπάρχει ηθική υποστήριξη από τον ανώτερο. τους συναδέλφους ή το σπίτι. - Οι ευκαιρίες για επιμόρφωση είναι ανύπαρκτες. Στην πραγματικότητα σε ένα χώρο εργασίας είναι πιθανό να συνυπάρχουν πολλές από τις πιο πάνω καταστάσεις. Αν στο βάρος προστεθούν παράγοντες όπως η αβεβαιότητα προοπτικώ\', ακανόνιστα ή υπεραπαιτητικά ωράρια ή ψηλός αυτοματισμός τότε είναι εύχολο να ξεχειλίσει το ποτήρι της έντασης και να μετατραπεί σε ~ άγχος, όπως χαι στην περίπτωση μιας βαρυφορτωμένης χαμήλας όπου και το παραμιχρό πρόσθετο βάρος μπορεί να τη γονατίσει. Αντιδράσεις και EJ"tιπτώσεις. Αν οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος εργασίας από τον εργαζόμενο είναι τέτοιες που για να αντεπεξέλθει πρέπει να γίνουν γρήγορες λειτουργικές αλλαγές στο σώμα, όπως η αύξηση της ροής του αίματος προς τον εγκέφαλο, η αύξηση των παλμών της καρδίας, η άνοδος της πίεσης του αίματος, του σακχάρου και του λίπους στο αίμα, τότε αναμφίβολα η τακτική επανάληψη τέτοιων αλλαγών θα επηρεάσουν αρνητικά την υγεία. Οι βλαβερές αντιδράσεις και επι",τώσεις από το άγχος μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατη';ορίες όπως αυτές που φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: Ψυχολογικές Ανησυχία Κατάθλιψη Απάθεια Υποχονδρία Αποξένωση Αϋπνίες Συμπεριφο(>άς Κατάχρηση οινοπνεύματος Κάπνισμα Λήψη φαρμάκων Επιθετικότητα Αντικοινωνικότητα Ροπή για ατυχήματα Σωματικές Ψηλή πίεση αίματος. Ταχυπαλμία ή αρρυθμία. Στηθάγχη Πονοκέφαλοι και ημικρανίες Αύξηση σακχάρου - λίπους. Ανικανότητα. Είναι αλήθεια ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι παροδικές όταν όμως επαναλαμβάνονται για εβδομάδες, μήνες ή ακόμα και χρόνια τότε μπορούν να γίνουν η αιτία για πρόκληση ασθενειών. Είναι ",ίσης βέβαιο ότι άτομα που εργάζονται κάτω από υπερβολική πίεση δεν βρίσκονται σε θέση να εκτιμούν σωστά τους κινδύνους στη καθημερινή εργασία, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες πρόκλησης ατυχημάτων να αυξάνονται σημαντικά. Συμπε(>ιφο(>ά ατόμου στο άγχος Κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες εργασίας μερικά άτομα π-αρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη ένταση παρά άλλα. Μπορούμε τότε να κατατάξουμε τα άτομα αναλογα με τη συμπεριφορά τους κάτω από αντίξοες συνθήκες εργασίας, σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α ανήκουν τα άτομα με επιθετική διάθεση, που είναι πιο ευδιάκριτα, αλλά και πιο επιρρεπή στις αντιδράσεις από το άγχος, σε αντίθεση με τα άτομα της ομάδας Β που έχουν μια πιο ήρεμη προσωπικότητα. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Α Το άτομο: Τονίζει λέξεις στην ομιλία του. Κινείται και τρώει γρήγορα. Ανυπόμονο τελειώνει τις προτάσεις των άλλων. Κό.νει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Νοιώθει ενοχές όταν ξευ.ουράζεται. Δεν προσέχει τα ωραία πράγματα. ΠρσΥ.αλεί τους όμοιους του. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Β. Το άτομο: Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει Εργάζεται σιωπηλά. Δεν παίζει για να κερδίσει αλλά για διασκέδαση. Δεν πιέζεται από το χρόνο. Αναπαύεται χωρίς ενοχές. Δεν είναι α\'uπόμονο. Δεν έχει επιθετική διάθεση. Η προσοχή αυτών που ασχολούνται με τη διαχείριση του άγχους στρέφεται πιο πολύ στα άτομα που κατατάσσονται στην ομάδα Α, με σκοπό να τους διδάξουν την τέχνη της χαλάρωσης και να τους ενθαρρύνουν να πάρουν μια πιο φιλοσοφημένη στάση αφού η τάση σήμερα είναι τέτοια άτομα να θεωρούνται πιο δυνατά και επιτυχημένα. Διαχεί(>ιση του επαγγελματικού άγχους. Μια λογική σειρά δράσης στη διαχείριση του επαυ;ελματικού άγχους διαλαμβάνει τα εξής τρία βήματα: Εντοπισμός, Πρόληψη, Θεραπεία. Εντοπισμός Είναι σημαντικό πρώτα να εντοπισθεί το πρόβλημα και η έκταση του. Αυτό μπορεί να γίνει αφού παρατηρηθούν κάποια σημεία ύπαρξης και αντιδράσεων του προβλήματος όπως οι απουσίες, κατάχρηαη οινοπνεύμα- > Ασφάλεια & Υγεία - Φsβροuάριος 1996, ]3

16 ΤΟ;. ή περιστατικά ψυχολογικών διαταραχών. Σημαντικό στοιχείο ειναι Ο εντοπισμός παραγόντων στο περιβάλλον εργασία; που πιθανόν να συμβάλλουν στο πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να γίνονται παρατηρήσεις και αν είναι δυνατό μετρήσει; τέτοιων παραγόντων Π.χ. θορύβου. και επίσης μελέτες μαζί με του; ενδιαφερόμενους των παραγόντων εκείνων που θεωρούνται οι πιο δυνατοί υπαίτιοι και που μπορούν ταυτόχρονα να διαφοροποιηθούν προς το καλύτερο. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην έρευνα για εντοπισμό του άγχους είναι τα ερωτηματολόγια που μπορεί να είναι ανώνυμα όπου υπάρχει μεγάλος αριθμό; εργαζομένων. Με κατάλληλες ερωτήσεις ο ειδικό; μπορεί να ο'jτοφανθεί αν κάποια άτομα υποφέρουν από επαγγελματικό άγχο; και να τους κατατάξει ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στην ομάδα Α ή Β. Πολύ βοηθητικές είναι επίσης οι συνεντεύξεις, οι περιοδικές ιατρικές εξετάσεις και η διατήρηση αρχείου με τακτικές μετρήσεις πίεσης αίματος, παλμ(ί)\l καρδίας, αναλύσεις ούρων και αίματος. Πρόληψη Όπως αναφέρθηκε, μερικοί παράγοντες είναι αποδεκτοί σαν μέρος τη; επαγγελματικής ζωής. Αυτοί που πρέπει να αποφεύγονται είναι εκείνοι που είτε είναι επικίνδυνοι για την υγεία ή έμμεσα επιζήμιοι στην ευημερία του ατόμου. Σύμφωνα με μια απόφαση του ιεθνού; Γραφείου Εργασίας, η εργασία δεν πρέπει μόνο να σέβεται τη ζωή και την υγεία του εργαζόμενου αλλά συνάμα να του επιτρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και να επιτυγχάνει αναπτύσσοντας τις προσωπικές του ικανότητες. Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω απαιτούνται τα εξής: 1. Η εργασία να είναι απαιτητική και να παρέχει κάποια ποικιλία. 2. Ο εργαζόμενος να μπορεί να μαθαίνει και να συνεχίζει να μαθαίνει με την εργασία του με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων του και την καλλιέργεια της αξιοπιστίας του. 3. Ο εργαζόμενος να lυιορεί να αποφασίζει σε κάποιο βαθμό για τον τρόπο εργασία; για να νοι(οθει ότι λαμβάνει και αυτό; μέρος. 4. Να υπάρχει αναγνώριση τη; προσφορά; του εργαζόμενου και κοινωνική υποστήριξη. 5. Να νοιώθει ο ερίαζόμενος ότι η εργασία του τον οδηγεί σε ένα επιθυμητό μέλλον. Είναι αλήθεια ότι εκατομμύρια εργάτες στερούνται όλων σχεδόν των πιο πάνω αναγκών. Η εργασία και το περιβάλλον μπορούν και θα πρέπει να επανασχεδιαστούν έτσι που να ικανοποιούν τέτοιε; ανάγκες για να μετατραπεί η επαγγελματική ζωή δούλος μας αντί αφέντης. Θεραπεία Όπου είναι δυνατό θα πρέπει να τροποποιούνται ή να εξαλείφονται όλοι οι παράγοντες που προκαλούν ένταση στο χώρο εργασίας, είτε με τη μετακίνηση του ατόμου σε άλλο χώρο ή τον επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος εργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να αρχίσει με μια επέμβαση μικρής κλίμακας στο περιβάλλον εργασίας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με σκοπό να αποφασισθούν πιο μεγάλες αλλαγές. Οι πιο μεγάλες αλλαγές παρακολουθούνται και τροποποιούνται ανάλογα. Όταν τα πιο πάνω δεν μπορούν να γίνουν, τότε ένα άτομο μπορεί να αυξήσει την αντίσταση του στην ένταση αν ασχοληθεί στον ελεύθερο του χρόνο με ένα άθλημα. με γυμναστική ή ασκήσεις χαλάρωση;, με κηπουρική Κ.α. Σε μερικές περιπτώσει; πιθανόν κάποιο; να χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη. Αν παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη πρέπει εκείνοι που θα τύχει να βρεθούν κοντά σε ένα τέτοιο άτομο να έχουν υπόψη του; τα εξής: Δείξετε κατανόηση μόνο θα απαμβλύνει αμέσως το πρόβλημα. Αφήστε το άτομο να μιλήσει - αυτό και Μην του φερθείτε απότομα - βοηθάτε το να βοηθήσει τον εαυτό του. Η αλλαγή περιβάλλοντο;, έστω για λίγο, θα βοηθούσε. Συμπεράσματα Αναμφίβολα η μελέτη του θέματος βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο και χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά ακόμα στον τομέα αυτό. Το να ασχοληθεί κάποιος με το επαγγελματικό άγχος είναι μια μεγάλη πρόκληση, αφού δεν μπορεί εύκολα να μετρηθεί στο κάθε άτομο ή στον κάθε χώρο εργασίας ξεχωριστά. Εκείνο που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι το άγχος στην εργασία δεν είναι θέμα ατομικό για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά αλλά θέμα που αφορά και έχει σχέση με ολόκληρο τον οργανισμό. Ακόμα δε οι εργοδότες θα πρέπει τώρα εκτός των οικονομικών επιβαρύνσεων να υπολογίζουν και πιθανές νομικές επιπλοκές. Σε πρόσφατη απόφαση αγγλικού δικαστηρίου, (Walker Vs Norιhumberland County Council, 1994) ο δικαστής έκρινε ότι είναι ξεκάθαρο πως η υποχρέωση του εργοδότη αναφορικά με την αοφάλεια και υγεία του εργαζομένου επεκτείνεται και στη ψυχική του υγεία. Δεν υπάρχει λόγος νrι γίνουν μεγάλες δαπάνες ούτε περίπλοκες διαδικασίες στην εκτίμηση και τον έλεγχο του άγχους στην εργασία. Εκεινο που χρειάζεται είναι να παρθούν κάποια μέτρα κοινής λογικής όπως η επαγρύπνηση και ο κατάλληλο; σχεδιασμός εργασίας. Καθαροί στόχοι, καθορισμένα καθήκοντα και ευθύνες, εφικτοί και λογικοί στόχοι εργασίας και καλή επικοινωνία είναι μερικά πρακτικά ζητήματα στα οποία οι εργοδότες πρέπει να δίνουν σημασία για να βοηθήσουν στην αποφυγή υπερβολικής έντασης στον οργανισμό τους. «Αυτό που έχει σημασία» λέγει ο Κάρυ Κούπερ, καθηγητής επαγγελματικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσιεστερ, «είναι ότι οι εργοδότες μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το άγχος στο εργατικό δυναμικό. Εφ' όσον αναγνωρισθεί πόση σημασία έχει το άγχος στην εργασία είναι δυνατό οι εργοδότες να συμπεριλάβουν το θέμα της διαχείρισης του στα προγράμματα ευημερίας, ασφάλειας και υγείας. Θα πρέπει να κάνουν έναν «έλεγχο άγχους» κάθε ένα - δύο χρόνια και έτσι να μπορούν να βοηθήοουν τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν σωστά το χρόνο τους, να τους εκπαιδεύσουν στη διαχείριση του εαυτού τους και να μπορούν να αναγνωρίζουν αν ο διπλανός τους υποφέρει από άγχος». Ασφάλεια& Υγεία - Φεβρουάριος 1996, 14

Ασφάλεια & Υγεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Πολιτική του Συνδέσμου για το Θεσμό του. Το Πρόβλημα του 2000 και η Ασφάλεια

Ασφάλεια & Υγεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Πολιτική του Συνδέσμου για το Θεσμό του. Το Πρόβλημα του 2000 και η Ασφάλεια Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Πολιτική του Συνδέσμου για το Θεσμό του Λειτουργού Ασφάλειας Διοργάνωση Διεθνούς Εργαστηρίου του International Association of Labour

Διαβάστε περισσότερα

' ".,. Ασφάλεια & Υγεία. Δεκέμβριος 1994 ' Τεύχος 2

' .,. Ασφάλεια & Υγεία. Δεκέμβριος 1994 ' Τεύχος 2 ' ".,. " Ασφάλεια & Υγεία Δεκέμβριος 1994 ' Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1994, Τεύχος 2 Ασφάλεια & Υγεία Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου ΣγΝΤΑΚΤιΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μάριος Κουρτελλής Αναστάσιος Γιαννάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλεια & γγεια SFESE 111. ΟδΊκή Ασφάλεια. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. 14η Τακτική Γενική Συνέλευση. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο

Ασφαλεια & γγεια SFESE 111. ΟδΊκή Ασφάλεια. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. 14η Τακτική Γενική Συνέλευση. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο -,, Ασφαλεια & γγεια το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY SFESE 111 14η Τακτική Γενική Συνέλευση Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο, της κατασκευης Χύτρες Ταχύτητας ΟδΊκή Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

& Υγεία. Ασφάλεια. Αύγουστος 1997' Τεύχος 6

& Υγεία. Ασφάλεια. Αύγουστος 1997' Τεύχος 6 Ασφάλεια & Υγεία Αύγουστος 1997' Τεύχος 6 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ J 3Μ 8500 ΜΑΣΚΕ ΠΑ ENOJWmΚEI ΣΚΟΝΕ Αιιτ/ η μ6ακα πρoσφtρeι προαιααα απd 'Πς ~'Πιιις αιamς που &ν ειvaι 6μεσα nπιdyδuνες. 3Μ 871 ΟΕ ΜΑΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφ6λεια & Υγεία. SFESE ιν. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Λογοδοσία Προέδρου. Συσκευές Ασφάλειας - Αυτόματοι Διακόπτες. Ειδήσεις και Σχόλια

Ασφ6λεια & Υγεία. SFESE ιν. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Λογοδοσία Προέδρου. Συσκευές Ασφάλειας - Αυτόματοι Διακόπτες. Ειδήσεις και Σχόλια Ασφ6λεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ SFESE ιν 16η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τουσαυκ Λογοδοσία Προέδρου Αποτελέσματα έρευνας μελών ΣΑ ΥΚ Επιτροπές Ασφάλειας στους

Διαβάστε περισσότερα

το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 18η Τακτική Γενική Συνέλευση Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον Αμίαντο Διαχείριση Θεμάτων που σχετίζονται

το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 18η Τακτική Γενική Συνέλευση Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον Αμίαντο Διαχείριση Θεμάτων που σχετίζονται Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ S.F.E.S.E. V ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 18η Τακτική Γενική Συνέλευση Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας Παιyvιδότοπων Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον Αμίαντο Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. 11 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση SFESE 11. Βία στην εργασία. Εκτίμηση του κινδύνου ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ασφάλεια & Υγεία. 11 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση SFESE 11. Βία στην εργασία. Εκτίμηση του κινδύνου ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΣΑΥΚ μέλος του ENSHPO 11 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Βία στην εργασία SFESE 11 Ασθένεια των Λεγεωναρίων Μητρώο Προσώπων με

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. Νομοθετικές Εξελίξεις για το Υγραέριο. Κείμενο Συμπερασμάτων του 1st /nternationa/ Είστε σίγουροι για την ποιότητα

Ασφάλεια & Υγεία. Νομοθετικές Εξελίξεις για το Υγραέριο. Κείμενο Συμπερασμάτων του 1st /nternationa/ Είστε σίγουροι για την ποιότητα Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Νομοθετικές Εξελίξεις για το Υγραέριο Κείμενο Συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. Ημερίδα με θέμα: Ασφαλής Πρόσδεση Φορτίων. Η Νόσος των Λεγεωναρίων. Συνέδριο στην Κρήτη - Prevention

Ασφάλεια & Υγεία. Ημερίδα με θέμα: Ασφαλής Πρόσδεση Φορτίων. Η Νόσος των Λεγεωναρίων. Συνέδριο στην Κρήτη - Prevention Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY 17η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΥΚ Ημερίδα με θέμα: Ασφαλής Πρόσδεση Φορτίων Στρατηγική της Κύπρου πάνω στην Ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. lούλιος 1995 " Τεύχος 3

Ασφάλεια & Υγεία. lούλιος 1995  Τεύχος 3 Ασφάλεια & Υγεία lούλιος 1995 " Τεύχος 3 - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 3Μ 8500 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΕΝΟΧΛΗΠΚΕΙ ΣΚΟΝΕΙ Αιιτή η μιlσκα 1Tρooφtρει πρoστασfα απ6 τις ενoxλι]τικlς σκόνες που δεν εfναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. συνάντηση ENSHPO. Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οδική Ασφάλεια. Δικαστικές αποφάσεις. Ιατρική της Εργασίας

Ασφάλεια & Υγεία. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. συνάντηση ENSHPO. Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οδική Ασφάλεια. Δικαστικές αποφάσεις. Ιατρική της Εργασίας Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 8η συνάντηση ENSHPO Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ιατρική της Εργασίας Διοξίνες - μια σειρά από δηλητήρια Οδική Ασφάλεια Δικαστικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜον ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY Πρακτικά 14ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (προσχέδιο) Νανοσωματίδια/Νανοτεχνολογία

το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜον ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY Πρακτικά 14ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (προσχέδιο) Νανοσωματίδια/Νανοτεχνολογία Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜον ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY Πρακτικά 14ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (προσχέδιο) Εκδηλώσεις του Συνδέσμου Για ενημέρωση Νανοσωματίδια/Νανοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΜ: ΜΔΕ ΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια 36 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Του: Γιάννη Πορφυρίδη 1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και οι στόχοι της Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εργασιακό άγχος 2.1. Τι είναι το άγχος; 2.2. Τι προκαλεί το εργασιακό άγχος; 2.3. Οι συνέπειες του εργασιακού

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών

Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 39 Aρ. φύλλου 307 Απρίλιος 2014 Με επιτυχία η τελετή απονομής των Βραβείων Εξαγωγών Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

& Υγεία. Ασφάλεια. IOSH Coπfereπce ίπ Cardiff ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον αμίαντο

& Υγεία. Ασφάλεια. IOSH Coπfereπce ίπ Cardiff ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον αμίαντο Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του ENSHPO 13η Τακτική Γενική Συνέλευση IOSH Coπfereπce ίπ Cardiff Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 Από τη Σύνταξη Κώστα, σ ευχαριστούμε! Χριστίνα, καλή επιτυχία! αποχαιρετούμε από το πόστο αυτό, τον ευχαριστούμε για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ISSN 1450-4456 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 298 Ιανουάριος 2013 ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η οικονομία μας διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Πυροσβεστικός Εξοπλισμός - Ευρωπαϊκή. Ο Θόρυβος στην Εργασία. Ασφαλής χρήση μικρών τρακτέρ

Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Πυροσβεστικός Εξοπλισμός - Ευρωπαϊκή. Ο Θόρυβος στην Εργασία. Ασφαλής χρήση μικρών τρακτέρ Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY Πυροσβεστικός Εξοπλισμός - Ευρωπαϊκή Οδηγία Ο Θόρυβος στην Εργασία Ασφαλής χρήση μικρών τρακτέρ 1η lουνίου: Ημέρα σταθμός στη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα