Ασφάλεια & Υγεία. Φε6ροuάριος 1996" Τεύχος 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια & Υγεία. Φε6ροuάριος 1996" Τεύχος 4"

Transcript

1 Ασφάλεια & Υγεία Φε6ροuάριος 1996" Τεύχος 4

2 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 3Μ 8500 ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΧΛΗΤιΚΕΙ ΙΚΟΝΕΙ Αιπή η μόσχα προσφέρει πρooτασlα από τις ενοχλητικές σκόνες ποο δεν εrναι άμεσα ιπικlνδυνες. 3Μ 871 ΟΕ ΜΑΣΚΕΙ ΓΙΑ ΨΙΛΕΙ ΙΚΟΝΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP1S ΕΓΚΡ!ΣΗ: CE MEΓlΣTO ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 4 φορές το,';ity1σto Επιτρεπτό Όριο Έκθεση (ΤιV) Η ~ μά:ιxa)'ici ηροο ιoofα από ιjm{ς σκόνες διαμέτρου μέχρι 0.4 μικρό. ΖυΥιζιι μ6νο 7 γραμμόρια, εφαρμ6ζει τέλεια και μαλακά στο πρόσωπο xωρlς να προκαλιι ερεθισμούς. ΧρηοιμσποιεΙται εuρύτατα με,διώτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα στη βιoμηχανfα φαρμάχων, τoιμεντoβιoμηχανlα, )(Ilμική β,oμηχανfα κλπ. 3Μ 8812 ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΨΙΛΕΙ ΙΚΟΝΕΙ ΜΕ ΒΜΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΙ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFP1 5 ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 4 φορές το ΜέΥιστο Εππρεπτ6 Όριο Έκθεσης (ΤιΥ) Έχει 6;\α τα xαριnιτηρκmκό της 8710 και εmπλέoν ΑUΞΗμένη όνεση που προοφέριl η ειδικά οχεδιαομένη βαλβιδα εκπvoής. Σιιστήνεται ι&αfrερα σε περιπτώσεις με αυξημένο Ρυθμ6 αναπvoιjς ΜΥω εντατικής εργoσfας. 3Μ 8800 ΜΑΙΚΕΣ ΠΑ ΣΚΟΝΕΣ!ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149, ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFP2S, ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φορές το ΜέΥιστο Επιτρεπτ6 Οριο Εκθεσης (ΤιΥ) Σuνrσταται )'ICI )(Ρήση σε βαριές βιομηχαν1κές ερyι:ιαfες μικρής συνιjθως διάρκειας. Ιδιαfτφα σuμπαyής και ανθεκτική. 3Μ 881 Ο ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΨΙΛΕΙ ΙΚΟΝΕΙ/ ΙΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFP2S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φορές το Μέγ!στο Ε'Πιτρεπτ6 Όριο Έκθεσης [ΤΙV) Μόσκα Kστηyoρiας P2S ΥΙα προοταώα από ψιλές σκόνες σε lδιαιτιερα βεβαρημένο mptβόλ/oν. Παρtχει επfσης προο,οοια από σταyoνfδ<α (mists) με βόση το νερό. 3Μ 8822 ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΨΙΛΕΙ ΙΚΟΝΕΙ/ ΙΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑτΗΓΟΡIΑ: FFP2S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φορές το Μέγιστο Επιτρεπτό Όριο Έκθεσης (ΤιΥ) ΣUΝΙσταται ΥΙα χρήση σε θερμό και υγρό περιβάλ/σν ερyααfας. Efναι ιδιαίτερα συμπαγής ΥΙα να αντέχει σε τέτοιο περιβόλ/ον και ειναι εφοδιαομένη με βαλβlδα εκπνοής που προσφέρει ΑUξημένη όνεση κατό την εκπνοή. 3Μ 8825 ΜΑΣΚΕΙ ΓΙΑ ΙΚΟΝΕΙ!ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP2SL ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φορές το Μέγιστο Εmτρεπτ6 Όριο Εκθεσης (ΤιV) Ιδανική ΥΙα χρήση σε περιβόλ/ον φyααfας βεβαρημένο με ψιλές σκόνες. σταyoνfδκι. Έχει ιδιώτερο σχήμα ποο βοηθά στην μειωση της αντfστασης της αναπvoιjς ενώ η βαλβlδα ειcπνoήc; Προοφέριι ΑUΞΗμένη 6νεση. 3Μ 9920 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΚΑΠΝΟΥΙ IYΠ<OMHIffiN ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP2S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φoρlς το ΜέΥιοτο Eιrrιρειι lό'οριο Έκθεσης (TιV»)'ICI σκόνες 6 φoρlς ΥΙα καπνούς συυκαλ/ήσεων. Προσφέρει πρooτασlα από τους καπνούς συυκολ/ήσεων (welding fumes). Από ειδικό βραδύκαuστo ολικό και με βαλβιδα εκπvoής. η μάσκα 3Μ 9920 ατroτελει την μεycιλιίτφη <ΥΥΙ!ηση ytα πpoστααfα της αναπνοής από τους καπνούς των συυκολ/ήσεων. 3Μ 9913 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΕΛΑΦΡΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΙΕΙΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΚΑι ΔΥΙΟΙΜΙΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFP1S ErxPIΣH: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 4 φoρlς το Μέγιστο Επιτρεπτό Όριο Έκθεσης [TlV) Ύ'α σκόνες. ελαφρές <1I1'(1CEVI1>ώσς ορυανικών διαλυτών. Η μσναδική μάσκα της 3Μ )'ICI πpoστααfα από ιjmές σκόνες και χαμηλές cnιyxεvrρώσεις ορυανικών οοοιών. Efναι εφοδιασμένη με ένα στρώμα ενερυού <'ΜΙραχος πω καταιφσπ:ι τους op)uv1κooς ιrη.ooύς προσφέρ<μας ασφάλεια, σιyoupιό και 6νεαη. 3Μ 4251 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΑΤΜΟΥΙ ΚΑι ΑΕΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 405 ΚΑτΗΓΟΡΙΑ: FFA1P1 ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 0ρΥαν1ιω1 AηJo( μέ)(ρt 10 Χ τιν ή ρρm. Σκόνες 4 Χ τιν. Οι μάσκι:ς αυτής της κατηυοριας παρέχουν όνετη. σiyouρη κm υψrγ.oύ εππτέδou σροο ι oofα. Aντικαθlστανrol εξ oλoocλι'ραι μόλις κορεσθούν, πρoσφtραντας tτσ1 επτπλέον ευκολι'α, όνεση και υγιεινή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΟI/ΔIΑΝΟΜΕIΙ ιι:bm11ά 11'ΜβΑ. ΥΠΟΚΑΤΑΙ1ΗΜλΤλ _...1_ Τ... Πcιuι\b:ιkαιm6'-Πα)' '.CJίOU Tl)\.unl1 ~]7.~ ΤI)\.3δ31<1 rσmc:ι XuιpΦoι _ λ\:iσιaς..~ Τηk.ι567Π (2D lpammw. Φaι;:.ι$4S94

3 Φε6ρουάρ,ος 1996, Τεύχος 4 Ασφάλεια & Υγεία Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ασφάλειας και γγείας Κύπρου ΣγΝΤΑΚΤιΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναστάσιος Γιαννακη Σταύρος Λάμπρου Γιώργος Σπύρου Αδάμος Αδαμίδης γπεγθγνοσ ΣγΝΤΑΞΗΣ & γπεγθγνοσ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Αναστάσιος Γιαννάκη ΚΑΛι'IΤΕΧΝIΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γιώργος Σπύρου ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΣγΜΒογΛIΟ Αχιλλεας Γ. Καλλίμαχος, Πρόεδρος Άθως Χαραλάμπους, Γραμματεας Αναστάσιος Γιαννάκη, Ταμίας Αντώνης Θεοδότου Σταύρος Λάμπρου. Ανδρέας Χαραλάμπους Γιώργος Φλωρίδης ΔIΕγΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Τ.θ.7510, Τ.κ Λευκωσία Τηλ Η οναδημοσίευση επιτρέπεται με αναφορό στην πηγή κοι εφόσον σταλούν δύο αvτίγραφα του δημσσιεύματος στη Γραμματεία τσυ Συνδέσμου. Τα ενuπoγραφα όρθρα εκφραζουν τις απόψεις των συγγραφεων τους. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να στειλει συνεργασία στο περιοδικό παρακαλειται όπως επικοινωνησει με τη Συvτακτική Επιτροπή ή με τη Γραμματεία του Συνδέσμου στη διεύθυνση του Συνδεσμου. :2... της Σύνταξης 3 4η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου (6 Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία 8 Λειτουργίες και Δομή των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας στην Κύπρο Προβλήματα Επιθεώρησης 112 Επαγγελματικό Άγχος Jl 5 Το Ευθυμογράφημα μας 11 Ί Κατοικία & Αναψυχή 11 ~ Ειδήσεις 24 Αερόσακκος- Νατραζίδιο 1(6 Ασφαλείς και Ανασφαλείς Αλήθειες 27 Κατάταξη Μελιον του Συνδέσμου 2~ Κατηγορείστε Οργάνωση Ασφάλειας στους Τόπους Εργασως, Επιτροπές Ασφάλειας - Λειτουργός Ασφάλειας - Η Κυπριακή Εμπειρία 34 Οδηγός Ύλης στα ΑΎγλικά (English Section) Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996

4 της Σύνταξης Το Ασφά).εια & Υγεία, που εκδίδεται τώρα για τέταρτη φορά από το Σύνδεσμο μας, έχει πλέον καθιερωθεί ως το μέσο διάδοσης πληροφοριών και προώθησης μηνυμάτων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Το περιοδικό μας εκδόθηκε και αυτή τη φορά σε 500 αντίτυπα και συνεχίζει να διανέμεται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου καθώς και σε επιλεγμένα πρόσωπα, φορείς, οργανισμούς και εταιρείες σε μια προσπάθεια να φθάσει σε ακόμα πλατύτερο αναγνωστικό κοινό. Το τεύχος αυτό φιλοξενεί τις καθιερωμένες πλέον μόνιμες στήλες των συνεργατών του και άρθρα που αναφέρονται σε θέματα ασφάλειας και υγείας από την επικαιρότητα ή σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία έκδοση του περιοδικού μας τον lούνιο του 1995 μέχρι το Φεβρουάριο του 1996 ήταν πλούσιο σε γεγονότα και εκδηλώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο του προτεινόμενου περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου. Ο Νόμος αυτός θα καλύψει όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και όλους τους εργαζόμενους, εργοδοτούμενους και αυτοεργοδοτούμενους, σ' αντίθεση με τον υφιστάμενο περί Εργοστασίων Νόμο που εφαρμόζεται σ' ένα καθορισμένο φάσμα επιχειρήσεων που εμπίπτουν στον ορισμό "εργοστάσιο" και στις οποίες υπάρχουν εργοδοτούμενοι. Ο προτεινόμενος Νόμος θα ρυθμίζει όχι μόνο τα θέματα ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των εργαζομένων αλλά θα προνοεί επίσης και για την προστασία άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες που εκτελούν εργαζόμενα πρόσωπα. Σε μελλοντική έκδοση του Ασφάλεια & Υγεία, θα κάνουμε πιο εκτενή αναφορά στον προτεινόμενο Νόμο. Άλλη σημαντική εκδήλωση της περιόδου που πέρασε ήταν η πραγματοποίηση μεταξύ της 30110/95 και της 3/11/95 της Εβδομάδας Ασφάλειας. Το θέμα της ήταν: Πρόληψη Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής έγιναν ομιλίες, επισκέψεις σε χώρους εργασίας και προβολή δια- φημιστικών μηνυμάτων για την ευαισθητοποίηση και προστασία των εργαζομένων καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Στις 25/11/95 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα η 4η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Ανάμεσα στις πρώτες ενέργειες του νέου Συμβουλίου ήταν και ο καθορισμός επιτροπών και νέων υπευθύνων για την προώθηση διαφόρων θεμάτων που απασχολούν το Σύνδεσμο. Οι Επιτροπές αυτές είναι ''Ασφάλεια στο Σπίτι και στην Αναψυχή", ''Ασφάλεια στους Δρόμους", και περιοδικού "Ασφάλεια & Υγεία". Στις επόμενες σελίδες θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε το άρθρο για την 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο οποίο περιλαμβάνεται και η λογοδοσία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Α. Γ. Καλλίμαχου για τα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε. Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το Α' Ελλαδο Κυπριακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου στην Αθήνα από το Σύνδεσμο μας, το Σύλλογο των Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας και τα δύο αντίστοιχα Υπουργεία (Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Ελλάδας καί Κύπρου. Εκτενής αναφορά για τις εργασίες του Συνεδρίου καθώς και για κάποιες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν γίνεται στις επόμενες σελίδες. Ο στόχος μας είναι προς το παρόν η έκδοση του Ασφάλεια & Υγεία δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη έκδοση μας προγραμματίζεται ήδη για τις αρχές του Φθινοπώρου. Αναμένουμε λοιπόν τυχόν μελέτες ή και άρθρα, όλων εκεί, νων που θα ήθελαν να συνεισφέρουν από τη δική τους σκοπιά στην προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Τέλος σ' όλους εσάς τους αναγνώστες του Ασφάλεια & Υγεία ευχόμαστε η νέα χρονιά που ήδη βρίσκεται στο δεύτερο της μήνα να φέρει ευτυχία, ασφάλεια και υγεία. ο Σύυτα " Ασφάλεια & Υγεία - Φεβρουάριος 1996, 2

5 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Λευκωσία, Σάββατο 25 Νοεμβρίου 1995 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ξενοδοχείο "Κλεοπάτρα" στη Λευκωσία, το Σάββατο 25/11195 η 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην 4η Τακτική Γενική Συνέλευση (Λευκωσία, Σάββατο 25/11195) του Συνδέσμου. Η σημερινή 4η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Αχιλλέας Καλ- Συνδέσμου μας σηματοδοτεί την συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων ζωής του και συγχρόνως μας δίνει την ευκαιρία να ανασκοπήσουμε και να εκτιμήσουμε την καρποφόρα δράση του στον χρόνο που πέρασε. Καλωσορίζοντας σας λοιπόν με μεγάλη χαρά στη φετινή Γενική μας Συνέλευση, καταθέτω τώρα τα πεπραγμένα του χρόνου: λίμαχος, κατάθεσε τη Λογοδοσία του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συμπλήρωσε τη διετή του θητεία. Το πλήρες κείμενο της Λογοδοσίας, δημοσιεύεται πιο κάτω. "Υστερα από τη συζήτηση που ακολούθησε τη Λογοδοσία, διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι συνάδελφοι που εκλέγηκαν καταρτίστηκαν στη συνέχεια σε σώμα ως ακολούθως: Νέα Μέλη Δ.Σ. Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου: Όπως πολλοί από σας θα θυμούνται η περσινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 26111/ 94. Από τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συνήλθε σε εmά τακτικές συνεδρίες και μια έκτακτη και μελέτησε και προώθησε διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του. Νέα μέλη: Στον χρόνο που ανασκοπούμε, λήφθηκε και εξετάστηκε από το Συμβούλιο αριθμός αιτήσεων για εγγραφή νέων μελών. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6 του Καταστατικού και των κατευθυντηριών γραμμών που καθόρισε η πρώτη Γενική μας Συνέλευση, 16 υποψήφιοι έγιναν δεκτοί ως Αχιλλέας Καλλίμαχος Άθως Χαραλάμπους Αναστάσιος Γιαννάκη Αντώνης Θεοδότου Σταύρος Λάμπρου Γιώργος Φλωρίδη Ανδρέας Χαραλάμπους Πρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Πλήρη Μέλη και έξι άλλοι ως συνδεδεμένα μέλη. Ετσι ο συνολικός αριθμός των μελών του Συνδέσμου σήμερα έχει αυξηθεί σε 67, δηλαδή 49 Πλήρη μέλη και 18 Συνδεδεμένα. Είχαμε επίσης μια επανεγγραφή καθώς, δυστυχώς, και μια παραίτηση Πλήρους μέλους. Πέρσι ο συνολικός αριθμός των μελών ήταν 45. Υπήρξε με άλλα λόγια μια αύξηση κατά 48% πράγμα που πιστεύω πως πρέπει να> Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 3

6 μας χαροποιεί όλους γιατί δείχνει ότι ο Σύνδεσμος μας εκτιμόται όλο και περισσότερο και με την αύξηση των μελών αυξάνεται οπωσδήποτε το κύρος και το εκτόπισμα του. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι το Συμβούλιο διαπίστωσε την ανάγκη για την καθιέρωση μιας διαδικασίας που να επιτρέπει την ανέλιξη των Συνδεδεμένων σε Πλήρη Μέλη αν το επιθυμούν και για το σκοπό αυτό ενέκρινε σχετικά κριτήρια. Η απόφαση του Συμβουλίου τιθεται για ενημέρωση των μελών και έγκριση στην σημερινή Γενική Συνέλευση. Οικονομική Κατάσταση: Ελεγμένοι λογαριασμοί που παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου, σας έχουν ήδη διανεμηθεί και ο Ταμίας θα κάμει λεπτομερή ανάλυση τούτων αμέσως μετά τη λογοδοσία. Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα δοθούν διευκρινίσεις και απαντήσεις σε απορίες και ερωτήσεις, εάν υπάρχουν. Περιοδικό «Ασφάλεια & γγεία» Το περιοδικό του Συνδέσμου μας συνέχισε την επιτυχή πορεία του με δύο νέες εκδόσεις στο χρόνο αυτό και δίκαιος έπαινος αξίζει στην συντακτική επιτροπή και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της συν. Μάριο Κουρτελλή καθώς και σ' όσους με άρθρα διαφημίσεις και άλλη βοήθεια συνέβαλαν στην επιτυχή έκδοση του. Σεμινάρια, Εκδηλώσεις, Συνέδρια: Στις 12 Μαίου 1995 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ξενοδοχείο Europa στη Λευκωσία, κοινωνική εκδήλωση για τους Λειτουργούς Ασφάλειας με σκοπό την αλληλογνωριμία και τη γνωριμία τους με το Σύνδεσμο. Παράλληλα μέσα στα πλαίσια των επιδιώξεων του Συνδέσμου για την συνεχή επιμόρφωση των μελών του διοργανώθηκε Εκπαιδευτική Ημερίδα στις 24 lουνίου 1995 στην οποία συμμετείχαν 32 μέλη και φίλοι του Συνδέσμου. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα που παρουσιάστηκαν και ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις που απαντήθηκαν δεόντως. Ιδιαίτερη ανταπόκριση από μέρους των μελών έχει το Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην Αθήνα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος μας μαζί με το Σύλλoγo Τεχνικών, Υγειονομικών και Υπαλλήλων Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας της Ελλάδας, και τα αντιστοιχα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ελλάδας και Κύπρου με χορηγό επίσης την ΠΑΣΥΔΥ. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθει από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 1995 με συμμετοχή από δικής μας πλευ- ράς 38 ατόμων από τα οποία 29 μέλη του Συνδέσμου μας και 9 άλλα από Εργοδοτικές και Εργατικές Οργανώσεις, Επιθεωρητές του Κλάδω Επιθεωρήσεως κλπ. Η επιτυχής προώθηση της διοργάνωσης του Συνεδρίου αυτού οφείλεται κατά κύριο λόγο στις άοκνες προσπάθειες του Γραμματέα του Συνδέσμου συν. Άθου Χαραλάμπους προς τον οποίο εκφράζω και δημόσια θερμές ευχαριστίες μαζί με τα συγχαρητήρια μας. Παγκύπριο "Συμβούλιο Ασφαλείος και Υγείας: Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναδιόρισε τον Πρόεδρο του Συνδέσμου ως Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας κι έτσι ο Σύνδεσμος θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση και προς αυτό το βήμα για προώθηση των απόψεων του πάνω στα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Ad-hoc επιτροπές και άλλες αποφάσεις: Για τον χειρισμό ειδικών θεμάτων που απασχολούν κατά καιρούς το Σύνδεσμο συστάθηκαν επί μέρους επιτροπές οι οποίες όμως για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να δραστηριοποιηθούν πλήρως. Οι επιτροπές αυτές αφορούσαν θέματα όπως: (α) Ασφάλεια στο σπίτι και ασφάλεια στους τόπους αναψυχής. (β) Ασφάλεια στο δρόμο. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση όπως παρέχεται τεχνική υποστήριξη προς τα μέλη, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους τους, σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να έχει την μορφή παροχής συμβουλών, εξασφάλισης εξειδικευμένων πληροφοριών κλπ. Εκλογές-Γενικά: Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα πεπραγμένα του Συνδέσμου για τον χρόνο που πέρασε. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγηκε στην Γενική Συνέλευση του 1993 σύμφωνα με το καταστατικό για μια διετία, γι' αυτό και σήμερα θα ακολουθήσουν εκλογές. Πριν όμως εγκαταλείψω το βήμα θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την στενή και ειλικρινή συνεργασία και βοήθεια τους που υπήρξε καθοριστική στην επιτυχία των στόχων που έθεσε το Συμβούλιο. Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς τόσο για την σημερινή παρουσία και συμμετοχή σας στην φετινή Γενική μας Συνέλευση όσο και για την υπομονή σας να με ακούσετε. Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 4

7 NEW PRODUCTS FROM MSA 1. ΤΥΡΕ GME ΑΝD GME-H SUPER CHEMICAL CARTRIDGES The GME and GME H Super Cartridges are designed Ιο provide prolection against more substances than any other car lidges cu"enlly avajlable ll Oeveloped lor either the Advantage series ΟΓ Comlo series ΟΙ cartridges 10Γ air-purilying respirators, the GME and GME-H Super Cartridges are suited 10Γ situations where workers are exposed Ιο multiple contaminan!s in such indusiries as peiroleum, chemical/peirochemical, agriculture, HazMat clean-up, and ρυlρ and paper. The GME and GME-H Super Cartridges are NIOSH-approved specifically 10Γ many differeni compounds, including: organic vapors, sullur dioxide, chlorίne, chlorine dioxide, hydrogen chloride, hydrogen sullide (escape only), ammonia, hydrogen fluoride gases, methylamine and lormaldehyde. With!he addilion ΟΙ a painvpesticide ΡΓθΙίIΙθΓ, the GME Cartridge al 50 is NIOSH-approved 10Γ pain!, lacquers and enamels, pesticides, dusts, mists and lumes, having a time-weighled average (TWA) nol less than 0.05 mg/m'. In addition 10 providing the same prolection as the GME Cartridge, the GME-H Super Cartridge provides added proiection againsl dusts, mists and lumes, having a TWA less Ihan 0.05 mg/m" asbestos-containing dusts, radionuclides, paint, lacquer and enamels, and pestic;des (ΙΟΓ a IoIal ΟΙ 16 specific conlaminants)!! Oesigned 10Γ exceplional versatility, the GME and GME-H Super Cartridges replace several conventional cartridges, thus enabling companies Ιο use one IΥΡθ ΟΙ cartridge lor mulliple air-purilying respiratory protection applications (therelore, making ίι "easy" 10 use MSA respirators). In addilion 10 simplilying cartridge selection, the Super Cartridges ease employθθ training requiremenis by decreasing the need to insiruci employees on color coding processes. Using the GME and GME-H Super Cartridges 10Γ diverse applications also enables companies 10 stock lewer cartridges, thus reducing inven ΙΟΓΥ carrying cos!s. 2. GASPORT ALARM The Gasport Gas Tes!er can measure either one gas (Melhane) ΟΓ υρ 10 lour gases simultaneously. The other gases include Oxygen, Garbon Monoxide and Hydrogen Sullide. One ΟΙ the primary markets lor the Gasport is Ihe υιίliιυ market, such as naiural gas. The Gasport coniains a νθγυ versatile combustible gas sensor. The Combustible gas sensor technology util;zes calaly1ic and Ihermal conductivity properties in one sensor. The combustible gas sensor offers several differeni ranges ΟΙ measurement. The lirsi ΟΙ which is Ο Ιο 5000 ppm melhane. This is Ihe "ticker" range. The benelit ΟΙ a ticker range is IhaI νθγυ smallleaks can be detecied. The olher combustible gas ranges include % LΕL and % volume methane. Α variety ΟΙ sensor and alarm conligurations can be specilied Ιο accommodaie different needs. Addilionally, the user can seleci differeni d;splays showing time-weighled average (TWA), short-term exposure lίmίι (STEL), ΡΕΑΚ gas concentralion and data-iagging capability, among others. Finally ίl is worth no!ing Ihat the Gasport Gas Tester is νθγυ similar 10 another MSA's superb producl Ihe Passport ΡθΓsonal Aiarm. The decision Ιο adopt the Passport design (ΟΓ Platlorm) is due Ιο the overwheiming worldwide markei acceptance ΟΙ the Passport. For complele inlormation on either ΟΙ above products ΟΓ any other MSA Salely equipment, please contact the local AgenV OisIribuIor. 50le AQents OIstnbuIors [9GEVQ Gevo Lld Head OffIce: 9, Meletiou MeIaxaki, ρ.ο. Βοχ 1307, Nicosia, Cyprus, Tel' (5 lines), Tele)(: 2365 GEVO CY. Fax: , Branch: Chrysorogiatissis & Koloko\ronl Comer, ΤθΙ , Fax: , lίmassol, Cyprus. Ασφάλεια & Υγεία - ΦεβΡΟΙJάριος 1996, 5

8 j Ι ι Ι iι Α' ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ Ιι Ι Ι Ι Ι ι Ι Ι ι Ι Του Άθου Χαραλάμπους Ανώτερου Επιθεωρητή Ασφαλείας, Γραμματέα Σ.Α.Υ.Κ. Ι Ι ι Ι ι ΙΙ Ι ι Πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 1995 στο ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ, στην Αθήνα το Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία. Οι εργασίες του Συνεδρίου, που το παρακολούθησαν περίπου 250 άτομα σημείωσαν κατά γενική ομολογία μεγάλη επιτυχία. Από την Κύπρο πήραν μέρος στο Συνέδριο 38 άτομα, μέλη του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας, Λειτουργοί του Κλάδου Επιθεώρησης Εργοστασίων του Τμήματος Εργασίας, Λειτουργοί Ασφάλειας της Βιομηχανίας καθώς και Εκπρόσωποι των Εργοδοτικών και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν θέματα που απασχολούν σήμερα τις δύο χώρες, στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας. Οι εργασίες του Συνεδρίου, έδωσαν την ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου, τόσο στο επίπεδο του κράτους όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Συνέδριο αυτό, θα αποτελέσει την απαρχή για μια πιο στενή συνεργασία της Ελλάδας και της Κύπρου στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Στις κατ' ιδίαν συζητήσεις που είχαμε με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Περιβάλλοντος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας, αλλά και με εκπροσώπους άλλων οργανωμένων φορέων, και τον εκπρόσωπο της Ε.Ε., γενική ήταν η πεποίθηση, ότι το Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο πέτυχε απόλυτα τους στόχους του και ότι θα πρέπει ως θεσμός να καθιερωθεί, με τη διοργάνωση τέτοιων Συνεδρίων ανά διετία εκ περιτροπής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Σύνδεσμος μας θα εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή και έχει ήδη δεσμευτεί για την διοργάνωση του Β' Ελλαδο-Κυπριακού Συνεδρίου στην Κύπρο. > Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 6

9 Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας κος Γ. Αδαμόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κος Β.κ. Σιουμαλάς, ο Διευθυντής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου κος Σωτήρης Σωτηρίου καθώς και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών και των Εργοδοτικών Οργανώσεων των δύο χωρών. Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απέστειλαν οι ΥπουΡΊοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της ΕλΧάδας και της Κύπρου. Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν από Κυπριακής πλευράς. ο Σύνδεσμος Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από Ελλαδικής πλευράς, συνδιοργανωτές ήταν ο Σύλλογος των Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας, καθώς και το αντίστοιχο Υπουργείο. Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, η ΠΑΣΥΔΥ και η Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου. Εισηγήσεις από Κυπριακής Πλευράς έγιναν από τον Πρώτο Επιθεωρητή Εργοqτασίων Γεώργιο Σιδερά με θέμα: "Λειτουργίες και Δομή των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας στην Κύπρο - Προβλήματα της Επιθεώρησης", από τον Επιθεωρητή Μηχανικό και Ταμία του Συνδέσμου Α. Γιαννάκη με θέμα ''Οργάνωση Ασφάλειας στους τόπους Εργασίας - Επιτροπές Ασφαλείας - Λειτουργός Ασφάλειας, η Κυπριακή εμπειρία και από τον Ανώτερο Επιθεωρητή Ασφάλειας και Γραμματέα του Συνδέσμου Άθω Χαραλάμπους με θέμα ''Εκτίμηση και Διαχείριση του Κινδύνου". Η φιλοξενία που προσφέρθηκε στην Κυπριακή Αποστολή από τους Ελλαδίτες Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν πραγματικά εξαιρετική καθόλη τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής στην Ελλάδα. Την προηγούμενη των εργασιών του Συνεδρίου, η Κυπριακή Αποστολή πραγματοποίησε εχπαιδευτική επίσχεψη στις εγκαταστάσεις της. Ελληνικής Αεροποριχής Βιομηχανίας Α.Ε. στην Μαλακάσα Αττιχής. Κατά την επίσκεψη έγινε παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της πιο πάνω βιομηχανίας, των διαφόρων τεχνικών μέτρων προστασίας ψηλής τεχνολογίας που εφαρμόζονται καθώς και επιδείξεις δράσης χαταστολής περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης, όπως πυρκαγιές κ.λπ. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία στην Κύπρο κατά τη διοργάνωση του Β' Ελλαδο Κυπριακού Συνεδρίου. _ Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 7

10 ΛEIToyprIEJ: IW ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡrΑΣIΑΣ ΣΤΗΝ ΙΙΥΠΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗΣ Εισήγηση που έγινε στο Α' Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και γγεία Του Γ.Μ. Σιδερό Πρώτου Επιθεωρητή Εργοστσσίων στο Τμήμσ Εργασίας 1. Εισαγωγή Οι Υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας στην Κύπρο εγκαθιδρύθηκαν το 1941 και είναι εντεταγμένες στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποτελούν το όργανο Υια την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της πάγιας πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πεδίο της εργατικής προστασίας. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην παροχή σε κάθε εργαζόμενο, επαρκούς προστασίας ενάντια στα ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες και παραπέρα βελτίωση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας καθώς και στην παροχή ειδικής προστασίας σε ευάλωτα άτομα στην εργασία (παιδιά και νεαρά πρόσωπα, έγκυες και θηλάζουσες μητέρες κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η διασφάλιση ελαχίστων μισθών Ι ημερομισθίων για αξιοπρε πές βιοτικό επίπεδο και άλλων όρων απασχόλησης, για εκείνες τις τάξεις εργαζομένων που έχουν ανάγκη τέτοιας προστασίας (κυρίως λόγω απουσίας διαπραγματευτικής δύναμης). Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής θα γίνεται με την λειτουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας. 2. Διαμόρφωση της εργατικής πολιτικής ως μέρους της πολιτικής για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η εργατική πολιτική στην Κύπρο, μέρος της οποίας είναι η πολιτική για προστασία στην εργασία, διαμορφώνεται μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου διαλόγου μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων (Κυβέρνησης, Εργοδοτικών Οργανισμών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων) και εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια οικονομικής ανάmυξης όπως αυτά διαμορφώνονται και εξαγγέλλονται υπό μορφή Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης, συνήθως πενταετών ή τετραετών. Στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης ως σκοποί και στόχοι της πολιτικής για προστασία των εργαζομένων, τίθενται: «η αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σ' όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και του κοινού γενικότερα από δραστηριότητες στην εργασία". Η ένταξη των στόχων αυτών στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, προδηλεί τη στενή σύνδεση μεταξύ του στοιχείου της κοινωνικής ανάmυξης και του στοιχείου της οικονομικής ανάπτυξης. Στο Σχέδιο παρατίθενται τα μέτρα και σχέδια δράσης για υλοποίηση των στόχων και σκοπών. Ανάμεσα στα μέτρα είναι η υιοθέτηση Εθνικής Πολιτικής για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και ταυτόχρονα η προώθηση και ψήφιση νέας νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία (Νόμος-Πλαίσιο) που θα καλύmει όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, για πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία Πλαίσιο 89/391 της Ευρωπαίκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ταυτόχρονα προνοείται ετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία των αναγκαίων οργανωτικών και διοικητικών διευθετήσεων και της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοχής για την εφαρμογή της νομοθεσίας, που ουσιαστικά σημαίνει την ενίσχυση των Υπηρεσιών Επιθεώρησης. Ήδη το νομοσχέδιο του Νόμου - Πλαισίου υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και αναμένεται να υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για Ψήφιση μεσα στο Η Διακήρυξη για την Εθνική Πολιτική για Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία υπογράφηκε τον Μωο του 1995 απο τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος που είναι το ανώτατο τριμερές Σώμα που συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σ' όλα τα εργατικά θέματα. 3. Μελλοντικοί στόχοι και προγράμματα των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Τ α μελλοντικά προγράμματα δράσης διαμορφώνονται από τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ληφθέντων μέτρων ή αποφασίζονται ενδιαμέσως στις περιπτώσεις που τέτοια δράση επιβάλλεται από τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο ή όταν προκύmουν καθορισμένες ανάγκες στο τοπικό επίπεδο. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται η προώθηση νομοθεσίας για βελτίωση των υφισταμένων επιπέδων προστασίας στην εργασία υπό το φως αφ' ενός μεν των νέων Συμβάσεων και Συστάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.σΕ.) και αφ' ετέρου των Οδηγιών της Ε.Ε. για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Επίσης, προωθείται η εγκαθίδρυση συστήματος πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας για προστασία των εργαζομένων και του κοινού. Στα πιο πάνω προγράμματα περιλαμβάνεται~ Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 8

11 η εισαγωγή Κανονισμών με βάση τον περί Επικινδύνων Ουσιών Νάμο για έλεγχο της εισαγωγής, χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς χημικών ουσιών για ρύθμιση των θεμάτων ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας τους. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η προώθηση μέτρων για προστασία του περιβάλλοντος με την επέκταση της παρακολούθησης και ελέγχου της ρύπανσης από βιομηχανικές πηγές με την αποτελεσματική εφαρμουή της νομοθεσίας που ψηφίστηκε πρόσφατα (νέοι Κανονισμοί με βάση τους Νόμους 69/90 και Υια τον έλεγχο της ρύπανσης των νερών και της ατμόσφαιρας). 4. Λειτουργίες και αρμοδιότητες Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση της Κυπριακής Κυβέρνησης στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας αναφορικά με την Κύρωση της Σύμβασης Αρ. 150, περί Διοίκησης Εργασίας της Δ.σΕ., καθορίζονται οι εξής λειτουργίες και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας: (α) Επιθεώρηση εργοστασίων και άλλων χώρων ερυασίας για εφαρμογή της νομοθεσίας. (β) Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης προς ερυοδότες για υποβοήθηση της πλήρους συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία. (γ) Παροχή τεχνικών πληροφοριών και συμβουλών σε εργοδότες και εργαζομένους σ' ότι αφορά την αποφυγή επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και τη βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας. (δ) Ενθάρρυνση της στενής συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων (μέσω των Επιτροπών Ασφαλείας ή άλλων μορφών οργάνωqης ασφάλειας). (ε) Υποβολή προτάσεων για την εισαγωγή ή εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και συμμετοχή στην ετοιμασία της. (στ) Διοργάνωση και προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης. (ζ) Διαφώτιση και ενημέρωση του κοινού σε σχέση με την πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών. 5. Οργανωτική δομή των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης (Κλάδος Επιθεώρησης Εργοστασίων του Τμήματος Εργασίας) βρίσκονται εντεταγμένες στη δομή του Τμήματος Εργασίας το οποίο αποτελεί ένα από τα έξι (6) ΤμήματαlYπηρεσίες που συναποτελούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Κλάδος Επιθέωρησης είναι οργανωμένος σε κεντρικό επίπεδο (επιτελικές θέσεις/καθοδήγηση) και σε επαρχιακό επίπεδο (τακτικές επιθεωρήσεις). Ταυτόχρονα λειτουργούν μέσα στον Κλάδο εξειδικευμένες υπηρεσίες (μονάδες) που είναι η Υπηρεσίες Επιθεωρήσεων Ατμολεβήτων και Μηχανημάτων, η Υπηρεσία Πρόληψης Επαγγελματικών Ασθενειών, το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και η Υπήρεσίό Παρακολούθησης και Ελέγχου της Βιομηχανικής Ρύπανσης. 6. Προβλήματα Επιθεώρησης 6(1). Συνοχή του συστήματος και μηχανισμών Επιθεώρησης (α) Στην Κύπρο, η συνοχή αυτή που είναι απαραίτητη, για σκοπούς διασφάλισης ενιαίας και ομοιόμορφης προσέγγισης των προβλημάτων στο περιβάλλον εργασίας και για διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής αποδεκτών επιπέδων κοινών για όλους τους χώρους εργασίας, επιδιώκεται με την ανάληψη της λειτουργίας του μηχανισμού επιθεώρησης από μια κεντρική και μοναδική αρχή επιθεωρήσεων. Τούτο θα προωθηθεί με τον νέο Νόμο-Πλαίσιο για ασφάλεια και υγεία στην εργασία ο οποίος ορίζει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως το μοναδικό υπεύθυνο της εφαρμογής του Νόμου, καθώς και με διοικητικά μέτρα. Με τον τρόπο αυτό Υπηρεσίες Επιθεώρησης που υφίστανται σε άλλα Τμήματα (Μεταλλεία και Λατομεία), αναμένεται να ενταχθούν στον ενιαίο μηχανισμό επιθεώρησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (β) Η Ασφάλεια και Υγεία θεωρούνται ως αδιαχώριστες ενότητες, και με βάση το δεδομένο αυτό τα θέματα υγείας στην εργασία θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου εκείνου που έχει την ευθύνη της προστασίας των εργαζομένων, δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (γ) Ένταξη της παρακολούθησης και ελέυχου της βιομηχανικής ρύπανσης στις ευθύνες και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Επιθεώρησης λόυω της αμεσότητας της σχέσης τους με την πηγή της ρύπανσης. Τυχόν φυγόκεντρες τάσεις δημιουργούν πρ.οβλήματα στην ενιαία προσέγγιση των θεμάτων ασφάλεια / υγεία - περιβάλλον. 6(2) Ομοιομορφία στην εφαρμογή των νομικών διατάξεων και αποδεκτών επιπέδων (α) Αντιμετωπίζονται προβλήματα ομοιόμορφης εφαρμογής των αποδεκτών επιπέδων μεταξύ, αφ' ενός των μικρών και οικονομικά ασθενεστέρων επιχειρήσεων και αφ' ετέρου των μεγάλων και οικονομικά εύρωστων. Οι απαντήσεις που δίνονται στο πρόβλημα είναι: (ί) ίδιες απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τις νομικές διατάξεις, ανεξάρτητα του μεγέθους της επιχειρησης εφ' όσον, οι νομικές διατάξεις αποτελούν το "ελάχιστο" των αποδεκτών επιπέδων. (ίί) Έμφαση στο συμβουλευτικό ρόλο του Επιθεωρητή στις περιmώσεις των μικρών επιχειρήσεων. (β) Σ' ότι αφορά τους χώρους εργασίας στο δημόσιο, απαιτούνται τα ίδια επίπεδα όπως και στον ιδιωτικό τομέα. Όμως υπάρχουν δυσκολίες λόγω της αδυναμίας για λήψη νομικών μέτρων εναντίον του δημοσίου. Για την αντιμετώπιση των δυσχεριών επιδιώκεται η εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού διασφάλισης της συμμόρφωσης του δημοσίου με τις νομικές διατάξεις. Ήδη τρoxιoδρo-~ Ασφάλεια & Υγεία - Φεβρουάριος 1996, 9

12 Ι Ι i "i " Ι i Ι! μήθηκαν ενέργειες όπως, διαβούλευση και συμμετοχή της συνδικαλιστικής πλευράς και πρόνοιο για ειδικό κονδύλι στον Προϋπολογισμό Αναmύξεως, για εκτέλεση έργων όταν απαιτούνται για σκοπούς ασφάλειας και υγείος. 6(3). Νέες τάσεις στην δομή των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας Οι σύγχρονες τάσεις διεθνώς συνοψίζονται στο φαινόμενο του τεμαχισμού των μεγάλων συγκροτημάτων εταιρειών σε μικρότερες και τη δημιουργία νέων κοινών συνεταιρισμών (joint ventures) με ταυτόχρονη διάδοση του φαινομένου του υπεργολαβισμού (sub-contracting). Τούτο θα είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων. Επίσης θα υπάρχει αυξημένη χρήση προσωρινών εργατών ή εργατών με μερική απασχόληση. Κύρια χαρακτηριστικά του εργατικού και επιχειρησιακού σκηνικού στην Κύπρο είναι ο μεγάλος αριθμός πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεων και ο εκτεταμένος και συνεχώς αυξανόμενος υπεργολαβισμός. Τούτο έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση της πίεσης πάνω στις γπηρεσίες Επιθεώρησης λόγω των αυξημένων αναγκών που δημιουργούνται σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ήδη ειναι ελλειπές, ενόψει μάλιστα της κάλυψης νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας από το Νέο Νόμο - Πλαίσιο. Λύσεις που προτείνονται για αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων: (α) Η συνεχής ανασκόπηση/εκτίμηση και ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά βαθμό κινδύνου και ρύθμιση της συχνότητας επιθεωρήσεων ανάλογα με το αποτέλεσμα της ταξινόμησης. (β) Αύξηση του στοιχείου της εκπαίδευσης/ κατάρτισης των εργαζομένων, και μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας τους και ένταξη των θεμάτων ασφάλειας στο διευθυντικό σύστημα της επιχείρησης (διαχείριση ασφάλειας) με απώτερο στόχο την «αυτοεπιθεώρηση». 6(4). Προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης Η προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στους κινδύνους στο χώρο εργασίας και στις μεθόδους και τα μέτρα πρόληψης των κινδύνων είναι εκ των πραγμάτων, αδύνατο να παραμένει ως αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Εκτός του ότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν μπορούν να διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο που απαιτείται γι' αυτό το τεράστιο έργο, τίθεται, ως θέμα αρχής, ότι αυτός που ωφελείται από την εκπαίδευση και κατάρτιση, οφείλει να μετέχει στην προσφορά αυτή. 6(5). Κίνδυνοι από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και υλικών Στην Κύπρο το πρόβλημα είναι πιο αυξημένο από άλλες μεγαλύτερες και τεχνολογικά προηγμένες χώρες επειδή παρατηρείται: (α) Απότομη και εύκολη εισαγωγή τέτοιων τεχνολογιών και υλικών (β) Μη επαρκής πληροφόρηση (γ) Απουσία ερευνητικών δυνατοτήτων 6(6). Εισαγωγή ακατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων Το φαινόμενο της εισαγωγής πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και άλλων μηχανημάτων για χρήση στην εργασία (π.χ. μηχανήματα για οικοδομικές εργασίες, θορυβώδη μηχανήματα κ.α.) που δεν συνάδουν προς τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, είναι εκτεταμένο. Με τον τρόπο αυτό επαυξάνονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή δυσμενών επιδράσεων στην υγεία και δυσχεραίνεται το έργο του Επιθεωρητή. Θα επιδιωχθούν νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις, μέσα στα πλαίσια εναρμόνισης με το Ευρωπαίκό Κεκτημένο, για έλεγχο των εισαγωγών τέτοιου εξοπλισμού. 6(7). Ρόλος του Επιθεωρητή Δεδομένων των εξουσιών που παρέχονται στον Επιθεωρητή για επιβολή της εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων θα ήταν εύκολη λύση αυτός να περιορίσει το ρόλο του μόνο στην «αστυνόμευση» σε αντιδιαστολή με το ρόλο του ως συμβούλου. Από την άλλη, ενεργώντας κατ' εξοχήν ως σύμβουλος και εγκαταλείποντας τον αστυνομικό του ρόλο επηρεάζεται δυσμενώς η αποτελεσματικότητα της επιθεώρησής του. Το ερώτημα που τίθεται είναι πού βρίσκεται το σημείο ισορροπίας μεταξύ των δύο ακραίων στάσεων. Το σημείο ισορροπίας δεν μπορεί να είναι στατικό και καθορισμένο. Μπορεί και πρέπει να κυμαίνεται αναλογα με τις περιστάσεις που επικρατούν στην επιχείρηση. Οι περιστάσεις αυτές που καθορίζουν και το σημείο ισορροπίας σχετίζονται με την παρουσία στην επιχείρηση μηχανισμών εκτίμησης και ελέγχου των κινδύνων και κατά πόσο υφίcπαται στην επιχείρηση αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας δηλαδή κατά πόσο υπάρχει το στοιχείο της «αυτοεπιθεώρησης». 7. Προοmlκές Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο των συστημάτων επιθεώρησης είναι η ενυπάρχουσα στο ίδιο σύστημα δυναμική της εξέλιξης για συνεχή βελτίωση και προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες, όντας από τη φύση του ευαίσθητος δέκτης των αλλαγών' αυτών. Αποτέλεσμα της δυναμικής αυτής είναι και η ικανότητα του κάθε συστήματος επιθεώρησης να δίνει, αλλά και να παίρνει ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες από συστήματα άλλων χωρών, να φιλτράρει και να κρατεί όσα θα βοηθούσαν στη δική του εξελικτική βελτίωση. Επομένως οι επαφές, η αλληλογνωριμία και αλληλοενημέρωση των φορέων που υπηρετούν τα συστήματα επιθεώρησης, όπως πραγματοποιείται μέσα από το παρόν Συνέδριο είναι προεξέχουσας σημασίας στην εξελικτική πορεία των γπηρεσιών Επιθεώρησης Ελλάδας και Κύπρου. Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 10

13 IMPROVING YOUR WORKSPACE "'- _~de!lr,..~,. f, ~! ~ ω m m ~ Cf Ο Ο. 0 ::> Ο Q. Α NEW V1EW OF WEI.DING Tbι: NEDERMAN w..idoaιatichdmd e(;minolh:s wcklα'. nrd<-.thewearerόocsnoi h<ιντ: ΙΟ keφflίppίng ίι ιψ;ιnddσwn beαuseιh:~~iiquκiσy5bliι:n5;ιdjustsa..ιo"",licaijy ιο cumpens.ate for inα>mίn{; \ighl H.,CMl5a" iι05t... -ΙΙ w!ι<:ύ'cr Ι""' ιι>«:h.isjit",nnι NEDERMAN JΠshλir Ίs whal;1 says: a bell-oome fi.lιrat>on unii tnt deιm:rsfπ::siιairdind ιο ιhe wddn"s fiια, inside the hei.ιneι "":-; _- ~, ι. :-_ POWER FROM ABOVE Sdf-n:b;adingut.ility~rrds ddiveroit wah:r. wdding gas.. ~ air aιιd ekdriι:pnwτ:rdirf,d ιο t.k poinι ofuse wiltι ~χiπu!m cιιmιι:nicnι:r:nn wι:ighllifting.nodutter ση the woιx ~ anι:i r.o tangie of hoses;ιndαb/eson Ι""' &οι- ιο ιrip ιhe -'" =ω e-,:;ι "" ~ ~ ~ ~ "" <-: '~ ~ -.ι: C APTURE OF OUST ΑΝD FIJMES at source is ΟΠό! οε Nederman's areas ofspecialisation. but πο! ιηό! onlyone. The others. all egually relevant Ιο the needs οε today's weiding and melal fabrica lίοn industries. are summarised opposile. Further delails \'lil] be giadiy supplied οπ request. ΑΗ Nedennan products have two Ιhings ίη commol1: Tlleir ultimaιe fu!lction ί5 ΙΟ promote induslria! health, safety and producιivity. They operaιe ίη ιηό! microenvironment οε the individua!...orkspace. There ί5 a sofiware side Ισ Nederman. Ιοα Given tlle breadtll of συτ Ρrοdιιct ωnge and the lengih of συγ pracιica\ experience ίη Ihe field of lndusiria! envίronment protection. we are well qualified Ιο offer ad Vlce and concrete sugges~ionsfor optimising individual workspaces ίη all typcs of manufacturing, construction and service industries. WTIIEODOROS IOflNNIDES LTD :n.'rchemos Slee!. Ρ O.Bo~ 22~6. Nicos,s Cyprus TεΙε~ fa~: (02) ΑΟΟΙΕΤ PLACε 10WORΚ ModιιI...~cw;ills mu.e it pos:sibie ΙΟ build indi\/idual wι>~ ;ιnι.! ι., scrι:cn,,{f nι,ί:<y rn>ιchillι:ry.wdding g!aι-o:. dc. NedeΠI'WI'.construdioιlldtsysIeι:n ί5 based on soιιndabsorbenl pι:gbu;ιn:i p;ιnd ιnoduiα and ajumίnium ρmfί[l':5- Door and wίndow unils are aiso avaίlabi.,... wdj as wdding cuιhinswith r.ιils. MobiIe paneis οε hingrd or d;p..ιogdhcriypc CMI ι,., ιιscd 10 erm teπφorarybooιbs ΙΟ SC7tt.n ση nou.e;ιndglare while won. ί5 ίn pro,,= Nicosia (02) Lιm3Sso1 ΙΟ5} FRESH A1R FOR VEHICLE MECHANΙCS E::ιt.ba.ust n.i1s...,d hosα ι:ombif,etheprίnι:iple:sofap!un':al sowcc anι:i 01J ιhr:-1ioorι:om.=ίι:rιιx.sdf.retrading hoses suspι:ndedfrom 0IIeJ"head exhau5t nils allow I/dlίde:s 10 bc s:erviαd wiltι ιhάr engίncs runnίng, and lfio\1c'd ιι.nder ιhcir own ιχ-er, ίn a fwnι:.-free indoor rnllironmenι n.e Ntdcrman nr\ge coηψιi$ι::s lίne.>rand Ιοορ nιii sy.hms n wdl as s1aoonary r:ιdr.ιciorsfo. ιh: s=ιliθ"g>nge..

14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ Του Χαράλαμπου Περικλέους Μέλους Σ.Λ.Υ.κ. Το άρθρο αυτό δίνει μερικές εισαγωγικές σκέψεις για το άγχος από την εργασία, τι είναι, πως αναγνωρίζεται, ποιοί είναι ΟΙ παράγοντες που το προκαλούν, πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εργαζομένου και το κέρδος του εργοδότη και ποιοί τρόποι υπάρχουν για την αντιμετώπισή του. Τι είναι το επαγγελματικό άγχος; Κατά τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει καθόλου βιολογικά, σε αντιθεοη με το περιβάλλον του και ιδιαίτερα το περιβάλλον εργασίας, το οποίο έχει αλλάξει δραματικά κατά τα τελευταία 50 με 100 χρόνια. Δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο λοιπόν, που νέοι όροι όπως το «επαγγελματικό άγχος» ή η «ένταση στο περιβάλλον εργασίας» κάνουν τελευταία την εμφάνισή τους. Στη βιολογία και την ιατρική ο όρος ένταση αναφέρεται συνήθως σε μια διεργασία του σώματος για προσαρμογή σε επιδράσεις, αλλαγές, απαιτήσεις και πιέσεις στις οποίες δυνατό να εκτεθεί ένα ανθρώπινο σώμα είτε αυτές είναι φυσικές ή ψυχολογικές. Οι μελετητές του θέματος αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πάντοτε ένας βαθμός έντασης κι αυτό είναι ωφέλιμο, ακόμα επιθυμητό, όπως η ετοιμότητα του στρατού μιας χώρας σε καιρό ειρήνης, επειδή οξύνει την ετοιμότητα και αυξάνει την ικανοποίηση. Η ένταση όμως μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα, σε άγχος στο χώρο εργασίας, όταν γίνει υπερβολική ή πέραν του λογικά αποδεκτού και από θετική δύναμη μετατραπεί σε αρνητική. Τότε γίνεται απειλή για την υγεία του εργαζόμενου, μειώνει την απόδοσή του, αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων με επιπτώσεις εξίσου κατατρεπτικές για τον εργοδότη. Μια άλλη προσέγγιση στο θέμα είναι ότι το άγχος, η υπερβολική ένταση δηλαδή, είναι το αποτέλεσμα μιας αταίριαστης εφαρμογής του ανθρώπου με το περιβάλλον αντικειμενικά, υποκειμενικά, ή μαζί, είτε στην εργασία ή αλλού. Όπως ένα παπούτσι δεν εφαρμόζει σωστά στο πόδι, έτσι όταν και οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος εργασίας δεν ανταποκρίνονται στις ικανότητες του ατόμου, τότε έχουμε μια κακή εφαρμσ:ή. Αυτό εξηγεί γιατί ίδιες ή παρόμοιες καταστάσεις θα μπορούσαν εύκολα \'α -,'ίνουν ένα πραγματικό πρόβλημα σε κάποιον και σε άλλον όχι. Είναι επόμενο λοιπον να υπάρχουν δυσχολίες στη μελέτη του ζητήματος «επαγγελματιχό άγχος» γιατί δημιουργούνται ερωτήματα όπως το «πού τραβάμε τη γραμμή μεταξύ της επιθυμητής έντασης χαι του σημείου που αρχίζει να μετατρέπεται σε άγχος;» και «πώς ταιριάζουμε στο κάθε πόδι το χατάλληλο παπούτσι;» Η αλήθεια είναι ότι το κρίσιμο σημείο ποικίλει από άτομο σε άτομο γι' αυτό και δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Αυτό που χρειάζεται χατ' αρχήν είναι η παραδοχή από μέρους όλων των ενδιαφερομένων ότι το επαγγελματικό άγχος είναι μια δυνατότητα και στο δικό τους οργανισμό και μ1τορεί να προκαλέσει ζημιά, γι' αυτό χαι πρέπει συνέχεια να εργάζονται για την αποτροπή του και να επαγρυπνούν για τυχόν εκδήλωσή του. Ενδείξεις ύπαρξης του προβλήματος Σε αντίθεση με τις επικίνδυνες καταστάσεις τις οποίες μπορούμε να δούμε χαι να μετρήσουμε στους διάφορους χώρους εργασίας, το άγχος στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι μια υποκειμενική κατάσταση. Υπάρχουν όμως χάποια σημεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε αν υπάρχει πρόβλημα επαγγελματικού άγχους σε ένα οργανισμό, όπως είναι τα ακόλουθα: Απόδοση στην εργασία. Μείωση παραγωγικότητας Α υξημένο κόστος παραγωγής. Πτώση ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών. Χειροτέρευση προγραμματισμού και ελέγχου εργασίας. Συμπεριφορά προσωπικού. Μείωση ζήλου χαι αφοσίωσης. Μη τήρηση του ωραρίου. Αδιαφορία για καλυτέρευση συνθηκών εργασίας. Πρόκληση ατυχημάτων από παράληψη. Απουσίες ασθένειας Αύξηση των απουσιών ασθένειας και συγκεκριμένα των μικρών περιόδων απουσίας. Σχέσεις προσωπικοi, Ένταση και σύγκρουση μεταξύ συναδέλφων. Φτωχικές σχέσεις με τους πελάτες. Αύξηση πειθαρχικών προβλημάτων. Παράγοντες που συμβάλλουν στο επαγγελματικό άγχος Όπως η αντίδραση του κάθε ατόμου στην ένταση διαφέρει, έτσι και οι παράγοντες που προχαλούν το ά':χος είναι πολλές φορές θέμα προσωπικής εκτίμησης. Υπάρχουν όμως κάποιοι παράγοντες που θεωρούνται γενικά α;τοδεκτοί και μπορούν να καταταγούν ανάλογα με τη δυνατότητα που έχουν να γίνουν αιτία άγχους. Στη κα θημερι νή ζωή ψηλά στη κλίμακα μπορούν να τοποθετηθούν κάποια τραυματικά συμβάντα όπως η απώλεια του συντρόφου και ο χωρισμός. Στο χώρο εργασίας έχουμε καταστάσεις όπως προβλήματα με τον προ'ίστάμε- >- Ασφάλεια & Υγεία Φεβροuάριος 1996, 12

15 νο, αλλαγές ωραρίων και φυοικές ενοχλήσεις. Αναλυτικά οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην πρόκληση άγχους στην εργασία εντοπίζονται κυρίως εκεί όπου: - Υπάρχουν φυσικές ενοχλήσεις όπως θόρυβος. θερμοκρασία, υγρασία, μυρωδιές. φωτισμός, βλαβερά υλικά ή ακόμα και η υποψία ύπαρξης τέτοιων υλικών, και η υποψία ψηλού κινδύνου για ατυχήματα. - Απαιτείται ποσοτική επαναληπτική ή μονότονη εργασία με πίεση χρόνου, όπως στη μαζική παραγωγή ή στην εργασία ρουτίνας γραφείου. - Υπάρχει ποιοτική υποβάθμιση, δηλαδή δε δίνεται η ευκαιρία για δημιουργία ή συμμετοχή στη λύση προβλημάτω\'. - Υπάρχει σύγκρουση καθηκόντων. - Δεν υπάρχει ηθική υποστήριξη από τον ανώτερο. τους συναδέλφους ή το σπίτι. - Οι ευκαιρίες για επιμόρφωση είναι ανύπαρκτες. Στην πραγματικότητα σε ένα χώρο εργασίας είναι πιθανό να συνυπάρχουν πολλές από τις πιο πάνω καταστάσεις. Αν στο βάρος προστεθούν παράγοντες όπως η αβεβαιότητα προοπτικώ\', ακανόνιστα ή υπεραπαιτητικά ωράρια ή ψηλός αυτοματισμός τότε είναι εύχολο να ξεχειλίσει το ποτήρι της έντασης και να μετατραπεί σε ~ άγχος, όπως χαι στην περίπτωση μιας βαρυφορτωμένης χαμήλας όπου και το παραμιχρό πρόσθετο βάρος μπορεί να τη γονατίσει. Αντιδράσεις και EJ"tιπτώσεις. Αν οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος εργασίας από τον εργαζόμενο είναι τέτοιες που για να αντεπεξέλθει πρέπει να γίνουν γρήγορες λειτουργικές αλλαγές στο σώμα, όπως η αύξηση της ροής του αίματος προς τον εγκέφαλο, η αύξηση των παλμών της καρδίας, η άνοδος της πίεσης του αίματος, του σακχάρου και του λίπους στο αίμα, τότε αναμφίβολα η τακτική επανάληψη τέτοιων αλλαγών θα επηρεάσουν αρνητικά την υγεία. Οι βλαβερές αντιδράσεις και επι",τώσεις από το άγχος μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατη';ορίες όπως αυτές που φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: Ψυχολογικές Ανησυχία Κατάθλιψη Απάθεια Υποχονδρία Αποξένωση Αϋπνίες Συμπεριφο(>άς Κατάχρηση οινοπνεύματος Κάπνισμα Λήψη φαρμάκων Επιθετικότητα Αντικοινωνικότητα Ροπή για ατυχήματα Σωματικές Ψηλή πίεση αίματος. Ταχυπαλμία ή αρρυθμία. Στηθάγχη Πονοκέφαλοι και ημικρανίες Αύξηση σακχάρου - λίπους. Ανικανότητα. Είναι αλήθεια ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι παροδικές όταν όμως επαναλαμβάνονται για εβδομάδες, μήνες ή ακόμα και χρόνια τότε μπορούν να γίνουν η αιτία για πρόκληση ασθενειών. Είναι ",ίσης βέβαιο ότι άτομα που εργάζονται κάτω από υπερβολική πίεση δεν βρίσκονται σε θέση να εκτιμούν σωστά τους κινδύνους στη καθημερινή εργασία, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες πρόκλησης ατυχημάτων να αυξάνονται σημαντικά. Συμπε(>ιφο(>ά ατόμου στο άγχος Κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες εργασίας μερικά άτομα π-αρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη ένταση παρά άλλα. Μπορούμε τότε να κατατάξουμε τα άτομα αναλογα με τη συμπεριφορά τους κάτω από αντίξοες συνθήκες εργασίας, σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α ανήκουν τα άτομα με επιθετική διάθεση, που είναι πιο ευδιάκριτα, αλλά και πιο επιρρεπή στις αντιδράσεις από το άγχος, σε αντίθεση με τα άτομα της ομάδας Β που έχουν μια πιο ήρεμη προσωπικότητα. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Α Το άτομο: Τονίζει λέξεις στην ομιλία του. Κινείται και τρώει γρήγορα. Ανυπόμονο τελειώνει τις προτάσεις των άλλων. Κό.νει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Νοιώθει ενοχές όταν ξευ.ουράζεται. Δεν προσέχει τα ωραία πράγματα. ΠρσΥ.αλεί τους όμοιους του. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Β. Το άτομο: Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει Εργάζεται σιωπηλά. Δεν παίζει για να κερδίσει αλλά για διασκέδαση. Δεν πιέζεται από το χρόνο. Αναπαύεται χωρίς ενοχές. Δεν είναι α\'uπόμονο. Δεν έχει επιθετική διάθεση. Η προσοχή αυτών που ασχολούνται με τη διαχείριση του άγχους στρέφεται πιο πολύ στα άτομα που κατατάσσονται στην ομάδα Α, με σκοπό να τους διδάξουν την τέχνη της χαλάρωσης και να τους ενθαρρύνουν να πάρουν μια πιο φιλοσοφημένη στάση αφού η τάση σήμερα είναι τέτοια άτομα να θεωρούνται πιο δυνατά και επιτυχημένα. Διαχεί(>ιση του επαγγελματικού άγχους. Μια λογική σειρά δράσης στη διαχείριση του επαυ;ελματικού άγχους διαλαμβάνει τα εξής τρία βήματα: Εντοπισμός, Πρόληψη, Θεραπεία. Εντοπισμός Είναι σημαντικό πρώτα να εντοπισθεί το πρόβλημα και η έκταση του. Αυτό μπορεί να γίνει αφού παρατηρηθούν κάποια σημεία ύπαρξης και αντιδράσεων του προβλήματος όπως οι απουσίες, κατάχρηαη οινοπνεύμα- > Ασφάλεια & Υγεία - Φsβροuάριος 1996, ]3

16 ΤΟ;. ή περιστατικά ψυχολογικών διαταραχών. Σημαντικό στοιχείο ειναι Ο εντοπισμός παραγόντων στο περιβάλλον εργασία; που πιθανόν να συμβάλλουν στο πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να γίνονται παρατηρήσεις και αν είναι δυνατό μετρήσει; τέτοιων παραγόντων Π.χ. θορύβου. και επίσης μελέτες μαζί με του; ενδιαφερόμενους των παραγόντων εκείνων που θεωρούνται οι πιο δυνατοί υπαίτιοι και που μπορούν ταυτόχρονα να διαφοροποιηθούν προς το καλύτερο. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην έρευνα για εντοπισμό του άγχους είναι τα ερωτηματολόγια που μπορεί να είναι ανώνυμα όπου υπάρχει μεγάλος αριθμό; εργαζομένων. Με κατάλληλες ερωτήσεις ο ειδικό; μπορεί να ο'jτοφανθεί αν κάποια άτομα υποφέρουν από επαγγελματικό άγχο; και να τους κατατάξει ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στην ομάδα Α ή Β. Πολύ βοηθητικές είναι επίσης οι συνεντεύξεις, οι περιοδικές ιατρικές εξετάσεις και η διατήρηση αρχείου με τακτικές μετρήσεις πίεσης αίματος, παλμ(ί)\l καρδίας, αναλύσεις ούρων και αίματος. Πρόληψη Όπως αναφέρθηκε, μερικοί παράγοντες είναι αποδεκτοί σαν μέρος τη; επαγγελματικής ζωής. Αυτοί που πρέπει να αποφεύγονται είναι εκείνοι που είτε είναι επικίνδυνοι για την υγεία ή έμμεσα επιζήμιοι στην ευημερία του ατόμου. Σύμφωνα με μια απόφαση του ιεθνού; Γραφείου Εργασίας, η εργασία δεν πρέπει μόνο να σέβεται τη ζωή και την υγεία του εργαζόμενου αλλά συνάμα να του επιτρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και να επιτυγχάνει αναπτύσσοντας τις προσωπικές του ικανότητες. Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω απαιτούνται τα εξής: 1. Η εργασία να είναι απαιτητική και να παρέχει κάποια ποικιλία. 2. Ο εργαζόμενος να μπορεί να μαθαίνει και να συνεχίζει να μαθαίνει με την εργασία του με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων του και την καλλιέργεια της αξιοπιστίας του. 3. Ο εργαζόμενος να lυιορεί να αποφασίζει σε κάποιο βαθμό για τον τρόπο εργασία; για να νοι(οθει ότι λαμβάνει και αυτό; μέρος. 4. Να υπάρχει αναγνώριση τη; προσφορά; του εργαζόμενου και κοινωνική υποστήριξη. 5. Να νοιώθει ο ερίαζόμενος ότι η εργασία του τον οδηγεί σε ένα επιθυμητό μέλλον. Είναι αλήθεια ότι εκατομμύρια εργάτες στερούνται όλων σχεδόν των πιο πάνω αναγκών. Η εργασία και το περιβάλλον μπορούν και θα πρέπει να επανασχεδιαστούν έτσι που να ικανοποιούν τέτοιε; ανάγκες για να μετατραπεί η επαγγελματική ζωή δούλος μας αντί αφέντης. Θεραπεία Όπου είναι δυνατό θα πρέπει να τροποποιούνται ή να εξαλείφονται όλοι οι παράγοντες που προκαλούν ένταση στο χώρο εργασίας, είτε με τη μετακίνηση του ατόμου σε άλλο χώρο ή τον επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος εργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να αρχίσει με μια επέμβαση μικρής κλίμακας στο περιβάλλον εργασίας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με σκοπό να αποφασισθούν πιο μεγάλες αλλαγές. Οι πιο μεγάλες αλλαγές παρακολουθούνται και τροποποιούνται ανάλογα. Όταν τα πιο πάνω δεν μπορούν να γίνουν, τότε ένα άτομο μπορεί να αυξήσει την αντίσταση του στην ένταση αν ασχοληθεί στον ελεύθερο του χρόνο με ένα άθλημα. με γυμναστική ή ασκήσεις χαλάρωση;, με κηπουρική Κ.α. Σε μερικές περιπτώσει; πιθανόν κάποιο; να χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη. Αν παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη πρέπει εκείνοι που θα τύχει να βρεθούν κοντά σε ένα τέτοιο άτομο να έχουν υπόψη του; τα εξής: Δείξετε κατανόηση μόνο θα απαμβλύνει αμέσως το πρόβλημα. Αφήστε το άτομο να μιλήσει - αυτό και Μην του φερθείτε απότομα - βοηθάτε το να βοηθήσει τον εαυτό του. Η αλλαγή περιβάλλοντο;, έστω για λίγο, θα βοηθούσε. Συμπεράσματα Αναμφίβολα η μελέτη του θέματος βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο και χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά ακόμα στον τομέα αυτό. Το να ασχοληθεί κάποιος με το επαγγελματικό άγχος είναι μια μεγάλη πρόκληση, αφού δεν μπορεί εύκολα να μετρηθεί στο κάθε άτομο ή στον κάθε χώρο εργασίας ξεχωριστά. Εκείνο που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι το άγχος στην εργασία δεν είναι θέμα ατομικό για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά αλλά θέμα που αφορά και έχει σχέση με ολόκληρο τον οργανισμό. Ακόμα δε οι εργοδότες θα πρέπει τώρα εκτός των οικονομικών επιβαρύνσεων να υπολογίζουν και πιθανές νομικές επιπλοκές. Σε πρόσφατη απόφαση αγγλικού δικαστηρίου, (Walker Vs Norιhumberland County Council, 1994) ο δικαστής έκρινε ότι είναι ξεκάθαρο πως η υποχρέωση του εργοδότη αναφορικά με την αοφάλεια και υγεία του εργαζομένου επεκτείνεται και στη ψυχική του υγεία. Δεν υπάρχει λόγος νrι γίνουν μεγάλες δαπάνες ούτε περίπλοκες διαδικασίες στην εκτίμηση και τον έλεγχο του άγχους στην εργασία. Εκεινο που χρειάζεται είναι να παρθούν κάποια μέτρα κοινής λογικής όπως η επαγρύπνηση και ο κατάλληλο; σχεδιασμός εργασίας. Καθαροί στόχοι, καθορισμένα καθήκοντα και ευθύνες, εφικτοί και λογικοί στόχοι εργασίας και καλή επικοινωνία είναι μερικά πρακτικά ζητήματα στα οποία οι εργοδότες πρέπει να δίνουν σημασία για να βοηθήσουν στην αποφυγή υπερβολικής έντασης στον οργανισμό τους. «Αυτό που έχει σημασία» λέγει ο Κάρυ Κούπερ, καθηγητής επαγγελματικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσιεστερ, «είναι ότι οι εργοδότες μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το άγχος στο εργατικό δυναμικό. Εφ' όσον αναγνωρισθεί πόση σημασία έχει το άγχος στην εργασία είναι δυνατό οι εργοδότες να συμπεριλάβουν το θέμα της διαχείρισης του στα προγράμματα ευημερίας, ασφάλειας και υγείας. Θα πρέπει να κάνουν έναν «έλεγχο άγχους» κάθε ένα - δύο χρόνια και έτσι να μπορούν να βοηθήοουν τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν σωστά το χρόνο τους, να τους εκπαιδεύσουν στη διαχείριση του εαυτού τους και να μπορούν να αναγνωρίζουν αν ο διπλανός τους υποφέρει από άγχος». Ασφάλεια& Υγεία - Φεβρουάριος 1996, 14

17 Το Ευθυμογράφημα μας Τι τζακι τι γένια, Αμφότερα έχουν έννοιες και θέλουν χτένια Του Αναστάσιου Γιαννάκη Επιθεωρητή Μηχανικού Μέλους Σ.Λ.Υ.Κ. Ήταν ένα βροχερό πραγματικά χειμωνιάτικο α..-ιόγευμα του Φλεβόρη και ο Πoλιr.ωoνιάδης ήταν αναγκασμ~νoς να βγει για να επισκεφθεί το φίλο του Λάμπη που έμενε στην άλλη πλευρά της πόλης. Είχε πολλές φορές στο παρελθόν αναβάλει την επίσκεψη στο σπίτι του φίλου του και δεν ήθελε να την ακυρώσει και πάλι. Οπλίσθηκε λοιπόν καλά εναντίου της βροχής και του κρύου πήρε το αυτσκινητάκι του και άρχισε να διασχίζει τους πλημμυρισμένους δρόμους τη; πόλης. Σ' ένα ημίωρο ο Πολυχρονιάδης βρισκόταν έξω από το σπίτι ταυ φίλου του και κτυπούσε την πόρτα. Μόλις άνοιξε η πόρτα ένοιωσε μια έντονη μυρωδιά από καμένο ξύλο. Αφού χαιρέτισε βιαστικά το φίλο του που στεκόταν στην πόρτα ρώτησε ανήσυχα. "Λάμπη μήπως καίγεται το σπίτι σου και δεν το κατάλαβες;" "Όχι φίλε μου μην πανικοβάλλεσαι. Απλούστατα αφού σε ΠΕρίμενα και έχει και τέτοιο κρύο σ/.έφτηκα να ανάψω το τζάχι" απάντησε ο Λάμπης. "Μα εσίι ποτέ δεν είχες τζάκι και τώρα απ' ότι βλέπω έκανες μεγάλες αλλαγές" απάντησε ο Πολυχρανιάδης καθιί)ς προχωροljσε μέσα στο σπίτι. "Το τζάκι έχει την μαγεία και τη χρησιμότητα του. Έτσι μαζί με τις άλλες αλ/αγές που έκανα στο σπίτι έφτιαξα και το τζάχι" απάντησε ο Λάμπης. Ο Πολυχρονιά5ης βολεύτηκε στον καναπέ που βρισκόταν απέναντι από το τζάκι. Η φωτιά σπι νθηροβολο'ιίσε στο τζάκι καθώς η φωτιά έκαι ','ε αχόρταγα τα κούτσουρα. Ο Πολυχρονιάδης πρόσεξε όμως ότι σύντομα θα χρειάζονταν και άλλα ξύλα και ακολουθώντας τις οδηγίες του Λάμπη αναζήτησε ακόμη μερικά χούτσουρα κάτω από τον καναπέ. Εκεί με μεγάλη έκπληξη ανακάλιnμε όχι μόνο κοίjτσουρα αλλά και ένα ανοικτό πλαστικό δοχείο με πετρέλαιο. "Λάμ..ι-τη α.."t' ότι κατάλαβα. το πετρέλαιο που έχεις φυ λαγμένο κάτω από τον χαναπέ είναι για το άναμμα του τζακιοίι. Δεν ανησυχείς που το φυλάς έτσι τόσο κοντά στο τίάκι: Εύκολο είναι μια σπίθα να βρεθεί μέσα σ' αυτό και νά σου βάλει φωτιά στο σπίτι. Θάπρε,τε θαρρ<.ί> να το 'χεις φυλαγμένο σε κλειστό και κατάλληλο δοχείο σ' ένα ασφαλισμένο χώρο έξω από το σπίτι", είπε ο Πολυχρο"ιάδης. "Κάπου έχεις δίκαιο φίλε μου αλλά ήσουν και παραμένεις υπερβολικά ανήσυχος. Άλλωστε χρησιμοποιώ συνήθως και μόνο στο άναμμα πετρέλαιο σε στερεά παρασκευάσματα που είναι πιο ασφαλισμένο Q.,ίό ότι η βενζίνη ή το υγρό πετρέλαιο", απάντησε ο Λάμ..ίης. 'Έ όχι και βενζίνη για το άναμα των ξύλων στο τζάκι βρε Λάμπη, τη θυμάσαι την περίπτωση του Κακοζώη, τότε που είμαστε στα φυλάκια, όταν πήγε να ρίξει βενζίνη στα αναμμένα κάρβουνα μ' ένα μπουκάλι, π,ϊρε φωτιά η βενζίνη μέσα στο μπουκάλι και έκανε έκρηξη", είπε ο Πολυχρονιάδης. "Πως μπορώ να ξεχάσω τέτοια εμπειρία. Φθηνά τη γλυ τώσαμε όλοι. Πήραμε λίγα καψίματα εμείς οι δύο. πήρε ένα μήνα αναρρωτιχή και άλλο ένα μήνα φυλακή ο Κακοζώης", απάντησε ο Λάμ,"[ης. Ο Πολυχρονιάδης Βάζοντας τα ξύλα στο τζάκι πρόσεξε μια περίεργη κατασκευή στο πίσω μέρος του τζακιού που θύμιζε σχάρα. "Δεν πιστεύω να χρησιμοποιείς αυτή τη σχάρα από χαλκοσωλήνες για το ψήσιμο των λουκάνικων ή των παστουρμάδων Λάμ,cη. Όσο για το κρέμμασμα του χοιρομεριού η θέση της είναι εντελώς ακατάλληλη χαι άβολη". είπε στο φίλο του. "Άσε την πλάκα Πολυχρονιάδη, μην κάνεις ότι δεν ξέρεις το σύστημα της σερπεντίνας. Το νερό περνά μέσα από τη σωλήνα ζεσταίνεται από τη φωτιά στο τζάκι και επιστρέφει πίσω στο ντεπόζιτο του ζεστοί! νεροίl στο θερμολουτήρα. Μεγάλη ευκολία και εξυπηρέτηση τώρα το χειμώνα που έχουμε μέρες χωρίς ήλιο". "Κατάλαβα Λάμπη" απάντησε ο Πολυχρανιάδης. ''Αυτές είναι οι λεγόμενες εκρηγνυόμενες κατασκευές των Κυπριακών τζακιών. Φαίνεται ότι πήρες απόφαση να κατεδαφίσεις σύντομα το τζάκι σου". "Γιατί ανησυχείς φίλε μου. Γνωρίζω τον κίνδυνο. Μπορεί να μετατραπεί το νερό σε ατμό από υπερθέρμανση και να γίνει έκρηξη. Εγώ όμως έχω προνοήσει στο υδραυλικό κύκλωμα χωτοιο εξαερισμό στην ατμόσφαιρα. Επίσης δεν έχω τοποθετήσει ροπινέτα για να υπάρχει κίνδυνος να τα ξεχάσω κλειστά" είπε ο Λάμπης. "Ναι Λάμπη καλά τα σκέφθηχες όλα αυτά αλλά ακόμη και ένα χαλά σχεδιασμένο και Ε"Γι<.αταστημένο σύστημα θέρμανσης νερού σε τζάκι χρειάζεται έλεγχο και επιθεώρηση από κάποιο έμπειρο τεχνίτη. Σκέφτου γιατί εύκολα μπορεί για παράδειί'μα να κλείσουν οι σωλήνες από την πέτρα, που μαζεύεται σιγά σιγά στο εσωτερικό τους, ή από κάτι άλλο και τότε γίνεται η έκρηξη" απάντησε φλεγματικά ο Πολυχρονιάδης. Ο Πολυχρονιάδης κου(\εντιάζοντας με το φίλο του εντόπισε μικρά καψίματα στην πλευρά του χαλισι) που βρισκό~ ταν προς το τζάκι. Εισηγήθηκε λοιπόν στο φίλο του να βάλει ένα παραπέτασμα για σπινθήρες μπροστά στο τζάκι και να προστατεύσει έτσι το χαλί από τις ατίθασες σπίθες. Ο Λάμπη; όμως είχε κάποιες επιφυλάξεις. "Πως θα ψήνουμε τα λουι..άνικα, τους παστουρμάδες και τα κάστανα όταν έχουμε ένα παραβάν;" ρώτησε το φίλο του. "Χρειάζεται ένα ειδικό παρα.ιτέτασμα που να επιτρέπει στους Κύπριους φανατικούς των εδεσμάτων του τζακιού να εξ.υπηρετούνται. Το παραβάν Λάμπη μου μπορεί να προστατεύσει το σπίτι και τα εγγονάχια σου όλο εκείνο το χρόνο που δεν ασχολείσαι με το ψήσιμο ειδικών εδεσμάτων στο τζάκι" απάντησε χαμογελώντας ο Πολυχρονιάδης. Η ώρα της επίσχεψης είχε τελειώσει. Ο Πολυχρονιάδης α..-τοχαιρέτησε το φίλο του και προχώρησε στην πό",τα για να φύγει. "Όμως ανησυχούσε και "{ια κάτι άλλο. Τι γίνεται με το σβήσιμο του τζακιού; Ο φίλος του φροντίζει να σβήνει το τζάκι προτού πάει για ύπνο; Δεν κρατήθηκε λοιπόν και ρώτησε το Λάμπη πως αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. "Φίλε μου ξέρω ότι ανησυχείς για τη φωτιά που μ..ίορεί να αρπάξει το σπίτι από το αναμμένο τζάκι'', είπε ο Λάμπης. "Δεν είναι μόνο για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς που πρέπει να βεβαιωθείς ότι τα ξύλα και τα κάρβουνα είναι τελείως σβηστά προτού εγκαταλείψεις το τζάκι. Α ν τα ξύλα ή τα κάρβουνα συνεχίζουν να καίγονται μπορεί να ακολουθήσει ατελής καύση που να δώσει επιχ.ίνδυνα και δηλητηριώδη αέρια τα ο;ωία θα παραμείνουν στο σπίτι εφόσον αυτό είναι κατάκλειστο λόγω του κρυου" απάντησε ο Πολυχρανιάδης. "Ολο έννοιες και ανησυχίες μου χάρισες με την επίσκεψή σου", είπε ο Λάμπης στο φίλο του. Ο Πολυχρονιάδης καληνυχτίζο"τας τον φίλο του (L"[άντησε. "Δεν πειράζει φίλε μου. Καλύτερα να 'χεις εσύ τις έννοιες μια και συ έχεις το τζάκι και όχι εγώ να ανησυχιί) Ε.ιίειδή γνώριζα τους κινδύνους και δεν τους είπα σε σένα για να προσέχεις. Οπως λέμε ε<ρόσον εσύ έχεις τα γένια εσύ χρειάζεσαι και τα χτένιαl". Ασφάλεια & Υγεία- Φεβροuάριος 1996, 15

18 medisell co ltd LABORATORY INSTRUMENTATlON & SUPPlIES - DIAGNOSTlC REAGENTS 55Α Limassol Ave. Ρ.Ο.Βοχ Nicosia 130, Tel: Ι Sί d e kic k (AIRCHECΚ 50 5ERIESJ TIle flow colnpensated SIDEKICK samp1ir19 pump has options of basic. tiilled al1d Ir1trirlsically safe versions. all of wtlich are capable of l0w flow samplil1g wilh the addilion αl a CPC υπίl and lαw Ilow adapter. This innovation makes Ihe SIOEKICK the Iowest cost universal sampler οπ the market and gives a Ilow range ΟΙ milliliires per minute. Ousl, gas and vapour sampling are all performed wilh Ihe ΟΝΕ pump. The I0W flow system can be fitted 10 any exisling Sidekick pumps. Manufactured ίπ a tough conducove plastic case Ihis pump carries the CE mark for EMC silielding and is avai!abje ίπ numerous kits Ιο suit your particular requlrement. For example, Intlalable dust, inhalab!e dusl and gases, respirable dusl, respirable and inhalable dusl plus gases Sidekick Pump Sidekick "S" pump lπlγίπ. Sale Sidekick "Τ" pump WiIll limer CPC υπίι CPC Low flow adapter, single way ΑΙΙ combinaiions of pumps and kils available. Γ~~~?] 1~~_JΊ,,",,υl Ι]ΙJ ΓIΓI.:~~,!1,: Ι Universal The UNIVERSAL range αl intrinsically sale sampling pumps are constant tlow and cover a Ilow range αl αγ millilitres per minute. From Ιhe basic 10 Deluxe versions there is a choice of specificalion which ίπcludes delayed slarι, run time, and iniermittent sampiing prutogols over peroids ΟΙ υρ lα one week. The limed versions have Ihe bonus ΟΙ automalic laυll shuidown lor high back pressure, blocked lilter ΟΓ l0w battery. Once Ihe lauii has been detecled the pump slops but retains Ihe Γυπ lime υρ lα Ihal ροίl1!. Α lυll range ΟΙ kils lοr du51 and gas sampling are available. Basic pump ΕΧ (1-4000ml/min) XR (1-5000ml/min) InIernlediate pump 224-PCEX4 (1-4000ml/min) 224-PCXR4 (1-5000ml/nlin) Oeluxe pump 224-PCEX8 (1-4000mllmin) 224-PCXR8 (1-5000mIImin) ΑΙΙ ΡΟΓI numbers shown are lοr pumps wίth RFI shielded cases 11. Ο. Μ. Dust Sampler...J TI,e FIRST widely accepted plastic sampler. Oesigned by researchers at Ihe Institule αl OccupaIional Medicine ίπ Edinburgh Ιο avoid under sampling, the Ι. Ο. Μ. relains ΑLL Ihe particulate drawn ίπια ΙL by utiiizing a cassettelfiiier combination. This combinalion is pre and posl weighed togelher eliminaiing problems ΟΙ wall IOS5 as experienced by olher Iypes αl samplers currently available. It also addresses concerns about the effecis of air movement around Ihe injel of such devices. Manufactured ίπ a conductive plaslic 10 eliminaie stalic probjems and keep weight 10 the absolute minimum II,e Ι. Ο. Μ. is manulaclured exclusively by SKC LId. Ι. Ο. Μ. Il1halable Sampler Spare casseile Ασφάλεια & Υγεία - Φεβροuάριος 1996, 16

19 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Του Ευθύ60υλου Οικονόμου Επιθεωρητή Ασφάλειας, Μέλους Σ.Λ,Υ.Κ. ΟΙ περισσότεροι άνθρωποι τραυματίζονται από ατυχήματα στο σπίτι πολύ ΠΙΟ συχνά από ότι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε παιδιά ηλικίας μέχρι και 12 ετών κω σε ηλικιωμένους. Πολλά από αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την εφαρμογή απλών μέτρων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ελαχωτοπolήσουμε τις πιθανότητες ατυχήματος στο σπίτι, γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε χρόνο για να αοχοληθούμε με ορισμένα θαmκά πράγματα. Τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία ινστιτούτων καταναλωτών (1) δείχνουν ότι: - Το 40% από τα ατυχήματα που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι έχει σαν θύματα τα παιδιά. Τα περισσότερα από αυτά τα ατυχήματα προκαλούντα/ από ελαττωματικά προϊό\ττα, για παράδειγμα οικιακές συσκευές. έπιπλα, εργαλεία κ.τ.λ. - Το 70~c των ατυχημάτων προκαλείται από καταναλωτικό αγαθά, ενώ το 30~ των θανάτων των παιδιών μέχρι 14 ετών αποδίδετω ο' αυτά. - Τα παιδιά ηλικίας 2-5 ετών κι νδυνεύουν περισσότερο. Το 50Ι:Ο των ατυχημάτων συνέβηκε σε πωδιό ηλικίας 2-5 ετών και ακολουθούν τα παιδιά ηλικίας 5-7 ετών. Από μελέτη που έγινε στο Τορόντο του Καναδά το 1993 βρήκαν ότι το 51 ι;-'ο των ατυχημάτων των πolδιών (ηλικίας μέχρι και 18 ετών) εντός του σπιτιού ήταν από πτώση, 18% από κτύπημα διαφόρων αντικειμένων και gι;ί- από ωχμηρά αντικείμενα. Τα περιοσότερα των ατυχημάτων αυτών συνέβηκαν την ώρα του πωχνιδιού και κυρίως νωρίς το απόγευμα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν σε μέρος που ΟΙ γονείς πιστεύουν ότι είναι ασφαλισμένο. Μελέτη του Πανεπιστημίου της Βορείου Καρολίνας της Αμερικής για παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών από το έδειξε ότι τα κατάγματα οστών ήταν οι πιο συχνοί τύποι τραυματισμών και ότι το κεφάλι κτυπούσε πιο συχνά. Τα μικρά παιδιά καθώς ΚΩΙ οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο από ατυχήματα στσ σπίτι. Τα. παιδιά είναι φυσικά περίεργα και ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου. Μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εντός του σπιτιού για περιορισμό του κινδύνου ατυχημάτων είναι και τα ακόλουθα: ΚΟΥΖΙΝΑ: Η κουζίνα είνω επικίνδυνη για πολλούς λόγους, γlo παράδειγμα από το μαγείρεμα (βραοτό νερό, καυτό λάδι), από τα μαγεφικά οκεύη (μαχαίρlo, ζεστά δοχεία) και από το γεγονός ότι εκείνος ή εκείνη που αοχολείτω στην κουζίνα με την ετοιμασία των φαγητών, μπορεί να μην δώσει αρκετή προσοχή στο Πα/δί γι' αυτό: Κάλυψε τα ηλεκτρικά μάτια με ειδικά πλέγματα ασφαλείας για τις κουζίνες προς αποφυγή εγκαυμάτων ή πρόκληση πυρκαγιάς. Τα χερούλω καtσαρόλας, ή τηγανιού να είναι γυρισμένα προς την μέσα πλευρά της κουζίνας για να μην μπορεί να τα πιάσει το παιδί και λουσθεί με το περιεχόμενο. Φυλάξτε μαχαίρια και πιρούνια σε απρόσιτα για το παιδί μέρη προς αποφυγή τραυματισμού από αιχμηρά αvτikείμενα. Αποθηκεύστε όλα τα χημικά σε μέρος που να μην είναι προσιτό στα παιδιά και τοποθετείστε κλειδαριές αοφαλείας. Έχετε όλα τα μικρά αντικείμενα ή πλαστικά σακούλια σε ψηλό σημείο που να μην φτάνουν παιδιά. Τα παιδιά είνω πολύ περίεργα και υπάρχει η πιθανότητα μικρά αντικείμενα να τα καταπιούν ή να φορέσουν στο κεφάλι τις πλαστικές σακούλες. Φυλάξτε το ηλεκτρικό oiδερο σε ασφαλή θέση Κα/ ποτέ μην φεύγετε αφήνοντας το αναμμένο. Πιθανόν τα παιδιά να υποστούν εγκαύματα. Μην αφήνετε ηλεκτρικά καλώδια να κρέμμονται. Το παιδί μπορεί να τα τραβήξεl. Καλύψετε τους ρευματοδότες με πλαστικά καλύμματα. Τα παιδιά τοποθετούν διάφορα αντικείμενα μέσα στις υποδοχές. Αποφεύγετε να έχετε ολισθηρό το δάπεδο της κουζίνας. Διαθέτετε ένα πυροσβεστήρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτe τραπεζομάντηλο πάνω στο τραπέζι, μπορεί να τρα8ηχτεί από το πωδί. Φυλάξετε τις ανolγμένες κονοέρβες σε αοφαλές μέρος. Μην αφήνετε όπου νάνω αναπτήρες και σπίρτα που μπορεί να γίνουν πιθανή αιτία πυρκαγιάς. Μην μαγειρεύετε με το παιδί να τριγυρνάει γύρω σας. Κανονίστε να παίζει ο' ένα ειδικό μέρος της κουζίνας π.χ. μέσα σε "πάρκο". Κλείνετε το πλυντήριο πιάτων ή ρούχων. Να κλείνει η πόρτα τους με ασφάλεια γιατί πιθανόν τα μικρά παιδιά να εισέλθουν σ' αυτά. Μην έχετε μακριά καλώδια στις ηλεκτρικές συσκευές. Να ελέγχονται και να συντηρούνται συχνά τα συστήματα υγραερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικών συσκευών. ΣΤΟ ΜΠΑΝlO: Ποτέ μην αφήνετε ένα παιδί μέχρι 4 ετών μόνο μέσα σε μπανιέρα, μπορεί εύκολα να πνιγεί ακόμη κω σε νερό βάθους 5 εκατοστών. Φορητές ηλεκτρικές συσκευές απαγορεύονται αυστηρά μέσα στο μπάνιο. Μερικά μέτρα προφύλαξης είναι τα ακόλουθα: Να υπάρχουν χειρολαβές στις δύο πλωρές της μπανιέρας, γω να αποφεύγονται ολισθήματα. Τοποθετείστε αντιολισθητικό χαλάκι μέσα ΚΩΙ έξω από την μπανιέρα για να αποφεύγονται τα γλυστρήματα. Φυλάξτε τα καλλυντικά, φάρμακα, απορρυπαντικά κ. τ.λ. σε σημείο που να μην τα φθάνει το παιδί. Εξασφαλείστε ότι η πόρτα του μπάνιου μπορεί να ανοίγει κω απ' έξω. Το καπάκι λεκάνης αποχωρητηρίου να είναι πάντα κλειστό, πιθανόν το μικρό παιδάκι να πέσει με το κεφάλι μέσα στην λεκάνη. ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ Τις περισσότερες ώρες στο σπίτι τις περνάμε μέσα ΟΤΟ καθιστικό και στην κουζίνα, έτσι αυτός ο χώρος πρέπεl να είνol αοφπλής>- Ασφάλεια & Υγεία - Φεβρουάριος 1996, 17

20 για ένα παιδί. Μερικά μέτρα προφύλαξης είναι και τα ακόλουθα: Φροντίστε να μην έχετε έπ1 πλα με αιχμηρές άκρες, εάν έχετε τότε τοποθετείστε πλαστικές γωνιές ασφαλείας. Αν έχετε τζάκι χρηωμοποιείτε προφυλακτικό πλέγμα ή κιγκλίδωμα. Μην αφήνετε παιχνίδια του πωδιού πάνω από το τζάκι, μπορεί να δοκιμάσει να το πάρει. Στερεώστε κατάλληλα και ασφαλισμένα τα ηλεκτρικά καλώδω συσκευών έτσι ώστε το παιδί να μην παιζει με αυτά. Μην βάζετε βαρετά αντικείμενα ή ζεστά ποτά σε χαμηλά τραπέζια, πιθανόν τ;α μικρά πωδιά να τα ρίξουν πάνω τους. Φροντιστε ώστε όλα τα χαλιά και το δάπεδο να βρίσκονται σε καλή κατάσταση για να μην μπορεί κανείς να σκοντάψει. Τοποθετείστε τηλεόραση, βίντεο, μαγνητόφωνα, στερεοφωνικά σε μέρος που δεν τα φθάνει το παιδί. ΣΤΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η λήψη μέτρων ασφάλεως στο υπνοδωμάτιο είναι σημαντικό μια και εκεί το παιδί περνά τον περισσότερο χρόνο στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Μερικά μέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα: Τοποθετείστε κλειδαριές ασφαλείας στα παράθυρα του δωματίου. Όλα τα έπιπλα να έχουν στρογγυλεμένες γωνιές ή τοποθετείστε ειδικές πλαστικές γωνιές ασφαλείας. Μην καπνίζετε στο κρεβάτι. Καλύψετε τις πρiζες στο υπνοδωμάτιο του πωδιού. Φροντίστε το κρεβατάκι του παιδιού να πληρεί όλους τους κανόνες ασφάλεως (π.χ. κιγκλίδωμα, άφλεκτα υλικά κ.τ.λ.). Μην χρησψοπolείτε μαξιλάρι στην κούνια του μωρού. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές με φθαρμένα ηλεκτροφόρα καλώδω. Μην τοποθετείτε ελαφρά έπιπλα στο υπνοδωμάτιο, το παιδί μπορεί να τα αναποδογυρίσει επάνω του. ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στους διαδρόμους και στις σκάλες για το παιδι ειναι η πτώση. Μερικά μέτρα ασφάλειας ειναι: Τοποθέτηση πόρτας ασφαλειας (κιγκλίδωμα) στο πάνω και στο κάτω μέρος της σκάλας. Ποτέ μην αφήνετε αντικείμενα πάνω ή κοντά στη σκάλα. Να υπάρχει καλός φωτισμός. Το xαλi της σκάλας να είναι καλά στερεωμένο ώστε να μη γλιστράει. ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ Ο κήπος μπορεί να είναι επικίνδυνος για παιδιά γιατί απ' εκεί μπορεί εύκολα το παιδί να ξεφύγει στο δρόμο. στον κήπο υπάρχουν μηχανήματα. εργαλεiα. φυτοφάρμακα, παιγνίδια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει στον κήπο χωρίς επιτήρηση. Εάν στο χώρο αυτό παρκάρετε το αυτοκίνητό σας. πριν βάλετε εμπρός τη μηχανή. βεβαιωθείτε για τη θέση που βρίσκεται το παιδί. Μερικές άλλες ενέργειες προστασίας από τον κίνδυνο στον κήπο είναι οι ακόλουθες: Κλειδώστε όλες τις πόρτες, καγκελλόπορτες του κήπου. Αν υπάρχει ΠIσiνα η τεχνητή λψνούλα να περιφραχθεί κατάλληλα. Διατηρείτε τα παιγνίδια του κήπου σε καλή κατάσταση, π. χ. εάν το ξύλο μιας κούνιας είναι κατάλληλο η στήριξη της κούνως είνω η κατάλληλη κ.τ.λ. Βαρέλια ή οτιδήποτε άλλο στο οποίο μαζεύετω νερό βροχής, πρέπει να έχουν καπάκια. Το πωδί μπορεί να πνιγεί ακόμη και σε πέντε πόντους νερό. Όλα τα ούνεργα του κήπου, εργαλεία, φυτοφάρμακα κ.τ.λ. να φυλάγονται στην αποθήκη κλειδωμένα. Να επιτηρείτε το παιδί στον κήπο, ακόμη και μικρά αντικείμενα ή πετραδάκια μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα όταν καταποθούν. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑ ΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - Μην αφήνετε ποτέ το παιδί μόνο του στο σπίτι για πολύ χρόνο. - Αν έχετε όπλο στο σπίτι, μην το αφήνετε ποτέ γεμάτο. Αποσυναρμολογήστε και κλειδώστε το σε τόπο που δεν μπορεί το παιδί να πλησιάσει. Ασφαλίστε με κλειδαριές ασφαλείας τα παράθυρα του σπιτιού. - Εκπαιδεύσετε τα παιδιά να αποφεύγουν τlς θερμάστρες κω άλλες θερμαντικές συσκευές που καίνε όταν τις αγγίξεις. - Να ελεγχθούν όλα τα ηλεκτροφόρα καλώδω. Τα φθαρμένα να αντικατασταθούν αμέσως. - Καλύψετε όλες τlς ηλεκτρικές πρίζες με ειδικά καπάκια. - Μην αφήυετε το παιδί να τριγυρνά εντός του ΟΊIlτιού με κάλτσες, πολύ πιο εύκολα θα γ λιστρήσει. - Να έχετε πάντα στο τηλέφωνο σας τους αριθμούς τω" τηλεφώνων επείγουσας ανάγκης. - Καρφίτσες, μικρά αντικείμενα, σπίρτα, αναπτήρες, πλαστικές σακούλες, κοφτερά μαχαίρια και ψαλίδια να φυλάσσονται σε μέρος απρόσιτο για το παιδί. - Όλα τα φάρμακα. Ol χημικές ουσ1ες. τα φυτοφάρμακα Κ.Τ.λ. να είναι κλειδωμένα σε απρόσιτο μέρος για το παιδί. - Προσοχή μη βάζετε φάρμακο ή πετρελαιοειδή, σε μπουκάλι που προηγουμένως είχε αναψυκτικό, λεμονάδα ή λάδι χωρίς ετικέτα. - Διαλέξτε τα παιχνίδια των παιδιών σας. να είναι ασφαλή ανάλογα με την ηλικία τους. Μάθετε στο παιδί την αυτοπροστασία από πολύ μικρό, κάνοντας το να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους. Όταν το παιδί είναι μικρό θα πρέπει να του επιβάλετε ορισμένους αυστηρούς κανόνες π. χ. να μην αγγίζει ηλεκτρικές συσκευές και να μην παίζει με αιχμηρά αντικείμενα. Τα περισσότερα απ' αυτά τα ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν φτάνει να αφιερώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο κω φροντίδα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να συμβούν. Σε μας όλους επεφύλαξε η φύση το μεγάλο προνόμ010 της γέννησης μως νέας ζωής και εμείς όλοι θα επωμισθούμε τον φόρτο της μεγάλης ευθύνης της διαφύλαξης της ασφάλειας και της υγείας αυτής της ζωής. Η ασφάλεια και υγεία των παιδιών καθώς και η δική μας είνω εκτεθειμένη καθημερινά σε αναρίθμητους ποικίλους κινδύνους. ΩρισμένOl απ' αυτούς τους κινδύνους οδηγούν και στα ατυχήματα που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι μας, τα οποία σήμερα, αριθμούν δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό όλων των ατυχημάτων μαζί. Τα περισσότερα απ' αυτά μπορούν να αποφευχθούν αν πάρουμε ΟΡΙσμένες απλές προφυλάξεις. Όλα τά πιο πάνω είναι μερικά απλά μέτρα ασφάλειας για να θυμόμαστε ότι τα πωδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από υπεύθυνους και επιμελείς ενηλίκους. Θα πρέπεl παράλληλα να δίνουμε το καλό παράδειγμα γιατί δεν θα γίνουμε πιστευτοί με το να τους διδάσκουμε το σωστό αλλά εμείς να μην το πράττουμε. Το κράτος από πλευράς του πρέπει να προωθήσει πρόγραμμα ενημέρωσης των γονιών για την ασφάλεια του παιδιού μέσω των εκπαιδευτικών, των παιδιάτρων, των ειδικών ή και μέσω ενημερωτικών φυλλαδiων. (1): ΕγχώΡlOς Καθημερινός Τύπος. Ασφάλεια & Υγεία - Φεβρουάριος 1996, 18

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΕ 5.29.19 Χαιρετισμός Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου, στο 14 ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας, με θέμα «Μοτοσικλέτα - Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας» Ξενοδοχείο «HILTON»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων Πρακτικά Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου για το 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ Έγινε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ - STRESS 1 Άγχος - Απόπειρα ορισμού! Το εργασιακό άγχος και γενικά το στρες αναφέρεται στη δυσμενή αντίδραση των ανθρώπων μετά από υπερβολική πίεση ή άλλης μορφής απαίτησηστην οποία υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διάγνωση διαβήτη Σε μεσήλικα Σε ηλικιωμένο Σε παιδί ή έφηβο Διαβήτης σε ενήλικες και υπερήλικες Ενήλικας ή Ηλικιωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες Τάσεις στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων»

«Σύγχρονες Τάσεις στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων» «Σύγχρονες Τάσεις στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων» 2 ο Ετήσιο Συνέδριο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο «Σύγχρονες Τάσεις στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων» Διοργάνωση Σ.Υ.Ε.Κ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Αρχίζουμε την ενδιαφέρουσα αυτή στρογγυλή τράπεζα που έχει θέμα της, την Χρόνια οσφυαλγία, ελπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου Μαρτίνος Δημοσθένους HR Manager - Remedica Ltd 09/04/2014 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ελπιζώ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ * Εσωτερικό έντυπο Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Χρίστος Βασιλείου Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλες και φίλοι, Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ!

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! Είναι αλήθεια ότι η άσκηση βοηθά σημαντικά στην διατήρηση της υγείας. Μπορεί όμως να γίνει επικίνδυνη όταν δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο!

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25 μου χρόνια ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα την οποία διατηρώ μέχρι σήμερα αναφορικά με Κλιματισμό και Θέρμανση.

Στα 25 μου χρόνια ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα την οποία διατηρώ μέχρι σήμερα αναφορικά με Κλιματισμό και Θέρμανση. Καλησπέρα σας, Ευχαριστώ πολύ την ΕΣΕΕ για την τιμητική πρόσκληση. Ονομάζομαι Βούλα Αγιοστρατίτη είμαι από την Εύβοια, εκλεγμένη Γενική Γραμματέας στην Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: -Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com Φιλελλήνων 26 105 58, Αθήνα Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com LEGAL FLASH NEWS 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 This newsletter

Διαβάστε περισσότερα