OMNICAL TM. NH 4 NO 3 (Ca(NO 3 ) 2 ) 5. 10H 2 O

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OMNICAL TM. NH 4 NO 3 (Ca(NO 3 ) 2 ) 5. 10H 2 O"

Transcript

1 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 02/06/2004 ΑΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 5 Ηµερ. Αναθεώρησης: 23/01/2008 ΣΕΛ. 1/5 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας 1.1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσµατος Εµπορική ονοµασία Χηµική ονοµασία NH 4 NO 3 (Ca(NO 3 ) 2 ) 5. 10H 2 O Χηµική οµάδα Νιτρικά (007) Συνώνυµα εκαένυδρο νιτρικό ασβέστιο νιτρικό αµµώνιο, στερεό νιτρικό ασβέστιο Αριθµός CAS Αριθµός NIOSH Αριθµός UN Κωδικός Hazchem 1.2. Στοιχεία εταιρείας Άγνωστος Άγνωστος Το διπλό άλας δεν έχει αριθµό UN Το διπλό άλας δεν έχει κωδικό Hazchem και δεν θεωρείται επικίνδυνο για την µεταφορά ιεύθυνση Παραγωγού: Τηλ.: Fax: Τηλέφωνα ανάγκης: Omnia P.O.box 384, Sasolburg 1947 Free State, South Africa , , Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά Συστατικά Ποσοστό (% κβ) CAS # EC # UN # NH 4 NO 3 (Ca(NO 3 ) 2 ) 5. 10H 2 O 100% εν υπάρχει NH 4 NO 3 συστατικό του διπλού άλατος Ca(NO 3 ) 2 συστατικό του διπλού άλατος 7.4% % Νερό από κρυσταλλοποίηση 16.7% εν υπάρχει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΑΣ 76/548/ΕΕ Κλάση ΕΕ Φράσεις R, S

2 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 02/06/2004 ΑΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 5 Ηµερ. Αναθεώρησης: 23/01/2008 ΣΕΛ. 2/5 3. Προσδιορισµός των κινδύνων Κύριος κίνδυνος Ανάφλεξη Χηµικοί κίνδυνοι: Επιβλαβές εάν καταποθεί, εισπνευσθεί ή απορροφηθεί από το δέρµα Μη εύφλεκτο Έκθεση σε θέρµανση µπορεί να οδηγήσει σε αποδόµηση και δηµιουργία επικίνδυνων πιέσεων Βιολογικοί κίνδυνοι Επιβλαβές εάν καταποθεί, ειδικά από βρέφη Επαφή µε τα µάτια Προκαλεί ερεθισµό, κοκκίνισµα και πόνο Επαφή µε το δέρµα Προκαλεί ερεθισµό, κοκκίνισµα, φαγούρα και πόνο Κατάποση Εισπνοή Καρκινογένεση Ογκογένεση Νευροτοξικότητα Μεγάλες ποσότητες νιτρικών µπορεί να προκαλέσουν ζαλάδα, πονόκοιλο, εµετό, διάρροια, αδυναµία, σπασµούς και κατάρρευση. Ενδέχεται να επηρεάσει την µεταφορά οξυγόνου µε το αίµα (µεθαιµογλοβιναιµία) µε συµπτώµατα το µελανό χρώµα σε δέρµα και χείλη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού, βήχα, αναπνευστική ανεπάρκεια εν περιλαµβάνεται σε IARC Καµία Καµία 4. Πρώτες βοήθειες Επαφή µε τα µάτια Επαφή µε το δέρµα Εισπνοή Κατάποση Ξεπλύνετε άµεσα τα µάτια µε καθαρό νερό ή διάλυµα έκπλυσης µατιών για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συνεχίστε περιοδικά το πλύσιµο µέχρι να συµβουλευτείτε γιατρό. Αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα και πλύνετε το δέρµα µε αρκετό νερό. Μεταφέρετε το άτοµο σε καθαρό αέρα και βεβαιωθείτε ότι αναπνέει. Εάν αναπνέει δύσκολα, χορηγείστε οξυγόνο ή κάνετε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συµβουλή άµεσα. Μετά την έκθεση το άτοµο θα πρέπει να είναι υπό ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες, καθώς µπορεί να δηµιουργηθεί πνευµονικό οίδηµα. Μην προκαλέσετε εµετό. Χορηγήστε νερό ή γάλα. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. 5. Μέτρα για την καταπολέµηση πυρκαγιάς Μέσα πυρόσβεσης Νερό Ειδικοί κίνδυνοι Μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, µπορεί να αποδοµηθεί παράγοντας τοξικά αέρια εάν θερµανθεί υπό µεγάλη πίεση. Προστατευτικός ρουχισµός Αναπνευστική συσκευή, πλήρης προστατευτικός ρουχισµός.

3 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 02/06/2004 ΑΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 5 Ηµερ. Αναθεώρησης: 23/01/2008 ΣΕΛ. 3/5 6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης Ατοµική πρόληψη Φορέστε προστατευτικό εξοπλισµό (Μέρος 8) Φροντίστε για την αποφυγή ρύπανσης πηγών νερού και φρεατίων. Ενηµερώστε τις αρµόδιες αρχές σε περίπτωση Προστασία του περιβάλλοντος ρύπανσης υδάτινων πόρων. Τα νιτρικά στο πόσιµο νερό θα πρέπει να είναι κάτω από 6 mg/l στη Νότιο Αφρική. Μικρή έκλυση Οποιαδήποτε έκλυση λιπάσµατος θα πρέπει να καθαρίζεται καλά και να τοποθετείται σε ένα καθαρό δοχείο µε σήµανση για ασφαλή απόρριψη Μεγάλη έκλυση Οποιαδήποτε έκλυση λιπάσµατος θα πρέπει να καθαρίζεται καλά και να τοποθετείται σε ένα καθαρό δοχείο µε σήµανση. Να αποφεύγεται η ανάµιξη µε πριονίδι ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Ανάλογα µε το µέγεθος της έκλυσης πρέπει να χρησιµοποιείται σαν λίπασµα, στις κατάλληλες ποσότητες. 7. Χειρισµός και αποθήκευση Κατάλληλο υλικό είτε συνθήκες αποθήκευσης Χειρισµός Συνθήκες Αποθήκευσης 8. Έλεγχος της Όρια έκθεσης Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα, µην εισπνέετε σκόνη και κρατήστε το προϊόν µακριά από παιδιά. Μην πιέζετε, κόβετε, συγκολλάτε, κολλάτε, τρυπάτε ή εκθέτετε τα δοχεία σε ζέστη, φλόγες, σπίθες ή άλλες πηγές ανάφλεξης- µπορεί να δηµιουργηθούν δηλητηριώδη αέρια και να προκαλέσουν ατύχηµα ή θάνατο. Αποθηκεύστε σε κλειστό δοχείο σε ξηρό, δροσερό και αεριζόµενο χώρο. Προστατέυστε από φυσική φθορά και υγρασία. Αποµακρύνετε από κάθε πηγή ζέστης ή ανάφλεξης. Αποφύγετε την αποθήκευση σε ξύλινο δάπεδο. Αποθηκεύστε µακριά από µη συµβατά υλικά, εύφλεκτα υλικά, οργανικά υλικά ή υλικά που οξειδώνονται εύκολα. Τα δοχεία αυτού του προϊόντος µπορεί να είναι επικίνδυνα όταν είναι άδεια καθώς διατηρούν κατάλοιπα του προϊόντος (σκόνη, στερεά). Τηρείτε όλε τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που αναφέρονται στο προϊόν. έκθεσης στο προϊόν / ατοµική προστασία εν υπάρχουν Μέτρα προστασίας τεχνικών Εξαερισµός του χώρου. Πρέπει να υπάρχει ντους ασφαλείας και εγκατάσταση για πλύσιµο των µατιών σε κάθε τοποθεσία που µπορεί να προκύψει επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα. Προστασία αναπνοής Προστασία για τα χέρια Σε συνθήκες χρήσης όπου η έκθεση στην σκόνη είναι προφανής, µπορεί να χρησιµοποιηθεί προστατευτικό αναπνοής µισού προσώπου. Σε έκτακτες συνθήκες ή περιπτώσεις που τα επίπεδα έκθεσης δεν είναι γνωστά, πρέπει να χρησιµοποιείται συσκευή για όλο το πρόσωπο µε αναπνευστήρα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Συσκευές καθαρισµού του αέρα δεν προστατεύουν τους εργαζοµένους σε συνθήκες µε έλλειψη οξυγόνου. Χρησιµοποιήστε γάντια PVC.

4 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 02/06/2004 ΑΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 5 Ηµερ. Αναθεώρησης: 23/01/2008 ΣΕΛ. 4/5 Προστασία για τα µάτια Προστασία για το δέρµα Χρησιµοποιείστε γυαλιά κατάλληλα για χηµικά και/ή προστατευτικό προσώπου όταν είναι πιθανή η δηµιουργία σκόνης. Πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση για πλύσιµο στο χώρο εργασίας. Να φοράτε αδιάβροχα ρούχα, µπότες, γάντια, ποδιά, ρόµπα εργαστηρίου για αποφυγή επαφής µε το δέρµα. 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες Εµφάνιση Λευκοί κρύσταλλοι Οσµή Καµία ph (50% διάλυµα m/m) Ca 5-7 Σηµείο τήξης Σηµείο βρασµού Σηµείο ανάφλεξης Εύφλεκτο Αυτοανάφλεξη Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες Πίεση ατµών Πυκνότητα ιαλυτότητα στο νερό ιαλυτότητα σε διαλύτες ιαλυτότητα συντελεστής 90 ο C Μπορεί να αποδοµηθεί πριν το βρασµό εν είναι εκρηκτικό εν είναι οξειδωτικό 60% m/m στους 0ο C Μη συµβατό µε διαλύτες άλλους πλήν του νερού 10. Σταθερότητα και αντιδρασιµότητα Συνθήκες προς αποφυγή Θερµότητα, φλόγες, πηγές ανάφλεξης και ασύµβατα υλικά Υλικά για αποφυγή Επικίνδυνα προϊόντα αποδόµησης Εύφλεκτα υλικά, οργανικά υλικά, µέταλλα σε σκόνη, αµµωνία, υδραζίνη, χλωρίδια, αναγωγικά υλικά. Οξείδια αζώτου και τοξικοί καπνοί µετάλλων µπορεί να δηµιουργηθούν όταν θερµανθεί έως την αποδόµηση

5 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 02/06/2004 ΑΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 5 Ηµερ. Αναθεώρησης: 23/01/2008 ΣΕΛ. 5/5 11. Τοξικολογικά στοιχεία Οξεία Τοξικότητα LD 50 Επαφή µε το δέρµα & τα µάτια Χρόνια Τοξικότητα Καρκινογένεση Νευροτο ξικότητα Μεταλλάξεις Τερατογένεση ή κίνδυνοι αναπαραγωγής Ογκογένεση >2000 mg/kg (από το στόµα, ποντίκια) Μ Π Χρόνια έκθεση µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα µεταφοράς οξυγόνου του αίµατος Μη εγκεκριµένο σε IARC ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μ Π: Μη διαθέσιµες πληροφορίες 12. Οικολογικά στοιχεία Τοξικότητα - ψάρια Τοξικότητα Daphnia Τοξικότητα φύκη Βιοαποδόµηση Βιοσυσσώρευση Κινητικότητα German wgk Μεγάλες ποσότητες µπορεί να προκαλέσουν ευτροφισµό σε επιφανειακά ύδατα και θάνατο υδρόβιων οργανισµών Όπως παραπάνω Όπως παραπάνω Θα γίνει τµήµα των φυσικών ανόργανων κύκλων Μπορεί να συσσωρευτεί στο έδαφος και σε ύδατα και πιθανώς σε ζωντανούς οργανισµούς Ευκίνητο- µπορεί να διηθηθεί στο νερό German wgk class1 13. Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση (εξάλειψη) Μέθοδοι Απόρριψης Απόρριψη συσκευασιών Υλικό που δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί πρέπει να χειρίζεται σαν επικίνδυνο υλικό και να αποστέλλεται σε κατάλληλη εγκατάσταση για απόρριψη. Επεξεργασία, χρήση ή ρύπανση του προϊόντος µπορεί να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης. Εθνικοί και τοπικοί κανονισµοί απόρριψης ενδέχεται να διαφέρουν. Η απόρριψη των συσκευασιών και του µη χρησιµοποιηµένου υλικού πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανόνες. Μην πιέζετε, κόβετε, τρυπάτε, τρίβετε, συγκολλάτε µε χαλκό, κασσίτερο ή εκθέτετε τις συσκευασίες σε θερµότητα, φλόγες, σπίθες ή άλλες πηγές ανάφλεξης ενδέχεται να δηµιουργηθούν δηλητηριώδη αέρια και να προκαλέσουν ατύχηµα ή θάνατο.

6 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 02/06/2004 ΑΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 5 Ηµερ. Αναθεώρησης: 23/01/2008 ΣΕΛ. 6/5 14. Στοιχεία σχετικά µε την µεταφορά UN no.: Substance identity number: ADR/RID class: EEC class (annex 1 of 76/548/EEC directive) ADR/RID item no.: ADR/RID hazard identity no.: IMDG shipping name: IMDG class: IMDG packaging group: IMDG marine pollutant: IMDG - EMS no.: IMDG MFAG table no.: IATA shipping name: IATA class: IATA subsidiary risk(s): ADNR class: UK description: UK emergency action class: UK classification: Tremcard no.: Άγνωστο 15. Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕC Ταξινόµηση για επικινδυνότητα (annex 1 of 76/548/EEC directive) R φράσεις S φράσεις Εθνική νοµοθεσία 16. Άλλα στοιχεία Ούτε το διπλό άλας ούτε τα συστατικά του περιλαµβάνονται εν υπάρχουν εν υπάρχουν (Ειδικό άρθρο του 208 SABS 0228:1995 λέει: «ο εµπορικός τύπος του λιπάσµατος νιτρικού ασβεστίου που αποτελείται κυρίως από ένα διπλό άλας (νιτρικό ασβέστιο και νιτρικό αµµώνιο) και περιλαµβάνει λιγότερο από 10% νιτρική αµµωνία και τουλάχιστον 12% νερό κρυσταλλοποίησης (κατά βάρος) θεωρείται µη επικίνδυνο») Παρόλο που η σύνταξη του δελτίου αυτού πραγµατοποιήθηκε µε υπευθυνότητα και επιµέλεια και οι πληροφορίες παρέχονται καλόπιστα, η καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριµένη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη. Σαν αποτέλεσµα ούτε η ΟΜΝΙΑ ούτε ο συντάκτης αποδέχονται νόµιµη ευθύνη για τη χρήση αυτού του δελτίου ή του περιεχοµένου του.

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας 1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας Στοιχεία αναγνώρισης της ουσίας ή του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία: Χρήση: Προμηθευτής: Εκρηκτική ύλη σε κοκκώδη μορφή. Είναι παρασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρίας FASTAC 10 EC Χρήση: προϊόν φυτοπροστασίας, εντομοκτόνο Εταιρεία: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI OXYGEN 166 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/05/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI OXYGEN 166 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/05/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CAMPATCH 50 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος VECTOBAC 12 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ROCKET 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ROCKET 50 SC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα