ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 1233/91 και 172/92 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμ βουλίου περί συστήματος καταχώρησης απορ ρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού, η οποία εγκρίθηκε με την ταυτάριθμη κοινή υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 277/Β / Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22/2011 (1) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 1233/91 και 172/92 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλί ου περί συστήματος καταχώρησης απορρυπαντι κών και προϊόντων καθαρισμού, η οποία εγκρίθη κε με την ταυτάριθμη κοινή υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 277/Β / ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τα υπ αριθ. 257/ και /2505/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιομηχανι κών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. 2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α /1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α / ). 3) Το άρθρο 1 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτι κού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α /1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α /1984). 4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α /1929). 5) Το Π.Δ. 284/1988 και Π.Δ. 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α /1988 και 229/Α /1989). 6) Το Π.Δ. 39/2001 «καθιέρωση μίας διαδικασίας πλη ροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε σίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ». 7) Την υπ αριθ /927/0006 Α/ απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι κών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β /1992). 8) Τα άρθρα 1, 1Α, 2 και 3 του Αγορανομικού Κώδικα (Ν.Δ. 136/1946, ΦΕΚ Α/298/ ). 9) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θρακης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί ας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α / ). 10) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α / ). 11) Την υπ αριθ. 2876/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. Β 2234/ ). 12) Την υπ αριθ. 2879/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234/ ). 13) Το Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Κα ταναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (Φ.Ε.Κ. 156/Α / ), ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2 σημείο α και το άρθρο 6 παρ. 2 σημείο α.

2 20400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14) Το Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρ μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ 170/Α / ), και ιδίως το άρ θρο 2 παρ. γ. 15) Την υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημή τριο Κουσελά» (ΦΕΚ Β 1725/ ). 16) Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98) 17) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απόφαση υπ αριθ. 22/2011 του Ανω τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17/03/2011 και η οποία έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 1233/91 και 172/92 (κοινή υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 277/Β / ), ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και σύμ φωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 και την απόφαση του ΕΚ και του Συμβουλίου αριθ. 768/2008, νοούνται ως: 1. «απορρυπαντικό»: κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που περιέχει σάπωνες ή/και άλλες επιφανειοδραστικές ου σίες και προορίζεται για διαδικασίες πλύσης και κα θαρισμού. Τα απορρυπαντικά δύνανται να βρίσκονται σε οποιαδήποτε μορφή (υγρό, σκόνη, πολτός, ράβδοι, ταμπλέτες, τεμάχια κ.λπ.) και να διατίθενται στην αγο ρά ή να χρησιμοποιούνται στις οικίες ή για σκοπούς ιδρυμάτων ή για βιομηχανικούς σκοπούς. Άλλα προϊόντα που θεωρούνται ως απορρυπαντικά είναι: «βοηθητικά παρασκευάσματα πλύσης» που προορί ζονται για εμποτισμό (πρόπλυση), έκπλυση ή λεύκανση ενδυμάτων, υφασμάτων οικιακής χρήσης, κ.λπ., «μαλακτικό υφασμάτων», προοριζόμενο να τροπο ποιεί την υφή των υφασμάτων σε διαδικασίες που είναι συμπληρωματικές της πλύσης των υφασμάτων, «παρασκεύασμα καθαρισμού», που προορίζεται για οικιακά καθαριστικά κάθε χρήσης ή/και άλλο καθαρισμό επιφανειών (π.χ. υλικά, προϊόντα, μηχανήματα, μηχανικά εξαρτήματα, μεταφορικά μέσα και συναφής εξοπλισμός, όργανα, συσκευές, κ.λπ.), «άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού και πλύσης», προοριζόμενα για κάθε άλλη διαδικασία πλύσης και καθαρισμού. 2. «πλύση»: ο καθαρισμός ρούχων, υφασμάτων, πιάτων και άλλων σκληρών επιφανειών. 3. «καθαρισμός»: η δραστηριότητα κατά την έννοια του προτύπου ΕΝ ISO «διάθεση στην αγορά»: η εισαγωγή στην κοινοτική αγορά, που συνεπάγεται τη διάθεση σε τρίτους, είτε επί πληρωμή είτε όχι. Η εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρείται διάθεση στην αγορά. 5. «παρασκευαστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά απορρυπα ντικού ή επιφανειοδραστικής ουσίας για απορρυπαντικά. Ειδικότερα, ο παραγωγός, ο εισαγωγέας, ο συσκευα στής που εργάζεται για λογαριασμό του, ή οποιοδήποτε πρόσωπο που μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά απορρυ παντικού ή επιφανειοδραστικής ουσίας για απορρυπα ντικά ή δημιουργεί ή μεταβάλλει την επισήμανση τους, θεωρείται παρασκευαστής. Ο διανομέας ο οποίος δε μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, την επισήμανση ή τη συσκευασία απορρυπαντικού, ή επιφανειοδραστικής ου σίας για απορρυπαντικά, δε θεωρείται παρασκευαστής, εκτός εάν πρόκειται για εισαγωγέα. 6. «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσι οδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο δια νομέας». 2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 3 Ταξινόμηση συσκευασία επισήμανση Η ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των απορ ρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού γίνεται όπως προβλέπουν και ισχύουν: α) Η αποφ. ΑΧΣ 378/1994 «επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμη ση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι νοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (κοινή υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 705/Β / ). β) Η αποφ. ΑΧΣ 265/2002 «ταξινόμηση, συσκευασία και επι σήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση της την οδηγία 1999/45/ΕΚ (ΕΕ L 200 της ) Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/60/ΕΚ (ΕΕ L 226 της ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοι νότητας» (υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 1214/Β / ). γ) Ο Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104 της ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) Η αποφ. ΑΧΣ 381/2005 «ορισμός αρμόδιας εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώ σεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυ παντικά» (υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 539/Β / ). ε) Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων «REACH» (ΕΕ L 396/ )» και στ) Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (ΕΕ L 353/ )». 3. Στο άρθρο 4: α) Η παράγραφος 4.2 αντικαθίσταται ως εξής: «4.2 Σε κάθε προϊόν για το οποίο υποβάλλεται φάκε λος με τα ανωτέρω στοιχεία, αποδίδεται αυθημερόν αριθμός καταχώρισης. Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να φέρει ευανά γνωστα και ευδιάκριτα είτε τον αριθμό καταχώρισης είτε τον κωδικό παραγωγής που αντιστοιχεί αποκλειστι κά στον αριθμό καταχώρισης του προϊόντος και μόνον εφόσον τα στοιχεία πλήρους και σαφούς αποκωδικο ποίησης του γνωστοποιούνται κατά την υποβολή του φακέλου καταχώρισης του προϊόντος».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Η παράγραφος 4.3 αντικαθίσταται ως εξής: «4.3 Αναγνωρίζεται περίοδος έξι (6) μηνών κατά τη δι άρκεια της οποίας, προϊόν που έχει παρασκευαστεί στην Ε.Ε. θα μπορεί να διατίθεται από της αποθήκες του οικο νομικού φορέα χωρίς η συσκευασία να φέρει τον αριθμό καταχώρισης ή τον κωδικό παραγωγής που αντιστοιχεί αποκλειστικά στον αριθμό καταχώρισης του προϊόντος». 4. Στο άρθρο 6 προστίθενται στο τέλος δύο παρά γραφοι ως εξής: «6.6 Η ειδική άδεια λειτουργίας καταργείται ή ανακα λείται από την εκδούσα Χημική Υπηρεσία όταν αποδε δειγμένα παύσει οριστικά η λειτουργία του εργοστασίου ή του εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καθαρισμού, όταν μεταστεγαστεί η επιχείρηση ή αλλάξει το ιδιοκτη σιακό καθεστώς της, όταν δεν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης άδειας λειτουργίας, ή όταν διακοπεί οριστι κά η παραγωγή προϊόντων καθαρισμού. 6.7 Οι Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος άρ θρου, διενεργούν εφόσον απαιτείται επιθεωρήσεις των εργοστασίων ή των εργαστηρίων παραγωγής απορρυ παντικών και προϊόντων καθαρισμού που βρίσκονται στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της». 5. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 Κυρώσεις 1. Για παραβάσεις: α) Του άρθρου 3 της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΑΧΣ 378/1994 (κοινή υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 705/Β / ), αποφ. ΑΧΣ 690/1999 (υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 294/ Β / ), αποφ. ΑΧΣ 270/2005 (υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 100/Β / ), αποφ. ΑΧΣ 381/2005 (υπουργι κή απόφαση με 539/Β / ) και 76/2006 (υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 832/Β / ) όπως ισχύουν και β) Του άρθρου 4 της παρούσας, επιβάλλονται κυρώ σεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώ δικα, ως ισχύει. 2. Στα εγχώρια εργοστάσια ή εργαστήρια παραγωγής απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού που δεν διαθέ τουν ειδική άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση του άρθρου 6 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ευρώ με από φαση του Προϊσταμένου της Χημικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ που διενήργησε την επιθεώρηση. Σε περίπτωση υποτροπής ή επανειλημμένης υποτροπής, διπλασιάζεται κάθε φορά το προηγούμενο πρόστιμο και το εκάστοτε επιβαλλόμενο ποσό δε μπορεί να υπερβεί της ευρώ. 3. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά πράξης επιβολής προστίμου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή άλλη ημέρα κατά την οποία αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση ο προσφεύγων και παρατείνεται επί τριάντα (30) ημέρες εάν αυτός δια μένει στην αλλοδαπή. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τα πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσεις άλλων εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων αρμοδιότητας άλλων φορέων.» Η Πρόεδρος Η Γραμματέας Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Τα μέλη: Μ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ, Γ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Θ. ΠΟΜΟΝΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Ι. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ, Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ F Αριθμ. οικ (2) Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αριθμ. αποφ. 139/2011 Συνεδρίαση υπ αριθμ. 13η/ Θέμα 1ο) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 37Α ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 163 περ. θ και 167 παρ Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρ θρου 7 παρ. 2 περ. β. 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 661 Β ) από φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου». 4. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει: Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του, που έχει ως εξής: Άρθρο 1ο Συγκρότηση του περιφερειακού συμβουλίου 1. Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από τους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η θητεία των περιφερειακών συμβούλων είναι πενταετής. 2. Η εγκατάσταση των μελών του περιφερειακού συμ βουλίου γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εκλογής και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του πέμπτου έτους της θητείας τους. 3. Η θητεία των περιφερειακών συμβούλων που έχουν εκλεγεί στις εκλογές του Νοεμβρίου 2010 άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31η Αυγούστου Άρθρο 2ο Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιό τητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του. Το περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για: 1. Την έγκριση και παρακολούθηση της εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας. 2. Την έγκριση και παρακολούθηση της εφαρμογής ανα πτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία.

4 20402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολο γισμού της περιφέρειας. 4. Την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων. 5. Την απαλλοτρίωση ακινήτων. 6. Την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, κα θώς και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων. 7. Την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκ μίσθωση κινητών και ακινήτων. 8. Τη σύναψη δανείων. 9. Την έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού των εργασιών της οικονομικής επιτροπής, της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης και των επιτροπών του άρθρου 164 και του άρθρου 212 ή 213 του Ν. 3852/2010, κα θώς και του οργανισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας. 10. Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προ σωπικού της περιφέρειας. 11. Το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προ μηθειών. 12. Τη σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητές του κατά τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/ Τη σύσταση αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 3852/ Τον ορισμό των εκπροσώπων της περιφέρειας για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 194, παρ. 10, Ν. 3852/2010). 15. Τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την συμμετο χή αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας σε άλλες επιχει ρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών της περιφέρειας (άρθρο 194, παρ. 4, Ν. 3852/2010). 16. Την απόφαση για λύση υφιστάμενης αμιγούς επιχείρη σης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσμα τος που έχει καταργηθεί (άρθρο 199, παρ. 1, Ν. 3852/2010). 17. Την απόφαση για την κατάταξη προσωπικού των αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων που λύονται σε άλλη επιχείρηση που αναλαμβάνει τους σκοπούς της ή στην περιφέρεια (άρθρο 199, παρ. 3, Ν. 3852/2010). 18. Την απόφαση για την σύσταση δικτύου περιφερει ών με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 202, παρ. 2 ν. 3852/2010). Άρθρο 3ο Εκλογή προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου 1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου της έναρξης της περιφερειακής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το περι φερειακό συμβούλιο συνέρχεται για την εκλογή του προεδρείου του. 2. Ειδικά για την περίοδο , η έναρξη της περιφε ρειακής περιόδου γίνεται τον Ιανουάριο του 2011 και τον Ιανουάριο του 2013 και η συνεδρίαση για την εκλογή του προεδρείου γίνεται την πρώτη Κυριακή του ίδιου μηνός. 3. Κατά το πρώτο έτος της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυα σμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου, ενώ κατά το τρίτο έτος με πρόσκληση του προέδρου του. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση, τότε συνέρχεται αυτεπαγγέλτως στις 11 το πρωί της οριζόμενης στην παράγραφο 1 ημέρας. 4. Στην ανωτέρω συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβου λος που συγκάλεσε το συμβούλιο και, αν αυτός απου σιάζει, ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου. Καθήκοντα ειδικού γραμματέα, κατά μεν τη συνεδρίαση του πρώτου χρόνου της περιφε ρειακής περιόδου ασκεί ο νεότερος περιφερειακός σύμβουλος κατά δε τη συνεδρίαση του τρίτου έτους ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου. Το συμ βούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προέρχεται από την πλειοψηφία, ενώ ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόε δρο ή γραμματέα ή ο υποδειχθείς δεν αποδεχθεί την υποψηφιότητα, στις θέσεις αυτές εκλέγεται σύμβουλος της πλειοψηφίας. 5. Για την εκλογή του προεδρείου του περιφερεια κού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειονοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερομένους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλει οψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα σύμβουλο. 6. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέ δρου και του γραμματέα του περιφερειακού συμβου λίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύο νται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου. 7. Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου διενερ γείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διε νεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προεδρεύει διενεργεί μεταξύ αυτών κλήρωση.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αν δεν επιτευχθεί εκλογή, για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Αν και στη δεύτερη συ νεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση μαται ωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας, ανάλογα με την περίπτωση: α) Αν πρόκειται για την πρώτη διετία της περιφερει ακής περιόδου, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυ ασμού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική από φαση που τους ανακήρυξε και β) Αν πρόκειται για τη δεύτερη διετία, εκείνοι που είχαν τα αξιώματα αυτά την προηγούμενη διετία. 9. Τα πρακτικά της εκλογής αποστέλλονται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, στον ελεγκτή νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη της περιοχής της περιφέρειας κρίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραλαβής των πρα κτικών, αν είναι νόμιμη η εκλογή. 10. Αν ακυρωθεί η εκλογή, επαναλαμβάνεται τη μεθε πόμενη Κυριακή μετά την κοινοποίηση της ακυρωτικής αποφάσεως στην περιφέρεια. Άρθρο 4ο Παραίτηση 1. Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου υποβάλλεται στο συμβούλιο και οριστικο ποιείται, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο πα ραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία. 2. Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου ή γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου εφαρμόζεται η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου. Άρθρο 5ο Αρμοδιότητες του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Συγκαλεί το περιφερειακό συμβούλιο σε συνεδρία ση, καθορίζοντας τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγρά φονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο περιφερειάρχης και η οικονομική επιτροπή, έχει την ευθύνη χωροθέτησης των περιφερειακών παρατάξεων στην αίθουσα συνεδρίασης του περιφερειακού συμβου λίου και καλεί στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου υπαλλήλους της περιφέρειας, υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα καθώς και ιδιώτες για τη διατύπωση απόψεων ή την παροχή στοιχείων και πληροφοριών για υποθέσεις της περιφέρειας. 2. Μεριμνά για την έγκαιρη επίδοση, δια της γραμμα τείας του περιφερειακού συμβουλίου, των προσκλήσεων στους περιφερειακούς συμβούλους, τον περιφερειάρχη και τους άμεσα εκλεγμένους αντιπεριφερειάρχες προ κειμένου αυτοί να παραστούν στις συνεδριάσεις και ελέγχει τα αποδεικτικά επίδοσης 3. Μεριμνά για την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των στοιχείων και εγγράφων, καθώς επίσης και των σχετι κών εισηγήσεων για τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου. 4. Ανακοινώνει στο περιφερειακό συμβούλιο αναφορές και έγγραφα που απευθύνονται σε αυτό. 5. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμ βουλίου και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, έχοντας την δυνατότητα να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα συνεδριάσεων κάθε προσώπου που βρίσκεται στο ακροατήριο και δι αταράσσει τη συνεδρίαση. Στο πλαίσιο αυτό εισάγει προς συζήτηση τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, δίνει το λόγο με τη σειρά σε όσους το έχουν ζητήσει, συνοψίζει τις συζητήσεις για κάθε θέμα, θέτει τις προταθείσες θέσεις σε ψηφοφορία, και ανακοινώνει το αποτέλεσμα. 6. Λαμβάνει θέση κατά τη συνεδρίαση του περιφε ρειακού συμβουλίου μόνο για τα θέματα που είναι σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και συμμετέχει στην συζήτηση των λοιπών θεμάτων αφού προηγουμένως δώσει τη θέση του διευθύνοντος τη συζήτηση στον αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, επανέρχεται δε μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης. 7. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως είναι η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της πε ριφέρειας και η έκδοση σχετικού δελτίου τύπου. 8. Ενημερώνει γραπτά τον ελεγκτή νομιμότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες των συμβούλων και για την μη εκτέλεση των υποχρεώσεων τους (άρθρο 171 παρ.5 ν. 3852/2010). Άρθρο 6ο Αναπλήρωση προέδρου Ο Πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντι πρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, προεδρεύει όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότε ρες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου με την οποία έγινε η ανακήρυξη των επιτυχόντων περιφε ρειακών συμβούλων. Άρθρο 7ο Γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου 1. Ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου μερι μνά για την σύνταξη των πρακτικών του περιφερειακού συμβουλίου, σημειώνει τα ονόματα των συμβούλων που ζητούν το λόγο κατά σειρά και διαβάζει τον ονομαστικό κατάλογο κατά τις ονομαστικές ψηφοφορίες σημειώ νοντας την ψήφο εκάστου. 2. Το γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ανα πληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμ βουλίου. 3. Για τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη δύο (2) υπάλληλοι της περιφέρειας

6 20404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ως τακτικοί και δύο (2) ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού. Σε κάθε συνεδρίαση του περιφε ρειακού συμβουλίου παρίστανται δύο εκ των ανωτέρω υπαλλήλων στους οποίους παρέχεται για κάθε συνε δρίαση στην οποία λαμβάνουν μέρος, αποζημίωση ίση με τα δύο τρίτα (2/3) της αποζημίωσης που λαμβάνουν τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου. Άρθρο 8ο Λειτουργία περιφερειακού συμβουλίου 1. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου κα ταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο πε ριφερειάρχης και η οικονομική επιτροπή. Θέματα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού. 2. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να ζητεί στοιχεία από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Η εισήγηση μαζί με το φάκελο με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα πρέπει να βρίσκονται στη γραμματεία του πε ριφερειακού συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ενημέρωση των συμβούλων. Σε περίπτωση κατά την οποία ανακύπτουν νομικά ζητήματα, η απάντηση επί των οποίων είναι κρίσιμη για την λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο, στον οικείο φάκελο περιέχεται και γνωμοδό τηση επ αυτών από νομικό σύμβουλο της περιφέρειας. Το περιφερειακό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ζητά από τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, την εκτελεστική επιτροπή, την οικονομική επιτροπή και τις λοιπές επιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου πλη ροφορίες και στοιχεία που είναι χρήσιμα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Άρθρο 9ο Σύγκληση περιφερειακού συμβουλίου 1. Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρε ωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 1α. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται από τον πρόεδρο σε ειδική συνεδρίαση για θέμα ιδιαί τερης σημασίας για την περιφέρεια ή εξαιτίας έκτακτου γεγονότος. 2. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστημα της έδρας της περιφέρειας και είναι δημόσιες. Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο μετά από απόφαση του συμβουλίου. Το συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψη φία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. 3. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται o τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από τις τυχόν υπάρχουσες κατά την έκ δοσή της γραπτές εισηγήσεις επί των θεμάτων που θα συζητηθούν. Στην γραπτή εισήγηση πρέπει να περιλαμ βάνονται τα βασικά σημεία του θέματος και οπωσδή ποτε να διατυπώνεται η πρόταση του εισηγητή. Η πρό σκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μαζί με τις τυχόν υπάρχουσες κατά την έκδοσή της γραπτές εισηγήσεις, στους συμβούλους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις πέντε πλήρεις ημέρες δεν περιλαμβά νονται η ημέρα αποστολής της πρόσκλησης και η ημέρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης του περιφερεια κού συμβουλίου. Ο περιφερειακός σύμβουλος οφείλει αμέσως μετά την εγκατάστασή του να δηλώσει στον πρόεδρο τη διεύθυνση κατοικίας του και τα στοιχεία επικοινωνίας ή να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα της περιφέρειας, στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 4. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης, η οικονομική επιτροπή ή 34 περιφερειακοί σύμβουλοι με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περί πτωση αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται, έναντι των λοιπών θεμάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με ευθύνη δε των αι τούντων αυτήν συμβούλων, πρέπει, τρεις ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση, να κατατεθεί στη γραμμα τεία του περιφερειακού συμβουλίου γραπτή εισήγηση επί των προς συζήτηση θεμάτων. Οι συνεδριάσεις που συγκαλούνται στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να είναι περισσότερες από μία, αντίστοιχα, το μήνα και σε αυτές συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 5. Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχε ται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ύστε ρα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιο λόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του οικείου ελεγκτή νομιμότητας, να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα, σύμφωνα με την πει θαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/ Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο περι φερειάρχης και οι άμεσα εκλεγμένοι αντιπεριφερειάρ χες, διαφορετικά η συνεδρίαση είναι άκυρη. 7. Ο περιφερειάρχης και οι άμεσοι εκλεγμένοι αντιπε ριφερειάρχες μετέχουν στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. 8. Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να κληθούν οι ευρωβουλευτές, οι βουλευτές των εκλογικών περιφερειών που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια, οι δήμαρχοι της περιφέρειας. Επίσης με πρόσκληση του προέδρου μπορεί να καλούνται κατά περίπτωση φορείς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους κατά τη συζήτηση συγκεκριμένου θέματος στο περιφε ρειακό συμβούλιο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εάν προκύψουν λόγοι ανώτερης βίας, που δεν επι τρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει οριστεί με την πρόσκληση, τότε ο πρό εδρος γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο την ανα βολή της συνεδρίασης αναφέροντας τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την άρση των λόγων της αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο πρόεδρος. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο για την αναβληθείσα συνεδρίαση να τηρηθεί η προθεσμία των πέντε (5) πλή ρων ημερών για την πρόσκληση των συμβούλων. Άρθρο 10ο Απαρτία 1. Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 2. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα λο γίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαι τούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. 3. Το περιφερειακό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη του Περι φερειακού Συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, πα ραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες τους μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας. Άρθρο 11ο Διεύθυνση της συζήτησης επιβολή της τάξης 1. Ο πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας, και παίρνει κάθε κατάλληλο μέ τρο για την ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης και την τήρηση της τάξης και της ευπρέπειας. 2. Εάν οποιοσδήποτε περιφερειακός σύμβουλος ή μέ λος της εκτελεστικής επιτροπής συμπεριφερθεί με τρόπο ανάρμοστο ή με απρέπεια στους συναδέλφους του καλείται από τον πρόεδρο να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις ή να ανακαλέσει τα όσα είπε. Στην περίπτωση που αρνείται να συμμορφωθεί, ο πρόεδρος τον ανακαλεί στην τάξη. Ακόμη ανακαλούνται στην τάξη και οι σύμβουλοι που θορυβούν και παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. 3. Πριν ο πρόεδρος ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η ανάκληση στην τάξη ενός ή περισσότερων περιφερειακών συμβούλων που παρεκτράπησαν, τον ή τους καλεί προη γουμένως να δικαιολογήσουν την πράξη τους στο σώμα. Στην περίπτωση που το περιφερειακό συμβούλιο αποφα σίσει, ύστερα από φανερή ψηφοφορία, ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν είναι ικανοποιητικές, το ζήτημα τελειώνει εκεί. Εάν όμως ο σύμβουλος ή οι σύμβουλοι αρνηθούν να δώσουν εξηγήσεις και να δικαιολογήσουν ή το περιφερει ακό συμβούλιο δεν θεωρήσει τις εξηγήσεις ικανοποιητικές, τότε η ανάκληση στην τάξη γράφεται στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση που μετά από την παραπάνω από φαση εξακολουθήσει η παρεκτροπή, τότε ο πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση, για ορισμένο χρονικό διάστη μα που το ορίζει την ίδια στιγμή, μαζί με την αναγγελία διακοπής Άρθρο 12ο Διαδικασία συζήτησης 1. Οι ομιλίες των συμβούλων πρέπει να είναι όσο γί νεται πιο σύντομες και πάντοτε μέσα στο θέμα που συζητείται, για να διευκολύνεται η αποδοτικότητα των εργασιών του περιφερειακού συμβουλίου. 2. Ο πρόεδρος μπορεί να διακόψει τον ομιλητή όταν εξέρχεται του θέματος. Συνιστά στους ομιλητές να τη ρούν το απαιτούμενο μέτρο στις εκφράσεις τους και δικαιούται να αφαιρεί το λόγο, όταν ο ομιλητής και μετά την δεύτερη παρατήρησή του προέδρου, συνεχίζει να μακρηγορεί ή να ομιλεί εκτός θέματος. 3. Η συζήτηση σε κάθε θέμα τελειώνει όταν μιλήσουν όλοι όσοι ζήτησαν τον λόγο εκτός αν παραιτήθηκαν με δήλωσή τους, με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου Το ακροατήριο πρέπει να παρακολουθήσει τις συ νεδριάσεις του συμβουλίου με απόλυτη ησυχία και χω ρίς να παίρνει μέρος στις συζητήσεις του συμβουλίου, ούτε να επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει τους ομιλητές, γιατί διαφορετικά ο πρόεδρος μπορεί να διατάξει την αποβολή από το ακροατήριο εκείνου που διαταράσσει τη συνεδρίαση. 5. Όταν σε κάποιο θέμα που συζητείται παρευρίσκο νται ενδιαφερόμενοι, ο πρόεδρος μπορεί, μετά ή πριν τους ομιλητές περιφερειακούς συμβούλους, να δίνει τον λόγο σε εκπροσώπους κοινωνικών φορέων για να εκθέσουν τις απόψεις τους, έχοντας στην διάθεσή τους μέχρι τρία (3) λεπτά ο καθένας. 6. Στο τέλος της συζήτησης κάθε θέματος ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου συνοψίζει τις απόψεις που εκφράστηκαν τις θέτει σε ψηφοφορία και αφού ανακοινώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο πε ριφερειακό συμβούλιο, δίνει εντολή για να γραφεί στα πρακτικά η πρόταση που ψηφίστηκε. Άρθρο 13ο Συζήτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1. Μετά από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος πραγματοποιεί τις ανακοινώσεις του και ανακοινώνει στο περιφερειακό συμβούλιο τα έγγραφα που απευθύνονται σε αυτό, ο δε περιφερειάρχης πραγ ματοποιεί τις δικές του ανακοινώσεις. Στη συνέχεια διαβάζονται και απαντώνται οι επερωτήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού. Επί αυτών δεν γίνεται συζήτηση. 2. Στη συνέχεια, το περιφερειακό συμβούλιο εισέρχε ται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάτα ξης μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση του συμβουλίου έπειτα από πρόταση του περιφερειάρχη, του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου, ή του επικεφαλής πα ράταξης.

8 20406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Ο περιφερειάρχης έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου μπορούν να λάβουν το λόγο, εκτός του περιφερειάρχη, οι αντιπεριφερειάρχες, οι επι κεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, οι οποίοι ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η παράταξη της πλειοψηφίας μπορεί να ορίσει μέχρι δυο (2) ειδικούς αγορητές, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής και κάθε παράταξη της μειοψη φίας έναν ειδικό αγορητή. Για κάθε θέμα μπορεί να μιλά ο επικεφαλής της παράταξης και ο ειδικός αγορητής, εκτός εάν ο επικεφαλής ασκήσει ο ίδιος αυτόν τον ρόλο. Εκτός από τον εισηγητή και οι λοιποί ειδικοί αγορητές καταθέτουν γραπτό κείμενο με τις απόψεις τους στο προεδρείο, το οποίο και αναπτύσσουν προφορικά. 4. Μετά από την εκφώνηση από τον πρόεδρο κάθε θέματος, τις σχετικές εισηγήσεις και τις τυχόν διευ κρινιστικές ερωτήσεις, ακολουθούν τοποθετήσεις των επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων και των ει δικών αγορητών. Όσοι από τους συμβούλους επιθυμούν να μιλήσουν οφείλουν να το δηλώσουν, εγγραφόμενοι από τον γραμματέα κατά τη σειρά της δήλωσής τους, στον κατάλογο των ομιλητών που συντάσσεται αμέσως μετά την παρουσίαση της εισήγησης, τις διευκρινιστικές ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων. Δεν επιτρέπεται να δοθεί ο λόγος σε σύμβουλο που δεν γράφτηκε στον κατάλογο ομιλητών κατά το προηγούμενο εδάφιο. Οι σύμβουλοι που επιθυμούν διευκρινιστικές και μόνο ερωτήσεις προς ενημέρωσή τους επί του υπό συζήτηση θέματος, προη γούνται των συναδέλφων τους περιφερειακών συμβού λων, εγγραφόμενοι και αυτοί κατά σειρά δήλωσης σε σχετικό κατάλογο. 5. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάτα ξη δεν μπορούν να συζητηθούν νομίμως, εκτός αν προτα θούν από τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου ή τους επι κεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων και αποφασίσει το περιφερειακό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης. Οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων προηγούνται στις τοποθετήσεις τους από τους συμβούλους. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να ομιλήσει πριν λάβει από τον πρόεδρο την άδεια κατά τη σειρά εγγραφής του. Ο ομιλητής απευθύνεται προς το συμβού λιο, είναι ελεύθερος στην έκφραση γνώμης και ψήφου και αποβλέπει πάντοτε στην ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συμφέροντος όλων των πολιτών. 6. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος έχει δικαίωμα να μιλήσει μια φορά για κάθε θέμα και έχει στη διάθεσή του τρία (3) λεπτά. Ο εισηγητής του κάθε θέματος έχει στη διάθεσή του πέντε (5) λεπτά της ώρας για την πρώτη τοποθέτηση και δυο (2) λεπτά για την δεύτερη. Ο αρμόδι ος αντιπεριφερειάρχης και ο επικεφαλής περιφερειακής παράταξης έχει στη διάθεσή του πέντε (5) λεπτά της ώρας για την πρώτη τοποθέτηση και δυο (2) λεπτά για τη δεύτερη. Ο ειδικός αγορητής κάθε περιφερειακής παρά ταξης έχει στη διάθεσή του τρία (3) λεπτά της ώρας για την πρώτη τοποθέτηση και δυο (2) λεπτά για τη δεύτερη. Ο πρόεδρος του σώματος μπορεί να παρατείνει την δι άρκεια των ομιλιών των ανωτέρω κατά δυο (2) λεπτά αν τούτο επιβάλλεται από τη φύση του θέματος. 7. Ο περιφερειάρχης λαμβάνει το λόγο κάθε φορά κατά προτεραιότητα. Απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις και οι διακοπές, εκτός αν ο ομιλητής επι τρέψει διακοπές και συγκατατεθεί προς τούτο ο πρό εδρος. 8. Η διάρκεια κάθε συνεδρίασης ορίζεται σε ανώτατο όριο εξάωρη και μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του περιφερειακού συμβου λίου. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνει κατά την έναρξη της συνεδρίασης, να κατανείμει την ανωτέρω χρονική διάρκεια αυτής, κατά θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανάλογα με το χρόνο που αυτό απαιτεί και τη βαρύτητά του. Η συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, των ανακοινώσεων και της συζήτησης επί των επερωτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισή (1/2) ώρα και σε εξαιρετικές, κατά την κρίση του περιφερειακού συμβουλίου, περιπτώσεις την μια (1) ώρα. 9. Στην αρχή της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου κάθε περιφερειακή παράταξη μπορεί να καταθέσει πρόταση έκδοσης ψηφίσματος. Εφόσον το περιφερειακό συμβούλιο αποφασίσει θετικά, οι προ τάσεις έκδοσης ψηφισμάτων εντάσσονται ως θέματα της συνεδρίασης στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική συζήτηση έχουν ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και οι επικε φαλής των περιφερειακών παρατάξεων ή αυτός που τους αναπληρώνει. Άρθρο 14ο Θέματα επί της διαδικασίας ή επί προσωπικού 1. Εάν διατυπωθεί παρατήρηση ότι η συζήτηση διε ξάγεται κατά παράβαση του κανονισμού, ο πρόεδρος διακόπτει την διεξαγωγή της και δίνει το λόγο σε αυτόν που έθεσε θέμα διαδικασίας. Ο πρόεδρος δίνει άμεση λύση και η συζήτηση δεν γενικεύεται. Σε κάθε περί πτωση, το περιφερειακό συμβούλιο με απόφασή του μετά από σχετική ψηφοφορία, αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθείται. 2. Εάν ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο περιφερειακός σύμβουλος θέλει να αναφερθεί σε προ σωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, λαμβάνει την σχετική άδεια από τον πρόε δρο και αναφέρεται μόνο στο προσωπικό του θέμα. Ο πρόεδρος υποχρεούται να δώσει το λόγο στον αιτούντα ο οποίος οφείλει να περιορισθεί αποκλειστικά και μόνον στο προσωπικό του ζήτημα, αλλιώς ο πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Σε κάθε περίπτωση στον σύμβουλο που θέτει προσωπικό ζήτημα, δικαιούται να απαντήσει, εντός τριών (3) λεπτών, ο περιφερειάρχης ή αντί αυτού ένας εκ των αντιπεριφερειαρχών, ο πρόεδρος του πε ριφερειακού συμβουλίου ή ο περιφερειακός σύμβουλος που έκανε την συγκεκριμένη αναφορά. 3. Σε περίπτωση καταχρηστικής επίκλησης διαδι καστικών ή προσωπικών ζητημάτων ή προσχηματικής επίκλησής τους με στόχο την καθυστέρηση των εργα σιών του περιφερειακού συμβουλίου, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί, με την έγκριση του περιφερειακού συμβουλίου, να επιβάλλει επίπληξη σε βάρος του συμβούλου, η οποία σημειώνεται στα πρα κτικά.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20406α Άρθρο 15ο Λήξη Διακοπή συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου. 1. Η συνεδρίαση λήγει με την ολοκλήρωση των θεμά των της ημερήσιας διάταξης. 2. Η συνεδρίαση τερματίζεται και πριν εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση του συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από πρόταση του προέδρου ή του περιφερειάρχη ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του. Επίσης διακόπτεται η συνεδρίαση για την επόμενη ή για άλλη συγκεκριμένη μέρα, με την ίδια διαδικασία. Αν υπάρχει παρόμοια πρόταση για δι ακοπή που έχει απορριφθεί, δεν υποβάλλεται νέα, αν δεν περάσει τουλάχιστον μια ώρα από την απόρριψη της προηγούμενης. Εάν διακοπεί η συνεδρίαση για την επομένη ή άλλη συγκεκριμένη ημέρα η διάρκειά της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών ωρών. 3. Η διακοπή της συνεδρίασης ανήκει στη δικαιοδοσία του προέδρου. Η διακοπή όμως για διάστημα μεγα λύτερο της μισής ώρας επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει συναίνεση του συμβουλίου. 4. Μετά από την κήρυξη της λήξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, το συμβούλιο δεν μπορεί και αν ακό μη βρίσκεται σε απαρτία, να συνεχίσει τη συνεδρίαση. Τέτοια συνεδρίαση είναι παράνομη και οι αποφάσεις που παίρνονται σε αυτήν είναι άκυρες. 5. Ο αντιπρόεδρος ή νόμιμος αναπληρωτής του προ έδρου, δεν έχει δικαίωμα να προκαλέσει συνέχιση της συνεδρίασης και να προεδρεύσει αυτής. Άρθρο 16ο Ερωτήσεις Επερωτήσεις Αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων 1. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να καταθέτει γρα πτές ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται γραπτά από τον περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία η ερώτηση δεν απαντηθεί εγγράφως εντός της ανωτέρω προθεσμίας αυτή συζητείται με τη διαδικασία της συζήτησης των επερωτήσεων. 2. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να καταθέτει γρα πτές επερωτήσεις για τις περιφερειακές υποθέσεις. Επί των επερωτήσεων απαντά ο περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον η επερώτηση κατατέθηκε οκτώ (8) ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Εάν η επερώτηση κατατέθηκε μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας η απάντηση μπορεί να δοθεί είτε στην επόμενη είτε στην μεθεπόμενη συνεδρίαση κατά την κρίση του επερω τώμενου. Σε περίπτωση κατάθεσης μεγάλου αριθμού επερωτήσεων ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβου λίου μπορεί να αναβάλει την συζήτηση για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου ή να ορίσει ότι οι επερωτήσεις θα συζητηθούν σε ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση τυχόν νέες επερωτήσεις συζητούνται μόνο αν έχουν κατατεθεί τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν τη συνε δρίαση αυτή. 3. Οι ερωτήσεις αφορούν την αίτηση και μόνον πλη ροφοριών για το αν αληθεύει μια είδηση ή ένα περιστα τικό ή αν έλαβε γνώση ο περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και ποια μέτρα έλαβε ή πρόκειται να λάβει. Οι επερωτήσεις έχουν σκοπό τον έλεγχο του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών για ζητή ματα άμεσης επικαιρότητας, με διερεύνηση των αιτιών ή του σκοπού για τον οποίο έγινε ή παραλήφθηκε ένα γεγονός ή μια πράξη. 4. Οι ερωτήσεις και επερωτήσεις πρέπει να περιλαμ βάνουν σαφή διατύπωση του θέματος στο οποίο ανα φέρονται. Ο πρόεδρος τις καταχωρεί σε περίληψη στο επί τούτου τηρούμενο βιβλίο και τις κοινοποιεί στον ερωτώμενο ή στον επερωτώμενο. 5. Αν η επερώτηση δεν μπορεί για αντικειμενικούς λόγους να συζητηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων, τότε θα πρέπει να συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. 6. Κατά τη συζήτηση της επερώτησης, προηγείται προφορική ανάπτυξη από τον επερωτώντα και ακο λουθεί απάντηση του περιφερειάρχη ή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη. Εάν η επερώτηση υπογράφεται από περισσότερους, αναπτύσσεται προφορικά από τον πρώ το εξ αυτών που την υπογράφουν. Για την ανάπτυξη κάθε επερώτησης παρέχεται στον σύμβουλο που την υπέβαλε χρόνος μέχρι πέντε (5) λεπτών. Η όλη συζή τηση πάνω σε μια επερώτηση περιορίζεται μεταξύ του επερωτώντος συμβούλου και του περιφερειάρχη ή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη. 7. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να κατα θέτει στη γραμματεία του περιφερειακού συμβουλίου αίτηση για κατάθεση εγγράφων που αφορούν μια υπό θεση. Η αίτηση πρέπει να αφορά συγκεκριμένο θέμα που θα προσδιορίζεται πλήρως. Ο πρόεδρος του περι φερειακού συμβουλίου διαβιβάζει την αίτηση προς τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος οφείλει να δώσει αντίγραφα όλων των στοιχείων στον αιτούντα σύμβου λο, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος που το απαγορεύει, και τον οποίο θα πρέπει να εκθέσει στο περιφερειακό συμβούλιο. 8. Με την ίδια διαδικασία ζητούνται έγγραφα από τον πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου της περιφέρειας για ζητήματα αρμοδιότητας του νομικού προσώπου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να δώσει αντίγραφα όλων των στοιχείων στον αιτούντα σύμβουλο εκτός αν υπάρχει ειδικός λό γος που το απαγορεύει τον οποίο πρέπει να αναφέρει με πλήρη αιτιολογία. Άρθρο 17ο Αποφάσεις Ψηφοφορίες 1. Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψη φία των παρόντων αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε αυτή επαναλαμ βάνεται για μια ακόμη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη. 2. Ο εισηγητής ενός θέματος έχει δικαίωμα να κάνει δεκτές τροπολογίες που εισηγούνται μέλη του περι φερειακού συμβουλίου. Ο πρόεδρος θέτει σε ψηφο φορία κάθε πρόταση, όπως διαμορφώνεται μετά τις

10 20406β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροπολογίες που έχει κάνει δεκτές ο εισηγητής και η πρόταση ψηφίζεται μια φορά και στο σύνολό της. Αν υπάρχει αντίρρηση για το αποτέλεσμα, αποφαίνεται και πάλι το περιφερειακό συμβούλιο χωρίς συζήτηση. Αν υπάρχουν τροπολογίες που δεν έχουν γίνει δεκτές από τον εισηγητή, τίθενται από τον πρόεδρο προς ψήφιση, πριν από την ψήφιση της πρότασης του εισηγητή, χωρίς άλλη συζήτηση επ αυτών. 3. Αν ζητηθεί από τον πρόεδρο ή το ένα τέταρτο (1/4) των μελών του ονομαστική ψηφοφορία, η διεξαγωγή της γίνεται με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μελών. Στην περίπτωση αυτή διαβάζεται ο κατάλογος των συμ βούλων και κατά σειρά σημειώνεται η ψήφος τους. 4. Η ψηφοφορία στο περιφερειακό συμβούλιο είναι φανερή, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ρητά ορίζει να είναι μυστική. 5. Δεν επιτρέπεται διακοπή ψηφοφορίας για να δι καιολογήσει ο σύμβουλος την ψήφο του. Μπορεί να δικαιολογήσει την ψήφο του μετά την ψηφοφορία με δήλωσή του. 6. Η φανερή ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χε ριού, με προφορική δήλωση ή συγχρόνως και με τα δύο. 7. Κάθε μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να ψηφίσει υπέρ ή κατά της πρότασης, να απέχει από την ψηφοφορία ή να ψηφίσει λευκό. Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι θετικές ψήφοι υπέρ της πρότασης. Αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. Άρθρο 18ο Πρακτικά συνεδριάσεως 1. Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου τη ρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του περιφε ρειακού συμβουλίου. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής ή μαγνητοσκοπικής συσκευής ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο αρμό διος περιφερειακός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 2. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα πρακτικά αποτυπώνονται γραπτά και τα σχετικά φύλλα αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμ ματέα του περιφερειακού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής ή μαγνητοσκοπικής συσκευής, τηρούνται πρόχειρα συνο πτικά πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται και φέρουν τη μονογραφή του προέδρου του περιφερειακού συμβου λίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση που αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων πρακτικών και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά. Η μη τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο και τον γραμματέα του περιφερειακού συμ βουλίου. 3. Τα πρακτικά, τα οποία ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, υπογράφονται από τα μέλη του προεδρεί ου και τον γραμματέα αποστέλλονται στις παρατάξεις τρεις μέρες πριν από την επόμενη συνεδρίαση του πε ριφερειακού συμβουλίου και επικυρώνονται από αυτή. 4. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με διακεκριμένη αρίθμηση κατ έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώ νεται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συμ βουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση. 5. Οποιοσδήποτε περιφερειακός σύμβουλος το ζητήσει μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών ή ηλεκτρονικό αντίγραφο στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 6. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του περιφερει ακού συμβουλίου, με ευθύνη του γραμματέα, δημοσιεύ εται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχόμενου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας, παράλληλα με την εφαρμογή άλλων διατάξεων που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου. 7. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρα κτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντι γράφων, τηρουμένων των κειμένων διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 8. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα της περιφέρειας συνιστά λόγο ακυρότητας αυτών ενώ αποφάσεις που δεν αναρτώνται στο «Πρόγραμμα Διαύ γεια» βάσει του ν. 3861/2010 δεν εκτελούνται. Άρθρο 19ο Περιφερειακές παρατάξεις 1. Τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ανήκουν σε περιφερειακές παρατάξεις ανάλογα με το συνδυα σμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί, ανεξαρτήτως αριθμού εκλεγέντων. 2. Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των πε ριφερειακών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη. 3. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον περιφε ρειάρχη οι επικεφαλής των παρατάξεων εκφράζουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους. 4. Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτη τοποιηθεί από τη περιφερειακή παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί. 5. Εάν η περιφερειακή παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλει οψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγράψει σύμβουλο, ο οποίος είναι μέλος της. 6. Το μέλος του περιφερειακού συμβουλίου που ανε ξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπο ρεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής ή των επιτροπών του πε ριφερειακού συμβουλίου, όπου έχει εκλεγεί ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιπεριφερειάρχης, κατά τη διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη στην παράταξη από

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20406γ την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη της, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη. 7. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερει ακών παρατάξεων η περιφερειακή αρχή τους παραχω ρεί κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και γραμματειακή υποστήριξη. Άρθρο 20ο Ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων του περιφερειάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής 1. Κάθε χρόνο σε ειδική συνεδρίαση του περιφερεια κού συμβουλίου γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κα τάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας. 2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με εξαίρεση το πρώτο έτος της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται τα μέλη της επιτροπής περι φερειακής διαβούλευσης και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Το περιφερειακό συμβούλιο μετά από εισή γηση του προέδρου επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. 3. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του περι φερειακού συμβουλίου μετά την παρουσίαση των πε πραγμένων της περιφερειακής αρχής από τον περι φερειάρχη τοποθετούνται οι μετέχοντες. Ο χρόνος ομιλίας κάθε μετέχοντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά. Οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων έχουν δικαίωμα ομιλίας διάρκειας έως δέκα (10) λεπτών και το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι αντιπεριφερειάρχες, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η μέγιστη χρονική διάρκεια της ειδικής δημόσιας συνε δρίασης είναι πέντε (5) ώρες. 4. Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του παρόντος άρθρου, αμέσως μετά την έκθεση πεπραγμένων που παρουσιάζει ο περιφερειάρχης, ο λόγος δίνεται στον πε ριφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρη σης ο οποίος παρουσιάζει την προβλεπόμενη στο άρθρο 179 παρ. 4 ετήσια έκθεσή του. Η έκθεση συζητείται στην ίδια συνεδρίαση. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης έχει δικαίωμα να δευτερολογήσει με αγόρευση διάρκειας έως δέκα (10) λεπτών. Οφείλει να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις ή παρατηρήσεις που διατυπώνονται από τους μετέχοντες στη συζήτηση. Ο περιφερειακός συμπα ραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του. Η ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει και τις ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με φρο ντίδα των περιφερειακών υπηρεσιών. 5. Η περιφέρεια μεριμνά για τη μετάδοση της ειδι κής δημόσιας συνεδρίασης από τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, καθώς και για τη χρήση κάθε άλλου πρόσφορου μέσου ενημέρωσης των πολιτών. 6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προ βλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση δημόσιας συνε δρίασης απολογισμού, μπορούν οι περιφερειακοί σύμ βουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 167 του νόμου 3852/2010 για τη σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου. 7. Στην ειδική συνεδρίαση του παρόντος άρθρου συ ζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Άρθρο 21ο Υποχρεώσεις συμβούλων 1. Ο σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση. 2. Οι σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να ασκούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους, συμμετέχοντας, χωρίς απουσίες, εκτός αν έχουν κώλυμα, στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει ορίσει το περιφερειακό συμβούλιο και να παραμένουν μέχρι τη λήξη τους, ώστε να διευκο λύνονται οι εργασίες του περιφερειακού συμβουλίου και να μην καθυστερεί η ομαλή πορεία αντιμετώπισης των προβλημάτων και των υποθέσεων της περιφέρειας. 3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται στη συνε δρίαση την ορισμένη ώρα και θεωρούνται παρόντες μέ χρις ότου δηλώσουν στο προεδρείο ότι αποχωρούν. Οι σύμβουλοι υπογράφουν σε ειδικό για την πιστοποίηση της παρουσίας τους βιβλίο. Περιφερειακός σύμβουλος που προσέρχεται μετά την έναρξη της συνεδρίασης οφείλει να ειδοποιήσει το προεδρείο, ο δε γραμματέας να αναγγείλει την προσέλευση του συμβούλου για να γραφεί στα πρακτικά. Περιφερειακός σύμβουλος που αποχωρεί πρόσκαιρα ή οριστικά πρέπει να δηλώνει την αποχώρησή του στο προεδρείο, η οποία αποχώρηση πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επιστροφής συμβούλου. 4. Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υπο τροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τρι άντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου. 5. Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επι βληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πει θαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του ελεγκτή νομιμότητας. 6. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου έχει το καθήκον να ενημερώνει γραπτώς τον ελεγκτή νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαι ολόγητης απουσίας συμβούλου από τρεις (3) ή περισ σότερες συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε πε ρίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

12 20406δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Ο περιφερειακός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση και λήψη απόφασης του συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδο τικά συλλογικά όργανα τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του, έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. απόφαση που λαμβάνεται κατά πα ράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Σε σύμβουλο που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση μπορεί να επιβληθεί, σύμφω να με τη διαδικασία του άρθρου 234 του νόμου 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του ελεγκτή νομιμότητας. Άρθρο 22ο Τελικές διατάξεις 1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του. 2. Για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του πε ριφερειακού συμβουλίου, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) και αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ), όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. 3. Η τροποποίηση του κανονισμού αυτού γίνεται κα τόπιν αποφάσεως του περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρότυπος κανονισµός λειτουργίας του περιφερειακού συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρότυπος κανονισµός λειτουργίας του περιφερειακού συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 16853 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 20 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του περιφερεια κού συμβουλίου.... 1 Πρότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 19 του μηνός Μαρτίου 2011.

Από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 19 του μηνός Μαρτίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 19 του μηνός Μαρτίου 2011. Αριθ. απόφασης 47-5/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρµοδιότητες του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Άρθρο 1 1.1 Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ασκεί όλες τις αρµοδιότητες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -------------- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2013 Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής σκοπός Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήµου Ωρωπού

Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήµου Ωρωπού Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήµου Ωρωπού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 78

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / 6-1-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 8 ΚΔΚ (ν. 3463/ 2006, Α 114).

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 8 ΚΔΚ (ν. 3463/ 2006, Α 114). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 17552 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΕΝ ΕΡΓΩ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Σειρά : Εν Έργω Πράξη Δημοκρατίας Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Τίτλος Εγγράφου : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και Α. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Ορκωμοσία Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και -οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων 1. Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τοπείρου

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τοπείρου Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τοπείρου Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η Εκτελεστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 3.

1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/06-01-2013 ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 03/2013 ΘΕΜΑ: Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Θητεία - Εκλογή Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 3 ης /2011 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 3 ης /2011 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 3 ης /2011 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Άρθρο 1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. Απαρτία Άρθρο 2 Η απαρτία διαπιστώνεται όπως ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/ ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013

Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/ ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/06-01-2013 ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013 ΘΕΜΑ: Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση της 3-4-2007 Σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Κ1-132 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Ι. Ορκωμοσία Δημαιρεσίες Ντορέττα Αλεξίου Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου Εσωτερικών Σύμβουλος ΚΕΔΕ Περιεχόμενα 5 Προλογικό Σημείωμα 7 Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου νέου ηµοτικού Συµβουλίου. Στην Ιερισσό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» Συνοπτικός τίτλος. 86 (Ι) του 1999 51(Ι) του 2000 5(Ι) του 2001 131(Ι) του 2001 199(Ι) του 2002 228(Ι) του 2002 52(Ι) του 2005 128(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 Α) εκλογή οκτώ τακτικών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου (άρθρο 7 Ν. 3852/2010) Ο ήµος Λαµιέων διοικείται από το ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 258/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 258/ ΑΔΑ:ΒΕΦΣΩΗ0-Φ9Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 258/8-1-2013 Αριθ. Απόφ. 2/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αχαρνών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου

Δήμος Αχαρνών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Δήμος Αχαρνών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Δήμαρχος. Πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 39 του 1986 50 του 1986 114 του 1986 121 του 1986 149 του 1986 14 του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Αρ. Aπόφασης 256

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Απόσπασμα από το αριθ. 1/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ Αριθμ. Απόφασης: 2/2011 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται-κωδικοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Στην Αίγινα σήμερα 6 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και

Διαβάστε περισσότερα