Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο"

Transcript

1 Γνκέο Γηαθιάδσζεο

2 Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Γνκέο Γηαθιάδσζεο. Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο εθπαηδεύνληαη ζηε ζηαδηαθή πηνζέηεζε ηνπ Αιγνξηζκηθνύ ηξόπνπ ζθέςεο σο πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζε δεμηόηεηεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ππνινγηζηή θαη έιεγρν ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο. Καιιηεξγνύλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε σο κέζνδν πξνζέγγηζεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Πεξηγξάθνπλ έλα Αιγόξηζκν κε Λνγηθό Γηάγξακκα, θαη επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε Γνκή γηα θάζε πεξίπησζε.

3 Γηαηί επέιεμα ηελ ελόηεηα ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΟΜΔ ΓΙΑΚΛΑΓΧΗ; Η ελόηεηα ησλ Αιγνξίζκσλ «ζεσξείηαη» σο έλα από ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο Πιεξνθνξηθήο. ρεηηθά δύζθνιε ελόηεηα ζηελ εκπέδσζε θαη θαηαλόεζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ από πιεπξάο καζεηώλ. Δίλαη κηα πάξα πνιύ ζεκαληηθή θνκβηθή ελόηεηα ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο δηδάζθνληαη ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο Λνγηθώλ Γηαγξακκάησλ πνπ είλαη ηα πξώηα βήκαηα, ε βάζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό Η/Τ. Η ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθώλ ζρεδίαζεο Λνγηθώλ Γηαγξακκάησλ είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν θαη βνεζεηηθό εξγαιείν πνπ ελεξγνπνηήζεη θαη ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο.

4 Ση ελλννύκε όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Δλλννύκε ηελ ελζσκάησζε θαη ρξήζε λέσλ θαη ζύγρξνλσλ Τερλνινγηώλ σο βνεζεηηθά εξγαιεία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. (π.ρ. Η/Υ, βηληενπξνβνιέα, δίθηπν, δηαδίθηπν, εθηππσηήο, εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά θηι.) Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνίεζα: Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή Βηληενπξνβνιέα Γίθηπν εξγαζηεξίνπ Λνγηζκηθό Algo Online Quiz Αμηνιόγεζεο Λνγηζκηθό Progranimate Λνγηζκηθό Scratch Λνγηζκηθό Alice Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν Δπηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο νκάδεο ηνπο Τπνινγηζηηθά Φύιια - Spreadsheets MS Excel ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ QUIZ ΑΚΗΔΙ ΜΑΘΗΣΧΝ

5 Πξόζζεηε αμία από ηελ ελζσκάησζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηθή κνπ εξγαζία. Τν κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε είλαη θαηεμνρήλ έλα εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Η ρξήζε ησλ πην πάλσ εξγαιείσλ ζηε δηδαζθαιία ηελ ελόηεηαο ησλ Αιγνξίζκσλ πξνζζέηεη ηα κέγηζηα ζηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. Τα δηάθνξα ινγηζκηθά παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε, δεκηνπξγό ηνπ Λνγηθνύ Γηαγξάκκαηνο λα δώζεη ηηκέο θαη απηό από κόλν ηνπ λα θάλεη ηηο καζεκαηηθέο θαη ινγηθέο πξάμεηο θαη λα εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα (Πξνθαηαξθηηθή Δθηέιεζε). Παξνπζηάδνπλ βήκα, βήκα ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπο αλάινγνπο ππνινγηζκνύο κέρξη λα θηάζεη ζην ηειηθό απνηέιεζκα. Καηαλόεζε ηεο έλνηαο Δίζνδνο Γεδνκέλσλ Δπεμεξγαζίαο/Απνζήθεπζε Έμνδνο Πιεξνθνξίαο. Η ρξήζε ηνπ Online Quiz Αμηνιόγεζεο βνεζά ζηελ θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ησλ Αιγνξίζκσλ θαη ησλ Γνκώλ Γηαθιάδσζεο, θαη ζηελ άκεζε έθδνζε απνηειεζκάησλ θαη απνζηνιή ηνπο κέζσ ζηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ελεκέξσζε.

6 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΔ Πξνζπάζεζα λα πηνζεηήζσ πνιύκνξθεο θαη πνιπδηάζηαηεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο κε ζηόρν ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. Τα δηδαθηηθά απηά κνληέια ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ πξνώζεζε εμειηγκέλσλ κεζόδσλ νηθνδόκεζεο γλώζεσλ, όπσο είλαη ε αλαθάιπςε, ν δνκηζκόο θαη ε βησκαηηθή κάζεζε (αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή). Αθξνακαηηθή Παξνπζίαζε Γνκήο Γηαθιάδσζεο πλεξγαηηθή Μάζεζε Αζθήζεηο Φύιινπ Δξγαζίαο Αηνκηθή ρξήζε Η/Τ Quiz Αμηνιόγεζεο Αηνκηθή ρξήζε Η/Τ ρεδίαζε Λνγηθώλ Γηαγξακκάησλ κε ην ινγηζκηθό Algo Οκαδηθέο Δξγαζίεο Project Παξνπζίαζε ζε όιε ηελ ηάμε ησλ εξγαζηώλ

7 ύγθξηζε «παξαδνζηαθήο» κεζόδνπ δηδαζθαιίαο ησλ Αιγνξίζκσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθώλ. Πίλαθαο Algo Quiz Progranimate Alice Scratch

8 Project Οκαδηθέο Δξγαζίεο Μαζεηώλ Βησκαηηθέο Γηαζεκαηηθέο Δξγαζίεο Λνγηζκηθό Algo Τπνινγηζκόο Όγθνπ παξαιιειεπίπεδνπ ρώξνπ γηα επηινγή θαηάιιεινπ Κιηκαηηζηηθνύ (ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο Μαζεκαηηθώλ θαη ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο) Λνγηζκηθό Alice Έιεγρνο Φπζηνινγηθνύ Βάξνπο ζε ζρέζε κε ην Ύςνο. (ζπλεξγαζία κε ηηο θαζεγήηξηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο) Λνγηζκηθό Scratch Έιεγρνο Οξίνπ Σαρύηεηαο θαη αλάινγα εκθαλίδεη ην θαηάιιειν κήλπκα.

9 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΑΚΗΔΙ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΤΥΔΣΙΜΟ ΣΟΥΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ Οη εηδηθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία ηεο ππνελόηεηαο Γνκέο Γηαθιάδσζεο, ζπζρεηίδνληαη πιήξσο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο γηα ηε Β Γπκλαζίνπ. Η επίηεπμε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο, ηα καζεζηαθά εξγαιεία θαη ηηο αζθήζεηο πνπ θαινύληαη λα δηεθπεξαηώζνπλ νη καζεηέο κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Φύιισλ Δξγαζίαο. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1,2,5,6,7,8 Ορθή Απάντηση Λανθασμένη Δομή Μερικώς Ορθή Δεν έκαναν τίποτα ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΚΗΔΧΝ ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ

10

11 ΤΝΟΦΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ Οη καζεηέο είηε εξγάδνληαη αηνκηθά, είηε νκαδηθά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζέζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Σν θαηλνηόκν ζηε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο Αιγόξηζκνη Γνκή Γηαθιάδσζεο εζηηάδεηαη ζηε ρξήζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθώλ ζρεδίαζεο Λνγηθώλ Γηαγξακκάησλ πνπ αληηθαζηζηά ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. Δπηινγή δηαθόξσλ ινγηζκηθώλ, δπλαηόηεηα εύθνιεο θαη γξήγνξεο ζρεδίαζεο, απνζήθεπζεο, επαλαθνξάο ηξνπνπνίεζεο.. ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν θαη επηινγή δηαθόξσλ Λνγηζκηθώλ από απηά πνπ πξνηείλνληαη γηα δεκηνπξγία νκαδηθήο εξγαζίαο. ΚΡΙΣΙΚΗ ΚΔΦΗ Απνθαζίδνπλ πνηα είλαη ε θαιύηεξε νξζόηεξε δνκή ηελ νπνία πξέπεη λα εθαξκόζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. ΓΙΑΘΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΒΙΧΜΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ πλεξγαζία κε άιιεο εηδηθόηεηεο (Μαζεκαηηθά, Οηθ. Οηθνλνκία, Σερλνινγία) γηα ηε ζύλζεζε ησλ νκαδηθώλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ. Οη εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζε επίιπζε πξνβιεκάησλ από ηελ θαζεκεξηλόηεηα.

12 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΧΣΔ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ MICROSOFT ην ρνιείν κνπ θαη ηνπο καζεηέο κνπ

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ 450 330 * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010 To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα οθία Νικολαΐδος Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Microsoft Word αλήθεη ζηα ειεθηξνληθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα