ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ΑΘΗΝΑ Έδρες τους ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ.Κωστοπούλου ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. ΣΧΕΤ : Η αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ.42736/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας. Σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (αρ. ΑΔΑ: ΒΙΦ5Θ-1Χ8, Υπ. Υγείας), που αφορά στην παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, της λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία εμφανίζεται συνημμένη στο παρόν έγγραφο και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του περιεχομένου της. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. Γ.ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. Υπουργού (σχετ. 2953/ Γρ. Υπουργού) 2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Δ. 3. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί το παρόν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.)

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ Δ/ΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΦΑΝΙΚΗ & ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ, 16 /5/2014 Αριθ. πρωτ. ΔΤΓ2/οικ42736 ΠΡΟ: Ψ Π. Α. Σαχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : Πληροφορίες :. Λαζαρίδου Σηλέφωνο : ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ, ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΛΗΧΗ ΜΕΣΡΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» Με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των υπευθύνων σε θέματα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σας επισημαίνουμε τα εξής: Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους πολίτες της χώρας, πρωταρχικής σημασίας είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων ύδρευσης, καθώς και η ανελλιπής τήρηση των διαδικασιών ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Για τους λόγους αυτούς οι φορείς Σοπικής Αυτοδιοίκησης ως υπεύθυνοι ύδρευσης θα πρέπει : Να αξιολογούν με προτεραιότητα τα έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών ύδρευσης (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ.). Να συντηρούν τακτικά και να ελέγχουν συστηματικά τα συστήματα ύδρευσης (εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα), ενώ τα φθαρμένα δίκτυα να αντικαθίστανται με προτεραιότητα. Να διενεργούν συστηματικά τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία ελέγχους τόχος του Τπουργείου Τγείας είναι να συστηματοποιηθεί ο έλεγχος του πόσιμου νερού και να υπάρχει πλήρης εικόνα των προβλημάτων και του ελέγχου σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας και Επικράτειας ε αυτήν την κατεύθυνση, με την παρούσα δίδονται σαφείς οδηγίες στους Δήμους και στις Περιφερειακές Ενότητες που έχουν την ευθύνη για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο. 1

3 Από λήψεως της παρούσης εγκυκλίου οι αποδέκτες της θα εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν και θα αποστέλλουν τα στοιχεία στο Τπουργείο Τγείας, Δ/νση Τγειονομικής Μηχανικής και Τγιεινής Περιβάλλοντος, όπως ορίζεται παρακάτω. Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ Η εγκύκλιος απευθύνεται στις Περιφέρειες, στις Περιφερειακές Ενότητες και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων των Περιφερειών, οι οποίες υποχρεούνται, μετά την λήψη της, να την γνωστοποιήσουν ενυπογράφως: α) στους ΟΣΑ α βαθμού και β) στους φορείς λειτουργίας των ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης της περιοχής τους, και να παρακολουθούν στενά την πιστή εφαρμογή της από όλο το προσωπικό, που θα ενημερωθεί σχετικά, με ευθύνη τους. Β. ΤΠΑΡΦΟΝ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Σο υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις: Σην ΔΤΓ2/Γ.Ποικ /2007 ( ΥΕΚ 630/τ.β./ ) ΚΤΑ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ2/οικ.2600/2001 ΚΤΑ (ΥΕΚ 892/Β/ ) για την "ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης" σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3 ης Νοεμβρίου Σην Γ3α/761/68 Τγ. Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί (ΥΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους. Σην ΤΜ/5673/57 (ΥΕΚ 5/58 Β) Τγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού ύδρευσης. Σα άρθρα 8 έως 17 του Τγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης. Σην Β1/οικ5508/98 Τπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών χολών, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λ.π. Σην Ε1β/221/65 (ΥΕΚ 138/τ.β/ ) Τγ. Διάταξη 1 στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφαλείας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυμάτων. 1 Τπενθυμίζεται επίσης ότι η παράγραφος 1.1 του άρθρου 4 της Ε1β/221/65 Τγειονομικής Διάταξης έχει καταργηθεί, καθόσον ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 46399/1352/86 (ΥΕΚ 438Β) Κοινή Τπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τρεις κατηγορίες επιφανειακών νερών, που προορίζονται για πόσιμα (Α1,Α2,Α3) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη απαιτούμενη ελάχιστη επεξεργασία. 2

4 Σην Α5/2280/83 (ΥΕΚ 720/τ.β./ ) Τγ. Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Α5/3257(ΥΕΚ 898/Β/84 - Διόρθωση ΥΕΚ 56Β/85) και Α5/5180/β/ και με την υπ. αριθμ. οικ / ( ΥΕΚ 1744/Β/ ) ΚΤΑ με την οποία ρυθμίζονται θέματα προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας (λίμνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Τλίκης, Μόρνου), από υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας. Γ. ΜΕΣΡΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Γ 1. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΕΤΘΤΝΨΝ α) Τπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης) ύμφωνα με το άρθρο 1. παρ. 8 της ΔΤΓ2/Γ.Π.οικ ΚΤΑ και το άρθρο 9 Γ3α/761/68 Τγ. Διάταξης υπεύθυνοι ύδρευσης είναι: της - για τις υδρεύσεις Δήμων η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΥΕΚ 168 Α ), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή ύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ Δ.Ε.Τ.Α), Εταιρείες ύδρευσης κ.λ.π.) - για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κ.λ.π, τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. - για τις βιομηχανίες, που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές περιοχές που διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΣΒΑ - για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης Για τις ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης «υπεύθυνος ύδρευσης» είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. Τποχρεώσεις υπεύθυνων ύδρευσης Οι ως άνω Τπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και υποχρεούνται: να θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά στην εκλογή της πηγής υδροληψίας, και την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό. να γνωστοποιούν αμέσως στην Δ/νση Δημόσιας Τγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στη Δ/νση Τγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Τγιεινής της οικείας Π.Ε. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του. 3

5 να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων ως ανωτέρω Τπηρεσιών Δημόσιας Τγείας. να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΤΜ /5673/57 (ΥΕΚ 5/58 Β) Τγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων. να αναθέσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για τις περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για τη σωστή εφαρμογή της απολύμανσης. Σα ονόματα των ως άνω προσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στη Δ/νση Δημόσιας Τγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στη Δ/νση Τγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Τγιεινής της οικείας Π.Ε. η οποία μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, εφόσον κριθούν ανεπαρκή για την εργασία αυτή. Σα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην Δ/νση Δημόσιας Τγείας της έδρας της Περιφέρειας. να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, οι οποίες θα γίνονται με συχνότητες που καθορίζονται στην ΤΜ/5673/57 (ΥΕΚ 5/58 Β) Τγ. Διάταξη και προσδιορίζεται με τη μέθοδο DPD * (χρωματομετρική) και όχι της ορθοτολιδίνης να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας. Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερά σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης) ως επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαία στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης λ.χ διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. Σα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Δ/νση Δημόσιας Τγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στη Δ/νση Τγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Τγιεινής της οικείας Π.Ε. προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε σχέδια των σημείων δειγματοληψίας, και κοινοποιούνται στη Δ/νση Δημόσιας Τγείας της έδρας της Περιφέρειας Να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου ή σε άλλη περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης. Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και η υδροδότηση του πληθυσμού γίνεται με μεταφορά νερού με βυτία ο Δήμος είναι «υπεύθυνος»: για την ποιότητα του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές για τη συλλογή των στοιχείων ποιότητας του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές καθώς και για την αποστολή των στοιχείων ποιότητας στο Τπουργείο Τγείας * DPD: Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη 4

6 β) Διευθύνσεις Δημόσιας Τγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή Δ/νσεις Τγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Τγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων (δεύτερος βαθμός ευθύνης) Οι Δ/νσεις Δημόσιας Τγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή οι Δ/νσεις Τγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Τγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.), είναι οι Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των όρων της νομοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης και ενημερώνουν σχετικά τις οικείες Περιφέρειες και τη Δ/νση Τγειονομικής Μηχανικής και Τγιεινής Περιβάλλοντος του Τπουργείου Τγείας. Οι Π. Ε. ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού. Δεν υποκαθιστούν τον Τπεύθυνο Ύδρευσης( Δημοτική Αρχή κ.λπ.), αλλά συνεργάζονται για να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού ασφαλούς πόσιμου νερού, η ποιότητα του οποίου θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της» ΔΤΓ2/Γ.Π.οικ.38295/ ΚΤΑ (ΥΕΚ 630/Β/ ) σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης γ) Διευθύνσεις Δημόσιας Τγείας των Περιφερειών (έδρα Περιφέρειας) Οι Δ/νσεις Δημόσιας Τγείας των Περιφερειών (έδρα Περιφέρειας) παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους. υγκεντρώνουν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού τα οποία αξιολογούν και προτείνουν στις αρμόδιες αρχές μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθόλη τη διαδρομή του συστήματος ύδρευσης από την θέση υδροληψίας (θέσπιση εδαφικών ζωνών προστασίας), έως την διάθεση του πόσιμου νερού στον καταναλωτή. Οι Περιφερειάρχες με προτεραιότητα χρηματοδοτούν έργα βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης. δ) Τπουργείο Τγείας Σο Τπουργείο Τγείας με τη Δ/νση Τγειονομικής Μηχανικής και Τγιεινής Περιβάλλοντος έχει την αρμοδιότητα εποπτικής παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία από τους υπεύθυνους και τις αρμόδιες Αρχές και μετά την αξιολόγησή τους αποστέλλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε σχετική ενημέρωση και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γ. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ (ΕΛΕΓΦΨΝ) Για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 1. οι όροι υποχρεωτικές και ενδεικτικές παράμετροι αναφέρονται στην έννοια των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων και ειδικότερα ότι: α) στις υποχρεωτικές παραμέτρους οι ανώτατες τιμές τους είναι αυστηρότατα καθορισμένες και οποιαδήποτε υπέρβασή τους πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) αμέσως η παροχή του νερού. β) στις ενδεικτικές παραμέτρους η υπέρβαση της ανώτατης τιμής είναι δυνατόν να επιτραπεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα έκθεσης, την ομάδα πληθυσμού, 5

7 το ποσοστό (%) υπέρβασης και μόνον μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχών. 2. οι όροι δοκιμαστική, ελεγκτική, αλλά και συμπληρωματική παρακολούθηση, αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις στους υπεύθυνους και η διαφοροποίηση τους συνίσταται κυρίως στη συχνότητα παρακολούθησης. υγκεκριμένα οι παράμετροι της δοκιμαστικής παρακολούθησης ελέγχονται σε τακτική βάση ενώ οι παράμετροι της ελεγκτικής με πιο αραιά συχνότητα και πάντοτε σε συσχετισμό με τον πληθυσμό της υδρευόμενης περιοχής (Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Β1 της ΔΤΓ2/οικ /07). Οι παράμετροι της συμπληρωματικής παρακολούθησης, ελέγχονται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν απαιτηθεί συμπληρωματική διερεύνηση της ποιότητας του νερού και με την συχνότητα που καθορίζεται από τις Αρμόδιες Αρχές. το συνημμένο παράρτημα που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο πίνακας με τη συχνότητα δειγματοληψίας, σε σχέση με τον παρεχόμενο όγκο νερού τόσο στην δοκιμαστική όσο και ελεγκτική παρακολούθηση. Οι παράμετροι που υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση είναι οι ακόλουθες: Αργίλιο 2 Αμμώνιο Φρώμα Αγωγιμότητα Clostridium Perfingens 3 Escherichia coli υγκέντρωση ιόντων υδρογόνου ίδηρος 1 Νιτρώδη 4 Οσμή Pseudomonas aeruginosa 5 Γεύση Αριθμός σε 22 0 C και 37 0 C Κολοβακτηριοειδή, Θολότητα Τπολειμματικό χλώριο 6 Οι Αρμόδιες Αρχές όμως, εάν το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν να προσθέτουν και άλλες παραμέτρους στις προαναφερόμενες. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση της παραμέτρου της ψευδομονάδας, η οποία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, απαιτείται μόνο για το νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία, συνιστάται για λόγους προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Τγείας, να εξετάζεται ως παράμετρος ελέγχου σε χώρους όπου το νερό παρέχεται σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, π.χ. νοσοκομεία, με μηδενική παραμετρική τιμή. 2 Απαιτείται μόνο όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό 3 Απαιτείται μόνο όταν το νερό προέρχετα ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό 4 Απαιτείται μόνο όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση 5 Απαιτείται μόνο για το νερόπου διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ήδοχεία 6 Απαιτείται μόνο όταν για απολύμανση χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης 6

8 3. Ως σημείο δειγματοληψίας καθορίζεται η βρύση του καταναλωτή που χρησιμοποιείται για παροχή πόσιμου νερού. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι δειγματοληψίες για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού θα γίνονται από τους υπεύθυνους ύδρευσης υποχρεωτικά και στη βρύση των καταναλωτών, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για παροχή πόσιμου νερού. ε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών στη βρύση του καταναλωτή, οι υπεύθυνοι ύδρευσης τεκμαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί (π.χ. με ταυτόχρονες μετρήσεις πριν την είσοδο του νερού στο οικιακό σύστημα διανομής)ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών, οφείλεται στο οικιακό σύστημα διανομής ή στη συντήρησή του 7. Γ.3. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΦΟΙ Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους υπεύθυνους (ΟΣΑ, Δ.Ε.Τ.Α. κ.λ.π) : α) σε οργανωμένα εργαστήρια των Ο.Σ.Α, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και β) σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και εφόσον όλα τα ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ και με συχνότητα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της προαναφερόμενης ΚΤΑ, σε συνάρτηση με το είδος της παρακολούθησης (δοκιμαστική ή ελεγκτική) με την παροχή του πόσιμου νερού ή του υδρευόμενου πληθυσμού. Οι εργαστηριακές αναλύσεις εποπτικού ελέγχου για λογαριασμό των λοιπών αρμόδιων αρχών διενεργούνται μέσω Δημόσιων Κεντρικών και περιφερειακών εργαστηρίων ή και εξειδικευμένων εργαστηρίων άλλων φορέων, εφόσον βεβαίως όλα τα ανωτέρω εργαστήρια πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ. Οι υπεύθυνοι (ΟΣΑ, Δ.Ε.Τ.Α κ.λ.π) και οι Αρμόδιες Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει να εξετάζουν την τήρηση των ως άνω απαιτήσεων των εργαστηρίων και με έλεγχο της προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού διαπίστευσης, εφόσον είναι ιδιωτικά ή συστήματος αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εργαστηρίων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ της νομοθεσίας, τα οποία θα αποστέλλονται στο Τπουργείο μαζί με τις εκθέσεις τριετίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Οι Περιφερειάρχες με προτεραιότητα προωθούν έργα ενίσχυσης δομών εργαστηρίων ελέγχου στις περιοχές όπου υπάρχει έλλειμμα και φροντίζουν για την κατά νόμο πιστοποίησή τους. 7 Εξαιρουμένων όμως των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων όπου το νερό παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχολεία, νοσοκομεία και εστιατόρια, για τα οποία υπεύθυνος ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. 7

9 Τπενθυμίζεται ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν τη μόνη βάση για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί μια ύδρευση, αν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής αναγνώρισης. Σα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των μικροβιολογικών, ερμηνεύονται πάντα κάτω από το φως των παρατηρήσεων της υγειονομικής αναγνώρισης της περιοχής υδροληψίας, για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί συμπληρωματικό και όχι αποφασιστικό στοιχείο. Κάθε εξέταση δεν αντικατοπτρίζει παρά την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας, ενώ η αναγνώριση επιτρέπει την επισήμανση των υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων. Γ. 4. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ Η υγειονομική αναγνώριση των διαφόρων τμημάτων του συστήματος ύδρευσης και του τρόπου λειτουργίας του σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων νερού για εργαστηριακές εξετάσεις και τον έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου, είναι απαραίτητη προκειμένου να παρακολουθείται συστηματικά η κατάσταση των συστημάτων ύδρευσης. Σα κυριότερα στοιχεία που εξετάζονται κατά την αναγνώριση είναι: Λεκάνη απορροής υδροληψία πηγή υδροληψίας εξωτερικοί αγωγοί αντλιοστάσιο δεξαμενές δίκτυο διανομής σύστημα επεξεργασίας απολύμανση εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις. ημειώνεται ότι εκτός από την κατάλληλη υγειονομική προστασία των υπόγειων πηγών υδροληψίας και των αγωγών μεταφοράς του νερού, πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται και οι κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας από γειτονικές εστίες ρύπανσης και μόλυνσης. 5. ΤΛΙΚΑ Ε ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΣΟ ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ Η καταλληλότητα των υλικών (σωληνώσεων, κλπ.) σε επαφή με το πόσιμο νερό, ρυθμίζεται από το αρθ. 10 της Τ2/2600/01 ΚΤΑ και η ανώτατη επιτρεπόμενη συγκέντρωση του στοιχείων που προκύπτουν από μετανάστευση στο πόσιμο νερό θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία (ΚΤΑ Τ2/2600/01, (ΥΕΚ 892/Β / ) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»,), η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση με την οδηγία 98/83 της Ε.Ε. και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Τ. Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ Η εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου θα παρακολουθείται από την Δ/νση Τγειονομικής Μηχανικής και Τγιεινής Περιβάλλοντος του Τπουργείου Οι φορείς που διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους συντάσσουν εκθέσεις ποιότητας πόσιμου νερού που αφορούν σε στοιχεία της ποιότητας πόσιμου νερού όλης της 8

10 επικράτειας σε τριετή βάση και αποστέλλονται στη Δ/νση Τγειονομικής Μηχανικής και Τγιεινής Περιβάλλοντος του Τ.Τ., η οποία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83 Ε.Ε ενημερώνει αντίστοιχα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σονίζεται ότι από την τριετία η σύνταξη των εκθέσεων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σύνταξης εκθέσεων ποιότητας πόσιμου νερού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανάλογα με τον πληθυσμό (άνω των και κάτω των κατοίκων). Η παράβαση των ρυθμίσεων της παρούσης εγκυκλίου συνεπάγεται διοικητικό, πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο για του παραβάτες. Η ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΖΕΣΣΑ Μ. ΜΑΚΡΗ Αποδέκτες για ενέργεια: (με απόδειξη) 1. Γρ. Τπουργού Εσωτερικών (με απόδειξη) 2. Γρ. Τπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3. Γρ. Τπουργού Εθνικής Αμυνας 4. Γρ. Τπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 5. Γρ. Τπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 6. Γρ. Τπουργού Σουρισμού 7. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών 8. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας α) Γρ. κ. κ. Περιφερειαρχών β) Δ/νσεις Δημόσιας Τγείας (έδρα Περιφέρειας) γ) Δ/νσεις Δημ. Τγείας & Κοιν. Μέριμνας όλων των Π.Ε. δ) Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Τγιεινής & Τγειονομικού ελέγχου 9. ΕΤΔΑΠ Ωρωπού 156, ΓΑΛΑΣΙ 10. ΕΤΑΘ Εγνατίας 127 ΘΕ/ΝΙΚΗ 11. ΕΔΕΤΑ Παπακυριαζή ΛΑΡΙΑ( με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη της) 12. Κεντρική Ένωση Δήμων Ακαδημίας ΑΘΗΝΑ ( με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα με λη της) 13. Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων 9

11 Κοινοποίηση: 1. Ε..Δ.Τ Α) Εδρα Μικροβιολογίας & Ανοσοβιολογίας Β) Εδρα Τγειονομικής Μηχανικής Λ. Αλεξάνδρας ΑΘΗΝΑ 2. ΚΕΕΛΠΝΟ - ΚΕΔΤ Α. Υλέμινγκ ΒΑΡΗ ΑΣΣΙΚΗ 3..Ε.Τ.Τ.Π Πειραιώς ΑΘΗΝΑ 4. Γ.Φ.Κ. Σσόχα ΑΘΗΝΑ 5. Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Θεσσαλίας Παπακυριαζή 22, ΛΑΡΙΑ 6. Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης Ανδρονίκου 36 & Μητροπούλου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 7. Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Κρήτης ταυράκια Βούτες, ΣΚ , Ηράκλειο. 8. Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Κεντρικής Μακεδονίας Εξοχή Θεσσαλονίκης Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Ηπείρου Μ. Κοτοπούλη 72 & Καλπακίου, ΣΚ , Αμπελόκηποι, Ιωάννινα 10. Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Νοτίου Αιγαίου Αγ. Απόστολοι, ΣΚ , Ρόδος 11. Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρική χολή Εργαστήριο Τγιεινής Μον. Περ/κής Μικροβιολογίας Ρίο Πάτρα 12. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/νίκης χολή Επιστημών Τγείας- Ιατρικό Σμήμα Εργαστήριο Τγιεινής ΘΕ/ΝΙΚΗ 13. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Τγιεινής Ιατρικής χολής ΙΩΑΝΝΙΝΑ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Τπουργού 2. Γραφεία κ. Τφυπουργού 3. Γραφεία κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τγείας 4. Γραφεία κ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Τγείας 5. Δ/νση Οργ. Απλούστευσης Διαδ/σιών & Πληρ/κής ( με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα εγκύκλιο στο site του Τπουργείου) 6. Δ/νση Δημόσιας Τγιεινής 7. Δ/νση ΔΤΓ2(4) 10

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα