ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2013 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: 2204 & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αρμένη Βράιλα 1 - Κέρκυρα Ταχ. Κώδ.: Πληρ/ρίες: Πλ. Νεράντζης Τηλέφωνα: & FAX: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο των ρωμαϊκών λουτρών στην Παλαιόπολη Κέρκυρας, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς στις ακτές της Αδριατικής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας ». (Προϋπολογισμός έως ,00 πλέον Φ.Π.Α.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις 1. Του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 2. Του Π.Δ.191/2003 (ΦΕΚ 146/τ.Α / για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού». 3. Της παραγρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/τ.Α /1991) για τον «Τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» με τον οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/19984, 716/1977, του Π.Δ.609/1985 κλπ., που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 4. Του εκτελεστικού του ανωτέρω άρθρου Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/τ.Α / «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις παραγρ. 33α & 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α / ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις».

2 5. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) Περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» & το Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/ ) «Επείγοντα μέτρα εφραμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας» 6. Του Ν.2286/1995(ΦΕΚ 19/τ.Α / ) περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» 7. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) περί «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» 8. Την με αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β/11-8/2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 9.Το Π.Δ. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/ ) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας οι αρμοδιότητες της έκδοσης πράξεων που αφορούν την συγκρότηση επιτροπής, την προκήρυξη, την επικύρωση μειοδοτικών διαγωνισμών και την απ ευθείας ανάθεση ανεξαρτήτου ποσού δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμου και μη υλικού, εκτύπωση βιβλίων, δελτίων, εκτέλεση διαφόρων εργασιών και παροχή υπηρεσιών εντός των ορίων εγκεκριμένων πιστώσεων. 10. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180 τ.β / ) Υπουργική Απόφαση περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.» 11. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 12. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α./2010 περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμά Διαυγεία και άλλες διατάξεις. 13. Την Υπουργική Απόφαση υπ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ08/35811/1746/ για την έγκριση εργασιών του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς στις ακτές της Αδριατικής» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Η Ε.Π.Κ.Α. 14. Την με αριθ. Πρωτ /ΜΑ3983/ απόφαση ένταξης της πράξης της Διαχειριστικής Αρχής του INTERREG στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας » 15. Την με αριθ. Πρωτ /ΔΕ-4490/ «Χρηματοδότηση και Κατανομή Έργων ΕΣΠΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της ΣΑΕΠ03228 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό αριθμό 2012ΕΠ Τις εγκεκριμένες και διαθέσιμες πιστώσεις για το έργο με ΣΑΕΠ με κωδικό αριθμό 2012ΕΠ Το με αρ. πρωτ. 2315/ έγγραφο ορισμού επιβλεπόντων του έργου. 18. Την από Τεχνική περιγραφή της Η ΕΠΚΑ Ανακοινώνει Ότι θα προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις εργασίες συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο των ρωμαϊκών λουτρών στην Παλαιόπολη Κέρκυρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς στις ακτές της Αδριατικής» - Technological tools for the promotion of Transadriatic archeological heritage, που εκτελείται με αυτεπιστασία από την Η Ε.Π.Κ.Α. και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα Ιταλία » (ακρωνύμιο T.He.T.A).

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συγκεκριμένα απαιτούνται οι εργασίες συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο των ρωμαϊκών λουτρών στην Παλαιόπολη Κέρκυρας, σύμφωνα με την ήδη εγκεκριμένη μελέτη, με σκοπό την συντήρηση και ανάδειξη του. Η τιμή της προσφοράς δε θα συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α. και τις λοιπές κρατήσεις. Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβεί το ποσόν των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ), πλέον Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, από την επομένη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, (έως και ) να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφουν για το έργο «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς στις ακτές της Αδριατικής» είτε στα γραφεία της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Κέρκυρα, (Αρμένη Bράϊλα , Κέρκυρα, τηλ. (26610) ) και να ενημερώνονται σχετικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (υπόψιν Κου Πλάτωνα Νεράντζη). Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr). ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Τεχνική περιγραφή 2. Σχέδιο 1 3. Σχέδιο 2 4. Έντυπο προσφοράς Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Εφορείας κ.α.α. Ασωνίτης Σπυρίδων Διοικητικός Υπάλληλος ΔΕ Διαμάντω Ρηγάκου Αρχαιολόγος

4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες συντήρησης που θα γίνουν στον αρχαιολογικό χώρο των ρωμαϊκών λουτρών στην Παλαιόπολη Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου ''Τεχνολογικά εργαλεία για τη προώθηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς στις ακτές της Αδριατικής'', το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία » και είναι σύμφωνη με την ήδη εγκεκριμένη μελέτη «Ρωμαϊκά Λουτρά Παλαιόπολης- Εργασίες Στερέωσης Ευπαθών Συνδετικών Κονιαμάτων & Τοιχοποιιών» (ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ22/105858/3109/ ). 1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι προς ανάθεση εργασίες συντήρησης αφορούν στις τοιχοποιίες δυο κτιρίων του αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης και συγκεκριμένα θα επικεντρωθούν στο χώρο των ρωμαϊκών λουτρών που βρίσκονται στο πρώην οικόπεδο Κασφίκη και στη ρωμαϊκή στοά που αποκαλύφθηκε στο πρώην οικ. Κατέχη. Τα σημεία όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης, απεικονίζονται στα σχέδια 1 και 2 και περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη. Έχει υπολογιστεί πως οι υπό συντήρηση επιφάνειες ανέρχονται περίπου στα 400 τ.μ. και κατανέμονται ως εξής: Λουτρικό συγκρότημα: Ιωνική στοά: Σύνολο: 370 τ.μ. 30 τ.μ. 400 τ.μ. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αναλυτικά, οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν τα εξής στάδια: Καθαρισμός και εξυγίανση υλικού: Επιβάλλεται επισταμένη και προσεκτική αφαίρεση των βρυόφυτων και λειχήνων που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος αρμών στις λιθοδομές. Προτείνεται ήπιος καθαρισμός με μηχανικά μέσα, με βοήθεια -αν χρειαστεί- υδατικού διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου 8% (Perydrol 8%) Ενίσχυση ιστορικών κονιαμάτων: Η ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων ιστορικών κονιαμάτων θα γίνει με τη μορφή ενεμάτων υδράσβεστου με ασβεστιτική παιπάλη σε αναλογία 1:2 με σκοπό το κλείσιμο των τριχοειδών ρωγμών ενισχύοντας την αντοχή και συνεκτικότητα των κονιαμάτων.

5 Εφαρμογή θυσιαζόμενου κονιάματος: Η εφαρμογή των θυσιαζόμενων κονιαμάτων θα γίνει σε όλες τις οριζόντιες επιφάνειες ή τομές των τοιχίων του μνημείου. Θα προηγηθεί η απομάκρυνση των παλαιοτέρων επεμβάσεων συντήρησης, καθαρισμός της επιφάνειας και τοποθέτηση του νέου θυσιαζόμενου κονιάματος. Η αναλογία συνδετικού : αδρανούς είναι 1:4 και η σύσταση του είναι η ακόλουθη: chaux blanche ποταμίσια άμμος ή έγχρωμη χαλαζιακή άμμος 70% κίτρινο ασβεστιτικό υλικό 20% κονία κεραμικών 10% προσθήκη ινών προπυλενίου Εφαρμογή συνδετικών κονιαμάτων: Απομάκρυνση των παλαιοτέρων επεμβάσεων συντήρησης όπου αυτά είναι σαθρά και αντικατάστασή τους με νέα συνδετικά κονιάματα στους αρμούς των πλινθόκτιστων τοιχίων. Η αναλογία συνδετικού : αδρανούς είναι 1:2 και η σύσταση του είναι η ακόλουθη: chaux blanche ποταμίσια άμμος ή έγχρωμη χαλαζιακή άμμος 72% κίτρινο ασβεστιτικό υλικό 10% κεραμικό θραυστό υλικό 10% θηραϊκή γη 8% Ανατάξεις: Σε κάποια σημεία των λιθοδομών παρατηρούνται καταρρεύσεις. Στο πλαίσιο των εργασιών για την αντικατάσταση των κονιαμάτων θα πραγματοποιηθούν μικρής κλίμακας ανατάξεις οι οποίες θα γίνουν με πρότυπο την υπάρχουσα λιθοδομή. Το κονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ήδη προτεινόμενο συνδετικό κονίαμα του αρμολογήματος. Φωτογραφική τεκμηρίωση: Όλες τα στάδια των εργασιών πρέπει να τεκμηριωθούν φωτογραφικά και αντίγραφο των τεκμηρίων αυτών θα επιδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία. Ημερολόγιο συντήρησης: Ο εργολήπτης υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου εργασιών συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφεται η ημερήσια εκτέλεση των εργασιών και θα υπογράφεται καθημερινά από τον υπεύθυνο έργου. Κέρκυρα, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Η Προϊσταμένη της Εφορείας κ.α.α. ΔΕ Συντηρητής ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ Αρχαιολόγος

6 Σχέδιο 1. Παλαιόπολη, οικ. Κασφίκη. Κάτοψη του ρωμαϊκού λουτρού, όπου οι αριθμημένοι τοίχοι ορίζουν την υπό συντήρηση περιοχή.

7 Σχέδιο 2. Παλαιόπολη, οικ. Κατέχη. Με κόκκινο δηλώνεται η ρωμαϊκή στοά και οι τοίχοι (Τ1-Τ3), όπου θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης.

8 Προς την Η Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος προσφέρω με βάση τη σχετική τεχνική περιγραφή της Η ΕΠΚΑ την παρακάτω τιμή για τις εργασίες συντήρησης που θα γίνουν στον αρχαιολογικό χώρο των ρωμαϊκών λουτρών στην Παλαιόπολη Κέρκυρας για τις ανάγκες του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς στις ακτές της Αδριατικής» - Technological tools for the promotion of Transadriatic archeological heritage και συγκεκριμένα: Εργασίες συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο των Ρωμαϊκών λουτρών στην Παλαιόπολη Κέρκυρας..,.. Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και ισχύει έως στις Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Τόπος, Ημερομηνία) (Υπογραφή Σφραγίδα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/04/2014 ΑΠ: Φ22/6/3373

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/04/2014 ΑΠ: Φ22/6/3373 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 16/6/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρ.:ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ01/Β-β/03/2764 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Π.πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση: Βορείου Ηπείρου 20 Ταχ. Κώδ.: 454 45 Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651360300 FAX: 2651031224, 2651360304

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: EΛΛH N IK H ΔH M O K P A T IA

ΠΡΟΣ: EΛΛH N IK H ΔH M O K P A T IA EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛE EΦOPEIA ΠPOΪΣT.&ΚΛΑΣ.APXAIOTHTΩN Tαχ. Δ/νση : Μαντζαβίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΔΑΠΚ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πρίγκηπος Γεωργίου 47 & Νίκωνος, Άγιος Νικόλαος Ταχ.Κώδικας: 72100

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 12:10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.05.9 2:06:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜΤΓ465ΦΘ3-5ΘΝ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/33688/7936/4747/664

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Καβάλα, 19 Ιουνίου 2015 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-06-2015 ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ/157728/93509/2281 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα