ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, και του Υπουργού Εργασίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ µεταξύ αφενός του ηµήτρη ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΥ, ιοικητή της ΕΗ, εξουσιοδοτηµένου ειδικά κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 εδάφιο β του Ν. 3239/55 µε την 174/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΗ, αφετέρου δε, των κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 του Ν.3239/55 ειδικά κατά νόµο εξουσιοδοτηµένων σύµφωνα µε την 4439/ απόφαση του.σ. της, ηµήτρη ΠΙΠΕΡΓΙΑ, Προέδρου και του Κώστα ΜΑΝΙΑΤΗ Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Οµοσπονδίας Προσωπικού ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ), που έχει αναγνωρισθεί ως η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση του προσωπικού ΕΗ, µε την 7/1978 απόφαση του Προέδρου του Π Αθηνών, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεποµένων από την εισοδηµατική πολιτική 1984 τιµαριθµικών αναπροσαρµογών και αυξήσεων που χορηγήθηκαν µε αποφάσεις του.σ της ΕΗ. Ι. ΩΡΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θα εφαρµοστούν τα συνηµµένα ενδεικτικά προγράµµατα 24ωρης φυλακής Νο 1 και 2. Για την εφαρµογή του προγράµµατος Νο 1 διευκρινίζεται ότι: 1.1. Η µία φυλακή την εβδοµάδα ( ευτέρα πρωί) που δεν καλύπτεται από το πρόγραµµα Νο 1 (κενή φυλακή) θα καλύπτεται από το υπόλοιπο προσωπικό που εργάζεται στη Μονάδα Στις Μονάδες που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό, θα εκπαιδευθεί το συντοµώτερο δυνατόν Μέχρις ότου εκπαιδευτεί το απαραίτητο προσωπικό η κενή φυλακή κάθε εβδοµάδας θα καλύπτεται µε υπερεργασιακή - υπερωριακή απασχόληση των µισθωτών που απασχολούνται εκείνη την ηµέρα στις υπόλοιπες δύο φυλακές Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή, λόγω φύσεως της εργασίας, η υπερεργασιακή - υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού ή το ζητήσει το σύνολο του προσωπικού των φυλακών του 24ώρου, θα συνεχίσει να

2 απασχολείται το προσωπικό αυτό 5 ηµέρες τις 3 κάθε 4η εβδοµάδα. εβδοµάδες και 6 ηµέρες 1.3. Το συνηµµένο πρόγραµµα Νο 1 ανάλογα µε τις συγκεκριµένες πραγµατικές συνθήκες των Μονάδων µπορεί να τύχει ανάλογης προσαρµογής (π.χ.µετατόπιση της κενής φυλακής στις υπόλοιπες µέρες ή φυλακές της εβδοµάδας). 2. Τα τυχόν διαφορετικά προγράµµατα που θα εφαρµοστούν µετά από γνώµη των εργαζοµένων της Μονάδας, πρέπει να έχουν τις αυτές ώρες εργασίας σε κάθε κύκλο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι Α3 και Α4 της ΕΣΣΕ ίνεται η δυνατότητα στους εργαζοµένους να επιλέγουν αντί της υπερωριακής αµοιβής αντίστοιχη της αµοιβής χρονική ανάπαυση εφόσον το επιθυµούν και το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Επίσης, εργαζόµενοι τις επίσηµες αργίες θα µπορούν, εφόσον το θέλουν και το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, να παίρνουν αντί της προσαύξησης για αυτή την εργασία, χρονική ανάπαυση αντίστοιχη των ωρών απασχόλησής τους. Η επιθυµία των εργαζοµένων πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως. 4. Με απόφαση /τή για την ικανοποίηση αιτηµάτων του προσωπικού που ακολουθεί ωράριο γραφείων, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του επιδόµατος εξοµάλυνσης 23% µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α2 της ΕΣΣΕ Με απόφαση ιοίκησης καθιερώνεται ολισθαίνον (ελαστικό) ωράριο για τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Γραφεία των Υπηρεσιών της Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Η ολίσθηση δεν µπορεί να υπερβαίνει την µία (1) ώρα. Ο έλεγχος παρουσίας και η τήρηση του ωραρίου αντιµετωπίζονται από τους επικεφαλής των Υπηρεσιών µε ενιαίο τρόπο για όλους ανεξαιρέτως τους µισθωτούς. Από την υπόψη ρύθµιση εξαιρούνται τα γραφεία που συναλλάσσονται µε το κοινό. ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3 1. Η αποζηµίωση για την εκτός έδρας απασχόληση αναπροσαρµόζεται από χωρίς άλλη διαδικασία κατά το ποσοστό της χορηγούµενης ΑΤΑ. Μέσα στο 1984 θα γίνει επανεξέταση της κλιµάκωσης της εκτός έδρας. 2. Από οι µισθολογικές προαγωγές από βαθµίδα σε βαθµίδα ισχύουν από την ηµεροµηνία που οι µισθωτοί συµπλήρωσαν τριετία στο κατεχόµενο µισθολογικό κλιµάκιο, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 22 του ΚΚΠ/ ΕΗ. Επίσης ρητά συµφωνείται ότι η ρύθµιση αυτής της παραγράφου σε καµµιά περίπτωση δεν έχει αναδροµική ισχύ. 3. Από , οι µαθητές των ΣΤΕΤ/ ΕΗ, λαµβάνουν ηµερησία αποζηµίωση ίση µε το 75% του κατώτερου ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου άγαµου εργάτη. Κατά τη διάρκεια των ηµερών της φοίτησης, χορηγείται ένα (1) γεύµα αξίας 200 δρχ. ηµερησίως σε συµβεβληµένα εστιατόρια. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, χορηγούνται είκοσι δύο (22) κουπόνια µηνιαίως αξίας 200 δρχ. έκαστο. 4. Κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΚΚΠ/ ΕΗ, οι έκτακτοι γεωτρυπανιστές που, µε αποφάσεις της προηγούµενης ιοίκησης και δαπάνες της Επιχείρησης, αποφοίτησαν από τη Σχολή του ΟΑΕ εντάσσονται από στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης. 5. Για τους µισθωτούς που υπάγονται στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου ΣΤ της ΕΣΣΕ 1983, εφόσον αποχωρούν της υπηρεσίας α. λόγω ορίου ηλικίας του που προβλέπει ο ΚΚΠ/ ΕΗ ή β. βάσει των διατάξεων του Ν.1232/82 "περί 35ετίας" ως ισχύει ή θα ισχύει στο µέλλον ο πλεονάζον - χαµένος χρόνος προσµετράται, κατά το µέρος που δεν έχει προσµετρηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, εφάπαξ στο προηγούµενο της αποχώρησης χρόνο που δεν µπορεί σε καµµιά περίπτωση να είναι προγενέστερος του έτους Με απόφαση ιοίκησης αυξάνονται τα ποσοστά των βαθµίδων των διαφόρων κατηγοριών, ώστε ειδικά για το έτος κρίσης 1984 και µόνο να καταστεί δυνατόν να προαχθούν όσοι µισθωτοί κριθούν προακτέοι σύµφωνα µε τον ΚΚΠ/ ΕΗ µέχρι

4 7. Από ορίζεται ότι για όσες περιπτώσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες ρυθµίσεις, προβλέπεται χορήγηση επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας,το ποσοστό τούτου για όλες τις περιπτώσεις καθορίζεται στο ποσοστό 12% του βασικού µισθού του εκάστοτε κατεχόµενου µισθολογικού κλιµακίου µε ανώτατο όριο το 12% του µ.κ Η προβλεπόµενη από τη παράγραφο 1γ του άρθρου 8α του ΚΚΠ/ ΕΗ βεβαίωση οικονοµικής εφορίας για την προσµέτρηση στο χρονοεπίδοµα του χρόνου άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος, δεν απαιτείται υπό την προϋπόθεση, ότι ο χρόνος άσκησης του επαγγέλµατος αποδεικνύεται µε βεβαίωση της οικείας επαγγελµατικής οργάνωσης αν υπάρχει, και του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8α του ΚΚΠ/ ΕΗ. 9. Το επίδοµα αποµόνωσης, από , θα συνυπολογίζεται στις τακτικές αποδοχές, για τον καθορισµό των ώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, του Επιδόµατος Κανονικής άδειας, των αποδοχών κανονικής άδειας και ηµερασθενειών. ΙΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ (Συµπεριλαµβάνονται στον όρο οι επαγγελµατικές νόσοι και η υγιεινή γενικά του εργασιακού περιβάλλοντος) 1. Για την αποτελεσµατική πρόληψη των ατυχηµάτων (που αποτελεί "Πιστεύω" της Επιχείρησης), την οργάνωση των αρµοδίων υπηρεσιών, την συµµετοχή του προσωπικού και την αποκέντρωση των σχετικών αρµοδιοτήτων κατά εργασιακό χώρο συγκροτούνται Επιτροπές πρόληψης ατυχηµάτων. 2. Οι Επιτροπές αποτελούνται από ένα (1) υπηρεσιακό µέλος, (τον υπεύθυνο πρόληψης ατυχηµάτων) και ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων. Οι Επιτροπές συγκροτούνται σε τρεις υπηρεσιακές στάθµες. 1η στάθµη. Τοπικές Επιτροπές: ΑΗΣ και Ορυχεία (Γ Ε), Περιοχές (Γ ), Κλιµάκια (Γ Α και Γ Ο) 2η στάθµη. Περιφερειακές Επιτροπές : ΒΟΚ (Γ Α, Γ, Γ Ι, Γ Ε, Γ Ο), Περιφέρειες (Γ )

5 3η στάθµη. Γ Α, Γ, Γ Ι, Γ Ε, Γ Ο. 3. Επιτροπές Πρόληψης Ατυχηµάτων 1ης Στάθµης (Τοπικές Επιτροπές). Συγκροτούνται και έχουν έδρα αυτή του Α-Η Σταθµού, Ορυχείου, Περιοχής ή Κλιµακίου. Το έργο τους ενδεικτικά είναι: - Προωθούν τις κατευθυντήριες γραµµές και εφαρµόζουν τις αποφάσεις που προέρχονται από τις Επιτροπές 2ης και 3ης Στάθµης. - Μεταφέρουν προς τη 2η και 3η Στάθµη τις σχετικές µε την πρόληψη ατυχηµάτων πληροφορίες. - Εποπτεύουν τα λαµβανόµενα µέτρα πρόληψης ατυχηµάτων και υγιεινής των εργαζοµένων. - Ερευνούν την καταλληλότητα των µέσων προστασίας, ατοµικής ή οµαδικής, να προτρεπουν στη χρησιµοποίησή τους και µεριµνούν για τον εφοδιασµό της Μονάδας. - Επισηµαίνουν, να αναλύουν και να προτείνουν µέτρα αντιµετώπισης των επαγγελµατικών κινδύνων που εµφανίζονται στους χώρους ευθύνης τους. - Ορίζουν εκπροσώπους τους σε µικρές µονάδες, όπως Πρακτορεία, Υποπρακτορεία, ΑΣΠ κλπ. 4. Επιτροπές 2ης στάθµης. Συγκροτούνται στις Περιφέρειες και τα ΒΟΚ, µε έδρα τους αντίστοιχα αυτή της Περιφέρειας ή του ΒΟΚ. Το έργο τους ενδεικτικά είναι: - Προωθούν τις κατευθύνσεις και την εφαρµογή των αποφάσεων της 3ης Στάθµης. - Λύνουν τα προβλήµατα που δεν έχουν επιλυθεί από τις Επιτροπές της 1ης Στάθµης. - Ασκούν Εποπτεία στις Επιτροπές της 1ης Στάθµης.

6 - Συγκεντρώνουν και να προωθούν προς την 3η Στάθµη κάθε χρήσιµο στοιχείο, πληροφορία ή εµπειρία σχετικά µε την πρόληψη των ατυχηµάτων. - Ορίζουν εκπροσώπους τους και ασκούν απευθείας εποπτεία σε µικρές µονάδες (µικρά υδροηλεκτρικά και κλιµάκια). 5. Επιτροπές 3ης Στάθµης. Συγκροτούνται σε κάθε Γενική ιεύθυνση και έχουν έδρα τους την Αθήνα. Το έργο τους ενδεικτικά είναι: - Μεταφέρουν την πολιτική σχετικά µε την πρόληψη ατυχηµάτων προς τη 2η και την 1η Στάθµη. - Συντονίζουν και εποπτεύουν τις ενέργειες της 2ης Στάθµης. - Συγκεντρώνουν από τη 2η Στάθµη και να επεξεργάζονται στοιχεία και εµπειρίες και να εισηγούνται στον αντίστοιχο Γενικό ιευθυντή ή και προς το Κεντρικό Οργανο. - Μεριµνούν για τον έγκαιρο εφοδιασµό µε εφόδια προστασίας των εργαζοµένων (ατοµικά ή οµαδικά). - Εκπονούν και εισηγούνται προς τον αρµόδιο Γενικό ιευθυντή ή και προς το Κεντρικό Οργανο τα προγράµµατα εκπαίδευσης σχετικά µε την πρόληψη ατυχηµάτων. 6. Κεντρικό 'Οργανο Τα µέλη των Επιτροπών της 3ης Στάθµης (Γενικών ιευθύνσεων) αποτελούν το Κεντρικό 'Οργανο Πρόληψης Ατυχηµάτων της ΕΗ. 'Εδρα: Η Αθήνα Το Κεντρικό 'Οργανο καθορίζει τη γενική πολιτική στην πρόληψη των ατυχηµάτων. Ελέγχει την εφαρµογή της, συνεργάζεται µε αρµόδιους κρατικούς και διεθνείς φορείς. Συγκεντρώνει έντυπο και άλλο υλικό, όπως συναφείς νόµους, διεθνείς εµπειρίες, κινηµατογραφικές ταινίες, αφίσσες, κανονισµούς κλπ. Ασχολείται επίσης µε την έκδοση ανάλογου υλικού, εσωτερικών κανονισµών, γενικών οδηγιών κ.λπ., ή εγκρίνει κανονισµούς, οδηγίες κ.λ.π. που έχουν επεξεργασθεί οι προηγούµενες Επιτροπές.

7 7. Σε περιπτώσεις διαφοράς απόψεων των µελών της Επιτροπής, η διαφορά παραπέµπεται στην Επιτροπή της αµέσως ανώτερης Σταθµης. Μέχρι να επιλυθεί η διαφορά, το υπηρεσιακό κλιµάκιο θα λειτουργεί µε απόφαση του προϊσταµένου του. 8. Οι Επιτροπές οποιασδήποτε Στάθµης µπορούν να συγκροτούν µόνιµες ή ευκαιριακές συµβουλευτικές οµάδες. Οι οµάδες αυτές αποτελούνται από τους προϊσταµένους των τοµέων ή υπευθύνων δραστηριότητας καθώς και από τα όργανα επίβλεψης µέχρι και τη βαθµίδα του εργοδηγού ή και κατώτερη. Με τη συνεργασία αυτή επιδιώκεται το µέγιστο αποτέλεσµα από πλευράς πρόληψης ατυχηµάτων, συνθηκών εργασίας κ.λ.π. Οι συµβουλευτικές αυτές Οµάδες σε καµµιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις Επιτροπές Πρόληψης Ατυχηµάτων. 9. Στα Ορυχεία, Α-Η Σταθµούς, ΒΟΚ, Περιφέρειες και Γενικές ιευθύνσεις οι υπεύθυνοι πρόληψης ατυχηµάτων θα είναι Μηχανικοί, στα Κλιµάκια, τις Περιοχές κ.λ.π. µπορεί να είναι Τεχνολόγοι ή και Εργοδηγοί. 10. Οι Υπεύθυνοι Πρόληψης Ατυχηµάτων θα επικουρούνται στις µεγάλες µονάδες από βοηθητικό όργανο το "Γραφείο Πρόληψης Ατυχηµάτων" όπου θα υπηρετούν ένας ή δύο τεχνικοί Υπάλληλοι. Το προσωπικό του Γραφείου Πρόληψης Ατυχηµάτων εκπαιδεύεται κατάλληλα στα σχετικά θέµατα, µαθαίνει το χειρισµό, τον έλεγχο και τη συντήρηση των συσκευών και του εξοπλισµού ασφάλειας ώστε να βοηθά αποτελεσµατικά την Επιτροπή στο έργο της. 11. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ορίζονται από τη πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση του προσωπικού. Η θητεία τους στις Επιτροπές ορίζεται διετής µε δυνατότητα τόσο επαναδιορισµού, όσο και ανάκλησης, φυσικά από το όργανο που τους όρισε. 12. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά τουλάχιστον µια φορά το µήνα, και έκτακτα όταν προκύψει σοβαρό πρόβληµα. 13. Το Κεντρικό 'Οργανο είναι αρµόδιο να συγκροτεί ανάλογες Επιτροπές σε Κεντρικές Μονάδες της ΕΗ που δεν υπάγονται σε Γενικές ιευθύνσεις (π.χ. Κ ΕΠ). 14. Ειδικά σε Μονάδες όπου λειτουργούν Επιτροπές Πρόληψης Ατυχηµάτων και υπηρετούν λιγότεροι από 500 µισθωτοί, ο αρµόδιος Πρόληψης Ατυχηµάτων θα ασκεί αυτήν τη δραστηριότητα παράλληλα µε τα άλλα υπηρεσιακά καθήκοντά του.

8 15. Είναι αυτονόητο ότι οποιεσδήποτε υπηρεσιακές ενέργειες χρειάζονται, θα διεκπεραιώνονται από τις υπηρεσίες των Μονάδων µε µέριµνα του αντίστοιχου αρµόδιου Πρόληψης Ατυχηµάτων. 16. Στις Μονάδες όπου λειτουργούν Εργατικά Συµβούλια δεν συγκροτούνται Επιτροπές Πρόληψης Ατυχηµάτων 1ης Στάθµης. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής περιέρχονται σ' αυτά µε συµµετοχή του αρµόδιου υπηρεσιακού οργάνου. 17. Για την εφαρµογή των παραπάνω θα εκδοθούν µέσα σ' ένα τρίµηνο από την υπογραφή της ΕΣΣΕ '84, Αποφάσεις της ιοίκησης στις οποίες θα ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα. 2. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Στο Ενεργειακό Κέντρο Πτολεµαϊδας - Αµυνταίου και Λιγνιτωρυχείο - ΑΗΣ Μεγαλόπολης καθιερώνονται συνολικά τέσσεερις (4) θέσεις γιατρών εργασίας. Σκοπός της καθιέρωσης των θέσεων αυτών είναι η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής της εργασίας και η πρόληψη επαγγελµατικών ασθενειών. 2. Η πρόσληψη των παραπάνω γιατρών καθώς καιτου αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού θα γίνει µε τις ισχύουσες νόµιµες ρυθµίσεις και διαδικασίες. 3. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.1. Οι ανάγκες σε προσωπικό των Μονάδων της Επιχείρησης καλύπτονται µε προσλήψεις αφού πριν απ' όλα εξετασθούν και κατά το δυνατό ικανοποιηθούν σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες τα αιτήµατα µετάθεσης ή µετάταξης τακτικών µισθωτών Για τις θέσεις εκείνες που κρίνεται κάθε φορά υπηρεσιακά συµφέρον να καλύπτονται, η µετάθεση των µισθωτών θα γίνεται µε βάση τον βαθµό µεταθετότητας. Παρέκλιση από την αρχή του βαθµού µεταθετότητας δεν επιτρέπεται στους αρµόδιους για την έγκριση µεταθέσεων παρά µόνο εφόσον προς τούτο συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία, οι οποίοι κρίνονται από τους αµέσως ιεραρχικά Προϊσταµένους των πιο πάνω αρµοδίων.

9 3.3. Σαν κριτήρια µε τα οποία καθορίζεται ο βαθµός µεταθετότητας αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής: α. Χρόνος υπηρεσίας στη Μονάδα από την οποία ζητάει µετάθεση. β. Χρόνος υπηρεσίας στη ΕΗ. γ. Χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις που δεν επιθυµει να παραµείνει. δ. Εξειδίκευση. ε. Ιδιότητα σπουδαστή. στ Λόγοι υγείας. ζ. Ειδικές συνθήκες τόπου απασχόλησης. η. Υπηρεσιακή απόδοση Με απόφαση ιοίκησης που θα εκδοθεί µέχρι µετά από γνώµη της Επιτροπής που θα συµµετέχουν εκπρόσωποι της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού, θα καθορισθούν τα κριτήρια, η βαθµολόγηση τους, οι επιµέρους ρυθµίσεις και η διαδικασία διεξαγωγής των µεταθέσεων Μέχρις εκδόσεως του Κανονισµού Μεταθέσεων εφαρµόζεται η 416/82 απόφαση /σης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΚΠ/ ΕΗ. 4. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ Στις Επιτροπές που συγκροτούνται για τη διενέργεια διοικητικής ανάκρισης συµµετέχει σαν µέλος και εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού Εάν διεξάγεται διοικητική ανάκριση κατά συγκεκριµένων µισθωτών, τα υπηρεσιακά µέλη της Επιτροπής πρέπει να κατέχουν θέση ανώτερης ιεραρχικής στάθµης αυτών κατά των οποίων στρέφεται η διοικητική ανάκριση Σε κάθε περίπτωση, ο µισθωτός κατά του οποίου στρέφεται η ανάκριση, µπορεί να ζητήσει αιτιολογηµένα και µε έγγραφό του την εξαίρεση οιουδήποτε µέλους της Επιτροπής Η υπόδειξη εκπροσώπου εκ µέρους της συνδικαλιστικής οργάνωσης, είναι προαιρετική Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του ΚΚΠ/ ΕΗ.

10 5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού της Επιχείρησης, την απρόσκοπτη µισθολογική του εξέλιξη στα µ.κ. των κατηγοριών του ΚΚΠ/ ΕΗ και την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων των υπηρεσιών, Επιτροπή αποτελουµένη από υπηρεσιακά στελέχη και Εκπροσώπους της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού θα µελετήσει την ενοποίηση των επιµέρους ειδικοτήτων κάθε ευρύτερης κατηγορίας οµοειδών και συναφών απασχολήσεων προκειµένου να αναµορφωθούν οι σχετικές αποφάσεις της ιοίκησης. Σε περιπτώσεις που απαιτείται επιµόρφωση του προσωπικού και έκδοση επαγγελµατικών αδειών που συνδέονται µε τα καθήκοντα της κυρίας απασχόλησής του, η Επιχείρηση θα προχωρήσει αµέσως στις σχετικές ενέργειες αναλαµβάνοντας παράλληλα τη δέσµευση να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται µε την έκδοση επαγγελµατικών αδειών. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 6.1. Αναµορφώνεται µε απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου το αργότερο µέχρι ο ισχύων Κανονισµός Προµηθειών της ΕΗ και καθορίζεται νέα διαδικασία αξιολόγησης προσφορών. Η αναµόρφωση θα γίνει µε βάση την εισήγηση που θα επεξεργασθούν υπηρεσιακά στελέχη µε γνώµη της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού Στις επιτροπές αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που συγκροτούνται µε απόφαση ιοίκησης δύναται να συµµετέχει εκπρόσωπος της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού µετά από αίτησή της. 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 7.1. Μετά την έκδοση των Προεδρικών ιαταγµάτων του Ν. 1365/83 "Περί Κοινωνικοποιήσεων" και για την υλοποίηση της διάταξης της ΕΣΣΕ 82 Επιτροπή µε τη συµµετοχή Εκπροσώπων της πλέον Αντιπροσωπευτικής Οργάνωσης του προσωπικού θα µελετήσει και θα επεξεργαστεί τις τροποποιήσεις του ΚΚΠ/ ΕΗ. Η Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισµά της µέσα σε 4 µήνες από τη συγκρότησή της.

11 7.2. ίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό προελεύσεως τ. ΗΕΑΠ να υποβάλει αίτηση για την ένταξή του σε κατηγορίες και µισθολογικά κλιµάκια του ΚΚΠ/ ΕΗ, µε την διαδικασία και τους όρους και προϋποθέσεις της 201/ αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΗ Για την υλοποίηση της διάταξης της παραγράφου 6 της από ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΗ η Επιτροπή της 461/83 Απόφασης του ιοικητή, µε βάση τα στοιχεία που κατ' αρχήν συγκέντρωσε, θα προχωρήσει στη µελέτη της δοµής του µισθολογίου και σε συγκεκριµένες προτάσεις εξυγείανσης και αναµόρφωσής του Με σκοπό την αναµόρφωση των οικογενειακών επιδοµάτων, Επιτροπή µε συµµετοχή της πλέον Αντιπροσωπευτικής Οργάνωσης των εργαζοµένων θα µελετήσει τα οικογενειακά επιδόµατα όπως έχουν εξελιχθεί µέχρι σήµερα και θα προτείνειµέχρι κατώτατα όρια και λοιπές ρυθµίσεις ώστε να εκπληρώνεται ο κοινωνικός σκοπός χορήγησής τους. 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα µέλη των Εργατικών Συµβουλίων και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια ΚΚΠ/ ΕΗ απολαµβάνουν, για το χρονικό διάστηµα της θητείας τους, της προστασίας που προβλέπει το άρθρο 14 του Ν. 1264/82 στις παραγράφους 5 έως και 9 για τα µέλη του Σ Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. IV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Επίδοµα τοκετού Από και για κάθε τοκετό που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Ν. 4491/1966 καταβολή επιδόµατος και µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Συµβουλίου Ασφάλισης για αναπροσαρµογή του, η διαφορά µεταξύ της ισχύουσας σήµερα τιµής και των δρχ. που συµφωνούνται µε την παρούσα, καλύπτεται από τη ΕΗ. 2. Για την άµεση έναρξη και προώθηση των εργασιών κατασκευής του βρεφονηπιακού σταθµού του Αµαρουσίου, διατίθενται δρχ. V. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

12 1. Η ιοίκηση της ΕΗ αναλαµβάνει την υποχρέωση µέχρι να προχωρήσει τις τροποποιήσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας της Επιχείρησης στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τελική διευθέτηση. 2. Οι ΑΣΠ Χίου και Ψαρρών υπάγονται διοικητικά στη Περιοχή Χίου. 3. Η ΕΗ αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµβληθεί µε γιατρούς και εργαστήρια όλων των ειδικοτήτων και να απλοποιήσει το σύστηµα αµοιβής. 4. Μέχρι θα δηµιουργηθεί µικτή οµάδα από υπηρεσιακά στελέχη και εκπροσώπους της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού η οποία θα µελετήσει όλες τις κανονιστικές αποφάσεις και Οδηγίες της ιοίκησης που είναι σε ισχύ µε στόχο τον εκδηµοκρατισµό, αναµόρφωση και την κωδικοποίησή τους. Η Επιτροπή θα παραδώσει το έργο της το αργότερο µέχρι Να µελετηθεί και εφαρµοσθεί σύστηµα µε το οποίο η εξόφληση του λογαριασµού καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας (τιµολόγιο ΓΠ) να γίνεται µε παρακράτηση του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού από την εκκαθάριση των αποδοχών του µήνα, µέσα στον οποίο έπρεπε να εξοφληθεί. 6. Η ΕΗ σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Παιδείας και Νέας Γενιάς και τον ΟΑΕ, θα µελετήσει την ανάπτυξη των Σχολών Επιµόρφωσης της Επιχείρησης.

13 VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ ισχύουν ο ΚΚΠ/ ΕΗ και οι ΕΣΣΕ των προηγουµένων χρόνων κατά το µέτρο που δεν τροποποιούνται ή δεν έχουν καταγγελθεί. 2. Κάθε θέµα που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας θα ρυθµίζεται µε απόφαση ιοίκησης και µε γνώµη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού. 3. Οπου βάσει των παραπάνω όρων τροποποιούνται διατάξεις του ΚΚΠ/ ΕΗ, θα ακολουθηθεί στη συνέχεια η σχετική διαδικασία του Π 503/1975. Την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας προσυπογράφουν και οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των πιο κάτω Επαγγελµατικών Σωµατείων εργαζοµένων της ΕΗ. Αθήνα 7 Μάη 1984 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡ.ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΗ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΣ. ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 27 του Σεπτέµβρη 1983, στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και (Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν.2874/2000 που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3 Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο 3

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Οδηγός Εργασιακών Θεμάτων Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Αποστολή 1. Ιδρύονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε.

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Στην Αθήνα σήμερα την 27.02.2015 στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. Α. ΖΕΡΒΟΥ Προέδρου & Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. 1. Ο νόµος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων - µελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - µελών του ΣΕΠΤ (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου ΝΟΜΟΣ: 1876/90 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 27/Α/8-3-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα