ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, και του Υπουργού Εργασίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ µεταξύ αφενός του ηµήτρη ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΥ, ιοικητή της ΕΗ, εξουσιοδοτηµένου ειδικά κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 εδάφιο β του Ν. 3239/55 µε την 174/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΗ, αφετέρου δε, των κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 του Ν.3239/55 ειδικά κατά νόµο εξουσιοδοτηµένων σύµφωνα µε την 4439/ απόφαση του.σ. της, ηµήτρη ΠΙΠΕΡΓΙΑ, Προέδρου και του Κώστα ΜΑΝΙΑΤΗ Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Οµοσπονδίας Προσωπικού ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ), που έχει αναγνωρισθεί ως η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση του προσωπικού ΕΗ, µε την 7/1978 απόφαση του Προέδρου του Π Αθηνών, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεποµένων από την εισοδηµατική πολιτική 1984 τιµαριθµικών αναπροσαρµογών και αυξήσεων που χορηγήθηκαν µε αποφάσεις του.σ της ΕΗ. Ι. ΩΡΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θα εφαρµοστούν τα συνηµµένα ενδεικτικά προγράµµατα 24ωρης φυλακής Νο 1 και 2. Για την εφαρµογή του προγράµµατος Νο 1 διευκρινίζεται ότι: 1.1. Η µία φυλακή την εβδοµάδα ( ευτέρα πρωί) που δεν καλύπτεται από το πρόγραµµα Νο 1 (κενή φυλακή) θα καλύπτεται από το υπόλοιπο προσωπικό που εργάζεται στη Μονάδα Στις Μονάδες που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό, θα εκπαιδευθεί το συντοµώτερο δυνατόν Μέχρις ότου εκπαιδευτεί το απαραίτητο προσωπικό η κενή φυλακή κάθε εβδοµάδας θα καλύπτεται µε υπερεργασιακή - υπερωριακή απασχόληση των µισθωτών που απασχολούνται εκείνη την ηµέρα στις υπόλοιπες δύο φυλακές Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή, λόγω φύσεως της εργασίας, η υπερεργασιακή - υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού ή το ζητήσει το σύνολο του προσωπικού των φυλακών του 24ώρου, θα συνεχίσει να

2 απασχολείται το προσωπικό αυτό 5 ηµέρες τις 3 κάθε 4η εβδοµάδα. εβδοµάδες και 6 ηµέρες 1.3. Το συνηµµένο πρόγραµµα Νο 1 ανάλογα µε τις συγκεκριµένες πραγµατικές συνθήκες των Μονάδων µπορεί να τύχει ανάλογης προσαρµογής (π.χ.µετατόπιση της κενής φυλακής στις υπόλοιπες µέρες ή φυλακές της εβδοµάδας). 2. Τα τυχόν διαφορετικά προγράµµατα που θα εφαρµοστούν µετά από γνώµη των εργαζοµένων της Μονάδας, πρέπει να έχουν τις αυτές ώρες εργασίας σε κάθε κύκλο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι Α3 και Α4 της ΕΣΣΕ ίνεται η δυνατότητα στους εργαζοµένους να επιλέγουν αντί της υπερωριακής αµοιβής αντίστοιχη της αµοιβής χρονική ανάπαυση εφόσον το επιθυµούν και το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Επίσης, εργαζόµενοι τις επίσηµες αργίες θα µπορούν, εφόσον το θέλουν και το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, να παίρνουν αντί της προσαύξησης για αυτή την εργασία, χρονική ανάπαυση αντίστοιχη των ωρών απασχόλησής τους. Η επιθυµία των εργαζοµένων πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως. 4. Με απόφαση /τή για την ικανοποίηση αιτηµάτων του προσωπικού που ακολουθεί ωράριο γραφείων, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του επιδόµατος εξοµάλυνσης 23% µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α2 της ΕΣΣΕ Με απόφαση ιοίκησης καθιερώνεται ολισθαίνον (ελαστικό) ωράριο για τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Γραφεία των Υπηρεσιών της Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Η ολίσθηση δεν µπορεί να υπερβαίνει την µία (1) ώρα. Ο έλεγχος παρουσίας και η τήρηση του ωραρίου αντιµετωπίζονται από τους επικεφαλής των Υπηρεσιών µε ενιαίο τρόπο για όλους ανεξαιρέτως τους µισθωτούς. Από την υπόψη ρύθµιση εξαιρούνται τα γραφεία που συναλλάσσονται µε το κοινό. ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3 1. Η αποζηµίωση για την εκτός έδρας απασχόληση αναπροσαρµόζεται από χωρίς άλλη διαδικασία κατά το ποσοστό της χορηγούµενης ΑΤΑ. Μέσα στο 1984 θα γίνει επανεξέταση της κλιµάκωσης της εκτός έδρας. 2. Από οι µισθολογικές προαγωγές από βαθµίδα σε βαθµίδα ισχύουν από την ηµεροµηνία που οι µισθωτοί συµπλήρωσαν τριετία στο κατεχόµενο µισθολογικό κλιµάκιο, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 22 του ΚΚΠ/ ΕΗ. Επίσης ρητά συµφωνείται ότι η ρύθµιση αυτής της παραγράφου σε καµµιά περίπτωση δεν έχει αναδροµική ισχύ. 3. Από , οι µαθητές των ΣΤΕΤ/ ΕΗ, λαµβάνουν ηµερησία αποζηµίωση ίση µε το 75% του κατώτερου ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου άγαµου εργάτη. Κατά τη διάρκεια των ηµερών της φοίτησης, χορηγείται ένα (1) γεύµα αξίας 200 δρχ. ηµερησίως σε συµβεβληµένα εστιατόρια. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, χορηγούνται είκοσι δύο (22) κουπόνια µηνιαίως αξίας 200 δρχ. έκαστο. 4. Κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΚΚΠ/ ΕΗ, οι έκτακτοι γεωτρυπανιστές που, µε αποφάσεις της προηγούµενης ιοίκησης και δαπάνες της Επιχείρησης, αποφοίτησαν από τη Σχολή του ΟΑΕ εντάσσονται από στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης. 5. Για τους µισθωτούς που υπάγονται στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου ΣΤ της ΕΣΣΕ 1983, εφόσον αποχωρούν της υπηρεσίας α. λόγω ορίου ηλικίας του που προβλέπει ο ΚΚΠ/ ΕΗ ή β. βάσει των διατάξεων του Ν.1232/82 "περί 35ετίας" ως ισχύει ή θα ισχύει στο µέλλον ο πλεονάζον - χαµένος χρόνος προσµετράται, κατά το µέρος που δεν έχει προσµετρηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, εφάπαξ στο προηγούµενο της αποχώρησης χρόνο που δεν µπορεί σε καµµιά περίπτωση να είναι προγενέστερος του έτους Με απόφαση ιοίκησης αυξάνονται τα ποσοστά των βαθµίδων των διαφόρων κατηγοριών, ώστε ειδικά για το έτος κρίσης 1984 και µόνο να καταστεί δυνατόν να προαχθούν όσοι µισθωτοί κριθούν προακτέοι σύµφωνα µε τον ΚΚΠ/ ΕΗ µέχρι

4 7. Από ορίζεται ότι για όσες περιπτώσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες ρυθµίσεις, προβλέπεται χορήγηση επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας,το ποσοστό τούτου για όλες τις περιπτώσεις καθορίζεται στο ποσοστό 12% του βασικού µισθού του εκάστοτε κατεχόµενου µισθολογικού κλιµακίου µε ανώτατο όριο το 12% του µ.κ Η προβλεπόµενη από τη παράγραφο 1γ του άρθρου 8α του ΚΚΠ/ ΕΗ βεβαίωση οικονοµικής εφορίας για την προσµέτρηση στο χρονοεπίδοµα του χρόνου άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος, δεν απαιτείται υπό την προϋπόθεση, ότι ο χρόνος άσκησης του επαγγέλµατος αποδεικνύεται µε βεβαίωση της οικείας επαγγελµατικής οργάνωσης αν υπάρχει, και του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8α του ΚΚΠ/ ΕΗ. 9. Το επίδοµα αποµόνωσης, από , θα συνυπολογίζεται στις τακτικές αποδοχές, για τον καθορισµό των ώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, του Επιδόµατος Κανονικής άδειας, των αποδοχών κανονικής άδειας και ηµερασθενειών. ΙΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ (Συµπεριλαµβάνονται στον όρο οι επαγγελµατικές νόσοι και η υγιεινή γενικά του εργασιακού περιβάλλοντος) 1. Για την αποτελεσµατική πρόληψη των ατυχηµάτων (που αποτελεί "Πιστεύω" της Επιχείρησης), την οργάνωση των αρµοδίων υπηρεσιών, την συµµετοχή του προσωπικού και την αποκέντρωση των σχετικών αρµοδιοτήτων κατά εργασιακό χώρο συγκροτούνται Επιτροπές πρόληψης ατυχηµάτων. 2. Οι Επιτροπές αποτελούνται από ένα (1) υπηρεσιακό µέλος, (τον υπεύθυνο πρόληψης ατυχηµάτων) και ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων. Οι Επιτροπές συγκροτούνται σε τρεις υπηρεσιακές στάθµες. 1η στάθµη. Τοπικές Επιτροπές: ΑΗΣ και Ορυχεία (Γ Ε), Περιοχές (Γ ), Κλιµάκια (Γ Α και Γ Ο) 2η στάθµη. Περιφερειακές Επιτροπές : ΒΟΚ (Γ Α, Γ, Γ Ι, Γ Ε, Γ Ο), Περιφέρειες (Γ )

5 3η στάθµη. Γ Α, Γ, Γ Ι, Γ Ε, Γ Ο. 3. Επιτροπές Πρόληψης Ατυχηµάτων 1ης Στάθµης (Τοπικές Επιτροπές). Συγκροτούνται και έχουν έδρα αυτή του Α-Η Σταθµού, Ορυχείου, Περιοχής ή Κλιµακίου. Το έργο τους ενδεικτικά είναι: - Προωθούν τις κατευθυντήριες γραµµές και εφαρµόζουν τις αποφάσεις που προέρχονται από τις Επιτροπές 2ης και 3ης Στάθµης. - Μεταφέρουν προς τη 2η και 3η Στάθµη τις σχετικές µε την πρόληψη ατυχηµάτων πληροφορίες. - Εποπτεύουν τα λαµβανόµενα µέτρα πρόληψης ατυχηµάτων και υγιεινής των εργαζοµένων. - Ερευνούν την καταλληλότητα των µέσων προστασίας, ατοµικής ή οµαδικής, να προτρεπουν στη χρησιµοποίησή τους και µεριµνούν για τον εφοδιασµό της Μονάδας. - Επισηµαίνουν, να αναλύουν και να προτείνουν µέτρα αντιµετώπισης των επαγγελµατικών κινδύνων που εµφανίζονται στους χώρους ευθύνης τους. - Ορίζουν εκπροσώπους τους σε µικρές µονάδες, όπως Πρακτορεία, Υποπρακτορεία, ΑΣΠ κλπ. 4. Επιτροπές 2ης στάθµης. Συγκροτούνται στις Περιφέρειες και τα ΒΟΚ, µε έδρα τους αντίστοιχα αυτή της Περιφέρειας ή του ΒΟΚ. Το έργο τους ενδεικτικά είναι: - Προωθούν τις κατευθύνσεις και την εφαρµογή των αποφάσεων της 3ης Στάθµης. - Λύνουν τα προβλήµατα που δεν έχουν επιλυθεί από τις Επιτροπές της 1ης Στάθµης. - Ασκούν Εποπτεία στις Επιτροπές της 1ης Στάθµης.

6 - Συγκεντρώνουν και να προωθούν προς την 3η Στάθµη κάθε χρήσιµο στοιχείο, πληροφορία ή εµπειρία σχετικά µε την πρόληψη των ατυχηµάτων. - Ορίζουν εκπροσώπους τους και ασκούν απευθείας εποπτεία σε µικρές µονάδες (µικρά υδροηλεκτρικά και κλιµάκια). 5. Επιτροπές 3ης Στάθµης. Συγκροτούνται σε κάθε Γενική ιεύθυνση και έχουν έδρα τους την Αθήνα. Το έργο τους ενδεικτικά είναι: - Μεταφέρουν την πολιτική σχετικά µε την πρόληψη ατυχηµάτων προς τη 2η και την 1η Στάθµη. - Συντονίζουν και εποπτεύουν τις ενέργειες της 2ης Στάθµης. - Συγκεντρώνουν από τη 2η Στάθµη και να επεξεργάζονται στοιχεία και εµπειρίες και να εισηγούνται στον αντίστοιχο Γενικό ιευθυντή ή και προς το Κεντρικό Οργανο. - Μεριµνούν για τον έγκαιρο εφοδιασµό µε εφόδια προστασίας των εργαζοµένων (ατοµικά ή οµαδικά). - Εκπονούν και εισηγούνται προς τον αρµόδιο Γενικό ιευθυντή ή και προς το Κεντρικό Οργανο τα προγράµµατα εκπαίδευσης σχετικά µε την πρόληψη ατυχηµάτων. 6. Κεντρικό 'Οργανο Τα µέλη των Επιτροπών της 3ης Στάθµης (Γενικών ιευθύνσεων) αποτελούν το Κεντρικό 'Οργανο Πρόληψης Ατυχηµάτων της ΕΗ. 'Εδρα: Η Αθήνα Το Κεντρικό 'Οργανο καθορίζει τη γενική πολιτική στην πρόληψη των ατυχηµάτων. Ελέγχει την εφαρµογή της, συνεργάζεται µε αρµόδιους κρατικούς και διεθνείς φορείς. Συγκεντρώνει έντυπο και άλλο υλικό, όπως συναφείς νόµους, διεθνείς εµπειρίες, κινηµατογραφικές ταινίες, αφίσσες, κανονισµούς κλπ. Ασχολείται επίσης µε την έκδοση ανάλογου υλικού, εσωτερικών κανονισµών, γενικών οδηγιών κ.λπ., ή εγκρίνει κανονισµούς, οδηγίες κ.λ.π. που έχουν επεξεργασθεί οι προηγούµενες Επιτροπές.

7 7. Σε περιπτώσεις διαφοράς απόψεων των µελών της Επιτροπής, η διαφορά παραπέµπεται στην Επιτροπή της αµέσως ανώτερης Σταθµης. Μέχρι να επιλυθεί η διαφορά, το υπηρεσιακό κλιµάκιο θα λειτουργεί µε απόφαση του προϊσταµένου του. 8. Οι Επιτροπές οποιασδήποτε Στάθµης µπορούν να συγκροτούν µόνιµες ή ευκαιριακές συµβουλευτικές οµάδες. Οι οµάδες αυτές αποτελούνται από τους προϊσταµένους των τοµέων ή υπευθύνων δραστηριότητας καθώς και από τα όργανα επίβλεψης µέχρι και τη βαθµίδα του εργοδηγού ή και κατώτερη. Με τη συνεργασία αυτή επιδιώκεται το µέγιστο αποτέλεσµα από πλευράς πρόληψης ατυχηµάτων, συνθηκών εργασίας κ.λ.π. Οι συµβουλευτικές αυτές Οµάδες σε καµµιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις Επιτροπές Πρόληψης Ατυχηµάτων. 9. Στα Ορυχεία, Α-Η Σταθµούς, ΒΟΚ, Περιφέρειες και Γενικές ιευθύνσεις οι υπεύθυνοι πρόληψης ατυχηµάτων θα είναι Μηχανικοί, στα Κλιµάκια, τις Περιοχές κ.λ.π. µπορεί να είναι Τεχνολόγοι ή και Εργοδηγοί. 10. Οι Υπεύθυνοι Πρόληψης Ατυχηµάτων θα επικουρούνται στις µεγάλες µονάδες από βοηθητικό όργανο το "Γραφείο Πρόληψης Ατυχηµάτων" όπου θα υπηρετούν ένας ή δύο τεχνικοί Υπάλληλοι. Το προσωπικό του Γραφείου Πρόληψης Ατυχηµάτων εκπαιδεύεται κατάλληλα στα σχετικά θέµατα, µαθαίνει το χειρισµό, τον έλεγχο και τη συντήρηση των συσκευών και του εξοπλισµού ασφάλειας ώστε να βοηθά αποτελεσµατικά την Επιτροπή στο έργο της. 11. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ορίζονται από τη πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση του προσωπικού. Η θητεία τους στις Επιτροπές ορίζεται διετής µε δυνατότητα τόσο επαναδιορισµού, όσο και ανάκλησης, φυσικά από το όργανο που τους όρισε. 12. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά τουλάχιστον µια φορά το µήνα, και έκτακτα όταν προκύψει σοβαρό πρόβληµα. 13. Το Κεντρικό 'Οργανο είναι αρµόδιο να συγκροτεί ανάλογες Επιτροπές σε Κεντρικές Μονάδες της ΕΗ που δεν υπάγονται σε Γενικές ιευθύνσεις (π.χ. Κ ΕΠ). 14. Ειδικά σε Μονάδες όπου λειτουργούν Επιτροπές Πρόληψης Ατυχηµάτων και υπηρετούν λιγότεροι από 500 µισθωτοί, ο αρµόδιος Πρόληψης Ατυχηµάτων θα ασκεί αυτήν τη δραστηριότητα παράλληλα µε τα άλλα υπηρεσιακά καθήκοντά του.

8 15. Είναι αυτονόητο ότι οποιεσδήποτε υπηρεσιακές ενέργειες χρειάζονται, θα διεκπεραιώνονται από τις υπηρεσίες των Μονάδων µε µέριµνα του αντίστοιχου αρµόδιου Πρόληψης Ατυχηµάτων. 16. Στις Μονάδες όπου λειτουργούν Εργατικά Συµβούλια δεν συγκροτούνται Επιτροπές Πρόληψης Ατυχηµάτων 1ης Στάθµης. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής περιέρχονται σ' αυτά µε συµµετοχή του αρµόδιου υπηρεσιακού οργάνου. 17. Για την εφαρµογή των παραπάνω θα εκδοθούν µέσα σ' ένα τρίµηνο από την υπογραφή της ΕΣΣΕ '84, Αποφάσεις της ιοίκησης στις οποίες θα ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα. 2. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Στο Ενεργειακό Κέντρο Πτολεµαϊδας - Αµυνταίου και Λιγνιτωρυχείο - ΑΗΣ Μεγαλόπολης καθιερώνονται συνολικά τέσσεερις (4) θέσεις γιατρών εργασίας. Σκοπός της καθιέρωσης των θέσεων αυτών είναι η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής της εργασίας και η πρόληψη επαγγελµατικών ασθενειών. 2. Η πρόσληψη των παραπάνω γιατρών καθώς καιτου αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού θα γίνει µε τις ισχύουσες νόµιµες ρυθµίσεις και διαδικασίες. 3. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.1. Οι ανάγκες σε προσωπικό των Μονάδων της Επιχείρησης καλύπτονται µε προσλήψεις αφού πριν απ' όλα εξετασθούν και κατά το δυνατό ικανοποιηθούν σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες τα αιτήµατα µετάθεσης ή µετάταξης τακτικών µισθωτών Για τις θέσεις εκείνες που κρίνεται κάθε φορά υπηρεσιακά συµφέρον να καλύπτονται, η µετάθεση των µισθωτών θα γίνεται µε βάση τον βαθµό µεταθετότητας. Παρέκλιση από την αρχή του βαθµού µεταθετότητας δεν επιτρέπεται στους αρµόδιους για την έγκριση µεταθέσεων παρά µόνο εφόσον προς τούτο συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία, οι οποίοι κρίνονται από τους αµέσως ιεραρχικά Προϊσταµένους των πιο πάνω αρµοδίων.

9 3.3. Σαν κριτήρια µε τα οποία καθορίζεται ο βαθµός µεταθετότητας αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής: α. Χρόνος υπηρεσίας στη Μονάδα από την οποία ζητάει µετάθεση. β. Χρόνος υπηρεσίας στη ΕΗ. γ. Χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις που δεν επιθυµει να παραµείνει. δ. Εξειδίκευση. ε. Ιδιότητα σπουδαστή. στ Λόγοι υγείας. ζ. Ειδικές συνθήκες τόπου απασχόλησης. η. Υπηρεσιακή απόδοση Με απόφαση ιοίκησης που θα εκδοθεί µέχρι µετά από γνώµη της Επιτροπής που θα συµµετέχουν εκπρόσωποι της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού, θα καθορισθούν τα κριτήρια, η βαθµολόγηση τους, οι επιµέρους ρυθµίσεις και η διαδικασία διεξαγωγής των µεταθέσεων Μέχρις εκδόσεως του Κανονισµού Μεταθέσεων εφαρµόζεται η 416/82 απόφαση /σης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΚΠ/ ΕΗ. 4. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ Στις Επιτροπές που συγκροτούνται για τη διενέργεια διοικητικής ανάκρισης συµµετέχει σαν µέλος και εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού Εάν διεξάγεται διοικητική ανάκριση κατά συγκεκριµένων µισθωτών, τα υπηρεσιακά µέλη της Επιτροπής πρέπει να κατέχουν θέση ανώτερης ιεραρχικής στάθµης αυτών κατά των οποίων στρέφεται η διοικητική ανάκριση Σε κάθε περίπτωση, ο µισθωτός κατά του οποίου στρέφεται η ανάκριση, µπορεί να ζητήσει αιτιολογηµένα και µε έγγραφό του την εξαίρεση οιουδήποτε µέλους της Επιτροπής Η υπόδειξη εκπροσώπου εκ µέρους της συνδικαλιστικής οργάνωσης, είναι προαιρετική Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του ΚΚΠ/ ΕΗ.

10 5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού της Επιχείρησης, την απρόσκοπτη µισθολογική του εξέλιξη στα µ.κ. των κατηγοριών του ΚΚΠ/ ΕΗ και την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων των υπηρεσιών, Επιτροπή αποτελουµένη από υπηρεσιακά στελέχη και Εκπροσώπους της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού θα µελετήσει την ενοποίηση των επιµέρους ειδικοτήτων κάθε ευρύτερης κατηγορίας οµοειδών και συναφών απασχολήσεων προκειµένου να αναµορφωθούν οι σχετικές αποφάσεις της ιοίκησης. Σε περιπτώσεις που απαιτείται επιµόρφωση του προσωπικού και έκδοση επαγγελµατικών αδειών που συνδέονται µε τα καθήκοντα της κυρίας απασχόλησής του, η Επιχείρηση θα προχωρήσει αµέσως στις σχετικές ενέργειες αναλαµβάνοντας παράλληλα τη δέσµευση να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται µε την έκδοση επαγγελµατικών αδειών. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 6.1. Αναµορφώνεται µε απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου το αργότερο µέχρι ο ισχύων Κανονισµός Προµηθειών της ΕΗ και καθορίζεται νέα διαδικασία αξιολόγησης προσφορών. Η αναµόρφωση θα γίνει µε βάση την εισήγηση που θα επεξεργασθούν υπηρεσιακά στελέχη µε γνώµη της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού Στις επιτροπές αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που συγκροτούνται µε απόφαση ιοίκησης δύναται να συµµετέχει εκπρόσωπος της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού µετά από αίτησή της. 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 7.1. Μετά την έκδοση των Προεδρικών ιαταγµάτων του Ν. 1365/83 "Περί Κοινωνικοποιήσεων" και για την υλοποίηση της διάταξης της ΕΣΣΕ 82 Επιτροπή µε τη συµµετοχή Εκπροσώπων της πλέον Αντιπροσωπευτικής Οργάνωσης του προσωπικού θα µελετήσει και θα επεξεργαστεί τις τροποποιήσεις του ΚΚΠ/ ΕΗ. Η Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισµά της µέσα σε 4 µήνες από τη συγκρότησή της.

11 7.2. ίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό προελεύσεως τ. ΗΕΑΠ να υποβάλει αίτηση για την ένταξή του σε κατηγορίες και µισθολογικά κλιµάκια του ΚΚΠ/ ΕΗ, µε την διαδικασία και τους όρους και προϋποθέσεις της 201/ αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΗ Για την υλοποίηση της διάταξης της παραγράφου 6 της από ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΗ η Επιτροπή της 461/83 Απόφασης του ιοικητή, µε βάση τα στοιχεία που κατ' αρχήν συγκέντρωσε, θα προχωρήσει στη µελέτη της δοµής του µισθολογίου και σε συγκεκριµένες προτάσεις εξυγείανσης και αναµόρφωσής του Με σκοπό την αναµόρφωση των οικογενειακών επιδοµάτων, Επιτροπή µε συµµετοχή της πλέον Αντιπροσωπευτικής Οργάνωσης των εργαζοµένων θα µελετήσει τα οικογενειακά επιδόµατα όπως έχουν εξελιχθεί µέχρι σήµερα και θα προτείνειµέχρι κατώτατα όρια και λοιπές ρυθµίσεις ώστε να εκπληρώνεται ο κοινωνικός σκοπός χορήγησής τους. 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα µέλη των Εργατικών Συµβουλίων και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια ΚΚΠ/ ΕΗ απολαµβάνουν, για το χρονικό διάστηµα της θητείας τους, της προστασίας που προβλέπει το άρθρο 14 του Ν. 1264/82 στις παραγράφους 5 έως και 9 για τα µέλη του Σ Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. IV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Επίδοµα τοκετού Από και για κάθε τοκετό που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Ν. 4491/1966 καταβολή επιδόµατος και µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Συµβουλίου Ασφάλισης για αναπροσαρµογή του, η διαφορά µεταξύ της ισχύουσας σήµερα τιµής και των δρχ. που συµφωνούνται µε την παρούσα, καλύπτεται από τη ΕΗ. 2. Για την άµεση έναρξη και προώθηση των εργασιών κατασκευής του βρεφονηπιακού σταθµού του Αµαρουσίου, διατίθενται δρχ. V. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

12 1. Η ιοίκηση της ΕΗ αναλαµβάνει την υποχρέωση µέχρι να προχωρήσει τις τροποποιήσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας της Επιχείρησης στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τελική διευθέτηση. 2. Οι ΑΣΠ Χίου και Ψαρρών υπάγονται διοικητικά στη Περιοχή Χίου. 3. Η ΕΗ αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµβληθεί µε γιατρούς και εργαστήρια όλων των ειδικοτήτων και να απλοποιήσει το σύστηµα αµοιβής. 4. Μέχρι θα δηµιουργηθεί µικτή οµάδα από υπηρεσιακά στελέχη και εκπροσώπους της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του προσωπικού η οποία θα µελετήσει όλες τις κανονιστικές αποφάσεις και Οδηγίες της ιοίκησης που είναι σε ισχύ µε στόχο τον εκδηµοκρατισµό, αναµόρφωση και την κωδικοποίησή τους. Η Επιτροπή θα παραδώσει το έργο της το αργότερο µέχρι Να µελετηθεί και εφαρµοσθεί σύστηµα µε το οποίο η εξόφληση του λογαριασµού καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας (τιµολόγιο ΓΠ) να γίνεται µε παρακράτηση του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού από την εκκαθάριση των αποδοχών του µήνα, µέσα στον οποίο έπρεπε να εξοφληθεί. 6. Η ΕΗ σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Παιδείας και Νέας Γενιάς και τον ΟΑΕ, θα µελετήσει την ανάπτυξη των Σχολών Επιµόρφωσης της Επιχείρησης.

13 VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ ισχύουν ο ΚΚΠ/ ΕΗ και οι ΕΣΣΕ των προηγουµένων χρόνων κατά το µέτρο που δεν τροποποιούνται ή δεν έχουν καταγγελθεί. 2. Κάθε θέµα που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας θα ρυθµίζεται µε απόφαση ιοίκησης και µε γνώµη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού. 3. Οπου βάσει των παραπάνω όρων τροποποιούνται διατάξεις του ΚΚΠ/ ΕΗ, θα ακολουθηθεί στη συνέχεια η σχετική διαδικασία του Π 503/1975. Την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας προσυπογράφουν και οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των πιο κάτω Επαγγελµατικών Σωµατείων εργαζοµένων της ΕΗ. Αθήνα 7 Μάη 1984 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡ.ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΗ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΣ. ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 20.9.1985 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας κ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΕΡΥΒΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 15.2.1989 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκονδύλη 30), παρουσία του εκπροσώπου Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µεταξύ αφ'ενός του κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ 1999 2000 Στην Αθήνα σήµερα την 15 η Ιουνίου 1999 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ.α Ρ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 8 Νοεµβρίου 1982, στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία της κατά άρθρο 21 παραγρ.4 του Ν.3239/55 εκπροσώπου του εποπτεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2006 2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2006 2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2006 2007 Στην Αθήνα σήμερα την 27η Iουνίου 2006 στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. Δ.Λ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 27 του Σεπτέµβρη 1983, στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2008 2009 Στην Αθήνα σήµερα την 23 η Ιουλίου 2008 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΣ 2001

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΣ 2001 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΣ 2001 Στην Αθήνα σήµερα την 04.07.2001 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ. ΣΤ.ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου και της Τηλεόρασης -µέλη της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την οι υπογεγραµµένοι:

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την οι υπογεγραµµένοι: Σ.Σ.Ε. 1999 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την 10-6-99 οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ, ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.: 56/

Π.Κ.: 56/ - - 1 - - Π.Κ.: 56/28.6.2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών για τα έτη 2006 και 2007. Στην Αθήνα σήµερα, την εικοστή ογδόη (28η)

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 14/28-05-2004) Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη Κατάθεσης 5/29-1-2002) Το παρακάτω κωδικοποιηµένο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα, 2 11-2011, οι υπογράφοντες: α. Αφενός ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως νόµιµος εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1996 01.02.07 1(4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις 3-5-96, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες:

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 01.02.07 1(7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1994 Αθήνα, σήμερα στις 09.06.94 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002-2003

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002-2003 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002-2003 Στην Αθήνα σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2002, οι υπογεγραμμένοι αφενός: Θεόδωρος Πανταλάκης, Υποδιοικητής και Ευάγγελος Νικολάου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις, ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2002-2003) «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, που είναι θυγατρικές Τραπεζών» (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 43/26.6.2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005 Στην Αθήνα, σήμερα την 30 η Ιουνίου 2004, στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κτίριο Μελά, οδός Αιόλου και Σοφοκλέους, οι υπογράφοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς 1. Ένωση Προσωπικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:28-2-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 16/24.4.2002) Σήµερα την 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 7/0/207 Α.Π.:2/327 ιεύθυνση: Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού Ταχ. /νση: Νέα Αγορά, γραφείο 45, Ρόδος 8500 Πληροφορίες: Κυπριώτης Σ. ηµήτρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2006 1

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2006 1 Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2006 1 Π.Κ.: 24/19.5.2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις, 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρτοποιών Αρτεργατών ετών 2006 και 2007.

- - 1 - - ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρτοποιών Αρτεργατών ετών 2006 και 2007. - - - - Π.Κ.: 85/3.7.2006 ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρτοποιών Αρτεργατών ετών 2006 και 2007. Στην Aθήνα στις 3 Ιουλίου 2006 στα γραφεία της Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, οδός Κουµουνδούρου αριθµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα, σήμερα 9 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι κάτωθι υπογραφόμενοι:

Στην Αθήνα, σήμερα 9 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι κάτωθι υπογραφόμενοι: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2006-2007 05.02.07 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Σχόλια Στην Αθήνα, σήμερα 9 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2016-2018 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Ιουνίου 2016, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα οι υπογεγραµµένοι:

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα οι υπογεγραµµένοι: Σ.Σ.Ε. 2001 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 25-6-2001 οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» Στην Αθήνα σήμερα την 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 83/22-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 18 Ιουλίου 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΑΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΑΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1985 Μισθολόγιο 01.02.07 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 1985 Αθήνα σήμερα 13-5-1985 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00', στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2001 Αριθ πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993 01.02.07 1(7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΠΡ0ΣΩΠΙΚ0Υ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1993 Αθήνα, σήμερα στις 30.09.93, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.001, στο κατάστημα" της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα