Inventory List. Client's Name: Boat Type/Name: Charter Dates - Bases: Check in - Starting time: Engine Hours on Departure:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Inventory List. Client's Name: Boat Type/Name: Charter Dates - Bases: Check in - Starting time: Engine Hours on Departure:"

Transcript

1 Client's Name: Boat Type/Name: Charter Dates - Bases: Check in - Starting time: Engine Hours on Departure: Inventory List Deck Equipment Equipment de Pont Deck Ausrostung Εξοπλιςμόσ Καταςτρώματοσ 1. Anchor windlass- handle 1. Guindeau & Levier 1. Ankerwinde & Handhebel 1. Βίντςι άγκυρασ & μοχλόσ 2. Anchor CQR with.m chain 2. Ancre CQR avec.m chaine 2. Anker CQR mit.m Kette 2. Άγκυρα CQR με...μ. καδζνα 3. Genoa 3. Genois 3. Genua 3. Σηζνοα 4. Genoa halyard 4. Drisse de Genois 4. Fockfall 4. Μαντάρι Σηζνοασ 5. Spi halyard- Spinnaker boom 5. Drisse de Spi -Tangon de Spinnaker 5. Spifall -Spinnakerbaum 5. Μανηάπι Σπινακεπ - Σπινακόξςλο 6. Main sail & battens 6. Grand voile & lattes 6. Grobsegel & Latten 6. Μαϊςτρα & Μπανζλεσ 7. Main halyard 7. Drisse de Grand voile 7. GrobsegelFall 7. Μαντάρι Μαίςτρασ 8. Sheets 8. Ecoutes 8. Schoten 8. κότεσ 9. Reefing lines 9. Bosses de ris 9. Reffleinen 9. Μουδόςχοινα 10. Main sail cover 10. Housse de grand voile 10. Segelkleid 10. Κάλυμμα Μαΐςτρασ 11. Roller reef equipment 11.Foc enrouler 11. Rollreff Ausrostung 11.Εξοπλιςμόσ Roller Furling 12. Air-duct (..) 12. Mance a air (..) 12.Lufter(Windhutzen) (.) 12. Αεραγωγοί (...) 13. Spray hood 13. Capote de roof 13. Spritzverdeck 13. Καλφπτρα Κόκπιτ 14. Bimini 14. Bimini 14. Bimini 14. Bimini 15. Flag halyards 15. Drisse de pavillon 15. Flaggenleinen 15.χοινάκια θμαιϊν 16. Cockpit table 16.Table de cockpit 16. Cockpittisch 16. Σραπζηι Κόκπιτ 17. Compass 17. Compass 17. Steuerkompass 17. Πυξίδα 18. Speed log 18. Vitesse - loch 18. Geschwindigkeitsmesser - Log 18. Δρομόμετρο 19. Wind instruments 19. Anemometre 19. Windmessegerate 19. Ανεμόμετρο 20. Windex 20. Girouette 20. Verklicker 20. Ανεμοδείκτθσ 21. Echo sounder 21. Sondeur 21. Echolot 21. Βυκόμετρο 22. Fenders (..) 22. Pare- battages (.) 22. Fender (.) 22. Μπαλόνια (...) 23. Boat hook 23. Gaffe 23. Bootshaken 23. Γάντηοσ Horse shoe buoy Bouee fer a cheval Rettungsring ωςίβια κυκλικά / Πζταλα Floating light Feu flottant Leuchtboje ανατρεπόμενο φωσ 26. National flags 26. Pavillons nationaux 26. Nationalflaggen 26. θμαίεσ 27. Swimming ladder 27. Echelle de bain 27. Badeleiter 27. κάλα μπάνιου 28. Gangway 28. Echelle d'embarquement 28. Gangway 28. κάλα επιβιβάςεωσ 29. Cockpit shower 29. Douche de cockpit 29. Heckdusche 29. Ντουσ πρφμνθσ 30. Dinghy 30. Annexe 30. Beiboot 30. Βαρκάκι 31. Cockpit cushions 31. Coussins de cockpit 31. Sitzpolster for Plicht 31. Μαξιλάρια Κόκπιτ 32. Outboard motor 32. Moteur hors- bord 32. Aussenbordmotor 32. Εξωλζμβια 33. Autopilot 33. Pilot automatique 33. Autopilot 33. Αυτόματοσ πιλότοσ Deck Lockers Compartements de Pont Backskiste Αμπάρια Καταςτρώματοσ 1. Sun awning 1. Taud de soleil 1. Sonnensegel 1. Σζντα 2. Oars 2. Avirons 2. Paddel (Riemen) 2. Κουπιά 3. Anchor DANFORTH with.m chain &.m rope 3. Ancre DANFORTH avec.m chaine et.m amarre 3. Anker DANFORTH mit.m Kette und..m Leine 3. Άγκςπα DANFORTH με...μ. καδένα &...μ. ζσοινί. 4. Lines (..) 4. Mouillages (.) 4. Leinen (..) 4. χοινιά (...) 5. Lines of 50 m (.) 5. Mouillages 50m (..) 5. Leinen a 50 m (..) 5. χοινιά των 50 μ. (...) 6. Emergency tiller 6. Barre franche de secour 6. Notpinne 6. Λαγουδζρα κινδφνου 7. Life raft 7. Radeau den survie 7. Rettungsinsel 7. ωςίβιοσ λζμβοσ 8. Foot pump 8. Gonfleur 8. Fuipumpe 8. Σρόμπα ποδότρομπα 9. Flippers and mask 9. Palmes et masques 9. Maske und Flossen 9. Μάςκα και πτερφγια 10. Water hose 10. Tuyau a eau 10. Wasserschlauch 10. ωλινασ νεροφ 11. Deck brush 11. Balai brosse 11. Deckborste 11. Βοφρτςα καταςτρϊματοσ 12. Jerrican Fuel (.) 12. Jerrican Fuel (.) 12. Diesel Kanister(.) 12. Μπιτόνι Πετρελαίου (...) 13. Jerrican Water ( ) 13. Jerrican Eau (..) 13. Wasser Kanister (.) 13. Μπιτόνι Νεροφ (...) 14. Jerrican Gasoline outboard (..) 14. Jerrican Essenoe de hors-bord (.) 14. Benzin Kanister for Aussenbord ( ) 14. Μπιτόνι Εξωλζμβιου (...) 15. Plastic funnel 15. Entonnoir 15. Trichter 15. Χωνί 16. Portable hand pump 16. Pompe a main 16. Handpumpe 16. Αντλία χειροκίνθτθ 17. Buckets (.) 17. Seaux ( ) 17. Eimer (.) 17. Κουβάδεσ (...) 18. Blige pump handle (..) 18. Levier pompe de cale (..) 18. Griff fur Bilgenpumpe( ) 18. Μοσλόρ ανηλίαρ ζενηίναρ (...) 19. Gas bootle and spare 19. Bouteille gaz plus reserve 19. Gaslasche und Reserve 19. Μποςκάλια ςγπαεπίος & πεδέπβα 20. Cable 220V & Adaptor 20. Cable 220V & Adaptateur 20. Netz-Kabel 220V & Adapter 20. Καλώδιο 220 V & Ανηάπηοπορ

2 Navigational Equipment Equipements de Navigation Navigation Ausrostung Εξοπλιςμόσ Ναυςιπλοΐασ 1. Hand bearing compass 1.Compass den relevement 1. Handpeilkompass 1. Πυξίδα διοπτεφςεωσ 2. Binoculars 2. Jumelles 2. Fernglas 2. Κιάλια 3. Divider 3. Compass pointes seches 3. Stechzirkel 3. Κουμπάςο 4. Paraller ruler 4. Regle de navigation 4. Lineal 4. Διπαράλλθλοσ 5. Radio 5. Radio 5. Radio 5. Ραδιόφωνο 6. Cassette player 6. Lecteur de cassetes 6. Kassettenspieler 6. Καςετόφωνο 7. CD Player 7. CD Player 7. CD Player 7. CD Player 8. Speakers (in/out) 8. Haut-parleur (int/ext) 8. Lautsprecher 8. Ηχεία (μζςα/ζξω) 9. VHF /DSC 9. VHF /DSC 9. VHF/ DSC 9. VHF/DSC 10. GPS 10. GPS 10. GPS 10. GPS 11. Clock 11. Montre 11. Uhr 11. Ρολόι 12. Barometer 12. Barometre 12. Barometer 12. Βαρόμετρο 13. Search light 13. Lampe de pont 13. Handscheinwerfer 13. Προβολζασ 14. Torch 14. Lampe torche 14. Taschenlamle 14. Φακόσ 15. Portable cockpit light 15. Portable lampe de cockpit 15. Tragbare Lampe 15. Φοπεηό θωρ καηαζηπώμαηορ 16. Electric bilge pump 16. Pompe de cale electrique 16. Elektische Bilgenpumpe 16. Ηλεκτρικι αντλία ςεντίνασ 17. Winch handles ( ) 17. Manivelles de winch( ) 17. Wischkurbein ( ) 17. Μανζλεσ βιντςιϊν ( ) 18.Handles Water & Fuel tank ( ) 18.Manivelles d'eau & fuel tank ( ) 18. Kurbelm for Wasser & Diesel tank(..) 18.Μανέλερ ηανκ νεπού & πεηπελαίος( ) 19. Winch handle pockets 19. Etuis manivellles 19. Taschen for Winschkurbein 19. Θικεσ μανελλϊν 20. Bosun's chair 20. Chaise de mat 20. Bootsmannstuhl 20. Καρεκλάκι για κατάρτι 21. Sail repair kit 21. Kit riparation voiles 21. Reparaturset for Segel 21. ετ επιςκευισ πανιϊν 22. Dinghy repair kit 22. Kit riparation annexe 22. Reparaturset for Beiboot 22. ετ επιςκευισ φουςκωτοφ 23. Rowlocks 23. Dame de nages 23. Paddelhaulterung 22. καρμοί Safety Equipment Equipements de Securite Sicherheits Ausrostung Εξοπλιςμοσ Αςφαλείασ 1. EPIRB 1.EPIRB 1. EPIRB 1. ΕPIRB 2. Signalling mirror 2. Miroir den signalisation 2. Signalspiegel 2. Κακρζπτθσ για ςιματα 3. Flags C and N 3. Pavillons C et N 3. Fliagge C und N 3. θμαιάκια C και Ν 4. 3 Black balls 4. 3 boules noires 4. 3 Schwarze Bδile 4. 3 Μαφρεσ μπάλεσ 5. Radar reflector 5. Reflecteur radar 5. Radarreflektor 5. Ανακλαςτιρασ Ραντάρ 6. 2 Signal lights red 6. 2 Feux de signalation rouge 6. 2 Signalleuchten 6. 2 Φϊτα ακυβερνθςίασ 7. Battery operated Navigational lights 7. Feux den route de secours 7. Not-topplicht (mit Batterien) 7. Αμοιβά φϊτα ναυςιπλοϊασ 8. Fire extinguisher (..) 8. Extincteur (.) 8. Feueriφscher ( ) 8. Πυροςβεςτιρεσ (..) 9. Safety harness (.) 9. Harnais de sicurite (.) 9. Life belt ( ) 9. Ζϊνεσ αςφαλείασ (.) 10. Life jackets (.) 10. Gilets de sauvetage ( ) 10. Schwimmwesten ( ) 10. ωςίβια (.) 11. Box of flares 11. Goffret des fusies 11. Notsignalfeuer 11. Κουτί με φωτοβολίδεσ ( ) 12. First aid kit 12. Trousse a pharmacie 12. Bordapotheke 12. Φαρμακείο 13.For horn 13. Corne de brume 13. Nebelhorn 13. Καραμοφηα 14.Sea anchor 14. Ancre flottane 14.Treibanker 14. Άγκυρα καλάςςθσ 15. Wire cutter 15. Cisaille pour haybans 15. Drahtschere 15. Κόφτθσ ςυρματοςχοίνων 16. Set of wood pines 16. Cales en bois 16. Holzkeile 16. Ξφλινεσ ςφινεσ 17. Door panel & keys 17. Port d'entrie & cies 17.Steckeschott & Schiossel 17. Πόρτα ειςόδου & κλειδιά Engine Sparts & Tools Pieces Detachees pour Moteur et Motorersatzteile und Gerate Ανταλλακτικά Μηχανθσ & Outils Εργαλεία 1. Alternator drive belt 1. Courrole d'alternateur 1. Keilriemen 1. Ιμάντασ αλτερνζιτορ 2. Fuell filter 2. Filtre o carburant 2. Benzinfilter 2. Φίλτρο πετρελαίου 3. Oil filter 3. Filtre o huile 3. Φιfilter 3. Φίλτρο λαδιοφ 4. Rubber impeller 4. Impeller de pompe 4. Gummi impellerflogelrad 4. Φτερωτι αντλίασ 5. Spare bulbs 5. Lampes de rechange 5. Reserve Birnen 5. Ανταλλακτικά λαμπάκια 6. Spare fuses 6. Fusibles de rechange 6. Reserve Sicherungen 6. Ανταλλακτικζσ αςφάλειεσ 7. Spare dry cell batteries 7. Piles de rechange 7. Reserve trockenbatterien 7. Μπαταρίεσ φακϊν 8. Anti rust spray 8. Spray anti rouille 8. Anti-rost spray 8. πρζυ αντιςκωριακό 9. Silicone 9. Silicon 9. Silikon 9. ιλικόνθ 10. Tools 10. Outils 10. Werkzeug 10. Εργαλεία 11. Spare lube oil for engine 11. Huile moteur de rechange 11. Reserve motor ΦΙ 11. Λάδι μθχανισ 12. Spare gear oil 12. Huile transmission de rechange 12. Reserve getriebe ΦΙ 12. Λάδι ρεβζρςασ

3 Boat Documents & Manuals Documents du Bateau & Livres Bootspapiere & Bocher Χαρτιά Σκάφουσ & Βιβλία 1. Boat documents 1. Administration documents 1. Schiffspapiere 1. Χαρτιά κάφουσ 2. Crew list 2. Liste d'iquipage 2. Buch for crewliste 2. Κατάςταςθ επιβατϊν 3. Medical instructions 3. Instructions midicales 3. Medizinische anweisungen 3. Ιατρικζσ οδθγίεσ 4. Boat manual 4. Manuel d'entretien du bateau 4. Bootsgebrauchsanweisung 4. Οδθγίεσ χειριςμοφ ςκάφουσ 5.Engine manual 5. Manuel d'entretien du moteur 5. Motorgedrauchsanweisung 5. Οδθγίεσ μθχανισ 6. Charts (.) 6. Cartes ( ) 6. Karten ( ) 6. Χάρτεσ (.) 7. Greek Water Pilot 7. Greek Water Pilot 7. Greek Water Pilot 7. Greek Water Pilot 8. List of lights 8. Livre de phares 8. Leuchtfeuerverzeichnis 8. Φαροδείκτθσ 9. Emergency signals table 9. Table des signalisation 9. Notsignaltafel 9. Πίνακασ ςθμάτων Galley Cuisine Koche Κουζίνα 1. Ice box - electric fridge 1. Glaciκre - rifrigirateur 1. Kohlschrδnke (Eis/elektrisch) 1. Ψυγείο πάγου -θλεκτρικό 2. Gas stove 2. Cuisiniκre 2. Gasherd 2. Κουηίνα 3. Dinner Plates ( ) 3. Assiettes plates ( ) 3. Flache teller ( ) 3. Πιάτα φαγθτοφ ( ) 4. Soup plates ( ) 4. Assiettes creuses ( ) 4. Tiede teller ( ) 4. Πιάτα ςοφπασ ( ) 5. Fruit plates ( ) 5. Assiettes u dessert ( ) 5. Dessertteller (.) 5. Πιάτα φροφτου ( ) 6. Glasses ( ) 6. Verres ( ) 6. Glδser ( ) 6. Ποτιρια ( ) 7. Cups ( ) 7. Tasses ( ) 7. Plastiktassen ( ) 7. Φλυτηάνια ( ) 8. Knives ( ) 8. Couteaux ( ) 8. Messer ( ) 8. Μαχαίρια ( ) 9. Forks ( ) 9. Fourchettes ( ) 9. Gabeln ( ) 9. Πθροφνια ( ) 10. Spoons ( ) 10. Cuillκres (..) 10. Lφffel ( ) 10. Κουτάλια ( ) 11. Dessertspoons ( ) 11. Cuillκres a dessert ( ) 11. Desserlφffel ( ) 11. Κουταλάκια ( ) 12. Salad bowl ( ) 12. Saladier (..) 12.Salatschossel ( ) 12. Μπωλ ςαλάτασ ( ) 13. Salad servers 13.Service u salade 13. Salatbesteck 13. Πθροφνι-κουταλι ςαλάτασ 14. Can opener 14. Ouvre boite 14. Dosenφffner 14. Ανοιχτιρι κονςερβϊν 15. Cork screw 15.Tire bouchon 15. Korkenzieher 15. Ανοιχτιρι μπουκαλιϊν 16. Filter coffee pot 16. Cafetiκre 16. Filterkanne 16. Καφετιζρα 17. Kettle 17. Bouilloire 17. Kessel 17. Βραςτιρασ 18. Saucepans ( ) 18. Casserole ( ) 18. Kochtopf ( ) 18. Κατςαρόλεσ ( ) 19. Frying pans (..) 19. Pokles ( ) 19. Bratpfannen ( ) 19. Σθγάνια ( ) 20. Bread knife 20. Couteau u pain 20. Brotmesser 20. Μαχαίρι ψωμιοφ 21. Strainer 21. Passoire 21. Teesieb 21. ουρωτιρι 22. Chopping board 22. Planche u dicouper 22. Kochenbrett 22. Ξφλο κοπισ 23. Toilet brush 23. Brosse pour W.C. 23. Toilettenborste 23. Βοφρτςα τουαλζτασ 24. Dustpan and brush 24. pelle et balayette 24. Schaufel und besen 24. φαράςι και ςκοφπα Linen etc. Draps etc. Bettbezoge usw. Σεντόνια και λοιπά 1. 2 Pillows & 2 Tubes of saloon table 1. 2 Oreilleurs & 2 Tubes pour table de saloon 1. 2 Kopfkissen & 2 Tischbeine for Salontisch 1. 2 Μαξιλάρια & 2 ωλινεσ από τραπζηι ςαλονιοφ 2. Bed sheets ( ) 2. Draps (.) 2. Bettocher ( ) 2. εντόνια (.) 3. Pillows ( ) 3. Oreillers (.) 3. Kopfkissen ( ) 3. Μαξιλάρια ( ) 4. Pillows cases ( ) 4. Taies d' orellers ( ) 4. Kopfkissenbezoge (..) 4. Μαξιλαροκικεσ ( ) 5. Blankets ( ) 5. Couventures ( ) 5. Decken ( ) 5. Κουβζρτεσ ( ) 6. Towels (.) 6. Serviettes ( ) 6. Handtocher ( ) 6. Πετςζτεσ (.) 7. Tea towels (.) 7. Torchons ( ) 7. Geschirrtocher ( ) 7. Πετςζτεσ κουηίνασ ( ) Extras Extras Extras Extras 1. Spinnaker, Sheets & Blocks 1. Spinnaker, Ecoutes & Poylies 1. Spinnaker, schoyen & Block 1. Μπαλόνι, κότεσ & Ράουλα 2. Windsurf 2. Planche u voile 2. Windsurfer 2. Ιςτιοςανιδα

4 Special Remarks ACCEPTANCE STATEMENT I Mr/Mrs hereby confirm that I have taken delivery from Avemar Yachts/ K.Y.M.A. [as the local representative of the Yacht charter Agents_] for charter with the Yacht. According to the clause 7 of the Memorandum of Agreement, I have inspected the yacht, checked the inventory (Checklist) and found it is complete. I have also found the yacht and its equipment in good working order without damage or malfunction, except from my remarks stated below. Therefore, I understand that by signing this acceptance statement, I take full responsibility of the yacht as stated in the Memorandum of Agreement. I agree that upon redelivery I must EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR return the yacht clean, with her tanks ENGINE refilled with water and fuel in the ELECTRICAL EQUIPMENT same level as on delivery, with her ELECTRONICS & INSTRUMENTS inventory equipment in the original position. SAFETY EQUIPMENT The owners or his representative, SAILS RIGGING hereby declare that have received the PUMPS GUARANTEE DEPOSIT of CUTLERY. Upon CHARTS BOOKS redelivery, if the yacht has been YACHT CLEANNESS returned on time with no damages Yachting & Staff Service the deposit will be fully refundable. I accept that in case of a technical malfunction of the yacht or any equipment to inform Avemar Yachts / K.Y.M.A. at the first possible opportunity and permit the company to perform the repairs or to arrange replacement. I understand that assistance from a third party can only be accepted after the specific authorisation from Avemar Yachts has been granted. Date: Signature:

5

6

7

8

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΡΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΡΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΡΗ ΣΚΑΦΟΥΣ DECK EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ Horse shoe buoy Σωσίβιo σχήµατος πέταλου Air - ducts Αεραγωγοί Anchor Άγκυρα Anchor balls Μπάλλες αγκυροβολίας Anchor windlass Βίντσι άγκυρας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζουμε ιστιοπλοΐα, γαστρονομικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και λογικές τιμές.

Συνδυάζουμε ιστιοπλοΐα, γαστρονομικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και λογικές τιμές. Ταξιδέψτε με το ιστιοπλοϊκό σκαφος Always Summer II Ταξιδέψτε στα γαλάζια νερά του Αιγαίου Πελάγους, επισκεφθείτε τα ελληνικά νησιά και απολαύστε τη μοναδική φύση του Αρχιπελάγους. Ανακαλύψτε απόμερες

Διαβάστε περισσότερα

3. Κανονισμοί ISAF Offshore Special Regulations (OSR): Πληροφορίες και συνήθη σημεία ασυμφωνιών

3. Κανονισμοί ISAF Offshore Special Regulations (OSR): Πληροφορίες και συνήθη σημεία ασυμφωνιών 3. Κανονισμοί ISAF Offshore Special Regulations (OSR): Πληροφορίες και συνήθη σημεία ασυμφωνιών Κατηγορίες αγώνων κατά OSR Σύμφωνα με τους OSR (2.01), οι αγώνες κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 606907-GR OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ GASOLINE POWERED REFRESHMENT VEHICLE ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ISSUED OCTOBER 2007 REVISED FEBRUARY 2010 ΕΚ ΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕW PRODUCTS ΜΑΪΟΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕW PRODUCTS ΜΑΪΟΣ Κεντρικά Γραφεία - Εργοστάσιο: Θέση Τζαβερδέλλα 133 10 Άνω Λιόσια Ταχ. Θυρίδα 460 21 θήνα, Ελλάδα TΗΛ: 210 55 90 872 FX: 210 55 90 871 em@il: sales@eval.gr ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕW PRODUCTS ΜΑΪΟΣ 2010 Y Head Offices

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its 4189625-Rev.A-GR Dealer s Manual Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Tri King Triplex Mower with ROPS Tri King Τριπλό χορτοκοπτικό μηχάνημα με σύστημα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) 67069 Kubota D722-E3B

Διαβάστε περισσότερα

PORT INFORMATION HANDBOOK

PORT INFORMATION HANDBOOK ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1/17 Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU-code) PORT INFORMATION HANDBOOK () Safety Instructions and Port Information for the Safe

Διαβάστε περισσότερα

Parts & Maintenance Manual Εγχειρίδιο εξαρτημάτων & συντήρησης

Parts & Maintenance Manual Εγχειρίδιο εξαρτημάτων & συντήρησης 19 6 5 9 11 16 15 13 7 18 17 3 8 1 - INCLUDES ITEMS 3-16 18963-Rev.A-GR Parts & Maintenance Manual Εγχειρίδιο εξαρτημάτων & συντήρησης Tri King Triplex Mower with ROPS Tri King Τριπλό χορτοκοπτικό μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. 4113, 223/01/2006 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «Αποδοχή οδηγιών σχετικά με την εναρμόνιση των απαι τήσεων για τις εγκαταστάσεις ραδιοεξοπλισμού GMDSS σε πλοία

Διαβάστε περισσότερα

CN 151120 CN 151120 X. Refrigerator. Ψυγείο

CN 151120 CN 151120 X. Refrigerator. Ψυγείο CN 151120 CN 151120 X Refrigerator Ψυγείο Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous quality

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 605512 OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ELECTRIC POWERED FLEET GOLF CARS & PERSONAL VEHICLES ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΦ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ REVISED DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

I) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΟΣ

I) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΟΣ Νοέµβριος 2000 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Τα όσα περιγράφονται κατωτέρω αποτελούν γενικό και βασικό οδηγό µόνον και δεν αποτελούν κανόνα περιοριστικό.

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

CG22EJ/CG22EJ (L) CG22EJ (S)/CG22EJ (SL) CG22EJ (LB)/CG22EJ (SLB) CG22EJ (SLD)/CG22EJ2 (SL)

CG22EJ/CG22EJ (L) CG22EJ (S)/CG22EJ (SL) CG22EJ (LB)/CG22EJ (SLB) CG22EJ (SLD)/CG22EJ2 (SL) G B CG22EJ/CG22EJ (L) CG22EJ (S)/CG22EJ (SL) CG22EJ (LB)/CG22EJ (SLB) CG22EJ (SLD)/CG22EJ2 (SL) F R I T D E E S N L P T Owner's manual Mode d emploi Manuale d istruzioni Bedienungsanleitung Manual del

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΝΤΙΖΑ BACK REST ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ COCKPIT ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΝΤΙΖΑ BACK REST ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ COCKPIT ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ BILGE ΑΝΤΛΙΑ PUMP ΣΕΝΤΙΝΑΣ COCKPIT ΣΚΑΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ SIDE PANELS ANCHOR ΒΙΝΤΖΙ ΑΓΚΥΡΑΣ WINCH ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΝΤΙΖΑ BACK REST ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ COCKPIT ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΔΕΙΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78)

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78) INDEX 1. Contact details 2 1.1 Permanent contact details 1.2 Rally HQ contact details 1.3 Press contact details 2. Programme and Critical Deadlines 3 2.1 Schedule prior to rally week 2.2 Schedule during

Διαβάστε περισσότερα

Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X

Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X Please read this user manual first! Dear ustomer, We hope that you get the best results from the product which has been manufactured in state-of-the-art plants and passed through

Διαβάστε περισσότερα

Invacare XPO 2 Portable Concentrator

Invacare XPO 2 Portable Concentrator Operator s Manual Invacare XPO 2 Portable Concentrator English UK..............2 Italian.................49 Spanish...............104 Portuguese............158 Greek................210 Dutch................272

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

MAINTENANCE MANUAL & GUARANTEE CERTIFICATION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

MAINTENANCE MANUAL & GUARANTEE CERTIFICATION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ MAINTENANCE MANUAL & GUARANTEE CERTIFICATION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GOLDEN DOOR S.A. Νέα Ζωή - Ασπρόπυργος, ΤΚ 19300 Nea Zoi - Aspropirgos 19300, Athens, Greece T (+30) 210 55 95

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119 English... 2 Română... 28 Български... 57 Ελληνικά... 88 Deutsch... 119 V 1.63 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 3 Technical specifications... 4 Copyright... 4 Safety

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW Translation of the original instructions ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 104447

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οργάνωση Τεχνικού Τμήματος μιας Ναυτιλιακής Επιχείρησης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οργάνωση Τεχνικού Τμήματος μιας Ναυτιλιακής Επιχείρησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Ναυτιλία Ειδίκευση: Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία Οργάνωση Τεχνικού Τμήματος μιας Ναυτιλιακής Επιχείρησης Τού Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ. Β _Session

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ. Β _Session Β _Session Β _Session will check: the certificates and documents required to be carried by the ship the overall condition of the ship (Navigation bridge, accommodation and galley, decks including forecastle,

Διαβάστε περισσότερα

Auction Catalogue. 18 July 2015 CASTLE AUCTIONS. General Conditions

Auction Catalogue. 18 July 2015 CASTLE AUCTIONS. General Conditions Auction Catalogue 18 July 2015 1 2 3 4 5 6 Commission a) Buyers: A 12.00% premium (plus 19.00% VAT) is added to the hammer price and charged on all items bought. b) Sellers: A 18.00% commission (plus 19.00%

Διαβάστε περισσότερα

AIRPORT TRANSFERS (FROM & TO AIRPORT)

AIRPORT TRANSFERS (FROM & TO AIRPORT) ACTIVITIES Information boards at the Reception area, inside, outside or opposite the Lifts, in the Restaurant Entrance announce the Entertainment, the Activities, the Menus, the Functions and other useful

Διαβάστε περισσότερα

GE-PW 45. Art.-Nr.: 41.713.70 I.-Nr.: 11012. Originalbetriebsanleitung Benzin-Wasserpumpe. Original operating instructions Petrol water pump

GE-PW 45. Art.-Nr.: 41.713.70 I.-Nr.: 11012. Originalbetriebsanleitung Benzin-Wasserpumpe. Original operating instructions Petrol water pump GE-PW 45 D GB F I E P GR Originalbetriebsanleitung Benzin-Wasserpumpe Original operating instructions Petrol water pump Mode d emploi d origine Pompe a eau a essence Istruzioni per l uso originali Pompa

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2004 ISBN: 960-337-056-8 Copyright 2004 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíáôýðùóç ôïõ âéâëßïõ

Διαβάστε περισσότερα

Invacare Perfecto 2. Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill Compatible. Model IRC5PO2AW Model IRC5PO2VAW

Invacare Perfecto 2. Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill Compatible. Model IRC5PO2AW Model IRC5PO2VAW User Manual Invacare Perfecto 2 Series Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill Compatible Model IRC5PO2AW Model IRC5PO2VAW English................. 1 French................ 33 Italian.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα