ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Δημοκρατίας, Πληροφόρησης, Μάθησης και Ενεργοποίησης των Εργαζόμενων Καταναλωτών», με κωδικό MIS <292600>. ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Το ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 11 ζητείται να αναπτυχθεί και να ενσωματωθεί στην ΟΠΗΜ ως εργαλείο ανοιχτού κώδικα ή είναι αποδεκτά και εμπορικά πακέτα; Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις Ειδικές Απαιτήσεις για τη 2 η Δράση στις σελ 27 έως 29 της Διακήρυξης και ειδικότερα τα κάτωθι: «Η ΟΠΗΜ πρέπει να αναπτυχθεί εξ αρχής ή ενσωματώνοντας υποσυστήματα, ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα ή περιορισμούς χρήσης. Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν τόσο τον πηγαίο κώδικα όσο και τα εκτελέσιμα αρχεία. Θα παραδοθούν επίσης επαρκής τεκμηρίωση για την δομή του κώδικα, οδηγίες για τη διαδικασία εγκατάστασης όλων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, τη διαδικασία μεταγλώττισής τους καθώς και πιθανές απαιτούμενες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις. Το προσφερόμενο λογισμικό δεν θα περιλαμβάνει περιορισμό ως προς τον αριθμό των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση σε αυτό ή τον αριθμό μαθημάτων που θα αναπτυχθούν. Επίσης, θα παραμένει στην κυριότητα της αναθέτουσας αρχής μετά την εξόφλησή του (δεν θα υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στα δικαιώματα χρήσης). Θα πρόκειται για λογισμικό που θα εγκατασταθεί στην Αναθέτουσα αρχή και θα επιτρέπει χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νεωτεριστικών εφαρμογών, ιδίως αυτών που αναφέρονται σε AμεA. Ο ανάδοχος θα επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή (α) να εκτελεί το λογισμικό για οποιοδήποτε σκοπό, (β) να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και να το προσαρμόζει στις ανάγκες της, ιδίως να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα του προγράμματος για οποιαδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών (δ) να βελτιώνει το λογισμικό και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις αυτές σε οποιονδήποτε. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα υποχρεούται σε καμία περίπτωση στην καταβολή συνδρομών ή άλλων δικαιωμάτων για το προσφερόμενο λογισμικό και όλα τα υποσυστήματά του». 1

2 ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Β.2.6. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 3, σελίδα 62, αναφέρεται: «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβία σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι παραπάνω δηλώσεις συνεργασίας θα πρέπει να είναι σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης και να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής ή απλές δηλώσεις συνεργασίας. Οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας ή θα πρέπει οι ίδιες να υπογράφονται και να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Β.2.6. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 1.4, σελίδα 62, αναφέρεται: «Δηλώσεις συνεργασίας προμηθευτών του αναδόχου και συγκεκριμένα βεβαιώσεις διάθεσης και υποστήριξης για τον εξοπλισμό που ζητείται στους πίνακες συμμόρφωσης, παράρτημα C, C.3.2, Πίνακας 2 καθώς και για το λογισμικό που ζητείται στους πίνακες συμμόρφωσης C3.1. Πίνακας 1» Παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι παραπάνω δηλώσεις συνεργασίας των προμηθευτών θα πρέπει να είναι σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης και να φέρουν θεώρηση γνησίου της υπογραφής ή απλές δηλώσεις συνεργασίας. Οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας ή θα πρέπει οι ίδιες να υπογράφονται και να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Β.2.6. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 3.3, σελίδα 66, αναφέρεται: «... Ο Υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 2

3 ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Στην ενότητα Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής αναφέρεται "Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε ακριβή αντιστοιχία με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά.". Θα ήθελα να αποσαφηνίσετε πως ορίζεται η "ακριβής αντιστοιχία". Η «ακριβής αντιστοιχία» αφορά στην έννοια του «αντίστοιχου έργου», η οποία ευκρινώς ορίζεται στη σελίδα 63 του τεύχους διακήρυξης: «Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του». ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Στην περίπτωση σύμπραξης, αρκεί ένας από τους εταίρους να τηρεί την συγκεκριμένη προϋπόθεση; Τα κριτήρια λειτουργούν αθροιστικά και διαζευκτικά για τους εταίρους της σύμπραξης; π.χ. αρκεί ένας εταίρος να έχει να έχει πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία; Εκάστη προϋπόθεση συμμετοχής της ενότητας Β.2.6 θα πρέπει να καλύπτεται από τον υποψήφιο ανάδοχο. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, ισχύει το ίδιο για το σύνολο της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Κατά συνέπεια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Η εκπαιδευτική εμπειρία αναφέρεται σε αντικείμενα συναφή των γνωστικών πεδίων της Δράσης 1 ή αφορά στην εκπαίδευση ευρύτερα; Στη σελίδα 65 του τεύχους προκήρυξης προσδιορίζονται ρητά τα γνωστικά πεδία (υπ αριθμ. 6 έως 19 του καταλόγου στις σελίδες 64 και 65), για τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία τα μέλη της ομάδας έργου. 3

4 ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Πάλι σχετικά με την Δράση 1, αναφέρεται ο αριθμός των θεματικών ενοτήτων αλλά δεν αναφέρεται ο αριθμός των διακριτών μαθημάτων (διαλέξεων) και το μέγεθος ή η διάρκεια τους. Υπάρχει κάποια σχετική οδηγία; Όπως αναφέρεται στη σελίδα 22 του τεύχους διακήρυξης «η χρονική διάρκεια κάθε μαθήματος θα είναι τουλάχιστον 30 μαθησιακές ώρες». Η ανάλυση εκάστου μαθήματος σε ενότητες και η διάρκεια των επιμέρους αυτών ενοτήτων αποτελεί στοιχείο της προσέγγισης του αναδόχου. ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Τέλος, όπως πιθανόν γνωρίζετε, η πλειοψηφία των ΑΕΙ τελούν υπό κατάληψη καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την συγκέντρωση των απαραίτητων τυπικών δικαιολογητικών. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να δεσμευτούμε με κάποια υπ. δήλωση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην φάση της παράδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε περίπτωση επιλογής της σύμπραξης μας ως αναδόχου; Αν κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί μέχρι τώρα, σε ποιόν θα έπρεπε να απευθυνθούμε ώστε να υπάρξει μια σχετική ρύθμιση δεδομένων των δυσμενών συνθηκών; Κατ εφαρμογή των αρχών του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό, η αναθέτουσα αρχή αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, ενεργώντας με διαφάνεια. ΕΡΩΤΗΣΗ 10:. Στη σελίδα 21 και συγκεκριμένα στην παράγραφο με τίτλο «Δράση 1 - Δράση 2» στο σημείο 8 αναφέρεται :«Η διάρκεια της περιόδου συντήρησης ορίζεται σε 5 έτη (συμπεριλαμβανομένων, κατ' ελάχιστο, 2 ετών εγγύησης) από την Οριστική Παραλαβή του Έργου, για κάθε συστατικό του έργου, με δυνατότητα παράτασης για 3 έτη ακόμη». Επίσης στην αρχή της σελίδας 29 αναφέρεται :«ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας της εγγύησης θα είναι δύο χρόνια για τον εξοπλισμό και τρία χρόνια για τα υπόλοιπα παραδοτέα». Παρακαλούμε διευκρινίστε. Ισχύουν οι χρόνοι που αναφέρονται στην σελ 29. Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας της εγγύησης θα είναι δύο χρόνια για τον εξοπλισμό και τρία χρόνια για τα υπόλοιπα παραδοτέα. 4

5 ΕΡΩΤΗΣΗ 11:. Στη σελίδα 24 και συγκεκριμένα στο σημείο 7 αναφέρεται : «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 7: Ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην ΟΠΗΜ υπηρεσίας σύγχρονης συζήτησης με κείμενο και βίντεο, καθώς και σύγχρονης παράδοσης μαθημάτων». Παρακαλούμε επαληθεύστε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να παρασχεθεί είτε ως υπηρεσία προς τον Φορέα σας - όπως αναφέρεται - είτε ως δυνατότητα ενσωμάτωσης στο πληροφοριακό σύστημα εφόσον ο Φορέας σας έχει τη δυνατότητα περαιτέρω διαχείρισής της. Η απαίτηση για το Υποσύστημα 7 είναι η ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην ΟΠΗΜ της σχετικής υπηρεσίας. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 7: Ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην ΟΠΗΜ υπηρεσίας σύγχρονης συζήτησης με κείμενο και βίντεο, καθώς και σύγχρονης παράδοσης μαθημάτων. ΕΡΩΤΗΣΗ 12:. Στη σελίδες και συγκεκριμένα στα σημείο 9 & 11 αναφέρεται η δυνατότητα που πρέπει να έχει η ΟΠΗΜ να ενσωματώνει στο εκπαιδευτικό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, κινούμενα σχέδια και streaming βίντεο. Παρακαλούμε επαληθεύστε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα αναφέρεται στην ενσωμάτωση κινούμενων σχεδίων ή και streaming video που έχουν δημιουργηθεί από άλλες εφαρμογές, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο και να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο αντικείμενο που έχει δημιουργηθεί από την παρεχόμενη πλατφόρμα (κείμενο, αναφορές, σημειώσεις, κλπ). Ο Ανάδοχος καλείται να παραδώσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας. Ειδικά για το Υποσύστημα 9, προϋπόθεση είναι η μελέτη των αναγκών και των απαιτήσεων ώστε να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο Υποσύστημα. Στην προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναφέρει λεπτομερώς τον τρόπο ολοκλήρωσης των διεργασιών αυτών. ΕΡΩΤΗΣΗ 13:. Στη σελίδα 26 και συγκεκριμένα στο σημείο 7 αναφέρεται: «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 13: Ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην ΟΠΗΜ υπηρεσίας διαδραστικών παιχνιδιών για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής μάθησης. Αφορά στην εφαρμογή των ψηφιακών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (Serious Games) στην εκπαιδευτική διαδικασία». Παρακαλούμε επαληθεύστε ότι για το συγκεκριμένο υποσύστημα απαιτείται ότι θα πρέπει η ΟΠΗΜ να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει ή και να αναπτύσσει την εφαρμογή των ψηφιακών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Ο Ανάδοχος καλείται να παραδώσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας. Στην προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει, για το Υποσύστημα 13, λεπτομερώς, εκτός των υπολοίπων και την μεθοδολογία ένταξης και εφαρμογής ψηφιακών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, στην ΟΠΗΜ. 5

6 ΕΡΩΤΗΣΗ 14 : Στη σελίδα 79 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στον προσδιορισμό της κατάταξης των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αναφέρεται : << Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λ i = 70 * ( Β i / Β max ) + 30 * (K min /K i ) όπου: το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή K min Κ i το συνολικό κόστος της Προσφοράς i Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ>>. Επίσης στη σελίδα 81 και συγκεκριμένα στην παράγραφο B4.1.5 Οικονομικές Τιμές Προσφορών αναφέρεται :«Για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α». Παρακαλούμε να επαληθεύσετε ότι στο συνολικό κόστος της προσφοράς Κi, αναφέρεστε στο συνολικό κόστος Υλοποίησης του Έργου αλλά και του συνολικού κόστους Συντήρησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεστε, δηλαδή για την περίοδο πέντε ετών από την οριστικά παραλαβή. Στην σελίδα 116 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στον Πίνακα 3.Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνεται το υπόδειγμα του Πίνακα Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων. Θεωρούμε ότι το υπόδειγμα θα πρέπει να έχει τη μορφή : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΦΠΑ [ ] ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 3ο έτος από την Οριστική Παραλαβή 4ο έτος από την Οριστική Παραλαβή 5ο έτος από την Οριστική Παραλαβή ΣΥΝΟΛΟ Προκειμένου να περιλαμβάνει και τις στήλες ΠΟΣΟΤΗΤΑ και ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ αλλά και τις ΣΤΗΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Παρακαλούμε επαληθεύστε. 6

7 Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει: - το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ - το μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης μετά την προσφερόμενη εγγύηση, χωρίς ΦΠΑ Διευκρινήσεις: I. Το κόστος συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου ΙΙ. Το ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ υπολογίζεται ως η μέση τιμή του κόστους συντήρησης 3 ετών, μετά την ελάχιστη διετή- ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης*. IΙΙ. Οι πινάκες οικονομικής προσφοράς παραμένουν ως έχουν στο τεύχος προκήρυξης. Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς ωστόσο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναλύουν με σαφή τρόπο το μέρος της οικονομικής προσφοράς τους που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος του έργου χωρίς ΦΠΑ και το μέρος της οικονομικής προσφοράς τους που αντιστοιχεί στο μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης χωρίς ΦΠΑ. * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάρκεια της περιόδου συντήρησης ορίζεται σε 5 έτη (συμπεριλαμβανομένων, κατ ελάχιστο, 2 ετών εγγύησης για τον εξοπλισμό και 3 ετών για τα υπόλοιπα) από την Οριστική Παραλαβή του Έργου, με δυνατότητα παράτασης για 3 έτη ακόμη. 7

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια της Προμήθειας: 2 μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Χρονική διάρκεια της Προμήθειας: 2 μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτμος, 09-09-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 1708 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Διεύθυνση: Χώρα Πάτμου Τηλέφωνο: 2247360307 Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300259-2013:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002687200 2015-04-03

15PROC002687200 2015-04-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 105 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού, συνολικού ποσού 65.124,98 με το ΦΠΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη 1 186 48 Πειραιάς Τηλ.: 210 4060857 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕΚ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα ζωής περιβάλλον - πολιτισμός ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα