ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός προϊόντος: - Άλλο αναγνωριστικό: Διμέθυλο κετόνη, προπάν-2-όνη Αρ. Εγγραφής REACH: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση προϊόντος: Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 16 για τις καταχωρημένες χρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό REACH 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Κατασκευαστής/Προμηθευτής: RIVER HELLAS Α.Ε. 9 ο Χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς Διαβατά-Θεσσαλονίκη Τηλ , Fax: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κανονισμός (ΕΕ) υπ αρ. 1272/2008 (CLP) Κλάση και κατηγορία κινδύνου Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός οφθαλμού, Κατηγορία 2A Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3; Ναρκωτική δράση.; Εισπνοή Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Πολύ εύφλεκτο. Ερεθιστικό. 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Όνομα ετικέτας: Acetone Αριθμός ΕINECS: Αριθμός CAS: Αριθμός Παραρτήματος Ι της ΕΚ: Δηλώσεις Κινδύνου Η225 H319 H336 EUH066 Φράσεις R R11, R36, R66, R67 1

2 Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 Προειδοποιητικές λέξεις : Κίνδυνος Δηλώσεις κινδύνου CLP : ΦΥΣΙΚΟΊ ΚΊΝΔΥΝΟΙ: H225: Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον σύμφωνα με τα κριτήρια CLP. Δηλώσεις προφυλάξεων CLP Ρ210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες.-μην καπνίζετε. Ρ243: Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια/ατμούς/εκνεφώματα. Ρ271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Ρ305+Ρ351+Ρ338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ρ304+Ρ340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ρ403+Ρ233+Ρ235: Αποθηκεύετε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Να διατηρείται δροσερό. Ρ405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ Σύμβολα ΕΚ : Xn Επιβλαβές. Ταξινόμηση ΕΚ : Επιβλαβές, Πολύ εύφλεκτο Φράσεις κινδύνων της ΕΚ : R11: Πολύ εύφλεκτο. R36: Ερεθίζει τα μάτια. R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. R67: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Φράσεις ασφαλείας της ΕΚ : S2: Μακριά από παιδιά. S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος. S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης-απαγορεύεται το κάπνισμα. S23: Μην αναπνέετε εκνεφώματα του προϊόντος. S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S33: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. S51: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κίνδυνοι για την υγεία : Εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Ερεθίζει ελαφρώς το αναπνευστικό σύστημα. Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Ερεθίζει τα μάτια. Η έκθεση ενδέχεται να ενισχύσει την τοξικότητα άλλων υλικών Δείτε λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 11. 2

3 Κίνδυνοι ασφαλείας : Πολύ εύφλεκτο. Άλλες πληροφορίες : Δεν κατατάσσονται ως επικίνδυνα κάτω από τα κριτήρια της ΕΟΚ. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά 3.1 Ουσίες Τυπικό όνομα υλικού : Προπάν-2-όνη Αριθμός ΕINECS: Αριθμός CAS: Αριθμός Παραρτήματος Ι της ΕΚ: Χημική Ονομασία Αναγνώριση Συγκ. % Κλάση και κατηγορία κινδύνου Ακετόνη CAS % Flam. Liq. 2 EINECS Αρ. Εγγρ REACH Eye Dam.2A STOT SE. 3 Δηλώσεις Κινδύνου H225, H319, H336, EUH066 ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Εισπνοή : Μεταβείτε σε χώρο με φρέσκο αέρα. Αν δεν γίνει ταχεία ανάνηψη, μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή. Επαφή με το δέρμα : Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Ξεπλένετε την εκτεθειμένη περιοχή με νερό και συνεχίστε το πλύσιμο με σαπούνι, εάν υπάρχει. Επαφή με τα μάτια : Ξεπλένετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό επί τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή. Κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό: μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή. Αν ο εμετός προκληθεί αυθόρμητα, κρατήστε το κεφάλι χαμηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση. Αν κάποιες από τις παρακάτω επακόλουθες ενδείξεις ή συμπτώματα εμφανιστούν μέσα στις επόμενες 6 ώρες, μεταφέρετε στον πλησιέστερο σταθμό πρώτων βοηθειών: πυρετός πάνω από 101 F (37 C), έλλειψη αναπνοής, συμφόρηση στο στήθος η συνεχής βήχας η λαχάνιασμα. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις άμεσες ή μεταγενέστερες Η αναπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών μπορεί να προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία να οδηγήσει σε ζάλη,λιποθυμική τάση, κεφαλαλγία, ναυτία και απώλεια συντονισμού. Η συνεχιζόμενη εισπνοή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων και σε θάνατο. Οι ενδείξεις και τα συμπτώματα δερματίτιδας ενδέχεται να περιλαμβάνουν αίσθηση καψίματος καύσεως ή/και ξηρότητα/σκάσιμο του δέρματος. Οι ενδείξεις και τα συμπτώματα ερεθισμού των ματιών μπορεί να περιλαμβάνουν αίσθηση καψίματος, ερυθρότητα, πρήξιμο ή/και μείωση της όρασης. Εάν το υλικό εισέλθει στους πνεύμονες, τα συμπτώματα και οι ενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν βήχα, έμφραξη, αναπνευστικό συριγμό, δυσκολία αναπνοής, συμφόρηση του θώρακα, ταχύπνοια ή/και πυρετό. Οι ενδείξεις και τα συμπτώματα ερεθισμού του αναπνευστικού συστήματος ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωρινή αίσθηση καψίματος στη μύτη και το λαιμό, βήχα ή/και δυσκολία αναπνοής. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Ικανότητα πρόκλησης χημικής πνευμονίτιδας. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων για καθοδήγηση. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Εκκενώστε το χώρο της πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης. 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες, νερό με καταιωνισμό ή ψεκασμό με νεφελωτήρες ( water fog). Ξηρά χημική σκόνη, 3

4 διοξείδιο του άνθρακος, άμμος ή χώμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μικρές πυρκαγιές. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Τα δοχεία που έχουν εκτεθεί σε έντονη θερμότητα από πυρκαγιά πρέπει να ψύχονται με μεγάλες ποσότητες νερού. Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρος εξαπλώνονται στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από απόσταση. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία και αυτοτελή αναπνευστική συσκευή. Κατά την προσέγγιση φωτιάς σε κλειστό χώρο πρέπει να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένης αναπνευστικής συσκευής. Πρόσθετες πληροφορίες : Όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να εφοδιαστούν με κατάλληλες εγκαταστάσεις κατάσβεσης πυρκαγιών. Διατηρείτε τα γειτονικά (προς τη φωτιά) δοχεία δροσερά ψεκάζοντάς τα με νερό. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Τηρείστε όλους τους σχετικούς τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς. Αποφεύγετε την επαφή με διαρρέον ή εκλυόμενο υλικό. Για συμβουλές σχετικά με την επιλογή του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού βλέπε κεφάλαιο 8 του παρόντος φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας του υλικού. Δείτε το τμήμα 13 για πληροφορίες ως προς την απόρριψη προϊόντος. 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Απομονώστε τον επικίνδυνο χώρο και απαγορέψτε την είσοδο στο μη απαραίτητο προσωπικό ή στο προσωπικό που δεν φέρει προστασία. Παραμείνετε στην αντίθετη φορά του ανέμου και μακριά από χαμηλούς χώρους 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Κλείστε τις διαρροές, εάν είναι δυνατό χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Απομακρύνετε όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης στον περιβάλλοντα χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή περιβαλλοντικής μόλυνσης. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους ή ποτάμια χρησιμοποιώντας άμμο, χώμα ή άλλα κατάλληλα εμπόδια. Προσπαθήστε να σκορπίσετε τον ατμό ή να κατευθύνετε τη ροή του σε ασφαλή χώρο, για παράδειγμα ψεκάζοντας με καπνό. Λάβετε μέτρα προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισμό. Αερίστε καλά τη μολυσμένη περιοχή. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Σε περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων χυμένου υγρού (> 1 βαρέλι), μεταφέρετέ το με μηχανικά μέσα όπως ειδικά αντλιοφόρα οχήματα σε μια δεξαμενή περισυλλογής για ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση. Μην ξεπλένετε τα υπολείμματα με νερό. Διατηρήστε τα ως μολυσμένα απόβλητο. Διευκολύνετε την εξάτμιση ή την απορρόφηση των υπολειμμάτων από κατάλληλο απορροφητικό υλικό, και απορρίψτε το ασφαλώς. Αφαιρέστε το μολυσμένο έδαφος και απορρίψτε το ασφαλώς. Σε περίπτωση μικρών ποσοτήτων χυμένου υγρού (< 1 βαρέλι), μεταφέρετέ το με μηχανικά εντός σημασμένου, σφραγιζόμενου δοχείου για την ανάκτηση ή την ασφαλή διάθεση του προϊόντος. Διευκολύνετε την εξάτμιση ή την απορρόφηση των υπολειμμάτων από κατάλληλο απορροφητικό υλικό, και απορρίψτε το ασφαλώς. Αφαιρέστε το μολυσμένο έδαφος και απορρίψτε το ασφαλώς. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Ενημερώνετε τις αρχές εάν λάβει χώρα ή εάν ενδέχεται να λάβει χώρα κίνδυνος έκθεσης για το κοινό ή το περιβάλλον. Πρέπει να ενημερωθούν οι τοπικές αρχές αν σημαντικές ποσότητες διαρροών δεν μπορούν να μαζευτούν. Οι ατμοί με αέρα μπορεί να σχηματίσουν μίγμα εκρηκτικό. Δείτε το τμήμα 13 για πληροφορίες ως προς την απόρριψη προϊόντος. ΤΜΗΜΑ 7: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς του υλικού η να έλθετε σε επαφή με το υλικό. Να γίνεται χρήση μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πλυθείτε επιμελώς μετά την χρήση. Σαν καθοδήγηση για την επιλογή των Μέσων Ατομικής Προστασίας δείτε το Κεφάλαιο 8 του παρόντος Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet). Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεδομένων ως βάση για την εκτίμηση κινδύνου των τοπικών συνθηκών για τον καθορισμό κατάλληλων ελέγχων σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση του υλικού αυτού. 4

5 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Αποφεύγετε την εισπνοή ατμών ή/και συμπυκνωμάτων ατμών. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Σβύστε κάθε γυμνή φωτιά. Μη καπνίζετε. Απομακρύνατε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Κατά την άντληση ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροστατικά φορτία. Η ηλεκτροστατική εκκένωση ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισμό. Περιορίστε την ταχύτητα γραμμής κατά τη διάρκεια της άντλησης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ηλεκτροστατικής εκκένωσης (<= 1 m/sec έως ότου ο αγωγός πλήρωσης βυθιστεί κατά το διπλάσιο της διαμέτρου του, μετά <= 7 m/sec). Αποφεύγετε την πλήρωση μέσω εκτόξευσης. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για εργασίες πλήρωσης, εκκένωσης ή χειρισμού. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το φως του ηλίου, πηγές ανάφλεξης και άλλες πηγές θερμότητας. Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από αερολύματα, από εύφλεκτα, οξειδωτικά ή διαβρωτικά μέσα, και από άλλα εύφλεκτα προϊόντα τα οποία δενείναι επιβλαβή ή τοξικά για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Οι αναθυμιάσεις είναι βαρύτερες του αέρα. Προφυλαχθείτε από τις συγκεντρώσεις σε ορύγματα και σε περιορισμένους χώρους. Οι αναθυμιάσεις των δεξαμενών δεν θα πρέπει να απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Οι απώλειες λόγω εξάτμισης κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να ελέγχονται με κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας υδρατμών Οι δεξαμενές αποθήκευσης υλικών χύδην πρέπει να βρίσκονται εντός αναχώματος (τοίχου θωράκισης). 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 16 ή και στα παραρτήματα για τις καταχωρισμένες χρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH. Πρόσθετες πληροφορίες : Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεδομένων ως βάση για την εκτίμηση κινδύνου των τοπικών συνθηκών για τον καθορισμό κατάλληλων ελέγχων σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση του υλικού αυτού. Εξασφαλίστε ότι ακολουθούνται όλοι οι τοπικοί κανονισμοί που αφορούν στις εγκαταστάσεις χειρισμού και αποθήκευσης. Εξασφαλίστε ότι ακολουθούνται όλοι οι τοπικοί κανονισμοί που αφορούν στις εγκαταστάσεις χειρισμού και αποθήκευσης. Μεταφορά προϊόντος : Κατά την άντληση ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροστατικά φορτία. Η ηλεκτροστατική εκκένωση ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Τα δοχεία να διατηρούνται κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για τη πλήρωση (γέμισμα), εκκένωση, ή χειρισμό του προϊόντος. Συνιστώμενα υλικά : Για τα δοχεία ή τις εσωτερικές επενδύσεις των δοχείων, χρησιμοποιείτε μαλακό χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα. Για τη βαφή των δοχείων, χρησιμοποιείτε εποξικό χρώμα, χρώμα πυριτικής βάσεως με ψευδάργυρο. Συμβουλές σχετικά με τα δοχεία : Τα δοχεία, ακόμη και εκείνα που έχουν αδειάσει, μπορεί να περιέχουν εκρηκτικούς ατμούς. Μην κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις ή παρόμοιες εργασίες σε δοχεία ή κοντά σε αυτά. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Αυτή η τιμή ACGIH παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς λόγους. 8.1 Παράμετροι ελέγχου Οριακές τιμές έκθεσης εργαζομένων: Στην περίπτωση απουσίας ορίων επαγγελματικής έκθεσης για το προϊόν αυτό συνιστάται η εφαρμογή των παρακάτω: Υλικό Πηγή Τύπος ppm mg/m 3 Σημείωση Ακετόνη ACGIH TWA 500 ACGIH STEL 750 GR OEL TWA GR OEL STEL Υλικό Πηγή Προσδιορισμός κινδύνου Ακετόνη ACGIH Δεν ταξινομείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο. 5

6 Βιολογικός Δείκτης Έκθεσης (ΒΔΕ) - Βλέπε παραπομπή για πλήρεις λεπτομέρειες Υλικό Παράγοντας Χρόνος BEI Αναφορά δειγματοληψίας Ακετόνη Ακετόνη σε Ούρα Χρόνος 50 mg/l ACGIH BEL (2008) δειγματοληψίας: Τέλος της βάρδιας. Παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις (DNEL) Συστατικό Οδός (τρόπος) έκθεσης Ακετόνη Εισπνοή Δερματ Εισπνοή Δερματ Εισπνοή Κατάποση Τύπος έκθεσης (μακροχρόνια/ βραχυχρόνια) οξείες, τοπικές επιδράσεις μακροπρόθεσμες, συστηματικές επιδράσεις μακροπρόθεσμες, συστηματικές επιδράσεις μακροπρόθεσμες, συστηματικές επιδράσεις μακροπρόθεσμες, συστηματικές επιδράσεις μακροπρόθεσμες, συστηματικές επιδράσεις Χώρος εφαρμογής Τιμή Εργαζόμενος 2420 mg/m 3 Εργαζόμενος 186mg/kg Εργαζόμενος 1210 mg/m 3 Καταναλωτής 62mg/kg Καταναλωτής 200 mg/m 3 Καταναλωτής 62mg/kg Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) Συστατικό Οδός (τρόπος) έκθεσης Τιμή Σχόλιο Ακετόνη Δεν έχουν παρουσιαστεί αξιολογήσεις έκθεσης για το περιβάλλον, συνεπώς δεν απαιτούνται οι τιμές PNEC. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Γενικές πληροφορίες: Διαβάστε σε συνδυασμό με το Παράδειγμα Έκθεσης για τη δική σας συγκεκριμένη χρήση που περιέχεται στο Παράρτημα. Το επίπεδο προστασίας και το είδος των αναγκαίων ελέγχων ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες πιθανής έκθεσης. Επιλέξτε ελέγχους που βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνου των τοπικών περιστάσεων. Στα κατάλληλα μέτρα περιλαμβάνονται: Προβλέψτε επαρκή αερισμό των αποθηκευτικών χώρων. Χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν στεγανοποιημένα συστήματα. Επαρκής εξαερισμός ασφαλής έναντι εκρήξεων για τον έλεγχο των εναέριων συγκεντρώσεων εντός των κατευθυντήριων οδηγιών / των οριακώντιμών έκθεσης. Συνιστάται ο τοπικός εξαερισμός των καυσαερίων. Συνιστάται η χρήση συστήματος παρακολούθησης νερού κατάσβεσης και συστημάτων ολικού κατακλυσμού. Ξέπλυμα ματιών και ντους για χρήση έκτακτης ανάγκης. Εάν είναι πιθανή η διαρκής και επαναλαμβανόμενη έκθεση του υλικού στην επιδερμίδα φοράτε κατάλληλα γάντια σύμφωνα με ΕΝ374 και εφαρμόστε προγράμματα προστασίας της επιδερμίδας. Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός : Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΠΠΕ) πρέπει να ανταποκρίνεται στα συνιστώμενα εθνικά πρότυπα. Απευθυνθείτε στους προμηθευτές ΠΠΕ για να βεβαιωθείτε σχετικά. Προστασία των ματιών : Γυαλιά προστασίας από εκτοξευόμενες χημικές ουσίες (Γυαλιά προστασίας από χημικές ουσίες). Προστασία των χεριών : Η καταλληλότητα και η αντοχή των γαντιών εξαρτώνται από τη χρήση τους, π.χ. τη συχνότητα και τη διάρκεια της επαφής, τη χημική αντίσταση του υλικού του γαντιού, το πάχος του γαντιού, την επιδεξιότητα του χρήστη. Ζητάτε πάντα οδηγίες από τους προμηθευτές γαντιών. Τα μολυσμένα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται. Όταν το προϊόν έλθει σε επαφή με τα χεριά, η χρήση γαντιών αποδεκτών από τα αντίστοιχα standards (π.χ. Ευρώπη ΕΝ374, ΗΠΑ F739) κατασκευασμένων από τα παρακάτω προϊόντα μπορεί να δώσει ικανοποιητική χημική προστασία. Καουτσούκ νιτριλίου. PVC. Βιτόν (Viton). Η προσωπική υγιεινή αποτελεί 6

7 βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής φροντίδας των χεριών. Τα γάντια πρέπει να φοριούνται μόνον όταν τα χέρια είναι καθαρά. Μετά από τη χρήση γαντιών, τα χέρια θα πρέπει να πλένονται και να στεγνώνονται επιμελώς. Συνιστάται η χρήση καλλυντικής ουσίας περιορισμού της ξηρότητας του δέρματος χωρίς άρωμα. Προστασία σώματος : Χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία χημικά ανθεκτική στο υλικό αυτό. Τα παπούτσια και οι μπότες ασφαλείας πρέπει να είναι και αυτά ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. Αναπνευστική προστασία: Αν οι μηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις στον αέρα σε ένα επίπεδο ικανό να προστατεύει την υγειά των εργαζομένων, επιλέξτε μια προστατευτική αναπνευστική συσκευή χρήσιμη για τις ειδικές συνθήκες που απαιτούνται και ενοποιούσα την αντίστοιχη Νομοθεσία. Όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναπνευστήρες φιλτραρίσματος αέρα, επιλέξτε ένα κατάλληλο συνδυασμό μάσκας και φίλτρου. Επιλέξτε ένα φίλτρο κατάλληλο για οργανικά αέρια και ατμούς [με σημείο βρασμού μικρότερο των 65 C (149 F)] που να ανταποκρίνεται στο EN Όπου απαιτείται αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός, χρησιμοποιήστε ολοπρόσωπη μάσκα. Όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναπνευστήρες φιλτραρίσματος αέρα (π.χ. οι συγκεντρώσεις στον αέρα είναι υψηλές, κίνδυνος ανεπαρκούς οξυγόνου, περιορισμένος χώρος) χρησιμοποιήστε κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης. Θερμικοί κίνδυνοι : Μη εφαρμόσιμο Μέθοδοι παρακολούθησης : Ίσως χρειαστεί παρακολούθηση της συγκέντρωσης ουσιών στην περιοχή όπου αναπνέουν εργαζόμενοι ή γενικά στον χώρο εργασίας για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με κάποιο Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης (OEL) καθώς και η αρτιότητα των ελέγχων έκθεσης. Για κάποιες ουσίες ίσως να χρειαστεί και βιολογική παρακολούθηση. Παραδείγματα πηγών συνιστώμενων μεθόδων παρακολούθησης του αέρα δίνονται παρακάτω ή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή. Ίσως να υπάρχουν πρόσθετες εθνικές μέθοδοι. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods, Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods, Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances, Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Μέτρα ελέγχου περιβαλλοντολογικής έκθεσης: Για την απελευθέρωση (στην ατμόσφαιρα) του απορροφηθέντος αέρος που περιέχει ατμούς (του προϊόντος), πρέπει να ακολουθούνται οι τοπικές οδηγίες σχετικά με τα επιτρεπτά όρια εκπομπών πτητικών ουσιών ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Ιδιότητα Αποτέλεσμα Μ/Μ (συνθ. αναφ) Όψη Διαυγές υγρό Οσμή Χαρακτηριστική Όριο οσμής Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Μέθοδος δοκιμής ph Ν.Α Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως -94 C Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης 56 C Σημείο ανάφλεξης -18 C IP 170 Ταχύτητα εξάτμισης - Αναφλεξιμότητα (στερεό/αέριο) - Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή 2,1-13 %(V) όρια εκρηκτικότητας Πίεση ατμών 24,7 ΚPa σε 20 C Πυκνότητα ατμών - Σχετική πυκνότητα 0,790-0,792 g/cm3 σε 20 C ASTM D-4052 Υδατοδιαλυτότητα (διαλυτότητες) Πλήρες Σε 20 C Συντελεστής κατανομής: n- 0,2 οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτανάφλεξης 540 C ASTM D-2155 Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 7

8 Δυναμικό Ιξώδες 0,33 mpa.s σε 20 C Εκρηκτικές ιδιότητες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Οξειδωτικές ιδιότητες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 9.2 Άλλες πληροφορίες Συντελεστής διαστολής : 0,0014 / C Διηλεκτρική σταθερά : 21,4 σε 20 C / 68 F Θερμότητα ατμοποίησης : 525 kj/kg C Δείκτης διαθλάσεως : 1,359 σε 20 C / 68 F (ASTM D-1218) Ειδική θερμότητα : 2,14 kj/kg C σε 20 C / 68 F Συγκέντρωση κορεσμένων ατμών (στον αέρα): 590 γραμμάρια/κυβικό μέτρο (g/m3) σε 20 C / 68 F ((κατ` εκτίμηση)) Θερμική αγωγιμότητα : 0,16 W/m C σε 20 C / 68 F Τάση ατμών (αέρας=1) : 2 σε 20 C / 68 F Ηλεκτρική αγωγιμότητα : 20 #S/m σε 20 C / 68 F (ASTM D-4308) Ρυθμός εξάτμισης (nbuac=1): 5,6 (ASTM D 3539, nbuac=1) 2 (DIN 53170, di-ethyl ether=1) Επιφανειακή τάση : 22,8 mn/m σε 20 C / 68 F Μοριακό βάρος : 58,08 g/mol ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 Δραστικότητα Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως Χημική σταθερότητα Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Αποφεύγετε τη θερμότητα, τους σπινθήρες, τις ελεύθερες φλόγες και τις άλλες πηγές ανάφλεξης Μη συμβατά υλικά Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Τίποτα δεν αναμένεται κάτω από συνθήκες κανονικής αποθήκευσης. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Βάση για την αξιολόγηση : Οι πληροφορίες που δίδονται βασίζονται σε δοκιμές του προϊόντος. Διαδρομή έκθεσης : Έκθεση ενδέχεται να υπάρξει με την εισπνοή, την κατάποση, την απορρόφηση από το δέρμα, την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια και την ακούσια κατάποση. Οξεία στοματική τοξικότητα: Χαμηλή τοξικότητα: LD50 >5000 mg/kg, Επίμυς Οξεία δερματική τοξικότητα: Χαμηλή τοξικότητα: και Θανατηφόρος Δόση LD50 >5000mg/kg, Κουνέλι Οξεία εισπνευστική τοξικότητα: Χαμηλή τοξικότητα: LC50 >20 mg/l / 4 hours, Επίμυς Χαμηλής τοξικότητας όταν εισπνέεται. Οι υψηλές συγκεντρώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, ζάλη και ναυτία η συνεχιζόμενη εισπνοή ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων ή/και θάνατο. Ερεθισμός στο δέρμα : Δεν ερεθίζει το δέρμα. Παρατεταμένη /επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει αποστέρηση του λίπους του δέρματος που μπορεί να οδηγήσει σε δερματίτιδα. Ερεθισμός στα μάτια : Ερεθίζει τα μάτια. 8

9 Ερεθισμός στο αναπνευστικό σύστημα : Ερεθίζει ελαφρώς το αναπνευστικό σύστημα. Ευαισθητοποίηση : Δεν είναι ευαισθητοποιητής του δέρματος. Κίνδυνος αναρρόφησης : Η αναρρόφηση στους πνεύμονες κατά την κατάποση ή τον έμετο ενδέχεται να προκαλέσει χημική πνευμονίτιδα η οποία μπορεί να είναι θανάσιμη. Μυκητογέννεση : Δεν είναι μεταλλαξιγόνο Καρκινογόνος δράση : Δεν αναμένεται να προκαλεί καρκινογένεση. Τοξικότητα σχετικά με την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη : Δεν αναμένεται να βλάψει τη γονιμότητα. Δεν είναι τοξικός παράγων που επηρεάζει την ανάπτυξη Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση : Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση: Δεν αναμένεται να αποτελεί κίνδυνο. Πρόσθετες πληροφορίες : Η έκθεση ενδέχεται να ενισχύσει την τοξικότητα άλλων υλικών. Μπορεί να ενεργοποιήσει την περιμετρική νευροτοξικοτητα του κανονικού-εξανίου, και την ηπατική και νεφρική τοξικότητα μερικών χλωριωμένων υδρογονανθράκων όπως του τετραχλωρανθρακος. ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Οξεία τοξικότητα Ιχθείς : Πρακτικά μη τοξικό: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Αμφίβια ασπόνδυλα : Πρακτικά μη τοξικό: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Φύκη : Πρακτικά μη τοξικό: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Μικροοργανισμοί : Πρακτικά μη τοξικό: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Χρόνια τοξικότητα Ιχθείς : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Αμφίβια ασπόνδυλα : βάσει δεδομένων δοκιμών 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Αμεσα βιοδιασπόμενο Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν αναμένεται να βιοσυσσωρευθεί σημαντικά Κινητικότητα στο έδαφος Αν το προιόν μπεί στο έδαφος θα έχει γρήγορη κινητικότητα και μπορεί να μολύνει τα υπόγεια νερά. Διαλύεται στο νερό Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Αυτή η ουσία δεν ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλογής για διατήρηση, βιοσυσσώρευση και τοξικότητα και συνεπώς δεν θεωρείται ότι είναι PBT ή vpvb Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Κανένα γνωστό. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Διάθεση υλικού : Αν είναι δυνατό ανακτήστε ή ανακυκλώστε (το προιόν). Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του υλικού που παράγειγια τον προσδιορισμό των κατάλληλων μεθόδων ταξινόμησης και διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς. Να μην απορρίπτεται στο περιβάλλον, σε αποχετεύσεις ή σε υδατικά συστήματα εν ροή. Το προς απόρριψη υλικό δεν επιτρέπεται να μολύνει το έδαφος ή το νερό. Απόρριψη συσκευασιών : Στεγνώστε απόλυτα τα δοχεία Μετά το στέγνωμα αερίστε σε ασφαλές μέρος μακριά από σπινθήρες και φωτιά. Τα υπολείμματα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Μη τρυπάτε ή κόβετε ή συγκολλάτε βαρέλια που δεν έχουν καθαριστεί. Στείλτε τα σε ανακατασκευαστές βαρελιών ή αναμορφωτές μετάλλων. Τοπική νομοθεσία : Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να είναι αυστηρότεροι από τις περιφερειακές ή εθνικές απαιτήσεις και πρέπει να τηρούνται. 9

10 ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ΑΚΕΤΟΝΗ 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας ΙΙ Κωδικός ταξινόμησης : F1 Αριθμός προσδιορισμού κινδύνου : 33 Ετικέτα κινδύνου (πρωτογενής κίνδυνος): Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ΟΧΙ 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7, Χειρισμός & Αποθήκευση, για ειδικές προφυλάξεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ένας χρήστης ή με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί όσον αφορά στη μεταφορά. Πρόσθετες πληροφορίες : Επιτρέπεται η μεταφορά του συγκεκριμένου προϊόντος κάτω από στρώμα αζώτου. Το άζωτο είναι αέριο άοσμο και αόρατο. Η έκθεση σε άζωτο ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία ή θάνατο. Το προσωπικό πρέπει να φροντίζει για την τήρηση αυστηρών προφυλάξεων ασφαλείας κατά την είσοδο σε περιορισμένους χώρους Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Κατηγορία μόλυνσης : Z Τύπος αποστολής : 3 Όνομα προϊόντος : Acetone Ειδική προφύλαξη : Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7, Χειρισμός & Αποθήκευση, για ειδικές προφυλάξεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ένας χρήστης ή με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί όσον αφορά στη μεταφορά. ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Οι κανονιστικές πληροφορίες δεν προορίζονται να είναι πλήρεις. Για το συγκεκριμένο υλικό ενδεχομένως να έχουν εφαρμογή άλλοι κανονισμοί 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Άλλες κανονιστικές πληροφορίες Τοπικά αποθέματα AICS : Καταχωρημένο. DSL : Καταχωρημένο. INV (CN) : Καταχωρημένο. ENCS (JP) : Καταχωρημένο. (2)-542 TSCA : Καταχωρημένο. EINECS : Καταχωρημένο KECI (KR) : Καταχωρημένο. KE PICCS (PH) : Καταχωρημένο. Εθνική νομοθεσία OECD. HPV : Καταχωρημένο. 10

11 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για όλες τις ουσίες αυτού του προϊόντος. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Φράσεις από R R11 Πολύ εύφλεκτο. R36 Ερεθίζει τα μάτια. R66 Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. R67 εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Δηλώσεις κινδύνου CLP H225 Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό και ατμός. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Προσδιορίζει χρήσεις σύμφωνα με το Σύστημα Περιγραφέα Χρήσης Τίτλος : παρασκευή του προϊόντος/του μείγματος Τίτλος Χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν Τίτλος Διανομή της ουσίας Τίτλος Παρασκευή και ανασυσκευασία υλικών και μειγμάτων Τίτλος Εφαρμογή σε επιχρίσματα Τίτλος Εφαρμογή σε επιχρίσματα - Επαγγελματικός Τίτλος χρήση ως καθαριστικό Τίτλος χρήση ως καθαριστικό - Επαγγελματικός Τίτλος Προωθητικό υλικό Τίτλος Χρήση ως συνδετικό ή διαχωριστικό μέσο Τίτλος Χρήση ως συνδετικό ή διαχωριστικό μέσο - Επαγγελματικός Τίτλος Χρήση σε αγροχημικά - Επαγγελματικός Τίτλος Εφαρμογή σε εργαστήρια Τίτλος Εφαρμογή σε εργαστήρια - Επαγγελματικός Χρήσεις - Καταναλωτής 11

12 Τίτλος : Εφαρμογή σε επιχρίσματα - καταναλωτής Χρήσεις - Καταναλωτής Τίτλος : χρήση ως καθαριστικό - καταναλωτής Αριθμός έκδοσης του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού : Ανατρέξτε στην 1 η σελίδα Ημερομηνία έκδοσης Δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικού : Ανατρέξτε στην 1 η σελίδα Αναθεωρήσεις του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού: Μία κάθετη γραμμή (Ι) στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύει τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση Μετατροπή του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού: Το περιεχόμενο και ο τύπος αυτού του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας είναι σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC. Διανομή φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού: Όλοι όσοι ενδέχεται να χειριστούν το προϊόν πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτού του εγγράφου. Σημείωση : Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εμπειρία μας και επιδιώκεται η Περιγραφή του προϊόντος από θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δε μπορούν να εκληφθούν σαν εγγύηση καμιάς επιμέρους ιδιότητας του προϊόν 12

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/15 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ομάδα υλικών : Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Λάδι κινητήρα Motor Oil SAE 5W-30 Long life (S-SDB) Engine oil SAE 5W-30

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYCCOBOND F58

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYCCOBOND F58 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος Εσωτερική ταυτοποίηση F3302 SBF58/12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα