بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH"

Transcript

1 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه هادی نژاد جعفر کریمی چکيده در این مطالعه نقش نوسانات قيمت نفت درتوضيح رفتار بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دادههای ماهانه سالهای 7000 تا 7047 مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر مدل MS-EGARCH(1,1) دو رژیمه است. نتایج مشاهدات وابستگی باالیی را از بازده بازار سهام به تغييرات رژیم نشان میدهد. بر اساس نتایج برآورد رژیم صفر مرتبط با رژیم با واریانس و ميانگين پایين )رکود( و رژیم یک مرتبط با واریانس و ميانگين باال )رونق( است. در رژیم صفر شوکهای قيمت نفت اثر منفی بر بازده سهام دارند گفتنیاست تنها در رژیم یک نوسانات قيمت نفت بر سطح ميانگين بازده سهام اثر مثبت و معناداری دارد بنابراین یافتههای این پژوهش اثرات نامتقارن نفت خام بر روی بازده سهام در دو رژیم رکود و رونق را نشانمیدهد. واژگان کليدی: شوکهای نفت بورس اوراق بهادار تهران راه گزینی مارکف انتقال رژیم طبقهبندیJEL : Q41 Q43.C68 D12 D21 D58 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز کارشناس ارشد اقتصاد

2 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان مقدمه طبق نظريه رهبري عرضه )پاتريک ( 611 در مراحل اوليه توسعه اقتصادي توسعه مالي محرک و موتور رشد اقتصادي است به اين ترتيب که تأسيس و افزايش نهادها و بازارهاي مالي به افزايش عرضه خدمات مالي و به دنبال آن موجب افزايش رشد حقيقي اقتصاد منجر ميشود. اين کار توسط حرکت منابع کمياب از پساندازکنندگان کوچک به سرمايهگذاريهاي بزرگ صورت ميپذيرد. همچنين نتايج مطالعات گلداسميت ) 616( مککينون ) ) شاو ( 69 ) فراي ( 69 و کينگ )691 1 لوين ( حاکي از تأييد نظريه پاتريک مبني بر تأثير مثبت و علي توسعه مالي بر رشد اقتصادي دارد. 69 ( تجارب کشورهاي مختلف و مطالعات تجربي متعدد در اين زمينه نيز بيانکننده اين واقعيت است که توسعه بخش مالي اثر خالص و مثبتي بر پسانداز تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي دارد. از يک سوي بر اساس مطالعات صورتگرفته در سالهاي اخير تعدادي از مطالعات تجربي بر روي تغيير رفتار يا شکست ساختاري در متغيرهاي اقتصاد کالن تمرکز يافتهاند. بحرانهاي اقتصادي و بروز جنگ از عواملي هستند که موجب تغيير در فرايند پوياي سريهاي زماني مالي و انگيزه استفاده از مدلهاي تغيير رژيم ميشوند. هميلتون ) 696( يک مدل راهگزيني مارکف براي پيشبيني رشد توليد ناخالص داخلي به وسيله نشاندادن تغييرات گسسته در ميانگين بين رژيمهاي رشد باال و پايين به منظور رفع عيب موجود در فرايندهاي خطي معرفي کرد. بر اين اساس در اين مطالعه سعيشده از مدلهاي تغيير رژيم براي ارائه مدلي بهمنظور بررسي نحوه اثرگذاري بازارهاي خارجي بر بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. اين مطالعه از دو جنبه از مطالعات گذشته متمايز است اول اينکه اثر پوياي شوک بازار نفت بر روي رفتار بازده بازار سهام با استفاده از يک مدل MS-EGARCH EGARCH دو رژيمه مشخص شده و ثانيا يک مدل در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته که امکان استفاده از تغييرات زماني و نبود تقارن در 1. Supply Leading 2. Patrick 3.Mackinon 4. Fry 5. King and Levine

3 402 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران واريانس شرطي را در نوسانات بازار سهام فراهم ميکند. اين مقاله در 1 بخش تنظيم شده است. در بخش دوم مباني نظري در بخش سوم پيشينه پژوهش در بخش چهارم روششناسي و برآورد مدل و در بخش پنجم جمعبندي و خالصهاي از يافتههاي پژوهش ارائه شده است. 7. مبانی نظری و طبق نظريههاي اقتصادي تغيير در قيمت نفت خام از طريق دو کانال عرضه و تقاضا روي اقتصاد اثر ميگذارد. تأثير طرف عرضه ميتواند گوياي اين مسأله باشد که نفت ماده اوليه بسياري از توليدات است. بنابراين افزايش قيمت نفت تقاضا براي نفت را کاهش ميدهد. طرف تقاضا نيز از طريق مصرف سرمايهگذاري بر روي اقتصاد تأثير ميگذارد. مصرف به واسطه رابطه مثبت خود با درآمد قابل تصرف به صورت غيرمستقيم از تغييرات قيمت نفت تأثير ميپذيرد. با افزايش قيمت نفت شاهد يک انتقال درآمد از کشورهاي واردکننده نفت به کشورهاي واردکننده نفت کاهش مييابد. کشورهاي صادرکننده هستيم از اين رو مصرف در همچنين افزايش قيمت نفت از طريق افزايش هزينه شرکتها تأثير معکوسي روي سرمايهگذاري ميگذارد. عالوه بر تأثيراتي که تغيير در قيمت نفت خام از طريق عرضه و تقاضا به همراه دارد از طريق نرخ ارز و تورم نيز بر اقتصاد تأثير ميگذارد. تحليل ارتباط ميان تغيير در قيمت انرژي و اقتصاد کمي پيچيده است. وقتي که قيمت نفت افزايش پيدا ميکند خانوارها و بنگاههايي که از فرآوردههاي نفتي )از جمله بنزين و گازوييل( استفاده ميکنند مصرف خود را طوري تعيين ميکنند که مقدار کمتري از درآمد قابل تصرف خود را صرف فرآوردههاي نفتي کنند. از سوي ديگر کشورهاي توليدکننده نفت نيز اثر مثبت ثروت را از طريق درآمد حاصل از فروش نفت تجربه ميکنند. قيمت دارايي در بازار سهام با توجه به اطالعات در مورد چشمانداز آينده و همچنين شرايط کنوني اقتصاد پيشروي شرکتها تعيين ميشود. بهطور کلي اگر چه تغيير در قيمت نفت خام عامل مهمي براي نوسان در قيمت سهام در نظر گرفته ميشود اما در بين اقتصاددانان يک نتيجه کلي مبني 1. Aloui and Jammazi.(2009). 2. Kiliaan.(2009).

4 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان بر رابطه بين قيمت سهام و قيمت نفت وجود ندارد. در بخش سوم نتايج پژوهشهاي خارجي و داخلي مرتبط بررسي شده است. 9. پيشينه پژوهش جونس و کال ) ارتباط منفي را بين بازده بازار سهام و ) و سنر ( 00 ) سادروسکي 666( 661( شوکهاي قيمت نفت در سهام آمريکا را به دست آوردهاند در حالي که چن و همکاران 1 هانگ و همکاران )661 1 الوي و همکاران )009 ) و 691( ) قادر به تعيين ارتباط معناداري بين دو متغير پيشگفته در اين اقتصاد نشدند. 9 9 ( با استفاده از روشهاي تک متغيره و چند متغيره به اين نتيجه دست يافتهاند که تغيير در قيمت نفت خام به صورت معناداري بازده بازار سهام شش کشور توسعهيافته را تحت تأثير قرار ميدهد. 6 بر اساس مطالعه پارک و راتي )009 ( شوکهاي قيمت نفت اثر معناداري بر روي بازده بازار سهام انگليس و سيزده کشور اروپايي واردکننده نفت خام بر جاي ميگذارد. 0 بتلينگمير )001 رفتار قيمت سهام در انگلستان به جاي ميگذارند. کيالن و پارک 009( ( افزايش بزرگ در قيمت نفت و ريسک جنگ اثر نامتقارني را بر روي ) گزارش کردند که تنها افزايش قيمت نفت ايجادشده به علت تقاضاي احتياطي نفت به صورت منفي قيمت سهام فرانسه را تحت تأثير قرار ميدهد. ميلر و راتي با استفاده از يک مدل تصحيح خطا ) 006( (ECM) دريافتند که ارتباط منفي بلندمدت بين شاخص بازده 1. Jones and Kaul 2.Sadorsky 3. Ciner 4. Chen, et al 5.Huang, et al 6.Aloui, et al 7. Multivariate 8. Univariate 9. Park and Ratti 10 Bittlingmayer 11. Kilian and Park 12. Miller and Ratti 13. Vector Error Correction Model

5 403 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران بازار سهام و افزايش در قيمت نفت در بازار سهام آمريکا وجود دارد آنها استدالل نمودند اين رابطه ميتواند به علت وجود حباب قيمت نفت در اواخر قرن گذشته بوده است. جامازي و آلوي 006( ( با استفاده از برآورد مدل MS-VAR توسعه داده شده با سريهاي فيلترشده موجک به تعيين رفتار نوسانات بازار سهام پرداختهاند. بر اساس نتايج آنها شوکهاي قيمت نفت فاز رکود بازار سهام را تحت تأثير قرار نميدهند )بجز براي ژاپن(. به عالوه شوکهاي قيمت نفت به صورت موقت بازده بازار سهام را در فاز رونق و معتدل بازار سهام کاهش ميدهد. اين ارتباط منفي پيش از دوره 666 آلوي و جمازي مشخصتر به نظر ميرسد. 0 0( ( با استفاده از يک مدل MS-EGARCH دو رژيمه ارتباط بين نوسانات بازار نفت و قيمت سهام را براي کشورهاي فرانسه انگليس و ژاپن براي دوره مورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايج آنها افزايش قيمت نفت تأثير معناداري را بر روي هر دوي نوسانات بازده سهام و احتمال انتقال در سراسر رژيمها به جاي ميگذارد. در مورد اثرات شوکهاي نفت بر روي پويايي بازار سهام بايد توجه داشت که ادبيات تجربي بر روي مدلهاي MS-GARCH MS-EGARCH و MS-AR هاموده و چوي 009( 1 واريانس راهگزيني مارکف محدود شده است. ( با استفاده از يک مدل اجزاي غيرقابل مشاهده 1 حساسيت بازده پايدار 9 و ناپايدار با مدل ناهمساني بازار سهام شوراي همکاري خليج 9 فارس به نفت را مورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايج آنها بازار نفت نقش مهمي را در توضيح رفتار بازار سهام کشورهاي يادشده بازي ميکند طبق يافتههاي مطالعه يادشده بازده بازار سهام کشورهاي يادشده مسير حرکت يکساني دارند. به طور خالصه ميتوان گفت که تغييرات رژيم در رفتار 1. Jammaziand Aloui 2. Aloui and Jammazi 3. Hammoudeh and Choi 4. Unobserved-component 5. Markov-switching heteroskedasticity 6. Permanent 7. Transitory 8. Gulf Cooperation Council

6 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان بازار سهام اثبات شده است اين امر ما را به بررسي بود يا نبود تغييرات رژيم در بازار سهام ايران و نقش عوامل برونزا در تعيين مسير حرکت بازده سهام در ايران تشويق ميکند. در مطالعات داخلي صمدي و همکاران )91 ( با استفاده از دادههاي ماهانه 669 تا 001 و مدل اقتصادسنجي گارچ به بررسي شاخصهاي قيمت جهاني طال و نفت بر شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. براساس نتايج آنها تأثير شاخص قيمت جهاني طال بر شاخص قيمت سهام بورس تهران نسبت به تأثير شاخص قيمت جهاني نفت بيشتر است به طوري که نتايج نشاندهنده اثر منفي شاخص قيمت جهاني نفت بر شاخص قيمت سهام بورس تهران دارد. 1. ر شو شناسی و برآورد مدل 4-1. مدل GARCH نمائی راهگزينی مارکوف (MS-EGARCH) ) به صورت رابطه 66 ( يک مدل EGARCH (1,1) معرفي شده توسط نلسون تعريف براي و ميشود: ) ( ) ( در رابطه وقفه باشد ميانگين شرطي يک باردار اطالعات در دسترس در زمان واريانس شرطي از يک فرآيند وسيله برولسلو (M 1) (t 1) يک بردار از M متغير توضيحي است که ممکن است شاامل از پاارامتر بوده و در نهايت مجموعاه اطالعااتي اسات کاه شاامل تماام عبارت خطاست. هنگامي که طباق رابطاه EGARCH(1,1) پيروي ميکند D عموما از توزياع t ) تبعيت مينمايد. 699( معرفاي شاده باه به عنوان واريانس شرطي برآوردشده اکيدا مثبت بوده و 1. Nelson. به علت اينکه در روش راه گزيني مارکف شوکها مثبت و منفي 2. Bollerslev در نظر گرفته مايشاوند در نتيجاه نيااز باه ياک توزيع متقارن مانند z و t است. از سوي ديگر چون واريانس و ميانگين جامعه مورد بررسي در پاژوهشهااي مختلاف مجهول است الزم است از توزيع t استفاده شود.

7 444 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران و نيازي به محدوديتهاي غير منفي استفاده شده در برآورد مدل GARCH نادارد. رابطاه ياک اثار نامتقارن اخبار منفي را بر روي واريانس نشان ميدهد. بر اساس نظر بلک )691 ) و نلساون ( 66 ( نوسانات بازار سهم به وسيله افزايش و کاهش قيمت سهام نامتقاارن تحات تاأثير قارار مايگيارد. اثار نامتقارن در نوسانات به وسيله ضريب γ تفسير ميشود به حساب آوردن اين ضريب براي رفع مشاکل مدلهاي GARCH به وسيله الماورکس و الستراپس )660 ) معرفي شد. طبق مطالعاه آنهاا درجاه باالتر ثبات نشان داده شده به وسيله فرآيند GARCH استاندارد ممکن است در صورت وجود شکست ساختاري تقلبي و اشتباه باشد. هميلتون و ساسمل ( 66 ( با بهکار بساتن مادل ARCH راهگزيناي مارکف (SWARCH) براي دادههاي هفتگي بازده سهام انگليس مشاهدات قوي را از تغييرات رژيم در فرآيند ARCH تأييد کردند. افزون بر اين آنها ادعا کردند که باه حسااب آوردن تغييارات رژيام باه کاهش قابل مالحظه در درجه پايداري نوسانات جزء خطا منجر ميشاود. بار ايان اسااس هميلتاون و ساسمل ( 66 ) در چارچوب مدل تغييرات رژيم تابع واريانس شارطي را باا فارا وارياانس شارطي وابسته به وضعيتهاي اقتصاد اصالح کردند. بر اساس نظر هنري )006 ( مادل MS-EGARCH(1,1) اصالح شود: و اوليه ميتواند به صورت رابطههاي ) ( ) ( بر خالف مدل SWARCH مدل MS-EGARCH تضمين ميکند که واريانس شرطي بادون اساتفاده از قيد غيرمنفي مثبت باشد. با فرا وجاود دو رژيام رژيامهاا باه وسايله متغيار پنهاان نشاان داده ميشوند به طوري که وابسته به وضعيت اقتصااد باوده کاه در دورههااي رکاود مقادار صافر و در دورههاي رونق مقدار يک را اختيار ميکند. انتقال بين رژيمها به وسيله يک فرايند ماارکف مرتباه اول معرفي شده به وسيله هميلتون )696 ) کنترل ميشود و به صورت رابطه 1 است: 1. Black 2. Lamoureaux and Lastrappes 3. Hamilton and Susmel

8 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان )1( در رابطه 1 رژيم رايج به رژيم دوره گذشته وابسته است به عالوه p احتمال آنکه اقتصاد در زمان t از وضعيت يک )يا صفر( به وضعيت صفر )يا يک( تغيير کند نشاان مايدهاد. ايان احتمااالت انتقال را ميتوان در يک ماتريس به صاورت خالصاه کارد کاه در آن ) و هناري مجموع احتماالت برابر يک است. طباق نظار هميلتاون و ساسامل ( 66 ( کااي ( ( )1( ( با فرا اينکه احتماالت انتقال اوليه ثابت باشد شکل تابعي آنها به صورت رابطه 1 است: بر اساس نظر هميلتون )696 ) و گري )661 ( مدل MS-EGARCH ميتواند با اساتفاده از تکنيکهاي حداکثر راستنمايي برآورد شود. هماان طا و ر کا ه رکا ر شاد با ر عکاس مادلهااي MS- GARCH مدل انتخاب شده در اين پژوهش به علت اينکه واريانس شارطي باه شاوکهااي گذشاته حال و وضعيت گذشته اقتصاد وابسته است در تسخير رژيم وابسته به اثر يک شوک کامال انعطافپذير 1 است. در تحليل اين پژوهش مانند مطالعه هنري )006 ثبات و پاسخ نامتقارن باه ( متغير اطالعات شوکهاي بازار نفات باوده کاه ناه تنها ميانگين و واريانس بازده سهام را تحت تأثير قرار ميدهد بلکه بار روي احتمااالت انتقاال رژيام نياز ما ثر است. بر اين اساس مدل MS-EGARCH(1,1) به صورت رابطهه 9 اي )9( )6( و 9 بازنويسي ميشود: در رابطهه يا 9 و 6 تغييرات قيمت نفت در دوره است. 1. Cai 2. Maximum Likelihood 3. Impact 4. Persistence 5. Henry. (2009)

9 449 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران 7-1. دادههای پژوهش (TEPIX) در اين مقاله از دادههاي قيمت نفت ماهانه و شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران در 0 - سالهاي 000 با استفاده از نرمافزار استفاده شده است. اين متغيرها به ترتيب از بانک TSM مرکزي و صندوق بينالمللي پول تهيه شدهاند. تغييرات قيمت نفت هر دوره نسبت به دوره پيشين به عنوان شوک قيمت نفت در نظر گرفته شده است به عالوه با استفاده از رابطه 0 لگاريتم نسبت شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران در هر دوره نسبت به دوره پيشين در صد ضربشده و به عنوان بازده سهام ماهانه بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است. ) 0( تشخيص تعداد رژيمهاي مدلهاي مارکوف از طريق 1 1 آزمون نرخ راستنمايي عمومي يا آزمون والد به 9 به اين دليل که توزيع مجانبشان غيراستاندارد است امکانپذير نيست. براي حل اين مشکل از آزمون نرخ راستنمايي معرفي شده به وسيله 9 گارسيا و پرون )661 فرا صفر نبود تغيير در نوسانات بازده سهام به وسيله يک فرآيند يک ساختار ) استفاده شده است. بر اين اساس EGARCH(1,1) MS-EGARCH )يک رژيمه( در مقابل که شامل تغيير در نوسانات بازده سهام است )دو رژيمه( مورد آزمون قرار گرفته است. گفتني است که ميانگين و واريانس به صورت جداگانه برآورد شده است. با استفاده از مقادير ) رتبه خودرگرسيون در تابع ميانگين صفر تعيينشده و 696( 0 ( حنان کوئين 6 بحراني آکائيک ( 69 است.. براي محاسبه دادههاي ماهانه ميانگين روزهاي کاري بازار نفت و بازار بورس اوراق بهاادار تهاران در ياک مااه اساتفاده شاده. چون در اين پژوهش هدف بررسي نوسانات قيمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار بوده و از طرفي باه علات برونازا باودن قيمت نفت تنها عاملي که موجب نوسان در درآمدهاي نفتي به صورت غير برنامهريزي ميشود از متغير قيمات نفات اساتفاده شده است. گفتنياست به علت تحريمهاي پي در پي نميتوان بر روي ثبات حجم صادرات نفتي برنامهريزي کرد. 3. Tehran Exchange Price Index 4. Aloui and Jammazi. (2008). 5. Usual Likelihood Ratio 6. Wald Tests 7.Asymptotic Distributions 8. Garcia and Perron 9. Akaike 10. Hannan and Quinn

10 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان براي تابع واريانس مدل( EGARCH(1,1 سري بازده سهام را خوب توصيف ميکند. آماره آزمون وسيله رابطه LR LR=2 ln L MS-EGARCH ln L EGARCH 699( به تعيينشده و ارزش بحراني مبتني بر ارزشP داويس ) است که به وسيله گارسيا و پرون پيشنهاد شده است. نتايج در جدول اساس نتايج جدول باالتر از مدل آزمون نرخ راستنمايي مدل MS EGARCH(1,1) تغيير در رژيم با سطح معناداري قابل مشاهده است. بر با احتماالت انتقال ثابت شده و شامل دو رژيم براي بازده بازار سهام است. بنابراين قادر به رد فرا صفر مبني بر نبود درصد هستيم. بنابراين روشن است که نتايج قوي از تغيير رژيم در نوسانات بازار سهام وجود دارد در نتيجه نوسانات بازار سهام به وسيله مدل MS-EGARCH دو رژيمه بهتر توصيف ميشود. اين نتايج با نتايج مطالعات هنري ) 006( و آلوي و جمازي )006 ) سازگار است. جدول 4. آزمون LR بررسی حال خطیبودن بازده بازده سهام EGARCH(1,1) خطي MS-EGARCH(1,1) lnl 6/91 10/ 1 LR : در سطح درصد معنادار است. مأخذ: يافتههاي اين پژوهش مدل MS-EGARCH با احتماالت انتقال ثابتشده در اين بخش نتايج برآورد مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره با احتماالت انتقال ثابتشده براي بازار بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. تمام پارامترها در توابع ميانگين و واريانس وابسته به رژيم بوده )اجازه داده شده است که در رژيمهاي مختلف تغيير کنند(. از ويژگيهاي مدلهاي تغيير 1. Davies 2. Henry پژوهش خاود از آزماون. گفتنياست الوي و جمازي )006 ) در ) رسولي ( 6 ) مهرآرا 60( ) خضري ( 6 LR براي آزمودن يک يا دو رژيم استفاده کردهاند. همچنين قابل رکر است مدلهاي غيرخطي حالات عماوميتاري از مدلها بوده که مدلهاي خطي را نيز در بر ميگيرند. 4. Univariate

11 441 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران رژيم بررسي همزمان اثرات عدم تقارن و اثرات ARCH در مدل است. ويژگي ديگر مدلهاي تغيير رژيم در نظر گرفتن عواملي است که قابل مشاهده نيستند اما بر وقوع رژيمهاي مختلف تأثيرگذارند. پس از برآورد مدل ضرايب اثرات عدم تقارن برآورد با حذف ضرايب اثرات نامتقارن در جدول δ 1 بيمعني تشخيص داده شد بر اين اساس نتايج قابل مشاهده است. 1. Asymmetry Effects. گفتنياست تغييرات رژيم ارتباطي با تأثيرات نامتقارن ارتباطي ندارد. بدين معني که اثرات متغير شوک نفت بر باازده ساهام ميتواند در دو رژيم قرار داشته باشد اما تأثيرات در هر دو رژيم متقارن باشد )هر دو تأثير مثبت يا منفي(.

12 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان جدول 7. نتايج برآورد مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره بازده سهام μ0 μ1 ω0 ω1 φ 0 φ 1 β0 β1 θ0 0-0/00 1 t= -0/99 prob=)0/ ( 0/0 6 t= 9/ prob=)0000( 9/ 69 /19 t= prob=)0000( t= 9/61 6/0 prob=)0000( t= 0/6 99 9/9 prob=)0000( 0/60 t= / 6 prob=)0000( 0/611 ** t= 0/16 )0000( / 0 t= 1/19 prob=)0000( t= - / 9 /06 prob=)0000( /99 t= / 9 prob=)0/000( p 00 0/61 9 p 11 0/ 6999 Log-likelihood 10/ 1 در سطح درصد معنادار است. ** در سطح 1 درصد معنادار است. * در سطح 0 درصد معنادار است. مأخذ: يافتههاي اين پژوهش.

13 442 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران هر يک از دو رژيم تشخيص داده شده براي بازده بازار سهام تفسير اقتصادي مشخصي دارد براي اين اساس شرح نتايج برآورد که در جدول ارائه شده به شرح زير است:. بر اساس نتايج برآورد دو نوع از رژيم وضعيت رکود با بازده انتظاري پايين و نوسان پايين و رژيم دوم وضعيت رونق با بازده انتظاري باال و نوسان باال تشخيص داده شد. بر اساس نتايج جمله ثابت ميانگين و واريانس شرطي رژيم يک باالتر از رژيم صفر است. ميانگين بازدهي در طول وضعيت رکود (μ 0 ) است به عالوه در رژيم يک مقدار آن براي هر ماه 0/00-1 برآوردشده و به صورت معناداري متفاوت از صفر (μ 1 ) به 0/0 6 افزايش يافته است.. به منظور تشخيص اينکه کدام رژيم پايدارتر است نياز به تفسير احتماالت برآورد شده است. بر اساس نتايج برآورد احتماالت انتقال نتايج احتماالت ماندن در رژيم صفر رژيم يک p 00 p 00 ( p 11 ( β 0 و p 11 هر دو براي بازده سهام کامال معنادارند. بر اساس در حدود 0/61 9 است( کوچکتر از احتمال ماندن در در حدود 0/6999 است( و بزرگي مقدار آنها داللت بر اين دارد که تنها يک حادثه شديد ميتواند بازده سهام يا سري نوسانات بازده سهام بورس اوراق بهادار را از رژيم يک به رژيم صفر انتقال دهد و برعکس.. پارامترهاي مدل β 1 و EGARCH که پايداري در واريانس شرطي را تسخير ميکند براي بازده سهام معنادار است. همانطور که رکر شد ضرايب اثرات نامتقارن بازده بازار سهام δ 0 و δ 1 بيمعنا بوده و از مدل حذف شده است بيمعنابودن اين ضرايب نشان ميدهد که بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران به صورت متقارن به تغييرات مثبت و منفي واکنش نشان ميدهد.. مزيت ديگر مدله يا مارکوف اين است که احتماالت رژيمهاي شرطي در رژيم صفر و يک را در زمان t فراهم ميکند. در ادبيات مدلهاي تغيير رژيم برآوردشده دو احتمال شرطي متفاوت 1. Recession. منظور از معناداري احتمالهاي هر رژيم تفاوت آنها از احتمال 0/1 است. 2. Expansion. با توجه به اينکه سطح احتمال وقوع هر رژيم بسيار باالست امکان تغيير در احتمالهاي هر رژيم بسيار پايين اسات. به همين دليل از روش TVMS براي محاسبه تغييرات احتمالها در طي زمان کاربرد ندارد.

14 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان مورد توجه است. احتماالت فيلترشده احتماالت صافشده که بيشتر در زمان پيشبيني مورد استفاده قرار ميگيرد و که بيشتر به منظور تصميمگيري در زماني که تغييرات رژيم رخ ميدهد مورد استفاده قرار ميگيرد به طوري که احتماالت فيلترشده مبتني بر اطالعات موجود در زمان (Pr[S t =1/Φ t ]) و احتماالت صافشده که مبتني بر نمونه کامل هستند (Pr[S t =1/Φ t 1 ]) بوده t بهطوري که احتماالت صافشده به منظور درک بيشتر تفسير اقتصادي که با استفاده از پارامترهاي برآوردشده ايجاد شده سودمند است. بهمنظور تفسير بهتر دو رژيم در نمودار احتماالت صافشده براي مدل MS- EGARCH(1,1) که: با دو رژيم بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. به منظور آناليز فازهاي نوسانات در مقاله آلوي و جمازي )006 ( يک رکود )رونق( در زمان t هنگاميکه احتماالت شرطي در رژيم صفر )يا يک( باالتر از 10 درصد )پايينتر از 10 درصد( هستند تفسير شده بهطوري اقتصاد در رژيم صفر خواهد بود هنگاميکه.P i (s t =0)>0. 5 اقتصاد در رژيم يک خواهد بود هنگاميکه.0>(1= 5 t P. i s) 1. Filter Probability 2. Smoothed Probability 3. Aloui and Jommazi. (2009). 4. Ibid

15 443 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران نمودار 4. احتماالت صافشده و فيلترشده مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره بازده سهام مأخذ: يافتههاي اين پژوهش. بر اساس نمودار هر چه احتمال وقوع رژيم در يک دوره زماني به يک نزديکتر باشد احتمال قرار گرفتن بازده بازار سهام در آن رژيم در آن دوره زماني بيشتر است. به عالوه نمودار نشان ميدهد که واريانس در بين دو رژيم مطابق با وضعيت واريانس باال و ميانگين باال )يا فاز رونق( و وضعيت واريانس پايين و بازده پايين )يا فاز رکود( تغيير ميکند اثر شوکهای بازار نفت خام و رفتار نوسانات بازده سهام در رژيمهای رکود و رونق در اين بخش متغير شوک نفت را در تابع ميانگين و واريانس مدل MS-EGARCH وارد ميکنيم. هدف اصلي اين است که بررسي شود آيا شوکهاي قيمت نفت به بازده سهام مرتبط است و آيا ميتواند تغييرات رفتاري در بازده سهام را توضيح دهد يا خير براي اين منظور مدل MS-EGARCH. گفتنياست در هر دورهاي که احتمال وقوع رژيم کمتر از 0/1 باشد در آن دوره اقتصاد در رژيم صفر خواهاد باود و در هر دورهاي که احتمال وقوع رژيم بيش از 0/1 باشد اقتصاد در رژيم يک خواهد بود. شکست ساختاري در زمانهايي رخ داده است که احتمال دو دوره متوالي يکي بيش از 0/1 و يکي کمتر از 0/1 باشد. به بيان ديگر اگار در ايان دوره در رژيم صفر بودهايم در دوره آينده در رژيم يک باشيم و يا برعکس.

16 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان با احتماالت انتقال ثابتشده بسط داده شده است. به منظور تعيين اينکه شوکهاي قيمت نفت بر روي بازده بازار سهام تأثيرگذار است يا خير ارزش راستنمايي دو مدل در حالت بود يا نبود شوک نفت مورد مقايسه قرار گرفته است. جدول 9. آزمون LR بررسی تأثير يا نبود تأثير متغير وقفه اول شوک قيمت نفت بر روی بازده سهام MS-EGARCH(1,1) يک متغيره MS-EGARCH(1,1) با شمول وقفه اول متغير قيمت نفت lnl 10/ 1 9 / 9 LR در سطح درصد معنادار است. مأخذ: يافتههاي اين پژوهش. MS-EGARCH(1,1) آشکار آزمون نتايج ميکند که مدل با شمول متغير شوک نفت و احتماالت انتقال ثابتشده نرخ راستنمايي باالتري در مقايسه به مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره دارد و مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره در سطح درصد رد معن اداري اين ميشود. يافتهها مشاهداتي را مبني بر اثرگذاري معنادار شوکهاي نفت خام بر روي بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران فراهم ميکند. در جدول نتايج برآورد مدل MS-EGARCH(1,1) با احتماالت انتقال ثابتشده محاسبه شده است. شايان رکر است که به علت معنادار نبودن شوک بازار نفت در مدل واريانس شرطي از آن حذف شده است. 1. Fixed Transition Probabilities

17 474 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران جدول 1. نتايج برآورد مدل( MS-EGARCH(1,1 با شمول وقفه اول متغير شوک قيمت نفت μ 0 μ 1 ω 0 ω 1 φ 0 φ 1 β 0 β 1 θ 0 0 0/00 1 0/ 0/0 99 ** /1 1-0/00-1/ 6 0/00 * /91 ** 9/06 1/ 9/1 /99 - /091-9/ 0/6 1/19 - / -9/0 / / 9-0/01 / - / 0 - /1 1 p 00 0/ 9 p 11 0/ 91 Log-likelihood 9 / 9 در سطح % معنادار است. ** در سطح %1 معنادار است. ** در سطح % 0 معنادار است. مأخذ: يافتههاي اين پژوهش.

18 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان نتايج برآورد براي مدل صفر مرتبط با رژيم واريانس و ميانگين پايين و رژيم يک مرتبط با واريانس و ميانگين باالست. بر اساس نتايج جدول ضرايب برآوردشده شوک نفت به صورت معناداري متفاوت از صفر است. اين اثرات در رژيم صفر منفي و در رژيم يک مثبت است. بر اساس نتايج برآورد در رژيم ميانگين و واريانس پايين )رژيم رکود( شوکهاي قيمت نفت اثر منفي بر ميانگين بازده سهام داشته ) ) اما در رژيم ميانگين و واريانس باال )رژيم رونق( بر سطح ميانگين بازده سهام اثر مثبت و معناداري بر بازده سهام دارد ( ). اين نتايج نشاندهنده اثرات نامتقارن نفت خام بر روي بازده سهام در دو رژيم رکود و رونق آن است. در نمودار احتماالت صافشده براي مدل MS-EGARCH(1,1) تهران و شمول وقفه اول متغير قيمت نفت ارائه شده است. با دو رژيم بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار نمودار 7. احتماالت صافشده برای مدل MS-EGARCH(1,1) با دو رژيم بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران و شمول وقفه اول متغير قيمت نفت بازده بورس اوراق بهادار تهران تخمینی ارزش شرطی واریانس (رفص میژر) (کی میژر) 1.00 احتماالت فیلتر شده صاف شده احتماالت 1.00 احتماالت فیلتر شده صاف شده احتماالت مأخذ: يافتههاي اين پژوهش.. حجم نقدينگي افزايشيافته به علت افزايش درآمدهاي نفتي به علت پديده بيماري هلندي در اقتصاد کشاور موجاب جريان يافتن نقدينگي به اين بازارها شده است که اين امر با افزايش تقاضا در اين بخاش موجاب افازايش شاديد تاورم ميشود و مزيت نسبي که به علت افزايش درآمدهاي نفتي بهدست آمده با افزايش تورم کاهش خواهد يافت.

19 479 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمودار هرچه احتمال رژيم در يک دوره زماني به يک نزديکتر باشد احتمال قرارگرفتن بازده بازار سهام در آن رژيم در آن دوره زماني بيشتر است. به عالوه شکل نشان ميدهد که واريانس در بين دو رژيم مطابق با وضعيت ميانگين و واريانس پايين )رژيم رکود( و وضعيت ميانگين و واريانس باال )رژيم رونق( تغيير ميکند. 1. نتيجهگيری در اين مطالعه نقش نوسانات بازار نفت در توضيح رفتار بازار سهام با استفاده ازدادهه يا ماهانه س لا هاي 000 تا 0 بررسي شده است. روش تجربي اين پژوهش مبتني بر مدل MS- EGARCH(1,1) دو رژيمه است. با توجه به اينکه مدل MS-EGARCH(1,1) توانايي بررسي تغييرات رژيم را در بازار سهام دارد در تحقيق حاضر از اين مدل بهره گرفته شده است. نتايج پژوهش با شمول متغير نوسانات قيمت نفت به شرح زير است: مدل MS-EGARCH(1,1) ارائهشده با راهگزيني در ميانگين و واريانس يک تقريب آماري بهتري را در دادهها نشان ميدهد. نتايج مشاهداتي قوي را از وابستگي بازده بازار سهام به تغييرات رژيم نشان ميدهد. رژيم اول مرتبط با رژيم واريانس و ميانگين پايين بوده و رژيم دوم مرتبط با واريانس و ميانگين باالست. ضرايب برآوردشده شوک نفت به صورت معناداري متفاوت از صفر است. اين اثرات در رژيم صفر منفي و در رژيم يک مثبت است. بر اساس نتايج برآورد در رژيم ميانگين و واريانس پايين )رژيم رکود( شوکهاي قيمت نفت اثر منفي بر ميانگين بازده سهام ميگذارد ) ) اما در رژيم ميانگين و واريانس باال )رژيم رونق( متغير قيمت نفت بر سطح ميانگين بازده سهام اثر مثبت و معناداري ميگذارد ). اين نتايج نشاندهنده اثرات نامتقارن نفت خام بر روي بازده سهام در دو رژيم رکود و رونق است. پرسشي که مطرح ميشود اين است که در صورت پذيرش تأثير معنادار افزايش قيمت نفت دليل تغيير نحوه تأثيرگذاري تغييرات قيمت نفت بر بازده بازار سهام در اين دوره چه بوده است به عنوان تحليلي منطقي براي پاسخ به اين پرسش افزايش فزاينده بازده سرمايهگذاري در بخش زمين و

20 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان مسکن به علت افزايش قيمت آن پس از سال 91 همچنين ثبات نسبي عرضه آن ميتوان دريافت دليل اصلي رکود بازار سهام در اين دوره باالبودن بازدهي سرمايهاي مسکن است بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که افزايش قيمت نفت با افزايش بيشتر بازدهي اقتصادي در داراييهاي رقيب داراييهاي مالي )مانند زمين و مسکن( در اين دوره به انتقال سرمايه از بازار سهام به اين بخشها منجر شده است بهطوري که اثرات مثبت افزايش قيمت نفت در افزايش سرمايه پولي در دسترس مردم )به عنوان مثال به علت افزايش وامهاي اعطايي يا سياستهاي مالي انبساطي( با افزايش بيشتر بازدهي در داراييهاي رقيب به علت تقاضاي سوداگري در اين داراييها روند خروج سرمايه از بازار سهام و انتقال آن به بخشهاي رقيب را افزايش داده است. در مطالعات آتي ميتوان به بررسي سياستهاي مختلف بر بازده بازار سهام و بازار داراييهاي رقيب بهصورت همزمان پرداخت.. شاکري. 99( ص(..990

21 471 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران منابع - ختايي محمود شاه حسيني سميه و موالنا سيد حامد. )91 (. بررسي اثر تغييرات درآمدهاي نفتي بر نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران. پژوهشنامه اقتصادي 9) (: صص سرزعيم علي. )91 (. بررسي اثرات تکانههااي قيمات نفات بار متغيرهااي اقتصاادي در ياک مدل.VAR فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي سال ( (: صص صمدي سعيد شيرانيفخر زهره و داورزاده مهتاب. )91 (. بررسي ميزان اثرپاذيري شااخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قيمت جهاني نفت و طال )مدلساازي و پايشبيناي(. فصلنامه اقتصاد مقداري )فصلنامه بررسيهاي اقتصادي( ( (: صص عباسينژاد حسين. )91 (. تحليل اثر افزايش قيمت فرآوردههاي نفتي بر بخشهاي اقتصاادي با استفاده از جدول داده-ستانده. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني )9 (: صص فخرحسيني سيدفخرالدين و شهابي علي. )99 (. بررسي اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادي در ايران. پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي "علوم اقتصادي" 9) (: صص متوسلي محمود و فوالدي معصومه. )91 (. بررسي آثار افزايش قيمت جهاني نفات بار تولياد ناخالص داخلي و اشتغال در ايران با استفاده از يک مادل تعاادل عماومي محاسابهاي. مجلاه تحقيقات اقتصادي -)91(. صص مهر آرا محسان و نيکاي اساکويي کاامران. )91 (. تکاناههااي نفتاي و اثارات پويااي آن بار متغيرهاي کالن اقتصادي. پژوهشنامه بازرگاني )0 (: صص شاکري عباس 99 اقتصاد کالن جلد دوم نشر پارس نويسا. - Aydemir, O., Demirhan, E. (2009). The Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Turkey. International Research Journal of Finance and Economics 23, PP Blanchard, O.J., Gali, J. (2007).The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are 2000s so Different from the 1970s? National Bureau of Economic Research. Working Paper

22 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان Branson, W.H. (1983). Macroeconomic determinants of real exchange risk. In: Herring, R.J. (Ed.), Managing Foreign Exchange Risk. Cambridge University Press, Cambridge. - Chen, N.F., Roll, R., Ross, S.A. (1986). Economic Forces and the Stock Market. Journal of Business 59, PP Cifter, A., Ozun, A. (2007). Multiscale Systematic Risk: An Application on ISE 30, MPRA Paper 2484, University Library of Munich: Germany. - Ciner, C. (2001). Energy Shocks and Financial Markets: Nonlinear linkages. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 5, PP Clements, M.P., Krolzig, H.M. (1998). A Comparison of the Forecast Performance of Markov-switching and Threshold Autoregressive Models of US GNP. Econo-metrics Journal1, C47 C75. - Corden, W. M., Neary, J. P. (1982). Booming Sector and De-industrialisation in a Small Open Economy. The Economic Journal, 92, PP Hamilton, J.D. (1988). Rational-Expectations Econometric Analysis of Changes in Regime: an Investigation of the Term Structure of Interest Rates. Journal of Economic Dynamics and Control 12, PP Kutty, G. (2010). The Relationship Between Exchange rates and Stock Prices: the Case of Mexico. North American Journal of Finance and Banking Research 4, PP Matsuyama, K. (1992). Agricultural Productivity, Comparative Advantage and Economic Growth. Journal of Economic Theory, P Rasiah, R., Shari, I. (2001). Market, government and Malaysia s New Economic Policy. Cambridge Journal of Economics, Raymond, J.E., Rich, R.W. (1997). Oil and the macroeconomy: a Markov State witching approach. Journal of Money, Credit and Banking 29, PP Watson, M.W. (1986). Univariatedetrending Methods with Stochastic Trends. Journal of Monetary Economics 18, PP Yang, S.Y., Doong, S.C. (2004). Price and Volatility Spillovers between Stock Prices and Exchange Rates: Empirical Evidence from the G-7 Countries. International Journal of Business and Economics 3, PP

23 472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران - Yau, H.Y., Nieh, C.C. (2009). Testing for Cointegration with Threshold Effect between Stock Prices and Exchange Rates in Japan and Taiwan. Japan and World Economy 21, PP Younger, S.D. (1992). Aid and the Dutch Disease: Macroeconomics Management when Everybody Loves you. World Development, Vol. 20 (11). - Zhao, H. (2010). Dynamic Relationship between Exchange Rate and Stock Price: Evidence from China. Research in International Business and Finance 24, PP

24 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan DNB Working Paper No. 292 / April 2011 Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan Forecasting Financial Stress DNB W o r k i n g P a p e r Forecasting financial stress Jan Willem Slingenberg and Jakob de

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

STR. Consumption Price Index CPI CPI CPI CPI CPI. No General Serial No JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences CPI

STR. Consumption Price Index CPI CPI CPI CPI CPI. No General Serial No JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences CPI 2011 5 207 JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences No. 5 2011 General Serial No. 207 STR 361005 CPI 1990 2011 CPI CPI CPI Granger CPI CPI STR F061. 2 A 0438-0460 2011 05-0043 - 08 2010 10 4%

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

, Ilmanen 2003 ADCC VAR. NO.2, 2011 Serial NO.315 CONTEMPORARY FINANCE & ECONOMICS JA [1] Cappiello et al.

, Ilmanen 2003 ADCC VAR. NO.2, 2011 Serial NO.315 CONTEMPORARY FINANCE & ECONOMICS JA [1] Cappiello et al. 2011 2 315 CONTEMPORARY FINANCE & ECONOMICS NO.2, 2011 Serial NO.315 361005 A : F830.91 : A : 1005-0892 (2011) 02-0045-09 2010-11- 10, Ilmanen 2003 20 30 50 [1] Cappiello et al. 2006 ADCC [2] Li 2004 Connolly

Διαβάστε περισσότερα

ΖΛΗΑ ΣΕΑΒΑΛΖ. Πηςσίο Οικονομικών Δπιζηημών, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1981-1985

ΖΛΗΑ ΣΕΑΒΑΛΖ. Πηςσίο Οικονομικών Δπιζηημών, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1981-1985 ΖΛΗΑ ΣΕΑΒΑΛΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ: Πηςσίο Οικονομικών Δπιζηημών, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1981-1985 MA (Μαζηεπ Οικονομικών), Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1985-1987 PhD (Γιδακηοπικό), Πανεπιζηήμιο ηος Λονδίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη Ph. D. Φεβρουάριος 2011 2 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Φ. Διαμάντης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25-6- 1964

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ΜΒF11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ΜΒF11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت دوره شماره 93 صفحات 08-63 0.044/JRAG.05.647 (DOI): شناسه دیجیتال تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت * وحید انتظار سعادت و سیدهانی

Διαβάστε περισσότερα