بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH"

Transcript

1 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه هادی نژاد جعفر کریمی چکيده در این مطالعه نقش نوسانات قيمت نفت درتوضيح رفتار بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دادههای ماهانه سالهای 7000 تا 7047 مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر مدل MS-EGARCH(1,1) دو رژیمه است. نتایج مشاهدات وابستگی باالیی را از بازده بازار سهام به تغييرات رژیم نشان میدهد. بر اساس نتایج برآورد رژیم صفر مرتبط با رژیم با واریانس و ميانگين پایين )رکود( و رژیم یک مرتبط با واریانس و ميانگين باال )رونق( است. در رژیم صفر شوکهای قيمت نفت اثر منفی بر بازده سهام دارند گفتنیاست تنها در رژیم یک نوسانات قيمت نفت بر سطح ميانگين بازده سهام اثر مثبت و معناداری دارد بنابراین یافتههای این پژوهش اثرات نامتقارن نفت خام بر روی بازده سهام در دو رژیم رکود و رونق را نشانمیدهد. واژگان کليدی: شوکهای نفت بورس اوراق بهادار تهران راه گزینی مارکف انتقال رژیم طبقهبندیJEL : Q41 Q43.C68 D12 D21 D58 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز کارشناس ارشد اقتصاد

2 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان مقدمه طبق نظريه رهبري عرضه )پاتريک ( 611 در مراحل اوليه توسعه اقتصادي توسعه مالي محرک و موتور رشد اقتصادي است به اين ترتيب که تأسيس و افزايش نهادها و بازارهاي مالي به افزايش عرضه خدمات مالي و به دنبال آن موجب افزايش رشد حقيقي اقتصاد منجر ميشود. اين کار توسط حرکت منابع کمياب از پساندازکنندگان کوچک به سرمايهگذاريهاي بزرگ صورت ميپذيرد. همچنين نتايج مطالعات گلداسميت ) 616( مککينون ) ) شاو ( 69 ) فراي ( 69 و کينگ )691 1 لوين ( حاکي از تأييد نظريه پاتريک مبني بر تأثير مثبت و علي توسعه مالي بر رشد اقتصادي دارد. 69 ( تجارب کشورهاي مختلف و مطالعات تجربي متعدد در اين زمينه نيز بيانکننده اين واقعيت است که توسعه بخش مالي اثر خالص و مثبتي بر پسانداز تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي دارد. از يک سوي بر اساس مطالعات صورتگرفته در سالهاي اخير تعدادي از مطالعات تجربي بر روي تغيير رفتار يا شکست ساختاري در متغيرهاي اقتصاد کالن تمرکز يافتهاند. بحرانهاي اقتصادي و بروز جنگ از عواملي هستند که موجب تغيير در فرايند پوياي سريهاي زماني مالي و انگيزه استفاده از مدلهاي تغيير رژيم ميشوند. هميلتون ) 696( يک مدل راهگزيني مارکف براي پيشبيني رشد توليد ناخالص داخلي به وسيله نشاندادن تغييرات گسسته در ميانگين بين رژيمهاي رشد باال و پايين به منظور رفع عيب موجود در فرايندهاي خطي معرفي کرد. بر اين اساس در اين مطالعه سعيشده از مدلهاي تغيير رژيم براي ارائه مدلي بهمنظور بررسي نحوه اثرگذاري بازارهاي خارجي بر بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. اين مطالعه از دو جنبه از مطالعات گذشته متمايز است اول اينکه اثر پوياي شوک بازار نفت بر روي رفتار بازده بازار سهام با استفاده از يک مدل MS-EGARCH EGARCH دو رژيمه مشخص شده و ثانيا يک مدل در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته که امکان استفاده از تغييرات زماني و نبود تقارن در 1. Supply Leading 2. Patrick 3.Mackinon 4. Fry 5. King and Levine

3 402 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران واريانس شرطي را در نوسانات بازار سهام فراهم ميکند. اين مقاله در 1 بخش تنظيم شده است. در بخش دوم مباني نظري در بخش سوم پيشينه پژوهش در بخش چهارم روششناسي و برآورد مدل و در بخش پنجم جمعبندي و خالصهاي از يافتههاي پژوهش ارائه شده است. 7. مبانی نظری و طبق نظريههاي اقتصادي تغيير در قيمت نفت خام از طريق دو کانال عرضه و تقاضا روي اقتصاد اثر ميگذارد. تأثير طرف عرضه ميتواند گوياي اين مسأله باشد که نفت ماده اوليه بسياري از توليدات است. بنابراين افزايش قيمت نفت تقاضا براي نفت را کاهش ميدهد. طرف تقاضا نيز از طريق مصرف سرمايهگذاري بر روي اقتصاد تأثير ميگذارد. مصرف به واسطه رابطه مثبت خود با درآمد قابل تصرف به صورت غيرمستقيم از تغييرات قيمت نفت تأثير ميپذيرد. با افزايش قيمت نفت شاهد يک انتقال درآمد از کشورهاي واردکننده نفت به کشورهاي واردکننده نفت کاهش مييابد. کشورهاي صادرکننده هستيم از اين رو مصرف در همچنين افزايش قيمت نفت از طريق افزايش هزينه شرکتها تأثير معکوسي روي سرمايهگذاري ميگذارد. عالوه بر تأثيراتي که تغيير در قيمت نفت خام از طريق عرضه و تقاضا به همراه دارد از طريق نرخ ارز و تورم نيز بر اقتصاد تأثير ميگذارد. تحليل ارتباط ميان تغيير در قيمت انرژي و اقتصاد کمي پيچيده است. وقتي که قيمت نفت افزايش پيدا ميکند خانوارها و بنگاههايي که از فرآوردههاي نفتي )از جمله بنزين و گازوييل( استفاده ميکنند مصرف خود را طوري تعيين ميکنند که مقدار کمتري از درآمد قابل تصرف خود را صرف فرآوردههاي نفتي کنند. از سوي ديگر کشورهاي توليدکننده نفت نيز اثر مثبت ثروت را از طريق درآمد حاصل از فروش نفت تجربه ميکنند. قيمت دارايي در بازار سهام با توجه به اطالعات در مورد چشمانداز آينده و همچنين شرايط کنوني اقتصاد پيشروي شرکتها تعيين ميشود. بهطور کلي اگر چه تغيير در قيمت نفت خام عامل مهمي براي نوسان در قيمت سهام در نظر گرفته ميشود اما در بين اقتصاددانان يک نتيجه کلي مبني 1. Aloui and Jammazi.(2009). 2. Kiliaan.(2009).

4 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان بر رابطه بين قيمت سهام و قيمت نفت وجود ندارد. در بخش سوم نتايج پژوهشهاي خارجي و داخلي مرتبط بررسي شده است. 9. پيشينه پژوهش جونس و کال ) ارتباط منفي را بين بازده بازار سهام و ) و سنر ( 00 ) سادروسکي 666( 661( شوکهاي قيمت نفت در سهام آمريکا را به دست آوردهاند در حالي که چن و همکاران 1 هانگ و همکاران )661 1 الوي و همکاران )009 ) و 691( ) قادر به تعيين ارتباط معناداري بين دو متغير پيشگفته در اين اقتصاد نشدند. 9 9 ( با استفاده از روشهاي تک متغيره و چند متغيره به اين نتيجه دست يافتهاند که تغيير در قيمت نفت خام به صورت معناداري بازده بازار سهام شش کشور توسعهيافته را تحت تأثير قرار ميدهد. 6 بر اساس مطالعه پارک و راتي )009 ( شوکهاي قيمت نفت اثر معناداري بر روي بازده بازار سهام انگليس و سيزده کشور اروپايي واردکننده نفت خام بر جاي ميگذارد. 0 بتلينگمير )001 رفتار قيمت سهام در انگلستان به جاي ميگذارند. کيالن و پارک 009( ( افزايش بزرگ در قيمت نفت و ريسک جنگ اثر نامتقارني را بر روي ) گزارش کردند که تنها افزايش قيمت نفت ايجادشده به علت تقاضاي احتياطي نفت به صورت منفي قيمت سهام فرانسه را تحت تأثير قرار ميدهد. ميلر و راتي با استفاده از يک مدل تصحيح خطا ) 006( (ECM) دريافتند که ارتباط منفي بلندمدت بين شاخص بازده 1. Jones and Kaul 2.Sadorsky 3. Ciner 4. Chen, et al 5.Huang, et al 6.Aloui, et al 7. Multivariate 8. Univariate 9. Park and Ratti 10 Bittlingmayer 11. Kilian and Park 12. Miller and Ratti 13. Vector Error Correction Model

5 403 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران بازار سهام و افزايش در قيمت نفت در بازار سهام آمريکا وجود دارد آنها استدالل نمودند اين رابطه ميتواند به علت وجود حباب قيمت نفت در اواخر قرن گذشته بوده است. جامازي و آلوي 006( ( با استفاده از برآورد مدل MS-VAR توسعه داده شده با سريهاي فيلترشده موجک به تعيين رفتار نوسانات بازار سهام پرداختهاند. بر اساس نتايج آنها شوکهاي قيمت نفت فاز رکود بازار سهام را تحت تأثير قرار نميدهند )بجز براي ژاپن(. به عالوه شوکهاي قيمت نفت به صورت موقت بازده بازار سهام را در فاز رونق و معتدل بازار سهام کاهش ميدهد. اين ارتباط منفي پيش از دوره 666 آلوي و جمازي مشخصتر به نظر ميرسد. 0 0( ( با استفاده از يک مدل MS-EGARCH دو رژيمه ارتباط بين نوسانات بازار نفت و قيمت سهام را براي کشورهاي فرانسه انگليس و ژاپن براي دوره مورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايج آنها افزايش قيمت نفت تأثير معناداري را بر روي هر دوي نوسانات بازده سهام و احتمال انتقال در سراسر رژيمها به جاي ميگذارد. در مورد اثرات شوکهاي نفت بر روي پويايي بازار سهام بايد توجه داشت که ادبيات تجربي بر روي مدلهاي MS-GARCH MS-EGARCH و MS-AR هاموده و چوي 009( 1 واريانس راهگزيني مارکف محدود شده است. ( با استفاده از يک مدل اجزاي غيرقابل مشاهده 1 حساسيت بازده پايدار 9 و ناپايدار با مدل ناهمساني بازار سهام شوراي همکاري خليج 9 فارس به نفت را مورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايج آنها بازار نفت نقش مهمي را در توضيح رفتار بازار سهام کشورهاي يادشده بازي ميکند طبق يافتههاي مطالعه يادشده بازده بازار سهام کشورهاي يادشده مسير حرکت يکساني دارند. به طور خالصه ميتوان گفت که تغييرات رژيم در رفتار 1. Jammaziand Aloui 2. Aloui and Jammazi 3. Hammoudeh and Choi 4. Unobserved-component 5. Markov-switching heteroskedasticity 6. Permanent 7. Transitory 8. Gulf Cooperation Council

6 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان بازار سهام اثبات شده است اين امر ما را به بررسي بود يا نبود تغييرات رژيم در بازار سهام ايران و نقش عوامل برونزا در تعيين مسير حرکت بازده سهام در ايران تشويق ميکند. در مطالعات داخلي صمدي و همکاران )91 ( با استفاده از دادههاي ماهانه 669 تا 001 و مدل اقتصادسنجي گارچ به بررسي شاخصهاي قيمت جهاني طال و نفت بر شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. براساس نتايج آنها تأثير شاخص قيمت جهاني طال بر شاخص قيمت سهام بورس تهران نسبت به تأثير شاخص قيمت جهاني نفت بيشتر است به طوري که نتايج نشاندهنده اثر منفي شاخص قيمت جهاني نفت بر شاخص قيمت سهام بورس تهران دارد. 1. ر شو شناسی و برآورد مدل 4-1. مدل GARCH نمائی راهگزينی مارکوف (MS-EGARCH) ) به صورت رابطه 66 ( يک مدل EGARCH (1,1) معرفي شده توسط نلسون تعريف براي و ميشود: ) ( ) ( در رابطه وقفه باشد ميانگين شرطي يک باردار اطالعات در دسترس در زمان واريانس شرطي از يک فرآيند وسيله برولسلو (M 1) (t 1) يک بردار از M متغير توضيحي است که ممکن است شاامل از پاارامتر بوده و در نهايت مجموعاه اطالعااتي اسات کاه شاامل تماام عبارت خطاست. هنگامي که طباق رابطاه EGARCH(1,1) پيروي ميکند D عموما از توزياع t ) تبعيت مينمايد. 699( معرفاي شاده باه به عنوان واريانس شرطي برآوردشده اکيدا مثبت بوده و 1. Nelson. به علت اينکه در روش راه گزيني مارکف شوکها مثبت و منفي 2. Bollerslev در نظر گرفته مايشاوند در نتيجاه نيااز باه ياک توزيع متقارن مانند z و t است. از سوي ديگر چون واريانس و ميانگين جامعه مورد بررسي در پاژوهشهااي مختلاف مجهول است الزم است از توزيع t استفاده شود.

7 444 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران و نيازي به محدوديتهاي غير منفي استفاده شده در برآورد مدل GARCH نادارد. رابطاه ياک اثار نامتقارن اخبار منفي را بر روي واريانس نشان ميدهد. بر اساس نظر بلک )691 ) و نلساون ( 66 ( نوسانات بازار سهم به وسيله افزايش و کاهش قيمت سهام نامتقاارن تحات تاأثير قارار مايگيارد. اثار نامتقارن در نوسانات به وسيله ضريب γ تفسير ميشود به حساب آوردن اين ضريب براي رفع مشاکل مدلهاي GARCH به وسيله الماورکس و الستراپس )660 ) معرفي شد. طبق مطالعاه آنهاا درجاه باالتر ثبات نشان داده شده به وسيله فرآيند GARCH استاندارد ممکن است در صورت وجود شکست ساختاري تقلبي و اشتباه باشد. هميلتون و ساسمل ( 66 ( با بهکار بساتن مادل ARCH راهگزيناي مارکف (SWARCH) براي دادههاي هفتگي بازده سهام انگليس مشاهدات قوي را از تغييرات رژيم در فرآيند ARCH تأييد کردند. افزون بر اين آنها ادعا کردند که باه حسااب آوردن تغييارات رژيام باه کاهش قابل مالحظه در درجه پايداري نوسانات جزء خطا منجر ميشاود. بار ايان اسااس هميلتاون و ساسمل ( 66 ) در چارچوب مدل تغييرات رژيم تابع واريانس شارطي را باا فارا وارياانس شارطي وابسته به وضعيتهاي اقتصاد اصالح کردند. بر اساس نظر هنري )006 ( مادل MS-EGARCH(1,1) اصالح شود: و اوليه ميتواند به صورت رابطههاي ) ( ) ( بر خالف مدل SWARCH مدل MS-EGARCH تضمين ميکند که واريانس شرطي بادون اساتفاده از قيد غيرمنفي مثبت باشد. با فرا وجاود دو رژيام رژيامهاا باه وسايله متغيار پنهاان نشاان داده ميشوند به طوري که وابسته به وضعيت اقتصااد باوده کاه در دورههااي رکاود مقادار صافر و در دورههاي رونق مقدار يک را اختيار ميکند. انتقال بين رژيمها به وسيله يک فرايند ماارکف مرتباه اول معرفي شده به وسيله هميلتون )696 ) کنترل ميشود و به صورت رابطه 1 است: 1. Black 2. Lamoureaux and Lastrappes 3. Hamilton and Susmel

8 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان )1( در رابطه 1 رژيم رايج به رژيم دوره گذشته وابسته است به عالوه p احتمال آنکه اقتصاد در زمان t از وضعيت يک )يا صفر( به وضعيت صفر )يا يک( تغيير کند نشاان مايدهاد. ايان احتمااالت انتقال را ميتوان در يک ماتريس به صاورت خالصاه کارد کاه در آن ) و هناري مجموع احتماالت برابر يک است. طباق نظار هميلتاون و ساسامل ( 66 ( کااي ( ( )1( ( با فرا اينکه احتماالت انتقال اوليه ثابت باشد شکل تابعي آنها به صورت رابطه 1 است: بر اساس نظر هميلتون )696 ) و گري )661 ( مدل MS-EGARCH ميتواند با اساتفاده از تکنيکهاي حداکثر راستنمايي برآورد شود. هماان طا و ر کا ه رکا ر شاد با ر عکاس مادلهااي MS- GARCH مدل انتخاب شده در اين پژوهش به علت اينکه واريانس شارطي باه شاوکهااي گذشاته حال و وضعيت گذشته اقتصاد وابسته است در تسخير رژيم وابسته به اثر يک شوک کامال انعطافپذير 1 است. در تحليل اين پژوهش مانند مطالعه هنري )006 ثبات و پاسخ نامتقارن باه ( متغير اطالعات شوکهاي بازار نفات باوده کاه ناه تنها ميانگين و واريانس بازده سهام را تحت تأثير قرار ميدهد بلکه بار روي احتمااالت انتقاال رژيام نياز ما ثر است. بر اين اساس مدل MS-EGARCH(1,1) به صورت رابطهه 9 اي )9( )6( و 9 بازنويسي ميشود: در رابطهه يا 9 و 6 تغييرات قيمت نفت در دوره است. 1. Cai 2. Maximum Likelihood 3. Impact 4. Persistence 5. Henry. (2009)

9 449 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران 7-1. دادههای پژوهش (TEPIX) در اين مقاله از دادههاي قيمت نفت ماهانه و شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران در 0 - سالهاي 000 با استفاده از نرمافزار استفاده شده است. اين متغيرها به ترتيب از بانک TSM مرکزي و صندوق بينالمللي پول تهيه شدهاند. تغييرات قيمت نفت هر دوره نسبت به دوره پيشين به عنوان شوک قيمت نفت در نظر گرفته شده است به عالوه با استفاده از رابطه 0 لگاريتم نسبت شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران در هر دوره نسبت به دوره پيشين در صد ضربشده و به عنوان بازده سهام ماهانه بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است. ) 0( تشخيص تعداد رژيمهاي مدلهاي مارکوف از طريق 1 1 آزمون نرخ راستنمايي عمومي يا آزمون والد به 9 به اين دليل که توزيع مجانبشان غيراستاندارد است امکانپذير نيست. براي حل اين مشکل از آزمون نرخ راستنمايي معرفي شده به وسيله 9 گارسيا و پرون )661 فرا صفر نبود تغيير در نوسانات بازده سهام به وسيله يک فرآيند يک ساختار ) استفاده شده است. بر اين اساس EGARCH(1,1) MS-EGARCH )يک رژيمه( در مقابل که شامل تغيير در نوسانات بازده سهام است )دو رژيمه( مورد آزمون قرار گرفته است. گفتني است که ميانگين و واريانس به صورت جداگانه برآورد شده است. با استفاده از مقادير ) رتبه خودرگرسيون در تابع ميانگين صفر تعيينشده و 696( 0 ( حنان کوئين 6 بحراني آکائيک ( 69 است.. براي محاسبه دادههاي ماهانه ميانگين روزهاي کاري بازار نفت و بازار بورس اوراق بهاادار تهاران در ياک مااه اساتفاده شاده. چون در اين پژوهش هدف بررسي نوسانات قيمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار بوده و از طرفي باه علات برونازا باودن قيمت نفت تنها عاملي که موجب نوسان در درآمدهاي نفتي به صورت غير برنامهريزي ميشود از متغير قيمات نفات اساتفاده شده است. گفتنياست به علت تحريمهاي پي در پي نميتوان بر روي ثبات حجم صادرات نفتي برنامهريزي کرد. 3. Tehran Exchange Price Index 4. Aloui and Jammazi. (2008). 5. Usual Likelihood Ratio 6. Wald Tests 7.Asymptotic Distributions 8. Garcia and Perron 9. Akaike 10. Hannan and Quinn

10 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان براي تابع واريانس مدل( EGARCH(1,1 سري بازده سهام را خوب توصيف ميکند. آماره آزمون وسيله رابطه LR LR=2 ln L MS-EGARCH ln L EGARCH 699( به تعيينشده و ارزش بحراني مبتني بر ارزشP داويس ) است که به وسيله گارسيا و پرون پيشنهاد شده است. نتايج در جدول اساس نتايج جدول باالتر از مدل آزمون نرخ راستنمايي مدل MS EGARCH(1,1) تغيير در رژيم با سطح معناداري قابل مشاهده است. بر با احتماالت انتقال ثابت شده و شامل دو رژيم براي بازده بازار سهام است. بنابراين قادر به رد فرا صفر مبني بر نبود درصد هستيم. بنابراين روشن است که نتايج قوي از تغيير رژيم در نوسانات بازار سهام وجود دارد در نتيجه نوسانات بازار سهام به وسيله مدل MS-EGARCH دو رژيمه بهتر توصيف ميشود. اين نتايج با نتايج مطالعات هنري ) 006( و آلوي و جمازي )006 ) سازگار است. جدول 4. آزمون LR بررسی حال خطیبودن بازده بازده سهام EGARCH(1,1) خطي MS-EGARCH(1,1) lnl 6/91 10/ 1 LR : در سطح درصد معنادار است. مأخذ: يافتههاي اين پژوهش مدل MS-EGARCH با احتماالت انتقال ثابتشده در اين بخش نتايج برآورد مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره با احتماالت انتقال ثابتشده براي بازار بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. تمام پارامترها در توابع ميانگين و واريانس وابسته به رژيم بوده )اجازه داده شده است که در رژيمهاي مختلف تغيير کنند(. از ويژگيهاي مدلهاي تغيير 1. Davies 2. Henry پژوهش خاود از آزماون. گفتنياست الوي و جمازي )006 ) در ) رسولي ( 6 ) مهرآرا 60( ) خضري ( 6 LR براي آزمودن يک يا دو رژيم استفاده کردهاند. همچنين قابل رکر است مدلهاي غيرخطي حالات عماوميتاري از مدلها بوده که مدلهاي خطي را نيز در بر ميگيرند. 4. Univariate

11 441 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران رژيم بررسي همزمان اثرات عدم تقارن و اثرات ARCH در مدل است. ويژگي ديگر مدلهاي تغيير رژيم در نظر گرفتن عواملي است که قابل مشاهده نيستند اما بر وقوع رژيمهاي مختلف تأثيرگذارند. پس از برآورد مدل ضرايب اثرات عدم تقارن برآورد با حذف ضرايب اثرات نامتقارن در جدول δ 1 بيمعني تشخيص داده شد بر اين اساس نتايج قابل مشاهده است. 1. Asymmetry Effects. گفتنياست تغييرات رژيم ارتباطي با تأثيرات نامتقارن ارتباطي ندارد. بدين معني که اثرات متغير شوک نفت بر باازده ساهام ميتواند در دو رژيم قرار داشته باشد اما تأثيرات در هر دو رژيم متقارن باشد )هر دو تأثير مثبت يا منفي(.

12 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان جدول 7. نتايج برآورد مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره بازده سهام μ0 μ1 ω0 ω1 φ 0 φ 1 β0 β1 θ0 0-0/00 1 t= -0/99 prob=)0/ ( 0/0 6 t= 9/ prob=)0000( 9/ 69 /19 t= prob=)0000( t= 9/61 6/0 prob=)0000( t= 0/6 99 9/9 prob=)0000( 0/60 t= / 6 prob=)0000( 0/611 ** t= 0/16 )0000( / 0 t= 1/19 prob=)0000( t= - / 9 /06 prob=)0000( /99 t= / 9 prob=)0/000( p 00 0/61 9 p 11 0/ 6999 Log-likelihood 10/ 1 در سطح درصد معنادار است. ** در سطح 1 درصد معنادار است. * در سطح 0 درصد معنادار است. مأخذ: يافتههاي اين پژوهش.

13 442 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران هر يک از دو رژيم تشخيص داده شده براي بازده بازار سهام تفسير اقتصادي مشخصي دارد براي اين اساس شرح نتايج برآورد که در جدول ارائه شده به شرح زير است:. بر اساس نتايج برآورد دو نوع از رژيم وضعيت رکود با بازده انتظاري پايين و نوسان پايين و رژيم دوم وضعيت رونق با بازده انتظاري باال و نوسان باال تشخيص داده شد. بر اساس نتايج جمله ثابت ميانگين و واريانس شرطي رژيم يک باالتر از رژيم صفر است. ميانگين بازدهي در طول وضعيت رکود (μ 0 ) است به عالوه در رژيم يک مقدار آن براي هر ماه 0/00-1 برآوردشده و به صورت معناداري متفاوت از صفر (μ 1 ) به 0/0 6 افزايش يافته است.. به منظور تشخيص اينکه کدام رژيم پايدارتر است نياز به تفسير احتماالت برآورد شده است. بر اساس نتايج برآورد احتماالت انتقال نتايج احتماالت ماندن در رژيم صفر رژيم يک p 00 p 00 ( p 11 ( β 0 و p 11 هر دو براي بازده سهام کامال معنادارند. بر اساس در حدود 0/61 9 است( کوچکتر از احتمال ماندن در در حدود 0/6999 است( و بزرگي مقدار آنها داللت بر اين دارد که تنها يک حادثه شديد ميتواند بازده سهام يا سري نوسانات بازده سهام بورس اوراق بهادار را از رژيم يک به رژيم صفر انتقال دهد و برعکس.. پارامترهاي مدل β 1 و EGARCH که پايداري در واريانس شرطي را تسخير ميکند براي بازده سهام معنادار است. همانطور که رکر شد ضرايب اثرات نامتقارن بازده بازار سهام δ 0 و δ 1 بيمعنا بوده و از مدل حذف شده است بيمعنابودن اين ضرايب نشان ميدهد که بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران به صورت متقارن به تغييرات مثبت و منفي واکنش نشان ميدهد.. مزيت ديگر مدله يا مارکوف اين است که احتماالت رژيمهاي شرطي در رژيم صفر و يک را در زمان t فراهم ميکند. در ادبيات مدلهاي تغيير رژيم برآوردشده دو احتمال شرطي متفاوت 1. Recession. منظور از معناداري احتمالهاي هر رژيم تفاوت آنها از احتمال 0/1 است. 2. Expansion. با توجه به اينکه سطح احتمال وقوع هر رژيم بسيار باالست امکان تغيير در احتمالهاي هر رژيم بسيار پايين اسات. به همين دليل از روش TVMS براي محاسبه تغييرات احتمالها در طي زمان کاربرد ندارد.

14 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان مورد توجه است. احتماالت فيلترشده احتماالت صافشده که بيشتر در زمان پيشبيني مورد استفاده قرار ميگيرد و که بيشتر به منظور تصميمگيري در زماني که تغييرات رژيم رخ ميدهد مورد استفاده قرار ميگيرد به طوري که احتماالت فيلترشده مبتني بر اطالعات موجود در زمان (Pr[S t =1/Φ t ]) و احتماالت صافشده که مبتني بر نمونه کامل هستند (Pr[S t =1/Φ t 1 ]) بوده t بهطوري که احتماالت صافشده به منظور درک بيشتر تفسير اقتصادي که با استفاده از پارامترهاي برآوردشده ايجاد شده سودمند است. بهمنظور تفسير بهتر دو رژيم در نمودار احتماالت صافشده براي مدل MS- EGARCH(1,1) که: با دو رژيم بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. به منظور آناليز فازهاي نوسانات در مقاله آلوي و جمازي )006 ( يک رکود )رونق( در زمان t هنگاميکه احتماالت شرطي در رژيم صفر )يا يک( باالتر از 10 درصد )پايينتر از 10 درصد( هستند تفسير شده بهطوري اقتصاد در رژيم صفر خواهد بود هنگاميکه.P i (s t =0)>0. 5 اقتصاد در رژيم يک خواهد بود هنگاميکه.0>(1= 5 t P. i s) 1. Filter Probability 2. Smoothed Probability 3. Aloui and Jommazi. (2009). 4. Ibid

15 443 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران نمودار 4. احتماالت صافشده و فيلترشده مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره بازده سهام مأخذ: يافتههاي اين پژوهش. بر اساس نمودار هر چه احتمال وقوع رژيم در يک دوره زماني به يک نزديکتر باشد احتمال قرار گرفتن بازده بازار سهام در آن رژيم در آن دوره زماني بيشتر است. به عالوه نمودار نشان ميدهد که واريانس در بين دو رژيم مطابق با وضعيت واريانس باال و ميانگين باال )يا فاز رونق( و وضعيت واريانس پايين و بازده پايين )يا فاز رکود( تغيير ميکند اثر شوکهای بازار نفت خام و رفتار نوسانات بازده سهام در رژيمهای رکود و رونق در اين بخش متغير شوک نفت را در تابع ميانگين و واريانس مدل MS-EGARCH وارد ميکنيم. هدف اصلي اين است که بررسي شود آيا شوکهاي قيمت نفت به بازده سهام مرتبط است و آيا ميتواند تغييرات رفتاري در بازده سهام را توضيح دهد يا خير براي اين منظور مدل MS-EGARCH. گفتنياست در هر دورهاي که احتمال وقوع رژيم کمتر از 0/1 باشد در آن دوره اقتصاد در رژيم صفر خواهاد باود و در هر دورهاي که احتمال وقوع رژيم بيش از 0/1 باشد اقتصاد در رژيم يک خواهد بود. شکست ساختاري در زمانهايي رخ داده است که احتمال دو دوره متوالي يکي بيش از 0/1 و يکي کمتر از 0/1 باشد. به بيان ديگر اگار در ايان دوره در رژيم صفر بودهايم در دوره آينده در رژيم يک باشيم و يا برعکس.

16 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان با احتماالت انتقال ثابتشده بسط داده شده است. به منظور تعيين اينکه شوکهاي قيمت نفت بر روي بازده بازار سهام تأثيرگذار است يا خير ارزش راستنمايي دو مدل در حالت بود يا نبود شوک نفت مورد مقايسه قرار گرفته است. جدول 9. آزمون LR بررسی تأثير يا نبود تأثير متغير وقفه اول شوک قيمت نفت بر روی بازده سهام MS-EGARCH(1,1) يک متغيره MS-EGARCH(1,1) با شمول وقفه اول متغير قيمت نفت lnl 10/ 1 9 / 9 LR در سطح درصد معنادار است. مأخذ: يافتههاي اين پژوهش. MS-EGARCH(1,1) آشکار آزمون نتايج ميکند که مدل با شمول متغير شوک نفت و احتماالت انتقال ثابتشده نرخ راستنمايي باالتري در مقايسه به مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره دارد و مدل MS-EGARCH(1,1) تک متغيره در سطح درصد رد معن اداري اين ميشود. يافتهها مشاهداتي را مبني بر اثرگذاري معنادار شوکهاي نفت خام بر روي بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران فراهم ميکند. در جدول نتايج برآورد مدل MS-EGARCH(1,1) با احتماالت انتقال ثابتشده محاسبه شده است. شايان رکر است که به علت معنادار نبودن شوک بازار نفت در مدل واريانس شرطي از آن حذف شده است. 1. Fixed Transition Probabilities

17 474 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران جدول 1. نتايج برآورد مدل( MS-EGARCH(1,1 با شمول وقفه اول متغير شوک قيمت نفت μ 0 μ 1 ω 0 ω 1 φ 0 φ 1 β 0 β 1 θ 0 0 0/00 1 0/ 0/0 99 ** /1 1-0/00-1/ 6 0/00 * /91 ** 9/06 1/ 9/1 /99 - /091-9/ 0/6 1/19 - / -9/0 / / 9-0/01 / - / 0 - /1 1 p 00 0/ 9 p 11 0/ 91 Log-likelihood 9 / 9 در سطح % معنادار است. ** در سطح %1 معنادار است. ** در سطح % 0 معنادار است. مأخذ: يافتههاي اين پژوهش.

18 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان نتايج برآورد براي مدل صفر مرتبط با رژيم واريانس و ميانگين پايين و رژيم يک مرتبط با واريانس و ميانگين باالست. بر اساس نتايج جدول ضرايب برآوردشده شوک نفت به صورت معناداري متفاوت از صفر است. اين اثرات در رژيم صفر منفي و در رژيم يک مثبت است. بر اساس نتايج برآورد در رژيم ميانگين و واريانس پايين )رژيم رکود( شوکهاي قيمت نفت اثر منفي بر ميانگين بازده سهام داشته ) ) اما در رژيم ميانگين و واريانس باال )رژيم رونق( بر سطح ميانگين بازده سهام اثر مثبت و معناداري بر بازده سهام دارد ( ). اين نتايج نشاندهنده اثرات نامتقارن نفت خام بر روي بازده سهام در دو رژيم رکود و رونق آن است. در نمودار احتماالت صافشده براي مدل MS-EGARCH(1,1) تهران و شمول وقفه اول متغير قيمت نفت ارائه شده است. با دو رژيم بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار نمودار 7. احتماالت صافشده برای مدل MS-EGARCH(1,1) با دو رژيم بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران و شمول وقفه اول متغير قيمت نفت بازده بورس اوراق بهادار تهران تخمینی ارزش شرطی واریانس (رفص میژر) (کی میژر) 1.00 احتماالت فیلتر شده صاف شده احتماالت 1.00 احتماالت فیلتر شده صاف شده احتماالت مأخذ: يافتههاي اين پژوهش.. حجم نقدينگي افزايشيافته به علت افزايش درآمدهاي نفتي به علت پديده بيماري هلندي در اقتصاد کشاور موجاب جريان يافتن نقدينگي به اين بازارها شده است که اين امر با افزايش تقاضا در اين بخاش موجاب افازايش شاديد تاورم ميشود و مزيت نسبي که به علت افزايش درآمدهاي نفتي بهدست آمده با افزايش تورم کاهش خواهد يافت.

19 479 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمودار هرچه احتمال رژيم در يک دوره زماني به يک نزديکتر باشد احتمال قرارگرفتن بازده بازار سهام در آن رژيم در آن دوره زماني بيشتر است. به عالوه شکل نشان ميدهد که واريانس در بين دو رژيم مطابق با وضعيت ميانگين و واريانس پايين )رژيم رکود( و وضعيت ميانگين و واريانس باال )رژيم رونق( تغيير ميکند. 1. نتيجهگيری در اين مطالعه نقش نوسانات بازار نفت در توضيح رفتار بازار سهام با استفاده ازدادهه يا ماهانه س لا هاي 000 تا 0 بررسي شده است. روش تجربي اين پژوهش مبتني بر مدل MS- EGARCH(1,1) دو رژيمه است. با توجه به اينکه مدل MS-EGARCH(1,1) توانايي بررسي تغييرات رژيم را در بازار سهام دارد در تحقيق حاضر از اين مدل بهره گرفته شده است. نتايج پژوهش با شمول متغير نوسانات قيمت نفت به شرح زير است: مدل MS-EGARCH(1,1) ارائهشده با راهگزيني در ميانگين و واريانس يک تقريب آماري بهتري را در دادهها نشان ميدهد. نتايج مشاهداتي قوي را از وابستگي بازده بازار سهام به تغييرات رژيم نشان ميدهد. رژيم اول مرتبط با رژيم واريانس و ميانگين پايين بوده و رژيم دوم مرتبط با واريانس و ميانگين باالست. ضرايب برآوردشده شوک نفت به صورت معناداري متفاوت از صفر است. اين اثرات در رژيم صفر منفي و در رژيم يک مثبت است. بر اساس نتايج برآورد در رژيم ميانگين و واريانس پايين )رژيم رکود( شوکهاي قيمت نفت اثر منفي بر ميانگين بازده سهام ميگذارد ) ) اما در رژيم ميانگين و واريانس باال )رژيم رونق( متغير قيمت نفت بر سطح ميانگين بازده سهام اثر مثبت و معناداري ميگذارد ). اين نتايج نشاندهنده اثرات نامتقارن نفت خام بر روي بازده سهام در دو رژيم رکود و رونق است. پرسشي که مطرح ميشود اين است که در صورت پذيرش تأثير معنادار افزايش قيمت نفت دليل تغيير نحوه تأثيرگذاري تغييرات قيمت نفت بر بازده بازار سهام در اين دوره چه بوده است به عنوان تحليلي منطقي براي پاسخ به اين پرسش افزايش فزاينده بازده سرمايهگذاري در بخش زمين و

20 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان مسکن به علت افزايش قيمت آن پس از سال 91 همچنين ثبات نسبي عرضه آن ميتوان دريافت دليل اصلي رکود بازار سهام در اين دوره باالبودن بازدهي سرمايهاي مسکن است بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که افزايش قيمت نفت با افزايش بيشتر بازدهي اقتصادي در داراييهاي رقيب داراييهاي مالي )مانند زمين و مسکن( در اين دوره به انتقال سرمايه از بازار سهام به اين بخشها منجر شده است بهطوري که اثرات مثبت افزايش قيمت نفت در افزايش سرمايه پولي در دسترس مردم )به عنوان مثال به علت افزايش وامهاي اعطايي يا سياستهاي مالي انبساطي( با افزايش بيشتر بازدهي در داراييهاي رقيب به علت تقاضاي سوداگري در اين داراييها روند خروج سرمايه از بازار سهام و انتقال آن به بخشهاي رقيب را افزايش داده است. در مطالعات آتي ميتوان به بررسي سياستهاي مختلف بر بازده بازار سهام و بازار داراييهاي رقيب بهصورت همزمان پرداخت.. شاکري. 99( ص(..990

21 471 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران منابع - ختايي محمود شاه حسيني سميه و موالنا سيد حامد. )91 (. بررسي اثر تغييرات درآمدهاي نفتي بر نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران. پژوهشنامه اقتصادي 9) (: صص سرزعيم علي. )91 (. بررسي اثرات تکانههااي قيمات نفات بار متغيرهااي اقتصاادي در ياک مدل.VAR فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي سال ( (: صص صمدي سعيد شيرانيفخر زهره و داورزاده مهتاب. )91 (. بررسي ميزان اثرپاذيري شااخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قيمت جهاني نفت و طال )مدلساازي و پايشبيناي(. فصلنامه اقتصاد مقداري )فصلنامه بررسيهاي اقتصادي( ( (: صص عباسينژاد حسين. )91 (. تحليل اثر افزايش قيمت فرآوردههاي نفتي بر بخشهاي اقتصاادي با استفاده از جدول داده-ستانده. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني )9 (: صص فخرحسيني سيدفخرالدين و شهابي علي. )99 (. بررسي اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادي در ايران. پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي "علوم اقتصادي" 9) (: صص متوسلي محمود و فوالدي معصومه. )91 (. بررسي آثار افزايش قيمت جهاني نفات بار تولياد ناخالص داخلي و اشتغال در ايران با استفاده از يک مادل تعاادل عماومي محاسابهاي. مجلاه تحقيقات اقتصادي -)91(. صص مهر آرا محسان و نيکاي اساکويي کاامران. )91 (. تکاناههااي نفتاي و اثارات پويااي آن بار متغيرهاي کالن اقتصادي. پژوهشنامه بازرگاني )0 (: صص شاکري عباس 99 اقتصاد کالن جلد دوم نشر پارس نويسا. - Aydemir, O., Demirhan, E. (2009). The Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Turkey. International Research Journal of Finance and Economics 23, PP Blanchard, O.J., Gali, J. (2007).The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are 2000s so Different from the 1970s? National Bureau of Economic Research. Working Paper

22 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان Branson, W.H. (1983). Macroeconomic determinants of real exchange risk. In: Herring, R.J. (Ed.), Managing Foreign Exchange Risk. Cambridge University Press, Cambridge. - Chen, N.F., Roll, R., Ross, S.A. (1986). Economic Forces and the Stock Market. Journal of Business 59, PP Cifter, A., Ozun, A. (2007). Multiscale Systematic Risk: An Application on ISE 30, MPRA Paper 2484, University Library of Munich: Germany. - Ciner, C. (2001). Energy Shocks and Financial Markets: Nonlinear linkages. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 5, PP Clements, M.P., Krolzig, H.M. (1998). A Comparison of the Forecast Performance of Markov-switching and Threshold Autoregressive Models of US GNP. Econo-metrics Journal1, C47 C75. - Corden, W. M., Neary, J. P. (1982). Booming Sector and De-industrialisation in a Small Open Economy. The Economic Journal, 92, PP Hamilton, J.D. (1988). Rational-Expectations Econometric Analysis of Changes in Regime: an Investigation of the Term Structure of Interest Rates. Journal of Economic Dynamics and Control 12, PP Kutty, G. (2010). The Relationship Between Exchange rates and Stock Prices: the Case of Mexico. North American Journal of Finance and Banking Research 4, PP Matsuyama, K. (1992). Agricultural Productivity, Comparative Advantage and Economic Growth. Journal of Economic Theory, P Rasiah, R., Shari, I. (2001). Market, government and Malaysia s New Economic Policy. Cambridge Journal of Economics, Raymond, J.E., Rich, R.W. (1997). Oil and the macroeconomy: a Markov State witching approach. Journal of Money, Credit and Banking 29, PP Watson, M.W. (1986). Univariatedetrending Methods with Stochastic Trends. Journal of Monetary Economics 18, PP Yang, S.Y., Doong, S.C. (2004). Price and Volatility Spillovers between Stock Prices and Exchange Rates: Empirical Evidence from the G-7 Countries. International Journal of Business and Economics 3, PP

23 472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران - Yau, H.Y., Nieh, C.C. (2009). Testing for Cointegration with Threshold Effect between Stock Prices and Exchange Rates in Japan and Taiwan. Japan and World Economy 21, PP Younger, S.D. (1992). Aid and the Dutch Disease: Macroeconomics Management when Everybody Loves you. World Development, Vol. 20 (11). - Zhao, H. (2010). Dynamic Relationship between Exchange Rate and Stock Price: Evidence from China. Research in International Business and Finance 24, PP

24 فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران پژوهشهای حسابداری مالی سال هفتم شماره سوم پياپی )25( پایيز 1394 تاریخ وصول: 1394/7/14 تاریخ پذیرش: 1394/11/26 صص: 7590 تاثیر استراتژیهای پایداری بر رقابتی ریسک و مالی عملکرد چکیده 1 نشانی مكاتباتی نویسنده

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

2.Christensen. 4. WEF (2004).

2.Christensen. 4. WEF (2004). 187-221 1391 پاییز 64 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه بانکها رقابتی توان اندازهگیری ایران بانکداری نظام در ** ابراهیمی عباس * صفری سعید دکتر 90/9/20 پذیرش: 88/5/14 دریافت: TOPSIS تکنیک / ساختاری معادالت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از 104 شماره 73 برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از معيارهاي مختلف شکست در چاههاي انحرافي مطالعه موردي: چاه 2sk 5 ميدان نفتي سلمان * عبدالمجيد موحدينيا محمد کمال قاسم العسکري و محسن ياراحمدي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

یروآ عمج یاه هداد.تسا هدش هدافتسا تاعلاطا یروآ عمج رازبا ناونع هب اینرفیلاک ب و گنیلته

یروآ عمج یاه هداد.تسا هدش هدافتسا تاعلاطا یروآ عمج رازبا ناونع هب اینرفیلاک ب و گنیلته چکیده انتقادی تفکر مهارتهای با آن رابطة و زبانگی دو * معروفی یحیی ** محمدینیا اسماعیل زبانه دو دانشآموزان انتقادی تفکر مهارتهای مقايسة پژوهش این اصلی هدف پژوهش آماری جامعة و است مقایسهای عل ی- پژوهش روش

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط ينتب لهاي پ لرزه اي رفتار در پايهها پالستيک مفاصل و کوله ها مدل سازي اثرات عمران مهندسی دانشکده سازه مهندسی در بنیادین پژوهش های علمی قطب استاد مكاتبات( اميري)مسئول قدرتي غالمرضا ايران تهران ایران وصنعت

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده مدیریت نوآوری نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم شماره 4 زمستان 1394 صفحه 61-80 بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده 4 سیدمهدی حسینیسرخوش

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

پيشبينيميزانشيوعرفتارشهرونديسازمانيبراساسادراک کارکنانازنوعساختارسازماني

پيشبينيميزانشيوعرفتارشهرونديسازمانيبراساسادراک کارکنانازنوعساختارسازماني Print ISSN: 2423-6942 Online ISSN: 2423-6934 http://jomc.ut.ac.ir مديريت فرهنگ سازماني دورة 41 شمارة 4 بهار 4931 صفحات 491 441 پيشبينيميزانشيوعرفتارشهرونديسازمانيبراساسادراک کارکنانازنوعساختارسازماني )موردمطالعه:شرکتبرقمنطقهايوتوزيعنيرويفارس(

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα