Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ <ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ> ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ΝΣΗ : I.Δραγούμη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες : Β. ΣΑΞΩΝΗ Σ.ΣΤΟΙΛΗ Τηλέφωνο : ΦΑΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΠΥΥ CPV Έχοντας υπόψη: 1. Την ΚΥΑ 3567/ «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2012» (κατ ) 2. Το αρ.πρωτ. 1769/ έγγραφο της 1 ης ΥΠΕ Αττικής με το οποίο δόθηκε εξουσιοδότηση και ορίστηκε φορέας διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός, ο οποίος διαγωνισμός αρχικά είχε ορισθεί να διενεργηθεί από το Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου (ενιαίος διαγωνισμός). 3.Την υπ αριθ 1680/ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για υπηρεσίες φύλαξης- ασφάλειας των χώρων του Νοσοκομείου για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 4.Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Κ.Α συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 5.Το υπ αριθ. Πρωτ. Οικ / έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο οι οικονομικοί όροι διακηρύξεων για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας κλπ. πρέπει να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις. 6.Τις διατάξεις του Ν.3580/07 7.Τις διατάξεις του Π.Δ 118/07 (ΦΕΚ 150/ ) 8.Το ΦΕΚ 88/ , άρθρο 22,το οποίο είναι η τροποποίηση του άρθρου 68 του νόμου 3863/ Την κείμενη σχετική νομοθεσία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 07/02/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 07/02/2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για υπηρεσίες φύλαξης- ασφάλειας των χώρων του Νοσοκομείου για ένα έτος, με δυνατότητα μονομερούς δίμηνης παράτασης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΚΑΕ

2 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, ύστερα από προθεσμία 30 ημερών, την Τρίτη 11/03/2014 και ώρα 10.30πμ στο χώρο των διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1 ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 10/03/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μμ. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του ά. 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του ά. 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/07. Kανένας υποψήφιος ανάδοχος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικη απάντηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του π.δ. 118/07, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με το ά. 19 παρ. 6 του π.δ. 118/07, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του ά. 6 παρ. 2 του ιδίου π.δ., λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν μετά από πρόσκληση. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: A. Έλληνες πολίτες Β. Αλλοδαποί Γ. Όλα τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα. Δ. Συνεταιρισμοί Ε. Ενώσεις προμηθευτών ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής: α) εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το ά. 25 του π.δ. 118/07. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. β.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). 2

3 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. β.2 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Δεν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω 3

4 παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, (άρθρο 68 του N.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. 5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Β.4. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού και Φύλαξης, Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθ. 20 του π.δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο ά. 19 παρ. 6 του π.δ. 118/07: α) Έλληνες πολίτες: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τρίμηνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του ά. 43 του π.δ. 60/07, για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. β) Αλλοδαποί: Όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 2 περ. β του ά. 6 του π.δ. 118/07 γ) Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων α) και β) αντιστοίχως 4

5 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (α.ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περ. 1 του ως άνω εδ. α. δ) Συνεταιρισμοί: 1. Τα δικαιολογητικά των περ. 2 και 3 του ανωτέρω εδ. α 2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περ. 1 του ως άνω εδ. α. ε) Ενώσεις προμηθευτών: Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση των προμηθευτών Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του αρθ.6 παρ. 1 (ΦΕΚ 118/07) συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΧΥΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές και κάθε έγγραφο υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθ.11 του π.δ. 118/07. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: α)σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφορά τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. -Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθ. 20 του π.δ. 118/07, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά».ο οποίος πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και να περιέχει, τουλάχιστον, τα παρακάτω:: 1. Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά τα τρία τελευταία έτη, όπου εμφαίνεται η αξία, η ημερομηνία της παροχής και οι αποδέκτες των υπηρεσιών, από τους οποίους πρέπει να προσκομίζεται και αντίστοιχο πιστοποιητικό ή βεβαίωση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παροχή υπηρεσιών σε ανάλογο αντικείμενο (νοσοκομεία). 2. Δήλωση σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρεία για την εκτέλεση της σύμβασης. 3. ISO Συστήματα διαχείρισης ποιότητας Απαιτήσεις. 4. ΕΛΟΤ Συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 5. Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από τις Αρμόδιες Αρχές (Ι.Κ.Α, -Επιθεώρηση Εργασίας). 5

6 6.Στοιχεία απόδειξης της Οικονομικής Κατάστασης της εταιρείας. Ισολογισμός της εταιρείας των τριών τελευταίων ετών. 7.Άδεια λειτουργίας της εταιρείας βάση του νόμου 2518/97 8.Άδεια ραδιοδικτύου Ά τάξεως για τη νόμιμη χρήση ασυρμάτου 9.Εγκεκριμένη άδεια στολής από το υπουργείο δημοσίας τάξης ΓΕΕΘΑ 10.Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για το κάθε ένα από το προσωπικό που θα απασχοληθεί απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο (υπουργείο δημοσίας τάξης) 11.Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία 12. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά της υποψήφιας εταιρείας. -.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». Η τιμή θα έχει υπολογισθεί στα πλαίσια της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τους εργαζομένους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Στην Οικονομική Προσφορά οι διαγωνιζόμενοι θα αναλύουν όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού τους (θα αναγράφεται αναλυτικά κόστος δαπάνης του διαγωνιζόμενου σε αποδοχές προσωπικού για τις βάρδιες που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη) που θα χρησιμοποιηθούν και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας όπως, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εργοδοτικές εισφορές, τέλη, κρατήσεις και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται η Ανάδοχος. Όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. 2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης. 4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθ. 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/07 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 7. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη. 8. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6

7 10. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. 11. Η ένωση προμηθευτών υποβάλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 12. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο ανωτέρω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζονται οι κυρίως Φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του φακέλου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή κα παραδίδεται στην Υπηρεσία Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 13. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 14. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθ.6 παρ. 2 του π.δ. 118/07, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 15. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΤΙΜΗ Στην τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στην παρούσα. Συγκεκριμένα, οι τιμές θα δίδονται ως εξής: α) τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α., β) ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, γ) συνολική τιμή. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ ( ), η οποία αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ( ), θα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου, για τη Διοίκηση του φορέα, οργάνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. 7

8 Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την αξιολόγηση των προσφορών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: α) η χαμηλότερη τιμή υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στα στοιχεία του άρθρου 20 παρ. 2.ΙΙ (ΦΕΚ 118/07) Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μετά από πρόταση της Αρμόδιας Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει: 1. την κατακύρωση του διαγωνισμού 2. την επανάληψη ένα κρίνει ότι το αποτέλεσμα είναι ασύμφορο. 3. την τροποποίηση μεταβολή όρων της διακήρυξης Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο Νοσοκομείο με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκ 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Νοσοκομείου γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου και αν προκύψει διαφοράς τιμής αυτή βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο ανάδοχο και εισπράττεται με κάθε νόμιμο μέσο. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Διοικητικές προσφυγές (ενστάσεις) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπονται για λόγους νομιμότητας και ουσίας, σύμφωνα με το άρθ. 15 του π.δ. 118/07. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της λήξης υποβολής των προσφορών. 8

9 Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από αυτήν, κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο ημερών από της υποβολής της. γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθ. 6, 8 και 8 α του π.δ. 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στο μειοδότη, κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με το άρθ. 15 παρ. 6 του π.δ. 118/07, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημόσιου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό επί της προϋπολογισμένης άξιας της παρεχόμενης υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δε μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των χιλιάδων (5.000) ευρώ. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Η παρακολούθηση και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. Στην πιστοποίηση θα μνημονεύεται η καλή εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης, σύμφωνα με ό,τι ορίζει η σύμβαση. Αν η επιτροπή διαπιστώσει οποιαδήποτε ασυνέπεια ως προς την εκτέλεση της φύλαξης, τούτο αναφέρεται στην πιστοποίηση, στην οποία αναγράφονται και οι σχετικές παραλείψεις και αποκλίσεις από τους τεχνικούς όρους. Σ αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται το ά. 10 της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και η αξία του θα αποπληρώνεται, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας φύλαξης από την αρμόδια επιτροπή και με την έκδοση του σχετικού εντάλματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/

10 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση του προμηθευτή είναι τα εξής: 1. πρακτικό καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας φύλαξης από την αρμόδια επιτροπή 2. τιμολόγιο του αναδόχου θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική εφορία 3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας για πληρωμές άνω των 1.500,00, ως υπ αριθ / /0016/1223/ υ.α., ά. 1 παρ. 1 (ΦΕΚ 2134/ , τ. Β ) 4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πληρωμές άνω των 3.000,00, ως υπ αριθ. Φ21/156/6-3-01, ά. 1 παρ. 1 υ.α. (ΦΕΚ 287/ , τ. Β ). Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 60 ημέρες μετά την υποβολη του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με οριζόμενα στο πδ 116/2003, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πρίν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τον προμηθευτή βαρύνουν: ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.χαρτ/μου ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ.ποσού ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής καθαρής αξίας ΑΡΘΡΟ 10 ο ΓΕΝΙΚΑ Το Νοσοκομείο (αρμόδιο όργανο διοίκησης) διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς: 1. Να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό εν μέρει ή εν όλο, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης των προμηθευτών εκ του λόγου αυτού. 2. Να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης έως και ένα δίμηνο και με δικαίωμα επιπλέον συνολικής παράτασης έως και 12 μήνες, μετά από απόφαση του Δ.Σ. και με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. 3. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε άλλο πρόσωπο, συνεργείο ή εταιρεία. 4. Για παράλειψη εκτέλεσης ορισμένων εργασιών ή πλημμελή εκτέλεση αυτών, το Νοσοκομείο επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης εργασίας και για το συγκεκριμένο μήνα. Η επανάληψη της ίδιας ή άλλης παράλειψης, θα επισύρει πρόστιμο ως και 30% και η μη συμμόρφωση, αποβολή του εργολάβου και αντικατάστασή του από τον προμηθευτή με τη συμφερότερη προσφορά. Ο μέχρι τότε εργολάβος θα επιβαρύνεται τη διαφορά του νέου. 5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διακόψει μονομερώς τη σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ά. 34 του π.δ. 118/ Τέλος, θα ληφθούν υπόψη πιστοποιητικά δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων, οργανισμών και νοσοκομείων, που θα βεβαιώνουν ότι η εργασία που κατά το παρελθόν είχε ανατεθεί στη συμμετέχουσα στον παρόντα διαγωνισμό εταιρεία, εκτελέστηκε κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα. 7. Ο εργολάβος υποχρεούται στην προσφορά του να δηλώσει με δήλωση του Ν. 1599/1986 τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και το ωράριο εργασίας. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνο που υποχρεούται να έχει ο ανάδοχος, θα επιβάλλεται πρόστιμο 10

11 100 για την απουσία κάθε ατόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, αν δεν κάνει γνωστό στο Νοσοκομείο τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε 1 δεκαπενθήμερο, από τότε που συνέβησαν αυτά τα οποία ακολούθησε αδυναμία του για ολική ή μερική εκτέλεση των υποχρεώσεων που ανέλαβε, δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτήν. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 118/07. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η εταιρεία οφείλει: 1. Να παρέχει τέσσερα άτομα (άνδρες) για την φύλαξη της εισόδου του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα: Το θυρωρείο του Νοσοκομείου Το εφημερείο του Νοσοκομείου Καθ υπόδειξη των υπευθύνων του Νοσοκομείου και εντός του ωραρίου φύλαξης οποιοδήποτε άλλο χώρο χρειασθεί. 2. Το ωράριο φύλαξης θα είναι 6.00 π.μ έως μ.μ, μ.μ. έως μ.μ. και μ.μ. έως 6.00 π.μ. της επόμενης. Ένας θα είναι στη πρωινή βάρδια, ένας στην απογευματινή βάρδια και δύο άτομα στη βραδινή βάρδια. 3. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι ένα έτος σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών και συγκεκριμένα όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 4. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλίσει τα άτομα που θα παρέχει και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα. 5. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 6. Η εταιρεία να είναι κάτοχος άδειας Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Security). 7. Κάθε άτομο από το προσωπικό φύλαξης να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να έχει τα απαραίτητα σωματικά προσόντα και την ηλικία, που απαιτείται για να εργάζεται ως υπάλληλος φύλαξης. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει την καταλληλότητα των ατόμων. 8. Όλοι οι εργαζόμενοι ως ένστολοι υπάλληλοι φύλαξης να είναι εφοδιασμένοι με την ειδική άδεια εργαζόμενου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης (Security) που εκδίδεται από τις Αστυνομικές Αρχές. 9. Η εταιρεία θα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων που θα απασχολούνται για τη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου. Στην κατάσταση θα φαίνονται η ηλικία, η εκπαίδευση, η εξειδίκευση και η προϋπηρεσία κάθε ατόμου. 10. Στα καθήκοντα του προσωπικού φύλαξης που θα παρέχει η εταιρεία στο Νοσοκομείο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: - Η αποτροπή δημιουργίας επεισοδίων ή κινδύνων για τους ευρισκόμενους εντός του Νοσοκομείου (ασθενείς, εργαζόμενους, συνοδούς κ.λ.π). Σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων, η άμεση καταστολή και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των ευρισκομένων εντός του Νοσοκομείου, καθώς και της περιουσίας του νοσοκομείου. - Η απαγόρευση της στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων ή δικύκλων σε όλους τους χώρους 11

12 του Νοσοκομείου, όπου αυτή δεν επιτρέπεται. - Ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων ησυχίας και καθαριότητος στο χώρο του Νοσοκομείου. - Η επιτήρηση, ο προσεκτικός οπτικός έλεγχος των εισερχομένων και ιδιαίτερα ατόμων των οποίων οι κινήσεις και ενέργειες ξεφεύγουν από αυτές του συνήθους επισκέπτη. 11. Το προσωπικό φύλαξης θα εργάζεται ένστολο και θα έχει πάντοτε άψογη εμφάνιση, η οποία θα είναι αποδεκτή από το Νοσοκομείο και θα φέρει τα προβλεπόμενα διακριτικά ( με μικρή ταμπέλα στο αριστερό ημιθωράκειο, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου και η επωνυμία της εταιρείας). 12. Το προσωπικό φύλαξης που θα απασχοληθεί θα παραμένει σταθερό και δεν θα γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα, παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 13. Το προσωπικό φύλαξης που θα απασχοληθεί για τη φύλαξη του Νοσοκομείου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τη φύλαξη νοσοκομειακών χώρων που απαιτεί αυστηρότητα και ευαισθησία. Επίσης : Ο εργολάβος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α - TEAM και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται, εάν δεν αποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του εργολάβου να εφοδιάζει το Νοσοκομείο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Ο εργολάβος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι του Νοσοκομείου Ο εργολάβος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών, αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Νοσοκομείου. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσης απορρεουσών υποχρεώσεων του εργολάβου, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του εργολάβου, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το Νοσοκομείο θα δικαιούται να ελέγχει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, με τα όργανα του Γραφείου Επιστασίας του, γνωστοποιούμενης στον εργολάβο τα έγγραφα. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Το προσωπικό φύλαξης που θα απασχοληθεί στο Νοσοκομείο να διαθέτει ικανότητα καλής επικοινωνίας με το κοινό και να μιλά άπταιστα την Ελληνική γλώσσα. - Το προσωπικό φύλαξης που θα απασχοληθεί στο Νοσοκομείο θα ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με το χειρισμό του εξοπλισμού ασφαλείας ( κυρίως πυροσβεστήρες), ώστε να είναι σε θέση, αν απαιτηθεί, να τον χρησιμοποιήσει. - Το προσωπικό φύλαξης θα ενημερώνει άμεσα τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου για κάθε παράνομη ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψή του, θα φροντίζει για την παρεμπόδιση εξόδου και διαφυγής υπόπτου από το νοσοκομειακό χώρο και θα ειδοποιεί τις αρμόδιες Αρχές. - Θα φροντίζει για την τήρηση της αυστηρής απαγόρευσης εισόδου στο χώρο του Νοσοκομείου μικροπωλητών, λαχειοπωλών, μικρεμπόρων και αφισοκολλητών διαφήμισης προϊόντων. 12

13 - Το προσωπικό φύλαξης θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργειά του αντιβαίνουσα στον Ποινικό Κώδικα. - Οι υπάλληλοι ασφαλείας θα τηρούν βιβλίο προσέλευσης-αποχώρησης καθώς και καταγραφής συμβάντων, που θα παραδίδονται στο Γραφείο Επιστασίας καθημερινώς. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Για οποιαδήποτε περίπτωση ζημίας ή πλημμελούς εκτέλεσης των όρων συνεργασίας μας που αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο ή στο προσωπικό του, ο ανάδοχος θα παρέχει ανά συμβάν ασφαλιστική κάλυψη ευρώ. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ακολουθεί το κείμενο της σύμβασης: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΑΡ. ) Στην Αθήνα σήμερα στις. και στα γραφεία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», Ίωνος Δραγούμη 5, Αθήνα, Τ.Κ , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός 1. το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», που εδρεύει στην Ίωνος Δραγούμη 5, Αθήνα, Τ.Κ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον., Αφετέρου 2. η εταιρεία με την επωνυμία, η οποία εδρεύει., τηλ.:.. Α.Φ.Μ. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.., καλούμενη στο εξής «ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Μετά την με αριθ... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία ανέθεσε στο συμβαλλόμενο ανάδοχο τη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου (σύμφωνα με την αρ.διακ. ) υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων η παρούσα σύμβαση, που τελεί υπό τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). Α. Αντικείμενο της σύμβασης: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα, την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο της φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσα σύμβασης: Β. Τόπος και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας της φύλαξης: 13

14 Η φύλαξη θα γίνεται στο χώρο του Νοσοκομείου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη. Η παρακολούθηση και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. Στην πιστοποίηση θα μνημονεύεται η καλή εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης, σύμφωνα με ό,τι ορίζει η σύμβαση και η διακήρυξη. Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει οποιαδήποτε ασυνέπεια ως προς την εκτέλεση της φύλαξης, τούτο αναφέρεται στην πιστοποίηση, στην οποία αναγράφονται οι σχετικές παραλείψεις και αποκλίσεις από τους τεχνικούς όρους. Σ αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται το άρθ. 10 της διακήρυξης του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το γραφείο Εποπτείας Τάξης και Καθαριότητας από το οποίο θα λύνονται όλα τα επιμέρους εμφανιζόμενα προβλήματα. Τα αρμόδια γραφεία του Νοσοκομείου θα ελέγχουν την καθημερινή παρουσία και το ωράριο του προσωπικού του αναδόχου. Γ. Τρόπος και χρόνος πληρωμής: Η μηνιαία αποζημίωση την οποία υποχρεούται το Νοσοκομείο να καταβάλλει στον ανάδοχο για τη φύλαξη των χώρων, ανέρχεται στο ποσό των. Το ποσό αυτό θα είναι σταθερό για όλο το διάστημα της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν θα αναπροσαρμόζεται. Στη μηνιαία αποζημίωση περιλαμβάνονται όλες οι απορρέουσες υποχρεώσεις από το έργο αυτό ήτοι: η μισθοδοσία και η ασφάλιση του προσωπικού, οι εργοδοτικές εισφορές, τα δώρα των Χριστουγέννων και Πάσχα του προσωπικού του, τα επιδόματα αδείας κλπ. Το τιμολόγιο του προμηθευτή εξοφλείται εντός εξήντα ημερών από την ημέρα παραλαβής του τιμολογίου από το Νοσοκομείο. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει μετά την παράδοση και την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας φύλαξης. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται χρηματικό ένταλμα σε από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα παρακάτω στοιχεία: α) πρακτικό καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας φύλαξης από την αρμόδια επιτροπή β) τιμολόγιο του αναδόχου θεωρημένο από τη αρμόδια οικονομική εφορία γ) ασφαλιστική ενημερότητα δ) φορολογική ενημερότητα ε) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη. Τον προμηθευτή βαρύνουν: ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.χαρτ/μου ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ.ποσού ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής καθαρής αξίας Δ. Ισχύς και διάρκεια της σύμβασης: Η σύμβαση αρχίζει από μέχρι και έχει διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα δίμηνης παράτασης. Δεδομένου ότι ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ανατεθεί ως ενιαίος στο Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου (ΠΠΥΥ 2012), στην περίπτωση κατά την οποία αυτός ολοκληρωθεί, η υπογεγραμμένη σύμβαση θα διακοπεί, χωρίς να απαιτηθεί κανενός είδους αποζημίωση. Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει τη σύμβαση κατά ένα τρίμηνο μονομερώς, αν παραστεί ανάγκη, με έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή πριν τη λήξη ισχύος της σύμβασης. Επίσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. και τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, η σύμβαση μπορεί να παρατείνεται συνολικά έως και 12 μήνες. Ε. Ειδικοί όροι: 14

15 1. Ο προμηθευτής ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών. 2. Ο Προμηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την υπ αριθ... εγγυητική επιστολή της Τράπεζας.., ποσού.., η οποία θα επιστραφεί στο δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αφού συντάχθηκε το παρόν σε τρία αντίγραφα, υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 15

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα