Προϋπολογισμός Μελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογισμός Μελέτης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 2 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα Χ 1 ΟΙΚ ,00% t 9 13,50 121, Χ 2 ΟΙΚ ,00% t 178 1,65 293,70 3 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 10.4 Χ 3 ΟΙΚ ,00% t 10m 18 2,00 36,00 4 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατός 5 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 6 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26-0,40 m 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 8 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 9 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές 10 Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 11 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 12 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 13 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ 14 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm Χ 4 ΟΙΚ ,00% t km ,35 654, ΟΙΚ ,00% m2 2 4,50 9, ΟΙΚ ,00% m2 2 5,60 11, ΟΙΚ ,00% m , , ΟΙΚ ,00% m , , Χ 9 ΟΙΚ ,00% m3 91 0,45 40, ΟΙΚ ,00% m , , ΟΙΚ ,00% m , , Χ 11 ΟΙΚ ,00% m ,70 863, Χ 12 ΟΙΚ ,00% h 50 3,40 170, Χ 13 ΥΔΡ ,00% m 20 16,90 338,00 15 Καθαίρεση ολική του ισόγειου Ν22.4 Χ 14 ΟΙΚ ,00% Τεμ , ,00 κτιρίου Β (αποθήκη) 16 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή ΟΙΚ ,00% m ,50 427, ,25 0,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :1 από 14

2 Από Μεταφορά : 12399,25 0,00 17 Διαλογή των χρησίμων λίθων 22.3 Χ 16 ΟΙΚ ,00% m3 19 5,60 106,40 από τα προϊόντα καθαιρέσεως 18 Αποξήλωση μεταλλικων Ν Χ 17 ΟΙΚ ,00% Τεμ ,00 500,00 κιγκλιδωμάτων και επανατοποθέτηση. 19 Αποξήλωση οργάνων παιδικής Ν Χ 18 ΟΙΚ ,00% Τεμ ,00 500,00 χαράς και επανατοποθέτησή τους. 20 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ ,00% m ,00 532,00 21 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 22 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ ,00% m3 5 56,00 280, Χ 21 ΟΙΚ ,00% m , ,70 23 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 7.01 Χ 22 ΥΔΡ ,00% m2 10 2,20 22,00 24 Υδροβολή ή αμμοβολή επί Ν10.18 Χ 23 ΥΔΡ ,00% m2 49 2,60 127,40 λίθινων επιφανειών 25 Αμμοβολή σιδηρών κατακευών ΟΙΚ ,00% Kg 236 0,17 40,12 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γαρμπιλοδέματα Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/ ΟΙΚ ,00% m3 8,5 73,00 620, ΟΙΚ ,00% m3 9 84,00 756, , ,87 3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ ΟΙΚ ,00% m3 78,5 90, ,00 4 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/ ΟΙΚ ,00% m , ,00 5 Ξυλότυποι χυτών ΟΙΚ ,00% m2 6 22,50 135,00 μικροκατασκευών 6 Ξυλότυποι συνήθων χυτών ΟΙΚ ,00% m , ,60 κατασκευών 7 Χαλύβδινοι οπλισμοί ΟΙΚ ,00% Kg , ,00 σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C 8 Χαλύβδινοι οπλισμοί ΟΙΚ ,00% Kg , ,08 σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C 9 Αποστάτες σιδηροπλισμού Χ 33 ΟΙΚ ,00% m ,20 242,00 σκυροδεμάτων 10 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων Χ 34 ΟΙΚ ,00% m 20 16,80 336,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ 67002, ,87 Σελίδα :2 από 14

3 Από Μεταφορά : 67002, ,87 11 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων Χ 35 ΟΙΚ ,00% m 63 19, ,10 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης. Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου 2 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 3 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 12x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 4 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) ΟΙΚ ,00% m3 12,5 84, , ΟΙΚ ,00% m3 6,5 106,00 689, ,00% m , , ΟΙΚ ,00% m ,50 604, , ,28 5 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 12x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 6 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα 7 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών. Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών 8 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 9 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου 5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 2 Επιστρώσεις με πλάκες Ελευθερουπόλεως ορθογωνισμένες 3 Δάπεδο ασφαλείας παιδικής χαράς 4 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανιτόμαζας 40Χ40. 5 Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια γρανιτόμαζας 6 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 7 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο ΟΙΚ ,00% m , , Χ 41 ΥΔΡ ,00% m ,60 325, Χ 42 ΟΙΚ ,00% m ,80 823, ΟΙΚ ,00% m , , Χ 44 ΟΙΚ ,00% μμ 96 11, , , , ΟΙΚ ,00% m , ,50 Ν ΟΙΚ ,00% m , ,00 Ν73.97 Χ 47 ΟΙΚ ,00% m , ,00 Ν ΟΙΚ ,00% m2 73,5 50, ,00 Ν73.35 Χ 49 ΟΙΚ ,00% μμ , , ΟΙΚ ,00% m , , ΟΙΚ ,00% m , ,00 8 Αδρανοποίηση επιφανειών από μάρμαρο Χ 52 ΟΙΚ ,00% m2 12 5,60 67,20 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ 26134, ,05 Σελίδα :3 από14

4 Από Μεταφορά : 26134, ,05 9 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ ΟΙΚ ,00% m2 4 84,00 336,00 10 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m. Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm ΟΙΚ ,00% μμ 10 33,50 335,00 11 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια ρωμαϊκά,ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς. Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 2 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 3 Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4-7cm με τον σκελετό από καδρόνια. Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0-7,0 cm 4 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία τύπου δρυός 5 Υαλoστάσια ξύλινα από ξύλο IROCO. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm ΟΙΚ ,00% μμ 23 39,00 897, Χ 56 ΟΙΚ ,00% m , , Χ 57 OIK ,00% m , , ΟΙΚ ,00% m , , Χ 59 ΟΙΚ ,00% μμ 43,5 7,30 317,55 Ν ΟΙΚ ,00% m , , , ,70 6 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές από IROCO 7 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα 8 Ερμάρια μαγειρείων, τοίχου ή δαπέδου, πλήρη, από σύνθετη ξυλεία MDF, λακαριστά Ν ΟΙΚ ,00% m2 9,5 225, , ΟΙΚ ,00% m2 10,5 129, ,50 Ν ΟΙΚ ,00% m2 5,5 330, ,00 9 Κατασκευή στεγάστρου από μεταλλικό σκελετό και επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, Ν61.3 Χ 64 ΟΙΚ ,00% m2 10,7 120, ,00 10 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού ΟΙΚ ,00% Kg 31 11,20 347,20 11 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 2 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 3 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων 4 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Χ 66 ΟΙΚ ,00% Kg 115 4,50 517, ΟΙΚ ,00% m2 23,5 50, , ΟΙΚ ,00% m2 8,5 6,70 56, Χ 69 ΟΙΚ ,00% m2 65 7,30 474, ΟΙΚ ,00% m , , , , , ,50 Σελίδα :4 από 14

5 Από Μεταφορά : 2722, ,50 5 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως ΟΙΚ ,00% m , ,00 6 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 7 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα ΟΙΚ ,00% m , , Χ 73 ΟΙΚ ,00% m2 82 2,20 180,40 8 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 9 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) 10 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 11 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 12 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη Χ 74 ΟΙΚ ,00% m , , ΟΙΚ ,00% m , , Χ 76 ΟΙΚ ,00% m2 81,5 10,10 823, ΟΙΚ ,00% m , , ΟΙΚ ,00% m , ,00 : , ,50 Σύνολο Εργασιών Οικοδομικών : ,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :5 από 14

6 1. ΔΙΚΤΥΑ 1.1. ΥΔΡΕΥΣΗ 1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm N Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm 3 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm 4 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm 5 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins 6 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins N N Ν Ν Ν ΗΛΜ 7 100,00% m 12 6,24 74,88 80 ΗΛΜ 7 100,00% m 25 7,65 191,25 81 ΗΛΜ 7 100,00% m 45 12,52 563,4 82 ΗΛΜ 5 100,00% Τεμ. 1 84,2 84,2 83 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 13,81 13,81 84 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 14,23 28,46 7 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 15,76 15,76 8 Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins 9 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 13,68 13,68 87 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,22 142,2 10 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 3/4 ins ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 14,83 29,66 11 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 89 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 61,03 122,06 12 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins 13 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικός 20 l Ισχύος 2000 W 14 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1/2 ins 15 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins 16 Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 16χ2 πλήρης με οδηγό 17 Ερμάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 Χ 40 cm Ν Ν Ν Ν Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ 90 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 70,71 70,71 91 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,87 154,87 92 ΗΛΜ ,00% m 1 13,17 13,17 93 ΗΛΜ ,00% m 8 15,31 122,48 94 ΗΛΜ 8 100,00% m 80 6,82 545,6 95 ΗΛΜ 5 100,00% Τεμ. 2 91,46 182,92 96 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 14 9,7 135, , ,91 0, ,91 Σελίδα :6 από 14

7 Από Μεταφορά : 0, , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm Ν ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ. 4 51,97 207,88 2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm 3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm 4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου 5 Φ Πλαστικός 75 mm σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου 6 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm 7 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 75 mm 8 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ 8 100,00% m 4 15,48 61, ΗΛΜ 8 100,00% m 9 16,26 146, ΗΛΜ 8 100,00% m 7 21,2 148, ΗΛΜ 8 100,00% m 48 27, , ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ. 1 32,53 32, ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ. 1 10,16 10, ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ. 3 10,06 30,18 9 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m 10 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος έως 0,50 m 11 Στεγανό φρεάτιο συλλογής πετρελαίου Διαστάσεων 0,80x 0,80x1,0 m 12 Κανάλι συλλογής ομβρίων 13 Διαστάσεων Πλαστική υδρορροή πλάτους από 0,20 P.V.C. και ορθογωνικής διατομής 73 x 100 mm 14 Καλύμματα φρεατίων 15 χυτoσιδηρά Σχάρες ομβρίων γαλβανισμένες. ελαφρού τύπου (Pedestrian) πλάτους 20 cm Ν Ν Ν Ν Ν Ν8072 Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 4 73,54 294, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,7 113, ΗΛΜ10 100,00% Τεμ ,53 372, ΗΛΜ ,00% m 19 70, , ΗΛΜ 8 100,00% m 10 11,00 110, ΗΛΜ ,00% Kg 90 2,20 198, ΗΛΜ 5 100,00% m 19 25,94 492,86 16 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ Ν mm 18 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα Ν Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων Ν Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες Ν Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 Χ 55 cm Ν ΗΛΜ 1 100,00% Τεμ. 1 28,26 28, ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ. 1 5,06 5,06 98 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 400, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,46 304, ΗΛΜ 5 100,00% Τεμ ,33 323, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,6 502,80 97 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 350, , ,91 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :7 από 14

8 Από Μεταφορά : 6.774, ,91 23 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου ΗΛΜ ,00% Τεμ ,58 204,58 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μήκους 1,80 m 24 Σιφώνι νεροχύτου από 121 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 32,83 32,83 πολυαιθυλένιο δύο σκαφών Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 122 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 26,12 78,36 μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm Εταζέρα νιπτήρα πλήρης ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 21,22 63,66 27 πορσελάνης Δοχείο ρευστού - μήκους σάπωνα 0,60 πλήρες cm ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 13,73 41, Επιχρωμιωμένο 28 Χαρτοθήκη πλήρης 125 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 17,27 51,81 επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm Χαρτοθήκη πλήρης πλαστική 126 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 15,27 15, πολλαπλή Ν Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με 127 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 23,08 69,24 κάλυμμα χρώματος λευκού Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων Ονομαστικής ισχύος 4,0 m3/h ΗΛΜ ,00% Τεμ , ,00 32 Εξαεριστήρας WC-λουτρού Ν Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση σωλήνων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες N ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 38,67 77, ΗΛΜ ,00% m , ,17 34 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ140mm 1.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm 2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm 3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιραλ Διαμέτρου 16 mm Ν m 58 12,7 736, , , ΗΛΜ ,00% m 65 3,26 211,9 132 ΗΛΜ ,00% m 140 4,07 569,8 133 ΗΛΜ ,00% m 35 5,66 198,1 4 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm ΗΛΜ ,00% Τεμ ΗΛΜ ,00% m 390 1,32 514,8 136 ΗΛΜ ,00% m 450 1,43 643,5 7 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 8 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 9 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2 10 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 6 mm2 11 Καλώδιο τύπου ΝΥM τετραπολικό Διατομής:4 Χ 4 mm2 12 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 6 mm2 13 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Σε Μεταφορά Διατομής : 5 Χ 4 mm ΗΛΜ ,00% m 25 5,29 132, ΗΛΜ ,00% m 28 5,66 158, ΗΛΜ ,00% m 10 7,06 70,6 140 ΗΛΜ ,00% m 8 8,63 69, ΗΛΜ ,00% m 1 8,35 8, ΗΛΜ ,00% m 60 11, ΗΛΜ ,00% m 5 9,85 49, , ,35 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :8 από 14

9 Από Μεταφορά : 3.554, ,35 14 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 144 ΗΛΜ ,00% m 12 12,06 144,72 εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 16 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 18 Διακόπτης στεγανός χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός Ν Διακόπτης στεγανός χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Ν Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 20 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 21 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - 22 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός με ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V Εντάσεως 16 Α ΗΛΜ ,00% m 65 15, , ΗΛΜ ,00% Τεμ. 6 4,14 24, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 5 5,95 29, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 5,59 16, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 8,18 24, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 17 9,24 157, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 4 10,14 40, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 12,32 12,32 23 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm ΗΛΜ ,00% Τεμ ,52 193,52 24 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm ΗΛΜ ,00% Τεμ ,57 166,57 25 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος Διαστάσεων 62 Χ 50 cm ΗΛΜ ,00% Τεμ ,85 232,85 26 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 25 Α 27 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 25 Α 28 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α 29 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 11,05 22,1 157 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 15,68 31, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 18,67 37, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 21,91 21,91 30 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 16 (μινιόν) ΗΛΜ ,00% Τεμ. 8 8,58 68,64 31 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώματος Ε Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α ΗΛΜ ,00% Τεμ. 6 12,15 72,9 162 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 6 8,65 51, , ,35 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :9 από 14

10 Από Μεταφορά : 5.928, ,35 33 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 163 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,21 142,94 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α 34 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α 164 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 10,21 20,42 35 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 Α 165 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 11,23 11,23 36 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α 166 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 16,53 16,53 37 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 Α 167 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 17,55 17,55 38 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α 168 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 18,57 18,57 39 Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 65,29 65,29 40 Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως Διαστάσεων 96 Χ 96 mm Σχέσεως μετασχηματισμού 50 / 5 Α 41 Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον μεταγωγέα βολτομέτρου Διαστάσεων 96 Χ 96 mm 42 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, N με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W 170 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 66,09 66, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,8 117,8 172 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 7 19,75 138, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 6 45, Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, N με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας ΙΡ 55 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W 174 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 47, Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 23 W Α ΗΛΜ ,00% Τεμ ,83 348, , ,35 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :10 από 14

11 Από Μεταφορά : 7.255, ,35 46 Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή 176 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 8 43,51 348,08 οροφής πεπλατυσμένης σφαίρας Ν προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 23 W 47 Φωτιστικό σώμα ανηρτημένο σφαιρικό διαμ. 30 εκ. με ηλεκτρον. λαμπτήρα φθορ. 23W Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 9 38,28 344,52 48 Φωτιστικό ασφαλείας με LED Ν Κυκλικός αγωγός απο χαλυβα κατα ΕΝ , Φ8 mm Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 55, ΗΛΜ ,00% m 3 4,82 14,46 50 Ζυγος γειωσης Απο πλαστικο καλυμμα και βαση 51 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 30Χ40 cm βάθους 70 cm 52 Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων τύπου CB, διαμέτρου Φ16 mm 53 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ100 mm 54 Σκληρός πλαστικός σωλήνας απο PVC διαμέτρου Φ 16 mm Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 80,39 160, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,14 270, ΗΛΜ ,00% m 45 4,93 221, ΗΛΜ 8 100,00% m 50 10, ΗΛΜ 8 100,00% m 1 9,32 9,32 55 Σκληρός πλαστικός σωλήνας απο PVC διαμέτρου Φ 23 mm 56 Σκληρός πλαστικός σωλήνας απο PVC διαμέτρου Φ 29 mm Ν Ν ΗΛΜ 8 100,00% m 12 11,63 139, ΗΛΜ 8 100,00% m 8 12,37 98,96 57 Χάλκινος σφικτήρας, σύσφιξης αγωγών Φ8/10 εκτός εδάφους 58 Σύνδεσμος γεφυρώσεων πάσης φύσης 59 Σύνδεσμος μορφής γωνιακού ακροδέκτη Ν Ν Ν Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία 61 Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή Ν διακλάδωσης Ν ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 11mm 2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm 3 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - 4 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 4 ζευγών 5 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm Ν Ηλεκτρικό κουδούνι Ν Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά πλήρης 8 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο Φ50 mm 10 Atm Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 32,62 65, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 8 19,51 156, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 8 13,61 108, ΗΛΜ ,00% m 57 4,50 256,5 191 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 4 13,37 53, Ν ΗΛΜ ,00% m 1 3,22 3, ΗΛΜ ,00% m 15 3,26 48, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 4 4,29 17, ΗΛΜ ,00% m 85 3,47 294, ΗΛΜ ,00% m 190 2,67 507, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 92,33 184, ΗΛΜ ,00% Τεμ , ΗΛΜ 8 100,00% m 50 6,6 330, , ,61 9 Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών Ν Κεραία Τ.V. FM Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 6,58 13, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,84 349, , ,96 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :11 από 14

12 Από Μεταφορά : 1.839, ,96 11 Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 201 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,76 508,76 Ν Mίκτης UHF 202 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,66 100,66 Ν Μίκτης VHF 203 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,66 100,66 Ν Μίκτης FM 204 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 98,56 98,56 Ν Κατανεμητής σήματος 205 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,66 100,66 Ν Διακλαδωτήρας σήματος 206 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 14,62 14,62 Ν Πρίζα τηλεόρασης τερματική 207 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 13,31 13,31 xωνευτή Ν Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω 208 ΗΛΜ ,00% m 12 18,65 223,80 Ν , , ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 Σιδηροκατασκευή απο 1 ΗΛΜ 4 100,00% Kg 50 4,54 227,00 μορφοσίδηρο Ν Αντισκωριακές βαφές. ΟΙΚ-Α 2 ΟΙΚ ,00% m2 10 2,3 23,00 3 Εφαρμογή Σιδηροσωλήνας αντισκωριακής μαύρος με βαφής ραφή ΗΛΜ 4 100,00% m 50 23, ,50 4 Διαμέτρου Χαλκοσωλήνας 1 1/4 Εξωτ. ins Διαμέτρου ΗΛΜ 7 100,00% m 9 6,24 56,16 15 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 81 ΗΛΜ 7 100,00% m 20 12,52 250,40 28 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) 212 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 16,73 50,19 ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 ins Βαλβίδα αντεπιστροφής 213 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 26,11 26,11 8 ορειχάλκινημε Θερμαντικά σώματα γλωτίδα panel (κλαπέ) ΗΛΜ ,00% m 0,45 123,37 55,52 αξονικού ύψους 700mm, τύπου ν (μία πλάκα - ένας μαίανδρος) 9 Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 11 (μία πλάκα - ένας μαίανδρος) Ν ΗΛΜ ,00% m 0,45 99,04 44,57 10 Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 22 (δύο πλάκες - δύο μαίανδροι) Ν ΗΛΜ ,00% m 3,9 106,48 415,27 11 Θερμοστατικός διακόπτης θερμαντικού σώματος 12 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins 13 Λέβητας χυτοσιδερένιος Νερού ελάχιστης θερμαντικής Ισχύος Kcal/h 14 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανός καύσεως έως 5 kg/h Ν Ν Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 6 31,00 186, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 6 8,38 50, ΗΛΜ ,00% Τεμ , , ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 765,00 15 Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, πλαστική από ΡΕ LT N ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 350,00 16 Δείκτης στάθμης πετρελαίου 222 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 160,00 N , ,18 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :12 από 14

13 Από Μεταφορά : 5.614, ,18 17 Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου 223 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 55,08 55,08 πετρελαίου Ικανός 16 l/h Καπνοδόχος μεταλλική απο 224 ΗΛΜ ,00% m 7 95,00 665,00 ανοξείδωτη λαμαρίνα μονωμένη Ν διαμέτρου 15 cm. 19 Δοχείο διαστολής Κλειστό με 225 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,65 239,65 μεμβράνη - Χωρητικ. 25 l Σύστημα αυτόματης πληρώσεως 226 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,05 202,10 εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins 21 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 3/4 ins Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, με κινητήρα N inverter, ψυκτικής ικανός btu/h 227 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 41,58 41, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 650,00 23 Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, με κινητήρα N8500 inverter ψυκτικής ικανός btu/h 24 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής ΗΛΜ ,00% Τεμ , , ΗΛΜ ,00% Kg 280 8, ,20 25 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1/2 ins 26 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins 27 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins 28 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως inverter. Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ,00% m 1 13,17 13,17 93 ΗΛΜ ,00% m 1 15,31 15, ΗΛΜ ,00% m 20 17,39 347, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 250,00 29 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 16 atm ΗΛΜ ,00% Τεμ. 2 36,73 73,46 30 Θερμοστάτης χώρου N Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου 32 Περιοχής Υδροστάτης ενδείξεως επαφής Υδροστάτης εμβαπτίσεως με φωλεά Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 105, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 26,35 26, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 46,81 46, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 50,48 50, ΗΛΜ ,00% m 15 3,26 48,90 35 Καλώδιο τύπου NYLHY διατομής 238 ΗΛΜ ,00% m 15 1,55 23, Χ1 mm2 Ν Εύκαμπτος Πλαστικός σωλήνας ΗΛΜ 8 100,00% m 20 3,04 60,80 37 απο Πλαστικός πολυαιθυλένιο σωλήνας Φ18 απο mm Ν ΗΛΜ 8 100,00% m 114 6,82 777,48 δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 16χ2 πλήρης με οδηγό Ν Ερμάριο συλλεκτών διαστάσεων 95 ΗΛΜ 5 100,00% Τεμ. 2 91,46 182,92 50 Χ 40 cm Ν Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη Ν Σύστημα αντιστάθμισης Ν εγκατάστασης κεντρ. Θέρμανσης ΗΛΜ ,00% Τεμ. 12 9,7 116, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 720,00 41 Σύστημα ανάκτησης θερμός καυσαερίων εγκατάστασης κεντρ. Θέρμανσης Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ , , , ,74 0, ,92 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :13 από 14

14 Από Μεταφορά : 0, , ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg ΟΙΚ-Α ΟΙΚ ,00% m , , ΗΛΜ ,00% Τεμ. 4 38,19 152,76 3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 66,64 66,64 4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm 5 Καλώδιο τύπου NYLHY διατομής 4Χ1 mm2 Ν Πίνακας πυρανίxνευσης 4 ζωνών Ν Ανιxνευτής θερμοδιαφορικός Ν Ανιxνευτής φωτοηλεκτρονικός Ν Πατητό κομβίο συναγερμού Ν Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού Ν Αυτονομη συσκευη τροφοδοτησεως συστήματος Ν ανίχνευσης - αναγγελίας πυρκαγιάς 500 VA- 24 V, με ενσωματωμενο συγκροτημα μπαταριων 1.7. Σ.Α.Π. 1 Χαλύβδινη γαλβανισμένη ράβδος, κυκλικής διατομής, Χαλύβδινη ράβδος κυκλικής διατομής, γαλβανισμένη 2 Χαλύβδινη γαλβανισμένη ράβδος, κυκλικής διατομής, Χαλύβδινη ράβδος κυκλικής διατομής, γαλβανισμένη Διαμέτρου 10 mm Ν Ν Ακίδα αλεξικέραυνου Mήκους 2000 mm Ν Πλαίσιο καπνοδόxου για την στήριξη ακίδων Πλαίσιο Ν καπνοδόxου για στήριξη ακίδων και σύνδεση με αγωγό καθόδου Tύπου Α 5 Ακροδέκτης προς κεραία Ν Συνδετήρας γαλβανισμένος αγωγών Ν Στήριγμα βυζαντινού κεραμιδιού Ν Σύνδεσμος ευθείας σύνδεσης αγωγών ΗΛΜ ,00% m 80 3,26 260, ΗΛΜ ,00% m 80 1,55 124, ΗΛΜ ,00% Τεμ ,34 606, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 64,73 194, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 65,73 197, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 50,33 150, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 98,23 98, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 89,43 89, ΗΛΜ ,00% m 22 2,46 54, ΗΛΜ ,00% m 10 3,91 39, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 67,32 67, ΗΛΜ ,00% Kg 5 11,38 56, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 1 19,89 19, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 8 30,97 247, ΗΛΜ ,00% Τεμ. 20 8,21 164, , , ΗΛΜ ,00% Τεμ. 6 25,78 154, Ν ,97 803,97 0, ,46 Μύρινα, Οκτώβριος 2013 Εργασίες ,46 Οι συντάξαντες Γ.Ε & Ο.Ε (%) Σύνολο : 18,00% , ,44 1. Δανιήλ Κλεοπάτρα Πολιτικός μηχανικός Απρόβλεπτα (%) Σύνολο : για απολογιστικά για αναθεώρηση Σύνολο : 15,00% , , , , ,20 2. Καλδής Μιχάλης Μηχανολόγος μηχανικός Φ.Π.Α. (%) Γενικό Σύνολο : 16,00% , ,00 Θεωρήθηκε Η Προισταμένη ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Σελίδα :14 από 14

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 72/2011 A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8578.8 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύστημα κλιματισμού με VRV-INVERTER ισογείου Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ. ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Α.Τ. Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 27 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΟΙΚ-20.02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 02.01 Καθαιρέσεις αποκ. 1,00 2.850,40 2.850,40 655,59 3.505,99 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο : Χώρος Υποδοχής Σπηλαίου Δράκου Αριθμός Μελέτης : 185/2011 A.T. : 76 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 59762 /ΤY 1498 / 9-6 -2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα