Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1826 Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust Σπύρος ΠΑΥΛΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην εργασία αυτή ανασκόπησης παρουσιάζονται νέα κριτήρια προσδιορισμού και χαρτογράφησης ενεργών ρηγμάτων, ειδικά για την Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκαν από την διεθνή και ελληνική επιστημονική εμπειρία των είκοσι τελευταίων χρόνων. Το αποτέλεσμα της επίδρασης στις κατασκευές εξαρτάται από πολλούς γεωλογικούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι και τα γεωλογικά ρήγματα, ιδιαίτερα εκείνα που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί σε ιστορικούς σεισμούς. Η προσέγγιση της χαρτογράφησης τους πρέπει να αλλάξει ριζικά και να γίνεται κυρίως με ποσοτικές γεωμορφολογικές (μορφοτεκτονικές), παλαιοσεισμολογικές, γεωδαιτικές μεθόδους. ABSTRACT : In this review paper are presented recent criteria of identification and mapping of active faults especially in the Greek territory, arising from the international and Greek scientific experience of the last twenty years or so. The effects on structures and infrastructures, is a direct consequence of many factors, among them the proximity to any geological faults, even ones that have not been activated during historical earthquakes. Geomorphological features, such as fault scarps, drainage pattern, favourable morphotectonic indices and quantitative morphotectonic analysis, palaeoseismological. and geodetic evidence methods are under new consideration of mapping active structures. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι επικίνδυνες γεωλογικές δομές, όπως είναι τα ρήγματα και τα χαλαρά εδάφη, δεν αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες δόμησης. Απεναντίας η ασφαλής δόμηση συντελείται εκεί όπου είναι καλά γνωστές οι γεωλογικές συνθήκες θεμελίωσης και οι πιθανότητες εκδήλωσης ενός ακραίου φυσικού φαινομένου. Οι όροι «ενεργό ρήγμα» και «ενεργός τεκτονική» υποδηλώνουν πρόσφατες τεκτονικές δομές και διαδικασίες. Ο όρος όμως «πρόσφατα» είναι σχετικός και ιδιαίτερα ασαφής για ένα επιστημονικό ορισμό. Απαιτούνται πιο εξειδικευμένες γεωλογικές-εδαφοτεχνικές μελέτες με βάση τις προδιαγραφές που προκύπτουν από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία. Ο παράγοντας έδαφος και ειδικότερα η ζώνη παραμόρφωσης του ρήγματος είναι σημαντικότατη στην αντισεισμική δόμηση, όμως τις περισσότερες φορές είναι άγνωστος. Πρωταρχική σημασία στον καθορισμό της πιθανής σεισμικής κίνησης σε μια περιοχή έχει η πρόβλεψη της επιρροής της εδαφικής απόκρισης στην ένταση και το φασματικό περιεχόμενο του σεισμικού κραδασμού. 1 Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

2 Τα ρήγματα και ειδικότερα τα ενεργά είναι ο πρώτος και καθοριστικός παράγοντας στην εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας μιας περιοχής και κυρίως μιας θέσης δόμησης, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν λαμβάνονται υπόψη στον αντισεισμικό κανονισμό. Η ανάγκη όμως για ασφάλεια των μεγάλων έργων, όπως είναι τα μεγάλα κτίρια, οι γέφυρες, τα φράγματα, οι σήραγγες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, ακόμη και οι κοινές κατοικίες και ιδιαίτερα οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις (Jackson 2006), απαιτεί ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις των γεωλογικών συνθηκών θεμελίωσης, λεπτομέρεια στον καθορισμό των ενεργών δομών και περαιτέρω πολεοδομικές και κατασκευαστικές προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών από μελλοντική επαναδραστηριοποίησή τους (σεισμική ή ασεισμική). Τελευταία, η ασεισμική ολίσθηση κατά μήκος ρηγμάτων έχει επίσης σημαντικές συνέπειες σε οικοδομές (Πάτρα, Θεσσαλία, Περαία - Λαγυνά Θεσσαλονίκης, Φανός-Ανάργυροι, Ν. Φλώρινας κ.ά. Zouros et al. 2004, Zervopoulou et al. 2007). Στο παρελθόν έχουν συμβεί σοβαρά λάθη στην εκτίμηση των τεκτονικών κινήσεων του γήινου φλοιού, κυρίως από έλλειψη επιστημονικής γνώσης, με συνέπειες τις πρόσθετες οικονομικές δαπάνες μεγάλων έργων, την καθυστέρηση ή ματαίωση μεγάλων και σημαντικών από οικονομική πλευρά κατασκευών, τα νομικά προβλήματα και κυρίως τις μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και κατασκευές. Μέχρι πρόσφατα τα ρήγματα στους γεωλογικούς χάρτες παριστανόταν ως ευθείες γραμμές και θεωρούνταν ως απλοποιημένα επίπεδα, ενώ ως μόνα κριτήρια ενεργότητας θεωρούνταν η δράση τους σε ιστορικούς χρόνους με σαφείς και τεκμηριωμένες επιφανειακές συνσεισμικές διαρρήξεις (Bonilla et al. 1984, Guidoboni et al. 1994, 2005, Barka & Kadinske- Cade 1988, Papazachos & Papazachou 1997, Ambraseys & Jackson 1998, Pavlides & Caputo 2004), με συνεπικουρία λίγων γεωμορφολογικών κριτηρίων. Λάθη κατά τη χαρτογράφηση ενός ρήγματος προέρχονταν από τις ασαφής γεωλογικές παραμέτρους, από την κλίμακα ή από τις τεχνικές χαρτογράφησης. Σήμερα οι αντιλήψεις για τα ενεργά ρήγματα έχουν αλλάξει και η εκτίμηση αν ένα ρήγμα είναι ενεργό ή όχι απαιτεί πολύ εξειδικευμένες τεχνικές χαρτογράφησης. Η αλλαγή στον τρόπο χαρτογράφησης των ρηγμάτων και η εισαγωγή μιας μεγάλης σειράς κριτηρίων ενεργότητας (Yeats et al. 1995, Fraser 2001, McClymont 2001, Zygouri et al. 2008) βοήθησαν ώστε να είναι δυνατή η ακριβέστερη θεώρηση των ενεργών ρηγμάτων. Παρά τη μεγάλη πρόοδο που σημειώθηκε και στη χώρα μας η αναγνώριση των ενεργών ρηγμάτων είναι συνήθως δύσκολη λόγω της τεκτονικής πολυπλοκότητας του Ελλαδικού χώρου (Pavlides 1993, 1996, Papanikolaou et al. 2006, Piccardi et al., 2007), με την ύπαρξη πολλών μικρών σε μήκος δομών και της πολυσχιδούς γεωμετρικής ανάπτυξής τους (Σχήμα 1). 2

3 Σχήμα 1. Χάρτης των κυριότερων βιβλιογραφικά τεκμηριωμένων ενεργών και πιθανά ενεργών ρηγμάτων (capable faults) του ευρύτερου χώρου του Αιγαίου (Ελλάδα και γύρω περιοχές) (Pavlides et al. 2007). Ο χάρτης αυτός εμπλουτίζεται συνεχώς με μια βάση δεδομένων σε συνεργασία της ερευνητικής ομάδας μας με το INGV-Roma. Τα ενεργά ρήγματα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στον αντισεισμικό σχεδιασμό, κι αν ακόμη τα υπάρχοντα σεισμολογικά στοιχεία δείχνουν σαφώς χαμηλότερους δείκτες και συντελεστές - όπως στην περίπτωση της Κοζάνης - Γρεβενών (1995), της Αθήνας (1999) (Pavlides & King 1998, Chatzipetros et al 1998, Pavlides et al 2002), αλλά και της Θεσσαλονίκης - και το διάστημα επαναδραστηριοποίησης τους είναι μεγαλύτερο από την αναμενόμενη ζωή των κατασκευών. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα μάλιστα, δέχεται σήμερα ότι είναι προτιμότερο και ασφαλέστερο να θεμελιώνουμε σωστά σε περιοχές που γνωρίζουμε την ύπαρξη, τη γεωμετρία και σεισμική ιστορία των ρηγμάτων, ενώ αντίθετα είναι περισσότερο επικίνδυνο να σχεδιάζουμε κατασκευές σε περιοχές με ελλιπή γεωλογική και 3

4 εδαφομηχανική γνώση ή σε θέσεις που θεωρούνται «ασφαλείς» από σεισμοτεκτονική άποψη. Οι μεταβολές που έχουν παρατηρηθεί στα εδάφη των επικεντρικών περιοχών πολλών επιφανειακών σεισμών του Ελληνικού χώρου (συν-σεισμικές και «συμπαθητικές» επιφανειακές διαρρήξεις, ρευστοποιήσεις εδαφών, κατολισθήσεις κ.α.), αποτελούν επιπλέον στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά τη σεισμική επικινδυνότητα. Οι μεταβολές αυτές, κατά σειρά συχνότητας εμφάνισης, είναι: εδαφικές ρωγμές (πρωτογενείς ή δευτερογενείς), καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις ή καθιζήσεις εδαφών, (Παυλίδης κ.α. Επιφανειακές εκδηλώσεις του ισχυρού σεισμού της 8 ης Ιουνίου 2008 στη ΒΔ Πελοπόννησο, βλέπε παρόντα τόμο), ανυψώσεις ή καταβυθίσεις ακτών και πολύ σημαντικές οι ρευστοποιήσεις εδαφών, (Papadopoulos & Lefkopoulos 1993, Papathanassiou et al. 2004, 2005) οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τις ανωδομές. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ Το σύνολο των τεχνικών ανάλυσης των ενεργών ρηγμάτων όταν εφαρμόζονται συνδυαστικά μπορούν με μεγάλη ακρίβεια να βοηθήσουν στην αναγνώριση αν ένα ρήγμα είναι ή όχι ενεργό, στον υπολογισμό του μήκους του και της μετατόπισή του ή το μοντέλο διάρρηξης. Σχετικά με το ρυθμό ολίσθησης, το χρόνο επανάληψης και τη συν-σεισμική μετατόπιση η παλαιοσεισμολογική μέθοδος παρέχει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Σχήμα 2. Ρηξιγενής επιφάνεια του ρήγματος της Αταλάντης (περιοχή του Μαρτίνου) στην οποία είναι αποτυπωμένα τέσσερα διαφορετικά σεισμικά γεγονότα. (λωρίδες διαφορετικού βαθμού διάβρωσης ), ίδιου άλματος (χαρακτηριστικός σεισμός) πριν από τον καλά μελετημένο σεισμό του (Παυλίδης κ.α. 2004). 4

5 Το άλμα (κατακόρυφη μετατόπιση) και το μήκος ενός ενεργού ρήγματος αυξάνονται με διαδοχικούς σεισμούς (Σχήμα 2) και η τάση αύξησης τους αποτυπώνεται επιφανειακά στο γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Η χαρτογράφηση του μήκους βασίζεται στην επιφανειακή εκδήλωσή του, την αλλαγή των ιζηματογενών φάσεων ιζημάτων, τη διακοπή ή επανάληψη στρωματογραφικών ενοτήτων και τη χαρτογράφηση ρηξιγενών πρανών. Το εύρος του ρήγματος καθορίζεται αφού καθορισθεί η ζώνη που έχει υποστεί ανύψωση-βύθιση ή διάρρηξη από τη δράση του ρήγματος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ανάλυσης κανονικών και ανάστροφων ρηγμάτων. Η αποτύπωσή του ρήγματος γίνεται με τη χαρτογράφηση φυσικών ή τεχνητών τομών, με στοιχεία γεωτρήσεων και γεωφυσικών διασκοπήσεων. Παρόλα αυτά η αποτύπωση ενός ρήγματος σε γεωλογικό χάρτη εμπεριέχει λάθη, λόγω της κλίμακας, της διάβρωσης, της απόθεσης ή της μη επιφανειακής εμφάνισης τμημάτων του ρήγματος. Η καλή γνώση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των ρηγμάτων (επιφανειακών και βάθους) θεωρείται ότι απαντά με αξιόπιστα στα ερωτήματα που αφορούν το σεισμικό κίνδυνο (Barka et al., 1988, Marrett and Allmendinger, 1991, Yeats et al. 1996), και την εκτίμηση της εδαφικής παραμόρφωσης σε μια περιοχή (Cowie and Scholz, 1992, Walsh et al., 1991, Cladouhos and Marrett, 1996, Kim and Sanderson, 2005, Caputo et al. 2006). Μερικές περιοχές είναι «περισσότερο ενεργές» σε σύγκριση με τις παρακείμενες τους. Τα ενεργά ρήγματα μιας περιοχής μπορεί να είναι πολλά ή λίγα και αντίστοιχα η παραμόρφωση μιας περιοχής να είναι εντοπισμένη σε ορισμένες ζώνες ή διάχυτη (π.χ. Μυγδονία - σεισμός Θεσσαλονίκης 1978). Όταν η τεκτονική είναι πολύπλοκη η μορφοτεκτονική ανάλυση μπορεί να αποσαφηνίσει αν ένα σύνολο ρηγμάτων που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και των οποίων ο προσανατολισμός είναι παρόμοιος ανήκουν στην ίδια δομή (Burbank & Anderson 2001, Keller & Pinter 1996/2000, Goldsworthy, et al. 2002, Kokkalas & Koukouvelas 2005, Tsodoulos et al., 2008) Η εξέλιξη του ανάγλυφου μιας περιοχής ελέγχεται από τη γεωλογική δομή της, την ενεργό τεκτονική και τις κλιματικές ή βιολογικές παραμέτρους π.χ. τη φυτοκάλυψη, γι αυτό η μορφοτεκτονική ανάλυση μιας περιοχής με ποσοτική έκφραση αποτελεί το κλειδί της ανάλυσης της ενεργού τεκτονικής. Η γεωμορφολογική έκφραση του ρήγματος κατά τεκμήριο καταδεικνύει μεγαλύτερο μήκος ρήγματος και μπορεί να δείχνει και διαδοχικές φάσεις της εξέλιξης του. Οι επιφανειακοί σεισμοί μέχρι Μ~6.0 δεν δίνουν κατά κανόνα επιφανειακές διαρρήξεις (Caputo 1993, Pavlides & Caputo 2004). Αντίθετα γεωλογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα είναι δυνατόν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ενεργών γεωλογικά ρηγμάτων, που δεν εμφανίζουν επιφανειακές συν-σεισμικές διαρρήξεις και σε συνδυασμό με σεισμολογικά δεδομένα (σεισμοτεκτονική) να εντοπίσουν μια σεισμογόνο δομή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σεισμός της Αθήνας (7/9/99) όπου δεν εμφανίστηκαν σαφή στοιχεία (τυπικές επιφανειακές συν-σεισμικές διαρρήξεις) και δεν μπόρεσε να εντοπιστεί εξαρχής το σεισμογενετικό ρήγμα (Pavlides et al., 2002). Η λεπτομερής επιφανειακή όμως γεωλογική χαρτογράφηση σε μεγάλη κλίμακα, σε συνδυασμό με μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις και μετρήσεις, με ανάλυση δορυφορικών εικόνων LANDSAT μεγάλης διακριτικής ικανότητας, με ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου (DEM), και με συμβολομετρία (Dif. SAR Interferometry) 5

6 προσδιόρισε με ικανοποιητική ακρίβεια τη σεισμογόνο δομή (Ρήγμα Φυλής, Papadopoulos et al. 2002, Pavlides et al, 2002, Ganas et al 2004, Σχήμα 3). Σχήμα 3. Γεωλογικός χάρτης της νότιας Πάρνηθας, όπου αποτυπώνονται σε λεπτομέρεια τα επί μέρους επιφανειακά τμήματα του σεισμογόνου (1999) ρήγματος της Φυλής συνολικού μήκους 10 km. (Ganas et al. 2004). Το γεωλογικό ρήγμα ως πιθανή σεισμική πηγή με διαστάσεις (μήκος, βάθος) και μέσο ετήσιο ρυθμό ολίσθησης δεν υπεισέρχεται στους υπολογισμούς εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας. Για καλύτερη προσέγγιση της Σεισμικής Επικινδυνότητας έχουν γίνει προσπάθειες υπολογισμού σχέσεων Μεγέθους σεισμού με το μήκος της επιφανειακής διάρρηξης, τη μετατόπιση κλπ. σε διεθνές επίπεδο (Bonilla et al 1984, Wells & Coppersmith 1997, Stroml Nikonov 1997), για το Μεσογειακό χώρο (Ambraseys & Jackson 1998) για τον ελλαδικό χώρο (Pavlides et al., 1999, Pavlides & Caputo 2004). Στα πλαίσια της Ντετερμινιστικής (Αιτιοκρατικής) Ανάλυσης (Deterministic Seismic Hazard Assessment) είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα γεωλογικά δεδομένα (διαστάσεις ρήγματος) για άμεση ποσοτική χρήση από μηχανικούς στον καθορισμό του «σεισμού σχεδιασμού» (Coppersmith & Youngs 2000, Kiratzi et al 1985, Kim & Sanderson 2005 κ.ά.). Δηλαδή καθορισμός μέγιστου αναμενόμενου μεγέθους σεισμού, εδαφικής ταχύτητας και σεισμικής επιτάχυνσης (M, u, g) μιας περιοχής ή θέσης. 6

7 Η αξία των γεωλογικών μεθόδων και τεχνικών, εντοπίζονται τα τελευταία 20 χρόνια στην παλαιοσεισμολογική έρευνα, δηλαδή στη μελέτη της πρόσφατης γεωλογικής ιστορίας των ενεργών ρηγμάτων, με γεωλογικά κριτήρια, ώστε να προκύπτουν ποσοτικά στοιχεία για σεισμικά γεγονότα που δεν είναι γνωστά, για την περίοδο επανάληψης μεγάλων σεισμών κ.α. Ένα από τα σημαντικά συμπέρασμα της παλαιοσεισμολογικής έρευνας παγκόσμια είναι και η διαπίστωση ότι τα ρήγματα δεν εμφανίζουν μια κανονική περιοδικότητα επανάληψης σεισμών, αλλά περιόδους υπερδραστηριότητας (αρκετοί ισχυροί σεισμοί σε μικρά χρονικά διαστήματα) που εναλλάσσονται με μεγάλες περιόδους αδράνειας (σεισμικής ησυχίας). Ο χρόνος αυτός αδρανείας ενός ρήγματος μπορεί να χαρακτηρίσει ένα ενεργό ρήγμα ως ασφαλές για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και για ένα ορισμένο είδος οικοδομής. Η Παλαιοσεισμολογία μπορεί να προσδιορίσει κρίσιμες παραμέτρους με μεγαλύτερη ακρίβεια όπως ο ρυθμός ολίσθησης του ρήγματος, ο χρόνος επανάληψης μεγάλων γεγονότων, το μέγιστο μέγεθος αναμενόμενου σεισμού κ.α. (Σχήμα 4). Η ακρίβεια της μεθόδου όσον αφορά στον προσδιορισμό του χρόνου εκδήλωσης του σεισμού είναι μάλλον περιορισμένη, γιατί εξαρτάται από τη στρωματογραφία των ιζηματογενών αποθέσεων παρά τα ρήγματα και την ακρίβεια των τεχνικών χρονολόγησης (C 14, AMS, θέρμο- και οπτική- φωταύγεια κ. ά). Γενικά οι περιορισμοί της μεθόδου οφείλονται στη διάβρωση των πλευρικών κορημάτων των ρηγμάτων, τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, στην απουσία ή κακή ποιότητα του χρονολογήσιμου υλικού και όταν οι σεισμικές μετατοπίσεις είναι μικρές και μη ανιχνεύσιμες (McCalpin 1996, Yeats et al 1996). Σχήμα 4. Παλαιοσεισμολογική τομή στο ρήγμα Καπαρελίου, όπου γίνεται λεπτομερής τεκτοστρωματογραφική ανάλυση (φάσεις κολουβιακών αποθέσεων στο ρήγμα και μικρές ρηγματώσεις και ρωγμώσεις που συνδέονται με παλαιότερους του 1981 σεισμούς των τελευταίων χρόνων (Kokkalas et al. 2007). 7

8 Η παλαιοσεισμολογία θεωρείται ως πολύ σημαντική μέθοδος ανάλυσης ενεργών ρηγμάτων. Στην Ελλάδα παρά τη σπουδαιότητα της μεθόδου οι παλαιοσεισμολογικές μελέτες είναι περιορισμένες και μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο (Pavlides 1996, Pavlides et al., 2004, Koukouvelas et al., 2001; 2005, Caputo et al. 2004; Chatzipetros et al. 2005, Caputo et al., 2008). Ενδεικτικά αναφέρεται αντίστοιχη βιβλιογραφία στο τέλος, από την οποία προκύπτει ότι τα παλαιοσεισμολογικά δεδομένα είναι ελάχιστα για ορισμένα ενεργά ρήγματα της κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα παλαιοσεισμολογικές τομές έχουν γίνει στα ρήγματα Γερακαρούς (Μυγδονία λεκάνη), Γρεβενών, Ελίκης, Πισιών-Αλεποχωρίου, Αταλάντης, Σπάρτης, Αιγίου και Καπαρελίου (Pavlides 1996, Chatzipetros et al 1998, Koukouvelas et al 2001, 2005, Pandosti et al 2004,a,b; Pavlides et al., 2004, Papanastasiou et al., 2005; Chatzipetros et al. 2005). Τα ρήγματα δεν παρουσιάζουν σε ολόκληρο το μήκος τους τα ίδια γεωμετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και την ίδια σεισμική συμπεριφορά. Συνήθως διακρίνονται σε επιμέρους μικρότερα τμήματα (segments) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σεισμική ιστορία (Cartwright et al. 1995, Yeats et al. 1996). Πολλές φορές κατά τη διάρκεια ενός σεισμού ενεργοποιούνται ένα ή περισσότερα τμήματα του ρήγματος και σπάνια ή ποτέ ολόκληρο το ρήγμα. Ο χωρισμός των ρηγμάτων, κυρίως των μεγάλων σε μήκος, βοηθά στον εντοπισμό θέσεων μελλοντικών σεισμών, καλύτερου υπολογισμού του αναμενόμενου μεγέθους, του ρυθμού ολίσθησης και άλλων σημαντικών παραμέτρων για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου. Τέλος και σε ισχυρούς επιφανειακούς σεισμούς, όπως ο σεισμός της 8 ης Ιουνίου 2008 στη ΒΔ Πελοπόννησο, δεν παρουσιάζονται επιφανειακές διαρρήξεις του σεισμικού ρήγματος (τυφλό ρήγμα), ενώ αντίθετα άλλες σημαντικές εδαφικές αστοχίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του σεισμού οι οποίες είναι εξίσου επικίνδυνες για τις κατασκευές. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Από τα παραπάνω σκιαγραφείται η πολυπλοκότητα της δομής, της αναγνώρισης, της αποτύπωσης και της εκτίμησης της ενεργότητας και επικινδυνότητας ενός γεωλογικού ρήγματος. Ιδιαίτερα στον πολύπλοκο γεωτεκτονικά ελλαδικό χώρο. Η ύπαρξη ενεργού ρήγματος στη στενή και ευρύτερη περιοχή μεγάλου τεχνικού έργου έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να διατυπωθούν συγκεκριμένες (αυστηρά καθορισμένες) προδιαγραφές ασφαλείας για κάθε κατηγορία έργου ξεχωριστά, άμεσα συνδεδεμένες με τη γεωδυναμική συμπεριφορά του Ελληνικού χώρου, όπως: α. Είδος και κλίμακα απαιτούμενης νεοτεκτονικής χαρτογράφησης και αποτύπωσης ενεργών ρηγμάτων, β. Απόσταση ασφαλείας έργου από το ίχνος του ενεργού ρήγματος, γ. Σημασία της γεωμετρίας (επιφανειακής πολυπλοκότητας) του ρήγματος στην κατασκευή, δ. Αναμενόμενη δραστηριότητα (σεισμική ή ασεισμική) του ρήγματος και μέγεθος επιφανειακών μετατοπίσεων, ε. Συνολική επίδραση στην κατασκευή, και στ. Προσδιορισμός άλλων ειδών εδαφικής παραμόρφωσης (π.χ. εδαφικές αστοχίες, ερπυσμός, ρευστοποιήσιμα εδάφη). 8

9 Από γεωλογική άποψη οι κύριοι άξονες των προτάσεων μπορούν να συνοψισθούν: 1. Ως Νεοτεκτονική περίοδος να χαρακτηρίζεται γενικά η περίοδος Νεογενούς-Τεταρτογενούς, όπου κυρίως εντοπίζονται οι πρόσφατες γεωλογικές δομές, αλλά να εξετάζονται και όλες οι τεκτονικές δομές και παραμορφώσεις και πέρα του συγκεκριμένου αυτού χρονικού ορίου από το παρόν (ενεργός τεκτονική-σεισμοτεκτονική) στο απώτερο γεωλογικό παρελθόν όσο απαιτείται για να γίνει κατανοητή η σύγχρονη και ενεργός παραμόρφωση. 2. Ειδικότερη έμφαση πρέπει να δίνεται σε ρήγματα που έχουν δραστηριοποιηθεί στο ανώτατο Πλειστόκαινο ( χρόνια) και ειδικότερα στο Ολόκαινο (τελευταία χρόνια) και να υπολογίζεται ο αριθμός και το μέγεθος των σεισμικών του δραστηριοποιήσεων του. 3. Στις νεοτεκτονικές χαρτογραφήσεις και μελέτες να παίρνονται κυρίως υπόψη οι αντίστοιχες απαιτήσεις των κατασκευών, όπως εκτίμηση του μήκους του ρήγματος, η ζώνη παραμόρφωσης, ο μέσος ρυθμός ολίσθησης, ο χρόνος παρέλευσης από το τελευταίο αξιοσημείωτο σεισμικό γεγονός και κυρίως η αναμενόμενη μετατόπιση από τυχόν μελλοντική επαναδραστηριοποίησή του. 4. Να καθορίζεται ποσοτικά ο βαθμός της επικινδυνότητας των ενεργών ρηγμάτων (χωρισμός σεισμικών ή σεισμογενετικών ρηγμάτων από απλές διαρρήξεις, πρώτης, δεύτερης κλπ τάξης ρήγματα) και πάντα σε σύνδεση με τα σεισμολογικά στοιχεία προς την κατεύθυνση του υπολογισμού της μελλοντικής τους δράσης. 5. Να γίνεται σαφής διαχωρισμός σεισμικών και ασεισμικών διαρρήξεων όπου είναι δυνατόν. 6. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο χωρισμό των πετρωμάτων (εδαφών) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευών (συνθήκες θεμελίωσης έργου, όριο ζώνης, επίπεδο πιθανότητας). 7. Να καταργηθεί ο όρος Ανενεργό ρήγμα και αντ' αυτού να χρησιμοποιείται "Ρήγμα Άγνωστης ή Αβέβαιης Δραστηριότητας" για το οποίο δεν υπάρχουν ενδείξεις για πρόσφατη δράση. 8. Να γίνει προσπάθεια από γεωεπιστήμονες επεξεργασίας και κωδικοποίησης, για τη διατύπωση σαφούς επιστημονικού-τεχνικού ορισμού Ενεργών Ρηγμάτων, Προδιαγραφών, Κατασκευής Νεοτεκτονικών χαρτών, Τεχνικών προδιαγραφών, Νεοτεκτονικών μελετών κλπ. 9. Να γίνει καταγραφή των ρηγμάτων του Ελληνικού χώρου σε Σύστημα Ταξινόμησης με Η/Υ (βάση δεδομένων) αντίστοιχη με εκείνη του INGV-Roma (Basili et al. 2008). Τέλος, για τον καθορισμό ενός ελληνικού μοντέλου νεοτεκτονικής χαρτογράφησης, θα πρέπει: Να καθορισθεί σαφώς η χρονική περίοδος που θα ορίζει τις ενεργές δομές και κατ' επέκταση οι πρόσφατοι ιζηματογενείς σχηματισμοί, που κυρίως θα αναπαρασταθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή στρωματογραφική λεπτομέρεια (παλαιοντολογικά, παλαιομαγνητικά δεδομένα και στοιχεία απόλυτης χρονολόγησης (Mc Calpin 1996). 9

10 Να τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα γεωμορφολογικά στοιχεία (τόσο με χρωματικές διαφορές όσο και σύμβολα) με μεγάλη λεπτομέρεια. Να χαρτογραφούνται όσο πιο ασθενικά γίνεται και σε πολύ γενικές ενότητες: το υπόβαθρο (1 κρυσταλλικό, 2 αλπικοί σχηματισμοί, 3 ηφαιστειακοί, 4 νεογενείς λεκάνες), ώστε να μην επηρεάζουν τη γενική εικόνα του νεοτεκτονικού χάρτη, στους οποίους πρέπει να τονίζονται οι νεότεροι και χαλαρότεροι σχηματισμοί και τα γεωμορφολογικά στοιχεία. Η κύρια συμβολή του μοντέλου αυτού χαρτογράφησης θα συνίσταται: στη λεπτομερή χαρτογράφηση των ρηγμάτων (με ιδιαίτερη έμφαση στη γεωμετρία και κινηματική τους, το χωρισμό τους σε τμήματα (segments), τις συζυγείς ή ημισυζυγείς δομές τους, τις διακλαδώσεις τους κ.ά.). στον εντοπισμό και την προβολή γεωμορφολογικών ανωμαλιών που οφείλονται σε τεκτονικά αίτια (μορφοτεκτονικές δομές) όπως αυτές που σχετίζονται με : α) πρανή (δημιουργία, εξέλιξή της, απλά, σύνθετα, βαθμός καμπυλότητας κ.ά.), β) τρόπο απόθεσης ή επηρεασμού ιζημάτων (δομή τους, κλίση τους, "σεισμίτες" και ποσοτική εκτίμηση της πιθανότητας ρευστοποίησης, τρόπος απόθεσης πλευρικών ριπιδίων), γ) υδρογραφικό δίκτυο (αποκλίσεις-αλλαγές ροής, είδος ανάπτυξης, κτλ), δ) δευτερεύουσες δομές (αναστροφή αναγλύφου, κατολισθήσεις, κατά βάθος διάβρωση, σχήματα κοιλάδων κ.ά.). παλαιοσεισμολογικών στοιχείων, δηλαδή θέσεων εκσκαφών (ορύγματα) κατά μήκος ενεργών ρηγμάτων, λεπτομερής τεκτονοστρωματογραφική ανάλυση (αποτύπωση 1:10), καθορισμός στιγμιαίων τεκτονικών γεγονότων του πρόσφατου γεωλογικού παρελθόντος (παλαιοσεισμοί), και αν είναι δυνατόν εκτίμηση του πιθανού μεγέθους τους, του ρυθμού επανάληψης τους (ρυθμος ολίσθησης ρηγμάτων). τέλος, όλα τα παραπάνω μπορούν να συμπληρωθούν με στοιχεία ιστορικής, αρχαιολογικής (όπου υπάρχουν) και σύγχρονης σεισμικότητας, άλλα γεωφυσικά δεδομένα, στοιχεία γεωτρήσεων, ανυψώσεις, καταβυθίσεις, γεωθερμικά πεδία, απότομα πρανή κτλ. Βάση για τον καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών-οδηγιών νεοτεκτονικής χαρτογράφησης μπορεί να αποτελέσουν οι "προδιαγραφές και υπόμνημα νεοτεκτονικού χάρτη" (ΟΑΣΠ 1985) που απετέλεσαν τις οδηγίες σύνταξης των νεοτεκτονικών χαρτών 1: του ΟΑΣΠ, οι οποίες όμως είναι απλές και πεπαλαιωμένες. Θα πρέπει να αναμορφωθούν και να συμπληρωθούν, μετά την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εκπόνηση των παραπάνω χαρτών από διάφορες ελληνικές ερευνητικές ομάδες και τη διεθνή εμπειρία, ώστε να αποτελέσουν τις βασικές οδηγίες-προδιαγραφές σύνταξης νεοτεκτονικών χαρτών στο μέλλον ειδικά για τη θεμελίωση μεγάλων τεχνικών έργων. Η νεοτεκτονική χαρτογράφηση 1: του ελληνικού χώρου (ΟΑΣΠ 1985-σήμερα) αποτελεί ταυτόχρονα ένα εργαλείο για τη βασική έρευνα και τις εφαρμογές της. Θα πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό, παράλληλα με το αντίστοιχο πρόγραμμα συγκέντρωσης νεοτεκτονικών στοιχείων σε κλίμακα 1: (ΟΑΣΠ 1993-σήμερα). Το 10

11 τελευταίο εξυπηρετεί περισσότερο σκοπούς βασικής έρευνας και θα μπορούσε να μετατραπεί σε πρόγραμμα "τράπεζα δεδομένων νεοτεκτονικής" που θα συγκεντρώσει και θα κωδικοποιήσει όλα τα υπάρχοντα, δημοσιευμένα ή μη, στοιχεία για τα ενεργά ρήγματα του ελληνικού χώρου. Δεν επαρκεί όμως για τις ανάγκες του μηχανικού. Γι αυτό η νεοτεκτονική χαρτογράφηση θα πρέπει να επεκταθεί σε μεγαλύτερες κλίμακες για περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος του ελληνικού χώρου: σε ζώνες γνωστών ενεργών σεισμικών ρηγμάτων του ελλαδικού χώρου σε αστικές περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλο σεισμικό κίνδυνο (Προάστια Αθήνας, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.α.) σε περιοχές επέκτασης νέων οικισμών ή βιομηχανικών ζωνών σε περιοχές όπου σχεδιάζονται ή πρόκειται να κατασκευασθούν μεγάλης σημασίας τεχνικά έργα. Βάση για τον ορισμό των ενεργών ρηγμάτων μπορεί να αποτελέσει : Τα ενεργά ρήγματα καθορίζονται σύμφωνα με το ποσό της μετατόπισής τους ανά μονάδα χρόνου, την ολίσθηση τους, τον χρόνο επανάληψης μεγάλων σεισμικών γεγονότων στη διάσταση του γεωλογικού χρόνου (ανώτατο Πλειστόκαινο-Ολόκαινο), τις τεταρτογενείς κινήσεις τους, το χρόνο ηρεμίας τους και την αναμενόμενη μελλοντική τους κίνηση σε συνδυασμό με το είδος των κατασκευών. (βλέπε επίσης και Maps of Active faults in Japan, Matsuda & Kinugasa 1991, Regine Group 1991, Yeats et al 1996, Fraser 2001, McClymont 2001). Οι αντισεισμικοί κώδικες των Δυτικών ΗΠΑ (Western States Seismic Policy Council, Fraser 2001, κ.ά.) διαχωρίζουν τα ενεργά ρήγματα σε τρεις (3) μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό ενεργότητάς τους και κατά συνέπεια το βαθμό επικινδυνότητάς τους: Ολοκαινικά ενεργά ρήγματα (με άλμα στα χρόνια), Υστεροτεταρτογενή (με δραστηριότητα στα τελευταία χρόνια), και Τεταρτογενή ενεργά ρήγματα (αυτά που παρουσιάζουν δραστηριότητα -επιφανειακές μετακινήσεις- κατά την Τεταρτογενή περίοδο ( χρόνια). Σύμφωνα με τους κανονισμούς της πολιτείας της Καλιφόρνιας (Title 14, Article 3. Policies and Criteria of the State Mining and Geology board), ενεργό θεωρείται ένα ρήγμα το οποίο παρουσιάζει επιφανειακή μετατόπιση κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου (περίπου τα τελευταία χρόνια), καθιστώντας το μια πιθανή πηγή σεισμικής απειλής στις κατασκευές που είναι κτισμένες κατά μήκος του ή πλησίον του. Ίχνος του ρήγματος θεωρείται η γραμμή που σχηματίστηκε από τη διατομή του ρήγματος με την ελεύθερη επιφάνεια της γης (McClymont 2001, Fraser 2001, Basili et al. 2008). Σήμερα με τα δεδομένα της παλαιοσεισμολογίας μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους βαθμούς ενεργότητας και κατά συνέπεια επικινδυνότητας των ρηγμάτων ακόμη και αυτών που έδρασαν μέσα στην ολόκαινη γεωλογική εποχή, ώστε και αυτά να καταταγούν σε κατηγορίες διαφόρου βαθμού 11

12 ενεργότητας (π.χ. ρήγμα σεισμού Γρεβενών, Καπαρελίου με μεγάλη περίοδο επανάληψης σεισμών, μεγαλύτερη των χρόνων και άρα μικρής επικινδυνότητας). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το άρθρο αυτό ανασκόπησης έχει σκοπό να επανατοποθετήσει το θέμα, ενεργό γεωλογικό ρήγμα ως πιθανή σεισμική πηγή για την εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας και την ασφάλεια των τεχνικών έργων. Επιδιώκει να προβληματίσει τον τεχνικό κόσμο της χώρας και τους γεωεπιστήμονες ώστε: 1 ο ) να γίνει μια σύγχρονη συστηματική, με βάση τις νέες επιστημονικές απόψεις, καταγραφή (βάση δεδομένων) των ενεργών και πιθανά ενεργών δομών της χώρας, προσβάσιμη σε όλους, 2 ο ) να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια αναγνώρισης και χαρτογράφησης τους, 3 ο ) να ταξινομηθούν τα ενεργά ρήγματα ανάλογα με το βαθμό ενεργότητας (ρυθμός ολίσθησης, περίοδος επανάληψης σεισμών σε σχέση με το χρόνο παρέλευσης από το τελευταίο σεισμικό γεγονός) και τη σπουδαιότητα της κατασκευής και 4 ο ) τα γεωλογικά ρήγματα να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στους αντισεισμικούς κανονισμούς και να καθοριστούν σαφείς προδιαγραφές εκπόνησης αντίστοιχων γεωλογικώεδαφοτεχνικών μελετών. Η χαρτογράφηση των ενεργών δομών, η σεισμική προϊστορία τους, ο ρυθμός ολίσθησης τους, η περίοδος επανάληψης στιγμιαίων τεκτονικών γεγονότων, η τμηματοποίησή (segmentation) τους σε τμήματα διαφορετικής σεισμικής συμπεριφοράς, η γεωμετρική τους ανάπτυξη και ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ τους είναι μερικά από τα κριτήρια που πρέπει να επαναπροσδιορίζουν την έννοια της ενεργότητας και επικινδυνότητας των ρηγμάτων. Σύγχρονες μέθοδοι τεκτονικής γεωλογίας, ποσοτικής μορφοτεκτονικής ανάλυσης, 3D ανάλυσης αναγλύφου, επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (συμβολομετρία ραντάρ - SAR και Dif. interferometry), γεωφυσικής διασκόπησης, κυρίως παλαιοσεισμολογίας και αρχαιοσεισμολογίας, μικρο- και μακρο- γεωδαισίας είναι απαραίτητες πλέον για να προσδιορίζουν το βαθμό ενεργότητας και κατά συνέπεια την επικινδυνότητά των ρηγμάτων ανάλογα με τη σημασία (οικονομική ή κοινωνική) του τεχνικού έργου. Με τον τρόπο αυτό ρήγματα, που με τα κλασσικά κριτήρια και τα ντετερμινιστικά ή πιθανολογικά μοντέλα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνα, υπερεκτιμούνται και απαιτούν ιδιαίτερα ακραίες τιμές ασφαλείας δόμησης, μπορεί να κατατάσσονται σε χαμηλότερες κλίμακες επικινδυνότητας, ενώ αντίθετα τεκτονικές δομές που είτε δεν συνδέονται με ιστορικούς σεισμούς, είτε παρουσιάζουν ασαφή γεωλογικά χαρακτηριστικά ενεργότητας, είτε αγνοούνται σήμερα ή υποεκτιμούνται, μπορεί όμως να εκτιμηθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Τίθεται ένας προβληματισμός, γιατί ο χρόνος είναι ώριμος ώστε να επαναδιατυπωθούν κριτήρια ενεργότητας των ρηγμάτων με γεωλογική, τεχνική και νομική σημασία. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η γενική αυτή εισήγηση στηρίζεται σε εμπειρία ελληνική και διεθνή των 30 τελευταίων χρόνων και στη συστηματική συλλογική εργασία της συγκέντρωσης και αξιολόγησης των 12

13 ενεργών δομών του ευρύτερου χώρου του Αιγαίου από την ομάδα των συνεργατών μου Riccardo Caputo, Αλέξανδρο Χατζηπέτρο, Σωτήρη Βαλκανιώτη, Σωτήρη Σμπόρα, Γιώργο Παπαθανασίου, Άννα Ζερβοπούλου και άλλους τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Επίσης η διαρκής συνεργασία με πολλούς συναδέλφους, όπως Δ. Μουντράκη, Γ. Παπαδόπουλο, Ι. Κουκουβέλα, Σ. Κοκκάλα, Αθ. Γκανά, Μ. Τρανό, Χ. Φασουλά τους αλλοδαπούς συναδέλφους της INQUA-Neotectonics Commission και Earthquake Geology net και άλλους υπήρξε πολύτιμη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (εκτός από τις αναφορές του κειμένου παρατίθενται επιπλέον ενδεικτικά εργασίες νεοτεκτονικής και παλαιοσεισμολογίας του ελληνικού χώρου) Ambraseys N.N. and Jackson J.A. (1998): Faulting associated with historical and recent earthquakes in the Eastern Mediterranean region: Geophys. J. Int., 133, Barka A.A. and Kadinsky-Cade K. (1988): Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity. Tectonics, 7, Basili R, Valensise G, Vannoli P, Burrato P., Fracassi U., Mariano S., Tiberti Mara Monica (2008) The Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), version 3: summarizing 20 years of research on Italy s earthquake geology Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Seismology and Tectonophysics Department. Tectonophysics,v453, Bonilla M.G., Mark R.K. and Lienkaemper J.J. (1984): Statistical relations among earthquake magnitude surface rupture length, and surface fault displacement. Bull. Seism. Soc. Am., 74, Burbank D.W., and Anderson R.S., (2001), Tectonic Geomorphology. Blackwell Science. Caputo R. (1993): Morphogenic earthquakes: a proposal. Bull. INQUA-NC, 16, p. 24. Caputo R. (1996): The active Nea Anchialos Fault System (Central Greece): comparison of geological, morphotectonic, archaeological and seismological data. Ann. Geofisica, 39, 3, Caputo R., Bravard J.-P. and Helly B. (1994): The Pliocene-Quaternary tecto-sedimentary evolution of the Larissa Plain (Eastern Thessaly, Greece). Geodin. Acta, 7, Caputo R., Helly B., Pavlides S., Papadopoulos G., (2004), Palaeoseismological investigation of the Tyrnavos Fault (Thessaly, Central Greece). Tectonophysics, 394, pp Caputo R., Monaco C. and Tortorici L. (2006) Multiseismic cycle deformation rates from Holocene normal fault scarps on Crete (Greece). Terra Nova, 18, Caputo R., Mucciarelli M. and Pavlides S. (2008) Magnitude distribution of linear orphogenic 3 earthquakes in the Mediterranean Region: insights from palaeoseismological and historical data. Geophysical Journal International (in press) Caputo, R., and Pavlides, S., (2008). Earthquake Geology: Methods and Applications Tectonophysics, Special Issue, V453. Cartwright J.A., Trudgill B.D., and Mansfield C.S., (1995), Fault growth by segment linkage: an explanation for scatter in maximum displacement and trace length data from the Canyonlands Grabens of SE Utah. J. Struct. Geol., 17, pp Chatzipetros A., Kokkalas S., Pavlides S., and Koukouvelas I., (2005), Palaeoseismic data and their implication for active deformation in Greece. J. Geodyn., 40, pp Chatzipetros A., Pavlides S. and Mountrakis D. (1998): Understanding the 13 May 1995 western Macedonia earthquake: a paleoseismological approach. J. Geodyn., 26, Cladouhos T.T., and Marrett R., (1996), Are fault growth and linkagemodels consistent with power law distributions of fault lengths? J. Struc. Geol., 18, pp

14 Coppersmith K. and Youngs R.R. (2000): Data needs for probabilistic fault displacement hazard analysis. J. Geodyn., 29, Cowie P.A., and Scholz C.H., (1992), Displacement length scaling relationships for faults: data synthesis and discussion. J. Struct. Geol., 14, pp Doutsos T., and Koukouvelas I.K., (1998), Fractal analysis of normal faults in northwestern Aegean area, Greece. J. Geodyn., 26, pp Fraser W. A. (2001). California division of safety of dams fault activity guidelines Chief, Geology Branch Division of Safety of Dams California Department of Water Resources Ganas A., Pavlides S.B., Sboras S., Valkaniotis S., Papaioannou S., Alexandris G.A., Plessa A., Papadopoulos G.A. (2004). Active fault geometry and kinematics in Parnitha Mountain, Attica, Greece. Journal of Structural Geology Goldsworthy, M., Jackson, J., Haines, J., The continuity of active fault systems in Greece. Geophys. J. Int. 148, Guidoboni E. and Comastri A. (2005): Catalogue of Earthquakes and Tsunamis in the Mediterranean Area from the 11 th to the 15 th Century, Ist. Naz. di Geofis. e Vulcanol., Storia Geofis. Ambiente, Bologna, Italy. Guidoboni E., Comastri A. and Traina G. (1994): Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to 10 th century., ING-SGA, Bologna, 504 pp. Jackson R. (2006). Fatal attraction: living with earthquakes, the growth of villages into megacities, and earthquake vulnerability in the modern world, J. Phil. Trans. 364, Keller E.A., and Pinter, N., (1996/2000), Active Tectonics. Englewood cliffs, New Jersey, Prentice Hall Inc., pp Kim Y.-S., and Sanderson D.J., (2005), The relationship between displacement and length of faults: a review. Earth Sci. Rev., 68, pp Kiratzi A., Karakaisis G.F., Papadimitriou E.E. and Papazachos B.C. (1985): Seismic source parameter relations for earthquakes in Greece. Pure Appl. Geophys., 123, Kokkalas S., and Koukouvelas I.K., (2005), Fault-scarp degradation modelling in central Greece: the Kaparelli and Eliki faults (Gulf of Corinth) as a case study. J. Geodyn., 40, pp Koukouvelas I., Stamatopoulos L., Katsonopoulou D., and Pavlides S., (2001), A paleoseismological and geoarchaeological investigation of Eliki fault, Gulf of Corinth, Greece. J. Struct. Geol., 23, pp Koukouvelas I.K., Katsonopoulou D., Soter S., and Xypolias P., (2005), Slip rates on the Helike Fault, Gulf of Corinth, Greece: new evidence from geoarchaeology. Terra Nova, 17, pp Kürçer A., Chatzipetros A., Tutkun S. Z., Pavlides S. Ateş, Ö. And Valkaniotis S. (2008). The Yenice Gönen active fault (NW Turkey): active tectonics and paleoseismology. Tectonophysics. Maps of Active faults in Japan (1992) by the Research Group for Active Faults of Japan Univ. of Tokyo Press Matsuda, T. & Kinugasa, Y. (1991). Active faults in Japan. Episodes, V14, No3, McClymont B. (2001) Building on the Edge. The Use and Developmen to Land On or Close to Fault Lines parliamentary commissioner for the environment. Institute of Geological & Nuclear Sciences. ISBN: McCalpin, P. J. (1996). Paleoseismology. Academic Press. Michetti A.M. and Hancock P.L. (Eds) (1997): Paleoseismology: understanding past earthquakes using 415 Quaternary geology. J. Geodyn., 24 (1-4), 3-10 Mörner N.A., Adams J. (Eds) (1989): Paleoseismicity and Neotectonics. Tectonophys, 163 (3-4), Mörner N.-A., Stewart I.S., Trifonov V.G., Caputo R., Nikonov A.A., Kozhurin A.I. and Kopp M.L. (Eds) (2004): Active Faults of the Eastern Hemisphere. Tectonophys., 380, 2-4,

15 Mountrakis D., Pavlides S., Zouros N., Astaras Th. and Chatzipetros A. (1998): Seismic fault geometry and kinematics of the 13 May 1995 Western Macedonia (Greece) earthquake. J. Geodyn., 26, 2-4, Papadopoulos G.A. and Pavlides S. (1992): The large 1956 earthquake in the south Aegean: macroseismic field configuration, faulting, and neotectonics of Amorgos Island, Earth & Planetary Science Letters, 3, Papadopoulos G.A., Ganas A. and Pavlides S. (2002): The problem of seismic potential assessment: case study of the unexpected earthquake of 7 September 1999 in Athens, Greece. Earth Planets Space, 54, Papadopoulos, A.G., Lefkopoulos, G., (1993). Magnitude distance relation for liquefaction in soil from earthquakes, Bull. Seism. Soc. Am. 83, (3), pp Pantosti D., De Martini PM, Papanastassiou D., Lemeille F., Palyvos N., Stavrakakis G. (2004a):Paleoseismological trenching across the Atalanti Fault (Central Greece): evidence for ancestors of the 1894 earthquake during the Middle Ages and Roman Times. Bull. Seism. Soc. Am., 94, 2, Pantosti D., De Martini P.M., Koukouvelas I., Stamatopoulos L., Palyvos N., Pucci S., Lemeille F. and Pavlides S. (2004b): Palaeoseismological investigations of the Aigion Fault (Gulf of Corinth, Greece). C.R.Geoscience, 336, Papanastassiou D., Gaki-Papanastassiou K. and Maroukian H. (2005): Recognition of past earthquakes along the Sparta fault (Peloponnesus, southern Greece) during the Holocene, by combining results of different dating techniques. J. Geodyn., 40, 2-3, Papanikolaou, D., Alexandri, M., Nomikou, P. (2006). Active Faulting in the North Aegean basin. Geol. Soc. of America, Spec. Paper 409 (Dilek & Pavlides Eds), Papathanassiou, G., Pavlides, Sp., Chistaras, B., Pitilakis, K., (2004). Liquefaction phenomena triggered by the earthquake of 14 August 2003, Lefkada (Ionian Islands). Proc. 10 th Pan. Cong. EGE, Thessaloniki, April (in Greek) Papathanassiou G., Pavlides S., Christaras B. & Pitilakis K. (2005). Liquefaction case histories and empirical relations of earthquake magnitude versus distance from the broader Aegean Region. Journal of Geodynamics V40, 2-3, Papazachos B.C., and Papazachou C., (1997), The earthquakes of Greece. Ziti, Thessaloniki. Papazachos, B.C., Comninakis, P.E., Karakaisis, G.F., Karakostas, B.G., Papaioannou, Ch.A., Papazachos, C.B., Scordilis, E.M., (2000). A catalogue of earthquakes in Greece and surrounding area for the period 550BC-1999, Publ. Geoph. Lab., Univ. of Thessaloniki, 1, 333 pp. Pavlides S. (1993): Active faulting in multi-fractured seismogenic areas; examples from Greece. Z. Geomorph. N.F., 94, Pavlides S. (1996): Active Faults in Greece. J. Earthq. Prediction and Research, 5, Pavlides, s. (1996). First palaeoseismological results from Greece. Annali Di Geofisica, Vol. XXXIX, N. 3. Pavlides S. and King G.C.P., Eds. (1998). Results of the May 13, 1995 Kozani-Grevena earthquake INQUA Neotectonic Commission parallel session on earthquake geology, Journal of Geodynamics, 26. Pavlides S.B., Zhang P. and Pantosti D. (Eds.) (1999): Earthquakes, active faulting, and paleoseismological studies for the reconstruction of the seismic history of faults. Tectonophys., 308, 1-2, Pavlides S., and Caputo R., (2004), Magnitude versus faults' surface parameters: Quantitative relationships from the Aegean Region. Tectonophysics 380, pp Παυλίδης Σ., Βαλκανιώτης Σ., Γκανάς Α., Κεραμυδάς Δ. & Σμπόρας Σ. (2004). Το Ενεργό Ρήγμα της Ατάλαντης Επανεκτίμηση με νέα Γεωλογικά Δεδομένα. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Τομ. Xxxvi, 2004 Πρακτικά 10 ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη. Pavlides S., Chatzipetros A., Zervopoulou A., Kürçer A. and Triantafyllos D. (2006). Post- Roman seismic activity in Mikri Doxipara Zoni archaeological excavation (NE Greece), 15

16 European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, 2-7 April 2006, Geophysical Research Abstracts, 8, Pavlides S., Koçiu S., Mukelli P., Hyseni A. and Zouros N. (2001): Neotectonics of Southwestern Albania and archaeological evidence for seismic activity in Butrint. Bull. Geol. Soc. Greece, XXXIV, 1, [in Greek with English abstract]. Pavlides S., Koukouvelas I., Kokkalas S., Stamatopoulos L., Keramydas D., and Tsodoulos I. (2004), Late Holocene evolution of the East Eliki fault, Gulf of Corinth (Central Greece). Quatern. Int., , pp Pavlides S., Papadopoulos G.A. and Ganas A. (2002): The fault that caused the Athens September 1999 Ms=5.9 earthquake: field observations. Natural Hazards, (in press). Pavlides S., Valkaniotis S. & Chatzipetros A. (2005). Seismically capable faults in Greece and their use in seismic hazard assessment. 4 th Intern conference on Earthquake Geotechnical Engineering, June , Thessaloniki, paper no 1609 Pavlides, S., A. Chatzipetros, Z. S. Tutkun, V. Özaksoy & B. Dogan. (2006). Evidence for late Holocene activity along the seismogenic fault of the 1999 Izmit earthquake NW Turkey. Geol. Soc. Lond. Spec. Publ. (Robertson & Mountrakis Eds), 260, Pavlides, S., Caputo, R. Koukouvelas, I., Kokkalas, S. & Chatzipetros, A. (2006). Paleoseismological investigations of Aegean type active Faults in mainland Greece and their implications. Geol. Soc. America, Spec. Paper (Dilek & Pavlides Eds), 409, Pezzopane S.K. and Dawson T.E. (1996): Fault displacement hazard: a summary of issues and information. In: Seismotectonic framework and characterization of faulting at Yucca Mountain, Nevada. U.S. Geological Survey Administrative Report U.S. Department of Energy, 160 pp., Chapter 9. Piccardi L, Toth L., Vittori E., Aliaj S., Cello G., Cunningham W. D., Drakatos G., Gosar A., Herak D., Herak M., Sebela S., Sulstarova E., Windhoffer G., Glavatovic B., Kiratzi A., Ganas A., Omerbashich M., Pavlides S., Petro L., Sijaric G., Tomljenovic B., Tondi E. (2007). A first attempt at compiling a map of active faults of the Adria region Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 09228, SRef-ID: /gra/EGU2007-A European Geosciences Union 2007 REGINE GROUP (1991). Proposal for classification of fault activity in an intraplate collision setting: Definitions and examples. Tectonophysics 194, Şaroğlu, F., Emre, Ö., Kuşçu, I., (1992). Active Fault Map of Turkey (scale 1:1,000,000). General Direct. Mineral Res. Explor. (MTA),Ankara, Turkey. Schwartz P.D. and Coppersmith K.J. (1984): Fault behaviour and characteristic earthquakes: examples from the Wasatch and San Andreas Fault. J. Geophys. Res., 89, Strom A.L. and Nikonov A.A. (1997): Relations between the seismogenic fault parameters and earthquake magnitude. Izvestiya Physics of the Solid Earth, 33, Stewart I.S. and Hancock P.L. (1991): Scales of structural heterogeneity within neotectonic normal fault zones in the Aegean region. J. Struct. Geol., 13, Tsodoulos I. M., Koukouvelas I. K., Pavlides S. (2008). Tectonic Geomorphology of the easternmost extension of the Gulf of Corinth (Beotia, Central Greece). Tectonophysics v453, Walsh J., and Watterson J., (1988), Analysis of the relationship between displacements and dimensions of faults. J. Struct. Geol., 10, pp Walsh J., Watterson J., and Yielding G., (1991), The importance of small-scale faulting in regional extension. Nature, 351, pp Wells D.L. and Coppersmith J.K. (1994): New empirical Relationships among Magnitude, Rupture Length, Rupture Width, Rupture Area, and Surface Displacement. Bull. Seism. Soc. Am., 84, Yeats R., Sieh, K., Allen, (1996). The Geology of Earthquakes. Oxford University Press Yeats R. and V.C. Thakur (2008). Active faulting south of the Himalayan Front: Establishing a new plate boundary. Tectonophysics,V453, Zervopoulou A., Chatzipetros A., Tsiokos L., Syrides G., Pavlides S., (2007). Non-seismic surface faulting: the Peraia fault case study (Thessaloniki, N Greece). 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki. 16

17 Ζούρος Ν., Χατζηπέτρος Α. & Παυλίδης Σ. (2003). Συμβολή στη μελέτη των επιφανειακών εδαφικών ρωγμώσεων της λεκάνης της Λάρισας (ανατολική Θεσσαλία), Πρακτικά 3 oυ Επιστ. Συν. Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Τομ Α, Zygouri V., Verroios S., Kokkalas S., Xypolias P., and Koukouvelas I.K., (2008), Scaling properties within the Gulf of Corinth, Greece; comparison between offshore and onshore active faults. Tectonophysics, v453,

ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ)*

ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ)* Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τομ. XXXIV/1, 199-205,2001 Πρακτικό 90υ Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001 Bulletin οι the Geological Society οι Greece, Vol. XXXIV/1, 199-205, 2001 Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών των

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών των 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2110 Επιφανειακές εκδηλώσεις του ισχυρού σεισμού της 8 ης Ιουνίου 2008 στη ΒΔ Πελοπόννησο Surface effects

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1801 Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ- ΤΙΤΛΟΙ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Πάτρα 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά στοιχεία 3 2. Πανεπιστηµιακές

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1. Βιογραφικά Στοιχεία - Σπουδές - Μετεκπαιδεύσεις Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Χ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Χ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Χ Σεισµοτεκτονική µελέτη ENVECO A.E ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του Α. Π. Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 2 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου 1 Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου Miao Han (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, Πεκίνο 100044, PRC E-mail, hanmiao@bucea.edu.cn

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1899 Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Energean Oil & Gas Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα 1. Οι άδειες του Πρίνου 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ.Α. Παπαδόπουλος, Μ. Σαχπάζη, Β. Καραστάθης, Α. Γκανάς, Γ. Μιναδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στη Δ. Κρήτη με την Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Αχιλλέας Χριστοφορίδης Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Η δηµιουργία των υδρογονανθράκων από την φύση διαρκεί πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210.

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 831 Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-2. Ε. Καμπέρη και Δ. Σακελλαρίου Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1846 Μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με την ευκαιρία των σεισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διατριβή αυτή µελετάται η γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής γύρω από και κατά µήκος της σεισµικής ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης. Στο 1 ο Κεφάλαιο δίδεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL : nikosmazarakis@yahoo.gr, info@meteomarine.gr Επαγγελματική Σελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής. Τομέας Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής. Τομέας Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Καθηγητής Τομέας Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 2012 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία (Βιβλία)

Βιβλιογραφία (Βιβλία) Βιβλιογραφία (Βιβλία) Αdams, P.J. (1968). The Moon. Her Majesty s Stationery Office, pp. 36. Adams, R.D. (2002). International Seismology. In: International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο κ. Λέκκας Ευθύμιος είναι Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόγραμμα Ανάπτυξης τηλεμετρικών κλπ δικτύων GPS για διάφορες εφαρμογές (Ηφαιστειολογική έρευνα, έρευνα σεισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ με θέμα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙA ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΙΝΟΥ ΚΑΙ ΨΑΘΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008

Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 Ε.Λ. Λέκκας Καθηγητής, Τοµέας υναµικής Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας ΕΚΠΑ Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II. ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ -ΤΙΤΛΟΙ

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II. ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ -ΤΙΤΛΟΙ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα - Επώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Όνομα Πατέρα - Μητέρας : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ Τόπος καταγωγής : ΑΘΗΝΑ Χρονολογία γέννησης : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1975 Αποφοίτηση : 1 ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting

Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1956 Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26)

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία)

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Βασιλάκης Εμμ. 1, Μαυρούλης Σ. 1, Αλεξόπουλος Ι. 1 και Δίλαλος Σ. 1 1 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση & Προστασία του Φυσικού Τοπίου & του Περιβάλλοντος της Κρήτης

Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση & Προστασία του Φυσικού Τοπίου & του Περιβάλλοντος της Κρήτης Περιφερειακό πρόγραμμα καινοτόμων ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καινοτόμες Δράσεις ΕΤΠΑ 2000-06 CRETE INNOVATIVE REGION (C R I N N O) Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Συμβολή της Τεκτονικής Γεωδαισίας στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό, Τεκτονική Παραμόρφωση GPS Seismology στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο : Η εμπειρία 50 χρόνων στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

6-10 December 2010. Training Course Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures

6-10 December 2010. Training Course Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures Council of Europe European Center on Prevention and Forecasting of Earthquakes (E.C.P.F.E.) Training Course Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures 6-10 December 2010 Esperia

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Landslide hazard pre-estimation methods using Geographic Information Systems:

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 2

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1887 Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Σηράγγων Παράκαμψης Καμένων Βούρλων έναντι Τεκτονικής Διάρρηξης Aseismic

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 08/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Ενημερωτικό Σημείωμα Θέμα: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου στην

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Ερευνητικό και εργαστηριακό δυναµικό του Τµήµατος ΜηχΟΠ για την υποστήριξη της έρευνας και της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Το Τµήµα µας Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1949 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 124809/Β7/4 12 2002 (ΦΕΚ 1584/τ.Β /20.12.2002)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Λ. ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Τηλ. : 2310 99 8450 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Περίληψη: Οι γεωδυναμικές διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση Δρ. Α. Βαλαδάκη Πλέσσα, Γεωλόγος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της Εξέλιξης

Η εξέλιξη της Εξέλιξης Η εξέλιξη της Εξέλιξης «Ο Δαρβίνος ως Γεωλόγος. Η γεωλογική διάσταση του Δαρβινισμού». Σπύρος Παυλίδης Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. Pavlides@geo.auth.gr AUG-2005 Απαρχές της Επιστήμης Επιστήμες της Γης και

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Σεισµολογίας, Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. email: ritsa@geo.auth.gr

Καθηγήτρια Σεισµολογίας, Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. email: ritsa@geo.auth.gr 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1900 Μεταβολές των τάσεων Coulomb Εφαρµογή στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου Coulomb stress changes and earthquake

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας Σελίδα 2 από 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 5 1.2 Προσέγγιση 5 1.3 Υπάρχουσα Πληροφορία 5 Χ.Θ. 0 Χ.Θ. 359 6 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 6 2.1 Επισκόπηση 6 2.2 Βασικά Μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα