Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ."

Transcript

1 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΑΘΡΥΛ ΡΝ ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ ΑΟΓΝΙΗΘΝ ΘΝΙΞΝ ΘΑΗ ΡΝ ΑΟΓΝΙΗΘΝ ΞΔΓΗΝ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΠΡΑΘΚΖΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ Γ.Π.Ξ. Πελή Α. 1, Γάθε-Ξαπαλαζηαζίνπ Θ. 2, Θαξχκπαιεο Δ. 1, Ενχβα Σ. 2 1 Σαξνθφπεην Ξαλεπηζηήκην, Ρκήκα Γεσγξαθίαο 2 Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, Ρκήκα Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο, Ρνκέαο Γεσγξαθίαο-Θιηκαηνινγίαο Ξεξίιεςε Πηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ θαη ηκήκαηνο ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ σο πξνο ηελ ηξσηφηεηα ζε κηα ελδερφκελε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ. Ζ κεζνδνινγία βαζίζηεθε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (Coastal Vulnerability Index) ηξνπνπνηεκέλνπ ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηνλ παξάγνληα ηεο γεσινγίαο. ANTICIPATED SEA-LEVEL RISE VULNERABILITY ASSESSMENT ALONG PART OF THE EASTERN ARGOLIC GULF AND THE ARGIVE PLAIN WITH THE USE OF G.I.S. Seni A. 1, Gaki-Papanastasiou K. 2, Karymbalis E. 1, Zouva C. 2 1 Harokopio University, Department of Geography 2 National and Kapodistrian University of Athens, Department of Geology and Geoenvironment, Division of Geography and Climatology Abstract In this study, an application of the coastal zone classification according to the vulnerability of an anticipated future sea-level rise is attempted. The study area is the Argive plain and part of the coastal zone along the eastern Argolic gulf. The applied methodology is based on the estimation of the Coastal Vulnerability Index utilizing Geographic Information Systems technology. The Coastal Vulnerability Index equation is modified in order to take into account the important factor of geology. Ιέμεηο θιεηδηά: Αξγνιηθφο θφιπνο, άλνδνο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, Γείθηεο Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο. Key words: Argolic gulf, sea-level rise, Coastal Vulnerability Index 1. Δηζαγσγή 1.1 Ζ Κειινληηθή άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο Έλα απφ ηα ζχγρξνλα παγθφζκηαο θιίκαθαο κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, πνπ απνηειεί κηα αξλεηηθή ζπλέπεηα ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Νη ζπλερψο απμαλφκελεο εθπνκπέο CO 2, πξνθαινχλ ηελ αιιαγή ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ πιαλήηε, απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε παγθφζκηα θιίκαθα κε απνηέιεζκα ηε γξήγνξε άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. 142

2 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία Ρα παγθφζκηα θιηκαηηθά δεδνκέλα, ε ρξήζε καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαζψο θαη νη πξφζθαηεο κειέηεο θαη αλαθνξέο παγθφζκησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ζηνλ πιαλήηε εθηηκνχλ φηη ε αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζε παγθφζκηα θιίκαθα κέρξη ην έηνο 2050, ζα θζάζεη ηνλ 1 ν C ελψ κέρξη ην έηνο 2100 αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηνπο 2 ν C ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή. Θάηη ηέηνην ζα πξνθαιέζεη ηελ ηήμε ησλ πάγσλ ζηνπο πφινπο θαη ηηο ελδνεπεηξσηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ ηαπηφρξνλε δηαζηνιή ησλ σθεάλησλ θαη ζαιάζζησλ καδψλ, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηα ζηάζκεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο, ζχγρξνλεο κεηξήζεηο θαζψο θαη δνξπθνξηθέο παξαηεξήζεηο, επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, δηαηχπσζαλ δηάθνξα ζελάξηα κειινληηθήο αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ζχκθσλα κε ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ζα είλαη θαηά 15cm πςειφηεξε κέρξη ην έηνο 2050 ελψ ζα έρεη απμεζεί θαηά 50cm έσο ην 2100, ππνινγίδνληαο έηζη φηη ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο έσο ην 2100 ζα θηάζεη ηα 4,5mm/έηνο (IPCC, 2001). Θαηά θαηξνχο έρνπλ εθαξκνζζεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηίκεζε θπξίσο ησλ επηπηψζεσλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο απφ ηε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ηφζν ζε ηνπηθή θιίκαθα φζν θαη ζε επίπεδν θξαηψλ (Titus et al., 1991; Gaki-Papanastasiou et al., 1997; El-Raey, 1997; Li et al., 2000; Karaca, 2000; Titus and Richman, 2001; Γάθε Ξαπαλαζηαζίνπ θ.α., 2005; Karymbalis and Chalkias, 2005; Karymbalis and Seni, 2005). Νη πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ νηθνινγηθψλ γεσκνξθνινγηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζηελ επηθηλδπλφηεηα, ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηίκεζε ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηειηθά ηε ζχληαμε πξνηάζεσλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Πηελ Διιάδα νη επηπηψζεηο απφ κηα πηζαλή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη νξγαλσκέλα ζε εζληθφ επίπεδν. Νη επηπηψζεηο ζηηο ρακειέο αθηέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηνπο Gaki-Papanastasiou et al. (1997) θαη έρνπλ εμαρζεί θάπνηεο πξψηεο εθηηκήζεηο θαη απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο αλφδνπ ζηνλ παξάθηην ρψξν ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο (Georgas, 2000; Ξαπιφπνπινο θ.α., 2002). Πηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο απφ κηα ελδερφκελε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ζηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ θαη ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο, ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλνπ ψζηε λα ζπλππνινγίδεηαη θαη ε παξάκεηξνο ηεο γεσινγίαο, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ησλ Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ. 1.2 Ξεξηνρή κειέηεο Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζην λνκφ Αξγνιίδαο εθηείλεηαη απφ ηνπο Κχινπο ζηα δπηηθά ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ έσο ην αθξσηήξην Θφξαθαο ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ θαη έρεη ζπλνιηθφ κήθνο αθηνγξακκήο km. Ιφγσ ησλ επλντθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ απεηέιεζε πφιν έιμεο γηα ηνλ άλζξσπν κε ζπλερή θαηνίθεζε απφ ηελ Ξαιαηνιηζηθή επνρή έσο ζήκεξα κε ηδηαίηεξε αθκή θαηά ηελ Κπθελατθή, Θιαζζηθή θαη Οσκατθή πεξίνδν, φπσο καξηπξνχλ νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα επξήκαηα. Πήκεξα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη αξθεηνχο παξάθηηνπο νηθηζκνχο (θαηά κήθνο ηεο παξάθηηαο δψλεο απφ ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά λνηηναλαηνιηθά ζπλαληψληαη νη Κχινη, ε Λέα Θίνο, ε ηζηνξηθή πφιε ηνπ Λαππιίνπ, ην Ρνιφ, ε Αζίλε, ην Γξέπαλν, ε Θαιιηζέα, ην Βηβάξη, ε Θάληηα, ηα Ίξηα, ην Παιάληη, ε Θνηιάδα θαη ην Γνξνχθη)(Πρήκα 1). Φηινμελεί ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο θπξίσο ηνκέα ηεο παξαγσγήο (ζεκαληηθέο εθηάζεηο θαιιηεξγεηψλ ζην Αξγνιηθφ πεδίν) ελψ ηδηαίηεξα έληνλε ππήξμε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ ζηελή δψλε θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 143

3 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Ζ επηινγή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ έγηλε θπξίσο δηφηη εκθαλίδεη κηα πνηθηιία ζηα γεσκνξθνινγηθά θαη ιηζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο, θαζηζηψληαο ηελ ηδαληθή γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο βαζκνλφκεζεο σο πξνο ηελ ηξσηφηεηα ζηε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο. Ξέξαλ απηνχ ην Αξγνιηθφ πεδίν είλαη κηα απφ ηηο πεξηνρέο πνπ πξψηε παξνπζίαζε έληνλα θαηλφκελα πθαικχξηλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ (Γηαλλνπιφπνπινο, 2002) θαηλφκελν πνπ αλ θαη έρεη κεξηθψο αληηκεησπηζηεί, αλακέλεηαη λα εληαζεί απφ κηα ελδερφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο. 2. Κεζνδνινγία πνινγηζκόο Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηόηεηαο (Coastal Vulnerability Index) Πρήκα 1. Γεσγξαθηθή ζέζε πεξηνρήο κειέηεο. Ν Γείθηεο Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (Coastal Vulnarability Index) απνηειεί κηα καζεκαηηθή έθθξαζε πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηελ δηαθπβεξλεηηθή επηηξνπή γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο (IPCC) θαη πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο ζρεηηθέο κε ηελ ηνπνγξαθία (κνξθνινγηθή θιίζε), ηε γεσκνξθνινγία, ηνλ θπκαηηζκφ, ηελ παιίξξνηα θαη ηηο πξφζθαηεο κεηαβνιέο ηεο αθηνγξακκήο (πξνέιαζε ππνρψξεζε) (Pendleton et al., 2005). Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο απφ ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο εθαξκφζηεθε o καζεκαηηθφο ηχπνο ηνπ δείθηε κε ηελ εηζαγσγή κηαο επηπιένλ παξακέηξνπ, απηήο ηεο γεσινγίαο, ε νπνία δε ιακβάλεηαη ππφςε ζηε αξρηθή ηνπ κνξθή, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ησλ Γ.Π.Ξ. Κεηά ηε ζπκπιήξσζε απηή ν ηχπνο ηνπ δείθηε παίξλεη ηελ αθφινπζε κνξθή: C.V.I. = [(a*b*c*d*e*f*g)/7] (1) πνπ: a: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηε γεσκνξθνινγία, b: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηελ παξάθηηα θιίζε, c: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηα ζελάξηα αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, d: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηε δηάβξσζε-ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο, e: παξάγνληαο πνπ αθνξά ην κέζν ζεκαληηθφ χςνο θπκάησλ, f: παξάγνληαο πνπ αθνξά ην κέζν εχξνο παιίξξνηαο θαη ηέινο g: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηε γεσινγία. ιεο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο ιακβάλνπλ αθέξαηεο ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 5 κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξν ηξσηέο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν πεξηνρέο. Ν Ξίλαθαο 1 πεξηιακβάλεη ηε βαζκνλφκεζε ηεο αθηήο ζε πέληε 144

4 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία θαηεγνξίεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη απηή γηα θάζε παξάκεηξν ηνπ δείθηε παξάθηηαο ηξσηφηεηαο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο θάζε παξακέηξνπ θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο θαζψο θαη ηελ ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ ArcGIS 9x Γεσκνξθνινγία: Γηα ηε βαζκνλφκεζε ηεο αθηνγξακκήο κε βάζε ηελ παξάθηηα γεσκνξθνινγία πξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξήο ππαίζξηα ραξηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηψληαο σο ππφβαζξν ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θιίκαθαο 1:5000. Νη παξάθηηεο γεσκνξθέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη απνηππψζεθαλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θξεκλνχο, θξεκλνχο κε ίδεκα, αηγηαινχο κε αδξνκεξέο πιηθφ, αηγηαινχο κε αλάκεηθην πιηθφ θαη ακκψδεηο αηγηαινχο. Κεηαμχ ησλ παξαπάλσ γεσκνξθψλ σο ιηγφηεξν ηξσηφ ζεσξήζεθε ην ηκήκα εθείλν ηεο αθηνγξακκήο πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ θξεκλνχο (ηηκή βαζκνλφκεζεο 1) ελψ σο κεγαιχηεξεο ηξσηφηεηαο νη πεξηνρέο ησλ ακκσδψλ αηγηαιψλ (ηηκή βαζκνλφκεζεο 5). Ρκήκαηα φπνπ θαηά κήθνο ηεο παξάθηηαο δψλεο εληνπίζηεθαλ ζίλεο, νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ σο θπζηθά θξάγκαηα ηηο πίζσ απφ απηέο πεξηνρέο, βαζκνλνκήζεθαλ κε ηελ ηηκή Ξαξάθηηα θιίζε: Ζ παξάκεηξνο απηή αθνξά ηε κνξθνινγηθή θιίζε ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ππνινγίζηεθε απφ ην ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο (DEM) ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ πεξηνρή απφ ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ θιίκαθαο 1:5000. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ DEM ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζεκαηηθά επίπεδα ησλ ηζνυςψλ θακππιψλ (contour-lines), ησλ πςνκεηξηθψλ ζεκείσλ (points), ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ (drainage network) θαη ηεο αθηνγξακκήο (coastline) κε κέγεζνο ςεθίδαο 15 m θαη πεξηνξίζηεθε κφλν ζην ηκήκα ηεο παξάθηηαο δψλεο απφ ηελ αθηνγξακκή έσο ηελ ηζνυςή θακπχιε ησλ 4 m, έσο εθεί δειαδή πνπ εθηείλεηαη ην αλψηεξν ζελάξην αλφδνπ. Γεκηνπξγήζεθε ην κνληέιν θιίζεσλ αλαγιχθνπ θαη βάζεη ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ησλ ηηκψλ ησλ θιίζεσλ πνπ πξνέθπςε, νη παξάθηηεο θιίζεηο δηαθξίζεθαλ ζε πέληε θιάζεηο. Αθνινχζεζε ε επαλαηαμηλφκεζε (reclassify) ηνπ αξρείνπ ησλ θιίζεσλ ζε πέληε θαηεγνξίεο, ηα εχξε ηηκψλ ησλ νπνίσλ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1. Νη πεξηνρέο κε κηθξέο κνξθνινγηθέο θιίζεηο πξνθαλψο ζεσξήζεθε φηη έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα θαηάθιηζεο θαη ζπλεπψο ραξαθηεξίζηεθαλ σο κεγάιεο ηξσηφηεηαο ελψ νη πεξηνρέο κε φιν θαη κεγαιχηεξεο θιίζεηο βαζκνλνκήζεθαλ κε ζηαδηαθά κηθξφηεξεο ηηκέο. 2.3 Άλνδνο ζαιάζζηαο ζηάζκεο: Γηα ηε κεηαβιεηή απηή ειήθζεζαλ ππφςε πέληε ζελάξηα κειινληηθήο αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο (0-0.5 m, m, 1-2 m, 2-3 m θαη 3-4 m). Αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαηηθά επίπεδα δηαλπζκαηηθήο κνξθήο (vector) ησλ αληίζηνηρσλ ρακειψλ πςνκεηξηθψλ δσλψλ. Νη πςνκεηξηθέο απηέο δψλεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηηο δψλεο θαηάθιηζεο απφ ηελ ελδερφκελε αληίζηνηρε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, βαζκνλνκήζεθαλ απφ 1 έσο 5 ζεσξψληαο φηη ε ρακειφηεξε έρεη θαη ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα άκεζεο θαηάθιηζεο θαη άξα ραξαθηεξίδεηαη σο κεγαιχηεξεο ηξσηφηεηαο. 2.4 Γηάβξσζε-ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο: Πε ηκήκαηα ηεο παξάθηηαο δψλεο φπνπ παξαηεξήζεθε ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο δφζεθε ε ηηκή 5 ελψ ζε εθείλα πνπ ε αθηνγξακκή παξακέλεη ζηαζεξή δφζεθε ε ηηκή 1. Δλδηάκεζεο θαηεγνξίεο σο πξνο ηε κεηαβιεηή απηή δελ ππήξμαλ ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία πεξηνρψλ πξνέιαζεο ηεο ρέξζνπ. 2.5 Κέζν ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο: Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αλεκνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Λαππιίνπ ( ), ηνπ Άζηξνπο, ηνπ Άξγνπο ( ), ησλ Ππεηζψλ ( ) 145

5 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην θαη ηεο Ξπξγέιαο ( ) πξνθχπηεη φηη νη ζπρλφηεξνη θαη ηζρπξφηεξνη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θφιπν είλαη νη λνηηναλαηνιηθνί. Κειέηεο κέηξεζεο ηνπ κέζνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο γηα ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο ηνπνζεηνχλ ηελ πεξηνρή κειέηεο κεηαμχ ησλ κέζσλ εηήζησλ ηηκψλ απφ 0.1 m έσο 0.25 m (Soukissian, 2005). Ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην αλεκνινγηθφ θαζεζηψο θαη ην κήθνο αλαπηχγκαηνο ηνπ θπκαηηζκνχ φζν θαη ην θαηλφκελν ηεο πεξίζιαζεο ησλ θπκάησλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα λεζηά Οφκβε, Τειή, Ξιαηεία θαη Θσξνλίο, ηα ηκήκαηα ηεο αθηνγξακκήο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θπκαηηθή ζθηά ησλ ελ ιφγσ λεζηψλ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ απηά ζεσξήζεθε φηη δέρνληαη κηθξφηεξα κέζα χςε θχκαηνο θαη ηνπο δφζεθε ε ηηκή 1. Ρα πξνζηαηεπκέλα απηά ηκήκαηα ηεο αθηνγξακκήο εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρνινχ, ζηελ Θαιιηζέα θαη ζην Βηβάξη θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ φξκνπ ηεο Θνηιάδαο. 2.6 Κέζν παιηξξνηαθφ εχξνο: Ρν κέζν εχξνο παιίξξνηαο ζεσξήζεθε φηη δελ παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο ζε φιν ην κήθνο ηεο πεξηνρή κειέηεο θαη φηη δελ μεπεξλά ηα 0.15 m ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο δξνγξαθηθήο πεξεζίαο ηνπ Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ (δξνγξαθηθή πεξεζία Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ, 1991). 2.7 Γεσινγία: Γεδνκέλνπ φηη νη ξπζκνί δηάβξσζεο θαη ππνρψξεζεο ησλ αθηψλ εμαξηψληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ιηζνινγία θαη ηελ ηεθηνληθή θαηαπφλεζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα θαη ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ζαιάζζηεο δηεξγαζίεο φπσο ηνλ θπκαηηζκφ, ηα παξάθηηα ξεχκαηα θαη ηηο παιίξξνηεο, ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ δείθηε παξάθηηαο ηξσηφηεηαο πξνζηέζεθε απηή ηεο γεσινγίαο. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν γεσινγηθφο ράξηεο ηνπ ΗΓΚΔ θιίκαθαο 1: (1983) θαη ν γεσινγηθφο ράξηεο ηεο Ξεινπνλλήζνπ ηνπ Dufaure (1978). Νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο αλαγλσξίζηεθαλ, πηζηνπνηήζεθαλ θαη νξηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ππαίζξηα ραξηνγξάθεζε. Ζ πεξηνρή κειέηεο θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ απαληήζεθαλ, ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά αχμνπζα ζεηξά ηξσηφηεηαο ηνπο αζβεζηφιηζνπο, ηα θξνθαινπαγή, ηνλ θιχζρε θαη ηα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα θαη ηηο ραιαξέο πνηακνρεηκάξξηεο αιινπβηαθέο απνζέζεηο θαη έιε κε ηηκέο απφ 1 έσο 4 αληίζηνηρα. Θξηηήξην γηα ηελ θιηκάθσζε απηή ζηε βαζκνλφκεζε απεηέιεζαλ νη ξπζκνί ππνρψξεζεο ησλ παξάθηησλ θξεκλψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ πεηξσκάησλ ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζνληαη (Emery and Kuhn, 1980). Ξίλαθαο 1. Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη βαζκνλφκεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (CVI) γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Ραμηλφκεζε Ξνιχ ρακειή Σακειή Κέηξηα ςειή Ξνιχ ςειή Ρηκή Ξαξάθηηα Θιίζε 5> Πελάξηα αλφδνπ ζαιάζζηαο ζηάζκεο Γεσκνξθνινγία Θξεκλφο Θξεκλφο κε ίδεκα Αηγηαιφο κε ρνλδξφθνθθν πιηθφ Αηγηαιφο κε ραιηθψδεο πιηθφ Αηγηαιφο κε ακκψδεο πιηθφ, ακκψδεηο ζίλεο 146

6 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία Ραμηλφκεζε Γεσινγία πνρψξεζε / πξνέιαζε αθηνγξακκήο Κέζν κέγηζην χςνο θχκαηνο (m) Κέζν εχξνο παιίξξνηαο Ξνιχ ρακειή Αζβεζηφιηζ νη Θίλεο Σσξίο ελδείμεηο δηάβξσζεο Σακειή Κέηξηα ςειή Θξνθαινπα γή Φιχζρεο, Ζθαηζηεηαθά Ξνηακνρεηκάξξηεο ραιαξέο αιινπβηαθέο απνζέζεηο Έιε Ξνιχ ςειή Αθηνγξακκή ππν δηάβξσζε Πρήκα 2. Σάξηεο ηξσηφηεηαο σο πξνο ηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ θαη ησλ αθηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αξγνιηθνχ θφιπνπ. Ρα φξηα ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ππνκλήκαηνο αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (C.V.I). Νη πεξηνρέο κε ηηκέο ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο απφ 2.2 έσο 8 ραξαθηεξίδνληαη ρακειήο ηξσηφηεηαο θαη απφ , , ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηα, πςειή θαη πνιχ πςειή ηξσηφηεηα αληίζηνηρα. Ρα ζεκαηηθά επίπεδα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ζελάξηα αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, ηε γεσινγία θαη ηελ παξάθηηα κνξθνινγηθή θιίζε είλαη πνιπγσληθά ελψ ηα ζεκαηηθά επίπεδα ηεο γεσκνξθνινγίαο, ηεο δηάβξσζεο-ππνρψξεζεο ηεο αθηνγξακκήο, ηνπ κέζνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θαη ηνπ κέζνπ εχξνπο παιίξξνηαο είλαη γξακκηθά δηαλπζκαηηθήο κνξθήο (vector) (Σαιθηάο, 2006). Ρα γξακκηθά ζεκαηηθά επίπεδα αθνξνχλ παξακέηξνπο πνπ ε δξάζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ ζηελή πεξηνρή θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε θαη ηελ ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο 147

7 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην θαηαλνκήο ησλ ηηκψλ ηνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο απαηηήζεθε ε κεηαηξνπή φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ζε πιεγκαηηθνχ ηχπνπ κε ίδην κέγεζνο ςεθίδαο (pixel size) ίζν κε 15Σ15 m. 3. Απνηειέζκαηα Ν ππνινγηζκφο ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (CVI) νδήγεζε ζηελ βαζκνλφκεζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ θαη ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ σο ρακειήο, κέηξηαο, πςειήο θαη πνιχ πςειήο ηξσηφηεηαο ζε κηα ελδερφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ νη πεξηνρέο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ πξφβιεκα απφ ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο είλαη εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά πςφκεηξα, ήπηεο κνξθνινγηθέο θιίζεηο, ζαζξνχο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο, επάισηεο γεσκνξθέο θαη ηκεκαηηθή ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο. Νη ηηκέο ηνπ δείθηε θπκαίλνληαη απφ 2.2 έσο Νη ηηκέο απηέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ θπζηθψλ δηαζηεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη ζηνλ ηειηθφ ράξηε ηξσηφηεηαο ηνπ Πρήκαηνο 2. Νη πεξηνρέο ρακειήο ηξσηφηεηαο εκθαλίδνπλ ηηκέο ηνπ δείθηε απφ 2.2 έσο 8 ελψ εθείλεο κε ηηκέο απφ 8.1 έσο 14.6 ραξαθηεξίζηεθαλ ψο κέηξηαο ηξσηφηεηαο. Ρν κεγαιχηεξν κήθνο ηεο αθηνγξακκήο αλήθεη ζηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο. ςειήο ηξσηφηεηαο ζεσξήζεθαλ νη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηκέο ηνπ δείθηε κεηαμχ 14 θαη 25 θαη εληνπίδνληαη ζηε Λέα Θίν ζε ηκήκα ηεο πφιεο ηνπ Λαππιίνπ ζην Αξγνιηθφ πεδίν ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Ρνινχ, ηεο Θαιιηζέαο, ηνπ Γξεπάλνπ θαη ζην Βηβάξη. Ρηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε ( ) εκθαλίδνπλ ην ζχλνιν ηεο παξαιίαο ζηα Ίξηα, ην Παιάληη, ηελ Θνηιάδα, θαη ην Γνξνχθη, πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πνιχ πςειήο ηξσηφηεηαο. Γηα ηελ πνηνηηθή παξαηήξεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα ραζνχλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο απφ ηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο εθηηκήζεθαλ νη ρξήζεηο γεο πνπ εληνπίδνληαη απφ ηελ αθηνγξακκή έσο ηα 4 m. Απηέο ειήθζεζαλ απφ ηνπο ράξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο corine θιίκαθαο 1: ηνπ ΝΘΣΔ γηα ηελ Αξγνιίδα θαη νκαδνπνηήζεθαλ ζε δεθαηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλερή θαη δηαθεθνκκέλε αζηηθή δφκεζε, βηνκεραληθή δψλε, ζχλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο, νπσξνθφξα δέλδξα, ακπειψλεο, κε αξδεχζηκε αξψζηκε γε, ειαηψλεο, γεσξγηθή γε, κεηαβαηηθέο εθηάζεηο, παξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο, ζθιεξνθπιιηθή βιάζηεζε, θπζηθνχο βνζθφηνπνπο θαη δάζε θσλνθφξσλ δέλδξσλ. Πηνλ Ξίλαθα 2 θαίλεηαη ε έθηαζε (ζε km 2 ) πνπ θαηαιακβάλεη θάζε ρξήζε γεο ζηηο δηάθνξεο πςνκεηξηθέο δψλεο θαζψο θαη ην πνζνζηφ (%) ηεο έθηαζεο απηήο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ξίλαθαο 2. Σξήζεηο γεο θαη έθηαζε απηψλ αλά ρακειή πςνκεηξηθή δψλε γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Βηνκεραληθή δψλε Ππλερήο αζηηθή δφκεζε Γηαθεθνκκέλε αζηηθή δφκεζε Βηνκεραληθή δψλε Πχλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ςνκεηξηθή δψλε (m) m m 1-2m 2-3m 3-4m Km 2 % Km 2 % Km 2 % Km 2 % Km 2 %

8 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία Βηνκεραληθή δψλε ςνκεηξηθή δψλε (m) m m 1-2m 2-3m 3-4m Km 2 % Km 2 % Km 2 % Km 2 % Km 2 % Νπσξνθφξα Ακπειψλεο Κε αξδεχζηκε αξψζηκε γε Διαηψλαο Γεσξγηθή γε Κεηαβαηηθέο εθηάζεηο Ξαξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο Πθιεξνθπιιηθή βιάζηεζε Φπζηθνί βνζθφηνπνη Γάζνο θσλνθφξσλ Πχλνιν Ππδήηεζε - Ξξνηάζεηο Πηα πιαίζηα ηεο εξγαζία απηήο έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε ηξσηφηεηα ζηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο ζηηο αθηέο ηνπ αλαηνιηθνχ Αξγνιηθνχ θφιπνπ θαη ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ. Ν ελ ιφγσ δείθηεο, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηα θπζηθνγεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα πεξηιάβεη θαη ηελ παξάκεηξν ηεο γεσινγίαο. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο έδεημε φηη ε εθηίκεζή ηνπ απνηειεί κηα αμηφπηζηε κεζνδνινγία εληνπηζκνχ ηξσηψλ πεξηνρψλ κε θξηηήξην ηηο κνξθνινγηθέο γεσινγηθέο θαη σθεαλνγξαθηθέο παξακέηξνπο ηεο εθάζηνηε παξάθηηαο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηε ιεπηνκεξή θιίκαθα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζηελ επηηφπηα ππαίζξηα ραξηνγξάθεζε, πνπ δίλεη άκεζε εηθφλα γηα ηα επηκέξνπο γεσινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ησλ Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ. Γεδνκέλνπ φηη αλάινγεο ελέξγεηεο θαζνξηζκνχ παξάθηησλ πεξηνρψλ πςειήο ηξσηφηεηαο, ζε κηα ελδερφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε εζληθφ επίπεδν, πξνηείλεηαη ζε πξψηε θάζε ε εθηίκεζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ δείθηε γηα ην ζχλνιν ησλ αθηψλ ηεο ρψξαο. Θάηη ηέηνην ζα βνεζνχζε ηελ Ξνιηηεία θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα εζηηάζνπλ ζηηο πξαγκαηηθά ηξσηέο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη λα ξπζκίζνπλ κειινληηθέο ελέξγεηεο απνθπγήο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ, αμηνπνηψληαο ηα Γεσγξαθηθά Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ σο ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ. Ρν δεχηεξν βήκα πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν είλαη ε πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαζψο θαη έλαο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ καθξνπξφζεζκα ψζηε λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Γειαδή απηφ πνπ δηεζλψο θαιείηαη «Holding back the sea» (Titus and Richman, 2001). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ απφ ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο αθνινπζνχληαη ζε 149

9 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην παγθφζκηα θιίκαθα ηαθηηθέο νη νπνίεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο αιιαγέο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ζηε κεηαθίλεζε θαηαζθεπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε αζθαιέζηεξεο πεξηνρέο (Titus and Richman, 2001) ελέξγεηεο πνπ απαηηνχλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηξσηψλ πεξηνρψλ θαη έλα ζσζηά κεζνδεπκέλν θαη νπζηαζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ. Βηβιηνγξαθία Γάθε Ξαπαλαζηαζίνπ Θ., Δ. Θαξχκπαιεο θαη Α. Πελή, 2005: Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζην Αξγνιηθφ Ξεδίν (Ξεινπφλλεζνο). 3ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην γηα ηελ Γηαρείξηζε θαη βειηίσζε παξάθηησλ δσλψλ, Αζήλα Λνεκβξίνπ Γηαλλνπιφπνπινο Ξ., Π. Αιεμαλδξήο, Κ.Τπρνγηνχ θαη Α.Ξνπινβαζίιεο, θαικχξσζε θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ. 6ν Ξαλειιήλην δξνγεσινγηθφ Ππλέδξην, Μάλζε. ΗΓΚΔ, 1983: Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο θιίκαθαο 1: Έθδ. ΗΓΚΔ. Ξαπιφπνπινο Θ., Σ.Λ. Σαιθηάο θαη Δ. Θαξχκπαιεο, 2002: Δθηίκεζε επηπηψζεσλ απφ ηε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ζηα λεζηά Κχθνλν, Γήιν, Οήλεηα. 6ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθφ Ππλέδξην ηεο Διιεληθήο Γεσγξαθηθήο Δηαηξείαο, Θεζζαινλίθε 3-6 Νθησβξίνπ δξνγξαθηθή πεξεζία Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ, 1991: Ξαιίξξνηεο ησλ Διιεληθψλ Ιηκέλσλ. 4 Έθδνζε, Αζήλα. Σαιθηάο Λ.Σ., 2006: ξνη θαη έλλνηεο επηζηήκεο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Geographical information science. Δθδφζεηο ΗΥΛ,Αζήλα. Dufaure J.J., 1978: Le Peloponnese: Carte Geologique. El-Raey M., 1997: Vulnerability assessment of the coastal zone of the Nile delta of Egypt, to the impacts of sea level rise, Ocean & Coastal Management, 37, 1, Emery K.O. and G.G. Kuhn, 1980: Erosion of rock shores at La Jolla. Marine Geology,37, Gaki-Papanastasiou K., H. Maroukian, K. Pavlopoulos and A. Zamani, 1997: The implications of the expected sea level rise on the low lying areas of continental Greece in the next century, Proceedings International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Georgas D., 2000: Implications of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR) for Greece, Proceeding of SURVAS Expert Workshop on European Vulnerability and Adaptation to impacts of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR), Hamburg, IPCC., 2001: Climate Change, Synthesis Report. - Watson, R.T. and the Core Writing Team (eds.), Geneva, 184 pp (Stand-alone edition). Karaca M., 2000: Implications of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR) for Turkey, Proceeding of SURVAS Expert Workshop on European Vulnerability and Adaptation to impacts of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR), Hamburg, Karymbalis E., and C.Chalkias, 2005: A GIS-RS approach in vulnerability assessment of deltaic coastal zone due to the impact of sea-level rise, Proceedings of the International Symposium Geographical Information Systems and Remote Sensing: Environmental Applications. Volos 7-9 November Karymbalis E. and A. Seni, 2005: Coastal Geomorphology and Future Sea-level Rise 150

10 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία Impacts at the Eastern Gulf of Argos (Greece). Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 05, E. Ozhan (Editor), October, Kusadasi, Li C.X., D.D. Fan, B. Deng and D.J. Wang, 2000: Some problems of vulnerability assessment in the coastal zone of China, Proceedings of the APN/SURVAS/LOICZ Joint Conference on Coastal Impacts of Climate Change and Adaption in the Asia-Pasific Region, Kobe, 1-8 Pendleton A.E., E.R. Thieler and S. Jeffress Williams, 2005:Coastal Vulneradility Assessment of Dry Tortuges National Park to Sea Level Rise.USGS, Open-File Report Soukissian T., 2005: The wave climate of the Aegean Sea: wind waves. State of the Hellenic Marine Environment, Institute of Oceanography Titus J.G., R.A. Park, S. Leatherman, R. Weggel, M.S. Green, M. Treehan, S. Brown and G. Yohe, 1991: Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea, Coastal Management, 19, Titus J.G., and C. Richman, 2001: Maps of Lands Vulnerable to Sea Level Rise: Modeled Elevations along the U.S. Atlantic and Gulf Coasts, Climate Research, 18,

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ Ξαξάθηηα Γεσκνξθνινγία - Υθεαλνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΗΕΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΗΑ ΜΗΚΡΟΠΑΛΗΡΡΟΗΑΚΖ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΠΟΤ ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΤ ΦΑΜΜΗΣΔ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΛΑΦΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ ΝΟΣΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΠΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔΥΡΗ ΒΟΤΛΑ)

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ ΝΟΣΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΠΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔΥΡΗ ΒΟΤΛΑ) ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ ΝΟΣΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα