Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ."

Transcript

1 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΑΘΡΥΛ ΡΝ ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ ΑΟΓΝΙΗΘΝ ΘΝΙΞΝ ΘΑΗ ΡΝ ΑΟΓΝΙΗΘΝ ΞΔΓΗΝ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΠΡΑΘΚΖΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ Γ.Π.Ξ. Πελή Α. 1, Γάθε-Ξαπαλαζηαζίνπ Θ. 2, Θαξχκπαιεο Δ. 1, Ενχβα Σ. 2 1 Σαξνθφπεην Ξαλεπηζηήκην, Ρκήκα Γεσγξαθίαο 2 Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, Ρκήκα Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο, Ρνκέαο Γεσγξαθίαο-Θιηκαηνινγίαο Ξεξίιεςε Πηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ θαη ηκήκαηνο ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ σο πξνο ηελ ηξσηφηεηα ζε κηα ελδερφκελε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ. Ζ κεζνδνινγία βαζίζηεθε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (Coastal Vulnerability Index) ηξνπνπνηεκέλνπ ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηνλ παξάγνληα ηεο γεσινγίαο. ANTICIPATED SEA-LEVEL RISE VULNERABILITY ASSESSMENT ALONG PART OF THE EASTERN ARGOLIC GULF AND THE ARGIVE PLAIN WITH THE USE OF G.I.S. Seni A. 1, Gaki-Papanastasiou K. 2, Karymbalis E. 1, Zouva C. 2 1 Harokopio University, Department of Geography 2 National and Kapodistrian University of Athens, Department of Geology and Geoenvironment, Division of Geography and Climatology Abstract In this study, an application of the coastal zone classification according to the vulnerability of an anticipated future sea-level rise is attempted. The study area is the Argive plain and part of the coastal zone along the eastern Argolic gulf. The applied methodology is based on the estimation of the Coastal Vulnerability Index utilizing Geographic Information Systems technology. The Coastal Vulnerability Index equation is modified in order to take into account the important factor of geology. Ιέμεηο θιεηδηά: Αξγνιηθφο θφιπνο, άλνδνο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, Γείθηεο Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο. Key words: Argolic gulf, sea-level rise, Coastal Vulnerability Index 1. Δηζαγσγή 1.1 Ζ Κειινληηθή άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο Έλα απφ ηα ζχγρξνλα παγθφζκηαο θιίκαθαο κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, πνπ απνηειεί κηα αξλεηηθή ζπλέπεηα ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Νη ζπλερψο απμαλφκελεο εθπνκπέο CO 2, πξνθαινχλ ηελ αιιαγή ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ πιαλήηε, απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε παγθφζκηα θιίκαθα κε απνηέιεζκα ηε γξήγνξε άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. 142

2 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία Ρα παγθφζκηα θιηκαηηθά δεδνκέλα, ε ρξήζε καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαζψο θαη νη πξφζθαηεο κειέηεο θαη αλαθνξέο παγθφζκησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ζηνλ πιαλήηε εθηηκνχλ φηη ε αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζε παγθφζκηα θιίκαθα κέρξη ην έηνο 2050, ζα θζάζεη ηνλ 1 ν C ελψ κέρξη ην έηνο 2100 αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηνπο 2 ν C ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή. Θάηη ηέηνην ζα πξνθαιέζεη ηελ ηήμε ησλ πάγσλ ζηνπο πφινπο θαη ηηο ελδνεπεηξσηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ ηαπηφρξνλε δηαζηνιή ησλ σθεάλησλ θαη ζαιάζζησλ καδψλ, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηα ζηάζκεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο, ζχγρξνλεο κεηξήζεηο θαζψο θαη δνξπθνξηθέο παξαηεξήζεηο, επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, δηαηχπσζαλ δηάθνξα ζελάξηα κειινληηθήο αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ζχκθσλα κε ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ζα είλαη θαηά 15cm πςειφηεξε κέρξη ην έηνο 2050 ελψ ζα έρεη απμεζεί θαηά 50cm έσο ην 2100, ππνινγίδνληαο έηζη φηη ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο έσο ην 2100 ζα θηάζεη ηα 4,5mm/έηνο (IPCC, 2001). Θαηά θαηξνχο έρνπλ εθαξκνζζεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηίκεζε θπξίσο ησλ επηπηψζεσλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο απφ ηε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ηφζν ζε ηνπηθή θιίκαθα φζν θαη ζε επίπεδν θξαηψλ (Titus et al., 1991; Gaki-Papanastasiou et al., 1997; El-Raey, 1997; Li et al., 2000; Karaca, 2000; Titus and Richman, 2001; Γάθε Ξαπαλαζηαζίνπ θ.α., 2005; Karymbalis and Chalkias, 2005; Karymbalis and Seni, 2005). Νη πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ νηθνινγηθψλ γεσκνξθνινγηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζηελ επηθηλδπλφηεηα, ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηίκεζε ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηειηθά ηε ζχληαμε πξνηάζεσλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Πηελ Διιάδα νη επηπηψζεηο απφ κηα πηζαλή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη νξγαλσκέλα ζε εζληθφ επίπεδν. Νη επηπηψζεηο ζηηο ρακειέο αθηέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηνπο Gaki-Papanastasiou et al. (1997) θαη έρνπλ εμαρζεί θάπνηεο πξψηεο εθηηκήζεηο θαη απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο αλφδνπ ζηνλ παξάθηην ρψξν ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο (Georgas, 2000; Ξαπιφπνπινο θ.α., 2002). Πηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο απφ κηα ελδερφκελε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ζηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ θαη ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο, ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλνπ ψζηε λα ζπλππνινγίδεηαη θαη ε παξάκεηξνο ηεο γεσινγίαο, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ησλ Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ. 1.2 Ξεξηνρή κειέηεο Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζην λνκφ Αξγνιίδαο εθηείλεηαη απφ ηνπο Κχινπο ζηα δπηηθά ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ έσο ην αθξσηήξην Θφξαθαο ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ θαη έρεη ζπλνιηθφ κήθνο αθηνγξακκήο km. Ιφγσ ησλ επλντθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ απεηέιεζε πφιν έιμεο γηα ηνλ άλζξσπν κε ζπλερή θαηνίθεζε απφ ηελ Ξαιαηνιηζηθή επνρή έσο ζήκεξα κε ηδηαίηεξε αθκή θαηά ηελ Κπθελατθή, Θιαζζηθή θαη Οσκατθή πεξίνδν, φπσο καξηπξνχλ νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα επξήκαηα. Πήκεξα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη αξθεηνχο παξάθηηνπο νηθηζκνχο (θαηά κήθνο ηεο παξάθηηαο δψλεο απφ ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά λνηηναλαηνιηθά ζπλαληψληαη νη Κχινη, ε Λέα Θίνο, ε ηζηνξηθή πφιε ηνπ Λαππιίνπ, ην Ρνιφ, ε Αζίλε, ην Γξέπαλν, ε Θαιιηζέα, ην Βηβάξη, ε Θάληηα, ηα Ίξηα, ην Παιάληη, ε Θνηιάδα θαη ην Γνξνχθη)(Πρήκα 1). Φηινμελεί ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο θπξίσο ηνκέα ηεο παξαγσγήο (ζεκαληηθέο εθηάζεηο θαιιηεξγεηψλ ζην Αξγνιηθφ πεδίν) ελψ ηδηαίηεξα έληνλε ππήξμε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ ζηελή δψλε θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 143

3 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Ζ επηινγή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ έγηλε θπξίσο δηφηη εκθαλίδεη κηα πνηθηιία ζηα γεσκνξθνινγηθά θαη ιηζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο, θαζηζηψληαο ηελ ηδαληθή γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο βαζκνλφκεζεο σο πξνο ηελ ηξσηφηεηα ζηε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο. Ξέξαλ απηνχ ην Αξγνιηθφ πεδίν είλαη κηα απφ ηηο πεξηνρέο πνπ πξψηε παξνπζίαζε έληνλα θαηλφκελα πθαικχξηλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ (Γηαλλνπιφπνπινο, 2002) θαηλφκελν πνπ αλ θαη έρεη κεξηθψο αληηκεησπηζηεί, αλακέλεηαη λα εληαζεί απφ κηα ελδερφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο. 2. Κεζνδνινγία πνινγηζκόο Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηόηεηαο (Coastal Vulnerability Index) Πρήκα 1. Γεσγξαθηθή ζέζε πεξηνρήο κειέηεο. Ν Γείθηεο Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (Coastal Vulnarability Index) απνηειεί κηα καζεκαηηθή έθθξαζε πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηελ δηαθπβεξλεηηθή επηηξνπή γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο (IPCC) θαη πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο ζρεηηθέο κε ηελ ηνπνγξαθία (κνξθνινγηθή θιίζε), ηε γεσκνξθνινγία, ηνλ θπκαηηζκφ, ηελ παιίξξνηα θαη ηηο πξφζθαηεο κεηαβνιέο ηεο αθηνγξακκήο (πξνέιαζε ππνρψξεζε) (Pendleton et al., 2005). Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο απφ ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο εθαξκφζηεθε o καζεκαηηθφο ηχπνο ηνπ δείθηε κε ηελ εηζαγσγή κηαο επηπιένλ παξακέηξνπ, απηήο ηεο γεσινγίαο, ε νπνία δε ιακβάλεηαη ππφςε ζηε αξρηθή ηνπ κνξθή, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ησλ Γ.Π.Ξ. Κεηά ηε ζπκπιήξσζε απηή ν ηχπνο ηνπ δείθηε παίξλεη ηελ αθφινπζε κνξθή: C.V.I. = [(a*b*c*d*e*f*g)/7] (1) πνπ: a: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηε γεσκνξθνινγία, b: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηελ παξάθηηα θιίζε, c: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηα ζελάξηα αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, d: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηε δηάβξσζε-ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο, e: παξάγνληαο πνπ αθνξά ην κέζν ζεκαληηθφ χςνο θπκάησλ, f: παξάγνληαο πνπ αθνξά ην κέζν εχξνο παιίξξνηαο θαη ηέινο g: παξάγνληαο πνπ αθνξά ηε γεσινγία. ιεο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο ιακβάλνπλ αθέξαηεο ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 5 κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξν ηξσηέο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν πεξηνρέο. Ν Ξίλαθαο 1 πεξηιακβάλεη ηε βαζκνλφκεζε ηεο αθηήο ζε πέληε 144

4 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία θαηεγνξίεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη απηή γηα θάζε παξάκεηξν ηνπ δείθηε παξάθηηαο ηξσηφηεηαο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο θάζε παξακέηξνπ θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο θαζψο θαη ηελ ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ ArcGIS 9x Γεσκνξθνινγία: Γηα ηε βαζκνλφκεζε ηεο αθηνγξακκήο κε βάζε ηελ παξάθηηα γεσκνξθνινγία πξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξήο ππαίζξηα ραξηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηψληαο σο ππφβαζξν ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θιίκαθαο 1:5000. Νη παξάθηηεο γεσκνξθέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη απνηππψζεθαλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θξεκλνχο, θξεκλνχο κε ίδεκα, αηγηαινχο κε αδξνκεξέο πιηθφ, αηγηαινχο κε αλάκεηθην πιηθφ θαη ακκψδεηο αηγηαινχο. Κεηαμχ ησλ παξαπάλσ γεσκνξθψλ σο ιηγφηεξν ηξσηφ ζεσξήζεθε ην ηκήκα εθείλν ηεο αθηνγξακκήο πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ θξεκλνχο (ηηκή βαζκνλφκεζεο 1) ελψ σο κεγαιχηεξεο ηξσηφηεηαο νη πεξηνρέο ησλ ακκσδψλ αηγηαιψλ (ηηκή βαζκνλφκεζεο 5). Ρκήκαηα φπνπ θαηά κήθνο ηεο παξάθηηαο δψλεο εληνπίζηεθαλ ζίλεο, νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ σο θπζηθά θξάγκαηα ηηο πίζσ απφ απηέο πεξηνρέο, βαζκνλνκήζεθαλ κε ηελ ηηκή Ξαξάθηηα θιίζε: Ζ παξάκεηξνο απηή αθνξά ηε κνξθνινγηθή θιίζε ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ππνινγίζηεθε απφ ην ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο (DEM) ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ πεξηνρή απφ ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ θιίκαθαο 1:5000. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ DEM ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζεκαηηθά επίπεδα ησλ ηζνυςψλ θακππιψλ (contour-lines), ησλ πςνκεηξηθψλ ζεκείσλ (points), ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ (drainage network) θαη ηεο αθηνγξακκήο (coastline) κε κέγεζνο ςεθίδαο 15 m θαη πεξηνξίζηεθε κφλν ζην ηκήκα ηεο παξάθηηαο δψλεο απφ ηελ αθηνγξακκή έσο ηελ ηζνυςή θακπχιε ησλ 4 m, έσο εθεί δειαδή πνπ εθηείλεηαη ην αλψηεξν ζελάξην αλφδνπ. Γεκηνπξγήζεθε ην κνληέιν θιίζεσλ αλαγιχθνπ θαη βάζεη ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ησλ ηηκψλ ησλ θιίζεσλ πνπ πξνέθπςε, νη παξάθηηεο θιίζεηο δηαθξίζεθαλ ζε πέληε θιάζεηο. Αθνινχζεζε ε επαλαηαμηλφκεζε (reclassify) ηνπ αξρείνπ ησλ θιίζεσλ ζε πέληε θαηεγνξίεο, ηα εχξε ηηκψλ ησλ νπνίσλ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1. Νη πεξηνρέο κε κηθξέο κνξθνινγηθέο θιίζεηο πξνθαλψο ζεσξήζεθε φηη έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα θαηάθιηζεο θαη ζπλεπψο ραξαθηεξίζηεθαλ σο κεγάιεο ηξσηφηεηαο ελψ νη πεξηνρέο κε φιν θαη κεγαιχηεξεο θιίζεηο βαζκνλνκήζεθαλ κε ζηαδηαθά κηθξφηεξεο ηηκέο. 2.3 Άλνδνο ζαιάζζηαο ζηάζκεο: Γηα ηε κεηαβιεηή απηή ειήθζεζαλ ππφςε πέληε ζελάξηα κειινληηθήο αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο (0-0.5 m, m, 1-2 m, 2-3 m θαη 3-4 m). Αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαηηθά επίπεδα δηαλπζκαηηθήο κνξθήο (vector) ησλ αληίζηνηρσλ ρακειψλ πςνκεηξηθψλ δσλψλ. Νη πςνκεηξηθέο απηέο δψλεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηηο δψλεο θαηάθιηζεο απφ ηελ ελδερφκελε αληίζηνηρε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, βαζκνλνκήζεθαλ απφ 1 έσο 5 ζεσξψληαο φηη ε ρακειφηεξε έρεη θαη ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα άκεζεο θαηάθιηζεο θαη άξα ραξαθηεξίδεηαη σο κεγαιχηεξεο ηξσηφηεηαο. 2.4 Γηάβξσζε-ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο: Πε ηκήκαηα ηεο παξάθηηαο δψλεο φπνπ παξαηεξήζεθε ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο δφζεθε ε ηηκή 5 ελψ ζε εθείλα πνπ ε αθηνγξακκή παξακέλεη ζηαζεξή δφζεθε ε ηηκή 1. Δλδηάκεζεο θαηεγνξίεο σο πξνο ηε κεηαβιεηή απηή δελ ππήξμαλ ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία πεξηνρψλ πξνέιαζεο ηεο ρέξζνπ. 2.5 Κέζν ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο: Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αλεκνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Λαππιίνπ ( ), ηνπ Άζηξνπο, ηνπ Άξγνπο ( ), ησλ Ππεηζψλ ( ) 145

5 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην θαη ηεο Ξπξγέιαο ( ) πξνθχπηεη φηη νη ζπρλφηεξνη θαη ηζρπξφηεξνη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θφιπν είλαη νη λνηηναλαηνιηθνί. Κειέηεο κέηξεζεο ηνπ κέζνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο γηα ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο ηνπνζεηνχλ ηελ πεξηνρή κειέηεο κεηαμχ ησλ κέζσλ εηήζησλ ηηκψλ απφ 0.1 m έσο 0.25 m (Soukissian, 2005). Ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην αλεκνινγηθφ θαζεζηψο θαη ην κήθνο αλαπηχγκαηνο ηνπ θπκαηηζκνχ φζν θαη ην θαηλφκελν ηεο πεξίζιαζεο ησλ θπκάησλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα λεζηά Οφκβε, Τειή, Ξιαηεία θαη Θσξνλίο, ηα ηκήκαηα ηεο αθηνγξακκήο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θπκαηηθή ζθηά ησλ ελ ιφγσ λεζηψλ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ απηά ζεσξήζεθε φηη δέρνληαη κηθξφηεξα κέζα χςε θχκαηνο θαη ηνπο δφζεθε ε ηηκή 1. Ρα πξνζηαηεπκέλα απηά ηκήκαηα ηεο αθηνγξακκήο εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρνινχ, ζηελ Θαιιηζέα θαη ζην Βηβάξη θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ φξκνπ ηεο Θνηιάδαο. 2.6 Κέζν παιηξξνηαθφ εχξνο: Ρν κέζν εχξνο παιίξξνηαο ζεσξήζεθε φηη δελ παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο ζε φιν ην κήθνο ηεο πεξηνρή κειέηεο θαη φηη δελ μεπεξλά ηα 0.15 m ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο δξνγξαθηθήο πεξεζίαο ηνπ Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ (δξνγξαθηθή πεξεζία Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ, 1991). 2.7 Γεσινγία: Γεδνκέλνπ φηη νη ξπζκνί δηάβξσζεο θαη ππνρψξεζεο ησλ αθηψλ εμαξηψληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ιηζνινγία θαη ηελ ηεθηνληθή θαηαπφλεζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα θαη ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ζαιάζζηεο δηεξγαζίεο φπσο ηνλ θπκαηηζκφ, ηα παξάθηηα ξεχκαηα θαη ηηο παιίξξνηεο, ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ δείθηε παξάθηηαο ηξσηφηεηαο πξνζηέζεθε απηή ηεο γεσινγίαο. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν γεσινγηθφο ράξηεο ηνπ ΗΓΚΔ θιίκαθαο 1: (1983) θαη ν γεσινγηθφο ράξηεο ηεο Ξεινπνλλήζνπ ηνπ Dufaure (1978). Νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο αλαγλσξίζηεθαλ, πηζηνπνηήζεθαλ θαη νξηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ππαίζξηα ραξηνγξάθεζε. Ζ πεξηνρή κειέηεο θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ απαληήζεθαλ, ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά αχμνπζα ζεηξά ηξσηφηεηαο ηνπο αζβεζηφιηζνπο, ηα θξνθαινπαγή, ηνλ θιχζρε θαη ηα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα θαη ηηο ραιαξέο πνηακνρεηκάξξηεο αιινπβηαθέο απνζέζεηο θαη έιε κε ηηκέο απφ 1 έσο 4 αληίζηνηρα. Θξηηήξην γηα ηελ θιηκάθσζε απηή ζηε βαζκνλφκεζε απεηέιεζαλ νη ξπζκνί ππνρψξεζεο ησλ παξάθηησλ θξεκλψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ πεηξσκάησλ ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζνληαη (Emery and Kuhn, 1980). Ξίλαθαο 1. Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη βαζκνλφκεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (CVI) γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Ραμηλφκεζε Ξνιχ ρακειή Σακειή Κέηξηα ςειή Ξνιχ ςειή Ρηκή Ξαξάθηηα Θιίζε 5> Πελάξηα αλφδνπ ζαιάζζηαο ζηάζκεο Γεσκνξθνινγία Θξεκλφο Θξεκλφο κε ίδεκα Αηγηαιφο κε ρνλδξφθνθθν πιηθφ Αηγηαιφο κε ραιηθψδεο πιηθφ Αηγηαιφο κε ακκψδεο πιηθφ, ακκψδεηο ζίλεο 146

6 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία Ραμηλφκεζε Γεσινγία πνρψξεζε / πξνέιαζε αθηνγξακκήο Κέζν κέγηζην χςνο θχκαηνο (m) Κέζν εχξνο παιίξξνηαο Ξνιχ ρακειή Αζβεζηφιηζ νη Θίλεο Σσξίο ελδείμεηο δηάβξσζεο Σακειή Κέηξηα ςειή Θξνθαινπα γή Φιχζρεο, Ζθαηζηεηαθά Ξνηακνρεηκάξξηεο ραιαξέο αιινπβηαθέο απνζέζεηο Έιε Ξνιχ ςειή Αθηνγξακκή ππν δηάβξσζε Πρήκα 2. Σάξηεο ηξσηφηεηαο σο πξνο ηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ θαη ησλ αθηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αξγνιηθνχ θφιπνπ. Ρα φξηα ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ππνκλήκαηνο αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (C.V.I). Νη πεξηνρέο κε ηηκέο ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο απφ 2.2 έσο 8 ραξαθηεξίδνληαη ρακειήο ηξσηφηεηαο θαη απφ , , ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηα, πςειή θαη πνιχ πςειή ηξσηφηεηα αληίζηνηρα. Ρα ζεκαηηθά επίπεδα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ζελάξηα αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, ηε γεσινγία θαη ηελ παξάθηηα κνξθνινγηθή θιίζε είλαη πνιπγσληθά ελψ ηα ζεκαηηθά επίπεδα ηεο γεσκνξθνινγίαο, ηεο δηάβξσζεο-ππνρψξεζεο ηεο αθηνγξακκήο, ηνπ κέζνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θαη ηνπ κέζνπ εχξνπο παιίξξνηαο είλαη γξακκηθά δηαλπζκαηηθήο κνξθήο (vector) (Σαιθηάο, 2006). Ρα γξακκηθά ζεκαηηθά επίπεδα αθνξνχλ παξακέηξνπο πνπ ε δξάζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ ζηελή πεξηνρή θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε θαη ηελ ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο 147

7 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην θαηαλνκήο ησλ ηηκψλ ηνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο απαηηήζεθε ε κεηαηξνπή φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ζε πιεγκαηηθνχ ηχπνπ κε ίδην κέγεζνο ςεθίδαο (pixel size) ίζν κε 15Σ15 m. 3. Απνηειέζκαηα Ν ππνινγηζκφο ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο (CVI) νδήγεζε ζηελ βαζκνλφκεζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ θαη ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ σο ρακειήο, κέηξηαο, πςειήο θαη πνιχ πςειήο ηξσηφηεηαο ζε κηα ελδερφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ νη πεξηνρέο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ πξφβιεκα απφ ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο είλαη εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά πςφκεηξα, ήπηεο κνξθνινγηθέο θιίζεηο, ζαζξνχο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο, επάισηεο γεσκνξθέο θαη ηκεκαηηθή ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο. Νη ηηκέο ηνπ δείθηε θπκαίλνληαη απφ 2.2 έσο Νη ηηκέο απηέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ θπζηθψλ δηαζηεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη ζηνλ ηειηθφ ράξηε ηξσηφηεηαο ηνπ Πρήκαηνο 2. Νη πεξηνρέο ρακειήο ηξσηφηεηαο εκθαλίδνπλ ηηκέο ηνπ δείθηε απφ 2.2 έσο 8 ελψ εθείλεο κε ηηκέο απφ 8.1 έσο 14.6 ραξαθηεξίζηεθαλ ψο κέηξηαο ηξσηφηεηαο. Ρν κεγαιχηεξν κήθνο ηεο αθηνγξακκήο αλήθεη ζηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο. ςειήο ηξσηφηεηαο ζεσξήζεθαλ νη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηκέο ηνπ δείθηε κεηαμχ 14 θαη 25 θαη εληνπίδνληαη ζηε Λέα Θίν ζε ηκήκα ηεο πφιεο ηνπ Λαππιίνπ ζην Αξγνιηθφ πεδίν ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Ρνινχ, ηεο Θαιιηζέαο, ηνπ Γξεπάλνπ θαη ζην Βηβάξη. Ρηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε ( ) εκθαλίδνπλ ην ζχλνιν ηεο παξαιίαο ζηα Ίξηα, ην Παιάληη, ηελ Θνηιάδα, θαη ην Γνξνχθη, πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πνιχ πςειήο ηξσηφηεηαο. Γηα ηελ πνηνηηθή παξαηήξεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα ραζνχλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο απφ ηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο εθηηκήζεθαλ νη ρξήζεηο γεο πνπ εληνπίδνληαη απφ ηελ αθηνγξακκή έσο ηα 4 m. Απηέο ειήθζεζαλ απφ ηνπο ράξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο corine θιίκαθαο 1: ηνπ ΝΘΣΔ γηα ηελ Αξγνιίδα θαη νκαδνπνηήζεθαλ ζε δεθαηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλερή θαη δηαθεθνκκέλε αζηηθή δφκεζε, βηνκεραληθή δψλε, ζχλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο, νπσξνθφξα δέλδξα, ακπειψλεο, κε αξδεχζηκε αξψζηκε γε, ειαηψλεο, γεσξγηθή γε, κεηαβαηηθέο εθηάζεηο, παξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο, ζθιεξνθπιιηθή βιάζηεζε, θπζηθνχο βνζθφηνπνπο θαη δάζε θσλνθφξσλ δέλδξσλ. Πηνλ Ξίλαθα 2 θαίλεηαη ε έθηαζε (ζε km 2 ) πνπ θαηαιακβάλεη θάζε ρξήζε γεο ζηηο δηάθνξεο πςνκεηξηθέο δψλεο θαζψο θαη ην πνζνζηφ (%) ηεο έθηαζεο απηήο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ξίλαθαο 2. Σξήζεηο γεο θαη έθηαζε απηψλ αλά ρακειή πςνκεηξηθή δψλε γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Βηνκεραληθή δψλε Ππλερήο αζηηθή δφκεζε Γηαθεθνκκέλε αζηηθή δφκεζε Βηνκεραληθή δψλε Πχλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ςνκεηξηθή δψλε (m) m m 1-2m 2-3m 3-4m Km 2 % Km 2 % Km 2 % Km 2 % Km 2 %

8 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία Βηνκεραληθή δψλε ςνκεηξηθή δψλε (m) m m 1-2m 2-3m 3-4m Km 2 % Km 2 % Km 2 % Km 2 % Km 2 % Νπσξνθφξα Ακπειψλεο Κε αξδεχζηκε αξψζηκε γε Διαηψλαο Γεσξγηθή γε Κεηαβαηηθέο εθηάζεηο Ξαξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο Πθιεξνθπιιηθή βιάζηεζε Φπζηθνί βνζθφηνπνη Γάζνο θσλνθφξσλ Πχλνιν Ππδήηεζε - Ξξνηάζεηο Πηα πιαίζηα ηεο εξγαζία απηήο έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε ηξσηφηεηα ζηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο ζηηο αθηέο ηνπ αλαηνιηθνχ Αξγνιηθνχ θφιπνπ θαη ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ. Ν ελ ιφγσ δείθηεο, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηα θπζηθνγεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα πεξηιάβεη θαη ηελ παξάκεηξν ηεο γεσινγίαο. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Γείθηε Ξαξάθηηαο Ρξσηφηεηαο έδεημε φηη ε εθηίκεζή ηνπ απνηειεί κηα αμηφπηζηε κεζνδνινγία εληνπηζκνχ ηξσηψλ πεξηνρψλ κε θξηηήξην ηηο κνξθνινγηθέο γεσινγηθέο θαη σθεαλνγξαθηθέο παξακέηξνπο ηεο εθάζηνηε παξάθηηαο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηε ιεπηνκεξή θιίκαθα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζηελ επηηφπηα ππαίζξηα ραξηνγξάθεζε, πνπ δίλεη άκεζε εηθφλα γηα ηα επηκέξνπο γεσινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ησλ Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ. Γεδνκέλνπ φηη αλάινγεο ελέξγεηεο θαζνξηζκνχ παξάθηησλ πεξηνρψλ πςειήο ηξσηφηεηαο, ζε κηα ελδερφκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε εζληθφ επίπεδν, πξνηείλεηαη ζε πξψηε θάζε ε εθηίκεζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ δείθηε γηα ην ζχλνιν ησλ αθηψλ ηεο ρψξαο. Θάηη ηέηνην ζα βνεζνχζε ηελ Ξνιηηεία θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα εζηηάζνπλ ζηηο πξαγκαηηθά ηξσηέο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη λα ξπζκίζνπλ κειινληηθέο ελέξγεηεο απνθπγήο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ, αμηνπνηψληαο ηα Γεσγξαθηθά Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ σο ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ. Ρν δεχηεξν βήκα πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν είλαη ε πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαζψο θαη έλαο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ καθξνπξφζεζκα ψζηε λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Γειαδή απηφ πνπ δηεζλψο θαιείηαη «Holding back the sea» (Titus and Richman, 2001). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ απφ ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο αθνινπζνχληαη ζε 149

9 Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην παγθφζκηα θιίκαθα ηαθηηθέο νη νπνίεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο αιιαγέο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ζηε κεηαθίλεζε θαηαζθεπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε αζθαιέζηεξεο πεξηνρέο (Titus and Richman, 2001) ελέξγεηεο πνπ απαηηνχλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηξσηψλ πεξηνρψλ θαη έλα ζσζηά κεζνδεπκέλν θαη νπζηαζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ. Βηβιηνγξαθία Γάθε Ξαπαλαζηαζίνπ Θ., Δ. Θαξχκπαιεο θαη Α. Πελή, 2005: Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αλακελφκελε άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζην Αξγνιηθφ Ξεδίν (Ξεινπφλλεζνο). 3ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην γηα ηελ Γηαρείξηζε θαη βειηίσζε παξάθηησλ δσλψλ, Αζήλα Λνεκβξίνπ Γηαλλνπιφπνπινο Ξ., Π. Αιεμαλδξήο, Κ.Τπρνγηνχ θαη Α.Ξνπινβαζίιεο, θαικχξσζε θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ. 6ν Ξαλειιήλην δξνγεσινγηθφ Ππλέδξην, Μάλζε. ΗΓΚΔ, 1983: Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο θιίκαθαο 1: Έθδ. ΗΓΚΔ. Ξαπιφπνπινο Θ., Σ.Λ. Σαιθηάο θαη Δ. Θαξχκπαιεο, 2002: Δθηίκεζε επηπηψζεσλ απφ ηε κειινληηθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ζηα λεζηά Κχθνλν, Γήιν, Οήλεηα. 6ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθφ Ππλέδξην ηεο Διιεληθήο Γεσγξαθηθήο Δηαηξείαο, Θεζζαινλίθε 3-6 Νθησβξίνπ δξνγξαθηθή πεξεζία Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ, 1991: Ξαιίξξνηεο ησλ Διιεληθψλ Ιηκέλσλ. 4 Έθδνζε, Αζήλα. Σαιθηάο Λ.Σ., 2006: ξνη θαη έλλνηεο επηζηήκεο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Geographical information science. Δθδφζεηο ΗΥΛ,Αζήλα. Dufaure J.J., 1978: Le Peloponnese: Carte Geologique. El-Raey M., 1997: Vulnerability assessment of the coastal zone of the Nile delta of Egypt, to the impacts of sea level rise, Ocean & Coastal Management, 37, 1, Emery K.O. and G.G. Kuhn, 1980: Erosion of rock shores at La Jolla. Marine Geology,37, Gaki-Papanastasiou K., H. Maroukian, K. Pavlopoulos and A. Zamani, 1997: The implications of the expected sea level rise on the low lying areas of continental Greece in the next century, Proceedings International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Georgas D., 2000: Implications of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR) for Greece, Proceeding of SURVAS Expert Workshop on European Vulnerability and Adaptation to impacts of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR), Hamburg, IPCC., 2001: Climate Change, Synthesis Report. - Watson, R.T. and the Core Writing Team (eds.), Geneva, 184 pp (Stand-alone edition). Karaca M., 2000: Implications of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR) for Turkey, Proceeding of SURVAS Expert Workshop on European Vulnerability and Adaptation to impacts of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR), Hamburg, Karymbalis E., and C.Chalkias, 2005: A GIS-RS approach in vulnerability assessment of deltaic coastal zone due to the impact of sea-level rise, Proceedings of the International Symposium Geographical Information Systems and Remote Sensing: Environmental Applications. Volos 7-9 November Karymbalis E. and A. Seni, 2005: Coastal Geomorphology and Future Sea-level Rise 150

10 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία Impacts at the Eastern Gulf of Argos (Greece). Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 05, E. Ozhan (Editor), October, Kusadasi, Li C.X., D.D. Fan, B. Deng and D.J. Wang, 2000: Some problems of vulnerability assessment in the coastal zone of China, Proceedings of the APN/SURVAS/LOICZ Joint Conference on Coastal Impacts of Climate Change and Adaption in the Asia-Pasific Region, Kobe, 1-8 Pendleton A.E., E.R. Thieler and S. Jeffress Williams, 2005:Coastal Vulneradility Assessment of Dry Tortuges National Park to Sea Level Rise.USGS, Open-File Report Soukissian T., 2005: The wave climate of the Aegean Sea: wind waves. State of the Hellenic Marine Environment, Institute of Oceanography Titus J.G., R.A. Park, S. Leatherman, R. Weggel, M.S. Green, M. Treehan, S. Brown and G. Yohe, 1991: Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea, Coastal Management, 19, Titus J.G., and C. Richman, 2001: Maps of Lands Vulnerable to Sea Level Rise: Modeled Elevations along the U.S. Atlantic and Gulf Coasts, Climate Research, 18,

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΗΕΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΗΑ ΜΗΚΡΟΠΑΛΗΡΡΟΗΑΚΖ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΠΟΤ ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΤ ΦΑΜΜΗΣΔ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΛΑΦΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Ξελνύιεο Ν. Μηραήι

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Ξελνύιεο Ν. Μηραήι Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Εθαξκνγέο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηνπο Φπζηθνύο Πόξνπο» Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Υαξηνγξάθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ» ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΓΗΑΒΡΧΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΑΚΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΟΤΒΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΝ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ- ΕΡΑΤΕΙΝΗ) ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΝ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ- ΕΡΑΤΕΙΝΗ) ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΝ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ- ΕΡΑΤΕΙΝΗ) ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ Νασοπούλου Ι. 1, Πούλος Σ.Ε. 2, Καρύμπαλης Ε. 3, Γάκη-Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059 ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία «Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο e - University ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ξανθάκηρ Μισαήλ 1, *, Παςλόποςλορ Κοζμάρ 2, Αποζηολόποςλορ Γεώπγιορ 3, Κατιμάληρ Βαζίλειορ 4, Γκοπέγια Άπιελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΜΑΡΗΑ ΦΧΚΑ Λεκεζφο 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Κιηκαηηθή αιιαγή θαη ηνπξηζκόο» Δπηβιέπνπζα Κα Γηδαζθάινπ Διέλε πνπδάζηξηα: ηαπξνύια Πεζιή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα